Trafin julkaisuja xx Lentotoimintalupa (AOC) Ensihyväksyntään liittyvä ohjeistus. tekijä/tekijät, jos on

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Trafin julkaisuja xx-2014. Lentotoimintalupa (AOC) Ensihyväksyntään liittyvä ohjeistus. tekijä/tekijät, jos on"

Transkriptio

1 Lentotoimintalupa (AOC) Ensihyväksyntään liittyvä ohjeistus tekijä/tekijät, jos on Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications xx/2014

2 Sisällysluettelo 0 Esisanat...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1 Hakemuksen valmisteluvaihe...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2 Virallisen hakemuksen vaihe Asiakirjojen arvioinnin vaihe Pätevyyden osoittamisen vaihe Hyväksynnän vaihe... 4 Kustannukset ja aikataulu... 4 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafiksäkerthetsverket Helsinki, Helsingfors ISBN ISSN (verkkojulkaisu)

3 0 Esisanat Lentotoimintalupa tarvitaan kaupallisen henkilö ja rahtiliikenteen toiminnan aloittamista varten. Tästä ohjeessa on kuvaus ensimmäisen lentotoimintaluvan hakemisen prosessista ja neuvoja joilla prosessista saadaan sujuvampi. Prosessi voi vaikuttaa varsinkin ensihakijasta monimutkaiselta. Prosessi on jaettu viiteen vaiheeseen, jotka on kuvattu riittävällä tarkkuudella prosessin yleisen ymmärtämisen saavuttamiseksi. Nämä viisi vaihetta ovat: 1. Hakemuksen valmistelu 2. Virallinen hakemus 3. Asiakirjojen arviointi 4. Pätevyyden osoittaminen 5. Hyväksyntä Tämä viisivaiheinen rakenne on ICAO:n julkaisema standardi, jossa edeltävä vaihe tulee olla aina suoritettuna ennen seuraavan aloittamista. Lentotoimintaluvan hakeminen on aikaa vievä ja kallis prosessi, joka usein aliarvioidaan. Prosessi voi viivästyä jo käynnissä olevien toisten prosessien tai lähetetyn hakemuksen laadun tai virheellisyyden takia. Vaikka vain yksi vastuullisista henkilöistä yrityksessä ei läpäisisi arviointia, voi koko prosessi viivästyä kunnes kaikki johdon henkilöt ovat läpäisseet arvioinnin hyväksyttävästi. 1 Hakemuksen valmisteluvaihe Valmistelevassa vaiheessa operaattoria ohjeistetaan löytämään tarvittava tieto, lomakkeet ja asiaa koskevat säädökset. Mikäli operaattori haluaa jatkaa lentotoimintaluvan hakemista, pyritään järjestämään aloituskokous, jolla yhtenäistetään näkemys prosessin etenemisestä ja sovitaan etenemisen aikataulusta. Hakemus lentotoimintaluvasta tehdään lomakkeella LUxxxx, sekä vaadittavilla liitteillä. Operaattorin tulee sisällyttää hakemukseen johdon Form4 lomakkeet, yrityksen toimintasuunnitelma, yrityksen suunnitelma toiminnan aloittamiseksi, todisteet yrityksen riittävästä rahoituksesta ja rahavirrasta sekä suunnitelma käytettävästä infrastruktuurista. Johdon henkilöiden tulee täyttää osaamiseltaan vaatimukset jotka löytyvät määräyksestä EU OPS 1.175, sekä sisällyttää Form4 hakemuksiinsa CV ja tieto mahdollisista ilmailuun liittyvistä luvista ja koulutuksesta. Seuraaviin asemiin valittavien henkilöiden tulee lähettää edeltävät asiakirjat: Vastuullinen johtaja Vaatimustenmukaisuuden valvonnasta vastaava Huoltotoiminnan johtaja Turvallisuuspäällikkö Lentotoiminnan johtaja Maatoiminnoista vastaava Miehistönkoulutuksesta vastaava Mikäli lähetetyt tiedot ovat virheellisiä Trafi palauttaa virheelliset asiakirjat ja kirjeen, jossa selitetään asiakirjojen hylkäyksen syy. Jos lähetetyt asiakirjat ovat hyväksyttäviä, kutsutaan kyseinen henkilö haastatteluun, jossa arvioidaan hakijan pätevyys tehtäväänsä. 1

4 Yrityksen suunnitelma toiminnan aloittamiseksi on avainasiakirja, jossa listataan tarvikkeet, toiminnot, ohjelmat, ilma-alus- ja toimitilahankinnat jotka täytyy suorittaa tai aloittaa ennen Trafin tekemää tarkastusta. Suunnitelmasta tulisi löytyä päivämäärät jolloin työntekijät aloittavat yhtiöön tutustumisen tai koulutuksen; milloin huoltotilat ovat valmiita viranomaisen tarkastukseen; milloin kukin toimintakäsikirja on valmis tarkastettavaksi ja milloin demonstraatiolennot on tarkoitus suorittaa. Näiden päivämäärien tulisi olla loogisessa järjestyksessä. Esimerkiksi henkilöstön perehdyttäminen voi alkaa vasta koulutukseen tarvittavien toimintakäsikirjojen valmistuttua. Alussa operaattori luo vain alustavan suunnitelman toiminnan aloittamisesta, joka korvataan myöhemmin tarkemmalla suunnitelmalla mikä hyväksytetään Trafilla ja mitä noudatetaan koko loppuajan. Toimintakäsikirjat jaetaan erillisiin osiin käyttäjiensä mukaan ja ne sisältävät ohjeita, politiikkaa, tietoa, vastuita ja velvollisuuksia yhtiön turvallisen toiminnan takaamiseksi. Toimintakäsikirjojen tarkka sisältö määräytyy EU OPS Subpart P ja EASA Part M Subpart G mukaan. Kaikkien toimintakäsikirjojen tulee olla valmiita ennen virallista lentotoimintaluvan hakemusta. On ymmärrettävää ettei kaikkia ilma-alus- tai toimitilahankintoja, alihankkija sopimuksia ja joitain koulutusohjelman osia ole toteutettu ennen virallista hakemusta. Kuitenkin hakemukseen tulee liittää asiakirjoja ostoista, vuokrauksista, sopimuksista tai aiesopimuksista joilla operaattori voi todistaa olevansa aktiivisesti hankkimassa toimintaan tarvittavaa kalustoa, tiloja ja palveluita. Lista vaatimuksen mukaisuuden täyttämisestä sisältää kaikki liittyvät artiklat ja kappaleet EU OPS:sta ja operaattorin vakuutuksen kunkin kohdan täyttämisestä. Listasta löytyy myös toimintakäsikirjan osat/kappaleet joilla jokainen vaatimus täytetään. Valmis lista vaatimusten mukaisuuden täyttämisestä varmistaa, että kaikki määräysten vaatimukset on täytetty toimintakäsikirjoissa, ohjelmissa ja toiminnoissa riittävällä tarkkuudella. 2 Virallisen hakemuksen vaihe Virallinen hakemus tulisi jättää viranomaiselle niin pian kuin mahdollista. Viranomainen arvioi löytyykö hakemuksesta kaikki tarvittavat tiedot, asiakirjat ja liitteet. Jos hakemuksesta puuttuu osia tai löytyy virheitä, palautetaan hakemus kirjeen kanssa jossa kerrotaan syyt hakemuksen hylkäämiseen. Olettaen että operaattorilla on hyvä ymmärrys vaatimuksista, virallisen hakemuksen tulisi olla tarpeeksi laadukas, että kaikki laiminlyönnit, puutteet tai avoimet kysymykset voitaisiin ratkaista virallisen hakemuksen kokoukseen. Operaattorin vastuullisen johtajan, vaatimustenmukaisuuden valvonnasta vastaavan ja toimenhaltijoiden tulisi osallistua virallisen hakemuksen kokoukseen. Kokouksen tarkoitus on esitellä projektipäällikkö, vastuutarkastajat ja asiantuntijat, sekä keskustella virallisesta hakemuksesta ja ratkaista siihen liittyviä puutteita kummaltakin osapuolelta. Esimerkiksi kokouksessa voidaan keskustella hakemuksen puutteista tai aikatauluihin liittyvistä erimielisyyksistä. Kokoukseen tulisi vahvistaa avointa kommunikaatiota ja yhteistyötä osapuolten välillä. Jos virallisen hakemuksen kokous on onnistunut, operaattorille annetaan kirje jossa todetaan hakemuksen vastaanotto ja kaikkien tarvittavien osien olevan hakemuksessa mukana. Viranomaisen antama kirje ei ole hyväksyntä itse sisällölle vaan vain vahvistus hakemuksen vastaanottamisesta. 2

5 3 Asiakirjojen arvioinnin vaihe Hakemuksen vastaanoton jälkeen vastuutarkastajat alkavat käydä läpi sen sisältöä yksityiskohtaisesti ja arvioimaan toimintakäsikirjoja, täytettyjä lomakkeita ja muita asiakirjoja. Toimintakäsikirjojen tarkastus tehdään joko yhtenä kokonaisuutena tai osissa eri asiantuntijoiden toimesta riippuen toiminnan laajuudesta. Viranomainen pyrkii suoriutumaan tehtävästä yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti. Jos toimintakäsikirjoista löydetään puutteita tai virheitä palautetaan toimintakäsikirja korjaavia toimenpiteitä varten operaattorille. Mikäli toimintakäsikirjat täyttävät vaatimukset niiden sisältö ja rakenne hyväksytään virallisella asiakirjalla. Hyväksyntä astuu voimaan vasta, kun operaattori on vastaanottanut hyväksymisasiakirjan viranomaisen allekirjoituksella. Kuitenkin hyväksynnän jälkeenkin vastuu kaikista asiakirjoista pysyy vastuullisella johtajalla, toimenhaltijoilla ja heidän varamiehillään. Asiakirjojen arvioinnin vaihe päättyy toimintakäsikirjojen viralliseen hyväksyntään ja kyseinen hyväksyntä on vaatimus pätevyyden osoittamisen vaiheen aloittamiseen. 4 Pätevyyden osoittamisen vaihe Kaikkien toimintakäsikirjoissa kuvattujen toimintojen tulee olla paikallaan ennen pätevyyden osoittamisen vaihetta. Operaattorin tulee olla varmistanut osoittanut viranomaiselle kaikkien toimintojensa määräysten mukaisuus ennen ansiolentotoiminnan aloittamista. Tämä toteutetaan suorittamalla eri toimintoja ja tehtäviä viranomaisen valvonnassa. Tähän kuuluu viranomaisen paikanpäällä suorittamat arvioinnit huolto toiminnasta, laitteista ja tiloista. Näiden tarkastuksien aikana viranomainen arvioi operaattorin toimintakäsikirjoissa kuvaaman politiikan, toimintamallien, prosessien ja ohjeistuksien tehokkuuden. Painoarvo tässä vaiheessa on operaattorin johdon tehokkuudessa toteuttaa toimintakäsikirjan sisältöä. Toiminnassa havaitut puutteet tuodaan operaattorin tietoon ja korjaavat toimenpiteet tulee toteuttaa ennen lentotoimintaluvan myöntämistä. Vaikka asiakirjojen arvioinnin vaihe ja pätevyyden osoittamisen vaihe on kuvattu tässä tekstissä erillisinä niin nämä vaiheet voivat todellisuudessa tapahtua joiltain osin samaan aikaan. Seuraavassa listassa on esimerkkejä tarkastettavista toiminnoista pätevyyden osoittamisen vaiheessa. Laatujärjestelmä Toimitilat ja infrastruktuuri Koulutus ja tarkastus Toiminnan ohjaus ja valvonta Lennon lähettäminen Yhtiön viestintä Kotipaikan toimitilat ja laitteet Asiakirjojen hallinta Sopimus menettelyn käsikirja Huolto-ohjelma Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta Hätätilanne suunnitelman tehokkuus Täydelliset näytöslennot operaattorin itsenäisen ja turvallisen toiminnan todentamiseksi 3

6 5 Hyväksynnän vaihe Kun kaikki tarkastukset on suoritettu ja tarkastuksissa löydetyt puutteet on korjattu, viranomainen myöntää lentotoimintaluvan jossa rajataan sallitun toiminnan tyypit. Lentotoimintalupa lähetetään rajoituksineen, päättymispäivineen ja viranomaisen allekirjoituksella operaattorille. Lentotoimintaluvan haltija on velvollinen ylläpitämään toimintaansa määräysten ja luvan rajoitusten mukaisena. Prosessi lentotoimintaluvan muuttamiseksi on samankaltainen kuin yllä kuvattu prosessi. Viranomainen on velvollinen suorittamaan ajoittaisia tarkastuksia operaattorin toiminnalle jatkuvan turvallisuuden varmistamiseksi, kuitenkin vastuu toiminnasta pysyy aina operaattorilla. Kustannukset ja aikataulu Lentotoimintaluvan hakeminen on aikaa vievä ja kallis prosessi, jonka aikataulu riippuu paljolti viranomaiselle luovutettujen asiakirjojen sisällön laadusta. Lentotoimintaluvan hinta löytyy Trafin nettisivuilta maksuasetuksesta. Ensimmäinen arvio aikataulusta voi olla mahdollinen aloituskokouksen jälkeen, jonka mukaan on myös mahdollista tehdä kustannusarvio prosessille. 4

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 29.10.2014 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 05.05.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille VUOKKO NIEMITALO SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe....3 1. Pieni laatusanasto...4 2. Laadun portaat....5 3. Laatujärjestelmän hyödyt...7 4. Laatujärjestelmän

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1158/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuustodistusten saamista

Lisätiedot

Konsortiohakemus 1.7.2015

Konsortiohakemus 1.7.2015 1 Konsortiohakemus 1.7.2015 Tämä on Suomen Akatemian hakuilmoituksiin liittyvä ohjeistus konsortiohakemuksen perusteista, jättämisestä, tarvittavista liitteistä ja liitteiden laatimisohjeista sekä hakemuksen

Lisätiedot

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 SUOMEN PALLOLIITON LIIGALISENSSIMÄÄRÄYKSET 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 3. luku: Lisenssin

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Ohjeet. 24 February 2012 ESMA/2012/122 (FI)

Ohjeet. 24 February 2012 ESMA/2012/122 (FI) Ohjeet Toiminnan järjestäminen automatisoidussa kaupankäyntiympäristössä: ohjeet kauppapaikkoja, sijoituspalveluyrityksiä ja toimivaltaisia viranomaisia varten 24 February 2012 ESMA/2012/122 (FI) 24 February

Lisätiedot

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE PROSESSIEN MALLINNUSOHJE Prosessien mallintamisen lähtökohtana on, että organisaation johto on tunnistanut prosessit ja määritellyt niille omistajat. Nämä prosessit esitetään prosessikarttana (A4). Tämä

Lisätiedot

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013 Ulkorajarahasto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 1.1. MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET... 5 1.2. YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA...

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Tekijät Seppo Alatörmänen Aimo Honkavuori Antero Isola Jussi Rantamo Jukka Rinne 2014 Kuvat Antero Isola Jussi Rantamo Fotolia.com Taitto 3D Verstas / Janne Juopperi

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET TOIMINTATAVAT

KANSAINVÄLISET TOIMINTATAVAT KANSAINVÄLISET TOIMINTATAVAT Project No. 505710-CZ-2009-KA4-KA4MP Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa

Lisätiedot

HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS

HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS Todellinen työ hankkeen toteuttamisessa alkaa sen jälkeen, kun rahoituspäätös on saapunut. Hankkeen toteuttamista käytännössä pidetään hankalana ja monimutkaisena hommana. Totta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot