Helsingin Hallinto-oikeudelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin Hallinto-oikeudelle"

Transkriptio

1 1 Helsingin Hallinto-oikeudelle Valitus Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksestä 2480/2014/PIR/2, annettu Valittaja: Diverssikauppa EP Ky (jäljempänä Kasvihuoneilmiö) Palomäentie 2, Nummi Asiamies ja prosessiosoite: Petter Kavonius Oikeustieteen tohtori lupalakimies Dosentti, yleinen oikeustiede, Helsingin yliopisto Puh: osoite: Rusthollinkatu 7 d 23, Lohja (PROSESSIOSOITE) 1. Vaatimukset Asia tulee ensisijaisesti palauttaa Pirkanmaan ELY-keskuksen uudelleen käsiteltäväksi kuntien kuulemismenettelyn toteuttavaan päätöksentekoon, koska maantielain 52 :n edellyttämä opastealueen kuntien kuuleminen on laiminlyöty, vaikka kuntien kuuleminen ei ole ollut tarpeellisuusvaatimuksen käsittelemiseksi ilmeisen tarpeetonta. Valituksenalainen päätös tulee kumota ja poikkeuslupa myöntää, koska kaikki laissa säädetyt poikkeusluvan edellytykset täyttyvät eikä erityisiä syitä estää poikkeuslupa ole. Jotta valitus ei käy tarpeettomaksi täytäntöönpanon vuoksi, Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksen täytäntöönpano tulee kieltää siihen asti kunnes Helsingin Hallinto-oikeus antaa asiassa ratkaisunsa. Valtio on velvoitettava korvaamaan valittajan kohtuulliset oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen. 2. Perustelut 2.1 Poikkeuslupamenettelyn varsinaisten edellytysten sivuuttaminen lupaharkinnassa ja harkinnanvaraisten kriteerien soveltaminen virheellisesti ehdottomina kieltoina Kyseessä on ollut Kasvihuoneilmiön poikkeuslupahakemus, jolla yritys on hakenut lupaa opastaa tiellä liikkujia yritykseensä tilanteessa, jossa liikennevirrat ovat muuttaneet moottoritielle kilometrin päähän yrityksestä. Aiemmin asiakasvirrat kulkivat yrityksen ohi kulkenutta entistä päätietä, jolle yritys näkyi. Opastuksellinen tarve on ollut ilmeinen juuri muuttuneiden liikennevirtojen vuoksi. Kasvihuoneilmiö on poikkeuslupanormistossa tarkoitettu matkailukohde. Lisäksi poikkeuslupahakemuksessa oli yksityiskohtaisesti selvitetty kohta kohdalta, miksi ja millä perusteilla kaikki maantielain 52 :n säätämät poikkeusluvan myöntökriteerit täyttyvät (opastus ei haittaa liikennettä, etäisyys tiestä ja muu

2 2 sijoittelu, status quo ja luottamuksensuoja ajankulumisen perusteella, opastuksellinen asiakastarve, yrityksen tarve, opasteiden välttämättömyys yrityksen elinehtona hajaasutusalueella jne.). Maantielaissa on säädetty pääsäännöksi, että mainosten sijoittelua teiden varsille tulee välttää. Pääsääntö ei kuitenkaan kiellä niitä kokonaan, kuten kielteisen päätöksen tehnyt Pirkanmaan ELY-keskus virheellisesti lakia on tulkinnut. Maantielain 52 :ssä sekä siihen liittyvässä valiokuntamietinnössä 21/2009 vp on erikseen säädetty yksityiskohtaiset kriteerit ja laintulkintaohjeet poikkeuslupamenettelyä varten. Kun kaikki lupakriteerit täyttyvät, on siis tarkoitettu ja säädetty, että poikkeuslupa tulee myöntää. Erityisesti haja-asutusalueilla tulisi poikkeuslupaharkinnassa soveltaa valiokuntamietintöön kirjattua lievempää arviointitapaa ja ottaa intressipunninnassa huomioon mm. lähikuntien, yritysten elinkelpoisina säilyttämisen ja asiakkaiden opastamisen tarpeet. Koska Kasvihuoneilmiö on tehnyt poikkeuslupahakemuksen, asiassa on tullut soveltaa ainoastaan laissa säädettyjä 52 :n poikkeuslupakriteereitä, ei pääsääntöä. Valituksenalaisen päätöksen ratkaisevin virheellisyys koskeekin juuri virheellisen kriteeristön soveltamista lupaharkinnassa, mikä ilmenee lakiin nähden ylitiukasta päätöksen kirjoitustavasta ja lukuisista viittauksista pääsääntöön. Lupahakemusta käsiteltäessä Pirkanmaan ELY-keskus on tulkinnut lakia ikään kuin poikkeuslupakriteerit eivät tulisi sovellettaviksi koskaan (ks. myös jäljempänä esim. otsikko 2.6). Pirkanmaan ELYkeskuksen tulkinnan mukaan moottoriteillä olisi ainoastaan olemassa pääsääntö ja siihen perustuen kategorinen opastuskielto, vaikka näin tiukkaa kategorista kieltoa ei ole laissa säädetty. Viranomaistulkinta ei voi ohittaa lain sanamuotoa eikä lainsäätäjän selkeitä laintulkintaohjeita ( liitteenä oleva valiokuntamietintö), jotka oikeuslähteinä on asetettava viranomaisten omien mielipiteiden ja niihin nojaavan vallankäytön edelle. Viranomaisen tulkinnalla ei voi muuttaa lain sisältöä sen sanamuotoa tiukemmaksi vastoin muita selkeitä oikeuslähteitä, kuten Pirkanmaan ELY-keskuksen kielteisessä päätöksessä on virheellisesti tehty. Päätöksessä on siis tosiasiassa sovellettu pääsääntöä, vaikka poikkeuslupahakemusta koskevassa asiassa olisi kohta kohdalta tullut arvioida ja todentaa, millä perusteilla 52 :ään säädetyt yksityiskohtaiset poikkeamakriteerit täyttyvät. Poikkeuslupaharkinnassa ei tule käyttää pääsäännön argumentointia, vaan pelkästään poikkeuslupaharkintaan liittyviä, laissa ja sen esitöissä (liitteenä oleva valiokuntamietintö) olevia poikkeuslupamenettelyn kriteereitä. Lakiin nähden ylitiukkaa tulkintaa osoittavat myös kaikki ne valituksen alaisen päätöksen tekstikohdat, joissa viitataan lain ja viranomaisten ohjeiden tekstin rajauksiin niiden konditionaalista sanamuotoa tiukempina. Esimerkiksi päätöksen sivulla 2 todetaan Esteettiset ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen tienvarsimainontaa pitäisi välttää kansainvälisillä pääteillä. Lisäksi sivulla viitataan suosituksiin (jotka eivät myöskään ole kategorisia kieltoja). Missään päätöksessä viitatussa tekstikohdassa ei siis väitetä, että haja-asutusalueilla moottoritieopasteet olisivat kategorisesti kiellettyjä Suomessa tai muuallakaan EU:ssa. Lisäksi EU-normeissakin kielteisyys liittyy käytännössä turvallisuusnäkökohtiin eikä Kasvihuoneilmiön opastus ole vaarantanut turvallisuutta missään vaiheessa millään tavalla, kun se lähes 5 vuoden ajan moottoritien varressa on ollut. Pirkanmaan ELY-keskuksen kielteisessä päätöksessä viitataan EU-suosituksiin, ohjeisiin ja sopimuksiin, joissa ainoastaan todetaan juuri se pääsääntö, josta poikkeuslupahakemuksessa ei siis ole edes kyse. Poikkeuslupapäätöksessä viitataan silti näihinkin (vain pääsääntöä koskeviin ja silloinkin ei-kategorisiin) tulkintaohjeisiin

3 3 sanamuodon vastaisesti väittämällä näiden ohjeiden kategorisesti kieltävän poikkeuslupien myöntämisen. Lupaharkintaa, jota ei asiallisesti ottaen ole lainkaan tehty, tulee a.) joko suorittaa uudelleen oikein laintulkinta- ja menettelytavoin tai b.) hallinto-oikeuden tulee kumota kielteinen päätös ja myöntää päätöksellään lupa, koska: Poikkeuslupaa koskevassa päätöksessä on sovellettu virheellisesti pääsääntöä, vaikka olisi tullut ainoastaan harkita kaikkia niitä erityisiä perusteita, joita poikkeuslupakriteeristöksi on 52 :ssä, liikenneviraston poikkeuslupamenettelyohjeessa 15/2010 ja lain esitöissä ( mm. valiokuntamietintö) esitetty. 1) Päätöksessä ei oteta tosiasiassa mitään kantaa maantielain 52 :ssä säädettyihin kriteereihin eikä päätöksessä ole toteutettu (vaikka päätöksen sivulla 2 väitetäänkin) tarpeellisuusharkintaa, jossa sovitetaan yhteen maantielaissa tienpidolle asetetut vaatimukset sekä tienkäyttäjien ja paikallisten yritysten tarpeet. Suoritetuksi väitetty tarpeellisuusharkinta on tosiasiassa ollut vain yksipuolista tieviranomaisen intressien huomioimista, koska tiekäyttäjien ilmaisemaa opastuksen tarvetta ( yli 22 tuhannen allekirjoittama kansalaisadressi, mukana silloinen pääministeri Matti Vanhanen ) eikä paikallisen yrityksen tarvetta ole lupapäätöksessä lainkaan huomioitu. Pirkanmaan ELY-keskus on laiminlyönyt hankkia laissa vaadittavat kuntien lausunnot, joita ilman laissa säädettyjä poikkeamamahdollisuuksia ja tai muitakaan maantielain 52 :ssä säädettyjä tarpeellisuuskriteereitä ei ole voitu arvioida luotettavasti lainkaan. Päätöksessä olisi tullut osoittaa selkeät perustelut tälle lain kirjaimen ja lainsäätäjän tarkoitusten vastaiselle laiminlyönnille. 2) Viranomaisen harkintavaltaan ei kuulu tehdä päätöstä, josta aiheutuu hajaasutusalueen yritystoiminnalle ja yksittäiselle yrittäjälle olennaista haittaa (johtaen yritystoiminnan loppumiseen) estämällä opastaminen kohteeseen. Kun kaikki maantielain 52 :n, liikenneviraston poikkeuslupamenettelyohjeen 15/2010 sekä lainsäätäjän tulkintaohjeiden (valiokuntamietintö) määrittelemät lupakriteerit Kasvihuoneilmiön asiassa täyttyvät, poikkeuslupa-päätöksen olisi saanut tehdä kielteisenä haja-asutusalueilla ainoastaan, jos opastus tosiasiallisesti vaarantaisi liikenneturvallisuutta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiseen liittyvää perustelua mainosten kieltämiselle ei olisi saanut soveltaa lupaharkinnassa, koska Pirkanmaan ELY-keskus ei yksilöi päätöksessään ainuttakaan onnettomuutta tai edes läheltä piti tilannetta tai muutakaan faktaa, jonka perusteella turvallisuuden voitaisiin osoittaa tosiasiallisesti vaarantuneen tai vaarantuvan juuri Kasvihuoneen opasteen vuoksi. 2.2 ELY-keskuksen totuudenvastainen väite lainrikkomisen tahallisuudesta ja ajankulumista koskevat faktat Vuosia jatkunut tieviranomaisen puuttumattomuus on tosiasia, jonka voidaan katsoa olevan tosiasiallinen hyväksyntä sille, että opasteet saavat olla paikoillaan, ja että niiden sijoittelu täyttää 52 :n säätämät edellytykset de facto. Kasvihuoneilmiön mainostaulut ovat olleet moottoritien varressa jo pian 5 vuotta viranomaisen vähintään hiljaisella eli konkludenttisella suostumuksella. Valittajan jättämässä poikkeuslupahakemuksessa on vedottu yhtenä keskeisenä perusteluna ajan kulumista koskevaan faktaan ja siihen, että tällaisissa tilanteissa oikeuskäytännössä on vahvistettu hakijan saavan nk. luottamuksensuojaa viranomaisten päätöksen muutoksia vastaan.

4 4 Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksessä on väitetty, että hakija ei saisi lainkaan luottamuksensuojaa hyväkseen siksi, että hakijayritys ja yrittäjä Elisa Palonen olisivat Pirkanmaan ELY-keskuksen kannan mukaan tahallaan rikkoneet lakia tai jotain viranomaisohjetta tai lupakriteereitä. Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksessä esitetty väite on väärä ja totuudenvastainen. Oikeat tiedot luottamuksensuojaperiaatteen soveltamisen kannalta ovat: Opasteita ei ole lisätty sijoituspaikkoihinsa viranomaisilta salaa. Lupaviranomainen on siis ollut jo alusta lukien eli valituksenalaisten moottoritieopasteiden osalta jo 5 vuoden ajan (joulukuusta 2009 lukien) tietoinen opasteiden olemassaolosta niihin puuttumatta. Todisteena tästä valittaja esittää Salon Seudun Sanomien julkaiseman uutisen: Kasvihuoneilmiö pysytti omat mainokset moottoritien tuntumaan. Toimittaja Hia Sjöblomin kirjoittamassa artikkelissa kerrotaan ainakin Tiehallinnon liikenteenohjauksen asiantuntija Tuomas Östermannin olleen tietoinen juuri pystytetyistä mainoksista. Samassa artikkelissa mainitaan silloisen Tiehallinnon pääjohtaja Jukka Hirvelä, joka lähes täydellä varmuudella on samalla kertaa myös saanut tiedon pystytetyistä mainoksista. Lain mukaan luottamuksensuojaperiaate toimii nimenomaan tällaisissa tilanteissa ja syntyy juuri ajan kulumisen perusteella. Kun lupaviranomainen on näin kauan sallinut opastuksen, on syntynyt nk. status quo. Yrityksellä ja yrittäjällä on oikeus luottaa viranomaisen antaneen sille vähintään hiljaisen hyväksynnän, kun valituksenalaiseen mainostamiseen moottoritiellä ei ole puututtu 5 vuoteen. Yritykselle ei ole lähetetty ELY-keskuksesta 5 vuoteen sitä poistokehotusta, jonka yrittäjä sai täysin yllättäen vasta hiljattain. Tällaisissa status quotilanteissa hiljainen hyväksyntä, viranomaisen passiivisuus ja tosiasiallinen vuosien salliminen estää viranomaista enää mielivaltaisesti puuttumasta tähän vallitsevaan tilanteeseen takautuvasti kantaansa muuttamalla; näin varsinkin kun Tiehallinnon johdon voidaan katsoa tietäneen asiantilan jo vuosien ajan. Liikenneministeri Vehviläinen joutui jo syksyllä 2009 keskeyttämään Tiehallinnon mainosten poistokampanjan (ks. liitteenä olevat HS:n artikkelit), koska silloisen tieviranomaisen omaksuma linja ei vastannut lainsäätäjän tarkoitusta. Lainsäädännön tarkoituksena ei ole haja-asutusalueiden elinkelpoisten yritysten toiminnan estäminen ja lakkauttaminen, kuten liitteenä olevassa valiokuntamietinnössä selvästi ilmaistaan. Myös poikkeuslupakriteerit sisältävät tätä intressipunnintaa eikä lupaviranomainen missään vaiheessa ole myöskään todentanut päätöksessään väitettyä liikenneturvallisuuden vaarantumista. Em. faktojen perusteella hakija ei ole tahallaan rikkonut lakia 5 vuotta, kuten Pirkanmaan ELY-keskus päätöksessään antaa ymmärtää. Tieviranomainen ( silloinen Tiehallinto, nykyinen ELY-keskus) on päinvastoin omalla toiminnallaan antanut valittajalle aiheen ymmärtää, että lakeja on noudatettu salliessaan itse vähintään konkludenttisesti jo lähes 5 vuoden ajan mainostamisen, jota se vasta nyt vuonna 2014 ryhtyy aivan väittämäänkin laittomaksi. Pirkanmaan ELY-keskus on päätöksessään evännyt yrittäjältä ja yritykseltä jopa oikeuden saada luottamuksensuojaperiaatetta sovellettavaksi asiassaan väittämällä 5 vuoden

5 5 viiveellä tekemässään kielteisessä lupapäätöksessään yrityksen ja yrittäjän rikkoneen lakia ja lupaehtoja tahallaan. Mistä ihmeestä yrittäjä Elisa Palonen tai hänen yrityksensä olisivat voineet tietää tai ymmärtää opasteita laittomiksi, kun sama lupaviranomainen on lähes 5 vuoden ajan ne sallinut ja salliminen jatkui erityisesti sen jälkeen, kun liikenneministeri ojensi lupaviranomaista korjaamaan viranomaistulkintaa juuri siksi, että viranomaistulkinta (eikä Palosen toiminta) oli ristiriidassa lainsäädännön tarkoituksen kanssa? Lain rikkomista ei voi tapahtua eikä se mitenkään voi näissä oloissa edes teoriassa olla tahallista, kun Palosella ja hänen yrityksellään on juuri ajankulumisen ja liikenneministerin kannanoton perusteella ollut täysi oikeus luottaa siihen, että mainokset ovat sopusoinnussa lainsäädännön ja lainsäätäjän tarkoitusten kanssa. 2.3 Status quo ja oikeus saada luottamuksensuoja ajan kulumisen perusteella Valituksenalaisessa päätöksessä oikeus luottamuksensuojaan on virheellisesti evätty. Koska Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksen väite tahallisesta lainrikkomisesta on totuudenvastainen, luottamuksensuojaperiaatetta tulee soveltaa. Asiassa EI siis ole kyse siitä, että valittaja olisi 5 vuotta rikkonut lakia ja viranomaisen kieltoja ja kehotuksia. Kyse on sen sijaan siitä, että yrittäjä toimi hyvässä uskossa luottaen aivan perustellusti siihen, että 1) Viranomainen oli korjaamassa virheellistä ylitiukkaa tulkintaansa liikenneministeriön erittäin selvän kannanoton ja perustetutun työryhmän asettamisen johdosta. 2) Lupaviranomainen oli hyväksynyt opastuksen sallimalla tietoisesti sen jatkamisen vuosia ja sallimisessaan (opasteen salliminen 5 vuotta moottoritiellä) tosiasiassa soveltanut liikenne- ja viestintävaliokuntamietinnön (21/2009 vp ) kohtaa (hakemuksen liite sivu 1): " säännöstä ei tulisi soveltaa siten, että kielto koskisi harvaan asutuilla seuduilla sellaista mainontaa, joka selkeästi ei ole tosiasiassa liikenneturvallisuutta haittaavaa." 3) Salliminen perustuu juuri siihen, että opasteet eivät vaarantaneet tieliikennettä, olivat sijoittelun (etäisyys tiestä) perusteella lainsäädännön mukaiset, olivat vahvaan asiakastarpeeseen perustuvia ( asiakkaan, ml. ent. pääministeri Vanhasen, allekirjoittama adressi opastuksen puolesta) ja olivat elinehto yrityksen toiminnan jatkamiselle (ilman opastusta yritystoiminta lakkaisi kannattamattomana). Mikään yrittäjän ja yrityksen toiminnassa ei osoita lainrikkomistahtoa. Päinvastoin yrittäjä on tarkoin selvittänyt lupakriteeristön. Luottamuksensuojaperiaate perustuu vahvasti perustuslain 2 :n 3 momentin mielivallan kieltoon ja on vahva, vakiintunut hallinnollinen oikeusperiaate. Se perustuu nimenomaan ajankulumiseen ja hakijalla on ollut oikeus sen soveltamiseen yhdenvertaisesti asiassaan oikeuskäytäntöön verrattuna. Uudenmaan ELY-keskus on päivättyä mainosten poistokehotusta tehdessään väittänyt syyksi näin pitkään jatkuneelle puuttumattomuudelleen resurssipulaa, joka nyttemmin on korjautunut (puhelinkeskustelu viikolla 24 / 2014 Elisa Palonen, Uudenmaan ELYN aluevastaava Krista Kumanto-Kooni). Se, että puuttumattomuus johtuisi resurssipulasta, ei poista status quo-suojaa ja luottamuksensuojaperiaatetta, jonka

6 6 soveltamiseen Palosella ja hänen yrityksellään on perustuslaillinen oikeus. Mielivallan kielto tarkoittaa, että viranomaiskanta ei voi takautuvasti muuttua näin pitkällä viiveellä eikä viranomaistulkinnan takautuva muutos voi edes sinänsä perustua resurssipulaan. Laki on tarkoitettu olemaan voimassa siten kuin se on säädetty. Se ei ole voimassa yrittäjiin ja yrityksiin nähden sen mukaan, miten viranomaisen resurssointi onnistuu tai on onnistumatta. 2.4 Pirkanmaan ELY-keskuksen velvollisuus esittää selvitystä väitetystä liikenteen tosiasiallisesta vaarantumisesta (todistustaakka lupaviranomaisella) ja hajaasutusalueita koskeva lievempi lupaharkinnan kriteeristö ( käänteinen pääsääntö ) Liikenne- ja viestintävaliokuntamietinnön (21/2009 vp ) ydinkohdat on esitetty jo hakemuksessa ja niihin viitataan sellaisinaan. Mietinnön mukaan (hakemuksen liite sivu 1): " säännöstä ei tulisi soveltaa siten, että kielto koskisi harvaan asutuilla seuduilla sellaista mainontaa, joka selkeästi ei ole tosiasiassa liikenneturvallisuutta haittaavaa." Kun mietintö on kirjoitettu tähän muotoon, se tarkoittaa viranomaiselle asetettua todistustaakkaa siitä, että Kasvihuoneilmiön mainokset ovat jollakin empiirisellä tai muulla indikaattorilla todettavissa tosiasiassa ja selkeästi liikenneturvallisuutta haittaaviksi. Mitään todennettua ei Pirkanmaan ELY-keskuksen päätökseen liity eikä ole lähes viideltä vuodelta osoitettavissa. Sitova oikeuslähde on siis jopa erityisesti ja nimenomaisesti velvoittanut lakia sovellettaessa haja-asutusalueille lupaharkintaan lievemmät arviointikriteerit. Mietinnön mukaan haja-asutusalueilla pääsääntö on tosiasiassa kirjoitettu päinvastoin kuin muualla: Mietinnön mukaan lupa tulisi päinvastoin aina pääsääntöisesti myöntää, jos ei ole osoitettu selkeää ja tosiasiallista liikenneturvallisuuden vaarantumista. Tähän tosiasiallisuuden ja selkeän vaarantumisen arvioimiseen EI siis riitä pelkkä lupaviranomaisen väite. Kun mainostuslupa evätään, aiheuttaa se yritykselle ratkaisevan toimintaedellytyksen lakkaamisen. Lupaviranomainen on suhtautunut välinpitämättömästi siihen tosiasiaan, että se sattumanvaraisesti 5 vuoden päästä yllätyksenä esittämillään kyltinpoistovaatimuksillaan ja tosiasioihin perustumattomalla kielteisellä lupapäätöksellään aiheuttaa Kasvihuoneilmiön toiminnan ja 10 työpaikan vaarantumisen ilman mitään hyväksyttävää syytä. Juuri tällaisen virheellisen seurauksen estämiseksi erittäin selvä mietintöteksti on laadittu. On käsittämätöntä, että Pirkanmaan ELY-keskus tässä Suomen erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa pyrkii tuhoamaan ne loputkin elinkelpoiset yritykset, joita hajaasutusalueilla vaikeissa olosuhteissa vielä sinnittelee. Kielteistä lupapäätöstä ei siis ole saanut lainkaan tehdä siten, että lupaviranomaisen päätöksessä ei tosiasioihin nojaten lainkaan yksilöidä minkäänlaista tosiasiallista vaaraa eikä yhtään faktaa. On vain Pirkanmaan ELY-keskukseen päätökseen sisällytetty kahden päätöksentekijän väite turvallisuuden vaarantumisesta, joka ei perustu yhtään mihinkään. Samaan aikaan ainut fakta on se, että samainen ELY-keskus on itse lähes 5 vuotta sallinut opasteet, joita se vasta nyt vuonna 2014 kielteisessä päätöksessään keksi ryhtyä väittämään muka vaarallisiksi. Oleellista on se, että 1) Lupamenettelyä koskeva lainsäädäntö edellyttää haja-asutusalueilla, että päätös tuli tehdä kielteisenä ainoastaan, jos lupaviranomainen pystyi osoittamaan kielteisen päätöksen syyksi haitan ja vaaran olevan tosiasiassa ja selkeä. Tämä lainsäätäjän tarkoitus on nimenomaan kirjattu mietintöön juuri siksi, että se on näin tarkoitettu sovellettavaksi.

7 7 2) Kaksi ELY-keskuksen lupaviranomaista ylitti harkintavaltansa ryhtymällä ilman minkäänlaista todistelua vuosikausien viiveellä väittämään vaarallisiksi ja haitallisiksi opasteita, jotka ovat olleet paikallaan lähes 5 vuotta minkään vaarantumatta ja saman lupaviranomaisen oltua itsekin kaikki nämä vuodet täysin tietoinen näistä opasteista. He eivät lainkaan soveltaneet tai ole todentaneet tosiasiallista ja selkeää haittaa ja vaaraa. 3) Jos lupaviranomainen nyt siis väittää kielteisen lupapäätöksen tekemällä, että Kasvihuoneilmiön opasteet aiheuttavat todellista ja selkeää haittaa ja vaaraa, ELY-keskus siis samalla itseään vastaan toteaa itse sallineensa viiden vuoden ajan kaikki nämä vakavat vaarat ja haitat! Selkeä ja tosiasiallisen haitan ja vaaran salliminen liikenneturvallisuudelle 5 vuotta ylittäisi kuitenkin selvästi viranomaisen harkintavallan. 4) Lisäksi virheellinen kielteinen päätös (kaiken opastuksen kieltäminen) johtaa siihen, että liikenneturvallisuus heikkenee, kun kymmenettuhannet autot harhailevat etsiessään Kasvihuoneilmiötä. Haitta maksimoituu, koska opasteet ovat olleet paikallaan 5 vuotta. Lisäksi, jos ne yhtäkkiä poistettaisiin, myös monet olemassa olevat asiakkaat luulevat yrityksen toiminnan loppuneen ja potentiaaliset uudet asiakkaat eivät edes saa tietää yrityksen olemassaolosta. Haittaa yritykselle ja sen työntekijöille aiheutuu yritystoiminnan loppumisesta, mikä on kielteisen päätöksen suora seuraus. 2.5 Tosiasiallinen liikenteen vaarantumattomuus faktojen valossa ja sijoitteluvaatimusten täyttyminen Haja-asutusalueilla on tarkoitettu noudatettavaksi lupaharkinnassa pääsääntönä, että matkailullisesti ja opastuksellisesti merkittävän kohteen tienvarsimainokset tulisi sallia, ellei se aiheuta selkeää ja tosiasiallista haittaa. Olennaista valittajan asiassa on (ei vaaranna turvallisuutta kriteerin kannalta) se, että 1) Mainokset ovat olleet paikallaan vuosikausia minkään tosiasiallisesti vaarantumatta. 2) Tieviranomainen on ollut täysin tietoinen mainosten olemassaolosta, mutta antanut niiden olla rauhassa paikoillaan moottoritien varressa jo pian 5 vuoden ajan. Miksi ELYkeskus olisi siis halunnut tai saanut vaarantaa liikenneturvallisuutta näin kauan? 3) Mitään haittaa 5 vuoden aikana ei ole osoitettu eikä osoitettavissa. 4) Mainokset on sijoitettu maisemaan kaikkien normien mukaisesti, minkä yksityiskohdat ilmenevät valittajan poikkeuslupahakemuksessa Esim. Lohjan ABC:n ja Suomusjärven Teboilin pitkät väritornit ja muut opasteet näkyvät pitkälle moottoritiellä ja niille opastetaan kaikkine oheisliikkeineen. Miksi värikkäämmät ja isommat opasteet olisivat ei-haitallisia ja pienyrityksen pienemmät yhden yrityksen opasteet haitallisia? 2.6 Päätöksenteosta puuttuvat laissa edellytetyt kuntien lausumat, joiden avulla opastuksen tarpeellisuutta, liikenteen vaarantamattomuutta, yritystoiminnan tarpeita ja muita kriteereitä olisi tullut arvioida Vakava sekä sisällöllinen että muodollinen virhe lupaharkinnassa on ollut se, ettei maantielaissa säädettyä lausuntoa ole pyydetty Lohjan ja Salon kunnilta. Kuntien lausuntojen avulla arvioidaan keskeisiä lupakriteereitä, kuten asiakkaiden tarvetta, opastuksen merkitystä yrityksen toimintaedellytyksille, opastuksen tarvetta alueen asukkaille ja tiellä liikkujille, yrityksen merkitystä alueelle ja haja-asutusalueen

8 8 yritystoiminnan yleisiä toimintaedellytyksiä sekä opastetun kohteen merkitystä matkailulle (kyse matkailullisesti merkittävästä kohteesta). Kuntien lausuntojen ratkaiseva merkitys ja tarpeellisuus ilmenee toistuvasti mm. Liikenneviraston poikkeuslupamenettelyohjeen sivuilta 7 (läheisyysperiaate), 13 (mm. mainoksen merkitys kunnassa tapahtuvalle yritystoiminnalle), 14 (kuva 7., jossa esitettyä poikkeuslupaprosessia kuntakuulemisineen ei valittajan tapauksessa ole noudatettu) 15 ( tarpeellisuusharkinta paikallinen tilanne huomioimalla), 16 ( kokonaisharkinta, läheisyysperiaate), Liite 1 / 2(3) (kuntien lausuntojen suuri merkitys työryhmän muistion saatekirjeessä) Kuntien lausunnon saa jättää pyytämättä vain, jos se on ilmeisen tarpeetonta. Lausunto olisi tullut pyytää, koska mitään tässä valituksessa luetteloiduista poikkeuslupaharkinnan kriteereistä ei voida asianmukaisesti arvioida, läheisyysperiaatteen huomioivaa tarpeellisuus- ja kokonaisharkintaa ei voida suorittaa, kun mainosten sijaintikuntien kannanotot jätetään kokonaan pyytämättä ja selvittämättä. Kuntien kannan julkitulon estäminen loukkaa myös yhdenvertaisuutta. Lupaharkinta on haja-asutusalueilla Pirkanmaan ELY-keskuksella ja asemakaava-alueella kunnilla. Kunnan toimiessa luvan ratkaisijana, kunnan kannanotto on aina olemassa ja päätöksen läheisyysperiaate täyttyy. Kun laki on sama, poikkeusluvan hakijoiden asema ei voi riippua mielivaltaisesti siitä, kumpi viranomainen asian ratkaisee. Kuntasektorin kannanotto ei ole ollut ilmeisen tarpeetonta silläkään perusteella, että valituksen liitteenä oleva Lohjan ympäristölautakunnan puheenjohtajan sähköposti osoittaa ainakin hänen olevan valmis puoltamaan mainosten ja opasteiden säilyttämistä. Yrityksen toimialueen kunnissa on lisäksi valmisteilla puolen vuoden päästä toteutettavaksi aiottu hanke, jossa selvitetään positiivisia toimia juuri haja-asutusalueen yritysten toimintaedellytysten tukemiseksi. Tätä hanketta odotellessa juuri ennen sen alkamista Pirkanmaan ELY-keskus vaarantaa kielteisillä lupapäätöksillään jo etukäteen yritystoimintaa, jota tulisi tukea. Kovin tarkoituksenmukainen ei ole Lohjan hanke Pirkanmaan ELY-keskuksen linjaukseen nähden 2.7 Pirkanmaan ELY-keskuksen velvollisuus ottaa huomioon tienkäyttäjät, opastustarve ja matkailullinen tarve Hakemukseen on sisältynyt tieto adressista, joka sisältää asiakkaan ja entisen pääministerin nimenomaisen kannanoton opastuksen tarpeesta. Koko adressi toimitetaan valituksen liitteenä ja todisteena. Pirkanmaan ELY-keskus toteaa ensin itse päätöksensä sivulla 2, että maantielain 52 :n mukaan lupaharkinnassa tulee erityisesti ottaa huomioon tienkäyttäjien opastustarve, mutta juuri tämän sama viranomainen päätöksessään jättää ottamatta huomioon. Vaikka opastustarve on kansalaisadressin allekirjoittaneen nimenomaisesti ilmaisema unohtamatta silloista pääministeri Vanhasta -, Pirkanmaan ELY-keskuksen kaksi virkamiestä mitätöi tämän luotettavan ja pätevän selvityksen opastustarpeesta tekemällä päätöksen, jossa tätä todentavaa aineistoa tai muutakaan selvitystä ei edes mainita. Lisäksi samaan aikaan päätöksessä estettiin myös kunnalta selvitys. Kasvihuoneilmiön merkitys matkailukohteena ja elämyksenä / elämyksellisenä kokemuksena käy ilmi liitteenä olevasta julkisen ja sosiaalisen median materiaalista. Poikkeusluvan matkailulliset myöntökriteerit siis täyttyvät. Asiakkaat eivät löydä yritykseen ilman opastusta eikä yritys ilman asiakkaita ole elinkelpoinen. Yrityksen loppumisen myötä loppuvat kaikkien yrityksen 10 työntekijän työt. Tämä on itsestään selvää kaikille muille paitsi kielteisen päätöksen tehneille ELY-

9 9 keskuksen kahdelle virkamiehelle, jotka väittävät toteuttaneensa tarpeellisuusharkintaa. Harkinta ei näy missään päätöksen kohdassa. Vaikka opastustarve on ilmeinen, tämä todellinen tarve yksinkertaisesti katoaa, kun Tampereella tarpeellisuusharkintaa tekee lupaviranomainen, joka ei hanki selvityksiä 52 :n edellyttämästä lupaharkinnan kriteereistä ja jättää huomioimatta hakijan liiteaineistoon kootun kattavan selvityksen, josta tienkäyttäjien matkailulliset ja muutkin opastustarpeet ovat empiirisesti todennettavissa. 2.8 Muun opastuksen puuttuminen verrattuna ilmeiseen asiakastarpeeseen Liikenneministeriön poikkeuslupamenettelyohjeen sivulla 3 todetaan: tienvarsimainos voi olla tarpeellinen, jos kohteelle ei ole saatavissa --- opastusmerkkejä ja mainostettava kohde arvioidaan tienkäyttäjien kannalta tarpeelliseksi---. Kohteelle ei ole muita opastusmerkkejä, kohde ei näy moottoriteille, asiakkaat eivät löydä sinne ilman opasteita, tienkäyttö on siirtynyt aiemmalta tieltä moottoritielle (eli opastus vain vanhalla tiellä ei ole riittävä asiakasvirtojen siirtymisen vuoksi) ja opastus on em. perustein tienkäyttäjille tarpeellinen asiakkaan kannanotto on valtava määrä tienkäyttäjiä. Jos edes tienkäyttäjän erityisesti ilmaisema tarve ei ole riittävä osoitus tienkäyttäjien tarpeesta, mikä sitten on? Poikkeuslupakriteeristöä ei ole tarkoitettu sovellettavaksi siten, että kriteerit eivät voisi toteutua koskaan millään näytöllä, kuten valituksenalaisessa päätöksessä on tehty. 2.9 Yhdenvertaisuudesta Pirkanmaan ELY-keskus väittää harjoittavansa yrityksiin nähden tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua, kun se päätöksillään kokonaan tosiasiassa poistaa maantielain 52 :n sisällön eikä suorita poikkeuslupaharkintaa käytännössä lainkaan. Päätösperustelu on lain sanamuodon vastainen: Maantielain 52 säätää, että poikkeuslupamenettelyssä tulee toteuttaa tapauskohtaista tarveharkintaa. Harkinta perustuu siis Kasvihuoneilmiötä koskevan poikkeusluvan osalta tietenkin Kasvihuoneilmiön opastus- ja asiakastarpeisiin ja opasteiden tapauskohtaiseen sijaintiin, jollaista sijaintia ja olosuhdetekijöitä (asiakaskuntaa ym.) ei ole millään muulla yrityksellä Suomessa. Kun maantielain 52 :n mukaan siis tulee soveltaa tapauskohtaista harkintaa kunkin yrityksen uniikkien olosuhdetekijöiden perusteella, Pirkanmaan ELY-keskus soveltaa yhdenvertaisuutta ja väittää yhdenvertaisuudeksi sitä, että kenellekään ei myönnetä poikkeuslupaa! ELY-keskus siis soveltaa kategorista kielteisyyttä yhdenvertaisuutena, vaikka kielteisen pääsäännön soveltaminen poikkeuslupa-asiassa ei ole sallittua lainkaan, ja vaikka lupien ehdoton kategorinen epääminen kaikilta hakijoilta yhdenvertaisuuteen vedoten ei lainkaan ole se menettely, jota lain sanamuodon ja valiokuntamietinnön asettamien tulkintaohjeiden mukaan tulisi poikkeuslupaharkintana toteuttaa. Päätöksessä myös totuudenvastaisesti väitetään, että kukaan ei heidän mukaansa käytännössä saisi mainoksia moottoriteille asemakaava-alueen ulkopuolella. Tosiasia on se, että koko moottoritien kannalta eriarvoistuminen on ilmeistä: asemakaava-alueen sisällä asioista päättävät kunnat, josta syystä esim. saman E18 tien Kaarinan liittymässä on ollut jo usean vuoden ajan suuri mainoksia vilkuttava värillinen LED-taulu, joka suorastaan sokaisee ajajaa pimeällä. Myös ABC-ketju ja muut suuret ketjut saavat vapaasti ja näyttävästi mainostaa kaikenlaisia omia ja oheisyritysten palveluita juuri moottoritiellä. Se, että opastus myönnetään yksittäisen yrityksen (Kasvihuoneilmiö) erityisten olosuhteiden ja vain tähän yritykseen liittyvien perustelujen perusteella Kasvihuoneilmiölle, ei loukkaa minkään muun yrityksen oikeuksia eikä yhdenvertaisuutta Kielteisen päätöksen aiheuttamat haitat intressipunninnassa ja yhteenveto

10 10 Päätöksentekijät ovat hakemuksen tekstin perusteella tienneet ja ymmärtäneet, että mainokset ovat Palosen yritykselle elinehto ja että niiden poistaminen aiheuttaa haittaa Kasvihuoneilmiölle ja sen yrittäjälle Elisa Paloselle sekä yrityksen työntekijöille. Kaikki maantielain 52 :n mukaiset poikkeusluvan myöntöehdot täyttyvät Kasvihuoneilmiön hakemuksen perusteella. Lainsäädäntö asettaa velvollisuudeksi toteuttaa intressipunnintaa, joka myös nimenomaisesti edellä siteeratussa valiokuntamietinnössä todetaan. Mikään todellinen liikenteelle aiheutuva vaara ei uhkaa eikä ole uhannut Kasvihuoneilmiön opastekylttien vuoksi ketään moottoritien varressa 5 vuoteen. Haja-asutusalueella opastus olisi tuoreessakin tapauksessa (jos opaste olisi asetettu vasta nyt 2014) tullut estää vain siinä tapauksessa, että se tosiasiassa aiheuttaisi selkeästi haittaa liikenneturvallisuudelle. Opastuksen takautuvan poistamismääräyksen asettaminen 5 vuoden viiveellä loukkaa hakijan oikeutta saada suojaa mielivaltaisilta ja takautuvilta viranomaispäätöksiltä (luottamuksensuojaperiaate ja PL 2 3 mom. mielivallan kielto). Haittaa ei siis päätöksessä väitetyllä tavalla aiheudu mainoksista lainkaan tienkäytölle ja liikenteelle. Haittaa aiheutuu ainoastaan Paloselle ja hänen yritykselleen siitä, että lupaehdot selvästi täyttäneitä opasteita yritetään poistaa sitovista oikeuslähteistä ilmenevän nimenomaisen kiellon vastaisesti ja vielä kaiken lisäksi takautuvasti monien vuosien viiveellä. Kunnioittavasti Lohjalla Petter Kavonius Petter Kavonius OTT, lupalakimies Diverssikauppa EP Ky (Kasvihuoneilmiö) asiamiehenä

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE 05107/14/4201

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE 05107/14/4201 1 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE 05107/14/4201 VASTASELITYS liitteessä ilmenevässä asiassa 05107/14/4201 Valittaja: Diverssikauppa EP ky Elisa Palonen Turuntie 1811 09810 Nummi www.kasvihuoneilmio.fi ASIAMIEHENÄ

Lisätiedot

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonta ja lupamenettely Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonnan lainsäädännöllinen perusta Maantielain 52, tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

p ;

p ; Ilkka Haapalainen Gofast ky lakiasiat Kaislarannantie 47 03790 Vihtijärvi p. 0500-436189 e-mail ; : HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia Valittajat Valitus Vihdin kunnan kaavoitus- ja teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn Outi Penttilä, lakimies Nykytila 15.3.2016 2 Muutettu MTL 52 Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Voimassa oleva Ehdotettu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012 Paavo Autere Lakimies Apteekkilupavalituksia koskeva esitys Esityksessä käsittelen Apteekkiluvan myöntämisen perusteita Lupavalitukseen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 98 Asianro 2415/11.01.05/2014 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle /Valitus ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 12.6.2014 65 /Uhkasakolla tehostetun

Lisätiedot

X Oy arvosteli kirjeessään Nurmijärven kunnan viranhaltijoiden, kunnanhallituksen ja sosiaalilautakunnan menettelyä.

X Oy arvosteli kirjeessään Nurmijärven kunnan viranhaltijoiden, kunnanhallituksen ja sosiaalilautakunnan menettelyä. 18.5.2006 871/4/04 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Minna Verronen KIRJEESEEN VASTAAMINEN 1 KANTELU X Oy arvosteli kirjeessään Nurmijärven kunnan viranhaltijoiden,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Info Base Oy:n esitteli yritysmainoslaitettaan konsernijaoston kokouksessa

Info Base Oy:n esitteli yritysmainoslaitettaan konsernijaoston kokouksessa Kunnan tervetuloa-kyltti / Infobasen toteuttama mainospyloni Päätökset: Info Base Oy:n esitteli yritysmainoslaitettaan konsernijaoston kokouksessa 16.3.2015. WSP:ltä tilattuja kunnan tervetuloa-opasteita

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Lakimies Amanda Nikkilä Jätehuolto tänään ja huomenna, LHJ:n omistajapäivä KHO:2016:19 Jätelaki Siirtymäsäännös Jätteenkuljetus

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Tilatukilain 20. 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen

Tilatukilain 20. 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen Tilatukilain 20 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen Tausta Tilatukilaki tuli voimaan 1.8.2005 eduskunta lisäsi lakiin 20 3 ja 4 momentin Ennen lain voimaantuloa tehtyjen vuokrasopimusten päättyessä tukioikeudet

Lisätiedot

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Rantasalmen kunnanhallitus 6.2.2017 Poikkitie 2 58900 RANTASALMI Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Marja-Leena Neuvo kumppaneineen on

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1369-2000 (ään. 5-2, 1/2000)

Työneuvoston lausunto TN 1369-2000 (ään. 5-2, 1/2000) 1 (8) Työneuvoston lausunto TN 1369-2000 (ään. 5-2, 1/2000) Työneuvoston lausunto palolaitoksen viranhaltijoiden oikeudesta kieltäytyä varallaolosta työaikalain (605/1996) perusteella. Annettu Mikkelin

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

HE 67/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain

HE 67/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain HE 67/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain säännöstä menettelystä,

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

L x Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy ``.

L x Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy ``. L x Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy ``. 1 HEINOLAN KAUPUNKI Heinolan kaupunki Tekninen lautakunta Rauhankatu 3 18100 Heinola A s : n ; ' i 0 5-11- 2013 2A3 v1. v1 Asia Oikaisuvaatimus postilaatikon

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

Poikkeusluvat lintujen tappamiseksi

Poikkeusluvat lintujen tappamiseksi Poikkeusluvat lintujen tappamiseksi Mikä mättää, mistä valittaa ja miten? Tero Toivanen, suojeluasiantuntija Millä perusteilla rauhoituksesta voidaan poiketa? Lintudirektiivin 9. artiklan mukaiset poikkeamisperusteet

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi.

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. Poikkeuksellinen säännöllinen työaika. Ensihoitopalvelu. Dnro 17/2015, annettu 22.3.2016 Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. PÄÄTÖS OIKAISUVAATIMUSASIASSA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Kunnanhallitus 1.9.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeus Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Rantasalmen kunnanhallitus

Lisätiedot

16.10.2014 (-tarkistettu 3.12.2014-)

16.10.2014 (-tarkistettu 3.12.2014-) 16.10.2014 (-tarkistettu 3.12.2014-) Huomioita voimassaolevan maantielain toimivuudesta koskien tienvarsimainontaa sekä evästyksiä lainsäädännön ja lupaviranomaisena toimivan Pirkanmaan ELY:n toiminnan

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE VASTASELITYS liitteessä ilmenevässä asiassa 07461/08/4201 Valittaja: Diverssikauppa EP ky Elisa Palonen Turuntie 1811 09810 Nummi (PROSESSIOSOITE) www.kasvihuoneilmio.fi Valittajan

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1840/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1840/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (1) 141 Asianro 1840/08.00.00/2015 Oikaisuvaatimus Korvaharju - Putkinotko yksityistie, hevosilla ajo kielletty -merkit Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/5475/1

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/5475/1 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/5475/1 Antopäivä Diaarinumero 30.10.2014 11293/14/7305 ASIA Kalastuslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja kalastusalue, Päätös, johon on haettu muutosta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 5059/2015 10.03.01 96 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksista, jotka koskevat valtuuston päätöstä Kehä I:n parantamisen käynnistämisestä Keilaniemessä

Lisätiedot

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS 2.11.2015 Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna ASIA: VALITUS TAMPEREEN KAUPUNGIN YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOJAOSTON PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN SAKO- JA UM- PIKAIVOLIETTEENKULJETUSTA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA Opaste vai mainos? Palvelukohteiden viitoitus käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia opastusmerkkejä Tienvarsimainonta kaikki muut mainoksia

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3)

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3) Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3) VM/Vero-osasto Jukka Vanhanen 27 Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä Kunnanhallitus 83 21.03.2016 Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä 97/01.02.00/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 83 Vt. henkilöstöjohtaja on päätöksellään 8.2.2016

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki on antanut kantelun perusteella asiasta selvityksen.

Kalajoen kaupunki on antanut kantelun perusteella asiasta selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 17.03.2014 Dnro OKV/734/1/2013 1/6 KANTELU A on 26.4.2013 osoittanut oikeuskanslerille kantelun, jossa hän pyytää tutkimaan Kalajoen kaupungin menettelyn lainmukaisuutta kaupungin osoitettua

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu?

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? 13.9.2010 Jaana Rissanen Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA Asetus 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 25 Asianro 4217/10.03.01.02/2016 Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkaminen / Kuopion Yrittäjät ry:n valitus / kaupunginhallituksen lausunto

Lisätiedot

Kunnanjohtajan lyhyt koonti hyvän hallinnon periaatteista. Helmikuun 2013 luottamushenkilökoulutuksesta

Kunnanjohtajan lyhyt koonti hyvän hallinnon periaatteista. Helmikuun 2013 luottamushenkilökoulutuksesta Kunnanjohtajan lyhyt koonti hyvän hallinnon periaatteista Helmikuun 2013 luottamushenkilökoulutuksesta Hyvän hallinnon periaatteet YHDENVERTAISUUSPERIAATE Tasapuolinen kohtelu ei tasapäistävä! Viranomainen

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Lohjan kaupunginkirjaston Järnefeltinsali 5.5.2011 klo 12.00 16.00 Sosiaaliasiamies Hilkka Kärkkäinen Sosiaalihuollon palvelujen asiakkaalla on: Oikeus

Lisätiedot

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv)

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Muistio 31.3.2017 TEM/2453/05.03.03/2015 EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset EPV Tuulivoima Oy

Lisätiedot

Ajankohtaista oikeuskäytäntöä hallintoasioissa

Ajankohtaista oikeuskäytäntöä hallintoasioissa Ajankohtaista oikeuskäytäntöä hallintoasioissa Kuntamarkkinat 9.9.2015 Mervi Kuittinen Sisältö KHO:2015:115, Valitusperusteen tutkiminen, koeaikapurkupäätöksen perusteleminen KHO:2015:123, Kuntayhtymän

Lisätiedot

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu?

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? 1 Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? Hallintolakimies Jukka Lampén Oulun kaupunki OIKEUSKÄSITTELYN ERITYISPIIRTEET 2 Huostaanottoprosessissa ei

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry 1 Invalidiliitto ry Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Kantelun alainen asia Matti Vanhasen hallituksen (aloittanut toimikautensa 24.6.2003)

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Helsingin oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Yleisesti

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen Alaikäiset ja biopankit -keskustelu 25.11.2014 Merike Helander Merike Helander, lakimies 25.11.2014 2 Esityksen

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Päivi Niiranen-Linkama

Lisätiedot

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen controllerin toimen täyttämispäätöstä koskevaan valitukseen

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen controllerin toimen täyttämispäätöstä koskevaan valitukseen 1 Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki HHAO 06695/15/2206 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen controllerin toimen täyttämispäätöstä koskevaan

Lisätiedot

HE 218/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 218/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 218/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

YRITTÄJÄ SAI PITÄÄ VARAAMANSA VERKKOTUNNUKSET Korkein hallinto-oikeus ratkaisi verkkotunnuksia (domain-nimiä) koskevan kiistan täysin yrittäjän vaatimusten mukaisesti. KHO katsoi korkeimpana oikeusasteena,

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97)

Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) vuorotyön määritelmästä. Annettu valtiovarainministeriön henkilöstöosaston pyynnöstä 22 päivänä huhtikuuta 1998.

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 4.2.2015 Taltionumero 278 Diaarinumero 4064/3/13 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Nokian kaupunki, perusturvakeskus Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Veronmaksajain Keskusliitto ry Lausunto 12.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto on antanut 5.3.2015 päivätyn selvityksen.

Työ- ja elinkeinotoimisto on antanut 5.3.2015 päivätyn selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.09.2015 Dnro OKV/2201/1/2014 1/5 ASIA Neuvonta työttömyysetuutta koskevassa asiassa KANTELU Kantelija arvostelee 29.12.2014 oikeuskanslerille osoittamassaan kantelussa työ- ja elinkeinotoimiston

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen vali t " IA-o... ohdasta' 3Zlf7)c,tl3, (XJ/';v/f

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen vali t  IA-o... ohdasta' 3Zlf7)c,tl3, (XJ/';v/f ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS LÄHETE 5738/14 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744,70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi 28.8.2014 11135/14/4122 Joensuun rakennus-

Lisätiedot

Tiedote maalausaikaneuvotteluista

Tiedote maalausaikaneuvotteluista Tiedote maalausaikaneuvotteluista Cab on lähettänyt 17.1.2017 tiedotteen jossa he kertovat että maalausaika tulee muuttumaan 27.4.2017 Tämä 17.1.2017 lähetetty tiedote uusista ajoista on yksin ja ainoastaan

Lisätiedot