Helsingin Hallinto-oikeudelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin Hallinto-oikeudelle"

Transkriptio

1 1 Helsingin Hallinto-oikeudelle Valitus Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksestä 2480/2014/PIR/2, annettu Valittaja: Diverssikauppa EP Ky (jäljempänä Kasvihuoneilmiö) Palomäentie 2, Nummi Asiamies ja prosessiosoite: Petter Kavonius Oikeustieteen tohtori lupalakimies Dosentti, yleinen oikeustiede, Helsingin yliopisto Puh: osoite: Rusthollinkatu 7 d 23, Lohja (PROSESSIOSOITE) 1. Vaatimukset Asia tulee ensisijaisesti palauttaa Pirkanmaan ELY-keskuksen uudelleen käsiteltäväksi kuntien kuulemismenettelyn toteuttavaan päätöksentekoon, koska maantielain 52 :n edellyttämä opastealueen kuntien kuuleminen on laiminlyöty, vaikka kuntien kuuleminen ei ole ollut tarpeellisuusvaatimuksen käsittelemiseksi ilmeisen tarpeetonta. Valituksenalainen päätös tulee kumota ja poikkeuslupa myöntää, koska kaikki laissa säädetyt poikkeusluvan edellytykset täyttyvät eikä erityisiä syitä estää poikkeuslupa ole. Jotta valitus ei käy tarpeettomaksi täytäntöönpanon vuoksi, Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksen täytäntöönpano tulee kieltää siihen asti kunnes Helsingin Hallinto-oikeus antaa asiassa ratkaisunsa. Valtio on velvoitettava korvaamaan valittajan kohtuulliset oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen. 2. Perustelut 2.1 Poikkeuslupamenettelyn varsinaisten edellytysten sivuuttaminen lupaharkinnassa ja harkinnanvaraisten kriteerien soveltaminen virheellisesti ehdottomina kieltoina Kyseessä on ollut Kasvihuoneilmiön poikkeuslupahakemus, jolla yritys on hakenut lupaa opastaa tiellä liikkujia yritykseensä tilanteessa, jossa liikennevirrat ovat muuttaneet moottoritielle kilometrin päähän yrityksestä. Aiemmin asiakasvirrat kulkivat yrityksen ohi kulkenutta entistä päätietä, jolle yritys näkyi. Opastuksellinen tarve on ollut ilmeinen juuri muuttuneiden liikennevirtojen vuoksi. Kasvihuoneilmiö on poikkeuslupanormistossa tarkoitettu matkailukohde. Lisäksi poikkeuslupahakemuksessa oli yksityiskohtaisesti selvitetty kohta kohdalta, miksi ja millä perusteilla kaikki maantielain 52 :n säätämät poikkeusluvan myöntökriteerit täyttyvät (opastus ei haittaa liikennettä, etäisyys tiestä ja muu

2 2 sijoittelu, status quo ja luottamuksensuoja ajankulumisen perusteella, opastuksellinen asiakastarve, yrityksen tarve, opasteiden välttämättömyys yrityksen elinehtona hajaasutusalueella jne.). Maantielaissa on säädetty pääsäännöksi, että mainosten sijoittelua teiden varsille tulee välttää. Pääsääntö ei kuitenkaan kiellä niitä kokonaan, kuten kielteisen päätöksen tehnyt Pirkanmaan ELY-keskus virheellisesti lakia on tulkinnut. Maantielain 52 :ssä sekä siihen liittyvässä valiokuntamietinnössä 21/2009 vp on erikseen säädetty yksityiskohtaiset kriteerit ja laintulkintaohjeet poikkeuslupamenettelyä varten. Kun kaikki lupakriteerit täyttyvät, on siis tarkoitettu ja säädetty, että poikkeuslupa tulee myöntää. Erityisesti haja-asutusalueilla tulisi poikkeuslupaharkinnassa soveltaa valiokuntamietintöön kirjattua lievempää arviointitapaa ja ottaa intressipunninnassa huomioon mm. lähikuntien, yritysten elinkelpoisina säilyttämisen ja asiakkaiden opastamisen tarpeet. Koska Kasvihuoneilmiö on tehnyt poikkeuslupahakemuksen, asiassa on tullut soveltaa ainoastaan laissa säädettyjä 52 :n poikkeuslupakriteereitä, ei pääsääntöä. Valituksenalaisen päätöksen ratkaisevin virheellisyys koskeekin juuri virheellisen kriteeristön soveltamista lupaharkinnassa, mikä ilmenee lakiin nähden ylitiukasta päätöksen kirjoitustavasta ja lukuisista viittauksista pääsääntöön. Lupahakemusta käsiteltäessä Pirkanmaan ELY-keskus on tulkinnut lakia ikään kuin poikkeuslupakriteerit eivät tulisi sovellettaviksi koskaan (ks. myös jäljempänä esim. otsikko 2.6). Pirkanmaan ELYkeskuksen tulkinnan mukaan moottoriteillä olisi ainoastaan olemassa pääsääntö ja siihen perustuen kategorinen opastuskielto, vaikka näin tiukkaa kategorista kieltoa ei ole laissa säädetty. Viranomaistulkinta ei voi ohittaa lain sanamuotoa eikä lainsäätäjän selkeitä laintulkintaohjeita ( liitteenä oleva valiokuntamietintö), jotka oikeuslähteinä on asetettava viranomaisten omien mielipiteiden ja niihin nojaavan vallankäytön edelle. Viranomaisen tulkinnalla ei voi muuttaa lain sisältöä sen sanamuotoa tiukemmaksi vastoin muita selkeitä oikeuslähteitä, kuten Pirkanmaan ELY-keskuksen kielteisessä päätöksessä on virheellisesti tehty. Päätöksessä on siis tosiasiassa sovellettu pääsääntöä, vaikka poikkeuslupahakemusta koskevassa asiassa olisi kohta kohdalta tullut arvioida ja todentaa, millä perusteilla 52 :ään säädetyt yksityiskohtaiset poikkeamakriteerit täyttyvät. Poikkeuslupaharkinnassa ei tule käyttää pääsäännön argumentointia, vaan pelkästään poikkeuslupaharkintaan liittyviä, laissa ja sen esitöissä (liitteenä oleva valiokuntamietintö) olevia poikkeuslupamenettelyn kriteereitä. Lakiin nähden ylitiukkaa tulkintaa osoittavat myös kaikki ne valituksen alaisen päätöksen tekstikohdat, joissa viitataan lain ja viranomaisten ohjeiden tekstin rajauksiin niiden konditionaalista sanamuotoa tiukempina. Esimerkiksi päätöksen sivulla 2 todetaan Esteettiset ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen tienvarsimainontaa pitäisi välttää kansainvälisillä pääteillä. Lisäksi sivulla viitataan suosituksiin (jotka eivät myöskään ole kategorisia kieltoja). Missään päätöksessä viitatussa tekstikohdassa ei siis väitetä, että haja-asutusalueilla moottoritieopasteet olisivat kategorisesti kiellettyjä Suomessa tai muuallakaan EU:ssa. Lisäksi EU-normeissakin kielteisyys liittyy käytännössä turvallisuusnäkökohtiin eikä Kasvihuoneilmiön opastus ole vaarantanut turvallisuutta missään vaiheessa millään tavalla, kun se lähes 5 vuoden ajan moottoritien varressa on ollut. Pirkanmaan ELY-keskuksen kielteisessä päätöksessä viitataan EU-suosituksiin, ohjeisiin ja sopimuksiin, joissa ainoastaan todetaan juuri se pääsääntö, josta poikkeuslupahakemuksessa ei siis ole edes kyse. Poikkeuslupapäätöksessä viitataan silti näihinkin (vain pääsääntöä koskeviin ja silloinkin ei-kategorisiin) tulkintaohjeisiin

3 3 sanamuodon vastaisesti väittämällä näiden ohjeiden kategorisesti kieltävän poikkeuslupien myöntämisen. Lupaharkintaa, jota ei asiallisesti ottaen ole lainkaan tehty, tulee a.) joko suorittaa uudelleen oikein laintulkinta- ja menettelytavoin tai b.) hallinto-oikeuden tulee kumota kielteinen päätös ja myöntää päätöksellään lupa, koska: Poikkeuslupaa koskevassa päätöksessä on sovellettu virheellisesti pääsääntöä, vaikka olisi tullut ainoastaan harkita kaikkia niitä erityisiä perusteita, joita poikkeuslupakriteeristöksi on 52 :ssä, liikenneviraston poikkeuslupamenettelyohjeessa 15/2010 ja lain esitöissä ( mm. valiokuntamietintö) esitetty. 1) Päätöksessä ei oteta tosiasiassa mitään kantaa maantielain 52 :ssä säädettyihin kriteereihin eikä päätöksessä ole toteutettu (vaikka päätöksen sivulla 2 väitetäänkin) tarpeellisuusharkintaa, jossa sovitetaan yhteen maantielaissa tienpidolle asetetut vaatimukset sekä tienkäyttäjien ja paikallisten yritysten tarpeet. Suoritetuksi väitetty tarpeellisuusharkinta on tosiasiassa ollut vain yksipuolista tieviranomaisen intressien huomioimista, koska tiekäyttäjien ilmaisemaa opastuksen tarvetta ( yli 22 tuhannen allekirjoittama kansalaisadressi, mukana silloinen pääministeri Matti Vanhanen ) eikä paikallisen yrityksen tarvetta ole lupapäätöksessä lainkaan huomioitu. Pirkanmaan ELY-keskus on laiminlyönyt hankkia laissa vaadittavat kuntien lausunnot, joita ilman laissa säädettyjä poikkeamamahdollisuuksia ja tai muitakaan maantielain 52 :ssä säädettyjä tarpeellisuuskriteereitä ei ole voitu arvioida luotettavasti lainkaan. Päätöksessä olisi tullut osoittaa selkeät perustelut tälle lain kirjaimen ja lainsäätäjän tarkoitusten vastaiselle laiminlyönnille. 2) Viranomaisen harkintavaltaan ei kuulu tehdä päätöstä, josta aiheutuu hajaasutusalueen yritystoiminnalle ja yksittäiselle yrittäjälle olennaista haittaa (johtaen yritystoiminnan loppumiseen) estämällä opastaminen kohteeseen. Kun kaikki maantielain 52 :n, liikenneviraston poikkeuslupamenettelyohjeen 15/2010 sekä lainsäätäjän tulkintaohjeiden (valiokuntamietintö) määrittelemät lupakriteerit Kasvihuoneilmiön asiassa täyttyvät, poikkeuslupa-päätöksen olisi saanut tehdä kielteisenä haja-asutusalueilla ainoastaan, jos opastus tosiasiallisesti vaarantaisi liikenneturvallisuutta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiseen liittyvää perustelua mainosten kieltämiselle ei olisi saanut soveltaa lupaharkinnassa, koska Pirkanmaan ELY-keskus ei yksilöi päätöksessään ainuttakaan onnettomuutta tai edes läheltä piti tilannetta tai muutakaan faktaa, jonka perusteella turvallisuuden voitaisiin osoittaa tosiasiallisesti vaarantuneen tai vaarantuvan juuri Kasvihuoneen opasteen vuoksi. 2.2 ELY-keskuksen totuudenvastainen väite lainrikkomisen tahallisuudesta ja ajankulumista koskevat faktat Vuosia jatkunut tieviranomaisen puuttumattomuus on tosiasia, jonka voidaan katsoa olevan tosiasiallinen hyväksyntä sille, että opasteet saavat olla paikoillaan, ja että niiden sijoittelu täyttää 52 :n säätämät edellytykset de facto. Kasvihuoneilmiön mainostaulut ovat olleet moottoritien varressa jo pian 5 vuotta viranomaisen vähintään hiljaisella eli konkludenttisella suostumuksella. Valittajan jättämässä poikkeuslupahakemuksessa on vedottu yhtenä keskeisenä perusteluna ajan kulumista koskevaan faktaan ja siihen, että tällaisissa tilanteissa oikeuskäytännössä on vahvistettu hakijan saavan nk. luottamuksensuojaa viranomaisten päätöksen muutoksia vastaan.

4 4 Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksessä on väitetty, että hakija ei saisi lainkaan luottamuksensuojaa hyväkseen siksi, että hakijayritys ja yrittäjä Elisa Palonen olisivat Pirkanmaan ELY-keskuksen kannan mukaan tahallaan rikkoneet lakia tai jotain viranomaisohjetta tai lupakriteereitä. Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksessä esitetty väite on väärä ja totuudenvastainen. Oikeat tiedot luottamuksensuojaperiaatteen soveltamisen kannalta ovat: Opasteita ei ole lisätty sijoituspaikkoihinsa viranomaisilta salaa. Lupaviranomainen on siis ollut jo alusta lukien eli valituksenalaisten moottoritieopasteiden osalta jo 5 vuoden ajan (joulukuusta 2009 lukien) tietoinen opasteiden olemassaolosta niihin puuttumatta. Todisteena tästä valittaja esittää Salon Seudun Sanomien julkaiseman uutisen: Kasvihuoneilmiö pysytti omat mainokset moottoritien tuntumaan. Toimittaja Hia Sjöblomin kirjoittamassa artikkelissa kerrotaan ainakin Tiehallinnon liikenteenohjauksen asiantuntija Tuomas Östermannin olleen tietoinen juuri pystytetyistä mainoksista. Samassa artikkelissa mainitaan silloisen Tiehallinnon pääjohtaja Jukka Hirvelä, joka lähes täydellä varmuudella on samalla kertaa myös saanut tiedon pystytetyistä mainoksista. Lain mukaan luottamuksensuojaperiaate toimii nimenomaan tällaisissa tilanteissa ja syntyy juuri ajan kulumisen perusteella. Kun lupaviranomainen on näin kauan sallinut opastuksen, on syntynyt nk. status quo. Yrityksellä ja yrittäjällä on oikeus luottaa viranomaisen antaneen sille vähintään hiljaisen hyväksynnän, kun valituksenalaiseen mainostamiseen moottoritiellä ei ole puututtu 5 vuoteen. Yritykselle ei ole lähetetty ELY-keskuksesta 5 vuoteen sitä poistokehotusta, jonka yrittäjä sai täysin yllättäen vasta hiljattain. Tällaisissa status quotilanteissa hiljainen hyväksyntä, viranomaisen passiivisuus ja tosiasiallinen vuosien salliminen estää viranomaista enää mielivaltaisesti puuttumasta tähän vallitsevaan tilanteeseen takautuvasti kantaansa muuttamalla; näin varsinkin kun Tiehallinnon johdon voidaan katsoa tietäneen asiantilan jo vuosien ajan. Liikenneministeri Vehviläinen joutui jo syksyllä 2009 keskeyttämään Tiehallinnon mainosten poistokampanjan (ks. liitteenä olevat HS:n artikkelit), koska silloisen tieviranomaisen omaksuma linja ei vastannut lainsäätäjän tarkoitusta. Lainsäädännön tarkoituksena ei ole haja-asutusalueiden elinkelpoisten yritysten toiminnan estäminen ja lakkauttaminen, kuten liitteenä olevassa valiokuntamietinnössä selvästi ilmaistaan. Myös poikkeuslupakriteerit sisältävät tätä intressipunnintaa eikä lupaviranomainen missään vaiheessa ole myöskään todentanut päätöksessään väitettyä liikenneturvallisuuden vaarantumista. Em. faktojen perusteella hakija ei ole tahallaan rikkonut lakia 5 vuotta, kuten Pirkanmaan ELY-keskus päätöksessään antaa ymmärtää. Tieviranomainen ( silloinen Tiehallinto, nykyinen ELY-keskus) on päinvastoin omalla toiminnallaan antanut valittajalle aiheen ymmärtää, että lakeja on noudatettu salliessaan itse vähintään konkludenttisesti jo lähes 5 vuoden ajan mainostamisen, jota se vasta nyt vuonna 2014 ryhtyy aivan väittämäänkin laittomaksi. Pirkanmaan ELY-keskus on päätöksessään evännyt yrittäjältä ja yritykseltä jopa oikeuden saada luottamuksensuojaperiaatetta sovellettavaksi asiassaan väittämällä 5 vuoden

5 5 viiveellä tekemässään kielteisessä lupapäätöksessään yrityksen ja yrittäjän rikkoneen lakia ja lupaehtoja tahallaan. Mistä ihmeestä yrittäjä Elisa Palonen tai hänen yrityksensä olisivat voineet tietää tai ymmärtää opasteita laittomiksi, kun sama lupaviranomainen on lähes 5 vuoden ajan ne sallinut ja salliminen jatkui erityisesti sen jälkeen, kun liikenneministeri ojensi lupaviranomaista korjaamaan viranomaistulkintaa juuri siksi, että viranomaistulkinta (eikä Palosen toiminta) oli ristiriidassa lainsäädännön tarkoituksen kanssa? Lain rikkomista ei voi tapahtua eikä se mitenkään voi näissä oloissa edes teoriassa olla tahallista, kun Palosella ja hänen yrityksellään on juuri ajankulumisen ja liikenneministerin kannanoton perusteella ollut täysi oikeus luottaa siihen, että mainokset ovat sopusoinnussa lainsäädännön ja lainsäätäjän tarkoitusten kanssa. 2.3 Status quo ja oikeus saada luottamuksensuoja ajan kulumisen perusteella Valituksenalaisessa päätöksessä oikeus luottamuksensuojaan on virheellisesti evätty. Koska Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksen väite tahallisesta lainrikkomisesta on totuudenvastainen, luottamuksensuojaperiaatetta tulee soveltaa. Asiassa EI siis ole kyse siitä, että valittaja olisi 5 vuotta rikkonut lakia ja viranomaisen kieltoja ja kehotuksia. Kyse on sen sijaan siitä, että yrittäjä toimi hyvässä uskossa luottaen aivan perustellusti siihen, että 1) Viranomainen oli korjaamassa virheellistä ylitiukkaa tulkintaansa liikenneministeriön erittäin selvän kannanoton ja perustetutun työryhmän asettamisen johdosta. 2) Lupaviranomainen oli hyväksynyt opastuksen sallimalla tietoisesti sen jatkamisen vuosia ja sallimisessaan (opasteen salliminen 5 vuotta moottoritiellä) tosiasiassa soveltanut liikenne- ja viestintävaliokuntamietinnön (21/2009 vp ) kohtaa (hakemuksen liite sivu 1): " säännöstä ei tulisi soveltaa siten, että kielto koskisi harvaan asutuilla seuduilla sellaista mainontaa, joka selkeästi ei ole tosiasiassa liikenneturvallisuutta haittaavaa." 3) Salliminen perustuu juuri siihen, että opasteet eivät vaarantaneet tieliikennettä, olivat sijoittelun (etäisyys tiestä) perusteella lainsäädännön mukaiset, olivat vahvaan asiakastarpeeseen perustuvia ( asiakkaan, ml. ent. pääministeri Vanhasen, allekirjoittama adressi opastuksen puolesta) ja olivat elinehto yrityksen toiminnan jatkamiselle (ilman opastusta yritystoiminta lakkaisi kannattamattomana). Mikään yrittäjän ja yrityksen toiminnassa ei osoita lainrikkomistahtoa. Päinvastoin yrittäjä on tarkoin selvittänyt lupakriteeristön. Luottamuksensuojaperiaate perustuu vahvasti perustuslain 2 :n 3 momentin mielivallan kieltoon ja on vahva, vakiintunut hallinnollinen oikeusperiaate. Se perustuu nimenomaan ajankulumiseen ja hakijalla on ollut oikeus sen soveltamiseen yhdenvertaisesti asiassaan oikeuskäytäntöön verrattuna. Uudenmaan ELY-keskus on päivättyä mainosten poistokehotusta tehdessään väittänyt syyksi näin pitkään jatkuneelle puuttumattomuudelleen resurssipulaa, joka nyttemmin on korjautunut (puhelinkeskustelu viikolla 24 / 2014 Elisa Palonen, Uudenmaan ELYN aluevastaava Krista Kumanto-Kooni). Se, että puuttumattomuus johtuisi resurssipulasta, ei poista status quo-suojaa ja luottamuksensuojaperiaatetta, jonka

6 6 soveltamiseen Palosella ja hänen yrityksellään on perustuslaillinen oikeus. Mielivallan kielto tarkoittaa, että viranomaiskanta ei voi takautuvasti muuttua näin pitkällä viiveellä eikä viranomaistulkinnan takautuva muutos voi edes sinänsä perustua resurssipulaan. Laki on tarkoitettu olemaan voimassa siten kuin se on säädetty. Se ei ole voimassa yrittäjiin ja yrityksiin nähden sen mukaan, miten viranomaisen resurssointi onnistuu tai on onnistumatta. 2.4 Pirkanmaan ELY-keskuksen velvollisuus esittää selvitystä väitetystä liikenteen tosiasiallisesta vaarantumisesta (todistustaakka lupaviranomaisella) ja hajaasutusalueita koskeva lievempi lupaharkinnan kriteeristö ( käänteinen pääsääntö ) Liikenne- ja viestintävaliokuntamietinnön (21/2009 vp ) ydinkohdat on esitetty jo hakemuksessa ja niihin viitataan sellaisinaan. Mietinnön mukaan (hakemuksen liite sivu 1): " säännöstä ei tulisi soveltaa siten, että kielto koskisi harvaan asutuilla seuduilla sellaista mainontaa, joka selkeästi ei ole tosiasiassa liikenneturvallisuutta haittaavaa." Kun mietintö on kirjoitettu tähän muotoon, se tarkoittaa viranomaiselle asetettua todistustaakkaa siitä, että Kasvihuoneilmiön mainokset ovat jollakin empiirisellä tai muulla indikaattorilla todettavissa tosiasiassa ja selkeästi liikenneturvallisuutta haittaaviksi. Mitään todennettua ei Pirkanmaan ELY-keskuksen päätökseen liity eikä ole lähes viideltä vuodelta osoitettavissa. Sitova oikeuslähde on siis jopa erityisesti ja nimenomaisesti velvoittanut lakia sovellettaessa haja-asutusalueille lupaharkintaan lievemmät arviointikriteerit. Mietinnön mukaan haja-asutusalueilla pääsääntö on tosiasiassa kirjoitettu päinvastoin kuin muualla: Mietinnön mukaan lupa tulisi päinvastoin aina pääsääntöisesti myöntää, jos ei ole osoitettu selkeää ja tosiasiallista liikenneturvallisuuden vaarantumista. Tähän tosiasiallisuuden ja selkeän vaarantumisen arvioimiseen EI siis riitä pelkkä lupaviranomaisen väite. Kun mainostuslupa evätään, aiheuttaa se yritykselle ratkaisevan toimintaedellytyksen lakkaamisen. Lupaviranomainen on suhtautunut välinpitämättömästi siihen tosiasiaan, että se sattumanvaraisesti 5 vuoden päästä yllätyksenä esittämillään kyltinpoistovaatimuksillaan ja tosiasioihin perustumattomalla kielteisellä lupapäätöksellään aiheuttaa Kasvihuoneilmiön toiminnan ja 10 työpaikan vaarantumisen ilman mitään hyväksyttävää syytä. Juuri tällaisen virheellisen seurauksen estämiseksi erittäin selvä mietintöteksti on laadittu. On käsittämätöntä, että Pirkanmaan ELY-keskus tässä Suomen erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa pyrkii tuhoamaan ne loputkin elinkelpoiset yritykset, joita hajaasutusalueilla vaikeissa olosuhteissa vielä sinnittelee. Kielteistä lupapäätöstä ei siis ole saanut lainkaan tehdä siten, että lupaviranomaisen päätöksessä ei tosiasioihin nojaten lainkaan yksilöidä minkäänlaista tosiasiallista vaaraa eikä yhtään faktaa. On vain Pirkanmaan ELY-keskukseen päätökseen sisällytetty kahden päätöksentekijän väite turvallisuuden vaarantumisesta, joka ei perustu yhtään mihinkään. Samaan aikaan ainut fakta on se, että samainen ELY-keskus on itse lähes 5 vuotta sallinut opasteet, joita se vasta nyt vuonna 2014 kielteisessä päätöksessään keksi ryhtyä väittämään muka vaarallisiksi. Oleellista on se, että 1) Lupamenettelyä koskeva lainsäädäntö edellyttää haja-asutusalueilla, että päätös tuli tehdä kielteisenä ainoastaan, jos lupaviranomainen pystyi osoittamaan kielteisen päätöksen syyksi haitan ja vaaran olevan tosiasiassa ja selkeä. Tämä lainsäätäjän tarkoitus on nimenomaan kirjattu mietintöön juuri siksi, että se on näin tarkoitettu sovellettavaksi.

7 7 2) Kaksi ELY-keskuksen lupaviranomaista ylitti harkintavaltansa ryhtymällä ilman minkäänlaista todistelua vuosikausien viiveellä väittämään vaarallisiksi ja haitallisiksi opasteita, jotka ovat olleet paikallaan lähes 5 vuotta minkään vaarantumatta ja saman lupaviranomaisen oltua itsekin kaikki nämä vuodet täysin tietoinen näistä opasteista. He eivät lainkaan soveltaneet tai ole todentaneet tosiasiallista ja selkeää haittaa ja vaaraa. 3) Jos lupaviranomainen nyt siis väittää kielteisen lupapäätöksen tekemällä, että Kasvihuoneilmiön opasteet aiheuttavat todellista ja selkeää haittaa ja vaaraa, ELY-keskus siis samalla itseään vastaan toteaa itse sallineensa viiden vuoden ajan kaikki nämä vakavat vaarat ja haitat! Selkeä ja tosiasiallisen haitan ja vaaran salliminen liikenneturvallisuudelle 5 vuotta ylittäisi kuitenkin selvästi viranomaisen harkintavallan. 4) Lisäksi virheellinen kielteinen päätös (kaiken opastuksen kieltäminen) johtaa siihen, että liikenneturvallisuus heikkenee, kun kymmenettuhannet autot harhailevat etsiessään Kasvihuoneilmiötä. Haitta maksimoituu, koska opasteet ovat olleet paikallaan 5 vuotta. Lisäksi, jos ne yhtäkkiä poistettaisiin, myös monet olemassa olevat asiakkaat luulevat yrityksen toiminnan loppuneen ja potentiaaliset uudet asiakkaat eivät edes saa tietää yrityksen olemassaolosta. Haittaa yritykselle ja sen työntekijöille aiheutuu yritystoiminnan loppumisesta, mikä on kielteisen päätöksen suora seuraus. 2.5 Tosiasiallinen liikenteen vaarantumattomuus faktojen valossa ja sijoitteluvaatimusten täyttyminen Haja-asutusalueilla on tarkoitettu noudatettavaksi lupaharkinnassa pääsääntönä, että matkailullisesti ja opastuksellisesti merkittävän kohteen tienvarsimainokset tulisi sallia, ellei se aiheuta selkeää ja tosiasiallista haittaa. Olennaista valittajan asiassa on (ei vaaranna turvallisuutta kriteerin kannalta) se, että 1) Mainokset ovat olleet paikallaan vuosikausia minkään tosiasiallisesti vaarantumatta. 2) Tieviranomainen on ollut täysin tietoinen mainosten olemassaolosta, mutta antanut niiden olla rauhassa paikoillaan moottoritien varressa jo pian 5 vuoden ajan. Miksi ELYkeskus olisi siis halunnut tai saanut vaarantaa liikenneturvallisuutta näin kauan? 3) Mitään haittaa 5 vuoden aikana ei ole osoitettu eikä osoitettavissa. 4) Mainokset on sijoitettu maisemaan kaikkien normien mukaisesti, minkä yksityiskohdat ilmenevät valittajan poikkeuslupahakemuksessa Esim. Lohjan ABC:n ja Suomusjärven Teboilin pitkät väritornit ja muut opasteet näkyvät pitkälle moottoritiellä ja niille opastetaan kaikkine oheisliikkeineen. Miksi värikkäämmät ja isommat opasteet olisivat ei-haitallisia ja pienyrityksen pienemmät yhden yrityksen opasteet haitallisia? 2.6 Päätöksenteosta puuttuvat laissa edellytetyt kuntien lausumat, joiden avulla opastuksen tarpeellisuutta, liikenteen vaarantamattomuutta, yritystoiminnan tarpeita ja muita kriteereitä olisi tullut arvioida Vakava sekä sisällöllinen että muodollinen virhe lupaharkinnassa on ollut se, ettei maantielaissa säädettyä lausuntoa ole pyydetty Lohjan ja Salon kunnilta. Kuntien lausuntojen avulla arvioidaan keskeisiä lupakriteereitä, kuten asiakkaiden tarvetta, opastuksen merkitystä yrityksen toimintaedellytyksille, opastuksen tarvetta alueen asukkaille ja tiellä liikkujille, yrityksen merkitystä alueelle ja haja-asutusalueen

8 8 yritystoiminnan yleisiä toimintaedellytyksiä sekä opastetun kohteen merkitystä matkailulle (kyse matkailullisesti merkittävästä kohteesta). Kuntien lausuntojen ratkaiseva merkitys ja tarpeellisuus ilmenee toistuvasti mm. Liikenneviraston poikkeuslupamenettelyohjeen sivuilta 7 (läheisyysperiaate), 13 (mm. mainoksen merkitys kunnassa tapahtuvalle yritystoiminnalle), 14 (kuva 7., jossa esitettyä poikkeuslupaprosessia kuntakuulemisineen ei valittajan tapauksessa ole noudatettu) 15 ( tarpeellisuusharkinta paikallinen tilanne huomioimalla), 16 ( kokonaisharkinta, läheisyysperiaate), Liite 1 / 2(3) (kuntien lausuntojen suuri merkitys työryhmän muistion saatekirjeessä) Kuntien lausunnon saa jättää pyytämättä vain, jos se on ilmeisen tarpeetonta. Lausunto olisi tullut pyytää, koska mitään tässä valituksessa luetteloiduista poikkeuslupaharkinnan kriteereistä ei voida asianmukaisesti arvioida, läheisyysperiaatteen huomioivaa tarpeellisuus- ja kokonaisharkintaa ei voida suorittaa, kun mainosten sijaintikuntien kannanotot jätetään kokonaan pyytämättä ja selvittämättä. Kuntien kannan julkitulon estäminen loukkaa myös yhdenvertaisuutta. Lupaharkinta on haja-asutusalueilla Pirkanmaan ELY-keskuksella ja asemakaava-alueella kunnilla. Kunnan toimiessa luvan ratkaisijana, kunnan kannanotto on aina olemassa ja päätöksen läheisyysperiaate täyttyy. Kun laki on sama, poikkeusluvan hakijoiden asema ei voi riippua mielivaltaisesti siitä, kumpi viranomainen asian ratkaisee. Kuntasektorin kannanotto ei ole ollut ilmeisen tarpeetonta silläkään perusteella, että valituksen liitteenä oleva Lohjan ympäristölautakunnan puheenjohtajan sähköposti osoittaa ainakin hänen olevan valmis puoltamaan mainosten ja opasteiden säilyttämistä. Yrityksen toimialueen kunnissa on lisäksi valmisteilla puolen vuoden päästä toteutettavaksi aiottu hanke, jossa selvitetään positiivisia toimia juuri haja-asutusalueen yritysten toimintaedellytysten tukemiseksi. Tätä hanketta odotellessa juuri ennen sen alkamista Pirkanmaan ELY-keskus vaarantaa kielteisillä lupapäätöksillään jo etukäteen yritystoimintaa, jota tulisi tukea. Kovin tarkoituksenmukainen ei ole Lohjan hanke Pirkanmaan ELY-keskuksen linjaukseen nähden 2.7 Pirkanmaan ELY-keskuksen velvollisuus ottaa huomioon tienkäyttäjät, opastustarve ja matkailullinen tarve Hakemukseen on sisältynyt tieto adressista, joka sisältää asiakkaan ja entisen pääministerin nimenomaisen kannanoton opastuksen tarpeesta. Koko adressi toimitetaan valituksen liitteenä ja todisteena. Pirkanmaan ELY-keskus toteaa ensin itse päätöksensä sivulla 2, että maantielain 52 :n mukaan lupaharkinnassa tulee erityisesti ottaa huomioon tienkäyttäjien opastustarve, mutta juuri tämän sama viranomainen päätöksessään jättää ottamatta huomioon. Vaikka opastustarve on kansalaisadressin allekirjoittaneen nimenomaisesti ilmaisema unohtamatta silloista pääministeri Vanhasta -, Pirkanmaan ELY-keskuksen kaksi virkamiestä mitätöi tämän luotettavan ja pätevän selvityksen opastustarpeesta tekemällä päätöksen, jossa tätä todentavaa aineistoa tai muutakaan selvitystä ei edes mainita. Lisäksi samaan aikaan päätöksessä estettiin myös kunnalta selvitys. Kasvihuoneilmiön merkitys matkailukohteena ja elämyksenä / elämyksellisenä kokemuksena käy ilmi liitteenä olevasta julkisen ja sosiaalisen median materiaalista. Poikkeusluvan matkailulliset myöntökriteerit siis täyttyvät. Asiakkaat eivät löydä yritykseen ilman opastusta eikä yritys ilman asiakkaita ole elinkelpoinen. Yrityksen loppumisen myötä loppuvat kaikkien yrityksen 10 työntekijän työt. Tämä on itsestään selvää kaikille muille paitsi kielteisen päätöksen tehneille ELY-

9 9 keskuksen kahdelle virkamiehelle, jotka väittävät toteuttaneensa tarpeellisuusharkintaa. Harkinta ei näy missään päätöksen kohdassa. Vaikka opastustarve on ilmeinen, tämä todellinen tarve yksinkertaisesti katoaa, kun Tampereella tarpeellisuusharkintaa tekee lupaviranomainen, joka ei hanki selvityksiä 52 :n edellyttämästä lupaharkinnan kriteereistä ja jättää huomioimatta hakijan liiteaineistoon kootun kattavan selvityksen, josta tienkäyttäjien matkailulliset ja muutkin opastustarpeet ovat empiirisesti todennettavissa. 2.8 Muun opastuksen puuttuminen verrattuna ilmeiseen asiakastarpeeseen Liikenneministeriön poikkeuslupamenettelyohjeen sivulla 3 todetaan: tienvarsimainos voi olla tarpeellinen, jos kohteelle ei ole saatavissa --- opastusmerkkejä ja mainostettava kohde arvioidaan tienkäyttäjien kannalta tarpeelliseksi---. Kohteelle ei ole muita opastusmerkkejä, kohde ei näy moottoriteille, asiakkaat eivät löydä sinne ilman opasteita, tienkäyttö on siirtynyt aiemmalta tieltä moottoritielle (eli opastus vain vanhalla tiellä ei ole riittävä asiakasvirtojen siirtymisen vuoksi) ja opastus on em. perustein tienkäyttäjille tarpeellinen asiakkaan kannanotto on valtava määrä tienkäyttäjiä. Jos edes tienkäyttäjän erityisesti ilmaisema tarve ei ole riittävä osoitus tienkäyttäjien tarpeesta, mikä sitten on? Poikkeuslupakriteeristöä ei ole tarkoitettu sovellettavaksi siten, että kriteerit eivät voisi toteutua koskaan millään näytöllä, kuten valituksenalaisessa päätöksessä on tehty. 2.9 Yhdenvertaisuudesta Pirkanmaan ELY-keskus väittää harjoittavansa yrityksiin nähden tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua, kun se päätöksillään kokonaan tosiasiassa poistaa maantielain 52 :n sisällön eikä suorita poikkeuslupaharkintaa käytännössä lainkaan. Päätösperustelu on lain sanamuodon vastainen: Maantielain 52 säätää, että poikkeuslupamenettelyssä tulee toteuttaa tapauskohtaista tarveharkintaa. Harkinta perustuu siis Kasvihuoneilmiötä koskevan poikkeusluvan osalta tietenkin Kasvihuoneilmiön opastus- ja asiakastarpeisiin ja opasteiden tapauskohtaiseen sijaintiin, jollaista sijaintia ja olosuhdetekijöitä (asiakaskuntaa ym.) ei ole millään muulla yrityksellä Suomessa. Kun maantielain 52 :n mukaan siis tulee soveltaa tapauskohtaista harkintaa kunkin yrityksen uniikkien olosuhdetekijöiden perusteella, Pirkanmaan ELY-keskus soveltaa yhdenvertaisuutta ja väittää yhdenvertaisuudeksi sitä, että kenellekään ei myönnetä poikkeuslupaa! ELY-keskus siis soveltaa kategorista kielteisyyttä yhdenvertaisuutena, vaikka kielteisen pääsäännön soveltaminen poikkeuslupa-asiassa ei ole sallittua lainkaan, ja vaikka lupien ehdoton kategorinen epääminen kaikilta hakijoilta yhdenvertaisuuteen vedoten ei lainkaan ole se menettely, jota lain sanamuodon ja valiokuntamietinnön asettamien tulkintaohjeiden mukaan tulisi poikkeuslupaharkintana toteuttaa. Päätöksessä myös totuudenvastaisesti väitetään, että kukaan ei heidän mukaansa käytännössä saisi mainoksia moottoriteille asemakaava-alueen ulkopuolella. Tosiasia on se, että koko moottoritien kannalta eriarvoistuminen on ilmeistä: asemakaava-alueen sisällä asioista päättävät kunnat, josta syystä esim. saman E18 tien Kaarinan liittymässä on ollut jo usean vuoden ajan suuri mainoksia vilkuttava värillinen LED-taulu, joka suorastaan sokaisee ajajaa pimeällä. Myös ABC-ketju ja muut suuret ketjut saavat vapaasti ja näyttävästi mainostaa kaikenlaisia omia ja oheisyritysten palveluita juuri moottoritiellä. Se, että opastus myönnetään yksittäisen yrityksen (Kasvihuoneilmiö) erityisten olosuhteiden ja vain tähän yritykseen liittyvien perustelujen perusteella Kasvihuoneilmiölle, ei loukkaa minkään muun yrityksen oikeuksia eikä yhdenvertaisuutta Kielteisen päätöksen aiheuttamat haitat intressipunninnassa ja yhteenveto

10 10 Päätöksentekijät ovat hakemuksen tekstin perusteella tienneet ja ymmärtäneet, että mainokset ovat Palosen yritykselle elinehto ja että niiden poistaminen aiheuttaa haittaa Kasvihuoneilmiölle ja sen yrittäjälle Elisa Paloselle sekä yrityksen työntekijöille. Kaikki maantielain 52 :n mukaiset poikkeusluvan myöntöehdot täyttyvät Kasvihuoneilmiön hakemuksen perusteella. Lainsäädäntö asettaa velvollisuudeksi toteuttaa intressipunnintaa, joka myös nimenomaisesti edellä siteeratussa valiokuntamietinnössä todetaan. Mikään todellinen liikenteelle aiheutuva vaara ei uhkaa eikä ole uhannut Kasvihuoneilmiön opastekylttien vuoksi ketään moottoritien varressa 5 vuoteen. Haja-asutusalueella opastus olisi tuoreessakin tapauksessa (jos opaste olisi asetettu vasta nyt 2014) tullut estää vain siinä tapauksessa, että se tosiasiassa aiheuttaisi selkeästi haittaa liikenneturvallisuudelle. Opastuksen takautuvan poistamismääräyksen asettaminen 5 vuoden viiveellä loukkaa hakijan oikeutta saada suojaa mielivaltaisilta ja takautuvilta viranomaispäätöksiltä (luottamuksensuojaperiaate ja PL 2 3 mom. mielivallan kielto). Haittaa ei siis päätöksessä väitetyllä tavalla aiheudu mainoksista lainkaan tienkäytölle ja liikenteelle. Haittaa aiheutuu ainoastaan Paloselle ja hänen yritykselleen siitä, että lupaehdot selvästi täyttäneitä opasteita yritetään poistaa sitovista oikeuslähteistä ilmenevän nimenomaisen kiellon vastaisesti ja vielä kaiken lisäksi takautuvasti monien vuosien viiveellä. Kunnioittavasti Lohjalla Petter Kavonius Petter Kavonius OTT, lupalakimies Diverssikauppa EP Ky (Kasvihuoneilmiö) asiamiehenä

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE 05107/14/4201

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE 05107/14/4201 1 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE 05107/14/4201 VASTASELITYS liitteessä ilmenevässä asiassa 05107/14/4201 Valittaja: Diverssikauppa EP ky Elisa Palonen Turuntie 1811 09810 Nummi www.kasvihuoneilmio.fi ASIAMIEHENÄ

Lisätiedot

p ;

p ; Ilkka Haapalainen Gofast ky lakiasiat Kaislarannantie 47 03790 Vihtijärvi p. 0500-436189 e-mail ; : HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia Valittajat Valitus Vihdin kunnan kaavoitus- ja teknisen lautakunnan

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn Outi Penttilä, lakimies Nykytila 15.3.2016 2 Muutettu MTL 52 Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Voimassa oleva Ehdotettu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Lakimies Amanda Nikkilä Jätehuolto tänään ja huomenna, LHJ:n omistajapäivä KHO:2016:19 Jätelaki Siirtymäsäännös Jätteenkuljetus

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 98 Asianro 2415/11.01.05/2014 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle /Valitus ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 12.6.2014 65 /Uhkasakolla tehostetun

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1369-2000 (ään. 5-2, 1/2000)

Työneuvoston lausunto TN 1369-2000 (ään. 5-2, 1/2000) 1 (8) Työneuvoston lausunto TN 1369-2000 (ään. 5-2, 1/2000) Työneuvoston lausunto palolaitoksen viranhaltijoiden oikeudesta kieltäytyä varallaolosta työaikalain (605/1996) perusteella. Annettu Mikkelin

Lisätiedot

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Rantasalmen kunnanhallitus 6.2.2017 Poikkitie 2 58900 RANTASALMI Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Marja-Leena Neuvo kumppaneineen on

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Lohjan kaupunginkirjaston Järnefeltinsali 5.5.2011 klo 12.00 16.00 Sosiaaliasiamies Hilkka Kärkkäinen Sosiaalihuollon palvelujen asiakkaalla on: Oikeus

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS 2.11.2015 Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna ASIA: VALITUS TAMPEREEN KAUPUNGIN YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOJAOSTON PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN SAKO- JA UM- PIKAIVOLIETTEENKULJETUSTA

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Kunnanhallitus 1.9.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeus Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Rantasalmen kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1840/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1840/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (1) 141 Asianro 1840/08.00.00/2015 Oikaisuvaatimus Korvaharju - Putkinotko yksityistie, hevosilla ajo kielletty -merkit Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi.

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. Poikkeuksellinen säännöllinen työaika. Ensihoitopalvelu. Dnro 17/2015, annettu 22.3.2016 Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. PÄÄTÖS OIKAISUVAATIMUSASIASSA

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä Kunnanhallitus 83 21.03.2016 Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä 97/01.02.00/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 83 Vt. henkilöstöjohtaja on päätöksellään 8.2.2016

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

Kunnanjohtajan lyhyt koonti hyvän hallinnon periaatteista. Helmikuun 2013 luottamushenkilökoulutuksesta

Kunnanjohtajan lyhyt koonti hyvän hallinnon periaatteista. Helmikuun 2013 luottamushenkilökoulutuksesta Kunnanjohtajan lyhyt koonti hyvän hallinnon periaatteista Helmikuun 2013 luottamushenkilökoulutuksesta Hyvän hallinnon periaatteet YHDENVERTAISUUSPERIAATE Tasapuolinen kohtelu ei tasapäistävä! Viranomainen

Lisätiedot

Ympäristöoikeudellisten muutoksenhakukirjelmien tekeminen

Ympäristöoikeudellisten muutoksenhakukirjelmien tekeminen Ympäristöoikeudellisten muutoksenhakukirjelmien tekeminen Antti Belinskij Ympäristöoikeuden tutkija Helsingin yliopisto / Lakimies MMM 30.9.2008 Oikeustieteellinen tiedekunta Yksityisoikeuden laitos Ympäristöoikeudelliset

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 17 päivänä joulukuuta 1997 Asia T-166/95 Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Sisäinen kilpailu

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 5059/2015 10.03.01 96 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksista, jotka koskevat valtuuston päätöstä Kehä I:n parantamisen käynnistämisestä Keilaniemessä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki on antanut kantelun perusteella asiasta selvityksen.

Kalajoen kaupunki on antanut kantelun perusteella asiasta selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 17.03.2014 Dnro OKV/734/1/2013 1/6 KANTELU A on 26.4.2013 osoittanut oikeuskanslerille kantelun, jossa hän pyytää tutkimaan Kalajoen kaupungin menettelyn lainmukaisuutta kaupungin osoitettua

Lisätiedot

Lupaprosessi vesilaitoksen näkökulmasta. Vedenottolupaseminaari AA Riitta Rämä Asianajotoimisto Naturata Oy

Lupaprosessi vesilaitoksen näkökulmasta. Vedenottolupaseminaari AA Riitta Rämä Asianajotoimisto Naturata Oy Lupaprosessi vesilaitoksen näkökulmasta Vedenottolupaseminaari 3.11.2016 AA Riitta Rämä Asianajotoimisto Naturata Oy 1 Keskeiset seikat vesilaitoksen kannalta Vesilaitoksen vastuu vesihuollosta Käsittelyajat

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14 Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 25.08.2015 Rakennusvalvonnan ilmoitusasioita Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat päätökset ja asiat:

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus 14.6.2016 Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen myös uuden rakennuksen rakentamiseen ranta-alueella,

Lisätiedot

1.2.2010. Dnro 3741/4/08. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström

1.2.2010. Dnro 3741/4/08. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström 1.2.2010 Dnro 3741/4/08 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström KIRKKOHERRAN TOIMINTA TURVAPAIKKA-ASIOISSA 1 KIRJOITUS Kantelija osoitti

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus Hakija Veikko M. Vuorinen Oy Joeston Ltd Lasse Jokinen Hakemuksen päivämäärä 27.5.2009 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry 1 Invalidiliitto ry Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Kantelun alainen asia Matti Vanhasen hallituksen (aloittanut toimikautensa 24.6.2003)

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Tienpitäjä rajanaapurina

Tienpitäjä rajanaapurina Tienpitäjä rajanaapurina Naapurina on tienpitäjä eli Uudenmaan Ely-keskus, Liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue, kun kiinteistö rajautuu maantiehen On tärkeää, että meitä kuullaan - Kuuleminen kuntien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi HE 220/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä. Ympäristölautakunta 46 17.06.2008 Ympäristölautakunta 32 14.04.2009 Ympäristölautakunta 36 12.05.2009 Ympäristölautakunta 53 23.06.2009 Pakkausjätteen keräilyä koskeva kielto 340/11.02.04/2008 YMLA 46

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 07.02.2013 Sivu 1 / 1 4922/10.03.00/2012 21 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle uudisrakennuslupaa koskevasta valituksesta, kiinteistö 49-12-14-2, Revontulentie 1, 02100

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä Tapaus Masku Varsinais-Suomen ELY-keskus, johtava lakimies Pauli Rajala 11.11.2016 Säännöstaustaa Maa-aineslaki ei koske rakentamisen yhteydessä irrotettujen

Lisätiedot

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske Ympäristölautakunta 5 20.01.2011 Ympäristölautakunta 14 08.02.2011 Ympäristölautakunta 13 05.02.2013 Ympäristölautakunta 24 12.03.2013 Ympäristölautakunta 15 04.03.2014 Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 )

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, Keski-Suomen liitto 1.6.2004 Jukka Reinikainen, YM MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Viranomaisvaikutus

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta. Henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelin yksikkö

Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta. Henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelin yksikkö Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta Kotikuntalaki 2 : Henkilön kotikunta on jäljempänä tässä laissa säädetyin poikkeuksin se kunta, jossa hän asuu. Vastasyntyneen lapsen kotikunta on se kunta,

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Ympäristörikosten laimennus

Ympäristörikosten laimennus Ympäristörikosten laimennus Miten vaikuttaa etukäteen ympäristörikoksen minimoimiseksi. Pertti Sundqvist Aiheita 1. lupa vai rikos? 2. miten ehkäistä 3. valitusten ja vastaavien muodolliset vaatimukset

Lisätiedot

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa Lapsen suojelu ja lapsen hyvä ETENE seminaari Heureka, Vantaa 16.8.2016 Tuleeko lapsi kuulluksi ja huomioiduksi lastensuojelussa? Merike Helander lakimies, lapsiasiavaltuutetun toimisto Merike Helander

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot