RUUKKI GROUP OYJ PERUSESITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUUKKI GROUP OYJ PERUSESITE"

Transkriptio

1 RUUKKI GROUP OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Ruukki Group Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Ruukki Group Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella RUG1V. Tämä Perusesite on voimassa 12 kuukautta siitä, kun Rahoitustarkastus on hyväksynyt Perusesitteen sen päivämääränä. Tätä Perusesitettä voidaan käyttää 12 kuukauden ajan sen päivämäärästä lukien Ruukki Group Oyj:n uusien osakkeiden tai osakkeiksi vaihdettavien tai osakkeisiin oikeuttavien arvopaperien ja muiden arvopaperien liikkeeseenlaskussa yhdessä kutakin liikkeeseenlaskua koskevan, erikseen hyväksyttävän tiivistelmän ja arvopaperiliitteen kanssa. Tämä Perusesite sisältää tietoja Ruukki Group Oyj:stä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Kuhunkin liikkeellelaskuun liittyvä arvopaperiliite sisältää tiedot Ruukki Group Oyj:n kulloinkin tarjoamista tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi hakemista arvopapereista.

2 TIETOJA PERUSESITTEESTÄ Ruukki Group Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla. Tässä Perusesitteessä Yhtiö, Ruukki Group ja Ruukki Konserni tarkoittavat asiayhteydestä riippuen joko Ruukki Group Oyj:tä tai Ruukki Group Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä. Tämä Perusesite (jäljempänä Perusesite ) on laadittu Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, eli noudattaen arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen), valtiovarainministeriön antaman asetuksen ( /452), Euroopan yhteisön komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 sisältövaatimuksia, soveltaen asetuksen liitteitä, erityisesti liitteitä I ja II, sekä Rahoitustarkastuksen määräyksiä ja ohjeita. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Perusesitteen, mutta ei vastaa sen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 92/250/2007. Rahoitustarkastuksen hyväksymä Perusesite on voimassa 12 kuukautta sen päivämäärästä. Yhtiön liikkeeseen laskemien arvopapereiden tarjoamiseen tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen tarvittava esite voi 12 kuukauden ajan Perusesitteen päivämäärästä koostua tästä Perusesitteestä ja sen lisäksi kutakin erillistä liikkeeseenlaskua tai tarjoamista varten laadittavasta ja hyväksyttävästä arvopaperiliitteestä ja sen yhteydessä olevasta tiivistelmästä (jäljempänä yhteisesti Arvopaperiliite ). Perusesitteessä esitetään tietoja muun muassa Yhtiöstä, sen toimintaan liittyvistä riskeistä, sen liiketoiminnasta ja hallinnosta. Arvopaperiliitteessä esitetään tietoja Yhtiön liikkeeseen laskemista arvopapereista ja kustakin erillisestä tarjoamisesta ja/tai listalleotosta. Arvopaperiliitteen yhteydessä oleva tiivistelmä, joka ei ole tyhjentävä, kuvaa tiivistetysti keskeisimmät Yhtiöön ja sen arvopapereihin liittyvät tiedot (Perusesite ja Arvopaperiliite jäljempänä yhteisesti Esite ). Sijoittajia kehotetaan tutustumaan koko Esitteeseen. Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä Yhtiöstä ja kunkin liikkeeseenlaskun ehdoista, sekä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan myös Yhtiön julkistamiin pörssitiedotteisiin. Tämä Perusesite on saatavilla Yhtiön Internet-sivuilta (www.ruukkigroup.fi) sekä Yhtiön pääkonttorista osoitteessa Tekniikantie 12 (Innopoli I), Espoo. Kuhunkin tarjoamiseen ja liikkeeseenlaskuun liittyvä Arvopaperiliite on saatavilla samasta paikasta sekä julkisen kaupankäynnin järjestäjän toimipisteestä, joka on Perusesitteen päivämääränä Helsingin Pörssin palvelupiste OMX Way, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Mikäli Yhtiötä avustaa tarjoamisessa ja/tai liikkeeseenlaskussa järjestäjä, on Esite saatavilla myös järjestäjän kautta. Tästä Perusesitteestä on laadittu englanninkielinen käännös, joka vastaa tätä suomenkielistä Perusesitettä tiettyjä, muille kuin suomalaisille osakkeenomistajille ja sijoittajille tarkoitettuja lisätietoja lukuun ottamatta. Rahoitustarkastus ei ole hyväksynyt englanninkielistä käännösversiota. Mikäli kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. Esitteen suomenkielisen ja englanninkielisen version jakelua koskevat rajoitukset poikkeavat toisistaan. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän Perusesitteen ja siihen kulloinkin liittyvän Arvopaperiliitteen levittämiselle ja kulloinkin liikkeeseen laskettavien ja tarjottavien arvopaperien tarjoamiselle tai myymiselle. Arvopaperien rekisteröimiseksi tai yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Yhtiö ja sen neuvonantajat edellyttävät, että tämän Perusesitteen tai siihen liittyvän Arvopaperiliitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö tai sen neuvonantajat eivät ole vastuussa siitä, jos Esitteen haltuunsa saaneet henkilöt rikkovat näitä rajoituksia, riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt mahdollisia tarjottavien arvopapereiden merkitsijöitä tai ostajia. Perusesitteeseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Kulloinkin kyseessä olevaan arvopaperien liikkeeseenlaskuun ja/tai tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia ja kaikki mahdolliset liikkeeseenlaskuja koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Lisätietoa eräistä Perusesitteen taloudellisiin tietoihin liittyvistä seikoista on esitetty kohdissa Vakuutus Perusesitteessä annetuista tiedoista, Tulevaisuutta koskevat lausumat, Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema, Saatavilla olevia tietoja sekä Riskitekijät. Perusesitteessä esitetyt tilinpäätös- ja muut luvut on pääosin pyöristetty. Siten sarakkeen tai rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt prosenttiluvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristyksiä, ja ne eivät siten välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. Mikäli tästä ei ole erikseen mainittu, Perusesitteessä esitetyt luvut Yhtiön osakepääomasta, osakkeiden lukumääristä, osakkeiden tuottamista äänimääristä sekä osakkeista on laskettu Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin tämän Perusesitteen päivämäärään mennessä rekisteröityjen tietojen perusteella. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA PERUSESITTEESTÄ...2 SISÄLLYSLUETTELO...3 RISKITEKIJÄT...6 VENÄJÄN INVESTOINTEIHIN JA NIIDEN RAHOITUKSEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ...6 LIIKETOIMINTAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ...9 RAHOITUSRISKIT...12 MUITA RISKEJÄ...12 VAKUUTUS PERUSESITTEEN TIEDOISTA...13 TILINTARKASTAJAT...14 NYKYISET TILINTARKASTAJAT...14 AIEMMAT TILINTARKASTAJAT...14 TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT...14 VERKKOSIVUSTON TIEDOT EIVÄT KUULU LISTALLEOTTOESITTEESEEN...14 SAATAVILLA OLEVIA TIETOJA...14 MARKKINA- JA TOIMIALATIETOJA...15 TIETOJA YHTIÖSTÄ...16 YLEISTIEDOT...16 YHTIÖN HISTORIAN KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT...16 YRITYSJÄRJESTELYT INVESTOINNIT...19 LIIKETOIMINNAN KUVAUS JA KONSERNIRAKENNE...27 RUUKKI KONSERNIN RAKENNE...27 YHTEENVETO LIIKETOIMINTA-ALUEISTA...28 INVESTOINNIT SAHA- JA SELLUTEOLLISUUTEEN...33 OSAKKUUSYHTIÖT...33 MUUT OSAKKUUSYHTIÖT...34 LUETTELO TYTÄRYRITYKSISTÄ...35 TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN, PATENTIT JA LISENSSIT...36 OIKEUDENKÄYNNIT JA VÄLIMIESMENETTELYT...36 AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET...37 TÄRKEIMMÄT NYKYISET TAI SUUNNITELLUT AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET...37 SUUNNITELLUT AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET...39 KESKEISIÄ TALOUDELLISIA TIETOJA...40 YHTEENVETO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ JA KESKEISISTÄ TUNNUSLUVUISTA...40 LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA...45 LIIKETOIMINNAN TULOKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT...45 IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMISEN VAIKUTUKSET...46 KESKEISET TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET PÄÄTTYNYT KOLMEN KUUKAUDEN JAKSO VERRATTUNA PÄÄTTYNEESEEN KOLMEN KUUKAUDEN JAKSOON (IFRS)...47 TILIKAUSI 2006 VERRATTUNA TILIKAUTEEN 2005 (IFRS)...50 TILIKAUSI 2005 VERRATTUNA TILIKAUTEEN 2004 (IFRS)...54 RISKIENHALLINTA...57 HALLITUKSEN SELOSTUS OSAVUOSIKATSAUKSEN JÄLKEISISTÄ TAPAHTUMISTA...59 OSINGONJAKOPERIAATTEET

4 RAHOITUKSEN LÄHTEET...62 TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJAN RAHOITUKSEN LÄHTEISTÄ...62 OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN RAHOITUS...62 VÄLIRAHOITUS...62 VIERAAN PÄÄOMAN EHTOINEN RAHOITUS...63 RAHAVIRTOJEN MÄÄRÄT...63 RAHOITUSRAKENNE...64 PÄÄOMAN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET...64 VIREILLÄ OLEVIEN INVESTOINTIEN RAHOITUS...65 RUUKKI GROUP OYJ:N ANTAMAT VAKUUDET...65 MUIDEN KONSERNIYHTIÖIDEN ANTAMAT VAKUUDET...66 RAHOITUKSEN LÄHTEET SITOUMUSTEN RAHOITTAMISEKSI...66 YHTIÖN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT RAHAVARAT...67 TULEVIIN KAUPPAHINTAVASTUISIIN LIITTYVÄT VELVOITTEET...67 KÄTEISELLÄ MAKSETTAVAT KAUPPAHINTAERÄT, NYKYISET KONSERNIYRITYKSET...67 YHTIÖN OSAKKEILLA MAKSETTAVAT KAUPPAHINTAERÄT, NYKYISET KONSERNIYRITYKSET...67 SITOUTUNUT NETTOKÄYTTÖPÄÄOMA...67 VIIMEAIKAINEN KEHITYS JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT...68 MERKITTÄVIMMÄT VIIMEAIKAISET SUUNTAUKSET...68 KULUVAN TILIKAUDEN SUUNTAUKSET JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT...68 TULOSENNUSTEET (TILIKAUSI 2007)...68 KESKEISET LIIKETOIMINTARYHMIIN LIITTYVÄT OLETUKSET, JOIHIN YHTIÖ PERUSTAA TULEVAISUUDEN ENNUSTEENSA...69 TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO PERUSESITTEESEEN SISÄLTYVÄSTÄ TULOSENNUSTEESTA...70 HALLINNOINTIPERIAATTEET, HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT...71 YLEISTÄ...71 HALLITUKSEN TYÖSKENTELY...71 HALLITUKSEN JÄSENET...72 YHTIÖN JOHTO...73 TILINTARKASTAJAT...79 HALLITUKSEN JA JOHDON ETURISTIRIIDAT, PERHESUHTEET JA TUTKINNAT...79 JOHDON OSAKEOMISTUS JA OPTIO-OIKEUDET...80 JOHTO...81 PALKAT JA LUONTOISETUUDET...81 TYÖNTEKIJÄT...83 TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT...83 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS YHTIÖN OSAKKEISIIN...83 OMISTUSRAKENNE...85 LÄHIPIIRILIIKETOIMET...86 YLEISTÄ RUUKKI GROUP OYJ:N LÄHIPIIRISTÄ...86 MUUT LÄHIPIIRITAPAHTUMAT VUONNA MUUT LÄHIPIIRITAPAHTUMAT VUONNA MUUT LÄHIPIIRITAPAHTUMAT VUONNA MUUT LÄHIPIIRITAPAHTUMAT VUONNA PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT...93 INCAP FURNITURE OY:N IFRS-OIKAISTUT PRO FORMA -LUVUT TILIKAUDELTA INCAP FURNITURE OY:N FAS TILINPÄÄTÖSTIEDOT VUOSILTA IFRS-OIKAISUT INCAP FURNITURE OY:N FAS TILINPÄÄTÖKSEEN...95 SELVITYS PRO FORMA -TILINPÄÄTÖSTIETOJA VARTEN TEHDYISTÄ IFRS- OIKAISUISTA INCAP FURNITURE OY:N KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN...97 HANKINTAMENOLASKELMA INCAP FURNITURE OY:N HANKINNASTA...98 RUUKKI GROUP OYJ -KONSERNIN JA INCAP FURNITURE OY -KONSERNIN TALOUDELLISTEN IFRS-TIETOJEN YHDISTELY JA PRO FORMA -OIKAISUT SELVITYS PRO FORMA -TILINPÄÄTÖSTIETOIHIN TEHDYISTÄ OIKAISUISTA TILIKAUDEN 2007 OSAVUOSIKATSAUSKAUDEN TULOSLASKELMAA (3 KK) KOSKEVAT PRO FORMA - LISÄTIEDOT

5 TILIKAUTTA 2006 KOSKEVAT MUUT PRO FORMA -LISÄTIEDOT TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO PRO FORMA -TALOUDELLISESTA INFORMAATIOSTA OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET YHTIÖN OMAT OSAKKEET YHTEISTILILLE MERKITTYJEN OSAKKEIDEN MYYMINEN VAIHTOVELKAKIRJALAINAT OPTIO-OIKEUDET HALLITUKSEN VALTUUTUS OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISEEN SITOUMUKSET OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISEEN OSAKEPÄÄOMAN MUUTOKSET YHTIÖJÄRJESTYS OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET JA OSAKEOMISTUKSET GATEWAY FINLAND OY:N JA SEN OSAKKEENOMISTAJIEN SEKÄ RUUKKI GROUP OYJ:N VÄLILLÄ TEHTY SOPIMUS VENÄJÄN INVESTOINTISOPIMUKSET OSAKEOMISTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT YLEISTÄ SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINOISTA KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ ARVOPAPERIMARKKINOIDEN SÄÄNTELY ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ SIJOITTAJIEN KORVAUSRAHASTO VEROTUS SUOMESSA TAUSTAA YLEISTÄ SUOMALAISTEN OSAKEYHTIÖIDEN VEROTUS OSINGOT VARAINSIIRTOVERO KOLMANSIEN ANTAMAT TIEDOT, ASIANTUNTIJALAUSUNNOT JA INTRESSEJÄ KOSKEVAT ILMOITUKSET ASIANTUNTIJOIDEN TÄHÄN PERUSESITTEESEEN ANTAMAT LAUSUNNOT KOLMANSILTA PERÄISIN OLEVAT TIEDOT NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT PERUSESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETTY AINEISTO LIITE A: TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA F1 LIITE B: OSAVUOSIKATSAUS F103 LIITE C: RUUKKI GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS... F117 5

6 RISKITEKIJÄT Yhtiön arvopapereihin sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti kaikkiin tässä Perusesitteessä ja kulloiseenkin liikkeeseenlaskuun tai tarjoamiseen liittyvässä Arvopaperiliitteessä oleviin tietoihin, erityisesti jäljempänä tässä Perusesitteessä ja Arvopaperiliitteessä esitettäviin riskitekijöihin, sekä Yhtiön julkistamiin pörssitiedotteisiin. Sijoituspäätökseen mahdollisesti vaikuttavia seikkoja käsitellään myös muualla Perusesitteessä ja Arvopaperiliitteessä. Mikäli yksi tai useampi tässä kuvatuista riskitekijöistä toteutuu, saattaa sillä olla epäedullinen vaikutus Yhtiön ja sen konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen tai Yhtiön arvopapereiden arvoon. Seuraava kuvaus riskitekijöistä perustuu Perusesitettä laadittaessa tiedossa olleisiin ja arvioituihin seikkoihin, minkä vuoksi kuvaus riskitekijöistä ei myöskään ole välttämättä tyhjentävä. Arvopapereiden markkinahinta saattaa laskea näiden riskien toteutumisen vuoksi, ja sijoittajat voivat menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. Riskitekijöiden esitysjärjestys ei kuvaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä. Venäjän investointeihin ja niiden rahoitukseen liittyviä riskejä Yhtiön hallitus on päättänyt keskittää konsernin liiketoiminnot selkeästi aiempaa voimakkaammin puunjalostukseen perustuviin liiketoimintoihin siten, että tuleva tavoiteltu painopiste teollisissa toiminnoissa ja investoinneissa on erityisesti Venäjällä ja aiempaa merkittävästi suuremmassa kokoluokassa. Konsernin kokoon nähden suunnitellut hankkeet, varsinkin suunniteltuun selluliiketoimintaan liittyen, ovat hyvin suuria ja sisältävät useita erityyppisiä riskejä. Yhtiö suunnittelee merkittävää saha- ja sellutehdasinvestointia Kostroman alueelle (oblast). Venäjällä toteutettavaksi suunniteltu sellutehdasinvestointi on Ruukki Konsernin tämänhetkiseen kokoon nähden erittäin huomattava. Mikäli Venäjän investoinnit toteutuvat suunnitellussa laajuudessa, Ruukki Konsernin liiketoiminta keskittyy myös maantieteellisesti merkittävästi. Lisäksi Ruukki Konsernilla on suunnitteilla huonekaluliiketoimintaan liittyvä liimalevytehdasinvestointi Venäjän Impilahdessa. Katso Tietoja Yhtiöstä Investoinnit Vireillä olevat investoinnit. Venäjän suunniteltuihin investointeihin ja niiden rahoitukseen liittyy muun muassa seuraavia riskitekijöitä: Venäjän tilanne, lainsäädäntö ja viranomaisluvat Venäjän poliittinen tilanne, toimintaympäristö sekä lainsäädännön ja viranomaiskäytännön erilaisuus Suomeen verrattuna, mukaan lukien Venäjän oikeusjärjestelmän, hallintomenettelyn ja lakien täytäntöönpanomekanismien puutteet, aiheuttavat Ruukki Konsernille merkittäviä uusia riskejä. Venäjä ei esimerkiksi ole osapuolena kansainvälisissä investointisuojasopimuksissa. Lainsäädäntö ja etenkin suunniteltuun investointiin sovellettava Venäjän federaation uutta metsälakia täydentävä sääntely saattaa olla puutteellista tai ennalta arvaamatonta, tai sen voimaantulo voi viivästyä, mikä voi aiheuttaa riskejä Ruukki Konsernin Venäjän investointien toteuttamiselle. Venäjän investointien toteuttaminen edellyttää Kostroman aluehallinnon ja Venäjän federaation viranomaisten myötävaikutusta ja hyväksyntöjä. Kostroman aluehallinnon lisäksi osapuolena sellu- ja sahahankkeeseen liittyvässä investointisopimuksessa ja neuvotteluissa on suunniteltujen tuotantolaitosten ja metsänhakkuutoimien sijoituspaikkakunnan paikallishallinto. Venäjän federaation ja alueellinen lainsäädäntö ja niihin perustuvat eri hallinnon tasoilla annetut määräykset sekä eri hallinnon tasojen taikka -alojen viranomaisten päätökset ja tulkinnat saattavat olla keskenään ristiriitaisia, ja Ruukki Konsernilla on riski siitä, että alue- ja paikallishallinnon viranomaisten päätöksiä saatetaan muuttaa tai purkaa federaation tasolla taikka alueellista lainsäädäntöä joudutaan muuttamaan ylemmänasteista lainsäädäntöä vastaavaksi. Lisäksi viranomaisten toimivalta ja toimintatapa saattavat poiketa suomalaisten viranomaisten toimintatavoista, eivätkä viranomaiset välttämättä myönnä lupia tai pane päätöksiä täytäntöön Yhtiön suunnittelemassa aikataulussa tai lainkaan. Yhtiöllä on vireillä venäläisiin tytäryhtiöihin liittyviä rekisteröintimenettelyjä, joiden epäonnistuminen voi vaikeuttaa investointisopimuksista saatavien hyötyjen realisoitumista. Näistä tekijöistä voi aiheutua investointihankkeen viivästyminen, peruuntuminen tai toteutuminen vain osittain. Ruukki Konserni pyrkii löytämään sopivan maa-alueen Kostromaan suunnitellulle sahalle ja sellutehtaalle. Suunniteltujen teollisuuslaitosten sijoittaminen saattaa edellyttää maan käyttötarkoituksen muuttamista viranomaispäätöksin sekä säännösten mukaista riittävää suoja-aluetta. Tämän Perusesitteen päivämäärällä ei ole varmuutta siitä, että sopiva sijoituspaikka löytyy tai että tarvittavat viranomaispäätökset maa-alueen käyttötarkoituksen muuttamiseksi voidaan tehdä suunniteltujen investointien edellyttämässä aikataulussa tai lainkaan. Suunniteltujen investointien toteuttaminen edellyttää myös useita ympäristö- ja muita viranomaislupia. Tämän Perusesitteen päivämäärällä Venäjän federaation, aluehallinnon ja paikallishallinnon viranomaiset eivät ole myöntäneet lopullisia lupia tai tehneet kaikkia tarvittavia päätöksiä suunniteltujen investointien toteuttamiseksi eikä ole varmuutta siitä, että Ruukki Konsernille myönnettäisiin tarvittavat viranomaisluvat tai että Ruukki Konserni saisi hakkuuoikeuksissa, verotuksessa, tulleissa ja muissa viranomaispäätöksissä sellaisen strategisen investointistatuksen tai suosituimmuusaseman sellaisine etuineen, joita Ruukki Konserni tavoittelee. Osa haettavista luvista on määräaikaisia, eikä ole takeita siitä, että mahdollisesti saatavat luvat uusittaisiin määräaikojen päättyessä. Eräiden Ruukki Konsernin tavoittelemien investointietuisuuksien myöntäminen saattaa edellyttää myös paikallisen lainsäädännön muuttamista tai täydentämistä. Edellä kuvattujen riskien toteutumisella voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus suunniteltuihin investointeihin, Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 6

7 Hakkuuoikeudet Kostroman aluehallinto on varannut Ruukki Konsernille tietyn määrän hakkuuoikeuksia Kostroman alueelta. Yhtiö pyrkii varmistamaan puunkorjuun toimivuuden järjestämällä puunkorjuun itse. Hakkuuoikeuksia ei kuitenkaan ole kohdennettu, joten on mahdollista, että ne osoitetaan ennakoitua kauemmaksi suunnitellusta sahasta ja sellutehtaasta. Tällöin raaka-ainetta joudutaan kuljettamaan suunniteltua pidempiä matkoja. Ei myöskään ole varmuutta siitä, että myöhemmin osoitettavien hakkuualueiden puulajijakauma olisi Ruukki Konsernin tavoitteiden mukainen. Lisäksi hakkuuoikeuksiin mahdollisesti liittyviä velvoitteita, kuten metsänhoitovelvoitteet, metsäpalojen torjuntaan liittyvät velvoitteet ja tarvittavien kulkuväylien rakentaminen, ei vielä ole määritelty yksityiskohtaisesti. Edellä kuvatut tekijät saattavat vähentää hakkuuoikeuksien arvoa sekä suunnitellun saha- ja sellutehdasinvestoinnin kannattavuutta, millä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön suunniteltuun liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Infrastruktuuri ja logistiikka Suunniteltujen investointien toteutuminen edellyttää riittävän ja ehdoiltaan hyväksyttävän energiansaannin turvaamista sekä investointeja infrastruktuuriin, kuten sellutehdasta ja sahaa hyödyttäviin tie- ja rautatieyhteyksiin. Ruukki Konsernin on muun muassa investoitava rautatieverkostoliittymään, metsäteiden rakentamiseen sekä sähköliittymään ja/tai sähkömuuntajien rakentamiseen. Näiden infrastruktuuri-investointien aiheuttamat kustannukset voivat olla huomattavat tai niitä ei välttämättä voida toteuttaa muutoin ennakoidulla tavalla. Lisäksi etenkin suunniteltu sellutehdas edellyttää riittäviä mahdollisuuksia käyttää vesivarantoja. Ei ole varmuutta siitä, että kemiallisen sellutehtaan tapauksessa tuotantoprosessissa syntyvä ylijäämäenergia saadaan myytyä alustavien arvioiden mukaisesti. Investointien toteuttaminen ja hyödyntäminen edellyttävät riittävää ja kustannustehokasta kuljetuskapasiteettia, jonka hinta saattaa vaihdella huomattavasti. Tämän Perusesitteen päivämäärällä ei ole varmuutta edellä kuvattujen tavoitteiden ja edellytysten toteutumisesta, energiasopimusten lopullisista ehdoista, kuljetuskapasiteetin hinnasta ja riittävyydestä, infrastruktuuriinvestointien lopullisista kustannuksista tai vesivarantojen riittävyydestä ja käytettävyydestä. Jos infrastruktuuriin toimivuudelle ja kuljetuskapasiteetille asetetut edellytykset eivät täyty, jos infrastruktuuri-investoinnit osoittautuvat oletettua laajemmiksi ja kalliimmiksi tai mahdottomiksi toteuttaa, jos Ruukki Konserni ei saa käyttöönsä riittäviä vesivarantoja tai jos energiasopimuksia ei voida solmia hyväksyttävin ehdoin, tällä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön suunniteltuun liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Puun korjuuseen ja kuljetukseen tuotantolaitoksille, tuotantolaitosten sisäiseen materiaalihallintaan sekä toimituksiin asiakkaille liittyy logistisia vaatimuksia, jotka tulee ottaa huomioon toimintaa suunniteltaessa. Mikäli Yhtiö ei pysty rakentamaan toimivaa logistiikkaketjua, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus tuotantolaitosten toimintaan ja sitä kautta Yhtiön suunniteltuun liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Investointien toteutuminen ja kannattavuus Suunniteltujen uusien Venäjän liiketoimintojen aloittaminen lähivuosien aikana edellyttää merkittäviä rahoitus- ja investointiratkaisuja, jotka ovat Venäjän toimintaympäristössä todennäköisesti erittäin vaativia toteuttaa. Suunnitellessaan Venäjän investointeja Ruukki Konserni pyrkii ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella tehtävillä erillisillä selvityksillä ja laskelmilla varmistamaan investointien toteutuskelpoisuuden ja taloudellisen kannattavuuden. Näissä selvityksissä joudutaan kuitenkin tekemään oletuksia esimerkiksi kysynnästä, kustannustasosta, raaka-aineiden saatavuudesta ja hinnoista, inflaation ja valuuttakurssien kehityksestä, viranomaislupien, hakkuuoikeuksien, verotuspäätösten ja muiden viranomaispäätösten saamisesta ja Venäjän lainsäädännön kehityksestä. Investoinnin lopullinen hinta riippuu myös merkittävästi teräksen ja erikoisteräksen hintakehityksestä ja muista tekijöistä. Suunniteltujen investointien kannattavuus riippuu olennaisesti sellutuotteiden markkinahinnoista, joihin vaikuttaa keskeisesti kysynnän ja tarjonnan kehitys markkinoilla. Sellutuotteiden markkinahinnat saattavat laskea esimerkiksi uuden kilpailevan kapasiteetin rakentamisen myötä. Investoinnit ovat huomattavan suuria Yhtiön kokoon verrattuna eikä Yhtiö ole aiemmin toteuttanut vastaavan kokoluokan investointeja. Ei ole takeita siitä, että Yhtiö kykenee toteuttamaan investoinnit suunnitellun aikataulun mukaisesti tai lainkaan. Investointien perustana olevat Yhtiön oletukset voivat osoittautua myöhemmin virheellisiksi, ja ottaen huomioon suunniteltujen investointien merkittävä koko suhteessa nykyisen Ruukki Konsernin kokoon, tämä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Ruukki Konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Odottamattomat ongelmat investointien toteuttamisessa, mukaan lukien tuotantolaitteistojen ja hakkuukoneiden viivästynyt toimitus tai käyttöönotto, voivat viivästyttää huomattavasti Kostromaan suunniteltujen tuotantolaitosten rakentamista ja käyttöönottoa. Viivästymisellä Venäjän investointien toteuttamisessa tai muilla merkittävillä ongelmilla toteutuksessa saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Investointien rahoitus ja Ruukki Konsernin merkittävä velkaantuminen Venäjälle suunniteltujen investointien rahoitus on tarkoitus toteuttaa osittain suunnatulla osakeannilla, mutta myös suureksi osaksi velkarahoituksella. Investointien rahoitus tulee siten toteutuessaan laskemaan olennaisesti Ruukki Konsernin omavaraisuusastetta, mikä voi johtaa Ruukki Konsernin ottaman velkarahoituksen kovenantti- tai muiden ehtojen rikkomiseen, jollei rahoittajien kanssa sovita ehtojen muuttamisesta. Seurauksena voi olla muun muassa se, 7

8 että Ruukki Konserni joutuu maksamaan lainat ennenaikaisesti tai jälleenrahoittamaan ne. Yhtiö on tehnyt velkarahoituksen järjestämistä, erityisesti kone- ja laitetoimitusten vientiluottolaitosrahoituksen osalta, koskeviin neuvontapalveluihin liittyvän sopimuksen saksalaisen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG -pankin kanssa. Tämän Perusesitteen päivämäärällä Ruukki Konserni on kuitenkin käynyt vasta alustavia neuvotteluja investointeihin liittyvästä velkarahoituksesta. Ei ole varmuutta siitä, että Ruukki Konserni saa tarvittavan pitkäaikaisen velkarahoituksen taloudellisesti hyväksyttävin ehdoin tai lainkaan. Investointien toteutuessa Ruukki Konserni velkaantuu merkittävästi. Tämä huomattava velkaantuminen saattaa vaikuttaa merkittävästi Yhtiön liiketoimintaan, kuten (i) rajoittaa Yhtiön kykyä saada lisärahoitusta nykyistä vastaavilla tai suotuisammilla taloudellisilla ja muilla ehdoilla rahoittaakseen tulevat käyttöpääomatarpeensa, investoinnit, yritysostot tai muut yleiset liiketoiminnan tarpeet; (ii) vaatia huomattavan osan Yhtiön liiketoiminnan rahavirrasta käytettäväksi velkojen lainapääoman ja korkojen maksuihin, mikä vähentäisi liiketoimintoihin ja liiketoiminnan kehittämiseen käytettävissä olevia varoja; (iii) tehdä Yhtiön sen kilpailijoita alttiimmaksi epäsuotuisille taloudellisille olosuhteille, mikä heikentäisi Yhtiön kilpailukykyä; ja (iv) altistaa Yhtiö korkotason nousulle, sillä oletettavasti merkittävä osa Yhtiön Venäjän investointien rahoittamisen edellyttämistä lainoista tulee olemaan vaihtuvakorkoisia. Yhtiön kyky täyttää lainanhoitovelvoitteensa suunnitellussa aikataulussa riippuu osin sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella mahdollisesti olevista taloudellisista, rahoituksellisista, kilpailullisista ja muista tekijöistä. Ei ole takeita siitä, että tuotanto saadaan aloitettua suunnitellulla tavalla ja aikataulussa, eikä tavoiteltujen tuottojen toteutumisesta. Yhtiö voi joutua hankkimaan oman pääoman ehtoista lisärahoitusta huomattavan velkaantumisen vuoksi, minkä johdosta Yhtiön osakkeenomistajien omistus voi laimentua. Näillä seikoilla voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen sekä Yhtiön arvopaperien arvoon. Uusi toimiala Venäjälle suunnitellun sellutehtaan toteutuessa Ruukki Konserni aloittaa toiminnan sille uudella toimialalla, josta Ruukki Konsernilla ei ole aikaisempaa kokemusta. Yhtiössä ei ole ollut toimialaosaamista selluliiketoiminnasta, eikä Yhtiö ole itse harjoittanut puun hakkuu- ja korjuutoimintaa. Suunniteltu selluliiketoiminta sekä suunniteltu puun hakkuu- ja korjuutoiminta Venäjällä aiheuttavat siten Yhtiölle henkilöstön asiantuntemukseen ja riittävyyteen liittyvän riskin. Yhtiön hallituksen kokoonpanoa on muutettu toimialatuntemuksen vahvistamiseksi. Uusi merkittävä toimiala tulee muuttamaan Ruukki Konsernin riskiprofiilia merkittävästi. Vastaavasti tätä kautta tulevat asiakas- ja markkinariskit ovat osin uusia ja lisäksi Ruukki Konsernin nykyisen toiminnan laatuun ja laajuuteen verrattuna suuria. Vaikka Yhtiö on pyrkinyt kartoittamaan muun muassa kysyntää ja asiakastarpeita asiantuntijoiden avulla, ei ole varmuutta siitä, että sellutehdashankkeen toteutuessa kysyntä vastaisi Yhtiön oletuksia. Yhtiö ei ole tehnyt sellun toimitussopimuksia yhdenkään asiakkaan kanssa. Ei myöskään ole varmuutta siitä, että Venäjän kustannustaso säilyy Yhtiön olettamalla tavalla alhaisena verrattuna länsimaihin. Venäjän investointien toteuttaminen suunnitellusti edellyttää Ruukki Konsernilta uusien avainhenkilöiden palkkaamista vaativien projektien toteuttamiseksi sekä paikallisen organisaation perustamista muun muassa puunkorjuuta varten. Ei ole varmuutta siitä, että Ruukki Konserni onnistuu rekrytoinneissa ja riittävän paikallisen organisaation perustamisessa tarpeeksi ajoissa investointien toteuttamiseksi ja käyttöönottamiseksi suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa. Näiden riskien toteutumisella voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön suunniteltuun liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Investointisopimuksen laajentaminen Ruukki Konsernilla on tämänhetkisten rekisteröityjen investointisopimusten perusteella oikeus perustaa Kostroman alueelle saha ja kemi-mekaaninen markkinamassatehdas investointien muiden edellytysten täyttyessä. Ruukki Konserni on sopinut Kostroman aluehallinnon kanssa investointisopimusten laajentamisesta siten, että ne sallivat kemimekaanisen markkinamassatehtaan lisäksi vaihtoehtoisesti myös kemiallisen sellutehtaan perustamisen. Tullakseen sitoviksi laajennetut investointisopimukset tulee rekisteröidä Kostroman alueen investointiprojektien rekisteriin. Laajennetut investointisopimukset korvaavat rekisteröintihetkellä aikaisemmin rekisteröidyt investointisopimukset. Tämän Perusesitteen päivämäärällä tuotantotavan muutoksen edellyttämät ympäristöselvitykset sekä sopimuksen muuttamiseen liittyvät selvitykset ovat vielä kesken eikä vielä ole varmuutta siitä, että laajennetut sopimukset rekisteröidään. Edellä kohdassa Riskitekijät Venäjän investointeihin ja niiden rahoitukseen liittyviä riskejä Venäjän tilanne, lainsäädäntö ja viranomaisluvat kuvatun mukaisesti viranomaislupien ja -hyväksyntöjen määrä ja edellytykset ovat osin erilaisia vaihtoehtoisissa tuotantotavoissa. Jos laajennettuja investointisopimuksia ei rekisteröidä, Yhtiö ei saa tavoittelemiaan sellutehdasinvestoinnin lisähyötyjä, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön suunniteltuun liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 8

LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE

LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Panostaja Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Panostaja Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin

Lisätiedot

RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN SAHALIIKETOIMINTA HUONEKALULIIKETOIMINTA HOIVAPALVELUT METALLITEOLLISUUS MERKITTÄVIMMÄT OSAKKUUSYHTIÖT

RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN SAHALIIKETOIMINTA HUONEKALULIIKETOIMINTA HOIVAPALVELUT METALLITEOLLISUUS MERKITTÄVIMMÄT OSAKKUUSYHTIÖT RUUKKI GROUP -KONSERNI 29.3.2007 RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN 90,1 % POHJOLAN DESIGN-TALO OY - Nivaelement Oy (100%) SAHALIIKETOIMINTA 100 % RUUKKI YHTIÖT OY - Lappipaneli Oy alakonserni (100 %)

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Turvatiimi Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

Konsernin liiketoimintarakenne

Konsernin liiketoimintarakenne vuosikertomus 2007 2 Konsernin liiketoimintarakenne RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN SAHALIIKETOIMINTA HUONEKALU- LIIKETOIMINTA HOIVAPALVELUT MUUT TOIMINNOT Pohjolan Design-Talo Oy Lappipaneli Oy Incap

Lisätiedot

Tässä Rekisteröintiasiakirjassa esitettävät tiedot ovat peräisin Lassila & Tikanojalta tai muusta siinä mainitusta lähteestä.

Tässä Rekisteröintiasiakirjassa esitettävät tiedot ovat peräisin Lassila & Tikanojalta tai muusta siinä mainitusta lähteestä. 28.8.2014 LASSILA & TIKANOJA OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA Tämän rekisteröintiasiakirjan ( Rekisteröintiasiakirja ) on laatinut Lassila & Tikanoja Oyj ( Lassila & Tikanoja tai Yhtiö ), Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö (jäljempänä Turvatiimi tai Yhtiö ). Yhtiön osakkeet ovat julkisen

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ PERUSESITE

TECHNOPOLIS OYJ PERUSESITE 6.5.2010 TECHNOPOLIS OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Technopolis Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Technopolis Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA

TECHNOPOLIS OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA 15.5.2015 TECHNOPOLIS OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA Tämän rekisteröintiasiakirjan ( Rekisteröintiasiakirja ) on laatinut Technopolis Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Technopolis Oyj:n osake

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

CAVERION OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA

CAVERION OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA 4.6.2013 CAVERION OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA Tämä rekisteröintiasiakirja ( Rekisteröintiasiakirja ) koskee Caverion Oyj ( Caverion tai Yhtiö ) -nimistä Suomeen rekisteröitävää julkista osakeyhtiötä, joka

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 25.6.2008

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 25.6.2008 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 25.6.2008 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Turvatiimi Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena OMX

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA

TECHNOPOLIS OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA 19.3.2013 TECHNOPOLIS OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA Tämän rekisteröintiasiakirjan ( Rekisteröintiasiakirja ) on laatinut Technopolis Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Technopolis Oyj:n osake

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014 Nixu Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 1 134 091 osaketta Merkintähinta 4,40 euroa osakkeelta

Lisätiedot

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI Tämän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän ( Arvopaperiliite ) on laatinut Ixonos Oyj

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta LISTALLEOTTOESITE 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

GLASTON OYJ ABP PERUSESITE

GLASTON OYJ ABP PERUSESITE 24.9.2009 GLASTON OYJ ABP PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Glaston Oyj Abp, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Glaston Oyj Abp:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta COMPONENTA OYJ ESITE 5.9.2014 Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta Componenta Oyj ( Componenta tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi yhteensä enintään 53 000 000 uutta

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

CITYCON OYJ PERUSESITE

CITYCON OYJ PERUSESITE 29.3.2006 CITYCON OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Citycon Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Citycon Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ LISTALLEOTTOESITE 14.10.2013 Joukkovelkakirjalainan listalleotto Pääoma 22 295 000 euroa Laina-aika 3,5 vuotta Componenta Oyj ( Componenta, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) laski 2.9.2013

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ JAKAUTUMISESITE LISTALLEOTTOESITE

SIEVI CAPITAL OYJ JAKAUTUMISESITE LISTALLEOTTOESITE 14.11.2011 SIEVI CAPITAL OYJ JAKAUTUMISESITE LISTALLEOTTOESITE Sievi Capital Oyj:n ( Yhtiö, Jakautuva Yhtiö tai Sievi Capital ) hallitus on 11.8.2011 hyväksynyt jakautumissuunnitelman ( Jakautumissuunnitelma

Lisätiedot

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden 2008

Lisätiedot

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 22.12.2009 Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous Larox Oyj:n kaikista osakkeista Outotec Oyj ( Outotec tai Tarjouksentekijä ), Suomen lakien mukaan perustettu, Suomessa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA 29.5.2009 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA Finnlines Oyj:n ( Finnlines tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.5.2009 varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2009

Lisätiedot

Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on 10.2.2015.

Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on 10.2.2015. Yhtiöesite Piippo Oyj:n listautumisannin toteuttamiseksi ja osakkeiden listaamiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North -markkinapaikalle First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka,

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 Panostaja Oyj:n Julkinen ostotarjous kaikista Suomen Helasto Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista Panostaja Oyj ( Tarjouksentekijä tai Panostaja ), joka on Suomen

Lisätiedot