RUUKKI GROUP OYJ PERUSESITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUUKKI GROUP OYJ PERUSESITE"

Transkriptio

1 RUUKKI GROUP OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Ruukki Group Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Ruukki Group Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella RUG1V. Tämä Perusesite on voimassa 12 kuukautta siitä, kun Rahoitustarkastus on hyväksynyt Perusesitteen sen päivämääränä. Tätä Perusesitettä voidaan käyttää 12 kuukauden ajan sen päivämäärästä lukien Ruukki Group Oyj:n uusien osakkeiden tai osakkeiksi vaihdettavien tai osakkeisiin oikeuttavien arvopaperien ja muiden arvopaperien liikkeeseenlaskussa yhdessä kutakin liikkeeseenlaskua koskevan, erikseen hyväksyttävän tiivistelmän ja arvopaperiliitteen kanssa. Tämä Perusesite sisältää tietoja Ruukki Group Oyj:stä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Kuhunkin liikkeellelaskuun liittyvä arvopaperiliite sisältää tiedot Ruukki Group Oyj:n kulloinkin tarjoamista tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi hakemista arvopapereista.

2 TIETOJA PERUSESITTEESTÄ Ruukki Group Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla. Tässä Perusesitteessä Yhtiö, Ruukki Group ja Ruukki Konserni tarkoittavat asiayhteydestä riippuen joko Ruukki Group Oyj:tä tai Ruukki Group Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä. Tämä Perusesite (jäljempänä Perusesite ) on laadittu Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, eli noudattaen arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen), valtiovarainministeriön antaman asetuksen ( /452), Euroopan yhteisön komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 sisältövaatimuksia, soveltaen asetuksen liitteitä, erityisesti liitteitä I ja II, sekä Rahoitustarkastuksen määräyksiä ja ohjeita. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Perusesitteen, mutta ei vastaa sen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 92/250/2007. Rahoitustarkastuksen hyväksymä Perusesite on voimassa 12 kuukautta sen päivämäärästä. Yhtiön liikkeeseen laskemien arvopapereiden tarjoamiseen tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen tarvittava esite voi 12 kuukauden ajan Perusesitteen päivämäärästä koostua tästä Perusesitteestä ja sen lisäksi kutakin erillistä liikkeeseenlaskua tai tarjoamista varten laadittavasta ja hyväksyttävästä arvopaperiliitteestä ja sen yhteydessä olevasta tiivistelmästä (jäljempänä yhteisesti Arvopaperiliite ). Perusesitteessä esitetään tietoja muun muassa Yhtiöstä, sen toimintaan liittyvistä riskeistä, sen liiketoiminnasta ja hallinnosta. Arvopaperiliitteessä esitetään tietoja Yhtiön liikkeeseen laskemista arvopapereista ja kustakin erillisestä tarjoamisesta ja/tai listalleotosta. Arvopaperiliitteen yhteydessä oleva tiivistelmä, joka ei ole tyhjentävä, kuvaa tiivistetysti keskeisimmät Yhtiöön ja sen arvopapereihin liittyvät tiedot (Perusesite ja Arvopaperiliite jäljempänä yhteisesti Esite ). Sijoittajia kehotetaan tutustumaan koko Esitteeseen. Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä Yhtiöstä ja kunkin liikkeeseenlaskun ehdoista, sekä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan myös Yhtiön julkistamiin pörssitiedotteisiin. Tämä Perusesite on saatavilla Yhtiön Internet-sivuilta (www.ruukkigroup.fi) sekä Yhtiön pääkonttorista osoitteessa Tekniikantie 12 (Innopoli I), Espoo. Kuhunkin tarjoamiseen ja liikkeeseenlaskuun liittyvä Arvopaperiliite on saatavilla samasta paikasta sekä julkisen kaupankäynnin järjestäjän toimipisteestä, joka on Perusesitteen päivämääränä Helsingin Pörssin palvelupiste OMX Way, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Mikäli Yhtiötä avustaa tarjoamisessa ja/tai liikkeeseenlaskussa järjestäjä, on Esite saatavilla myös järjestäjän kautta. Tästä Perusesitteestä on laadittu englanninkielinen käännös, joka vastaa tätä suomenkielistä Perusesitettä tiettyjä, muille kuin suomalaisille osakkeenomistajille ja sijoittajille tarkoitettuja lisätietoja lukuun ottamatta. Rahoitustarkastus ei ole hyväksynyt englanninkielistä käännösversiota. Mikäli kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. Esitteen suomenkielisen ja englanninkielisen version jakelua koskevat rajoitukset poikkeavat toisistaan. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän Perusesitteen ja siihen kulloinkin liittyvän Arvopaperiliitteen levittämiselle ja kulloinkin liikkeeseen laskettavien ja tarjottavien arvopaperien tarjoamiselle tai myymiselle. Arvopaperien rekisteröimiseksi tai yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Yhtiö ja sen neuvonantajat edellyttävät, että tämän Perusesitteen tai siihen liittyvän Arvopaperiliitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö tai sen neuvonantajat eivät ole vastuussa siitä, jos Esitteen haltuunsa saaneet henkilöt rikkovat näitä rajoituksia, riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt mahdollisia tarjottavien arvopapereiden merkitsijöitä tai ostajia. Perusesitteeseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Kulloinkin kyseessä olevaan arvopaperien liikkeeseenlaskuun ja/tai tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia ja kaikki mahdolliset liikkeeseenlaskuja koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Lisätietoa eräistä Perusesitteen taloudellisiin tietoihin liittyvistä seikoista on esitetty kohdissa Vakuutus Perusesitteessä annetuista tiedoista, Tulevaisuutta koskevat lausumat, Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema, Saatavilla olevia tietoja sekä Riskitekijät. Perusesitteessä esitetyt tilinpäätös- ja muut luvut on pääosin pyöristetty. Siten sarakkeen tai rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt prosenttiluvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristyksiä, ja ne eivät siten välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. Mikäli tästä ei ole erikseen mainittu, Perusesitteessä esitetyt luvut Yhtiön osakepääomasta, osakkeiden lukumääristä, osakkeiden tuottamista äänimääristä sekä osakkeista on laskettu Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin tämän Perusesitteen päivämäärään mennessä rekisteröityjen tietojen perusteella. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA PERUSESITTEESTÄ...2 SISÄLLYSLUETTELO...3 RISKITEKIJÄT...6 VENÄJÄN INVESTOINTEIHIN JA NIIDEN RAHOITUKSEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ...6 LIIKETOIMINTAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ...9 RAHOITUSRISKIT...12 MUITA RISKEJÄ...12 VAKUUTUS PERUSESITTEEN TIEDOISTA...13 TILINTARKASTAJAT...14 NYKYISET TILINTARKASTAJAT...14 AIEMMAT TILINTARKASTAJAT...14 TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT...14 VERKKOSIVUSTON TIEDOT EIVÄT KUULU LISTALLEOTTOESITTEESEEN...14 SAATAVILLA OLEVIA TIETOJA...14 MARKKINA- JA TOIMIALATIETOJA...15 TIETOJA YHTIÖSTÄ...16 YLEISTIEDOT...16 YHTIÖN HISTORIAN KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT...16 YRITYSJÄRJESTELYT INVESTOINNIT...19 LIIKETOIMINNAN KUVAUS JA KONSERNIRAKENNE...27 RUUKKI KONSERNIN RAKENNE...27 YHTEENVETO LIIKETOIMINTA-ALUEISTA...28 INVESTOINNIT SAHA- JA SELLUTEOLLISUUTEEN...33 OSAKKUUSYHTIÖT...33 MUUT OSAKKUUSYHTIÖT...34 LUETTELO TYTÄRYRITYKSISTÄ...35 TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN, PATENTIT JA LISENSSIT...36 OIKEUDENKÄYNNIT JA VÄLIMIESMENETTELYT...36 AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET...37 TÄRKEIMMÄT NYKYISET TAI SUUNNITELLUT AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET...37 SUUNNITELLUT AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET...39 KESKEISIÄ TALOUDELLISIA TIETOJA...40 YHTEENVETO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ JA KESKEISISTÄ TUNNUSLUVUISTA...40 LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA...45 LIIKETOIMINNAN TULOKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT...45 IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMISEN VAIKUTUKSET...46 KESKEISET TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET PÄÄTTYNYT KOLMEN KUUKAUDEN JAKSO VERRATTUNA PÄÄTTYNEESEEN KOLMEN KUUKAUDEN JAKSOON (IFRS)...47 TILIKAUSI 2006 VERRATTUNA TILIKAUTEEN 2005 (IFRS)...50 TILIKAUSI 2005 VERRATTUNA TILIKAUTEEN 2004 (IFRS)...54 RISKIENHALLINTA...57 HALLITUKSEN SELOSTUS OSAVUOSIKATSAUKSEN JÄLKEISISTÄ TAPAHTUMISTA...59 OSINGONJAKOPERIAATTEET

4 RAHOITUKSEN LÄHTEET...62 TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJAN RAHOITUKSEN LÄHTEISTÄ...62 OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN RAHOITUS...62 VÄLIRAHOITUS...62 VIERAAN PÄÄOMAN EHTOINEN RAHOITUS...63 RAHAVIRTOJEN MÄÄRÄT...63 RAHOITUSRAKENNE...64 PÄÄOMAN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET...64 VIREILLÄ OLEVIEN INVESTOINTIEN RAHOITUS...65 RUUKKI GROUP OYJ:N ANTAMAT VAKUUDET...65 MUIDEN KONSERNIYHTIÖIDEN ANTAMAT VAKUUDET...66 RAHOITUKSEN LÄHTEET SITOUMUSTEN RAHOITTAMISEKSI...66 YHTIÖN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT RAHAVARAT...67 TULEVIIN KAUPPAHINTAVASTUISIIN LIITTYVÄT VELVOITTEET...67 KÄTEISELLÄ MAKSETTAVAT KAUPPAHINTAERÄT, NYKYISET KONSERNIYRITYKSET...67 YHTIÖN OSAKKEILLA MAKSETTAVAT KAUPPAHINTAERÄT, NYKYISET KONSERNIYRITYKSET...67 SITOUTUNUT NETTOKÄYTTÖPÄÄOMA...67 VIIMEAIKAINEN KEHITYS JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT...68 MERKITTÄVIMMÄT VIIMEAIKAISET SUUNTAUKSET...68 KULUVAN TILIKAUDEN SUUNTAUKSET JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT...68 TULOSENNUSTEET (TILIKAUSI 2007)...68 KESKEISET LIIKETOIMINTARYHMIIN LIITTYVÄT OLETUKSET, JOIHIN YHTIÖ PERUSTAA TULEVAISUUDEN ENNUSTEENSA...69 TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO PERUSESITTEESEEN SISÄLTYVÄSTÄ TULOSENNUSTEESTA...70 HALLINNOINTIPERIAATTEET, HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT...71 YLEISTÄ...71 HALLITUKSEN TYÖSKENTELY...71 HALLITUKSEN JÄSENET...72 YHTIÖN JOHTO...73 TILINTARKASTAJAT...79 HALLITUKSEN JA JOHDON ETURISTIRIIDAT, PERHESUHTEET JA TUTKINNAT...79 JOHDON OSAKEOMISTUS JA OPTIO-OIKEUDET...80 JOHTO...81 PALKAT JA LUONTOISETUUDET...81 TYÖNTEKIJÄT...83 TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT...83 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS YHTIÖN OSAKKEISIIN...83 OMISTUSRAKENNE...85 LÄHIPIIRILIIKETOIMET...86 YLEISTÄ RUUKKI GROUP OYJ:N LÄHIPIIRISTÄ...86 MUUT LÄHIPIIRITAPAHTUMAT VUONNA MUUT LÄHIPIIRITAPAHTUMAT VUONNA MUUT LÄHIPIIRITAPAHTUMAT VUONNA MUUT LÄHIPIIRITAPAHTUMAT VUONNA PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT...93 INCAP FURNITURE OY:N IFRS-OIKAISTUT PRO FORMA -LUVUT TILIKAUDELTA INCAP FURNITURE OY:N FAS TILINPÄÄTÖSTIEDOT VUOSILTA IFRS-OIKAISUT INCAP FURNITURE OY:N FAS TILINPÄÄTÖKSEEN...95 SELVITYS PRO FORMA -TILINPÄÄTÖSTIETOJA VARTEN TEHDYISTÄ IFRS- OIKAISUISTA INCAP FURNITURE OY:N KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN...97 HANKINTAMENOLASKELMA INCAP FURNITURE OY:N HANKINNASTA...98 RUUKKI GROUP OYJ -KONSERNIN JA INCAP FURNITURE OY -KONSERNIN TALOUDELLISTEN IFRS-TIETOJEN YHDISTELY JA PRO FORMA -OIKAISUT SELVITYS PRO FORMA -TILINPÄÄTÖSTIETOIHIN TEHDYISTÄ OIKAISUISTA TILIKAUDEN 2007 OSAVUOSIKATSAUSKAUDEN TULOSLASKELMAA (3 KK) KOSKEVAT PRO FORMA - LISÄTIEDOT

5 TILIKAUTTA 2006 KOSKEVAT MUUT PRO FORMA -LISÄTIEDOT TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO PRO FORMA -TALOUDELLISESTA INFORMAATIOSTA OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET YHTIÖN OMAT OSAKKEET YHTEISTILILLE MERKITTYJEN OSAKKEIDEN MYYMINEN VAIHTOVELKAKIRJALAINAT OPTIO-OIKEUDET HALLITUKSEN VALTUUTUS OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISEEN SITOUMUKSET OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISEEN OSAKEPÄÄOMAN MUUTOKSET YHTIÖJÄRJESTYS OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET JA OSAKEOMISTUKSET GATEWAY FINLAND OY:N JA SEN OSAKKEENOMISTAJIEN SEKÄ RUUKKI GROUP OYJ:N VÄLILLÄ TEHTY SOPIMUS VENÄJÄN INVESTOINTISOPIMUKSET OSAKEOMISTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT YLEISTÄ SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINOISTA KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ ARVOPAPERIMARKKINOIDEN SÄÄNTELY ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ SIJOITTAJIEN KORVAUSRAHASTO VEROTUS SUOMESSA TAUSTAA YLEISTÄ SUOMALAISTEN OSAKEYHTIÖIDEN VEROTUS OSINGOT VARAINSIIRTOVERO KOLMANSIEN ANTAMAT TIEDOT, ASIANTUNTIJALAUSUNNOT JA INTRESSEJÄ KOSKEVAT ILMOITUKSET ASIANTUNTIJOIDEN TÄHÄN PERUSESITTEESEEN ANTAMAT LAUSUNNOT KOLMANSILTA PERÄISIN OLEVAT TIEDOT NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT PERUSESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETTY AINEISTO LIITE A: TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA F1 LIITE B: OSAVUOSIKATSAUS F103 LIITE C: RUUKKI GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS... F117 5

6 RISKITEKIJÄT Yhtiön arvopapereihin sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti kaikkiin tässä Perusesitteessä ja kulloiseenkin liikkeeseenlaskuun tai tarjoamiseen liittyvässä Arvopaperiliitteessä oleviin tietoihin, erityisesti jäljempänä tässä Perusesitteessä ja Arvopaperiliitteessä esitettäviin riskitekijöihin, sekä Yhtiön julkistamiin pörssitiedotteisiin. Sijoituspäätökseen mahdollisesti vaikuttavia seikkoja käsitellään myös muualla Perusesitteessä ja Arvopaperiliitteessä. Mikäli yksi tai useampi tässä kuvatuista riskitekijöistä toteutuu, saattaa sillä olla epäedullinen vaikutus Yhtiön ja sen konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen tai Yhtiön arvopapereiden arvoon. Seuraava kuvaus riskitekijöistä perustuu Perusesitettä laadittaessa tiedossa olleisiin ja arvioituihin seikkoihin, minkä vuoksi kuvaus riskitekijöistä ei myöskään ole välttämättä tyhjentävä. Arvopapereiden markkinahinta saattaa laskea näiden riskien toteutumisen vuoksi, ja sijoittajat voivat menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. Riskitekijöiden esitysjärjestys ei kuvaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä. Venäjän investointeihin ja niiden rahoitukseen liittyviä riskejä Yhtiön hallitus on päättänyt keskittää konsernin liiketoiminnot selkeästi aiempaa voimakkaammin puunjalostukseen perustuviin liiketoimintoihin siten, että tuleva tavoiteltu painopiste teollisissa toiminnoissa ja investoinneissa on erityisesti Venäjällä ja aiempaa merkittävästi suuremmassa kokoluokassa. Konsernin kokoon nähden suunnitellut hankkeet, varsinkin suunniteltuun selluliiketoimintaan liittyen, ovat hyvin suuria ja sisältävät useita erityyppisiä riskejä. Yhtiö suunnittelee merkittävää saha- ja sellutehdasinvestointia Kostroman alueelle (oblast). Venäjällä toteutettavaksi suunniteltu sellutehdasinvestointi on Ruukki Konsernin tämänhetkiseen kokoon nähden erittäin huomattava. Mikäli Venäjän investoinnit toteutuvat suunnitellussa laajuudessa, Ruukki Konsernin liiketoiminta keskittyy myös maantieteellisesti merkittävästi. Lisäksi Ruukki Konsernilla on suunnitteilla huonekaluliiketoimintaan liittyvä liimalevytehdasinvestointi Venäjän Impilahdessa. Katso Tietoja Yhtiöstä Investoinnit Vireillä olevat investoinnit. Venäjän suunniteltuihin investointeihin ja niiden rahoitukseen liittyy muun muassa seuraavia riskitekijöitä: Venäjän tilanne, lainsäädäntö ja viranomaisluvat Venäjän poliittinen tilanne, toimintaympäristö sekä lainsäädännön ja viranomaiskäytännön erilaisuus Suomeen verrattuna, mukaan lukien Venäjän oikeusjärjestelmän, hallintomenettelyn ja lakien täytäntöönpanomekanismien puutteet, aiheuttavat Ruukki Konsernille merkittäviä uusia riskejä. Venäjä ei esimerkiksi ole osapuolena kansainvälisissä investointisuojasopimuksissa. Lainsäädäntö ja etenkin suunniteltuun investointiin sovellettava Venäjän federaation uutta metsälakia täydentävä sääntely saattaa olla puutteellista tai ennalta arvaamatonta, tai sen voimaantulo voi viivästyä, mikä voi aiheuttaa riskejä Ruukki Konsernin Venäjän investointien toteuttamiselle. Venäjän investointien toteuttaminen edellyttää Kostroman aluehallinnon ja Venäjän federaation viranomaisten myötävaikutusta ja hyväksyntöjä. Kostroman aluehallinnon lisäksi osapuolena sellu- ja sahahankkeeseen liittyvässä investointisopimuksessa ja neuvotteluissa on suunniteltujen tuotantolaitosten ja metsänhakkuutoimien sijoituspaikkakunnan paikallishallinto. Venäjän federaation ja alueellinen lainsäädäntö ja niihin perustuvat eri hallinnon tasoilla annetut määräykset sekä eri hallinnon tasojen taikka -alojen viranomaisten päätökset ja tulkinnat saattavat olla keskenään ristiriitaisia, ja Ruukki Konsernilla on riski siitä, että alue- ja paikallishallinnon viranomaisten päätöksiä saatetaan muuttaa tai purkaa federaation tasolla taikka alueellista lainsäädäntöä joudutaan muuttamaan ylemmänasteista lainsäädäntöä vastaavaksi. Lisäksi viranomaisten toimivalta ja toimintatapa saattavat poiketa suomalaisten viranomaisten toimintatavoista, eivätkä viranomaiset välttämättä myönnä lupia tai pane päätöksiä täytäntöön Yhtiön suunnittelemassa aikataulussa tai lainkaan. Yhtiöllä on vireillä venäläisiin tytäryhtiöihin liittyviä rekisteröintimenettelyjä, joiden epäonnistuminen voi vaikeuttaa investointisopimuksista saatavien hyötyjen realisoitumista. Näistä tekijöistä voi aiheutua investointihankkeen viivästyminen, peruuntuminen tai toteutuminen vain osittain. Ruukki Konserni pyrkii löytämään sopivan maa-alueen Kostromaan suunnitellulle sahalle ja sellutehtaalle. Suunniteltujen teollisuuslaitosten sijoittaminen saattaa edellyttää maan käyttötarkoituksen muuttamista viranomaispäätöksin sekä säännösten mukaista riittävää suoja-aluetta. Tämän Perusesitteen päivämäärällä ei ole varmuutta siitä, että sopiva sijoituspaikka löytyy tai että tarvittavat viranomaispäätökset maa-alueen käyttötarkoituksen muuttamiseksi voidaan tehdä suunniteltujen investointien edellyttämässä aikataulussa tai lainkaan. Suunniteltujen investointien toteuttaminen edellyttää myös useita ympäristö- ja muita viranomaislupia. Tämän Perusesitteen päivämäärällä Venäjän federaation, aluehallinnon ja paikallishallinnon viranomaiset eivät ole myöntäneet lopullisia lupia tai tehneet kaikkia tarvittavia päätöksiä suunniteltujen investointien toteuttamiseksi eikä ole varmuutta siitä, että Ruukki Konsernille myönnettäisiin tarvittavat viranomaisluvat tai että Ruukki Konserni saisi hakkuuoikeuksissa, verotuksessa, tulleissa ja muissa viranomaispäätöksissä sellaisen strategisen investointistatuksen tai suosituimmuusaseman sellaisine etuineen, joita Ruukki Konserni tavoittelee. Osa haettavista luvista on määräaikaisia, eikä ole takeita siitä, että mahdollisesti saatavat luvat uusittaisiin määräaikojen päättyessä. Eräiden Ruukki Konsernin tavoittelemien investointietuisuuksien myöntäminen saattaa edellyttää myös paikallisen lainsäädännön muuttamista tai täydentämistä. Edellä kuvattujen riskien toteutumisella voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus suunniteltuihin investointeihin, Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 6

7 Hakkuuoikeudet Kostroman aluehallinto on varannut Ruukki Konsernille tietyn määrän hakkuuoikeuksia Kostroman alueelta. Yhtiö pyrkii varmistamaan puunkorjuun toimivuuden järjestämällä puunkorjuun itse. Hakkuuoikeuksia ei kuitenkaan ole kohdennettu, joten on mahdollista, että ne osoitetaan ennakoitua kauemmaksi suunnitellusta sahasta ja sellutehtaasta. Tällöin raaka-ainetta joudutaan kuljettamaan suunniteltua pidempiä matkoja. Ei myöskään ole varmuutta siitä, että myöhemmin osoitettavien hakkuualueiden puulajijakauma olisi Ruukki Konsernin tavoitteiden mukainen. Lisäksi hakkuuoikeuksiin mahdollisesti liittyviä velvoitteita, kuten metsänhoitovelvoitteet, metsäpalojen torjuntaan liittyvät velvoitteet ja tarvittavien kulkuväylien rakentaminen, ei vielä ole määritelty yksityiskohtaisesti. Edellä kuvatut tekijät saattavat vähentää hakkuuoikeuksien arvoa sekä suunnitellun saha- ja sellutehdasinvestoinnin kannattavuutta, millä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön suunniteltuun liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Infrastruktuuri ja logistiikka Suunniteltujen investointien toteutuminen edellyttää riittävän ja ehdoiltaan hyväksyttävän energiansaannin turvaamista sekä investointeja infrastruktuuriin, kuten sellutehdasta ja sahaa hyödyttäviin tie- ja rautatieyhteyksiin. Ruukki Konsernin on muun muassa investoitava rautatieverkostoliittymään, metsäteiden rakentamiseen sekä sähköliittymään ja/tai sähkömuuntajien rakentamiseen. Näiden infrastruktuuri-investointien aiheuttamat kustannukset voivat olla huomattavat tai niitä ei välttämättä voida toteuttaa muutoin ennakoidulla tavalla. Lisäksi etenkin suunniteltu sellutehdas edellyttää riittäviä mahdollisuuksia käyttää vesivarantoja. Ei ole varmuutta siitä, että kemiallisen sellutehtaan tapauksessa tuotantoprosessissa syntyvä ylijäämäenergia saadaan myytyä alustavien arvioiden mukaisesti. Investointien toteuttaminen ja hyödyntäminen edellyttävät riittävää ja kustannustehokasta kuljetuskapasiteettia, jonka hinta saattaa vaihdella huomattavasti. Tämän Perusesitteen päivämäärällä ei ole varmuutta edellä kuvattujen tavoitteiden ja edellytysten toteutumisesta, energiasopimusten lopullisista ehdoista, kuljetuskapasiteetin hinnasta ja riittävyydestä, infrastruktuuriinvestointien lopullisista kustannuksista tai vesivarantojen riittävyydestä ja käytettävyydestä. Jos infrastruktuuriin toimivuudelle ja kuljetuskapasiteetille asetetut edellytykset eivät täyty, jos infrastruktuuri-investoinnit osoittautuvat oletettua laajemmiksi ja kalliimmiksi tai mahdottomiksi toteuttaa, jos Ruukki Konserni ei saa käyttöönsä riittäviä vesivarantoja tai jos energiasopimuksia ei voida solmia hyväksyttävin ehdoin, tällä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön suunniteltuun liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Puun korjuuseen ja kuljetukseen tuotantolaitoksille, tuotantolaitosten sisäiseen materiaalihallintaan sekä toimituksiin asiakkaille liittyy logistisia vaatimuksia, jotka tulee ottaa huomioon toimintaa suunniteltaessa. Mikäli Yhtiö ei pysty rakentamaan toimivaa logistiikkaketjua, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus tuotantolaitosten toimintaan ja sitä kautta Yhtiön suunniteltuun liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Investointien toteutuminen ja kannattavuus Suunniteltujen uusien Venäjän liiketoimintojen aloittaminen lähivuosien aikana edellyttää merkittäviä rahoitus- ja investointiratkaisuja, jotka ovat Venäjän toimintaympäristössä todennäköisesti erittäin vaativia toteuttaa. Suunnitellessaan Venäjän investointeja Ruukki Konserni pyrkii ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella tehtävillä erillisillä selvityksillä ja laskelmilla varmistamaan investointien toteutuskelpoisuuden ja taloudellisen kannattavuuden. Näissä selvityksissä joudutaan kuitenkin tekemään oletuksia esimerkiksi kysynnästä, kustannustasosta, raaka-aineiden saatavuudesta ja hinnoista, inflaation ja valuuttakurssien kehityksestä, viranomaislupien, hakkuuoikeuksien, verotuspäätösten ja muiden viranomaispäätösten saamisesta ja Venäjän lainsäädännön kehityksestä. Investoinnin lopullinen hinta riippuu myös merkittävästi teräksen ja erikoisteräksen hintakehityksestä ja muista tekijöistä. Suunniteltujen investointien kannattavuus riippuu olennaisesti sellutuotteiden markkinahinnoista, joihin vaikuttaa keskeisesti kysynnän ja tarjonnan kehitys markkinoilla. Sellutuotteiden markkinahinnat saattavat laskea esimerkiksi uuden kilpailevan kapasiteetin rakentamisen myötä. Investoinnit ovat huomattavan suuria Yhtiön kokoon verrattuna eikä Yhtiö ole aiemmin toteuttanut vastaavan kokoluokan investointeja. Ei ole takeita siitä, että Yhtiö kykenee toteuttamaan investoinnit suunnitellun aikataulun mukaisesti tai lainkaan. Investointien perustana olevat Yhtiön oletukset voivat osoittautua myöhemmin virheellisiksi, ja ottaen huomioon suunniteltujen investointien merkittävä koko suhteessa nykyisen Ruukki Konsernin kokoon, tämä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Ruukki Konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Odottamattomat ongelmat investointien toteuttamisessa, mukaan lukien tuotantolaitteistojen ja hakkuukoneiden viivästynyt toimitus tai käyttöönotto, voivat viivästyttää huomattavasti Kostromaan suunniteltujen tuotantolaitosten rakentamista ja käyttöönottoa. Viivästymisellä Venäjän investointien toteuttamisessa tai muilla merkittävillä ongelmilla toteutuksessa saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Investointien rahoitus ja Ruukki Konsernin merkittävä velkaantuminen Venäjälle suunniteltujen investointien rahoitus on tarkoitus toteuttaa osittain suunnatulla osakeannilla, mutta myös suureksi osaksi velkarahoituksella. Investointien rahoitus tulee siten toteutuessaan laskemaan olennaisesti Ruukki Konsernin omavaraisuusastetta, mikä voi johtaa Ruukki Konsernin ottaman velkarahoituksen kovenantti- tai muiden ehtojen rikkomiseen, jollei rahoittajien kanssa sovita ehtojen muuttamisesta. Seurauksena voi olla muun muassa se, 7

8 että Ruukki Konserni joutuu maksamaan lainat ennenaikaisesti tai jälleenrahoittamaan ne. Yhtiö on tehnyt velkarahoituksen järjestämistä, erityisesti kone- ja laitetoimitusten vientiluottolaitosrahoituksen osalta, koskeviin neuvontapalveluihin liittyvän sopimuksen saksalaisen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG -pankin kanssa. Tämän Perusesitteen päivämäärällä Ruukki Konserni on kuitenkin käynyt vasta alustavia neuvotteluja investointeihin liittyvästä velkarahoituksesta. Ei ole varmuutta siitä, että Ruukki Konserni saa tarvittavan pitkäaikaisen velkarahoituksen taloudellisesti hyväksyttävin ehdoin tai lainkaan. Investointien toteutuessa Ruukki Konserni velkaantuu merkittävästi. Tämä huomattava velkaantuminen saattaa vaikuttaa merkittävästi Yhtiön liiketoimintaan, kuten (i) rajoittaa Yhtiön kykyä saada lisärahoitusta nykyistä vastaavilla tai suotuisammilla taloudellisilla ja muilla ehdoilla rahoittaakseen tulevat käyttöpääomatarpeensa, investoinnit, yritysostot tai muut yleiset liiketoiminnan tarpeet; (ii) vaatia huomattavan osan Yhtiön liiketoiminnan rahavirrasta käytettäväksi velkojen lainapääoman ja korkojen maksuihin, mikä vähentäisi liiketoimintoihin ja liiketoiminnan kehittämiseen käytettävissä olevia varoja; (iii) tehdä Yhtiön sen kilpailijoita alttiimmaksi epäsuotuisille taloudellisille olosuhteille, mikä heikentäisi Yhtiön kilpailukykyä; ja (iv) altistaa Yhtiö korkotason nousulle, sillä oletettavasti merkittävä osa Yhtiön Venäjän investointien rahoittamisen edellyttämistä lainoista tulee olemaan vaihtuvakorkoisia. Yhtiön kyky täyttää lainanhoitovelvoitteensa suunnitellussa aikataulussa riippuu osin sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella mahdollisesti olevista taloudellisista, rahoituksellisista, kilpailullisista ja muista tekijöistä. Ei ole takeita siitä, että tuotanto saadaan aloitettua suunnitellulla tavalla ja aikataulussa, eikä tavoiteltujen tuottojen toteutumisesta. Yhtiö voi joutua hankkimaan oman pääoman ehtoista lisärahoitusta huomattavan velkaantumisen vuoksi, minkä johdosta Yhtiön osakkeenomistajien omistus voi laimentua. Näillä seikoilla voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen sekä Yhtiön arvopaperien arvoon. Uusi toimiala Venäjälle suunnitellun sellutehtaan toteutuessa Ruukki Konserni aloittaa toiminnan sille uudella toimialalla, josta Ruukki Konsernilla ei ole aikaisempaa kokemusta. Yhtiössä ei ole ollut toimialaosaamista selluliiketoiminnasta, eikä Yhtiö ole itse harjoittanut puun hakkuu- ja korjuutoimintaa. Suunniteltu selluliiketoiminta sekä suunniteltu puun hakkuu- ja korjuutoiminta Venäjällä aiheuttavat siten Yhtiölle henkilöstön asiantuntemukseen ja riittävyyteen liittyvän riskin. Yhtiön hallituksen kokoonpanoa on muutettu toimialatuntemuksen vahvistamiseksi. Uusi merkittävä toimiala tulee muuttamaan Ruukki Konsernin riskiprofiilia merkittävästi. Vastaavasti tätä kautta tulevat asiakas- ja markkinariskit ovat osin uusia ja lisäksi Ruukki Konsernin nykyisen toiminnan laatuun ja laajuuteen verrattuna suuria. Vaikka Yhtiö on pyrkinyt kartoittamaan muun muassa kysyntää ja asiakastarpeita asiantuntijoiden avulla, ei ole varmuutta siitä, että sellutehdashankkeen toteutuessa kysyntä vastaisi Yhtiön oletuksia. Yhtiö ei ole tehnyt sellun toimitussopimuksia yhdenkään asiakkaan kanssa. Ei myöskään ole varmuutta siitä, että Venäjän kustannustaso säilyy Yhtiön olettamalla tavalla alhaisena verrattuna länsimaihin. Venäjän investointien toteuttaminen suunnitellusti edellyttää Ruukki Konsernilta uusien avainhenkilöiden palkkaamista vaativien projektien toteuttamiseksi sekä paikallisen organisaation perustamista muun muassa puunkorjuuta varten. Ei ole varmuutta siitä, että Ruukki Konserni onnistuu rekrytoinneissa ja riittävän paikallisen organisaation perustamisessa tarpeeksi ajoissa investointien toteuttamiseksi ja käyttöönottamiseksi suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa. Näiden riskien toteutumisella voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön suunniteltuun liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Investointisopimuksen laajentaminen Ruukki Konsernilla on tämänhetkisten rekisteröityjen investointisopimusten perusteella oikeus perustaa Kostroman alueelle saha ja kemi-mekaaninen markkinamassatehdas investointien muiden edellytysten täyttyessä. Ruukki Konserni on sopinut Kostroman aluehallinnon kanssa investointisopimusten laajentamisesta siten, että ne sallivat kemimekaanisen markkinamassatehtaan lisäksi vaihtoehtoisesti myös kemiallisen sellutehtaan perustamisen. Tullakseen sitoviksi laajennetut investointisopimukset tulee rekisteröidä Kostroman alueen investointiprojektien rekisteriin. Laajennetut investointisopimukset korvaavat rekisteröintihetkellä aikaisemmin rekisteröidyt investointisopimukset. Tämän Perusesitteen päivämäärällä tuotantotavan muutoksen edellyttämät ympäristöselvitykset sekä sopimuksen muuttamiseen liittyvät selvitykset ovat vielä kesken eikä vielä ole varmuutta siitä, että laajennetut sopimukset rekisteröidään. Edellä kohdassa Riskitekijät Venäjän investointeihin ja niiden rahoitukseen liittyviä riskejä Venäjän tilanne, lainsäädäntö ja viranomaisluvat kuvatun mukaisesti viranomaislupien ja -hyväksyntöjen määrä ja edellytykset ovat osin erilaisia vaihtoehtoisissa tuotantotavoissa. Jos laajennettuja investointisopimuksia ei rekisteröidä, Yhtiö ei saa tavoittelemiaan sellutehdasinvestoinnin lisähyötyjä, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön suunniteltuun liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 8

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

KOOSTE TILIKAUDEN 2007 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA

KOOSTE TILIKAUDEN 2007 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA 1 (7) KOOSTE TILIKAUDEN 2007 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA Ruukki Group Oyj:n kaikki pörssitiedotteet ja sijoittajauutiset ovat luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilla

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän luottamuksellisen esityksen Yhtiöstä vain

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 17.2.2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tulkinnasta

Tilinpäätöksen tulkinnasta Tilinpäätöksen tulkinnasta * Tilinpäätöstietojen rooli * Vinkkejä tilinpäätöksen lukemiseen * Tunnusluvut Tilinpäätöstietojen rooli Taloudellisen tiedon hyödyntäminen yritystutkimuksessa ja luottoluokittamisessa

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

KOOSTE TILIKAUDEN 2008 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA

KOOSTE TILIKAUDEN 2008 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA 1 (10) KOOSTE TILIKAUDEN 2008 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA Ruukki Group Oyj:n kaikki pörssitiedotteet ja sijoittajauutiset ovat luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilla

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE

LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Panostaja Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Panostaja Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin

Lisätiedot

Ruukki Group Q2/2009 osavuosikatsaus

Ruukki Group Q2/2009 osavuosikatsaus Ruukki Group Q2/2009 osavuosikatsaus Alwyn Smit, 1 Tärkeä huomautus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille se

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Piippo Oyj Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Kannattavuuden parannus ja liikevaihdon kasvu kahdessa kolmesta segmentistä. Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus 4/2/2014 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus 4/2/2014 2 Hankinnat 2013 Ajankohta Kohde Velaton kauppahinta (milj. ) Velka (milj. ) Suunnatut annit (1000 osaketta) Asuntoja (kappaletta)

Lisätiedot

Stora Enso jatkaa tulevaisuutensa varmistamista. Jouko Karvinen, toimitusjohtaja

Stora Enso jatkaa tulevaisuutensa varmistamista. Jouko Karvinen, toimitusjohtaja Stora Enso jatkaa tulevaisuutensa varmistamista Jouko Karvinen, toimitusjohtaja 10.9.2008 Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Leverator Oyj Tilinpäätöstiedote 3.2.2012 klo.11.30 LEVERATOR OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2011. Liiketoiminta

Leverator Oyj Tilinpäätöstiedote 3.2.2012 klo.11.30 LEVERATOR OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2011. Liiketoiminta 1 Tilinpäätöstiedote 3.2.2012 klo.11.30 LEVERATOR OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2011 Liiketoiminta :n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

RUUKKI GROUP OYJ PERUSESITE

RUUKKI GROUP OYJ PERUSESITE RUUKKI GROUP OYJ PERUSESITE 24.3.2006 1 TIETOJA PERUSESITTEESTÄ Ruukki Group Oyj (jäljempänä myös Yhtiö, ja yhdessä sen tytäryhtiöiden kanssa Ruukki Konserni ) on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö,

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Rahoituksen uudet mahdollisuudet. Vesa Rasinaho Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006

Rahoituksen uudet mahdollisuudet. Vesa Rasinaho Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006 Rahoituksen uudet mahdollisuudet Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006 Oman pääoman ehtoinen rahoitus 2 Uusi pääomajärjestelmä Osakepääomaa voidaan korottaa antamatta osakkeita ja osakkeita voidaan

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto ja asuntomarkkinoiden näkymät

Orava Asuntorahasto ja asuntomarkkinoiden näkymät 5/26/2014 1 Orava Asuntorahasto ja asuntomarkkinoiden näkymät 5/26/2014 2 Sisältö Johdanto Lisäarvo ja erottautuminen Sijoitusstrategia Avainluvut Q1 2014 lyhyesti Asuntomarkkinat Riskit 5/26/2014 3 Johdanto

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40

INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40 INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40 PROPOSTA OY SULAUTUU INTERAVANTI OYJ:ÖÖN Sulautumisjärjestelyn kuvaus Proposta Oy:n (Y-tunnus 0683848-8)ja Interavanti Oyj:n hallitukset ovat allekirjoittaneet

Lisätiedot

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN 30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Pankkikriisien ja -konkurssien torjuntakeinot Pankkikriisien ja konkurssien syyt 1) Luototetaan asiakkaita,

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti Vahva kasvu jatkui Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) milj. euroon toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot