Lausunto koulutustarjonnan alueellisista tavoitteista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto koulutustarjonnan alueellisista tavoitteista"

Transkriptio

1 LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö PL Valtioneuvosto Lausunto koulutustarjonnan alueellisista tavoitteista Etelä-Savon maakuntaliitto antaa lausuntonsa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeen, dnro OKM/9/500/2011 (pvm ), liitteenä olevasta muistiosta Opetus- ja kulttuuriministeriön alustava esitys vuoden 2016 koulutustarjonnaksi, koulutustarjonnan alueelliset tavoitteet. Lausunto annetaan maakuntajohtajan hyväksymispäätöksellä. Mikäli Etelä-Savon maakuntahallitus kokouksessaan päätyy muuttamaan lausuntoa, lähetämme maakuntahallituksen hyväksymän lausunnon välittömästi kokouksen jälkeen korvaamaan tämän lausunnon. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt koulutustarjonnan alueelliset tavoitteet esityksensä nk. suuralueittain. Näistä Etelä-Savo muodostaa yhdessä Kymenlaakson, Etelä- Karjalan, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kanssa Itä-Suomen suuralueen. Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä esitetty suuralue muodostaa korkea-asteen koulutuksen osalta perustellun tarkastelualueen. Sen sijaan ammatillisen peruskoulutuksen osalta alue ei muodosta sellaista opiskelijoiden rekrytointialuetta, jota voitaisiin pitää perusteltuna aluejakona. Ammatillinen peruskoulutus tähtää maakunnalliseen ja usein seutukuntaiseenkin koulutustarjontaan. Myös koulutuksen suuntautuminen ensisijaisesti vuotiaiden nuorten koulutukseen, perustelee esitettyjä suuralueita pienempien alueiden tarkastelua. Opetusministeriön esitys pohjaa - nuorisoikäluokan ennakoituun kehitykseen ja yhteiskuntatakuun toteuttamiseen - alueelliseen elinkeinorakenteeseen ja työvoimatarpeeseen - koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen rakenteelliseen kehittämiseen ja koulutuksen laadun turvaamiseen sekä koulutuksen vetovoimaan Etelä-Savon maakuntaliitto pitää ensisijaisena koulutustarjonnan perusteena osaavan työvoiman tarvetta. Tämä ei ole ristiriidassa sille, että ensisijaisesti ammatilliseen peruskoulutukseen valittavien valinta kohdistuu peruskoulun päättäneisiin. Etelä-Savon työvoimatarpeen näkökulmasta opetussuunnitelmaperusteisia aloituspaikkoja tulee varata kuitenkin myös nuorisoikäluokan ulkopuolella oleville. Maakunnassa on muuta maata enemmän tutkintoa vailla olevia. Samoin työvoimakysyntä kohdistuu painollisesti ammatillisen peruskoulutukseen elinkeinorakenteen ja ja siitä seuraavan työvoimakysynnän seurauksena. Ammattikorkeakoulutuksen osalta koulutustarjontaa tulee tarkastella alueellisen tarpeen ohella koulutusyksiköiden maakuntaa laajemman työnjaon perusteella. Siten Etelä- Savossa toimivien kahden ammattikorkeakoulun, Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Dia-

2 2(5) konia-ammattikorkeakoulun, koulutustarjonnasta lähes puolet kohdistuu Etelä-Savoa laajemmalle alueelle. Yliopistokoulutusta Etelä-Savossa tarjotaan Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella, missä järjestetään lastentarhanopettajien, luokanopettajien ja aineenopettajien (kotitalous ja käsityö) koulutusta. Lisäksi Aalto yliopisto järjestää Mikkelin yliopistokeskuksessa englanninkielistä kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon (Bachelor of Science in Economics and Business Administration, BScBA) johtavaa koulutusta. Aloittajamäärä on 80 opiskelijaa ja käytännössä koulutus johtaa ylempään korkeakoulututkintoon Aalto - yliopistossa. Nämä molemmat yliopistokoulutukset tarjoavat koulutusta jo lähtökohtaisesti koko maahan. Etelä-Savon maakuntaliitto kannattaa koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä. Tämä on edennyt Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Kymen ammattikorkeakoulun yhteisenä rakennetyönä myönteiseen ja ymmärtääksemme myös opetusja kulttuuriministeriön haluamaan suuntaan. Maakuntaliitto pitääkin perusteltuna sitä, että ammattikorkeakouluihin esitettyä voimakasta leikkausta ei kohdistettaisi rakennemuutoksessa jo hyvin edenneisiin ammattikorkeakouluihin. Ammatillisen peruskoulutuksen osalta Etelä-Savossa on työ vielä kesken. Maakuntaliitto osaltaan on valmis edistämään tarkoituksenmukaisen oppilaitosverkoston muodostumista maakuntaan. Itä-Suomen suuralueen maakuntien keväällä 2011 tekemät ehdotukset koulutustarjonnan tavoitteiksi vuodelle Ammatillinen peruskoulutus Ammattikorkeakoulut Yliopistot Kymenlaakson maakunta Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Yhteensä Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää suuralueelle vuodelle 2016 seuraavia aloittajamääriä: Ammatillinen peruskoulutus (opetussuunnitelmaperusteinen): 7660 Ammattikorkeakoulut (nuorten koulutus): 4200 Yliopistot (ylempi korkeakoulututkinto): 3000 Ao. Itä-Suomen maakunnat ovat keskustelleet lausunnonvalmistelun yhteydessä opetusja kulttuuriministeriön alustavasta ehdotuksesta ja päätyneet linjaamaan esitystä maakuntakohtaiseen päätöksentekoon seuraavasti: Itä-Suomen maakunnat hyväksyvät ammatillisen peruskoulutuksen osalta Itä-Suomen suuralueelle 8100 aloituspaikkaa. Esitys puolittaa maakuntien keväällä 2011 tekemän ehdotuksen (8472) ja OKM:n tekemän ehdotuksen (7660) välisen eron. Ammattikorkeakoulutuksen osalta maakunnat pitäytyvät keväisessä esityksissään (4186), mikä on sama kuin OKM:n esitys (4200). Tästä syystä Itä-Suomen maakunnat eivät hyväksy OKM:n ammattikorkeakouluille antamassaan palautteessa Itä-Suomen ammattikorkeakouluille tekemiä leikkauksia, Esitetyissä leikkauksissa ei ole huomioitu Itä- Suomen ammattikorkeakouluissa tehtyjä rakenteellisia muutoksia ja niiden sisältämiä vähennyksiä aloituspaikkoihin.

3 3(5) Yliopistojen aloituspaikoissa hyväksytään OKM:n esitys (3000). Etelä-Savon osalta esitetään kuitenkin, että Itä-Suomen suuralueen yliopistojen aloituspaikkoihin lisätään Mikkelissä Aalto yliopiston tarjoama englanninkielisen kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon (Bachelor of Science in Economics and Business Administration, BScBA) johtavat 80 aloituspaikkaa. Koulutus johtaa edelleen käytännössä ylempään korkeakoulututkintoon, jota ei vielä toteuteta Etelä-Savossa. Syy niiden poisjäämiseen alkuperäisestä esityksestä oli se, että OKM pyysi esitystä ylempään korkeakoulututkintoon johtavasta koulutuksesta. Etelä-Savon maakuntaliitto osaltaan hyväksyy edellä mainitun linjauksen Itä-Suomen suuralueen koulutustarjonnan tavoitteiksi Haluamme kuitenkin korostaa, että lopullista päätöstä tehdessään, opetus- ja kulttuuriministeriön tulee huomioida maakunnittaiset erot työvoimatarpeen lähtökohdista koulutustarpeille ja sitä kautta tarjonnan tavoitteille. Maakuntaliitto pyytää opetus- ja kulttuuriministeriötä tarkastelemaan koulutustarjonnan tarpeita alueiden välisten erityispiirteiden pohjalta. Vaikka Etelä-Savossa työllisten määrän toimialoittainen kehitys on laskeva vuoteen 2025 mennessä n. -5,7% eli n työllistä, niin työvoimapoistuman kautta työpaikkoja avautuu samana ajankohtana Etelä-Savosta poistuma on ammattiryhmittäin viidestä yli kymmeneen prosenttiin suurempaa kuin maassa keskimäärin. Poistuman vaikutusta Etelä-Savon työvoimatarpeeseen on selvitetty jäljempänä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemää esitystä on edeltänyt laaja työvoimatarpeen ja koulutustarpeen ennakointityö. Etelä-Savon maakuntaliitto pitää tärkeänä, että tuo työ muodostaa myös alueellisen koulutustarjonnan perustan. Esitämmekin, että alueellisina koulutustarjonnan tavoitteisiin koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan sisällytettäisiin maakunnan liittojen esittämät esitykset koulutusaloittain ja tasoittain. Ammattiin johtavan koulutuksen on vastattava osaavan työvoiman kysyntää Osana koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2016 valmistelua on valmisteltu koulutustarjonnan alueellisia tavoitteita. Aluekehittämislain mukaisesti maakunnan liitot ovat yhteen sovittaneet tätä keskipitkän ja pitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakointityötä alueillaan. Työ on tehty opetushallituksen ohjauksella ja maakunnan liitot ovat voineet osallistua siihen aidosti ja vaikuttaen ennakointityön lopputulokseen. Voidaankin sanoa, että keväällä 2011 opetus- ja kulttuuriministeriön pyytämät esitykset maakunnittaisiksi koulutustarvetavoitteiksi koulutusaloittaisina ja tasoittaisina, perustuivat ennakointityön tuloksena saatuihin maakunnallisiin työvoimatarpeisiin ja niistä johdettuihin koulutustarpeisiin. Koulutustarpeiden ennakointityöhön osallistuivat Etelä-Savosta maakuntaliiton ohella Etelä-Savon ELY -keskuksen asiantuntijat, kuntien omistamat seudulliset elinkeinojen kehittämisyhteisöt, maakunnan koulutuksen järjestäjien edustajat sekä työmarkkinajärjestöt. Lausunnon liitteenä on opetus- ja kulttuuriministeriölle kesäkuussa 2011 jätetty Etelä- Savon maakuntaliiton esitys Etelä-Savon koulutustarjonnan tavoitteet vuodelle Nyt lausunnolla oleva opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus koulutustarjonnan alueellisiksi tavoitteiksi perustuu ensisijaisesti nuorisoikäluokan ennakoituun kehitykseen ja yhteiskuntatakuun toteuttamiseen. Tämä johtaa siihen, että niillä alueilla, joilla nuorisoikäluokan kehitys on muuta maata heikompaa, esitetyllä koulutuksen määrällä ei pystytä vastaamaan nähtävissä oleviin työvoimatarpeisiin. Tämä vaatiikin erityispainotusta aikuiskoulutukselle. Etelä-Savon maakuntaliitto kiinnittää erityistä huomiota Etelä-Savon osalta nuorisoikäluokalle suunnatun koulutuksen ohella aikuiskoulutuksen tärkeyteen ennustetun työvoimatarpeen tyydyttämiseksi. Aikuiskoulutusta tulee suunnata erityisesti sosiaali- ja terveysalalla vanhusten palvelujen ja luonnonvara-alalla maatilatalouden työvoimatarpeen tyy-

4 4(5) dyttämiseen. Näille aloille nuorison hakeutuminen on huolestuttavan vähäistä. Aikuiskoulutuksen merkitystä korostaa myös maakunnan muuta maata alhaisempi koulutustaso. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää koulutuksen järjestäjiltä ja työelämän toimijoilta yhteisiä toimenpiteitä vetovoimaisuuden kehittämisessä opintoaloilla, joissa on työvoimatarvetta, mutta koulutuksen vetovoimaisuus on heikkoa. Työvoiman poistuma suurin koulutustarpeen synnyttäjä Etelä-Savossa Etelä-Savon maakuntaliitto ei pidä mahdollisena, että koulutustarjonta perustuu ammatillisessa peruskoulutuksessa pelkästään nuorisoikäluokkien kehitykseen. Kaikilla koulutusasteilla koulutuksen suuntaamisen lähtökohtana on oltava nähtävissä oleva työvoimatarve. Alueellisesti työvoimatarpeen syntyyn vaikuttavat eri toimialojen kehitys, mutta erityisesti eläköitymisestä johtuva työvoiman poistuma. Etelä-Savon työvoimapoistuma vuosina on noin 53 prosenttia vuoden 2007 työllisestä työvoimasta. Koko maassa vastaava osuus on 46 prosenttia. Pääammattiryhmittäin poistuman ero vaihtelee viidestä yli kymmeneen prosenttiin. Vaikka toimialakehitys vähentääkin noin 2700 työllistä, poistuma on samanaikaisesti työllistä. Vuotta kohti avautuvia työpaikkoja on keskimäärin noin Nuorisoikäluokan vuosittaiseksi keskimääräiseksi kooksi on ennakoitu Etelä-Savossa noin Kuvio: Työvoiman poistuman osuus (%) vuoden 2007 työllisistä

5 5(5) Etelä-Savon maakuntaliitto esittää, että alueellisista koulutustarjonnan tavoitteista käytäisiin syksyn aikana aito vuorovaikutteinen keskustelu, jonka tavoitteena on sitouttaa eri toimijat koulutuksen kehittämiseen osana suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Lisätietoja Etelä-Savon maakuntaliitosta antavat: kehittämispäällikkö Kai Andersin ja maakunta-asiamies Markku Aholainen ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO maakuntajohtajan poissa ollessa Riitta Koskinen aluekehitysjohtaja

POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE

POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE Pekka Kauppinen 29.2.2008 2 Sisällysluettelo...2 1. JOHDANTO..3

Lisätiedot

11.10.2011. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö 4.10.2011 nro OKM/9/500/2011

11.10.2011. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö 4.10.2011 nro OKM/9/500/2011 Lausunto 1 (8) 11.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Asia: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö 4.10.2011 nro OKM/9/500/2011 Lausunto koulutustarjonnan alueellisista

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN LI- SÄÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN 1.1.2009 LUKIEN

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN LI- SÄÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN 1.1.2009 LUKIEN Opetusministeriö KTPO/AM/Tarja Olenius 19.6.2008 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN LI- SÄÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN 1.1.2009 LUKIEN Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärän

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MAAKUNTAVALTUUSTO 13.12.2010 MAAKUNNAN TILA 2010 ~ 0 ~

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MAAKUNTAVALTUUSTO 13.12.2010 MAAKUNNAN TILA 2010 ~ 0 ~ VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MAAKUNTAVALTUUSTO 13.12.2010 MAAKUNNAN TILA 2010 ~ 0 ~ Alkusanat Kesällä 2007 käynnistetyn aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) seurauksena valtion aluehallinnon viranomaisten

Lisätiedot

Suomi osaamisen kasvu-uralle

Suomi osaamisen kasvu-uralle Suomi osaamisen kasvu-uralle Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:14 2 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa

Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön politiikka-analyysejä 2010:1 Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa Taidekasvatus on yleisen huomion kohteena erityisesti perusopetuksen uuden tuntijaon

Lisätiedot

TEM raportteja 30/2011

TEM raportteja 30/2011 TEM raportteja 30/2011 Osaamistarjonnan riittävyys alueilla 2010-luvulla Arviointia työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannosta Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Foredata Oy Alueosasto Raportti 2011 SISÄLLYS

Lisätiedot

1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi

1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi Koulutuspolitiikan osasto PM 21.6.2012 Ammatillisen koulutuksen vastuualue 1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi Taustaa

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoilla

Nuoret työmarkkinoilla Nuoret työmarkkinoilla Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? 14/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Nuoret työmarkkinoilla Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 Marketta Jokinen suunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 OSA A AJANJAKSO TAMMIKUU 2011 KESÄKUU 2011... 2 2 TYÖVOIMA-

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä.

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 6 Koulutuksen markkinoilla - arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä Jenni Pääkkönen Valmisteluraportit 6 joulukuu 2010

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta HAKEMUS CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Centria ammattikorkeakoulu Oy Centria yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 222/2011 Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen ISSN-L 1798-2219 ISSN 1798-2219 (nid.) ISSN 1798-2227 (PDF)

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2015

Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2015 Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2015 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO SISÄLLYS sivu 1. TAUSTAA 1 1.1. Toimintaympäristön muutos 1 1.2. Strategisten linjausten valmistelu

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET

SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET JULKAISUJA 2/2003 SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET 2010 UHO VAI TUHO? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 8.10.2003 keskustelutilaisuuden "Suomalaisen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan osaamistarveselvitys

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan osaamistarveselvitys Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan osaamistarveselvitys TYÖRYHMÄN RAPORTTI, SYYSKUU 20 Kokkolan kaupunki Karleby stad Sisällys. Selvityksen tausta ja lähtökohdat... 2 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers Suomen maaraportti KESÄKUU 2003 JOHDANTO Tämä raportti on Suomen maaraportti OECD:n opettajahankkeeseen "Attracting, developing and retaining effective

Lisätiedot

Kirje 05.10.2011. Opetus- ja kulttuuriministeriön palaute ammattikorkeakouluille ja ammattikorkeakoulujen vuoden 2011 toiminnan raportointi

Kirje 05.10.2011. Opetus- ja kulttuuriministeriön palaute ammattikorkeakouluille ja ammattikorkeakoulujen vuoden 2011 toiminnan raportointi Kirje OKM/47/210/2011 05.10.2011 Ammattikorkeakoulut Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön palaute ammattikorkeakouluille ja ammattikorkeakoulujen vuoden 2011 toiminnan raportointi 1. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN

Lisätiedot

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA 3.12.2014 VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA 1. JOHDANTO... 2 2. TUTKINTOON JOHTAMATON AIKUISKOULUTUS... 5 2.1 Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus...

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ

VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö 26.7.2012 OM 6/021/2011 Anne Rautiainen VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 1. Johdanto...2 2. Vaalilain muuttamista koskeva esitys...2 3.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus. Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 1

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus. Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 1 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 Julkaisu B:67 ISBN 978 951 766 253 6 (nide) ISBN 978

Lisätiedot

barometri barometri barometri barometri barometri barometri AMMATILLISEN RAKEN- K OULUTUS- K EHITTÄ- Ammattiosaamisen barometri 2014

barometri barometri barometri barometri barometri barometri AMMATILLISEN RAKEN- K OULUTUS- K EHITTÄ- Ammattiosaamisen barometri 2014 Ammattiosaamisen barometri 214 AMKE barometri barometri barometri barometri barometri AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT RAKEN- TEELLINEN KEHITTÄMINEN barometri K OULUTUS- MÄÄRÄT JA PALVELUKYKY

Lisätiedot