KEMIJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2020, TOIMENPIDEOHJELMA VUOSILLE KH Työpaikkojen lisääminen. Markkinointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2020, TOIMENPIDEOHJELMA VUOSILLE 2015-2018 KH 23.2.2015 64. Työpaikkojen lisääminen. Markkinointi"

Transkriptio

1 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2020, TOIMENPIDEOHJELMA VUOSILLE KH KV xx 1. Tasapainoinen väestörakenne Väestömäärän kasvu ja Väestötilastot Työpaikkojen lisääminen väestörakenteen Syntyneiden enemmyys Toimivat palvelut tervehdyttäminen Nettomuutto Markkinointi Maahanmuuton edistäminen Imagomarkkinointiin panostaminen Monipuolinen ja laadukas tontti- ja vuokra-asuntotarjonta Maahanmuuttajien määrä Ulkomaalaistaustaiset työntekijät Sijoitus imagotutkimuksissa Uudet yritykset Näkyvyys Tapahtumiin osallistuvien määrä Markkinointivälineissä näkyminen Luovutetut tontit Tonttivaranto Kartoitetaan mahdollisuudet vastaanottaa kiintiöpakolaisia ja tehdään tarvittavat. Palkataan osastoille mahdollisuuksien mukaan myös ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Lapin yhteishankkeessa mukana (House of Lapland) Lappibrändi Vetovoimaiset tapahtumat Markkinoinnin kehittäminen Riittävän ja monipuolisen tonttivarannonsäilyttäminen Kaupungin osastot (varsinkin elinkeinotoimi) Kaupungin osastot (varsinkin sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi) Järjestökiehinen ry. Lapin TE-toimisto Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Maahanmuuttovirasto Elinkeino- ja matkailutoimi Tapahtumien järjestäjät Kaupunginhallitus Itä-Lapin kuntayhtymä Naapurikunnat Tekninen toimi Kemijärven vuokratalot Kemijärven Kehitys Oy

2 2 2. Aktiivinen elinkeinoelämä Yritysten toiminnan tukeminen ja työpaikkojen määrän lisääminen Yritysten kokonaismäärä Uusien yritysten määrä Työpaikkojen määrä Työpaikkaomavaraisuus Asiakaspalaute Tuetaan aktiivisesti olemassa olevien yrityksien toimintaedellytyksiä ja kasvua. Huolehditaan siitä, että kaupungilla on riittävät neuvontapalvelut. Mahdollistetaan aktiivisella maa- ja kaavoituspolitiikalla yritystoiminnan kehittyminen ja uusien toimitilojen syntyminen. Hyödynnetään alkutuotannon olemassaolo ja uusien jatkojalostusmenetelmien innovointi. Arvioidaan päätöksenteossa systemaattisesti yritysvaikutuksia. Otetaan huomioon hankinnoissa kaupungin yhtiöt ja alueen yritykset. Kaupunki turvaa aloittamisen edellytyksiä. Edistetään erikoiskaupan liikkeiden sijoittumista paikkakunnalle. Rakennetaan uusia toimitiloja. Markkinoidaan tyhjiä toimitiloja. Elinkeino- ja matkailutoimi Tekninen toimi Sivistystoimi Lapin TE-toimisto Kemijärven Kehitys Oy Vuokratalot Oy

3 3 Kärkitoimialojen kehittäminen Koulutettu ja sitoutunut työvoima Työllisyyden edistäminen Työpaikkojen määrä Yritysten sijoittuminen Liikevaihto Toisen asteen koulutuspaikat Koulutustasomittari Työllisyystilastot Kelan sakkomaksujen määrä Markkinoidaan kaupunkia matkailun ja palveluiden näkökulmista. Matkailijoiden määrä kasvaa, varsinkin kansainvälinen ostosja lomamatkailu. Puunjalostuksen volyymi kasvaa (puun jatkojalostusklusteri). Kaivannaisteollisuuden kasvu näkyy merkittävästi Itä-Lapin ja Kemijärven elinvoimassa. Hyödynnetään elintarviketuotannossa alueen luonnonvarat ja lähiruokatuotanto. Luodaan yritysten yhteistoimintaketjuja yritysten yhteistoiminnan avulla. Järjestetään alueella verkostoitunutta laaja-alaista ammatillista koulutusta. Suunnitellaan ja toteutetaan koulutukset yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Tuetaan ammattiin valmistuvien nuorten työllistymistä. Lisätään oppilaitosten vetovoimaa. Tuetaan työllisyyttä aktiivisilla toimenpiteillä. Elinkeino- ja matkailutoimi Tekninen toimi Sivistystoimi Tapahtumien järjestäjät Järjestökiehinen ry. Lapin TE-toimisto Sivistystoimi Elinkeino- ja matkailutoimi Työllisyystoimi Lapin TE-toimisto Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö Työllisyystoimi Elinkeino- ja matkailutoimi

4 4 Parannetaan vaikeasti työllistyvien työllistymisedellytyksiä. Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö Lapin TE-toimisto Järjestökiehinen ry.

5 5 3. Toimivat ja laadukkaat palvelut Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut Asiakas- ja tarvelähtöiset palvelut Hyvinvointikertomus SOTE-kustannukset Hoitoon pääsy/hoitotakuu Jonot palveluihin Asiakaskyselyt/Asiakaspalaute Kuntatilastot (vertailutietokanta) Asiakaskyselyt/asiakaspalaute Palvelutarvekartoitukset Kuntalais-/asiakastilaisuudet Organisoidaan peruspalvelut ja tukipalvelut (mm. tietojärjestelmät, hankinnat, henkilöstöpalvelut, taloushallinto, tilat) tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Otetaan huomioon palvelujen tuottamisessa ja organisoinnissa koko kuntakonserni (tytäryhtiöt), joita ohjataan tehokkaasti. Otetaan huomioon palvelujen järjestämisessä kuntayhtymät ja ylikunnallinen yhteistyö. Annetaan asiakkaille mahdollisuus osallistua palvelujen suunnitteluun. Määritellään palvelujen tarve asiakasryhmäkohtaisissa palvelutarvekartoituksissa. Kehitetään sähköisiä palveluja kaikille kohderyhmille. Parannetaan palvelujen ennaltaehkäisevyyttä. Hyödynnetään asiakaspalautetta palvelujen kehittämisessä. Kaupungin osastot Kaupungin tytäryhtiöt Kuntayhtymät (Itä-Lapin kuntayhtymä ym.) Seurakunta Kaupungin osastot Vanhusneuvosto Nuorisoneuvosto Kylätoimikunnat Kansalaisraati Eläkeläisjärjestöt Urheiluseurat Nuorisoseurat Seurakunta Pelastakaa Lapset ry. MLL

6 6 Laaja-alainen kumppanuus ja lähialueyhteistyö Itsearviointi Yhteistyösopimukset naapurikuntien kanssa Ystävyyskuntien tapaamiset Yhteiset kilpailutukset Tehdään yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Korostetaan ystävyyskuntatoiminnassa konkreettisia hyötyjä ja tavoitteita. Syvennetään peruspalveluiden järjestämisessä, organisoinnissa ja elinkeinoelämässä kuntien välistä yhteistyötä. Kaupungin osastot Järjestöt Ystävyyskunnat Itä-Lapin kuntayhtymä Seurakunta

7 7 4. Tasapainoinen kuntatalous Kilpailukykyiset veroprosentit ja maksut Tulot riittävät menojen kattamiseen Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti ja kustannusvastaavasti Keskiarvovertailut Veroprosentti Asiakasmaksujen taso Talousarvion tunnusluvut Tilinpäätöksen tunnusluvut Asiakasmaksujen taso Toiminnan tunnusluvut Tilojen käyttöaste Kunnallis- ja kiinteistöverot ovat enintään vertailukuntien keskitasoa. Asiakas- ja palvelumaksut ovat kohtuullisella tasolla. Käyttötalousmenojen hallinta Kattamatonta alijäämää ei ole. Maksut tarkistetaan vuosittain. Investointien suunnittelu Palvelut tuotetaan tehokkaasti käytettävissä olevilla resursseilla. Tehokas ja tarkoituksenmukainen tilojen käyttö Alennetaan velkamäärää Lainamäärä/asukas Alennetaan lainakantaa suunnittelukaudella. Vuosikate on suurempi kuin poistot Asiakas- ja palvelumaksut ovat oikealla tasolla Valtuusto Kaupunginhallitus Lautakunnat Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Osastot/tilivelvolliset viranhaltijat. Osastot/toiminnasta vastaavat viranhaltijat Tulosaluevastaavat Osastot/toiminnasta vastaavat viranhaltijat Tulosaluevastaavat Tunnusluvut Kattamatonta alijäämää ei ole. Osastot/toiminnasta vastaavat viranhaltijat Tulosaluevastaavat Asiakasmaksujen taso Asiakas- ja palvelumaksujen vuosittainen tarkistaminen Osastot/toiminnasta vastaavat viranhaltijat Tulosaluevastaavat

8 8 5. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Kaupunki on vetovoimainen Työpaikkoja hakeneiden työnantaja. määrät Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Lähtevien työntekijöiden antama työntekijäpalaute Toteutuneet koulutuspäivät (pv/hlö) ja koulutusmäärärahat ( /hlö) Kehityskeskustelut, % henkilöstöstä Henkilöstön koulutustaso Työkyvyttömyyskustannukset (mm. sairauspoissaolo- ja työtapaturmakustannukset, varhe-maksut) Kuntoututustuella olevien määrä Osatyökyvyttömyyseläkkeiden ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Sairauspoissaolot pv/hlö Noudatetaan hyvää työnantajapolitiikkaa kaikessa toiminnassa. Hyvää työnantajakuvaa markkinoidaan osana kaupunkimarkkinointia ja rekrytointia. Panostetaan avainhenkilöiden ja erityisosaajien rekrytointiin. Toteutetaan irtisanoutuneiden lähtöhaastattelut. Työntekijöiden ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään. Käydään kehityskeskustelut henkilöstön kanssa vuosittain. Laaditaan vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstön työssa jaksamista tuetaan ja ongelmiin puututaan varhaisessa vaiheessa. Työturvallisuutta edistetään ja havaitut työturvallisuusriskit poistetaan. Tehostetaan henkilöstön tyhyja virkistystoimintaa. Työhyvinvointiin panostettujen resurssien vaikuttavuutta Henkilöstö Henkilöstöpalvelut Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat Elinkeinotoimi Rekrytointi- ja koulutusorganisaatiot Ammattijärjestöt Media Henkilöstö Esimiehet Kaupungin johtoryhmä Henkilöstöpalvelut Kaupunginhallitus Koulutusorganisaatiot Työttömyysvakuutusrahasto Työterveyshuolto KEVA Työsuojelu Ammattijärjestöt

9 9 Henkilöstöresurssien joustava ja tehokas käyttö Toimiva johtaminen ja omistajaohjaus Tapaturmapoissaolot pv/hlö Työhyvinvointikyselyiden tulokset Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön vaihtuvuus (palkatut työntekijät/ poislähteneet) Sisäisten siirtojen määrä Toteutuneet ylityöt (h/hlö) Omistajaohjauksen toimivuus Työhyvinvointi- ja työilmapiirikyselyiden tulokset arvioidaan. Huolehditaan, että kaupungilla on palvelutarpeitaan vastaava osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstösuunnittelu on ennakoivaa ja hyödynnetään luonnollista poistumaa. Henkilöstövoimavaroja ja työaikaa käytetään suunnitelmallisesti ja tehokkaasti. Konsernissa noudatetaan yhtenäisiä johtamisen periaatteita ja henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstöä johdetaan osallistavasti ja vuorovaikutteisesti. Päätöksentekorakenne on toimiva. Poliittisen ja operatiivisen johtamisen roolit ovat selkeät. Kaupungin johtoryhmä Esimiehet Henkilöstöhallinto Palkanlaskenta Toimielimet Kaupungin johtoryhmä Esimiehet Henkilöstöpalvelut Työsuojelu Konserniyhtiöt

10 10 6. Viihtyisä elinympäristö ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen Ympäristön ja ihmisen Toteutuneet kaavat ja Korostetaan kuntalaisen oman hyvinvointi ja ympäristöarvot hankkeet toiminnan vaikutuksia ja otetaan huomioon vastuuta. suunnittelussa ja toiminnassa. Saavutetaan maakuntakaavatyössä kaupungin asettamat tavoitteet. Huolehditaan siitä, että kaavoitusprosessit etenevät suunnitelmien ja aikataulujen Aktiiviset kuntalaiset ja hyvät vaikutusmahdollisuudet Kuntalaisten osallistaminen Järjestöjen toimintaan osallistuvien määrä Kansalaisraadin kokoontumiskerrat Kuntalaispalaute Kuntalaisaloitteiden määrä Kuulemistilaisuudet Kuntalaistilaisuudet Asiakastilaisuudet mukaisesti. Kehitetään kylien/kaupunginosien elinvoimaa yhteistyössä kaupungin, toimijoiden ja yhdistysten välillä. Tuetaan aktiivista yhdistys-/ kylätoimintaa. Luodaan uusia sähköisiä vuorovaikutuskanavia. Parannetaan kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa elinympäristönsä kehittämiseen. Vammais-, vanhus- ja nuorisoneuvoston toiminta. Järjestetään tilaisuuksia aihepiirien mukaan vuosittain. Tekninen toimi Lapin liitto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kuntalaiset Osastot Kylätoimikunnat Järjestöt Vanhusneuvosto Nuorisoneuvosto Vammaisneuvosto Kansalaisraati Kuntalaiset Osastot Kansalaisraati

11 11 Kuntalaiskyselyt Asiakaskyselyt Kansalaisraati Tehdään netin kautta aihepiirien mukaan. Kyläkierrokset valtuustokausittain. Sähköiset kuulemiset. Kaupunki tarjoaa aktiivisesti mahdollisuuksia vaikuttaa ennen päätöksentekoa. Neuvostojen toiminta. Järjestöt Neuvostot Kyläasiamiehet Valtuuston puheenjohtajisto/ ryhmien puheenjohtajat Johtavat virkamiehet

12 12 7. Saavutettavuus Strategisia tavoitteita tukevat Julkisen liikenteen toimivuus liikennehankkeet Työssäkäyntiliikenteen toimivuus Hankkeiden määrä Edistetään Barents-yhteistyötä (pohjoinen ulottuvuus: Ruotsi, Norja, Venäjä). Edistetään Rovaniemi-Kemijärvi tien perusparannusta. Osallistutaan Kemijärvi-Salla- Kantalahti ratasuunnitelman laadintaan (Koillisväyläyhteys). Edistetään lentoliikenteen toimivuutta (Rovaniemen ja Kuusamon kentät). Edistetään ratayhteyksien kehittämistä maan pääradalla; Kemijärven yöjuna ja tavaraliikenne. Logistiikkakeskus Turvataan peruspalvelutasoinen kaupungin sisäinen joukkoliikenne. Tiivistetään eri liikennemuotojen välistä yhteistyötä. Edistetään Patokangas- Arvospuolen tien rakentamista. Toimivat tietoliikenneyhteydet Kuituyhteyksien kattavuus Rakennetaan koko kaupungin alueelle kuituyhteydet. Luodaan Kaupungin joukkoliikenne- ja kuljetuspalvelut Tekninen toimi Tiehallinto Liikenneturva Poliisi Liikennöitsijät Taksiautoilijat Matkahuolto Valtionrautatiet Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikennevirasto Liikenne- ja viestintäministeriö Ilmailuhallitus Finnair ym. lentoyhtiöt Järjestöt Kaupungin tietohallinto Tietoliikenneyhtiöt

13 tietoliikenneyhteyksien avulla uusia avauksia peruspalveluiden tuottamisessa. Pidetään yllä kaupungin aktiivinen rooli strategisen tason tietoliikenneratkaisuissa. 13

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020 Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen Nurmijärven kunta kehittyy elinvoimaisena hoitaen talouttaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät, kunnan viranhaltijajohto

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN STRATEGIA 2013 2016

VIRTAIN KAUPUNGIN STRATEGIA 2013 2016 VIRRAT, ERINOMAINEN PAIKKA ELÄÄ, ASUA JA YRITTÄÄ VIRTAIN KAUPUNGIN STRATEGIA 2013 2016 Yhteisen tulevaisuutemme tekijät Johdanto Virtain kaupungin strategiaa vuosille 2013 2016 tehdään tilanteessa, jossa

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA 2013 2018 Kunnanvaltuusto 10.12.2012 136 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Strategian rakenne... 4 3 Tausta-analyysit... 5 3.1 SWOT -analyysi... 5 3.2 Skenaariot... 6 4 Missio... 7

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto-osasto 100 Vaalit 150 Tilintarkastus 200 Yleishallinto 230 Elinkeinojen edistäminen HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I YLEISPERUSTELUT... 4 1. KAUPUNGIN ALUE... 4 2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT... 4 3. ELINKEINOT...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 Kaupunginvaltuusto 26.10.2009 Monipuolista palvelutarjontaa viihtyisässä ja luonnonläheisessä kulttuurikaupungissa. Strategian uudistamisprosessi Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 Valtuuston hyväksymä 23.1.2006 ( 3) LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 1 Lopen kunnan strategian päivittäminen Johtoryhmä 5.9., 29.9., 24.10. ja 21.11.2005 Valtuusto 12. - 13.10.2005 Toimialatyöskentely : Hallinto

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

Äänekosken kaupunkistrategia

Äänekosken kaupunkistrategia Äänekosken kaupunkistrategia 2014 2017 www.aanekoski.fi Maailman parhaat traktorit syntyvät Äänekoskella. Ja urheilussakin on ylletty aivan kärkipaikoille. Sisältö 1. Toimintaympäristön arviointia (syksy

Lisätiedot

KAUPUNKISTRATEGIAN SISÄLTÖ 17062013 KV FINAL

KAUPUNKISTRATEGIAN SISÄLTÖ 17062013 KV FINAL KAUPUNKISTRATEGIAN SISÄLTÖ 17062013 KV FINAL Strategia-alueet ja Ennakoiva strategia 1. Historia Millä aiemmin on menestytty 2. Nykytila Nykyiset ylivoimatekijät Keskeiset tunnusluvut ja vertailut 4. Strategiasisältö

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 205 TALOUSSUUNNITELMA 205-207 Valtuusto 08.2.204 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 205-207 SISÄLTÖ Sivu Kunnanjohtajan katsaus 3-6 Kunnan toimintaympäristö 7-6 Kuntastrategia ja hallitusohjelma

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2012

Välitilinpäätös I 2012 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2012 1.1. - 31.7.2012 KH 17.9.2012 Yleiset

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 1 IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toimintaympäristö muuttuu 3. Strategian laatiminen, toteuttaminen ja seuranta 4. Iin arvot ja toimintaperiaatteet 5. Iin visio 6. Tavoitteet

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TURVATTUUN TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TURVATTUUN TULEVAISUUTEEN KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 YHTEISTYÖLLÄ TURVATTUUN TULEVAISUUTEEN KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 SISÄLTÖ STRATEGIAN TARKOITUS JA NÄKÖKULMA 5 TAUSTALLA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 7 KAUHAVA-KONSERNIN

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut)

Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut) Hailuodon kunta Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut) Käsittely Kunnanhallitus 25.5.2015 113 2 Sisällys Talousarvion rakenne

Lisätiedot