Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2015"

Transkriptio

1 Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

2 SISÄLLYS sivu 1. TAUSTAA Toimintaympäristön muutos Strategisten linjausten valmistelu Maakunnan yhteiset tavoitteet 3 2. ETELÄ-SAVO VAHVISTUU SIVISTYKSEN JA OSAAMISEN VOIMALLA - MILLÄ KEINOIN? Tavoitteena tehokas ja monipuolinen toisen asteen koulutuskokonaisuus Kilpailukykyinen korkeakoulutustarjonta sekä vakiintunut tutkimus- ja kehittämistoiminta Ammattikorkeakoulut Yliopistot Tutkimus- ja kehittämistoiminnan alapainotukset LOPUKSI 13 LIITTEET Liite 1 Koulutusyksiköt Etelä-Savon maakunnassa 2008 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Tutkimustoiminta/yksiköt Etelä-Savon maakunnassa Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman valmisteluryhmä Poimintoja Etelä-Savossa toimivien koulutusorganisaatioiden laadukkaan toiminnan tunnustuksista 200-luvulla Etelä-Savosta koordinoituja kansallisia ja kansainvälisiä osaamisen verkostoja

3 1. Taustaa Toimintaympäristön muutos Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille luotaavat maakunnan kehittämisen suuntaviivoja koulutuksen ja tutkimuksen kentällä sekä linjaavat painotuksia ja kehittämispanosten valintoja vuosille Tarkastelu ulottuu perusasteen jälkeiseen maakunnassa annettavaan koulutukseen: lukioihin, toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin, ammattikorkeakouluihin sekä maakunnassa toimiviin yliopistoyksiköihin. Perusasteen jälkeisen koulutuksen rakenteita Etelä-Savon kartalla esittelee kuva 1. Liitteissä 1 ja 2 on taulukko tässä dokumentissa käsiteltävistä Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen rakenteista sekä oppilaitosten tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevien lukumääristä. Kuva 1. Etelä-Savossa toimivat toisen asteen oppilaitokset, ammattikorkeakoulut sekä yliopistoyksiköt. Koulutus ja tutkimus ovat tärkeitä maakunnan kehittämisen välineitä, joten oppilaitosten sekä maakunnan kehittämisen linjausten on tarpeen tukea toisiaan. Samalla tulisi kuitenkin pyrkiä koulutuksen instituutioajattelusta palveluajatteluun: tietyissä oppilaitoksissa annettavan opetuksen sijaan koulutus ja tutkimus tulisi nähdä instrumentteina, jotka tuottavat osaamista elinkeinoelämän ja alueen tarpeisiin. Koulutuksen rooli on keskeinen maakunnassa, jonka koulutustaso on maan alhaisimpia. Tarve näiden koulutuksen ja tutkimuksen strategisten linjausten laatimiseen syntyi koulutuksen ja tutkimuksen muuttuvasta toimintaympäristöstä. Nuorten määrä vähenee Etelä-Savossa tulevina vuosina nopeasti (kuva 2.), eikä kuntien taloudellinen tilanne enää anna mahdollisuutta nykyisten rakenteiden ylläpitoon. Tämä aiheuttaa paineita mm. uusien toimintamallien kehittämiselle sekä oppilaitosverkon uudelleen organisoinnille kaikilla kouluasteilla.

4 Kuva vuotiaiden ikäluokan kehitys vuosina Etelä-Savossa. Muuttoliike maakunnasta kasvukeskuksiin koskee erityisesti nuoria ikäluokkia, mikä nakertaa maakunnan elinvoimaisuutta. Eläköitymisten myötä maakunnan työvoimatarve tulee kasvamaan talouden vaihteluista huolimatta lähivuosina erityisesti palvelutyössä. teollisessa työssä sekä sosiaali- ja terveysalan työssä (kuva 3.). Etelä-Savo on kauttaaltaan ja tasaisesti asutettu. Väestön hajanainen sijoittuminen asettaa haasteita maakunnan palvelurakenteelle. Negatiivisen kehityskierteen katkaiseviin toimenpiteisiin keskitytään tarkemmin maakunnan strategiatyössä. Nuorten kouluttamisen lisäksi myös aikuiskoulutuksen merkitys kasvaa tulevina vuosina. Tähän pyrkii vastaamaan OPM:n luotsaama aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus, joka kattaa kaikki koulutusasteet. Ministeriö on näiden maakunnallisten strategisten linjausten valmistuessa käynnistänyt valtakunnallisen koulutustarjonnan mitoitustyön (Koulutustarjonta 2016), jossa ennakoidaan nuoriso- ja aikuiskoulutuksen sekä tutkijakoulutuksen tulevia opiskelijamääriä. Kuva 3. Työpaikat Etelä-Savossa 2004 sekä kokonaispoistuma vuoteen 2020 (Opetushallituksen laskelma Etelä-Savolle 2007, osa Koulutustarjonta prosessia).

5 Valtakunnallisessa keskustelussa esillä ovat korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon uudistukset. Kuntatalouden tiukkuus näkyy ammatillisen koulutuksen lisäksi lukioverkossa, jonka uudelleen organisoimiseen Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa on tarjottu helpotuksia, kuntien kuitenkin tarttuessa niihin varsin harvoin. Opetusministeriön suunnittelema korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen sekä yliopistolain muutokset tulevat vahvistamaan yliopistojen autonomiaa, mikä vaikuttaa myös Etelä-Savoon, jossa toimivat yliopistoyksiköt ovat kaikki erillään emoyliopistojen pääpaikkakunnilta. Osa maakunnan yliopistoyksiköiden toiminnasta on rahoitettu kansallisesti, mutta suuri osa on rahoitettu maakunnan käytössä olevilla EU:n rakennerahastovaroilla. Rakennerahastovaroin on aiemmilla rahoituskausilla tuettu mm. maisteriohjelmia, professuureja, ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta) sekä tutkimusinfrastruktuuria. EU:n rakennerahastokauden loppua kohti Itä-Suomeen suunnatut rakennerahastovarat tulevat vähenemään merkittävästi, ehtyen mahdollisesti kokonaan. Yliopistoyksiköiden sekä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan resursointi maakunnassa on tämän vuoksi arvioitava uudesta näkökulmasta: kuinka toiminta saadaan jatkumaan rahoituksen ehtyessä, mille aloille panostukset suunnataan ja kuinka oppilaitokset ottavat itse vastuuta TKI-toiminnan resursoinnista? Valintojen kautta pyritään laadukkaan koulutuksen ja tutkimuksen jatkumiseen ja vahvistumiseen. Kynttilää ei ole syytä pitää vakan alla nytkään; monet eteläsavolaiset oppilaitokset ovat saaneet tunnustuksia laadukkaasta toiminnastaan. Näitä erinomaisuuksia on koottu liitteeseen 4. Tietoisuus koulutuksen laadusta, maakunnan omaleimaisuudesta, kulttuuriperinnöstä, puhtaasta järviluonnosta ovat asioita, joista eteläsavolaisten on syytä olla ylpeä! 1.2. Strategisten linjausten valmistelu Maakunnan koulutuksen ja tutkimuksen nykytilaa sekä tulevaisuudennäkymiä ja painotuksia on työstetty ns. koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman valmisteluryhmän voimin. Valmisteluryhmä koostui laajasta, noin 30-henkisestä joukosta maakunnan oppilaitosten, viranomaisten sekä elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajia. Valmisteluryhmän sekä valmisteluryhmän sihteeristön kokoonpanot on esitetty liitteessä 3. Ryhmä kokoontui työskentelyn aikana kuusi kertaa. Yhteisiä näkemyksiä etsittiin ja löydettiin perinteisten kokousten lisäksi päivän mittaisessa työseminaarissa Työseminaarin vetäjänä toimi konsultti Timo Ojala Talent Partners Public Consulting Oy:stä. Etelä-Savoon on laadittu näiden strategisten linjausten kanssa samanaikaisesti Uusiutuva Etelä-Savo maakuntastrategiaa. Näiden kahden maakunnan toiminnan painopisteitä linjaavan dokumentin yhteys toisiinsa on varmistettu samanaikaisen laadinnan lisäksi valmisteluryhmän yhteisten jäsenten sekä valmistelun tukena toimineen yhteisen konsultin kautta. Kehittämistoimia maakunnassa ohjaa myös Etelä-Savon maakuntaohjelma, jonka laadinta käynnistyy maakunnan strategian valmistuessa. Lisäksi oppilaitosten sekä tutkimusyksiköiden omat strategiat linjaavat osaamisintensiivisten organisaatioiden toimintaa. Koulutuksen ja tutkimuksen strategisten linjausten valmistelun aikana on maakuntaliiton toimesta laadittu myös alakohtainen selvitys maakunnan metsäopetuksesta, ja kevään 2009 aikana valmistuu maakunnan lukioverkkoselvitys kunnallisen päätöksenteon tueksi. Koulutuksen ja tutkimuksen toimien nykytilaa Etelä-Savossa kuvataan taustoittavasti sektoreittain kunkin kappaleen alussa. Tämän jälkeen asetetaan tavoitteet vuodelle 2015 sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Lopuksi kuvataan maakunnan koulutuksen ja tutkimuksen läpileikkaavia teemoja sekä avataan strategisten linjausten toteutumisen seurantaa sekä tulevaa maakunnallista ohjelmatyötä strategisten linjausten valmistumisen jälkeen Maakunnan yhteiset tavoitteet Uusiutuva Etelä-Savo maakuntastrategiaa viimeistellään koulutuksen ja tutkimuksen strategisten linjausten valmistuessa. Uusiutuva Etelä-Savo -strategiaa esittelee kuva 4. Kuudesta maakunnan strategisesta päämäärästä koulutukseen ja tutkimukseen liittyy keskeisesti päämäärä 4: Uudistuneet ja erikoistuneet koulutus- ja tutkimusrakenteet tukevat erityisesti kärkiosaamisalojen menestystä ja ovat kansallista huipputasoa. Tämän strategisen päämäärän toteuttamiseksi maakuntastrategiassa on nostettu esiin kolme kriittistä menestystekijää: toisen asteen koulutuksen tehokkuus ja monipuolisuus, korkeakoulutustarjonnan kilpailukykyisyys sekä tutkimus- ja innovaatiorakenteiden vakiintuneisuus (kuva 5.). Nämä kolme kriittistä menestystekijää sisältyvät oleellisesti myös Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategisiin linjauksiin. Arviointikriteereitä ja mittareita käsitellään tarkemmin tämän raportin viimeisessä kappaleessa. 3

6 Kuva 4. Uusiutuva Etelä-Savon -maakuntastrategia: visio ja strategiset päämäärät. Kuva 5. Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategian strateginen päämäärä 4, kriittiset menestystekijät sen saavuttamiseksi sekä arviointikriteerit ja seurannan mittarit.

7 2. Etelä-Savo vahvistuu sivistyksen ja osaamisen voimalla - millä keinoin? 2.1. Tavoitteena tehokas ja monipuolinen toisen asteen koulutuskokonaisuus Nuorisoikäluokan kehitys alueella vaikuttaa suoraan toisen asteen koulutuksen mitoitukseen ja rakenteellisiin kehittämistarpeisiin erityisesti lukiokoulutuksen kohdalla. Tulevaisuuteen varautumiseksi on tärkeää arvioida millaisilla rakenteilla, sisällöillä ja työnjaolla maakunnassa voidaan parhaiten turvata nuorille hyvät koulutuspalvelut ja huomioida lisääntyvän aikuiskoulutuksen tarpeet. Keskeinen haaste on kehittää nykyistä oppilaitosverkkoa niin, että kaikille voidaan taata korkea koulutuksen laatu, valintojen monipuolisuus sekä kohtuullinen saavutettavuus. Lähtökohtana on, että kaikille peruskoulun päättäville nuorille on tarjolla toisen asteen koulutuspaikka omassa maakunnassa. Toisen asteen koulutuksessa ratkaisut ovat maakunnan kuntien omissa käsissä. Tavoitteet * Lukiokoulutus tarjoaa kaikille nuorille samat edellytykset yleissivistävään koulutukseen ja aitojen valintojen tekemiseen. Verkoston tulee jatkossakin olla rakennettu niin, että nämä edellytykset ovat olemassa ja että uuden opetusteknologian suomat mahdollisuudet ovat koko maakunnan alueella kaikkien oppilaitosten/opiskelijoiden käytössä. * Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on toteutettu tehokas työnjako kokoamalla koulutusta ja kehittämällä toimivia verkostoja. Yleisimmät opetusalat ovat kaikissa maakunnan suurimmissa ammatillisissa oppilaitoksissa: Etelä-Savo ammattiopistossa, Pieksämäen ammattiopistossa sekä Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa. Muiden alojen kohdalla tulee arvioida maakunnan sekä seutujen koulutustarpeiden näkökulmasta tehokkain tapa koulutuksen toteuttamiseksi. Erityisesti tämä koskee metsä- ja logistiikkakoulutusta sekä muita maakunnan strategisesti tärkeitä koulutusaloja (mm. bioenergia, ympäristö, materiaalit, matkailu). Ammatillinen koulutus on kytketty osaksi maakunnan innovaatio- ja TKI-prosesseja. * Toisen asteen koulutuksen sisäistä yhteistyötä vahvistetaan tavalla, joka turvaa opiskelijoille monipuolisten valinnan mahdollisuuksien olemassaolon. * Aikuiskoulutus pystyy nopeasti reagoimaan ympäristön muutoksiin ja se kykenee lyhyelläkin aikataululla toteuttamaan tarvittavaa koulutusta (jatko-, täydennys-, uudelleen koulutus). Erilaisten opiskelijoiden määrä ja siten henkilökohtaisten polkujen tarve näyttää jatkossa kasvavan aikuiskoulutuksen mm. maahanmuuttajien koulutuksen myötä. * Erityisopetuksen toimintaedellytyksistä on huolehdittu ja koulutuksen tasa-arvo toteutuu myös tällä osa-alueella. Toimenpiteet * Maakunnassa on yhdessä eri toimijoiden kanssa laadittu toisen asteen koulutuksen strategia ja toteuttamiseen liittyvät toimenpide-ehdotukset. Strategian toteuttamista jatketaan tehtyjen yhteisten linjausten pohjalta. Tulevassa työssä korostetaan seuraavaa: * Mikkelin ja Pieksämäen ammatillisen koulutuksen kokoaminen yhden järjestäjän osakeyhtiöksi vahvistaa ammatillisen koulutuksen asemaa ja luo edellytyksiä tehokkaalle työjaolle, profiloitumiselle ja opettajuuden monipuoliselle kehittämiselle. Yhteistyötä maakunnan koulutuksen järjestäjien kesken syvennetään entisestään vahvistamaan niiden kilpailukykyä ja vastaamaan ympäristöstä tuleviin koulutus- ja osaamistarpeisiin. * Ammatillista koulutusta tarkastellaan tulevassa koulutustarve-ennakoinnissa yhtenä kokonaisuutena lähtökohtina seutukuntien/maakunnan kehitysnäkymät. Ennakointia kehitetään niin, että se pystyy tuottamaan vastauksia niin lyhyen, keskipitkän kuin pitkänkin ajan koulutus-/ työvoimatarpeisiin. Elinkeinoelämä ja julkinen palvelusektori ovat kiinteästi mukana ennakointiprosesseissa. 5

8 * Kehitetään toimintamalli, jossa toisen asteen koulutus kytketään toimivaksi osaksi maakunnan innovaatio- ja TKI-rakenteita (erityisesti maakunnan strategisilla aloilla). * Lukioverkkoselvityksen pohjalta arvioidaan ja valmistellaan jatkotoimenpiteitä, joilla huolehditaan siitä, että maakuntaan rakentuu optimaalinen lukioverkko. Tässä yhteydessä tulee myös huomioida eri ratkaisujen vaikutukset peruskouluun ja sen ylempiin luokkiin. * Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen toimivia yhteistyömalleja kehitetään edelleen ja saatetaan käyttöön Mun Juttu -hankkeesta saatujen kokemusten pohjalta. Nämä toimenpiteet monipuolistavat kaikkien toisen asteen opiskelijoiden valintamahdollisuuksia ja luovat heille vahvempaa pohjaa niin työelämään kuin jatko-opintoihinkin. * Toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulutuksen sekä työelämän jatkumoista ja yhteistyöstä huolehditaan Kilpailukykyinen korkeakoulutustarjonta sekä vakiintunut tutkimus- ja kehittämistoiminta Korkea-asteen koulutuksen kohdalla maakunnan kohtaamat haasteet ovat vielä mittavammat kuin toisen asteen koulutuksen kohdalla. Ikäluokkien pienentyminen heijastuu erityisesti Itä- ja Pohjois- Suomeen. Vaikka korkea-asteen koulutus onkin luonteeltaan kansallista ja/tai useamman maakunnan aluetta koskevaa, niin ikäluokkakehitys tuo mukanaan entistä tiukemman kilpailun opiskelijoista, opettajista ja tutkijoista. Toimintakenttä on muuttumassa niin, että erityisesti tutkimusta tullaan keskittämään ja yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen profiloitumista vahvistamaan. Tämä merkitsee myös resurssien suuntaamista näiden periaatteiden mukaisesti. Korkea-asteen koulutuksessa kansainvälisyydellä on yhä suurempi merkitys. Eurooppalainen koulutuspolitiikka ja OPM:n kansainvälistymisstrategia ohjaavat koulutusjärjestelmän kehittämistä. Kansainvälinen yhteistyö on entistä tärkeämpää ja tämän yhteistyön kasvu näkyy vahvasti myös innovaatiosekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI). Ammattikorkeakoulut ovat pystyneet kohtuullisen hyvin vahvistamaan omia asemiaan ja niillä on yhä selkeämpi tehtävä suomalaisessa korkeakoulutuksessa. Suurimpana pitkäjänteisen kehittämisen ongelmana on opetusministeriön kautta tulevan kansallisen TKI-rahoituksen vähäisyys, jolloin TKItoiminta on suurelta osin alueellisen projektirahoituksen varassa. Maakunnassa olevat ylipistoyksiköt ovat kehittyneet kilpailukykyisiksi, mutta ovat edelleen erityisesti TKI-toiminnan osalta ammattikorkeakoulujen lailla suuresti riippuvaisia alueelta tulevasta resursoinnista. Maakunnan ammattikorkeakoulujen sekä yliopistoyksiköiden nykyistä tiiviimpi yhteistyö ja keskinäinen työnjako voimistaisivat molempia osapuolia ja edistäisivät vahvojen osaamiskeskittymien syntymistä. Etelä-Savo on koulutuksessa ja tutkimuksessa sidottu nyt ja myös tulevaisuudessa useampaan yhteistyösuuntaan. Maakunnan omalta alueelta puuttuvaa osaamista on haettu ja haettava sieltä, mistä sitä maakunnan näkökulmasta on parhaiten ja korkeatasoisimpana saatavissa. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tiivistyvän yhteistyön ja strategisten liittoutumisten myötä koulutuksen vetovoima kasvaa ja maakunnan kansallinen ja kansainvälinen kilpailukyky vahvistuu. Mikkelin ammattikorkeakoulun strategisen liittoutumisen suunnaksi on valittu Kaakkois- Suomi ja yhteistyökumppaneina Kymenlaakson ja Saimaan ammattikorkeakoulut sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Myös yhteistyön tiivistäminen Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen kanssa (Kuopio, Joensuu) on edelleen ajankohtainen. Etelä-Savossa on panostettu Venäjään ja maakunnassa on tähän liittyvää vahvaa osaamista. Yhteyksien edelleen syventäminen erityisesti Pietarissa ja Pietarin alueella toimivien korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa on keskeistä (Etelä-Savo ja Venäjä, suunnitelma maakunnan Venäjä-toimintojen vahvistamiseksi ) Ammattikorkeakoulut Mikkelin ammattikorkeakoululla (MAMK) sekä Diakonia-ammattikorkeakoululla (Diak) on tärkeä tehtävä tarjota eteläsavolaisille nuorille hyvä, tulevaisuutta turvaava opiskeluvaihtoehto niin, että mahdollisimman moni ammattikorkeakoulun valitsevista nuorista löytävää maakunnassa olevista ammattikorkeakouluista itselleen sopivan opiskelupaikan. Maakunnan oma ikäluokka ei kuitenkaan riitä

9 turvamaan kilpailukykyistä tarjontaa, vaan lisäksi on pystyttävä houkuttelemaan entistä runsaammin opiskelijoita ympäröivistä maakunnista ja laajemminkin kansallisesti ja kansainvälisesti koulutuksen volyymien ja vaihtoehtojen monipuolisuuden turvaamiseksi. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen merkitys kasvaa osana korkeakoulujen aikuiskoulutusta nuorten ikäluokkien koon pienentyessä. Mikkelin ammattikorkeakoulu on menestynyt hyvin ammattikorkeakoulujen kansallisessa keskinäisessä vertailussa. Se on pystynyt uudistautumaan, profiloitumaan sekä vahvistamaan koulutus- ja tutkimustoimintaansa ollen samalla monipuolinen. Mikkelin ammattikorkeakoulu tarjoaa usealla alalla mahdollisuuden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen. Koulutuksen vetovoima on ollut hyvä ja ne tukevat osaltaan MAMK:n profiloitumista ja laadukkuutta. TKI-toiminta on ammattikorkeakoulukentän mittapuun mukaan vahvaa ja suuntautunut maakunnan kannalta tärkeille strategisille aloille (mm. materiaalit, rakennettu ympäristö, elämystuotanto, elintarvikkeet). Diakonia-ammattikorkeakoulu on verkostona toimiva valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, jonka Diak Itä -yksikkö sijaitsee Pieksämäellä. Se antaa merkittäviltä osin koulutusta, joka rekrytoi oppilaita koko maasta erityisesti diakoniapainotteisessa koulutuksessa. Diak Idässä on tarjolla sosiaalialan sekä terveysalan opintoja, joita on tarjolla myös Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Oppilaitosten välillä onkin löydettävä hyvinvointialan toimivia yhteistyömalleja, joilla on merkitystä koko ikääntyvälle maakunnalle. Tutkimuksen asema on vahvistumassa valtakunnallisten toimintamallien kautta. Diak Idässä painoalueena on sosiaalitalouden tutkimus. Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen keskeinen linjaus on korkeakoulujen määrän vähentäminen ja vahvojen strategisten liittoutumien rakentaminen. Tämä on merkinnyt merkittävien uusien korkeakoulukokonaisuuksien syntymistä. Maakunnallisten linjausten on tärkeää tukea tehtyjä korkeakoulujen strategisia linjauksia. Korkeakoulujen strategioiden alueellisessa toteutuksessa on taasen tärkeää näkyä maakunnan tekemät painotukset ja priorisoinnit. Koulutuksen ja työelämän yhteyksien vahvistaminen korostuu. Ammattikorkeakoulujen entistä tärkeämmäksi tehtäväksi nousee jatkossa alueellista kehitystyötä ja elinkeinoelämää tukeva TKI-toiminta. Nykytilanteessa ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan perusresurssit tulevat pääosin alueellisista EU:n rakennerahastovaroista. Tavoitteet * Mikkelin ammattikorkeakoulu muodostaa maakunnan korkea-asteen koulutuksen perustan ja sen kehittymisestä koulutustehtävässä, TKI-toiminnassa ja palvelutoiminnassa huolehditaan pitkäjänteisesti. * Diak Itä on vahva ja omalla koulutusalallaan korkealle profiloitunut kansallinen koulutuksen ja tutkimuksen tuottaja. * Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tarjonta on monipuolista. * Ammattikorkeakouluissa on korkealaatuinen ja kilpailukykyinen ympäristön yritystoiminnan ja julkisen sektorin tarpeita palveleva vakiintuneella pohjalla oleva TKI-toiminta. * Ammattikorkeakoulut ovat omilla vahvuusalueillaan strategisesti liittoutuneet ja rakentaneet yhdessä yhteistyöyliopistojen ja alueen toisen asteen koulutuksen kanssa osaamisketjuja/-klustereita, jotka tuovat olemassa olevan parhaan tutkimusosaamisen ja käytännön sovellutusten suunnittelun sekä toteuttamisen ympäristön toimijoiden käyttöön. Näitä rakenteita on erityisesti maakunnan strategisilla osaamisaloilla. * Ammattikorkeakoulut ovat vahvistaneet kansainvälisiä verkostojaan ja Venäjä-yhteistyön kautta on synnytetty uusia koulutusohjelmia sekä laajaa opiskelija-, opettaja- ja tutkijavaihtoa. Toimenpiteet * Mikkelin ammattikorkeakoulun, Diakin ja maakunnan keskinäistä vuorovaikutusta strategisissa kysymyksissä vahvistetaan. Ammattikorkeakoulujen strategioiden toteutumista tuetaan ja edistetään maakunnan strategisten linjausten pohjalta. * Mikkelin ammattikorkeakoulu muodostaa alueellisen TKI-toiminnan perustan. Mikkelin ammattikorkeakoulun kampukselle luodaan yhdessä yhteistyöyliopistojen kanssa entistä vahvempi ja monipuolisempi maakunnan avainaloja tukeva erityisesti teknologiseen osaamiseen pohjautuva toimintaympäristö (TKI, laboratoriot), joka sisältää myös yhteiset TKI-toiminnan tarvitsemat tukipalvelut. * Diakissa toteutettavan sosiaalitalouden tutkimuksen vakiintumista edistetään profiloituen erityisesti syrjäytymistä ehkäisevään työhön.

10 * Ammattikorkeakouluissa tutkimuksen ja opetuksen yhteyttä vahvistetaan. * Maakunta tukee ja edistää OPM:n tavoitetta sisällyttää valtion budjettiin ammattikorkeakouluille niiden tehtävää vastaava TKI-rahoitus. * Ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys lisää koulutuksen ja tutkimuksen vetovoimaa. Venäjäyhteyksiä vahvistetaan edelleen ja Etelä-Savossa profiloidutaan merkittäväksi kansalliseksi toimijaksi mm. yhteisten koulutusohjelmien kautta (Etelä-Savon Venäjä-toimintojen suunnitelman mukaisesti). * Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmat ja aloituspaikat maakunnissa, joissa ei ole laajaa yliopistokoulutusta, mitoitetaan turvamaan monipuolinen korkeakoulutustarjonta. * Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tarjontaa lisätään edelleen Yliopistot Rakenteelliset muutokset ja uusi yliopistolaki tuovat tullessaan uudenlaisia haasteita. Aalto-yliopistossa yhdistyvät Teknillinen korkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu sekä Taideteollinen korkeakoulu. Itä-Suomen yliopisto yhdistää Joensuun ja Kuopion yliopistot. Nämä uudet rakenteet tuovat markkinoille uudet vahvat toimijat, jotka tähyävät vahvasti kansalliselle ja kansainväliselle huipulle opetuksessa ja erityisesti tutkimuksessa. Olennaista tulevaisuuden kannalta on se, miten yksittäiset yliopistot suhtautuvat omien toimintojensa alueelliseen kehittämiseen ja millaisia yhteistyön muotoja ne pitävät itselleen hyödyllisinä ja tehokkaina. Yhteistyön muotoja ovat strategiset liittoumat, yliopistokeskukset, verkostoyliopistot sekä yksittäiset maakunnan elinkeinoelämää palvelevat yksiköt. Myös maakunnan viesti yliopistojen suuntaan on tärkeä: millaista yliopistollista osaamista Etelä-Savoon halutaan, ja millaisesta yhteistyöstä sekä yliopistot että alue hyötyisivät molemminpuolisesti? Yliopistot ovat julkaisseet omat strategiansa, joiden mukaisesti yliopistot jatkossa kehittävät omaa toimintaansa. Näiden strategioiden pohjalta opetusministeriö tekee omat esityksensä korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen tuleviksi linjauksiksi. Maakunnan kannalta onkin tärkeää, että yliopistotoimintaa on Etelä-Savossa myös tulevaisuudessa. Yliopistot päättävät itsenäisesti alueellisen tehtävänsä toteuttamisen tavoista. Tällöin yliopistojen verkostomaisia toimintamalleja tulevat koskemaan samat haasteet kuin yliopistokeskuksiakin. Yliopistokeskusten arvioinnin yhteydessä tuli näkyvästi esiin yhteistyön lisäämisen ja syventämisen tarve yliopistokeskuspaikkakunnilla. Erityisen tärkeänä pidettiin tiiviimpiä yhteyksiä ammattikorkeakoulujen kanssa Yliopistojen tutkinnonanto-oikeudet eivät tulevaisuudessa enää kasvane, suunta on pikemminkin päinvastainen. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että opetus saattaa nykyistäkin enemmän keskittyä pääkampuksille ja uusia avauksia ei filiaalipaikkakunnille tehdä. Tutkintoon johtava yliopistokoulutus tullee siis jatkossakin säilymään Etelä-Savossa kapeana. Maakunnassa annettavan tutkintoon johtavan koulutuksen kirjo ei riipu yksinomaan maakunnan tahdosta ja/tai toimenpiteistä, vaan siitä millaisena yliopistot näkevät oman kilpailukykynsä ja mitä todellista etua esim. Etelä-Savoon sijoitettu opetus yliopistoille tuo. Tutkintoon johtava yliopistokoulutus on nykyisessäkin laajuudessaan Etelä-Savolle arvokasta, ja se halutaan säilyttää maakunnassa. Etelä-Savossa toimivat yliopistoyksiköt ovat tärkeitä maakunnalle myös tutkimuksessa erityisesti maakunnan kärkiosaamisaloilla. Mikkelissä tutkintoon johtavaa koulutusta antaa Helsingin kauppakorkeakoulu (HSE) ja se tuottaa kauppatieteen englanninkielistä kandidaattikoulutusta (BScBA), josta yleensä jatketaan maisteriopintoihin pääasiassa Helsinkiin tai siirrytään elinkeinoelämän palvelukseen. Koulutuksen olemassaolon jatkuvuus riippuu Aalto-yliopiston strategisista valinnoista. Laadun, kansainvälisyyden, vetovoiman ja tuloksellisuuden perusteella yksikkö on hyvin kilpailukykyinen, ja se halutaan säilyttää maakunnassa. Savonlinnassa on tulevan Itä-Suomen yliopiston (UEF) kolmas kampus Kuopion ja Joensuun ohella. Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen olemassaolo on suuresti riippuvainen tulevasta opettajatarpeesta, yksikön kyvystä tuottaa tutkintoja (erityisesti tohtorin tutkintoja) sekä laitoksen vetovoimasta opiskelijoiden ja opettajienkin keskuudessa. Maakunta on tukenut tutkimusta vahvistavia toimia, mutta tulevaisuus riippuu valtakunnallisista tarpeista ja Itä-Suomen yliopiston strategisista linjauksista sekä tehokkuuteen liittyvistä toimenpiteistä. Itä- Suomen yliopistoon on syntymässä yksi, kahdella kampuksella toimiva, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto. Savonlinnassa voisi

11 myös toteutua koulussa opetettavan terveystieteen sivuainekoulutus. Normaalikoulu ja sen toimintaedellytykset liittyvät kiinteänä osana opettajakoulutukseen. Matkailun verkostoyliopisto ja matkailun tutkimus ovat Itä-Suomen yliopiston vahvuus ja painopiste Savonlinnassa opettajankoulutuksen ohella. Savonlinnassa tulee OPM:n linjausten mukaan olemaan Lapin ohella toinen matkailun yliopistotasoisista tutkimuskeskittymistä. Maakunta on tukenut Savonlinnan matkailualan osaamiskeskittymän vahvistumista. Myös Savonlinnan seudun matkailu- ja elämystuotannon osaamiskeskus verkottaa Savonlinnan kiinteästi niin alan Itä-Suomen korkeakouluverkostoon kuin laajemminkin alan kansalliseen verkostoon. Mikkelin yliopistokeskus (MUC) on verkostomallinen tiedeyhteisö, jonka toiminta perustuu tieteelliseen tutkimukseen, yliopisto-opetukseen ja vuorovaikutukseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Sen vahvuutena ovat neljän emoyliopiston (HY, LUT, HSE ja KY) vankkaan tieteelliseen asiantuntemukseen pohjautuvat osaamisalat, jotka vastaavat alueellisiin tarpeisiin. Yliopistokeskuksen toiminnassa yhdistyvät luontoon ja ympäristöön liittyvien osaamisalojen yhdistäminen tekniikkaan ja yrittäjyyteen. Mikkelin ylipistokeskuksessa mukana olevien neljän yliopiston yhteistyötä koordinoi, sekä niiden toimintaedellytyksiä ja alueellista vuorovaikutusta edistää koordinaatioyksikkö. Mikkelin yliopistokeskuksen sopimus uusitaan vuonna 2009, jossa yhteydessä on myös luontevaa arvioida tulevia yhteistyömuotoja ja toimintamalleja keskuksen nykyisten sekä alueen muiden toimijoiden välillä. Helsingin kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus on kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukyinen erityisesti yrittäjyyteen keskittynyt koulutusorganisaatio, joka antaa sisällöltään ja laajuudeltaan monipuolista yrittäjyyden ja liiketalouden maksullista (täydennys)koulutusta. Koulutus ei johda yliopistolliseen tutkintoon. Pienyrityskeskuksessa tehdään monipuolista liiketalouteen liittyvää tutkimusta, joka palvelee paikallista elinkeinoelämää erityisesti yrittäjyydessä, myynnissä ja markkinoinnissa. Pienyrityskeskukselle on kaavailtu vahvaa asemaa uuden Aalto-yliopiston täydennyskoulutuksessa yrittäjyyden ja pk-yrittäjyyden kehittämisessä ja Pienyrityskeskus vastaa jo nyt luovien alojen (Taik) täydennyskoulutuksesta. Aalto-yliopiston myötä Pienyrityskeskus pystyy toimimaan koko yliopiston osaamisen siirtäjänä alueelle. Helsingin yliopiston (HY) Ruralia-instituutin osaamisalat ovat luomu, luonnonvarat ja elintarvikkeet, maaseutu ja yhteiskunta sekä yrittäjyys ja osuustoiminta. Ruralia-instituutissa tehdään em. aloihin liittyvää tutkimusta, tuotetaan yliopistotasoista sivuaineopetusta ja koordinoidaan yliopisto-opetusverkkoja. Ruralia on menestynyt hyvin niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin tutkimusosaamisessa. Helsingin yliopiston toivotaan vahvistavan Ruraliaa osana vahvaa kansallista ja kansainvälistä maaseudun kehittämiseen keskittyvää osaamisverkostoa. Mikkelissä toimii Kansalliskirjaston digitointikeskus, Mikrokuvaus- ja konservointilaitos. Yksikkö tarjoaa mikrokuvaus-, konservointi- ja digitointipalveluja kirjastoille, muille organisaatioille ja yksityishenkilöille, koordinoi kotimaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen digitointitoiminnan suunnittelua ja toteuttamista, koordinoi kirjastojen digitointiohjelman suunnittelua ja toteuttamista sekä on mukana kansainvälisessä kulttuuriperinnön digitoinnin kehittämisessä. Kuopion yliopiston (jatkossa Itä-Suomen yliopisto/ UEF/Laec) ympäristökemian ympärille rakentunut tutkimus on osoittautunut kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyiseksi. Tutkimus palvelee niin paikallisia kuin kansallisesti ja kansainvälisestikin merkittäviä yrityksiä. Yliopiston toivotaan vakinaistavan tutkimusyksikön perusresursseja. Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) materiaaliteknologia ja bioenergiatutkimus ovat saaneet varsin hyvän jalansijan Etelä-Savossa. LUT verkottaa maakunnassa toimivia osaamisaloja (bioenergia, kuitu-/prosessiteknologia) vahvemmaksi kokonaisuudeksi. Mikkelin seudun osaamiskeskus on kiinteästi kytkeytynyt materiaaliteknologian tutkimukseen (nanoteknologia) ja uusiutuvaan metsäteollisuuteen sekä Savonlinnassa Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen kautta (Savonlinna/Varkaus) uusiutuvaan metsäteollisuuteen erityisteemoina kuitu, prosessit ja elinkaari. Maakunnassa olevien sektoritutkimusyksiköistä Punkaharjulla olevan Metlan asemaa arvioidaan parhaillaan ja yhteistyö on merkittävästi tiivistymässä Joensuun yliopiston kanssa. Mikkelissä on Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) yksikkö, joka toteuttaa MTT:n tutkimusohjelmia, mm. bioenergiatutkimusta ja ilmastonmuutostutkimusta sekä uusiutuvisen luonnonvarojen ympäristötutkimusta. Riistaja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) Saimaan kalantutkimus- ja vesiviljely-yksikkö Enonkoskella on erikoistunut muikkututkimukseen ja järvilohen sekä Saimaan nieriän kantojen pelastamiseen.