Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009"

Transkriptio

1 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009

2 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt Muistioon on koottu kuntien ja kuntayhtymien ilmoittamia esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joiden avulla määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä on kunnissa/kuntayhtymissä vähennetty ja joiden avulla huolehditaan siitä, että määräaikaisia palvelussuhteita käytetään vain tilanteissa, joissa määräaikaisuudelle on laissa tarkoitettu peruste. Esimerkkien tarkoituksena on tuoda esiin eri kunnissa hyväksi koettuja käytäntöjä, joita muut kuntatyönantajat voivat soveltuvin osin ottaa omaan käyttöönsä. Kerätyt esimerkit eivät ole suosituksia, vaan niiden avulla kuntatyönantajat ovat käytännössä pyrkineet varmistamaan hyvän henkilöstöpolitiikan ja toimintansa lainmukaisuuden. Kuntiin ja kuntayhtymiin lähetettiin kesäkuussa 2008 Tiedustelu hyvistä käytännöistä/ toimintatavoista koskien määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä kuntasektorilla. Muistion esimerkit on laadittu annettujen vastausten perusteella. Huomioon on otettava, että eri kuntiin/kuntayhtymiin soveltuvat erityyppiset ratkaisut erilaisista palvelutuotannon tarpeista, toiminnan organisoinnista, kunnan/kuntayhtymän koosta ja käytettävissä olevan henkilöstön määrästä johtuen. Muistiossa on lisäksi käsitelty lyhyesti luottamusmiehen tiedonsaantioikeutta sekä työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Luottamusmiehillä on oikeus saada tietoa, joka koskee määräaikaisia työ- ja virkasuhteita. Tämän lisäksi yhteistoimintalaki velvoittaa mm. siihen, että henkilöstösuunnitelmat laaditaan vuosittain yhteistoimintamenettelyssä. Nämä oikeudet ja velvollisuudet tulee ottaa huomioon, kun kunnissa valmistellaan menettelytapoja, joilla pyritään vähentämään määräaikaisen työvoiman käyttöä sekä huolehtimaan siitä että määräaikaisia palvelussuhteita käytetään vain tilanteissa, joissa määräaikaisuudelle on laissa säädetty peruste. Helsingissä 20. lokakuuta 2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan unioni ry Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Tekniikka ja terveys KTN ry Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry 2

3 Sisällys 1 Työryhmän toimeksianto Hyvät käytännöt -tiedustelun tulokset Yleistä Hyviä käytäntöjä ryhmiteltynä Esimiesten tehostettu ohjeistaminen Seuranta Määräaikaisten palvelussuhteiden huomioon ottaminen henkilöstösuunnitelmissa Erilaiset varahenkilöjärjestelyt Yhteistyö henkilöstöjärjestöjen/henkilöstön kanssa Muutokset organisaatiossa, tehtävissä jne Yhteenveto Kunnallinen henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan Luottamusmiehen tiedonsaantioikeus Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta Määräaikaisuuden perusteet Työsuhde Määräaikaisen työsopimuksen tekemisen perusteet Määräaikaisuuden peruste puuttuu Virkasuhde Perusteet määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamiselle Määräaikaisuuden peruste puuttuu Määräaikaisuuden perusteen hyväksyttävyyden arvioinnissa huomioitavia seikkoja

4 1 Työryhmän toimeksianto Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) allekirjoituspöytäkirjan 13 :ssä on sovittu seuraavasta työryhmästä: Työryhmä, jonka tehtävänä on sopimuskauden aikana kerätä kunnista ja kuntayhtymistä tietoja ja kokemuksia hyvistä toimintatavoista, joiden avulla määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä on voitu vähentää ja välittää tietoa keräämistään hyvistä käytännöistä kunnille ja kuntayhtymille. Työryhmä voi myös harkintansa mukaan ottaa käsiteltäväkseen jonkun työryhmässä edustettuna olevan sopijaosapuolen pyynnöstä joitakin määräaikaisia palvelussuhteita koskevia tapauksia, joilla se katsoo olevan yleistä merkitystä palvelussuhteen määräaikaisuuden perusteen laillisuutta arvioitaessa ja antaa asiasta yhteisen lausunnon. Lausunto ei ole paikallisia osapuolia sitova. Työryhmän jäsenet Kunnallinen työmarkkinalaitos Elina Vartiainen-Hynönen (pj, asti) Sari Ojanen (pj, alkaen) Anne Kiiski (sihteeri) Anne Hotti Marja-Leena Kiivanen Varpu Kulo Tuomas Oksanen Pääsopijajärjestöjen edustajat Kunta-alan unioni ry: Keijo Karhumaa Riikka Kolkkala ( asti) Jonna Voima ( alkaen) Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry: Erkki Mustonen Tekniikka ja terveys KTN: Hanne Salonen (ry) Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry: Mari Keturi ( asti) Anna-Reetta Friipyöli ( alkaen). 4

5 2 Hyvät käytännöt -tiedustelun tulokset 2.1 Yleistä Kaikkiin kuntiin ja kuntayhtymiin lähetettiin Tiedustelu hyvistä käytännöistä/toimintatavoista koskien määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä kuntasektorilla. Tiedusteluja lähetettiin 593 ja vastauksia tuli 57, mikä kattaa n. 30 % kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevasta henkilöstöstä eli useat henkilöstömäärältään suuret työnantajat ovat vastanneet tiedusteluun. Hyvien käytäntöjen luominen ja seuranta on usein aloitettu siitä, että ensin tehdään kokonaiskartoitus nykytilanteesta sekä suunnitelma jatkotoimenpiteistä. Kartoituksen yhteydessä on myös saatettu vakinaistaa ne työsuhteet, joiden työnantaja on tulkinnut muuttuneen toistaiseksi voimassa oleviksi. Virkasuhdetta ei voida tulkita samalla tavoin toistaiseksi voimassa olevaksi, vaikka määräaikaisuuden perustetta ei olisi. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan vakinaiseen virkasuhteeseen voidaan pääsääntöisesti ottaa vain julkisen hakumenettelyn kautta (ks. poikkeukset KVhL 4 ). Kuntien/kuntayhtymien hyviksi koetut käytännöt vaihtelivat. Yhteistä käytännöille on ollut se, että useat kunnat/kuntayhtymät ovat luoneet käytäntöjä yhteistyössä palkansaajajärjestöjen kanssa ja tämä on koettu hyväksi toimintatavaksi. Osa kunnista ohjeistaa tehostetusti esimiehiä ja henkilöstöhallintoa hyväksyttävistä määräaikaisuuden perusteista ja pyrkii myös rekrytoinnin ja työsopimusten laatimisen keskittämisen avulla huolehtimaan siitä, että kullekin määräaikaiselle palvelussuhteelle on aina laissa tarkoitettu peruste. Useassa kunnassa/kuntayhtymässä on käytäntönä seurata säännöllisesti määräaikaisten palvelussuhteiden perusteita, lukumäärää sekä toistuvien työsopimusten/virkamääräysten tekemistä. Esimerkkinä on tuotu esiin myös käytäntöjä, joissa tarkistetaan tehtäviä ja organisaation tarpeita kokonaisuudessaan uudelleen. Monilla kuntatyönantajilla on käytössään erilaisia vakinaisen kiertävän sijaisen tehtäviä, joista jäljempänä on esimerkkejä. Kunkin kunnan/kuntayhtymän kannattaa esimerkkeihin tutustuttuaan ottaa omaan käyttöön ne käytännöt, jotka palvelevat nimenomaan kyseisen kuntatyönantajan palvelutuotantoa ja henkilöstörakennetta sekä henkilöstön määrää. Merkitystä on myös kunnan/ kuntayhtymän koolla. Työsopimuksiin ja viranhoitomääräyksiin työtehtävät kannattaa kirjata siten, että tehtävistä toiseen siirtymiset voidaan suorittaa mahdollisimman joustavasti. 2.2 Hyviä käytäntöjä ryhmiteltynä Esimiesten tehostettu ohjeistaminen Esimiehille ja henkilöstöasioista vastaaville henkilöille annetaan säännöllisesti koulutusta ja kirjallisia ohjeita lain mukaisista määräaikaisuuden perusteista sekä kunnan/kuntayhtymän käytännöistä. 5

6 Henkilöstöhallinnosta vastaava yksikön edustaja käy työyksiköissä/toimialoilla erikseen antamassa ohjeita määräaikaisuuden perusteista ottaen huomioon kyseisen yksikön ominaispiirteet Seuranta Määräaikaisten palvelussuhteiden lukumäärää ja toistuvuutta seurataan säännöllisesti. Mikäli todetaan, että pysyvän työvoiman tarve on lisääntynyt, harkitaan vakinaisen henkilökunnan lisäämistä. Määräaikaisen palvelussuhteiden perusteita seurataan. Seurantaa helpottavat mm. seuraavat käytännöt: Työsopimuksiin ja viranhoitomääräyksiin on aina kirjattava (kunnan/kuntayhtymän luettelossa mainittu tai koodattu) määräaikaisuuden peruste. Sähköistä työsopimuslomaketta/viranhoitomääräystä ei voi edes saada valmiiksi, jos määräaikaisuuden peruste jätetään kirjaamatta. Määräaikaisten palvelussuhteiden perusteet tarkistetaan keskitetysti. Määräaikaisten rekrytointi ja työsopimusten laadinta keskitetään esimerkiksi sijaispalveluyksikköön tai -yksiköihin. Kunnassa/kuntayhtymässä toimii esimerkiksi palvelussuhdeasiantuntija, joka tarvittaessa neuvoo. Seurantaa voidaan suorittaa yhdessä työntekijäjärjestöjen edustajien kanssa. Seurannasta raportoidaan. Keskitetty henkilöstöhallinto, joka tuntee koko organisaation, seuraa määräaikaisten ehtojen täyttymistä. Määräaikaisista palvelussuhteista raportoidaan säännöllisesti, esimerkiksi kerran vuodessa, vastuulliselle taholle, joka ryhtyy tarvittaessa etukäteen sovittuihin ja tarvittaviin toimenpiteisiin. Kartoitetaan kohteet, joissa määräaikaisia palvelussuhteita on tavanomaista enemmän ja päätetään toimenpiteistä, joihin asian osalta on ryhdyttävä. Seurannan perusteella saatavat tiedot vaikuttavat mm. henkilöstö- ja koulutussuunnitteluun. Tarkastellaan millaista osaamista tarvitaan ja miten tällainen osaaminen voidaan mm. täydennyskoulutuksen avulla hankkia. Seurannan yhteydessä selviää usein koulutustarpeita. Esim. oppisopimuskoulutuksen kautta voidaan sekä vakinaisessa että määräaikaisessa palvelussuhteessa olevia pätevöittää laajempiin ja monipuolisempiin tehtäviin, mikä lisää mahdollisuuksia liikkua tehtävistä toiseen palvelutuotannon tarpeiden muuttuessa. Suoritetaan seurantaa yhteistyössä eri kuntien/kuntayhtymien välillä. 6

7 Mikäli seurannan yhteydessä huomataan, että määräaikaiselle työsuhteelle ei ole laissa säädettyä perustetta (esim. pysyvä työvoiman tarve), todetaan työsuhteen muuttuneen toistaiseksi voimassa olevaksi. (Hyvien käytäntöjen tarkoituksena on huolehtia siitä, että tämän kaltaista tilannetta ei synny.) Määräaikaisten palvelussuhteiden huomioon ottaminen henkilöstösuunnitelmissa Työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaan kunnassa on vuosittain laadittava henkilöstö- tai muu suunnitelma, josta käy ilmi erilaisten työsuhdemuotojen (mm. määräaikaisten palvelussuhteiden) käytön periaatteet (KYTL 4 ). Henkilöstösuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös henkilöstön lisäykset ja vähennykset siten, että se toimii välineenä henkilöstön resurssien suunnittelussa. Henkilöstösuunnitelmassa voidaan varautua tuleviin tarpeisiin mm. mahdolliseen henkilöstöpulaan. Kunnissa on käytössä esimerkiksi henkilöstöpoliittinen ohjelma ja/tai henkilöstöstrategia, joissa ohjeistetaan ja seurataan säännöllisesti määräaikaisen työvoiman käyttöä Erilaiset varahenkilöjärjestelyt Kunnilla/kuntayhtymillä on käytössään erilaisia ns. varahenkilöjärjestelmiä, joilla on palkattu vakinaisiin palvelussuhteisiin henkilöitä, joiden tehtävänä on kiertää varahenkilöinä tehden erilaisia sijaisuuksia. Hyviksi koetut käytännöt vaihtelevat eri työnantajilla ja varahenkilöjärjestelmiä perustettaessa kannattaakin tarkoin pohtia, minkälainen järjestelmä kunkin työnantajan toimintojen kannalta on tarkoituksenmukaisin. Yllä olevien käytäntöjen avulla määräaikaisten sijaisten määrää on voitu jonkin verran vähentää. Sijaisten määrä ei aina ole merkittävästi vähentynyt, mutta käytäntöjen avulla on voitu tarjota toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde tehtävissä, joissa on pysyvä työvoiman tarve. Vakituisen henkilökunnan avulla työnantajan on usein helpompi huolehtia siitä, että riittävää osaamista on oikea-aikaisesti käytössä oikeassa paikassa. Järjestelmä helpottaa myös koulutussuunnittelua ja varautumista mahdollisiin henkilöstön saatavuusongelmiin. Rahoitus vakituiseen varahenkilöjärjestelmään on joissakin esimerkeissä osittain saatu aiemmin määräaikaisen henkilöstön palkkaukseen käytetyistä varoista. Varahenkilöstöjärjestelmä voi olla rakennettu siten, että henkilöt ovat kuntatyönantajan palveluksessa tai siten, että kunnat/kuntayhtymät ovat perustaneet esim. seutujen yhteisiä sijaispalveluyhtiöitä, jolloin työntekijöillä on mahdollisuus saada vakituinen työsuhde sijaispalveluyhtiöön. Järjestelmät kannattaa suunnitella siten, että varahenkilöstöä voidaan joustavasti työnjohdollisesti siirtää tehtävistä ja työpisteistä toiseen. Tämä tulee ottaa huomioon työsopimuksissa ja viranhoitomääräyksissä. 7

8 Esimerkkejä käytännöistä, joita kunnat/kuntayhtymät ovat ilmoittaneet: Vakituinen varahenkilöstö on keskitetty keskushallinnon alaisuuteen tai erilliseen sijaispalveluyksikköön, joka koordinoi järjestelmää. Tällöin varahenkilöstö tekee erikseen keikkaa eri yksiköihin. Palkkaukseen varatut rahat on budjetoitu joko yksiköittäin tai keskushallintoon. Vakituinen varahenkilöstö on keskitetty yksiköihin siten, että kullakin yksiköllä on omat kiertävät sijaiset, jotka työskentelevät vain omalla osastolla tai vain tietyissä yksiköissä, joihin hänellä on erityisosaamista esim. tehden vain vuosiloma- tai sairauslomasijaisuuksia. Järjestelmä voi toimia myös siten, että vakituinen varahenkilöstö tekee kaikkia sijaisuuksia. Vakituinen varahenkilöstö on keskitetty yksiköihin siten, että he kiertävät lisäksi tarvittaessa myös muissa yksiköissä. Vakituisella varahenkilöstöllä on oma kotiyksikkö, jossa he työskentelevät, kun sijaisuudelle ei ole tarvetta. Kun tarve on, henkilö työskentelee keikalla toisessa yksikössä. Vakituinen varahenkilöstö kiertää keskushallinnon alaisuudessa siten, että työntekijät/viranhaltijat työskentelevät aina välillä pidempiä jaksoja omassa kotiyksikössään. Tämän jälkeen henkilöt siirtyvät taas joksikin aikaan kiertäviksi. Vakituinen varahenkilöstö on keskitetty joko keskushallinnon alaisuuteen ja/tai yksiköihin siten, että vakituinen varahenkilöstö tekee vain lyhytaikaisia sijaisuuksia (esim. sairaus- ja/tai vuosilomat). Pitkäaikaisiin sijaisuuksiin henkilöstö palkataan määräaikaisesti tai vuokrataan/ rekrytoidaan henkilöstövuokrausyrityksen kautta. Vakituinen varahenkilöstö on keskitetty joko keskushallinnon alaisuuteen ja/tai yksiköihin siten, että vakituinen varahenkilöstö tekee vain pitkiä sijaisuuksia (esim. äitiysloma, vuorotteluvapaa). Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin henkilöstö palkataan määräaikaisesti tai vuokrataan/ rekrytoidaan henkilöstövuokrausyrityksen kautta Yhteistyö henkilöstöjärjestöjen/henkilöstön kanssa Henkilöstö- tai muu lain mukainen suunnitelma on jo lain nojalla laadittava yhteistoimintamenettelyssä. Monet kunnat ovat yhdessä henkilöstön edustajien kanssa sopineet mm. toimintatavoista, joilla seurataan määräaikaisia palvelussuhteita ja joiden avulla huolehditaan siitä, että määräaikaisuuksille on laissa säädetty peruste. Yhteistyötä on toteutettu eri tavoin ja erilaisissa kokoonpanoissa esimerkiksi henkilöstöjohtajan ja pääluottamusmiesten kesken tai yhteistoimintaryhmässä. 8

9 Järjestöjen kanssa on sovittu siitä, että vähintään kuuden kuukauden pituiset määräaikaiset vakanssit laitetaan avoimeen hakuun, määräaikaisten opettajien osalta toimitetaan viranhoitomääräyksistä kopio opetusvirastoon ja opettajien luottamusmiehelle sekä siitä, että määräaikaiseksi ottamisen perusteista tulee tarvittaessa neuvotella opetusviraston ja/ tai kaupungin työmarkkinalakimiehen kanssa ennen viranhoitomääräyksen antamista Muutokset organisaatiossa, tehtävissä jne. Työnantajat seuraavat säännöllisesti palvelutuotannon tarpeita ja niiden vaikutusta henkilöstörakenteeseen nyt ja tulevaisuudessa sekä tekevät tarvittaessa muutoksia. Mm. toimintojen yhdistämisellä on voitu vähentää määräaikaisen henkilökunnan tarvetta. Yksittäisen työnantajan ilmoittama esimerkki: kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistäminen ja henkilökunnan siirtäminen terveydenhuollon alaisuuteen. Yhdistämisen kautta henkilökuntaa on voitu joustavammin käyttää ja myös mahdollisuudet vakinaisten sijaisten käyttämiseen ovat parantuneet. 3 Yhteenveto Kunnan/kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että määräaikaisille työ- ja virkasuhteille on laissa säädetty peruste. Vaikka yksittäiselle määräaikaisuudelle olisi hyväksyttävä peruste esim. sijaisuus, on välttämätöntä huolehtia myös kokonaisuudesta siten, että henkilökunta palkataan vakituiseksi, mikäli työvoiman tarve on pysyvä. Kunnat/kuntayhtymät ja järjestöt ovat usein kokeneet hyväksi käytännöt, jotka on laadittu yhteistyössä järjestöjen kanssa. Hyviin käytäntöihin kuuluu usein mm. määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden perusteiden ja keston säännöllinen seuranta sekä erilaisten varahenkilöjärjestelmien perustaminen. Hyviksi koetut käytännöt ovat eri kunnissa/kuntayhtymissä erilaiset, minkä vuoksi onkin tärkeää, että kukin kuntatyönantaja päättää omista käytännöistään ottaen huomioon palvelutuotannon tarpeet, toiminnan organisointi, kunnan/ kuntayhtymän koko ja käytettävissä olevan henkilöstön määrä. Hyvät käytännöt auttavat osaltaan huolehtimaan siitä, että määräaikaisia virka-/työsuhteita käytetään vain tilanteissa, joissa se lain mukaan on mahdollista. 9

10 4 Kunnallinen henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan lokakuussa 2008 kunta-alalla työskenteli palkansaajaa. Palkattomalla virkavapaalla, työlomalla tms. oli tämän lisäksi henkilöä. Toistaiseksi voimassa olevassa eli ns. vakinaisessa palvelussuhteessa oli eli 76 % koko henkilöstöstä. Määräaikaisia oli 22 % ja työllistettyjä 2 % henkilöstöstä. Tilastokeskuksen tiedonkeruussa määräaikaiseksi tilastoituu myös henkilö, jolla on määräaikainen tehtävä siitä huolimatta, että hänellä on lisäksi voimassa oleva vakinainen virka- tai työsuhde kuntaan tai kuntayhtymään. Hallinnonala Vakinaisia Määräaikaisia Työllistettyjä Yhteensä Yleishallinto 79,7 15,5 4,8 100,0 Järjestystoimi 82,7 16,5 0,8 100,0 Terveydenhuolto 78,1 21,5 0,4 100,0 Sosiaalitoimi 72,9 24,8 2,3 100,0 Sivistystoimi 72,5 25,9 1,6 100,0 Kaavoitus- ja yleiset työt 83,0 12,0 5,0 100,0 Kiinteistöt 85,2 12,2 2,7 100,0 Liike- ja palvelutoiminta 84,7 12,9 2,4 100,0 Yhteensä 75,9 22,4 1,7 100,0 Lukumäärä Valtaosa viime vuosien henkilöstön määrän lisäyksestä on kohdistunut vakinaiseen henkilöstöön. Esimerkiksi 2000-luvulla vakinaisten määrä on kasvanut kunta-alalla henkilöllä, kun kokonaishenkilöstömäärä on kasvanut vastaavana aikana henkilöllä. Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilastosta käy ilmi, että vuosittain noin kunta-alalla edellisenä vuonna määräaikaisessa palvelussuhteessa työskennellyttä palkansaajaa työskentelee seuraavana vuonna vakinaisessa palvelusuhteessa. Määräaikainen työsuhde on useassa tapauksessa väylä vakinaiseen palvelussuhteeseen varsinkin suurten työnantajien sisäisillä työmarkkinoilla. On muistettava, että vakinaisen henkilöstön määrän kasvu aiheuttaa automaattisesti myös uuden määräaikaisen henkilöstön lisätarvetta, sillä kunnallisen palvelutoiminnan ylläpito edellyttää useimmissa tapauksissa sijaistyövoiman käyttämistä. Perhevapailla olevien määräaikaisia sijaisia tarvitaan erityisesti terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa ja opetustoimessa. Myös vuosiloma- ja sairauslomasijaisia tarvitaan. Kuntatyönantaja huolehtii perinteisesti myös henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä ja ikääntyvän henkilöstönsä työssä jaksamisesta. Tämä merkitsee osaltaan sitä, että määräaikaisten sijaisten tarpeeseen vaikuttavat myös lisääntynyt osa-aikaeläkkeen ja vuorotteluvapaan sekä erilaisten osaamisen kehittämiseen liittyvien vapaiden käyttö. Kuntien eläkevakuutuksen tietojen mukaan osa-aikaeläkkeellä oli henkilöä (ei sisällä VEL:n piirissä olevia peruskoulun ja lukion opettajia). Työministe- 10

11 riön tilastojen mukaan vuoden 2008 aikana vuorotteluvapaalle jäi henkilöä ja näistä (42 %) oli kuntasektorilla. Myös se lisää määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä, että henkilö voidaan palkata vain määräajaksi, mikäli tehtävän vaatimat erityiset kelpoisuusvaatimukset eivät täyty. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuonna 2003 tekemän selvityksen mukaan (KT:n yleiskirje 19/2003) yli puolet (51 %) määräaikaisista oli sijaisia. Sekä lukumääräisesti että suhteellisesti eniten sijaisia oli sosiaali- ja terveystoimessa (67 %). Seuraavaksi merkittävin määräaikaisuuden peruste oli avoimen viran/ toimen hoito (14 %). Nämä määräaikaisuuden perusteet selittävät jo kaksi kolmasosaa kaikista määräaikaisuuksista. Muita merkittäviä perusteryhmiä olivat tehtävän kausiluontoisuus, lyhytkestoisuus, tilapäinen lisähenkilöstön tarve (10 %), projektiluontoinen työ (8 %) ja epäpätevyys ko. virkaan/toimeen (3 %). (Viimeisin asiaa koskeva selvitys.) Palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot olivat kuntasektorilla vuonna ,6 % ja yksityisellä sektorilla 3.4 % säännöllisestä työajasta. Jos prosentit muutetaan päiviksi, saadaan kuntasektorille keskimäärin 12 ja yksityiselle sektorille keskimäärin 9 sairauslomapäivää. 5 Luottamusmiehen tiedonsaantioikeus Luottamusmiehillä on KVTES:n nojalla (VII luku 6 ) oikeus saada tietoja määräaikaisista työsuhteista: Luottamusmiehellä on oikeus tarkastaa asianomaisen omaan järjestöön kuuluvien työntekijöiden kirjalliset työsopimukset, joista ilmenee mm. työsuhteen kesto ja määräaikaisuuden peruste. Pääluottamusmiehellä on oikeus saada kerran kalenterivuodessa edustamistaan viranhaltijoista/työntekijöistä mm. uusien sekä irtisanottujen palvelukseen tuloaika. Työnantaja antaa erikseen jokaisesta uudesta pääluottamusmiehen edustamasta viranhaltijasta/ työntekijästä 6 4 momentin soveltamisohjeeseen kirjatut tiedot (esim. uusien ja irtisanottujen palvelukseen tuloaika), joko välittömästi palvelussuhteen alettua tai ajanjaksoittain, kuitenkin vähintään neljännesvuosittain. Työnantaja antaa pääluottamusmiehen pyynnöstä alkaen tiedon hänen edustamansa uuden viranhaltijan/työntekijän palvelussuhteen laadusta (toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen) ja määräaikaisuuden perusteesta vähintään neljännesvuosittain, mikäli palvelussuhde kestää vähintään 30 kalenteripäivää. Luottamusmiehen saatavana pidetään tietoja kunnan tai sen yksiköiden toiminnasta, toimintaedellytyksistä ja taloudellisesta tilasta sekä kunnan henkilöstösuunnitelmasta, henkilöstöpolitiikan yleisistä periaatteista ja henkilöstöhallinnon käytännön toimenpiteistä. 11

12 6 Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annettu laki (449/2007) velvoittaa työnantajan huolehtimaan siitä, että laissa mainitut asiat käsitellään yhteistoimintamenettelyssä. Yhteistoimintamenettelyssä on laadittava vuosittain henkilöstö- tai muu suunnitelma, josta käy ilmi erilaisten työsuhdemuotojen käytön periaatteet. Henkilöstön edustajille annetaan mm. heidän pyynnöstään neljännesvuosittain selvitys määräaikaisessa ja osa-aikaisessa palvelussuhteessa olevien määrästä. 7 Määräaikaisuuden perusteet 7.1 Työsuhde Lähtökohtana on, että työsopimus tehdään ja viranhoitomääräys annetaan toistaiseksi voimassa olevaksi, jollei ole osoitettavissa määräaikaa, jolloin työsopimuksessa tai viranhoitomääräyksessä tarkoitettu työ tulee päättymään tai seikkaa, jonka johdosta työ loppuu. Työsopimus voidaan tehdä ja viranhoitomääräys antaa määräajaksi vain, mikäli määräaikaiselle palvelussuhteelle on laissa tarkoitettu syy. Perustetta arvioitaessa on tärkeä muistaa, että määräaikaiselle palvelussuhteelle ei ole laissa tarkoitettua syytä, mikäli työvoiman tarve tehtävässä on pysyvä, vaikka henkilö toimisi esimerkiksi sijaisena. Määräaikaisuuden perusteena voi olla esimerkiksi avoimen tehtävän hoitaminen tilanteessa, jossa tehtävään sopivaa pätevää hakijaa ei ole ollut saatavilla. Tällöin voidaan määräajaksi palkata henkilö vain siksi aikaa, kun tehtävän täyttämiseen tähtäävä menettely kestää. Työnantajan on aktiivisesti haettava pätevää henkilöä. Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta, samoin kuin ilman perusteltua syytä tehtyjä toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia, on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina. (Työsopimuslaki 1 luku 3 ) Määräaikaisen työsopimuksen tekemisen perusteet Voimassa olevaan työsopimuslakiin ei sisälly esimerkkiluetteloa määräaikaisen työsopimuksen tekemisen perusteista. Perusteltua syytä arvioitaessa otetaan kuitenkin huomioon lain perusteluissa esimerkinomaisesti määräaikaisuuden perusteina mainitut työn luonne, sijaisuus, harjoittelu tai 12

13 muu näihin rinnastettava syy sekä muu yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä peruste. Jos määräaikainen työsopimus tehdään työntekijän pyynnöstä, ei sen tekemiseen tarvita muuta perusteltua syytä. Perusteltu syy on asetettu vaatimukseksi määräaikaisen työsopimuksen tekemiselle, jotta estettäisiin mahdollisuus kiertää toistaiseksi voimassa olevaan työsopimukseen liittyvää työsuhdeturvaa työsopimuksen kestoaikaa koskevalla valinnalla. Määräaikaisten sopimusten käyttöä ei voida pitää sallittuna, jos työnantajalla on siinä työssä pysyvä työvoiman tarve. Toisaalta hallituksen esityksen mukaan määräaikaisten sopimusten käyttöä ei rajoitettaisi silloin, kun siihen on laissa tarkoitettu syy. Hallituksen esityksessä työsopimuslaiksi on mm. todettu, että määräaikaisten sopimusten käyttö on mahdollista kausiluontoisissa töissä, joissa työtä tehdään ainoastaan tiettynä aikana vuodesta tai jos työn määrä olennaisesti lisääntyy etukäteen tiedossa olevina ajanjaksoina. Työtä voidaan pitää kausiluontoisena, jos tilapäistyövoimaa tarvitaan vain lyhyehköksi ajaksi. Jos työtä teetetään toistuvasti vuosittain esimerkiksi yhdeksästä kymmeneen kuukautta, työtä ei pidetä kausiluontoisena. Työsopimusta ei siis voida tehdä määräaikaisena, mikäli työtä teetetään toistuvasti noin 9-10 kuukautta vuosittain. Toistuvat määräaikaiset työsopimukset: Toistuvien määräaikaisten sopimusten käyttämisen edellytyksenä olisi toisaalta se, että kunkin määräaikaisen sopimuksen tekemiselle on perusteltu syy. Kielletystä peräkkäisten määräaikaisten työsopimusten käytöstä ei olisi kysymys esimerkiksi silloin, kun työnantaja tarjoaa sijaiselle uutta sijaisuutta määräaikaisin sopimuksin. Toisaalta edellytettäisiin, että työnantaja ei pyri toisiaan seuraavilla määräaikaisilla sopimuksilla kiertämään toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin liittyvää suojaa. Jos työnantajan työvoiman tarve on arvioitavissa pysyväksi, jatkuvasti toistuvien määräaikaisten sopimusten käyttöön samoissa töissä ei ole perusteltua syytä Määräaikaisuuden peruste puuttuu 7.2 Virkasuhde Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on työsopimuslain mukaan pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Työsopimuksen laillinen lakkaaminen edellyttää tällöin irtisanomista tai purkamista. Jos työnantaja päättää työsuhteen työsopimukseen kirjatun määräajan päättyessä, vaikka työsopimus olisi lain mukaan toistaiseksi voimassa oleva, eikä irtisanomis- tai purkamisperusteita ole, työntekijä voi vaatia korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä sekä irtisanomisajan palkkaa. Korvausvelvollisuuden määrä on työsopimuslain mukaan vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka. Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos 13

14 määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty taikka tehtävän luonne sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 3 ) Perusteet määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamiselle Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan viranhaltija voidaan ottaa virkaan määräajaksi viranhaltijan omasta pyynnöstä määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty taikka tehtävän luonne sijaisuus avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. Hyväksyttäviä määräaikaisuuden perusteita eivät ole pelkästään esimerkiksi, että viran palkkamenot on budjetoitu vain tietylle ajalle tai että virkoja ei ole perustettu tarpeeksi kaikkien sellaisten pysyvien tehtävien hoitamiseksi, joissa käytetään julkista valtaa ns. täyttölupamenettely ei myöskään sellaisenaan ole peruste määräaikaisen viranhoitomääräyksen antamiselle, ellei taustalla ole lain tarkoittamaa hyväksyttävää määräaikaisuuden perustetta. Toistuvat määräaikaiset virkasuhteet Toistuvia määräaikaisia viranhoitomääräyksiä ei tule antaa ilman perusteltua syytä. Avoimen viran hoitomääräystä ei saa toistuvasti uudistaa ilman perusteltua syytä. Perusteltu syy on esim. se, että kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole. Henkilön ottaminen toistuvasti määräaikaisiin virkasuhteisiin on mahdollista silloin, kun kaikille määräaikaisille virkasuhteille on olemassa laissa tarkoitettu peruste ja myös toistuville viranhoitomääräyksille eli ketjuttamiselle on perusteltu syy (esim. uusi viransijaisuus). Mikäli työnantajalla on samanlaisissa töissä pysyvä viransijaisuustarve, työnantajan pitäisi perustaa riittävästi virkoja, joilla katetaan myös tämä pysyvä sijaisuustarve. Tällöin organisaatiossa saattaa olla viranhaltijoita, joiden virantoimituspaikka vaihtelee sijaistarpeen mukaan ja joilla ei ole pysyväisluonteista sijoituspaikkaa Määräaikaisuuden peruste puuttuu Mikäli viranhaltija on otettu määräaikaiseen virkasuhteeseen työnantajan aloitteesta ilman laissa säädettyä perustetta, saattaa työnantaja joutua korvaamaan viranhaltijalle vähintään kuuden ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaavan summan. Vastaava oikeus korvaukseen on viranhaltijalla, joka on otettu toistuvasti peräkkäin määräajaksi virkasuhteeseen ilman perusteltua syytä. Korvausvaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa virkasuhteen päättymisestä. Määräaikainen virkasuhde ei muutu 14

15 toistaiseksi voimassa olevaksi, vaikka määräaikaisuudelle ei olisi lain mukaista perustetta. Viranhaltija voi ainoastaan riitauttaa määräaikaisuuden perusteen hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa. 7.3 Määräaikaisuuden perusteen hyväksyttävyyden arvioinnissa huomioitavia seikkoja Lainsäädännössä ei oteta kantaa siihen, kuinka monta määräaikaista työsopimusta voidaan tehdä tai kuinka monta määräaikaista viranhoitomääräystä voidaan antaa. Olennaista on, että kuhunkin ketjussa olevaan määräaikaiseen työsopimukseen/viranhoitomääräykseen tulee olla laissa tarkoitettu peruste. Sekä työsopimuslaissa että laissa kunnallisesta viranhaltijasta lähtökohtana on, että henkilö on palkattava vakituiseksi, mikäli työvoiman tarve on pysyvä. Oikeuskäytännössä (TT ) on todettu, että arvioinnissa merkitystä on mm. seuraavilla seikoilla: onko kunkin määräaikaisen työsopimuksen tekemiselle laissa edellytetty peruste esim. sijaisuus ovatko työsopimukset niissä olevien mainintojen mukaan sidottu erikseen nimetyn työntekijän poissaoloon määräaikaisten työsopimusten lukumäärä määräaikaisten työsopimusten yhteenlaskettu kesto ovatko määräaikaiset sopimukset seuranneet välittömästi toisiaan tehtävien samankaltaisuus sijaisten toistuva tarve ja runsas lukumäärä onko sopimuksilla toisasiallisesti pyritty jatkuvaan työsuhteeseen vaikka onkin käytetty määräaikaisia työsopimuksia. Esimerkki koski työsuhteista tehtävää, mutta samoihin seikkoihin on syytä soveltuvin osin kiinnittää huomiota myös virkasuhteisten kohdalla. Lisätietoja Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas, 2008 Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas, 2008 (Esimiesoppaista on neuvoteltu asianomaisten työntekijä- ja viranhaltijajärjestöjen kanssa ja niiden sisällöstä on saavutettu yksimielisyys.) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 19/2003, Määräaikaiset työ- ja virkasuhteet 15

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 19/2003 LIITE 2 1 (7)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 19/2003 LIITE 2 1 (7) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 19/2003 LIITE 2 1 (7) MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 1 Virkasuhteen kesto Viranhaltija voidaan ottaa virkasuhteeseen joko toistaiseksi (ns. vakinainen viranhaltija)

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Selitys hallinto-oikeudelle opettajan määräaikaisia virkasuhteita koskevassa asiassa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Selitys hallinto-oikeudelle opettajan määräaikaisia virkasuhteita koskevassa asiassa 25.01.2017 Sivu 1 / 1 5585/2016 03.06.02 11 Selitys hallinto-oikeudelle opettajan määräaikaisia virkasuhteita koskevassa asiassa Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877 1846 Maarit Mäkäläinen,

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 25/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 17/2011 11.3.2011 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, työvoimaneuvoja Virasto työ- ja elinkeinotoimisto Korvausvaatimus

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 2 Perustaminen, muuttaminen ja lakkauttaminen

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 106/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 61/2009 25.9.2009 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Työvoima- ja elinkeinokeskus Korvausvaatimus: TE-keskus

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia

Ajankohtaisia oikeustapauksia Ajankohtaisia oikeustapauksia HED-neuvottelupäivät 10. - 11.3.2014 Työsuhdelakimies Tiina Savikko Insinööriliitto IL ry TT 2013-150 Perhevapaalta palaaminen A oli työskennellyt myyntiassistenttina ennen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 90/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 81/2011 2.12.2011 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, tutkimusapulainen Virasto Yliopisto Korvausvaatimus Perustelut

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISIA PALVELUSSUHTEITA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Työsuhde: yleistä Virkasuhde: yleistä

MÄÄRÄAIKAISIA PALVELUSSUHTEITA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Työsuhde: yleistä Virkasuhde: yleistä SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA sivu Tarkoitus vähentää määräaikaisten määrää Selvityshenkilö Kirsti Palanko-Laakan selvitys osoittaa vakinaistamistarpeen Kunnan palkansaajajärjestöt

Lisätiedot

2 Oikeus ryhmähenkivakuutusta vastaavaan taloudelliseen etuun

2 Oikeus ryhmähenkivakuutusta vastaavaan taloudelliseen etuun 1 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNAN/KUNTAYHTYMÄN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu Tiedustelussa selvitettiin vuoden 2015 säästöjen tilanne sekä arvio säästötarpeista vuodelle 2016 Tiedustelu lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja kuntayhtymiin

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat laatineet tämän yhteisen yleiskirjeen paikallisesta sopimisesta

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 28/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 68/2011 21.10.2011 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, suunnittelija Virasto yliopisto Korvausvaatimus Perustelut Yliopisto

Lisätiedot

Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017?

Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017? Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017? KT:n tiedotustilaisuus 7.2.2017 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n tiedustelu henkilöstösäästöistä Tiedustelussa

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin

Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin Iivari Järvinen 3/2008 Suomen Eläinlääkäriliitto Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin Tyypillinen työsuhde määritellään yksinkertaisimmillaan siten, että siinä työntekijä on työsuhteessa vakinaisena (työsuhde

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 1 VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 42/2004 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 27/2005 15.4.2005 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimus Kansanterveyslaitos on velvoitettava maksamaan X:lle valtion virkamieslain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 152/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 :n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

2 Oikeus ryhmähenkivakuutusta vastaavaan taloudelliseen etuun

2 Oikeus ryhmähenkivakuutusta vastaavaan taloudelliseen etuun 1 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNAN/KUNTAYHTYMÄN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 107/2009 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 30/2011 8.4.2011 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Virasto Korvausvaatimus Virasto on määrättävä maksamaan

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös 23.8.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän päätös 23.8.2016 Säädetään erikseen siitä,

Lisätiedot

Käytetyt lyhenteet: KVhL = Kunnallinen viranhaltijalaki KVESL= Kunnallinen virkaehtosopimuslaki

Käytetyt lyhenteet: KVhL = Kunnallinen viranhaltijalaki KVESL= Kunnallinen virkaehtosopimuslaki VIRKA- JA TYÖSUHTEEN EROT (erot luonnehdittu yksinkertaistettuna) Käytetyt lyhenteet: KVhL = Kunnallinen viranhaltijalaki KVESL= Kunnallinen virkaehtosopimuslaki KuntaL= Kuntalaki KVTES= Kunnallinen yleinen

Lisätiedot

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen YLEINEN OSA KUNNALLINEN KUUKAUSIPALKKAISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 I LUKU YLEINEN OSA 1 Soveltamisala 1 mom. Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevassa ja vähintään neljän

Lisätiedot

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja Tuloksia Turun yliopiston työoikeuden tutkimushankkeesta Heikki Uhmavaara 27.2.2008 Kuntasektorin kysely

Lisätiedot

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala Luottamusmiessopimus PT-STTK 1 Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Palvelutyönantajain jäsenyrityksissä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäseninä olevien toimihenkilöjärjestöjen jäseniin, ellei 10

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 131/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 10/2011 11.2.2011 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Korvausvaatimus Virasto on määrättävä maksamaan A:lle 24 kuukauden

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Selvitys suomenkielisen opetuksen tulosyksikön opettajien virkavalinnoista

Espoon kaupunki Pöytäkirja Selvitys suomenkielisen opetuksen tulosyksikön opettajien virkavalinnoista 19.03.2014 Sivu 1 / 1 4615/01.01.01/2013 36 Selvitys suomenkielisen opetuksen tulosyksikön opettajien virkavalinnoista Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 Virpi Leino, puh. 046 877

Lisätiedot

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunnallinen henkilöstö 1970-2000 KUNTA-ALA KASVOI NOPEASTI 1970- JA 1980-LUVUILLA, JOLLOIN LISÄTTIIN

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin talousarvion 2011 ja taloussuunnitelma

Rovaniemen kaupungin talousarvion 2011 ja taloussuunnitelma Henkilöstöyksikkö 1.6.2011 ROVANIEMEN KAUPUNGIN REKRYTOINTIOHJEISTUS 2011 YLEISTÄ Rekrytoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla Rovaniemen kaupungille hankitaan sen toiminnan tarvitsema

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.8.2013 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta ja toimivallasta henkilöstöasioissa

Lisätiedot

Sote ja maakuntauudistus henkilöstön asema, uudet työnantajakonsernit

Sote ja maakuntauudistus henkilöstön asema, uudet työnantajakonsernit Sote ja maakuntauudistus henkilöstön asema, uudet työnantajakonsernit Kuormitus hallintaan, Kuntatalo 5.6.2017 Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas Maakunnille siirtyvä henkilöstö tehtäväalueittain

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 12/2012 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 4/2013 11.1.2013 Asia Virkamieslain 56 :ssä tarkoitettua korvausta koskeva vaatimus Hakija A Virasto Virasto Korvausvaatimus A on

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 30/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 33/2009 15.5.2009 Asia: Korvausvaatimus Oikaisuvaatimuksen tekijä: A Virasto: Korkeakoulu Korvausvaatimus: A:lle on maksettava 24

Lisätiedot

Työvoiman vähentämistilanteet. Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Työvoiman vähentämistilanteet. Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työvoiman vähentämistilanteet Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Käydään läpi: Yhteistoimintamenettely Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet Eija Mali, OAJ 2 Yhteistoimintamenettely

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2 KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 48/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 17/2012 16.3.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, tuntiopettaja Virasto Yliopisto Korvausvaatimus Vastine Yliopisto

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 23/2009 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 20/2010 12.3.2010 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Syyttäjänvirasto Korvausvaatimus: Syyttäjänvirasto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 Kunta-alan työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 KT Kuntatyönantajat KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö. Se ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla.

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala 1 mom. Tässä

Lisätiedot

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista?

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? Henkilöstö: Mitä minulle tapahtuu? Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? 1 2.12.2010 Keskeinen säännöstö

Lisätiedot

Kuinka välttää oikaisuvaatimukset rekrytoinneissa?

Kuinka välttää oikaisuvaatimukset rekrytoinneissa? Kuinka välttää oikaisuvaatimukset rekrytoinneissa? Rekrytoija 2017 Noora Nordberg, Vihdin kunta Onnistuneen rekrytoinnin askelmerkit Valmistaudu huolella, tiedä mitä olet tekemässä Vältä muotovirheet Vertaile

Lisätiedot

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari Kuuden euron työkokeilu Infotilaisuus RT-RL 9.2.2017 Tapio Kari Kuuden euron työkokeilua koskevat määräykset koskevat kaikkia RT-RL sopimusaloja Kaikille Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton työehtosopimusaloille

Lisätiedot