Vakka-Suomen kuntien paikkatieto -projekti loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakka-Suomen kuntien paikkatieto -projekti loppuraportti 18.5.2006"

Transkriptio

1 Vakka-Suomen kuntien paikkatieto -projekti loppuraportti Outi Lehtinen paikkatietoasiantuntija

2 Vakka-Suomen kuntien paikkatieto projektin lähtökohdat Uudenkaupungin kaupunki haki keväällä 2003 Vakka-Suomen seutukunnan tukemana Varsinais-Suomen Liitolta EU:n Tavoite 2 -ohjelman avustusta paikkatieto-projektiin. Vakka-Suomen kuntien yhteinen paikkatietoasiantuntija projektin tavoitteena oli tehostaa kuntien rekisteri- ja paikkatietojen välittämistä kuntien ja muiden toimijoiden välillä ja parantaa paikkatieto-ohjelmien käyttöä. Projektiin osallistuivat vuoden 2004 alusta Uusikaupunki, Pyhäranta, Vehmaa, Mietoinen, Taivassalo ja Kustavi. Laitila tuli mukaan projektiin vuoden 2004 huhtikuussa. Outi Lehtinen palkattiin paikkatietoasiantuntijaksi alkaen. Kuva 1: Vakka-Suomen paikkatieto -projektiin osallistuivat Uusikaupunki, Kustavi, Laitila, Mietoinen, Pyhäranta, Taivassalo ja Vehmaa. Projektin ohjausryhmän jäseniä olivat Uudestakaupungista teknisen ja ympäristökeskuksen johtaja Leena Arvela-Hellén ja kaupungingeodeetti Matti Yli-Laurila, Laitilan kaupungin rakennustarkastaja Timo Laihonen, Kustavin kunnan rakennustarkastaja Iiris Töykkälä, Mietoisten kunnan tekninen johtaja Riku Lehtinen (jäi virkavapaalle helmikuussa 2006), Pyhärannan kunnan rakennustarkastaja Olli Lahtonen, Taivassalon kunnan rakennustarkastaja Annika Heikola, Vehmaan ja Mietoisten kuntien rakennustarkastaja Heikki Hakoniemi ja Vehmaan kunnan rakennusmestari Aki Salminen, ja Salmisen jäätyä eläkkeelle hänen sijaisensa Anita Salo marraskuusta 2005 huhtikuun 2006 loppuun. Hankkeen osarahoittajaa - Varsinais-Suomen liittoa ohjausryhmässä edusti Janne Virtanen. Ohjausryhmä kokoontui tarvittaessa: vuonna 2004 seitsemän, 2005 kuusi ja 2006 kolme kertaa. Lisäksi on pidetty projektin hankkeisiin liittyviä esittelytilaisuuksia sekä työ- ja suunnittelupalavereja. 1

3 Paikkatieto -projektin toteutusaika oli alkuperäisen rahoituspäätöksen mukaan. Jatkorahoituspäätöksessä hankkeen päättymisajankohta siirrettiin , koska hanke pääsi alkamaan vasta Projektin loppuvaiheessa haettiin vielä kahden kuukauden jatkoaikaa, jotta kaikki projektin aikana syntyneet menot saataisiin hyväksytettyä. Projektille myönnettiin jatkoaikaa saakka. Paikkatietoprojektin rahoitus Paikkatieto-projektin kokonaiskustannusarvio oli euroa. Siihen myönnettiin tukea euroa Kuntarahoituksen osuus oli euroa, joka seutukunnan yhtymähallituksen päätöksellä saatiin seutukunnan kuntarahaosuudesta. Taulukko 1: Projektin kustannuserittely - vuodet yhteensä. Menot Vuodet yhteensä 1 Henkilöstökulut palkkakustannukset henkilöstösivukulut Materiaalit ja palvelut asiantuntijapalvelut hankehenkilöstön koulutuspalvelut 2.3 puhelin, posti, fax painatus-, ilmoitus ja tiedotuskulut 2.5 matkakulut toimistopalvelut 3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kone ja laitehankinnat muut hankinnat ja palvelut 0 4 Vuokrat kone- ja laitevuokrat toimitilojen vuokrat Muut menot 0 Bruttomenot yhteensä Tulot yhteensä 0 Nettomenot yhteensä Projektin menot muodostuivat pääasiassa projektiin palkatun asiantuntijan henkilöstökuluista sekä toimitila- ja laitevuokrista. Materiaalihankintoihin projektissa ei oltu varauduttu, mutta asiantuntijapalveluita sisällytettiin projektin menoihin. 2

4 Asiantuntijapalveluihin oli varattu yhteensä euroa. Rahaa käytettiin hyväksytyn kustannusarvioin mukaisesti sellaisiin projektin hankkeisiin liittyvien konsulttipalkkioiden hoitamiseen, jotka palvelivat kaikkia kuntia. Toteutuneita menoja olivat muun muassa kuntien teknisen sektorin henkilöstöille tarkoitettu rakennusvalvonta-ohjelmiston koulutustilaisuus sekä paikkatietopalvelimen ja intra-paikkatietopalvelun perustamiseen liittyvät asennus- ja koulutuskulut (5 000 euroa), numeeristen kaavojen vienti intra-paikkatietopalveluun (1 600 euroa) ja Turun AMK:n kanssa toteutettava johtokarttojen numeeristaminen (1 000 euroa). Muilta osin paikkatieto -projektin hankkeet toteutuvat kuntien omalla rahoituksella konsulttitöinä. Paikkatietoasiantuntija toimii hankkeiden suunnittelijana ja vetäjänä sekä tarvittaessa yhteyshenkilönä kuntien ja konsulttien välillä. Projektin tavoitteet ja käynnistyneet hankkeet Paikkatieto projektin ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin paikkatietojen käytön ja hallinnan nykytilanne sekä kuntien tarpeet. Tarkastelunäkökulmina olivat paikkatieto-ohjelmistot, rekisteri- ja kartta-aineisto sekä paikkatietotojen käyttäjät. Keskeisenä periaatteena oli seudullisuus. Tämän tarkastelun perusteella paikkatieto projektin tavoitteeksi asetettiin seudullinen paikkatietojärjestelmä, joka antaa pohjan kuntien yhteistyölle. Kuva 2: Vakka-Suomen paikkatietoprojektin tavoitteena oli antaa tukea seudulliselle, kuntien väliselle yhteistyölle. Projektin aikataulutettu työohjelma syntyi priorisoimalla lähtökohtien kartoituksessa esille nousseet kuntien paikkatietotarpeet. Tärkeimpinä hankkeina pidettiin Vakka-Suomen kuntien kaavojen numeeristamista, rakennusvalvonnan ohjelmistojen päivitystä ja yhteisiä tietovarastoja sekä seudullisen intra -paikkatietopalvelun perustamista. 3

5 Projektin aikana tuli jonkin verran muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin (Liite 1: Työohjelma ja sen toteutuminen). Joidenkin hankkeiden toteutusaikataulu osoittautui liian kireäksi ja hankkeet kestivät pidempään kuin oli oletettu. Tiettyihin projektin aikaisiin töihin ei oltu osattu varautua. Esimerkiksi aineistojen tilaukset ja erilaisten sopimusten tekemiset osoittautuivat välillä työläiksi. Kuntien kaavojen numeeristaminen Vakka-Suomen kuntien paikkatietoaineistoja kartoitettaessa ja tarpeita tarkastellessa projektin ohjausryhmä piti kuntien voimassa olevien asema- ja ranta-asemakaavojen numeeristamista ja kaavayhdistelmien tekemistä erityisen tärkeänä. Kaavayhdistelmän tarkoitus on toteuttaa Maankäyttö- ja rakennuslakia, joka edellyttää että kunnilla on käytössä ajantasainen kaavayhdistelmä. Kaavayhdistelmän ensisijaisia käyttäjiä ovat kunnan rakennustarkastajat. Myös intra-paikka-tieto-palvelulle ja ylikunnalliselle maankäytön suunnittelulle kaikkien seutukunnan kuntien kaavayhdistelmä on tärkeä. Heinäkuussa 2004 lähetettiin viidelle konsulttitoimistolle tarjouspyyntö Vakka-Suomen kuntien kaavojen numeeristamisesta (Liite 2: Tarjouspyyntö Vakka-Suomen kaavakarttojen numeeristamisesta). Tarjousta pyydettiin kaava-alueiden ja eri käyttöön tarkoitettujen alueiden (alueiden käyttötarkoitus esim. asuinrakennusten kortteli) sekä käyttötarkoitusalueiden sisälle jäävien kaavamerkintöjen (esim. rakennuspaikat) vektoroinnista. Tarjouspyynnössä määriteltiin myös tietokantaan vietävät ominaisuustiedot. Tarjous saatiin elokuun alkuun mennessä neljältä toimistolta. Tarjousten perusteella kaikki kunnat tekivät vuoden 2004 loppuun mennessä sopimukset kaavojen numeeristamisesta Suunnittelukeskus Oy:n kanssa. Taulukko 2: Numeeristen kaavojen kustannukset. Hinnassa on huomioitu Skoy:n 15 prosentin alennus, jonka ehtona oli kuntien yhteistilaus. (Uudenkaupungin ja Pyhärannan asemakaavat on numeeristettu omana työnä eikä niitä ole sisällytetty laskelmaan.) kaavoja kaavoja kaavojen numeeristaminen yhteensä ha yhteensä kpl euroa (sis. myös skannauksen) Pyhäranta Laitila Vehmaa Mietoinen Taivassalo Kustavi Uusikaupunki yhteensä

6 Työt aloitettiin vaiheittain vuoden 2004 lopulla ja vuoden 2005 alussa. Kaavojen skannaus ja oikaisu teetettiin ML Skanning Oy:ssä. Paikkatietoasiantuntija vastasi kaavojen keräämisestä kunnista, toimittamisesta skannattavaksi, valvoi numeeristamista ja osallistui numeeristettujen kaavojen tarkastamiseen. Toukokuussa 2005 pidettiin työkokous, jossa Suunnittelukeskus Oy luovutti numeeristetut kaavat kunnille tarkistettavaksi. Uudenkaupungin ranta-asemakaavat luovutettiin tarkastettavaksi syyskuussa Kuva 3: Vakka-Suomen numeerisen kaavayhdistelmän keskeiset elementit ovat kaavaindeksi ja kaavakartta, joihin on linkitetty alkuperäiset kaavamääräykset kuvatiedostona sekä tietokanta, johon on kerätty kaavaa ja kaavatontteja koskevat keskeiset tiedot. Numeeriset kaavat valmistuminen viivästyi. Tavoiteaika oli saada kaavat käyttöön syksyn 2005 aikana. Työn tarkastus eteni kuitenkin odotettua hitaammin. Kaavayhdistelmä saatiin pääpiirteittäin valmiiksi tammikuun 2006 aikana. Osa uusimmista, projektin aikana vahvistuneista kaavoista puuttuu vielä kaavayhdistelmästä. Keskeneräisyydestä huolimatta numeeriset kaavat ovat olleet kuntien käytettävissä yhteisellä palvelimelle lokakuusta 2005 asti, jolloin kaavat saatiin konsultin tekemän uuden tarkastuksen jälkeen kuntiin. 5

7 Numeeristetut kaavat luovutettiin WM-data Oy:lle intra-paikkatietopalvelimelle vientiä varten tammikuussa Ensimmäinen versio intra-kaavayhdistelmästä saatiin käyttöön maaliskuun 2006 lopulla, mutta kaavojen esitysmuodon kehittäminen jatkuu edelleen. Kaavayhdistelmän ylläpito Suunnittelukeskus Oy on tehnyt työohjeen kaavayhdistelmän työvaiheista (Liite 3: Kaavayhdistelmän tekeminen_skoy:n työohje). Sen pohjalta on muokattu ohje kuntiin kaavoja tekeville konsulteille siitä, millaisessa muodossa kaavat tulee toimittaa kuntiin (Liite 4: Kaavojen toimittaminen kuntaan_ohje kaavakonsulteille). Kunnille järjestettiin myös koulutustilaisuus numeeristen kaavojen käsittelystä helmikuussa Numeeristen kaavojen päivittäminen voi kuitenkin osoittautua hankalaksi pienemmissä kunnissa. Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelun ja maankäytön osasto tulee tekmään avoimen tarjouksen muille kunnille uusien kaavojen viennistä kaavayhdistelmään. Rakennusvalvonnan tietotyöympäristö Vakka-Suomen kuntien paikkatieto-ohjelmistoja ja aineistoja kartoitettaessa todettiin, että kaikissa paikkatietoprojektin kunnissa oli käytössä DL Systems Oy:n kehittämä MapInfo -paikkatieto-ohjelman päällä toimivaa rakennusvalvonta -sovellusohjelma. Myös kuntien tietoaineistot olivat yhteneviä kuntiin ostettiin valtion viranomaisten tuottamia ja ylläpitämiä kartta- ja perusrekisteriaineistoja: maanmittauslaitoksen maastotietokantaa ja kiinteistörajoja sekä väestörekisterikeskuksen kiinteistöomistajatietoja ja väestörekisteritietoja. Kävi myös ilmi, että DL Systems Oy oli päivittämässä ohjelmistojaan. DL Systems Oy:n ohjelmien tietokantapohja muuttui, ja kuntien oli päivitettävä ohjelmistonsa vuoden 2005 loppuun mennessä. Osa Vakka-Suomen kunnista oli hoitanut päivityksen ennen paikkatieto projektin alkamista. Loputkin kunnat olivat jatkamassa DL Systems Oy:n ohjelmien käyttöä. Vielä vanhoja ohjelmaversioita käyttävien kuntien ohjelmistopäivitykset päätettiin hoitaa osana paikkatietoprojektia. Yhteispäivityksellä saatiin myös kustannussäästöjä. Paikkatieto projektin ohjausryhmä oli priorisoinut yhteisten tietovarastojen perustamisen tärkeäksi hankkeeksi. Ohjelmistojen päivittämisen yhteydessä päätettiinkin yhdistää myös tietovarastot. Kunnissa oli käytössä suhteellisen vanhoja tietoaineistoja, joten niiden päivittäminen oli joka tapauksessa ajankohtaista. Samoihin ohjelmaversioihin ja yhteisiin tietovarastoihin siirryttiin vaiheittain kevään 2005 kuluessa. Maaliskuun ensimmäisellä viikolla pystytettiin palvelin ja päivitettiin loput vanhat rakennusvalvonta ohjelmistot ja siirrettiin ensimmäisten kuntien rakennusvalvonnan tietoaineistot palvelimelle. Huhtikuun toisella viikolla siirrettiin loput kunnat palvelimelle ja järjestettiin kuntien työntekijöille yhteinen uusien ohjelmien koulutustilaisuus. Kuntien teknisten sektoreiden yhteinen tietojärjestelmä rakennettiin Vakka-Suomen seutuverkkoon, kuntayhtymän palvelimelle. Vakka-Suomen seutukunnan kunnilla on oma seutuverkko. Seutuverkko on toteutettu alueella toimivien puhelinyhtiöiden olemassa olevia tietoliikenneyhteyksiä hyödyntäen. Seutuverkko liittää kuntien sisäiset 6

8 Kuva 4: Vakka-Suomen kuntien teknisten sektoreiden paikkatietojärjestelmän perustana on seutuverkon ja paikkatietopalvelimen yhteiset tietovarastot. dataverkot niin, että tietoliikenne kuntien välillä tapahtuu palveluverkon sisällä. Tämä mahdollistaa kuntien välisen nopean ja tietoturvallisen liikennöinnin. Seutuverkon palvelimelle sijoitettiin kuntien yhteiset tietovarastot. Seutuverkko mahdollisti myös kuntien sisäisessä käytössä olevan Intra-paikkatietopalvelun. Järjestelmän rakentamisen toteutti ohjelmistojen toimittaja DL Systems Oy yhteistyössä kuntien ATK-henkilöstön kanssa (Liite 9: Kuvaus Vakka-Suomen kuntien teknisten sektoreiden tietojärjestelmästä). Asennuskustannuksista vastasi Vakka-Suomen paikkatieto -projekti. Kunnat kustansivat omat aineistonsa ja ohjelmistonsa. Palvelimen tietokantaohjelman lisenssi tilattiin kahden vuoden ylläpitosopimuksella Enfo Disnet Oy:ltä. Seutuverkon ja palvelimen teknisistä ratkaisuista vastaavat Vakka-Suomen kuntien atkhenkilöt. Laitilan kaupungin atk-henkilö ylläpitää paikkatietopalvelinta. Laitilan kaupunki on tehnyt sopimuksen Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymän kanssa palvelun teknisestä ylläpidosta (Liite 5: Laitilan kaupungin ja Vakka-Suomen kuntayhtymän välinen sopimus paikkatietopalvelimen ylläpidosta). Laitilan kaupungin laskun perusteella kuntayhtymä laskuttaa edelleen kuntia palvelusta. palvelusta ja sen ylläpidosta on tehty kuntien ja kuntayhtymän välillä (esimerkkinä Liite 6: Vakka-Suomen kuntayhtymän ja Vehmaan kunnan välinen sopimus paikkatietopalvelimen ylläpidosta). WM-data Oy:n (entinen DL Systems Oy - WM Data osti DL Systems Oy:n loppuvuodesta 2005) ohjelmistojen päivityksistä vastaa Uudenkaupungin kaupunki koko seutukunnan puolesta. MapInfo -ohjelman osalta kuntien kesken sovittiin, että toistaiseksi pysytään ohjelmaversiossa

9 Taulukko 3: Vakka-Suomen kuntien teknisten sektoreiden yhteisen tietojärjestelmän investointi ja ylläpitokustannukset vuonna KuntaNet (rakennusvalvonta + karttakäyttöliittymä) ja MapInfo investointi + ylläpito vuonna 2005 investointi ylläpito KuntaNet MapInfo yhteensä yhteensä Kustavi* Laitila* Mietoinen Pyhäranta Taivassalo* Vehmaa Uusikaupunki kunnat yhteensä (V-S:n pt -projekti) yhteensä *ohjelmistoinvestoinnit oli tehty ennen projektin alkua ylläpitokustannuksissa huomioitu DL Systems Oy:n myöntämä 30 % seutukunta-alennus. Kokemuksia yhteisestä tietotyöympäristöstä Rakennusvalvonnan ohjelmistot ja tietojen käyttö verkon yli ovat toimineet hyvin. Ohjelmien vasteajat eivät ole pidentyneet liikaa, vaikka paikoin seutuverkon siirtonopeus on suhteellisen pieni. Yhteisten ohjelmien ja tietovarastojen merkitys on tullut esiin teknisten sektoreiden jokapäiväisessä työssä ylläpidon ja päivitysten helpottumisena. Kuntien ei tarvitse itse huolehtia ohjelmistoistaan ja aineistoistaan, vaan päivitykset voidaan tehdä keskitetysti yhdellä kertaa. Myös kustannussäästöjä yhteishankinnoilta - ja päivityksistä on saatu. Esimerkiksi DL Systems Oy:n KuntaNet -ohjelmistojen vuosittaisiin ylläpitokustannuksiin jokainen kunta on saanut 30 prosentin alennuksen. Suurin säästö syntyy kuitenkin työtunneista. Näitä ylläpitorutiinien vähenemisestä syntyviä säästöjä on vain vaikea muuttaa euroiksi, joten niitä ei ole edes yritetty arvioida. Kaikkien kuntien yhteinen teknisen sektorin tietotyöympäristö tukee projektin tavoitteiden saavuttamista. Yhteiset, kaikkien kuntien käytössä olevat tietovarastot antavat hyvän pohjan kuntien väliselle yhteistyölle. Selvityksiä teknisten sektoreiden yhteistyön kehittämiseksi onkin käynnistynyt seutukunnalla. Hyvät edellytykset esimerkiksi rakennusvalvonnan lomitusjärjestelmän luomiseksi kuntien kesken tai vaikka koko teknisen sektorin töiden uudelleen järjestämiseksi - ei kuntarajojen vaan työtehtävien mukaan ovat olemassa. 8

10 Intra-paikkatietopalvelin Kunnat ovat hankkineet ja kunnat ovat myös itse tuottaneet vain pienen joukon käytössä olevia kartta- ja rekisteriaineistoja. Aineistojen käyttö on rajallista, koska paikkatieto-ohjelmat, joissa aineistoja käytetään, ovat suhteellisen kalliita ja ohjelmien käyttö vaatii perehtymistä. Paikkatieto -projektin tavoitteena oli paikkatiedon käytön tehostaminen. Tärkeäksi keinoksi tehostaa paikkatiedon käyttöä katsottiin myös aineistojen käytön lisääminen kuntien sisällä. Kun kaikki aineistot ja kuntien rakennus- ja rakennuslupatietojen ylläpito oli päätetty siirtää yhteiselle palvelimelle, mahdollistui myös yhteisiä tietovarastoja hyödyntävän Intra-paikkatietopalvelu rakentaminen. Paikkatieto projektin ohjausryhmä lähtikin hakemaan vaihtoehtoa, jolla yhteiset aineistot saadaan helposti ja pienillä lisäkustannuksilla kaikkien kuntien työntekijöiden käyttöön. Hyväksi ratkaisuksi osoittautui tarjouskierrosten jälkeen DL Systems Oy:n sovellus, joka toimii seutuverkon palvelimelle. Työasemilla riittää Java-tuella varustettu nettiselain. Paikkatietopalvelin käyttää suoraan rakennusvalvonnan tietokantoja, joten tiedonsiirroilta järjestelmästä toiseen vältytään, ja tiedot ovat aina ajantasaisia. Kuva 5: Vakka-Suomen paikkatieto -järjestelmä tarjoaa paikkatietoja erilaisille käyttäjäryhmille. 9

11 Taulukko 4: Intra-paikkatietopalvelimen ja väestörekisterin investointi- ja käyttökustannukset vuonna Paikkatietopalvelin - investointi ja ylläpito vuoden 2005 hinnoin paikkatietopalvelin + väestörekisteri ja palvelin kuntakohtaiset hinnat toteutumassa olevat kustannukset investointi ylläpito DL-ohjelmat palvelin yhteensä ohjelma palvelin yhteensä Kustavi Laitila Mietoinen Pyhäranta Taivassalo Vehmaa* Uusikaupunki kunnat yhteensä Asennus ja koulutus (V-S:n pt -projekti) yhteensä * sisältää myös väestörekisteriohjelman hankinnan Kustavissa ja Mietoisissa käytössä on vain paikkatietopalvelin. Muissa kunnissa on käytössä myös väestörekisteri. Intra-paikkatietopalvelu -hanketta esiteltiin syksyllä 2004 seutukunnan työvaliokunnassa kunnanjohtajille. Seutukunnan yhtymähallitus päätti suositella hanketta kunnille. Vuoden 2004 loppuun mennessä kaikki kunnat olivat osoittaneet budjeteissaan rahaa intrapaikkatietopalvelun perustamiseen. Paikkatietopalveluiden ohessa myös viidessä kunnassa käytössä oleva väestörekisteriohjelma siirrettiin seutuverkkoon. Ohjelmistojen toimittaja rakensi palvelun ja vastaa sen ylläpidosta. Vakka-Suomen paikkatieto -projekti rahoitti järjestelmän rakentamisen. Kunnat kustansivat omat ohjelmistolisenssinsä ja vastaavat jatkossa ylläpitokustannuksista. Intra-paikkatietopalvelin otettiin käyttöön toukokuussa Palvelin on tarkoitettu niiden kunnan työntekijöiden tarpeisiin, jotka satunnaisesti tarvitsevat karttaa ja kuntarekisteritietoja. Kartta- ja rekisteritietojen ylläpitäjät, rakennustarkastajat ja omien paikkatietosovellusten tekijät käyttävät edelleen rakennusvalvonta- ja MapInfo -paikkatieto-ohjelmaa. 10

12 Paikkatietopalvelimella voi selailla koko Vakka-Suomen alueen kartta- ja rekisteriaineistoja. Pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. Pohjakartan päällä esitetään kiinteistörajakartta. Palvelimella on mahdollista tehdä kiinteistö, omistaja, asukas, osoite- ja paikannimihakuja. Myös kuntien ylläpitämät rakennus- ja rakennuslupatiedot löytyvät palvelimelta. Kuva 6: Vakka-Suomen paikkatietopalvelin mahdollistaa kaikkien kuntien tietojen selailun. Kokemuksia intra-paikkatietopalvelimesta Intra-paikkatietopalvelimen käyttöönotossa oli teknisiä ongelmia. Toimivuus saatiin kuntoon kesän 2005 aikana, ja sen jälkeen palvelu on pelannut odotusten mukaisesti. Paikkatietopalvelimen käyttöaste on vaihdellut kunnittain. Aluksi järjestettiin yhteinen käyttöönottokoulutus kaikille kunnille, jossa tarkoituksena oli kouluttaa kuntiin ohjelman pääkäyttäjät. Toisissa kunnissa on järjestetty myös kunnan sisäistä koulutusta. On kuitenkin todettava, että käyttöönottoon olisi tarvittu enemmän tiedotusta ja tukea joissakin kunnissa. 11

13 Aineisto hankinnat ja päivitykset Aineistojen hankintaan kiinnitettiin huomiota jo Vakka-Suomen paikkatieto -projektin alkuvaiheessa. Kuntien käytössä olevat aineistot kartoitettiin ja suunniteltiin yhteisiä aineistohankintoja. Kaikkia alkukartoituksessa esille tulleita aineistoja ei projektin aikana ehditty muokata teknisten sektoreiden käyttöön sopiviksi. Tällaisia - osin vielä hyödyntämättömiä - karttaaineistoja ovat esimerkiksi Life Coastra -projektissa ja Vakka-Suomen kuntien maisemaselvityksessä tuotetut aineistot. Tärkeimpinä pidetyt aineistojen tuottamishankkeet - kaavojen numeeristaminen ja johtokartat - toteutuivat. Luontotietojen numeeristamishanke ei alkuperäisissä aineistosuunnitelmissa ollut mukana. Taulukko 5: Vakka-Suomen kuntiin hankittavien ja paikkatieto -projektin aikana tuotettujen aineistojen päivitys. Aineistot toimittaja Päivitetty Päivitysrytmi Päivittäjä Maastotietokanta MML Kevät 2005 tarvittaessa (WM data) kunta Kiinteistörajat MML Kevät x vuodessa (WM data) kunta Osoitteet MML Kevät 2005 tarvittaessa (WM data) osa kevät 2006 kunta Omistajat VRK Kevät x vuodessa (WM data) kunta Väestö VRK Yhteiset päivitykset kerran vkossa Uki alkaen Rakennukset VRK RHR-ajo jatkuva ylläpidetään itse kunta kevät 2005 (osa kuntia) Luvat kunta jatkuva ylläpidetään itse Poikkeukset ja kunta jatkuva ylläpidetään itse toimenpiteet LoSYKn aineistot LoSYK Kevät 2005 tarvittaessa ylläpidetään itse muut luontotiedot Skoy kesken tarvittaessa ylläpidetään itse (num. aineisto) Putkijohdot AirIx Vaihtelee tarvittaessa ylläpidetään itse (num. aineisto) kunnittain Liittymät Turun AMK Syksy 2005 tarvittaessa ylläpidetään itse (num. aineisto) Kaavat Skoy Kevät 2005 tarvittaessa ylläpidetään itse (num. aineisto) Osoitekartta Karttatiimi päivitettävänä tarvittaessa ylläpidetään itse 12

14 Luontotieto Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymän tekninen jaos esitti luontotietojen numeeristamista ja vientiä osaksi Vakka-Suomen kuntien yhteistä paikkatietojärjestelmää joulukuussa Luontotiedot ovat oleellinen osa seutukunnan tietovarantoja. Numeeristaminen palvelee ensisijaisesti maankäytön suunnittelua, mutta myös viranomaisvalvonta esim. ympäristönsuojelu ja rakennustarkastus, tarvitsevat luontotietoja. Luontotietojen numeeristaminen koostui jo valmiiksi numeeristen aineistojen siirtämisestä Vakka-Suomen paikkatietojärjestelmään sekä vain tulosteina olevien aineistojen numeeristamisesta. Valtakunnalliset luontotietoaineistot on pitkälti numeeristettu. Lounais-Suomen ympäristökeskus on numeeristanut omia aineistojaan: Natura alueet, luonnonsuojeluohjelmat, luonnonsuojelualueet, luontotyypit maisema-alueet, inventoidut perinnemaisemat, inventoidut kallioalueet, inventoidut luontotyypit ja inventoidut pienvedet ja pohjavesialueet. Kuntien edustajien ja LoSYK:n välisellä sopimuksella valmiit aineistot saatiin MapInfo paikkatietojärjestelmään (Liite 7: LoSYK:n paikkatietoaineistojen käyttöoikeussopimus). Aineiston muokkauksen vaatima (lähinnä kuvaustekniikoiden valinta) lisätyötä, tehtiin Vakka-Suomen paikkatieto projektissa. Kunnissa lähinnä ranta-asemakaavojen taustaselvityksiksi tehdyt luontokartoitukset eivät pääsääntöisesti olleet numeerisessa muodossa. Myös laajempien alueiden, kuten kunnan arvokkaat luontokohteet tai maisema-alueet, sekä kasvien tai eliöiden lähinnä lintujen esiintymisestä kertovia julkaisuja on tehty Vakka-Suomen alueelta. Osa julkaisuista sisältää kohteita, jotka ovat paikannettavissa ja numeeristettavissa. Nämä aineistot luokiteltiin ja ne numeeristetaan MapInfo-formaattiin osana Vakka-Suomen kaavojen numeeristamis-hanketta Suunnittelukeskus Oy:ssa. Rahoitus hankkeeseen tuli Vakka- Suomen kuntayhtymältä. Suunnitelukeskus Oy on toimittanut ensimmäiset versiot luontotiedoista. Luontotietoja tullaan vielä täydentämään. Luontotietojen päivitys tapahtuu ensisijaisesti kunnissa. Luontotietoja käytetään kuntien teknisten sektoreiden paikkatietojärjestelmissä. Ne tullaan viemään Vakka-Suomen intra-paikkatietopalvelimelle. Kaavojen numeeristamisen venymisen vuoksi myös luontotieto -hankeen aikataulu on venynyt. Asian kanssa ei ole kuitenkaan pidetty kiirettä, sillä luontotietoja tullaan hyödyntämään myös seuraavassa Vakka-Suomen kuntien yhteisessä paikkatietohankkeessa eli internet -paikkatietopalvelussa, joten tämän hankkeen loppuun saattaminen siirtyi uuden projektin vastuulle. 13

15 Johtokartat ja liittymät Vesi- ja jätevesiputkijohtojen ja liittymien tuonti kuntien teknisten sektoreiden paikkatietojärjestelmiin toteutettiin yhteistyönä Lounaispaikan johto-kaavapaikka -projektin ja Turun AMK:n kanssa. AirIx Oy on tehnyt kaikille Vakka-Suomen kunnille vesihuollon kehittämissuunnitelman yhteydessä putkijohto- ja vesilaitosten toiminta-alue karttoja. Ne muunnettiin MapInfoformaattiin Lounaispaikan kaava- ja johtopaikka-projektissa. Turun AMK:n paikkatieto-kurssin opiskelijat tekivät opintotyönä Kustavin, Pyhärannan, Mietoisten, Taivassalon ja Vehmaan vesi- ja viemäriliittymien paikkatietotietokannan. Oppilaille maksettiin pieni työkorvaus. Koko työn kattohinnaksi oli sovittu euroa. Maksusta vastasi paikkatieto -projekti. Osoitekartta Kuntien opas- ja osoitekarttojen uudistaminen on ollut koko Vakka-Suomen paikkatieto - projektin ajan esillä. Lokakuussa 2005 projektin ohjausryhmä totesi, että kunnat ovat varautuneet budjeteissaan karttojen uusimiseen. Osoitekartat otettiin paikkatieto -projektin hankkeeksi, sillä painettujen osoitekarttojen lisäksi karttoja tullaan käyttämään Vakka-Suomen internet-karttapalvelun pohjakarttoina. Vakka-Suomen kunnista Kustavi, Laitila, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa ovat mukana osoitekartta hankkeessa. Pyhärannan kunta on uudistanut osoitekartat vuosi sitten ja Mietoisten kunta on mukana Turun seudun karttapalvelussa, joten tarvetta osallistua hankkeeseen ei ollut. Pyhäranta on kuitenkin mukana internet -karttapalvelu -projektissa (kts alla), joten Pyhärannan osoitekartan muuntamisesta kuvaustekniikaltaan yhtenevään muotoon muiden kuntien karttojen kanssa, sovitaan myöhemmin. Osoitekarttojen uudistaminen edellyttää myös osoitteiden tarkastamista. Kaikissa Vakka- Suomen kunnissa on käytössä rakennusten osoitejärjestelmä. Pääsääntöisesti kaikilla asuin- ja vapaa-ajankiinteistöillä on osoite. Osoitteistoissa ja teiden nimissä on kuitenkin puutteita. Kunnat ovatkin tehneet päätökset, että osana osoitekarttojen uusimista tarkastetaan kuntien osoitejärjestelmät. Myös tiestön ulkopuolisten kohteiden erityisesti saarten osoitejärjestelmää tullaan täydentämään. Hanke käynnistyi marraskuussa Tarjouspyyntö Vakka-Suomen osoitekarttojen tekemisestä lähetettiin neljälle konsulttitoimistolle (Liite 8: Tarjouspyyntö Vakka-Suomen osoitekartoista). Joulukuun puoliväliin mennessä saatiin tarjous kolmelta toimistolta. Tarjousten perusteella kaikki kunnat tekivät sopimukset osoitekartoista Karttatiimi Oy:n kanssa. Aloituskokous pidettiin Vakka-Suomen paikkatieto -projektin viimeisessä kokouksessa osoitekarttahankkeen seuranta siirtyi ohjausryhmän päätöksellä Vakka-Suomen internet -paikkatietopalvelu - projektille. 14

Vakka-Suomen internet-paikkatietopalvelu hanke. projektisuunnitelma

Vakka-Suomen internet-paikkatietopalvelu hanke. projektisuunnitelma Vakka-Suomen internet-paikkatietopalvelu hanke projektisuunnitelma Vakka-Suomen internet-paikkatietopalvelu hanke Vakka-Suomen internet-paikkatietopalvelu tuottaa kunnille niiden tarvitsemat kartta- ja

Lisätiedot

KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTO TURUSSA 15.2.2010

KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTO TURUSSA 15.2.2010 KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTO TURUSSA 15.2.2010 Ilkka Saarimäki Kaupungingeodeetti Kiinteistöliikelaitos Kaupunkimittauspalvelut ilkka.saarimaki@turku.fi VANHAT JÄRJESTELMÄT Turun kaupungissa

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous IV 20.5.2014 12.30-14.30 Varsinais-Suomen liitto

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous IV 20.5.2014 12.30-14.30 Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä Kokous IV 20.5.2014 12.30-14.30 Varsinais-Suomen liitto Asialista 1. Edellisen kokouksen muistio 2. Palvelupisteiden parissa tehtyä viime kokouksen jälkeen, tietotäydennyskysymykset,

Lisätiedot

SeutuRuutu & SeutuCD - paikkatietoa pk-seudulta. Mikko Nikkanen Paikkatietoasiantuntija HSY

SeutuRuutu & SeutuCD - paikkatietoa pk-seudulta. Mikko Nikkanen Paikkatietoasiantuntija HSY SeutuRuutu & SeutuCD - paikkatietoa pk-seudulta Mikko Nikkanen Paikkatietoasiantuntija HSY 16.11.2017 Mikä SeutuRuutu? Miksi SeutuRuutu? Kuka käyttää SeutuRuutua? Miten se toimii? Mistä data tulee? Mitä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous II 28.8.2013 Varsinais-Suomen liitto

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous II 28.8.2013 Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä Kokous II 28.8.2013 Varsinais-Suomen liitto Työryhmän asialista 1. Edellisen kokouksen muistio 2. Palvelupisteteemojen priorisointi kotitehtävien läpikäynti ja keskustelu

Lisätiedot

Harmonisoidun KuntaGML:n toteuttaminen kuntien tietojärjestelmiin - Kuntien Paikkatietopalvelun rajapintahanke

Harmonisoidun KuntaGML:n toteuttaminen kuntien tietojärjestelmiin - Kuntien Paikkatietopalvelun rajapintahanke HANKE-ESITTELY Toukokuu 2006 Harmonisoidun KuntaGML:n toteuttaminen kuntien tietojärjestelmiin - Kuntien Paikkatietopalvelun rajapintahanke Pasi Lappalainen, Suunnittelukeskus Oy HALLITUS FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori LOUNAISPAIKKA Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus ja yhteistyöverkosto. Ajatuksena syntyi jo vuonna

Lisätiedot

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi Paikkatietoinsinööri Asko Harinen Case: Nurmijärvi Sisältö Nurmijärven kunta Paikkatieto-ohjelma Metatiedot Rajapintapalvelun käyttöönotto Rajapintapalvelu Palvelun järjestäminen Aineistot paikkatieto-ohjelmassa

Lisätiedot

Marko Saastamoinen Virtain kaupunki. Paikkatiedon kokonaisratkaisu pystyyn kuntien yhteistyöllä.

Marko Saastamoinen Virtain kaupunki. Paikkatiedon kokonaisratkaisu pystyyn kuntien yhteistyöllä. Paikkatiedon kokonaisratkaisu pystyyn kuntien yhteistyöllä. Lähtökohdat Kunnassa yleensä käytössä 1-5 käyttöoikeuslisenssiä paikkatietojärjestelmässä Paikkatietoaineistojen käyttö ja ylläpito hoidetaan

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

tarjous , lisäosa vaihe 2

tarjous , lisäosa vaihe 2 19.5.2017 1 (5) Veikko Vänskä Hankepäällikkö Kaupunkiympäristö, Maankäytön suunnittelu Frenckellinaukio 2 B PL 487 33101 Tampereen kaupunki Viite: tarjouspyyntö 11.4.2017 Veikko Vänskä / pysäköintitutkimuksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Uudenkaupungin Golfklubi, Välskärintie 2 H, Uusikaupunki

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Uudenkaupungin Golfklubi, Välskärintie 2 H, Uusikaupunki UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2015 1 Vakka-Suomen sosiaalijohto 21.08.2015 Aika 21.08.2015 klo 09:00-13:00 Paikka Uudenkaupungin Golfklubi, Välskärintie 2 H, Uusikaupunki Luettelo käsitellyistä

Lisätiedot

Kampanjat ja uudet tuotteet. Road Show 2015

Kampanjat ja uudet tuotteet. Road Show 2015 Kampanjat ja uudet tuotteet Road Show 2015 CGI Group Inc. 2015 Sisältö 1. Facta Kartta 2. Facta Maaomaisuuden kirjanpito KuntaNet-kunnille 3. Facta Ympäristöterveys ja -suojelu 4. FactaMap Yleiskaavoitus

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

KuntaGML - Asemakaavat kunnan palveluna Turussa

KuntaGML - Asemakaavat kunnan palveluna Turussa KuntaGML - Asemakaavat kunnan palveluna Turussa Päivi Mykrä ja Harri Soini 10.2.2016 Ajantasa-asemakaava Rakennusasetus 43 (10.10.1969/628): Kaupungin on pidettävä karttaa tai karttayhdistelmää, josta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KH 28.8.2017 Liite 34 273-AK1605 PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.8.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Sanna Jokela Aiheet tänään Lounaispaikka ja sen tavoitteet lyhyesti Mitä karttapalvelun suunnittelu vaatii? Mitä haasteita ja mahdollisuuksia

Lisätiedot

Kehitetään yhteistyötä kaavoitusprosessissa. Mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutokset

Kehitetään yhteistyötä kaavoitusprosessissa. Mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutokset Kehitetään yhteistyötä kaavoitusprosessissa Mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutokset Arvioidaan kaavoituksen onnistumista ja yhteistyön sujuvuutta Maankäytön johtaja Veli-Pekka Toivonen Tekninen ja

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

JA ARVIOINTISUUNNITELMA , MUUTETTU

JA ARVIOINTISUUNNITELMA , MUUTETTU KH 6.6.2017 Liite 2 1 PYHÄRANTA RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Pyhärannan Kukolan Salmelan ym tilat OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2016, MUUTETTU 25.4.2017 Tämä ranta-asemakaavanmuutos koskee Pyhärannan,

Lisätiedot

HSY:n seudulliset paikkatietoaineistot mitä uutta? Sami Karjalainen Paikkatietoasiantuntija

HSY:n seudulliset paikkatietoaineistot mitä uutta? Sami Karjalainen Paikkatietoasiantuntija HSY:n seudulliset paikkatietoaineistot mitä uutta? Sami Karjalainen Paikkatietoasiantuntija Miksi seudullista tietoa? 4 5 6 7 8 Espoo Helsinki 15.12.2011 Päivähoidon yhteiskäyttöalue A 10 HSY:n Seutu-

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää Hallinto 2015 2016 2017 2018 Vakanssit (virat/toimet) 26*) - Eläköitymisen hyödyntäminen vakanssisuunnittelussa *) Yksi toimistosihteeri (100013) ja yksi suunnitteluavustaja (607031) jäävät eläkkeelle

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan Tampereen kehyskunnissa Ohjausryhmälle

Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan Tampereen kehyskunnissa Ohjausryhmälle Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan Tampereen kehyskunnissa Ohjausryhmälle 2.2.2017 Tampereen kehyskuntien KaPA-projekti KaPA käyttöönottoprojekti Matti Toni Arto, Topi Sari, Projektipäällikkö Jarmo Hagman

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2014. 215/2014 Ympäristöministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2014. 215/2014 Ympäristöministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2014 215/2014 Ympäristöministeriön asetus luonnonsuojelualueiden perustamisesta Varsinais-Suomen maakuntaan Annettu Helsingissä 13 päivänä

Lisätiedot

- kaksi vuotta amkien yhteisen julkaisuarkiston koordinointia

- kaksi vuotta amkien yhteisen julkaisuarkiston koordinointia - kaksi vuotta amkien yhteisen julkaisuarkiston koordinointia Minna Marjamaa 6/14/2012 Theseuksen rakennusvaihe Rakentaminen aloitettiin amkien Open Accesshankkeella, vetäjänä Anna-Kaisa Sjölund ja asiantuntijoina

Lisätiedot

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta Paikkatiedon hyvät käytänteet -seminaari 12.5.2011 Paikkatietoyhteistyön koordinaattori Kaisa Savola MIHIN TARVITAAN

Lisätiedot

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2016

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2016 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016 Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -240 516 15 000-225 516-243 917 ASEMAKAAVOITUS Kaupunginarkkitehti -253 996 285 000

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Avoin kaupunkiseutu Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Työryhmät (kuntien edustajat, kehittämispäällikkö sihteeri) Seutuorganisaatiolla alkanut paikkatietotuotanto vuonna 2013 (rakennesuunnitelma-aineisto

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2017

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2017 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 14.12.2016 Käyttösuunnitelmat 2017 Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -230 857 20 000-210 857-229 781 ASEMAKAAVOITUS Uurasmaa Oscu -267 439 185 000-82

Lisätiedot

KATe-hanke. (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut

KATe-hanke. (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut KATe-hanke (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut KATe-hankkeen taustaa Tällä hetkellä pääsääntöisesti kukin ammattikorkeakoulu suunnittelee, hankkii, toteuttaa

Lisätiedot

Väestövastuualueiden oikea sijoittaminen paikkatietoanalyyseillä, sekä kynätön lupaprosessi

Väestövastuualueiden oikea sijoittaminen paikkatietoanalyyseillä, sekä kynätön lupaprosessi Väestövastuualueiden oikea sijoittaminen paikkatietoanalyyseillä, sekä kynätön lupaprosessi Kuntien paikkatiedon hyvät käytänteet -seminaari 2011 Petri Kapanen Varkauden kaupunki, Maankäyttö Petri Kapanen

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta. Faris Alsuhail 15.10.2013

Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta. Faris Alsuhail 15.10.2013 Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta Faris Alsuhail 15.10.2013 Lounaispaikka? (paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi) Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus Kokoaa yhteen lounaisen Suomen

Lisätiedot

ALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN

ALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN ALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN 13.5.2015 ESKO KORHONEN JOHTAVA KONSULTTI (FT, RI, RTA) FCG KONSULTOINTI OY esko.korhonen@fcg.fi 050 361 1781 4,0 3,5 3,0 Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate,

Lisätiedot

Viitekehys hallinnossa

Viitekehys hallinnossa JulkICTLab Viitekehys hallinnossa Avoimen tiedon ohjelma 2 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä FVH COSS HRI OKF Apps4finland Jne. 3 JulkICTLab pähkinänkuoressa Kokoaa yhteen julkishallinnon eri projektien

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012

TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012 TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012 TUUSULAN KUNTA Konsernipalvelut, Kuntakehitys Maankäyttö- ja karttapalvelut, paikkatieto Khall 28.11.2011 530 (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN ALUEEN KUNNAT

VAKKA-SUOMEN ALUEEN KUNNAT VAKKA-SUOMEN ALUEEN KUNNAT Väestön ikärakenne ja sairastavuustiedot KOKO SUOMI väestön ikärakenne, % väestöstä 100 90 80 70 60 50 40 30 8,1 8,2 8,3 63,1 63,1 63 14 59 20 10 0 28,8 28,7 28,7 27 2010 2011

Lisätiedot

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Toimiala vastaa Joroisten kunnan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat

Lisätiedot

Seutu- Ruutu? Seudullinen Perusrekisteri? Kuka käyttää? Mihin käyttää?

Seutu- Ruutu? Seudullinen Perusrekisteri? Kuka käyttää? Mihin käyttää? Seutu- Ruutu? Seudullinen Perusrekisteri? Kuka käyttää? Mihin käyttää? Uudistettu SeutuRuutu- seudulliset rekisteri- ja paikkatiedot helposti käyttöön Mikko Nikkanen Paikkatietoasiantuntija HSY 28.5.2015

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun paikkatietohanke

Tampereen kaupunkiseudun paikkatietohanke Tampereen kaupunkiseudun paikkatietohanke Sisällys 1 Organisoituminen... 3 2 Aineistot (kesäkuu-heinäkuu)... 4 3 Rajapinnat (elokuu-syyskuu)... 5 4 Metatiedot (lokakuu-marraskuu)... 6 5 Yhteenveto... 7

Lisätiedot

Kaupunkimalli Heinolassa

Kaupunkimalli Heinolassa Kaupunkimalli Heinolassa Hankittu EAKR-hankerahoituksella, 2012 (ensimmäinen versio 2011) Alusta: Vianova Oy:n Novapoint Virtual Map (Autodesk IDSP) Tuotettu kaupungin kantakartasta, MML:n maastotietokannasta,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 243-RAK1605 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.7.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot

Työohjelma ja sen toteutuminen

Työohjelma ja sen toteutuminen Työohjelma ja sen toteutuminen LIITE 1 1 (3) Vakka-Suomen kuntien paikkatieto -projektin aikana eteenpäin vietäviä hankkeita. Lihavoidut tehtävät eivät kuuluneet alkuperäiseen työsuunnitelmaan, vaan ne

Lisätiedot

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto Geodesian päivä 10.9.2014 Verkosto-toimintamalli tavoitteena? - alkuperäinen tiedon tuottaja järjestää rajapinnan - tarvitsija noutaa tarvitsemansa ajantasaisen tiedot rajapinnasta PROSESSI + RAJAPINTA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE

ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE ROVANIEMEN KAUPUNKI 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto Jyväskylässä. Ismo Tulisalo Paikkatietoasiantuntija

Pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto Jyväskylässä. Ismo Tulisalo Paikkatietoasiantuntija Pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto Jyväskylässä Ismo Tulisalo Paikkatietoasiantuntija 11.2.2015 Esityksen sisältö Valmistautuminen PRT:n käyttöönottoon Pysyvän rakennustunnusten konversio ja analysointi

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Esityksen sisältö Turku paikkatieto-organisaationa Paikkatiedon hyödyntäminen Turussa Esimerkkejä hallintokuntien

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus Perussopimus 01.01.2005 Työvaliokunta 24.06.2004 Yhtymähallitus 31.08.2004 Voimaantulo 01.01.2005 3 1. LUKU - Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen seutukunta n jäsenkunnat ovat kunnallisvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä

Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelman päätösseminaari Hämeenlinnassa 25.11.2014 Mikko Nurmi, Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO Metsäpalveluyritysten tarve tietojärjestelmälle

Lisätiedot

OMAKOTITALOTONTTI TURUN HIRVENSALOSSA, TONTILLA VANHA ASUINRAKENNUS

OMAKOTITALOTONTTI TURUN HIRVENSALOSSA, TONTILLA VANHA ASUINRAKENNUS MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 14.02.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005. 1. Yleistä

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005. 1. Yleistä POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005 1. Yleistä Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunnalle vuosi 2005 oli vilkkaan rakentamisen aikaa. Toisaaalta osuuskunnan jo valmistuneilla alueilla

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Facta Kartta. Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Kaupunkimittaus

Facta Kartta. Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Kaupunkimittaus Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Kaupunkimittaus TARJOUS 66470 13.2.2015 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto, Kaupunkimittausosasto Anu Soukki Rakennusvalvonta Markku Leinonen FACTA TOIMINTOKARTTA

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksat sekä teknisen osaston muut palvelumaksu ja taksat

Kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksat sekä teknisen osaston muut palvelumaksu ja taksat Tekla 15.6.2017 38, liite 2 LAPINLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Palveluhinnasto 2017/Tekninen lautakunta 15.6.2017 38 Kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksat sekä teknisen osaston muut palvelumaksu ja

Lisätiedot

Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä

Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä 16.5.2017 Erva-alueet 2017 Tilanne kevät 2017 - Maakunnissa pääosin sekava ICMT-ympäristö (pl. P-K, E-S, E-K, Kainuu) - Valmistelu ollut vaisua rahoituksen puutteen vuoksi

Lisätiedot

Kuusamon metsänhoitoyhdistys, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus / maaseutuosasto

Kuusamon metsänhoitoyhdistys, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus / maaseutuosasto Kuusamon metsänhoitoyhdistys, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus / maaseutuosasto Tukipäätös Dnro 1058/3510-2002 Munakan metsäpolku-hanke LOPPURAPORTTI Hankkeen toteutusaika: 2002 2003 Hankkeen toteuttaja: Kuusamon

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Vakka-Suomen sosiaalijohto 22.05.2015 Aika 22.05.2015 klo 09:00-13:15 Paikka Kiitorata, Yliopistonkatu 29, 2. krs, TURKU Luettelo käsitellyistä asioista Sivu

Lisätiedot

Tietoisku Työttömyyden kasvu hidastunut edelleen

Tietoisku Työttömyyden kasvu hidastunut edelleen Työttömyyden kasvu hidastunut edelleen Työttömyyden kasvun hidastuminen jatkuu Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli syyskuussa 2013 hieman maan keskiarvoa korkeampi. Työttömyysaste oli

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot

Ympäristöhallinnon tietovarannot

Ympäristöhallinnon tietovarannot Ympäristöhallinnon tietovarannot Väinö Malin 15.2.2008 Esityksen sisältö Taustaa Ympäristöhallinnon tietojärjestelmät ja -aineistot Ympäristötiedon hallintajärjestelmä (Hertta) Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä

Lisätiedot

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Katu- ja puisto-osasto Palvelutoimisto Tarja Posti Taustaa Rakennusviraston asiakaspalvelussa työskentelee asiakaspalvelupäällikön lisäksi 12 asiakaspalvelusihteeriä

Lisätiedot

Mobiilikartoituspäivä Pistepilvien ja kuvien hyödyntäminen Locusympäristössä

Mobiilikartoituspäivä Pistepilvien ja kuvien hyödyntäminen Locusympäristössä Mobiilikartoituspäivä Pistepilvien ja kuvien hyödyntäminen Locusympäristössä Trimble Locus tuoteperhe Yleisten alueiden luvat Ympäristöluvat Palaute Omaisuuden hallinta - Katu- ja viheralueet - Kunnossapito

Lisätiedot

KuntaGML rajapinnat Kuopiosta: Neljä prosessia - neljä rajapintaa

KuntaGML rajapinnat Kuopiosta: Neljä prosessia - neljä rajapintaa KuntaGML rajapinnat Kuopiosta: Neljä prosessia - neljä rajapintaa Jari Torvinen 10.2.2016 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ KuntaGML rajapintojen käyttöönoton tilanne KuntaGML rajapinnat osana prosesseja tai palvelua

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Juulia-ohjausjärjestelmä

Varhaiskasvatuksen Juulia-ohjausjärjestelmä Altostratus Oy Vertikal Oy TARJOUS 9.12.2016 Varhaiskasvatuksen Juulia-ohjausjärjestelmä Toimittaja ALTOSTRATUS OY VERTIKAL OY Tuote/palvelu Varhaiskasvatuksen Juulia-ohjausjärjestelmä Tarjouksen lähtökohtia

Lisätiedot

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile

Lisätiedot

KANSALLINEN MAASTOTIETO- KANTA-HANKE (KMTK)

KANSALLINEN MAASTOTIETO- KANTA-HANKE (KMTK) KANSALLINEN MAASTOTIETO- KANTA-HANKE (KMTK) KMTK KUNTIEN TUOTANTO- PROSESSIT: SELVITYS KUNTIEN KANTAKARTAN YLLÄPIDON NY- KYISESTÄ TUOTANTOPROSESSIS- TA Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Yleiskuva kantakartan ylläpidosta...

Lisätiedot

Pöytäkirja. Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja 29.8.2011

Pöytäkirja. Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja 29.8.2011 LAPUAN KAUPUNKI Ympäristöosasto Poutuntie 8 62100 LAPUA Pöytäkirja Mika Yli-Petäys/Mirva Korpi 23.08.2011 Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja 29.8.2011 Aika: 29.8.2011,

Lisätiedot

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen tausta... 2 1.2 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Tältä pohjalta Vakka-Suomen joukkoliikennejärjestelmän kehittämiselle voidaan asettaa seuraavat tavoitteet:

Tältä pohjalta Vakka-Suomen joukkoliikennejärjestelmän kehittämiselle voidaan asettaa seuraavat tavoitteet: JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISTAVOITTEET Joukkoliikennettä koskevien tavoitteiden lähtö-kohtia. Joukkoliikenteen positiiviset vaikutukset yhteiskuntaan. Yksilöiden ja kotitalouksien liikkumismahdollisuudet.

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta

Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry:n järjestämät ympäristönsuojelupäivät 2003 2.10.2003 Lammin biologinen asema yli-insinööri Jorma Kaloinen

Lisätiedot

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen Seminaari 8.2.2006, Laitila Ohjelma 14.00 seminaarin avaus liikennestrategian ja aiesopimuksen esittely 15.10 Turku-Uusikaupunki -radan henkilöliikenne 15.30 kahvitauko 15.50 Lääninhallituksen kommentit

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015. Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta

Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015. Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015 Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta SeutuRAMAVA-aineisto HSY tuottaa Seudullisen perusrekisterin pohjalta kaksi kertaa vuodessa,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 20 Kaupunkimittausosaston johtavan maanmittausinsinöörin virkaan valinta HEL 2016-009328 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti valita kaupunkimittausosaston

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. 1. Rymättylän osayleiskaavojen yhdistelmä

Tarjouspyyntö. 1. Rymättylän osayleiskaavojen yhdistelmä 1 Tarjouspyyntö Entisen Rymättylän kunnan alueen osayleiskaavojen yhdistelmästä sekä tiedostomuunnoksesta MicroStation Dgn- formaattiin (StellaMap) Merimaskun, Velkuanmaan, Livonsaari-Lempisaaren sekä

Lisätiedot

Vakka-Suomen rakennemuutossuunnitelma 2004-2007 Kehittämistoimenpiteet Yritystoiminnan edellytysten tukeminen

Vakka-Suomen rakennemuutossuunnitelma 2004-2007 Kehittämistoimenpiteet Yritystoiminnan edellytysten tukeminen Yritystoiminnan edellytysten tukeminen Seutukunta esittää sosiaali- ja terveysministeriölle: Äkillisen rakennemuutoksen alueilla toimivien yritysten työnantajamaksuja alennetaan Kainuun mallin mukaisesti.

Lisätiedot

Facta Kuntarekisteri. Facta 4.0 asennus testiin ja tuotantoon. Helsingin kaupunki

Facta Kuntarekisteri. Facta 4.0 asennus testiin ja tuotantoon. Helsingin kaupunki Helsingin kaupunki TARJOUS 74747 24.2.2015 Helsingin kaupunki Anu Soukki Markku Leinonen Ari Jaakola Eero Sarjanen PL 7015 00099 HELSINGIN KAUPUNKI FACTA 4.0 VERSIOPÄIVITYS 1 Tarjouksen kohde Tarjoamme

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015. VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä

Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015. VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015 VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä Siilinjärven kunta Konserni- ja maankäyttöpalvelut 1.10.2015 Sisältö 1. Yleistä...

Lisätiedot

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Opas koulujen VALO-hankintaan Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Mikä ihmeen VALO? VALO = vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot Kyse on siis Open Sourcesta eli vapaista

Lisätiedot

Kansallinen Palveluarkkitehtuuri projekti Lapin kunnissa

Kansallinen Palveluarkkitehtuuri projekti Lapin kunnissa Kansallinen Palveluarkkitehtuuri projekti Lapin kunnissa Mikä on Suomi.fi ja Kansallinen Palveluarkkitehtuuri? 7/2016 tuli voimaan laki Hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, joka velvoittaa

Lisätiedot

Kaupalliset kirjastojärjestelmät

Kaupalliset kirjastojärjestelmät Kaupalliset kirjastojärjestelmät Lapin yhteinen kirjasto -projekti Kirjastojen tietojärjestelmät -koulutustilaisuus 20.9.2012 Pori Leena Kinnunen, Rovaniemen kaupunginkirjasto Esityksen rakenne: Projektin

Lisätiedot

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011 WEIKKA Asennus opas Hannu-Matti Lemettinen WEIKKA OHJELMAN ASENNUS Weikka ohjelman asennuksessa tarvitaan kaksi tiedostoa. Setup.exe sekä Weikka.msi tiedostot. Asennus käynnistetään suorittamalla (kaksoisnapsautus)

Lisätiedot

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12.

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12. DIMENTEQ OY ÖRNINKATU 15 24100 SALO FINLAND WWW.DIMENTEQ.FI ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12.2011

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2017, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 20.06.2017 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU NOPEUTUI KESÄN AIKANA Työttömyyden kasvu kiihtyi Varsinais-Suomessa kuluneen kesän aikana. Tämä näyttää johtuneen ainakin osin nuorten työllistymisvaikeuksista, sillä työttömien määrä

Lisätiedot