IT II II PE-HNVIIHN. 2l9s. I"?-:f"Hii,ill,'".T;.ii?i:lii:*l' Aancrtincon 6zadd 6a&i//p "0-6;//ffi;i721/e\

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IT II II PE-HNVIIHN. 2l9s. I"?-:f"Hii,ill,'".T;.ii?i:lii:*l' Aancrtincon 6zadd 6a&i//p "0-6;//ffi;i721/e\"

Transkriptio

1 IT II II PE-HNVIIHN P I"?-:f"Hii,ill,'".T;.ii?i:lii:*l' 2l9s 7) Aancrtincon 6zadd 6a&i//p "0-6;//ffi;i721/e\

2 SISALTO Sivu 3 Heikki Raussi Puheenjohtajan palsta Sivut 4-5 Heikki Raussi Sehkdinen sukututkimus Sivut 6-7 Heikki Raussi Kevatkokous 1995 Sivut 8-12 Ari Jermele Kuinka lnternettiin? Sivut 13 Mauno Tuohiniemi Sihteerin sivu Sivu 14 Hallilus Syyskuun yritysvierailu Sivu 14 Hallitus PCUF:aan uusi modeemilinja Sivut l/auno Tuohiniemi Com - keskusteluohjelmisto Sivu Minna Hdmelainen Kokemuksia sehkopostista Sivu 18 Hallitus PC-kayttajat ry:n jasenedut Sivu 19 Hallitus Pc-Kayftajet ry:n esittely Sivu 20 Ari Jarmalai HPY:n edustajiston vaali Pr-Hiiwilifii Pc-Keyttejet ry on tydsseen tai harrastuksenaan PClii kiiyttiivien yhteenliittymii. Toiminnallisena tavoitteena on edistiiii henkikikohtaisten tietokoneiden tarkoituksenmukaista kiiyttiiii. Keinoina kiiytet?iiin koulutus-, esitelma- ja keskustelutilaisuuksien sekii tutustumiskayntien jadestamiste, tiedotteiden julkaisemista ja yhteydenpitoa ulkomaisiin vastaaviin yhdistyksiin. Yhdistys kuuluu j iisenj ii{ esttinii Tietotekniikan liittoon. PC-KeyttejeJehti toimii yhdistyksen virallisena tiedotuskanavana mportoiden yhdistyksen toimintaan sekii mikrotietokoneiden kiiyttddn liittyvistii asioista. Lehti postitetaan joukkokiq eenii kaikille jiisenille Painos 2000 kpl 12. luosikerta ISSN Painopaikka: Invapaino, Helsinki Ilmoitushinnat (ALV 07o) 1/l-sivu 1500 mk l/2-siw 1000 mk Keskiaukeaman liite 3000 mk

3 PC-Kayttaije 2195 Puheenjohtajan palsta 2lgs ifsitii sun t?ita Internetistii Viime aikoina liihes kaikki lehdet ovat julkaisseet lntemetista artikkeleita. Juttujen taso on tosin on ollut mite sattuu. Varsinkin rtf\helsingin Sanomat on tehnlt monta riman alitusta aiheesta. Eriiskin toukokuun lehdessii (12.5.) julkaistu juttu, jonka otsikko oli "Netin osoite meni jo", oli varsin hupaisaa luettavaa. Kyseisessii jutussa valiteltiin sitti kuinka Intemetistii kiinnostuneet suuryritykset ovat hiljalleen tajunneet, efla heidiin tavaramerkkinsa on Jo varattu muuhuun kayftdijn. Toimittaialta olivat menneet Intemetin uutisryhmat ia osoitteet sekaisin. Jutussa viiitettiin' mm. e;a musiikkikanava MTV:n entinen tyrintekijii oli napannut vastuun keskusteluryhmzista mtv.com. Kysessiihiin kuitenkin oli eriiiin koneen Internet_ osoite, jossa toimittaja julkaisi WWW-sivuia. Niiistii juttujen epiitarkkuuksista vain heriiii kysymys, kuinka huuhaata muut teknisemmetai fiiotain erikoisalaa sivuavat jutut oikein ovat? Toinen lehtien Intemet-juttujen tasoa laskeva piirre on ollut se, etta niissa hyvin usein ({nohdetaan kertoa viite mistii jutussa kenottu asia lttytyy. Esimerkiksi www_palveluista kenottaessa olisi aina ma.inittava mytis palvelun URL-osoite. Rahastusta Internetistli Suuret puhelinyhtidt Hpy ja TELE ovat vihdoin ja viimein p:iasseet mukaan Internet-palveluiden tarjoajien joukkoon. Hpy:n Internet-palvelun nimi on Kolumbus (htrp://www.kolumbus.fi) ja TELEn inet (http://www.inet.tele.fi). Valitet_ tavasti t?illiikin kertaan yhtidt ovat hinnoitelleet niimii telemaatiset palvelunsa sellaisiksi. ettii niiden kayttd tullee ptiivittiiisessii kiiytossii koh_ tuuttoman arvokkaaksi. Ehkiipii Eunet Finlandin ja kaukoverkkopuolella kunnostautuneen Telivon yhteistyii saa airaan sen verran kilpailua, etta puhelinyhtididen Internet_ palveluiden hinnat tulevat laskemaan liihitulevaisuudessa. Yhdistyksen Internet-palvelut Tiihiin viiliin on taas hyvii mainostaa yhdistyksen ta{oamia Intemet-palveluita, jotka ovat kaikkien jiisenien kafeftavissa jiisenmaksun hinnalla. Vaikka yhdistyksen siihkctpostilaatikosta tarjottavat Internet-palvelut ovat tiilla hetkellii vielii paasaanttjisesti merk_ kipohjaisella tasolla, pyritaiin graafisia palveluita kehittiimazin kaikille tarjottavaan muotoon. Graafisten www-palveluiden teysimittaisten tarjoamisen esteena on ollut Liikenneministeri<i, jonka tulkinta teleliikennelaista ei ole vielzi aivan 6ysin selvinny. Asiasta on lahetetty kirjallinen kysely Liikenneministeridtjn. Ehkiipii asia selvinnee kesiin kuluessa. HyviiZi kesziii kaikille! Heikki Raussi JK. PC-kefrajien kannalta on ollut ilo lukea keviiiin kuluessa mikrokauppiaiden hinnastoja. Vielii vuodenvaihteessa 486DX4-100/540/gMt RAMilla varustetusta koneesta sai maksaa vli 9000 markkaa. T:inii ptiivdne saa samalla hiniaa melkein Pentti-9O-prosessorilla varustetun laitteiston. Nyt jos koskaan hinta/tehosuhde on parhaimmillaan! :-)

4 PG-Keyttaje2t95 SAHKOINEN SUKUTUTKIMUS PO-kayttaiat ry:n toukokuun te lan aiheena oli sahk6inen sukututkimus eli kuinka tietokonetta voidaan kayttaa apuna sukututkimuksessa. Te lassa esiteltiin mitd sukututkimus on seka tutustuttiin eri sukututkimusohielmistoihin ja tietoverkkojen hy6dyntdmiseen. Mitii sukututkimus on? Sukututkimus eli genealogia on historiatiede, joka etsii ja selvittiizi samasta kantaisiistii (tai itdista) polveutuvien henkiloiden polveutumisuhteita, sukujen ilmenemis- ja toimintamuotoja, tutkii sukujen henkildiden eliimiiii ja ympiiristdii. Sukututkimuksen liihteinii kayrctaan perimiitietoa j a asiakirj oj a. Tiirkeimmiit lahteet ldytyvat arkistoista. Sukututkimus kannattaa aloittaa kaymiillii sukututkimuskurssi, joita jiirjestevet mm. tydvaenopistot. Lisiiksi kannattaa jo varhaisessa vaiheessa alkaa keriiiimiiiin liihiomaisten tietoja, sillli arkistomateriaalit alkavat vasta vuosien jelkeisista tiedoista. Sukututkimusohjelmistot Tietokone on kiitevii apulainen sukututkimuksessa. Sukututkimusohjelmien avulla oman sukututkimuksen tietojen tallentaminen, selailu ja sukupuiden tekeminen helpottuu huomattavasti verrattuna k5sin ylliipidettlyn kortistoon. Sukututkimusohjelmia ldytyy PC-yhteensopiville tietokoneilla paljon. Suurin osa ohjelmista on englanninkielisia mutta suomenkielisiiikin ldyyy muutama. Sukututkimusohjelmaa valittaessa kannattaa kiinnittee huomiota ohjelman ke)'ttejeysteviillisyyeen sekii siihen, ette ohjelma tukee kansallisia erikoismerkkejiimme kuten 6aakirjaimia. Brother's Keepers Julkisohjelmista tunnetuin ja ehkiipii parhain on Brother's Keepers -niminen ohjelma, joka on ns. Shareware-tyylinen ohjelma. TamA hrkoittaa sita, ettii ohjelmaa saa levittae ja kokeilla vapaasti. Jos aikoo kokeilun j iilkeen jatkaa ohjelman kaftda, olisi hyvii maksaa ohjelman tekijiille pienimuotoinen korvaus (BK:n rekisterditymismaksu on noin $45). Ohjelma on DOS/ASCtr-pohjainen ja vie levytilaa noin pari megatavua. Ohjelman perusversion englanninkielinen, mutta siihen on saatavilla suomenkieliset tekstit. Ohjelmaa levitetean BBS-postilaatikoissa ja InternetissA (ftp ://ftp.funet.f i/pub/msdos/simteugeneal gylb ks2adl.zip ja bk52ad2.zip). GENUS Kajaanilaisen MediaBase-yhti<in GENUS-sukutukimusohjelmat ovat Windows-pohjaisia. Ohjelmien avulla pystyhan sukupuut esittiimiiiin graafisesti myiis naytdlle. Ohjelmistoja on kahta versiota. GENUS Junior ohjelman avulla voidaan tallettaa tietoja maksimissaan henkildstii per tiedosto. GENUS Senior ohjelma on laajempi. Sen avulla voidaan tallettaa rajaittamaton mafua henkilditl ja teksda. Lisiiksi ohjelmassa on multimediaominaisuuksia: tietoihin pystlteiin yhdistiimiiiin kuvia ja iizintii. Senior ohjelma vaatii 2 Mt keskusmuistia ja tilaa 2 Mt kiintolevyllii. n

5 PC-Keytteije 2195 Hinnat: GENUS Junior 590 mk GENUS Senior 1490 mk. Genus Senior ohjelmasta ldytyy ilmainen demo-versio, johon voi tallettaa max. 100 hl6e, BBS-postilaatikoista ja Intemetista (ftp://ftp.funet.f Vpub/msdos/windows/science/g s206gb.zip). QSukuohjelmisto 8.0 Te lassa oli Sukutietotekniikka ry:stii Reiio Perkidmiiki kertomassa Sukutietotekniikkayhdis- _ tyksest?i ja yhdistyksen julkaisemasra Sukufohjelmisto 8.0:sta. ihdistys on rietokonerra keyt- Hvien sukututkijoiden valtakunnallinen vhdistvs. Yhdistys kehittiiii sukututkimusohjetmaa, jota myydiiiin jhsenille 400 markan hintaan. Lisiiksi yhdistys julkaisee Sukutieto-nimista uutislehtea ia yllepiraa SukuBBS-siihkdpostilaarikkoa. Sukuohjelmisto 8.0 on syksyllii 1994 valmistunut taysin uusi Windows-pohjainen sukututkimus_ ohjelmisto. Ohjelman avulla tutkija voi yllapitaa tietokantaa tutkituista suvuista ja henkilijistii sekzi tulostaa erilaisia esi- ja jiilkipolvitauluja ja niihin liittyvi[ hakemistoja. Sukuohjelmisro kefrae Microsoft Access -tietokantaa. Ohjelmisto vaatii keskusmuistia viihintiiiin 8 Mt ja kiintolevytilaa _ runsaat 2 Mt. Sukuohjelmiston kaftdkelpoinen fsemo-versio ' on saatavissa ftp:llli osoiiteesta fin17a.icl.fi. Ineternet-tietoverkko tlnternet-tieroverkon kautta on mahdollista ' (utustumaan alan piiiistli harrastajiin mad Imanlaaiuisesti. lnternet-verkossa leviiivien siihkriisten uutisten. USENET NEWS:in, keskusteluryhmissd on mah_ dollista vaihtaa mielipiteita vaikkapa ausrralia_ laisen sukututkijan kanssa. Myris ulkomaille muuttaneen sukulaisen etsinnasse voi saada vink_ kejii sen maan sukututkijoilta. Ja samalla tietysti voi auttaa ulkomaalaisia tutkijoita heidiin suo_ malaisten esivanhempien etsinniiss?i. SFNET_rvh_ missii on sukututkimusta varten suomenkielinen keskusteluryhmii, joka on nimeltiiiin: Kansainviilisiii ryhmiii on ainakin seuraavia:. soc.genealogy.surnames. soc.genealogy.computing. soc.genealogy.french. soc.genealogy.german. soc.genealogy.methods. soc.genealogy.misc Osa kansainviilisistii uutisryhmish on ns. moderoituja, joka tarkoittaa sita, etta uutis_ ryhmiiiin liihetettave viesti on lahetettave uutisryhmaste vastaavan henkildn kautta. Intemet-tietoverkon tietopalvelinkoneisiin varas_ toidaan erilaisia ohjelmia, myris sukututkimukseen liittyviii. Tunnetuin suomalainen palvelinkone on nimeltiiii ftp.funet.fi jossa on useita eri hakernistoja sukututkimusta varten. Sukututkimusohjelmia ltiyyy mm. hakemistosta /pub/msdos/simtevgenealgy. Hakemistossa /pub/doc/genealogy on sukututkimukseen liittyvaa tekstiaineistoa. Sukututkimukseen erikois_ tuneiden WWW-sivujen ja muiden liihteiden hyvii viitekokoelma ld)tyy URl-osoitteesta http ://ftp.cac.psu.edu/-sadgenealogy.html Siihkiipostilaatikot Seuraavat s2ihkdpostilaatikot ovat erikoistuneet sukututkimukseen: SukuBBS, (9O) , Sukutierotekniikka ry:n yllepitama sahkdpostilaatikko. Mathematics Land, (90) , (9O\ , Sukututkimukseen erikoistunut elektroninen postilaatikko. Paljon sukututkimukseen liitty_ viii ohjelmia. Heikki Raussi sfnet.harrastus.sukututkimus

6 PC-Kayttaje2195 Kevdtkokous 1995 PO-kayttaiat ry:n kevdtkokous pidettiin Canon Oy:n tiloissa Pit?ijiinmiielld keskiviikk ona 22. maallskuuta. Kokouksessa kaytiin ldvitse vuoden 1994 toimintakertomus, tilinp?iiitiis seka esitettiin tilintarkastaiien lausunto. Kokouksen jdlkeentutustuttiin Canonin laitteisiin. 0l Jiirjestiytyminen saiintdmeziriiisen keviitkokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Heikki Raussi, joka myds valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin Jyri Lindroos. Ptjytiikidantarkastajiksi valittiin tui Jiirmiila ja Mauno Tuohiniemi ja iiiintenlaskijoiksi Hannu MeAttiinen ja Valto Koskinen. Kokouksessa kiiytiin liivitse vuoden 1994 toimintaan liittyviit s1iint6meiiriiiset asiat, jotka ovat hallituksen vuosikertomuksen, tilinpli2itdksen ja tilintarkastajien lausunnon esittiiminen seka tilinpiiatdksen vahvistaminen ja vastuuvapauden mydntiirninen hallitukselle. Toimintakertomus Kokouksessa esitettyyn toimintakertomukseen tehtiin pieni huomautus: te lat olivat jakautuneet keviiiille viisi ja syksylle kolme, eikii keviiiille neljii ja syksylle neljii. Tuloslaskelma ja tase Vuoden 1994 tuloslaskelmasta voitiin havaita, etta varsinainen toiminnan suurimmat menoerat muodostuivat jiisenlehden ja -kirjeen painokuluista ja postittamisesta. Seuraavaksi suurimmat menoerat tulivat PCUF-purkin pydrittiimisesta puhelin- ja atk-kulujen muodossa. Tulopuolella jiisenmaksutulojen lisiiksi rahaa saatiin jiisenlehden ilmoituksista varsin huomattava summa. fil Tilikauden alijiidme oli noin 2500 markkaa. Vuoden 1994 budjetti oli tehty tarkoituksella alijiiiim2iiseksi, koska yhdistyksen tilillzi olevaa raha on parempi kayttee toimintaan kuin pitiiii pankissa pienelli korolla. Tase puolestaan osoitti yhdistyksen omaisuuden olevan vakaalla pohjalla ja muutoksia edelliseen vuoteen ei juuri ollut tullut. Taseen luvut on esitetty tarkemmin omassa taulukossaan. TuloslA.kcltlA L.a.94-3f.L2.94 va!6idaiaod loilnlnla kulj.tuskulut matkakuluts ,00 kokouekulut ,95 ty6kalut j! tareik ,00 poatlkulut Behkii, , ,00 puh l irkulul kortstorikulut -571,40 atk-hu1ut ,50 tirjaadlto -2 0o7,2O Darhklhulut -385,32 Jes.nl.htt Ja kirj ,10 varaldh.ekluta l1lnoltustulot t l.alol.korvauhact Je.cDiakaululot Rabol.!ualuotol rrhoitualuotot TtLikaudca PoLrtot - - lutdta pltklv. - korclsl. Ja ka rlllilda , ,00 6t 2t2,50 8t 7 42, , ,0O ,50 -a 755,00 -L2 747,50

7 PC-Kayttaje 2195 Vahvistaminen ja vastuuvapaus Vuoden 1993 slyskokouksen valitsematilintarkastajat, Hannu Maattenen ja Risto Saarni, olivat tarkastaneet tilit ja lukeneet ptiytzikirj at ja totesivat _ lausunnossaan, etra tilikauden alijiiiimzi oli 4 laadittu voimassa olevien sdaddsren mukaisesti. Tilintarkastajat puolsivat tuloslaskelman ia taseen vahvistamista ja vastuuvapauden myiintiimista hallitukselle. Kokous vahvistikin rilinpaatdksen ja mydnsi vastuuvapauden vuoden 1993 hallitukselle. Muut asiat Varsinaisessa jiisenkirjeessa esitetysszi kokouskutsussa ei ollut muita kasiteltaviii asioita. Kokouksen piiiitteeksi keytiin vilkasta keskus- telua purkin modeemilinjojen ruuhkaisuudesta. Kokouksessa olleet jiisenet toivoivat toimenpiteih ruuhkaisuuden pienentamiseksi. Mauno Tuohiniemi kefioi, etta PCUF-purkissa olevalla opinion-ohjelmalla oli muodostettu aiinestys aikarajojen pienentiimisesta ja kehoitti osallistumaan eiinestykseen. Canon Kokouksen j[lkeen Canonin edustajat esittelivat Canonin kirjoittimia ja kopiokoneita ja tarjosivat kahvia ja pullaa. Kiitokset Canonille! TASE VAliTAIV}A Kli!.t ltidai suus ja!truut I'ilktaikala6t sijoituksot oik.udl.t Euut Dl.tkevaikuts. tn not tod66t ja katusto osuudlot ja osakk66t { 531,0O 3 099, ,OO 9 {00,00 7 {59, , ,97, O0 9 {00,00 yht ,50 { Vaj.hlo- ja mlanrt i saarni sgt!ah!t Ja Dauhkisaami. t 2 000, ,15 0, o ,,77 RahoituEdrai6uus yh!, , ,,77 vrsrlalvan yhteensl ,65 9A 06r,77 VIST.ITTAVIA vlcla. lyh:talk!h6r ortovalat nuut lyhytalh. v.lat Vl.ras yht. Ga 6al. t llikaud.d ylijitiidi yht. VASTATTAVIA yhteensi 3 9a{,80 L 3t ,55 9t 625,77-2 5L9, , , ,00 0,00 3 {35, ,8g -{ 330, ,77 9a o6l,77

8 -I Pc-Kaytttije2l9S Kuinka Internettiin? Taman artikkelin tarkoituksena on valaista lukijaa siitd, mit?i ohjelmia taritaa& kun haluaa pddsl.il Internettiin kiinni niin, ettii saa itselleen kunnon palvelut. Jotta Internetin kehittlneimpie palveluja voisi kaytuia, ffvitaan IP-tason yhteys. Siine oma tietokone liitetiien Internettiin kiinni omalla verkko osoitteellaan - yleense kuitenkin vain tilapdisesti yhteyden ajaksi. Silloin Internetissa onkin N+l tietokonetta. Verkkoyhteys on aina TCP/IP-tryppinen. Artikkeli kasittelee Windows- ja OS/2 -pohjaisia Intemet-yhteyksi{. Linuxin yhteystapoja verkkoon ei kesite[e UissA. Kaupalliset palveluntarjoajat Helpointa lienee ostaa IP-tasoinen yhteys ja tarvittavat ohjelmapaketit suoraan joltain petevelta palveluntarjoajalta. Yhteystietoja ei kesitelh tesse, koska niis6 on ollut muissa lehdiss:i ja jopa TV:ssakin jo aivan riittemiin tarinaa. OS/2 WARP Os/2:ssa on Internet liittma, joka oletuksena kaltee IBM:n omaa Intemet-linkkia. TamA yhteys on selke{sti markkinoiden kalleimmasta peiista - yhteysaika maksaa maltaita. OS/2:n Intemet-ohjelmat voi toki pist i:i kaltuheen muidenkin yhteydentarjoajien puhelinnumeroita. Hinnoista kiinnostuneet voivat katsoa oman ke1'tt0profiilinsa kustannusvertailun napp[rasu hmperelaisesta palvelusta osoitte sta n#w.sci.fi. Halvempia vaihtoehtoja Lapikaupalliset Intemet-yhteydet tuppaavat olemaan kauiita. Jos viitsii nahdil hieman vaivaa, niin saestne pauon rahaa. KA)'thnossa mitlin kaupallisia ohjelmia ei tarvitse hankkia, jos kii),ttd on tlypillisui yksityiskliyttiu (Jrritykset joutuvat kuitenkin yleense maksamaan tesse kuvatuista julkisohjelmista). Windows 3.11 Windowsiin saa mukavasti ilmaisia julkisohjelmia, joilla verkkoyhteydet hoituvat mallikkaasti, kunhan jaksaa hieman virittee softia. Trumpet Winsock Copyrigbt (c) by 8.!.! R. Tlrtu tll Rishl8 F.sv.tl. TSIS IS AII UffiMISIERM SIAREIIIXE YERSIOII FOR EVAIIIATION OIIIY, srtp EIISLED hlacl siip Eeqd -e! [.!dtce b.rd.h.ling le IP {.S.S3 bctdsk e!t.y.y.193.5{.5.1 Perustan kaikille palveluille muodostaa TCP/IP-yhteys palvelun tadoajan tietokoneeseen. Yhteys saadaan puhelinverkonja modeemin awlla (9600 b/s miniminopeus). Linjalle luodaan TcP[P-yhteys esimerkiksi Trumpet Winsock -nimiselld julkisohjelmalla (versio 2.0B toimii, ohjelmapaketin nimi on twsk2ob.zip, joka on imuroitavissa hlvinvarustetuista purkeista tai ftp-palvelimista). Trumpet edcllyttie, ettii yhteyden tadoajan toimittama yhteys on IPtyyppinen. Paketti puretaan jonnekin polun vanelle ja ohjelman keynnistyskuvale asennetaan Windowsin tyopoy&ille. K:iynnisteuiiin ohjelma ja valitaan Setup, jossa mehitelhan ohjelmalle, miuaista yhteynn aiotaan pitlia. Valitaan joko Slip tai PPP (lnternet-yhteyden tarjoaja (Host) metuittelee, kumpaa kafeuian). Kerrotaan ohjelmalle vieh muulama perustieto: oman koneen lp-osoite, nimipalvelimen IP-osoite, MTU, RWIN, MSS, RTO. Palvelun tarjoaja ilmoittaa, mitii arvoja niihin pitia syottiia. Lopuksi on meariteltiiva vieh yhteyst yppi: Slip tai PPP, sarjaportin numero, paatelaitenopeus, laitetason kattely ja mahdollinen tiivistetyn Cslip-protokollan keytt6. Esimekkine yhdet Trumpetin Slip-asetukset:

9 PC-Kayttaije 2195 E l.tc.nrlsup slr Porr til B.od R.rG F"t I H!rd..r. H.nd.h*! 193.6a ,0.0.0 t9j.64.5,1 r ,a.fl 00 rru1296 TCP;IwlN u8 lrcp Mss 212 Fcc3l 30 TCPRTO M$( I60 O Inllmrl pflp D Vln J.cob6oo CSIJP comdr!6ston Lisiiksi PPP:lle: I Onllna St.tu3 Dctcctton O ttonc O Dco lrlsdl drect O DsR d ccr tai graajisen selauksen jiirjestilminen pelkdstiiiin omalla koneella (Slipknot). Ensin mainitut toimitetaan Hhdekielisina, ja ne on kaannetuve palveluntag'oajan tietokoneella seuraamalla tarkasti mukana tulevia ohjeita. Toisinaan ohjelmat kaantlvat vaikeuksitta, mutta joskus tarvitaan hieman C- koodin viilaamista. KiAnndksen jakeen palveluntarjoajan koneen levylle jaa ohjelman kaanneny patvelinosa ihost), joka tarjoaa palvelujaan kayttejen omalla pc:ll{ ajettavalle asiakasosalle (client). NAma yhdess{ muodostavat Ipyhteyden koneiden valille. Edellttykset Uiman ty'?pisten ohjelmien ka)t6lle ovat: 1) kiilrcijalle on shellioikeudet, 2) k iyltiijalle on oikeus keltuie pabelinkoneen lerry{, 3) palvelinkoneessa voi kaantita C-kielisie ohielmia. Twinsock PPP Authenticalion Options! Use Password Authentication protocol {papt Kun asetukset on tehty, suljetaan Trumpet ja kiiynnistetiien se uudelleen. Valitaan Diallerja Manual login (soiton A voi myds auromatisoida kidoittamalta siiu scriprin).!'sen jdlkeen kidoitetaan kdsin modeemin komentoia: atz (enter) atdt0000oo00(enter). jossa nollat ovat oilvelun tarjoajan modeemin puhelinnumero. Trumpet valits puhelinnumeron ja vastapai,iin modeemi vastaa ihka ioskus. OKirjoirtauduraan palveluun sisedn. kdynnisreuien sieliji Slip v (tai PPP) ja painetaan esc. TCp/Ip-yhteys modeemilinjan yii palveluntadoajan koneeseen on n't ke),tett2ivissa. Ny voidaan kaynnishe mita tahansa Tcp_yhteltui kiiyttiivia ohjelmia, kuten WWW-selaaja, sdhkdpostiohjelma, Newslukija, Telnet yms. Niiste hrkemmin jaljempana. Eliimiiii ilman lp-yhteyftii Jos IP-rason yhteyta ei ole (sitii ei tadota tai sita ei raaskita hinnan takia hankkia), niin siitii huolimatta on mahdollista kalttea graafisia ohjelmia kuten NetscaDea. Siihen tawitaan kuitenkin sellaiset kiiyttdoikeuder, etu niilla peasee LINlx-palvelimen komentotasolle eli shelliin. Talloin on kaksi vaihtoehtoista hhestlmistapaa: slippia ajava oma ohjelma palvelinkoneella (TwinSock, Sfirp, ifal Australialaisen Troy Rollon Twinsock on kohtuullisen helppo asentaa (iopa mina onnistuin asentamaan sen): paketti (T$nsckl4.zip tallli hetkelle) puretaan ja siite upataan palvelinkoneelle tyhj2ian hakemistoon dokumentissa me5rii0t tiedostot. Ajeraan kd.dnndsskripti (sh build.sh). Ohjelma keenby ja tuottaa palvelinohjelman nimelui tshost. IP-yhteys muodostetaan sitten seuraavasti: Windowsissa kd),nnistetiian ohjelma Twinsock, jossa on itsessaen puhelinnumeron valinta. Soitetaan sillii palvelinkoneelle. Kdynnistewin palvelimella./tshost. Ip-yhteys on nlt keybttavissa ja sen yli voidaan kalttiie Internetin palveluja. Huomattavaa on se, ette Twinsock ei vaadi lainkaan Trumpet Winsock -ohjelmaa. Twinsock on normaalikeftajalle ilmainen. Slirp, TIA Niime ohjelmat toimivat samaan tapaan kuin Twinsock, mutta ne vaativat clientin pdiih?in oikein asennetun Trump t Winsockin. Palvelimeen soitetaan normaalisti (vaikka Trumpetilta), ja sie e kaynnistetiian Slirp/TIA. Kdynnister.Aan omalla koneella Trumpetin Slip+ila ja sen jakeen esim. Netscap. Yhteys puretaan peinvastaisessa jddestyksesse: Netscape, Trumpet, Slirp/TIA ja tietoliikenneohjelma. Slirp on ilmainen ja TIA kaupallinen (n. 30 USD). Slipknot Slipknot on aloittelijalle ehkd hieman helpompi kuin edelliset, koska ohjelmaa ei tarvitse keanuie palvelinkoneella. Se noutaa HTMldokumentit Lvnxnimiselld tekstipohjaisella selausohjelmalla ensin kaltutjan kotihakemistoon palvelinkoneella, josta se siifta,i tiedostot Zmodemilla kii}'ttejen omalle koneelle. Vasta kjifitdiiin

10 I PC-Kayttaje2195 koneella tulkilaan saadut dokumentit graafiseen muotoon. Tiisse siis ei tarvita IP-yhtejttii eikii mitiiiin ohjelmien keentiimistii. Ainoat vaatimukset ovat, etta kdltuijele on piiasy LINX:n komentotasolle, ettli palvelinkoneessa on Lynx- ja Zmodem-ohjelmat ja efia keyttajflu on kotihakemisto. Toimintaperiaatteensa takia Slipknot on kumppaneitaan selvasti hitaampi, mutta koska se on helppo asentaa mille tahansa [INlX-palvelimelle, niin se puolustaa vakaasti paikkaansa ainakin kevyesse Www-kliytossa. Slipknotissa itsessden on terminaaliohjelma, jolla soitetaan UNlx-koneelle. Kun yhteys on synq'n''t, keynnistetaiiin Slipknotin WWW-selaaja. Asetuksetehdziiin suraavanlaisista valintatauluista - ensin terminaaliohielma: muutaman pienen tiedoston kiilttajan kotihakemistoon. Niitii se tarvitsee toimiakseen. Slipknotin saa tiedostopalvelimista nimella slnotl l0.zip. Ohjelmaan tulee pdivityksia parin kuukauden valein nimellt snupl\x.zrp. WWW Suosituin ja ilmeisesti paras webbiselaaja on Netscapef$l Navigator, joka on yksityiskii''tttssd ilmainen ja ''rityksiue maksullinen. Ohjelman saa h)a/invarustetuista tiedostopalvelimista, tiilld hetketh paketin nimi on tylppia nl6elln.exe (16 bittinen versio, joka toimii normaalissa Windowsissa) tai n32e1ln.exe (32-bittinen versio, joka toimii Windows NT:ssI ja Win95:sse). Vain 16-bittinen versio toimii normaalin (16-bittisen) Trumpet Winsockin kanssa. Paketti puretaan johonkin tyhjeen hakemistoon (itsepurkautuva paletti) ja keynnistehen Windows, josta ajetaan paketista tullut Setup-ohjelma. Se asentaa Netscap n parissa minuutissa haluttuun hakemistoon ja luo kuvakkeen ohjelmalle. Poistetaan paketista purkautuneetiedostot ja itse Daketti lerryltii tilaa viemasui. ja seuraavaksi selaajan valinnat: Netscapea voi kokeilla vaikkei verkkoyhtelttzi olisikaan: kaynnistetiian Trumpet, mutta ei soiteta silh minnekaan, ja sen jalkeen Netscape. Valikosta File Open file voi avata omalla pc:llii olevia *.htm-g,lppisia tiedostoja, joita tulee paketin mukana malliksi pari kappaletta. Netscape toimii siis my6s off-line. Ruutuun talletetaan palvelimen puhelinnumerot, paateemulaatio, siirtoprotokolla ja sen komennot palvelimella (Zmodemilla yleensi sz -b ja rz -b) seka liikenneparametrit. Kun Slipknotin selaaja kaynnistetaan ensi kerran, se tarkistaa mm. millaista kehotetta palvelin kay'ttaii, testaa siirtoprotokollat ja muutenkin tarkistelee palvelimen soveltunruden kiilttditnsa. Samalla Slipknot kirjoittaa

11 PC-Kayttrije 2195 Surffailu netissa Kun haluaa peestii oikeasti surffailemaan nettiin, menetelhan seuraavalla tavalla: Kun Trump t on soittanut yhteyden tarjoajalle ja saanut aikaan TCP-yhteyden, voi kaynnistliii Netscapen. Se hakee autornaattisesti sille kerrotun kotisiwn (iota voi vaihtaa Options Preferencies Styles -laatikosta). Esim: Muita ohjelmia Kaikki seuraavat ohjelmat on saatavissa verkosta ja niiden yksityiskaltto on ilmaista tai halpaa ja )ritysk i).ttd yleensa maksullista. Ne kaikki vaativat IP-yhteyden palvelimeen. Sehktposti: Eudora FTP: Ws_Ftp Irc: IRCII lai IRC4WIN Telnet: Ewan, MS Telnet, yawtel News: winvn Ns. proxyja eli verkkoliitenteen reitityksie verkon hankalien kohtien valinnasta Options Preferencies Proxes: velmuisteja seka ymperi tehdaan Tiedostopalvelimia Julkisohjelmia ja muitakin tiedostoja on saatavissa fip: e mm. seuraavista paikoista: ftp.funet.fi ja mpoli.fi. Jos internet-yhteyksia ei ole, voi soittaa modeemillaan johonkin h)ryinvarustettuun tiedostopurkkiin, joiden puhelinnumerot selviavet purkkilistoista (PCUF:ssii komennolla boxit). Palvelujen hintavertailua Tampereella sijaitsevassa palvelimessa on HTMl-lomake, johon UiltuimalH oman kelttdprofiilinsa Internetissa (miten monta tuntia mihinkin vuorokaudenaikaan ja verkkoryhma, josta soittaa), saa valmiiksi lasketun kustannuwertailun eri vaihto hdoista. Lasketin kokeeksi tapauksen, jossa kayteui in 30 h kuukaudessa, arkisin klo ja viikonloppuisin klo 14-16, soitetaan Helsingin verkkoryhmiistd ja avausmaksut jaetaan 12 kuukauden ajalle. Ohjelma laski eri vaihtoehtojen kustannukset kalttotuntia kohti (kaikki verot sisalbtet hintoihin). KenenkaAn ei pida ottaa nokkiinsa uistii vertailusta.

12 PC-Kayttaije 2195 Yhtsys Clinet Xgateway ELlNet Scifi EI,JNet Tele Tele Net P ople HPY HPY IBM 3,72 5,42 7,44 9,t9 t3,80 t7,40 20,06 20,44 m,52 25,40 30,24 kommentteja karu.v{i. kam.vdl. kotimaa kotimaa kans.val. kans.val. ei s{hkopostia kans.vel. rajoitettu kans.vel. kam.vdl. kans.val ISDN kans.v{1. Termist6{ IP-osoite: nelitawinen verkko-osoite, joka yksil6i verkkoon liitetyn tietokoneen yksikdsitteisesti. Osoite on muotoa ETML: HyperText lvfarkup Language. Kaikki WWWdokumentit on kirjoitettu Ulte ohjauskielg kefubn. Slip: Serial line Internet protocol, InterneFprotokollan toteutusriamuotoisia (modeemiyhteyksie) varten. PPP: point to point protocol, Slippie uudempi ja modernimpi sarjamuotoinen Internet-yhtsys. Shell: komentotulkki, UNX:in komentotaso, kuomu. Vaikka jokin palvelu saattaakina}tuie edulliselta, niin teme vertailu ei ota lainkaan huomioon sen keytettavyytui: palvelu saattaa.olla niin kuormitettu, efie sinne ei koskaan pd,llse silloin, kun itse haluaisi. Ari Jlrrn ih /

13 PC-Kayttaije 2P5 SIHTEERIN SIVU Jiiseniii liihes c;".ffi#:l?;ltffffir;;,:;iililj:.t1fi : yli I 900 jesenta. Jarkuvalla kaswila yhdistyksemme on onmsrunur nousemaan d::#i:l$i:"0,11""+*"?f "Ti_*,lH#'$l,i suosion slyksi on arveltu sita, ettii pc-kawiiiat on Tietotekniikan liiton ainoa Intemet-palveluja tar1oava yhdistys. Muut yhdistykset ovatkin ottamassa mallia Pc-kiiltejistii ja mm. Hetky on harkinnut Intemet-verkkoon liittl,rnista. Jiisenkortit Tietotekniikan liiton jiisenkortit on postitettu kaikille jiisenmaksun maksaneille iasenille. Jiisenkortilla saa huomattavia etuja monien yritysten tuotteista ja palveluista. Lisiiksi siitii loytyy Tietotekniikan liiton yhteystiedot ja oma jiisennumero, jota tarvitaan mm. yhteydenpidossa liittoon. Jiisenkortin mukana lahetettiin myds "{ietotekniikan osto-opas ja liiton Atk-wosikiija, gtka on jiilleen yhdistetty yhdeksi niteeksi. Vuosikirjasta loytly mm. tietoja Tietotekniikan liitosta seke liiton jiisenten mahikkelitiedot. fisentoiminta syksylln Syyskauden ensimmiiinen yritysvierailu jerjestetaan keskiviirona klo l6 Telella Telegalleriassa Vallilassa. osoite Elimiienkatu 9 A (toinen kerros). Tilaisuudessa Tele esittelee Intemet-palveluitaan. Ilmoittautumiset Mauno Tuohiniemeile puh. { 90; 874,5230 tai sahkopostitse Slyskauden muista jiisentilaisuuksista saaf tietoia PCUF:n pii-iitason kiskylla tapahtumat. PCUF-purkkia laajennettu Yhdistyksen purkkia vaivanneet hitaus ja pitkat vasteajat on saatu poistettua hankkimalla jtirjestelmiiiin lisii,ii muistia. PCUF toimii talla hetkellii 33 lviiiz prosessorilla varustetulla PC:lla, jossa on 36 MB RAM muistia, 1 GB kovalely seka 2 GB dat-varmistusasema. Kayftdja{estelmiini on Linux. Keviiiilla hankitun muistilaajennuksen ansiosta jfiestelma pys y palvelemaan tehokkaasti parhaimmillaan noin kymmenta kawjaa samanaikaisesti. Talle hetkella jarjestelmiin pullonkaulana on liihinnji 33 MFIz prosessori, joka alkaa olla liian hidas usean samanaikaisen keyftajan jii{estelmliiin. yhdistys toivookin, ettd jarl'estelmaan saataisiin pentiumpohjainen emolery ja prosessori esimerkiksi lahjoituksena. Shell-oikeudet Yhdistyksemme jasenilla on mahdollisuus anoa oikeudet paiasta kayfiojarjestelmiin komentotasolle eli shell-oikeudet PCIIF:ssii. Oikeudet ovat toistaiseksi maksuttomat. Oikeudet mydnnetaan niille jiisenille, jotka hyvaksyvat yhdistyksen laatimat kaltdsiiiinndt. Kesiikuun alkuun menness jo 120 jiisenelle oli myonnetty niimii oikeudet. Anomuslomake ja keltdszienndt ldyryvat Pc-kayttaja-lehden numerosta 1195, listiksi ne voi tilata 20 markan toimituskuluia vastaan j iisensihteeriltii. Kliyttiij ii rj estelmii kerho KayftdjAdestelmiikerho on Tietotekniikan liittoon kuuluva rekisterriimat<tn yhdistys. Kerho on jii{estelemiissii toimintaansa uudelleen. yhtenii vaihtoehtona on ollut kerhon sulautuminen pckaftajiin. Tamiin ajatuksen pohjalta pckayttiijien hallitus on aloittanut asiaa koskevat neuvottelut Kayfidjarjestelmiikerhon hallituksen kanssa. Mikiili fuusioajatus toteutuu, tulee pcka)ttajien toiminta laajentumaan, samoin yhdistys saa lisiii uusia jiiseniii. Mauno Tuohiniemi

KBVTTHJfl ISDN. PC-Kay ttaj at ry:n jasenlehti. Postiosoite: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 Helsinki 1/95

KBVTTHJfl ISDN. PC-Kay ttaj at ry:n jasenlehti. Postiosoite: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 Helsinki 1/95 KBVTTHJfl PC-Kay ttaj at ry:n jasenlehti Postiosoite: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 Helsinki 1/95 ISDN SISALTO Sivut 3-4 Heikki Raussi Puheenjohtajan palsta Sivu 4 Heikki Raussi Joulukilpailun voittajat

Lisätiedot

KnVTTHjfi. PC-Kayttaja't ry:n jasenlehti 1/97. mm i. Netscape - [PC-koyttojot ly] File Edit View Go Bookmarks Links Options Directoiy Window Help

KnVTTHjfi. PC-Kayttaja't ry:n jasenlehti 1/97. mm i. Netscape - [PC-koyttojot ly] File Edit View Go Bookmarks Links Options Directoiy Window Help KnVTTHjfi PC-Kayttaja't ry:n jasenlehti 1/97 Netscape - [PC-koyttojot ly] File Edit View Go Bookmarks Links Options Directoiy Window Help Location: jhttp: llwvm. pcuf.fi/ i What's Newi ] What's Cool! }

Lisätiedot

PC-KtiVTTfiJn. PC-Kayttajat ry:n jasenlehti Numero 3/92. POSTIOSOITE: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 HELSINKI

PC-KtiVTTfiJn. PC-Kayttajat ry:n jasenlehti Numero 3/92. POSTIOSOITE: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 HELSINKI PC-KtiVTTfiJn PC-Kayttajat ry:n jasenlehti Numero 3/92 POSTIOSOITE: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 SISALTO Sivut 3 ja 4 Hallitus SivuS Anja Faven Sivut 6, 7 ja 8 Jari Tuomi Sivu9 Oy Padus Data Ltd Sivut

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot

Alice Ojala Annikki Hyppönen

Alice Ojala Annikki Hyppönen Alice Ojala Annikki Hyppönen 1 Copyright Teknolit Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen ilman lupaa painamalla, monistamalla, valokuvaamalla tai muulla tavoin kielletään tekijänoikeuslain (404/61,

Lisätiedot

PC-KflYTTflJn. PC-Kayttajat ry:njasenlehti ^ f/\-g. Postiosoite: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 HELSINKI A/ \J A Kotisivu: http://www.pcuf.

PC-KflYTTflJn. PC-Kayttajat ry:njasenlehti ^ f/\-g. Postiosoite: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 HELSINKI A/ \J A Kotisivu: http://www.pcuf. C-KflYfln C-Kayttajat ry:njasenlehti ^ f/\-g ostiosoite: C-Kayttajat ry, 494, 00101 K / \ Kotisivu: http://www.pcuf.fi VO K.1K./13 00200 K ivu2 C-Kayttaja 18. vuosikerta 1238-1969 ainopaikka ainokurki

Lisätiedot

PC-KSyttfiJat ry:n J&senm3ar&n kasvu

PC-KSyttfiJat ry:n J&senm3ar&n kasvu pc-kfivmub 2 91 PC-Kayttajat ry:n jasenlehti PC-KSyttfiJat ry:n J&senm3ar&n kasvu 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1.6.-91 Postiosoite: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 Helsinki SISALTO Sivu 3 Puheenjohtajan

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUS JA -MAHDOLLISUUDET

KÄYTTÖOIKEUS JA -MAHDOLLISUUDET 3 KÄYTTÖOIKEUS JA -MAHDOLLISUUDET Olet saanut käyttöoikeuden ATK-keskuksen ylläpitämiin tutkimuksen ja henkilökunnan palvelinkoneisiin, joiden käyttöjärjestelmänä on Unix. Tervetuloa ATK-keskuksen asiakkaaksi!

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Wordpress 3.1. Kirjoittanut Jari Sarja (www.jarisarja.fi)

Wordpress 3.1. Kirjoittanut Jari Sarja (www.jarisarja.fi) 1 Wordpress 3.1 Versio 1.0 /marraskuu 2010 Kirjoittanut Jari Sarja (www.jarisarja.fi) 2 Sisältö 1.0. Johdanto... 4 2. Bloggaus... 5 2.1.1. Bloggaaminen on journalismia... 5 2.1.2. Bloggaaminen on terapiaa...

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Sisällys: TOINEN KORJATTU PAINOS. JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto

Sisällys: TOINEN KORJATTU PAINOS. JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto OSOITE Ursa ry Raatimiehenkatu 3 A 2 00140 HELSINKI TOIMITUS Kai Hämäläinen Marko Lehtimäki Veikko Mäkelä TAITTO Veikko Mäkelä

Lisätiedot

Saku #44 (3/2003) 7. joulukuuta 2003-11. vuosikerta. Anu Seilonen. Vuosikokous 2003. Päätoimittaja

Saku #44 (3/2003) 7. joulukuuta 2003-11. vuosikerta. Anu Seilonen. Vuosikokous 2003. Päätoimittaja Saku #44 (3/2003) 7. joulukuuta 2003-11. vuosikerta Anu Seilonen Päätoimittaja Vuosikokous 2003 Ensimmäistä kertaa Suomessa AmigaOS 4 Beta kokousvieraiden käpisteltävänä. AmigaOne-XE G4@800 MHz Ensitestissä

Lisätiedot

Published : 2011-03-11 License : None

Published : 2011-03-11 License : None FIREFOX 1 Published : 2011-03-11 License : None Johdanto 1. Johdanto 2. Tietoja tästä ohjekirjasta 3. Ennen kuin aloitat 4. Mikä on FLOSS? 5. Kuinka verkko toimii 2 JOHDATUS FIREFOXIIN Oletamme, että et

Lisätiedot

Grandparents & Grandchildren Project Handbook to surf the Internet

Grandparents & Grandchildren Project Handbook to surf the Internet The materials and documents have been developed in the framework of a project financed by the European Community. The contents of the documents do not necessarily reflect the opinion of the EU Commission.

Lisätiedot

4/2013 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY. IT-palvelujohtamisen uusia tuulia kuulostelemassa Terveysilta Venuksessa

4/2013 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY. IT-palvelujohtamisen uusia tuulia kuulostelemassa Terveysilta Venuksessa 4/2013 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY IT-palvelujohtamisen uusia tuulia kuulostelemassa Terveysilta Venuksessa PÄÄKIRJOITUS Vuosi alkaa taas kerran olla lopuillaan ja ennen vuoden vaihtumista

Lisätiedot

Myynti ja markkinointi

Myynti ja markkinointi Myynti ja markkinointi Parhaitakaan kuvia ei saa kaupaksi, jos ostajat eivät ole niistä tietoisia. Ostajan pitää ainakin varmistua kuvaajan ja hänen kuviensa laadusta sekä löytää sopiva kuvaaja haluamiinsa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LASKUTUS KIRJANPITO PALKANLASKENTA MYYNTIRESKONTRA OSTORESKONTRA TYÖKALUOHJELMA

KÄYTTÖOHJE LASKUTUS KIRJANPITO PALKANLASKENTA MYYNTIRESKONTRA OSTORESKONTRA TYÖKALUOHJELMA Taloushallinnon perusohjelmisto YKKÖNEN TH2006 KÄYTTÖOHJE LASKUTUS KIRJANPITO PALKANLASKENTA MYYNTIRESKONTRA OSTORESKONTRA TYÖKALUOHJELMA Narvasoft Vesilahti, 2009 1 Rev 1.9.2009 Vesilahti, Narva Narvasoft,

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia HEIKKI MATIAS LUOMA 2 Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia Heikki

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry 2/2009 PitkynPiiri Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys Pitky ry www.pitky.fi 2 Pitky on Tietotekniikan liitto ry:n Pirkanmaan jäsenyhdistys. Pitkyn toimii ICT-alan parissa työskentelevien yksityisten

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Helsingin kaupunginkirjasto 1.9.2003 Jouni Juntumaa Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Johdanto... 2 Miksi?... 3 Monenlaisia tiedontarpeita... 4 Esteitä... 4 Tuottavuuden parantaminen...

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6. Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s.

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6. Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s. LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6 Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s.8 Mediatiedot 1989 Painosmddrd Jakelu Alueet llmestyminen Painopinta-ala

Lisätiedot

WordPress 3.5. Tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä. Jari Sarja / Otavan Opisto 2013

WordPress 3.5. Tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä. Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 WordPress 3.5 Tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä Sisältö 1. Bloggaus... 5 2. Blogipalveluita

Lisätiedot

KRTT Oulu tehoa työskentelyyn 12.12.2008 Kimmo Rousku sivu 1 12.12.2008. kimmo@ict-tuki.fi tai kimmor@gmail.com http://ict-tuki.fi

KRTT Oulu tehoa työskentelyyn 12.12.2008 Kimmo Rousku sivu 1 12.12.2008. kimmo@ict-tuki.fi tai kimmor@gmail.com http://ict-tuki.fi KRTT Oulu tehoa työskentelyyn 12.12.2008 Kimmo Rousku sivu 1 12.12.2008 kimmo@ict-tuki.fi tai kimmor@gmail.com http://ict-tuki.fi KRTT Oulu tehoa työskentelyyn 12.12.2008 Kimmo Rousku sivu 2 Päivän ohjelma

Lisätiedot

SATHY Uutiset. Kev tkinkerit 21.4! Asiaa lehdest ja yhdistyksest

SATHY Uutiset. Kev tkinkerit 21.4! Asiaa lehdest ja yhdistyksest SATHY Uutiset SATHY Uutiset on Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry:n virallinen äänitorvi. 2002 numero 2/2002 6,50 Kev tkinkerit 21.4! Asiaa lehdest ja yhdistyksest T ss

Lisätiedot