IT II II PE-HNVIIHN. 2l9s. I"?-:f"Hii,ill,'".T;.ii?i:lii:*l' Aancrtincon 6zadd 6a&i//p "0-6;//ffi;i721/e\

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IT II II PE-HNVIIHN. 2l9s. I"?-:f"Hii,ill,'".T;.ii?i:lii:*l' Aancrtincon 6zadd 6a&i//p "0-6;//ffi;i721/e\"

Transkriptio

1 IT II II PE-HNVIIHN P I"?-:f"Hii,ill,'".T;.ii?i:lii:*l' 2l9s 7) Aancrtincon 6zadd 6a&i//p "0-6;//ffi;i721/e\

2 SISALTO Sivu 3 Heikki Raussi Puheenjohtajan palsta Sivut 4-5 Heikki Raussi Sehkdinen sukututkimus Sivut 6-7 Heikki Raussi Kevatkokous 1995 Sivut 8-12 Ari Jermele Kuinka lnternettiin? Sivut 13 Mauno Tuohiniemi Sihteerin sivu Sivu 14 Hallilus Syyskuun yritysvierailu Sivu 14 Hallitus PCUF:aan uusi modeemilinja Sivut l/auno Tuohiniemi Com - keskusteluohjelmisto Sivu Minna Hdmelainen Kokemuksia sehkopostista Sivu 18 Hallitus PC-kayttajat ry:n jasenedut Sivu 19 Hallitus Pc-Kayftajet ry:n esittely Sivu 20 Ari Jarmalai HPY:n edustajiston vaali Pr-Hiiwilifii Pc-Keyttejet ry on tydsseen tai harrastuksenaan PClii kiiyttiivien yhteenliittymii. Toiminnallisena tavoitteena on edistiiii henkikikohtaisten tietokoneiden tarkoituksenmukaista kiiyttiiii. Keinoina kiiytet?iiin koulutus-, esitelma- ja keskustelutilaisuuksien sekii tutustumiskayntien jadestamiste, tiedotteiden julkaisemista ja yhteydenpitoa ulkomaisiin vastaaviin yhdistyksiin. Yhdistys kuuluu j iisenj ii{ esttinii Tietotekniikan liittoon. PC-KeyttejeJehti toimii yhdistyksen virallisena tiedotuskanavana mportoiden yhdistyksen toimintaan sekii mikrotietokoneiden kiiyttddn liittyvistii asioista. Lehti postitetaan joukkokiq eenii kaikille jiisenille Painos 2000 kpl 12. luosikerta ISSN Painopaikka: Invapaino, Helsinki Ilmoitushinnat (ALV 07o) 1/l-sivu 1500 mk l/2-siw 1000 mk Keskiaukeaman liite 3000 mk

3 PC-Kayttaije 2195 Puheenjohtajan palsta 2lgs ifsitii sun t?ita Internetistii Viime aikoina liihes kaikki lehdet ovat julkaisseet lntemetista artikkeleita. Juttujen taso on tosin on ollut mite sattuu. Varsinkin rtf\helsingin Sanomat on tehnlt monta riman alitusta aiheesta. Eriiskin toukokuun lehdessii (12.5.) julkaistu juttu, jonka otsikko oli "Netin osoite meni jo", oli varsin hupaisaa luettavaa. Kyseisessii jutussa valiteltiin sitti kuinka Intemetistii kiinnostuneet suuryritykset ovat hiljalleen tajunneet, efla heidiin tavaramerkkinsa on Jo varattu muuhuun kayftdijn. Toimittaialta olivat menneet Intemetin uutisryhmat ia osoitteet sekaisin. Jutussa viiitettiin' mm. e;a musiikkikanava MTV:n entinen tyrintekijii oli napannut vastuun keskusteluryhmzista mtv.com. Kysessiihiin kuitenkin oli eriiiin koneen Internet_ osoite, jossa toimittaja julkaisi WWW-sivuia. Niiistii juttujen epiitarkkuuksista vain heriiii kysymys, kuinka huuhaata muut teknisemmetai fiiotain erikoisalaa sivuavat jutut oikein ovat? Toinen lehtien Intemet-juttujen tasoa laskeva piirre on ollut se, etta niissa hyvin usein ({nohdetaan kertoa viite mistii jutussa kenottu asia lttytyy. Esimerkiksi www_palveluista kenottaessa olisi aina ma.inittava mytis palvelun URL-osoite. Rahastusta Internetistli Suuret puhelinyhtidt Hpy ja TELE ovat vihdoin ja viimein p:iasseet mukaan Internet-palveluiden tarjoajien joukkoon. Hpy:n Internet-palvelun nimi on Kolumbus (htrp://www.kolumbus.fi) ja TELEn inet (http://www.inet.tele.fi). Valitet_ tavasti t?illiikin kertaan yhtidt ovat hinnoitelleet niimii telemaatiset palvelunsa sellaisiksi. ettii niiden kayttd tullee ptiivittiiisessii kiiytossii koh_ tuuttoman arvokkaaksi. Ehkiipii Eunet Finlandin ja kaukoverkkopuolella kunnostautuneen Telivon yhteistyii saa airaan sen verran kilpailua, etta puhelinyhtididen Internet_ palveluiden hinnat tulevat laskemaan liihitulevaisuudessa. Yhdistyksen Internet-palvelut Tiihiin viiliin on taas hyvii mainostaa yhdistyksen ta{oamia Intemet-palveluita, jotka ovat kaikkien jiisenien kafeftavissa jiisenmaksun hinnalla. Vaikka yhdistyksen siihkctpostilaatikosta tarjottavat Internet-palvelut ovat tiilla hetkellii vielii paasaanttjisesti merk_ kipohjaisella tasolla, pyritaiin graafisia palveluita kehittiimazin kaikille tarjottavaan muotoon. Graafisten www-palveluiden teysimittaisten tarjoamisen esteena on ollut Liikenneministeri<i, jonka tulkinta teleliikennelaista ei ole vielzi aivan 6ysin selvinny. Asiasta on lahetetty kirjallinen kysely Liikenneministeridtjn. Ehkiipii asia selvinnee kesiin kuluessa. HyviiZi kesziii kaikille! Heikki Raussi JK. PC-kefrajien kannalta on ollut ilo lukea keviiiin kuluessa mikrokauppiaiden hinnastoja. Vielii vuodenvaihteessa 486DX4-100/540/gMt RAMilla varustetusta koneesta sai maksaa vli 9000 markkaa. T:inii ptiivdne saa samalla hiniaa melkein Pentti-9O-prosessorilla varustetun laitteiston. Nyt jos koskaan hinta/tehosuhde on parhaimmillaan! :-)

4 PG-Keyttaje2t95 SAHKOINEN SUKUTUTKIMUS PO-kayttaiat ry:n toukokuun te lan aiheena oli sahk6inen sukututkimus eli kuinka tietokonetta voidaan kayttaa apuna sukututkimuksessa. Te lassa esiteltiin mitd sukututkimus on seka tutustuttiin eri sukututkimusohielmistoihin ja tietoverkkojen hy6dyntdmiseen. Mitii sukututkimus on? Sukututkimus eli genealogia on historiatiede, joka etsii ja selvittiizi samasta kantaisiistii (tai itdista) polveutuvien henkiloiden polveutumisuhteita, sukujen ilmenemis- ja toimintamuotoja, tutkii sukujen henkildiden eliimiiii ja ympiiristdii. Sukututkimuksen liihteinii kayrctaan perimiitietoa j a asiakirj oj a. Tiirkeimmiit lahteet ldytyvat arkistoista. Sukututkimus kannattaa aloittaa kaymiillii sukututkimuskurssi, joita jiirjestevet mm. tydvaenopistot. Lisiiksi kannattaa jo varhaisessa vaiheessa alkaa keriiiimiiiin liihiomaisten tietoja, sillli arkistomateriaalit alkavat vasta vuosien jelkeisista tiedoista. Sukututkimusohjelmistot Tietokone on kiitevii apulainen sukututkimuksessa. Sukututkimusohjelmien avulla oman sukututkimuksen tietojen tallentaminen, selailu ja sukupuiden tekeminen helpottuu huomattavasti verrattuna k5sin ylliipidettlyn kortistoon. Sukututkimusohjelmia ldytyy PC-yhteensopiville tietokoneilla paljon. Suurin osa ohjelmista on englanninkielisia mutta suomenkielisiiikin ldyyy muutama. Sukututkimusohjelmaa valittaessa kannattaa kiinnittee huomiota ohjelman ke)'ttejeysteviillisyyeen sekii siihen, ette ohjelma tukee kansallisia erikoismerkkejiimme kuten 6aakirjaimia. Brother's Keepers Julkisohjelmista tunnetuin ja ehkiipii parhain on Brother's Keepers -niminen ohjelma, joka on ns. Shareware-tyylinen ohjelma. TamA hrkoittaa sita, ettii ohjelmaa saa levittae ja kokeilla vapaasti. Jos aikoo kokeilun j iilkeen jatkaa ohjelman kaftda, olisi hyvii maksaa ohjelman tekijiille pienimuotoinen korvaus (BK:n rekisterditymismaksu on noin $45). Ohjelma on DOS/ASCtr-pohjainen ja vie levytilaa noin pari megatavua. Ohjelman perusversion englanninkielinen, mutta siihen on saatavilla suomenkieliset tekstit. Ohjelmaa levitetean BBS-postilaatikoissa ja InternetissA (ftp ://ftp.funet.f i/pub/msdos/simteugeneal gylb ks2adl.zip ja bk52ad2.zip). GENUS Kajaanilaisen MediaBase-yhti<in GENUS-sukutukimusohjelmat ovat Windows-pohjaisia. Ohjelmien avulla pystyhan sukupuut esittiimiiiin graafisesti myiis naytdlle. Ohjelmistoja on kahta versiota. GENUS Junior ohjelman avulla voidaan tallettaa tietoja maksimissaan henkildstii per tiedosto. GENUS Senior ohjelma on laajempi. Sen avulla voidaan tallettaa rajaittamaton mafua henkilditl ja teksda. Lisiiksi ohjelmassa on multimediaominaisuuksia: tietoihin pystlteiin yhdistiimiiiin kuvia ja iizintii. Senior ohjelma vaatii 2 Mt keskusmuistia ja tilaa 2 Mt kiintolevyllii. n

5 PC-Keytteije 2195 Hinnat: GENUS Junior 590 mk GENUS Senior 1490 mk. Genus Senior ohjelmasta ldytyy ilmainen demo-versio, johon voi tallettaa max. 100 hl6e, BBS-postilaatikoista ja Intemetista (ftp://ftp.funet.f Vpub/msdos/windows/science/g s206gb.zip). QSukuohjelmisto 8.0 Te lassa oli Sukutietotekniikka ry:stii Reiio Perkidmiiki kertomassa Sukutietotekniikkayhdis- _ tyksest?i ja yhdistyksen julkaisemasra Sukufohjelmisto 8.0:sta. ihdistys on rietokonerra keyt- Hvien sukututkijoiden valtakunnallinen vhdistvs. Yhdistys kehittiiii sukututkimusohjetmaa, jota myydiiiin jhsenille 400 markan hintaan. Lisiiksi yhdistys julkaisee Sukutieto-nimista uutislehtea ia yllepiraa SukuBBS-siihkdpostilaarikkoa. Sukuohjelmisto 8.0 on syksyllii 1994 valmistunut taysin uusi Windows-pohjainen sukututkimus_ ohjelmisto. Ohjelman avulla tutkija voi yllapitaa tietokantaa tutkituista suvuista ja henkilijistii sekzi tulostaa erilaisia esi- ja jiilkipolvitauluja ja niihin liittyvi[ hakemistoja. Sukuohjelmisro kefrae Microsoft Access -tietokantaa. Ohjelmisto vaatii keskusmuistia viihintiiiin 8 Mt ja kiintolevytilaa _ runsaat 2 Mt. Sukuohjelmiston kaftdkelpoinen fsemo-versio ' on saatavissa ftp:llli osoiiteesta fin17a.icl.fi. Ineternet-tietoverkko tlnternet-tieroverkon kautta on mahdollista ' (utustumaan alan piiiistli harrastajiin mad Imanlaaiuisesti. lnternet-verkossa leviiivien siihkriisten uutisten. USENET NEWS:in, keskusteluryhmissd on mah_ dollista vaihtaa mielipiteita vaikkapa ausrralia_ laisen sukututkijan kanssa. Myris ulkomaille muuttaneen sukulaisen etsinnasse voi saada vink_ kejii sen maan sukututkijoilta. Ja samalla tietysti voi auttaa ulkomaalaisia tutkijoita heidiin suo_ malaisten esivanhempien etsinniiss?i. SFNET_rvh_ missii on sukututkimusta varten suomenkielinen keskusteluryhmii, joka on nimeltiiiin: Kansainviilisiii ryhmiii on ainakin seuraavia:. soc.genealogy.surnames. soc.genealogy.computing. soc.genealogy.french. soc.genealogy.german. soc.genealogy.methods. soc.genealogy.misc Osa kansainviilisistii uutisryhmish on ns. moderoituja, joka tarkoittaa sita, etta uutis_ ryhmiiiin liihetettave viesti on lahetettave uutisryhmaste vastaavan henkildn kautta. Intemet-tietoverkon tietopalvelinkoneisiin varas_ toidaan erilaisia ohjelmia, myris sukututkimukseen liittyviii. Tunnetuin suomalainen palvelinkone on nimeltiiii ftp.funet.fi jossa on useita eri hakernistoja sukututkimusta varten. Sukututkimusohjelmia ltiyyy mm. hakemistosta /pub/msdos/simtevgenealgy. Hakemistossa /pub/doc/genealogy on sukututkimukseen liittyvaa tekstiaineistoa. Sukututkimukseen erikois_ tuneiden WWW-sivujen ja muiden liihteiden hyvii viitekokoelma ld)tyy URl-osoitteesta http ://ftp.cac.psu.edu/-sadgenealogy.html Siihkiipostilaatikot Seuraavat s2ihkdpostilaatikot ovat erikoistuneet sukututkimukseen: SukuBBS, (9O) , Sukutierotekniikka ry:n yllepitama sahkdpostilaatikko. Mathematics Land, (90) , (9O\ , Sukututkimukseen erikoistunut elektroninen postilaatikko. Paljon sukututkimukseen liitty_ viii ohjelmia. Heikki Raussi sfnet.harrastus.sukututkimus

6 PC-Kayttaje2195 Kevdtkokous 1995 PO-kayttaiat ry:n kevdtkokous pidettiin Canon Oy:n tiloissa Pit?ijiinmiielld keskiviikk ona 22. maallskuuta. Kokouksessa kaytiin ldvitse vuoden 1994 toimintakertomus, tilinp?iiitiis seka esitettiin tilintarkastaiien lausunto. Kokouksen jdlkeentutustuttiin Canonin laitteisiin. 0l Jiirjestiytyminen saiintdmeziriiisen keviitkokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Heikki Raussi, joka myds valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin Jyri Lindroos. Ptjytiikidantarkastajiksi valittiin tui Jiirmiila ja Mauno Tuohiniemi ja iiiintenlaskijoiksi Hannu MeAttiinen ja Valto Koskinen. Kokouksessa kiiytiin liivitse vuoden 1994 toimintaan liittyviit s1iint6meiiriiiset asiat, jotka ovat hallituksen vuosikertomuksen, tilinpli2itdksen ja tilintarkastajien lausunnon esittiiminen seka tilinpiiatdksen vahvistaminen ja vastuuvapauden mydntiirninen hallitukselle. Toimintakertomus Kokouksessa esitettyyn toimintakertomukseen tehtiin pieni huomautus: te lat olivat jakautuneet keviiiille viisi ja syksylle kolme, eikii keviiiille neljii ja syksylle neljii. Tuloslaskelma ja tase Vuoden 1994 tuloslaskelmasta voitiin havaita, etta varsinainen toiminnan suurimmat menoerat muodostuivat jiisenlehden ja -kirjeen painokuluista ja postittamisesta. Seuraavaksi suurimmat menoerat tulivat PCUF-purkin pydrittiimisesta puhelin- ja atk-kulujen muodossa. Tulopuolella jiisenmaksutulojen lisiiksi rahaa saatiin jiisenlehden ilmoituksista varsin huomattava summa. fil Tilikauden alijiidme oli noin 2500 markkaa. Vuoden 1994 budjetti oli tehty tarkoituksella alijiiiim2iiseksi, koska yhdistyksen tilillzi olevaa raha on parempi kayttee toimintaan kuin pitiiii pankissa pienelli korolla. Tase puolestaan osoitti yhdistyksen omaisuuden olevan vakaalla pohjalla ja muutoksia edelliseen vuoteen ei juuri ollut tullut. Taseen luvut on esitetty tarkemmin omassa taulukossaan. TuloslA.kcltlA L.a.94-3f.L2.94 va!6idaiaod loilnlnla kulj.tuskulut matkakuluts ,00 kokouekulut ,95 ty6kalut j! tareik ,00 poatlkulut Behkii, , ,00 puh l irkulul kortstorikulut -571,40 atk-hu1ut ,50 tirjaadlto -2 0o7,2O Darhklhulut -385,32 Jes.nl.htt Ja kirj ,10 varaldh.ekluta l1lnoltustulot t l.alol.korvauhact Je.cDiakaululot Rabol.!ualuotol rrhoitualuotot TtLikaudca PoLrtot - - lutdta pltklv. - korclsl. Ja ka rlllilda , ,00 6t 2t2,50 8t 7 42, , ,0O ,50 -a 755,00 -L2 747,50

7 PC-Kayttaje 2195 Vahvistaminen ja vastuuvapaus Vuoden 1993 slyskokouksen valitsematilintarkastajat, Hannu Maattenen ja Risto Saarni, olivat tarkastaneet tilit ja lukeneet ptiytzikirj at ja totesivat _ lausunnossaan, etra tilikauden alijiiiimzi oli 4 laadittu voimassa olevien sdaddsren mukaisesti. Tilintarkastajat puolsivat tuloslaskelman ia taseen vahvistamista ja vastuuvapauden myiintiimista hallitukselle. Kokous vahvistikin rilinpaatdksen ja mydnsi vastuuvapauden vuoden 1993 hallitukselle. Muut asiat Varsinaisessa jiisenkirjeessa esitetysszi kokouskutsussa ei ollut muita kasiteltaviii asioita. Kokouksen piiiitteeksi keytiin vilkasta keskus- telua purkin modeemilinjojen ruuhkaisuudesta. Kokouksessa olleet jiisenet toivoivat toimenpiteih ruuhkaisuuden pienentamiseksi. Mauno Tuohiniemi kefioi, etta PCUF-purkissa olevalla opinion-ohjelmalla oli muodostettu aiinestys aikarajojen pienentiimisesta ja kehoitti osallistumaan eiinestykseen. Canon Kokouksen j[lkeen Canonin edustajat esittelivat Canonin kirjoittimia ja kopiokoneita ja tarjosivat kahvia ja pullaa. Kiitokset Canonille! TASE VAliTAIV}A Kli!.t ltidai suus ja!truut I'ilktaikala6t sijoituksot oik.udl.t Euut Dl.tkevaikuts. tn not tod66t ja katusto osuudlot ja osakk66t { 531,0O 3 099, ,OO 9 {00,00 7 {59, , ,97, O0 9 {00,00 yht ,50 { Vaj.hlo- ja mlanrt i saarni sgt!ah!t Ja Dauhkisaami. t 2 000, ,15 0, o ,,77 RahoituEdrai6uus yh!, , ,,77 vrsrlalvan yhteensl ,65 9A 06r,77 VIST.ITTAVIA vlcla. lyh:talk!h6r ortovalat nuut lyhytalh. v.lat Vl.ras yht. Ga 6al. t llikaud.d ylijitiidi yht. VASTATTAVIA yhteensi 3 9a{,80 L 3t ,55 9t 625,77-2 5L9, , , ,00 0,00 3 {35, ,8g -{ 330, ,77 9a o6l,77

8 -I Pc-Kaytttije2l9S Kuinka Internettiin? Taman artikkelin tarkoituksena on valaista lukijaa siitd, mit?i ohjelmia taritaa& kun haluaa pddsl.il Internettiin kiinni niin, ettii saa itselleen kunnon palvelut. Jotta Internetin kehittlneimpie palveluja voisi kaytuia, ffvitaan IP-tason yhteys. Siine oma tietokone liitetiien Internettiin kiinni omalla verkko osoitteellaan - yleense kuitenkin vain tilapdisesti yhteyden ajaksi. Silloin Internetissa onkin N+l tietokonetta. Verkkoyhteys on aina TCP/IP-tryppinen. Artikkeli kasittelee Windows- ja OS/2 -pohjaisia Intemet-yhteyksi{. Linuxin yhteystapoja verkkoon ei kesite[e UissA. Kaupalliset palveluntarjoajat Helpointa lienee ostaa IP-tasoinen yhteys ja tarvittavat ohjelmapaketit suoraan joltain petevelta palveluntarjoajalta. Yhteystietoja ei kesitelh tesse, koska niis6 on ollut muissa lehdiss:i ja jopa TV:ssakin jo aivan riittemiin tarinaa. OS/2 WARP Os/2:ssa on Internet liittma, joka oletuksena kaltee IBM:n omaa Intemet-linkkia. TamA yhteys on selke{sti markkinoiden kalleimmasta peiista - yhteysaika maksaa maltaita. OS/2:n Intemet-ohjelmat voi toki pist i:i kaltuheen muidenkin yhteydentarjoajien puhelinnumeroita. Hinnoista kiinnostuneet voivat katsoa oman ke1'tt0profiilinsa kustannusvertailun napp[rasu hmperelaisesta palvelusta osoitte sta n#w.sci.fi. Halvempia vaihtoehtoja Lapikaupalliset Intemet-yhteydet tuppaavat olemaan kauiita. Jos viitsii nahdil hieman vaivaa, niin saestne pauon rahaa. KA)'thnossa mitlin kaupallisia ohjelmia ei tarvitse hankkia, jos kii),ttd on tlypillisui yksityiskliyttiu (Jrritykset joutuvat kuitenkin yleense maksamaan tesse kuvatuista julkisohjelmista). Windows 3.11 Windowsiin saa mukavasti ilmaisia julkisohjelmia, joilla verkkoyhteydet hoituvat mallikkaasti, kunhan jaksaa hieman virittee softia. Trumpet Winsock Copyrigbt (c) by 8.!.! R. Tlrtu tll Rishl8 F.sv.tl. TSIS IS AII UffiMISIERM SIAREIIIXE YERSIOII FOR EVAIIIATION OIIIY, srtp EIISLED hlacl siip Eeqd -e! [.!dtce b.rd.h.ling le IP {.S.S3 bctdsk e!t.y.y.193.5{.5.1 Perustan kaikille palveluille muodostaa TCP/IP-yhteys palvelun tadoajan tietokoneeseen. Yhteys saadaan puhelinverkonja modeemin awlla (9600 b/s miniminopeus). Linjalle luodaan TcP[P-yhteys esimerkiksi Trumpet Winsock -nimiselld julkisohjelmalla (versio 2.0B toimii, ohjelmapaketin nimi on twsk2ob.zip, joka on imuroitavissa hlvinvarustetuista purkeista tai ftp-palvelimista). Trumpet edcllyttie, ettii yhteyden tadoajan toimittama yhteys on IPtyyppinen. Paketti puretaan jonnekin polun vanelle ja ohjelman keynnistyskuvale asennetaan Windowsin tyopoy&ille. K:iynnisteuiiin ohjelma ja valitaan Setup, jossa mehitelhan ohjelmalle, miuaista yhteynn aiotaan pitlia. Valitaan joko Slip tai PPP (lnternet-yhteyden tarjoaja (Host) metuittelee, kumpaa kafeuian). Kerrotaan ohjelmalle vieh muulama perustieto: oman koneen lp-osoite, nimipalvelimen IP-osoite, MTU, RWIN, MSS, RTO. Palvelun tarjoaja ilmoittaa, mitii arvoja niihin pitia syottiia. Lopuksi on meariteltiiva vieh yhteyst yppi: Slip tai PPP, sarjaportin numero, paatelaitenopeus, laitetason kattely ja mahdollinen tiivistetyn Cslip-protokollan keytt6. Esimekkine yhdet Trumpetin Slip-asetukset:

9 PC-Kayttaije 2195 E l.tc.nrlsup slr Porr til B.od R.rG F"t I H!rd..r. H.nd.h*! 193.6a ,0.0.0 t9j.64.5,1 r ,a.fl 00 rru1296 TCP;IwlN u8 lrcp Mss 212 Fcc3l 30 TCPRTO M$( I60 O Inllmrl pflp D Vln J.cob6oo CSIJP comdr!6ston Lisiiksi PPP:lle: I Onllna St.tu3 Dctcctton O ttonc O Dco lrlsdl drect O DsR d ccr tai graajisen selauksen jiirjestilminen pelkdstiiiin omalla koneella (Slipknot). Ensin mainitut toimitetaan Hhdekielisina, ja ne on kaannetuve palveluntag'oajan tietokoneella seuraamalla tarkasti mukana tulevia ohjeita. Toisinaan ohjelmat kaantlvat vaikeuksitta, mutta joskus tarvitaan hieman C- koodin viilaamista. KiAnndksen jakeen palveluntarjoajan koneen levylle jaa ohjelman kaanneny patvelinosa ihost), joka tarjoaa palvelujaan kayttejen omalla pc:ll{ ajettavalle asiakasosalle (client). NAma yhdess{ muodostavat Ipyhteyden koneiden valille. Edellttykset Uiman ty'?pisten ohjelmien ka)t6lle ovat: 1) kiilrcijalle on shellioikeudet, 2) k iyltiijalle on oikeus keltuie pabelinkoneen lerry{, 3) palvelinkoneessa voi kaantita C-kielisie ohielmia. Twinsock PPP Authenticalion Options! Use Password Authentication protocol {papt Kun asetukset on tehty, suljetaan Trumpet ja kiiynnistetiien se uudelleen. Valitaan Diallerja Manual login (soiton A voi myds auromatisoida kidoittamalta siiu scriprin).!'sen jdlkeen kidoitetaan kdsin modeemin komentoia: atz (enter) atdt0000oo00(enter). jossa nollat ovat oilvelun tarjoajan modeemin puhelinnumero. Trumpet valits puhelinnumeron ja vastapai,iin modeemi vastaa ihka ioskus. OKirjoirtauduraan palveluun sisedn. kdynnisreuien sieliji Slip v (tai PPP) ja painetaan esc. TCp/Ip-yhteys modeemilinjan yii palveluntadoajan koneeseen on n't ke),tett2ivissa. Ny voidaan kaynnishe mita tahansa Tcp_yhteltui kiiyttiivia ohjelmia, kuten WWW-selaaja, sdhkdpostiohjelma, Newslukija, Telnet yms. Niiste hrkemmin jaljempana. Eliimiiii ilman lp-yhteyftii Jos IP-rason yhteyta ei ole (sitii ei tadota tai sita ei raaskita hinnan takia hankkia), niin siitii huolimatta on mahdollista kalttea graafisia ohjelmia kuten NetscaDea. Siihen tawitaan kuitenkin sellaiset kiiyttdoikeuder, etu niilla peasee LINlx-palvelimen komentotasolle eli shelliin. Talloin on kaksi vaihtoehtoista hhestlmistapaa: slippia ajava oma ohjelma palvelinkoneella (TwinSock, Sfirp, ifal Australialaisen Troy Rollon Twinsock on kohtuullisen helppo asentaa (iopa mina onnistuin asentamaan sen): paketti (T$nsckl4.zip tallli hetkelle) puretaan ja siite upataan palvelinkoneelle tyhj2ian hakemistoon dokumentissa me5rii0t tiedostot. Ajeraan kd.dnndsskripti (sh build.sh). Ohjelma keenby ja tuottaa palvelinohjelman nimelui tshost. IP-yhteys muodostetaan sitten seuraavasti: Windowsissa kd),nnistetiian ohjelma Twinsock, jossa on itsessaen puhelinnumeron valinta. Soitetaan sillii palvelinkoneelle. Kdynnistewin palvelimella./tshost. Ip-yhteys on nlt keybttavissa ja sen yli voidaan kalttiie Internetin palveluja. Huomattavaa on se, ette Twinsock ei vaadi lainkaan Trumpet Winsock -ohjelmaa. Twinsock on normaalikeftajalle ilmainen. Slirp, TIA Niime ohjelmat toimivat samaan tapaan kuin Twinsock, mutta ne vaativat clientin pdiih?in oikein asennetun Trump t Winsockin. Palvelimeen soitetaan normaalisti (vaikka Trumpetilta), ja sie e kaynnistetiian Slirp/TIA. Kdynnister.Aan omalla koneella Trumpetin Slip+ila ja sen jakeen esim. Netscap. Yhteys puretaan peinvastaisessa jddestyksesse: Netscape, Trumpet, Slirp/TIA ja tietoliikenneohjelma. Slirp on ilmainen ja TIA kaupallinen (n. 30 USD). Slipknot Slipknot on aloittelijalle ehkd hieman helpompi kuin edelliset, koska ohjelmaa ei tarvitse keanuie palvelinkoneella. Se noutaa HTMldokumentit Lvnxnimiselld tekstipohjaisella selausohjelmalla ensin kaltutjan kotihakemistoon palvelinkoneella, josta se siifta,i tiedostot Zmodemilla kii}'ttejen omalle koneelle. Vasta kjifitdiiin

10 I PC-Kayttaje2195 koneella tulkilaan saadut dokumentit graafiseen muotoon. Tiisse siis ei tarvita IP-yhtejttii eikii mitiiiin ohjelmien keentiimistii. Ainoat vaatimukset ovat, etta kdltuijele on piiasy LINX:n komentotasolle, ettli palvelinkoneessa on Lynx- ja Zmodem-ohjelmat ja efia keyttajflu on kotihakemisto. Toimintaperiaatteensa takia Slipknot on kumppaneitaan selvasti hitaampi, mutta koska se on helppo asentaa mille tahansa [INlX-palvelimelle, niin se puolustaa vakaasti paikkaansa ainakin kevyesse Www-kliytossa. Slipknotissa itsessden on terminaaliohjelma, jolla soitetaan UNlx-koneelle. Kun yhteys on synq'n''t, keynnistetaiiin Slipknotin WWW-selaaja. Asetuksetehdziiin suraavanlaisista valintatauluista - ensin terminaaliohielma: muutaman pienen tiedoston kiilttajan kotihakemistoon. Niitii se tarvitsee toimiakseen. Slipknotin saa tiedostopalvelimista nimella slnotl l0.zip. Ohjelmaan tulee pdivityksia parin kuukauden valein nimellt snupl\x.zrp. WWW Suosituin ja ilmeisesti paras webbiselaaja on Netscapef$l Navigator, joka on yksityiskii''tttssd ilmainen ja ''rityksiue maksullinen. Ohjelman saa h)a/invarustetuista tiedostopalvelimista, tiilld hetketh paketin nimi on tylppia nl6elln.exe (16 bittinen versio, joka toimii normaalissa Windowsissa) tai n32e1ln.exe (32-bittinen versio, joka toimii Windows NT:ssI ja Win95:sse). Vain 16-bittinen versio toimii normaalin (16-bittisen) Trumpet Winsockin kanssa. Paketti puretaan johonkin tyhjeen hakemistoon (itsepurkautuva paletti) ja keynnistehen Windows, josta ajetaan paketista tullut Setup-ohjelma. Se asentaa Netscap n parissa minuutissa haluttuun hakemistoon ja luo kuvakkeen ohjelmalle. Poistetaan paketista purkautuneetiedostot ja itse Daketti lerryltii tilaa viemasui. ja seuraavaksi selaajan valinnat: Netscapea voi kokeilla vaikkei verkkoyhtelttzi olisikaan: kaynnistetiian Trumpet, mutta ei soiteta silh minnekaan, ja sen jalkeen Netscape. Valikosta File Open file voi avata omalla pc:llii olevia *.htm-g,lppisia tiedostoja, joita tulee paketin mukana malliksi pari kappaletta. Netscape toimii siis my6s off-line. Ruutuun talletetaan palvelimen puhelinnumerot, paateemulaatio, siirtoprotokolla ja sen komennot palvelimella (Zmodemilla yleensi sz -b ja rz -b) seka liikenneparametrit. Kun Slipknotin selaaja kaynnistetaan ensi kerran, se tarkistaa mm. millaista kehotetta palvelin kay'ttaii, testaa siirtoprotokollat ja muutenkin tarkistelee palvelimen soveltunruden kiilttditnsa. Samalla Slipknot kirjoittaa

11 PC-Kayttrije 2195 Surffailu netissa Kun haluaa peestii oikeasti surffailemaan nettiin, menetelhan seuraavalla tavalla: Kun Trump t on soittanut yhteyden tarjoajalle ja saanut aikaan TCP-yhteyden, voi kaynnistliii Netscapen. Se hakee autornaattisesti sille kerrotun kotisiwn (iota voi vaihtaa Options Preferencies Styles -laatikosta). Esim: Muita ohjelmia Kaikki seuraavat ohjelmat on saatavissa verkosta ja niiden yksityiskaltto on ilmaista tai halpaa ja )ritysk i).ttd yleensa maksullista. Ne kaikki vaativat IP-yhteyden palvelimeen. Sehktposti: Eudora FTP: Ws_Ftp Irc: IRCII lai IRC4WIN Telnet: Ewan, MS Telnet, yawtel News: winvn Ns. proxyja eli verkkoliitenteen reitityksie verkon hankalien kohtien valinnasta Options Preferencies Proxes: velmuisteja seka ymperi tehdaan Tiedostopalvelimia Julkisohjelmia ja muitakin tiedostoja on saatavissa fip: e mm. seuraavista paikoista: ftp.funet.fi ja mpoli.fi. Jos internet-yhteyksia ei ole, voi soittaa modeemillaan johonkin h)ryinvarustettuun tiedostopurkkiin, joiden puhelinnumerot selviavet purkkilistoista (PCUF:ssii komennolla boxit). Palvelujen hintavertailua Tampereella sijaitsevassa palvelimessa on HTMl-lomake, johon UiltuimalH oman kelttdprofiilinsa Internetissa (miten monta tuntia mihinkin vuorokaudenaikaan ja verkkoryhma, josta soittaa), saa valmiiksi lasketun kustannuwertailun eri vaihto hdoista. Lasketin kokeeksi tapauksen, jossa kayteui in 30 h kuukaudessa, arkisin klo ja viikonloppuisin klo 14-16, soitetaan Helsingin verkkoryhmiistd ja avausmaksut jaetaan 12 kuukauden ajalle. Ohjelma laski eri vaihtoehtojen kustannukset kalttotuntia kohti (kaikki verot sisalbtet hintoihin). KenenkaAn ei pida ottaa nokkiinsa uistii vertailusta.

12 PC-Kayttaije 2195 Yhtsys Clinet Xgateway ELlNet Scifi EI,JNet Tele Tele Net P ople HPY HPY IBM 3,72 5,42 7,44 9,t9 t3,80 t7,40 20,06 20,44 m,52 25,40 30,24 kommentteja karu.v{i. kam.vdl. kotimaa kotimaa kans.val. kans.val. ei s{hkopostia kans.vel. rajoitettu kans.vel. kam.vdl. kans.val ISDN kans.v{1. Termist6{ IP-osoite: nelitawinen verkko-osoite, joka yksil6i verkkoon liitetyn tietokoneen yksikdsitteisesti. Osoite on muotoa ETML: HyperText lvfarkup Language. Kaikki WWWdokumentit on kirjoitettu Ulte ohjauskielg kefubn. Slip: Serial line Internet protocol, InterneFprotokollan toteutusriamuotoisia (modeemiyhteyksie) varten. PPP: point to point protocol, Slippie uudempi ja modernimpi sarjamuotoinen Internet-yhtsys. Shell: komentotulkki, UNX:in komentotaso, kuomu. Vaikka jokin palvelu saattaakina}tuie edulliselta, niin teme vertailu ei ota lainkaan huomioon sen keytettavyytui: palvelu saattaa.olla niin kuormitettu, efie sinne ei koskaan pd,llse silloin, kun itse haluaisi. Ari Jlrrn ih /

13 PC-Kayttaije 2P5 SIHTEERIN SIVU Jiiseniii liihes c;".ffi#:l?;ltffffir;;,:;iililj:.t1fi : yli I 900 jesenta. Jarkuvalla kaswila yhdistyksemme on onmsrunur nousemaan d::#i:l$i:"0,11""+*"?f "Ti_*,lH#'$l,i suosion slyksi on arveltu sita, ettii pc-kawiiiat on Tietotekniikan liiton ainoa Intemet-palveluja tar1oava yhdistys. Muut yhdistykset ovatkin ottamassa mallia Pc-kiiltejistii ja mm. Hetky on harkinnut Intemet-verkkoon liittl,rnista. Jiisenkortit Tietotekniikan liiton jiisenkortit on postitettu kaikille jiisenmaksun maksaneille iasenille. Jiisenkortilla saa huomattavia etuja monien yritysten tuotteista ja palveluista. Lisiiksi siitii loytyy Tietotekniikan liiton yhteystiedot ja oma jiisennumero, jota tarvitaan mm. yhteydenpidossa liittoon. Jiisenkortin mukana lahetettiin myds "{ietotekniikan osto-opas ja liiton Atk-wosikiija, gtka on jiilleen yhdistetty yhdeksi niteeksi. Vuosikirjasta loytly mm. tietoja Tietotekniikan liitosta seke liiton jiisenten mahikkelitiedot. fisentoiminta syksylln Syyskauden ensimmiiinen yritysvierailu jerjestetaan keskiviirona klo l6 Telella Telegalleriassa Vallilassa. osoite Elimiienkatu 9 A (toinen kerros). Tilaisuudessa Tele esittelee Intemet-palveluitaan. Ilmoittautumiset Mauno Tuohiniemeile puh. { 90; 874,5230 tai sahkopostitse Slyskauden muista jiisentilaisuuksista saaf tietoia PCUF:n pii-iitason kiskylla tapahtumat. PCUF-purkkia laajennettu Yhdistyksen purkkia vaivanneet hitaus ja pitkat vasteajat on saatu poistettua hankkimalla jtirjestelmiiiin lisii,ii muistia. PCUF toimii talla hetkellii 33 lviiiz prosessorilla varustetulla PC:lla, jossa on 36 MB RAM muistia, 1 GB kovalely seka 2 GB dat-varmistusasema. Kayftdja{estelmiini on Linux. Keviiiilla hankitun muistilaajennuksen ansiosta jfiestelma pys y palvelemaan tehokkaasti parhaimmillaan noin kymmenta kawjaa samanaikaisesti. Talle hetkella jarjestelmiin pullonkaulana on liihinnji 33 MFIz prosessori, joka alkaa olla liian hidas usean samanaikaisen keyftajan jii{estelmliiin. yhdistys toivookin, ettd jarl'estelmaan saataisiin pentiumpohjainen emolery ja prosessori esimerkiksi lahjoituksena. Shell-oikeudet Yhdistyksemme jasenilla on mahdollisuus anoa oikeudet paiasta kayfiojarjestelmiin komentotasolle eli shell-oikeudet PCIIF:ssii. Oikeudet ovat toistaiseksi maksuttomat. Oikeudet mydnnetaan niille jiisenille, jotka hyvaksyvat yhdistyksen laatimat kaltdsiiiinndt. Kesiikuun alkuun menness jo 120 jiisenelle oli myonnetty niimii oikeudet. Anomuslomake ja keltdszienndt ldyryvat Pc-kayttaja-lehden numerosta 1195, listiksi ne voi tilata 20 markan toimituskuluia vastaan j iisensihteeriltii. Kliyttiij ii rj estelmii kerho KayftdjAdestelmiikerho on Tietotekniikan liittoon kuuluva rekisterriimat<tn yhdistys. Kerho on jii{estelemiissii toimintaansa uudelleen. yhtenii vaihtoehtona on ollut kerhon sulautuminen pckaftajiin. Tamiin ajatuksen pohjalta pckayttiijien hallitus on aloittanut asiaa koskevat neuvottelut Kayfidjarjestelmiikerhon hallituksen kanssa. Mikiili fuusioajatus toteutuu, tulee pcka)ttajien toiminta laajentumaan, samoin yhdistys saa lisiii uusia jiiseniii. Mauno Tuohiniemi

14 PC-Kayttaje2t95 Tutustu Internetiin! Syyskuun yritysvierailu Telelle Intemet, verkkojen verkko, yhdistiia toisiinsa tietokoneita ympiri maailman. Vuoden 1995 alussa Intemetiti kayfti yli 30 miljoonaa ihmistn, vuonna 2000 kj.ytliajia saattaa olla jo yli 100 miljoonaa. Internetin tnrkeimpiii kayftomahdollisuuksia ovat hypermedia-dokumenttien lukeminen, keskustelu- ja uutisryhmien seuraaminen, siihkdposti, tiedostojen hakeminen toisista tietokoneista ja muiden tietokoneiden kayffaminen verkon valityksella. Tule mukaan Pc-kayttajien syryskauden ensim- 4. miiiselle yritysvierailulle, joka pidetiiiin Telen I tiloissa Telegalleriassa Vallilassa, osoite Elimaenkatu 9 A (2. kenos). Tilaisuudessa Tele esittelee lntemetin palveluja ja kertoo, miten 6. tavallinen pc:n kayftaja paasee mukaan verkkoon. I Vierailun ajankohta on keskiviikko klo 16. Ilmoittaudu etukiiteen Mauno Tuohiniemelle siihkripostitse osoitteella fr tai puhelimitse (90) PCUF:aidn uusi modeemilinja Sisiidnpaiiisyn helpottamiseksi yhdistyksemme purkissa PCUF:ssd on otettu kayt-t66n ns. pikalinja. Pikalinjaila on kiintee 20 minuutin yhteysaikarajoitus, normaaleilla linjoilla voi viipye puolitoista tuntia kenallaan. Pikalinja soveltuu hyvin esimerkiksi postin lukemi-seen tai newsien siirtoon etalukua varten. Pikalinjan keyftddnoton yhteydessa alennettiin kertakiintio kahdesta tunnista puoleentoista tuntiin. Tzfminkin muutoksen tarkoituksena on taata entistii useammalle j isenelle mahdollisuus PCUF:n keyttddn. Aloite kiinrididen leikkaamisesta tuli jiisenistdn taholta ja ennen sen toteuttamista'purkissa jfi estettiin aenestys, johon vastasi 1081'Jisent4. Vastaajien enemmistd eli 66 jasentii (61 %) kannatti kiintioiden pienentamisti. Vastaajien kesken arvotun yllityspalkinnon (10 kpl disketteja) voitti Juha Ruuska ja lohdutuspalkintona olleen Sultan-pakkauksen Hanna Hdrkko PCUF:n yllapito toivottaa voittajille onnea ja viihtyisia kayftohetkia palkintojen parissa. Yhteydenotto (90) pikalinja, V.32bis (90) V.32bis (90) Y.32terbo (90) Y.32terbo (90) uusi linja, V.34 Yhteys on mahdollinen myris Telesammon kautta: soita ensin numeroon , anna ke)'ftajatunnus I ja sen jiilkeen ki{oita S PCUF. Yhteydesta peritiiin paikallispuhelumaksun lisdksi vain Telesammo normaali perusmaksu. Intemet-verkosta yhteydet osoitteeseen pcuffi ( ), Suomen Freenetistii valitse ensin Lentokentt-ii, sitten Muut pa.lvelut ja Pc-ke1'ttiijet.

15 PC-Kayttaja2t95 Com - PCUF:n paikallinen keskusteluohjelmisto la Com on yhdistyksemme purkissa pcuf:ssd kdytiissd oleva keskustelujirjestelma, jonka avulla voit kysyii neuvoja, opastaa muita kelrttiijie, ostaa ja myyde tavaraa seki keskustella eri aihepiireiste kokouksissa, joita on yhteensa yti 40. com toimii myiis yhdistyksen tiedotuskanavana jdsenist6lle. lcomin tarkoituksena on mahdollistaa on liittynyt, eikti niihin tarvitse liiffya joka kerra?cuf:n kaiyttiijien valinen keskustelu. uudelleen. Kokouksesta voi erota kaskylle Comiin kirjoitettuja tekstejii kutsutaan WITFIDRAW. Kokousten aihepiiristi kenotaan artikkeleikai. Artikkelit liihemmin ovat kaikkien kunkin kokouksen ensimmiisessii kiiyniijien ruettavissa ja r#dl;.ii;- vissa, kuka tahansa PCUF:n kaftaja,tli*1ffh.l,,"r*:aa nzikyvirn JolN-kaskvn voi siis vastata comissa esitettyyn Kun kiinnostavat kokoukset on saatu valittua, kysymykseen tai aloittaa uuden kes- artikkeleiden lukeminen on vaivaronta. Artikkelit kustelun. tulostuvat piiiitteellenteriii painelemalla. Mitiijin erityista lukukomentoa ei siis tarvitse sydttii?i. Comissa keskustelut on ryhmitelty aihepiireittain Halutessasi voit asettaa siwttaian kiirttddn eri keskustelualueille, joita kutsutaan kokouk- kaskylla SET PAGER ON. siksi. Jokaisella kokouksella on oma nimi. ioka kuvaa sen kasittelemaaihepiiria. Kokouksia ovat mm. Eliiintensuojelu, MSDOS, Ostetaan ja ffi it?"'-'"$:11i",#;:ffi?il?,*f:"* Com ryhmittelee kokouksiin kirjoitettavat artik-.2felit ketjuihin. Niiden avulla viestit luetaan kes- Vusteluittain. Keskustelua comissa on helppo seurata, silla ohjelma tulostaa artikkelit ketjuttain loogisessa jiirjestyksessa. Ketjujen ansiosta myds tekstin lainaaminen on tarpeetonta, silla edeltava artikkeli on luettavissa helposti kaskylla REVIEWBACK. Taman johdosta teksrin siteeraamista ei pideui suotavana PCUF:n comissa. Keskustelujen valitseminen Koska eri keskustelualueita on paljon, kannattaa kokouksista valita kiinnostavat ja seurata ainoastaan niita. Kiinnostavat kokoukset valitaan kas_ kl,lla JOIN, jolla liiqtiuin kokouksen jiseneksi. Kokoukseen liitt]ryninen on kertaluontoinen toimenpide: com muistaa, mihin kokouksiin kalttriia Kun yhden kokouksen artikkelit on luettu loppuun, enterie painama I la si i rrl4aan seura{lvaan kokoukseen, jossa on lukemattomia artikkeleita. Jos uudessa vastauksessa on viitattu edelliseen artikkeliin (esim. "Olen samaa mieltii kanssasi"), kannattaa edeltava aftikkeli katsoa uudelleen kaskylla REVIEW,tsACK. Talldin keskustelun kulku on helpommin Fnmerrefiavisse. Keskusteluun vastaaminen Jos haluat vastata comissa kiiy.tiiviiiin keskusteluun, kayta kaskyii REPLY Ennen vastaamista kannattaa lukea koko kommenttiketju loppuun. Niiin varmistutaan siita, ettei tule suotta lausuneeksi sellaista vastausta, minkejoku toinen onjo ehtinyt selostaa. Jotta artikkeliketjut sailyvet loogisina, tulee kalttajiin kohdistaa vastauksensa oikeaan artikkeliin. RBPlY-kaskylla kif oitettu vastaus kohdistuu siihen artikkeliin, joka on luettu viimeksi. Jos ennen vastaamista on luettu kommenttiketju loppuun,

16 Pc-Kayttaje2t95 kannattaa lukea vielii uudelleen se viesti, johon ollaan vastaamassa. Tiime hoituu kiiskylla REMEW, jonka periinn ki{oitetaan sen artikkelin numero, johon aiotaan vastata. Kun REpl-y-kasky annetaan heti vastattavan artikkelin lukemisen j?ilkeen, vastaus kohdistuu oikeaan viestiin. Teksti ki{oitetaan editorilla. Oletusarvoisesti kaynnistyy PCUF:n rivieditori, joka toimii kaikilla piiatetyypeille. Rivieditori on melko vaatimaton, mutta se soveltuu hlvin lyhyehkrijen artikkeleiden ki{oittamiseen. Kun artikkeli on valmis, se voidaan joko hyviiksyii kaskylla SAVE tai hylata kiiskylla QIJIT. Kesky annetaan editorin komentotasolta, jonne piiiisee painamalla enteriii uuden rivin alussa. Tekstiii voi muokata myds ruutupohjaisella editorilla, johon pitdsee kas$li SCREEN tai kiismla pico kaynnistyvalla editorilla. Yhteenveto peruskomen noista E)flT Poistuminen comista ENTRY Uuden keskusteluketj un aloitus INFO Kertoo tietoja kokouksesta JOIN Kokoukseen liittyminen LIST Luettelo niistii kokouksista, joihin on liig,tty LIST/ALL Luettelokaikistakokouksista SUMMARY Luettelokokouksessaolevista artikkeleista REPLY Vastaa viimeksi luethrun artikkeliin REVIEW Lukee uudelleen halutun artikkelin Comissa toimivat myds piiatason komennot msg who ja time. Esinerkkejf, komentojen kiiltdstii join yhdist - liittyy kokoukseen yhdistyksen info sum /all /by:pullero - antaa luettelon niistii kokouksen artikkeleista, jotka on ki{oitettu kayttdjafininuksella pullero list /otheri tulostaa luettelon niistii kokouksista, joihin ei vieln ole liitytty jaseneksi sum /entry tulostaa luettelon niistii artikkeleiste, joiden numero on valiltii jajotka ovat uuden keskustelun aloituksia only 30 siirta viestiosoitinta siten, etta muut kuin kokouksen 30 uusinta artikkelia merkitziiin luetuiksi Uuden keskustelun aloittaminen Mikiili haluat vastata jonkun kirjoittamaan artikkeliin, kaytii kaskya REPLY edelle kuvatulla tavalla. Jos olet aloittamassa kokonaan uutta aihetta - sellaista josta ei viela ole kifoitettu f comiin - keyt?i keskya ENTRY. Koska entry aloittaa kokonaan uuden keskusteluketjun, sitii ei pida keftiia silloin kun osallistutaan johonkin jo kliynnissn olevaan keskusteluun. Ennen artikkelin ki{oittamista tulee valita oikea kokous. Jos haluat esimerkiksi aloittaa keskustelun jostain elokuvasta, liity ensin Elokuvat-kokoukseen (oin elokuvat) ja sen jlilkeen aloita ketju kaskylla entry. Monipuolisia toimintoja opiskeluhaluisille Monilla komennoilla on valitsimia, joiden avulla komentoja voi tarkentaa seikkaperiiisesti. Niiistii valitsimista saa tietoja comin opasteista, esim. kaskylla help review parametrit. Aiheita laidasta laitaan Kokous Aihe Yllapito tiedottaa PCLIF:n ylliipidon tiedotuksia Pc-kaftajat Yhdistyksentoiminnankehittiiminen Yhdistyksen info Tiedotuksia yhdistyksen toiminnasta MSDOS Dossiin liittyvat asiat Esittelyt Ka),ftajien omia esittafymisia TINIX Unix-kayttitj,irjestehet Sarjakuvat Sarjakuvat Markkinat Ostetaan ja myydaiiin -kokous Eliiinsuojelu Elainsuojelu Vitsit Hauskoja asioita Boxit Purkkiasiaaja -tiedotuksia Huuhaa Musiikki Shell Vapaamielinen kokous Musiikki PCUF:n she -kayttejien kokous Mauno Tuohiniemi

17 PC-Kayttaje2t95 Kokem uksian i scihkdpostista Piirtelin mielivaltaisia kuvioita ruotsin haf oituskirjani siwille - tiedattehan, niihin ulko-.garginaaleihin ja kaikkiin muihinkin suurilokoisiin tyhjiin kohtiin, jotka ovar kuin luoruja moiseen tarkoitukseen. Opettajan monotoninen ai{ini kummitteli jossakin tajuntani reunamilla, 4nka kiinnifianyt siihen pienintiikiian huomioni thurusta. Tuo jafettomien viivamyttyjen ja kuvioiden piirteleminen oli ainakin lq.rnmenentuhatta ziljoonaa kertaa mielenkiintoisempaa aj anvietetta... jopa silloinkin, kun en tiennyt itsekii^itn, mita ne mokomat oikein edes esittivet. Edessiini istuva luokkatoverini, Sari, kiiliintyi paikallaan minuun pain ja kysyi laskintani lainaksi. Laskin kynini alas ja aloin tonkia tuota kallisarvoista kanssamatkaajani, ystiiviiiini, elektroniikan ihmeellistii tuotosta. taskulaskintani. esille repustani. - Mihin si tota tarviit? kysyin hanelta, ihan vain uteliaisuuttani, samalla kun liinfiasin laskimen -,,1-^+:ll ^-.; Tulrur pe u r l9lll. llmun pitii:ii laskee, et paljon me saadaa noist piparipurkeist... kaikki kun ei ole vielii tuonu niist rahoia. fyrittasin hyvzikslviisti - prpanpurkit, nuo luokkavarojemme kartuttajat; kauhistukset, joita olimme epiitoivoisesti yrittiineet myydii; hirvittiiviit ylihintaiset rasiat, joista Sari oli urhoollisesti pitihyt lukua ja joista saatuja rahoja hin nlt nafti laskeskelevan, tottahan tuohon tarkoitukseen voi laskintansa lainata - ja katsoin, kun han otti laskimen ja kiiantyi taas oikeinpiin tuolissaan. Otin lyijykynani takaisin kiiteeni ja aloin naputella sillii pulpettiani. Samalla tutkailin tdhertelemiiini kuvioita, ja pohdiskelin niiden kiehtovia olomuotoja. - Mika toi on? Kysymys havahdutti minut toistamiseen ihanasta honoksestani. Kyniini naputtelu lakkasi kuin veitsellii leikattuna ja kohotin katseeni pois noista lumoavista sotkuista. - Teh? - Niin toi tossa, Sari sanoi ja osoitti laskimeni nimilappua, tai pikemminkin sen alareunaa. - Mike toi niinkun on? Minulta kesti hetken aikaa tajuta, mite han oikein tarkoitti. Sitten muistin; olin joskus aikoja sitten kirjoitellut tuon pienen nimilappuni alareunaan yhden -osoitteeni - aikani kulukseni, tiediittehiin. - Toi on niinkun... Olisin voinut pitaa hanelle vaikka pienen esitelmiin aiheesta . - Se on niinkun... Yritin etsiii sopivia sanoja. Samalla tajusin, etten ollutkaan ollut yhtii inhottavassa tilanteessa pitkiin aikoihin. Miten minun tulisi selittiiii tlydelliselle maallikolle, ettii mikii ihme se E- mail oikein on? Mitii sahkdposti itse asiassa edes oli? En ollut koskaan aikaisemmin pohtinut asiaa yhtiidn enempaa. Se oli ollut minulle harvinaisen selkeii ja jokapiiiviiinen asia. En edes voinut kuvitella eliimiiiini ilman ia. Tai ilman tietokonetta. Tai ilman televisiota ja jeakaappia oli ld,ytjinyt paikkansa listalleni Eliim2illeni Tiirkeat Ja Jopa Valfi,imeftdmarkin Asiat. -Se on nait tietokonejuttuja. Toi on niinkun mun osote, -osote. Niinkun tommosta siihk6- postia varten... Yritin pohtia piizini puhki. En vain l6'tanlt mitiian keinoa selventiiii sanojani. Ja Sari senkuin tuij otti minua ihmeissiiiin. - Et jos joku niinkun tahtois lahettiiii mulle postia.. neitten tietokoneverkkojen kautta tai

18 PC-Kaytteije 2195 jotain. Niin sitii varten toi niinkun sit olisi... et posti tulis mulle... Kirosin mielessiini omaa tyhmyytfiini. Seka tyhmie sanojani ettii tyhmyyfieni noin niinkuin yleensa. huusin hiljaa itselleni. "Miksi sinii aivoton ameeba menit kirioittamaan mitaan ylimii{rlistri NlMllappuusi?! " - Tiieth,in... Se oli epttoivoinen yritys vedota kysymyksen esifiajiitin. Hetken hiljaisuus. (Jollei siis opettajan iiflntii lasketa mukaan. ) - Aerh, emma tajuu tietokoneista yhtiiiin mit,iiin, Sari sanoi hetken kuluttua. - Ei meilldkiiiin ole kun yks ikivanha kone, mut emmi osaa teh&i silltikaan mitzuin. Sari ojensi laskimeni takaisin pulpetilleni, kiitti lainasta ja k:iiintyi taas tuolissaan jattiien minut tuijottamaan typertgreena jonnekin kaukaisuuteen. Monet asiat jaivat vaivaarnaan mieluini. Jospa yrittiiisin selittiie hanelle asiaa tarkemmin vaikka seuraavalla vllitunnilla? Torjuin ajatuksen. Ei hante kiinnostaisi keskustelu tuollaisesta. Jo sanassa TIETOKONE oli oikein vastenmielinen kaiku, ainakin joidenkin mielestii. Ja, siu paitsi, en minakzun tienny loppujen lopuksi asiasta yhtiiitn sen enempd.ii kuin hdnkiiiin. - Sun syytiis! kiljaisin mielesstni laskimelleni, kun laitoin sen takaisin reppuuni. Tosin nimilappuani en ole vielzikain muutellut - ihmisiii kun on niin pirun hauska hammesgrttiiii. PC-I(AYTTAJAT RY. N JASEN EDUT Pc-kiyttejf,t ry:n jiseneni saat mm. seurarvat jiisenedut: * Osallistumisoikeus yhdistyksen ja{est2imiin mielenki intoisiin tapahtumiin t Oma kayt&ijiitunnus yhdistyksen unixkeyttrljfi estelmalla toimivaan tietokoneeseen + Mahdollisuus kiiyttiid monipuolisia Intemetverkon palveluja yhdistyksen tietokoneen kautta (esim. www, news, ftp, pankkiyhteydet, irc) t Pc-kaltuijalehti kolmesti wodessa * TietoviikkoJehti (vuositilauksen arvo 498 mk) * valinnan mukaan joko MikroPCJehti (vuositilauksen arvo 340 mk) tai Tietoverkkolehti (wosikertatilauksen awo 236 mk) * Tietotekniikan osto-opas ja Atk-vuosiki{a 95 Lisliksi saat kaikki Tietotekniikan liiton j?isenedut, kuten puhelinneuvontaa tietotekniikan lakiasioissa, alennuksia julkaisuista, bensiinistd, kongressimatkoista j a vakuutuksista. Yhdistyksen toimintaan kuuluu erilaisia vritvs- _ vierailuja, mielenkiintoisia te toja setii i"t- O kiii joissa huvi ja hydty yhdistyvat. Lisaksi yhdistys jii{estiiii kaksi kertaa ruodessa jasenkokouksen. Niiissi kokouksissa iesenet Daattevat. miten yhdistyken tulee toimia. inairty, ti"aonuu J toiminnastaa jasenkifeilla. Pc-kiiyniijien toimihenkiloille on myds helppo teh&i ehdotuksia toiminnan kehittlimisestli liihettimalli IntemetsiihkOpostia osoitteeseen Kerro yhdistyksestiimme tuttavillesikin! Liittyminen hoituu helposti tasta lehdestii ldyryvalla lomakkeella. Liittyminen on ajankohtaista juuri nyt, silla kaikilta jalkeen liittyviltd veloitetaan ainoastaan puolet wosijiisenmaksusta. Niiin vuoden 1995 puolella liittlvat uudet jasenet saavat kaik&i Pc-kaytUijien j iisenpalvelutodella edulliseen hintaan.

19 PC-kayttejat ry PL 494 OOIOI TIELSINKI PCUF-bbs: (90) , (90) O (90) , (90) 612 rs45 WWW-info: http: //www. pcuf. fi ( ) PC-kiiyttiij:it ry on Tietotekniikan liiton jlisenjiirjestii, joka edistiiii henkiliikohtaisten tietokoneiden kiiytttiiin liittyviin tietotaidon omaksu- -!mista. Yhdistvksen jiisenetuihin kuuluu mm.!rma Iehti ja siihkiipostilaarikko, PC.IaIYTTATAT RY Tietoviikon ilmoituksissa. Jiisenkirjeet postitetaan yleensii alkusyksystii ja -keviiiistii, jotta tieto tulossa olevista tapahtumista saadaan itisenten tietoon. Yhdistyksen oma siihkdpostilaatikko toimii Pc-keyfiajAt ry on tydssiiiin tai harrastuksessaan myds tehokkaana ja nopeana tiedotusviilineenii jc:ta kiiynavien yhteenliittvmii. Yhdisrys on modeemia tai Intemet-tietoverkkoa kiifteviile - perustettu ruonna Yhdistyksen jiisenmiiiirii jiisenille. Siihkdpostilaatikossa on runsaasti erilaisia keskustelualuita, joissa kayftajat voivat on 1710 henkilse (maaliskuu 1995). YritysjAsenia yhdistyksessii on kuusi. kirjoittaa mielipiteitiiiin. Henkildkohtaisen siihk6- Suurin osa jiisenist[ asuu piiiikaupunkiseudulla postin lzihettiiminen ja vastaanottaminen kuuluu ja yhdistyksen toiminta keskittyykin pii?iasiassa s?ihkdpostilaatikon peruspalveluihin. Talla hetkellii Helsingin tienoolle. My6s muualla maassa asuvat on kaytdssa neljd modeemia, joiden numerot on hydtyvat yhdistyksen jiisenenyydestii monin tavoin. mainittu sivun yliireunassa. Linjoilla on v.32bis- ja Yhdistyksen jiisen saa ensinniikin kolmasti luodessa ilmestyvrin Pc-kayttAjAJehden ja jiisen- Siihkdpostilaatikkon myds yhdistetty kiin- v.32terbo- modeemeja. tiedotteet. Lisiiksi jiisen saa Tietotekniikan liiton teiillzi linjalla Intemet-tietoverkkoon, jota yhdistyksen jiisenet piiasevet hy6dyntiimiiiin esimerkiksi jiisenetuna kaksi lehteii, Tietoviikon ja joko MikroPC:n tai Tietoverkon. Lisiiksi etuihin kuuluu IRC-keskusteluohjelman ja Usenet-uutisten kautta. mm. liiton julkaisema ATK-ruosikirja. Lisiiksi jiisenet voivat erillisen hakemuksen perusteella anoa laajempia kaltdoikeuksia yhdistyksen tietokonej iirj estelmiiiin. Ce toja ja yritysvierailuja Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Heikki Yhdistyksen toiminta koostuu te loista, Raussi, puh. (90) tyi, (90) yritysvierailuista, retkistii, jtisenlehden julkaiflmisesta., --mtemet-palvelutden koti jiisensihteerinii Mauno Tuohiniemi (90) sihteerinii ja siihkcipostilaatikon ylliipidosta ja tarj oamisesta. taloudenhoitajana Jyri Lindroos (90) koti Te loissa keskustellaan jostakin ajankohtaisesta ja yleisesti kiinnostavastaiheesta. Teema-. PC-keyttajalehden paatoimittaja on Valto P. Koskinen (90) koti illat pidetiiiin ATK-instituutin tiloissa It?i-Pasilassa Helsingissii kerran kuukaudessa paitsi kesiiisin. Tavaksi on Jiisenmaksut muodostunut, 1995 ettii te lat alkavat kello 17 ja kestiiviit noin pari tuntia. henkilcij iisen 256,- Yritysvierailut suunnataan kiinnostaviin kohteisiin, joissa on jotain uutta esitettiiviinii. Vierai- toissijainbn tai perhejiisen 70,- opiskelija tai tydtdn 150,- luja on yleensii olhtt 2-4 sekti syys- ettti kev?itkaudella. Huom. woden loppupuoliskol la liittyville jesenmaksu on puolet koko vuoden maksusta. Jiisenlehti PC-kayttajri ilmestyy ainakin kolme Liittyminen Tietotekniikan j iisenlomakkeella, kertaa vuodessa. Lehden artikkelit ovat p{iiasiassa jonka saat yhdistyksen j2isenten toimihenkildltii tai suoraan itsensii kirjoittamia. Lehden ohella Tietotekniikan liitosta, PL 68, yhdistys Espoo, puh. tiedottaa toiminnastaan jiisenkirjeissii ja o0), s

20 + + H PY:n edustajiston vaali(mainos) Helsingin puhelinyhdistyksen edustajiston vaali Listoja ei saa vaalissa nimetii millii?in lailla - on taas marraskuussa t2inii vuoma. Joka neljiis HPY:lta tulevassa vaalikirjeessii ei siis lue "PC- vuosi puolet edustajiston 60 jiisenest?i valitaan KAyttajat ry:n lista", vaan listat on tunnistettava postitse suoritettavassa vaalissa kahdeksaksi pelkiistiiiin ehdokkaiden nimien mukaan. Jos luodeksi. listalla on vaikka B. Zyskowicz, niin ahaa - HPY:n vaalisliiintdjen mukaan puolueiden kokoomuksen lista, tai jos vaikka A. Kalliomiiki, lisiiksi ehdokkaita saavat asettaa myds niin sossujen lista. Jos taas ldydat vaikka sellaisia valitsijayhdistykset. Olisiko jo aika saada nimiii kuin Raussi, Koskinen tai Jiirmiilii, niin voi 4 edustustoon yksi/muutama modeeminkiiyttiijien ja olettaa, ettii kyseessii on PC-Kiiyttejat ry:n lista. tietoliikenteen harrastajien edustaja? Jos tuntuu Vaalimainonta hoidetaan tietenkin siihkdisesti siltii, iiiinestii itse tai iiiinestytii vanhemmillasi tietoverkoissa sopivaan aikaan. modeeminkaytnjien ehdokaslistoja. Jos siis huomaat, efie jollakin listalla on PC- 4. Pc-Keyftejat ry pyrkii saamaan ainakin yhden KAltajat ry:stii tuttuja nimi2i, niin mikset listan vaaliin mukaan. Todenniikdiste on, efie my6s vaihteeksi puoluelistojen asemasta iiiinestiiisi muut modeemiharrastajien yhdistykset asettavat vaikka site? omia listoiaan vaaliin. Ari Jiirmiilii /

KHVTTPJfi. PC-Kay ttaj at ry:n jasenlehti. Postiosoite: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 Helsinki 2/95

KHVTTPJfi. PC-Kay ttaj at ry:n jasenlehti. Postiosoite: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 Helsinki 2/95 KHVTTPJfi PC-Kay ttaj at ry:n jasenlehti Postiosoite: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 Helsinki 2/95 SISALTO Sivu 3 Heikki Raussi Puheenjohtajan palsta Sivut 4-5 Heikki Raussi Sahkoinen sukututkimus Sivut

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto 2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto Asenna ensin tietokoneeseesi modeemi tai ISDN-sovitin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista myös, että Windowsissa on asennettu puhelinverkkoyhteydet. Seuraa

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

GDAL ja WFS: suora muunnos ogr2ogr-ohjelmalla

GDAL ja WFS: suora muunnos ogr2ogr-ohjelmalla GDAL ja WFS: suora muunnos ogr2ogr-ohjelmalla Viimeksi muokattu 30. tammikuuta 2012 GDAL tukee WFS-palvelun käyttämistä vektoritietolähteenä yhtenä muiden joukossa. WFS-ajurin käyttöohjeet löytyvät osoitteesta

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

Elisa Nettikaista. Asennus- ja käyttöohje

Elisa Nettikaista. Asennus- ja käyttöohje Elisa Nettikaista Asennus- ja käyttöohje 1 Tervetuloa asentamaan Elisa Nettikaistaa Elisa Kotipuhelin on monipuolinen liittymä, jota voit nykyaikaisten lisäpalveluiden ansiosta käyttää muuhunkin kuin puhumiseen!

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

IRC ja etäyhteydet IRC JA ETÄYHTEYDET

IRC ja etäyhteydet IRC JA ETÄYHTEYDET IRC JA ETÄYHTEYDET Contents 1 IRC... 2 1.1 Yleisesti... 2 1.1.1 SSH-yhteys Windowsilla... 2 1.1.2 SSH-yhteys Linuxilla tai OS X:llä... 3 1.2 Irkkaamisen aloitus... 3 1.3 Irkkiin palaaminen... 4 1.4 Hyödyllistä

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä

RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA ry Rakentajanaukio 4 A, 02150 Esp0o JÄSENTIEDOTE Puh. 09-451 2264, http://rmseura.tkk.fi 6.11.2006 RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä EXKURSIO

Lisätiedot

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Selkosanakirja sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq. Tietokoneet. wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1.4.

Selkosanakirja sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq. Tietokoneet. wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1.4. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxc vbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåa Selkosanakirja

Lisätiedot

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP]

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] HOWTO: Tulospalveluohjelman asetusten määrittely verkkokäytössä 1/5 HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] Kaksi tietokonetta saa kytkettyä keskenään

Lisätiedot

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa http://mtkmateriaalit.valmiskauppa.fi Ohjeiden versio 23.9.2014 MTK:n esitteiden ja materiaalien tilaus siirtyy syyskuussa 2014 verkkokauppaan. MTK:n liitot

Lisätiedot

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu 13.04 -käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta.

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu 13.04 -käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta. Tehtävänanto - Asenna ja testaa LAMP - Aiheuta vähintään 3 virhettä ja analysoi lokista - Tee nimipohjainen virtuaalipalvelin, joissa toimii myös www. (Karvinen, T. 23.09.2013) Työympäristö Tein tehtävän

Lisätiedot

Jouko Nielsen. Ubuntu Linux

Jouko Nielsen. Ubuntu Linux Jouko Nielsen Ubuntu Linux 19.4.2017 SISÄLLYS 1 UBUNTU... 3 2 LUETTELO VERSIOISTA... 4 3 OMINAISUUDET... 4 4 ASENNUS... 5 5 UBUNTU SERVER... 9 LÄHTEET... 10 3 1 UBUNTU Ubuntu on debian pohjainen Linux

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Päivityksen asentaminen...4 Siirtyminen IBAN tilinumeroihin ja BIC koodeihin...6 - maksajalle IBAN ja BIC...6 - palkansaajille IBAN ja BIC...8 Pitkät IBAN

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Koe uusi. Windows 8 viidessä minuutissa

Koe uusi. Windows 8 viidessä minuutissa Koe uusi Windows Windows 8 viidessä minuutissa Mitä tarvitset Päästäksesi nopeasti alkuun, tulee sinulla olla: Salasana langattomaan verkkoosi Salasana sähköpostitiliisi Tervetuloa! Tervetuloa Windows

Lisätiedot

Verkkoposti selkokielellä

Verkkoposti selkokielellä Petri Ilmonen Verkkoposti selkokielellä Tekijä ja Oppimateriaalikeskus Opike, FAIDD, 2009 Selkokielinen käsikirjoitus: Petri Ilmonen Selkokielen tarkistus: Ari Sainio Kustannustoimitus: Petri Ilmonen Kansikuva

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

6. Valitse avautuneesta ikkunasta Add-painike!

6. Valitse avautuneesta ikkunasta Add-painike! 1. Tallenna Mirc ohjelma koneellesi tästä osoitteesta: http://www.mirc.com/get.html 2. Asenna ohjelma 3. Avaa ohjelma mirc.exe kuvakkeesta 4. Avattuasi ohjelman se näyttää tältä(hieman leikeltynä): 5.

Lisätiedot

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin?

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? When? Milloin? Tärkeitä päivämääriä: - 12.1. 2017 Infotilaisuus Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa - 19.1.

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN Oma tietokone -valintaa klikkaamalla hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä, saadaan näkyviin laitteistokokoonpano Ominaisuudet laitteisto -valinnalla:

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

Paypal tilin avaaminen, ohjeita ja neuvoja suomenkielellä.

Paypal tilin avaaminen, ohjeita ja neuvoja suomenkielellä. Paypal tilin avaaminen, ohjeita ja neuvoja suomenkielellä. ALUKSI LUO SÄHKÖPOSTIOSOITE PAYPAL TILIÄSI VARTEN: Esim. ilmainen Hotmail -sähköpostitili käy tähän tarkoitukseen hyvin. Muista kirjoittaa salanat

Lisätiedot

TOIMINTASATiNNOT. Yhdistyksen tarkoituksena on johta4 valvoa ja ohjata zuunnistustoimintaa Kaakkois-Suomessa ja toimia jdsenseurojensa edunvalvojana.

TOIMINTASATiNNOT. Yhdistyksen tarkoituksena on johta4 valvoa ja ohjata zuunnistustoimintaa Kaakkois-Suomessa ja toimia jdsenseurojensa edunvalvojana. KAAKON SUUNMSTUS rv. Hyvaiksytty syyskokouksessa 21. I 1.2004 TOIMINTASATiNNOT 15 yhdistytsen nimi ja kotipaikka Yhdistykse nimi on Kaakon Suunnistus ry. ja yhdistyksen kotipaikka on Kouvola. 25 yhdistyksen

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

UBUNTU 8.04 LTS ASENNUS

UBUNTU 8.04 LTS ASENNUS UBUNTU 8.04 LTS ASENNUS 24.4.2008 Marko Kaartinen 2008 Tässä oppaassa käyn läpi kuinka asennetaan Ubuntu 8.04 LTS. Oppaan on tarkoitus olla mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä. Kaikki kysymykset asennuksesta

Lisätiedot

Julkaiseminen verkossa

Julkaiseminen verkossa Julkaiseminen verkossa H9T1: Tiedostojen vienti internetiin Yliopiston www-palvelin, kielo Unix käyttöjärjestelmästä hakemistorakenne etäyhteyden ottaminen unix-koneeseen (pääteyhteys) komentopohjainen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Macintosh (Mac OS X 10.2) Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille:

Macintosh (Mac OS X 10.2) Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille: 1 (13) Macintosh () Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille: Valitse Omenavalikosta Järjestelmäasetukset. Järjestelmäasetuksista Verkko 2 (13) Verkkoasetuksista (1.) Kytkentä Ethernet ja (2.) Määrittelytapa

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen ILMAINEN Lukimat-verkkopalvelun (www.lukimat.fi) kautta saatava tietokonepeli EKAPELI-MATIKKA Ekapeli-Matikka on tarkoitettu

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - on vuonna 1935 perustettu valtakunnallinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - liittyi kansainväliseen hostelliliittoon, IYHF:ään,

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Windows Phonet yleisesti Nokian Lumiat Vanhemmat WindowsPhone 7 Uudemmat WindowsPhone 8 Samsungin Windows Phone mallit HTC:n mallit www.windowsphone.com

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Vista... 6 Uuteen koneeseen siirtäminen... 7 - pikakuvake työpöydälle... 9 Tulostusongelmat uusissa koneissa... 12 - Tulostaminen

Lisätiedot

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Release 1 versio 4 14.9.2006 Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2006 Sisällysluettelo Osa 1: Perustietoa verkosta...3 Osa

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite Kaikkien kirjasto Näin käytät kirjastoa Selkoesite Kaikkien kirjasto Tämä esite on julkaistu osana Kaikkien kirjasto -kampanjaa. Kampanjan toteuttavat Selkokeskus, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Suomen

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta.

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Joomla pikaopas Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Paavo Räisänen www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Suomen Kennelliitto ry. 6.5.2014 2(11) Osoitelistat Sisältö: Osoitteet valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Yhdistysten

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Lataaminen, asentaminen, tunnuksenluonti, kirjautuminen, soittaminen, yhteystietojen hakeminen, pikaviestintä, tiedostojen jakaminen.

Lataaminen, asentaminen, tunnuksenluonti, kirjautuminen, soittaminen, yhteystietojen hakeminen, pikaviestintä, tiedostojen jakaminen. Skype Lataaminen, asentaminen, tunnuksenluonti, kirjautuminen, soittaminen, yhteystietojen hakeminen, pikaviestintä, tiedostojen jakaminen. http://www.skype.fi/intl/fi/ Ilmaiset soitot skypen käyttäjien

Lisätiedot

VERSIO 5.1/5.2 PIKAOHJE WEBACCESS HTML 3

VERSIO 5.1/5.2 PIKAOHJE WEBACCESS HTML 3 VERSIO 5.1/5.2 PIKAOHJE WEBACCESS HTML 3 TM GROUPWISE 5.1/5.2 PIKAOPAS GroupWise WebAccessin avulla voit käyttää postia ja kalenteria millä tahansa HTML 3 -yhteensopivalla Web-selaimella. Lähetä viestejä

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen.

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen. Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

tiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki.

tiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (5) BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka tiistai klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Tässä pikaohje Uuden Punomon Tee itse -julkaisujen tekemiseen. Kun ensimmäinen juttusi on tehty tätä ohjetta noudattaen, seuraava homma hoituu maalaisjärjellä. Uudistuvan

Lisätiedot

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Keväällä tapahtuu paljon (touko-kesäkuu) Heinäkuussa hiljenee vaikka kv-kisoja ympäri maailmaa- nyt olisi tiedottamisen paikka Elokuussa jälleen tahti kiihtyy

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen

Lisätiedot

TCP/IP-protokollat ja DNS

TCP/IP-protokollat ja DNS TCP/IP-protokollat ja DNS Oma nimi Raportti pvm Sisällys 1 TCP/IP...1 1.1 TCP-protokolla...1 1.2 IP-protokolla...1 2 DNS-järjestelmä...1 2.1 Verkkotunnukset...2 2.2 Nimipalvelimet...2 2.2.1 Nimenselvitys...2

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe

https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe Jäsenrekisteriin kirjautuminen Avaa internet ja kirjoita selaimen osoitekenttään: https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana, ja paina Sisäänkirjaus. Kirjauduttua avautuu

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LINUX-HARJOITUS, MYSQL

LINUX-HARJOITUS, MYSQL LINUX-HARJOITUS, MYSQL Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä

Lisätiedot

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tähän käsikirjaan on koottu Ecomiin liittyviä yleisiä aiheita ja toimintatapoja, joiden opiskelemisesta on hyötyä kaikille Ecomin käyttäjille. 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan

Lisätiedot

H9 Julkaiseminen webissä

H9 Julkaiseminen webissä H9 Julkaiseminen webissä Tässä harjoituksessa opetetaan kaksi tapaa viedä tiedostoja jakoon webin kautta (tehtävä 1 ja tehtävä 3), sekä kokeillaan yksinkertaista, jokamiehen tapaa tehdä oma sivusto (tehtävä

Lisätiedot

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot