Vakka-Suomen kuntien paikkatieto -projekti loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakka-Suomen kuntien paikkatieto -projekti loppuraportti 18.5.2006"

Transkriptio

1 Vakka-Suomen kuntien paikkatieto -projekti loppuraportti Outi Lehtinen paikkatietoasiantuntija

2 Vakka-Suomen kuntien paikkatieto projektin lähtökohdat Uudenkaupungin kaupunki haki keväällä 2003 Vakka-Suomen seutukunnan tukemana Varsinais-Suomen Liitolta EU:n Tavoite 2 -ohjelman avustusta paikkatieto-projektiin. Vakka-Suomen kuntien yhteinen paikkatietoasiantuntija projektin tavoitteena oli tehostaa kuntien rekisteri- ja paikkatietojen välittämistä kuntien ja muiden toimijoiden välillä ja parantaa paikkatieto-ohjelmien käyttöä. Projektiin osallistuivat vuoden 2004 alusta Uusikaupunki, Pyhäranta, Vehmaa, Mietoinen, Taivassalo ja Kustavi. Laitila tuli mukaan projektiin vuoden 2004 huhtikuussa. Outi Lehtinen palkattiin paikkatietoasiantuntijaksi alkaen. Kuva 1: Vakka-Suomen paikkatieto -projektiin osallistuivat Uusikaupunki, Kustavi, Laitila, Mietoinen, Pyhäranta, Taivassalo ja Vehmaa. Projektin ohjausryhmän jäseniä olivat Uudestakaupungista teknisen ja ympäristökeskuksen johtaja Leena Arvela-Hellén ja kaupungingeodeetti Matti Yli-Laurila, Laitilan kaupungin rakennustarkastaja Timo Laihonen, Kustavin kunnan rakennustarkastaja Iiris Töykkälä, Mietoisten kunnan tekninen johtaja Riku Lehtinen (jäi virkavapaalle helmikuussa 2006), Pyhärannan kunnan rakennustarkastaja Olli Lahtonen, Taivassalon kunnan rakennustarkastaja Annika Heikola, Vehmaan ja Mietoisten kuntien rakennustarkastaja Heikki Hakoniemi ja Vehmaan kunnan rakennusmestari Aki Salminen, ja Salmisen jäätyä eläkkeelle hänen sijaisensa Anita Salo marraskuusta 2005 huhtikuun 2006 loppuun. Hankkeen osarahoittajaa - Varsinais-Suomen liittoa ohjausryhmässä edusti Janne Virtanen. Ohjausryhmä kokoontui tarvittaessa: vuonna 2004 seitsemän, 2005 kuusi ja 2006 kolme kertaa. Lisäksi on pidetty projektin hankkeisiin liittyviä esittelytilaisuuksia sekä työ- ja suunnittelupalavereja. 1

3 Paikkatieto -projektin toteutusaika oli alkuperäisen rahoituspäätöksen mukaan. Jatkorahoituspäätöksessä hankkeen päättymisajankohta siirrettiin , koska hanke pääsi alkamaan vasta Projektin loppuvaiheessa haettiin vielä kahden kuukauden jatkoaikaa, jotta kaikki projektin aikana syntyneet menot saataisiin hyväksytettyä. Projektille myönnettiin jatkoaikaa saakka. Paikkatietoprojektin rahoitus Paikkatieto-projektin kokonaiskustannusarvio oli euroa. Siihen myönnettiin tukea euroa Kuntarahoituksen osuus oli euroa, joka seutukunnan yhtymähallituksen päätöksellä saatiin seutukunnan kuntarahaosuudesta. Taulukko 1: Projektin kustannuserittely - vuodet yhteensä. Menot Vuodet yhteensä 1 Henkilöstökulut palkkakustannukset henkilöstösivukulut Materiaalit ja palvelut asiantuntijapalvelut hankehenkilöstön koulutuspalvelut 2.3 puhelin, posti, fax painatus-, ilmoitus ja tiedotuskulut 2.5 matkakulut toimistopalvelut 3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kone ja laitehankinnat muut hankinnat ja palvelut 0 4 Vuokrat kone- ja laitevuokrat toimitilojen vuokrat Muut menot 0 Bruttomenot yhteensä Tulot yhteensä 0 Nettomenot yhteensä Projektin menot muodostuivat pääasiassa projektiin palkatun asiantuntijan henkilöstökuluista sekä toimitila- ja laitevuokrista. Materiaalihankintoihin projektissa ei oltu varauduttu, mutta asiantuntijapalveluita sisällytettiin projektin menoihin. 2

4 Asiantuntijapalveluihin oli varattu yhteensä euroa. Rahaa käytettiin hyväksytyn kustannusarvioin mukaisesti sellaisiin projektin hankkeisiin liittyvien konsulttipalkkioiden hoitamiseen, jotka palvelivat kaikkia kuntia. Toteutuneita menoja olivat muun muassa kuntien teknisen sektorin henkilöstöille tarkoitettu rakennusvalvonta-ohjelmiston koulutustilaisuus sekä paikkatietopalvelimen ja intra-paikkatietopalvelun perustamiseen liittyvät asennus- ja koulutuskulut (5 000 euroa), numeeristen kaavojen vienti intra-paikkatietopalveluun (1 600 euroa) ja Turun AMK:n kanssa toteutettava johtokarttojen numeeristaminen (1 000 euroa). Muilta osin paikkatieto -projektin hankkeet toteutuvat kuntien omalla rahoituksella konsulttitöinä. Paikkatietoasiantuntija toimii hankkeiden suunnittelijana ja vetäjänä sekä tarvittaessa yhteyshenkilönä kuntien ja konsulttien välillä. Projektin tavoitteet ja käynnistyneet hankkeet Paikkatieto projektin ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin paikkatietojen käytön ja hallinnan nykytilanne sekä kuntien tarpeet. Tarkastelunäkökulmina olivat paikkatieto-ohjelmistot, rekisteri- ja kartta-aineisto sekä paikkatietotojen käyttäjät. Keskeisenä periaatteena oli seudullisuus. Tämän tarkastelun perusteella paikkatieto projektin tavoitteeksi asetettiin seudullinen paikkatietojärjestelmä, joka antaa pohjan kuntien yhteistyölle. Kuva 2: Vakka-Suomen paikkatietoprojektin tavoitteena oli antaa tukea seudulliselle, kuntien väliselle yhteistyölle. Projektin aikataulutettu työohjelma syntyi priorisoimalla lähtökohtien kartoituksessa esille nousseet kuntien paikkatietotarpeet. Tärkeimpinä hankkeina pidettiin Vakka-Suomen kuntien kaavojen numeeristamista, rakennusvalvonnan ohjelmistojen päivitystä ja yhteisiä tietovarastoja sekä seudullisen intra -paikkatietopalvelun perustamista. 3

5 Projektin aikana tuli jonkin verran muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin (Liite 1: Työohjelma ja sen toteutuminen). Joidenkin hankkeiden toteutusaikataulu osoittautui liian kireäksi ja hankkeet kestivät pidempään kuin oli oletettu. Tiettyihin projektin aikaisiin töihin ei oltu osattu varautua. Esimerkiksi aineistojen tilaukset ja erilaisten sopimusten tekemiset osoittautuivat välillä työläiksi. Kuntien kaavojen numeeristaminen Vakka-Suomen kuntien paikkatietoaineistoja kartoitettaessa ja tarpeita tarkastellessa projektin ohjausryhmä piti kuntien voimassa olevien asema- ja ranta-asemakaavojen numeeristamista ja kaavayhdistelmien tekemistä erityisen tärkeänä. Kaavayhdistelmän tarkoitus on toteuttaa Maankäyttö- ja rakennuslakia, joka edellyttää että kunnilla on käytössä ajantasainen kaavayhdistelmä. Kaavayhdistelmän ensisijaisia käyttäjiä ovat kunnan rakennustarkastajat. Myös intra-paikka-tieto-palvelulle ja ylikunnalliselle maankäytön suunnittelulle kaikkien seutukunnan kuntien kaavayhdistelmä on tärkeä. Heinäkuussa 2004 lähetettiin viidelle konsulttitoimistolle tarjouspyyntö Vakka-Suomen kuntien kaavojen numeeristamisesta (Liite 2: Tarjouspyyntö Vakka-Suomen kaavakarttojen numeeristamisesta). Tarjousta pyydettiin kaava-alueiden ja eri käyttöön tarkoitettujen alueiden (alueiden käyttötarkoitus esim. asuinrakennusten kortteli) sekä käyttötarkoitusalueiden sisälle jäävien kaavamerkintöjen (esim. rakennuspaikat) vektoroinnista. Tarjouspyynnössä määriteltiin myös tietokantaan vietävät ominaisuustiedot. Tarjous saatiin elokuun alkuun mennessä neljältä toimistolta. Tarjousten perusteella kaikki kunnat tekivät vuoden 2004 loppuun mennessä sopimukset kaavojen numeeristamisesta Suunnittelukeskus Oy:n kanssa. Taulukko 2: Numeeristen kaavojen kustannukset. Hinnassa on huomioitu Skoy:n 15 prosentin alennus, jonka ehtona oli kuntien yhteistilaus. (Uudenkaupungin ja Pyhärannan asemakaavat on numeeristettu omana työnä eikä niitä ole sisällytetty laskelmaan.) kaavoja kaavoja kaavojen numeeristaminen yhteensä ha yhteensä kpl euroa (sis. myös skannauksen) Pyhäranta Laitila Vehmaa Mietoinen Taivassalo Kustavi Uusikaupunki yhteensä

6 Työt aloitettiin vaiheittain vuoden 2004 lopulla ja vuoden 2005 alussa. Kaavojen skannaus ja oikaisu teetettiin ML Skanning Oy:ssä. Paikkatietoasiantuntija vastasi kaavojen keräämisestä kunnista, toimittamisesta skannattavaksi, valvoi numeeristamista ja osallistui numeeristettujen kaavojen tarkastamiseen. Toukokuussa 2005 pidettiin työkokous, jossa Suunnittelukeskus Oy luovutti numeeristetut kaavat kunnille tarkistettavaksi. Uudenkaupungin ranta-asemakaavat luovutettiin tarkastettavaksi syyskuussa Kuva 3: Vakka-Suomen numeerisen kaavayhdistelmän keskeiset elementit ovat kaavaindeksi ja kaavakartta, joihin on linkitetty alkuperäiset kaavamääräykset kuvatiedostona sekä tietokanta, johon on kerätty kaavaa ja kaavatontteja koskevat keskeiset tiedot. Numeeriset kaavat valmistuminen viivästyi. Tavoiteaika oli saada kaavat käyttöön syksyn 2005 aikana. Työn tarkastus eteni kuitenkin odotettua hitaammin. Kaavayhdistelmä saatiin pääpiirteittäin valmiiksi tammikuun 2006 aikana. Osa uusimmista, projektin aikana vahvistuneista kaavoista puuttuu vielä kaavayhdistelmästä. Keskeneräisyydestä huolimatta numeeriset kaavat ovat olleet kuntien käytettävissä yhteisellä palvelimelle lokakuusta 2005 asti, jolloin kaavat saatiin konsultin tekemän uuden tarkastuksen jälkeen kuntiin. 5

7 Numeeristetut kaavat luovutettiin WM-data Oy:lle intra-paikkatietopalvelimelle vientiä varten tammikuussa Ensimmäinen versio intra-kaavayhdistelmästä saatiin käyttöön maaliskuun 2006 lopulla, mutta kaavojen esitysmuodon kehittäminen jatkuu edelleen. Kaavayhdistelmän ylläpito Suunnittelukeskus Oy on tehnyt työohjeen kaavayhdistelmän työvaiheista (Liite 3: Kaavayhdistelmän tekeminen_skoy:n työohje). Sen pohjalta on muokattu ohje kuntiin kaavoja tekeville konsulteille siitä, millaisessa muodossa kaavat tulee toimittaa kuntiin (Liite 4: Kaavojen toimittaminen kuntaan_ohje kaavakonsulteille). Kunnille järjestettiin myös koulutustilaisuus numeeristen kaavojen käsittelystä helmikuussa Numeeristen kaavojen päivittäminen voi kuitenkin osoittautua hankalaksi pienemmissä kunnissa. Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelun ja maankäytön osasto tulee tekmään avoimen tarjouksen muille kunnille uusien kaavojen viennistä kaavayhdistelmään. Rakennusvalvonnan tietotyöympäristö Vakka-Suomen kuntien paikkatieto-ohjelmistoja ja aineistoja kartoitettaessa todettiin, että kaikissa paikkatietoprojektin kunnissa oli käytössä DL Systems Oy:n kehittämä MapInfo -paikkatieto-ohjelman päällä toimivaa rakennusvalvonta -sovellusohjelma. Myös kuntien tietoaineistot olivat yhteneviä kuntiin ostettiin valtion viranomaisten tuottamia ja ylläpitämiä kartta- ja perusrekisteriaineistoja: maanmittauslaitoksen maastotietokantaa ja kiinteistörajoja sekä väestörekisterikeskuksen kiinteistöomistajatietoja ja väestörekisteritietoja. Kävi myös ilmi, että DL Systems Oy oli päivittämässä ohjelmistojaan. DL Systems Oy:n ohjelmien tietokantapohja muuttui, ja kuntien oli päivitettävä ohjelmistonsa vuoden 2005 loppuun mennessä. Osa Vakka-Suomen kunnista oli hoitanut päivityksen ennen paikkatieto projektin alkamista. Loputkin kunnat olivat jatkamassa DL Systems Oy:n ohjelmien käyttöä. Vielä vanhoja ohjelmaversioita käyttävien kuntien ohjelmistopäivitykset päätettiin hoitaa osana paikkatietoprojektia. Yhteispäivityksellä saatiin myös kustannussäästöjä. Paikkatieto projektin ohjausryhmä oli priorisoinut yhteisten tietovarastojen perustamisen tärkeäksi hankkeeksi. Ohjelmistojen päivittämisen yhteydessä päätettiinkin yhdistää myös tietovarastot. Kunnissa oli käytössä suhteellisen vanhoja tietoaineistoja, joten niiden päivittäminen oli joka tapauksessa ajankohtaista. Samoihin ohjelmaversioihin ja yhteisiin tietovarastoihin siirryttiin vaiheittain kevään 2005 kuluessa. Maaliskuun ensimmäisellä viikolla pystytettiin palvelin ja päivitettiin loput vanhat rakennusvalvonta ohjelmistot ja siirrettiin ensimmäisten kuntien rakennusvalvonnan tietoaineistot palvelimelle. Huhtikuun toisella viikolla siirrettiin loput kunnat palvelimelle ja järjestettiin kuntien työntekijöille yhteinen uusien ohjelmien koulutustilaisuus. Kuntien teknisten sektoreiden yhteinen tietojärjestelmä rakennettiin Vakka-Suomen seutuverkkoon, kuntayhtymän palvelimelle. Vakka-Suomen seutukunnan kunnilla on oma seutuverkko. Seutuverkko on toteutettu alueella toimivien puhelinyhtiöiden olemassa olevia tietoliikenneyhteyksiä hyödyntäen. Seutuverkko liittää kuntien sisäiset 6

8 Kuva 4: Vakka-Suomen kuntien teknisten sektoreiden paikkatietojärjestelmän perustana on seutuverkon ja paikkatietopalvelimen yhteiset tietovarastot. dataverkot niin, että tietoliikenne kuntien välillä tapahtuu palveluverkon sisällä. Tämä mahdollistaa kuntien välisen nopean ja tietoturvallisen liikennöinnin. Seutuverkon palvelimelle sijoitettiin kuntien yhteiset tietovarastot. Seutuverkko mahdollisti myös kuntien sisäisessä käytössä olevan Intra-paikkatietopalvelun. Järjestelmän rakentamisen toteutti ohjelmistojen toimittaja DL Systems Oy yhteistyössä kuntien ATK-henkilöstön kanssa (Liite 9: Kuvaus Vakka-Suomen kuntien teknisten sektoreiden tietojärjestelmästä). Asennuskustannuksista vastasi Vakka-Suomen paikkatieto -projekti. Kunnat kustansivat omat aineistonsa ja ohjelmistonsa. Palvelimen tietokantaohjelman lisenssi tilattiin kahden vuoden ylläpitosopimuksella Enfo Disnet Oy:ltä. Seutuverkon ja palvelimen teknisistä ratkaisuista vastaavat Vakka-Suomen kuntien atkhenkilöt. Laitilan kaupungin atk-henkilö ylläpitää paikkatietopalvelinta. Laitilan kaupunki on tehnyt sopimuksen Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymän kanssa palvelun teknisestä ylläpidosta (Liite 5: Laitilan kaupungin ja Vakka-Suomen kuntayhtymän välinen sopimus paikkatietopalvelimen ylläpidosta). Laitilan kaupungin laskun perusteella kuntayhtymä laskuttaa edelleen kuntia palvelusta. palvelusta ja sen ylläpidosta on tehty kuntien ja kuntayhtymän välillä (esimerkkinä Liite 6: Vakka-Suomen kuntayhtymän ja Vehmaan kunnan välinen sopimus paikkatietopalvelimen ylläpidosta). WM-data Oy:n (entinen DL Systems Oy - WM Data osti DL Systems Oy:n loppuvuodesta 2005) ohjelmistojen päivityksistä vastaa Uudenkaupungin kaupunki koko seutukunnan puolesta. MapInfo -ohjelman osalta kuntien kesken sovittiin, että toistaiseksi pysytään ohjelmaversiossa

9 Taulukko 3: Vakka-Suomen kuntien teknisten sektoreiden yhteisen tietojärjestelmän investointi ja ylläpitokustannukset vuonna KuntaNet (rakennusvalvonta + karttakäyttöliittymä) ja MapInfo investointi + ylläpito vuonna 2005 investointi ylläpito KuntaNet MapInfo yhteensä yhteensä Kustavi* Laitila* Mietoinen Pyhäranta Taivassalo* Vehmaa Uusikaupunki kunnat yhteensä (V-S:n pt -projekti) yhteensä *ohjelmistoinvestoinnit oli tehty ennen projektin alkua ylläpitokustannuksissa huomioitu DL Systems Oy:n myöntämä 30 % seutukunta-alennus. Kokemuksia yhteisestä tietotyöympäristöstä Rakennusvalvonnan ohjelmistot ja tietojen käyttö verkon yli ovat toimineet hyvin. Ohjelmien vasteajat eivät ole pidentyneet liikaa, vaikka paikoin seutuverkon siirtonopeus on suhteellisen pieni. Yhteisten ohjelmien ja tietovarastojen merkitys on tullut esiin teknisten sektoreiden jokapäiväisessä työssä ylläpidon ja päivitysten helpottumisena. Kuntien ei tarvitse itse huolehtia ohjelmistoistaan ja aineistoistaan, vaan päivitykset voidaan tehdä keskitetysti yhdellä kertaa. Myös kustannussäästöjä yhteishankinnoilta - ja päivityksistä on saatu. Esimerkiksi DL Systems Oy:n KuntaNet -ohjelmistojen vuosittaisiin ylläpitokustannuksiin jokainen kunta on saanut 30 prosentin alennuksen. Suurin säästö syntyy kuitenkin työtunneista. Näitä ylläpitorutiinien vähenemisestä syntyviä säästöjä on vain vaikea muuttaa euroiksi, joten niitä ei ole edes yritetty arvioida. Kaikkien kuntien yhteinen teknisen sektorin tietotyöympäristö tukee projektin tavoitteiden saavuttamista. Yhteiset, kaikkien kuntien käytössä olevat tietovarastot antavat hyvän pohjan kuntien väliselle yhteistyölle. Selvityksiä teknisten sektoreiden yhteistyön kehittämiseksi onkin käynnistynyt seutukunnalla. Hyvät edellytykset esimerkiksi rakennusvalvonnan lomitusjärjestelmän luomiseksi kuntien kesken tai vaikka koko teknisen sektorin töiden uudelleen järjestämiseksi - ei kuntarajojen vaan työtehtävien mukaan ovat olemassa. 8

10 Intra-paikkatietopalvelin Kunnat ovat hankkineet ja kunnat ovat myös itse tuottaneet vain pienen joukon käytössä olevia kartta- ja rekisteriaineistoja. Aineistojen käyttö on rajallista, koska paikkatieto-ohjelmat, joissa aineistoja käytetään, ovat suhteellisen kalliita ja ohjelmien käyttö vaatii perehtymistä. Paikkatieto -projektin tavoitteena oli paikkatiedon käytön tehostaminen. Tärkeäksi keinoksi tehostaa paikkatiedon käyttöä katsottiin myös aineistojen käytön lisääminen kuntien sisällä. Kun kaikki aineistot ja kuntien rakennus- ja rakennuslupatietojen ylläpito oli päätetty siirtää yhteiselle palvelimelle, mahdollistui myös yhteisiä tietovarastoja hyödyntävän Intra-paikkatietopalvelu rakentaminen. Paikkatieto projektin ohjausryhmä lähtikin hakemaan vaihtoehtoa, jolla yhteiset aineistot saadaan helposti ja pienillä lisäkustannuksilla kaikkien kuntien työntekijöiden käyttöön. Hyväksi ratkaisuksi osoittautui tarjouskierrosten jälkeen DL Systems Oy:n sovellus, joka toimii seutuverkon palvelimelle. Työasemilla riittää Java-tuella varustettu nettiselain. Paikkatietopalvelin käyttää suoraan rakennusvalvonnan tietokantoja, joten tiedonsiirroilta järjestelmästä toiseen vältytään, ja tiedot ovat aina ajantasaisia. Kuva 5: Vakka-Suomen paikkatieto -järjestelmä tarjoaa paikkatietoja erilaisille käyttäjäryhmille. 9

11 Taulukko 4: Intra-paikkatietopalvelimen ja väestörekisterin investointi- ja käyttökustannukset vuonna Paikkatietopalvelin - investointi ja ylläpito vuoden 2005 hinnoin paikkatietopalvelin + väestörekisteri ja palvelin kuntakohtaiset hinnat toteutumassa olevat kustannukset investointi ylläpito DL-ohjelmat palvelin yhteensä ohjelma palvelin yhteensä Kustavi Laitila Mietoinen Pyhäranta Taivassalo Vehmaa* Uusikaupunki kunnat yhteensä Asennus ja koulutus (V-S:n pt -projekti) yhteensä * sisältää myös väestörekisteriohjelman hankinnan Kustavissa ja Mietoisissa käytössä on vain paikkatietopalvelin. Muissa kunnissa on käytössä myös väestörekisteri. Intra-paikkatietopalvelu -hanketta esiteltiin syksyllä 2004 seutukunnan työvaliokunnassa kunnanjohtajille. Seutukunnan yhtymähallitus päätti suositella hanketta kunnille. Vuoden 2004 loppuun mennessä kaikki kunnat olivat osoittaneet budjeteissaan rahaa intrapaikkatietopalvelun perustamiseen. Paikkatietopalveluiden ohessa myös viidessä kunnassa käytössä oleva väestörekisteriohjelma siirrettiin seutuverkkoon. Ohjelmistojen toimittaja rakensi palvelun ja vastaa sen ylläpidosta. Vakka-Suomen paikkatieto -projekti rahoitti järjestelmän rakentamisen. Kunnat kustansivat omat ohjelmistolisenssinsä ja vastaavat jatkossa ylläpitokustannuksista. Intra-paikkatietopalvelin otettiin käyttöön toukokuussa Palvelin on tarkoitettu niiden kunnan työntekijöiden tarpeisiin, jotka satunnaisesti tarvitsevat karttaa ja kuntarekisteritietoja. Kartta- ja rekisteritietojen ylläpitäjät, rakennustarkastajat ja omien paikkatietosovellusten tekijät käyttävät edelleen rakennusvalvonta- ja MapInfo -paikkatieto-ohjelmaa. 10

12 Paikkatietopalvelimella voi selailla koko Vakka-Suomen alueen kartta- ja rekisteriaineistoja. Pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. Pohjakartan päällä esitetään kiinteistörajakartta. Palvelimella on mahdollista tehdä kiinteistö, omistaja, asukas, osoite- ja paikannimihakuja. Myös kuntien ylläpitämät rakennus- ja rakennuslupatiedot löytyvät palvelimelta. Kuva 6: Vakka-Suomen paikkatietopalvelin mahdollistaa kaikkien kuntien tietojen selailun. Kokemuksia intra-paikkatietopalvelimesta Intra-paikkatietopalvelimen käyttöönotossa oli teknisiä ongelmia. Toimivuus saatiin kuntoon kesän 2005 aikana, ja sen jälkeen palvelu on pelannut odotusten mukaisesti. Paikkatietopalvelimen käyttöaste on vaihdellut kunnittain. Aluksi järjestettiin yhteinen käyttöönottokoulutus kaikille kunnille, jossa tarkoituksena oli kouluttaa kuntiin ohjelman pääkäyttäjät. Toisissa kunnissa on järjestetty myös kunnan sisäistä koulutusta. On kuitenkin todettava, että käyttöönottoon olisi tarvittu enemmän tiedotusta ja tukea joissakin kunnissa. 11

13 Aineisto hankinnat ja päivitykset Aineistojen hankintaan kiinnitettiin huomiota jo Vakka-Suomen paikkatieto -projektin alkuvaiheessa. Kuntien käytössä olevat aineistot kartoitettiin ja suunniteltiin yhteisiä aineistohankintoja. Kaikkia alkukartoituksessa esille tulleita aineistoja ei projektin aikana ehditty muokata teknisten sektoreiden käyttöön sopiviksi. Tällaisia - osin vielä hyödyntämättömiä - karttaaineistoja ovat esimerkiksi Life Coastra -projektissa ja Vakka-Suomen kuntien maisemaselvityksessä tuotetut aineistot. Tärkeimpinä pidetyt aineistojen tuottamishankkeet - kaavojen numeeristaminen ja johtokartat - toteutuivat. Luontotietojen numeeristamishanke ei alkuperäisissä aineistosuunnitelmissa ollut mukana. Taulukko 5: Vakka-Suomen kuntiin hankittavien ja paikkatieto -projektin aikana tuotettujen aineistojen päivitys. Aineistot toimittaja Päivitetty Päivitysrytmi Päivittäjä Maastotietokanta MML Kevät 2005 tarvittaessa (WM data) kunta Kiinteistörajat MML Kevät x vuodessa (WM data) kunta Osoitteet MML Kevät 2005 tarvittaessa (WM data) osa kevät 2006 kunta Omistajat VRK Kevät x vuodessa (WM data) kunta Väestö VRK Yhteiset päivitykset kerran vkossa Uki alkaen Rakennukset VRK RHR-ajo jatkuva ylläpidetään itse kunta kevät 2005 (osa kuntia) Luvat kunta jatkuva ylläpidetään itse Poikkeukset ja kunta jatkuva ylläpidetään itse toimenpiteet LoSYKn aineistot LoSYK Kevät 2005 tarvittaessa ylläpidetään itse muut luontotiedot Skoy kesken tarvittaessa ylläpidetään itse (num. aineisto) Putkijohdot AirIx Vaihtelee tarvittaessa ylläpidetään itse (num. aineisto) kunnittain Liittymät Turun AMK Syksy 2005 tarvittaessa ylläpidetään itse (num. aineisto) Kaavat Skoy Kevät 2005 tarvittaessa ylläpidetään itse (num. aineisto) Osoitekartta Karttatiimi päivitettävänä tarvittaessa ylläpidetään itse 12

14 Luontotieto Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymän tekninen jaos esitti luontotietojen numeeristamista ja vientiä osaksi Vakka-Suomen kuntien yhteistä paikkatietojärjestelmää joulukuussa Luontotiedot ovat oleellinen osa seutukunnan tietovarantoja. Numeeristaminen palvelee ensisijaisesti maankäytön suunnittelua, mutta myös viranomaisvalvonta esim. ympäristönsuojelu ja rakennustarkastus, tarvitsevat luontotietoja. Luontotietojen numeeristaminen koostui jo valmiiksi numeeristen aineistojen siirtämisestä Vakka-Suomen paikkatietojärjestelmään sekä vain tulosteina olevien aineistojen numeeristamisesta. Valtakunnalliset luontotietoaineistot on pitkälti numeeristettu. Lounais-Suomen ympäristökeskus on numeeristanut omia aineistojaan: Natura alueet, luonnonsuojeluohjelmat, luonnonsuojelualueet, luontotyypit maisema-alueet, inventoidut perinnemaisemat, inventoidut kallioalueet, inventoidut luontotyypit ja inventoidut pienvedet ja pohjavesialueet. Kuntien edustajien ja LoSYK:n välisellä sopimuksella valmiit aineistot saatiin MapInfo paikkatietojärjestelmään (Liite 7: LoSYK:n paikkatietoaineistojen käyttöoikeussopimus). Aineiston muokkauksen vaatima (lähinnä kuvaustekniikoiden valinta) lisätyötä, tehtiin Vakka-Suomen paikkatieto projektissa. Kunnissa lähinnä ranta-asemakaavojen taustaselvityksiksi tehdyt luontokartoitukset eivät pääsääntöisesti olleet numeerisessa muodossa. Myös laajempien alueiden, kuten kunnan arvokkaat luontokohteet tai maisema-alueet, sekä kasvien tai eliöiden lähinnä lintujen esiintymisestä kertovia julkaisuja on tehty Vakka-Suomen alueelta. Osa julkaisuista sisältää kohteita, jotka ovat paikannettavissa ja numeeristettavissa. Nämä aineistot luokiteltiin ja ne numeeristetaan MapInfo-formaattiin osana Vakka-Suomen kaavojen numeeristamis-hanketta Suunnittelukeskus Oy:ssa. Rahoitus hankkeeseen tuli Vakka- Suomen kuntayhtymältä. Suunnitelukeskus Oy on toimittanut ensimmäiset versiot luontotiedoista. Luontotietoja tullaan vielä täydentämään. Luontotietojen päivitys tapahtuu ensisijaisesti kunnissa. Luontotietoja käytetään kuntien teknisten sektoreiden paikkatietojärjestelmissä. Ne tullaan viemään Vakka-Suomen intra-paikkatietopalvelimelle. Kaavojen numeeristamisen venymisen vuoksi myös luontotieto -hankeen aikataulu on venynyt. Asian kanssa ei ole kuitenkaan pidetty kiirettä, sillä luontotietoja tullaan hyödyntämään myös seuraavassa Vakka-Suomen kuntien yhteisessä paikkatietohankkeessa eli internet -paikkatietopalvelussa, joten tämän hankkeen loppuun saattaminen siirtyi uuden projektin vastuulle. 13

15 Johtokartat ja liittymät Vesi- ja jätevesiputkijohtojen ja liittymien tuonti kuntien teknisten sektoreiden paikkatietojärjestelmiin toteutettiin yhteistyönä Lounaispaikan johto-kaavapaikka -projektin ja Turun AMK:n kanssa. AirIx Oy on tehnyt kaikille Vakka-Suomen kunnille vesihuollon kehittämissuunnitelman yhteydessä putkijohto- ja vesilaitosten toiminta-alue karttoja. Ne muunnettiin MapInfoformaattiin Lounaispaikan kaava- ja johtopaikka-projektissa. Turun AMK:n paikkatieto-kurssin opiskelijat tekivät opintotyönä Kustavin, Pyhärannan, Mietoisten, Taivassalon ja Vehmaan vesi- ja viemäriliittymien paikkatietotietokannan. Oppilaille maksettiin pieni työkorvaus. Koko työn kattohinnaksi oli sovittu euroa. Maksusta vastasi paikkatieto -projekti. Osoitekartta Kuntien opas- ja osoitekarttojen uudistaminen on ollut koko Vakka-Suomen paikkatieto - projektin ajan esillä. Lokakuussa 2005 projektin ohjausryhmä totesi, että kunnat ovat varautuneet budjeteissaan karttojen uusimiseen. Osoitekartat otettiin paikkatieto -projektin hankkeeksi, sillä painettujen osoitekarttojen lisäksi karttoja tullaan käyttämään Vakka-Suomen internet-karttapalvelun pohjakarttoina. Vakka-Suomen kunnista Kustavi, Laitila, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa ovat mukana osoitekartta hankkeessa. Pyhärannan kunta on uudistanut osoitekartat vuosi sitten ja Mietoisten kunta on mukana Turun seudun karttapalvelussa, joten tarvetta osallistua hankkeeseen ei ollut. Pyhäranta on kuitenkin mukana internet -karttapalvelu -projektissa (kts alla), joten Pyhärannan osoitekartan muuntamisesta kuvaustekniikaltaan yhtenevään muotoon muiden kuntien karttojen kanssa, sovitaan myöhemmin. Osoitekarttojen uudistaminen edellyttää myös osoitteiden tarkastamista. Kaikissa Vakka- Suomen kunnissa on käytössä rakennusten osoitejärjestelmä. Pääsääntöisesti kaikilla asuin- ja vapaa-ajankiinteistöillä on osoite. Osoitteistoissa ja teiden nimissä on kuitenkin puutteita. Kunnat ovatkin tehneet päätökset, että osana osoitekarttojen uusimista tarkastetaan kuntien osoitejärjestelmät. Myös tiestön ulkopuolisten kohteiden erityisesti saarten osoitejärjestelmää tullaan täydentämään. Hanke käynnistyi marraskuussa Tarjouspyyntö Vakka-Suomen osoitekarttojen tekemisestä lähetettiin neljälle konsulttitoimistolle (Liite 8: Tarjouspyyntö Vakka-Suomen osoitekartoista). Joulukuun puoliväliin mennessä saatiin tarjous kolmelta toimistolta. Tarjousten perusteella kaikki kunnat tekivät sopimukset osoitekartoista Karttatiimi Oy:n kanssa. Aloituskokous pidettiin Vakka-Suomen paikkatieto -projektin viimeisessä kokouksessa osoitekarttahankkeen seuranta siirtyi ohjausryhmän päätöksellä Vakka-Suomen internet -paikkatietopalvelu - projektille. 14

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi Paikkatietoinsinööri Asko Harinen Case: Nurmijärvi Sisältö Nurmijärven kunta Paikkatieto-ohjelma Metatiedot Rajapintapalvelun käyttöönotto Rajapintapalvelu Palvelun järjestäminen Aineistot paikkatieto-ohjelmassa

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää Hallinto 2015 2016 2017 2018 Vakanssit (virat/toimet) 26*) - Eläköitymisen hyödyntäminen vakanssisuunnittelussa *) Yksi toimistosihteeri (100013) ja yksi suunnitteluavustaja (607031) jäävät eläkkeelle

Lisätiedot

KuntaGML - Asemakaavat kunnan palveluna Turussa

KuntaGML - Asemakaavat kunnan palveluna Turussa KuntaGML - Asemakaavat kunnan palveluna Turussa Päivi Mykrä ja Harri Soini 10.2.2016 Ajantasa-asemakaava Rakennusasetus 43 (10.10.1969/628): Kaupungin on pidettävä karttaa tai karttayhdistelmää, josta

Lisätiedot

Marko Saastamoinen Virtain kaupunki. Paikkatiedon kokonaisratkaisu pystyyn kuntien yhteistyöllä.

Marko Saastamoinen Virtain kaupunki. Paikkatiedon kokonaisratkaisu pystyyn kuntien yhteistyöllä. Paikkatiedon kokonaisratkaisu pystyyn kuntien yhteistyöllä. Lähtökohdat Kunnassa yleensä käytössä 1-5 käyttöoikeuslisenssiä paikkatietojärjestelmässä Paikkatietoaineistojen käyttö ja ylläpito hoidetaan

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta Paikkatiedon hyvät käytänteet -seminaari 12.5.2011 Paikkatietoyhteistyön koordinaattori Kaisa Savola MIHIN TARVITAAN

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

HSY:n seudulliset paikkatietoaineistot mitä uutta? Sami Karjalainen Paikkatietoasiantuntija

HSY:n seudulliset paikkatietoaineistot mitä uutta? Sami Karjalainen Paikkatietoasiantuntija HSY:n seudulliset paikkatietoaineistot mitä uutta? Sami Karjalainen Paikkatietoasiantuntija Miksi seudullista tietoa? 4 5 6 7 8 Espoo Helsinki 15.12.2011 Päivähoidon yhteiskäyttöalue A 10 HSY:n Seutu-

Lisätiedot

OMAKOTITALOTONTTI TURUN HIRVENSALOSSA, TONTILLA VANHA ASUINRAKENNUS

OMAKOTITALOTONTTI TURUN HIRVENSALOSSA, TONTILLA VANHA ASUINRAKENNUS MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 14.02.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Pöytäkirja. Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja 29.8.2011

Pöytäkirja. Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja 29.8.2011 LAPUAN KAUPUNKI Ympäristöosasto Poutuntie 8 62100 LAPUA Pöytäkirja Mika Yli-Petäys/Mirva Korpi 23.08.2011 Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja 29.8.2011 Aika: 29.8.2011,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Avoin kaupunkiseutu Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Työryhmät (kuntien edustajat, kehittämispäällikkö sihteeri) Seutuorganisaatiolla alkanut paikkatietotuotanto vuonna 2013 (rakennesuunnitelma-aineisto

Lisätiedot

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Katu- ja puisto-osasto Palvelutoimisto Tarja Posti Taustaa Rakennusviraston asiakaspalvelussa työskentelee asiakaspalvelupäällikön lisäksi 12 asiakaspalvelusihteeriä

Lisätiedot

Viitekehys hallinnossa

Viitekehys hallinnossa JulkICTLab Viitekehys hallinnossa Avoimen tiedon ohjelma 2 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä FVH COSS HRI OKF Apps4finland Jne. 3 JulkICTLab pähkinänkuoressa Kokoaa yhteen julkishallinnon eri projektien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Uudenkaupungin Golfklubi, Välskärintie 2 H, Uusikaupunki

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Uudenkaupungin Golfklubi, Välskärintie 2 H, Uusikaupunki UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2015 1 Vakka-Suomen sosiaalijohto 21.08.2015 Aika 21.08.2015 klo 09:00-13:00 Paikka Uudenkaupungin Golfklubi, Välskärintie 2 H, Uusikaupunki Luettelo käsitellyistä

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot

Väestövastuualueiden oikea sijoittaminen paikkatietoanalyyseillä, sekä kynätön lupaprosessi

Väestövastuualueiden oikea sijoittaminen paikkatietoanalyyseillä, sekä kynätön lupaprosessi Väestövastuualueiden oikea sijoittaminen paikkatietoanalyyseillä, sekä kynätön lupaprosessi Kuntien paikkatiedon hyvät käytänteet -seminaari 2011 Petri Kapanen Varkauden kaupunki, Maankäyttö Petri Kapanen

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

KuntaGML rajapinnat Kuopiosta: Neljä prosessia - neljä rajapintaa

KuntaGML rajapinnat Kuopiosta: Neljä prosessia - neljä rajapintaa KuntaGML rajapinnat Kuopiosta: Neljä prosessia - neljä rajapintaa Jari Torvinen 10.2.2016 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ KuntaGML rajapintojen käyttöönoton tilanne KuntaGML rajapinnat osana prosesseja tai palvelua

Lisätiedot

Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous

Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous Torstaina 11.4.2013 klo 10.00-14.00, neuvotteluhuone Kahvitupa, Salpausselänkatu 22, Kouvola Keski-Suomen ELY-keskus, neuvotteluhuone 2-3.1, Technopolis Innova

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Esityksen sisältö Turku paikkatieto-organisaationa Paikkatiedon hyödyntäminen Turussa Esimerkkejä hallintokuntien

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Liite 2.1. VER hallitus , Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Liite 2.1. VER hallitus , Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: INVESTOINNIT YHTEENSÄ Liite 2.1 VER hallitus 27.10.2016, Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ BUDJETTI YHTEENSÄ 7 464 000 euroa 0 euroa 7

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000. Tarjouspyyntö 1 (5) NUMEERISEN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän määrittely Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisen numeerisen pohjakartan

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN TYÖSUUNNITELMA 20.3.2014 PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN Avainsanoja: kartta- ja paikkatiedot, tiedolla johtaminen, yhdyskuntarakenteen eheytyminen, karttapohjainen

Lisätiedot

Facta Kuntarekisteri. Facta 4.0 asennus testiin ja tuotantoon. Helsingin kaupunki

Facta Kuntarekisteri. Facta 4.0 asennus testiin ja tuotantoon. Helsingin kaupunki Helsingin kaupunki TARJOUS 74747 24.2.2015 Helsingin kaupunki Anu Soukki Markku Leinonen Ari Jaakola Eero Sarjanen PL 7015 00099 HELSINGIN KAUPUNKI FACTA 4.0 VERSIOPÄIVITYS 1 Tarjouksen kohde Tarjoamme

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT Kasultk 28.1.2014 Kasultk 19.8.2014 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT PAIKKATIETOHINNASTO JA PALVELUTAKSA 1.3.2014 (päivitetty 19.8.2014) 1 Hinnat Hinnat on esitetty ilman

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2015

Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA. Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04. Vapaa-aikasihteeri/ Pöytäkirjanpitäjä

Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA. Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04. Vapaa-aikasihteeri/ Pöytäkirjanpitäjä 1 Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04 Kokouspaikka: Liikuntahallin kokoustila 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 ntarkastajien

Lisätiedot

Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin

Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Asiantuntijaseminaari 18.9.2014 Palvelukyselyn tulosten käsittely Kysely toteutettiin maaliskuussa 2014 Tulokset on raportoitu keväällä ja julkaistu verkossa: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus Perussopimus 01.01.2005 Työvaliokunta 24.06.2004 Yhtymähallitus 31.08.2004 Voimaantulo 01.01.2005 3 1. LUKU - Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen seutukunta n jäsenkunnat ovat kunnallisvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello 16-17 Syyslukukausi Elokuu Johtaminen Ammattitutkinto tiimi Tutkintotiimi VS-tiimi Yhteiset palvelut -tiimi Hankkeet Laadunhallinta

Lisätiedot

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen Seminaari 8.2.2006, Laitila Ohjelma 14.00 seminaarin avaus liikennestrategian ja aiesopimuksen esittely 15.10 Turku-Uusikaupunki -radan henkilöliikenne 15.30 kahvitauko 15.50 Lääninhallituksen kommentit

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Tuulenpesä Tilan tai tontin pinta-ala n. 0,5000 ha Alue varattu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamista varten.

Tuulenpesä Tilan tai tontin pinta-ala n. 0,5000 ha Alue varattu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamista varten. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 12.12.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

UUSI YHTEINEN ASIAKASPALVELU

UUSI YHTEINEN ASIAKASPALVELU UUSI YHTEINEN ASIAKASPALVELU Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3. Marko Puttonen Julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelu Yhteispalvelun kehittäminen alkoi 1990-luvun alkupuolella Yhteispalvelu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 16.5.2013

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 16.5.2013 Kokousaika Torstai 16. toukokuuta 2013 kello 16.00 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS-työryhmän kokous 1 (6) JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Aika: 20.8.2013, klo 9:30 11:30 Paikka: Liikennevirasto, Pasila, nh Terminaali Läsnä:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

YT-järjestelmän pilotointi (Yhdyskunta suunnitelun tukijärjestelmä)

YT-järjestelmän pilotointi (Yhdyskunta suunnitelun tukijärjestelmä) YT-järjestelmän pilotointi (Yhdyskunta suunnitelun tukijärjestelmä) Pilotointi Tarkoituksena oli käytännön avulla selvittää käsitteiden eroavuutta ja siitä aiheutuvia YT-ohjelman toimintojen sovellettavuutta,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Vakka-Suomen sosiaalijohto 22.05.2015 Aika 22.05.2015 klo 09:00-13:15 Paikka Kiitorata, Yliopistonkatu 29, 2. krs, TURKU Luettelo käsitellyistä asioista Sivu

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille Insinöörikoulutuksen ja tietojenkäsittelyn tärkeät päivät 2013 2014 heinäkuu elokuu 26 29 syyskuuta Elokuu 2013 27 30 28 31 elokuu 291 302 313 syyskuu 14 25 36 47 58 69 10 7 11 8 12 9 10 13 11 14 12 15

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. 1. Rymättylän osayleiskaavojen yhdistelmä

Tarjouspyyntö. 1. Rymättylän osayleiskaavojen yhdistelmä 1 Tarjouspyyntö Entisen Rymättylän kunnan alueen osayleiskaavojen yhdistelmästä sekä tiedostomuunnoksesta MicroStation Dgn- formaattiin (StellaMap) Merimaskun, Velkuanmaan, Livonsaari-Lempisaaren sekä

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 VIRALLISET KARTTA- JA REKISTERIOTTEET Arvonlisävero 0% Kaupungin karttakopiot (tonttijakokartta, toimituskartta, kiinteistörekisterikartta ym. viralliset kartat)

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Aurinkovoimaa kuntiin. HINKU-verkoston tapaaminen 17.9.2015 Jarmo Linjama SYKE

Aurinkovoimaa kuntiin. HINKU-verkoston tapaaminen 17.9.2015 Jarmo Linjama SYKE Aurinkovoimaa kuntiin HINKU-verkoston tapaaminen 17.9.2015 Jarmo Linjama SYKE Aurinkovoimaa kuntiin Pilotti, jossa valitaan muutama HINKU-kunta ja hankitaan kuntiin aurinkovoimaa yhteishankintana Testataan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelua lue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin. Myytävät omakotitontit 2008

Karkkilan kaupungin. Myytävät omakotitontit 2008 Karkkilan kaupungin Myytävät omakotitontit 2008 Karkkilan kaupungin vaihde Puhelin (09) 22 5051 Mittaus- ja kiinteistötoimi Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela puh. 044 553 3421 tapio.jokela@karkkila.fi

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2014 1 Aika Maanantaina 28.04.2014 klo 16.00 16.45 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Lakkapää

Lisätiedot

Paikkatiedot käyttöön! -hanke

Paikkatiedot käyttöön! -hanke Digitalisaatioryhmä 15.12.2015 Paikkatiedot käyttöön! -hanke Hanke, jolla edistetään ja tuetaan paikkatietojen ja paikannuksen tehokasta käyttöä laaja-alaisesti. Välineinä paikkatietoihin liittyvän osaamisen,

Lisätiedot

PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki KLUBISIHTEERIN AVAINTEHTÄVÄT PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 Tiedosta tehtäväsi ja vastuusi Keskity olennaiseen Pidä klubisi pyörimässä TITLE 2 Klubisihteerin

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

KANGASNIEMEN KUNTA KIINTEISTÖVEROPROJEKTI 2016-2020 PROJEKTISUUNNITELMA

KANGASNIEMEN KUNTA KIINTEISTÖVEROPROJEKTI 2016-2020 PROJEKTISUUNNITELMA KANGASNIEMEN KUNTA KIINTEISTÖVEROPROJEKTI 2016-2020 PROJEKTISUUNNITELMA Sisällys 1. Tausta ja tarve... 3 2. Toteutus... 3 2.1 Tiedotus... 3 2.2 Projektin käytännöt... 3 2.3 Mittauskäynnit... 4 2.4 Projektin

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Metsätietojen hallinta Hyvinkäällä. Heikki Karttunen paikkatietoinsinööri 30.5.2007

Metsätietojen hallinta Hyvinkäällä. Heikki Karttunen paikkatietoinsinööri 30.5.2007 Metsätietojen hallinta Hyvinkäällä Heikki Karttunen paikkatietoinsinööri 30.5.2007 Heikki Karttunen 30.5.2007 1 Agenda Hyvinkään metsät ja suunnittelu Hyvinkään paikkatiedot metsäsuunnittelun kannalta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 25.06.2013 AIKA 25.06.2013 klo 14:00-17:26 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 151 Kokouksen järjestäytyminen 3 152 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 6/2011 Tekninen lautakunta sivu 76

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 6/2011 Tekninen lautakunta sivu 76 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 6/2011 Tekninen lautakunta sivu 76 Kokousaika 8.6.2011 klo 15.00-16.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 31.10.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2016 klo 12 13.45 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka 59 Kokouksen

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Helsingin kaupunki TARJOUS 288448 1.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARJOUKSEN KOHDE... 3 2 FACTA OSOITEREKISTERI... 3 3 KRYSP-OSOITTEET RAJAPINTA...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 16.5.2014 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot