Porvoon kaupunki. Varainhankinnan politiikka Porvoo Varainhankinnan politiikka paivitetty.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porvoon kaupunki. Varainhankinnan politiikka 15.1.2010. Porvoo Varainhankinnan politiikka 280110 paivitetty.doc"

Transkriptio

1 ABCD Porvoon kaupunki Porvoo paivitetty.doc 2009 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Varainhankinnan tavoitteet ja periaatteet Varainhankinnan tavoitteet Varainhankinnan toiminnolle asetettuja tavoitteita Varainhankinnan pääperiaatteet 5 3 Varainhankinnan organisaatio 6 4 Varainhankinnan päätehtävät Pankkisuhteiden hallinta Rahoitussuunnittelu Lainaneuvottelut ja lainasopimuksien hallinta Vakuudet ja takaukset Lainarekisterin ylläpito Raportointi 8 5 Rahoitusriskien hallinta Jälleenrahoitusriskin hallinta Maksuvalmiusriskin hallinta Tavoitteet ja periaatteet Roolit ja vastuut Raportointi Korkoriskin hallinta Tavoitteet ja periaatteet Roolit ja vastuut Raportointi 12 Porvoo paivitetty.doc 2

3 1 Johdanto Tämän varainhankinnan politiikkaehdotuksen tavoitteena on määrittää Porvoon kaupunkikonsernin varainhankinnan ja sen riskien hallinnan keskeisimmät periaatteet. Politiikassa määritellään yleisellä tasolla Porvoon kaupunkikonsernin varainhankinnan toiminnon rooliin, vastuihin, valtuuksiin, organisointiin, raportointiin sekä valvontaan liittyvät kysymykset. Porvoon kaupungin varainhankinnan toiminto toimii osana kaupungin hallintoa ja politiikkaehdotuksen pohjalta hyväksyttyä varainhankinnan politiikkaa tullaan soveltamaan kaikissa Porvoon kaupunkikonsernin toiminnoissa ja konserniyksiköissä. Tätä rahoituspolitiikkaa tullaan myös soveltamaan kaikissa sellaisissa yhteisöissä, joissa Porvoon kaupunki on enemmistöosakas. Lisäksi tämä varainhankinnan politiikka tarkastetaan vuosittain Porvoon kaupungin talousjohtajan toimesta ja varainhankinnan politiikkaa päivitetään tarvittavilta osin. Varainhankinnan politiikan hyväksyy Porvoon kaupunginhallitus. Porvoon kaupunginhallitus hyväksyy myös kaikki tästä varainhankinnan politiikasta olennaisesti poikkeavat toiminta- ja menettelytavat. Porvoo paivitetty.doc 3

4 2 Varainhankinnan tavoitteet ja periaatteet 2.1 Varainhankinnan tavoitteet Varainhankinnan tavoitteena on turvata rahoituksen kohtuullinen hinta ja riittävyys kaikkina aikoina sekä Porvoon kaupunkikonsernin toiminnan tarpeet huomioiden. Tavoitteena on myös hajauttaa riittävällä tasolla Porvoon kaupunkikonsernin lainasalkku eri laina-aikoihin ja rahoituslähteisiin. Porvoon kaupungin taloustoimisto vastaa lyhyt- ja pitkäaikaisen rahoituksen hankinnasta ja hallinnasta. Taloustoimisto pyrkii minimoimaan rahoituskustannukset rahoituksen hankkimisen keskittämisen mukanaan tuomilla mittakaavaeduilla ja varainhankintatoiminnon toiminnan tehokkuudella. Keskittämällä rahoituksen hankinta Porvoon kaupungin taloustoimistoon luodaan puitteet rahoituksen hankintaprosessin osaamisen sekä rahoitusmarkkinoiden tuntemuksen maksimoimiselle Porvoon kaupunkikonsernissa. Ensisijainen lyhytaikaisen rahoituksen lähde Porvoon kaupunkikonsernissa ovat kuntatodistukset ja pankkitileille neuvoteltavat tililimiitit. Muita mahdollisia Porvoon kaupunkikonsernin rahoituksen lähteitä ovat esimerkiksi rahoituslaitosten kanssa neuvoteltavat kahdenkeskeiset lainat. Porvoon kaupunkikonserni rahoittaa toimintansa euroissa. Taloustoimisto seuraa Porvoon kaupunkikonsernin toiminnan rahoitustarvetta konserniyksiköiden toimittamien rahavirta- ja likviditeettiennusteiden perusteella. Taloustoimisto analysoi ja määrittää pidemmän tähtäimen rahoitustarvetta vuosittaisen talousarvioprosessin yhteydessä laadittavan rahoitussuunnitelman pohjalta. Talousjohtaja tekee mahdollisesta lisärahoitustarpeesta esityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, joka päättää lisärahoituksen hankinnasta. Kaupunginjohtajan päätöksellä lyhytaikaisen (alle yksi vuosi) rahoituksen hankinnan voi hyväksyä talousjohtaja. Talousarviolainan ottamisesta päättää kaupunginhallitus. Vaihtoehtoisten rahoituslähteiden, kuten leasingin, käyttöä suunnittelevat konserniyksiköt raportoivat näiden sopimusten ehdot taloustoimistoon. Leasing-sopimuksien suhteen noudatetaan samoja periaatteita kuten muunkin rahoituksen hankinnassa. Toiminnan mahdollisia lyhytaikaisia ylijäämiä voidaan lainata sisäisesti kattamaan muun toiminnan mahdollisia hetkellisiä likviditeettitarpeita. Tästä sisäisestä lainauksesta päättää Porvoon kaupungin talousjohtaja. Sisäisen lainauksen on tapahduttava läpinäkyvästi markkinoilla vallitsevilla korkotasoilla lisättynä hallinnointikustannuksilla. Porvoon kaupunkikonsernin likvidejä varoja käytetään ensisijaisesti velkojen lyhentämiseen aina kun mahdollista ellei kaupunginhallitus toisin määrää. Porvoo paivitetty.doc 4

5 2.2 Varainhankinnan toiminnolle asetettuja tavoitteita Varainhankinnan toiminnolle asetettuja tavoitteita Porvoon kaupunkikonsernissa ovat: Varainhankinnan toiminnon järjestäminen kustannustehokkaasti, kontrolloidusti sekä muuten optimaalisella ja tehokkaalla tavalla koko Porvoon kaupunkikonsernia palvellen. Varainhankinnan ja riskienhallinnan näkökulmien tuominen taloudelliseen päätöksentekoon. Porvoon kaupunginjohtaja on vastuussa osaltaan siitä, että toiminta ja tehdyt päätökset noudattavat rahoituksellisesti järkeviä periaatteita. 2.3 Varainhankinnan pääperiaatteet Varainhankinnan pääperiaatteena Porvoon kaupunkikonsernissa on varainhankintaa koskevan päätöksenteon, lainatransaktioiden toteuttamisen, lainasopimusten hallinnan ja varainhankinnan valvonnan keskittäminen Porvoon kaupungin taloustoimistoon. Tämä tukee varainhankinnalle yllä asetettuja tavoitteita. Porvoon kaupunkikonserni ei pyri hankkimaan tuottoja ottamalla näkemykseen perustuvia riskipositioita rahoitusmarkkinoilla. Porvoon kaupungin talousjohtaja päättää varainhankintaan liittyvien tehtävien ja vastuiden jakamisesta Porvoon kaupunkikonsernin sisällä eri osapuolten välillä. Kaikki strategiset konsernin varainhankintaan liittyvät tehtävät ovat kuitenkin Porvoon kaupungin taloustoimiston vastuulla. Porvoo paivitetty.doc 5

6 3 Varainhankinnan organisaatio Porvoon kaupunkikonsernin varainhankinnasta vastaa Porvoon kaupungin taloustoimisto. Porvoon varainhankinnan toiminto koostuu seuraavista tahoista: Talousjohtaja, jonka vastuulla on organisoida varainhankinnan toiminnolle määrättyjen tehtävien suorittaminen sekä varmistaa, että toimintoon liittyvät tehtävät suoritetaan tässä varainhankinnan politiikassa kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Taloustoimiston henkilökunta, joiden vastuulla on suorittaa varainhankinnan toiminnon tavoitteet täyttävät, heille osoitetut tehtävät tämän varainhankinnan politiikan mukaisesti. Lisäksi varainhankinnan toimintoon liittyviä tehtäviä (esim. maksuliikenteen tehtäviä) voidaan suorittaa Porvoon kaupunkikonserniin kuuluvissa konserniyksiköissä. Niitä ei lueta kuuluviksi Porvoon kaupunkikonsernin varainhankinnan toimintoon. Controller-toiminto seuraa liikelaitosten ja tytäryhteisöjen rahoitustarvetta ja tukee taloustoimistoa varainhankinnan hallinnassa mm. toimittaen sille tarvittavia tietoja. Controllertoiminto on osa taloustoimistoa, mutta raportoi suoraan kaupunginjohtajalle. Controllertoiminnon kehittäminen valmistellaan vuoden 2010 aikana. Kunkin yllämainitun tahon päätehtävät ja vastuut liittyen varainhankintaan on kuvattu tarkemmin alla olevassa kuvassa: Kaupunginjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Talousjohtaja Raportoi hallitukselle, jos rahoituspolitiikasta poiketaan Hyväksyy talousjohtajan tekemän rahoitusstrategian Vastaa konsernihallinnon ohjeistamisesta ja omistajapolitiikan toteutumisen seurannasta ja raportoinnista Seurantavastuu tytäryhteisöistä sis. rahoitustarpeet, kassa, lainat ja rahoituskustannukset, investoinnit Varainhankinnan johtaminen kaupunginjohtajan hyväksymän rahoitusstrategian mukaisesti Vuosittaisen rahoitusstrategian määrittäminen Tehtävien vastuunjaon ja organisoinnin määrittäminen, toiminnon valvominen ja täydentävän ohjeistuksen määrittäminen Varainhankinnan vuosittaisista tavoitteista päättäminen ja niiden toteutumisen seuraaminen Raportointi kaupunginjohtajalle valtuuksiensa käytöstä Politiikan päivitystarpeesta vastaaminen ja politiikan vuosittainen käsitteleminen hallituksessa Pankkisuhteet Rahoituksen hankinta ja jälleenrahoitus Lainojen kilpailuttaminen lainsäädännön mukaisesti Lainasopimuskannan seuraaminen Vastapuoliriskin, korkoriskin ja jälleenrahoitusriskin hallinta Maksuvalmiusreservistä päättäminen ja maksuvalmiusriskin hallinta Monimutkaisempien rahoitustransaktioiden toteuttaminen Toiminnan tukeminen rahoitukseen liittyvissä asioissa Raportointi varainhankinnasta ja rahoitusriskeistä johtoryhmälle, hallitukselle ja valtuustolle Varainhankinnan kehittäminen Vastuu alla olevista toiminnoista Taloustoimisto (controller-toiminto ja kassanhoitajat) Controller-toiminto Operatiivisen toiminnan kassavirtojen Konsernin rahoitustarpeen kokoaminen raportointi Kassanhoitajat Investointikassavirtojen raportointi Maksuliikenteen hoito Kassan ja likviditeetin hallinta Kassavirtaennusteen laadinta Konsernin kassaennusteiden konsolidointi Konsernin rahoitussuunnitelman laadinta Lainarekisterin ylläpito Toteutettujen rahoitustransaktioiden syöttö järjestelmään ja ylläpito Maksuvalmiusriskin seuranta Varainhankinnan raportointi osana johdon raportointia Kehitystyö Toimialat, yksiköt, liikelaitokset tytäryhteisöt Porvoo paivitetty.doc 6

7 4 Varainhankinnan päätehtävät Varainhankinnan päätehtävät ovat: Pankkisuhteiden hallinta ja pankki-infrastruktuurin ylläpito ja kehittäminen Rahoitussuunnittelu (kaupunkikonsernin rahoitustarpeiden kokoaminen) Lainaneuvotteluista ja sopimuksien ylläpidosta vastaaminen Vakuuksista ja takauksista huolehtiminen Lainarekisterin ylläpito Varainhankintaan liittyvien riskien hallinta (mukaan lukien korkoriskin, maksuvalmiusriskin ja jälleenrahoitusriskin hallinta) Varainhankinnan palvelujen tarjoaminen Porvoon kaupunkikonsernin yksiköille sekä varainhankinnan tuntemuksen kasvattaminen Porvoon kaupunkikonsernin sisällä. Asiantuntemuksen ja informaation tarjoaminen toiminnan päätösten tueksi. Varainhankinnasta raportointi kaupungin johtoryhmälle ja hallitukselle sekä varainhankintaan liittyvien tehtävien valvonta 4.1 Pankkisuhteiden hallinta Porvoon kaupungin talousjohtaja vastaa pankkisuhteiden hallinnasta ja määrittää Porvoon kaupunkikonsernin tarvitsemien pankkipalveluiden määrän, laadun ja tiliehdot. Pankkisuhteiden hallinnan tavoitteena on varmistaa, että Porvoon kaupunkikonserni saa oikeanlaista ja riittävää palvelua kilpailukykyisin ehdoin ja hinnoin. Porvoon kaupunkikonsernin käyttämien pankkien lukumäärä tulee täsmentymään pankkivalintaprosessin aikana. Porvoon kaupungin taloustoimisto vastaa uusien tilien avaamisesta Porvoon kaupunkikonsernin nimiin. Taloustoimisto seuraa myös vuositasolla toteutuneita pankkikustannuksia sekä konserniyksiköittäin että konsernitasolla. Taloustoimiston vastuulla on arvioida 3 5 vuoden välein pankkisuhteidensa kokonaislaatu suhteessa Porvoon kaupunkikonsernin pankkipalvelutarpeisiin ja suorittaa tarvittaessa uusi pankkivalinta. 4.2 Rahoitussuunnittelu Toimialojen, liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja muiden konserniyksiköiden johdon vastuulla on huolehtia siitä, että taloustoimistolla on jatkuvasti riittävä tieto ennustetuista lähiajan ja pidemmän ajan kassavirroista ja näiden muutoksista, sekä mahdollisesti yllättäenkin syntyvistä rahoitustarpeista heti kun nämä asiat tulevat johdon tietoon. Porvoo paivitetty.doc 7

8 Varainhankintaprosessin tehokkaan suorittamisen kannalta konserniyksiköiden vastuulla on toimittaa taloustoimistolle säännöllisesti ennuste operatiivisen toiminnan ja investointien ennustetuista rahavirroista. Myös kaikki ennustetuissa rahavirroissa tapahtuvat muutokset on raportoitava taloustoimistolle mahdollisimman pian, jotta tämä voidaan ottaa huomioon rahoitustarvetta arvioitaessa. 4.3 Lainaneuvottelut ja lainasopimuksien hallinta Kaikki Porvoon kaupunkikonsernin varainhankinta on keskitetty Porvoon kaupungin taloustoimistoon, eivätkä yksittäiset konserniyksiköt neuvottele itsenäisesti rahoituksestaan rahoituslaitosten kanssa. Taloustoimiston vastuulla on hallinnoida sisäisen lainauksen prosessia mukaan lukien sisäisen lainauksen markkinahinnan ja muiden ehtojen määrittäminen. Taloustoimisto ylläpitää kaupunkikonsernin lainasopimuksia ja huolehtii niiden asianmukaisesta säilytyksestä. 4.4 Vakuudet ja takaukset Vakuuksia ja takauksia antaa vain Porvoon kaupunginvaltuusto. Vakuuksia ja takauksia annetaan vain Porvoon kaupungin dokumentoidun ohjeistuksen mukaisesti. Tässä dokumentissa vakuuksilla tarkoitetaan vain varainhankintaan ja rahoitusriskien hallintaan liittyviä vakuuksia, mm. lainavakuuksia. 4.5 Lainarekisterin ylläpito Porvoon kaupungin taloustoimisto ylläpitää rekisteriä Porvoon kaupunkikonsernin lainoista. 4.6 Raportointi Talousjohtaja vastaa mm. rahoituslähteiden, velkasalkun koon, maturiteettirakenteen, keskimääräisen lainakoron, lainamarginaalien ja käytettyjen viitekorkojen raportoinnista Porvoon kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle osana kaupunkikonsernin talousraportointia. Talousjohtaja raportoi Porvoon kaupunkikonsernin rahoitusaseman Porvoon kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle vuosikolmanneksittain. Porvoo paivitetty.doc 8

9 5 Rahoitusriskien hallinta Taloustoimisto vastaa jälleenrahoitusriskin, maksuvalmiusriskin sekä korkoriskin hallinnasta ja seurannasta Porvoon kaupunkikonsernissa. 5.1 Jälleenrahoitusriskin hallinta Jälleenrahoitusriskillä tarkoitetaan sitä, että rahoitusta ei ole saatavilla riittävästi tai sen hinta on merkittävän korkea johtuen esimerkiksi lainanottajan alentuneesta luottokelpoisuudesta tai rahoitusmarkkinoiden häiriöistä. Taloustoimiston tavoitteena on minimoida Porvoon kaupunkikonsernin jälleenrahoitusriski seuraamalla lainasalkun maturiteettirakennetta kolmannesvuosittain. Välttääkseen jälleenrahoitusriskin realisoitumisen taloustoimisto aloittaa hyvissä ajoin neuvottelut suurimpien velkaerien uusimisesta. 5.2 Maksuvalmiusriskin hallinta Maksuvalmiusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että Porvoon kaupunkikonsernin rahavarat ja lainafasiliteetit eivät riitä vastaamaan Porvoon kaupunkikonsernin toiminnan tarpeita, tai että rahoituksen hankinnasta koituu Porvoon kaupunkikonsernille kohtuuttomia lisäkustannuksia. Maksuvalmiusriski on muista tekijöistä johdannainen riski, joka realisoituu yleensä, kun jotain ennalta arvaamatonta tapahtuu Porvoon kaupunkikonsernin toiminnassa tai toimintaympäristössä. Maksuvalmiustarve Porvoon kaupunkikonsernissa koostuu operatiivisesta maksuvalmiustarpeesta, investointitarpeesta, riskipuskurista sekä strategisesta maksuvalmiustarpeesta. Operatiivinen maksuvalmiustarve perustuu ennustettuihin ja historiallisiin toiminnan ja rahoituksen kassavirtoihin sekä näiden muutoksiin. Operatiivinen maksuvalmiustarve kuvaa sitä maksuvalmiutta, joka tarvitaan Porvoon kaupunkikonsernin päivittäisen toiminnan rahoittamiseen. Investointitarve perustuu suunniteltuihin vuosittaisiin nettoinvestointeihin (suunnitellut investoinnit vähennettynä suunnitelluilla käyttöomaisuuden realisoinneilla). Riskipuskuri perustuu maksuvalmiustarpeen simulointiin ennalta määritetyssä, huonoimmassa mahdollisessa skenaariossa tietyllä määritetyllä ajanjaksolla. Skenaario perustuu tilanteeseen, jossa Porvoon kaupunkikonsernin saama rahavirta tilapäisesti tyrehtyisi ja toimintaa täytyisi määrätyn ajan rahoittaa täysin velkarahalla. Strateginen tarve perustuu ylimääräiseen tilanteesta riippuvaan rahoitustarpeeseen, joka realisoituu suurten investointien ja erilaisten rakennejärjestelyiden yhteydessä. Maksuvalmiusreservi määritetään rahavaroiksi ja lainafasiliteeteiksi, joilla Porvoon kaupunkikonsernin maksuvalmiustarve tulee täytetyksi. Maksuvalmiusreservi sisältää seuraavat erät: Porvoo paivitetty.doc 9

10 Rahat ja pankkisaamiset Likvidit sijoitukset rahoitusinstrumentteihin Tililimiitit Neuvotellut lainat (esim. kuntatodistukset) Muut sitovat, käyttämättömät luottomahdollisuudet Tavoitteet ja periaatteet Maksuvalmiusriskin hallinnan tavoitteena Porvoon kaupunkikonsernissa on riskin minimointi järjestämällä riittävän hajautettu ja riittävän suuruinen maksuvalmiusreservi kattamaan ennakoidut ja ennakoimattomat maksuvalmiustarpeet. Maksuvalmiusriskin hallinnan tavoite saavutetaan ylläpitämällä maksuvalmiusreserviä, jonka koko määräytyy maksuvalmiustarpeen perusteella. Tämä maksuvalmiusreservi kattaa operatiivisen maksuvalmiustarpeen, investointitarpeen ja riskipuskurin. Strateginen maksuvalmiustarve määritetään erikseen Porvoon kaupunginhallituksen, johdon ja taloustoimiston yhteistyönä, riippuen Porvoon kaupunkikonsernin kullakin hetkellä vallitsevasta tilanteesta. Maksuvalmiusreservin on kaikkina aikoina oltava vähintään kokonaismaksuvalmiustarpeen suuruinen. Maksuvalmiusreservin tulee olla käytettävissä kokonaisuudessaan viiden (5) pankkipäivän kuluessa ilman ylimääräisiä maksuja tai muita ylimääräisiä kuluja Roolit ja vastuut Varainhankinnan toiminnon vastuulla on määrittää Porvoon kaupunkikonsernin maksuvalmiustarve operatiivisen maksuvalmiustarpeen ja investointitarpeen osalta. Porvoon kaupunginhallitus päättää Porvoon kaupunkikonsernin riskipuskurista ja strategisesta maksuvalmiustarpeesta varainhankinnan toiminnon ja Porvoon kaupungin johtoryhmän esityksestä. Taloustoimisto vastaa tarvittavan maksuvalmiusreservin ylläpidosta sillä tasolla, joka vastaa kokonaislikviditeettitarvetta kaikkina ajankohtina normaaleissa toimintaolosuhteissa. Taloustoimisto vastaa myös maksuvalmiusreservin kustannustehokkaasta hallinnoinnista. Lisäksi taloustoimisto seuraa käytössä olevaa maksuvalmiusreserviä ja tilanteen heikentyessä raportoi tästä Porvoon kaupungin talousjohtajalle, joka käynnistää rahoittajien kanssa neuvottelut maksuvalmiusreservin saattamiseksi vaadittavalle tasolle Raportointi Taloustoimisto raportoi maksuvalmiusreservin koon ja rakenteen Porvoon kaupungin johtoryhmälle ja hallitukselle vuosikolmanneksittain. Porvoo paivitetty.doc 10

11 5.3 Korkoriskin hallinta Korkoriskillä tarkoitetaan korkojen muutosten aiheuttamaa epävarmuutta Porvoon kaupunkikonsernin tuloksessa ja arvossa. Rahoitusinstrumentin korkosidonnaisuusajalla tarkoitetaan aikaa instrumentin seuraavaan hinnoitteluhetkeen, eli hetkeen, jolloin koron muutos vaikuttaa instrumentin korkovirtoihin. Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika nettovelkasalkulle (joka sisältää koronmuutoksille herkkiä rahoitusinstrumentteja) tarkoittaa aikaa, jonka kuluttua korkotason muutos näkyy täysimääräisesti ko. nettovelkasalkun nettokorkokustannuksissa. Rahoitusinstrumentin korkoriskiä voidaan analysoida korkovirtariskin ja korkohintariskin näkökulmasta. Korkovirtariskillä tarkoitetaan korkojen muutosten aiheuttamaa epävarmuutta Porvoon kaupunkikonsernin tuloslaskelman nettokorkokuluissa Korkohintariskillä tarkoitetaan korkojen muutosten aiheuttamaa epävarmuutta Porvoon kaupunkikonsernin velkasalkun nykyarvossa. Korkovirtariskin ja korkohintariskin vaikutukset ovat vastakkaisia. Mitä lyhyempi keskimääräinen korkosidonnaisuusaika velkasalkulla on, sitä suurempi on velkasalkun korkovirtariski. Toisaalta, mitä lyhyempi velkasalkun korkosidonnaisuusaika on, sitä alhaisempi on ko. salkun korkohintariski Tavoitteet ja periaatteet Korkoriskinhallinnan tavoitteena Porvoon kaupunkikonsernissa on minimoida korkojen muutosten vaikutus Porvoon kaupunkikonsernin nettorahoituskustannuksiin. Porvoon kaupungin talousjohtaja vastaa tavoitekorkosidonnaisuusaikojen määrittämisestä Porvoon kaupunkikonsernin nettovelkasalkulle. Porvoon kaupunkikonsernin korkoriski minimoidaan, kun nettovelkasalkun korkosidonnaisuusaika neutraloi operatiivisen toiminnan korkoherkkyyden. Sitä nettovelkasalkun korkosidonnaisuusaikaa, joka minimoi Porvoon kaupunkikonsernin korkoriskin, kutsutaan neutraaliksi korkosidonnaisuusajaksi. Porvoon kaupunkikonsernin nettovelkasalkun todellisen korkosidonnaisuusajan tulisi olla mahdollisimman lähellä tätä neutraalia korkosidonnaisuusaikaa. Porvoon kaupunkikonsernin nettovelkasalkun keskimääräinen tavoitekorkosidonnaisuusaika on 18 kuukautta. Nettovelkasalkun keskimääräinen tavoitekorkosidonnaisuusaika saa vaihdella 12 ja 36 kuukauden välillä. Korkoriskinhallinnan periaatteena Porvoon kaupunkikonsernissa on, että nettovelkasalkun korkosidonnaisuusaika pyritään pitämään sallittujen rajojen puitteissa. Porvoon kaupungin taloustoimisto käyttää korkoriskiltä suojautumiseen koronvaihtosopimuksia Porvoo paivitetty.doc 11

12 5.3.2 Roolit ja vastuut Taloustoimisto on vastuussa Porvoon kaupunkikonsernin korkoriskin hallinnasta. Taloustoimisto vastaa nettovelkasalkun keskimääräisen korkosidonnaisuusajan seurannasta ja huolehtii, että tässä tapahtuvat poikkeamat pysyvät asetetuissa rajoissa (xx yy kuukautta). Jos nettovelkasalkun keskimääräinen korkosidonnaisuusaika poikkeaa asetetuista rajoista, taloustoimisto vastaa korjaavien toimenpiteiden suorittamisesta talousjohtajan ohjeiden mukaisesti. Taloustoimisto valmistelee arviot nettokorkokulujen määrästä tilikaudella sekä korkokulujen mahdollisen nousun taloudellisesta kokonaisvaikutuksesta. Korkokulujen nousua arvioitaessa käytetään simuloinnissa oletuksena yhden prosenttiyksikön nousua nettokorkokuluissa. Porvoon kaupungin talousjohtaja päivittää tavoitekorkosidonnaisuusaikaa tarvittaessa. Porvoon kaupunginhallitus hyväksyy muutokset korkoriskinhallintaan käytettävissä instrumenteissa Raportointi Taloustoimisto raportoi Porvoon kaupungin johtoryhmälle ja hallitukselle vuosikolmanneksittain toiminnan nettovelkasalkun todellisen keskimääräisen korkosidonnaisuusajan ja todellisen korkosidonnaisuusajan poikkeaman asetetusta tavoitekorkosidonnaisuusajasta. Lisäksi taloustoimisto raportoi arvioidut tilikauden nettokorkokustannukset sekä yleisen korkotason yhden prosenttiyksikön nousun vaikutuksen nettokorkokuluihin. Porvoo paivitetty.doc 12

Helsingin yliopistokonsernin rahoituksen periaatteet

Helsingin yliopistokonsernin rahoituksen periaatteet 1(8) Helsingin rahoituksen periaatteet 2(8) Sisällys 1 Rahoituksen tavoitteet ja päätehtävät...3 1.1 Tavoitteet...3 1.2 Päätehtävät...3 1.3 Periaatteet...3 2 Rahoituksen suunnittelu...4 3 Ulkoinen velkarahoitus...4

Lisätiedot

Työkalut rahoitusriskien hallintaan käytännön ratkaisuja. Jukka Leppänen rahoituspäällikkö, johdannaiset

Työkalut rahoitusriskien hallintaan käytännön ratkaisuja. Jukka Leppänen rahoituspäällikkö, johdannaiset 1 Työkalut rahoitusriskien hallintaan käytännön ratkaisuja Jukka Leppänen rahoituspäällikkö, johdannaiset KORKORISKI KOKONAISKORKO = Markkinakorko Marginaali Muut kulut Markkinakorko Markkinakorko aiheuttaa

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI LAINANOTTO- SUUNNITELMA VUODELLE 2017

KARKKILAN KAUPUNKI LAINANOTTO- SUUNNITELMA VUODELLE 2017 KARKKILAN KAUPUNKI LAINANOTTO- SUUNNITELMA VUODELLE 2017 KH Karkkilan lainanottosuunnitelma 2017 1 (7) Sisällysluettelo 1. Tiedot lainan ottajasta... 2 1.1. Lainan ottaja... 2 1.2. Päätökset lainojen ottamisesta...

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 30.1.2012 8 Voimaan: 1.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2 Soveltamisala 3 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen Osakassopimus tiekartta vai pahan päivän vara? Vesa Ellonen Technopolis 22.8.2013 Osakassopimus Osakassopimus on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi yhtiön - hallintoon

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Konsernirahoitus Jukka Ojalainen

Jyväskylän kaupunki Konsernirahoitus Jukka Ojalainen Jyväskylän kaupunki Konsernirahoitus 18.9.2017 Jukka Ojalainen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNI TP 2016 JYVÄSKYLÄN PERUSKUNTA Elinkeinopoliittisesti merkittävät tytäryhteisöt 12 kpl Alakonsernit Jyväskylän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 96 09.11.2015. 96 Asianro 7192/00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 96 09.11.2015. 96 Asianro 7192/00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 2 19.10.2015 96 Asianro 7192/00.02.01/2015 Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen Päätöshistoria Kaupunginhallitus 19.10.2015 2 Talous-

Lisätiedot

Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä. Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015

Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä. Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015 Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015 Esityksen kulku Sivu Liiketoimintaympäristö [2] Lainsäädännön kehitys ja muutokset [3] Tytäryhtiön raportointi

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Rahoitusriskit teoriassa - käytännön esimerkkejä. 8.5.2013 / Jarno Kosonen, osastonjohtaja, Kuntarahoitus Oyj

Rahoitusriskit teoriassa - käytännön esimerkkejä. 8.5.2013 / Jarno Kosonen, osastonjohtaja, Kuntarahoitus Oyj Rahoitusriskit teoriassa - käytännön esimerkkejä 8.5.2013 / Jarno Kosonen, osastonjohtaja, Kuntarahoitus Oyj Johdanto Mitä rahoitusriskit ovat? Miten Euroopan velkakriisi vaikuttaa meidän kuntamme toimintaan?

Lisätiedot

Kaupunginvaltuutettujen koulutus ke Kehittämispäällikkö Marja Kariniemi Konsernihallinto - omistajaohjaus

Kaupunginvaltuutettujen koulutus ke Kehittämispäällikkö Marja Kariniemi Konsernihallinto - omistajaohjaus Kokonaisvaltainen riskienhallinta Kaupunginvaltuutettujen koulutus ke 14.6.2017 Kehittämispäällikkö Marja Kariniemi Konsernihallinto - omistajaohjaus Esityksen sisältö Mitä tarkoitetaan kokonaisvaltaisella

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja. Janne Vesa

Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja. Janne Vesa Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja Janne Vesa 19.11.2015 Arvioinnin tavoite Arvioinnin tavoitteena oli arvioida hankkeen: tavoitteita tehdäänkö oikeita asioita? toteutusta tehdäänkö

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012 LBOyrityskauppojen vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla Elokuu 1 Top 5 Buy-outit ja IPO:t Buy-out-sijoitukset muodostavat merkittävän 1 osan Suomen 1 pääomamarkkinasta. 8 Top-5 IPO:t Top-5 Buy-outit Buy-out-sijoituksia

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015

Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015 Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015 Koottuja kommentteja Yhtiöllä menee huonosti, ei omistusta nyt kannata siirtää Lahjaveroa ei sitten makseta yhtään! Perintövero poistuu, odotellaan kaikessa rauhassa

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 44/2014 Talous- ja suunnitteluosasto 12.12.2014 Rahoitusjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 44/2014 Talous- ja suunnitteluosasto 12.12.2014 Rahoitusjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 103 Jätkäsaaren Jätteen Putkikeräys Oy:n konsernitiliin käyttöoikeustilin luottolimiitin muuttaminen HEL 2013-006680 T 02 06 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, viitaten

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Johanna Uusitalo Työoikeuden asiantuntija, varatuomari Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä

Lisätiedot

Valtion velanhallinnasta

Valtion velanhallinnasta Valtiokonttori 1 (6) Valtion velanhallinnasta Aika klo 10.00 Paikka Eduskunta, Verojaosto 1 Yleistä Valtiokonttori vastaa valtion velanhallintaan liittyvistä käytännön toimista. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/2003 7-9/2002 1-9/2003 1-9/2002 2002 Liikevaihto 683,0 611,1 2 054,4 1 974,9 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,2 0,1-1,1

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Yhtymähallituksen 26. päivänä elokuuta 2013/ 175 hyväksymä 1.10 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN KONSERNIOHJEET 1.10.2013 LUKIEN 1 Konserniohjeen

Lisätiedot

Talousosasto on 19.4.2002 mennessä pyytänyt tarjouksen 2.000.000 euron kuntatodistusohjelmasta seuraavilta rahalaitoksilta:

Talousosasto on 19.4.2002 mennessä pyytänyt tarjouksen 2.000.000 euron kuntatodistusohjelmasta seuraavilta rahalaitoksilta: Kaupunginhallitus 153 25.03.2013 Kaupunginhallitus 143 31.03.2014 Kaupunginhallitus 381 06.10.2014 Kuntatodistusohjelman käyttöönotto/ limiitin nosto 262/02.06.02/2013 7/03.034/2002 KHALL 13.05.2002 207

Lisätiedot

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 6 2015 KPMG Oy Ab, 8 Finnish Iimited Iiability company and 8 member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla

Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla Oma ja vieras pääoma infrastruktuuri-investoinneissa 12.5.2010 Tampereen yliopisto Jari Kankaanpää 6/4/2010 Jari Kankaanpää 1 Mitä tiedetään investoinnin

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 96 1 Soveltamisala Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivan keskushallinnon toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa?

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Tietoisku Espoon kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille 23.10.2013 Johanna Kattelus, riskipäällikkö p. 816 84218 Julkisyhteisöillä entistä haasteellisempi

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymä

VAASAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymä VAASAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymä 7.5.2012 60 VAASAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA 1. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet... 2 2. Riskienhallinnan

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje KAUHAVAN KAUPUNKI Konserniohje 2 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 2 Soveltamisala...3 3 Kaupungin konsernijohto ja toimielinten toimivallanjako...4 3.1 Kaupunginvaltuusto...4

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Kuntaliitto Rahoitusjohtaja Pirjo van Nues Vantaan kaupunki

Kuntaliitto Rahoitusjohtaja Pirjo van Nues Vantaan kaupunki Kuntaliitto 4.5.2017 Rahoitusjohtaja Pirjo van Nues Vantaan kaupunki 219 196 ASUKASTA 31.12.2016 107,5 TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS 2014 BUDJETTI 2017 1,55 MILJARDIA KÄYTTÖTALOUSMENOT 113 MILJOONAA INVESTOINNIT

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

Likviditeettiriskin hallinta ja ennustaminen Christian Liljeström, Partner, KPMG Maksukykyseminaari

Likviditeettiriskin hallinta ja ennustaminen Christian Liljeström, Partner, KPMG Maksukykyseminaari ADVISORY Likviditeettiriskin hallinta ja ennustaminen Christian Liljeström, Partner, KPMG Maksukykyseminaari 25.5.2011 Likviditeettiriskin realisoituminen on seurausta yrityksen toiminnassa tai toimintaympäristössä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian. 1 Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA N:otta/1998 ======================================================================== = 1 (6) KONSERNIOHJEET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 31.8.1998 Voimaantulo

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tulkinnasta

Tilinpäätöksen tulkinnasta Tilinpäätöksen tulkinnasta * Tilinpäätöstietojen rooli * Vinkkejä tilinpäätöksen lukemiseen * Tunnusluvut Tilinpäätöstietojen rooli Taloudellisen tiedon hyödyntäminen yritystutkimuksessa ja luottoluokittamisessa

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Ruotsin kruunuissa kirjatun liikearvon määrä 31.12.2014 oli 23 098 tuhatta euroa (2013: 23 897 tuhatta euroa).

Ruotsin kruunuissa kirjatun liikearvon määrä 31.12.2014 oli 23 098 tuhatta euroa (2013: 23 897 tuhatta euroa). RAHOITUSRISKIEN HALLINTA Rahoitusriskien osatekijät Etteplan-konserni altistuu liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille: valuutta-, korko-, rahoitus- ja maksuvalmiusriskille sekä vastapuoli- ja luottoriskille.

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI Konserniohje

KANNUKSEN KAUPUNKI Konserniohje KANNUKSEN KAUPUNKI Konserniohje Kaupunginvaltuusto 16.11.2009 81 Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Konserniohjeen tarkoitus.. 3 2. Soveltamisala. 3 3. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen 3 4. Konserniohjeen

Lisätiedot

Innovaatioseteli Palveluntuottajaan sovellettavat ehdot Jan Ljungman Legal Counsel

Innovaatioseteli Palveluntuottajaan sovellettavat ehdot Jan Ljungman Legal Counsel Innovaatioseteli Palveluntuottajaan sovellettavat ehdot 12.10.2016 Jan Ljungman Legal Counsel Tausta - Julkinen tukitoimenpide - Sovellettava EU:n sisämarkkina ja kilpailusääntelyä - Viranomaisvelvoitteet

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Haminan kaupunginhallitus

Haminan kaupunginhallitus 1 Haminan kaupunginhallitus 19.6.2017 Sisällysluettelo 1 Kaupunginhallituksen toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Konsernipalveluiden henkilöstön toimivalta... 3 3 Haminan Vesi -liikelaitoksen henkilöstön

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Miten ympäristömegatrendit vaikuttavat yritysten liiketoimintaan ja strategiaan?

Miten ympäristömegatrendit vaikuttavat yritysten liiketoimintaan ja strategiaan? Miten ympäristömegatrendit vaikuttavat yritysten liiketoimintaan ja strategiaan? Nathalie Clément, Senior Manager, Responsible Investment, Climate and Sustainability Business, KPMG Mistä puhun Megatrendit

Lisätiedot

Poikkihallinnollisten prosessien tarkastelu Lastensuojelun kustannushyötyanalyysit

Poikkihallinnollisten prosessien tarkastelu Lastensuojelun kustannushyötyanalyysit Nurmijärven kunta Poikkihallinnollisten prosessien tarkastelu Lastensuojelun kustannushyötyanalyysit Juha Sutelainen 15.11.213 Taloudellisen mallintamisen lähtökohtia Mallilla simuloidaan yksittäisen kuntalaisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 1313/02.05.05/2015 115 Investointirahaston sijoitusperiaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Maarit Vierunen, puh. 046 877 3296 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti)

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2009 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin voitto ennen veroja kasvoi yli 41 % Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus on toiminut

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Rahoituksen hinnan määräytyminen yritysrahoituksessa

Rahoituksen hinnan määräytyminen yritysrahoituksessa Rahoituksen hinnan määräytyminen yritysrahoituksessa Tommi Mattila Konttorinjohtaja, Hämeenlinnan yrityskonttori 23/10/2014 Talouden kehitys ja muutokset finanssimarkkinoilla nostavat pankkien kustannuksia

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitutuksen käsittely xx.xx.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.xx.2014 Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN 3 KONSERNIOHJAUS 4 TALOUSSUUNNITTELU Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet Haukiputaan kunta Konserniohjeet 17.1.2011 2 Sisältö 1 Kuntakonserni... 3 2 Konserniohjeiden soveltamisala... 3 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen... 3 3.1. Hallinnon järjestäminen... 4 3.2. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikka 25.5.2015

Espoon kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikka 25.5.2015 Espoon kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikka 25.5.2015 Espoon kaupunki 2015 Tietoturvapolitiikka 1 (7) Yhteenveto Tietoturvapolitiikka on kaupunginhallituksen ja kaupunginjohdon tahdonilmaisu tietoturvan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Korkomarkkinoiden erityispiirteet

Korkomarkkinoiden erityispiirteet Korkomarkkinoiden erityispiirteet - markkinoiden hinnoittelema talouskehitys / trading korkomarkkinoilla www.operandi.fi Rahoitusriskien hallinnan asiantuntijayritys esityksen rakenne I. peruskäsitteitä

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille erikseen määrätyistä

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7)

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) 20.1.2012 Finanssivalvonnalle KIINNITYSLUOTTOPANKKITOIMINTAA KOSKEVA LUPAMENETTELY JA RISKIENHALLINTA SEKÄ RAPORTOINTI Finanssivalvonta on 18.11.2011 pyytänyt lausuntoamme

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä xxxkuun xx p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Talous ja omistajaohjaus

Talous ja omistajaohjaus Talous ja omistajaohjaus Kaupunginvaltuuston perehdytyskoulutus 30.5.2017 Jukka Weisell Talouden kolme tasoa Oulun kaupunki: Liikelaitokset Rahastot Oulu-konserni: Tytäryhteisöt om. >50 % Osakkuusyhtiöt

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot