Kuntaimagotutkimus 1998

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntaimagotutkimus 1998"

Transkriptio

1 Työ raportti Kuntaimagotutkimus 1998 Juha Ala-Lipasti Pentti Karjalainen Jukka Pohjola Maaliskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN HELSINKI, FINLAN Tel Fax

2 Työ r a p o r t t i Kuntaimagotutkimus 1998 Juha Ala-Lipasti Pentti Karjalainen Jukka Pohjola Maaliskuu 1999

3 Työ r a p o r t t i Kuntaimagotutkimus 1998 Juha Ala-Lipasti Pentti Karjalainen Jukka Pohjola Corporate lmage Oy Maaliskuu 1999 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia. eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

4 LUOTTAMUKSELLINEN SAATTEEKSI Tämä raportti on tarkastettu ja hyväksytty julkaistavaksi Posiva Oy:n julkaisusarjaan. TEKIJÄ ORGANISAATIO: Corporate Image Oy Valkjärventie 7 A ESPOO TILAAJA: TILAUSNUMERO: Posiva Oy Mikonkatu 15 A HELSINKI 9506/99/ JMA TILAAJAN YHYSHENKILÖ: RAPORTTI: ill11 IK 1,Jf~' FM J a~na Avolahti Posiva Oy ( KUNTAIMAGOTUTKIMUS 1998 TEKIJÄT: ~- ukka Pohjola~ Hallituksen puheenjohtaja, KTM?----~"P'h Pentti Karjalainen Toimitusjohtaja, FM J.wM A -clj;~ Juha Ala-Lipasti Tutkimuspäällikkö, KTM

5 KUNTAIMAGOTUTKIMUS 1998 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa on tarkasteltu käytetyn ydinpolttoaineen potentiaalisten loppusijoituskuntien sisäistä ja ulkoista imagoa sekä kuntien tavoiteimagoa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 1000 vastaajaa, joista 500 kuluttajaa, 100 yritysten edustajaa ja 400 kuntalaista, 100 kultakin potentiaaliselta loppusijoituspaikkakunnalta. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluinaja sitä täydennettiin ryhmäkeskusteluilla. Potentiaalisista loppusijoituskunnista paras tunnettuus kuluttajien ja ulkopaikkakuntalaisten keskuudessa on Kuhmolla. Kuhmo mielletään luonnonkauniiksi ja tapahtumistaan tunnetuksi pieneksi paikkakunnaksi. Paikkakuntaa pidetään myös varsin hyvänä matkailijoille. Yritysten edustajat tuntevat kunnista parhaiten Äänekosken, jota pidetään muita tutkimuksen kuntia teollistuneempana ja kehittyvämpänä. Loviisaa pidetään pienenä paikkakuntana ja se tunnetaan ruotsinkielisyydestä sekä ydinvoimalastaan. Eurajoen tunnettuus on kaikkien vastaajaryhmien keskuudessa muita tutkimuksen kuntia heikompi. Paikkakuntaan liitetään ydinvoimala ja maatalous. Kuntalaiset mahdollisilla loppusijoituspaikkakunnilla suhtautuvat loppusijoituksen imagovaikutuksiin myönteisemmin kuin yritysten edustajat ja kuntien ulkopuolella asuvat kuluttajat. Eurajoella ja Loviisassa kuntalaisten suhtautuminen loppusijoitukseen on myönteisintä, Äänekoskella ja osin Kuhmossa kielteisintä. Yritysten edustajista myönteisimmin loppusijoitukseen suhtautuvat Länsi-Suomen vastaajat, kielteisimmin Itä-Suomen vastaajat. Arvioitaessa loppusijoituksen vaikutusta kuntien kiinnostavuuteen matkailukohteina, myönteisesti suhtautuvien osuus on suurempi Eurajoen, Kuhmon ja Loviisan kuntalaisten keskuudessa kuin Äänekoskella. Eurajoella kuitenkaan yli puolet kuntalaisista ei usko loppusijoituksena olevan vaikutusta kunnan matkailulliseen kiinnostavuuteen. Kuluttajat ja yritysten edustajat arvioivat vaikutukset kielteisimmiksi Kuhmolle, myönteisimmiksi Loviisalle. Kuhmolaiset ja eurajokelaiset arvioivat loppusijoituksen vaikutukset kuntien kiinnostavuuteen yritysten sijaintipaikkana myönteisemmin kuin vastaajat Loviisassa ja Äänekoskella. Kuluttajat sekä yritysten edustajat arvioivat loppusijoituksen imagovaikutukset paikkakunnalle yritysten sijaintipaikkana kriittisimmin Kuhmon osalta. Eurajokelaiset arvioivat loppusijoituksen vaikutusta kunnan kiinnostavuuteen asuinpaikkana myönteisemmin kuin muiden tarkasteltavien kuntien vastaajat. Vaikutukset Kuhmon, Loviisan ja Äänekosken kiinnostavuuteen arvioitiin kielteisimmiksi. Kuluttajat potentiaalisten loppusijoituskuntien ulkopuolella sekä yritysten edustajat uskoivat vaikutukset vähiten kielteisiksi Loviisan ja Eurajoen osalta. Paikkakunnalla valmistettujen tuotteiden osalta vähiten kielteisiä arvioita antoivat Eurajoen kuntalaiset. Kuluttajat arvioivat kielteiset vaikutukset pienimmiksi Loviisan ja Eurajoen suhteen. Yritysten edustajista suurin osa ei uskonut loppusijoituksena olevan vaikutusta paikkakunnan kiinnostavuuteen valmistettujen tuotteiden osalta. Vähiten kielteisiä vaikutuksia arvioitiin tapahtuvan Loviisan suhteen. Potentiaalisissa loppusijoituskunnissa ei systemaattista tavoiteasettelua kuntien tavoiteimagoista oltu tehty. Eurajoella tavoitteina mainittiin mm. yrittäjäystävällisyys, hyvä palvelutaso ja hyvät harrastusmahdollisuudet. Äänekoskella tavoitellaan kuvaa korkeasta teknologiasta, luonnon läheisyydestä sekä hyvästä palvelutasosta. Loviisassa tavoitteena on luoda kuva viihtyisästä ja monipuolisesta asuinkunnasta ja pyrkiä houkuttelemaan paikkakunnalle mm. alihankintateollisuutta. Kuhmo tavoittelee hyvän palvelutason ja yritysystävällisen ilmapiirin omaavan paikkakunnan imagoa. Yleisesti ottaen loppusijoituksen vaikutukset koetaan neutraaleina tai kielteissävytteisinä. Vähiten kielteisenä tai paikoin jopa myönteisinä imagovaikutukset koetaan niiden kuntien osalta, joissa jo toimii ydinvoimala. Avainsanat: ydinjätteiden loppusijoitus, loppusijoituksen vaikutukset, kuntaimago, tavoiteimago

6 THE STUY ON MUNICIPAL IMAGES IN 1998 ABSTRACT This study charts the internal, external and target images of the municipalities in which used nuclear fuel could be located permanently. One thousand respondents participated in the study. Five hundred of them represented the consumers, one hundred the companies and four hundred the municipalities in question, one hundred of them from each potentiallocation for the repository. The respondents were interviewed on the telephone and the study was completed by group interviews. Of the potential locations for the repository, the municipality of Kuhmo is the best known among the consumers and the residents of other municipalities. Kuhmo is considered to be of great natural beauty and famous for its events. The district is also considered a good tourist attraction. The representatives of the companies know Äänekoski the best. lt is considered the most industrialized and progressive one of the municipalities in question. Loviisa is considered a small municipality best known for its Swedish-speaking population and its nuclear power plant. In all of the groups, the respondents knew Eurajoki the least well. The things associated with it include its nuclear power plant and agriculture. The inhabitants of the potential locations for the permanent repository believe that the repository's effect on the municipal image would be more positive than the representatives of the companies and the people who live outside the municipality in question estimate. The attitudes of the inhabitants are the most positive in Eurajoki and Loviisa and the most negative in Äänekoski and Kuhmo. The representatives of the companies are the most favourably inclined towards the repository in Western Finland and the most negatively inclined in Eastern Finland. When assessing the effect of the repository on the level of interest aroused by the municipalities in question as tourist attractions, the number of people who believed the effect to be positive was greater among the inhabitants of Eurajoki, Kuhmo and Loviisa than among the residents of Äänekoski. In Eurajoki, however, more than half of the inhabitants believe that the repository would have no effect on the municipality in terms of tourism. The consumers and representatives of the companies estimated that the effects would be the most negative in Kuhmo and the least negative in Loviisa. The residents of Kuhmo and Eurajoki estimated that the repository would affect the interest of companies in their municipality as a business location in a more positive way than what the interviewees in Loviisa and Eurajoki believe to be the case. The consumers and representatives of the companies estimated that the effect of the repository on the image of the municipality as a business location would be the most critically affected in Kuhmo. The residents of Eurajoki estimated that the repository would affect interest in Eurajoki as a place of residence in a more positive way than what the interviewees believed in the other municipalities under scrutiny. The effects on the interestingness were estimated to be the most negative in Kuhmo, Loviisa and Äänekoski. The consumers, the people who live outside the potential locations for the repository and the representatives of the companies believe that the effect would be the least negative in the cases ofloviisa and Eurajoki. In the case of products manufactured in the district, the residents ofeurajoki presented the least negative estimates. The consumers estimated that the repository would affect Loviisa and Eurajoki the least. Most of the representatives of the companies do not believe that the repository would affect the interestingness of the products manufactured in the area. The effects were estimated to be the least negative in the case of Loviisa. No systematic objectives had been set concerning the target images of the municipalities in which the repository could potentially be located. In Eurajoki, eg. company-friendliness, a high standard of services and good recreational facilities were mentioned. Äänekoski strives for an image combining high-tech, the nearness of nature and a high level of services. Loviisa aims at projecting an image of a cosy and versatile place of residence, and it aspires to entice eg subcontract industries to relocate into the area. Kuhmo strives for an image combining high-quality services and a company-friendly atmosphere. In general, the effects of the repository are considered neutral or negative to some degree. In the case of the municipalities in which there already is an operating nuclear power plant, the effects on the municipal image are considered the least negative and sometimes even positive. Key words: a permanent repository of nuclear waste, the effects of the repository, municipal image, target image

7 1 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä Abstract JOHANTO... 3 AINEISTON RAKENNE... 4 TUTKIMUKSEN TULOKSET Kuntien tunnettuus Spontaanit mielikuvat kunnista Kuntiin liitettävät ominaisuudet Luottamus- ja virkamiesjohdon arviot kuntien vahvuuksista ja heikkouksista Kuntien tavoiteimago Suhtautuminen loppusijoittamiseen ja ydinvoiman lisärakentamiseen Kuntiin liiteitävät ydinvoimaan liittyvät asiat Yritysten sijaintipaikan valintaan vaikuttavat tekijät Loppusijoituksen vaikutus yleisesti kuntien kiinnostavuuteen Kuntakohtainen tarkastelu loppusijoituksen vaikutuksista YHTEENVETO SYVENTÄVÄ KVALITATIIVINEN JATKOTUTKIMUS JOHANTO NÄYTTEEN RAKENNE TULOKSET Miten hyvin suunnitelmat käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta tunnetaan? Miten loppusijoituslaitoksen sijoittamisen arvioidaan vaikuttavan mielikuvaan kunnasta? Mitä imagoa haittaaville asioille voisi tai tulisi tehdä? Muita esiin tuotuja asioita YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LIITE 1. Vastaukset avoimiin kysymyksiin LIITE 2. Kysymyslomakkeet LIITE 3. Grafiikka LIITE 4. Suhtautuminen loppusijoittamiseen ja lisärakentamiseen

8 3 1 JOHANTO Tämän tutkimuksen on Posiva Oy:n toimeksiannosta tehnyt Corporate Image Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 1. käytetyn ydinpolttoaineen potentiaalisten loppusijoituskuntien ulkoinen imago kuntien vaikutusalueiden ulkopuolelta tarkasteltuna 2. kuntien sisäinen imago asukkaiden kannalta tarkasteltuna 3. kuntien tavoiteimago. Tutkimuksen kohteena olevat kunnat (Eurajoki, Kuhmo, Loviisa, Äänekoski) ovat potentiaalisia käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskuntia. Tutkimuksessa oli kalibrointitarkoituksessa mukana myös Naantali, koska se on saanut kuntaimagotutkimuksissa varsin hyviä arvosanoja sekä on tyypiltään ja kooltaan lähellä mahdollisia loppusijoituskuntia. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat ulkoisen kuntaimagon tarkastelussa 500 kuluttajaa ja 100 yritysten edustajaa. Haastattelut kiintiöitiin lääneittäin ja kohdistuivat mahdollisten loppusijoituskuntien ulkopuolisiin kuntiin. Yrittäjien ja yritysten ylimmän johdon osalta tehtiin haastattelut koko Suomen alueella. Sisäisen imagon osalta kohderyhmänä oli kunkin kunnan vuotias väestö, yhteensä 400 haastattelua. Loviisassa väestörakenteen mukaisesti noin 40 % vastaajia oli ruotsinkielisiä. Kuntien tavoiteimagoa selvitettiin varsinaista puhelinhaastattelututkimusta edeltävissä pienryhmähaastatteluissa kuntien virkamies- ja luottamusmiesjohdon keskuudessa. Pienryhmähaastattelut tehtiin seuraavasti: Eurajoki (6 henkilöä) 7.4. Äänekoski (6 henkilöä) Loviisa (7 henkilöä) Kuhmo (7 henkilöä) Puhelinhaastattelututkimuksen tietojenkeruu tehtiin ajalla Osoitteet poimittiin Corporate Imagen muodostamasta satunnaisotannalla puhelinluetteloista ja yrityshakemistoista. Kokonaiskontaktimäärä oli 2800 kpl. Kieltäytyneiden osuus oli 23 %. Haastattelun keskipituus oli kuluttajahaastatteluissa 11 minuuttia, kuntalaisten haastatteluissa 10 ja yritysten edustajien haastatteluissa 13 minuuttia. Tämän raportin liitteenä 1 ovat vastaajien avoimiin kysymyksiin antamat kommentit. Haastattelulomakkeet ovat liitteenä 2 ja tulosgrafiikka liitteenä 3.

9 4 2 AINEISTON RAKENNE Taulukossa 1 on esitetty potentiaalisten loppusijoituspaikkakuntien asukkaiden otoksen rakenne. Taulukko 1. Aineiston rakenne/kuntalaiset (1 12) -Aiiiei~iti"it--råkenlie --"--~--~~~--~ -Kaikki~,,_- 7 ~-~~ Kiiii{i<i' - -- Kuntalaiset N;i: _.._ = Jt~l % > Lääni Etelä -Suomen lääni ~-----~ ~ ~ Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni 0 Oulun lääni Lapin lääni 0 --~ ~~ ~ Asuinkunta Eurajoki Kuhmo Loviisa Äänekoski l Vastaajan ikä t---- Alle 25 vuotta ~~ ~ - "" j vuotta vuotta vuotta ~ ! vuotta Yli 65 vuotta Sukupuoli Ei tietoa 6 2 Mies Nainen Suurimmat ikäryhmät olivat ja vuotiaat. Naisten osuus on miehiä suurempi.

10 5 Taulukossa 2 on esitetty tutkimukseen osallistuneiden potentiaalisten loppusijoituspaikkakuntien asukkaiden jakauma sosio-ekonomisen aseman mukaan. Taulukko 2. Aineiston rakenne/kuntalaiset (212) Aineiston rakenne Kaikki Kaikki Kuntalaiset N= k f %... f '---~-~-----'---~ - -9!! - ---'--- - Sosio-ekonominen asema Ei tietoa Johtaja t ~--t Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työväestö " Yrittäjä 20 5 Maanviljelijä 11 3 Opiskelija 9 2 Työtön, kotiäiti/isä tai eläkeläinen Muu 13 3 Suurimman ryhmän muodostaa työväestö, jonka osuus on lähes kolmannes. Taulukossa 3 on esitetty tutkimukseen osallistuneiden potentiaalisten loppusijoituspaikkakuntien ulkopuolella asuvien vastaajien jakauma läänin ja asuinkunnan sijainnin mukaan. Taulukko 3. Aineiston rakenne/kuluttajat (1 12) Aineiston rakenne Kaikki Kaikki l(ttluttajat N::::SOO ---~ ~ Jsri!.~ l -% Lääni Etelä -Suomen lääni Länsi-Suomen lääni ~ Itä-Suomen lääni Oulun lääni t Lapin lääni Ei vastausta Asuinkunnan tyyppi Kunta Kaupunki, alle asuk l Kaupunki, yli asuk Pääkaupunkiseutu Ei vastausta 4

11 6 Pääkaupunkiseudulta olevia vastaajia oli selvästi vähiten. Taulukossa 4 on esitetty tutkimukseen osallistuneiden potentiaalisten loppusijoituspaikkakuntien ulkopuolella asuvien vastaajien demografinen jakauma. Taulukko 4. Aineiston rakenne/kuluttajat (212) Vastaajan ikä Alle 25 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Yli 65 vuotta Ei vastausta Sukupuoli Mies Nainen Ei tietoa Sosio-ekonominen asema Johtaja Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Q..., Työväestö Yrittäjä Maanviljelijä Opiskelija Työtön, kotiäitil-isä tai eläkeläinen ~ Muu Kuluttajista naisten osuus oli miehiä suurempi. Sosio-ekonomiselta asemaltaan suurimmat ryhmät muodostivat ylemmät toimihenkilöt sekä työväestö.

12 ~"... 7 Taulukossa 5 on esitetty tutkimukseen osallistuneiden yritysten edustajien jakauma. Taulukko 5. Aineiston rakenne/yritykset Aineiston rakenne Kaikki Kåikki Yritykset N::: ~"" " ~ "' ~--~--~ -~~-- - -~~~ -~- Lääni Etelä-Suomen lääni h'~yh".yo.' '-""'''""-'-'...'.' Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni ~------~ ---- Lapin lääni Asuinkunnan tyyppi ~-~ ~-- - ~ ~ ~ Kunta ~--~ Kaupunki, alle asuk Kaupunki, yli asuk Pääkaupunkiseutu ~ Yrityksen toimiala Teollisuus Tukku- ja vähittäiskauppa Palvelut Muu Yrityksen koko Alle 20 henkilöä ~-~ henkilöä ~~~~-... ~~~ henkilöä henkilöä henkilöä Yli 1000 henkilöä ~ _._.l~ Alueittain tarkasteltuna suurin ryhmä oli Länsi-Suomen vastaajat. Toimialoista lähes puolet vastaajista edusti teollisuutta. Suurin osa vastaajien toimipaikoista oli alle 20 henkilön yrityksiä.

13 8 3 TUTKIMUKSEN TULOKSET 3.1 Kuntien tunnettuus Haastateltavilta tiedusteltiin, miten hyvin he tuntevat Eurajoen, Kuhmon, Loviisan, Äänekosken ja Naantalin. Kuntalaiset Potentiaalisten loppusijoituskuntien vastaajilta tiedusteltiin, miten hyvin he tuntevat muut mahdolliset loppusijoituskunnat Näin voidaan tarkastella myös sitä, tuntevatko ko. kuntien asukkaat muut potentiaaliset loppusijoituskunnat paremmin kuin kuluttajat keskimäärin. Paras tunnettuus potentiaalisista loppusijoituspaikkakunnista oli Kuhmolla, heikoin Eurajoella. Äänekosken tunnettuus muiden kuntien vastaajien keskuudessa on jonkin verran heikompi kuin kuluttajilla keskimäänn. Taulukko 6. Paikkakuntien tunnettuus/kuntalaiset (ei arvioitu omaa kuntaa) Tllnnettuus Kaikki Mies Alle vuotta vuötta l#ei tunne bliilk~n, 2.7kohtalais~ti, N=400 n=146 n=248 11=103 n=t98 n=99... ~.. ::E-~!!.~!.~~,~!!.I!!!!«J.:E.,.,L...UL,...,~~.~~'-~~YQ.i~ ~.. ~~!!!!:!9~.~ t~!~~!y:!!!j::;o,;~~,~!!!!~!~...:... l!~ Eurajoki Kuhmo Loviisa ~~!.q~.y~2~..," --~-~~!f~.!l.!t!:q.:.. : Äänekoski _ Naantali Paikkakuntien tunnettuus on keskimäärin parempi loppusijoitukseen myönteisesti kuin kielteisesti suhtautuvien vastaajien keskuudessa. Esimerkiksi Äänekosken tuntee kohtalaisesti tai hyvin 28% loppusijoitukseen myönteisesti suhtautuvista muiden tutkittavien paikkakuntien vastaajista. Kielteisesti suhtautuvista vastaava suhdeluku on vain 11%. Tarkasteltavista paikkakunnista vain Kuhmon tunnettuus ei ole selvästi parempi loppusijoitukseen myönteisesti suhtautuvien keskuudessa. Kuluttajat Eurajoki tunnetaan kuluttajien keskuudessa selvästi heikoimmin tarkasteltavista mahdollisista loppusijoituskunnista. Peräti 84% vastaajista ei tunne kuntaa lainkaan. Naiset tuntevat Eurajoen heikommin kuin miehet ja kunnan tunnettuus nuorten kuluttajien keskuudessa on varsin heikko.

14 9 Kuhmolla on paras tunnettuus mahdollisten loppusijoituskuntien joukossa. Kuluttajista 39% tuntee Kuhmon kohtalaisesti ja 4% hyvin. Nuoret, alle 35-vuotiaat vastaajat, tuntevat Kuhmon heikommin kuin vanhemmat vastaajat. Kuitenkin 57o/o vastaajista ei tunne kaupunkia lainkaan. Loviisan tuntee kohtalaisesti tai hyvin 28%. Vanhemman väestön joukossa Loviisa tunnetaan paremmin kuin nuorten keskuudessa. Äänekosken tunnettuus on miesten keskuudessa jonkin verran parempi kuin naisilla. Kuluttajista 36o/o tuntee Äänekosken kohtalaisesti tai hyvin. Nuoret vastaajat eivät tunne Äänekoskea yhtä hyvin kuin vanhemmat. Tutkimuksen 'benchmark -kunta' Naantali tunnetaan selvästi muita tarkastelussa olevia kuntia paremmin. Naantalin tuntee kohtalaisesti tai hyvin 64o/o kuluttajista. Taulukko 7. Paikkakuntien tunnettuus/kuluttajat Tunnettuus 1 =ei tunne lainkaan, 2 =kohtalaisesti,,.~.=!!1_1!!,~-~j!x!~!!~- Eurajoki Kuhmo Loviisa..., ~~---~..w.w Äänekoski ~--~~~--~"'"'"" Naantali Kaikki Mies Nainen u::::; vuotta Yli 55 vuotta n=219 n=91 keskiarvo keskiarvo ~"' ~-~ , "'"'"''-'"'""'"'"'""'"'" Kaikkien tutkimuksessa tarkasteltavien kuntien tunnettuus on parempi loppusijoitukseen myönteisesti kuin kielteisesti suhtautuvien vastaajien keskuudessa. Esimerkiksi Loviisan tuntee kohtalaisesti loppusijoitukseen myönteisesti suhtautuvista kuluttajista 35%, kun taas kielteisesti suhtautuvista paikkakunnan tuntee vain 25%. Yritykset Yritysten edustajilta tiedusteltiin, miten hyvin he tuntevat tutkimuksessa mukana olevat kunnat yritysten sijaintipaikkana. Potentiaalisista loppusijoituskunnista parhaiten tunnetaan Äänekoski, jonka 23% yritysten vastaajista tuntee hyvin. Parhaiten Äänekoski tunnetaan teollisuusyrityksissä ja usein nimenomaan suuremmissa yrityksissä. Kaupan alan vastaajat tuntevat parhaiten Loviisan. Kuntien vastaajat tuntevat Äänekosken kaupunkilaisvastaajia paremmin. Loviisan tunnettuus on muita loppusijoituskuntia parempi pääkaupunkiseudulla.

15 10 Eurajoen tunnettuus on heikoin. Jopa 63% yritysten vastaajista ei tunne lainkaan kuntaa. Etenkin kaupan ja palveluiden alojen vastaajien keskuudessa Eurajoen tunnettuus on varsin heikko. Pääkaupunkiseudun vastaajista kaksi kolmasosaa ei tunne lainkaan Euraj okea. Yritysten edustajista puolet (51%) ei maininnut lainkaan tuntevansa Kuhmoa. Oulun läänin yritysten edustajista 42% ilmoitti tuntevansa Kuhmon hyvin, kun taas Etelä-Suomessa osuus on vain 12%. Loviisan tunnettuus on parempi loppusijoittamiseen myönteisesti kuin kielteisesti suhtautuvien vastaajien keskuudessa. Myönteisesti suhtautuvista 20% tuntee Loviisan hyvin, kielteisesti asennoituvista vain 9%. Muiden tarkasteltavien paikkakuntien tunnettuudessa ei ole merkittäviä eroja loppusijoitukseen suhtautumisen suhteen. Taulukko 8. Paikkakuntien tunnettuus /yritykset TUJ1nettuus l=eitunlle lainkaan, 2 = kqhtalahiesti,. 3 = t1l!!!!:e hft~~ Eurajoki ~-~.vu~ ~'-~""""'""~"' ---- Kuhmo Loviisa Äänekoski Naantali !'-.altf>p~l. tll'~t.-vetlut\< 1 Alle 20 Yli20 henki'" löä heitki~ löä n=::24< <11l#63 n=37 ~4J~~~~~~!~~k~e~s~ki-~!:Yo k~~-~~!l_tv~ Vertailtaessa mahdollisten loppusijoituskuntien tunnettuutta eri kohderyhmien keskuudessa havaitaan kuntalaisten tuntevan Kuhmon keskimäärin parhaiten. Heikoin tunnettuus paikkakunnista kuntalaisten keskuudessa on Eurajoella. Vertailukohteena olevan Naantalin tunnettuus on kuitenkin selvästi parempi kuin mahdollisten loppusijoituskuntien. Kuluttajien keskuudessa paras tunnettuus sijoituskunnista on Kuhmolla, heikoin Eurajoella. Yritysten vastaajat tuntevat potentiaalisista loppusijoituspaikkakunnista parhaiten Äänekosken ja heikoiten Eurajoen. Myös kuluttajien ja yritysten edustajien keskuudessa Naantalin tunnettuus on muita tarkasteltavia kuntia parempi. 3.2 Spontaanit mielikuvat kunnista Haastateltavilta tiedusteltiin, mitä heille spontaanisti tulee mieleen tutkimuksessa olevista kunnista. Tämän kappaleen taulukoihin on merkitty esikoodattujen ominaisuuksien saarnat maininnat.

16 11 Kuntalaiset Eurajokelaiset yhdistävät kuntaansa ydinvoimalan, kartanon, kirkon, nähtävyydet sekä maaseutupitäjän. Kuhmon asukkaat liittävät kuntaansa kauniin luonnon sekä tapahtumat. Kuntalaiset yhdistävät kotikuntaansa myös Kalevalakylän, Kuhmotalon sekä työttömyyden. Loviisassa kaupunkiin liitetään paikkakunnan pienuus sekä ydinvoimala. Kuntalaiset pitävät kaupunkia myös idyllisenä kesäkaupunkina. Äänekosken asukkaat pitävät kaupunkia kauniina, teollistuneena sekä pienenä paikkakuntana. Asukkaat liittävät kaupunkiin myös urheilun. Taulukko 9. Omaan asuinkuntaan liitettävät mielikuvat/kuntalaiset Ominaisuus Euräjöki Kuhll1.o Loviisa Aärtekoski..... n:::::too.,1:::; 1oo n:::;.too 11=100 % % % % ~-- ; ;_;_, ;_: +_;_;_---~ ~-- - Luonnonkaunis ,..., Hyvä paikka asua Hyvä paikka matkailijoille ~ ~-- ~.-t ~--~ Kulttuurikunta Hyvä liikenteellinen sijainti ~~~w-.----~..,_...,..._...,~,---._-._.,_,..._~--"-'""'"",..,...,...w.v. Hyvä kunnallistalous f _... Kehittää elinkeinotoimintaansa ~- Luontoon liittyvät ~ e ,... Teollisuus ww " -- --~ www.w.j---.- ww.w--j-- w '"'",,,1 Ydinvoimala ~---~~~--... Tapahtumat ~ ~ w-j _,..,_1 Pieni paikkakunta Jotain positiivista J ,... _j... _ Jotain negatiivista Kuluttajat Mitään tutkittavista ominaisuuksista ei liitetä voimakkaasti Eurajokeen. Parhaiten se tunnetaan ydinvoimalastaan, jonka mainitsee kuitenkin vain 15% kuluttajista. Eurajokeen liitetään myös maatalous, paperi sekä Turun läheisyys. Muut kuin kuhmolaiset kuluttajat liittävät Kuhmoon tapahtumat ja luonnon. Etelä Suomen vastaajistajopa 73o/o liittää Kuhmoon tapahtumat. Luontoon liittyvät asiat korostuvat erityisesti Länsi-Suomen kuluttajien mielipiteissä (3 7o/o ). Kuluttajat mainitsevat usein myös Kalevalakylän, itärajan, karhut sekä erämaan mielikuvissaan Kuhmosta. Loviisa liitetään ydinvoimaan. Aiemmista toimihenkilöistä 71% liittää Loviisaan ydinvoiman, maanviljelijöistä kuitenkin vain kolmannes. Ruotsinkielisyyden lisäksi tunnetaan myös Vanha kaupunki ja satama.

17 --M.O.Y w.w ~-'.,...,...,_,._...,.. ~~~.-.-' ~~~~....>.~.-,.-.~~ 12 Äänekosken suhteen ominaisinta on teollisuus, jonka mainitsee yli puolet pääkaupunkiseudun vastaajista. Miehet liittävät teollisuuden selvästi useammin Äänekoskeen kuin naiset (51% vs. 39%). Äänekoskeen liitetään myös Keski-Suomi ja urheilu. Naantali tunnetaan mahdollisia loppusijoituskuntia paremmin luonnonkauniina sekä hyvänä matkailukohteena. Tutkittavat ominaisuudet eivät kuitenkaan saavuta kovin paljon mainintoja muihin tarkasteltaviin kuntiin vertailtaessa. Kuluttajat liittävät N aantaliin myös auringon, Kultarannan, kesäkaupungin, ky 1 py Iän ja Muumimaailman Ominaisuus """' Kilh1 n. Loviisa Aänekoski Naantali Taulukko 10. Kuntiin liitettävä! mielikuvat/kuluttajat!""""""'"'"'""'"'""'"'"'""""'!""'"""'"'""""'...,..~... ~.. ~ ,...,... 'i'. :o.'....' : ''.,..... <; ',......,.,.... l... '.'.., _...,_... ~.-- JB ' Kalkki N =500.:,...' % : i...%... ''' '.. %.. % % ~-- Luonnonkaunis w""""'n. -~---f--" Hvyä paikka matkailijalle Kulttuurikunta 1 kaupunki ~w~ Luontoon liittyvät kuvai levat ~-~... ~-- -~~-.-~.._...-~~~-~_..,. y~ ~ Teollisuus Ydinvoima ~...,... w......,.,,.._,_,,,.w, """_..., 1---"--~~... """""'""'-"'-'~"~""' Tapahtumat '" Pieni paikkakunta ~ ~ ~ ~ Jotain positiivista Jotain negatiivista ' ~ ~~ Tarkasteltaessa kuluttajien paikkakuntiin spontaanisti liittämiä assosiaatioita sen suhteen, onko vastaajien suhtautuminen loppusijoittamiseen myönteinen vai kielteinen, ei merkittäviä eroavaisuuksia mielikuvissa esiintynyt. Vain Äänekosken osalta merkittävänä erona voidaan pitää sitä, että loppusijoitukseen myönteisesti suhtautuvista vastaajista 53o/o liitti paikkakuntaan spontaanisti teollisuuden kun kielteisesti suhtautuvista osuus oli vain 39%. Yritykset Lähes neljännes yritysten vastaajista liittää Eurajokeen ydinvoimalan. Oulun läänin vastaajien keskuudessa Eurajoki tunnetaan muun Suomen vastaajia paremmin ydinvoimalastaan. Myös teollisuus liitetäänjossain määrin Eurajokeen. Kuhmoon liitetään muita tutkimuksessa mukana olevia kuntia useammin tapahtumat, luontoa kuvailevat asiat ja kulttuuri. Sitä pidetään myös hyvänä matkailukuntana. Etelä-Suomen yritysten vastaajat mainitsevat luonnon kauneuden ja tapahtumat muutajoukkoa useammin.

18 13 Loviisa tunnetaan erityisesti ydinvoimalastaan, jonka lähes kolmannes yritysten edustajista mainitsee spontaanisti. Pääkaupunkiseudun vastaajista 56% liittää ydinvoimalan Loviisaan, kun taas Lapin läänissä osuus on jopa 80%. Loviisa muistetaan myös ruotsinkielisyydestään. Äänekoskeen liitetään erityisesti teollisuus. Itä-Suomessa kahdeksan kymmenestä vastaajasta liittää Äänekoskeen teollisuuden, Etelä-Suomessa 60%. Äänekoskeen liitetään myös paha haju ja urheilu. Naantaliin liitetään useimmin luontoa kuvailevat asiat sekä matkailijakunta, mutta mihinkään esikoodatuista ominaisuuksista (ks. taulukko 11) Naantalia ei liitetä erityisen voimakkaasti. Naantalista muistetaan myös Kultaranta, kylpylä ja Muumit. Taulukko 11. Kuntiin liitettävä! mielikuvat/yritykset Kaikki N==lOO %... %... %.. % Luonnonkaunis Houkutteleva " Hyvä paikka asua ~-----t~-~----~--~ ~-.-- -j Hyvä paikka matkailijoille Kulttuurikunta/-kaupunki ~-~ ~- Kehittyvä kunta/kaupunki t t Hyvä liikenteellinen sijainti t-----~ ~ ~ ~-~-i Kehittää aktiivisesti elinkei notoimintaansa ~-- - """"' t Luontoa kuvailevat asiat ~: Teollisuus ~----[' '... Ydinvoimala Tapahtumat t l Pieni paikkakunta f ~ Jotain positiivista w-wwwwww.m ~- --w , ~m-mm ~ mnw._ww wm-'"""'~wwmnw-~.-.m.--..~.ww-w w wj Jotain negatiivista % Loppusijoitukseen myönteisesti suhtautuvat yritysten edustajat liittivät ydinvoimalan Eurajokeen useammin kuin loppusijoitusta vastustavat (29% vs 18%). 3.3 Kuntiin liiteitävät ominaisuudet Vastaajilta tiedusteltiin, mihin tutkittavista kunnista he liittävät eri ennalta määriteltyjä ominaisuuksia. Tarkasteltavat ominaisuudet oli määritelty vuonna 1997 tehdyn esitutkimuksen pohjalta. Kuntakohtaiset imagoprofiilit on esitetty liitteessä 3.

19 14 Kuntalaiset Kuntalaisten arviot omasta kunnastaan eroavat selkeästi muiden potentiaalisten sijoituspaikkakuntien asukkaiden arvioista. Taulukossa 12 on esitetty eri ominaisuuksien suhteen kunkin kunnan kohdalla, kuinka suuri osa kuntalaisista sekä muiden kuntien vastaajista liittää ominaisuudet kulloiseenkin kuntaan. Oman paikkakunnan asukkaat liittävät tarkasteltavat ominaisuudet asuinkuntaansa selvästi useammin kuin haastateltavat muilla potentiaalisilla loppusijoituspaikkakunnilla. Poikkeuksena on vain se, että Loviisaan suhteen muiden paikkakuntien asukkaat liittävät Loviisaan teollisuuden useammin kuin paikkakunnan omat asukkaat. Taulukko 12. Eri kuntien ominaisuudet/kuntalaiset LoViisa ns:loo %.. -Äänekoski"._.- % n=loo ;_-:;;.::-:~._;;O;._;;.;I=å;.c_t,..;;:l\!'-!~!:. _Q~!I:!_ ~..!!!!!_ Yritysystävällinen ~~~~ Hyvä paikka asua ~ ~----- ~ ~- -~----t Hyvä paikka matkailijoille ~-~--... ~-- Kulttuurikuntai -kaupunki _.,.,..,..._,..._,~~"''~'"'""...,.,..-..,...,.~ ,...,.,...,...,..,~~~..-..w.w.w...,._,.~-"-'~~..., w~ --~~" ""~-~...,.,_...,.;r.w.w~~~ --..._...,..,,_.,_.~... ~~ _.,.,...,...,...,.,...-.,,...,,, Kehittyvä kunta/kaupunki Erämaapitäjä/luontomatkailukunta ~,.,-.>~»> > '» >...,..'~''"<>>..._,_,,~~...,...,,.,...,...,.._,"_""''" '"V>Y"< " ''""~"'~~-Y<'oY<'oo o>'<wo'<'>' '"""'...W.O.,.,.,_..._ >< Y~,...,...,.,..-.w...-. _...,,..,..._ ~,.,,.,...,.,,,..,..-,Y<W-.,, Teollisuuskuntai-kaupunki Maa- ja metsätalousvaltainen l ~ Kesämökkikunta/kesänviettopaikka ' L---~ Kuluttajat Eurajokea pidetään maatalousvaltaisena. Kuhmoon liitettävät ominaisuudet ovat peräisin sen kauniista luonnosta. Sitä pidetään erämaapitäjänä.myös Kuhmon kulttuuritapahtumat ovat useimpien kuluttajien tiedossa. Loviisaa pidetään varsin teollistuneena sekä yritysystävällisenä kaupunkina. Äänekoskelle ominaista on teollisuus ja yritysystävällisyys. Sitä pidetään myös varsin kehittyvänä kaupunkina. Naantali tunnetaan muita tutkimuksen kuntia houkuttelevampana, parempana asuinpaikkana ja matkailukohteena. Sitä pidetään myös useimmin kesän viettopaikkana.

20 15 Taulukko 13. Eri kuntien ominaisuudet/kuluttajat Luonnonkaunis Houkutteleva r r ~ y ritysystävällinen I9 ~ , Hyvä paikka asua I 0 29 II I5 59 ~--~~ ~ Hyvä paikka matkailijoille r t---~--~---~-- --~ Kul ttuurikunta/-kaupunki Kehittyvä kunta/kaupunki I Erämaapitä j ä/1 uontomatkail ukunta ~ ~-----~~ t-~------~--~---~ ~~ f Teollisuuskuntai -kaupunki I ~ t t Maa- ja metsätalousvaltainen I Kesämökkikunta/kesänviettopaikka ~ ~ ' L ~ ~----~~ l--~--- ~ Yritykset Eurajokeen liitetään ominaisuudet maa- ja metsätalousvaltainen ja jossain määrin myös kehittyvä. Etelä- ja Länsi-Suomessa useammat vastaajat pitävät Eurajokea kehittyvänä kuin muualla Suomessa. Katso myös taulukko 14. Tarkasteltavista mahdollisista käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskunnista Kuhmoon liitetään useimmin ominaisuudet erämaapitäjä ja luonnonkaunis. Vastaajat Itä-Suomessa pitävät Kuhmoa selvästi useammin houkuttelevana ja hyvänä matkailukohteena kuin muut haastatellut. Oulun läänin yritysten edustajista 42o/o pitää Kuhmoa hyvänä asuinpaikkana, kun Etelä-Suomessa vain 16% on tätä mieltä. Lähes kolmannes (32%) vastaajista pitää Loviisaa teollisuuskaupunkina. Erityisesti Pohjois-Suomessa kaupunkiin liitetään teollisuus. Useat arvioivat Loviisan myös kesänviettokaupungiksi. Äänekoskea pidetään varsin yritysystävällisenä ja kehittyvänä kaupunkina. Peräti 70% vastaajista liittää teollisuuden Äänekoskeen.

Kuntaimagotutkimus 2006

Kuntaimagotutkimus 2006 Työraportti 00-3 Kuntaimagotutkimus 006 Corporate Image Oy Lokakuu 00 POSIVA OY FI-60 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358--83 3 Fax +358--83 309 Työraportti 00-3 Kuntaimagotutkimus 006 Corporate Image Oy Lokakuu

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 2011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 2011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT Markus Mervola 0..011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään, mitä mieltä suomalaiset

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:09:07 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9017 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista

Kokemukset tuulivoimaloista Kokemukset tuulivoimaloista Haastattelututkimus Iin Olhavassa Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 15.9.2015 verkossa Tämä esitys on vapaasti nähtävissä

Lisätiedot

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Julkaistavissa.. klo. Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Suomalaisista noin neljännes ( %) sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän vasemmistoon ja noin kolmannes ( %)

Lisätiedot

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN KÄSITYKSIÄ KAIVOSTOIMINNASTA YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen & Liisa Tyrväinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari & Rovaniemi AINEISTO Kerättiin

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen TALOUSTUTKIMUS OY 20111021 09:12:33 TYÖ 2642.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus..0 Juho Rahkonen/Marko Mäkinen 1 Tutkimuksen toteutus Täm tutkimuksen on tehnyt Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta

Mielipiteet ydinvoimasta Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 12 Pauli Minkkinen 22262 TUTKIMUKSEN TILAAJA Energiateollisuus ry. TUTKIMUSMENETELMÄ: Puhelinhaastattelu HAASTATTELUAJANKOHTA: 28.2.-12.3.12 HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ: 02

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ Kuntalaisten ilonaiheet ovat hyvät asumisen olosuhteet (5 %), hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet (1 %), hyvin toimivat kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 2/2015 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus TNS 014 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 30.10.2011

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 30.10.2011 KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 30.10.2011 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää kuluttajien käsityksiä ja asennoitumista kalaan ja kalatalouteen Verrata tuloksia

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2015. Mielipiteet ydinvoimasta maaliskuu 2015

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2015. Mielipiteet ydinvoimasta maaliskuu 2015 Mielipiteet ydinvoimasta 2015 Sisältö sivu 1. Aineiston rakenne 3 2. Tutkimustulokset Yleissuhtautuminen ydinvoimaan energianlähteenä 5 Ydinvoiman hyväksyminen ilmastomuutoksen torjuntakeinona 11 3. Liitteet

Lisätiedot

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 16.11.2012 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää kuluttajien käsityksiä ja asennoitumista kalaan ja kalatalouteen Verrata tuloksia

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:08:37 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9016 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014 RIGHT MA Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja A TNS 0 RIGHT MA Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista

Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista vaikutuksista ja tiedonvälityksestä Eurajoen ja sen naapurikuntien asukkaiden näkökulmasta (SEURA) Tutkijat Professori Tapio

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20101222 13:18:38 TYÖ 2551.25 TAULUKKO 16015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, valtteri.hongisto@ttl.fi Turun ammattikorkeakoulu, valtteri.hongisto@turkuamk.fi +358 40 5851 888 Tulokset julkistettu

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014. Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos

MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014. Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014 Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos -Yritysten taustatietoja -Yrittäjien näkemyksiä asiakkaidensa

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30*

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30* TALOUSTUTKIMUS OY 20101210 09:01:11 TYÖ 2549.11 TAULUKKO 21015 ss VER % Telebus vko 48B-49A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn asian yrit eläke koti 25

Lisätiedot

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri?

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri? TALOUSTUTKIMUS OY 20090114 14:07:32 TYÖ 2403.12 TAULUKKO 17012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Fincabmedia Taksimainonnan huomioarvotutkimus 5.9.2003. Media

Fincabmedia Taksimainonnan huomioarvotutkimus 5.9.2003. Media Fincabmedia Taksimainonnan huomioarvotutkimus 5.9.2003 Yhteenveto Pääsy mediaan, eli mahdollisuus nähdä taksimainontaa riippuu selkeästi vastaajien asuinpaikasta, iästä sekä ammattiryhmästä Suurin mahdollisuus

Lisätiedot

Kivitalo luo asumistyytyväisyyttä

Kivitalo luo asumistyytyväisyyttä Puu- ja kivitalojen vertaileva asumistyytyväisyystutkimus 008 Kivitalo luo asumistyytyväisyyttä Taloustutkimus Oy - Suomen Betonitieto Oy Omakotiasuminen on tutkitusti edelleen tavoitelluin asumismuoto

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Säästävätkö suomalaiset henkensä uhalla? Tutkimus suomalaisautoilijoiden toiminnasta liittyen autohuoltoon

Säästävätkö suomalaiset henkensä uhalla? Tutkimus suomalaisautoilijoiden toiminnasta liittyen autohuoltoon Säästävätkö suomalaiset henkensä uhalla? Tutkimus suomalaisautoilijoiden toiminnasta liittyen autohuoltoon Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys selvitti, säästävätkö

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Uraanikaivoskiistat ja suomalaisten käsitykset uraaniasioista Uraanikaivoksia vastustavan väen seminaari ja tapaaminen Kolilla

Uraanikaivoskiistat ja suomalaisten käsitykset uraaniasioista Uraanikaivoksia vastustavan väen seminaari ja tapaaminen Kolilla Uraanikaivoskiistat ja suomalaisten käsitykset uraaniasioista Uraanikaivoksia vastustavan väen seminaari ja tapaaminen Kolilla 3-5.8.2007 Tapio Litmanen Akatemian tutkijatohtori Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteen

Lisätiedot

56 Ulkoilun useus Koko vuosi Tammi maaliskuu Kesä elokuu Syys joulukuu ja ajankäyttö Year around January March June-August September December viikossa Weekly frequency and time use Ka / Mean Koko väestö

Lisätiedot

Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen

Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015 Mikko Leinonen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Työnantajakuva - imagotutkimus

Työnantajakuva - imagotutkimus 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 2010 Tiivistelmä Sisältö 1. Työantajien ja työpaikkojen tärkeimmät arviointikriteerit 2 2. Finanssialan imago 3 3. Vakuutusalan imago

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella

Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella 1 Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 12.5.2015 Tämä esitys on vapaasti nähtävissä sivulla:

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014 Tuhat suomalaista /201 Tuhat suomalaista Lassila & Tikanoja Marrras- Joulukuu 201 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /201 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista - tutkimus tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

SUOMALAISEN SAUNAN KANSAINVÄLINEN IMAGOTUTKIMUS 1) paneelitiedonkeruu 2) kampanja/-verkostotiedonkeruu

SUOMALAISEN SAUNAN KANSAINVÄLINEN IMAGOTUTKIMUS 1) paneelitiedonkeruu 2) kampanja/-verkostotiedonkeruu SUOMALAISEN SAUNAN KANSAINVÄLINEN IMAGOTUTKIMUS 1) paneelitiedonkeruu 2) kampanja/-verkostotiedonkeruu Toteutuksesta Toteutettiin kesä-elokuussa 2011 1) Paneelitiedonkeruulla (UK, Ranska, Saksa) 2) Sauna

Lisätiedot

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte?

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20120104 09:02:34 TYÖ 2701.12 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Erilaiset oppijat yhteinen koulu -projekti Aulikki Etelälahti 23.8.6 Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Taustaa... 1 Arvioinnin kohderyhmä... 1 Arvioinnin mittaristo ja aineiston analysointi...

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät Hannu Tuuri 1. JOHDANTO Tutkimus on osa Palvelevat puuyritykset hanketta, jota on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Kyseessä on Suomen

Lisätiedot

VAALIPUNTARI HELSINKI

VAALIPUNTARI HELSINKI VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI TAMPERE

VAALIPUNTARI TAMPERE VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 17 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012 Barometrin teki TNS-Gallup Toteutettu Gallup Forumissa lokamarraskuussa Tehty aikaisemmin 2010 ja 2011 Selvittää kaupan, majoitus-ja ravitsemisalan sekä kiinteistöpalvelualan vetovoimaisuutta (mukana joissain

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 17 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014

Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014 Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014 26.9. /27.11. 2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Mielikuvatutkimus 2.1. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011

Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 1 (56) Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO-Länsi-Uusimaa ohjelmalle Mikko Kesä Kaisa Mäki-Kihniä Juuso Heinisuo Innolink Research Oy 2011 2 (56) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 4 2. TULOKSET...

Lisätiedot

Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin?

Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin? Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin? prosenttijakaumat, N=1361 16 5,7 4,5 ympäristön saastuminen ja liikennehaitat 19,2 45,9 koskemattoman luonnon ja maiseman pilaantuminen melu, pöly ja

Lisätiedot

Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008

Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008 Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008 Tutkimuksen tarkoitus selvittää: puutuotteiden ostokriteerit kuluttajien päätöksenteossa

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MUUTTAJATUTKIMUS 2013

KESKI-SUOMEN MUUTTAJATUTKIMUS 2013 30.4.2013 KESKI-SUOMEN MUUTTAJATUTKIMUS 2013 Diasarjan lähteenä Innolink Research Oy:n tuottama raportti sekä tutkimushaastatteluiden tietokanta. 1 Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Innolink Research

Lisätiedot