SUUNNITELMA KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEN TOIMENPITEISIIN VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITELMA KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEN TOIMENPITEISIIN VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 SUUNNITELMA KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEN TOIMENPITEISIIN VUODELLE 2015 Lahden kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetuspalvelut, Koulutuksellinen tasa-arvo hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelukokonaisuutta hyvinvointia, osallisuutta ja syrjäytymisen ehkäisyä edistäväksi. Hankkeessa edistetään uusien toimintamallien käyttöönottoa ennaltaehkäisevän oppilashuollon, koulunuorisotyön ja perheiden kanssa tehtävän työn avulla sekä tuetaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten hyvää oppimista. Näkökulmana on ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen työ. Lahden kaupungin sivistystoimialan toiminta-ajatus tukee elinikäiseen kasvuun ja oppimiseen. Esija perusopetuksen tehtävänä on suomalaisen ja lahtelaisen kulttuuriperinnön siirtäminen uusille sukupolville. Tasa-arvoisella ja monipuolisella opetuksella lapsia ja oppilaita ohjataan elinikäiseen kasvuun ja oppimiseen. Toiminnassa painotetaan arjen pedagogiikan vahvistamista, henkilöstön työotteen kehittämistä, moniammatillista yhteistyötä ja oppimisympäristön muokkaamista lasten tarpeita vastaavaksi. Erityisesti huomioidaan ennaltaehkäisevät toimintatavat syrjäytymiskehityksen estämiseksi sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen lasten ja nuorten palveluissa. Varhainen ja riittävä tuki auttaa lasten kasvua ja kehitystä ja ehkäisee syrjäytymistä. Toimenpiteet on käynnistetty valtionavustuksella, jota on myönnetty koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin vuosille Tavoitteena on jatkaa kehittämistyötä sekä tiivistää ja luoda uudenlaisia toimijoiden ja toimialojen välisiä yhteistyörakenteita ja pysyviä toimintamalleja. Vuosien aikana pilotoidut toimintamallit (esim. yhteisöllinen luokkien käsittely oppilashuoltoryhmissä, oppilaskuntien ryhmäyttäminen) otetaan mahdollisuuksien mukaan vuonna 2015 käyttöön laajasti koko kaupungin alueella. Hankkeen toimintoja laajennetaan eteläisellä alueella koskemaan Liipolan ja Salinkallion kouluja, pohjoisella alueella Mukkulan ja Kivimaan kouluja, läntisellä alueella Kärpäsen koulua sekä keskustassa Harjun, Tiirismaan ja Möysän kouluja. Liipolassa toteutettavat toimenpiteet ovat osa Teknisen ja ympäristötoimialan, Sosiaali- ja terveystoimialan sekä Ladecin (Lahden Seudun Kehitys Oy) yhteistä asuinalueen kehittämishanketta - Koko Liipola oppimisympäristönä. Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa käynnistynyt tutkimushanke Asuin- 1

2 alue lapsiperheiden kokemana hyvinvointi haasteellisessa ympäristössä tarkastelee lapsiperheiden hyvinvointia Liipolassa ja keskustan alueella. Tutkimushankkeessa tuotetaan monin eri tavoin tietoa palvelemaan Lahden kaupungin poikkihallinnollista yhteistyötä. Tavoitteena on kehittää toimintamalli lapsiperheiden, nuorten ja lasten syrjäytymisen ehkäisyn tukemiseksi. Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen -kehittämishankkeen tavoitteena on: 1. Tiivistää toimijoiden välisiä rajapintoja mm. neuvolan, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden yhteistyön alueella (moniammatillisen yhteistyön uudet mallit). Tavoitteena on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen poikkihallinnollinen yhteistyö. 2. Lasten ja lapsiperheiden tarvitsema tuki hyvinvoinnille yhteistyössä varhaiskasvatuspalveluiden sekä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa; perheiden kanssa tehtävän työn uudet muodot (kokonaisvaltainen ja kohdennettu tuki mahdollisimman varhaisessa vaiheessa). 3. Huomioida entistä paremmin alueen asukkaiden tarpeet, osallisuus ja yhteisöllisyys. Edistetään Koko kaupunki oppimisympäristönä ajattelua, jossa keskeisenä on asuinalueen ja toimijoiden välinen tiivistynyt yhteistyö osallisuus lähiympäristössä. 4. Tukea maahanmuuttajataustaisia perheitä mm. yhteisöllisin menetelmin ja tarjoamalla heille esimerkiksi kielikoulutusta ja mahdollisuuksia osallistua asuinalueensa kehittämiseen. 5. Tukea koulun toimintakulttuurin kehittämistä kohti yhteisöllisyyttä. Kiusaamisen estämiseen, kouluviihtyvyyden parantamiseen ja koulupudokkuuden estämiseen etsitään uusia ratkaisumalleja. 6. Kehittää opetuksen ja kuntoutuksen malleja tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille koulupolun eri vaiheissa esiopetuksesta alkaen (erityisesti sosioemotionaaliset erityisvaikeudet). Hyödynnetään korjaavissa palveluissa olevaa osaamista kehittämällä uusia toimintamalleja korjaavien palveluiden ja ehkäisevien peruspalveluiden rajapintoihin. Valtakunnallisesti tarkasteluna erityisen tuen tarvitsijoita on Lahdessa toiseksi eniten suurista kunnista (Lahden kaupungin hyvinvointikertomus 2012). 2

3 7. Vahvistaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia tarjoamalla mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen. 8. Vahvistaa ja kehittää uusia yhteistyön malleja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä koulun ja kodin yhteistyönä. 9. Riittävä henkilöstöresurssi oppilaiden tuen tarpeen mukaisesti on keskeinen syrjäytymiskehitykseen vaikuttava tekijä. Lisärahoituksella vakiinnutetaan ja tiivistetään yhteistyömalleja, joilla on vaikutusta ennaltaehkäisevästi syrjäytymiskehitykseen. Lahden kaupungin palvelurakenne-esityksessä vuoteen 2025 todetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön tavoitteiksi: 1) eri-ikäiset lapset sijoittuvat joustavasti vuosi vuodelta hoidon, kasvatuksen ja oppimisen ympäristöön ja esimerkiksi koulunkäynnin aloittaminen on joustavaa, 2) yhteiset kasvatus- ja opetussuunnitelmat tukevat oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista ja 3) päivähoidon ja koulun toimintakulttuurien sekä toimitilojen yhtenäistämisellä tuetaan pitkäjänteisen ja lapselle turvallisen oppimisympäristön syntymistä. Näiden tavoitteiden toteutumista edistetään tiivistämällä ja vakiinnuttamalla varhaiskasvatuksen ja perusopetuspalveluiden yhteistyötä mm. esiopetuksen ja oppilashuoltotyön kehittämisen alueilla sekä ennakoimalla tukea tarvitsevien lasten haasteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa koulupolun alkuvaiheessa. Perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä korostuvat kasvatuskumppanuus ja yhteisöllisyys päiväkodin, koulun ja kodin kesken. Vuosille myönnetyllä valtionavustuksella kehittämishankkeessa työskentelee tällä hetkellä kaksi koulukuraattoria Liipolan ja keskustan kouluilla sekä kaksi koulunuorisotyöntekijää Kärpäsen ja Mukkulan kouluilla. Perustehtäviensä lisäksi koulukuraattorit ja koulunuorisotyöntekijät kehittävät työnkuvaansa kohti ennaltaehkäisevämpää ja yhteisöllisempää työotetta. Lisärahoituksella turvataan mahdollisuus pitkäjänteiseen ja tulokselliseen työhön. Tavoitteena on luoda sellaisia yhteistyörakenteita ja pysyviä toimintamalleja, jotka jatkuvat lisärahoituksen päätyttyä. Oppilashuoltotyön kehittämisen painopisteet ovat: - esiopetuksen kuraattorityön mallintaminen - kuraattoreiden ja psykologien sähköinen työkalupakki 3

4 - yhteisöllinen luokkien käsittely oppilashuoltoryhmissä (toimintamalli, jota pilotoidaan ja kehitetään hankekouluissa ja joka voidaan siirtää kaikkiin kaupungin kouluihin) - chat palvelu kuraattorityössä - 3. sektorin palveluiden hyödyntäminen oppilashuoltotyössä - opettajien konsultaatio Toimenpiteinä ovat mm. toiminnalliset vanhempainillat, kasvatuskeskustelut, matalan kynnyksen tapaamiset lasten ja perheiden kanssa sekä oppilas- ja opiskelijahuollon toteuttaminen toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä (mm. esiopetuksen kuraattorityön mallintaminen, joka on jo aloitettu kahdessa päiväkodissa). Kehittämistyössä huomioidaan erityisesti oppilashuollon lainsäädäntöuudistus, jossa koulukuraattorin työrooli muuttuu korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään työhön ja yksilökeskeisestä työstä yhteisölliseen työhön. Koulukuraattori- ja oppilashuoltotyön muuttavaa tehtäväkenttää tarkastellaan myös osana HY Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian tutkimusta. Koulunuorisotyön kehittämisen painopisteet ovat: - oppilaiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen nuorisotyöllisin menetelmin - koulun yhteisöllisyyden ja oppilaiden yhteisöllisten taitojen tukeminen ja edistäminen - nonformaalien oppimisympäristöjen luominen - oppilaiden arjenhallinnan tukeminen - osallisuuden ja vaikuttamisen edistäminen - varhainen puuttuminen ja matalan kynnyksen lähiohjauspalvelu - ennakoiva työ ja harrastuksiin ohjaaminen - nivelvaiheen yhteistyömuodot siirryttäessä alakoulusta yläkouluun (5-6 luokkalaiset) ja yläkoulusta toiselle asteelle. Koulussa tehtävä nuorisotyö on ennaltaehkäisevää, nuorten tarpeista lähtevää työtä, jota suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa. Toimenpiteinä ovat mm. nuorten omat kehittämisryhmät, tukioppilastoiminta, välituntitoiminta, oppilaiden kuuleminen, teematapahtumat, kohdennettu pienryhmätyöskentely ja vanhempien tukeminen mm. vanhempainyhdistystoimintaan osallistumalla. Koulunuorisotyötä tarkastellaan laajemmin koulutusjärjestelmän näkökulmista, ei pelkästään yksittäisen koulun toimintona. Nuorisotutkimusseuran tutkija 4

5 Tomi Kiilakoski tarkastelee ja jäsentää koulunuorisotyötä Lahdessa osana Kanuuna verkoston kehittämishanketta. Alueelliset, moniammatilliset lasten ja nuorten hyvinvointiryhmät suunnittelevat hankkeessa toteutettavia toimintoja oman alueensa lähtökohdista. Yhteistyössä varhaiskasvatuspalveluiden ja Sosiaali- ja terveystoimialan kanssa suunnitellaan uudenlaisia perheiden kanssa tehtävän työn muotoja. Maahanmuuttajataustaisten esikoululaisten vanhemmille käynnistynyt Monikulttuurisuus kahvila toiminta vakiinnutetaan ja laajennetaan koskemaan 1-2 luokkalaisten vanhempia. Kahvilassa keskustellaan mm. monikielisyydestä, äidinkielen merkityksestä ja suomen kielen oppimisesta. Tuetaan Ice Hearts toimintaa resurssoimalla ohjaaja yhdelle-kahdelle ryhmälle. Iceheartsin tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, edistää sosiaalisia taitoja ja luoda lapsille pitkäkestoinen ja turvallinen aikuisen läsnäolo läpi kasvun nivelvaiheet. Lisäksi yhteistyötä tiivistetään kolmannen sektorin toimijoiden ja koulujen vanhempainyhdistysten kanssa. Resursseja suunnataan myös uusien oppimisympäristöjen ja ratkaisujen kehittämiseen kaikilla kouluasteilla esiopetuksesta lähtien. Rahoitus kohdennetaan kouluilla mm. seuraaviin toimenpiteisiin: henkilöstöresurssit (projektipäällikkö, koulukuraattorit, koulunuorisotyöntekijät, Ice Hearts ohjaajat, vertaisryhmien ohjaajat, konsultaatio- ja ohjauspalvelut). oppilashuoltotyön ja koulunuorisotyön edelleen kehittäminen, toimintojen vakiinnuttaminen ja hyvien käytänteiden levittäminen osaksi koulujen toimintakulttuuria. tukimuodot, esim. perhekahvilat, monikulttuurisuuskahvilat, kielikoulutukset maahanmuuttajille, teematapahtumat, välituntitoiminta, tukioppilastoiminta, nuorten omat kehittämisryhmät. tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret, menetelmien ja tukimuotojen kehittäminen ja käyttöönotto. henkilöstön osaamisen kehittäminen, koulutukset. uusien oppimisympäristöjen ja ratkaisujen kehittäminen kaikilla kouluasteilla esiopetuksesta lähtien. 5

6 yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden ja vanhempainryhmien kanssa. 6

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelukokonaisuutta

Lisätiedot

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelukokonaisuutta

Lisätiedot

Koko Liipola oppimisympäristönä Asuinalueiden ja koulutuksellisen tasa-arvon kehittämishankkeet yhtenä kokonaisuutena Lahdessa 2013-2015

Koko Liipola oppimisympäristönä Asuinalueiden ja koulutuksellisen tasa-arvon kehittämishankkeet yhtenä kokonaisuutena Lahdessa 2013-2015 Koko Liipola oppimisympäristönä Asuinalueiden ja koulutuksellisen tasa-arvon kehittämishankkeet yhtenä kokonaisuutena Lahdessa 2013-2015 Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpiteet hanke 2013-2014 Suunnittelukokous

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012

LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012 LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012 2 Esipuhe Lasten ja nuorten hyvinvointi heijastuu koko yhteiskuntaan ja hyvinvoinnista huolehtiminen on yhteinen vastuumme. Valtakunnan tasolla

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013 Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013 Jyväskylän kaupunki 2 1 JOHDANTO JA LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 Lähtökohdat...5 1.2 Jatkotyöskentely, seuranta ja arviointi...5 2 SUUNNITELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET...

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 6.5.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.6.2015 Raahen

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 (11) PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006

Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006 Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006 1 Ohjelman sisältö: 1. Taustaa 2. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen nykytila 3. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelmaa tukevat ja ohjaavat valtakunnalliset

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi syntyy

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Esiopetus OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Sisällysluettelo Esiopetuksen oppilashuolto 1 1. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja heidän huoltajiensa kanssa 1 1.1. Lapsen ja huoltajan

Lisätiedot

LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020

LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020 LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020 Vesannon ensimmäinen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.9.2011 / 40. Sitä valmistelemaan perustettiin

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Johdanto

HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Johdanto 1 HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Johdanto Tämä esiopetuksen opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014-2017 Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014 2017 1 Sisällys I JOHDANTO... 4 II PIEKSÄMÄKI LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN

Lisätiedot

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8 HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1.11.2010 / kunnanhallitus 1. JOHDANTO...3 1.1. Suunnitelman tarkoitus...3 1.2. Suunnittelutyö...4 1.3. Suunnitelman lähtökohdat...5 1.4.

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS: OPISKELIJAHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS: OPISKELIJAHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS: OPISKELIJAHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuolto... 3 2. Opiskelijahuoltosuunnitelmat... 3 3. Monialainen

Lisätiedot

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 Seuranta 27.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.1 A. NYKYTILA 1. LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI

Lisätiedot