ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012"

Transkriptio

1 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Autovahinkokeskus Oy Pieni Teollisuuskatu Espoo

2 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO... 3 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 3 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 3 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 3 TOIMINTAA KOSKEVA LUPA, SOPIMUS JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE... 3 TOIMINTA... 4 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP)... 5 Ympäristöjohtamisjärjestelmä... 6 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN... 6 TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU... 8 POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN... 8 ESITYS VAKUUDEKSI... 9 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY... 9 Lupahakemuksen täydennykset... 9 Lupahakemuksesta tiedottaminen... 9 Lausunnot... 9 Hakijan kuuleminen ja vastine Neuvottelu A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U YMPÄRISTÖLUPARATKAISU TÄYTÄNTÖÖNPANORATKAISU LUPAMÄÄRÄYKSET Toiminnan sijoittaminen Toiminnassa vastaanotettavat jätteet (romuajoneuvot) ja ajoneuvot Romuajoneuvojen varastointi ja esikäsittely Toiminnassa syntyvien jätteiden varastointi Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen Tarkkailu- ja raportointimääräykset Vakuus OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALLE RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräysten perustelut VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen Korvattavat päätökset Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Vakuus toiminnan aloittamisluvan osalta Toiminnanaloittamisluvan perustelut Vakuuden arvioinnin perustelut SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Perustelut Oikeusohje MUUTOKSENHAKU... 23

3 3 HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO Autovahinkokeskus Oy on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon hakemuksen Oulun seudun ympäristötoimen myöntämän ympäristöluvan dnro OUKA 786/732/2012 muuttamiseen. Hakemus koskee romuajoneuvojen vastaanottoa, esikäsittelyä ja purkamista. Hakemukseen sisältyy täytäntöönpanohakemus toiminnan aloittamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hakija ei ole esittänyt vakuutta tai perusteluja täytäntöönpanohakemukselle. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Toiminnassa vastaanotetaan, esikäsitellään ja puretaan romuajoneuvoja. Lisäksi toiminta sisältää ajoneuvojen teknistä arviointia, ajoneuvojen realisointia ja varasosakauppaa. Toiminta sijaitsee vuokratontilla Jäälin Yrityspuistossa osoitteessa Ahertajantie 1 Kiimingin kunnassa. Kiinteistötunnus on LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 3 momentin mukaisesti luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa. Jätteen ammattimaiseen tai laitosmaiseen käsittelyyn on oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohdan 4) perusteella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojelulain 32 :n mukaisesti toiminnan muuttamista koskevan lupa-asian ratkaisee viranomainen, jonka toimivaltaan kuuluu ratkaista vastaavaa uutta toimintaa koskeva hakemus. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 f) mukaan aluehallintovirasto ratkaisee ympäristöluvan laitokselle, jossa hyödynnetään muualla kuin siinä syntynyttä vaarallista jätettä. TOIMINTAA KOSKEVA LUPA, SOPIMUS JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta on myöntänyt Autovahinkokeskus Oy:lle ympäristöluvan dnro OUKA 786/732/2012, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia osoitteessa Ahertajantie 1, Kiiminki. Päätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus toiminnan lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennessä. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa.

4 Autovahinkokeskus Oy on vuokrannut osoitteessa Ahertajantie 1, Kiiminki, olevilta kiinteistöiltä tilat käytettäväksi moottoriajoneuvojen sekä niiden osien ja tavaroiden vähittäismyyntiin ja käsittelyyn. Vuokrasopimus on voimassa viisi vuotta. Toiminta sijoittuu voimassa olevassa asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle T-1. 4 TOIMINTA Toiminnan kuvaus sisältää nykyisen ympäristöluvan mukaisen toiminnan, (vaurio- ja romuajoneuvojen vastaanotto ja varastointi) lisäksi olennaista muutosta (romuajoneuvojen esikäsittely ja purkaminen) koskevat tiedot. Autovahinkokeskus Oy on vuonna 1966 perustettu yritys, jonka tehtäviä ovat vakuutusyhtiöiden lunastamien ajoneuvojen realisointi, realisointiprosessiin liittyvän logistiikan hoitaminen, vaurioiden arviointi, vahinkotarkastus, varaosamyynti ja ajoneuvojen purku. Jäälissä sijaitseva yksikkö tuottaa palveluna vakuutusyhtiöiden lunastamien ajoneuvojen realisointia, ajoneuvologistiikkaa, vahinkotarkastusta, varaosamyyntiä ja muita ajoneuvoteknisiä palveluja. Tavoitteena on myydä käytettyjä ja vaurioituneita ajoneuvoja vuosittain noin 4 000, josta noin 80 % on henkilöautoja. Uudelleenkäyttöön kelpaamattomat romuajoneuvot, noin 400 vuodessa, myydään ympäristöluvan omaaville asiakkaille. Toimipisteellä myydään uusia ja käytettyjä ajoneuvojen varaosia. Käytettyjä varaosia saadaan omasta purkamosta, jonka vuosikapasiteetiksi arvioidaan noin 300 purettavaa ajoneuvoa. Purettavat ajoneuvot otetaan omasta varastosta tai hankitaan ulkopuolisilta toimijoilta. Myyntikelvoton materiaali toimitetaan uusiokäytön raaka-aineeksi. Toimintaa on arkipäivisin klo Toimintaa harjoitetaan noin m 2 :n teollisuushallissa ja sen yhteyteen rakennetussa noin 675 m 2 :n uudisrakennuksessa. Tilat on varustettu uusin teknisin laittein. Isompaa hallia käytetään pääsääntöisesti ajoneuvojen ja auton varaosien varastointiin ja myyntiin. Uudisrakennukseen sijoittuvat ajoneuvojen tekninen arviointi, esikäsittely ja purkaminen. Lisäksi toimipisteessä on varastokenttiä, joita käytetään lastaus-, varastointi- ja pysäköintialueina. Koko kiinteistön pintaala on noin m 2. Alue on aidattu ja sille on rakennettu hälytysjärjestelmä. Ajoneuvot poistetaan ajoneuvorekisteristä ennen realisointia. Ajoneuvot saapuvat paikallisilla hinausautokuljetuksilla tai välivarastojen runkokuljetuksilla kestopäällystetylle noin m 2 :n varastointialueelle odottamaan realisointilupaa ja jokaiselle ajoneuvolle suoritettavaa teknistä arviointia. Jos ajoneuvolla on jo realisointilupa, se voidaan siirtää suoraan noin 675 m 2 :n tekniseen tilaan, missä ajoneuvolle tehdään myyntiinasettamistoimenpiteet. Ajoneuvo pestään ja sen polttoainetankki tyhjennetään. Tämän jälkeen ajoneuvolle tehdään tekninen arviointi, jossa se muun muassa valokuvataan ja sen vauriot arvioidaan. Teknisen arvioinnin perusteella ajoneuvolle asetetaan myyntihinta ja tarpeen vaatiessa korjausehdot. Ajoneuvo voidaan asettaa myös purkuun myytäväksi, jos sitä ei voida turvallisesti enää korjata takaisin liikennekäyttöön. Ajoneuvon teknisen arvioinnin ja hinnoittelun jälkeen se siirretään suoraan noin m 2 :n myyntialueelle. Jos ajoneuvo on taloudellisesti kannattavampaa hyödyntää kierrätysmateriaaleina, se siirretään suoraan teknisestä arvioinnista myyntialueen

5 sijaan niin sanotulle paaliautoalueelle odottamaan kuljetusta kierrätysoperaattorille. Autovahinkokeskus Oy voi ostaa omalta myyntialueeltaan ajoneuvon purettavaksi omaan varaosatuotantoonsa, jolloin se siirretään välittömästi myyntialueelta purkuun tulossa olevien ajoneuvojen alueelle. Purkuun siirrettäessä ajoneuvoista poistetaan esikäsittelyssä ajoneuvoperäiset kemikaalit asianmukaisin laittein (musta- ja kirkas öljy, jäähdytinneste, lasinpesuneste, jarru- ja kytkinnesteet sekä ilmastointikaasut). Kemikaalit varastoidaan valuma-altaallisissa säiliöissä. Kun purettavasta ajoneuvosta on irrotettu purkusuunnitelman mukaiset osat, se siirretään paaliautojen kanssa samalle alueelle odottamaan kyytiä kierrätysoperaattorille. Korjattavaksi myytävät ajoneuvot myydään tarjousten perusteella yrityksille ja kuluttajille. Purkuun määrätyt ajoneuvot myydään romuajoneuvodirektiivin vaatimusten mukaisesti ympäristöluvan omaaville yrityksille. Metalliromuksi myytävät ajoneuvot myydään suoraan sopimuskumppanille kierrätykseen. Toimipisteessä on noin 400 m 2 :n varaosavarasto, johon varastoidaan noin varaosaa. Ne saadaan omasta purkamosta, jonka vuosikapasiteetti on 300 purettua ajoneuvoa. Sähköenergiaa käytetään valoihin, koneisiin ja laitteisiin. Rakennuksissa on maalämpö. Kiinteistö on liitetty vesi- ja viemäriverkostoon. Vettä käytetään noin 1,5 m 3 vuorokaudessa. 5 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) Toiminta lisää ajoneuvojen ja niiden osien kierrätystä vähentäen näin loppusijoitettavan jätteen määrää. Kaikki jäte lajitellaan ja hyödynnetään ensisijaisesti raaka-aineena tai energiana. Vasta viimeisenä vaihtoehtona on kaatopaikka. Kaikessa toiminnassa korostetaan lajittelun ja kierrätyksen merkitystä. Käytettävä laitekanta on uusinta tekniikkaa. Laitteet on valittu siten, että niiden päästöt sekä veden ja energiankulutus on minimoitu. Laitteiden ja kiinteistön ennakoivalla ja täsmällisesti dokumentoidulla kunnossapidolla ja puhdistuksella pyritään minimoimaan ympäristökuormitus. Käytettävät kemikaalit pyritään valitsemaan ympäristöä ja työturvallisuutta ajatellen. Ajoneuvojen ja niiden osien pesussa käytetään vettä ja vesiliukoisia ympäristöystävällisiä pesuaineita. Lattioiden pintapäällysteet ovat nestetiiviitä ja kemiallisesti kestäviä. Pumput ja putket sijoitetaan näkyville, jolloin mahdolliset vuodot havaitaan helposti. Imeytysaineita, rättejä ja kaivonsulkumattoja varataan riittävästi saataville. Kaikissa viemäreissä on hiekan- ja öljynerotuskaivot. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla. Henkilöstön osaamista ylläpidetään säännöllisesti. Häiriötilanteet pyritään ennaltaehkäisemään ja niihin varaudutaan riittävästi. Sisäisiä auditointeja tehdään vuosittain. Toimintaa parannetaan jatkuvasti laatu- ja ympäristöjärjestelmien mukaisesti. Vakuutusyhtiöiden omistukseen tulleiden vaurioajoneuvojen keskitetty hoito vähentää ympäristövaikutuksia, koska vaurioituneita ajoneuvoja ei jää ympäristöön. Vaurioajoneuvojen vastuullisen realisoinnin ansiosta lähes kaikki käsiteltävä ajoneuvokanta palaa liikenteeseen asianmukaisesti korjattuna, hyödynnettävinä varaosina tai kierrätysmateriaaleina. Lisäksi kes-

6 kitetyllä toiminnalla kuljetukset voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaasti sopivalla kalustolla ja täysin kuormin, jolloin ympäristölle aiheutuva kuormitus vähenee. 6 Ympäristöjohtamisjärjestelmä Toimintaa ohjataan ja seurataan ISO 9001 ja vaatimukset täyttävällä sertifioidulla laatu- ja ympäristöjärjestelmällä. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Lähinaapurustossa on teollisuustontteja. Alueen pohjoispuolella on metsää. Lähimmät asunnot sijaitsevat noin kilometrin päässä. Toiminta ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella tai sen läheisyydessä, eikä alueella ole arvokkaita luonto- tai suojelukohteita. Autot pestään biohajoavilla pesuaineilla hallissa, johon tulee hiekan- ja öljynerotin. Kiinteistön piha-alue päällystetään nestetiiviillä asfaltilla ja varustetaan hiekan- ja öljynerotuskaivoilla. Hulevedet johdetaan vesi- ja viemärilaitoksen määräämällä tavalla hulevesijärjestelmään. Päällysteen kunto tarkastetaan säännöllisesti ja viat korjataan tarvittaessa. Hiekan- ja öljynerottimet on varustettu ylitäytönestimin, ja ne tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti. Ennen alueen käyttöönottoa vuonna 2012 kiinteistölle tehtiin maaperä- ja pilaantuneisuustutkimus, jossa selvitettiin alueen öljyhiilivetyjen, metallien ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksia maa- ja vesinäytteistä. Maaperässä ei havaittu pilaantumiseen viittaavaa, eikä alueella ole tarvetta kunnostamiseen. Pilaantuneisuustutkimusraportin mukaan tutkimusalue on laaja ja tutkimuspisteitä rajallinen määrä, joten alueen rakentamisen yhteydessä maata kaivettaessa tulee kiinnittää huomiota mahdolliseen pilaantuneisuuteen. Toiminnassa ei synny päästöjä ilmaan. Kiinteistöllä liikkuu ajoneuvoja, joista aiheutuu pakokaasupäästöjä. Toiminnassa ei synny melua ja tärinää muusta kuin ajoneuvoliikenteestä. Materiaalilogistiikka hoidetaan pääasiassa kuorma-autoilla ja rekoilla. Kuljetuksia on noin 20 vuorokaudessa. Henkilöautoliikennettä on noin vuorokaudessa. Liikennöintireitti kulkee Kuusamontieltä Yrityspuistontien kautta Ahertajantielle.

7 Arvio vuosittain syntyvistä jätteistä ja niiden määristä on esitetty seuraavassa taulukossa. Nesteiden sekä pahvin, paperin, energiajakeen ja kaatopaikkajätteen kertavarastointimäärät ovat suoraan verrannollisia käytössä oleviin astiakokoihin. 7 Jätelaji Tunnus Yksikkö Kertavarastointimäärä (maksimi) Arvio määrästä (vuodessa) Vastaanottaja Musta öljy kg Ekokem Kirkas öljy kg Ekokem kg Ekokem Glykoli kg Ekokem Lasinpesuneste kg Ekokem Jätebensiini- ja -diesel kg Ekokem Akut kg Kuusakoski Katalysaattorit kpl Kuusakoski Rauta kg Kuusakoski Alumiini kg Kuusakoski Paperi kg L&T Pahvi kg L&T Kaatopaikkajäte kg 240kg/8m L&T Energiajae kg 240kg/8m L&T Loisteputket kpl Ekokem Öljynsuodattimet, öljyiset rätit ja purut kg Ekokem Ilmastointikaasu kg Ekokem Jarru- ja kytkinnesteet Hiekanerotuskaivon liete Öljynerotuskaivon liete kg Ekokem kg Ekokem Kaikki jäte lajitellaan ja uusiokäytetään mahdollisimman tehokkaasti. Kaikesta pidetään kirjaa. Loppusijoitus kaatopaikalle on viimeisin vaihtoehto. Purkuun päätyvät ajoneuvot myydään vain asiakkaille, joilla on lupa vastaanottaa kyseisiä romuajoneuvoja. Murskattavaksi menevät ajoneuvot myydään asianmukaiset luvat omaaville yrityksille. Rikkoutuneet osat lajitellaan ja toimitetaan kierrätykseen lajiteltuina. Ajoneuvoista poistetuille polttoaineille varatut litran kaksoisvaippasäiliöt ovat maanpäällisiä, ja 100 %:sti suoja-altaallisia. Ne on sijoitettu erilliseen tehokkaasti tuulettuvaan lukittuun ja korotetulla kynnyksellä varustettuun nestevarastoon. Ajoneuvoista poistettu polttoaine uudelleenkäytetään omassa toiminnassa ja myydään henkilökunnalle. Käyttökelvoton polttoaine toimitetaan Ekokem Oy:lle tai muulle hyväksytylle vastaanottajalle. Purkamosta tulevat öljyt ja muut nesteet, muun muassa jäähdytin-, lasinpesu- ja jarrunesteet, sijoitetaan lajiteltuina keräilysäiliöihin, jotka ovat valuma-altaallisia ja ne on sijoitettu korotetulla kynnysrakenteella varustet-

8 tuun varastoon nestetiiviille alustalle lukittuun ja tuuletettuun tilaan. Astioiden kunto tarkastetaan säännöllisesti ja niiden merkinnät pidetään täsmällisenä. Puretuista ajoneuvoista poistetut ilmastointikaasut ja jäähdytin- ja lasinpesunesteet myydään asiakkaille uusiokäyttöön. Mahdollisille rikkonaisille akuille varataan omat astiat. Öljypitoiselle imeytysaineelle varataan oma astia. Veden, bensiinin ja dieselin seosta varten varataan asianmukaiset astiat, korkeintaan 200 litran tynnyrit. Tiloihin, joissa käsitellään tulenarkoja materiaaleja, laaditaan räjähdyssuojausasiakirja ja toteutetaan asiakirjaan kirjatut turvallisuustoimet. Työvälineet pyritään valitsemaan kipinöimättömiksi ja kaikki turvallisuusvaatimukset täyttäviksi. Kiinteistö pidetään järjestyksessä ja mahdolliset roskat siivotaan pois myös aidan ulkopuolelta. Toiminnasta ei aiheudu yleistä terveysvaaraa tai häiriöitä ympäristölle. Toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu päästöjä vesistöön. Koska kaikki ajoneuvot ovat realisointiprosessin aikana seurannassa heti toimeksiannon jälkeen, mahdolliset valumat ja vuodot pystytään havaitsemaan ja estämään heti niiden ilmetessä. Tästä syystä valumat tai niistä syntyvät vahingot ovat hyvin harvinaisia. 8 TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Laitteistoista ja sammutuskalustosta pidetään huoltokirjanpitoa. Hiekan- ja öljynerotuskaivot tyhjennetään ja niiden hälyttimet tarkastetaan säännöllisesti. Öljynerotuskaivoista otetaan näytteet vuosittain (kiintoaine, ph, sähkönjohtavuus ja mineraaliöljyt). Sähkön ja veden kulutusta seurataan kuukausittain. Varastossa ja myynnissä olevista sekä myydyistä ja puretuista ajoneuvoista pidetään kirjanpitoa. Toimintaan liittyvä logistiikka kirjataan. Kaikista jätteistä ja niiden kuljetuksista pidetään kirjanpitoa. Siirtoasiakirjat säilytetään lain vaatimusten mukaisesti. Tarkkailun raportointi tehdään ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Sisäinen raportointi ja ympäristöluvan ehtojen täyttyminen arvioidaan vuosittain johdon katselmuksessa. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Poikkeukselliset tilanteet liittyvät ajoneuvojen nestevuotoihin. Kaikki ajoneuvot tarkastetaan niiden saapuessa kiinteistölle ja mahdolliset nestevuodot kerätään talteen. Vuoto- ja tulipaloriskiä hallitaan tyhjentämällä ajoneuvojen polttoainetankit. Kiinteistö on päällystetty asfaltilla ja varustetaan hiekan- ja öljynerotuskaivojärjestelmällä. Nestetiiviin pinnoitteen kuntoa seurataan jatkuvasti ja mahdolliset vauriot korjataan. Öljynerotuskaivojen toiminta ja hälytyslaitteet tarkastetaan säännöllisesti ja kaivot tyhjennetään riittävän usein. Mahdollisten vuotojen varalta tiloihin varataan riittävästi imeytysaineita, imeytysriepuja ja kaivonsulkumattoja. Öljyinen imeytysaine kerätään keräysastioihin, joista se toimitetaan käsiteltäväksi.

9 Kiinteistö on aidattu ja varustettu lukittavin portein. Alue on varustettu kameravalvonnalla. Ajoneuvot pestään niille varatuissa tiloissa käyttäen biohajoavia pesuaineita. Pesuvedet johdetaan öljynerotuskaivojen kautta viemäriverkostoon. Alkusammutuskalustoa on hankittu riittävästi, ja se sijoitetaan helposti saataville. Toimipisteellä tehdään sisäisiä tarkastuksia vuosittain. Käytössä olevien aineiden käyttöturvatiedotteet pidetään ajan tasalla ja saatavilla. Toiminnan riskit arvioidaan säännöllisesti ja henkilöstöä koulutetaan poikkeustilanteiden varalta. Paloturvallisuuden edistämiseksi, riskien kartoittamiseksi ja vaaratilanteiden ennalta ehkäisemiseksi tiloille (675 m 2 :n halli), joissa käsitellään räjähdys- tai tulenarkoja kemikaaleja, laaditaan räjähdyssuojausasiakirja ja toteutetaan asiakirjaan kirjatut turvallisuustoimenpiteet, esimerkiksi oikeaoppiset työskentelytavat, rakennetekniset tarpeet sekä työkalujen ja laitteiden vaatimukset. Toiminta- ja ympäristöohjeet ovat henkilöstön nähtävillä. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti. Läheltä piti -tilanteet raportoidaan ja käsitellään viipymättä. 9 ESITYS VAKUUDEKSI Hakija on esittänyt toiminnan vakuudeksi euroa. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Hakemusta on täydennetty , ja muun muassa asemapiirroksella ja naapurikiinteistöjen tiedoilla sekä päivitetyllä toimintakuvauksella ja kiinteistörekisteritiedoilla. Lupahakemuksesta tiedottaminen Aluehallintovirasto on antanut hakemuksen tiedoksi kuuluttamalla Pohjois- Suomen aluehallintovirastossa ja Kiimingin kunnassa sekä kirjeellä asianosaisille. Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELYkeskus) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Kiimingin kunnalta ja Kiimingin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lausunnot 1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat ELY-keskus on todennut, että toiminta ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue, Laivakangas ( ), sijaitsee alueen pohjoispuolella vajaan kahden kilometrin etäisyydellä. Alueen läheisyydessä ei sijaitse suojelukohteita.

10 Hakemuksessa on esitetty laitoksella vastaanotettavien ajoneuvojen vuosikapasiteetti sekä uudelleenkäyttökelvottomien ja toiminnassa esikäsiteltävien ajoneuvojen määrät vuositasolla. Hakemuksessa ei ole tuotu esille kertavarastointimääriä. ELY-keskus pitää tarpeellisena, että luvassa annetaan määräykset suurimmista kertavarastointimääristä jätelajeittain. Rajoittamalla kertavarastointimääriä voidaan estää ylisuurien varastojen syntyminen, varmistetaan materiaalien riittävä kierto ja vähennetään toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. ELY-keskus on katsonut, että hakemuksen mukainen toiminta on tarkoitus järjestää pääosin romuajoneuvojen välivarastointia ja esikäsittelyä koskevien vaatimusten mukaisesti. Romuajoneuvojen esikäsittelytilan ja öljyisten varaosien varaston lattiarakenteet tulee rakentaa nestettä pidättävästä materiaalista, joka kestää esineiden ja aineiden aiheuttaman kemiallisen ja fysikaalisen kuormituksen. Vaarallisten jätteiden varastointiin käytettävistä tiloista ei saa olla yhteyttä viemäriin. Koska hakemuksesta ei selviä lattiapinnoitteen laatu, tätä koskeva selvitys on toimitettava ELY-keskukselle ennen luvan mukaisen toiminnan aloittamista. Koska toiminnassa vastaanotetaan pääosin vakuutusyhtiöiden lunastamia ajoneuvoja ja muita romuajoneuvoiksi luokiteltavia ajoneuvoja, joiden varastoinnista voi aiheutua päästöjä ympäristöön, ajoneuvojen varastointiin käytettävät kentät on rakennettava toiminnan aiheuttaman kuormituksen kestäväksi ja pinnoitettava nestetiiviillä pinnoitteella. Hakemuksesta ei selviä täsmällisesti päällysteen rakenne ja laatu, minkä vuoksi ELYkeskukselle on toimitettava selvitys kentän rakenteista ja päällysteen laadusta ennen luvan mukaisen toiminnan aloittamista. Hakemuksen mukaan hulevedet johdetaan hulevesiviemäriin hiekan- ja öljynerotinjärjestelmän kautta. Hakemuksessa esitettyä hulevesien käsittelyjärjestelmää voidaan pitää toiminnalle asetettavien vaatimusten mukaisena. ELY-keskus ei ole edellyttänyt, että ympäristöluvassa tulisi asettaa tarkkailuvelvoite vesihuoltolaitoksen jätevesi- ja hulevesijärjestelmään johdettaville vesille. Vesihuoltolaitos voi kuitenkin ympäristöluvan estämättä tarvittaessa antaa toiminnanharjoittajalle verkostoonsa johdettavien vesien laatua ja määrää koskevia määräyksiä. ELY-keskus on katsonut, että romuajoneuvojen esikäsittelytoiminnalle ja purkamistuotteiden varastoinnille tulee asettaa riittävän yksilöidyt lupamääräykset romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen (581/2004) nojalla. Ympäristöluvassa tulee asettaa myös tarpeelliset lupamääräykset ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla ainakin toiminnassa syntyvien jätteiden varastoinnista ja kuljetuksesta, siirtoasiakirjavelvollisuudesta, toiminnan vastuuhenkilöstä, toiminnan kirjanpito- ja raportointivelvollisuudesta, vesienkäsittelyjärjestelmän tyhjennyksistä ja huolloista sekä varautumisesta häiriö- ja poikkeustilanteiden varalle. Toiminnalle tulee määrätä vakuus. Vakuuden määrän tulee olla riittävä kerralla varastossa olevien ajoneuvojen ja jätteiden määrästä aiheutuvien jätehuollon kustannusten kattamiseen. ELY-keskus ei ole voinut arvioida hakemuksessa esitetyn vakuuden määrän riittävyyttä, koska hakemuksessa on esitetty vain toiminnan kokonaiskapasiteetti vuositasolla. 10

11 11 2. Kiimingin kunta Kunta on ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksesta. 3. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta Kiimingin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena on todennut, että se on antanut ympäristölupapäätöksessään määräykset romuajoneuvojen vastaanotosta ja varastoinnista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, eikä sillä ole tämän osalta asiaan lisättävää. Purkutoiminnan ohessa syntyvien nestemäisten vaarallisten jätteiden ja muiden kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa tulee kiinnittää huomiota siihen, että niiden pääsy viemäriin ja maaperään estetään. Hakijan kuuleminen ja vastine Luvan hakija on saapuneessa vastineessaan todennut ELYkeskuksen lausunnosta seuraavaa: Vastineen liitteenä on kiinteistön piha-alueiden pinnoitteen laatutodistus/näytelomake, joka koskee käytettyä asfalttierää. Pinnoite on imemätön ja läpäisemätön. Pinnoitteen pohjarakenteen kaadoissa on otettu huomioon valumavesien ehdoton päätyminen erotuskaivojärjestelmään. Riittävän paksut jyrätyt hiekka- ja sorakerrokset tekevät pohjarakenteen routimisen kestäväksi. Vastineen liitteenä ovat myös kiinteistön sisätiloissa käytettyjen lattiapinnoitteiden laatutositteet ja ominaisuusselvitykset. Lattiapinnoitteet kestävät niihin kohdistuvan kemiallisen ja fyysisen rasituksen. Suurimmat suunnitellut kertavarastointimäärät ovat arvioitavissa hakemuksen täydennyksenä toimitetusta asemapiirroksesta, johon on merkitty toimintojen sijainti. Tarkoituksena on esikäsittelyn, purkamisen ja myynnin mahdollisimman sujuva kokonaisprosessi, jolla pyritään myös kohtuullisiin ajoneuvojen varastointimääriin. Esimerkiksi jälkikierrätykseen siirrettäville paaliautoille ja purkuautojen koreille tilataan kyydit välittömästi, kun niiden kappalemäärä saavuttaa täyden kuljetuserän. Kaikki romuajoneuvoiksi luokiteltavat ajoneuvot tullaan varastoimaan keskitetysti yhdelle aidatulle alueelle asemakaavapiirroksen mukaisesti. Kaikki tontille tuotavat ajoneuvot pyritään esikäsittelemään ja saattamaan myyntiin, purkuun tai kierrätykseen mahdollisimman pian niiden saavuttua tontille. Pihan käyttösuunnitelman mukainen maksimimäärä tontille varastoitavia ajoneuvoja on 374 ajoneuvoa, mikä on arvioitu keskimääräisen henkilöauton tilantarpeen mukaan. Noin % ajoneuvoista on kooltaan pieniä, kuten mopoja, moottoripyöriä ja moottorikelkkoja. Hakija on esittänyt, että tontille on varastoitavissa turvallisesti ja tontin toiminnallisuutta häiritsemättä yhteensä noin 500 ajoneuvoa. Suurinta osaa alueella varastoitavista ajoneuvoista ei luokitella romuajoneuvoiksi. Yli 90 % kiinteistöllä käsiteltävistä ajoneuvoista myydään korjattavaksi ja ne palautuvat teknisten asiantuntijoiden asettamien korjausehtojen mukaisesti korjattuina ja rekisteröintikatsastettuina liikenneturvallisina takaisin liikenteeseen.

12 12 Neuvottelu Autovahinkokeskus Oy:n Kiimingin toimipisteessä käytiin neuvottelu, johon osallistuivat hakijan edustajat, Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus ja aluehallintovirasto. Neuvottelussa tarkennettiin ympäristölupahakemuksen tietoja. Neuvottelupöytäkirja on liitetty hakemusasiakirjoihin. A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U YMPÄRISTÖLUPARATKAISU Aluehallintovirasto myöntää Autovahinkokeskus Oy:lle ympäristöluvan hakemuksen mukaiseen toiminnan olennaiseen muutokseen Kiimingin kunnassa. Toiminta muuttuu romuajoneuvojen välivarastointipaikasta romuajoneuvojen esikäsittelypaikaksi. Luvan saajan on noudatettava jäljempänä ilmeneviä lupamääräyksiä. TÄYTÄNTÖÖNPANORATKAISU Aluehallintovirasto myöntää Autovahinkokeskus Oy:lle luvan aloittaa romuajoneuvojen esikäsittely ja purkaminen muutoksenhausta huolimatta tämän päätöksen kohdasta Päätöksen täytäntöönpano ilmenevästi. LUPAMÄÄRÄYKSET Toiminnan sijoittaminen 1. Romuajoneuvojen esikäsittelytoiminta on järjestettävä ympäristölupahakemuksen lisäselvityksen liitteenä olevan asemapiirroksen mukaisesti. Asemapiirros on lupapäätöksen liitteenä kaksi (2). 2. Alueen ympärille rakennettu aitaus ja lukittava portti on pidettävä kunnossa. Toiminnassa vastaanotettavat jätteet (romuajoneuvot) ja ajoneuvot 3. Toiminnassa saa vastaanottaa romuajoneuvoksi luokiteltavia ajoneuvoja (jäteluokka ) esikäsiteltäväksi enintään 400 (noin 400 tonnia) vuodessa. Niiden kertavarastointimäärä saa olla enintään 50 kappaletta. Kerrallaan varastoitavien kaikkien ajoneuvojen määrä alueella saa olla enintään 500 kappaletta. 4. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä laitoksella vastaanotettavien jätteiden määrästä, laadusta ja ominaisuuksista. Laitoksella ei saa ottaa vastaan tai varastoida muita kuin päätöksessä hyväksyttyjä jätteitä. Jos laitokselle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole sallittu, jäte on viipymättä toimitettava käsittelypaikkaan tai laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto on hyväksytty, tai jäte on palautettava sen haltijalle.

13 13 Romuajoneuvojen varastointi ja esikäsittely 5. Kaikki alueelle saapuvat esikäsittelemättömät romuajoneuvot tulee vastaanottaa ja varastoida vain asianmukaisilla nestetiiviiksi pinnoitetuilla alueilla, jotka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä ja hiekan- ja öljynerottimilla. Luvan saajan on toimitettava Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskukselle selvitys varastointikentän rakenteista ja päällysteen laadusta kahden kuukauden kuluessa lupapäätöksen antamisesta. 6. Romuajoneuvot on esikäsiteltävä pohjaltaan nestetiiviiksi pinnoitetussa hallissa, jonka viemäröinti on varustettu hiekan- ja öljynerotinkaivolla. Pinnoitteen kunto on tarkistettava säännöllisesti ja havaitut vauriot on korjattava välittömästi. Mahdollisten nestevuotojen varalta hallissa on oltava alkutorjuntakalustoa. Viemäriin ei saa laskea jätevesiä, joista on haittaa putkistojen rakenteelle, jätevedenpuhdistamolle tai puhdistamolietteen asianmukaiselle käsittelylle. Esikäsittelemättömien romuajoneuvojen varastointi- ja käsittelyalueilta muodostuvat vedet on johdettava hulevesiviemäriin hiekan- ja öljynerottimen kautta. 7. Öljynerotuskaivot on varustettava sulkuventtiileillä ja öljytilan täyttymistä varoittavilla hälyttimillä. Järjestelmässä on oltava näytteenottokaivo erottimen toimivuuden toteamiseksi. 8. Romuajoneuvoissa olevat vaaralliset aineet ja osat on poistettava siten, etteivät ne haittaa romuajoneuvojen jatkokäsittelyä. Esikäsittelyssä romuajoneuvoista on mahdollisimman pian vastaanoton jälkeen poistettava polttoaine, moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt, hydrauliikkaöljyt, jäähdytysnesteet, jäätymisenestoaineet, jarrunesteet, ilmastointijärjestelmän nesteet ja muut ajoneuvoon sisältyvät nesteet sekä akku ja muut vaaralliset osat, kuten turvatyynyt. Esikäsittelyssä on poistettava myös elohopeaa sisältävät osat. Kuparia, alumiinia ja magnesiumia sisältävät metalliosat ja isot muoviosat on poistettava, jos näitä ei erotella murskaamossa. Ajoneuvoista on kierrätyksen edistämiseksi poistettava myös renkaat, katalysaattori ja lasi. Toiminnassa syntyvien jätteiden varastointi 9. Toiminnassa syntyneet jätteet on pidettävä toisistaan erillään kaikissa jätehuollon vaiheissa. Laitoksella saa varastoida kerrallaan vaarallisia jätteitä korkeintaan 12 tonnia ja muita jätteitä korkeintaan 10 tonnia. Jätteistä ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista eikä muutakaan haittaa tai vaaraa ympäristölle. Erilaisia jätteitä ei saa sekoittaa muihin jätteisiin. 10. Laitoksen toiminta on järjestettävä ja varastoitavat jätteet ja uudelleenkäyttöön soveltuvat romuajoneuvojen osat ja muut purkutuotteet on varastoitava asianmukaisesti niille tarkoitetuissa paikoissa niin, että ne voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai muuten hyödyntää. 11. Romuajoneuvoja vastaanotettaessa toiminnanharjoittajan on tarkistettava viimeisen haltijan oikeus luovuttaa romuajoneuvo ja annettava hänelle romutustodistus sekä ilmoitettava tieto ajoneuvon vastaanottamisesta Liikenteen turvallisuusvirastolle ajoneuvon poistamiseksi rekisteristä. 12. Vaarallisia aineita sisältävät varaosat ja vaaralliset jätteet on varastoitava katetussa ja lukittavassa pohjaltaan nestetiiviiksi pinnoitetussa ti-

14 Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen lassa, josta ei ole yhteyttä viemäriin. Vaaralliset jätteet on merkittävä asianmukaisesti jätteen laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin. Luvan saajan on esitettävä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle selvitys varastotilojen rakenteista ennen romuajoneuvojen käsittelyn aloittamista. Akut on varastoitava tiiviissä ja hapon kestävässä kontissa. Polttoaineet ja muut nesteet on kerättävä nestetiiviiseen suljettavaan säiliöön ja varastoitava niin, että vuototapauksissa nesteet eivät joudu ympäristöön. Öljynsuodattimet ja muut öljypitoiset jätteet on kerättävä nestetiiviisiin ja suljettaviin astioihin. 13. Vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa luvalliseen käsittelyyn. Vaarallisten jätteiden kuljetuksista on laadittava erillinen siirtoasiakirja, joka on mukana jätteiden siirron aikana ja luovutetaan vastaanottajalle. 14. Toiminnassa muodostuvat jätteet, joiden käsittelystä ei ole erikseen määrätty, on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään siten, että jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia ei jätteitä sekoittamalla heikennetä. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi ja muut jätteet loppusijoitettavaksi laitokseen, käyttökohteeseen tai kaatopaikalle, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen jätteen hyödyntäminen tai loppukäsittely. 15. Toiminnassa muodostuvan jätteen saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle jätteen ammattimaiselle kuljettajalle tai välittäjälle. 16. Hyödynnettäväksi kelpaamattomia jätteitä saa alueella varastoida korkeintaan yhden vuoden ennen niiden käsittelyä ja hyödynnettäväksi toimitettavia jätteitä korkeintaan kolme vuotta ennen niiden esikäsittelyä tai hyödyntämistä. 17. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään, on välittömästi ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viipymättä Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Kiimingin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 18. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitoksella oltava saatavilla laitoksen toiminnan ja laajuuden mukainen riittävä alkusammutuskalusto ja sopivaa imeytysmateriaalia. Käytetty imeytysmateriaali on toimitettava käsiteltäväksi vaarallisena jätteenä. 19. Toiminnan olennaisista muutoksista ja toiminnan lopettamisesta on tehtävä ilmoitus hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskukseen. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta. 20. Kun toiminta loppuu, luvan saajan on toimitettava vastaanotetut jätteet tämän päätöksen mukaisesti hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi, siistit- 14

15 tävä alue jätteistä ja roskista sekä poistettava tarpeettomat rakenteet. Ympäristölupapäätös ja siinä luvan saajalle määrätyt velvoitteet lakkaavat olemasta voimassa, kun Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on todennut velvoitteet hoidetuksi. ELY-keskus voi tarvittaessa antaa toiminnan lopettamiseen liittyviä tarkentavia määräyksiä. 15 Tarkkailu- ja raportointimääräykset 21. Toiminnan asianmukaista hoitoa ja tarkkailua varten on toiminnanharjoittajan määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva henkilö. Henkilön nimi yhteystietoineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskukselle ja Kiimingin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 22. Nestetiiviin pinnoitteen kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti ja havaitut viat on korjattava välittömästi. Hiekan- ja öljynerottimien toimintaa on seurattava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa. Hiekan- ja öljynerottimet on tyhjennettävä ja huollettava tarvittaessa. Erottimien tarkkailusta, huollosta ja tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa, joka on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle. Viemäriin johdettavista hulevesistä ja hallitilojen jätevesistä on otettava näyte kaksi kertaa ensimmäisen toimintavuoden aikana. Näytteet on otettava öljynerotuksen jälkeisistä näytteenottokaivoista. Näytteistä on määritettävä kiintoaine, ph, sähkönjohtavuus ja öljyhiilivetypitoisuus. Öljyhiilivetypitoisuuden on oltava alle 5 mg/l. Tarkkailutulosten perusteella ELYkeskus voi edellyttää näytteenoton jatkamista. 23. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Vuosiyhteenveto kirjanpidosta on esitettävä Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskukselle ja Kiimingin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle helmikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedossa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot: laitokselle vastaanotettujen ja esikäsiteltyjen romuajoneuvojen määrät kappaleina ja tonneina, alkuperä ja käsittelytapa vuoden vaihteessa varastossa olevien romuajoneuvojen määrä kappaleina ja tonneina sekä muiden jätteiden määrät tonneina laitokselta eteenpäin toimitettujen jätteiden lajit, määrät tonneina ja toimituspaikat vastaanottamatta jätetyn jätteen laatu ja määrä tiedot hiekan- ja öljynerotuskaivojen tyhjennyksistä ja huollosta tiedot laitoksen toiminnassa havaituista häiriö- ja poikkeuksellisista tilanteista vuoden aikana toteutetut muutokset laitoksen toiminnassa Ilmoitettavat jätteet on luokiteltava valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) liitteen neljä (4) mukaisesti. Vakuus 24. Luvan saajan on asetettava euron suuruinen vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuus on asetettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen eduksi joko omavelkaisena takauksena, takausvakuutuksena tai pankkitalletuksena. Takausvakuutuksen on oltava niin sanottu first demand -takuu, jonka yksilöidyn euromäärän takuun antaja on velvollinen suorittamaan edunsaajalle sen ensimmäisestä vaatimuksesta. Pankkitalletuksesta on toimitettava Pohjois-

16 Pohjanmaan ELY-keskukselle talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksi. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vakuus voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikainen vakuus on pidettävä koko ajan voimassa toimittamalla tarvittaessa korvaava vakuus vähintään 12 kuukautta ennen määräaikaisen vakuuden päättymistä. Toistaiseksi voimassa olevan vakuuden irtisanomisajan on oltava vähintään 12 kuukautta. Vakuuden irtisanomisesta ja ehtoihin ja voimassaoloon liittyvistä muutoksista on ilmoitettava todisteellisesti valvontaviranomaiselle. Tarvittaessa vakuuden määrää voidaan muuttaa aluehallintoviraston päätöksellä. 16 OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALLE Vahingonkärsijä voi vaatia luvan saajalta korvausta ennakoimattomasta vesistön pilaantumisesta aiheutuvasta tai muusta vesistöön kohdistuvasta toimenpiteestä johtuvasta vahingosta. Hakemus tulee tehdä aluehallintovirastolle. Ennakoimattoman vahingon korvaamista koskevan hakemuksen yhteydessä voidaan esittää myös luvasta poiketen aiheutetun vahingon korvaamista koskeva vaatimus. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Kyseessä on Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan Autovahinkokeskus Oy:n Kiimingissä sijaitsevalle romuajoneuvojen vastaanotolle ja varastoinnille myönnetyn ympäristöluvan dnro OUKA 786/732/2012 olennainen muuttaminen siten, että toiminnassa myös esikäsitellään ja puretaan romuajoneuvoja. Koko toiminnan lupamääräysten tarkistaminen ja uudelleen kirjoittaminen tähän päätökseen on ollut tarpeen, koska toiminnot liittyvät olennaisesti yhteen. Myös toiminnan valvonta yhtenäisen lupapäätöksen myötä on helpompaa, koska romuajoneuvojen käsittelytoimintaa ja sen myötä myös varastointia valvoo ELY-keskus. Lupamääräyksiä on muutettu vastaamaan muuttunutta toimintaa. Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Toimittaessa lupamääräysten mukaisesti toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, kiellettyä maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista ympäristössä tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n mukaista kohtuutonta rasitusta toiminnan vaikutusalueella. Toiminta on muutoksen jälkeenkin voimassa olevan asemakaavan mukaista. Romuajoneuvot varastoidaan ja esikäsitellään paikoissa, jossa on nestetiivis pinta ja hiekan- ja öljynerotin. Öljynerottimesta vedet johdetaan viemäriin. Vaaralliset jätteet ja varaosat varastoidaan tilassa, josta on estetty päästöt maaperään ja viemäriin. Päästöjen rajoittaminen perustuu parhaan

17 käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen (BEP) soveltamiseen. Autovahinkokeskus Oy:llä on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus romuajoneuvojen esikäsittelyyn. Yrityksellä on lisäksi ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, jota auditoidaan säännöllisesti. Oulujoen Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuoteen 2015 tavoitteena on, että vesien tila ei heikkene ja vedet olisivat vähintään hyvässä tilassa. Toiminta ei sijaitse vesienhoitoalueen vesistöjen lähellä, ja siten toiminnan vaikutukset pintavesien laatuun ovat vähäiset. Lupamääräyksillä pyritään estämään toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien öljypäästöjen joutuminen vesistöön, maaperään ja viemäriin. 17 Lupamääräysten perustelut Jätelain 13 :n mukaan jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Jätteen käsittelylaitoksen sijoittamisessa, rakentamisessa, käytössä ja käytön jälkeisessä hoidossa on erityisesti huolehdittava, ettei jätehuollosta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä, mukaan lukien melua ja hajua taikka viihtyisyyden vähentymistä. Jätteistä ja vaarallisista jätteistä on annettu määräykset ympäristönsuojelulain 43.n ja 45 :n nojalla. Vaarallisten jätteiden turvallinen varastointi edellyttää ehjiä, kullekin jätteelle sopivia astioita. Vaarallisen jätteen pakkaukseen on merkittävä jätteen ja sen haltijan nimi sekä turvallisuuden ja jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja varoitukset. Oikealla varastoinnilla ehkäistään haitallisten aineiden aiheuttamia ympäristö- ja terveyshaittoja. Romuajoneuvojen varastointi ja esikäsittely nestetiiviillä alueilla, jotka on varustettu hiekan- ja öljynerotuskaivolla, ja purkamoaluetta ympäröivä aitaus vähentävät jätteen varastoinnista ja käsittelystä aiheutuvia haittoja. Lukittava portti estää ulkopuolisten pääsyn alueelle toiminnan kiinnioloaikoina. Romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen (581/2004) 9 :ssä on säädetty romuajoneuvojen varastointipaikan vähimmäisvaatimuksista. Maaperän pilaantuminen estetään käsittelemällä vaarallisia jätteitä ainoastaan tiiviillä kentällä ja valumavesien haitat estetään tehokkaimmin hiekanja öljynerottimilla. Näytteenottokaivosta voidaan tarkkailla erottimen toimivuutta ja ottaa tarvittaessa vesinäytteitä. Sulkuventtiilikaivolla estetään tarvittaessa öljyn pääseminen viemäriin. Hälytin ilmaisee öljynerotuskaivon täyttymisestä ja tyhjennystarpeesta. 3. ja 9. Romuajoneuvolla tarkoitetaan jätettä, jonka sen haltija on poistanut käytöstä tai aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä. Vastaanotettaville ja varastoitaville romuajoneuvoille ja muulle jätteelle on annettu tarkat määrät ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vakuuden riittävyyden varmistamiseksi. Myös myytäväksi toimitettavien ajoneuvojen varastointimääriä on rajoitettu alueen yleisen siisteyden ja varastointialueiden riittävyyden takaamiseksi. 4. Lupamääräyksellä varmistetaan, ettei alueelle kerry sinne kuulumattomia jätteitä.

18 ja Romuajoneuvojen esikäsittelyä ja ajoneuvoista purettuja aineita ja osia koskevat määräykset on annettu jätelain ja romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen perusteella. Romuajoneuvot sisältävät vaarallisiksi luokiteltuja aineita tai osia, ja haitallisia aineita voi joutua ympäristöön, ellei niitä poisteta ennen murskausta. Romuajoneuvoasetuksen 10 :ssä on säädetty esikäsittelyä koskevista vähimmäisvaatimuksista. Romuajoneuvoasetuksen 11 :n mukaan romuajoneuvo on esikäsittelyssä purettava tai haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisestä on huolehdittava muulla vastaavalla tavalla. Romuajoneuvoissa olevat osat tai aineet, jotka on merkitty tai ovat muutoin tunnistettavissa eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen (572/2003) 5 :n 2 momentin mukaisesti, on poistettava. Uudelleenkäyttöön soveltuvat romuajoneuvojen osat on poistettava ja purkamistuotteet varastoitava siten, että ne voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai muutoin hyödyntää. Käyttökelpoisten osien uudelleenkäyttö vähentää jätteen syntyä. Varastoimalla toiminnassa syntyvät jätteet ja vaaralliset jätteet asianmukaisesti ja toimittamalla ne säännöllisesti käsiteltäväksi voidaan niiden varastoinnista aiheutuvia riskejä ja mahdollisia ympäristövaikutuksia vähentää. Vaarallisten jätteiden pakkaukset on merkittävä jätelain 16 :n mukaisesti ja jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 9 :n mukaisesti. Jätelain 121 :ssä edellytetään, että vaarallisten jätteiden siirrosta laaditaan siirtoasiakirja. Näin voidaan seurata vaarallisten jätteiden kulkua hyödyntämis- ja loppukäsittelypaikkaan ja valvoa toimintaa. 11. Jätelain 59 :n mukaan käsittelijän on annettava ajoneuvon haltijalle romutustodistus. 15. Jätteen kuljetuksessa on käytettävä jätelain 29 :n mukaisia hyväksyttyjä kuljettajia. 16. Kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (861/1997) mukaan kaatopaikkana ei pidetä alle kolmen vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä eikä alle yhden vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen käsittelyä. 17. Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeuksellisista tilanteista on määrätty viranomaisen tiedonsaannin varmistamiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. Ympäristönsuojelulain 62 :n nojalla toiminnasta vastaavan on tehtävä ilmoitus muun muassa onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä aiheutuvasta päästöstä tai syntyvästä jätteestä, josta voi aiheutua välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. 18. Määräys toiminnan laajuuden ja luonteen mukaisen alkusammutuskaluston ja imeytysmateriaalin saatavilla olosta on annettu, jotta henkilökunta voi aloittaa torjuntatoimet välittömästi ja tehokkaasti ja estää päästöjen joutumisen ympäristöön. 19. Ilmoituksella varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle valvonnan kannalta olennaisista muutoksista. Ilmoituksen perusteella viranomainen tarkastelee muutoksen vaikutusta voimassa oleviin lupamääräyksiin ja arvioi, onko lupaa tarpeen muuttaa, hakea kokonaan uutta lupaa tai antaa valvonnallisia ohjeita ja määräyksiä. 20. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 13 :n mukaan jätteen käsittelylai- 18

19 tos tai sen osa on jätteen vastaanoton lakattua viipymättä saatettava tilaan, ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle ja ympäristölle. 21. Jätelain 141 :n mukaan jätteenkäsittelylaitoksen vastaanotto-, käsittely- ja varastointipaikkojen hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten toiminnalla on oltava vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön on oltava toiminnanharjoittajan palveluksessa ja hänellä on oltava tehtävien hoitamiseksi riittävä ammattitaito. Lupamääräyksellä varmistetaan, että jätteiden vastaanotto on valvottua. 22. ja 23. Ympäristönsuojelulain 46 :n ja jätelain 120 :n nojalla valvontaviranomaisilla on oikeus saada toiminnan valvontaa varten tarpeellisia tietoja. Käyttötarkkailun vuosiyhteenvedon esittämisestä annettu määräys on tarpeen toimintaan liittyvien ympäristönsuojelun kannalta oleellisten tietojen saamiseksi, toiminnan valvonnan järjestämiseksi ja toiminnan ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Luvan saajan on oltava selvillä alueelta poisjohdettujen hule- ja jätevesin laadusta. Luvan saaja on hakemuksessaan ilmoittanut, että öljynerottimet ovat I-luokan öljynerottimia, josta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 5 mg/l. Tämän varmistamiseksi ja koska rakenteet alueella ovat uusia, aluehallintovirasto on edellyttänyt jätevesien laadun tarkkailua ainakin toiminnan alkuvaiheessa. 24. Ympäristönsuojelulain 43a :n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden suuruutta määrättäessä on otettu huomioon toiminnan laajuus, luonne ja tässä lupapäätöksessä annetut määräykset ja mitkä toimipaikalle mahdollisesti jäävien jätteiden kuljetus- ja käsittelykustannukset olisivat. Vakuuden määrän on vastattava kustannuksia, joita asianmukaisesta jätehuollosta toiminnan lopettamisen yhteydessä aiheutuu. Vakuudella katetaan vain kustannukset, jotka voidaan lupaharkinnan yhteydessä ennakoida toimintaa koskevien lupamääräysten ja suoraan lainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden perusteella. Aluehallintovirasto on vakuuden suuruutta laskettaessa ottanut huomioon seuraavat kustannukset, joita asianmukaisesta jätehuollosta aiheutuu toiminnan lopettamisen yhteydessä: ympäristöluvan salliman vaarallisten jätteiden enimmäismäärän asianmukaisen käsittelyn ja käsittelyyn kuljettamisen kustannukset, muiden jätteiden (joilla ei ole rahallista arvoa) loppukäsittelyyn (kaatopaikalle) toimittamisen kustannukset ja käsittelymaksut sekä esikäsittelemättömien romuajoneuvojen varastointialueella olevien ympäristöluvan salliman enimmäismäärän mukaisen esikäsittelemättömien ajoneuvojen esikäsittelykustannukset. Vakuuden määrää arvioitaessa ei ole voitu ottaa huomioon romuajoneuvojen jälleenmyyntiarvoa, koska rahanarvoiset jätteet eivät välttämättä ole realisoitavissa, kun toiminta loppuu ja vakuus joudutaan realisoimaan asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa esimerkiksi jätteiden käsittelykustannusten muuttumisen vuoksi. 19

20 20 VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN 1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja 3. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevästi. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Lupa myönnetään toistaiseksi voimassa olevana. Tarvittaessa aluehallintovirasto voi ympäristönsuojelulain 58 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa aikaisempaa lupaa tai ympäristönsuojelulain 59 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä peruuttaa luvan valvontaviranomaisen aloitteesta. Lupamääräysten tarkistaminen Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennessä. Hakemuksessa tulee olla selvitykset toiminnan laajuudesta, arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta sekä muut ympäristönsuojeluasetuksen 8 12 :n edellyttämät selvitykset soveltuvin osin. Korvattavat päätökset Tällä päätöksellä korvataan Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan myöntämä ympäristölupa dnro OUKA 786/732/2012. Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan estämättä noudatettava ympäristönsuojelulain 56 :n nojalla. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus Päätös saadaan panna täytäntöön sen saatua lainvoiman.

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka.

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka. Etelä-Suomi Päätös Nro 7/2011/1 Dnro ESAVI/616/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2011 ASIA Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot