Tulevaisuuden kansalaisopisto. Päänvaivaa vai ratkaisun avaimia organisaatiokulttuurista. Leena Eloranta Rehtori Etelä-Karjalan kansalaisopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden kansalaisopisto. Päänvaivaa vai ratkaisun avaimia organisaatiokulttuurista. Leena Eloranta Rehtori Etelä-Karjalan kansalaisopisto"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden kansalaisopisto Päänvaivaa vai ratkaisun avaimia organisaatiokulttuurista Leena Eloranta Rehtori Etelä-Karjalan kansalaisopisto

2 Päänvaivaa? Millainen on kansalaisopistojen organisaatiokulttuuri Miten sitä voisi käyttää toiminnan johtamiseen Millainen on innovatiivinen kansalaisopisto ja innovatiivisuutta tukeva kulttuuri

3 Organisaatiokulttuurin vaikutusvalta Kaikkeen organisaation jäsenten käyttäytymiseen, ja suhtautumiseen asiakkaisiin, kilpailijoihin, toimittajiin ja toisiinsa Siihen, miten hyvin strategiat ja henkilöstöresurssit integroituvat keskenään Lisää 2 tuntia päivään Organisaatiokulttuuri syö strategian lounaaksi Organisaatiokulttuurin tyypin tunnistaminen auttaa pääsemään haluttuihin tuloksiin tulevaisuudessa Myös kouluja koskevissa tutkimuksissa on todettu, että kulttuurilla on keskeinen vaikutus sekä koulun toimintaan että oppimistuloksiin

4 Mitä organisaatiokulttuurista näkyy?

5 Mitä löytyykään pinnan alta?

6 Mitä organisaatiokulttuuri oikeastaan on Vuorovaikutukseen perustuva ja ryhmäoppimisen (ongelmien ratkaisemisen) tuloksena syntyvä toimintamalli. Sen luo ja sitä ylläpitää ryhmän yhteistoiminta. OK yhdistää organisaation henkilöstöä oletusten, arvojen, uskomusten ja säännönmukaisen käyttäytymisen tasolla Osa näistä arvoista on alitajuisia, ja vaikeita tunnista Eli arkisesti: Se, miten teemme asiat meidän opistossamme Ja se liima, mikä meitä yhdistää

7 Kulttuuriin liittyviä asioita Kulttuuri syntyy ensisijaisesti johtajien toiminnan ja esimerkin kautta. Kulttuurin rajat määräytyvät johdon mielen rajojen mukaan? Kulttuurilla keskeinen rooli muutosten johtamisessa: Vaikkapa Latistuksen mankelista - edistyksen myllyksi? Kehittyy usein pitkän ajan kuluessa Mitä isompi organisaatio, sitä enemmän on muurattuja peruskiviä, tekijöitä, jotka pitävät asiat paikallaan

8 Alakulttuurit Jos organisaatiokulttuuri ei ole riittävän voimakas tai sillä ei ole yhtenäistä arvopohjaa, syntyy alakulttuureja, jotka riittävästi voimistuessaan johtavat helposti sisäisiin kiistoihin ja hajautumiseen Osa-kulttuureita syntyy silloin, kun ihmisillä ei ole mahdollista jatkuvaan tai säännölliseen vuorovaikutukseen Alakulttuureja muodostavat yleensä samantaustaiset, samantyyppisiä tehtäviä tekevät ja keskenään jatkuvassa vuorovaikutuksessa olevat henkilöt.

9 Organisaationkulttuuri muutokset - muuttaminen Organisaation johdolla täytyy olla käsitys siitä, millainen kulttuuri tukee haluttuja tavoitteita ja strategioita Organisaatiokulttuurin ominaisuudet eivät helposti muutu, vaikka organisaation muodollisia rakenteita ja prosesseja muutetaan Muutoksessa jäävuoren veden alla oleva osaa alkaa tulla näkyviin ja kuulua Mikään ei muutu, jos ei kukaan suutu Ihmiset on muutoksessa tärkein ja vaikein asia, koska juuri siellä ne arvot ja asenteet on.

10 Kipinöintiä fuusioissa Organisaatioiden yhdistymisessä johto huolehtii enemmän sopimuksista ja pinnallisista asioista kuin organisaatioiden kulttuurien integroimisesta Täytyy ajatella etukäteen erilaisia kulttuureita yhdistymisissä ja sitä millaisen uuden kulttuurin halutaan olevan

11 Vahva ja heikko kulttuuri Kulttuuri on niin vahva, kuinka paljon arvoista ja tavoitteista ollaan yhtä mieltä Vahva kulttuuri on hyvä, koska se antaa selkeän tarkoituksen ja tavat Voiko olla liian vahva? Strength of weak ties

12 KULTTUURIN TUNNISTAMINEN Organisaatiot voivat näyttää pintapuolisesti, artefaktien tasolla hyvin samankaltaisilta. Kuitenkin ne voivat erota arvoiltaan ja perusoletuksiltaan suuresti. Kulttuurin tunnistaminen on vaikeaa, juuri siksi, että sen osat on piilossa Johdolla on yleensä henkilöstöä paljon positiivisempi käsitys monista organisaation sisäisistä asioista ja myös kulttuurista Siksi on muodostunut useampiakin typologioita.

13 Organisaatiokulttuuri kouluissa Oppilaitosten toimintakulttuuria on toistaiseksi tutkittu varsin vähän. Kuitenkin organisaatiokulttuuri näyttelee merkittävää roolia niissä muutoksissa, joissa oppilaitokset elävät. On sanottu, että kun tunnistetaan koulutusorganisaation kulttuuri, niin voidaan päätellä miten se selviää tulevaisuudessa ja millaisia tuloksia syntyy

14 Organisaatiokulttuuri kouluissa AMK tutkimus (Jaatinen, P. 1999): Liiketalouden omissaan pyörivä porilainen kulttuuri Liiketalouden kriittinen raumalainen kulttuuri Sosiaalialan ihmiseen uskova kulttuuri Terveysalan itseensä uskova kulttuuri Tekniikan entiseen kiinnittyvä kulttuuri

15 Kulttuuri kansalaisopistoissa Jokainen opisto on erilainen kulttuuriltaan kuten toimintaympäristöltäänkin Osakulttuurit - ydinkulttuuri Tilojen merkitys Kunnallinen yksityinen Opistojen yhdistymisten haasteet Onko dynaaminen ja tulevaisuuteen suuntaava kansalaisopiston kulttuuri ja kuntatason hallinnollinen kulttuuri ristiriidassa keskenään

16 Scheinin tasot: jäävuori Mikä näkyy esim. kirjoitetussa tekstissä ja viestinnässä Kannattaa kysyä ja keskustella Millainen opisto meillä on? Mitä meillä arvostetaan? Millaiset ihmiset menestyvät meillä? Mitkä ovat kehittämisen painopistealueet, mitä mieltä niistä ollaan? Mihin meillä ihmisiä kannustetaan Mikä meitä yhdistää Mikä on suurin virhe mikä meillä voidaan tehdä

17 Hofsteden dimensiot Valtaetäisyys (miten hyvin vähemmän valtaa omaavat hyväksyvät epätasaisen vallan jakautumisen) Individualismi kollektiivisuus (minä vai me) Maskuliinisuus-feminiinisyys (miten tärkeää kilpailu ja voittaminen on) Epävarmuuden välttäminen (miten hyvin siedetään epämääräisiä ja tuntemattomia tilanteita) Pragmatismi (miten hyvin ymmärretään, että kaikkea ympärillä tapahtuvaa ei voi selittää) Indulgence (miten hyvin ihmiset pyrkivät kontrolloimaan halujaan ja impulssiivisuuttaan perustuen saamaansa kasvatukseen)

18 Kilpailevien arvojen malli Cameron ja Quinn Organisaatiokulttuurien luokittelu neljään ryhmään sen mukaan, arvostetaanko organisaatiossa joustavuutta vai vakautta ja toisaalta onko huomion polttopisteessä sisäinen yhtenäisyys vai ulkoiset kohtaamiset. JOUSTAVUUS SISÄÄNPÄIN SUUNTAUTU- NEISUUS ULOSPÄIN SUUNTAUTU- NEISUUS KONTROLLI JA PYSYVYYS

19 KILPAILEVIEN ARVOJEN MALLI JOUSTAVUUS KLAANI- KULTTUURI ADHOKRAATTINEN KULTTUURI SISÄÄNPÄIN SUUNTAUTU- NEISUUS Yhteisöllisyys ja osallistuminen Ystävällinen ja huolta kantava työympäristö Tiimi- ja yhteistyö Sitoutuminen HIERARKINEN KULTTUURI Joustavuus, dynaamisuus Luovuus, oma-aloitteisuus Uudistuminen, kokeilut Riskinottaminen, vapaus Sisäinen yrittäjyys TULOSORIENTOITUNUT KULTTUURI ULOSPÄIN SUUNTAUTU- NEISUUS Sisäinen yhdenmukaisuus Pysyvyys ja kontrolli Ennustettavuus Tehokkuus Muodollinen työympäristö Kilpailuhenki, suorituskeskeisyys Menestyminen suhteessa kilpailijoihin Tehokkuus Tavoitteet ja tulokset tärkeitä KONTROLLI JA PYSYVYYS

20 CULTURE PROFILES OF THE FULL-TIME STAFF CLAN CULTURE Flexibility, ADHOCRACY CULTURE Internal focus External focus HIERARCHY CULTURE Order, stability MARKET CULTURE CASE A CASE B CASE C CASE D

21 CULTURE PROFILES OF THE PRINCIPALS CLAN CULTURE Flexibility, ADHOCRACY CULTURE Internal focus External focus HIERARCHY CULTURE Order, stability MARKET CULTURE CASE A CASE B CASE C CASE D

22 Culture profile for CASE C CLAN CULTURE TYPE Flexibility, ADHOCRACY CULTURE TYPE Internal focus External focus HIERARCHY CULTURE TYPE Order, stability MARKET CULTURE TYPE Principal Full-time staff

23 Culture profile for CASE B CLAN CULTURE TYPE Flexibility, ADHOCRACY CULTURE TYPE Internal focus External focus HIERARCHY CULTURE TYPE Principal Order, stability Full-time staff MARKET CULTURE TYPE

24 Culture profile for CASE D CLAN CULTURE TYPE Flexibility, ADHOCRACY CULTURE TYPE Internal focus External focus HIERARCHY CULTURE TYPE MARKET CULTURE TYPE Order, stability Principal Full-time staff

25 Culture profile for CASE A CLAN CULTURE TYPE Flexibility, ADHOCRACY CULTURE TYPE Internal focus External focus HIERARCHY CULTURE TYPE Order, stability MARKET CULTURE TYPE Principal Full-time staff

26 Tähän kulttuurin tunnistamiseen (Kilpalevien arvojen viitekehys) liittyvän kyselylomakkeen voi pyytää sähköpostilla Leena Elorannalta sähköposti:

27 Kulttuurin merkitys arjessa Jos tavoitteena on luovuus ja innovaatiot: työskentelytavan pitäisi olla suhteellisen vapaa ja keinojen sijaan keskittyä vahvasti tavoitteisiin. Jos tavoitteena on turvallisuus ja luottamuksellisuus riittävä kurinalaisuus ja prosessien tarkka noudattaminen ovat tärkeitä piirteitä kulttuurissa. Jos tavoitteena on pitää ihmiset talossa ja tyytyväisinä, johtamistavan pitäisi olla melko hyväksytty ja samastumisen aste riittävän korkea.

28 2 Nyt ja tulevaisuudessa KLAANI Flexibility, ADHOKRATIA Internal focus External focus HIERARKIA MARKKINAT Order, stability Tulevaisuus Nyt

29 Jos opistot haluavat olla innovatiivisia Pitäisi ensiksi miettiä mitä käsite innovaatio meillä tarkoittaa Sen jälkeen tulee laatia tavoitteet ja strategia varsinkin isoissa opistoissa, pienemmissä voisi riittää innovaatioita tukevan kulttuurin rakentaminen Ei tarvita välttämättä mitään muodollisia prosesseja, ideoiden nopea kokeilu on meillä keskeistä. Aarteita ovat innovatiiviset henkilöt, joilla on myös hyvät sosiaaliset taidot, tämä kannattaisi ottaa huomioon opettajia palkattaessa

30 Innovatiivisuuden rooli opistoissa Kun etsitään mahdollisuuksia menestyä tulevaisuudessa, innovatiivisuuden merkitys tuntuisi olevan suuri Innovatiivisuus ei kuitenkaan opistoissa ole tällä hetkellä suunnitelmallista vaan enemmän puuhastelua tai rönsyilyä? Ensimmäiseksi pitäisi päättää mikä rooli innovatiivisuudelle annetaan tai sillä on opistossa: onko se osa strategiaa, tarkoituksellista ja jatkuvaa toimintaa vai vain sattumanvaraisten onnistumisten ja kokeilujen tai rönsyilyjen paikka Hallinnon, ylläpitäjän ja päätoimisten asenne tärkeää

31 Innovatiivisuuden merkitys opiston toiminnassa Liittyy oleellisesti perustehtävään Parantaa imagoa ja houkuttelee siten innovatiivisia opettajia ja yhteistyökumppaneita Yksi ratkaisu resurssien vähäisyyteen Luo elinvoimaa, ja on siten ikään kuin lisäresurssi

32 Innovatiivisen kulttuurin sisältöä Arvoja ja piirteitä Joustava, avoin, kokeileva, dynaaminen, aikaansa seuraava, yhteistyötä painottava, luova, tulevaisuuteen suuntaava ja virheitä sietävä Kulttuurityyppi Monipuolinen kulttuurityyppi, pääpaino adhokraattisessa ja klaanikulttuurissa

33 Tärkeää innovatiivisuuden kehittämisessä Sekä muodollinen että epämuodollinen kommunikaatio Yhteistyö Innovatiiviset tavat yhteistyöhön Sosiaaliset verkostot tärkeitä

34 Ihmissuhteita korostava kulttuuri HUOMIO ORGANISAATION SISÄISIIN TOIMINTOIHIN yhteinäisyyttä korostava kulttuuri Kilpailevien arvojen malli Cameron ja Freeman JOUSTAVUUS, KESKEISTÄ: yhtenäisyys, osallistuminen, tiimityö, perheenomaisuus, sitoutuminen työyhteisöön on korkea JOHTAJA: mentori, fasilitaattori, perheen pää KOOSSA PITÄVÄ VOIMA: lojaalisuus, traditiot, ihmisten välinen koheesio STRATEGIA: tavoitteena kehittää henkilöresursseja, sitoutumista ja moraalia, ihmisten välisiä suhteita ja yhteistyötä MENESTYSTEKIJÄT: Asiakaslähtöisyys, ihmisten huomioiminen KESKEISTÄ: järjestys, selkät säännöt, määräykset, yhdenmukaisuus, tehokkuus, informaation hallinta, kommunikaatio ja vakaus JOHTAJA: koordinaattori, organisoija, hallinnollinen johtaja SITOVA VOIMA: säännöt, prosessit, selkeät odotukset menettelytavat STRATEGIA: tavoitteena kehittää toimintaa kohti stabiiliutta, ennustettavuutta, häiriötön toiminta MENESTYTEKIJÄT: kustannustehokkuus KESKITTYNEISYYS Leena Eloranta markkinat Luovuutta ja aloitteisuutta korostava kulttuuri KESKEISTÄ: luovuus, sisäinen yrittäjyys, dynaamisuus, sopeutumiskyky, rohkaistaan aloitteisuutta ja vapautta toimia JOHTAJA: yrittäjä, innovaattori, riskinottaja KOOSSA PITÄVÄ VOIMA: yrittäjyys, joustavuus, kokeilut, uuden luominen STRATEGIA: tavoitteena kehittää innovatiivisuutta, kasvua, saada uusia resursseja ja olla kehityksen kärjessä MENESTYSTEKIJÄT: Uudet innovatiiviset tuotteet ja palvelut KULTTUURIN TYYPPI: Rationaalisuus, tulosorientoitunut kulttuuri MÄÄRÄÄVÄT OMINAISUUDET: kilpailuhenkisyys, suorituskeskeisyys, päämäärätietoisuus, tärkeää maine ja menestys, kilpailukykyinen hinnoittelu, tavoitteiden asettaminen, tulos ja tekemisen tehokkuus JOHTAJA: päättäväinen, kilpailuhenkinen, painottaa tuottavuutta SITOVA VOIMA: tavoitteet, tuotanto ja kilpailu, voittamisen henki STRATEGIA: tavoitteena kehittää toimintaa kohti kilpailuetuja ja markkinajohtajuutta MENESTYSTEKIJÄT: markkinaosuus ja uudet HUOMIO ORGANISAATION ULKOISEEN MAAILMAAN aloitteisuutta korostava kulttuuri 3

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Organisaatiokulttuuri muutoksessa Janne Matikainen 1.3.1999

Organisaatiokulttuuri muutoksessa Janne Matikainen 1.3.1999 Organisaatiokulttuuri muutoksessa Janne Matikainen 1.3.1999 B Sisällys 1. Johdanto 1.1 Tarina British Airwaysin organisaatiokulttuurin muutoksesta 1.2 Kirjan tarkoitus 2. Mitä organisaatiokulttuuri on?

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Pörsti, Jenna Rautio, Anni 2013 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Luova ote huippusuoritukseen ketterästi yksin ja yhdessä

Luova ote huippusuoritukseen ketterästi yksin ja yhdessä Eija Mäkirintala FT Eija Mäkirintala on Altonova Oy:n toimitusjohtaja. Hän toimii luovuuden ja huippusuorituksen valmentajana sekä uuden aallon Business Coachina. Eija väitteli ensimmäisenä Suomessa coachingista

Lisätiedot

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Johtamisen tulevaisuuden visio Adriaan Bekman Johdanto Heti toisen maailmansodan jälkeen Peter Drucker, johtamisteorioiden edelläkävijä,

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus Yrityksen johtaminen Pro gradu tutkielma Kesäkuu 2014 Ohjaaja: Helena Forsman Heikki Ojanen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Organisaatiokulttuurin ymmärtäminen laatutyön menestystekijänä

Organisaatiokulttuurin ymmärtäminen laatutyön menestystekijänä Click to edit Master title style Organisaatiokulttuurin ymmärtäminen laatutyön menestystekijänä Kulttuuri on se, missä me toimimme. Voidakseen kehittää toimintaa, varmistaa sen laatu tai muuten edistää

Lisätiedot

INNONews. Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä

INNONews. Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä INNONews Innotiimin lehti asiakkaille ja kumppaneille 2009 Innovatiivisuutta tarvitaan juuri nyt! Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä Nokia:

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa

Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna Virta

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma

Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma Talouselämän viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Jane Ora 2014 Johtamisen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri

Turvallisuuskulttuuri ESPOO 2008 VTT PUBLICATIONS 700 Teemu Reiman, Elina Pietikäinen & Pia Oedewald Turvallisuuskulttuuri Teoria ja arviointi VTT PUBLICATIONS 700 Turvallisuuskulttuuri Teoria ja arviointi Teemu Reiman, Elina

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot