Tukea terveyspalveluiden eturintamaan - Akuuttisairaala Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tukea terveyspalveluiden eturintamaan - Akuuttisairaala Oy"

Transkriptio

1 Tukea terveyspalveluiden eturintamaan - Akuuttisairaala Oy Esitys Tampereen kaupungin erikoissairaanhoidon tulevaisuuden toimintamallista Kari Hakari Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus 1

2 Sisältö 1. Selvitystyön toteutus 2. Toimeksiannon lähtökohdat 3. Hatanpään sairaalan asemointi palvelujärjestelmään 4. Hatanpään sairaalan palvelukonsepti 5. Kriittiset resurssit 6. Organisaatiomuoto tukemaan tavoitetta 7. Yhteenveto 8. Jatkotoimenpiteet Liitteet Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus 2

3 1. Selvitystyön toteutus Pormestari velvoitti konsernihallintoa vuoden 2009 talousarvion valmistelun yhteydessä tekemään esityksen kaupungin oman erikoissairaanhoidon tulevaisuuden toimintamallista vuoden 2009 aikana. Tämän työn pohjaksi Mercuri Urval Oy:ltä, konsulttina Pasi Honkalahti, tilattiin selvitys, jossa avainhenkilöiden haastatteluiden sekä aikaisemmin tehtyjen selvitysten pohjalta tehtiin esitys Hatanpään sairaalan tulevaisuuden organisaatiomallista Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto päätti , että kehittämistyötä jatketaan esitettyjen toimenpide-ehdotusten mukaisesti. Kehittämistyö jatkuu välittömästi. Toteutusaikataulu täsmentyy jatkovalmistelun yhteydessä (Toteutuksen tavoiteaikana tai ) Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus 3

4 2. Toimeksiannon lähtökohdat Suhde kaupungin hallinto- ja toimintamalliin kaupungin hallinto- ja toimintamallin uudistamisessa painopiste on ollut tilaajatoiminnan rakentamisessa, nyt siirrytään tuotanto-organisaatioiden kehittämiseen kaupungin oman erikoissairaanhoidon tavoitteet ja ydintehtävä tarkennettava, tästä 2000-luvulla tehty useita selvityksiä Suhde toiminnallisiin tarpeisiin palveluiden kysynnässä tapahtunut muutoksia, viimeisin analyysi nosti esiin akuutin kuntoutuskapasiteetin lisätarpeen kustannusvertailut osoittavat, että hoitoketjuihin liittyvät erilaiset ongelmat (kapasiteetti-, koordinaatioja osaamisongelmat) nostavat erikoissairaanhoidon kustannustasoa ketjujen toimivuuteen liittyviä ongelmia pyrittävä minimoimaan Suhde terveydenhuollon yleisiin työnjakotrendeihin ja lainsäädännöllisiin uudistuksiin mikä on kaupungin oman erikoissairaanhoidon olemassaolon tarkoitus terveydenhuoltolain uudistus ohjaa keskittämiseen, erikoistumiseen sekä perustason erikoissairaanhoidon jalkauttamiseen perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tueksi miten ym. yleinen tahtotila toteutetaan Tampereen mallissa Suhde sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon perusrakenteeseen (Päivi Sillanaukeen selvitys 2004) tarve säilyttää oma erikoissairaanhoito kustannusvertailun vuoksi erikoissairaanhoidon itsenäinen rooli keskitettynä palveluyksikkönä pyrkimys liikelaitokseksi nopean kierron yksikkö ei laitoshoitoa Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus 4

5 3. Hatanpään sairaalan asemointi palvelujärjestelmään Ydintehtävän selkiytys = akuuttisairaala, joka profiloituu nopean kierron sairaalaksi, tuottaa avopalveluiden tarvitsemat perustason erikoissairaanhoidon palvelut. Tärkein potilasryhmä on ikääntynyt väestö. Akuuttisairaala tukee ensisijaisesti perusterveydenhuoltoa. Toimintafilosofia: auttaa omalääkäreitä hoitamaan potilasta sairauksiensa kanssa. Potilastuntemus ja hyvät yhteydet avopalveluihin keskeisin onnistumisen edellytys. Keskeisimmät potilasvirrat tulevat omalääkärijärjestelmän ja päivystyksen kautta. Lisäksi: toimii TAYSista kotiutettavien kuntoutusta vaativien potilaiden hoitopaikkana (asiakasohjausyksikkö vastaa potilasvirran koordinoinnista) Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus 5

6 4. Hatanpään sairaalan palvelukonsepti Akuuttisairaala, jossa Akuuttihoitoa (lyhytaikainen kuntoutus) geriatrisille, neurologisille, perussisätautipotilaille, päiväkirurgisille, ja lyhytjälkihoitoisille kirurgisille potilaille Palvelut tutkimusta, toimenpiteitä, lyhytkestoista kuntoutusta ja konsultaatiotoimintaa Kliiniset tukipalvelut diagnostiikkaa (kuvantaminen ja laboratoriopalvelut) Muita tärkeitä toimintoja: opetus sekä hoitoketjujen johtaminen Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus 6

7 Akuuttisairaala Oy esimerkki toimintamallista Johtaminen ja kehitys Lääketieteellinen prosessi Taloudellinen ohjaus Erikoispoliklinikat Osastot (profiloidut) Palvelulinja 1: Akuutti kuntoutus Potilasohjaus Palvelulinja 2: Medisiininen hoitolinja Palvelulinja 3: kotisairaanhoito Potilasohjaus Palvelulinja 4: päiki- ja lyhki Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus 7

8 5. Kriittiset resurssit - henkilöstö Akuuttisairaalan tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi panostettava: Erikoislääkäriresurssien strategiseen suunnitteluun Hoitotyön strategiseen kehittämiseen Strategisiksi tavoitteiksi esimerkiksi: Hyvin resursoitu omalääkärijärjestelmä vähentää erikoispoliklinikan käytön tarvetta Erikoislääkärit pääsääntöisesti akuuttisairaalan henkilöstöksi (työn kierto, opetustoiminnan järjestäminen, sitouttaminen, vakiintuneet henkilösuhteet) Työnkuvien haastavuuden ja monipuolisuuden lisääminen Joustoja työaika- ja palkkauskäytäntöihin Panostuksia koulutukseen (ei tutkimuspainotusta) Hoitotyön uusien vastuiden lisääminen, vastuuta osastotoiminnan tehokkuudesta Akuuttisairaalan on oltava kilpailukykyinen työnantaja! Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus 8

9 6. Organisaatiomuoto tukemaan tavoitetta Akuuttisairaalasta in-house yhtiö (tuottaa palveluita vain omistajalleen), koska ei tarvetta operoida markkinoilla, vaan tukea omaa perusterveydenhuoltoa selkeämpi ohjattava kuin liikelaitos (hallitus, yhtiökokous, yhtiöjärjestys) kykenee tehostamaan paremmin prosessien läpinäkyvyyttä (laatu, kustannusrakenne) vastuu potilaista, henkilöstöstä, toiminnasta kokonaisuutena selkeämpi (estetään osaoptimointi!) omistusrakenteella voidaan toiminnan kehittämiseen ottaa mukaan kaupungin ulkopuolisia toimijoita (PSHP) Yhtiöllä voidaan pidemmällä (tai lyhyelläkin) aikavälillä tehdä omistajastrategisia ratkaisuja: Omistusrakenteen kehittäminen Akuuttisairaalan toimintakonseptin kehittäminen ottamalla siihen uusia palveluja tai luopumalla joistakin palveluista Kumppanuuksien kehittäminen Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus 9

10 7. Yhteenveto 1. Hatanpäästä AKUUTTISAIRAALA, joka tukee kaupungin perusterveydenhuoltoa. 2. Toimintamuodoksi IN HOUSE - YHTIÖ tuottaa palvelut vain kaupungille (ja mahdollisesti seudun kunnille) 3. Akuuttisairaalan toimintamallin pohjaksi hoitolinjat (prosessit) ja näiden tarvitsemat resurssit vastuuta hoitolinjojen johtamiseen. 4. Osa toiminnoista ja resursseista neuvoteltava PSHP:n kanssa 5. Tilaajan ja konsernijohdon vastuulle jää edelleen ketjuohjaus. 6. Akuuttisairaala ei operoi markkinoilla. 7. Sairaanhoitopiirin halukkuus omistukseen yhtiössä on selvitettävä Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus 10

11 8. Jatkotoimenpiteet 1. Nopea ja riittävä tiedotus asiasta. Informoitavat tahot sen jälkeen kun periaatepäätökset etenemisestä tehty: 1. Sairaalan johto 2. Sairaalan henkilöstö 3. Yhteistyökumppanit (avopalvelut, laitoshoito, PSHP) 2. Asiantuntijatyöryhmä määrittelemään akuuttisairaalaan jäävä toiminta (tilaaja, sairaalan johto, konsernin edustus) 3. Prosessien (palvelulinjojen) organisointi ja miehitys sekä kehittämisjärjestys. 4. Yhtiöittämisjärjestelyiden projektointi ja aikataulutus 5. Läpivientisuunnitelman laadinta sekä hallinnossa että sairaalassa Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus 11

12 Liite 1: asiakirja-aineisto Ahvenainen Jari (arviointiryhmä) Helsingin kaupungin terveyskeskuksen akuuttisairaalan vuodeosastotoiminnan arviointitutkimus, 2007 Isolauri Jouko Erikoissairaanhoidon alueellisen palvelutuotannon arviointi ja siihen liittyvät työnjakokysymykset Pirkanmaalla, 2001 Työryhmäraportti Tampereen kaupungin terveyskeskuksen yöpäivystyksen mahdollinen siirto TAYSin ensiapuun sekä Hatanpään kirurgian ja sisätautien osastojen mahdollinen siirto sairaanhoitopiirin toiminnaksi, 2002 Kuntamaisema Oy Maisemaraportti, Tampereen ikäihmisten palvelut (hoito ja hoiva), 2008 Tampereen Teknillinen Yliopisto Potilasvirtojen hallinnan tehostaminen ja DRG tuotteistuksen esiselvitys (väliraportti), 2008 Stakes Selvitys erikoissairaanhoidon kustannuskehityksestä ja tuottavuudesta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle , 2008 Mercuri Urval Liikelaitosten tehokkaan johtamisen periaatteet, Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus 12

13 Liite 2: haastatellut henkilöt 1. Jari Ahvenainen, suunnittelupäällikkö 2. Erkki Lehtomäki, tilaajapäällikkö 3. Harri Airaksinen, apulaispormestari 4. Juha Yli Rajala, talous- ja strategiaryhmän johtaja 5. Juha Räsänen, sairaalan johtaja 6. Pekka Satomaa, johtava lääkäri 7. Paula Hakala, vuodeosastohoidon päällikkö 8. Kari Hakari, kehitysjohtaja 9. Päivi Sillanaukee, ylijohtaja, STM 10. Marina Erhola, ylijohtaja, THL 11. Timo Aronkytö, ylilääkäri, STM Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus 13

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

ARVO. Helsingin terveydenhuollon Kalleus-hankkeen arviointiraportti. Mats Brommels

ARVO. Helsingin terveydenhuollon Kalleus-hankkeen arviointiraportti. Mats Brommels ARVO Helsingin terveydenhuollon Kalleus-hankkeen arviointiraportti Mats Brommels 2005 Yliopistopaino Helsinki 2005 ISBN 952-5564-05-3 Health Services Management Oy Ylpeänä kannamme tuon kalleuden (haastattelulausunto)

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi

Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi Outi Elonheimo, Santeri Huvinen ja Mats Brommels ISBN 952-5564-03-7 DRG Medical Systems Oy Oskelantie 5 a 1 00320 Helsinki

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN PSYKIATRIAN TILA- JA ORGANISAATIORAKENNE

VARSINAIS-SUOMEN PSYKIATRIAN TILA- JA ORGANISAATIORAKENNE 1 VARSINAIS-SUOMEN PSYKIATRIAN TILA- JA ORGANISAATIORAKENNE Toiminnallinen suunnitelma tilatarvesuunnittelun pohjaksi 24.4.2015 2 Tiivistelmä Varsinais-Suomen psykiatrian tila- ja organisaatiorakennetta

Lisätiedot

1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA

1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA SUUN TERVEYDENHUOLLON SEUDULLINEN SELVITYSHANKE LOPPURAPORTTI 29.8.2012 2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA... 5 1.1 Seutuyhteistyön strategiaperusta... 5 1.2 Terveydenhuollon lainsäädäntömuutokset...

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 5 3 VÄESTÖN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 5 4 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2

TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2 TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2 Perusturvalautakunta 11.2.2015 Liite 1 2 RAPORTTI OSA 2 ERIYTETYISTÄ PALVELUISTA INTEGROITUIHIN PALVELUIHIN 10.1.2015 JOHDANTO Tämä raportti täydentää

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 19/2011 Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012...

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012... LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 1 (16) Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen 2009 2012... 2 1. Laillinen perusta... 2 2. Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa.

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. Vuosikertomus 2005 HUS VUOSIKERTOMUS 2005 p Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. 2 p HUS VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö HUS-kuntayhtymä lyhyesti.....................................................................................

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Kristian Valkama, Jouni Paavilainen, Jani Väihinpää, Jussi Myllärniemi HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Loppuraportti Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 4/2009 Tampereen

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke n seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke Yhteistoimintaraportti luonnos 30.10.2008 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ...5 1 JOHDANTO...6 1.1 n seutu toimintaympäristönä... 6 1.2 Yhteistoiminta-alueselvityshankkeen

Lisätiedot