Kuntaimagotutkimus 1998

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntaimagotutkimus 1998"

Transkriptio

1 Työ raportti Kuntaimagotutkimus 1998 Juha Ala-Lipasti Pentti Karjalainen Jukka Pohjola Maaliskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN HELSINKI, FINLAN Tel Fax

2 Työ r a p o r t t i Kuntaimagotutkimus 1998 Juha Ala-Lipasti Pentti Karjalainen Jukka Pohjola Maaliskuu 1999

3 Työ r a p o r t t i Kuntaimagotutkimus 1998 Juha Ala-Lipasti Pentti Karjalainen Jukka Pohjola Corporate lmage Oy Maaliskuu 1999 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia. eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

4 LUOTTAMUKSELLINEN SAATTEEKSI Tämä raportti on tarkastettu ja hyväksytty julkaistavaksi Posiva Oy:n julkaisusarjaan. TEKIJÄ ORGANISAATIO: Corporate Image Oy Valkjärventie 7 A ESPOO TILAAJA: TILAUSNUMERO: Posiva Oy Mikonkatu 15 A HELSINKI 9506/99/ JMA TILAAJAN YHYSHENKILÖ: RAPORTTI: ill11 IK 1,Jf~' FM J a~na Avolahti Posiva Oy ( KUNTAIMAGOTUTKIMUS 1998 TEKIJÄT: ~- ukka Pohjola~ Hallituksen puheenjohtaja, KTM?----~"P'h Pentti Karjalainen Toimitusjohtaja, FM J.wM A -clj;~ Juha Ala-Lipasti Tutkimuspäällikkö, KTM

5 KUNTAIMAGOTUTKIMUS 1998 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa on tarkasteltu käytetyn ydinpolttoaineen potentiaalisten loppusijoituskuntien sisäistä ja ulkoista imagoa sekä kuntien tavoiteimagoa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 1000 vastaajaa, joista 500 kuluttajaa, 100 yritysten edustajaa ja 400 kuntalaista, 100 kultakin potentiaaliselta loppusijoituspaikkakunnalta. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluinaja sitä täydennettiin ryhmäkeskusteluilla. Potentiaalisista loppusijoituskunnista paras tunnettuus kuluttajien ja ulkopaikkakuntalaisten keskuudessa on Kuhmolla. Kuhmo mielletään luonnonkauniiksi ja tapahtumistaan tunnetuksi pieneksi paikkakunnaksi. Paikkakuntaa pidetään myös varsin hyvänä matkailijoille. Yritysten edustajat tuntevat kunnista parhaiten Äänekosken, jota pidetään muita tutkimuksen kuntia teollistuneempana ja kehittyvämpänä. Loviisaa pidetään pienenä paikkakuntana ja se tunnetaan ruotsinkielisyydestä sekä ydinvoimalastaan. Eurajoen tunnettuus on kaikkien vastaajaryhmien keskuudessa muita tutkimuksen kuntia heikompi. Paikkakuntaan liitetään ydinvoimala ja maatalous. Kuntalaiset mahdollisilla loppusijoituspaikkakunnilla suhtautuvat loppusijoituksen imagovaikutuksiin myönteisemmin kuin yritysten edustajat ja kuntien ulkopuolella asuvat kuluttajat. Eurajoella ja Loviisassa kuntalaisten suhtautuminen loppusijoitukseen on myönteisintä, Äänekoskella ja osin Kuhmossa kielteisintä. Yritysten edustajista myönteisimmin loppusijoitukseen suhtautuvat Länsi-Suomen vastaajat, kielteisimmin Itä-Suomen vastaajat. Arvioitaessa loppusijoituksen vaikutusta kuntien kiinnostavuuteen matkailukohteina, myönteisesti suhtautuvien osuus on suurempi Eurajoen, Kuhmon ja Loviisan kuntalaisten keskuudessa kuin Äänekoskella. Eurajoella kuitenkaan yli puolet kuntalaisista ei usko loppusijoituksena olevan vaikutusta kunnan matkailulliseen kiinnostavuuteen. Kuluttajat ja yritysten edustajat arvioivat vaikutukset kielteisimmiksi Kuhmolle, myönteisimmiksi Loviisalle. Kuhmolaiset ja eurajokelaiset arvioivat loppusijoituksen vaikutukset kuntien kiinnostavuuteen yritysten sijaintipaikkana myönteisemmin kuin vastaajat Loviisassa ja Äänekoskella. Kuluttajat sekä yritysten edustajat arvioivat loppusijoituksen imagovaikutukset paikkakunnalle yritysten sijaintipaikkana kriittisimmin Kuhmon osalta. Eurajokelaiset arvioivat loppusijoituksen vaikutusta kunnan kiinnostavuuteen asuinpaikkana myönteisemmin kuin muiden tarkasteltavien kuntien vastaajat. Vaikutukset Kuhmon, Loviisan ja Äänekosken kiinnostavuuteen arvioitiin kielteisimmiksi. Kuluttajat potentiaalisten loppusijoituskuntien ulkopuolella sekä yritysten edustajat uskoivat vaikutukset vähiten kielteisiksi Loviisan ja Eurajoen osalta. Paikkakunnalla valmistettujen tuotteiden osalta vähiten kielteisiä arvioita antoivat Eurajoen kuntalaiset. Kuluttajat arvioivat kielteiset vaikutukset pienimmiksi Loviisan ja Eurajoen suhteen. Yritysten edustajista suurin osa ei uskonut loppusijoituksena olevan vaikutusta paikkakunnan kiinnostavuuteen valmistettujen tuotteiden osalta. Vähiten kielteisiä vaikutuksia arvioitiin tapahtuvan Loviisan suhteen. Potentiaalisissa loppusijoituskunnissa ei systemaattista tavoiteasettelua kuntien tavoiteimagoista oltu tehty. Eurajoella tavoitteina mainittiin mm. yrittäjäystävällisyys, hyvä palvelutaso ja hyvät harrastusmahdollisuudet. Äänekoskella tavoitellaan kuvaa korkeasta teknologiasta, luonnon läheisyydestä sekä hyvästä palvelutasosta. Loviisassa tavoitteena on luoda kuva viihtyisästä ja monipuolisesta asuinkunnasta ja pyrkiä houkuttelemaan paikkakunnalle mm. alihankintateollisuutta. Kuhmo tavoittelee hyvän palvelutason ja yritysystävällisen ilmapiirin omaavan paikkakunnan imagoa. Yleisesti ottaen loppusijoituksen vaikutukset koetaan neutraaleina tai kielteissävytteisinä. Vähiten kielteisenä tai paikoin jopa myönteisinä imagovaikutukset koetaan niiden kuntien osalta, joissa jo toimii ydinvoimala. Avainsanat: ydinjätteiden loppusijoitus, loppusijoituksen vaikutukset, kuntaimago, tavoiteimago

6 THE STUY ON MUNICIPAL IMAGES IN 1998 ABSTRACT This study charts the internal, external and target images of the municipalities in which used nuclear fuel could be located permanently. One thousand respondents participated in the study. Five hundred of them represented the consumers, one hundred the companies and four hundred the municipalities in question, one hundred of them from each potentiallocation for the repository. The respondents were interviewed on the telephone and the study was completed by group interviews. Of the potential locations for the repository, the municipality of Kuhmo is the best known among the consumers and the residents of other municipalities. Kuhmo is considered to be of great natural beauty and famous for its events. The district is also considered a good tourist attraction. The representatives of the companies know Äänekoski the best. lt is considered the most industrialized and progressive one of the municipalities in question. Loviisa is considered a small municipality best known for its Swedish-speaking population and its nuclear power plant. In all of the groups, the respondents knew Eurajoki the least well. The things associated with it include its nuclear power plant and agriculture. The inhabitants of the potential locations for the permanent repository believe that the repository's effect on the municipal image would be more positive than the representatives of the companies and the people who live outside the municipality in question estimate. The attitudes of the inhabitants are the most positive in Eurajoki and Loviisa and the most negative in Äänekoski and Kuhmo. The representatives of the companies are the most favourably inclined towards the repository in Western Finland and the most negatively inclined in Eastern Finland. When assessing the effect of the repository on the level of interest aroused by the municipalities in question as tourist attractions, the number of people who believed the effect to be positive was greater among the inhabitants of Eurajoki, Kuhmo and Loviisa than among the residents of Äänekoski. In Eurajoki, however, more than half of the inhabitants believe that the repository would have no effect on the municipality in terms of tourism. The consumers and representatives of the companies estimated that the effects would be the most negative in Kuhmo and the least negative in Loviisa. The residents of Kuhmo and Eurajoki estimated that the repository would affect the interest of companies in their municipality as a business location in a more positive way than what the interviewees in Loviisa and Eurajoki believe to be the case. The consumers and representatives of the companies estimated that the effect of the repository on the image of the municipality as a business location would be the most critically affected in Kuhmo. The residents of Eurajoki estimated that the repository would affect interest in Eurajoki as a place of residence in a more positive way than what the interviewees believed in the other municipalities under scrutiny. The effects on the interestingness were estimated to be the most negative in Kuhmo, Loviisa and Äänekoski. The consumers, the people who live outside the potential locations for the repository and the representatives of the companies believe that the effect would be the least negative in the cases ofloviisa and Eurajoki. In the case of products manufactured in the district, the residents ofeurajoki presented the least negative estimates. The consumers estimated that the repository would affect Loviisa and Eurajoki the least. Most of the representatives of the companies do not believe that the repository would affect the interestingness of the products manufactured in the area. The effects were estimated to be the least negative in the case of Loviisa. No systematic objectives had been set concerning the target images of the municipalities in which the repository could potentially be located. In Eurajoki, eg. company-friendliness, a high standard of services and good recreational facilities were mentioned. Äänekoski strives for an image combining high-tech, the nearness of nature and a high level of services. Loviisa aims at projecting an image of a cosy and versatile place of residence, and it aspires to entice eg subcontract industries to relocate into the area. Kuhmo strives for an image combining high-quality services and a company-friendly atmosphere. In general, the effects of the repository are considered neutral or negative to some degree. In the case of the municipalities in which there already is an operating nuclear power plant, the effects on the municipal image are considered the least negative and sometimes even positive. Key words: a permanent repository of nuclear waste, the effects of the repository, municipal image, target image

7 1 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä Abstract JOHANTO... 3 AINEISTON RAKENNE... 4 TUTKIMUKSEN TULOKSET Kuntien tunnettuus Spontaanit mielikuvat kunnista Kuntiin liitettävät ominaisuudet Luottamus- ja virkamiesjohdon arviot kuntien vahvuuksista ja heikkouksista Kuntien tavoiteimago Suhtautuminen loppusijoittamiseen ja ydinvoiman lisärakentamiseen Kuntiin liiteitävät ydinvoimaan liittyvät asiat Yritysten sijaintipaikan valintaan vaikuttavat tekijät Loppusijoituksen vaikutus yleisesti kuntien kiinnostavuuteen Kuntakohtainen tarkastelu loppusijoituksen vaikutuksista YHTEENVETO SYVENTÄVÄ KVALITATIIVINEN JATKOTUTKIMUS JOHANTO NÄYTTEEN RAKENNE TULOKSET Miten hyvin suunnitelmat käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta tunnetaan? Miten loppusijoituslaitoksen sijoittamisen arvioidaan vaikuttavan mielikuvaan kunnasta? Mitä imagoa haittaaville asioille voisi tai tulisi tehdä? Muita esiin tuotuja asioita YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LIITE 1. Vastaukset avoimiin kysymyksiin LIITE 2. Kysymyslomakkeet LIITE 3. Grafiikka LIITE 4. Suhtautuminen loppusijoittamiseen ja lisärakentamiseen

8 3 1 JOHANTO Tämän tutkimuksen on Posiva Oy:n toimeksiannosta tehnyt Corporate Image Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 1. käytetyn ydinpolttoaineen potentiaalisten loppusijoituskuntien ulkoinen imago kuntien vaikutusalueiden ulkopuolelta tarkasteltuna 2. kuntien sisäinen imago asukkaiden kannalta tarkasteltuna 3. kuntien tavoiteimago. Tutkimuksen kohteena olevat kunnat (Eurajoki, Kuhmo, Loviisa, Äänekoski) ovat potentiaalisia käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskuntia. Tutkimuksessa oli kalibrointitarkoituksessa mukana myös Naantali, koska se on saanut kuntaimagotutkimuksissa varsin hyviä arvosanoja sekä on tyypiltään ja kooltaan lähellä mahdollisia loppusijoituskuntia. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat ulkoisen kuntaimagon tarkastelussa 500 kuluttajaa ja 100 yritysten edustajaa. Haastattelut kiintiöitiin lääneittäin ja kohdistuivat mahdollisten loppusijoituskuntien ulkopuolisiin kuntiin. Yrittäjien ja yritysten ylimmän johdon osalta tehtiin haastattelut koko Suomen alueella. Sisäisen imagon osalta kohderyhmänä oli kunkin kunnan vuotias väestö, yhteensä 400 haastattelua. Loviisassa väestörakenteen mukaisesti noin 40 % vastaajia oli ruotsinkielisiä. Kuntien tavoiteimagoa selvitettiin varsinaista puhelinhaastattelututkimusta edeltävissä pienryhmähaastatteluissa kuntien virkamies- ja luottamusmiesjohdon keskuudessa. Pienryhmähaastattelut tehtiin seuraavasti: Eurajoki (6 henkilöä) 7.4. Äänekoski (6 henkilöä) Loviisa (7 henkilöä) Kuhmo (7 henkilöä) Puhelinhaastattelututkimuksen tietojenkeruu tehtiin ajalla Osoitteet poimittiin Corporate Imagen muodostamasta satunnaisotannalla puhelinluetteloista ja yrityshakemistoista. Kokonaiskontaktimäärä oli 2800 kpl. Kieltäytyneiden osuus oli 23 %. Haastattelun keskipituus oli kuluttajahaastatteluissa 11 minuuttia, kuntalaisten haastatteluissa 10 ja yritysten edustajien haastatteluissa 13 minuuttia. Tämän raportin liitteenä 1 ovat vastaajien avoimiin kysymyksiin antamat kommentit. Haastattelulomakkeet ovat liitteenä 2 ja tulosgrafiikka liitteenä 3.

9 4 2 AINEISTON RAKENNE Taulukossa 1 on esitetty potentiaalisten loppusijoituspaikkakuntien asukkaiden otoksen rakenne. Taulukko 1. Aineiston rakenne/kuntalaiset (1 12) -Aiiiei~iti"it--råkenlie --"--~--~~~--~ -Kaikki~,,_- 7 ~-~~ Kiiii{i<i' - -- Kuntalaiset N;i: _.._ = Jt~l % > Lääni Etelä -Suomen lääni ~-----~ ~ ~ Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni 0 Oulun lääni Lapin lääni 0 --~ ~~ ~ Asuinkunta Eurajoki Kuhmo Loviisa Äänekoski l Vastaajan ikä t---- Alle 25 vuotta ~~ ~ - "" j vuotta vuotta vuotta ~ ! vuotta Yli 65 vuotta Sukupuoli Ei tietoa 6 2 Mies Nainen Suurimmat ikäryhmät olivat ja vuotiaat. Naisten osuus on miehiä suurempi.

10 5 Taulukossa 2 on esitetty tutkimukseen osallistuneiden potentiaalisten loppusijoituspaikkakuntien asukkaiden jakauma sosio-ekonomisen aseman mukaan. Taulukko 2. Aineiston rakenne/kuntalaiset (212) Aineiston rakenne Kaikki Kaikki Kuntalaiset N= k f %... f '---~-~-----'---~ - -9!! - ---'--- - Sosio-ekonominen asema Ei tietoa Johtaja t ~--t Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työväestö " Yrittäjä 20 5 Maanviljelijä 11 3 Opiskelija 9 2 Työtön, kotiäiti/isä tai eläkeläinen Muu 13 3 Suurimman ryhmän muodostaa työväestö, jonka osuus on lähes kolmannes. Taulukossa 3 on esitetty tutkimukseen osallistuneiden potentiaalisten loppusijoituspaikkakuntien ulkopuolella asuvien vastaajien jakauma läänin ja asuinkunnan sijainnin mukaan. Taulukko 3. Aineiston rakenne/kuluttajat (1 12) Aineiston rakenne Kaikki Kaikki l(ttluttajat N::::SOO ---~ ~ Jsri!.~ l -% Lääni Etelä -Suomen lääni Länsi-Suomen lääni ~ Itä-Suomen lääni Oulun lääni t Lapin lääni Ei vastausta Asuinkunnan tyyppi Kunta Kaupunki, alle asuk l Kaupunki, yli asuk Pääkaupunkiseutu Ei vastausta 4

11 6 Pääkaupunkiseudulta olevia vastaajia oli selvästi vähiten. Taulukossa 4 on esitetty tutkimukseen osallistuneiden potentiaalisten loppusijoituspaikkakuntien ulkopuolella asuvien vastaajien demografinen jakauma. Taulukko 4. Aineiston rakenne/kuluttajat (212) Vastaajan ikä Alle 25 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Yli 65 vuotta Ei vastausta Sukupuoli Mies Nainen Ei tietoa Sosio-ekonominen asema Johtaja Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Q..., Työväestö Yrittäjä Maanviljelijä Opiskelija Työtön, kotiäitil-isä tai eläkeläinen ~ Muu Kuluttajista naisten osuus oli miehiä suurempi. Sosio-ekonomiselta asemaltaan suurimmat ryhmät muodostivat ylemmät toimihenkilöt sekä työväestö.

12 ~"... 7 Taulukossa 5 on esitetty tutkimukseen osallistuneiden yritysten edustajien jakauma. Taulukko 5. Aineiston rakenne/yritykset Aineiston rakenne Kaikki Kåikki Yritykset N::: ~"" " ~ "' ~--~--~ -~~-- - -~~~ -~- Lääni Etelä-Suomen lääni h'~yh".yo.' '-""'''""-'-'...'.' Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni ~------~ ---- Lapin lääni Asuinkunnan tyyppi ~-~ ~-- - ~ ~ ~ Kunta ~--~ Kaupunki, alle asuk Kaupunki, yli asuk Pääkaupunkiseutu ~ Yrityksen toimiala Teollisuus Tukku- ja vähittäiskauppa Palvelut Muu Yrityksen koko Alle 20 henkilöä ~-~ henkilöä ~~~~-... ~~~ henkilöä henkilöä henkilöä Yli 1000 henkilöä ~ _._.l~ Alueittain tarkasteltuna suurin ryhmä oli Länsi-Suomen vastaajat. Toimialoista lähes puolet vastaajista edusti teollisuutta. Suurin osa vastaajien toimipaikoista oli alle 20 henkilön yrityksiä.

13 8 3 TUTKIMUKSEN TULOKSET 3.1 Kuntien tunnettuus Haastateltavilta tiedusteltiin, miten hyvin he tuntevat Eurajoen, Kuhmon, Loviisan, Äänekosken ja Naantalin. Kuntalaiset Potentiaalisten loppusijoituskuntien vastaajilta tiedusteltiin, miten hyvin he tuntevat muut mahdolliset loppusijoituskunnat Näin voidaan tarkastella myös sitä, tuntevatko ko. kuntien asukkaat muut potentiaaliset loppusijoituskunnat paremmin kuin kuluttajat keskimäärin. Paras tunnettuus potentiaalisista loppusijoituspaikkakunnista oli Kuhmolla, heikoin Eurajoella. Äänekosken tunnettuus muiden kuntien vastaajien keskuudessa on jonkin verran heikompi kuin kuluttajilla keskimäänn. Taulukko 6. Paikkakuntien tunnettuus/kuntalaiset (ei arvioitu omaa kuntaa) Tllnnettuus Kaikki Mies Alle vuotta vuötta l#ei tunne bliilk~n, 2.7kohtalais~ti, N=400 n=146 n=248 11=103 n=t98 n=99... ~.. ::E-~!!.~!.~~,~!!.I!!!!«J.:E.,.,L...UL,...,~~.~~'-~~YQ.i~ ~.. ~~!!!!:!9~.~ t~!~~!y:!!!j::;o,;~~,~!!!!~!~...:... l!~ Eurajoki Kuhmo Loviisa ~~!.q~.y~2~..," --~-~~!f~.!l.!t!:q.:.. : Äänekoski _ Naantali Paikkakuntien tunnettuus on keskimäärin parempi loppusijoitukseen myönteisesti kuin kielteisesti suhtautuvien vastaajien keskuudessa. Esimerkiksi Äänekosken tuntee kohtalaisesti tai hyvin 28% loppusijoitukseen myönteisesti suhtautuvista muiden tutkittavien paikkakuntien vastaajista. Kielteisesti suhtautuvista vastaava suhdeluku on vain 11%. Tarkasteltavista paikkakunnista vain Kuhmon tunnettuus ei ole selvästi parempi loppusijoitukseen myönteisesti suhtautuvien keskuudessa. Kuluttajat Eurajoki tunnetaan kuluttajien keskuudessa selvästi heikoimmin tarkasteltavista mahdollisista loppusijoituskunnista. Peräti 84% vastaajista ei tunne kuntaa lainkaan. Naiset tuntevat Eurajoen heikommin kuin miehet ja kunnan tunnettuus nuorten kuluttajien keskuudessa on varsin heikko.

14 9 Kuhmolla on paras tunnettuus mahdollisten loppusijoituskuntien joukossa. Kuluttajista 39% tuntee Kuhmon kohtalaisesti ja 4% hyvin. Nuoret, alle 35-vuotiaat vastaajat, tuntevat Kuhmon heikommin kuin vanhemmat vastaajat. Kuitenkin 57o/o vastaajista ei tunne kaupunkia lainkaan. Loviisan tuntee kohtalaisesti tai hyvin 28%. Vanhemman väestön joukossa Loviisa tunnetaan paremmin kuin nuorten keskuudessa. Äänekosken tunnettuus on miesten keskuudessa jonkin verran parempi kuin naisilla. Kuluttajista 36o/o tuntee Äänekosken kohtalaisesti tai hyvin. Nuoret vastaajat eivät tunne Äänekoskea yhtä hyvin kuin vanhemmat. Tutkimuksen 'benchmark -kunta' Naantali tunnetaan selvästi muita tarkastelussa olevia kuntia paremmin. Naantalin tuntee kohtalaisesti tai hyvin 64o/o kuluttajista. Taulukko 7. Paikkakuntien tunnettuus/kuluttajat Tunnettuus 1 =ei tunne lainkaan, 2 =kohtalaisesti,,.~.=!!1_1!!,~-~j!x!~!!~- Eurajoki Kuhmo Loviisa..., ~~---~..w.w Äänekoski ~--~~~--~"'"'"" Naantali Kaikki Mies Nainen u::::; vuotta Yli 55 vuotta n=219 n=91 keskiarvo keskiarvo ~"' ~-~ , "'"'"''-'"'""'"'"'""'"'" Kaikkien tutkimuksessa tarkasteltavien kuntien tunnettuus on parempi loppusijoitukseen myönteisesti kuin kielteisesti suhtautuvien vastaajien keskuudessa. Esimerkiksi Loviisan tuntee kohtalaisesti loppusijoitukseen myönteisesti suhtautuvista kuluttajista 35%, kun taas kielteisesti suhtautuvista paikkakunnan tuntee vain 25%. Yritykset Yritysten edustajilta tiedusteltiin, miten hyvin he tuntevat tutkimuksessa mukana olevat kunnat yritysten sijaintipaikkana. Potentiaalisista loppusijoituskunnista parhaiten tunnetaan Äänekoski, jonka 23% yritysten vastaajista tuntee hyvin. Parhaiten Äänekoski tunnetaan teollisuusyrityksissä ja usein nimenomaan suuremmissa yrityksissä. Kaupan alan vastaajat tuntevat parhaiten Loviisan. Kuntien vastaajat tuntevat Äänekosken kaupunkilaisvastaajia paremmin. Loviisan tunnettuus on muita loppusijoituskuntia parempi pääkaupunkiseudulla.

15 10 Eurajoen tunnettuus on heikoin. Jopa 63% yritysten vastaajista ei tunne lainkaan kuntaa. Etenkin kaupan ja palveluiden alojen vastaajien keskuudessa Eurajoen tunnettuus on varsin heikko. Pääkaupunkiseudun vastaajista kaksi kolmasosaa ei tunne lainkaan Euraj okea. Yritysten edustajista puolet (51%) ei maininnut lainkaan tuntevansa Kuhmoa. Oulun läänin yritysten edustajista 42% ilmoitti tuntevansa Kuhmon hyvin, kun taas Etelä-Suomessa osuus on vain 12%. Loviisan tunnettuus on parempi loppusijoittamiseen myönteisesti kuin kielteisesti suhtautuvien vastaajien keskuudessa. Myönteisesti suhtautuvista 20% tuntee Loviisan hyvin, kielteisesti asennoituvista vain 9%. Muiden tarkasteltavien paikkakuntien tunnettuudessa ei ole merkittäviä eroja loppusijoitukseen suhtautumisen suhteen. Taulukko 8. Paikkakuntien tunnettuus /yritykset TUJ1nettuus l=eitunlle lainkaan, 2 = kqhtalahiesti,. 3 = t1l!!!!:e hft~~ Eurajoki ~-~.vu~ ~'-~""""'""~"' ---- Kuhmo Loviisa Äänekoski Naantali !'-.altf>p~l. tll'~t.-vetlut\< 1 Alle 20 Yli20 henki'" löä heitki~ löä n=::24< <11l#63 n=37 ~4J~~~~~~!~~k~e~s~ki-~!:Yo k~~-~~!l_tv~ Vertailtaessa mahdollisten loppusijoituskuntien tunnettuutta eri kohderyhmien keskuudessa havaitaan kuntalaisten tuntevan Kuhmon keskimäärin parhaiten. Heikoin tunnettuus paikkakunnista kuntalaisten keskuudessa on Eurajoella. Vertailukohteena olevan Naantalin tunnettuus on kuitenkin selvästi parempi kuin mahdollisten loppusijoituskuntien. Kuluttajien keskuudessa paras tunnettuus sijoituskunnista on Kuhmolla, heikoin Eurajoella. Yritysten vastaajat tuntevat potentiaalisista loppusijoituspaikkakunnista parhaiten Äänekosken ja heikoiten Eurajoen. Myös kuluttajien ja yritysten edustajien keskuudessa Naantalin tunnettuus on muita tarkasteltavia kuntia parempi. 3.2 Spontaanit mielikuvat kunnista Haastateltavilta tiedusteltiin, mitä heille spontaanisti tulee mieleen tutkimuksessa olevista kunnista. Tämän kappaleen taulukoihin on merkitty esikoodattujen ominaisuuksien saarnat maininnat.

16 11 Kuntalaiset Eurajokelaiset yhdistävät kuntaansa ydinvoimalan, kartanon, kirkon, nähtävyydet sekä maaseutupitäjän. Kuhmon asukkaat liittävät kuntaansa kauniin luonnon sekä tapahtumat. Kuntalaiset yhdistävät kotikuntaansa myös Kalevalakylän, Kuhmotalon sekä työttömyyden. Loviisassa kaupunkiin liitetään paikkakunnan pienuus sekä ydinvoimala. Kuntalaiset pitävät kaupunkia myös idyllisenä kesäkaupunkina. Äänekosken asukkaat pitävät kaupunkia kauniina, teollistuneena sekä pienenä paikkakuntana. Asukkaat liittävät kaupunkiin myös urheilun. Taulukko 9. Omaan asuinkuntaan liitettävät mielikuvat/kuntalaiset Ominaisuus Euräjöki Kuhll1.o Loviisa Aärtekoski..... n:::::too.,1:::; 1oo n:::;.too 11=100 % % % % ~-- ; ;_;_, ;_: +_;_;_---~ ~-- - Luonnonkaunis ,..., Hyvä paikka asua Hyvä paikka matkailijoille ~ ~-- ~.-t ~--~ Kulttuurikunta Hyvä liikenteellinen sijainti ~~~w-.----~..,_...,..._...,~,---._-._.,_,..._~--"-'""'"",..,...,...w.v. Hyvä kunnallistalous f _... Kehittää elinkeinotoimintaansa ~- Luontoon liittyvät ~ e ,... Teollisuus ww " -- --~ www.w.j---.- ww.w--j-- w '"'",,,1 Ydinvoimala ~---~~~--... Tapahtumat ~ ~ w-j _,..,_1 Pieni paikkakunta Jotain positiivista J ,... _j... _ Jotain negatiivista Kuluttajat Mitään tutkittavista ominaisuuksista ei liitetä voimakkaasti Eurajokeen. Parhaiten se tunnetaan ydinvoimalastaan, jonka mainitsee kuitenkin vain 15% kuluttajista. Eurajokeen liitetään myös maatalous, paperi sekä Turun läheisyys. Muut kuin kuhmolaiset kuluttajat liittävät Kuhmoon tapahtumat ja luonnon. Etelä Suomen vastaajistajopa 73o/o liittää Kuhmoon tapahtumat. Luontoon liittyvät asiat korostuvat erityisesti Länsi-Suomen kuluttajien mielipiteissä (3 7o/o ). Kuluttajat mainitsevat usein myös Kalevalakylän, itärajan, karhut sekä erämaan mielikuvissaan Kuhmosta. Loviisa liitetään ydinvoimaan. Aiemmista toimihenkilöistä 71% liittää Loviisaan ydinvoiman, maanviljelijöistä kuitenkin vain kolmannes. Ruotsinkielisyyden lisäksi tunnetaan myös Vanha kaupunki ja satama.

17 --M.O.Y w.w ~-'.,...,...,_,._...,.. ~~~.-.-' ~~~~....>.~.-,.-.~~ 12 Äänekosken suhteen ominaisinta on teollisuus, jonka mainitsee yli puolet pääkaupunkiseudun vastaajista. Miehet liittävät teollisuuden selvästi useammin Äänekoskeen kuin naiset (51% vs. 39%). Äänekoskeen liitetään myös Keski-Suomi ja urheilu. Naantali tunnetaan mahdollisia loppusijoituskuntia paremmin luonnonkauniina sekä hyvänä matkailukohteena. Tutkittavat ominaisuudet eivät kuitenkaan saavuta kovin paljon mainintoja muihin tarkasteltaviin kuntiin vertailtaessa. Kuluttajat liittävät N aantaliin myös auringon, Kultarannan, kesäkaupungin, ky 1 py Iän ja Muumimaailman Ominaisuus """' Kilh1 n. Loviisa Aänekoski Naantali Taulukko 10. Kuntiin liitettävä! mielikuvat/kuluttajat!""""""'"'"'""'"'""'"'"'""""'!""'"""'"'""""'...,..~... ~.. ~ ,...,... 'i'. :o.'....' : ''.,..... <; ',......,.,.... l... '.'.., _...,_... ~.-- JB ' Kalkki N =500.:,...' % : i...%... ''' '.. %.. % % ~-- Luonnonkaunis w""""'n. -~---f--" Hvyä paikka matkailijalle Kulttuurikunta 1 kaupunki ~w~ Luontoon liittyvät kuvai levat ~-~... ~-- -~~-.-~.._...-~~~-~_..,. y~ ~ Teollisuus Ydinvoima ~...,... w......,.,,.._,_,,,.w, """_..., 1---"--~~... """""'""'-"'-'~"~""' Tapahtumat '" Pieni paikkakunta ~ ~ ~ ~ Jotain positiivista Jotain negatiivista ' ~ ~~ Tarkasteltaessa kuluttajien paikkakuntiin spontaanisti liittämiä assosiaatioita sen suhteen, onko vastaajien suhtautuminen loppusijoittamiseen myönteinen vai kielteinen, ei merkittäviä eroavaisuuksia mielikuvissa esiintynyt. Vain Äänekosken osalta merkittävänä erona voidaan pitää sitä, että loppusijoitukseen myönteisesti suhtautuvista vastaajista 53o/o liitti paikkakuntaan spontaanisti teollisuuden kun kielteisesti suhtautuvista osuus oli vain 39%. Yritykset Lähes neljännes yritysten vastaajista liittää Eurajokeen ydinvoimalan. Oulun läänin vastaajien keskuudessa Eurajoki tunnetaan muun Suomen vastaajia paremmin ydinvoimalastaan. Myös teollisuus liitetäänjossain määrin Eurajokeen. Kuhmoon liitetään muita tutkimuksessa mukana olevia kuntia useammin tapahtumat, luontoa kuvailevat asiat ja kulttuuri. Sitä pidetään myös hyvänä matkailukuntana. Etelä-Suomen yritysten vastaajat mainitsevat luonnon kauneuden ja tapahtumat muutajoukkoa useammin.

18 13 Loviisa tunnetaan erityisesti ydinvoimalastaan, jonka lähes kolmannes yritysten edustajista mainitsee spontaanisti. Pääkaupunkiseudun vastaajista 56% liittää ydinvoimalan Loviisaan, kun taas Lapin läänissä osuus on jopa 80%. Loviisa muistetaan myös ruotsinkielisyydestään. Äänekoskeen liitetään erityisesti teollisuus. Itä-Suomessa kahdeksan kymmenestä vastaajasta liittää Äänekoskeen teollisuuden, Etelä-Suomessa 60%. Äänekoskeen liitetään myös paha haju ja urheilu. Naantaliin liitetään useimmin luontoa kuvailevat asiat sekä matkailijakunta, mutta mihinkään esikoodatuista ominaisuuksista (ks. taulukko 11) Naantalia ei liitetä erityisen voimakkaasti. Naantalista muistetaan myös Kultaranta, kylpylä ja Muumit. Taulukko 11. Kuntiin liitettävä! mielikuvat/yritykset Kaikki N==lOO %... %... %.. % Luonnonkaunis Houkutteleva " Hyvä paikka asua ~-----t~-~----~--~ ~-.-- -j Hyvä paikka matkailijoille Kulttuurikunta/-kaupunki ~-~ ~- Kehittyvä kunta/kaupunki t t Hyvä liikenteellinen sijainti t-----~ ~ ~ ~-~-i Kehittää aktiivisesti elinkei notoimintaansa ~-- - """"' t Luontoa kuvailevat asiat ~: Teollisuus ~----[' '... Ydinvoimala Tapahtumat t l Pieni paikkakunta f ~ Jotain positiivista w-wwwwww.m ~- --w , ~m-mm ~ mnw._ww wm-'"""'~wwmnw-~.-.m.--..~.ww-w w wj Jotain negatiivista % Loppusijoitukseen myönteisesti suhtautuvat yritysten edustajat liittivät ydinvoimalan Eurajokeen useammin kuin loppusijoitusta vastustavat (29% vs 18%). 3.3 Kuntiin liiteitävät ominaisuudet Vastaajilta tiedusteltiin, mihin tutkittavista kunnista he liittävät eri ennalta määriteltyjä ominaisuuksia. Tarkasteltavat ominaisuudet oli määritelty vuonna 1997 tehdyn esitutkimuksen pohjalta. Kuntakohtaiset imagoprofiilit on esitetty liitteessä 3.

19 14 Kuntalaiset Kuntalaisten arviot omasta kunnastaan eroavat selkeästi muiden potentiaalisten sijoituspaikkakuntien asukkaiden arvioista. Taulukossa 12 on esitetty eri ominaisuuksien suhteen kunkin kunnan kohdalla, kuinka suuri osa kuntalaisista sekä muiden kuntien vastaajista liittää ominaisuudet kulloiseenkin kuntaan. Oman paikkakunnan asukkaat liittävät tarkasteltavat ominaisuudet asuinkuntaansa selvästi useammin kuin haastateltavat muilla potentiaalisilla loppusijoituspaikkakunnilla. Poikkeuksena on vain se, että Loviisaan suhteen muiden paikkakuntien asukkaat liittävät Loviisaan teollisuuden useammin kuin paikkakunnan omat asukkaat. Taulukko 12. Eri kuntien ominaisuudet/kuntalaiset LoViisa ns:loo %.. -Äänekoski"._.- % n=loo ;_-:;;.::-:~._;;O;._;;.;I=å;.c_t,..;;:l\!'-!~!:. _Q~!I:!_ ~..!!!!!_ Yritysystävällinen ~~~~ Hyvä paikka asua ~ ~----- ~ ~- -~----t Hyvä paikka matkailijoille ~-~--... ~-- Kulttuurikuntai -kaupunki _.,.,..,..._,..._,~~"''~'"'""...,.,..-..,...,.~ ,...,.,...,...,..,~~~..-..w.w.w...,._,.~-"-'~~..., w~ --~~" ""~-~...,.,_...,.;r.w.w~~~ --..._...,..,,_.,_.~... ~~ _.,.,...,...,...,.,...-.,,...,,, Kehittyvä kunta/kaupunki Erämaapitäjä/luontomatkailukunta ~,.,-.>~»> > '» >...,..'~''"<>>..._,_,,~~...,...,,.,...,...,.._,"_""''" '"V>Y"< " ''""~"'~~-Y<'oY<'oo o>'<wo'<'>' '"""'...W.O.,.,.,_..._ >< Y~,...,...,.,..-.w...-. _...,,..,..._ ~,.,,.,...,.,,,..,..-,Y<W-.,, Teollisuuskuntai-kaupunki Maa- ja metsätalousvaltainen l ~ Kesämökkikunta/kesänviettopaikka ' L---~ Kuluttajat Eurajokea pidetään maatalousvaltaisena. Kuhmoon liitettävät ominaisuudet ovat peräisin sen kauniista luonnosta. Sitä pidetään erämaapitäjänä.myös Kuhmon kulttuuritapahtumat ovat useimpien kuluttajien tiedossa. Loviisaa pidetään varsin teollistuneena sekä yritysystävällisenä kaupunkina. Äänekoskelle ominaista on teollisuus ja yritysystävällisyys. Sitä pidetään myös varsin kehittyvänä kaupunkina. Naantali tunnetaan muita tutkimuksen kuntia houkuttelevampana, parempana asuinpaikkana ja matkailukohteena. Sitä pidetään myös useimmin kesän viettopaikkana.

20 15 Taulukko 13. Eri kuntien ominaisuudet/kuluttajat Luonnonkaunis Houkutteleva r r ~ y ritysystävällinen I9 ~ , Hyvä paikka asua I 0 29 II I5 59 ~--~~ ~ Hyvä paikka matkailijoille r t---~--~---~-- --~ Kul ttuurikunta/-kaupunki Kehittyvä kunta/kaupunki I Erämaapitä j ä/1 uontomatkail ukunta ~ ~-----~~ t-~------~--~---~ ~~ f Teollisuuskuntai -kaupunki I ~ t t Maa- ja metsätalousvaltainen I Kesämökkikunta/kesänviettopaikka ~ ~ ' L ~ ~----~~ l--~--- ~ Yritykset Eurajokeen liitetään ominaisuudet maa- ja metsätalousvaltainen ja jossain määrin myös kehittyvä. Etelä- ja Länsi-Suomessa useammat vastaajat pitävät Eurajokea kehittyvänä kuin muualla Suomessa. Katso myös taulukko 14. Tarkasteltavista mahdollisista käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskunnista Kuhmoon liitetään useimmin ominaisuudet erämaapitäjä ja luonnonkaunis. Vastaajat Itä-Suomessa pitävät Kuhmoa selvästi useammin houkuttelevana ja hyvänä matkailukohteena kuin muut haastatellut. Oulun läänin yritysten edustajista 42o/o pitää Kuhmoa hyvänä asuinpaikkana, kun Etelä-Suomessa vain 16% on tätä mieltä. Lähes kolmannes (32%) vastaajista pitää Loviisaa teollisuuskaupunkina. Erityisesti Pohjois-Suomessa kaupunkiin liitetään teollisuus. Useat arvioivat Loviisan myös kesänviettokaupungiksi. Äänekoskea pidetään varsin yritysystävällisenä ja kehittyvänä kaupunkina. Peräti 70% vastaajista liittää teollisuuden Äänekoskeen.

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Hallituspuolueet sopivat marraskuussa uusista, nykyisiin maakuntiin perustuvista itsehallintoalueista, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 2/2015 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja. Noin puolet kansalaisista katsoo, että palvelujen laatu ( %), määrä (0 %), saavutettavuus ( %) ja toimivuus ( %) ei muutu tai paranevat

Lisätiedot

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN KÄSITYKSIÄ KAIVOSTOIMINNASTA YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen & Liisa Tyrväinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari & Rovaniemi AINEISTO Kerättiin

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA BRÄNDITUTKIMUS 2015

KEMPELEEN KUNTA BRÄNDITUTKIMUS 2015 KEMPELEEN KUNTA BRÄNDITUTKIMUS Timo Myllymäki Tutkimuspäällikkö, YTM.. en bränditutkimus / tmy SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto Johdanto Spontaanit ajatukset estä en tunteminen Kokonaismielikuva Mielikuva asuin-/yrityksen

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ Kuntalaisten ilonaiheet ovat hyvät asumisen olosuhteet (5 %), hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet (1 %), hyvin toimivat kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen Aedonkeruu tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

Tuulivoima & lähiasukkaat

Tuulivoima & lähiasukkaat Tuulivoima & lähiasukkaat..0 Tutkimuksesta Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asukkaiden mielipiteitä tuulivoimasta neljällä paikkakunnalla, jossa on moderneja tuulivoimaloita. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia 21.11.2016 Suhtautuminen julkisten palvelujen tuotannon yksityistämiseen Suomen hallitus on toteuttamassa monia

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 16.11.2012 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää kuluttajien käsityksiä ja asennoitumista kalaan ja kalatalouteen Verrata tuloksia

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, valtteri.hongisto@ttl.fi Turun ammattikorkeakoulu, valtteri.hongisto@turkuamk.fi +358 40 5851 888 Tulokset julkistettu

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Uraanikaivoskiistat ja suomalaisten käsitykset uraaniasioista Uraanikaivoksia vastustavan väen seminaari ja tapaaminen Kolilla

Uraanikaivoskiistat ja suomalaisten käsitykset uraaniasioista Uraanikaivoksia vastustavan väen seminaari ja tapaaminen Kolilla Uraanikaivoskiistat ja suomalaisten käsitykset uraaniasioista Uraanikaivoksia vastustavan väen seminaari ja tapaaminen Kolilla 3-5.8.2007 Tapio Litmanen Akatemian tutkijatohtori Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteen

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista

Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista vaikutuksista ja tiedonvälityksestä Eurajoen ja sen naapurikuntien asukkaiden näkökulmasta (SEURA) Tutkijat Professori Tapio

Lisätiedot

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to Specsavers Tutkimusraportti Syksy 2015 Being More 1 Tutkimuksen perustiedot Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

23 Laskettelu Downhill skiing Osallis. Harrastuskertoja vuodessa Lumilautailu Snowboarding Osallis. Harrastuskertoja vuodessa Telemarkhiihto Telemark

23 Laskettelu Downhill skiing Osallis. Harrastuskertoja vuodessa Lumilautailu Snowboarding Osallis. Harrastuskertoja vuodessa Telemarkhiihto Telemark 22 Hiihto Hiihtoretkeily > 20 km Skiing, > 20 km Maastohiihto, latu Crosscountry skiing on trail Maastohiihto, ei latua Crosscountry skiing without Skiing Osallis. Harrastuskertoja vuodessa Osallis. Harrastuskertoja

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri?

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri? TALOUSTUTKIMUS OY 20090114 14:07:32 TYÖ 2403.12 TAULUKKO 17012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Erilaiset oppijat yhteinen koulu -projekti Aulikki Etelälahti 23.8.6 Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Taustaa... 1 Arvioinnin kohderyhmä... 1 Arvioinnin mittaristo ja aineiston analysointi...

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät Hannu Tuuri 1. JOHDANTO Tutkimus on osa Palvelevat puuyritykset hanketta, jota on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Kyseessä on Suomen

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

Tekstiilien terveys- ja ympäristövaikutukset kuluttajien asenteet ja tietämys

Tekstiilien terveys- ja ympäristövaikutukset kuluttajien asenteet ja tietämys Tekstiilien terveys- ja ympäristövaikutukset kuluttajien asenteet ja tietämys Kirsi Auranmaa 9.5.2012 Kuluttajatutkimus YouGov Finland Ympäristömerkinnän toimeksiannosta 29.3. 2.4.2012 tuhat 16-74 vuotiasta

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA Rengasfoorumi 1.10.2013 Sales Questor Oy Tutkimuksen taustaa Tutkimuksella selvitettiin autoilijoiden ja/tai rengasasioita tuntevien kokemuksia ja näkemyksiä talven

Lisätiedot

Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin?

Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin? Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin? prosenttijakaumat, N=1361 16 5,7 4,5 ympäristön saastuminen ja liikennehaitat 19,2 45,9 koskemattoman luonnon ja maiseman pilaantuminen melu, pöly ja

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY KUNTIEN VASTUULLISISTA HANKINNOISTA. Yhteenvetoraportti huhtikuu 2016

KULUTTAJAKYSELY KUNTIEN VASTUULLISISTA HANKINNOISTA. Yhteenvetoraportti huhtikuu 2016 KULUTTAJAKYSELY KUNTIEN VASTUULLISISTA HANKINNOISTA Yhteenvetoraportti huhtikuu 2016 Kyselyn tausta ja sisältö Tämän kyselytutkimuksen liittyen suomalaisten näkemyksiin kuntien vastuullisista hakinnoista

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Global Mindedness -kysely

Global Mindedness -kysely Global Mindedness -kysely Kuinka korkeakouluopiskelijat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko suhtautuminen ulkomaanjakson aikana? Tuloksia syksyn 2015 aineistosta CIMO, Irma Garam, joulukuu

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen?

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen? TALOUSTUTKIMUS OY 20090219 08:57:12 TYÖ 2408.12 TAULUKKO 7012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta. Jaakko Nuutila,

Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta. Jaakko Nuutila, Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta Jaakko Nuutila, 6.10.2015 Osana kokonaisuutta Väitöstutkimus, jossa tarkastellaan luomuketjua osana suomalaista elintarvikejärjestelmää ja esitetään keinoja,

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte?

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20120104 09:02:34 TYÖ 2701.12 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 1 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT 2 Onko yrityksesi kasvamassa vai hiipumassa?

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011

Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 1 (56) Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO-Länsi-Uusimaa ohjelmalle Mikko Kesä Kaisa Mäki-Kihniä Juuso Heinisuo Innolink Research Oy 2011 2 (56) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 4 2. TULOKSET...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014 Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014 TUTKIMUKSEN TILAAJA Energiateollisuus ry. TUTKIMUSMENETELMÄ: Puhelinhaastattelu HAASTATTELUAJANKOHTA: 3.-16.3.2014 HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ: 1001 SISÄLTÖ: Tulosten tilastolliset

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

33 Lähiulkoilukerta Aluetyyppi, etäisyys Visit closetohome Type of area, distance distance 0,5 h > 0,5 h % ulkoilukerroista / of visits Ulkoiluharrastus / Outdoor activity Kuntokävely, kävelylenkkeily

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Kaivostoiminnan hyväksyttävyys paikallisyhteisöissä - vakituiset asukkaat ja loma-asukkaat

Kaivostoiminnan hyväksyttävyys paikallisyhteisöissä - vakituiset asukkaat ja loma-asukkaat Kaivostoiminnan hyväksyttävyys paikallisyhteisöissä - vakituiset asukkaat ja loma-asukkaat Ylläs Jazz-Blues seminaari 1.2.2013 Marika Kunnari Lapin yliopisto, DILACOMI-hanke Kysymyksenasettelun taustalla:

Lisätiedot

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Lisätiedot

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi: Osallistuminen: Järjestö- ja yhdistystoimintaan osallistuminen Suomen ja lähtömaan tapahtumien seuraaminen Äänestäminen

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö: Ilmapuntari : Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun Maan hallituspuolueet ja oppositio sopivat

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

... Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan. Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset)

... Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan. Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset) LIITE Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset) 1. Johdanto Kerro johdannossa lukijalle, mitä jatkossa

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Naisten kaikkien alojen aritmeettinen keskipalkka oli 2900 euroa (v euroa ja miesten keskipalkka 3763 euroa (3739 euroa).

Naisten kaikkien alojen aritmeettinen keskipalkka oli 2900 euroa (v euroa ja miesten keskipalkka 3763 euroa (3739 euroa). TEKSTI JA GRAFIIKKA ESKO LAPPALAINEN Agrologien palkkatutkimus 2016 PALKAT JUNNAAVAT PAIKALLAAN Agrologien työnantajat ovat ilmeisesti ottaneet kasvu- ja kilpailukykysopimuksen (kiky) toteutuksessa reippaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2016 Päivämäärä: 2016-10-03 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 09:05:52 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot