LISTALLEOTTOESITE PANOSTAJA OYJ PERUSESITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE"

Transkriptio

1 LISTALLEOTTOESITE PANOSTAJA OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Panostaja Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Panostaja Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ( Helsingin Pörssi ) kaupankäyntitunnuksella PNA1V. Tämä Perusesite on voimassa 12 kuukautta sen julkistamisesta. Tätä Perusesitettä voidaan käyttää 12 kuukauden ajan sen julkistamisesta lukien Panostaja Oyj:n uusien osakkeiden tai osakkeiksi vaihdettavien tai osakkeisiin oikeuttavien arvopaperien ja muiden arvopaperien liikkeeseenlaskussa yhdessä kutakin liikkeeseenlaskua koskevan, erikseen hyväksyttävän tiivistelmän ja arvopaperiliitteen kanssa. Tämä Perusesite sisältää tietoja Panostaja Oyj:stä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Kuhunkin liikkeellelaskuun liittyvä arvopaperiliite sisältää tiedot Panostaja Oyj:n kulloinkin tarjoamista tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi hakemista arvopapereista.

2 TIETOJA PERUSESITTEESTÄ Panostaja Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla. Tässä Perusesitteessä Yhtiö, Panostaja, Panostaja Konserni ja Konserni tarkoittavat asiayhteydestä riippuen joko Panostaja Oyj:tä tai Panostaja Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä. Tämä Perusesite (jäljempänä Perusesite ) on laadittu Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, eli noudattaen arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen), valtiovarainministeriön antaman asetuksen ( /452), Euroopan yhteisön komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 sisältövaatimuksia, soveltaen asetuksen liitteitä, erityisesti liitettä I, sekä Finanssivalvonnan standardeita. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Perusesitteen, mutta ei vastaa sen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on 7/212/2011. Finanssivalvonnan hyväksymä Perusesite on voimassa 12 kuukautta sen julkistamisesta lukien. Yhtiön liikkeeseen laskemien arvopapereiden tarjoamiseen tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen tarvittava esite voi 12 kuukauden ajan Perusesitteen julkistamisesta koostua tästä Perusesitteestä ja sen lisäksi kutakin erillistä liikkeeseenlaskua tai tarjoamista varten laadittavasta ja hyväksyttävästä arvopaperiliitteestä ja sen yhteydessä olevasta tiivistelmästä (jäljempänä yhteisesti Arvopaperiliite ). Perusesitteessä esitetään tietoja muun muassa Yhtiöstä, sen toimintaan liittyvistä riskeistä, sen liiketoiminnasta ja hallinnosta. Arvopaperiliitteessä esitetään tietoja Yhtiön liikkeeseen laskemista arvopapereista ja kustakin erillisestä tarjoamisesta ja/tai listalleotosta. Arvopaperiliitteen yhteydessä oleva tiivistelmä, joka ei ole tyhjentävä, kuvaa tiivistetysti keskeisimmät Yhtiöön ja sen arvopapereihin liittyvät tiedot (Perusesite ja Arvopaperiliite jäljempänä yhteisesti Esite ). Sijoittajia kehotetaan tutustumaan koko Esitteeseen. Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä Yhtiöstä ja kunkin liikkeeseenlaskun ehdoista, sekä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan myös Yhtiön julkistamiin pörssitiedotteisiin. Tämä Perusesite on saatavilla Yhtiön Internet-sivuilta (www.panostaja.fi) sekä paperikopiona Yhtiön pääkonttorista osoitteessa Postitorvenkatu 16, Tampere. Kuhunkin tarjoamiseen ja liikkeeseenlaskuun liittyvä Arvopaperiliite on saatavilla samasta paikasta. Mikäli Yhtiötä avustaa tarjoamisessa ja/tai liikkeeseenlaskussa järjestäjä, on Esite saatavilla myös järjestäjän kautta. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän Perusesitteen ja siihen kulloinkin liittyvän Arvopaperiliitteen levittämiselle ja kulloinkin liikkeeseen laskettavien ja tarjottavien arvopaperien tarjoamiselle tai myymiselle. Arvopaperien rekisteröimiseksi tai yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Yhtiö ja sen neuvonantajat edellyttävät, että tämän Perusesitteen tai siihen liittyvän Arvopaperiliitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö tai sen neuvonantajat eivät ole vastuussa siitä, jos Esitteen haltuunsa saaneet henkilöt rikkovat näitä rajoituksia, riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt mahdollisia tarjottavien arvopapereiden merkitsijöitä tai ostajia. Perusesitteeseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Kulloinkin kyseessä olevaan arvopaperien liikkeeseenlaskuun ja/tai tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia ja kaikki mahdolliset liikkeeseenlaskuja koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Lisätietoa eräistä Perusesitteen taloudellisiin tietoihin liittyvistä seikoista on esitetty kohdissa Vakuutus Perusesitteessä annetuista tiedoista, Tulevaisuutta koskevat lausumat, Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema, Saatavilla olevia tietoja sekä Riskitekijät. Perusesitteessä esitetyt tilinpäätös- ja muut luvut on pääosin pyöristetty. Siten sarakkeen tai rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt prosenttiluvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristyksiä, ja ne eivät siten välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. Mikäli tästä ei ole erikseen mainittu, Perusesitteessä esitetyt luvut Yhtiön osakepääomasta, osakkeiden lukumääristä, osakkeiden tuottamista äänimääristä sekä osakkeista on laskettu Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin tämän Perusesitteen päivämäärään mennessä rekisteröityjen tietojen perusteella. i

3 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO II RISKITEKIJÄT...1 PANOSTAJA OYJ:N LIIKETOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT... 1 LIIKETOIMINTA-ALUEISIIN LIITTYVÄT RISKIT... 4 MUITA RISKEJÄ... 5 VAKUUTUS PERUSESITTEEN TIEDOISTA...7 TILINTARKASTAJAT...7 NYKYISET TILINTARKASTAJAT... 7 AIEMMAT TILINTARKASTAJAT... 7 TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT...7 VERKKOSIVUSTON TIEDOT EIVÄT KUULU LISTALLEOTTOESITTEESEEN...7 SAATAVILLA OLEVIA TIETOJA...8 TIETOJA YHTIÖSTÄ...9 YLEISTIEDOT... 9 YHTIÖN HISTORIAN KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT... 9 YRITYSJÄRJESTELYT TILIKAUSILLA INVESTOINNIT LIIKETOIMINNAN KUVAUS JA KONSERNIRAKENNE...13 PANOSTAJA OYJ:N LIIKETOIMINNAN KUVAUS PANOSTAJA KONSERNIN RAKENNE PÄÄMARKKINAT YHTEENVETO LIIKETOIMINTA-ALUEISTA LUETTELO MERKITTÄVIMMISTÄ TYTÄRYRITYKSISTÄ OSAKKUUSYHTIÖT MUUT OSAKKUUSYHTIÖT TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN, PATENTIT JA LISENSSIT OIKEUDENKÄYNNIT JA VÄLIMIESMENETTELYT AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET...22 TÄRKEIMMÄT NYKYISET TAI SUUNNITELLUT AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET RAKENNUKSET KONEET JA LAITTEET, MERKITTÄVIMMÄT KÄYTTÖOMAISUUSERÄT SUUNNITELLUT AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET KESKEISIÄ TALOUDELLISIA TIETOJA...25 YHTEENVETO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ JA KESKEISISTÄ TUNNUSLUVUISTA LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA...30 LIIKETOIMINNAN TULOKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT KESKEISET TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET TILIKAUSI 2010 VERRATTUNA TILIKAUTEEN TILIKAUSI 2009 VERRATTUNA TILIKAUTEEN RISKIENHALLINTA SELVITYS VIIMEKSI VAHVISTETUN TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEISESTÄ MERKITTÄVISTÄ MUUTOKSISTA PANOSTAJA OYJ:N TALOUDELLISESSA TAI LIIKETOIMINNALLISESSA ASEMASSA OSINGONJAKOPERIAATTEET...43 RAHOITUKSEN LÄHTEET...44 TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJAN RAHOITUKSEN LÄHTEISTÄ OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN RAHOITUS VÄLIRAHOITUS VIERAAN PÄÄOMAN EHTOINEN RAHOITUS PITKÄAIKAISTEN VELKOJEN ERÄÄNTYMISAJAT RAHAVIRTOJEN MÄÄRÄT RAHOITUSRAKENNE PÄÄOMAN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET PANOSTAJA OYJ:N ANTAMAT VAKUUDET KONSERNIYHTIÖIDEN ANTAMAT VAKUUDET RAHOITUKSEN LÄHTEET SITOUMUSTEN RAHOITTAMISEKSI VIIMEAIKAINEN KEHITYS JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT...48 KULUVAN TILIKAUDEN SUUNTAUKSET JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT TULOSENNUSTE TILIKAUDELLE ii

4 KESKEISET OLETUKSET, JOIHIN YHTIÖ PERUSTAA TULEVAISUUDEN ENNUSTEENSA YHTIÖN TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO PERUSESITTEESEEN SISÄLTYVÄSTÄ TULOSENNUSTEESTA HALLINNOINTIPERIAATTEET, HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT...50 YLEISTÄ HALLITUKSEN TYÖSKENTELY HALLITUKSEN JÄSENET YHTIÖN JOHTORYHMÄ TILINTARKASTAJAT HALLITUKSEN JA JOHDON ETURISTIRIIDAT, PERHESUHTEET JA TUTKINNAT JOHDON OSAKEOMISTUS JA OPTIO-OIKEUDET PALKAT JA LUONTOISETUUDET TYÖNTEKIJÄT...56 TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS YHTIÖN OSAKKEISIIN OMISTUSRAKENNE...57 LÄHIPIIRILIIKETOIMET...58 JOHTORYHMÄN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ JOHDON OPTIO-OHJELMA MUUT LÄHIPIIRILIIKETOIMET OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET...60 OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET YHTIÖN OMAT OSAKKEET VAIHTOVELKAKIRJALAINAT OPTIO-OIKEUDET HALLITUKSEN VALTUUTUS OSAKEMÄÄRÄN KOROTTAMISEEN JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISEEN OSAKEPÄÄOMAN MUUTOKSET YHTIÖJÄRJESTYS OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET OMAT OSAKKEET OSAKKEIDEN LUOVUTUS ULKOMAALAISOMISTUSTA KOSKEVAT RAJOITUKSET VALUUTTAKONTROLLI MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET JA OSAKEOMISTUKSET...65 SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT...66 KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ ARVOPAPERIMARKKINOIDEN SÄÄNTELY ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ SIJOITTAJIEN KORVAUSRAHASTO KOLMANSIEN ANTAMAT TIEDOT, ASIANTUNTIJALAUSUNNOT JA INTRESSEJÄ KOSKEVAT ILMOITUKSET...69 ASIANTUNTIJOIDEN TÄHÄN PERUSESITTEESEEN ANTAMAT LAUSUNNOT KOLMANSILTA PERÄISIN OLEVAT TIEDOT NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT...69 PERUSESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETTY AINEISTO...69 LIITE A (TILINPÄÄTÖS 2010) LIITE B (YHTIÖJÄRJESTYS) iii

5 SISÄLLYSLUETTELO LIITE A (TILINPÄÄTÖS 2010) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... A1 KONSERNITILINPÄÄTÖS 2010, IFRS TULOSLASKELMA... A6 TASE... A7 RAHAVIRTALASKELMA... A8 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA... A9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... A10 KONSERNIN TUNNUSLUVUT... A34 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT... A35 EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS 2010, FAS TULOSLASKELMA... A36 TASE... A36 RAHAVIRTALASKELMA... A37 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... A37 TIETOJA OSAKKEISTA... A41 SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT... A42 HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS... A43 TILINTARKASTUSKERTOMUS... A44 iv

6 RISKITEKIJÄT Yhtiön arvopapereihin sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti kaikkiin tässä Perusesitteessä ja kulloiseenkin liikkeeseenlaskuun tai tarjoamiseen liittyvässä Arvopaperiliitteessä oleviin tietoihin, erityisesti jäljempänä tässä Perusesitteessä ja Arvopaperiliitteessä esitettäviin riskitekijöihin, sekä Yhtiön julkistamiin pörssitiedotteisiin. Sijoituspäätökseen mahdollisesti vaikuttavia seikkoja käsitellään myös muualla Perusesitteessä ja Arvopaperiliitteessä. Mikäli yksi tai useampi tässä kuvatuista riskitekijöistä toteutuu, saattaa sillä olla epäedullinen vaikutus Yhtiön ja sen konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen tai Yhtiön arvopapereiden arvoon. Seuraava kuvaus riskitekijöistä perustuu Perusesitettä laadittaessa tiedossa olleisiin ja arvioituihin seikkoihin, minkä vuoksi kuvaus riskitekijöistä ei myöskään ole välttämättä tyhjentävä. Arvopapereiden markkinahinta saattaa laskea näiden tai muiden riskien toteutumisen vuoksi, ja sijoittajat voivat menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. Riskitekijöiden esitysjärjestys ei kuvaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä. Panostaja Oyj:n liiketoimintaan liittyvät riskit Pääomamarkkinaan ja yleiseen taloustilanteeseen liittyvät riskit Konsernin sijoitustoiminta riippuu merkittävästi yleisestä pääomamarkkinatilanteesta ja taloustilanteesta. Markkinatilanne vaikuttaa etenkin Konsernin nykyisten sijoitusten arvostustasoon sekä hankinta- ja irtautumismahdollisuuksiin, ja täten Yhtiön kassavirtaan ja Yhtiö arvopapereiden arvoon. Arvostustasoon vaikuttavat toimialojen operatiivinen kehitys sekä arvostuskertoimet, jotka molemmat riippuvat yleisistä markkinatekijöistä. Lisäksi kilpailutilanne yritysostotilanteissa sijoituskohteista on tyypillisesti kovin, kun markkinoilta on saatavissa rahoitusta. Taloussuhdanteilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia Panostajan konserni- ja osakkuusyhtiöiden toimintaan ja niiden liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Globaalin taloudellisen tilanteen tuoma epävarmuus saattaa johtaa uudestaan asiakaskysynnän heikkenemiseen sekä isojen investointien siirtymiseen erityisesti teknologiateollisuutta palvelevissa segmenteissä. Euroalueen rahoituskriisiin leviäminen ja epävarmuuden jatkuminen voi vaikuttaa Konsernin liiketoimintasegmenteille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja sitä kautta Panostaja Konsernin näkymiin. Hankinta- ja irtautumismahdollisuuksiin vaikuttavat velka- ja osakemarkkinoiden yleinen tila. Yritysostoihin liittyvät riskit Panostaja Konsernin liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät olennaisena osana yritysjärjestelyt. Tästä syystä yritysostojen ja yritysjärjestelyjen toteutus, ajoitus, hinnoittelu ja ostettujen yritysten integrointi Konserniin vaikuttavat huomattavasti sekä lyhyen että pitkän aikavälin tuloksiin. Ei ole varmuutta siitä, että Panostaja Konserni kykenee toteuttamaan hankinnat, kohteiden haltuunotot ja muut järjestelyt tai investoinnit suunnitelmien mukaisesti. Myös oletukset yritysjärjestelyiden tai investointien taloudellisesta kannattavuudesta ja saavutettavista eduista voivat osoittautua virheellisiksi. Tämän vuoksi yritysostojen ja investointien taloudellinen kannattavuus saattaa poiketa odotuksista, millä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, yritysostossa syntyneen liikearvon arvostukseen ja liiketoiminnan tulokseen. Yritysostojen yhteydessä Yhtiö suorittaa kohdeyhtiöstä ns. due diligence -selvityksen, jonka laajuus riippuu kohdeyhtiöstä. Panostaja arvioi useita tärkeitä asioita liittyen kohdeyhtiön liiketoimintaan, johtoon, rahoitukseen, verotukseen, kirjanpitoon, lakiasioihin, sekä sosiaaliseen- ja ympäristövastuuseen. Panostaja saattaa käyttää ulkopuolisia konsultteja, lakimiehiä, tilintarkastajia ja investointipankkiireja apunaan due diligence -selvityksissä. Viimekädessä Yhtiö joutuu kuitenkin luottamaan kohdeyhtiöltä, sen omistajilta tai kolmansilta osapuolilta saatavilla olevaan tietoon ja tekemään sijoituspäätöksen sen pohjalta. Yhtiöllä ei voi olla varmuutta, että kaikki sijoituspäätöksen kannalta oleellinen tieto on ollut käytössä. Hankittuihin tai hankittaviin yrityksiin saattaa liittyä esimerkiksi liiketoimintaan, verotukseen ja rahoitukseen liittyviä vastuita, jotka eivät ole tulleet ilmi due diligence -selvityksessä. Osana yrityskauppaprosesseja Yhtiö pyrkii rajaamaan vastuitaan. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, että vastuiden rajaamisessa onnistuttaisiin tavoitellulla tavalla. Saman toimialan sisällä tapahtuvien yritysostojen oletetut synergiavaikutukset voivat toteutua erisuuruisina ja eri aikaan kuin yrityshankinnan yhteydessä on alun perin oletettu. Yrityshankinnat vaativat myös monipuolisia rahoitusratkaisuja, joihin sisältyy joissain tapauksissa kovenanttiehtoja ja jotka voivat vaikuttaa toiminnan jatkorahoitusmahdollisuuksiin tai sen ehtoihin. Yritysmyynteihin liittyvät riskit Ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö onnistuu tekemään portfoliomuutoksia liiketoiminta-alueillaan taloudellisesti kannattavasti tai että portfoliomuutokset ylipäänsä on mahdollista muutoin hyväksyttävin ehdoin tai suunnitellussa tai strategian mukaisessa aikataulussa. Portfoliomuutoksiin liittyy tyypillisesti myyjän vastuita kaupan kohteesta, mistä voi aiheutua vastuita Panostaja Konsernille. 1

7 Lisäksi portfoliomuutosten ajankohtaa ei voi ennustaa tarkasti etukäteen, sillä listaamattomien yhtiöiden osakkeet ovat suhteellisen epälikvidejä. Yrityksen myyntiin vaikuttavat muun muassa konserni- tai osakkuusyhtiön kehitys, toimialan suhdanteet sekä pääomamarkkinatilanne. Koska mahdollisuutta portfoliomuutokseen ja sen ajoitusta ei voida ennustaa tarkasti, mutta niillä saattaa olla suuri vaikutus Yhtiön vuosittaiseen kassavirtaan, saattavat Yhtiön kassavirrat ja tuotot vaihdella merkittävästi vuodesta toiseen. Panostaja Konsernin liiketoiminta-alueisiin liittyviä riskejä Panostaja Konserni toimii kehitysyhtiönä useilla eri toimialoilla, jotka ovat toisistaan hyvin poikkeavia liiketoiminnan luonteen, liiketoimintaan liittyvien riskien, pääoma- ja henkilöstövaltaisuuden, kulurakenteen, ulkomaankaupan osuuden ja monen muun tekijän suhteen. Lisäksi Yhtiön harjoittamalle kehitysyhtiötoiminnalle ovat tunnusomaisia toimintojen kehittäminen ja erilaiset omistettuja toimialoja koskevat yritysjärjestelyt, mikä vaikuttaa Panostaja Konsernin ja sen liiketoimintojen riskien analysointiin. Eri liiketoiminta-alueiden huonolla menestyksellä tai markkinoiden heikolla suhdannekehityksellä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus yhden tai useamman liiketoiminta-alueen ja sitä kautta koko Panostaja Konsernin toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Toisaalta toimiminen usealla liiketoiminta-alueella tasaa yksittäisen liiketoiminta-alueen vaihtelujen vaikutusta. Eri toimialojen suhdanneherkkyys ja toiminnan kannattavuuden ja volyymin vaihtelu eroavat toisistaan selkeästi, eikä eri liiketoiminta-alueilla ole suoranaista yhteistyötä tai synergiaetuja kuin rajallisesti. Panostaja Konsernin kolmetoista liiketoiminta-aluetta toimivat erilaisilla toimialoilla. Tavoitteena on, ettei Konsernin taloudellinen tulos ole olennaisesti riippuvainen yksittäisen liiketoiminta-alueen kehityksestä ja tuloksesta. Yksittäisen liiketoiminta-alueen kasvaessa sen merkitys koko Konsernin kannalta korostuu, jolloin yksittäiseen liiketoiminta-alueeseen liittyvien riskien realisoitumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Konsernin toimialojen näkymät näyttävät tällä hetkellä suotuisilta lyhyellä aikajänteellä. Kuitenkaan ei ole takeita siitä, että toimialat, joille Yhtiö sijoittaa, kehittyisivät tulevaisuudessa suotuisasti. Konsernin liiketoiminnan kasvun myötä Panostaja pyrkii pienentämään yksittäisten tytäryhtiöiden vaikutuksia Konsernin kokonaisriskiin. Panostajan tytäryhtiöt eivät ole ns. start up -vaiheessa, vaan kukin yhtiö on toiminut toimialallaan jo vuosia. Panostajan liiketoiminta-alueilla on kullakin tavoitteena kannattavuuden lisäksi kasvuhakuisuus. Voimakas kasvu asettaa merkittäviä vaatimuksia kohdeyritysten johdolle, rahoitusresursseille, henkilöstölle sekä informaatiojärjestelmille ja taloudelliselle seurannalle. Yhtiö ei voi taata, että liiketoiminta-alueet kykenisivät täyttämään kasvun asettamat vaatimukset. Liiketoiminta-alueiden arvostamiseen liityvät riskit ja konserniliikearvo Merkittävä osa Panostajan varoista muodostuu Yhtiön oman- ja vieraan pääoman ehtoisista sijoituksista Konsernin liiketoiminta-alueisiin. Nämä varat arvostetaan kulloinkin markkinaolosuhteiden ja muiden asiaan vaikuttavien tekijöiden perusteella. Siten näiden varojen arvonalentuminen saattaisi johtaa alaskirjauksiin, jotka puolestaan saattaisivat vaikuttaa muun muassa Konsernin oman pääoman määrään ja tulokseen. Konserni testaa vuosittain liikearvon sekä niiden aineettomien hyödykkeiden arvon, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, mahdollista arvonalentumista. Yritysostoihin liittyvää liikearvoa on kirjattu Konsernin taseeseen noin 39,2 miljoonaa euroa ja sitä on kohdistettu seuraaville rahavirtaa tuottaville yksiköille (tai yksikköjen ryhmille): Oy Alfa-Kem Ab (Teknokemia), Flexim Security Oy (Turvallisuus), Heatmasters Group Oy (Lämpökäsittely), Kopijyvä Oy (Digitaaliset painopalvelut), KL-Varaosat Oy (Autovaraosat), Suomen Helasto Oy (Helat), Suomen Kiinnikekeskus Oy (Kiinnikkeet), Takoma Oyj (Takoma), Vindea Oy (Lisäarvologistiikka) ja Ecosir Group Oy (Ympäristöteknologia). Liikearvon osuus Yhtiön omasta pääomasta oli noin 93,1 prosenttia. Arvoja tarkistetaan normaalisti tilikauden viimeisen puoliskon aikana budjetointiprosessin yhteydessä. Liikearvo testataan myös aina silloin, kun havaitaan viitteitä arvonalentumisesta. Tilikaudella 2010 Yhtiö kirjasi 1,5 miljoonan euron alaskirjauksen Ympäristöteknologia-segmentin liikearvosta ja tilikaudella ,5 miljoonan euron alaskirjauksen Oy Alfa-Kem Ab:n liikearvosta. Tilikaudella 2008 ei tehty liikearvon alaskirjauksia. Kuvaus viimeksi suoritetun testauksen yhteydessä havaituista herkkyyksistä sisältyy tämän Perusesitteen liitteenä A olevan Yhtiön tilikauden 2010 konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohtaan 18. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu käyttöarvolaskelmiin. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä. Vaikka Yhtiön johdon näkemyksen mukaan käytetyt oletukset ovat asianmukaisia, saattavat arvioidut kerrytettävissä olevat rahamäärät erota olennaisesti tulevaisuudessa toteutuvista. Käyttöarvon laskennassa käytetyt keskeiset muuttujat ovat budjetoitu liikevaihto ja budjetoitu liikevoitto. Liikevoiton osalta on huomioitu myös sellaisten uudelleenjärjestelyjen, jotka on jo toteutettu tai joihin on sitouduttu, tuomat kustannussäästöt ja muut hyödyt. 2

8 Kansainvälinen investointilama voi pitkittyessään johtaa joidenkin liiketoiminta-alueiden liikearvotestauksen perusteena olevien ennusteiden muuttumiseen. Tällaisesta muutoksesta saattaisi aiheutua liikearvojen alaskirjaustarvetta. Mahdolliset arvonalentumiset heikentävät Yhtiön omavaraisuusastetta ja niillä voi siten olla negatiivinen vaikutus Yhtiön lainojen kovenantteihin. Panostajan konserni- ja osakkuusyhtiöihin tekemien sijoitusten liikearvon merkittävä arvonalentuminen voisi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Valuuttakurssiriskit Valuuttakurssiriskeillä ei normaalisti ole merkittävää vaikutusta Konsernin taloudelliseen tulokseen ja kehitykseen. Yhtiön tilinpäätösvaluutta on euro ja sen osakkeen substanssiarvo lasketaan euroissa. Yhtiö saattaa jatkossa tehdä sijoituksia muissakin valuutoissa kuin euroissa. Valuuttariskiltä suojautuminen ei ehkä ole aina mahdollista tai järkevää. Valuuttakurssien vaihtelu ja valuuttakurssien sääntely saattaa vaikuttaa Yhtiön sijoitusten arvoon sekä tuottoihin, jotka myös lasketaan euroissa. Valuuttakurssien vaihteluilla saattaa siten olla vaikutus Konsernin tulokseen. Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä euroissa ja osakkeille maksettavat osingot tullaan maksamaan euroissa. Euron arvon aleneminen muihin valuuttoihin nähden pienentäisi näihin arvopapereihin tehdyn sijoituksen arvoa kyseisissä valuutoissa. Valuuttariskien hallinnassa konsernipolitiikkana on suojata merkittävät kiinteähintaiset, yleensä projektiluontoiset, kaupat termiinein. Konsernissa ei pääsääntöisesti suojata valuuttavirtoja. Konsernissa on ostoja myös euroalueen ulkopuolelta, jotka tasapainottavat valuuttariskejä. Konsernilla ei ole korollisia velkoja muissa valuutoissa kuin euroissa. Ei kuitenkaan voi olla varmuutta siitä, ettei valuuttakurssivaihteluilla olisi tulevaisuudessa olennaisen haitallista vaikutusta Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Korkoriskit ja rahoitukseen liittyviä riskejä Panostaja Konserni rahoittaa toimintansa oman pääoman lisäksi vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Osassa Panostaja Konsernin vieraan pääoman ehtoista rahoitusta on kovenantti- tai muita ehtoja, jotka on sidottu Konsernin omavaraisuuteen, kannattavuuteen tai Konsernin omistusosuuteen toisissa konserniyrityksissä. Nämä rajoitukset voivat vaikuttaa muuhun Konsernin rahoitukseen jatkossa tai vastaavasti ne voivat joiltain osin viivästyttää tytäryhtiön velkojen maksua Yhtiölle tai saattavat edellyttää neuvotteluja rahoittajan kanssa. Panostaja Konsernin lainoihin sisältyviä kovenantteja ja niiden rikkoutumistapauksia tilikausilla on kuvattu tämän Perusesitteen kohdassa Rahoituksen lähteet Pääoman käyttöä koskevat rajoitukset. Oman ja vieraan pääoman pääomamarkkinoiden muutokset, liiketoiminta-alueiden suhdannevaihtelut tai muut muutokset toiminnan edellytyksissä ja Panostaja Konsernin pääomarakenteessa voivat kuitenkin aiheuttaa sen, että Panostaja Konsernin tai liiketoiminta-alueiden rahoitus täytyy neuvotella uudelleen, rahoituksen ehdot voivat heikentyä tai Panostaja Konsernin täytyy hankkia lisärahoitusta. Heikko taloudellinen tulos tai rahoitusmarkkinoiden heikkeneminen voi aiheuttaa myös sen, että tässä Perusesitteessä kuvattuja tulevaisuudensuunnitelmia ei voida toteuttaa osittain tai lainkaan. Katso Rahoituksen lähteet. Rahoituksen saatavuus voi muodostua epävarmuustekijäksi, mikäli yleinen taloudellinen tilanne erityisesti euroalueella aiheuttaa rahoitusmarkkinoilla likviditeettiongelmia. Yhtiön vieraan pääoman ehtoinen rahoitus on pääosin vaihtuvakorkoista, ja tästä syystä Yhtiön korkokulut seuraavat ilman suojaustoimenpiteitä merkittävästi lyhyiden markkinakorkojen muutoksia. Osa Panostaja Konsernin tytäryhtiöistä käyttää koronvaihtosopimuksia, joilla oli suojattu 25,7 miljoonaa euroa vaihtuvakorkoisista lainoista. Konserni ei sovella suojauslaskentaa. Osa Konsernin veloista, muun muassa yrityskauppoihin liittyvät lisäkauppahintavastuut, ovat korottomia. Rahoituksen saatavuuden suhteen Yhtiö on vahvistanut oman pääoman ehtoisen rahoituksen määrää ja muutoinkin pyrkinyt laajentamaan rahoituspohjaa ja -vaihtoehtoja tulevien hankkeiden rahoitusta varten. On mahdollista, ettei Yhtiö saa tarvittavaa rahoitusta taloudellisesti hyväksyttävin ehdoin tai lainkaan. Yritysostot tai muut merkittävät kasvuhankkeet voivat edellyttää Yhtiöön lisäpääomaa. Kasvuhankkeiden rahoitus voi myös edellyttää, että Yhtiö irtautuu yhdestä tai useammasta liiketoiminta-alueesta. Mikäli konserniyhtiöistä saadut myyntihinnat ja Yhtiön muut käteisvarat eivät riitä kasvun rahoittamiseen, on mahdollista, että Yhtiö joutuu realisoimaan myös varallisuutta, josta irtautumista ei ole suunniteltu ja josta saavutettava tuotto on Yhtiön tuottotavoitteita merkittävästi alhaisempi. Osingonjakoon liittyvät riskit Osakeyhtiölain mukaan osinkoa voidaan maksaa yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilintarkastetun tilinpäätöksen ja päätettyä osingonjaosta yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Osinko voi olla enintään osingonjaon perusteena olevan tilinpäätöksen osoittamien jakokelpoisten varojen suuruinen ottaen huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet epäedulliset muutokset. Varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden. Yhtiön kyky maksaa osinkoa emoyhtiön osakkeenomistajille riippuu Konsernin kannattavuudesta sekä jaettavissa olevista varoista. Konsernin kannattavuus ja kassavirta saattaa vaihdella merkittävästi riippuen tilikauden aikana tapahtuvista irtautumisista. Tästä syystä osingon määrä saattaa vaihdella huomattavasti vuosittain. On mahdollista, että Yhtiö päättää olla jaka- 3

9 matta lainkaan osinkoa osakkeenomistajilleen. Tällä saattaa olla haitallinen vaikutus Yhtiön osakekurssiin. Yhtiön osinkopolitiikkaa on selostettu tarkemmin tämän Perusesitteen kohdassa Osingonjakoperiaatteet. Konsernin sisäiseen raportointiin ja hallintoon liittyviä riskejä Konserni on muodostunut hankkimalla suomalaisia PK-yrityksiä, joiden yrityskulttuuri ja hallinto ovat ennen niiden liittymistä Panostaja Konserniin olennaisella tavalla poikenneet niistä vaatimuksista, joita sääntely asettaa julkisesti noteerattujen arvopapereiden liikkeeseenlaskijalle. Yhtiön raportointijärjestelmä on hajautettu, ja tytäryhtiötä seurataan emoyhtiöstä käsin muun muassa siten, että emoyhtiön hallituksen ja johdon jäsenet osallistuvat tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyyn. Panostaja Konsernin rakenteesta johtuen voi yksittäistapauksissa käydä niin, ettei listattu emoyhtiö saa tytäryhtiöistä olennaisia tietoja riittävällä nopeudella ja tarkkuudella. Mahdolliset puutteet tiedonkulussa, raportoinnissa ja hallinnossa saattavat heikentää markkinoiden luottamusta Yhtiöön sijoituskohteena, millä voi olla Yhtiön osakkeen arvoa olennaisesti heikentävä vaikutus. Riippuvuus ammattitaitoisesta johdosta ja avainhenkilöistä Yhtiön menestyminen riippuu osin sen ja sen omistamien yritysten johdosta ja palveluksessa olevasta henkilöstöstä sekä Panostaja Konsernin kyvystä pitää palveluksessaan nykyinen johto ja tarvittava henkilökunta sekä rekrytoida uutta henkilöstöä. Erityisesti koska Yhtiössä on hyvin rajallinen määrä henkilökuntaa, avainhenkilöiden menetys voi vaikuttaa epäedullisesti Panostaja Konsernin kykyyn tuottaa ja käsitellä asianmukaisesti tietoa, kykyyn toteuttaa yritysjärjestelyjä ja myös toiminnan tulokseen. Ellei Panostaja Konserni kykene rekrytoimaan, kouluttamaan ja motivoimaan pätevää henkilöstöä ja pitämään sitä palveluksessaan, se ei välttämättä pysty kilpailemaan tehokkaasti liiketoiminta-alueillaan ja toteuttamaan täysimääräisesti strategiaansa. Näillä tekijöillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Liiketoiminta-alueisiin liittyvät riskit Kilpailutilanne Kilpailutilanteen jatkuva muutos kuten hintakilpailu ja yksittäiselle liiketoiminta-alueelle tulevat uudet kilpailijat voivat vaikuttaa Konsernin taloudelliseen tulokseen ja kehitykseen, vaikka Konserni ja sen liiketoiminta-alueet kehittävät jatkuvasti toimintojaan kilpailutilanteen mukaisesti. Kiristyvä kilpailu saattaa kuitenkin heikentää Yhtiön asemaa, markkinaosuutta ja kasvumahdollisuuksia, millä puolestaan saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Toimialariskit sekä asiakaskeskittymät Konsernin taloudelliseen tulokseen ja kehitykseen yleisellä suhdannekehityksellä ja erityisesti Suomen talouden kehityksellä voi olla merkittävä vaikutus. Panostaja Konsernin toiminnalle on tyypillistä, että ensimmäinen ja kolmas vuosineljännes ovat heikompia kuin toinen ja neljäs vuosineljännes. Konsernin taloudellinen tulos ja kehitys eivät ole normaalisti yksittäisestä asiakkaasta riippuvaisia, mutta yksittäisen liiketoiminta-alueen tulokseen ja kehitykseen yhden tai useamman merkittävän asiakkaan menettämisellä voi olla taloudellisia vaikutuksia. Merkittävän asiakkaan menettämisellä erityisesti Takoma- ja Lisäarvologistiikka-liiketoiminta-alueilla voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Asiakasluottoriskit Kaupalliset myyntisaatavat asiakkailta altistavat Panostaja Konsernin luottoriskille ja tämänhetkinen yleinen taloustilanne kasvattaa asiakasluottoriskejä. Asiakasluottoriskien pienentämiseksi Panostaja Konsernin eri yhtiöissä käytetään tarpeen mukaan erilaisia keinoja, muun muassa myydään saatavia rahoituslaitoksille, tehostetaan saatavien valvontaa ja perintää sekä käytetään luottoseurantayhtiöiden maksukäyttäytymiseen ja vakavaraisuuteen liittyviä raportteja luottopäätösten tukena. Kukin Konsernin tytär- ja osakkauusyhtiö vastaa ensisijaisesti omiin asiakassaataviinsa liittyvistä luottoriskeistä. Luottoriskejä seurataan tytär- ja osakkuusyhtiöissä jatkuvasti ja luottoriskitilanteen seuranta kuuluu myös tytäryhtiöiden hallitusten vakioasialistalle. Vallitsevan taloudellisen epävarmuuden johdosta luottoriskien mahdollisuus on merkittävä epävarmuustekijä osalla Konsernin liiketoimintasegmenteistä. Raaka-aineiden hinta- ja saatavuusriskit Erityisesti Takoma- ja Puusepänteollisuus-liiketoiminta-alueilla raaka-aineiden hintakehityksellä on huomattava merkitys eräiden Panostaja Konsernin yhtiöiden kannattavuudelle. Yhtiön johto uskoo, että konserniyhtiöiden käyttämien pääasiallisten raaka-aineiden hintariski on hallittavissa, ja lopputuotteiden myyntihintoja on ainakin osittain mahdollista muuttaa raakaaineiden hintakehityksen mukaisesti. Hinta- ja saatavuusriskejä pyritään vähentämään pitkäaikaisilla yhteistyösopimuksilla sekä kattavien yhteistyökumppani- ja alihankintaverkostojen avulla. Jos raaka-aineiden hinta kehittyy Panostaja Konsernin 4

10 kannalta epäsuotuisasti tai jos raaka-aineiden saatavuus vaikeutuu tai estyy, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Ympäristöriskit Panostaja Konsernin liiketoiminta-alueet, erityisesti Puusepänteollisuus ja Teknokemia harjoittavat teollista toimintaa, joka voi saastuttaa muun muassa maaperää, pinta- ja pohjavesiä, ilmaa sekä rakennuksia erityisesti vuodon tai onnettomuuden sattuessa sekä aiheuttaa paikallisia meluhaittoja. Tämä saattaa johtaa ympäristölakien rikkomiseen ja korvausvastuuseen sekä mahdollisesti myös rikosoikeudelliseen vastuuseen, kuten yhteisösakkoon. Tämän lisäksi seurauksena saattaa olla erilaisten lupaehtojen kiristyminen. Jos Panostaja Konsernin nykyisin tai aiemmin omistama tai käyttämä kiinteistö olisi sen toiminnan tai aiemman omistajan toiminnan pilaamaa, tämä voi tarkoittaa sitä, että Panostaja Konserni vastaa pilaantuneen alueen puhdistamisesta tai mahdollisesta kiinteistön arvon alentumisesta. Tällä hetkellä ei ole vireillä mitään korvaus- tai puhdistamisvaatimuksia, mutta niiden mahdollisuutta tulevaisuudessa ei voida sulkea pois. Ympäristömääräysten tiukentuminen tai voimassa olevien määräysten tiukempi soveltaminen tai muiden ympäristöriskien toteutuminen voisi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Ympäristölupiin ja -riskeihin liittyen Konsernin ympäristöriskien kannalta merkitykselliset liiketoimintayhtiöt analysoivat omaa tilannettaan ja tekevät tarvittaessa tarkennuksia ja hakevat asianmukaiset luvat, jos toimintaympäristö tai viranomaismääräykset muuttuvat. Ympäristöriskit liittyvät muun muassa mahdollisiin suoranaisiin ympäristövahinkoihin ja välillisiin, esimerkiksi tuotantotoiminnan jälkeisiin kunnostus- tai maisemointivelvoitteisiin. Viranomaismääräysten muutokset Osaa Panostaja Konsernin liiketoiminnasta säädellään viranomaismääräyksin. Teknokemia-liiketoiminta-alueen toimintaan vaikuttavat kemikaaleja koskevat säännökset ja viranomaismääräykset ja Lämpökäsittely-liiketoiminta-alueeseen kuuluvalla Heatmasters Oy:llä on toimintaansa varten ympäristölupa. Panostaja Konsernissa seurataan viranomaissääntelyn muutoksia, ja niihin pyritään reagoimaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Muutokset näissä luvissa ja viranomaismääräyksissä tai viranomaisorganisaatioissa voivat aiheuttaa Panostaja Konsernille uusia velvoitteita tai vaikeuttaa harjoitettavia tai suunniteltuja liiketoimintoja siten, että liiketoimintaa ei pystytä harjoittamaan kannattavasti tai, mikäli tarvittavia lupia ei saada taikka ne menetetään, liiketoiminta voi estyä kokonaan tai osittain. Tämä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Panostaja Konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Takuuriskit Konserniyhtiöiden toimittamiin tuotteisiin liittyy usein asiakkaille annettavia laatu- ja/tai määrätakuita, joihin liittyy lyhyen aikavälin korjausvelvoite. Nämä riskit on suojattu suoraan vain osittain, mutta Panostaja Konsernin yhtiöt kiinnittävät erityistä huomiota laadun tarkkailuun ja tuotteiden kehittämiseen. Lisäksi konsernin ulkopuoliset alihankkijat vastaavat omalta osaltaan tietyltä osin takuuasioista. Takuisiin perustuvat riskit tai vastuu ulkopuolisen alihankkijan toiminnasta saattavat toteutuessaan vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Muita riskejä Omaisuus- ja vahinkoriskit Panostaja Konserni harjoittaa liiketoimintaansa suoraan tai välillisesti omistamiensa tai vuokraamiensa kiinteistöjen sekä niillä sijaitsevien rakennusten ja tuotantolaitosten kautta. Omaisuusriskit on pyritty kattamaan mahdollisimman laajasti vakuutusturvalla, omavastuun osuutta lukuun ottamatta. Lisäksi välilliset korvausvelvoitteet, ja esimerkiksi merkittävimmät kuljetusvastuut, on myös pyritty kattamaan vakuutuksilla. Omaisuusriskien vakuutustasoa tarkastellaan säännönmukaisesti. Panostaja Oyj:llä ei ole toiminnan keskeytysvakuutusta, mutta sen tytäryhtiöillä on tällaisia vakuutuksia. Yhtiön käsityksen mukaan vakuutusturva on yleisen käytännön mukainen. Vakuutusturvalle on kuitenkin asetettu rajoja ja rajoituksia, eikä vakuutus välttämättä kata kaikkia riskejä. Vaikka vakuutus riittäisikin korvaamaan Yhtiön välittömät menetykset, vakuutettua omaisuutta koskevat muut vahingot ja vahingosta johtuvat tulonmenetykset saattavat vaikuttaa Yhtiöön olennaisen haitallisesti. Yhden tai useamman vahingollisen tapahtuman toteutumisella tai riittämättömällä vakuutusturvalla saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Oikeudenkäynnit, viranomaismenettelyt ja hallinnolliset menettelyt Yhtiöllä ja sen konserniyhtiöillä on vireillä joitakin riita-oikeudenkäyntejä sekä lisäksi lähinnä verotukseen liittyviä hallinnollisia prosesseja. Vireillä olevia menettelyjä on kuvattu tämän Perusesitteen kohdassa Liiketoiminnan kuvaus ja konsernirakenne Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt. Vireillä oleviin ja mahdollisesti tulevaisuudessa vireille tuleviin oikeudenkäynteihin ja viranomaismenettelyihin liittyy riskejä, joiden toteutuessa Panostaja Konsernille voi aiheutua taloudellisia mene- 5

11 tyksiä tai rajoittavien määräysten vuoksi liiketoiminnan mahdollisuuksien rajoittumista. Näillä tekijöillä voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Panostaja Konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen tilanteeseen ja liiketoiminnan tulokseen. Veroriskit Yhtiön ja Panostaja Konsernin keskeisimmät veroriskit liittyvät verolainsäädännön muutoksiin tai mahdollisiin virheellisiin tulkintoihin. Muuttuneen verolainsäädännön mukaan pääomasijoitusyhtiöksi luokiteltavien yhtiöiden myyntivoitot ovat veronalaisia ja myyntitappiot vähennyskelpoisia verotuksessa. Muilla osakeyhtiöillä myyntivoitot voivat tietyin edellytyksin olla verovapaita ja myyntitappiot vähennyskelvottomia. Nämä Suomen verolainsäädännössä tapahtuneet muutokset voivat siis vaikuttaa Panostajan tytäryhtiöiden myynnissä saatamien myyntivoittojen ja/tai -tappioiden verotukseen. Muuttuneen lainsäädännön tulkinnasta johtuen Yhtiön johdolla ei ole Konsernin verokohtelusta varmuutta. Muutokset tai virheelliset tulkinnat saattavat johtaa veronkorotuksiin tai muihin taloudellisiin menetyksiin. Tällaisen riskin toteutumisella voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Panostaja Konserniin, sen taloudelliseen asemaan ja toiminnan tuloksiin. 6

12 VAKUUTUS PERUSESITTEEN TIEDOISTA Yhtiö vastaa tähän Perusesitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiö vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että sen parhaan ymmärryksen mukaan tässä Perusesitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Tampereella, Panostaja Oyj Yllä mainitun lisäksi Yhtiö ei anna mitään nimenomaista tai välillistä vakuutusta tai takuuta tässä Perusesitteessä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Yhtiö kuitenkin päivittää tarvittaessa tässä Perusesitteessä annettuja tietoja arvopaperimarkkinalain (495/ ) 2 luvun 3b :n mukaisesti. Nykyiset tilintarkastajat TILINTARKASTAJAT Yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin ensimmäisen kerran pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa KHT Eero Suomela (Nokkalankulma 7 B, Espoo) ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (Itämerentori 2, Helsinki), jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti. Aiemmat tilintarkastajat Yhtiön varsinaisina tilintarkastajina toimi ja välisenä aikana KHT Hannu Pellinen (c/o PricewaterhouseCoopers Oy, Hämeenkatu 26 A, Tampere) ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (Itämerentori 2, Helsinki), jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi alkaen KHT Janne Rajalahti. TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Eräät tässä Perusesitteessä esitetyt lausumat, mukaan lukien, muun muassa kohdissa Riskitekijät, Osingonjakoperiaatteet, Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema, Viimeaikainen kehitys ja tulevaisuudennäkymät ja Tietoja Yhtiöstä esitetyt lausumat perustuvat Yhtiön johdon näkemyksiin ja käsityksiin sekä tällä hetkellä Yhtiön johdon tiedossa olevien seikkojen perusteella tehtyihin oletuksiin, ja ne voivat siten olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Muun muassa lausumia, jotka sisältävät verbin uskoa, odottaa, ennakoida, aikoa, suunnitella, tai näitä vastaava verbin tai ilmaisun, voidaan pitää tulevaisuutta koskevina lausumina. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden toteutuessa Yhtiön todellinen tulos, toiminta ja saavutukset tai toimialan tulokset voivat poiketa olennaisesti tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai välillisesti esitetyistä tuloksista, toiminnasta tai saavutuksista. Tällaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa pääomamarkkinaan ja yleiseen taloustilanteeseen liittyvät riskit, korko- ja rahoitusriskit, kilpailutilanne ja toimialariskit, yritysostoihin ja yritysmyynteihin liittyvät riskit, liiketoiminta-alueiden arvostamiseen liityvät riskit ja konserniliikearvo, sekä muut kohdassa Riskitekijät kuvatut seikat. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takuita Panostaja Konsernin tulevasta toiminnallisesta tai taloudellisesta kehityksestä. Muualla tässä Perusesitteessä kuvattujen tekijöiden ohella kohdassa Riskitekijät käsitellyt tekijät saattavat johtaa siihen, että Panostaja Konsernin liiketoiminnan todellinen tulos tai taloudellinen asema poikkeavat olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa kuvatusta. Mikäli yksi tai useampi kyseisistä riskeistä tai epävarmuustekijöistä toteutuu, tai jokin olettamuksista osoittautuu virheelliseksi, Panostaja Konsernin liiketoiminnan todellinen tulos tai taloudellinen asema saattavat poiketa olennaisesti tässä Perusesitteessä ennakoidusta, uskotusta, arvioidusta tai odotetusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole eikä se ota velvollisuudekseen päivittää tähän Perusesitteeseen sisältyviä tulevaisuuden näkymiä koskevia lausumia, ellei soveltuva lainsäädäntö sitä edellytä. Lisätietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa Panostaja Konsernin tulokseen, toimintaan tai tavoitteiden saavuttamiseen, on esitetty kohdassa Riskitekijät. Yhtiön kulloinkin liikkeeseen laskemiin ja/tai tarjoamiin arvopapereihin liittyviä riskejä kuvataan tarkemmin Perusesitteeseen liittyvässä Arvopaperiliitteessä. VERKKOSIVUSTON TIEDOT EIVÄT KUULU LISTALLEOTTOESITTEESEEN Perusesite sisältäen siihen viittaamalla sisällytetyt tiedot ja Perusesitteeseen kulloinkin liittyvät Arvopaperiliitteet julkistetaan Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa Yhtiön verkkosivustolla tai millä tahansa muulla verkkosivustolla esitetyt tiedot eivät kuitenkaan ole osa tätä Esitettä, eikä sijoituspäätöstä harkitsevien tule perustaa päätöstään arvopapereihin sijoittamisesta tällaisiin tietoihin. 7

13 SAATAVILLA OLEVIA TIETOJA Yhtiö julkistaa vuosikertomuksensa, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, osavuosikatsaukset ja muun tiedon lainsäädännön ja Helsingin Pörssin sääntöjen määräämällä tavalla. Kaikki vuosikertomukset, osavuosikatsaukset ja pörssitiedotteet julkistetaan suomeksi ja englanniksi. Näiden asiakirjojen jäljennökset ovat saatavilla Yhtiön pääkonttorista Tampereella osoitteesta Postitorvenkatu 16, Tampere, puhelin

14 TIETOJA YHTIÖSTÄ Yleistiedot Yhtiön toiminimi on Panostaja Oyj. Yhtiö on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin, sen yritys- ja yhteisötunnus on ja kaupparekisterinumero Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin toiminimellä Panostaja Oy ja se on muuttunut julkiseksi osakeyhtiöksi ja vaihtanut toiminimekseen Panostaja Oyj Yhtiön kotipaikka on Tampere. Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön rekisteröity postiosoite on PL 783, Tampere, ja sen käyntiosoite on Postitorvenkatu 16, Tampere. Yhtiön puhelinnumero on Yhtiön osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä kaupankäyntitunnuksella PNA1V ja ISIN-koodilla FI Yhtiö on luokiteltu Helsingin Pörssin käyttämässä GICS -toimialaluokituksessa Rahoitus -ryhmään. Yhtiön historian keskeisimmät tapahtumat Yhtiö on suomalainen panostusyhtiö, joka on perustettu vuonna luvun alun talouslama Suomessa vaikutti voimakkaasti myös Panostaja Konsernin liiketoimintaan. Mittavista saneeraustoimista huolimatta Yhtiö haki yrityssaneerausmenettelyä Yrityssaneerausohjelman piti alun perin päättyä keväällä 2002, mutta onnistuneiden laman jälkeisten liiketoimien johdosta saneerausohjelma päätettiin ennenaikaisesti jo vuonna 1999 uudelleenrahoituksen avulla. Muita Yhtiön merkittäviä tapahtumia kuvataan seuraavassa historiakatsauksessa. Yhtiön historia ennen tilikautta Panostaja Oy perustettiin 1985 Yhtiö hankki Matti-Ovi Oy:n osakekannan 1987 Yhtiö hankki Lämpö-Tukku Oy:n osakekannan 1990 Yhtiö listautui Helsingin Pörssiin 1990 Yhtiö hankki Toimex Oy:n osakekannan 1991 Yhtiö myi Suomen Helasto Oyj:n osakekannan 1992 Yhtiö myi Tilamarkkinat Oy:n osakekannan 1996 Yhtiö myi Tilamarkkinat-Yhtiöt Oyj:n osakekannan Cramo Oyj:lle 1997 Yhtiö muutettiin julkiseksi osakeyhtiöksi (Panostaja Oyj) 2003 Yhtiö hankki Vallog Oy:n osakekannan 2006 Yhtiö myi Pajakulma Oy:n osakkeet (70,06 % osakekannasta) Raskone Oy:lle 2007 Yhtiö laski liikkeeseen 21,25 miljoonan euron määräisen vaihdettavan pääomalainan 2007 Yhtiön osakkeelle otettiin markkinatakaus OKO Pankki Oyj:ltä 2007 Yhtiö hankki KL-Varaosat-yhtiöiden osakekannat 2007 Yhtiö hankki osakekaupalla ja julkisella ostotarjouksella 95,41 % Suomen Helasto Oyj:n osakekannasta 2007 Yhtiö hankki Suomen Lämpökäsittely Oy:n ja Heatmasters Oy:n osakekannat 2007 Yhtiö hankki Tampereen Laatukoneistus Oy:n osakekannan 2007 Yhtiö hankki Suomen Helasto Oyj:ltä sen liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden osakekannat Tilikausi 2008 Yhtiön A-osakesarjan osakkeet, joilla oli kaksikymmentä (20) ääntä osaketta kohti, ja B-osakesarjat osakkeet, joilla oli yksi (1) ääni osaketta kohti, yhdistettiin yhdeksi osakelajiksi, jossa jokaisella osakkeella on yksi ääni ja muutoinkin kaikilta osin samanlaiset oikeudet. Osakesarjojen yhdistäminen toteutettiin muuntamalla kukin A-sarjan osake B-sarjaa vastaavaksi uudeksi osakkeeksi. Samalla Yhtiön osakkeiden nimellisarvo poistettiin. Osakelajien yhdistämiseen liittyvän A-sarjan osakkeiden äänivallan menetyksen johdosta annettiin hyvityksenä ns. preemio, joka toteutettiin suuntaamalla maksuton osakeanti A-sarjan osakkeenomistajille. Maksuttoman osakeannin yhteydessä jokaista kolmeatoista (13) A-sarjan osaketta vastaan annettiin maksutta yksi (1) uusi Yhtiön osake. Yhtiö jakoi Takoma Oyj:n osakkeita ja rahaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautuksena osakkeenomistajilleen. Pääomanpalautuksen yhteydessä Yhtiö myös myi Takoma Oyj:n osakkeita osakkeenomistajilleen. Takoma Oyj:n osakkeita jaettiin pääomanpalautuksena 798 Panostaja Oyj:n osakkeenomistajalle yhteensä kappaletta ja rahaa palautettiin ,59 euroa. Pääomanpalautuksen yhteydessä järjestetyssä osakemyynnissä myytiin yhteensä kappaletta Takoman Oyj:n osakkeita yhteensä 1.935,56 euron myyntihinnasta. Pääomanpalautuksen seurauksena Yhtiön 9

15 omistus Takoma Oyj:ssä laski 65,21 %:iin osakkeista ja äänistä. Pääomanpalautuksen kokonaisarvo Panostajan osakkeenomistajille oli noin 3,7 miljoonaa euroa, kun Takoma Oyj:n osakkeen arvona käytetään 1,66 euroa osakkeelta. Puusepänteollisuudessa päätettiin lakkauttaa Matti-Ovi -konsernin Polvijärven tehtaan tuotanto. Polvijärven tehtaan lopettaminen johti 12 henkilön irtisanomiseen. Tilikausi 2009 Lokakuussa 2009 Panostaja Konsernin yksitoista (11) kiinteistöä myytiin 14,2 miljoonan euron velattomaan kauppahintaan PE Kiinteistörahasto I Ky:lle. Myyty kokonaisuus koostui kymmenestä tuotanto- ja logistiikkakiinteistöstä Keski- ja Etelä- Suomen alueella sekä 50 %:n osuudesta Tampereen Lahdesjärven alueella sijaitsevaan maa-alueeseen. Panostaja Konserni sai kaupasta 5,8 miljoonan euron myyntivoiton, josta 4,2 miljoonaa euroa tuloutettiin Konsernin liikevoittoon tilikaudella Loppuosa myyntivoitosta (1,6 miljoonaa euroa) kirjattiin konsernitaseeseen pienentämään Panostajan kiinteistörahastoon tekemän 3,2 miljoonan euron osakkuusyhtiösijotuksen arvoa. Loppuosa myyntivoitosta tuloutuu, mikäli kiinteistörahastoosuutta ei enää käsiteltäisi Panostaja Konsernin osakkuusyhtiönä. Konsernin yhtiöiden toiminta jatkuu myytävissä kiinteistöissä ennallaan ja yhtiöt jatkavat niissä vuokralaisina eripituisilla määräaikaisilla vuokrasopimuksilla. PE Kiinteistörahasto I Ky on kaupan yhteydessä perustettu logistiikka- ja tuotantokiinteistöihin sijoittava kiinteistörahasto. Rahaston suurin sijoittaja on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Osana järjestelyä Yhtiö sijoitti PE Kiinteistörahasto I Ky:ön 3,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa 27,1 prosentin osuutta rahastosta. Tilikausi 2010 Panostaja Konserni muutti segmenttiraportointiaan tilikauden ensimmäisestä osavuosikatsauksesta lähtien siten, että sen liiketoiminta raportoidaan jatkossa neljässätoista segmentissä, jotka ovat Digitaaliset painopalvelut, Turvallisuus, LVI-tukkukauppa, Takoma, Lisäarvologistiikka, Autovaraosat, Lämpökäsittely, Helat, Kiinnikkeet, Kannakkeet, Puusepänteollisuus, Ympäristöteknologia, Teknokemia sekä Muut. Uudet raportoitavat segmentit muodostettiin, koska ne tuottavat keskenään erilaisia tuotteita ja palveluja. Yritysjärjestelyt tilikausilla Digitaaliset painopalvelut Toukokuussa 2008 Panostajan tytäryhtiö Digiprint Finland Oy hankki Kopijyvä Oy:n koko osakekannan. Osakekannasta maksettu lopullinen kauppahinta oli noin 17,0 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä. Yritykaupan yhteydessä hankittujen nettovarojen määrä oli 8,7 miljoonaa euroa. Kopijyvä Oy:n liikevaihto (FAS) päättyneeltä tilikaudelta oli noin 13,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti hankintahetkellä 130 henkilöä. Yrityskaupan myötä Panostaja laajensi liiketoimintaansa ja perusti Konserniin uuden digitaalisiin painopalveluihin erikoistuneen liiketoiminta-alueen. Elokuussa 2009 Digiprint Finland Oy hankki digitaalisia painopalveluja tarjoavan Sokonet Oy:n koko osakekannan. Osakekannasta maksettu lopullinen kauppahinta oli noin 4,1 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä. Yritykaupan yhteydessä hankittujen nettovarojen määrä oli 2,7 miljoonaa euroa. Sokonet Oy:n liikevaihto (FAS) vuonna 2008 oli noin 5,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti hankintahetkellä 50 henkilöä. Sokonet Oy palvelumuotoja ovat kopiointi, tulostus, CAD-päällepiirto, digitaalinenpainaminen, skannaus, SokoPro-projektipankki ja lähettipalvelut. Kesäkuussa 2010 Digiprint Finland Oy hankki 37,5 % osuuden digitaalisia painopalveluja tarjoavan Domus Print Oy:n osakkeista Karhukopio Oy:ltä. Osakkeista maksettu lopullinen kauppahinta oli noin 0,6 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä. Jo ennen kaupan toteuttamista Digiprint Finland Oy omisti 37,5 % osuuden Domus Print Oy:stä, joten kaupan myötä Panostaja Konsernin omistusosuus Domus Print Oy:ssä kasvoi 75 %:iin ja yhtiö muuttuu osakkuusyhtiöstä tytäryritykseksi. Lisäksi syyskuussa 2010 Digiprint Finland Oy osti Domus Print Oy:n toimitusjohtajan Risto Jalon 25 % omistusosuuden yhtiöstä osakevaihdolla, jossa Risto Jalo merkitsi Digiprint Finland Oy:n osakkeita. Osakevaihdon yhteydessä Risto Jalolta siirtyvien osakkeiden arvona käytettiin 0,4 miljoonaa euroa. Domus Print Oy:n liikevaihto (FAS) vuonna 2009 oli noin 4,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti hankintahetkellä 40 henkilöä. Joulukuussa 2010 Digiprint Finland Oy hankki painopalveluja tarjoavan Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd:n koko osakekannan. Osakekannasta maksettu lopullinen kauppahinta oli noin 1,7 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä. Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd:n liikevaihto (FAS) huhtikuussa 2010 päättyneeltä tilikaudelta oli noin 3,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti hankintahetkellä 30 henkilöä. Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd on painotuotteita ja -palveluita tarjoava yritys. Yhtiön palvelumuotoja ovat digitaalinen painaminen, painopinnan valmistus, offset-painaminen, jälkikäsittely ja postitusratkaisut. Yhtiön kotipaikka on Kuopio ja sillä on toimipiste Helsingissä. Koska Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd:n hankinta suoritettiin tilikauden 2010 päättymisen jälkeen, sen vaikutus ei näy Digitaaliset painopalvelut -liiketoiminta-alueen tilinpäätöstiedoissa viimeksi päättyneeltä tilikaudelta. 10

16 Turvallisuus Huhtikuussa 2009 Panostajan tytäryhtiö Novacausa I Oy hankki kulunvalvontatuotteita ja -ratkaisuja tarjoavan Bewator Oy:n koko osakekannan Siemens Osakeyhtiöltä. Bewator Oy:n osakkeista maksettu lopullinen kauppahinta oli noin 7,4 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä. Yritykaupan yhteydessä hankittujen nettovarojen määrä oli 4,1 miljoonaa euroa. Bewator Oy:n liikevaihto (FAS) tilikaudelta oli 11,6 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti hankintahetkellä 47 henkilöä. Kaupan yhteydessä yhtiön toiminimi muutetiin Flexim Security Oy:ksi. Flexim tarjoaa kulunvalvontatuotteita ja - ratkaisuja alkaen koodilukoista ja ovipuhelinjärjestelmistä integroituihin kokonaisjärjestelmiin. Panostajan lukitus- ja turvallisuusliiketoiminta-alueeseen kuului entuudestaan lukituksen, oviautomatiikan ja turvallisuustekniikan palveluihin erikoistunut Lukkoexpert Security Oy. Takoma Marraskuussa 2007 Panostajan tytäryhtiö Takoma Oyj (ent. Suomen Helasto Oyj) hankki Hervannan Koneistus Oy:n osakekannan ja Tampereen Laatukoneistus Oy:n liiketoiminnan. Hervannan Koneistus Oy:n hankinta toteutettiin osakevaihdolla, jossa Hervannan Koneistus Oy:n omistaja Kimmo Korhonen luovutti Takoma Oyj:lle Hervannan Koneistus Oy:n koko osakekannan ja sai vastikkeena uutta Takoma Oyj:n osaketta. Osakevaihdon arvo oli Suomen Helasto Oyj:n osakkeen päätöskurssin mukaan laskettuna 4,9 miljoonaa euroa. Yritykaupan yhteydessä hankittujen nettovarojen määrä oli 1,1 miljoonaa euroa. Hervannan Koneistus Oy:n liikevaihto (FAS) tilikaudelta tilikaudelta oli 11,0 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti hankintahetkellä noin 35 henkilöä. Tampereen Laatukoneistus Oy oli jo entuudestaan osa Panostaja Konsernia. Maaliskuussa 2010 Takoma Oyj hankki voimansiirtokomponentteja valmistavan Moventas Parkano Oy:n koko osakekannan. Osakekannan lopullinen kauppahinta oli noin 4,7 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä, minkä lisäksi Takoma-konserni otti vastatakseen yhtiön 6,3 miljoonan euron nettovelat. Takoma Oyj rahoitti osakekannan kaupan käytettävissä olevilla varoillaan. Yritykaupan yhteydessä hankittujen nettovarojen määrä oli 1,8 miljoonaa euroa. Moventas Parkano Oy:n liikevaihto (FAS) vuonna 2009 oli noin 22,6 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti hankintahetkellä 103 henkilöä. Yrityskauppa merkitsi Takoman Subcon -toimialan laajentumista voimansiirtoon ja koko Takoma-konsernin liikevaihdon kaksinkertaistumista. Lisäarvologistiikka Lokakuussa 2009 Panostajan tytäryhtiö Vallog Group Oy hankki pakkaus- ja logistiikkapalveluita tarjoavan CLO Pakkaukset Oy:n koko osakekannan. Osakekannasta maksettu lopullinen kauppahinta oli noin 4,4 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä. Yritykaupan yhteydessä hankittujen nettovarojen määrä oli 1,5 miljoonaa euroa. CLO Pakkaukset Oy:n liikevaihto (FAS) vuonna 2008 oli noin 11,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti hankintahetkellä 100 henkilöä. CLO Pakkaukset Oy:n palvelumuotoja ovat erilaiset pakkaukset sekä pakkaus-, logistiikka- ja suunnittelupalvelut. Yrityskaupalla Panostaja laajensi lisäarvologistiikkaan erikoistunutta liiketoiminta-aluettaan, johon entuudestaan kuului Vallog Oy. Puusepänteollisuus Lokakuussa 2010 Panostajan tytäryhtiö Suomen Puuporras Oy myi kokonaisuudessaan puuportaiden valmistukseen keskittyvän liiketoimintansa. Kauppa on osa Panostajan puunjalostusalan strategista järjestelyä, jonka tarkoituksena on keskittyä entistä voimakkaammin Matti-Ovi Oy:n sisäovien valmistukseen. Ympäristöteknologia Toukokuussa 2008 Panostajan tytäryhtiö Solikko Oy hankki EcoSir Oy:n liiketoiminnan. EcoSir Oy on erikoistunut jäte- ja kiinteistöhuollon laiteratkaisuihin. Liiketoiminnasta maksettu lopullinen kauppahinta oli noin 2,5 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä. Yritykaupan yhteydessä hankittujen nettovarojen määrä oli 0,3 miljoonaa euroa. EcoSir Oy:n liikevaihto (FAS) tilikaudelta tilikaudelta oli noin 3,9 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti hankintahetkellä 12 henkilöä. Yrityskaupan myötä Panostaja perusti uuden ympäristöteknologiaan erikoistuvan liiketoiminta-alueen. Heinäkuussa 2008 Solikko Oy hankki jätteidenkäsittelylaitteita valmistavan Kospa Oy:n koko osakekannan. Kospan ydinosaamista ovat jätepuristimet, jätteenkeräyssäiliöt ja siirtokuormausasemat. Osakekannasta maksettu lopullinen kauppahinta oli noin 0,5 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä. Yritykaupan yhteydessä hankittujen nettovarojen määrä oli -0,3 miljoonaa euroa. Kospa Oy:n liikevaihto (FAS) hankintaa edeltäneeltä tilikaudelta oli noin 3,0 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti hankintahetkellä 20 henkilöä. Tammikuussa 2009 Solikko Oy hankki jätteiden putkikuljetusjärjestelmiä toimittavan Puztec Oy:n koko osakekannan. Osakekannasta 64 % siirtyi Ecorir Group Oy:n omistukseen heti ja loppuosa Puztec Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi yhdyskunta- ja biojätteen putkikuljetusjärjestelmiä ja kuilukeruujärjestelmiä. Osakekannasta maksettu lopullinen kauppahinta oli noin 1,7 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä. Yritykaupan yhteydessä hankittujen nettovarojen määrä oli 0,2 11

17 miljoonaa euroa. Puztec Oy:n liikevaihto (FAS) hankintaa edeltäneeltä tilikaudelta oli noin 2,0 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti hankintahetkellä 15 henkilöä. EcoSir Oy, Puztec Oy ja Kospa Oy yhdistettiin alkaen Ecosir Group Oy:ksi. Huhtikuussa 2010 Ecosir Group Oy myi liiketoimintakaupalla yhtiön kevyet ja keskiraskaat tuotteet sekä niiden valmistus- ja huoltotoiminnan Harri Salomaan omistamille yhtiöille. Liiketoimintakaupassa siirtyi 25 Ecosir Group Oy:n työntekijää vanhoina työntekijöinä Harri Salomaan omistamiin yhtiöihin. Kaupan kohteena ollut liiketoiminta siirtyi ostajalle ja kaupasta kirjattiin tilikaudella ,7 miljoonan euron myyntitappio. Jatkossa Ecosir Group keskittyy vaativiin yhdyskuntajätteen käsittelyn kokonaisratkaisuihin. Muut Heinäkuussa 2008 Yhtiö myi omistamansa Arme Oy:n osakkeet (69,9 % yhtiön osakekannasta) Sentica Partners Oy:n hallinnoimalle rahastolle. Myyntiin liittyvien kulujen ja asiantuntijapalkkioiden jälkeen Yhtiön osuudeksi kauppahinnasta muodostui 20,0 miljoonaa euroa ja myynnistä kirjattiin noin 11,0 miljoonan euron myyntivoitto tilikaudelle Yrityskaupan vastuiden lisäksi Yhtiö rahoitti ostajaa väliaikaisella 3,5 miljoonan euron luotolla. Investoinnit Nykyiset investoinnit Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden tekemät investoinnit kohdistuvat toisaalta yritysostoihin ja toisaalta liiketoimintojen käytössä olevien käyttöomaisuushyödykkeiden hankintoihin. Lähes kaikki jo toteutetut investoinnit ovat kotimaassa, vaikka joillakin tytär- ja osakkuusyhtiöillä on toimintaa myös Suomen ulkopuolella. Tehdyt investoinnit on rahoitettu oman pääoman ehtoisen rahoituksen, vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen ja välirahoituksen (vaihtovelkakirjalainat) erilaisilla yhdistelmillä, sekä Konsernin liiketoiminnan tuottamalla operatiivisella kassavirralla. Panostaja Konsernin bruttoinvestoinnit tilikaudella 2010 olivat 15,7 miljoonaa euroa (2009: 23,0 miljoonaa euroa ja 2008: 24,2 miljoonaa euroa). Panostaja Konsernin merkittävimpiä investointeja ovat yritysostot, joita on kuvattu kohdassa Tietoja yhtiöstä Yritysjärjestelyt tilikausilla Yritysostojen osuus Panostaja Konsernin bruttoinvestoinneista tilikaudella 2010 oli 12,0 miljoonaa euroa (2009: 15,0 miljoonaa euroa ja 2008: 13,7 miljoonaa euroa). Rakennukset ja rakennelmat Lokakuussa 2009 Panostaja Konsernin yksitoista (11) kiinteistöä myytiin PE Kiinteistörahasto I Ky:lle. Konsernin yhtiöiden toiminta jatkuu myytävissä kiinteistöissä ennallaan ja yhtiöt jatkavat niissä vuokralaisina eripituisilla määräaikaisilla vuokrasopimuksilla. Kaupan jälkeen Panostaja Konsernilla ei ole omistuksessaan merkittäviä rakennuksia tai maa-alueita. Panostaja Konsernin omistuksessa olevien rakennusten ja maa-alueiden yhteenlaskettu kirjanpito-arvo oli noin 0,2 miljoonaa euroa. Koneet ja laitteet sekä muut aineelliset hyödykkeet Konsernin liiketoiminnan käytössä olevien koneiden ja laitteiden yhteenlaskettu tasearvo oli noin 15,5 miljoonaa euroa. Merkittävin osa koneista ja laitteista on tuotantokoneita ja -laitteita. Tilikaudella 2010 Puusepänteollisuus-liiketoiminta-alueeseen kuuluva Matti-Ovi Oy teki historiansa suurimman miljoonaluokan investoinnin uuteen maalauslinjastoon yhtiön Laitilan tehtaalla. Uusi maalauslinjasto on toteutettu niin, että yhtiö pystyy tarjoamaan asiakkailleen entistä ekologisempia tuotteita. Toukokuussa 2010 aloitettu asennustyö saatiin valmiiksi loppukesästä. Linjaston avulla ovituotantoa odotetaan voitavan kasvattaa prosenttia. Aineettomat hyödykkeet, pois lukien liikearvo Yrityshankintojen yhteydessä on IFRS-periaatteiden mukaisesti tunnistettu aineettomia oikeuksia, jotka on aktivoitu hankintahetkellä Panostaja Konsernin taseeseen. Näiden aineettomien hyödykkeiden (tuotemerkkien ja asiakassuhteiden) tasearvo oli noin 3,0 miljoonaa euroa. Aktivoituja tutkimus- ja kehitysmenoja oli noin 1,8 miljoonaa ja muita aineettomia hyödykkeitä oli noin 0,9 miljoonaa euroa. Vireillä olevat investoinnit Panostaja Konsernissa ei tämän Perusesitteen päivämäärällä ole käynnissä merkittäviä investointeja eivätkä Yhtiön johtoelimet ole tehneet päätöksiä merkittäviä tulevia investointeja koskien. 12

18 Panostaja Oyj:n liiketoiminnan kuvaus LIIKETOIMINNAN KUVAUS JA KONSERNIRAKENNE Panostaja Oyj on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva monialayhtiö. Toiminnan ydin on suomalaisen yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehittäminen. Panostajan strategiana on ostaa kehityskelpoisia ja menestyneitä suomalaisia pkyrityksiä, joita se yhdessä yrityksen yrittäjätoimitusjohtajan kanssa kehittää edelleen. Yhteinen tavoite on nostaa yritys alansa kärkiyritysten joukkoon. Panostaja Oyj investoi suoraan omasta taseestaan kohdeyhtiöihin, joista se hankkii enemmistöosuuden. Kohdeyhtiöt voivat olla pieniä ja keskisuuria kaupan, palvelualan ja teollisuuden yrityksiä, joiden liikevaihtotaso on noin 5 20 miljoonaa euroa. Kohdeyhtiöiden valintaprosessi on tarkka, missä tärkeimpiä kriteerejä ovat yhtiön elinkelpoisuus ja sopivuus Panostajan olemassa oleviin tai tulevaisuuden liiketoiminta-alueisiin. Lisäksi Panostajaa kiinnostavat erityisesti kasvu- tai uudelleenjärjestelyvaiheessa olevat toimialat. Yhtiö toimii pitkäaikaisena omistajana ja liiketoiminnan kehittäjänä. Panostaja osallistuu liiketoiminta-alueen kehitystyöhön aktiivisesti ottamalla yhdessä toimitusjohtajan kanssa kokonaisvastuun kyseisen alueen kehittämisestä. Pääomapanostuksen lisäksi Panostajan tuoma lisäarvo liittyy yleensä rahoituksen kokonaisjärjestelyihin, strategian luomiseen, hallitustyöskentelyyn, kasvuun yritysostojen kautta sekä talouden, markkinoinnin ja johtamisjärjestelmien kehittämiseen sekä toimialatuntemukseen. Panostajan toiminta on pitkään perustunut yrittäjämalliin, jossa tytäryritysten toimitusjohtajat ovat myös merkittäviä omistajia % omistusosuudella johtamissaan alakonserneissa, joista Panostajassa käytetään nimitystä liiketoiminta-alue. Osana Panostaja Konsernia nämä yrittäjätoimitusjohtajien vetämät liiketoiminta-alueet ovat myös osa suurempaa pörssilistattua kokonaisuutta. Panostajan johtamisjärjestelmässä yhdistyy täten elementtejä pörssilistatun monialakonsernin johtamisjärjestelmistä sekä yrittäjävetoisesta johtamisesta. Panostajan tavoitteena on saattaa liiketoiminta-alue mahdollisimman nopeasti toimimaan pörssikonsernin itsenäisenä osana, joka voidaan myös irroittaa uudelle omistajalle. Panostaja Konsernin rakenne Panostaja Oyj on emoyhtiö konsernissa, jossa liiketoiminta-alueet on ryhmitelty omiksi alakonserneikseen. Panostaja Konsernin operatiivinen liiketoiminta tapahtuu toimialoittain muodostetuissa liiketoiminta-alueissa, joita Panostaja tukee ja ohjaa toimialan tarpeiden mukaisesti. Liiketoiminta-alue muodostaa oman alakonserninsa, jonka johtamisesta vastaa kyseisen liiketoiminta-alueen eli alakonsernin toimitusjohtaja. Panostajan ja yrittäjätoimitusjohtajan omistus on keskitetty pääsääntöisesti alakonsernin emoyhtiöön ja operatiivinen toiminta tapahtuu kokonaan omistetuissa alakonsernin tytäryhtiöissä. Tavoitteena on mahdollisimman yksinkertainen yhtiörakenne kuitenkin niin, että rakenne pyritään optimoimaan riskienhallinnan ja verotuksen kannalta. Seuraavassa kaaviossa kuvataan Panostaja Konsernin rakennetta tämän Perusesitteen päivämäärällä. Kuvassa ei esitetä niitä Panostaja Konsernin yhtiöitä, joiden liiketoiminta on vähämerkityksistä tai joilla ei tällä hetkellä ole liiketoimintaa. Yksityiskohtaisempi listaus Panostaja Konserniin kuuluvista yhtiöistä ja niiden omistusosuuksista sisältyy kohtaan Liiketoiminnan kuvaus ja konsernirakenne - Luettelo merkittävimmistä tytäryrityksistä. Annektor Oy Oy Alfa-Kem Ab Eurotermo Holding Oy Lämpö-Tukku Oy Kannake Oy Kannake Holding Oy Toimex Oy KL-Parts Oy KL-Varaosat Oy Takoma Oyj Hervannan Koneistus Oy Tampereen Laatukoneistus Oy Takoma Gears Oy 13

19 Suomen Puunjalostus Oy Matti-Ovi Oy Vindea Group Oy Vindea Oy Ecosir Group Oy Heatmasters Group Oy Lahden Lämpökäsittely Oy LLK Holding Oy Heatmasters Oy Heatmasters Sweden Ab Heatmasters Ltd (Puola) Kiinnikekeskus Services Oy Suomen Kiinnikekeskus Oy Novacausa I Oy Flexim Security Oy Suomen Helasto Oy Digiprint Finland Oy Suomen Helakeskus Oy Kopijyvä Oy Domus Print Oy Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd. Copynet Finland Oy Lingoneer Oy Päämarkkinat Panostaja Konserniin kuuluvilla yhtiöillä on vain vähäisessä määrin toimintaa Suomen ulkopuolella. Panostajan eri liiketoiminta-alueiden toiminta-alueita kuvataan alla kohdassa Liiketoiminnan kuvaus ja konsernirakenne Yhteenveto liiketoiminta-alueista. Yhteenveto liiketoiminta-alueista Seuraavissa taulukoissa on esitetty Panostaja Konsernin liikevaihdon ja liikevoiton jakautuminen liiketoiminta-alueittain tilikausina Koska Panostaja ryhtyi noudattamaan uutta liiketoiminta-aluekohtaista segmenttijakoa tilikauden 2010 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien, alla olevissa taulukoissa on esitetty tiedot tilikausilta nykyisen segmenttijaon mukaan ja tilikausilta vanhan segmenttijaon mukaan. Liiketoiminta-aluekohtaiset tiedot varoista, veloista ja liikearvoista sisältyvät Panostajan tilikauden 2010 tilinpäätöksen liitetietojen kohtiin 5 ja (1.000 EUR) IFRS IFRS tilintarkastettu tilintarkastamaton Liikevaihto yhteensä Digitaaliset painopalvelut Turvallisuus LVI-tukkukauppa Takoma Lisäarvologistiikka Autovaraosat Lämpökäsittely Helat Kiinnikkeet Kannakkeet Puusepänteollisuus Ympäristöteknologia Teknokemia Muut Eliminoinnit

20 Liiketulos yhteensä Digitaaliset painopalvelut Turvallisuus LVI-tukkukauppa Takoma Lisäarvologistiikka Autovaraosat Lämpökäsittely Helat Kiinnikkeet Kannakkeet Puusepänteollisuus Ympäristöteknologia Teknokemia Muut (1.000 EUR) IFRS IFRS tilintarkastettu tilintarkastettu Liikevaihto yhteensä Teollisuuden palvelut Puusepänteollisuus Tukkukauppa Takoma Digitaaliset painopalvelut Muut Eliminoinnit Liiketulos yhteensä Teollisuuden palvelut Puusepänteollisuus Tukkukauppa Takoma Digitaaliset painopalvelut Muut Panostaja Konsernilla ei ole maantieteellistä segmenttijakoa, sillä liiketoimintaa harjoitetaan vain vähäisissä määrin ulkomailla. Digitaaliset painopalvelut Digitaaliset painopalvelut -liiketoiminta-alueen emoyhtiönä toimii Digiprint Finland Oy. Digiprint Finland -konsernin liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä toimivat digitaalisia painotuotteita ja -palveluita tarjoavat yritykset Kopijyvä Oy, Domus Print Oy ja Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd. Digiprint Finland -konserni omistaa kokonaisuudessaan Kopijyvä Oy:n, Domus Print Oy:n ja Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd:n osakekannat. Yhtiöiden palvelumuotoja ovat kopiointi, tulostus, CADpäällepiirto, digitaalinen painaminen, skannaus, SokoPro-projektipankki ja lähettipalvelut. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvien yhtiöiden toimipisteet sijaitsevat Etelä-, Keski- sekä Itä-Suomessa. Lisäksi konsernilla on toimintaa Tallinnassa ja Pietarissa. Konserniin kuuluu myös käännöstoimisto Lingoneer Oy. Digitaaliset painopalvelut tulivat Panostaja Konserniin Kopijyvä Oy:n hankinnan myötä toukokuussa Panostajan omistusosuus Digiprint Finland Oy:stä on 65,84 prosenttia. Loppuosan yhtiön osakkeista omistavat sijoitusyhtiönsä HV-Holding Oy:n kautta yhtiön toimitusjohtaja Heimo Viinanen (26,28 %), Domus Print Oy:n toimitusjohtaja Risto Jalo (3,08 %), Mirka Airaksinen (3,08 %) sekä Pasi Riekkinen (1,72 %). Kouvolan Mikropiste Oy sulautettiin Kopijyvä Oy:öön , Savon Kopiokeskus Oy , mainostoimisto Mamaco Oy ja elokuussa 2009 liiketoiminta-alueeseen hankittu Sokonet Oy Digiprint Finland -konsernin henkilöstömäärä oli yhteensä 256. Digitaaliset painopalvelut -liiketoiminta-alueen liikevaihto tilikaudella 2010 oli 21,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,2 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2010 liiketoiminta-alueen osuus Panostaja Konsernin liikevaihdosta oli 15,5 prosenttia. Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd:n hankinta suoritettiin tilikauden 2010 päättymisen jälkeen, joten sen vaikutus ei näy yllä esitetyissä Digitaaliset painopalvelut -liiketoiminta-alueen luvuissa. 15

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

CITYCON OYJ PERUSESITE

CITYCON OYJ PERUSESITE 29.3.2006 CITYCON OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Citycon Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Citycon Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA

TECHNOPOLIS OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA 15.5.2015 TECHNOPOLIS OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA Tämän rekisteröintiasiakirjan ( Rekisteröintiasiakirja ) on laatinut Technopolis Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Technopolis Oyj:n osake

Lisätiedot

SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013

SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013 SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013 Tämän Listalleottoesitteen ( Listalleottoesite ) on laatinut Soprano Oyj (jäljempänä Soprano

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA 29.5.2009 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA Finnlines Oyj:n ( Finnlines tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.5.2009 varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2009

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA

TECHNOPOLIS OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA 19.3.2013 TECHNOPOLIS OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA Tämän rekisteröintiasiakirjan ( Rekisteröintiasiakirja ) on laatinut Technopolis Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Technopolis Oyj:n osake

Lisätiedot

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014 Nixu Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 1 134 091 osaketta Merkintähinta 4,40 euroa osakkeelta

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015 Kotipizza Group Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 3.050.937 Osaketta Alustava merkintähinta 9,00-11,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ) Kotipizza

Lisätiedot

RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN SAHALIIKETOIMINTA HUONEKALULIIKETOIMINTA HOIVAPALVELUT METALLITEOLLISUUS MERKITTÄVIMMÄT OSAKKUUSYHTIÖT

RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN SAHALIIKETOIMINTA HUONEKALULIIKETOIMINTA HOIVAPALVELUT METALLITEOLLISUUS MERKITTÄVIMMÄT OSAKKUUSYHTIÖT RUUKKI GROUP -KONSERNI 29.3.2007 RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN 90,1 % POHJOLAN DESIGN-TALO OY - Nivaelement Oy (100%) SAHALIIKETOIMINTA 100 % RUUKKI YHTIÖT OY - Lappipaneli Oy alakonserni (100 %)

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta LISTALLEOTTOESITE 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden 2008

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj ESITE 12.5.2014 Herantis Pharma Oyj Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 1.600.000 osaketta Lisäosake-erä enintään 1.000.000 osaketta Merkintähinta 10,50 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on 10.2.2015.

Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on 10.2.2015. Yhtiöesite Piippo Oyj:n listautumisannin toteuttamiseksi ja osakkeiden listaamiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North -markkinapaikalle First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka,

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta 26.2.2015 TAALERITEHDAS OYJ ESITE Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta Taaleritehdas Oyj:n ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen

Lisätiedot

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 22.12.2009 Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous Larox Oyj:n kaikista osakkeista Outotec Oyj ( Outotec tai Tarjouksentekijä ), Suomen lakien mukaan perustettu, Suomessa

Lisätiedot

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE 4.4.2006 SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE Enintään 2 312 731 osaketta Merkintähinta 0,43 euroa osakkeelta SanomaWSOY Oyj:n 3.4.2006 pidetty varsinainen

Lisätiedot

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa ESITE 18.2.2015 Osakeanti ja suunniteltu listautuminen First North Sweden -markkinapaikalle Enintään 2.036.850 A-sarjan osaketta Lisäosake-erä enintään 750.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 2,00 euroa

Lisätiedot

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti

Lisätiedot

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 22.4.2005 Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta Tässä listalleottoesitteessä tarkoitetussa yhdistetyssä osakeannissa ja -myynnissä

Lisätiedot

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag))

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) ESITE 10.10.2014 Nexstim Oyj (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) Osakeanti ja listautuminen First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoille Enintään 2

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2012

Yhtiöesite First North Finland 2012 YHTIÖESITE 2012 Yhtiöesite First North Finland 2012 First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2015

Yhtiöesite First North Finland 2015 YHTIÖESITE 5.5.2015 Yhtiöesite First North Finland 2015 TÄRKEÄÄ TIETOA Zeeland Oyj hankki The Family Inc. Advertising Network Oy:n koko osakekannan 22.4.2015 järjestelyssä, jonka yhteydessä Zeeland Oyj

Lisätiedot