IT II II PE-HNVIIHN. 2l9s. I"?-:f"Hii,ill,'".T;.ii?i:lii:*l' Aancrtincon 6zadd 6a&i//p "0-6;//ffi;i721/e\

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IT II II PE-HNVIIHN. 2l9s. I"?-:f"Hii,ill,'".T;.ii?i:lii:*l' Aancrtincon 6zadd 6a&i//p "0-6;//ffi;i721/e\"

Transkriptio

1 IT II II PE-HNVIIHN P I"?-:f"Hii,ill,'".T;.ii?i:lii:*l' 2l9s 7) Aancrtincon 6zadd 6a&i//p "0-6;//ffi;i721/e\

2 SISALTO Sivu 3 Heikki Raussi Puheenjohtajan palsta Sivut 4-5 Heikki Raussi Sehkdinen sukututkimus Sivut 6-7 Heikki Raussi Kevatkokous 1995 Sivut 8-12 Ari Jermele Kuinka lnternettiin? Sivut 13 Mauno Tuohiniemi Sihteerin sivu Sivu 14 Hallilus Syyskuun yritysvierailu Sivu 14 Hallitus PCUF:aan uusi modeemilinja Sivut l/auno Tuohiniemi Com - keskusteluohjelmisto Sivu Minna Hdmelainen Kokemuksia sehkopostista Sivu 18 Hallitus PC-kayttajat ry:n jasenedut Sivu 19 Hallitus Pc-Kayftajet ry:n esittely Sivu 20 Ari Jarmalai HPY:n edustajiston vaali Pr-Hiiwilifii Pc-Keyttejet ry on tydsseen tai harrastuksenaan PClii kiiyttiivien yhteenliittymii. Toiminnallisena tavoitteena on edistiiii henkikikohtaisten tietokoneiden tarkoituksenmukaista kiiyttiiii. Keinoina kiiytet?iiin koulutus-, esitelma- ja keskustelutilaisuuksien sekii tutustumiskayntien jadestamiste, tiedotteiden julkaisemista ja yhteydenpitoa ulkomaisiin vastaaviin yhdistyksiin. Yhdistys kuuluu j iisenj ii{ esttinii Tietotekniikan liittoon. PC-KeyttejeJehti toimii yhdistyksen virallisena tiedotuskanavana mportoiden yhdistyksen toimintaan sekii mikrotietokoneiden kiiyttddn liittyvistii asioista. Lehti postitetaan joukkokiq eenii kaikille jiisenille Painos 2000 kpl 12. luosikerta ISSN Painopaikka: Invapaino, Helsinki Ilmoitushinnat (ALV 07o) 1/l-sivu 1500 mk l/2-siw 1000 mk Keskiaukeaman liite 3000 mk

3 PC-Kayttaije 2195 Puheenjohtajan palsta 2lgs ifsitii sun t?ita Internetistii Viime aikoina liihes kaikki lehdet ovat julkaisseet lntemetista artikkeleita. Juttujen taso on tosin on ollut mite sattuu. Varsinkin rtf\helsingin Sanomat on tehnlt monta riman alitusta aiheesta. Eriiskin toukokuun lehdessii (12.5.) julkaistu juttu, jonka otsikko oli "Netin osoite meni jo", oli varsin hupaisaa luettavaa. Kyseisessii jutussa valiteltiin sitti kuinka Intemetistii kiinnostuneet suuryritykset ovat hiljalleen tajunneet, efla heidiin tavaramerkkinsa on Jo varattu muuhuun kayftdijn. Toimittaialta olivat menneet Intemetin uutisryhmat ia osoitteet sekaisin. Jutussa viiitettiin' mm. e;a musiikkikanava MTV:n entinen tyrintekijii oli napannut vastuun keskusteluryhmzista mtv.com. Kysessiihiin kuitenkin oli eriiiin koneen Internet_ osoite, jossa toimittaja julkaisi WWW-sivuia. Niiistii juttujen epiitarkkuuksista vain heriiii kysymys, kuinka huuhaata muut teknisemmetai fiiotain erikoisalaa sivuavat jutut oikein ovat? Toinen lehtien Intemet-juttujen tasoa laskeva piirre on ollut se, etta niissa hyvin usein ({nohdetaan kertoa viite mistii jutussa kenottu asia lttytyy. Esimerkiksi www_palveluista kenottaessa olisi aina ma.inittava mytis palvelun URL-osoite. Rahastusta Internetistli Suuret puhelinyhtidt Hpy ja TELE ovat vihdoin ja viimein p:iasseet mukaan Internet-palveluiden tarjoajien joukkoon. Hpy:n Internet-palvelun nimi on Kolumbus (htrp://www.kolumbus.fi) ja TELEn inet (http://www.inet.tele.fi). Valitet_ tavasti t?illiikin kertaan yhtidt ovat hinnoitelleet niimii telemaatiset palvelunsa sellaisiksi. ettii niiden kayttd tullee ptiivittiiisessii kiiytossii koh_ tuuttoman arvokkaaksi. Ehkiipii Eunet Finlandin ja kaukoverkkopuolella kunnostautuneen Telivon yhteistyii saa airaan sen verran kilpailua, etta puhelinyhtididen Internet_ palveluiden hinnat tulevat laskemaan liihitulevaisuudessa. Yhdistyksen Internet-palvelut Tiihiin viiliin on taas hyvii mainostaa yhdistyksen ta{oamia Intemet-palveluita, jotka ovat kaikkien jiisenien kafeftavissa jiisenmaksun hinnalla. Vaikka yhdistyksen siihkctpostilaatikosta tarjottavat Internet-palvelut ovat tiilla hetkellii vielii paasaanttjisesti merk_ kipohjaisella tasolla, pyritaiin graafisia palveluita kehittiimazin kaikille tarjottavaan muotoon. Graafisten www-palveluiden teysimittaisten tarjoamisen esteena on ollut Liikenneministeri<i, jonka tulkinta teleliikennelaista ei ole vielzi aivan 6ysin selvinny. Asiasta on lahetetty kirjallinen kysely Liikenneministeridtjn. Ehkiipii asia selvinnee kesiin kuluessa. HyviiZi kesziii kaikille! Heikki Raussi JK. PC-kefrajien kannalta on ollut ilo lukea keviiiin kuluessa mikrokauppiaiden hinnastoja. Vielii vuodenvaihteessa 486DX4-100/540/gMt RAMilla varustetusta koneesta sai maksaa vli 9000 markkaa. T:inii ptiivdne saa samalla hiniaa melkein Pentti-9O-prosessorilla varustetun laitteiston. Nyt jos koskaan hinta/tehosuhde on parhaimmillaan! :-)

4 PG-Keyttaje2t95 SAHKOINEN SUKUTUTKIMUS PO-kayttaiat ry:n toukokuun te lan aiheena oli sahk6inen sukututkimus eli kuinka tietokonetta voidaan kayttaa apuna sukututkimuksessa. Te lassa esiteltiin mitd sukututkimus on seka tutustuttiin eri sukututkimusohielmistoihin ja tietoverkkojen hy6dyntdmiseen. Mitii sukututkimus on? Sukututkimus eli genealogia on historiatiede, joka etsii ja selvittiizi samasta kantaisiistii (tai itdista) polveutuvien henkiloiden polveutumisuhteita, sukujen ilmenemis- ja toimintamuotoja, tutkii sukujen henkildiden eliimiiii ja ympiiristdii. Sukututkimuksen liihteinii kayrctaan perimiitietoa j a asiakirj oj a. Tiirkeimmiit lahteet ldytyvat arkistoista. Sukututkimus kannattaa aloittaa kaymiillii sukututkimuskurssi, joita jiirjestevet mm. tydvaenopistot. Lisiiksi kannattaa jo varhaisessa vaiheessa alkaa keriiiimiiiin liihiomaisten tietoja, sillli arkistomateriaalit alkavat vasta vuosien jelkeisista tiedoista. Sukututkimusohjelmistot Tietokone on kiitevii apulainen sukututkimuksessa. Sukututkimusohjelmien avulla oman sukututkimuksen tietojen tallentaminen, selailu ja sukupuiden tekeminen helpottuu huomattavasti verrattuna k5sin ylliipidettlyn kortistoon. Sukututkimusohjelmia ldytyy PC-yhteensopiville tietokoneilla paljon. Suurin osa ohjelmista on englanninkielisia mutta suomenkielisiiikin ldyyy muutama. Sukututkimusohjelmaa valittaessa kannattaa kiinnittee huomiota ohjelman ke)'ttejeysteviillisyyeen sekii siihen, ette ohjelma tukee kansallisia erikoismerkkejiimme kuten 6aakirjaimia. Brother's Keepers Julkisohjelmista tunnetuin ja ehkiipii parhain on Brother's Keepers -niminen ohjelma, joka on ns. Shareware-tyylinen ohjelma. TamA hrkoittaa sita, ettii ohjelmaa saa levittae ja kokeilla vapaasti. Jos aikoo kokeilun j iilkeen jatkaa ohjelman kaftda, olisi hyvii maksaa ohjelman tekijiille pienimuotoinen korvaus (BK:n rekisterditymismaksu on noin $45). Ohjelma on DOS/ASCtr-pohjainen ja vie levytilaa noin pari megatavua. Ohjelman perusversion englanninkielinen, mutta siihen on saatavilla suomenkieliset tekstit. Ohjelmaa levitetean BBS-postilaatikoissa ja InternetissA (ftp ://ftp.funet.f i/pub/msdos/simteugeneal gylb ks2adl.zip ja bk52ad2.zip). GENUS Kajaanilaisen MediaBase-yhti<in GENUS-sukutukimusohjelmat ovat Windows-pohjaisia. Ohjelmien avulla pystyhan sukupuut esittiimiiiin graafisesti myiis naytdlle. Ohjelmistoja on kahta versiota. GENUS Junior ohjelman avulla voidaan tallettaa tietoja maksimissaan henkildstii per tiedosto. GENUS Senior ohjelma on laajempi. Sen avulla voidaan tallettaa rajaittamaton mafua henkilditl ja teksda. Lisiiksi ohjelmassa on multimediaominaisuuksia: tietoihin pystlteiin yhdistiimiiiin kuvia ja iizintii. Senior ohjelma vaatii 2 Mt keskusmuistia ja tilaa 2 Mt kiintolevyllii. n

5 PC-Keytteije 2195 Hinnat: GENUS Junior 590 mk GENUS Senior 1490 mk. Genus Senior ohjelmasta ldytyy ilmainen demo-versio, johon voi tallettaa max. 100 hl6e, BBS-postilaatikoista ja Intemetista (ftp://ftp.funet.f Vpub/msdos/windows/science/g s206gb.zip). QSukuohjelmisto 8.0 Te lassa oli Sukutietotekniikka ry:stii Reiio Perkidmiiki kertomassa Sukutietotekniikkayhdis- _ tyksest?i ja yhdistyksen julkaisemasra Sukufohjelmisto 8.0:sta. ihdistys on rietokonerra keyt- Hvien sukututkijoiden valtakunnallinen vhdistvs. Yhdistys kehittiiii sukututkimusohjetmaa, jota myydiiiin jhsenille 400 markan hintaan. Lisiiksi yhdistys julkaisee Sukutieto-nimista uutislehtea ia yllepiraa SukuBBS-siihkdpostilaarikkoa. Sukuohjelmisto 8.0 on syksyllii 1994 valmistunut taysin uusi Windows-pohjainen sukututkimus_ ohjelmisto. Ohjelman avulla tutkija voi yllapitaa tietokantaa tutkituista suvuista ja henkilijistii sekzi tulostaa erilaisia esi- ja jiilkipolvitauluja ja niihin liittyvi[ hakemistoja. Sukuohjelmisro kefrae Microsoft Access -tietokantaa. Ohjelmisto vaatii keskusmuistia viihintiiiin 8 Mt ja kiintolevytilaa _ runsaat 2 Mt. Sukuohjelmiston kaftdkelpoinen fsemo-versio ' on saatavissa ftp:llli osoiiteesta fin17a.icl.fi. Ineternet-tietoverkko tlnternet-tieroverkon kautta on mahdollista ' (utustumaan alan piiiistli harrastajiin mad Imanlaaiuisesti. lnternet-verkossa leviiivien siihkriisten uutisten. USENET NEWS:in, keskusteluryhmissd on mah_ dollista vaihtaa mielipiteita vaikkapa ausrralia_ laisen sukututkijan kanssa. Myris ulkomaille muuttaneen sukulaisen etsinnasse voi saada vink_ kejii sen maan sukututkijoilta. Ja samalla tietysti voi auttaa ulkomaalaisia tutkijoita heidiin suo_ malaisten esivanhempien etsinniiss?i. SFNET_rvh_ missii on sukututkimusta varten suomenkielinen keskusteluryhmii, joka on nimeltiiiin: Kansainviilisiii ryhmiii on ainakin seuraavia:. soc.genealogy.surnames. soc.genealogy.computing. soc.genealogy.french. soc.genealogy.german. soc.genealogy.methods. soc.genealogy.misc Osa kansainviilisistii uutisryhmish on ns. moderoituja, joka tarkoittaa sita, etta uutis_ ryhmiiiin liihetettave viesti on lahetettave uutisryhmaste vastaavan henkildn kautta. Intemet-tietoverkon tietopalvelinkoneisiin varas_ toidaan erilaisia ohjelmia, myris sukututkimukseen liittyviii. Tunnetuin suomalainen palvelinkone on nimeltiiii ftp.funet.fi jossa on useita eri hakernistoja sukututkimusta varten. Sukututkimusohjelmia ltiyyy mm. hakemistosta /pub/msdos/simtevgenealgy. Hakemistossa /pub/doc/genealogy on sukututkimukseen liittyvaa tekstiaineistoa. Sukututkimukseen erikois_ tuneiden WWW-sivujen ja muiden liihteiden hyvii viitekokoelma ld)tyy URl-osoitteesta http ://ftp.cac.psu.edu/-sadgenealogy.html Siihkiipostilaatikot Seuraavat s2ihkdpostilaatikot ovat erikoistuneet sukututkimukseen: SukuBBS, (9O) , Sukutierotekniikka ry:n yllepitama sahkdpostilaatikko. Mathematics Land, (90) , (9O\ , Sukututkimukseen erikoistunut elektroninen postilaatikko. Paljon sukututkimukseen liitty_ viii ohjelmia. Heikki Raussi sfnet.harrastus.sukututkimus

6 PC-Kayttaje2195 Kevdtkokous 1995 PO-kayttaiat ry:n kevdtkokous pidettiin Canon Oy:n tiloissa Pit?ijiinmiielld keskiviikk ona 22. maallskuuta. Kokouksessa kaytiin ldvitse vuoden 1994 toimintakertomus, tilinp?iiitiis seka esitettiin tilintarkastaiien lausunto. Kokouksen jdlkeentutustuttiin Canonin laitteisiin. 0l Jiirjestiytyminen saiintdmeziriiisen keviitkokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Heikki Raussi, joka myds valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin Jyri Lindroos. Ptjytiikidantarkastajiksi valittiin tui Jiirmiila ja Mauno Tuohiniemi ja iiiintenlaskijoiksi Hannu MeAttiinen ja Valto Koskinen. Kokouksessa kiiytiin liivitse vuoden 1994 toimintaan liittyviit s1iint6meiiriiiset asiat, jotka ovat hallituksen vuosikertomuksen, tilinpli2itdksen ja tilintarkastajien lausunnon esittiiminen seka tilinpiiatdksen vahvistaminen ja vastuuvapauden mydntiirninen hallitukselle. Toimintakertomus Kokouksessa esitettyyn toimintakertomukseen tehtiin pieni huomautus: te lat olivat jakautuneet keviiiille viisi ja syksylle kolme, eikii keviiiille neljii ja syksylle neljii. Tuloslaskelma ja tase Vuoden 1994 tuloslaskelmasta voitiin havaita, etta varsinainen toiminnan suurimmat menoerat muodostuivat jiisenlehden ja -kirjeen painokuluista ja postittamisesta. Seuraavaksi suurimmat menoerat tulivat PCUF-purkin pydrittiimisesta puhelin- ja atk-kulujen muodossa. Tulopuolella jiisenmaksutulojen lisiiksi rahaa saatiin jiisenlehden ilmoituksista varsin huomattava summa. fil Tilikauden alijiidme oli noin 2500 markkaa. Vuoden 1994 budjetti oli tehty tarkoituksella alijiiiim2iiseksi, koska yhdistyksen tilillzi olevaa raha on parempi kayttee toimintaan kuin pitiiii pankissa pienelli korolla. Tase puolestaan osoitti yhdistyksen omaisuuden olevan vakaalla pohjalla ja muutoksia edelliseen vuoteen ei juuri ollut tullut. Taseen luvut on esitetty tarkemmin omassa taulukossaan. TuloslA.kcltlA L.a.94-3f.L2.94 va!6idaiaod loilnlnla kulj.tuskulut matkakuluts ,00 kokouekulut ,95 ty6kalut j! tareik ,00 poatlkulut Behkii, , ,00 puh l irkulul kortstorikulut -571,40 atk-hu1ut ,50 tirjaadlto -2 0o7,2O Darhklhulut -385,32 Jes.nl.htt Ja kirj ,10 varaldh.ekluta l1lnoltustulot t l.alol.korvauhact Je.cDiakaululot Rabol.!ualuotol rrhoitualuotot TtLikaudca PoLrtot - - lutdta pltklv. - korclsl. Ja ka rlllilda , ,00 6t 2t2,50 8t 7 42, , ,0O ,50 -a 755,00 -L2 747,50

7 PC-Kayttaje 2195 Vahvistaminen ja vastuuvapaus Vuoden 1993 slyskokouksen valitsematilintarkastajat, Hannu Maattenen ja Risto Saarni, olivat tarkastaneet tilit ja lukeneet ptiytzikirj at ja totesivat _ lausunnossaan, etra tilikauden alijiiiimzi oli 4 laadittu voimassa olevien sdaddsren mukaisesti. Tilintarkastajat puolsivat tuloslaskelman ia taseen vahvistamista ja vastuuvapauden myiintiimista hallitukselle. Kokous vahvistikin rilinpaatdksen ja mydnsi vastuuvapauden vuoden 1993 hallitukselle. Muut asiat Varsinaisessa jiisenkirjeessa esitetysszi kokouskutsussa ei ollut muita kasiteltaviii asioita. Kokouksen piiiitteeksi keytiin vilkasta keskus- telua purkin modeemilinjojen ruuhkaisuudesta. Kokouksessa olleet jiisenet toivoivat toimenpiteih ruuhkaisuuden pienentamiseksi. Mauno Tuohiniemi kefioi, etta PCUF-purkissa olevalla opinion-ohjelmalla oli muodostettu aiinestys aikarajojen pienentiimisesta ja kehoitti osallistumaan eiinestykseen. Canon Kokouksen j[lkeen Canonin edustajat esittelivat Canonin kirjoittimia ja kopiokoneita ja tarjosivat kahvia ja pullaa. Kiitokset Canonille! TASE VAliTAIV}A Kli!.t ltidai suus ja!truut I'ilktaikala6t sijoituksot oik.udl.t Euut Dl.tkevaikuts. tn not tod66t ja katusto osuudlot ja osakk66t { 531,0O 3 099, ,OO 9 {00,00 7 {59, , ,97, O0 9 {00,00 yht ,50 { Vaj.hlo- ja mlanrt i saarni sgt!ah!t Ja Dauhkisaami. t 2 000, ,15 0, o ,,77 RahoituEdrai6uus yh!, , ,,77 vrsrlalvan yhteensl ,65 9A 06r,77 VIST.ITTAVIA vlcla. lyh:talk!h6r ortovalat nuut lyhytalh. v.lat Vl.ras yht. Ga 6al. t llikaud.d ylijitiidi yht. VASTATTAVIA yhteensi 3 9a{,80 L 3t ,55 9t 625,77-2 5L9, , , ,00 0,00 3 {35, ,8g -{ 330, ,77 9a o6l,77

8 -I Pc-Kaytttije2l9S Kuinka Internettiin? Taman artikkelin tarkoituksena on valaista lukijaa siitd, mit?i ohjelmia taritaa& kun haluaa pddsl.il Internettiin kiinni niin, ettii saa itselleen kunnon palvelut. Jotta Internetin kehittlneimpie palveluja voisi kaytuia, ffvitaan IP-tason yhteys. Siine oma tietokone liitetiien Internettiin kiinni omalla verkko osoitteellaan - yleense kuitenkin vain tilapdisesti yhteyden ajaksi. Silloin Internetissa onkin N+l tietokonetta. Verkkoyhteys on aina TCP/IP-tryppinen. Artikkeli kasittelee Windows- ja OS/2 -pohjaisia Intemet-yhteyksi{. Linuxin yhteystapoja verkkoon ei kesite[e UissA. Kaupalliset palveluntarjoajat Helpointa lienee ostaa IP-tasoinen yhteys ja tarvittavat ohjelmapaketit suoraan joltain petevelta palveluntarjoajalta. Yhteystietoja ei kesitelh tesse, koska niis6 on ollut muissa lehdiss:i ja jopa TV:ssakin jo aivan riittemiin tarinaa. OS/2 WARP Os/2:ssa on Internet liittma, joka oletuksena kaltee IBM:n omaa Intemet-linkkia. TamA yhteys on selke{sti markkinoiden kalleimmasta peiista - yhteysaika maksaa maltaita. OS/2:n Intemet-ohjelmat voi toki pist i:i kaltuheen muidenkin yhteydentarjoajien puhelinnumeroita. Hinnoista kiinnostuneet voivat katsoa oman ke1'tt0profiilinsa kustannusvertailun napp[rasu hmperelaisesta palvelusta osoitte sta n#w.sci.fi. Halvempia vaihtoehtoja Lapikaupalliset Intemet-yhteydet tuppaavat olemaan kauiita. Jos viitsii nahdil hieman vaivaa, niin saestne pauon rahaa. KA)'thnossa mitlin kaupallisia ohjelmia ei tarvitse hankkia, jos kii),ttd on tlypillisui yksityiskliyttiu (Jrritykset joutuvat kuitenkin yleense maksamaan tesse kuvatuista julkisohjelmista). Windows 3.11 Windowsiin saa mukavasti ilmaisia julkisohjelmia, joilla verkkoyhteydet hoituvat mallikkaasti, kunhan jaksaa hieman virittee softia. Trumpet Winsock Copyrigbt (c) by 8.!.! R. Tlrtu tll Rishl8 F.sv.tl. TSIS IS AII UffiMISIERM SIAREIIIXE YERSIOII FOR EVAIIIATION OIIIY, srtp EIISLED hlacl siip Eeqd -e! [.!dtce b.rd.h.ling le IP {.S.S3 bctdsk e!t.y.y.193.5{.5.1 Perustan kaikille palveluille muodostaa TCP/IP-yhteys palvelun tadoajan tietokoneeseen. Yhteys saadaan puhelinverkonja modeemin awlla (9600 b/s miniminopeus). Linjalle luodaan TcP[P-yhteys esimerkiksi Trumpet Winsock -nimiselld julkisohjelmalla (versio 2.0B toimii, ohjelmapaketin nimi on twsk2ob.zip, joka on imuroitavissa hlvinvarustetuista purkeista tai ftp-palvelimista). Trumpet edcllyttie, ettii yhteyden tadoajan toimittama yhteys on IPtyyppinen. Paketti puretaan jonnekin polun vanelle ja ohjelman keynnistyskuvale asennetaan Windowsin tyopoy&ille. K:iynnisteuiiin ohjelma ja valitaan Setup, jossa mehitelhan ohjelmalle, miuaista yhteynn aiotaan pitlia. Valitaan joko Slip tai PPP (lnternet-yhteyden tarjoaja (Host) metuittelee, kumpaa kafeuian). Kerrotaan ohjelmalle vieh muulama perustieto: oman koneen lp-osoite, nimipalvelimen IP-osoite, MTU, RWIN, MSS, RTO. Palvelun tarjoaja ilmoittaa, mitii arvoja niihin pitia syottiia. Lopuksi on meariteltiiva vieh yhteyst yppi: Slip tai PPP, sarjaportin numero, paatelaitenopeus, laitetason kattely ja mahdollinen tiivistetyn Cslip-protokollan keytt6. Esimekkine yhdet Trumpetin Slip-asetukset:

9 PC-Kayttaije 2195 E l.tc.nrlsup slr Porr til B.od R.rG F"t I H!rd..r. H.nd.h*! 193.6a ,0.0.0 t9j.64.5,1 r ,a.fl 00 rru1296 TCP;IwlN u8 lrcp Mss 212 Fcc3l 30 TCPRTO M$( I60 O Inllmrl pflp D Vln J.cob6oo CSIJP comdr!6ston Lisiiksi PPP:lle: I Onllna St.tu3 Dctcctton O ttonc O Dco lrlsdl drect O DsR d ccr tai graajisen selauksen jiirjestilminen pelkdstiiiin omalla koneella (Slipknot). Ensin mainitut toimitetaan Hhdekielisina, ja ne on kaannetuve palveluntag'oajan tietokoneella seuraamalla tarkasti mukana tulevia ohjeita. Toisinaan ohjelmat kaantlvat vaikeuksitta, mutta joskus tarvitaan hieman C- koodin viilaamista. KiAnndksen jakeen palveluntarjoajan koneen levylle jaa ohjelman kaanneny patvelinosa ihost), joka tarjoaa palvelujaan kayttejen omalla pc:ll{ ajettavalle asiakasosalle (client). NAma yhdess{ muodostavat Ipyhteyden koneiden valille. Edellttykset Uiman ty'?pisten ohjelmien ka)t6lle ovat: 1) kiilrcijalle on shellioikeudet, 2) k iyltiijalle on oikeus keltuie pabelinkoneen lerry{, 3) palvelinkoneessa voi kaantita C-kielisie ohielmia. Twinsock PPP Authenticalion Options! Use Password Authentication protocol {papt Kun asetukset on tehty, suljetaan Trumpet ja kiiynnistetiien se uudelleen. Valitaan Diallerja Manual login (soiton A voi myds auromatisoida kidoittamalta siiu scriprin).!'sen jdlkeen kidoitetaan kdsin modeemin komentoia: atz (enter) atdt0000oo00(enter). jossa nollat ovat oilvelun tarjoajan modeemin puhelinnumero. Trumpet valits puhelinnumeron ja vastapai,iin modeemi vastaa ihka ioskus. OKirjoirtauduraan palveluun sisedn. kdynnisreuien sieliji Slip v (tai PPP) ja painetaan esc. TCp/Ip-yhteys modeemilinjan yii palveluntadoajan koneeseen on n't ke),tett2ivissa. Ny voidaan kaynnishe mita tahansa Tcp_yhteltui kiiyttiivia ohjelmia, kuten WWW-selaaja, sdhkdpostiohjelma, Newslukija, Telnet yms. Niiste hrkemmin jaljempana. Eliimiiii ilman lp-yhteyftii Jos IP-rason yhteyta ei ole (sitii ei tadota tai sita ei raaskita hinnan takia hankkia), niin siitii huolimatta on mahdollista kalttea graafisia ohjelmia kuten NetscaDea. Siihen tawitaan kuitenkin sellaiset kiiyttdoikeuder, etu niilla peasee LINlx-palvelimen komentotasolle eli shelliin. Talloin on kaksi vaihtoehtoista hhestlmistapaa: slippia ajava oma ohjelma palvelinkoneella (TwinSock, Sfirp, ifal Australialaisen Troy Rollon Twinsock on kohtuullisen helppo asentaa (iopa mina onnistuin asentamaan sen): paketti (T$nsckl4.zip tallli hetkelle) puretaan ja siite upataan palvelinkoneelle tyhj2ian hakemistoon dokumentissa me5rii0t tiedostot. Ajeraan kd.dnndsskripti (sh build.sh). Ohjelma keenby ja tuottaa palvelinohjelman nimelui tshost. IP-yhteys muodostetaan sitten seuraavasti: Windowsissa kd),nnistetiian ohjelma Twinsock, jossa on itsessaen puhelinnumeron valinta. Soitetaan sillii palvelinkoneelle. Kdynnistewin palvelimella./tshost. Ip-yhteys on nlt keybttavissa ja sen yli voidaan kalttiie Internetin palveluja. Huomattavaa on se, ette Twinsock ei vaadi lainkaan Trumpet Winsock -ohjelmaa. Twinsock on normaalikeftajalle ilmainen. Slirp, TIA Niime ohjelmat toimivat samaan tapaan kuin Twinsock, mutta ne vaativat clientin pdiih?in oikein asennetun Trump t Winsockin. Palvelimeen soitetaan normaalisti (vaikka Trumpetilta), ja sie e kaynnistetiian Slirp/TIA. Kdynnister.Aan omalla koneella Trumpetin Slip+ila ja sen jakeen esim. Netscap. Yhteys puretaan peinvastaisessa jddestyksesse: Netscape, Trumpet, Slirp/TIA ja tietoliikenneohjelma. Slirp on ilmainen ja TIA kaupallinen (n. 30 USD). Slipknot Slipknot on aloittelijalle ehkd hieman helpompi kuin edelliset, koska ohjelmaa ei tarvitse keanuie palvelinkoneella. Se noutaa HTMldokumentit Lvnxnimiselld tekstipohjaisella selausohjelmalla ensin kaltutjan kotihakemistoon palvelinkoneella, josta se siifta,i tiedostot Zmodemilla kii}'ttejen omalle koneelle. Vasta kjifitdiiin

10 I PC-Kayttaje2195 koneella tulkilaan saadut dokumentit graafiseen muotoon. Tiisse siis ei tarvita IP-yhtejttii eikii mitiiiin ohjelmien keentiimistii. Ainoat vaatimukset ovat, etta kdltuijele on piiasy LINX:n komentotasolle, ettli palvelinkoneessa on Lynx- ja Zmodem-ohjelmat ja efia keyttajflu on kotihakemisto. Toimintaperiaatteensa takia Slipknot on kumppaneitaan selvasti hitaampi, mutta koska se on helppo asentaa mille tahansa [INlX-palvelimelle, niin se puolustaa vakaasti paikkaansa ainakin kevyesse Www-kliytossa. Slipknotissa itsessden on terminaaliohjelma, jolla soitetaan UNlx-koneelle. Kun yhteys on synq'n''t, keynnistetaiiin Slipknotin WWW-selaaja. Asetuksetehdziiin suraavanlaisista valintatauluista - ensin terminaaliohielma: muutaman pienen tiedoston kiilttajan kotihakemistoon. Niitii se tarvitsee toimiakseen. Slipknotin saa tiedostopalvelimista nimella slnotl l0.zip. Ohjelmaan tulee pdivityksia parin kuukauden valein nimellt snupl\x.zrp. WWW Suosituin ja ilmeisesti paras webbiselaaja on Netscapef$l Navigator, joka on yksityiskii''tttssd ilmainen ja ''rityksiue maksullinen. Ohjelman saa h)a/invarustetuista tiedostopalvelimista, tiilld hetketh paketin nimi on tylppia nl6elln.exe (16 bittinen versio, joka toimii normaalissa Windowsissa) tai n32e1ln.exe (32-bittinen versio, joka toimii Windows NT:ssI ja Win95:sse). Vain 16-bittinen versio toimii normaalin (16-bittisen) Trumpet Winsockin kanssa. Paketti puretaan johonkin tyhjeen hakemistoon (itsepurkautuva paletti) ja keynnistehen Windows, josta ajetaan paketista tullut Setup-ohjelma. Se asentaa Netscap n parissa minuutissa haluttuun hakemistoon ja luo kuvakkeen ohjelmalle. Poistetaan paketista purkautuneetiedostot ja itse Daketti lerryltii tilaa viemasui. ja seuraavaksi selaajan valinnat: Netscapea voi kokeilla vaikkei verkkoyhtelttzi olisikaan: kaynnistetiian Trumpet, mutta ei soiteta silh minnekaan, ja sen jalkeen Netscape. Valikosta File Open file voi avata omalla pc:llii olevia *.htm-g,lppisia tiedostoja, joita tulee paketin mukana malliksi pari kappaletta. Netscape toimii siis my6s off-line. Ruutuun talletetaan palvelimen puhelinnumerot, paateemulaatio, siirtoprotokolla ja sen komennot palvelimella (Zmodemilla yleensi sz -b ja rz -b) seka liikenneparametrit. Kun Slipknotin selaaja kaynnistetaan ensi kerran, se tarkistaa mm. millaista kehotetta palvelin kay'ttaii, testaa siirtoprotokollat ja muutenkin tarkistelee palvelimen soveltunruden kiilttditnsa. Samalla Slipknot kirjoittaa

11 PC-Kayttrije 2195 Surffailu netissa Kun haluaa peestii oikeasti surffailemaan nettiin, menetelhan seuraavalla tavalla: Kun Trump t on soittanut yhteyden tarjoajalle ja saanut aikaan TCP-yhteyden, voi kaynnistliii Netscapen. Se hakee autornaattisesti sille kerrotun kotisiwn (iota voi vaihtaa Options Preferencies Styles -laatikosta). Esim: Muita ohjelmia Kaikki seuraavat ohjelmat on saatavissa verkosta ja niiden yksityiskaltto on ilmaista tai halpaa ja )ritysk i).ttd yleensa maksullista. Ne kaikki vaativat IP-yhteyden palvelimeen. Sehktposti: Eudora FTP: Ws_Ftp Irc: IRCII lai IRC4WIN Telnet: Ewan, MS Telnet, yawtel News: winvn Ns. proxyja eli verkkoliitenteen reitityksie verkon hankalien kohtien valinnasta Options Preferencies Proxes: velmuisteja seka ymperi tehdaan Tiedostopalvelimia Julkisohjelmia ja muitakin tiedostoja on saatavissa fip: e mm. seuraavista paikoista: ftp.funet.fi ja mpoli.fi. Jos internet-yhteyksia ei ole, voi soittaa modeemillaan johonkin h)ryinvarustettuun tiedostopurkkiin, joiden puhelinnumerot selviavet purkkilistoista (PCUF:ssii komennolla boxit). Palvelujen hintavertailua Tampereella sijaitsevassa palvelimessa on HTMl-lomake, johon UiltuimalH oman kelttdprofiilinsa Internetissa (miten monta tuntia mihinkin vuorokaudenaikaan ja verkkoryhma, josta soittaa), saa valmiiksi lasketun kustannuwertailun eri vaihto hdoista. Lasketin kokeeksi tapauksen, jossa kayteui in 30 h kuukaudessa, arkisin klo ja viikonloppuisin klo 14-16, soitetaan Helsingin verkkoryhmiistd ja avausmaksut jaetaan 12 kuukauden ajalle. Ohjelma laski eri vaihtoehtojen kustannukset kalttotuntia kohti (kaikki verot sisalbtet hintoihin). KenenkaAn ei pida ottaa nokkiinsa uistii vertailusta.

12 PC-Kayttaije 2195 Yhtsys Clinet Xgateway ELlNet Scifi EI,JNet Tele Tele Net P ople HPY HPY IBM 3,72 5,42 7,44 9,t9 t3,80 t7,40 20,06 20,44 m,52 25,40 30,24 kommentteja karu.v{i. kam.vdl. kotimaa kotimaa kans.val. kans.val. ei s{hkopostia kans.vel. rajoitettu kans.vel. kam.vdl. kans.val ISDN kans.v{1. Termist6{ IP-osoite: nelitawinen verkko-osoite, joka yksil6i verkkoon liitetyn tietokoneen yksikdsitteisesti. Osoite on muotoa ETML: HyperText lvfarkup Language. Kaikki WWWdokumentit on kirjoitettu Ulte ohjauskielg kefubn. Slip: Serial line Internet protocol, InterneFprotokollan toteutusriamuotoisia (modeemiyhteyksie) varten. PPP: point to point protocol, Slippie uudempi ja modernimpi sarjamuotoinen Internet-yhtsys. Shell: komentotulkki, UNX:in komentotaso, kuomu. Vaikka jokin palvelu saattaakina}tuie edulliselta, niin teme vertailu ei ota lainkaan huomioon sen keytettavyytui: palvelu saattaa.olla niin kuormitettu, efie sinne ei koskaan pd,llse silloin, kun itse haluaisi. Ari Jlrrn ih /

13 PC-Kayttaije 2P5 SIHTEERIN SIVU Jiiseniii liihes c;".ffi#:l?;ltffffir;;,:;iililj:.t1fi : yli I 900 jesenta. Jarkuvalla kaswila yhdistyksemme on onmsrunur nousemaan d::#i:l$i:"0,11""+*"?f "Ti_*,lH#'$l,i suosion slyksi on arveltu sita, ettii pc-kawiiiat on Tietotekniikan liiton ainoa Intemet-palveluja tar1oava yhdistys. Muut yhdistykset ovatkin ottamassa mallia Pc-kiiltejistii ja mm. Hetky on harkinnut Intemet-verkkoon liittl,rnista. Jiisenkortit Tietotekniikan liiton jiisenkortit on postitettu kaikille jiisenmaksun maksaneille iasenille. Jiisenkortilla saa huomattavia etuja monien yritysten tuotteista ja palveluista. Lisiiksi siitii loytyy Tietotekniikan liiton yhteystiedot ja oma jiisennumero, jota tarvitaan mm. yhteydenpidossa liittoon. Jiisenkortin mukana lahetettiin myds "{ietotekniikan osto-opas ja liiton Atk-wosikiija, gtka on jiilleen yhdistetty yhdeksi niteeksi. Vuosikirjasta loytly mm. tietoja Tietotekniikan liitosta seke liiton jiisenten mahikkelitiedot. fisentoiminta syksylln Syyskauden ensimmiiinen yritysvierailu jerjestetaan keskiviirona klo l6 Telella Telegalleriassa Vallilassa. osoite Elimiienkatu 9 A (toinen kerros). Tilaisuudessa Tele esittelee Intemet-palveluitaan. Ilmoittautumiset Mauno Tuohiniemeile puh. { 90; 874,5230 tai sahkopostitse Slyskauden muista jiisentilaisuuksista saaf tietoia PCUF:n pii-iitason kiskylla tapahtumat. PCUF-purkkia laajennettu Yhdistyksen purkkia vaivanneet hitaus ja pitkat vasteajat on saatu poistettua hankkimalla jtirjestelmiiiin lisii,ii muistia. PCUF toimii talla hetkellii 33 lviiiz prosessorilla varustetulla PC:lla, jossa on 36 MB RAM muistia, 1 GB kovalely seka 2 GB dat-varmistusasema. Kayftdja{estelmiini on Linux. Keviiiilla hankitun muistilaajennuksen ansiosta jfiestelma pys y palvelemaan tehokkaasti parhaimmillaan noin kymmenta kawjaa samanaikaisesti. Talle hetkella jarjestelmiin pullonkaulana on liihinnji 33 MFIz prosessori, joka alkaa olla liian hidas usean samanaikaisen keyftajan jii{estelmliiin. yhdistys toivookin, ettd jarl'estelmaan saataisiin pentiumpohjainen emolery ja prosessori esimerkiksi lahjoituksena. Shell-oikeudet Yhdistyksemme jasenilla on mahdollisuus anoa oikeudet paiasta kayfiojarjestelmiin komentotasolle eli shell-oikeudet PCIIF:ssii. Oikeudet ovat toistaiseksi maksuttomat. Oikeudet mydnnetaan niille jiisenille, jotka hyvaksyvat yhdistyksen laatimat kaltdsiiiinndt. Kesiikuun alkuun menness jo 120 jiisenelle oli myonnetty niimii oikeudet. Anomuslomake ja keltdszienndt ldyryvat Pc-kayttaja-lehden numerosta 1195, listiksi ne voi tilata 20 markan toimituskuluia vastaan j iisensihteeriltii. Kliyttiij ii rj estelmii kerho KayftdjAdestelmiikerho on Tietotekniikan liittoon kuuluva rekisterriimat<tn yhdistys. Kerho on jii{estelemiissii toimintaansa uudelleen. yhtenii vaihtoehtona on ollut kerhon sulautuminen pckaftajiin. Tamiin ajatuksen pohjalta pckayttiijien hallitus on aloittanut asiaa koskevat neuvottelut Kayfidjarjestelmiikerhon hallituksen kanssa. Mikiili fuusioajatus toteutuu, tulee pcka)ttajien toiminta laajentumaan, samoin yhdistys saa lisiii uusia jiiseniii. Mauno Tuohiniemi

14 PC-Kayttaje2t95 Tutustu Internetiin! Syyskuun yritysvierailu Telelle Intemet, verkkojen verkko, yhdistiia toisiinsa tietokoneita ympiri maailman. Vuoden 1995 alussa Intemetiti kayfti yli 30 miljoonaa ihmistn, vuonna 2000 kj.ytliajia saattaa olla jo yli 100 miljoonaa. Internetin tnrkeimpiii kayftomahdollisuuksia ovat hypermedia-dokumenttien lukeminen, keskustelu- ja uutisryhmien seuraaminen, siihkdposti, tiedostojen hakeminen toisista tietokoneista ja muiden tietokoneiden kayffaminen verkon valityksella. Tule mukaan Pc-kayttajien syryskauden ensim- 4. miiiselle yritysvierailulle, joka pidetiiiin Telen I tiloissa Telegalleriassa Vallilassa, osoite Elimaenkatu 9 A (2. kenos). Tilaisuudessa Tele esittelee lntemetin palveluja ja kertoo, miten 6. tavallinen pc:n kayftaja paasee mukaan verkkoon. I Vierailun ajankohta on keskiviikko klo 16. Ilmoittaudu etukiiteen Mauno Tuohiniemelle siihkripostitse osoitteella fr tai puhelimitse (90) PCUF:aidn uusi modeemilinja Sisiidnpaiiisyn helpottamiseksi yhdistyksemme purkissa PCUF:ssd on otettu kayt-t66n ns. pikalinja. Pikalinjaila on kiintee 20 minuutin yhteysaikarajoitus, normaaleilla linjoilla voi viipye puolitoista tuntia kenallaan. Pikalinja soveltuu hyvin esimerkiksi postin lukemi-seen tai newsien siirtoon etalukua varten. Pikalinjan keyftddnoton yhteydessa alennettiin kertakiintio kahdesta tunnista puoleentoista tuntiin. Tzfminkin muutoksen tarkoituksena on taata entistii useammalle j isenelle mahdollisuus PCUF:n keyttddn. Aloite kiinrididen leikkaamisesta tuli jiisenistdn taholta ja ennen sen toteuttamista'purkissa jfi estettiin aenestys, johon vastasi 1081'Jisent4. Vastaajien enemmistd eli 66 jasentii (61 %) kannatti kiintioiden pienentamisti. Vastaajien kesken arvotun yllityspalkinnon (10 kpl disketteja) voitti Juha Ruuska ja lohdutuspalkintona olleen Sultan-pakkauksen Hanna Hdrkko PCUF:n yllapito toivottaa voittajille onnea ja viihtyisia kayftohetkia palkintojen parissa. Yhteydenotto (90) pikalinja, V.32bis (90) V.32bis (90) Y.32terbo (90) Y.32terbo (90) uusi linja, V.34 Yhteys on mahdollinen myris Telesammon kautta: soita ensin numeroon , anna ke)'ftajatunnus I ja sen jiilkeen ki{oita S PCUF. Yhteydesta peritiiin paikallispuhelumaksun lisdksi vain Telesammo normaali perusmaksu. Intemet-verkosta yhteydet osoitteeseen pcuffi ( ), Suomen Freenetistii valitse ensin Lentokentt-ii, sitten Muut pa.lvelut ja Pc-ke1'ttiijet.

15 PC-Kayttaja2t95 Com - PCUF:n paikallinen keskusteluohjelmisto la Com on yhdistyksemme purkissa pcuf:ssd kdytiissd oleva keskustelujirjestelma, jonka avulla voit kysyii neuvoja, opastaa muita kelrttiijie, ostaa ja myyde tavaraa seki keskustella eri aihepiireiste kokouksissa, joita on yhteensa yti 40. com toimii myiis yhdistyksen tiedotuskanavana jdsenist6lle. lcomin tarkoituksena on mahdollistaa on liittynyt, eikti niihin tarvitse liiffya joka kerra?cuf:n kaiyttiijien valinen keskustelu. uudelleen. Kokouksesta voi erota kaskylle Comiin kirjoitettuja tekstejii kutsutaan WITFIDRAW. Kokousten aihepiiristi kenotaan artikkeleikai. Artikkelit liihemmin ovat kaikkien kunkin kokouksen ensimmiisessii kiiyniijien ruettavissa ja r#dl;.ii;- vissa, kuka tahansa PCUF:n kaftaja,tli*1ffh.l,,"r*:aa nzikyvirn JolN-kaskvn voi siis vastata comissa esitettyyn Kun kiinnostavat kokoukset on saatu valittua, kysymykseen tai aloittaa uuden kes- artikkeleiden lukeminen on vaivaronta. Artikkelit kustelun. tulostuvat piiiitteellenteriii painelemalla. Mitiijin erityista lukukomentoa ei siis tarvitse sydttii?i. Comissa keskustelut on ryhmitelty aihepiireittain Halutessasi voit asettaa siwttaian kiirttddn eri keskustelualueille, joita kutsutaan kokouk- kaskylla SET PAGER ON. siksi. Jokaisella kokouksella on oma nimi. ioka kuvaa sen kasittelemaaihepiiria. Kokouksia ovat mm. Eliiintensuojelu, MSDOS, Ostetaan ja ffi it?"'-'"$:11i",#;:ffi?il?,*f:"* Com ryhmittelee kokouksiin kirjoitettavat artik-.2felit ketjuihin. Niiden avulla viestit luetaan kes- Vusteluittain. Keskustelua comissa on helppo seurata, silla ohjelma tulostaa artikkelit ketjuttain loogisessa jiirjestyksessa. Ketjujen ansiosta myds tekstin lainaaminen on tarpeetonta, silla edeltava artikkeli on luettavissa helposti kaskylla REVIEWBACK. Taman johdosta teksrin siteeraamista ei pideui suotavana PCUF:n comissa. Keskustelujen valitseminen Koska eri keskustelualueita on paljon, kannattaa kokouksista valita kiinnostavat ja seurata ainoastaan niita. Kiinnostavat kokoukset valitaan kas_ kl,lla JOIN, jolla liiqtiuin kokouksen jiseneksi. Kokoukseen liitt]ryninen on kertaluontoinen toimenpide: com muistaa, mihin kokouksiin kalttriia Kun yhden kokouksen artikkelit on luettu loppuun, enterie painama I la si i rrl4aan seura{lvaan kokoukseen, jossa on lukemattomia artikkeleita. Jos uudessa vastauksessa on viitattu edelliseen artikkeliin (esim. "Olen samaa mieltii kanssasi"), kannattaa edeltava aftikkeli katsoa uudelleen kaskylla REVIEW,tsACK. Talldin keskustelun kulku on helpommin Fnmerrefiavisse. Keskusteluun vastaaminen Jos haluat vastata comissa kiiy.tiiviiiin keskusteluun, kayta kaskyii REPLY Ennen vastaamista kannattaa lukea koko kommenttiketju loppuun. Niiin varmistutaan siita, ettei tule suotta lausuneeksi sellaista vastausta, minkejoku toinen onjo ehtinyt selostaa. Jotta artikkeliketjut sailyvet loogisina, tulee kalttajiin kohdistaa vastauksensa oikeaan artikkeliin. RBPlY-kaskylla kif oitettu vastaus kohdistuu siihen artikkeliin, joka on luettu viimeksi. Jos ennen vastaamista on luettu kommenttiketju loppuun,

16 Pc-Kayttaje2t95 kannattaa lukea vielii uudelleen se viesti, johon ollaan vastaamassa. Tiime hoituu kiiskylla REMEW, jonka periinn ki{oitetaan sen artikkelin numero, johon aiotaan vastata. Kun REpl-y-kasky annetaan heti vastattavan artikkelin lukemisen j?ilkeen, vastaus kohdistuu oikeaan viestiin. Teksti ki{oitetaan editorilla. Oletusarvoisesti kaynnistyy PCUF:n rivieditori, joka toimii kaikilla piiatetyypeille. Rivieditori on melko vaatimaton, mutta se soveltuu hlvin lyhyehkrijen artikkeleiden ki{oittamiseen. Kun artikkeli on valmis, se voidaan joko hyviiksyii kaskylla SAVE tai hylata kiiskylla QIJIT. Kesky annetaan editorin komentotasolta, jonne piiiisee painamalla enteriii uuden rivin alussa. Tekstiii voi muokata myds ruutupohjaisella editorilla, johon pitdsee kas$li SCREEN tai kiismla pico kaynnistyvalla editorilla. Yhteenveto peruskomen noista E)flT Poistuminen comista ENTRY Uuden keskusteluketj un aloitus INFO Kertoo tietoja kokouksesta JOIN Kokoukseen liittyminen LIST Luettelo niistii kokouksista, joihin on liig,tty LIST/ALL Luettelokaikistakokouksista SUMMARY Luettelokokouksessaolevista artikkeleista REPLY Vastaa viimeksi luethrun artikkeliin REVIEW Lukee uudelleen halutun artikkelin Comissa toimivat myds piiatason komennot msg who ja time. Esinerkkejf, komentojen kiiltdstii join yhdist - liittyy kokoukseen yhdistyksen info sum /all /by:pullero - antaa luettelon niistii kokouksen artikkeleista, jotka on ki{oitettu kayttdjafininuksella pullero list /otheri tulostaa luettelon niistii kokouksista, joihin ei vieln ole liitytty jaseneksi sum /entry tulostaa luettelon niistii artikkeleiste, joiden numero on valiltii jajotka ovat uuden keskustelun aloituksia only 30 siirta viestiosoitinta siten, etta muut kuin kokouksen 30 uusinta artikkelia merkitziiin luetuiksi Uuden keskustelun aloittaminen Mikiili haluat vastata jonkun kirjoittamaan artikkeliin, kaytii kaskya REPLY edelle kuvatulla tavalla. Jos olet aloittamassa kokonaan uutta aihetta - sellaista josta ei viela ole kifoitettu f comiin - keyt?i keskya ENTRY. Koska entry aloittaa kokonaan uuden keskusteluketjun, sitii ei pida keftiia silloin kun osallistutaan johonkin jo kliynnissn olevaan keskusteluun. Ennen artikkelin ki{oittamista tulee valita oikea kokous. Jos haluat esimerkiksi aloittaa keskustelun jostain elokuvasta, liity ensin Elokuvat-kokoukseen (oin elokuvat) ja sen jlilkeen aloita ketju kaskylla entry. Monipuolisia toimintoja opiskeluhaluisille Monilla komennoilla on valitsimia, joiden avulla komentoja voi tarkentaa seikkaperiiisesti. Niiistii valitsimista saa tietoja comin opasteista, esim. kaskylla help review parametrit. Aiheita laidasta laitaan Kokous Aihe Yllapito tiedottaa PCLIF:n ylliipidon tiedotuksia Pc-kaftajat Yhdistyksentoiminnankehittiiminen Yhdistyksen info Tiedotuksia yhdistyksen toiminnasta MSDOS Dossiin liittyvat asiat Esittelyt Ka),ftajien omia esittafymisia TINIX Unix-kayttitj,irjestehet Sarjakuvat Sarjakuvat Markkinat Ostetaan ja myydaiiin -kokous Eliiinsuojelu Elainsuojelu Vitsit Hauskoja asioita Boxit Purkkiasiaaja -tiedotuksia Huuhaa Musiikki Shell Vapaamielinen kokous Musiikki PCUF:n she -kayttejien kokous Mauno Tuohiniemi

17 PC-Kayttaje2t95 Kokem uksian i scihkdpostista Piirtelin mielivaltaisia kuvioita ruotsin haf oituskirjani siwille - tiedattehan, niihin ulko-.garginaaleihin ja kaikkiin muihinkin suurilokoisiin tyhjiin kohtiin, jotka ovar kuin luoruja moiseen tarkoitukseen. Opettajan monotoninen ai{ini kummitteli jossakin tajuntani reunamilla, 4nka kiinnifianyt siihen pienintiikiian huomioni thurusta. Tuo jafettomien viivamyttyjen ja kuvioiden piirteleminen oli ainakin lq.rnmenentuhatta ziljoonaa kertaa mielenkiintoisempaa aj anvietetta... jopa silloinkin, kun en tiennyt itsekii^itn, mita ne mokomat oikein edes esittivet. Edessiini istuva luokkatoverini, Sari, kiiliintyi paikallaan minuun pain ja kysyi laskintani lainaksi. Laskin kynini alas ja aloin tonkia tuota kallisarvoista kanssamatkaajani, ystiiviiiini, elektroniikan ihmeellistii tuotosta. taskulaskintani. esille repustani. - Mihin si tota tarviit? kysyin hanelta, ihan vain uteliaisuuttani, samalla kun liinfiasin laskimen -,,1-^+:ll ^-.; Tulrur pe u r l9lll. llmun pitii:ii laskee, et paljon me saadaa noist piparipurkeist... kaikki kun ei ole vielii tuonu niist rahoia. fyrittasin hyvzikslviisti - prpanpurkit, nuo luokkavarojemme kartuttajat; kauhistukset, joita olimme epiitoivoisesti yrittiineet myydii; hirvittiiviit ylihintaiset rasiat, joista Sari oli urhoollisesti pitihyt lukua ja joista saatuja rahoja hin nlt nafti laskeskelevan, tottahan tuohon tarkoitukseen voi laskintansa lainata - ja katsoin, kun han otti laskimen ja kiiantyi taas oikeinpiin tuolissaan. Otin lyijykynani takaisin kiiteeni ja aloin naputella sillii pulpettiani. Samalla tutkailin tdhertelemiiini kuvioita, ja pohdiskelin niiden kiehtovia olomuotoja. - Mika toi on? Kysymys havahdutti minut toistamiseen ihanasta honoksestani. Kyniini naputtelu lakkasi kuin veitsellii leikattuna ja kohotin katseeni pois noista lumoavista sotkuista. - Teh? - Niin toi tossa, Sari sanoi ja osoitti laskimeni nimilappua, tai pikemminkin sen alareunaa. - Mike toi niinkun on? Minulta kesti hetken aikaa tajuta, mite han oikein tarkoitti. Sitten muistin; olin joskus aikoja sitten kirjoitellut tuon pienen nimilappuni alareunaan yhden -osoitteeni - aikani kulukseni, tiediittehiin. - Toi on niinkun... Olisin voinut pitaa hanelle vaikka pienen esitelmiin aiheesta . - Se on niinkun... Yritin etsiii sopivia sanoja. Samalla tajusin, etten ollutkaan ollut yhtii inhottavassa tilanteessa pitkiin aikoihin. Miten minun tulisi selittiiii tlydelliselle maallikolle, ettii mikii ihme se E- mail oikein on? Mitii sahkdposti itse asiassa edes oli? En ollut koskaan aikaisemmin pohtinut asiaa yhtiidn enempaa. Se oli ollut minulle harvinaisen selkeii ja jokapiiiviiinen asia. En edes voinut kuvitella eliimiiiini ilman ia. Tai ilman tietokonetta. Tai ilman televisiota ja jeakaappia oli ld,ytjinyt paikkansa listalleni Eliim2illeni Tiirkeat Ja Jopa Valfi,imeftdmarkin Asiat. -Se on nait tietokonejuttuja. Toi on niinkun mun osote, -osote. Niinkun tommosta siihk6- postia varten... Yritin pohtia piizini puhki. En vain l6'tanlt mitiian keinoa selventiiii sanojani. Ja Sari senkuin tuij otti minua ihmeissiiiin. - Et jos joku niinkun tahtois lahettiiii mulle postia.. neitten tietokoneverkkojen kautta tai

18 PC-Kaytteije 2195 jotain. Niin sitii varten toi niinkun sit olisi... et posti tulis mulle... Kirosin mielessiini omaa tyhmyytfiini. Seka tyhmie sanojani ettii tyhmyyfieni noin niinkuin yleensa. huusin hiljaa itselleni. "Miksi sinii aivoton ameeba menit kirioittamaan mitaan ylimii{rlistri NlMllappuusi?! " - Tiieth,in... Se oli epttoivoinen yritys vedota kysymyksen esifiajiitin. Hetken hiljaisuus. (Jollei siis opettajan iiflntii lasketa mukaan. ) - Aerh, emma tajuu tietokoneista yhtiiiin mit,iiin, Sari sanoi hetken kuluttua. - Ei meilldkiiiin ole kun yks ikivanha kone, mut emmi osaa teh&i silltikaan mitzuin. Sari ojensi laskimeni takaisin pulpetilleni, kiitti lainasta ja k:iiintyi taas tuolissaan jattiien minut tuijottamaan typertgreena jonnekin kaukaisuuteen. Monet asiat jaivat vaivaarnaan mieluini. Jospa yrittiiisin selittiie hanelle asiaa tarkemmin vaikka seuraavalla vllitunnilla? Torjuin ajatuksen. Ei hante kiinnostaisi keskustelu tuollaisesta. Jo sanassa TIETOKONE oli oikein vastenmielinen kaiku, ainakin joidenkin mielestii. Ja, siu paitsi, en minakzun tienny loppujen lopuksi asiasta yhtiiitn sen enempd.ii kuin hdnkiiiin. - Sun syytiis! kiljaisin mielesstni laskimelleni, kun laitoin sen takaisin reppuuni. Tosin nimilappuani en ole vielzikain muutellut - ihmisiii kun on niin pirun hauska hammesgrttiiii. PC-I(AYTTAJAT RY. N JASEN EDUT Pc-kiyttejf,t ry:n jiseneni saat mm. seurarvat jiisenedut: * Osallistumisoikeus yhdistyksen ja{est2imiin mielenki intoisiin tapahtumiin t Oma kayt&ijiitunnus yhdistyksen unixkeyttrljfi estelmalla toimivaan tietokoneeseen + Mahdollisuus kiiyttiid monipuolisia Intemetverkon palveluja yhdistyksen tietokoneen kautta (esim. www, news, ftp, pankkiyhteydet, irc) t Pc-kaltuijalehti kolmesti wodessa * TietoviikkoJehti (vuositilauksen arvo 498 mk) * valinnan mukaan joko MikroPCJehti (vuositilauksen arvo 340 mk) tai Tietoverkkolehti (wosikertatilauksen awo 236 mk) * Tietotekniikan osto-opas ja Atk-vuosiki{a 95 Lisliksi saat kaikki Tietotekniikan liiton j?isenedut, kuten puhelinneuvontaa tietotekniikan lakiasioissa, alennuksia julkaisuista, bensiinistd, kongressimatkoista j a vakuutuksista. Yhdistyksen toimintaan kuuluu erilaisia vritvs- _ vierailuja, mielenkiintoisia te toja setii i"t- O kiii joissa huvi ja hydty yhdistyvat. Lisaksi yhdistys jii{estiiii kaksi kertaa ruodessa jasenkokouksen. Niiissi kokouksissa iesenet Daattevat. miten yhdistyken tulee toimia. inairty, ti"aonuu J toiminnastaa jasenkifeilla. Pc-kiiyniijien toimihenkiloille on myds helppo teh&i ehdotuksia toiminnan kehittlimisestli liihettimalli IntemetsiihkOpostia osoitteeseen Kerro yhdistyksestiimme tuttavillesikin! Liittyminen hoituu helposti tasta lehdestii ldyryvalla lomakkeella. Liittyminen on ajankohtaista juuri nyt, silla kaikilta jalkeen liittyviltd veloitetaan ainoastaan puolet wosijiisenmaksusta. Niiin vuoden 1995 puolella liittlvat uudet jasenet saavat kaik&i Pc-kaytUijien j iisenpalvelutodella edulliseen hintaan.

19 PC-kayttejat ry PL 494 OOIOI TIELSINKI PCUF-bbs: (90) , (90) O (90) , (90) 612 rs45 WWW-info: http: //www. pcuf. fi ( ) PC-kiiyttiij:it ry on Tietotekniikan liiton jlisenjiirjestii, joka edistiiii henkiliikohtaisten tietokoneiden kiiytttiiin liittyviin tietotaidon omaksu- -!mista. Yhdistvksen jiisenetuihin kuuluu mm.!rma Iehti ja siihkiipostilaarikko, PC.IaIYTTATAT RY Tietoviikon ilmoituksissa. Jiisenkirjeet postitetaan yleensii alkusyksystii ja -keviiiistii, jotta tieto tulossa olevista tapahtumista saadaan itisenten tietoon. Yhdistyksen oma siihkdpostilaatikko toimii Pc-keyfiajAt ry on tydssiiiin tai harrastuksessaan myds tehokkaana ja nopeana tiedotusviilineenii jc:ta kiiynavien yhteenliittvmii. Yhdisrys on modeemia tai Intemet-tietoverkkoa kiifteviile - perustettu ruonna Yhdistyksen jiisenmiiiirii jiisenille. Siihkdpostilaatikossa on runsaasti erilaisia keskustelualuita, joissa kayftajat voivat on 1710 henkilse (maaliskuu 1995). YritysjAsenia yhdistyksessii on kuusi. kirjoittaa mielipiteitiiiin. Henkildkohtaisen siihk6- Suurin osa jiisenist[ asuu piiiikaupunkiseudulla postin lzihettiiminen ja vastaanottaminen kuuluu ja yhdistyksen toiminta keskittyykin pii?iasiassa s?ihkdpostilaatikon peruspalveluihin. Talla hetkellii Helsingin tienoolle. My6s muualla maassa asuvat on kaytdssa neljd modeemia, joiden numerot on hydtyvat yhdistyksen jiisenenyydestii monin tavoin. mainittu sivun yliireunassa. Linjoilla on v.32bis- ja Yhdistyksen jiisen saa ensinniikin kolmasti luodessa ilmestyvrin Pc-kayttAjAJehden ja jiisen- Siihkdpostilaatikkon myds yhdistetty kiin- v.32terbo- modeemeja. tiedotteet. Lisiiksi jiisen saa Tietotekniikan liiton teiillzi linjalla Intemet-tietoverkkoon, jota yhdistyksen jiisenet piiasevet hy6dyntiimiiiin esimerkiksi jiisenetuna kaksi lehteii, Tietoviikon ja joko MikroPC:n tai Tietoverkon. Lisiiksi etuihin kuuluu IRC-keskusteluohjelman ja Usenet-uutisten kautta. mm. liiton julkaisema ATK-ruosikirja. Lisiiksi jiisenet voivat erillisen hakemuksen perusteella anoa laajempia kaltdoikeuksia yhdistyksen tietokonej iirj estelmiiiin. Ce toja ja yritysvierailuja Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Heikki Yhdistyksen toiminta koostuu te loista, Raussi, puh. (90) tyi, (90) yritysvierailuista, retkistii, jtisenlehden julkaiflmisesta., --mtemet-palvelutden koti jiisensihteerinii Mauno Tuohiniemi (90) sihteerinii ja siihkcipostilaatikon ylliipidosta ja tarj oamisesta. taloudenhoitajana Jyri Lindroos (90) koti Te loissa keskustellaan jostakin ajankohtaisesta ja yleisesti kiinnostavastaiheesta. Teema-. PC-keyttajalehden paatoimittaja on Valto P. Koskinen (90) koti illat pidetiiiin ATK-instituutin tiloissa It?i-Pasilassa Helsingissii kerran kuukaudessa paitsi kesiiisin. Tavaksi on Jiisenmaksut muodostunut, 1995 ettii te lat alkavat kello 17 ja kestiiviit noin pari tuntia. henkilcij iisen 256,- Yritysvierailut suunnataan kiinnostaviin kohteisiin, joissa on jotain uutta esitettiiviinii. Vierai- toissijainbn tai perhejiisen 70,- opiskelija tai tydtdn 150,- luja on yleensii olhtt 2-4 sekti syys- ettti kev?itkaudella. Huom. woden loppupuoliskol la liittyville jesenmaksu on puolet koko vuoden maksusta. Jiisenlehti PC-kayttajri ilmestyy ainakin kolme Liittyminen Tietotekniikan j iisenlomakkeella, kertaa vuodessa. Lehden artikkelit ovat p{iiasiassa jonka saat yhdistyksen j2isenten toimihenkildltii tai suoraan itsensii kirjoittamia. Lehden ohella Tietotekniikan liitosta, PL 68, yhdistys Espoo, puh. tiedottaa toiminnastaan jiisenkirjeissii ja o0), s

20 + + H PY:n edustajiston vaali(mainos) Helsingin puhelinyhdistyksen edustajiston vaali Listoja ei saa vaalissa nimetii millii?in lailla - on taas marraskuussa t2inii vuoma. Joka neljiis HPY:lta tulevassa vaalikirjeessii ei siis lue "PC- vuosi puolet edustajiston 60 jiisenest?i valitaan KAyttajat ry:n lista", vaan listat on tunnistettava postitse suoritettavassa vaalissa kahdeksaksi pelkiistiiiin ehdokkaiden nimien mukaan. Jos luodeksi. listalla on vaikka B. Zyskowicz, niin ahaa - HPY:n vaalisliiintdjen mukaan puolueiden kokoomuksen lista, tai jos vaikka A. Kalliomiiki, lisiiksi ehdokkaita saavat asettaa myds niin sossujen lista. Jos taas ldydat vaikka sellaisia valitsijayhdistykset. Olisiko jo aika saada nimiii kuin Raussi, Koskinen tai Jiirmiilii, niin voi 4 edustustoon yksi/muutama modeeminkiiyttiijien ja olettaa, ettii kyseessii on PC-Kiiyttejat ry:n lista. tietoliikenteen harrastajien edustaja? Jos tuntuu Vaalimainonta hoidetaan tietenkin siihkdisesti siltii, iiiinestii itse tai iiiinestytii vanhemmillasi tietoverkoissa sopivaan aikaan. modeeminkaytnjien ehdokaslistoja. Jos siis huomaat, efie jollakin listalla on PC- 4. Pc-Keyftejat ry pyrkii saamaan ainakin yhden KAltajat ry:stii tuttuja nimi2i, niin mikset listan vaaliin mukaan. Todenniikdiste on, efie my6s vaihteeksi puoluelistojen asemasta iiiinestiiisi muut modeemiharrastajien yhdistykset asettavat vaikka site? omia listoiaan vaaliin. Ari Jiirmiilii /

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

GDAL ja WFS: suora muunnos ogr2ogr-ohjelmalla

GDAL ja WFS: suora muunnos ogr2ogr-ohjelmalla GDAL ja WFS: suora muunnos ogr2ogr-ohjelmalla Viimeksi muokattu 30. tammikuuta 2012 GDAL tukee WFS-palvelun käyttämistä vektoritietolähteenä yhtenä muiden joukossa. WFS-ajurin käyttöohjeet löytyvät osoitteesta

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä

RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA ry Rakentajanaukio 4 A, 02150 Esp0o JÄSENTIEDOTE Puh. 09-451 2264, http://rmseura.tkk.fi 6.11.2006 RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä EXKURSIO

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Päivityksen asentaminen...4 Siirtyminen IBAN tilinumeroihin ja BIC koodeihin...6 - maksajalle IBAN ja BIC...6 - palkansaajille IBAN ja BIC...8 Pitkät IBAN

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Windows Phonet yleisesti Nokian Lumiat Vanhemmat WindowsPhone 7 Uudemmat WindowsPhone 8 Samsungin Windows Phone mallit HTC:n mallit www.windowsphone.com

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Tässä pikaohje Uuden Punomon Tee itse -julkaisujen tekemiseen. Kun ensimmäinen juttusi on tehty tätä ohjetta noudattaen, seuraava homma hoituu maalaisjärjellä. Uudistuvan

Lisätiedot

tiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki.

tiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (5) BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka tiistai klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen ILMAINEN Lukimat-verkkopalvelun (www.lukimat.fi) kautta saatava tietokonepeli EKAPELI-MATIKKA Ekapeli-Matikka on tarkoitettu

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1 Osio: #6 Lue, katso, kuuntele 1 #6 lue-katsokuuntele Lue, katso, kuuntele -osion etusivu Nostoja alasivuilta ja erilaisia listoja. 6 alasivun esittelylaatikot,

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Esittelyversion asentaminen: Jos asennus on toimitettu CD:llä, niin aseta levyke CD-asemaan, avaa levy ja valitse käsky "Asenna". Jos lataat ohjelman netistä,

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

Haastattelijoiden käyttöliittymän paradatamuuttujien tiedostokuvaus (kontaktilomake)

Haastattelijoiden käyttöliittymän paradatamuuttujien tiedostokuvaus (kontaktilomake) 1(2) Haastattelijoiden käyttöliittymän paradatamuuttujien tiedostokuvaus (kontaktilomake) Yhteydenottotapa 1=Puhelin Yhteydenoton kuvaus 2=Käynti Yhteydenoton kuvaus 3=Tekstiviesti Yhteydenoton kuvaus

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto Johdanto C++ Ohjelmoijan käsikirja Johdanto Tervetuloa Inside C++-kirjan pariin. Tämä on opaskirja standardi C++:n käyttöön. Käsittelemme kirjassa kaikki syntaksin, kieliopin, olio-ohjelmoinnin ja standardikirjastojen

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

pois tai niistä ilmenee muita virheitä, pyydetään niistä ilmoittamaan keskukseen Anneli Lindgrenille, puh. 17199, 90 tai 881.

pois tai niistä ilmenee muita virheitä, pyydetään niistä ilmoittamaan keskukseen Anneli Lindgrenille, puh. 17199, 90 tai 881. Turussa 14.12.2005 PUHELINJÄRJESTELMÄT Seurakuntayhtymä on kilpailuttanut puhelinliikenteensä ja puhelinjärjestelmänsä. Kaikkien toimintojen operaattoriksi ja sopimuskumppaniksi on valittu Sonera/Auria

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6 1/6 Sisällysluettelo 1 Vastaaja 3 1.1 Hyödyllistä tietoa vastaajasta 3 1.2 Vastaajan käyttöönotto 3 1.3 Vastaajan numero 3 1.4 Viestien kuuntelu 4 1.5 Vastaajan käyttö ulkomailla 4 1.6 Vastaajan tunnusluku

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Sisältö Tervetuloa Linuxin käyttäjäksi Olet tässä

Sisältö Tervetuloa Linuxin käyttäjäksi Olet tässä Sisältö 1 Tervetuloa Linuxin käyttäjäksi 1 1.1 Ympäristöasiaa...................................... 2 1.2 Juurta jaksaen...................................... 5 1.3 Lopetus..........................................

Lisätiedot

Yhdistystiedote 7/2015

Yhdistystiedote 7/2015 Yhdistystiedote 7/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen haulla kiire. Ottakaa asia puheeksi hallituksessa! - Liittopäivät ilmoittautuminen lähestyy - Syksyn aikana runsaasti koulutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

TIETOKONEEN ÄÄRELLÄ. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

TIETOKONEEN ÄÄRELLÄ. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto TIETOKONEEN ÄÄRELLÄ Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijä: Teksti ja ulkoasu: Sari Pajarinen Piirroskuvat: Renja Perälä TIETOKONEELLA

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Nixu Oyj Yhtiötiedote 11.3.2016 kello 9.00 KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 5. päivänä

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Pöytäkirja: Tehty E-P Senioripoliisien kevätkokouksesta Aika: tiistai 15.4.2008 klo 11.00 Paikka: Seinäjoki ABC:n tilat Läsnä: 57 jäsentä, liite osanottajista ohessa. 1 Puheenjohtaja Veli-Jussi Pouttu

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä

Lisätiedot

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite Esimerkkinä HelteRennet -kilpailu (Norway) 3-kielinen (maan kieli + saksa + englanti) Yleistietoa Hiihtoreitit Kuvia Yhteystiedot 1 Euroopan Hiihtomaratonliitto (European Union of Cross Country Skiing

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Lasten osio PIKI ideointipäivä 22.9.2009 PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Osion nimi ja kohderyhmä Lapset vai lapsille? (vrt nuoret vai nuorille) Pääasiallinen kohderyhmä: lukutaitoiset lapset

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut Ohjelmointikurssin järjestäminen Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin MOOC-kurssimateriaalin avulla 15.4.2016 1 Linkki Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näillä ohjeilla asennat Microsoft Windows 3.11 tai Microsoft Windows 3.1 -käyttöjärjestelmän Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Huomioi, että voidaksesi asentaa Windows-käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen,

Lisätiedot

4. Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjfi estys hyvåiksyttiin esitetyssä muodossa.

4. Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjfi estys hyvåiksyttiin esitetyssä muodossa. Jylhän Sukuseura Pöytäkirja (tlz) Aihe: Sukukokous Aika 25.7.2015 klo 15.00-16.28 Paikka Finlaysonin Palatsi, Tampere Läsnä 26 sukuseuran jäsentä (liite 1) 1. Kokouksen avaus Sukuseuran puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain Jaollisuustestejä (matematiikan mestariluokka, 7.11.2009, ohjattujen harjoitusten lopputuloslappu) Huom! Nämä eivät tietenkään ole ainoita jaollisuussääntöjä; ovatpahan vain hyödyllisiä ja ainakin osittain

Lisätiedot

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa)

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) Niko Rautava 2006 http://koti.mbnet.fi/nrautava Kannattaa ainakin kokeilla ensimmäisellä kerralla näiden ohjeitten mukaan, koska tässä

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 1 Äänestys- ja vaalijärjestys 1 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 2 Hallitus määrää joka kolmas

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI Yhdistyksen nimi on Suomen bordercolliet & australiankelpiet ry, Finska Border Collies & Australiska Kelpies rf ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla 3/2015 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot