Vakka-Suomen internet-paikkatietopalvelu hanke. projektisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakka-Suomen internet-paikkatietopalvelu hanke. projektisuunnitelma"

Transkriptio

1 Vakka-Suomen internet-paikkatietopalvelu hanke projektisuunnitelma

2 Vakka-Suomen internet-paikkatietopalvelu hanke Vakka-Suomen internet-paikkatietopalvelu tuottaa kunnille niiden tarvitsemat kartta- ja paikkatietopalvelut niin kuntalaisten, kunnissa toimivien yritysten kuin myös vapaaaikaansa viettävien kesäasukkaiden ja matkailijoiden käyttöön. Tavoitteena on palvelu, jossa kartta on paitsi sijaintitietoja sisältävä kuva niin myös erilaisten tietojen löytymistä helpottava karttakäyttöliittymä. Vakka-Suomen seutukunnan yhtymähallitus on sitoutunut hankkeen toteuttamiseen varaamalla hankkeelle rahaa seutukunnan kuntarahaosuudesta vuosille Hankkeen toteuttaminen voisi alkaa suoraan käynnissä olevan Vakka-Suomen paikkatieto -hankkeen loputtua maaliskuussa 2006 ja kestää vajaat kaksi vuotta, vuoden 2007 loppuun. Kansalaispalveluita kuntalaisille ja muille kuntien sidosryhmille Keskeinen näkökulma internet-paikkatietopalvelussa on osallisuuden lisääminen. Esimerkiksi päätöksentekoprosessin tarvitsemille ja tuottamille suunnitelmatiedoille, kuten kaavaehdotuksille ja muille maankäyttösuunnitelmille, saadaan näkyvyyttä ja lisätään asianosaisten mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon esittelemällä ne internetpaikkatietopalvelussa. Myös mökkiläisdemokratialle ja mökkiläistoimikuntien toiminnalle internet-paikkatietopalvelu tuo kanavan viestiä ja osallistua suunnitteluun. Seutukunnan kehittämistä palvelee kuntien tarjoamien palveluiden esittely. Internet-karttapalvelu toimii linkkinä kuntien palveluihin. Esimerkiksi koulujen ja päiväkotien sijainti hahmottuu kartan avulla, ja karttalinkin kautta pääsee suoraan halutun kohteen omille nettisivuille. Myös kuntien tonttitarjontaa voidaan esitellä internet-karttapalvelussa. Paikkatietopalvelu yritysten ja yhdistysten kohtauspaikkana Internet-paikkatietopalvelu voi toimia myös paikallisten yhdistysten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kohtauspaikkana. Esimerkiksi kyläyhdistykset voivat käyttää karttakäyttöliittymää toimintansa esittelyyn ja kehittämiseen ja kyläsuunnitelmien tekemiseen. Seutukunnan kehittämisen ja vetovoimaisuuden kannalta yritysten kilpailukyvyn parantaminen on tärkeää. Internet-paikkatietopalvelun avulla voidaan tukea seutukunnan alueella toimivien yritysten löydettävyyttä. Erityisesti matkailu- ja palvelualan yrityksille internet-paikkatietopalvelu antaa runsaasti mahdollisuuksia verkostoitua ja esitellä toimintaansa sekä asiakkaille että yhteistyökumppaneille. Vakka-Suomen kehityskeskus kehitettäessä tärkeä yhteistyökumppani alueen yritysten paikkatieto-palvelutarpeita kartoitettaessa. Paikkatieto voi tuoda lisäarvoa myös esimerkiksi Uudenkaupungin hakemaan Varauskeskushankkeeseen.

3 Tukea paikalliselle identiteetille ja kuntayhteistyölle Internet-paikkatietopalvelu tukee osaltaan myös kuntayhteistyötä. Käynnissä olevassa Vakka-Suomen kuntien paikkatieto hankkeessa kuntaorganisaatioiden yhteistyömahdollisuuksia on parannettu kuntayhtymän palvelimelle sijoitettujen yhteisten tietovarastojen ja intra-paikkatietopalvelun avulla. Internet-paikkatietopalvelu parantaa myös kuntalaisten mahdollisuuden hyödyntää palveluita kuntien rajat ylittäen. Kuntien yhteinen internet-paikkatietopalvelu on perusteltua paitsi kustannussyistä niin myös palvelun käytettävyyden vuoksi. Esimerkiksi matkailupalveluiden käyttäjille ja niitä kehittäville yrittäjille kuntarajat eivät ole merkittäviä, vaan tärkeää on hahmottaa suurempia aluekokonaisuuksia. Lähialueen erityispiirteistä kertovat aineistot vahvistavat alueellista identiteettiä ja paikkatieto tarjoaa uuden näkökulman omaan elinympäristöön. Paikkatietopalvelussa voidaan esittää esimerkiksi Vakka-Suomen maisemaselvityksen aineistoja. Alueen kehittämiseen osallistavana mediana internet-paikkatietopalvelu voi tarjota vaikka kyläyhdistyksille tai yksittäisille henkilöille mahdollisuuden tuottaa uusia aineistoja esimerkiksi kylien historiasta. Aikaisempien hankkeiden tulosten hyödyntäminen Vakka-Suomen internet-paikkatietopalveluita kehittävä hanke hyödyntää aikaisempien hankkeiden tuloksia. Paikkatietopalvelut rakentuvat fyysisesti kuntayhtymän seutuverkkoympäristöön ja palvelimille. Vielä käynnissä olevan Vakka-Suomen paikkatieto hankkeen aikana hankitut, tuotetut ja tuotettavat aineistot - esimerkiksi Vakka-Suomen numeerinen asema- ja ranta-asemakaavayhdistelmä, luontotiedot, johtokartat sekä osoiteja opaskartat - ovat hyödynnettävissä myös internet-paikkatietopalvelussa. Uuden hankkeen aikana on mahdollista tukea Vakka-Suomen paikkatieto projektin aikana luotuja käytäntöjä. Uuden hankkeen aineistot periytyvät pitkälti paikkatieto projektista. Näiden aineistojen ylläpitoon on vielä varauduttava ja tuettava päivityksistä vastaavien käyttäjien kouluttautumista aineistojen käsittelyyn laajemmassa käyttöympäristössä. Kuntien omatoimisesti hoitama keskitetty ylläpito sovitaan ja ohjeistetaan vastaavasti kuin Vakka-Suomen paikkatieto projektissa. Ohjelmien ja vaativimpien aineistopäivitysten hoitaminen on kilpailutettava yhdessä ohjelmistojen kanssa, ja Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymän on varauduttava ylläpitopalvelun kustannuksiin myös projektin päätyttyä. Yhteistyötä muiden paikkatiedon tuottajien kanssa Yhteistyö muiden paikkatietoa tuottajien ja käyttäjien kanssa on välttämätöntä. Erityisesti Varsinais-Suomen liiton Lounaispaikka-hanke on tarjonnut hyvän paikkatieto-osaajien verkoston. Lounaispaikan merkitys paikallisille hankkeille, jollainen Vakka-Suomen internet-paikkatietopalvelukin on, on ennen kaikkea hyvien käytäntöjen ja osaamisen välittäminen jopa maakunnan rajat ylittäen. Vakka-Suomen internet-paikkatietopalvelu puolestaan keskittyy

4 paikallisten aineistojen ylläpitoon ja tarjoaa paikallisille toimijoille mahdollisuuden hyödyntää hyvää ja ajantasaista paikkatietoperustaa omien aineistojensa esilläpidossa. Lounaispaikan ja Vakka-Suomen internet-paikkatietopalvelun linkittyminen on tärkeää. Esimerkiksi Lounaispaikan karttapalveluissa toimivaan Kaavapaikan asemakaava-indeksiin voidaan liittää linkit Vakka-Suomen internet-paikkatietopalvelun seudulliseen yhdistelmäkaavaan. Myös muissa maankäyttöön liittyvissä suunnitelmissa yhteistyö Kaavapaikan kanssa varmistaa suunnittelujärjestelmän hierarkian kattavan tiedon saatavuuden. Ylläpitovastuista ja linkityksistä sopimalla vältetään palveluiden päällekkäisyys ja lisätään tehokkuutta. Kustannusten jakautuminen ja rahoitussuunnitelma Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä on varannut kuntarahaosuudesta Vakka-Suomen internet-paikkatietopalvelu hankkeelle yhteensä vuosille Uudenkaupungin kaupunki, joka toimii hankkeen ensisijaisena hakijana, hakee Varsinais- Suomen liitolta projektiavustusta Tavoite 2 ohjelmasta vuosille 2006 ja 2007 yhteensä Hankkeen kokonaiskustannuksiksi tulee Vakka-Suomen internet-paikkatietopalvelu hanke hyödyntää niitä käytännön järjestelyjä, jotka on luotu Vakka-Suomen kuntien paikkatieto hankkeessa. Tietyiltä osin kustannukset ovatkin suoraan verrattavissa Vakka-Suomen kuntien paikkatieto hankkeen kustannuksiin. Henkilöstökulut muodostuvat yhden henkilön palkka ja henkilöstösivukuluista. Materiaalit ja palvelut -menoerän puhelin, posti, fax, painatus-, ilmoitus ja tiedotuskulut, matkakulut sekä toimistopalvelut on arvioitu Vakka-Suomen kuntien paikkatieto hankkeen toteutuneiden kulujen perusteella. Myös vuokrat -menoerään kuuluvat kone- ja laitevuokrat, jotka sisältävät tietokoneen, tulostimien, ohjelmien ja verkkoyhteyksien käyttöoikeuden, sekä toimitilojen vuokran, on laskettu vastaavalla tavalla. Hankehenkilöstön koulutuspalvelussa on huomioitu muutaman päivän ohjelmistokoulutustarve molemmille hankevuosille. Aineet, tarvikkeet ja tavarat - menoerässä on huomioitu mahdollinen erityisohjelmien tarve. Internet-paikkatietopalvelun perustamiskustannukset perustuvat Centroid on Site yhtiön alustavaan tarjoukseen. Tarjouksen lähtökohtana on ollut se, että palvelu perustetaan sovellusvuokrausperiaatteella, 36 kuukauden sopimuskaudella. Vaihtoehtojen vertailu ja tarjousten pyytäminen suoritetaan vasta projektin alettua. Centroid on Site yhtiön alustava tarjous antaa tässä vaiheessa riittävän pohjan kustannusarviolle, sillä yhtiö on markkinaosuuksiltaan merkittävä internet-karttapalveluiden tarjoaja Suomessa. Arvioidut järjestelmän asennus- ja peruskonfigurointi on sijoitettu Materiaalit ja palvelut menoerän asiantuntijapalveluihin. Asiantuntijapalveluihin on lisätty myös aineistojen hankinta- ja perustamispalveluiden kustannuksia. Sovellusvuokraus, johon kuuluu ohjelmistojen lisäksi ylläpitopalvelu ja palvelinresurssi, on lisätty vuokrat menoerään.

5 Vakka-Suomen internet-paikkatieto hanke päättyy vuoden 2007 lopussa. Kuntayhtymän internet-paikkatietopalvelulle varaamasta rahoitusta on vielä vuodelle Kuntien kanssa käydään ennen projektin päättymistä neuvotteluja siitä, ovatko kunnat halukkaita jatkamaan omalla kustannuksellaan palvelun kehittämistä, vai tyydytäänkö jatkossa palvelun ylläpitoon. Työohjelma Ohjelmiston hankinta Paikkatietopalvelun perusrakenteesta päättäminen ja ohjelmistojen kilpailuttaminen Ohjelmiston hankinta Perusinfran ohjelman ja pohjakarttojen - asentaminen Aineistojen tuonti palveluun Vähitellen kehittyvä palvelu pohjakartat esille jo keväällä 2006 mutta palvelut rakentuvat vuoden 2006 ja 2007 aikana. Pohjakartat opas- ja osoitekarttojen hyödyntäminen Valmiiden aineistojen hyödyntäminen aineistojen valinta ja muokkaaminen Uusien aineistojen tuottaminen aineistojen valinta ja tuottaminen Osallisuuden lisääminen osallistamisen suunnittelu ja toteuttaminen Ympäristövastuun lisääminen ja ympäristön tilan parantaminen luontotietojen esittäminen internetissä Keskeistä internet-paikkatietopalveluun valittavien aineistojen valinnassa on eri toimijoiden (kunnat, muu hallinto, asukkaat, kolmas sektori, yritykset) tarpeiden kartoitus ja niihin vastaaminen. Työryhmätyöskentelyllä voidaan tukea kartoitusta ja tarpeiden priorisointia. Hankkeen ohjausryhmän lisäksi muita hanketta varten muodostettuja ryhmiä ei ole tarkoituksenmukaista perustaa. Verkostoituminen ja yhteistyö jo olemassa olevien organisaatioiden, kehittämis- ja hankeryhmien kanssa tuottaa lisäarvoa myös heidän hankkeisiinsa ja toimintaansa.

6 Tiedottaminen ja hyvän toimintamallin levittäminen Palvelun esitteleminen ja esillä pitäminen. Yhteistyö ja osallistuminen eri projekteihin ja hankkeisiin sekä Vakka-Suomen internet-paikkatietopalvelun kohdealueella että sen ulkopuolella. Ylläpidon järjestäminen Ylläpito on järjestettävä osaksi vakituisen organisaation toimintaa. Hankehenkilöstö vastaa ylläpidon järjestämisestä, ulkoa ostettavien ylläpitopalveluiden kilpailuttamisesta ja omana työtä hoidettavien päivitysten järjestämisestä ja ylläpitoon tarvittavasta koulutuksesta. Perusaineistojen päivitys ja ylläpito on järjestetty Vakka-Suomen kuntien paikkatieto hankkeessa. o Perusaineistojen päivitysketjun toimivuuden varmistaminen internetympäristöön. Vain internet-ympäristöön tarkoitettujen aineistojen ja osallistamispalveluiden päivitysten järjestäminen. o konsulttityönä tai o kuntien omana työnä keskitetysti niin, että tietty henkilö hoitaa päivitykset kaikkien kuntien osalta. Internet-paikkatietopalvelun jatkokehittäminen hankekauden päätyttyä o kehitetäänkö palvelua edelleen hankekauden päättyessä vai riittääkö olemassa olevan palvelun ylläpito.

Vakka-Suomen kuntien paikkatieto -projekti loppuraportti 18.5.2006

Vakka-Suomen kuntien paikkatieto -projekti loppuraportti 18.5.2006 Vakka-Suomen kuntien paikkatieto -projekti loppuraportti 18.5.2006 Outi Lehtinen paikkatietoasiantuntija Vakka-Suomen kuntien paikkatieto projektin lähtökohdat Uudenkaupungin kaupunki haki keväällä 2003

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA. Suunnittelukeskus Oy Turku

SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA. Suunnittelukeskus Oy Turku SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA 2000 Suunnittelukeskus Oy Turku SUUNNITTELUKESKUS OY Säkylän kunta 1(19) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Nykytila... 4 2.1 Laitekanta... 4 2.2 Ohjelmisto... 4 2.3 Paikkatietoaineistot...

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma INTOA KUHMOON Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma Kuhmon kaupunki TIIVISTELMÄ Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa, antaa heille erilaisia mahdollisuuksia kehittää

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero LAPELY/74/07.04.2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 2 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 18 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 26 1 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013

PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013 PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISHANKKEEN HANKESUUNNITELMA Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry/ Taustaa

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/6 MH 27.5.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2007-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti 2014 Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti Minna Buure, Marjukka Heikkilä, Markku Paakki Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom 28.11.2014 [Kirjoita

Lisätiedot

Liite 3: Projektisuunnitelma KATSE TULEVAISUUTEEN EKOLOGISEN LIIKETOIMINNAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKE

Liite 3: Projektisuunnitelma KATSE TULEVAISUUTEEN EKOLOGISEN LIIKETOIMINNAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKE KATSE TULEVAISUUTEEN EKOLOGISEN LIIKETOIMINNAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKE liite 3 projektisuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAUSTAA...3 1.1 POHJOIS-SUOMEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -OHJELMAN

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA KANSAINVÄLISTYVÄ YLÄ-PIRKANMAA. HAKIJA: Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry

HANKESUUNNITELMA KANSAINVÄLISTYVÄ YLÄ-PIRKANMAA. HAKIJA: Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry HANKESUUNNITELMA KANSAINVÄLISTYVÄ YLÄ-PIRKANMAA HAKIJA: Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry TAUSTAA PoKo ry on toteuttanut kansainvälistä yhteistyöhanketta kahden saksalaisen toimintaryhmän kanssa 31.8.2010

Lisätiedot

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen seutukunta Yhtymähallitus 16.06.2009 Valtioneuvosto 19.11.2009 Ukipolis Oy Hallitus 08.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Hankesuunnitelma RaJuPuSu Leader Kehittämishanke Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö Sulkavan kunta suunnitelmaa täydennetty syksyllä 2009

Hankesuunnitelma RaJuPuSu Leader Kehittämishanke Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö Sulkavan kunta suunnitelmaa täydennetty syksyllä 2009 Hankesuunnitelma RaJuPuSu Leader Kehittämishanke Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö Sulkavan kunta suunnitelmaa täydennetty syksyllä 2009 1 Hankesuunnitelma RaJuPuSu- Leader-hanke Mobiilipaikkatietowiki

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot