Porvoon kaupunki. Varainhankinnan politiikka Porvoo Varainhankinnan politiikka paivitetty.doc

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porvoon kaupunki. Varainhankinnan politiikka 15.1.2010. Porvoo Varainhankinnan politiikka 280110 paivitetty.doc"

Transkriptio

1 ABCD Porvoon kaupunki Porvoo paivitetty.doc 2009 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Varainhankinnan tavoitteet ja periaatteet Varainhankinnan tavoitteet Varainhankinnan toiminnolle asetettuja tavoitteita Varainhankinnan pääperiaatteet 5 3 Varainhankinnan organisaatio 6 4 Varainhankinnan päätehtävät Pankkisuhteiden hallinta Rahoitussuunnittelu Lainaneuvottelut ja lainasopimuksien hallinta Vakuudet ja takaukset Lainarekisterin ylläpito Raportointi 8 5 Rahoitusriskien hallinta Jälleenrahoitusriskin hallinta Maksuvalmiusriskin hallinta Tavoitteet ja periaatteet Roolit ja vastuut Raportointi Korkoriskin hallinta Tavoitteet ja periaatteet Roolit ja vastuut Raportointi 12 Porvoo paivitetty.doc 2

3 1 Johdanto Tämän varainhankinnan politiikkaehdotuksen tavoitteena on määrittää Porvoon kaupunkikonsernin varainhankinnan ja sen riskien hallinnan keskeisimmät periaatteet. Politiikassa määritellään yleisellä tasolla Porvoon kaupunkikonsernin varainhankinnan toiminnon rooliin, vastuihin, valtuuksiin, organisointiin, raportointiin sekä valvontaan liittyvät kysymykset. Porvoon kaupungin varainhankinnan toiminto toimii osana kaupungin hallintoa ja politiikkaehdotuksen pohjalta hyväksyttyä varainhankinnan politiikkaa tullaan soveltamaan kaikissa Porvoon kaupunkikonsernin toiminnoissa ja konserniyksiköissä. Tätä rahoituspolitiikkaa tullaan myös soveltamaan kaikissa sellaisissa yhteisöissä, joissa Porvoon kaupunki on enemmistöosakas. Lisäksi tämä varainhankinnan politiikka tarkastetaan vuosittain Porvoon kaupungin talousjohtajan toimesta ja varainhankinnan politiikkaa päivitetään tarvittavilta osin. Varainhankinnan politiikan hyväksyy Porvoon kaupunginhallitus. Porvoon kaupunginhallitus hyväksyy myös kaikki tästä varainhankinnan politiikasta olennaisesti poikkeavat toiminta- ja menettelytavat. Porvoo paivitetty.doc 3

4 2 Varainhankinnan tavoitteet ja periaatteet 2.1 Varainhankinnan tavoitteet Varainhankinnan tavoitteena on turvata rahoituksen kohtuullinen hinta ja riittävyys kaikkina aikoina sekä Porvoon kaupunkikonsernin toiminnan tarpeet huomioiden. Tavoitteena on myös hajauttaa riittävällä tasolla Porvoon kaupunkikonsernin lainasalkku eri laina-aikoihin ja rahoituslähteisiin. Porvoon kaupungin taloustoimisto vastaa lyhyt- ja pitkäaikaisen rahoituksen hankinnasta ja hallinnasta. Taloustoimisto pyrkii minimoimaan rahoituskustannukset rahoituksen hankkimisen keskittämisen mukanaan tuomilla mittakaavaeduilla ja varainhankintatoiminnon toiminnan tehokkuudella. Keskittämällä rahoituksen hankinta Porvoon kaupungin taloustoimistoon luodaan puitteet rahoituksen hankintaprosessin osaamisen sekä rahoitusmarkkinoiden tuntemuksen maksimoimiselle Porvoon kaupunkikonsernissa. Ensisijainen lyhytaikaisen rahoituksen lähde Porvoon kaupunkikonsernissa ovat kuntatodistukset ja pankkitileille neuvoteltavat tililimiitit. Muita mahdollisia Porvoon kaupunkikonsernin rahoituksen lähteitä ovat esimerkiksi rahoituslaitosten kanssa neuvoteltavat kahdenkeskeiset lainat. Porvoon kaupunkikonserni rahoittaa toimintansa euroissa. Taloustoimisto seuraa Porvoon kaupunkikonsernin toiminnan rahoitustarvetta konserniyksiköiden toimittamien rahavirta- ja likviditeettiennusteiden perusteella. Taloustoimisto analysoi ja määrittää pidemmän tähtäimen rahoitustarvetta vuosittaisen talousarvioprosessin yhteydessä laadittavan rahoitussuunnitelman pohjalta. Talousjohtaja tekee mahdollisesta lisärahoitustarpeesta esityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, joka päättää lisärahoituksen hankinnasta. Kaupunginjohtajan päätöksellä lyhytaikaisen (alle yksi vuosi) rahoituksen hankinnan voi hyväksyä talousjohtaja. Talousarviolainan ottamisesta päättää kaupunginhallitus. Vaihtoehtoisten rahoituslähteiden, kuten leasingin, käyttöä suunnittelevat konserniyksiköt raportoivat näiden sopimusten ehdot taloustoimistoon. Leasing-sopimuksien suhteen noudatetaan samoja periaatteita kuten muunkin rahoituksen hankinnassa. Toiminnan mahdollisia lyhytaikaisia ylijäämiä voidaan lainata sisäisesti kattamaan muun toiminnan mahdollisia hetkellisiä likviditeettitarpeita. Tästä sisäisestä lainauksesta päättää Porvoon kaupungin talousjohtaja. Sisäisen lainauksen on tapahduttava läpinäkyvästi markkinoilla vallitsevilla korkotasoilla lisättynä hallinnointikustannuksilla. Porvoon kaupunkikonsernin likvidejä varoja käytetään ensisijaisesti velkojen lyhentämiseen aina kun mahdollista ellei kaupunginhallitus toisin määrää. Porvoo paivitetty.doc 4

5 2.2 Varainhankinnan toiminnolle asetettuja tavoitteita Varainhankinnan toiminnolle asetettuja tavoitteita Porvoon kaupunkikonsernissa ovat: Varainhankinnan toiminnon järjestäminen kustannustehokkaasti, kontrolloidusti sekä muuten optimaalisella ja tehokkaalla tavalla koko Porvoon kaupunkikonsernia palvellen. Varainhankinnan ja riskienhallinnan näkökulmien tuominen taloudelliseen päätöksentekoon. Porvoon kaupunginjohtaja on vastuussa osaltaan siitä, että toiminta ja tehdyt päätökset noudattavat rahoituksellisesti järkeviä periaatteita. 2.3 Varainhankinnan pääperiaatteet Varainhankinnan pääperiaatteena Porvoon kaupunkikonsernissa on varainhankintaa koskevan päätöksenteon, lainatransaktioiden toteuttamisen, lainasopimusten hallinnan ja varainhankinnan valvonnan keskittäminen Porvoon kaupungin taloustoimistoon. Tämä tukee varainhankinnalle yllä asetettuja tavoitteita. Porvoon kaupunkikonserni ei pyri hankkimaan tuottoja ottamalla näkemykseen perustuvia riskipositioita rahoitusmarkkinoilla. Porvoon kaupungin talousjohtaja päättää varainhankintaan liittyvien tehtävien ja vastuiden jakamisesta Porvoon kaupunkikonsernin sisällä eri osapuolten välillä. Kaikki strategiset konsernin varainhankintaan liittyvät tehtävät ovat kuitenkin Porvoon kaupungin taloustoimiston vastuulla. Porvoo paivitetty.doc 5

6 3 Varainhankinnan organisaatio Porvoon kaupunkikonsernin varainhankinnasta vastaa Porvoon kaupungin taloustoimisto. Porvoon varainhankinnan toiminto koostuu seuraavista tahoista: Talousjohtaja, jonka vastuulla on organisoida varainhankinnan toiminnolle määrättyjen tehtävien suorittaminen sekä varmistaa, että toimintoon liittyvät tehtävät suoritetaan tässä varainhankinnan politiikassa kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Taloustoimiston henkilökunta, joiden vastuulla on suorittaa varainhankinnan toiminnon tavoitteet täyttävät, heille osoitetut tehtävät tämän varainhankinnan politiikan mukaisesti. Lisäksi varainhankinnan toimintoon liittyviä tehtäviä (esim. maksuliikenteen tehtäviä) voidaan suorittaa Porvoon kaupunkikonserniin kuuluvissa konserniyksiköissä. Niitä ei lueta kuuluviksi Porvoon kaupunkikonsernin varainhankinnan toimintoon. Controller-toiminto seuraa liikelaitosten ja tytäryhteisöjen rahoitustarvetta ja tukee taloustoimistoa varainhankinnan hallinnassa mm. toimittaen sille tarvittavia tietoja. Controllertoiminto on osa taloustoimistoa, mutta raportoi suoraan kaupunginjohtajalle. Controllertoiminnon kehittäminen valmistellaan vuoden 2010 aikana. Kunkin yllämainitun tahon päätehtävät ja vastuut liittyen varainhankintaan on kuvattu tarkemmin alla olevassa kuvassa: Kaupunginjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Talousjohtaja Raportoi hallitukselle, jos rahoituspolitiikasta poiketaan Hyväksyy talousjohtajan tekemän rahoitusstrategian Vastaa konsernihallinnon ohjeistamisesta ja omistajapolitiikan toteutumisen seurannasta ja raportoinnista Seurantavastuu tytäryhteisöistä sis. rahoitustarpeet, kassa, lainat ja rahoituskustannukset, investoinnit Varainhankinnan johtaminen kaupunginjohtajan hyväksymän rahoitusstrategian mukaisesti Vuosittaisen rahoitusstrategian määrittäminen Tehtävien vastuunjaon ja organisoinnin määrittäminen, toiminnon valvominen ja täydentävän ohjeistuksen määrittäminen Varainhankinnan vuosittaisista tavoitteista päättäminen ja niiden toteutumisen seuraaminen Raportointi kaupunginjohtajalle valtuuksiensa käytöstä Politiikan päivitystarpeesta vastaaminen ja politiikan vuosittainen käsitteleminen hallituksessa Pankkisuhteet Rahoituksen hankinta ja jälleenrahoitus Lainojen kilpailuttaminen lainsäädännön mukaisesti Lainasopimuskannan seuraaminen Vastapuoliriskin, korkoriskin ja jälleenrahoitusriskin hallinta Maksuvalmiusreservistä päättäminen ja maksuvalmiusriskin hallinta Monimutkaisempien rahoitustransaktioiden toteuttaminen Toiminnan tukeminen rahoitukseen liittyvissä asioissa Raportointi varainhankinnasta ja rahoitusriskeistä johtoryhmälle, hallitukselle ja valtuustolle Varainhankinnan kehittäminen Vastuu alla olevista toiminnoista Taloustoimisto (controller-toiminto ja kassanhoitajat) Controller-toiminto Operatiivisen toiminnan kassavirtojen Konsernin rahoitustarpeen kokoaminen raportointi Kassanhoitajat Investointikassavirtojen raportointi Maksuliikenteen hoito Kassan ja likviditeetin hallinta Kassavirtaennusteen laadinta Konsernin kassaennusteiden konsolidointi Konsernin rahoitussuunnitelman laadinta Lainarekisterin ylläpito Toteutettujen rahoitustransaktioiden syöttö järjestelmään ja ylläpito Maksuvalmiusriskin seuranta Varainhankinnan raportointi osana johdon raportointia Kehitystyö Toimialat, yksiköt, liikelaitokset tytäryhteisöt Porvoo paivitetty.doc 6

7 4 Varainhankinnan päätehtävät Varainhankinnan päätehtävät ovat: Pankkisuhteiden hallinta ja pankki-infrastruktuurin ylläpito ja kehittäminen Rahoitussuunnittelu (kaupunkikonsernin rahoitustarpeiden kokoaminen) Lainaneuvotteluista ja sopimuksien ylläpidosta vastaaminen Vakuuksista ja takauksista huolehtiminen Lainarekisterin ylläpito Varainhankintaan liittyvien riskien hallinta (mukaan lukien korkoriskin, maksuvalmiusriskin ja jälleenrahoitusriskin hallinta) Varainhankinnan palvelujen tarjoaminen Porvoon kaupunkikonsernin yksiköille sekä varainhankinnan tuntemuksen kasvattaminen Porvoon kaupunkikonsernin sisällä. Asiantuntemuksen ja informaation tarjoaminen toiminnan päätösten tueksi. Varainhankinnasta raportointi kaupungin johtoryhmälle ja hallitukselle sekä varainhankintaan liittyvien tehtävien valvonta 4.1 Pankkisuhteiden hallinta Porvoon kaupungin talousjohtaja vastaa pankkisuhteiden hallinnasta ja määrittää Porvoon kaupunkikonsernin tarvitsemien pankkipalveluiden määrän, laadun ja tiliehdot. Pankkisuhteiden hallinnan tavoitteena on varmistaa, että Porvoon kaupunkikonserni saa oikeanlaista ja riittävää palvelua kilpailukykyisin ehdoin ja hinnoin. Porvoon kaupunkikonsernin käyttämien pankkien lukumäärä tulee täsmentymään pankkivalintaprosessin aikana. Porvoon kaupungin taloustoimisto vastaa uusien tilien avaamisesta Porvoon kaupunkikonsernin nimiin. Taloustoimisto seuraa myös vuositasolla toteutuneita pankkikustannuksia sekä konserniyksiköittäin että konsernitasolla. Taloustoimiston vastuulla on arvioida 3 5 vuoden välein pankkisuhteidensa kokonaislaatu suhteessa Porvoon kaupunkikonsernin pankkipalvelutarpeisiin ja suorittaa tarvittaessa uusi pankkivalinta. 4.2 Rahoitussuunnittelu Toimialojen, liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja muiden konserniyksiköiden johdon vastuulla on huolehtia siitä, että taloustoimistolla on jatkuvasti riittävä tieto ennustetuista lähiajan ja pidemmän ajan kassavirroista ja näiden muutoksista, sekä mahdollisesti yllättäenkin syntyvistä rahoitustarpeista heti kun nämä asiat tulevat johdon tietoon. Porvoo paivitetty.doc 7

8 Varainhankintaprosessin tehokkaan suorittamisen kannalta konserniyksiköiden vastuulla on toimittaa taloustoimistolle säännöllisesti ennuste operatiivisen toiminnan ja investointien ennustetuista rahavirroista. Myös kaikki ennustetuissa rahavirroissa tapahtuvat muutokset on raportoitava taloustoimistolle mahdollisimman pian, jotta tämä voidaan ottaa huomioon rahoitustarvetta arvioitaessa. 4.3 Lainaneuvottelut ja lainasopimuksien hallinta Kaikki Porvoon kaupunkikonsernin varainhankinta on keskitetty Porvoon kaupungin taloustoimistoon, eivätkä yksittäiset konserniyksiköt neuvottele itsenäisesti rahoituksestaan rahoituslaitosten kanssa. Taloustoimiston vastuulla on hallinnoida sisäisen lainauksen prosessia mukaan lukien sisäisen lainauksen markkinahinnan ja muiden ehtojen määrittäminen. Taloustoimisto ylläpitää kaupunkikonsernin lainasopimuksia ja huolehtii niiden asianmukaisesta säilytyksestä. 4.4 Vakuudet ja takaukset Vakuuksia ja takauksia antaa vain Porvoon kaupunginvaltuusto. Vakuuksia ja takauksia annetaan vain Porvoon kaupungin dokumentoidun ohjeistuksen mukaisesti. Tässä dokumentissa vakuuksilla tarkoitetaan vain varainhankintaan ja rahoitusriskien hallintaan liittyviä vakuuksia, mm. lainavakuuksia. 4.5 Lainarekisterin ylläpito Porvoon kaupungin taloustoimisto ylläpitää rekisteriä Porvoon kaupunkikonsernin lainoista. 4.6 Raportointi Talousjohtaja vastaa mm. rahoituslähteiden, velkasalkun koon, maturiteettirakenteen, keskimääräisen lainakoron, lainamarginaalien ja käytettyjen viitekorkojen raportoinnista Porvoon kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle osana kaupunkikonsernin talousraportointia. Talousjohtaja raportoi Porvoon kaupunkikonsernin rahoitusaseman Porvoon kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle vuosikolmanneksittain. Porvoo paivitetty.doc 8

9 5 Rahoitusriskien hallinta Taloustoimisto vastaa jälleenrahoitusriskin, maksuvalmiusriskin sekä korkoriskin hallinnasta ja seurannasta Porvoon kaupunkikonsernissa. 5.1 Jälleenrahoitusriskin hallinta Jälleenrahoitusriskillä tarkoitetaan sitä, että rahoitusta ei ole saatavilla riittävästi tai sen hinta on merkittävän korkea johtuen esimerkiksi lainanottajan alentuneesta luottokelpoisuudesta tai rahoitusmarkkinoiden häiriöistä. Taloustoimiston tavoitteena on minimoida Porvoon kaupunkikonsernin jälleenrahoitusriski seuraamalla lainasalkun maturiteettirakennetta kolmannesvuosittain. Välttääkseen jälleenrahoitusriskin realisoitumisen taloustoimisto aloittaa hyvissä ajoin neuvottelut suurimpien velkaerien uusimisesta. 5.2 Maksuvalmiusriskin hallinta Maksuvalmiusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että Porvoon kaupunkikonsernin rahavarat ja lainafasiliteetit eivät riitä vastaamaan Porvoon kaupunkikonsernin toiminnan tarpeita, tai että rahoituksen hankinnasta koituu Porvoon kaupunkikonsernille kohtuuttomia lisäkustannuksia. Maksuvalmiusriski on muista tekijöistä johdannainen riski, joka realisoituu yleensä, kun jotain ennalta arvaamatonta tapahtuu Porvoon kaupunkikonsernin toiminnassa tai toimintaympäristössä. Maksuvalmiustarve Porvoon kaupunkikonsernissa koostuu operatiivisesta maksuvalmiustarpeesta, investointitarpeesta, riskipuskurista sekä strategisesta maksuvalmiustarpeesta. Operatiivinen maksuvalmiustarve perustuu ennustettuihin ja historiallisiin toiminnan ja rahoituksen kassavirtoihin sekä näiden muutoksiin. Operatiivinen maksuvalmiustarve kuvaa sitä maksuvalmiutta, joka tarvitaan Porvoon kaupunkikonsernin päivittäisen toiminnan rahoittamiseen. Investointitarve perustuu suunniteltuihin vuosittaisiin nettoinvestointeihin (suunnitellut investoinnit vähennettynä suunnitelluilla käyttöomaisuuden realisoinneilla). Riskipuskuri perustuu maksuvalmiustarpeen simulointiin ennalta määritetyssä, huonoimmassa mahdollisessa skenaariossa tietyllä määritetyllä ajanjaksolla. Skenaario perustuu tilanteeseen, jossa Porvoon kaupunkikonsernin saama rahavirta tilapäisesti tyrehtyisi ja toimintaa täytyisi määrätyn ajan rahoittaa täysin velkarahalla. Strateginen tarve perustuu ylimääräiseen tilanteesta riippuvaan rahoitustarpeeseen, joka realisoituu suurten investointien ja erilaisten rakennejärjestelyiden yhteydessä. Maksuvalmiusreservi määritetään rahavaroiksi ja lainafasiliteeteiksi, joilla Porvoon kaupunkikonsernin maksuvalmiustarve tulee täytetyksi. Maksuvalmiusreservi sisältää seuraavat erät: Porvoo paivitetty.doc 9

10 Rahat ja pankkisaamiset Likvidit sijoitukset rahoitusinstrumentteihin Tililimiitit Neuvotellut lainat (esim. kuntatodistukset) Muut sitovat, käyttämättömät luottomahdollisuudet Tavoitteet ja periaatteet Maksuvalmiusriskin hallinnan tavoitteena Porvoon kaupunkikonsernissa on riskin minimointi järjestämällä riittävän hajautettu ja riittävän suuruinen maksuvalmiusreservi kattamaan ennakoidut ja ennakoimattomat maksuvalmiustarpeet. Maksuvalmiusriskin hallinnan tavoite saavutetaan ylläpitämällä maksuvalmiusreserviä, jonka koko määräytyy maksuvalmiustarpeen perusteella. Tämä maksuvalmiusreservi kattaa operatiivisen maksuvalmiustarpeen, investointitarpeen ja riskipuskurin. Strateginen maksuvalmiustarve määritetään erikseen Porvoon kaupunginhallituksen, johdon ja taloustoimiston yhteistyönä, riippuen Porvoon kaupunkikonsernin kullakin hetkellä vallitsevasta tilanteesta. Maksuvalmiusreservin on kaikkina aikoina oltava vähintään kokonaismaksuvalmiustarpeen suuruinen. Maksuvalmiusreservin tulee olla käytettävissä kokonaisuudessaan viiden (5) pankkipäivän kuluessa ilman ylimääräisiä maksuja tai muita ylimääräisiä kuluja Roolit ja vastuut Varainhankinnan toiminnon vastuulla on määrittää Porvoon kaupunkikonsernin maksuvalmiustarve operatiivisen maksuvalmiustarpeen ja investointitarpeen osalta. Porvoon kaupunginhallitus päättää Porvoon kaupunkikonsernin riskipuskurista ja strategisesta maksuvalmiustarpeesta varainhankinnan toiminnon ja Porvoon kaupungin johtoryhmän esityksestä. Taloustoimisto vastaa tarvittavan maksuvalmiusreservin ylläpidosta sillä tasolla, joka vastaa kokonaislikviditeettitarvetta kaikkina ajankohtina normaaleissa toimintaolosuhteissa. Taloustoimisto vastaa myös maksuvalmiusreservin kustannustehokkaasta hallinnoinnista. Lisäksi taloustoimisto seuraa käytössä olevaa maksuvalmiusreserviä ja tilanteen heikentyessä raportoi tästä Porvoon kaupungin talousjohtajalle, joka käynnistää rahoittajien kanssa neuvottelut maksuvalmiusreservin saattamiseksi vaadittavalle tasolle Raportointi Taloustoimisto raportoi maksuvalmiusreservin koon ja rakenteen Porvoon kaupungin johtoryhmälle ja hallitukselle vuosikolmanneksittain. Porvoo paivitetty.doc 10

11 5.3 Korkoriskin hallinta Korkoriskillä tarkoitetaan korkojen muutosten aiheuttamaa epävarmuutta Porvoon kaupunkikonsernin tuloksessa ja arvossa. Rahoitusinstrumentin korkosidonnaisuusajalla tarkoitetaan aikaa instrumentin seuraavaan hinnoitteluhetkeen, eli hetkeen, jolloin koron muutos vaikuttaa instrumentin korkovirtoihin. Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika nettovelkasalkulle (joka sisältää koronmuutoksille herkkiä rahoitusinstrumentteja) tarkoittaa aikaa, jonka kuluttua korkotason muutos näkyy täysimääräisesti ko. nettovelkasalkun nettokorkokustannuksissa. Rahoitusinstrumentin korkoriskiä voidaan analysoida korkovirtariskin ja korkohintariskin näkökulmasta. Korkovirtariskillä tarkoitetaan korkojen muutosten aiheuttamaa epävarmuutta Porvoon kaupunkikonsernin tuloslaskelman nettokorkokuluissa Korkohintariskillä tarkoitetaan korkojen muutosten aiheuttamaa epävarmuutta Porvoon kaupunkikonsernin velkasalkun nykyarvossa. Korkovirtariskin ja korkohintariskin vaikutukset ovat vastakkaisia. Mitä lyhyempi keskimääräinen korkosidonnaisuusaika velkasalkulla on, sitä suurempi on velkasalkun korkovirtariski. Toisaalta, mitä lyhyempi velkasalkun korkosidonnaisuusaika on, sitä alhaisempi on ko. salkun korkohintariski Tavoitteet ja periaatteet Korkoriskinhallinnan tavoitteena Porvoon kaupunkikonsernissa on minimoida korkojen muutosten vaikutus Porvoon kaupunkikonsernin nettorahoituskustannuksiin. Porvoon kaupungin talousjohtaja vastaa tavoitekorkosidonnaisuusaikojen määrittämisestä Porvoon kaupunkikonsernin nettovelkasalkulle. Porvoon kaupunkikonsernin korkoriski minimoidaan, kun nettovelkasalkun korkosidonnaisuusaika neutraloi operatiivisen toiminnan korkoherkkyyden. Sitä nettovelkasalkun korkosidonnaisuusaikaa, joka minimoi Porvoon kaupunkikonsernin korkoriskin, kutsutaan neutraaliksi korkosidonnaisuusajaksi. Porvoon kaupunkikonsernin nettovelkasalkun todellisen korkosidonnaisuusajan tulisi olla mahdollisimman lähellä tätä neutraalia korkosidonnaisuusaikaa. Porvoon kaupunkikonsernin nettovelkasalkun keskimääräinen tavoitekorkosidonnaisuusaika on 18 kuukautta. Nettovelkasalkun keskimääräinen tavoitekorkosidonnaisuusaika saa vaihdella 12 ja 36 kuukauden välillä. Korkoriskinhallinnan periaatteena Porvoon kaupunkikonsernissa on, että nettovelkasalkun korkosidonnaisuusaika pyritään pitämään sallittujen rajojen puitteissa. Porvoon kaupungin taloustoimisto käyttää korkoriskiltä suojautumiseen koronvaihtosopimuksia Porvoo paivitetty.doc 11

12 5.3.2 Roolit ja vastuut Taloustoimisto on vastuussa Porvoon kaupunkikonsernin korkoriskin hallinnasta. Taloustoimisto vastaa nettovelkasalkun keskimääräisen korkosidonnaisuusajan seurannasta ja huolehtii, että tässä tapahtuvat poikkeamat pysyvät asetetuissa rajoissa (xx yy kuukautta). Jos nettovelkasalkun keskimääräinen korkosidonnaisuusaika poikkeaa asetetuista rajoista, taloustoimisto vastaa korjaavien toimenpiteiden suorittamisesta talousjohtajan ohjeiden mukaisesti. Taloustoimisto valmistelee arviot nettokorkokulujen määrästä tilikaudella sekä korkokulujen mahdollisen nousun taloudellisesta kokonaisvaikutuksesta. Korkokulujen nousua arvioitaessa käytetään simuloinnissa oletuksena yhden prosenttiyksikön nousua nettokorkokuluissa. Porvoon kaupungin talousjohtaja päivittää tavoitekorkosidonnaisuusaikaa tarvittaessa. Porvoon kaupunginhallitus hyväksyy muutokset korkoriskinhallintaan käytettävissä instrumenteissa Raportointi Taloustoimisto raportoi Porvoon kaupungin johtoryhmälle ja hallitukselle vuosikolmanneksittain toiminnan nettovelkasalkun todellisen keskimääräisen korkosidonnaisuusajan ja todellisen korkosidonnaisuusajan poikkeaman asetetusta tavoitekorkosidonnaisuusajasta. Lisäksi taloustoimisto raportoi arvioidut tilikauden nettokorkokustannukset sekä yleisen korkotason yhden prosenttiyksikön nousun vaikutuksen nettokorkokuluihin. Porvoo paivitetty.doc 12

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Vaalan kunnan konserniohje 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kunnan omistajapolitiikka... 1 2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 3 Kuntakonserni...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11 Konserniohje Valtuusto hyväksynyt 7.9.2009 Voimaantulo 1.1.2010 2 1. Kunnan omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE 14.7.2014 Joukkovelkakirjalainaohjelma 900.000.000 euroa Joukkovelkakirjalainaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavan lainan esite koostuu tästä Ohjelmaesitteestä,

Lisätiedot

KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA

KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA hyväksytty 24.9.2012 kunnanvaltuusto 21 Muutokset: valtuusto 8.9.2014 101 ja 30.3.2015 8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka... 3 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

FORTUM TILINPÄÄTÖS 2010 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 51. Toimintamanuaalit

FORTUM TILINPÄÄTÖS 2010 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 51. Toimintamanuaalit FORTUM TILINPÄÄTÖS 2010 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 51 Riskienhallinta Riskienhallinta on osa liiketoiminnan suunnittelua ja toiminnanohjausta. Sen tarkoituksena on tukea yritystä strategisten ja taloudellisten

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 13.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka. 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite.. 3 3. Soveltamisala.. 3 4. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 2014 3 5 7 10 12 14 17 18 22 23 26 27 28 Certeum lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Liiketoiminta ja toiminnan tulos Sijoitusomaisuus

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös Vuosikertomus Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös 02 18 57 Hallituksen toimintakertomus Luottokunnan tase Tilintarkastuskertomus 15 20 57 Konsernitase Luottokunnan tuloslaskelma Hallintoneuvoston

Lisätiedot

Taideyliopisto. Taloussääntö. Taloussääntö

Taideyliopisto. Taloussääntö. Taloussääntö Taideyliopisto Taloussääntö Käsittely: 1. Taloustoimikunta 9.8.2012 Lähtökohdat ja valmistelu 2. Taideyliopistoprojektin talouspalvelut ja hallinto ryhmä 21.8.2012 Taloussääntö, Luonnos 1.0 3. Taideyliopistoprojektin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9 Seinäjoen kaup pungin KONSERNIOHJE 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginhallitus 23.2.2015 63 Kaupunginvaltuusto 5.3.2015 x 1 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj:n ( Incap tai Yhtiö ) ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.9.2010 suunnatun osakeannin ( Osakeanti ) toteuttamisesta. Annissa tarjottiin

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (23) 5.2.2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1. YLEISET PERIAATTEET... 2 2. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 2 2.1 KONSERNITASO... 2 2.2 TULOSYKSIKÖT JA LINJATOIMINNOT... 3 2.3. JURIDISTEN YKSIKÖIDEN

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 30.11.2010 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 4. 4 a L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a Määräykset ja ohjeet dnro 1/120/2004 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET 1 SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: 14.12.2010 66 (Kvalt) Voimaantulo: 01.01.2011 1. Kunnan omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen toiminta

Lisätiedot

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61 Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN 2(28) TEKIJÄ Oiva Myllyntaus 1. painos ISBN Suomen Kuntaliitto Kuntatalon paino Helsinki 2002 Myynti:

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2010

Osavuosikatsaus 2010 Osavuosikatsaus 2010 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuluva vuosi on ollut rahoitusalan kannalta edelleenkin haasteellinen. Euroalueen poliittisilta päättäjiltä edellytettiin nopeita ja määrätietoisia toimia

Lisätiedot

KUNTIEN SIJOITUSTOIMINNAN RISKIENHALLINNAN KEINOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

KUNTIEN SIJOITUSTOIMINNAN RISKIENHALLINNAN KEINOT JA NIIDEN KÄYTTÖ TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos KUNTIEN SIJOITUSTOIMINNAN RISKIENHALLINNAN KEINOT JA NIIDEN KÄYTTÖ Kunnallistalous Pro gradu tutkielma Lokakuu 2007 Ohjaaja: Pentti Meklin Pietu Mänttäri TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JOENSUUN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Laskentatoimi Pro Gradu -tutkielma 27.5.2008

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko

Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Raportti T26/2001 Suomen Kaukolämpö ry 2001 ISSN 1238-9331 Sky-kansio 6/9 Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Tekijä: Electrowatt-Ekono Oy ELECTROWATT-EKONO

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot