Porvoon kaupunki. Varainhankinnan politiikka Porvoo Varainhankinnan politiikka paivitetty.doc

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porvoon kaupunki. Varainhankinnan politiikka 15.1.2010. Porvoo Varainhankinnan politiikka 280110 paivitetty.doc"

Transkriptio

1 ABCD Porvoon kaupunki Porvoo paivitetty.doc 2009 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Varainhankinnan tavoitteet ja periaatteet Varainhankinnan tavoitteet Varainhankinnan toiminnolle asetettuja tavoitteita Varainhankinnan pääperiaatteet 5 3 Varainhankinnan organisaatio 6 4 Varainhankinnan päätehtävät Pankkisuhteiden hallinta Rahoitussuunnittelu Lainaneuvottelut ja lainasopimuksien hallinta Vakuudet ja takaukset Lainarekisterin ylläpito Raportointi 8 5 Rahoitusriskien hallinta Jälleenrahoitusriskin hallinta Maksuvalmiusriskin hallinta Tavoitteet ja periaatteet Roolit ja vastuut Raportointi Korkoriskin hallinta Tavoitteet ja periaatteet Roolit ja vastuut Raportointi 12 Porvoo paivitetty.doc 2

3 1 Johdanto Tämän varainhankinnan politiikkaehdotuksen tavoitteena on määrittää Porvoon kaupunkikonsernin varainhankinnan ja sen riskien hallinnan keskeisimmät periaatteet. Politiikassa määritellään yleisellä tasolla Porvoon kaupunkikonsernin varainhankinnan toiminnon rooliin, vastuihin, valtuuksiin, organisointiin, raportointiin sekä valvontaan liittyvät kysymykset. Porvoon kaupungin varainhankinnan toiminto toimii osana kaupungin hallintoa ja politiikkaehdotuksen pohjalta hyväksyttyä varainhankinnan politiikkaa tullaan soveltamaan kaikissa Porvoon kaupunkikonsernin toiminnoissa ja konserniyksiköissä. Tätä rahoituspolitiikkaa tullaan myös soveltamaan kaikissa sellaisissa yhteisöissä, joissa Porvoon kaupunki on enemmistöosakas. Lisäksi tämä varainhankinnan politiikka tarkastetaan vuosittain Porvoon kaupungin talousjohtajan toimesta ja varainhankinnan politiikkaa päivitetään tarvittavilta osin. Varainhankinnan politiikan hyväksyy Porvoon kaupunginhallitus. Porvoon kaupunginhallitus hyväksyy myös kaikki tästä varainhankinnan politiikasta olennaisesti poikkeavat toiminta- ja menettelytavat. Porvoo paivitetty.doc 3

4 2 Varainhankinnan tavoitteet ja periaatteet 2.1 Varainhankinnan tavoitteet Varainhankinnan tavoitteena on turvata rahoituksen kohtuullinen hinta ja riittävyys kaikkina aikoina sekä Porvoon kaupunkikonsernin toiminnan tarpeet huomioiden. Tavoitteena on myös hajauttaa riittävällä tasolla Porvoon kaupunkikonsernin lainasalkku eri laina-aikoihin ja rahoituslähteisiin. Porvoon kaupungin taloustoimisto vastaa lyhyt- ja pitkäaikaisen rahoituksen hankinnasta ja hallinnasta. Taloustoimisto pyrkii minimoimaan rahoituskustannukset rahoituksen hankkimisen keskittämisen mukanaan tuomilla mittakaavaeduilla ja varainhankintatoiminnon toiminnan tehokkuudella. Keskittämällä rahoituksen hankinta Porvoon kaupungin taloustoimistoon luodaan puitteet rahoituksen hankintaprosessin osaamisen sekä rahoitusmarkkinoiden tuntemuksen maksimoimiselle Porvoon kaupunkikonsernissa. Ensisijainen lyhytaikaisen rahoituksen lähde Porvoon kaupunkikonsernissa ovat kuntatodistukset ja pankkitileille neuvoteltavat tililimiitit. Muita mahdollisia Porvoon kaupunkikonsernin rahoituksen lähteitä ovat esimerkiksi rahoituslaitosten kanssa neuvoteltavat kahdenkeskeiset lainat. Porvoon kaupunkikonserni rahoittaa toimintansa euroissa. Taloustoimisto seuraa Porvoon kaupunkikonsernin toiminnan rahoitustarvetta konserniyksiköiden toimittamien rahavirta- ja likviditeettiennusteiden perusteella. Taloustoimisto analysoi ja määrittää pidemmän tähtäimen rahoitustarvetta vuosittaisen talousarvioprosessin yhteydessä laadittavan rahoitussuunnitelman pohjalta. Talousjohtaja tekee mahdollisesta lisärahoitustarpeesta esityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, joka päättää lisärahoituksen hankinnasta. Kaupunginjohtajan päätöksellä lyhytaikaisen (alle yksi vuosi) rahoituksen hankinnan voi hyväksyä talousjohtaja. Talousarviolainan ottamisesta päättää kaupunginhallitus. Vaihtoehtoisten rahoituslähteiden, kuten leasingin, käyttöä suunnittelevat konserniyksiköt raportoivat näiden sopimusten ehdot taloustoimistoon. Leasing-sopimuksien suhteen noudatetaan samoja periaatteita kuten muunkin rahoituksen hankinnassa. Toiminnan mahdollisia lyhytaikaisia ylijäämiä voidaan lainata sisäisesti kattamaan muun toiminnan mahdollisia hetkellisiä likviditeettitarpeita. Tästä sisäisestä lainauksesta päättää Porvoon kaupungin talousjohtaja. Sisäisen lainauksen on tapahduttava läpinäkyvästi markkinoilla vallitsevilla korkotasoilla lisättynä hallinnointikustannuksilla. Porvoon kaupunkikonsernin likvidejä varoja käytetään ensisijaisesti velkojen lyhentämiseen aina kun mahdollista ellei kaupunginhallitus toisin määrää. Porvoo paivitetty.doc 4

5 2.2 Varainhankinnan toiminnolle asetettuja tavoitteita Varainhankinnan toiminnolle asetettuja tavoitteita Porvoon kaupunkikonsernissa ovat: Varainhankinnan toiminnon järjestäminen kustannustehokkaasti, kontrolloidusti sekä muuten optimaalisella ja tehokkaalla tavalla koko Porvoon kaupunkikonsernia palvellen. Varainhankinnan ja riskienhallinnan näkökulmien tuominen taloudelliseen päätöksentekoon. Porvoon kaupunginjohtaja on vastuussa osaltaan siitä, että toiminta ja tehdyt päätökset noudattavat rahoituksellisesti järkeviä periaatteita. 2.3 Varainhankinnan pääperiaatteet Varainhankinnan pääperiaatteena Porvoon kaupunkikonsernissa on varainhankintaa koskevan päätöksenteon, lainatransaktioiden toteuttamisen, lainasopimusten hallinnan ja varainhankinnan valvonnan keskittäminen Porvoon kaupungin taloustoimistoon. Tämä tukee varainhankinnalle yllä asetettuja tavoitteita. Porvoon kaupunkikonserni ei pyri hankkimaan tuottoja ottamalla näkemykseen perustuvia riskipositioita rahoitusmarkkinoilla. Porvoon kaupungin talousjohtaja päättää varainhankintaan liittyvien tehtävien ja vastuiden jakamisesta Porvoon kaupunkikonsernin sisällä eri osapuolten välillä. Kaikki strategiset konsernin varainhankintaan liittyvät tehtävät ovat kuitenkin Porvoon kaupungin taloustoimiston vastuulla. Porvoo paivitetty.doc 5

6 3 Varainhankinnan organisaatio Porvoon kaupunkikonsernin varainhankinnasta vastaa Porvoon kaupungin taloustoimisto. Porvoon varainhankinnan toiminto koostuu seuraavista tahoista: Talousjohtaja, jonka vastuulla on organisoida varainhankinnan toiminnolle määrättyjen tehtävien suorittaminen sekä varmistaa, että toimintoon liittyvät tehtävät suoritetaan tässä varainhankinnan politiikassa kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Taloustoimiston henkilökunta, joiden vastuulla on suorittaa varainhankinnan toiminnon tavoitteet täyttävät, heille osoitetut tehtävät tämän varainhankinnan politiikan mukaisesti. Lisäksi varainhankinnan toimintoon liittyviä tehtäviä (esim. maksuliikenteen tehtäviä) voidaan suorittaa Porvoon kaupunkikonserniin kuuluvissa konserniyksiköissä. Niitä ei lueta kuuluviksi Porvoon kaupunkikonsernin varainhankinnan toimintoon. Controller-toiminto seuraa liikelaitosten ja tytäryhteisöjen rahoitustarvetta ja tukee taloustoimistoa varainhankinnan hallinnassa mm. toimittaen sille tarvittavia tietoja. Controllertoiminto on osa taloustoimistoa, mutta raportoi suoraan kaupunginjohtajalle. Controllertoiminnon kehittäminen valmistellaan vuoden 2010 aikana. Kunkin yllämainitun tahon päätehtävät ja vastuut liittyen varainhankintaan on kuvattu tarkemmin alla olevassa kuvassa: Kaupunginjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Talousjohtaja Raportoi hallitukselle, jos rahoituspolitiikasta poiketaan Hyväksyy talousjohtajan tekemän rahoitusstrategian Vastaa konsernihallinnon ohjeistamisesta ja omistajapolitiikan toteutumisen seurannasta ja raportoinnista Seurantavastuu tytäryhteisöistä sis. rahoitustarpeet, kassa, lainat ja rahoituskustannukset, investoinnit Varainhankinnan johtaminen kaupunginjohtajan hyväksymän rahoitusstrategian mukaisesti Vuosittaisen rahoitusstrategian määrittäminen Tehtävien vastuunjaon ja organisoinnin määrittäminen, toiminnon valvominen ja täydentävän ohjeistuksen määrittäminen Varainhankinnan vuosittaisista tavoitteista päättäminen ja niiden toteutumisen seuraaminen Raportointi kaupunginjohtajalle valtuuksiensa käytöstä Politiikan päivitystarpeesta vastaaminen ja politiikan vuosittainen käsitteleminen hallituksessa Pankkisuhteet Rahoituksen hankinta ja jälleenrahoitus Lainojen kilpailuttaminen lainsäädännön mukaisesti Lainasopimuskannan seuraaminen Vastapuoliriskin, korkoriskin ja jälleenrahoitusriskin hallinta Maksuvalmiusreservistä päättäminen ja maksuvalmiusriskin hallinta Monimutkaisempien rahoitustransaktioiden toteuttaminen Toiminnan tukeminen rahoitukseen liittyvissä asioissa Raportointi varainhankinnasta ja rahoitusriskeistä johtoryhmälle, hallitukselle ja valtuustolle Varainhankinnan kehittäminen Vastuu alla olevista toiminnoista Taloustoimisto (controller-toiminto ja kassanhoitajat) Controller-toiminto Operatiivisen toiminnan kassavirtojen Konsernin rahoitustarpeen kokoaminen raportointi Kassanhoitajat Investointikassavirtojen raportointi Maksuliikenteen hoito Kassan ja likviditeetin hallinta Kassavirtaennusteen laadinta Konsernin kassaennusteiden konsolidointi Konsernin rahoitussuunnitelman laadinta Lainarekisterin ylläpito Toteutettujen rahoitustransaktioiden syöttö järjestelmään ja ylläpito Maksuvalmiusriskin seuranta Varainhankinnan raportointi osana johdon raportointia Kehitystyö Toimialat, yksiköt, liikelaitokset tytäryhteisöt Porvoo paivitetty.doc 6

7 4 Varainhankinnan päätehtävät Varainhankinnan päätehtävät ovat: Pankkisuhteiden hallinta ja pankki-infrastruktuurin ylläpito ja kehittäminen Rahoitussuunnittelu (kaupunkikonsernin rahoitustarpeiden kokoaminen) Lainaneuvotteluista ja sopimuksien ylläpidosta vastaaminen Vakuuksista ja takauksista huolehtiminen Lainarekisterin ylläpito Varainhankintaan liittyvien riskien hallinta (mukaan lukien korkoriskin, maksuvalmiusriskin ja jälleenrahoitusriskin hallinta) Varainhankinnan palvelujen tarjoaminen Porvoon kaupunkikonsernin yksiköille sekä varainhankinnan tuntemuksen kasvattaminen Porvoon kaupunkikonsernin sisällä. Asiantuntemuksen ja informaation tarjoaminen toiminnan päätösten tueksi. Varainhankinnasta raportointi kaupungin johtoryhmälle ja hallitukselle sekä varainhankintaan liittyvien tehtävien valvonta 4.1 Pankkisuhteiden hallinta Porvoon kaupungin talousjohtaja vastaa pankkisuhteiden hallinnasta ja määrittää Porvoon kaupunkikonsernin tarvitsemien pankkipalveluiden määrän, laadun ja tiliehdot. Pankkisuhteiden hallinnan tavoitteena on varmistaa, että Porvoon kaupunkikonserni saa oikeanlaista ja riittävää palvelua kilpailukykyisin ehdoin ja hinnoin. Porvoon kaupunkikonsernin käyttämien pankkien lukumäärä tulee täsmentymään pankkivalintaprosessin aikana. Porvoon kaupungin taloustoimisto vastaa uusien tilien avaamisesta Porvoon kaupunkikonsernin nimiin. Taloustoimisto seuraa myös vuositasolla toteutuneita pankkikustannuksia sekä konserniyksiköittäin että konsernitasolla. Taloustoimiston vastuulla on arvioida 3 5 vuoden välein pankkisuhteidensa kokonaislaatu suhteessa Porvoon kaupunkikonsernin pankkipalvelutarpeisiin ja suorittaa tarvittaessa uusi pankkivalinta. 4.2 Rahoitussuunnittelu Toimialojen, liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja muiden konserniyksiköiden johdon vastuulla on huolehtia siitä, että taloustoimistolla on jatkuvasti riittävä tieto ennustetuista lähiajan ja pidemmän ajan kassavirroista ja näiden muutoksista, sekä mahdollisesti yllättäenkin syntyvistä rahoitustarpeista heti kun nämä asiat tulevat johdon tietoon. Porvoo paivitetty.doc 7

8 Varainhankintaprosessin tehokkaan suorittamisen kannalta konserniyksiköiden vastuulla on toimittaa taloustoimistolle säännöllisesti ennuste operatiivisen toiminnan ja investointien ennustetuista rahavirroista. Myös kaikki ennustetuissa rahavirroissa tapahtuvat muutokset on raportoitava taloustoimistolle mahdollisimman pian, jotta tämä voidaan ottaa huomioon rahoitustarvetta arvioitaessa. 4.3 Lainaneuvottelut ja lainasopimuksien hallinta Kaikki Porvoon kaupunkikonsernin varainhankinta on keskitetty Porvoon kaupungin taloustoimistoon, eivätkä yksittäiset konserniyksiköt neuvottele itsenäisesti rahoituksestaan rahoituslaitosten kanssa. Taloustoimiston vastuulla on hallinnoida sisäisen lainauksen prosessia mukaan lukien sisäisen lainauksen markkinahinnan ja muiden ehtojen määrittäminen. Taloustoimisto ylläpitää kaupunkikonsernin lainasopimuksia ja huolehtii niiden asianmukaisesta säilytyksestä. 4.4 Vakuudet ja takaukset Vakuuksia ja takauksia antaa vain Porvoon kaupunginvaltuusto. Vakuuksia ja takauksia annetaan vain Porvoon kaupungin dokumentoidun ohjeistuksen mukaisesti. Tässä dokumentissa vakuuksilla tarkoitetaan vain varainhankintaan ja rahoitusriskien hallintaan liittyviä vakuuksia, mm. lainavakuuksia. 4.5 Lainarekisterin ylläpito Porvoon kaupungin taloustoimisto ylläpitää rekisteriä Porvoon kaupunkikonsernin lainoista. 4.6 Raportointi Talousjohtaja vastaa mm. rahoituslähteiden, velkasalkun koon, maturiteettirakenteen, keskimääräisen lainakoron, lainamarginaalien ja käytettyjen viitekorkojen raportoinnista Porvoon kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle osana kaupunkikonsernin talousraportointia. Talousjohtaja raportoi Porvoon kaupunkikonsernin rahoitusaseman Porvoon kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle vuosikolmanneksittain. Porvoo paivitetty.doc 8

9 5 Rahoitusriskien hallinta Taloustoimisto vastaa jälleenrahoitusriskin, maksuvalmiusriskin sekä korkoriskin hallinnasta ja seurannasta Porvoon kaupunkikonsernissa. 5.1 Jälleenrahoitusriskin hallinta Jälleenrahoitusriskillä tarkoitetaan sitä, että rahoitusta ei ole saatavilla riittävästi tai sen hinta on merkittävän korkea johtuen esimerkiksi lainanottajan alentuneesta luottokelpoisuudesta tai rahoitusmarkkinoiden häiriöistä. Taloustoimiston tavoitteena on minimoida Porvoon kaupunkikonsernin jälleenrahoitusriski seuraamalla lainasalkun maturiteettirakennetta kolmannesvuosittain. Välttääkseen jälleenrahoitusriskin realisoitumisen taloustoimisto aloittaa hyvissä ajoin neuvottelut suurimpien velkaerien uusimisesta. 5.2 Maksuvalmiusriskin hallinta Maksuvalmiusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että Porvoon kaupunkikonsernin rahavarat ja lainafasiliteetit eivät riitä vastaamaan Porvoon kaupunkikonsernin toiminnan tarpeita, tai että rahoituksen hankinnasta koituu Porvoon kaupunkikonsernille kohtuuttomia lisäkustannuksia. Maksuvalmiusriski on muista tekijöistä johdannainen riski, joka realisoituu yleensä, kun jotain ennalta arvaamatonta tapahtuu Porvoon kaupunkikonsernin toiminnassa tai toimintaympäristössä. Maksuvalmiustarve Porvoon kaupunkikonsernissa koostuu operatiivisesta maksuvalmiustarpeesta, investointitarpeesta, riskipuskurista sekä strategisesta maksuvalmiustarpeesta. Operatiivinen maksuvalmiustarve perustuu ennustettuihin ja historiallisiin toiminnan ja rahoituksen kassavirtoihin sekä näiden muutoksiin. Operatiivinen maksuvalmiustarve kuvaa sitä maksuvalmiutta, joka tarvitaan Porvoon kaupunkikonsernin päivittäisen toiminnan rahoittamiseen. Investointitarve perustuu suunniteltuihin vuosittaisiin nettoinvestointeihin (suunnitellut investoinnit vähennettynä suunnitelluilla käyttöomaisuuden realisoinneilla). Riskipuskuri perustuu maksuvalmiustarpeen simulointiin ennalta määritetyssä, huonoimmassa mahdollisessa skenaariossa tietyllä määritetyllä ajanjaksolla. Skenaario perustuu tilanteeseen, jossa Porvoon kaupunkikonsernin saama rahavirta tilapäisesti tyrehtyisi ja toimintaa täytyisi määrätyn ajan rahoittaa täysin velkarahalla. Strateginen tarve perustuu ylimääräiseen tilanteesta riippuvaan rahoitustarpeeseen, joka realisoituu suurten investointien ja erilaisten rakennejärjestelyiden yhteydessä. Maksuvalmiusreservi määritetään rahavaroiksi ja lainafasiliteeteiksi, joilla Porvoon kaupunkikonsernin maksuvalmiustarve tulee täytetyksi. Maksuvalmiusreservi sisältää seuraavat erät: Porvoo paivitetty.doc 9

10 Rahat ja pankkisaamiset Likvidit sijoitukset rahoitusinstrumentteihin Tililimiitit Neuvotellut lainat (esim. kuntatodistukset) Muut sitovat, käyttämättömät luottomahdollisuudet Tavoitteet ja periaatteet Maksuvalmiusriskin hallinnan tavoitteena Porvoon kaupunkikonsernissa on riskin minimointi järjestämällä riittävän hajautettu ja riittävän suuruinen maksuvalmiusreservi kattamaan ennakoidut ja ennakoimattomat maksuvalmiustarpeet. Maksuvalmiusriskin hallinnan tavoite saavutetaan ylläpitämällä maksuvalmiusreserviä, jonka koko määräytyy maksuvalmiustarpeen perusteella. Tämä maksuvalmiusreservi kattaa operatiivisen maksuvalmiustarpeen, investointitarpeen ja riskipuskurin. Strateginen maksuvalmiustarve määritetään erikseen Porvoon kaupunginhallituksen, johdon ja taloustoimiston yhteistyönä, riippuen Porvoon kaupunkikonsernin kullakin hetkellä vallitsevasta tilanteesta. Maksuvalmiusreservin on kaikkina aikoina oltava vähintään kokonaismaksuvalmiustarpeen suuruinen. Maksuvalmiusreservin tulee olla käytettävissä kokonaisuudessaan viiden (5) pankkipäivän kuluessa ilman ylimääräisiä maksuja tai muita ylimääräisiä kuluja Roolit ja vastuut Varainhankinnan toiminnon vastuulla on määrittää Porvoon kaupunkikonsernin maksuvalmiustarve operatiivisen maksuvalmiustarpeen ja investointitarpeen osalta. Porvoon kaupunginhallitus päättää Porvoon kaupunkikonsernin riskipuskurista ja strategisesta maksuvalmiustarpeesta varainhankinnan toiminnon ja Porvoon kaupungin johtoryhmän esityksestä. Taloustoimisto vastaa tarvittavan maksuvalmiusreservin ylläpidosta sillä tasolla, joka vastaa kokonaislikviditeettitarvetta kaikkina ajankohtina normaaleissa toimintaolosuhteissa. Taloustoimisto vastaa myös maksuvalmiusreservin kustannustehokkaasta hallinnoinnista. Lisäksi taloustoimisto seuraa käytössä olevaa maksuvalmiusreserviä ja tilanteen heikentyessä raportoi tästä Porvoon kaupungin talousjohtajalle, joka käynnistää rahoittajien kanssa neuvottelut maksuvalmiusreservin saattamiseksi vaadittavalle tasolle Raportointi Taloustoimisto raportoi maksuvalmiusreservin koon ja rakenteen Porvoon kaupungin johtoryhmälle ja hallitukselle vuosikolmanneksittain. Porvoo paivitetty.doc 10

11 5.3 Korkoriskin hallinta Korkoriskillä tarkoitetaan korkojen muutosten aiheuttamaa epävarmuutta Porvoon kaupunkikonsernin tuloksessa ja arvossa. Rahoitusinstrumentin korkosidonnaisuusajalla tarkoitetaan aikaa instrumentin seuraavaan hinnoitteluhetkeen, eli hetkeen, jolloin koron muutos vaikuttaa instrumentin korkovirtoihin. Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika nettovelkasalkulle (joka sisältää koronmuutoksille herkkiä rahoitusinstrumentteja) tarkoittaa aikaa, jonka kuluttua korkotason muutos näkyy täysimääräisesti ko. nettovelkasalkun nettokorkokustannuksissa. Rahoitusinstrumentin korkoriskiä voidaan analysoida korkovirtariskin ja korkohintariskin näkökulmasta. Korkovirtariskillä tarkoitetaan korkojen muutosten aiheuttamaa epävarmuutta Porvoon kaupunkikonsernin tuloslaskelman nettokorkokuluissa Korkohintariskillä tarkoitetaan korkojen muutosten aiheuttamaa epävarmuutta Porvoon kaupunkikonsernin velkasalkun nykyarvossa. Korkovirtariskin ja korkohintariskin vaikutukset ovat vastakkaisia. Mitä lyhyempi keskimääräinen korkosidonnaisuusaika velkasalkulla on, sitä suurempi on velkasalkun korkovirtariski. Toisaalta, mitä lyhyempi velkasalkun korkosidonnaisuusaika on, sitä alhaisempi on ko. salkun korkohintariski Tavoitteet ja periaatteet Korkoriskinhallinnan tavoitteena Porvoon kaupunkikonsernissa on minimoida korkojen muutosten vaikutus Porvoon kaupunkikonsernin nettorahoituskustannuksiin. Porvoon kaupungin talousjohtaja vastaa tavoitekorkosidonnaisuusaikojen määrittämisestä Porvoon kaupunkikonsernin nettovelkasalkulle. Porvoon kaupunkikonsernin korkoriski minimoidaan, kun nettovelkasalkun korkosidonnaisuusaika neutraloi operatiivisen toiminnan korkoherkkyyden. Sitä nettovelkasalkun korkosidonnaisuusaikaa, joka minimoi Porvoon kaupunkikonsernin korkoriskin, kutsutaan neutraaliksi korkosidonnaisuusajaksi. Porvoon kaupunkikonsernin nettovelkasalkun todellisen korkosidonnaisuusajan tulisi olla mahdollisimman lähellä tätä neutraalia korkosidonnaisuusaikaa. Porvoon kaupunkikonsernin nettovelkasalkun keskimääräinen tavoitekorkosidonnaisuusaika on 18 kuukautta. Nettovelkasalkun keskimääräinen tavoitekorkosidonnaisuusaika saa vaihdella 12 ja 36 kuukauden välillä. Korkoriskinhallinnan periaatteena Porvoon kaupunkikonsernissa on, että nettovelkasalkun korkosidonnaisuusaika pyritään pitämään sallittujen rajojen puitteissa. Porvoon kaupungin taloustoimisto käyttää korkoriskiltä suojautumiseen koronvaihtosopimuksia Porvoo paivitetty.doc 11

12 5.3.2 Roolit ja vastuut Taloustoimisto on vastuussa Porvoon kaupunkikonsernin korkoriskin hallinnasta. Taloustoimisto vastaa nettovelkasalkun keskimääräisen korkosidonnaisuusajan seurannasta ja huolehtii, että tässä tapahtuvat poikkeamat pysyvät asetetuissa rajoissa (xx yy kuukautta). Jos nettovelkasalkun keskimääräinen korkosidonnaisuusaika poikkeaa asetetuista rajoista, taloustoimisto vastaa korjaavien toimenpiteiden suorittamisesta talousjohtajan ohjeiden mukaisesti. Taloustoimisto valmistelee arviot nettokorkokulujen määrästä tilikaudella sekä korkokulujen mahdollisen nousun taloudellisesta kokonaisvaikutuksesta. Korkokulujen nousua arvioitaessa käytetään simuloinnissa oletuksena yhden prosenttiyksikön nousua nettokorkokuluissa. Porvoon kaupungin talousjohtaja päivittää tavoitekorkosidonnaisuusaikaa tarvittaessa. Porvoon kaupunginhallitus hyväksyy muutokset korkoriskinhallintaan käytettävissä instrumenteissa Raportointi Taloustoimisto raportoi Porvoon kaupungin johtoryhmälle ja hallitukselle vuosikolmanneksittain toiminnan nettovelkasalkun todellisen keskimääräisen korkosidonnaisuusajan ja todellisen korkosidonnaisuusajan poikkeaman asetetusta tavoitekorkosidonnaisuusajasta. Lisäksi taloustoimisto raportoi arvioidut tilikauden nettokorkokustannukset sekä yleisen korkotason yhden prosenttiyksikön nousun vaikutuksen nettokorkokuluihin. Porvoo paivitetty.doc 12

Helsingin yliopistokonsernin rahoituksen periaatteet

Helsingin yliopistokonsernin rahoituksen periaatteet 1(8) Helsingin rahoituksen periaatteet 2(8) Sisällys 1 Rahoituksen tavoitteet ja päätehtävät...3 1.1 Tavoitteet...3 1.2 Päätehtävät...3 1.3 Periaatteet...3 2 Rahoituksen suunnittelu...4 3 Ulkoinen velkarahoitus...4

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja. Janne Vesa

Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja. Janne Vesa Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja Janne Vesa 19.11.2015 Arvioinnin tavoite Arvioinnin tavoitteena oli arvioida hankkeen: tavoitteita tehdäänkö oikeita asioita? toteutusta tehdäänkö

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Johanna Uusitalo Työoikeuden asiantuntija, varatuomari Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä

Lisätiedot

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa?

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Tietoisku Espoon kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille 23.10.2013 Johanna Kattelus, riskipäällikkö p. 816 84218 Julkisyhteisöillä entistä haasteellisempi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 44/2014 Talous- ja suunnitteluosasto 12.12.2014 Rahoitusjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 44/2014 Talous- ja suunnitteluosasto 12.12.2014 Rahoitusjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 103 Jätkäsaaren Jätteen Putkikeräys Oy:n konsernitiliin käyttöoikeustilin luottolimiitin muuttaminen HEL 2013-006680 T 02 06 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, viitaten

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Valtion velanhallinnasta

Valtion velanhallinnasta Valtiokonttori 1 (6) Valtion velanhallinnasta Aika klo 10.00 Paikka Eduskunta, Verojaosto 1 Yleistä Valtiokonttori vastaa valtion velanhallintaan liittyvistä käytännön toimista. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje KAUHAVAN KAUPUNKI Konserniohje 2 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 2 Soveltamisala...3 3 Kaupungin konsernijohto ja toimielinten toimivallanjako...4 3.1 Kaupunginvaltuusto...4

Lisätiedot

Poikkihallinnollisten prosessien tarkastelu Lastensuojelun kustannushyötyanalyysit

Poikkihallinnollisten prosessien tarkastelu Lastensuojelun kustannushyötyanalyysit Nurmijärven kunta Poikkihallinnollisten prosessien tarkastelu Lastensuojelun kustannushyötyanalyysit Juha Sutelainen 15.11.213 Taloudellisen mallintamisen lähtökohtia Mallilla simuloidaan yksittäisen kuntalaisen

Lisätiedot

Likviditeettiriskin hallinta ja ennustaminen Christian Liljeström, Partner, KPMG Maksukykyseminaari

Likviditeettiriskin hallinta ja ennustaminen Christian Liljeström, Partner, KPMG Maksukykyseminaari ADVISORY Likviditeettiriskin hallinta ja ennustaminen Christian Liljeström, Partner, KPMG Maksukykyseminaari 25.5.2011 Likviditeettiriskin realisoituminen on seurausta yrityksen toiminnassa tai toimintaympäristössä

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian. 1 Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA N:otta/1998 ======================================================================== = 1 (6) KONSERNIOHJEET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 31.8.1998 Voimaantulo

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Jämsän kaupungin konserniohje. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto Voimaantulo:

Jämsän kaupungin konserniohje. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto Voimaantulo: Jämsän kaupungin konserniohje Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 18.2.2013 14 Voimaantulo: 25.2.2013 Jämsän kaupunki Kaupunginvaltuusto 18.2.2013 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin

Espoon kaupunkikonsernin Kirje 0 (4) Espoon kaupunkikonsernin 6.8.2013 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo 1.1.2014 Päätöspäivä: 18.11.2013 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Valtuusto 18.11.2013 1 (4) 1. Lainsäädäntö

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta

Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta 27.5.2014 Jan Ljungman Legal Counsel Yleistä julkisten hankintojen lainsäädännöstä ja sopimussisällöstä Hankintalaki säätelee

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Avainlukuja tammi kesäkuu 2011 1 6/11 1 6/10 Muutos % Q2/11 Q2/10 Muutos % Liikevaihto, Me 1066 903 18 % 536 487 10 % Liiketulos,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsitelty: Sisäisen tarkastuksen toimikunta 22.10.2015 Kaupunginhallituksen käsittely 2.11.2015 421 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

Helsingin kaupunkikonserni

Helsingin kaupunkikonserni Helsingin kaupunkikonserni Tytäryhtiöt 72 KAUPUNKI Virastot 29 Liikelaitokset 6 Tytärsäätiöt 11 Osakkuusyhteisöt 39 Muut yhteisöt 600 1 Miten Helsinkiä ohjataan konsernina mahdollisuudet ja haasteet Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Konsernitiliin siirtyminen ja maksuliikenteen kilpailuttaminen

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Konsernitiliin siirtyminen ja maksuliikenteen kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 127 13.06.2016 Kaupunginhallitus 163 15.08.2016 Konsernitiliin siirtyminen ja maksuliikenteen kilpailuttaminen Khall 13.06.2016 127 (Valm. ma. talousjohtaja) Haapaveden kaupungilla ja

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN YHTIÖITTÄMISEN YHTEENVETO

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN YHTIÖITTÄMISEN YHTEENVETO KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN YHTIÖITTÄMISEN YHTEENVETO BDO Oy 20.11.2015 1 TOTEUTETTAVA JÄRJESTELY Kemijärven kaupunki on päättänyt selvittää vesihuoltotoiminnan ja kaukolämpötoiminnan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Riski ja velkaantuminen

Riski ja velkaantuminen Riski ja velkaantuminen TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena Luento 28.1.2016 I vaiheen luentokokonaisuus INVESTOINNIN KANNATTAVUUS YRITYKSEN KANNATTAVUUS 1. Vapaa rahavirta (FCF) 2. Rahavirtojen

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2. Konserniohjeen soveltamisala 3. Konserniohjaus ja -johtaminen 4. Taloudenhoitoon ja konsernitilinpäätöksen laadintaan

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Omistajapoliittiset linjaukset

Omistajapoliittiset linjaukset Asikkalan kunta Omistajapoliittiset linjaukset Omistajaohjaus 14.4.2015 Sisällys Johdanto... 1 1. Soveltamisala... 1 2. Yleiset periaatteet... 1 3. Kunnan kehitysnäkymät omistajapolitiikan lähtökohtana...

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot