Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009"

Transkriptio

1 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009

2 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt Muistioon on koottu kuntien ja kuntayhtymien ilmoittamia esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joiden avulla määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä on kunnissa/kuntayhtymissä vähennetty ja joiden avulla huolehditaan siitä, että määräaikaisia palvelussuhteita käytetään vain tilanteissa, joissa määräaikaisuudelle on laissa tarkoitettu peruste. Esimerkkien tarkoituksena on tuoda esiin eri kunnissa hyväksi koettuja käytäntöjä, joita muut kuntatyönantajat voivat soveltuvin osin ottaa omaan käyttöönsä. Kerätyt esimerkit eivät ole suosituksia, vaan niiden avulla kuntatyönantajat ovat käytännössä pyrkineet varmistamaan hyvän henkilöstöpolitiikan ja toimintansa lainmukaisuuden. Kuntiin ja kuntayhtymiin lähetettiin kesäkuussa 2008 Tiedustelu hyvistä käytännöistä/ toimintatavoista koskien määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä kuntasektorilla. Muistion esimerkit on laadittu annettujen vastausten perusteella. Huomioon on otettava, että eri kuntiin/kuntayhtymiin soveltuvat erityyppiset ratkaisut erilaisista palvelutuotannon tarpeista, toiminnan organisoinnista, kunnan/kuntayhtymän koosta ja käytettävissä olevan henkilöstön määrästä johtuen. Muistiossa on lisäksi käsitelty lyhyesti luottamusmiehen tiedonsaantioikeutta sekä työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Luottamusmiehillä on oikeus saada tietoa, joka koskee määräaikaisia työ- ja virkasuhteita. Tämän lisäksi yhteistoimintalaki velvoittaa mm. siihen, että henkilöstösuunnitelmat laaditaan vuosittain yhteistoimintamenettelyssä. Nämä oikeudet ja velvollisuudet tulee ottaa huomioon, kun kunnissa valmistellaan menettelytapoja, joilla pyritään vähentämään määräaikaisen työvoiman käyttöä sekä huolehtimaan siitä että määräaikaisia palvelussuhteita käytetään vain tilanteissa, joissa määräaikaisuudelle on laissa säädetty peruste. Helsingissä 20. lokakuuta 2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan unioni ry Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Tekniikka ja terveys KTN ry Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry 2

3 Sisällys 1 Työryhmän toimeksianto Hyvät käytännöt -tiedustelun tulokset Yleistä Hyviä käytäntöjä ryhmiteltynä Esimiesten tehostettu ohjeistaminen Seuranta Määräaikaisten palvelussuhteiden huomioon ottaminen henkilöstösuunnitelmissa Erilaiset varahenkilöjärjestelyt Yhteistyö henkilöstöjärjestöjen/henkilöstön kanssa Muutokset organisaatiossa, tehtävissä jne Yhteenveto Kunnallinen henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan Luottamusmiehen tiedonsaantioikeus Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta Määräaikaisuuden perusteet Työsuhde Määräaikaisen työsopimuksen tekemisen perusteet Määräaikaisuuden peruste puuttuu Virkasuhde Perusteet määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamiselle Määräaikaisuuden peruste puuttuu Määräaikaisuuden perusteen hyväksyttävyyden arvioinnissa huomioitavia seikkoja

4 1 Työryhmän toimeksianto Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) allekirjoituspöytäkirjan 13 :ssä on sovittu seuraavasta työryhmästä: Työryhmä, jonka tehtävänä on sopimuskauden aikana kerätä kunnista ja kuntayhtymistä tietoja ja kokemuksia hyvistä toimintatavoista, joiden avulla määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä on voitu vähentää ja välittää tietoa keräämistään hyvistä käytännöistä kunnille ja kuntayhtymille. Työryhmä voi myös harkintansa mukaan ottaa käsiteltäväkseen jonkun työryhmässä edustettuna olevan sopijaosapuolen pyynnöstä joitakin määräaikaisia palvelussuhteita koskevia tapauksia, joilla se katsoo olevan yleistä merkitystä palvelussuhteen määräaikaisuuden perusteen laillisuutta arvioitaessa ja antaa asiasta yhteisen lausunnon. Lausunto ei ole paikallisia osapuolia sitova. Työryhmän jäsenet Kunnallinen työmarkkinalaitos Elina Vartiainen-Hynönen (pj, asti) Sari Ojanen (pj, alkaen) Anne Kiiski (sihteeri) Anne Hotti Marja-Leena Kiivanen Varpu Kulo Tuomas Oksanen Pääsopijajärjestöjen edustajat Kunta-alan unioni ry: Keijo Karhumaa Riikka Kolkkala ( asti) Jonna Voima ( alkaen) Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry: Erkki Mustonen Tekniikka ja terveys KTN: Hanne Salonen (ry) Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry: Mari Keturi ( asti) Anna-Reetta Friipyöli ( alkaen). 4

5 2 Hyvät käytännöt -tiedustelun tulokset 2.1 Yleistä Kaikkiin kuntiin ja kuntayhtymiin lähetettiin Tiedustelu hyvistä käytännöistä/toimintatavoista koskien määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä kuntasektorilla. Tiedusteluja lähetettiin 593 ja vastauksia tuli 57, mikä kattaa n. 30 % kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevasta henkilöstöstä eli useat henkilöstömäärältään suuret työnantajat ovat vastanneet tiedusteluun. Hyvien käytäntöjen luominen ja seuranta on usein aloitettu siitä, että ensin tehdään kokonaiskartoitus nykytilanteesta sekä suunnitelma jatkotoimenpiteistä. Kartoituksen yhteydessä on myös saatettu vakinaistaa ne työsuhteet, joiden työnantaja on tulkinnut muuttuneen toistaiseksi voimassa oleviksi. Virkasuhdetta ei voida tulkita samalla tavoin toistaiseksi voimassa olevaksi, vaikka määräaikaisuuden perustetta ei olisi. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan vakinaiseen virkasuhteeseen voidaan pääsääntöisesti ottaa vain julkisen hakumenettelyn kautta (ks. poikkeukset KVhL 4 ). Kuntien/kuntayhtymien hyviksi koetut käytännöt vaihtelivat. Yhteistä käytännöille on ollut se, että useat kunnat/kuntayhtymät ovat luoneet käytäntöjä yhteistyössä palkansaajajärjestöjen kanssa ja tämä on koettu hyväksi toimintatavaksi. Osa kunnista ohjeistaa tehostetusti esimiehiä ja henkilöstöhallintoa hyväksyttävistä määräaikaisuuden perusteista ja pyrkii myös rekrytoinnin ja työsopimusten laatimisen keskittämisen avulla huolehtimaan siitä, että kullekin määräaikaiselle palvelussuhteelle on aina laissa tarkoitettu peruste. Useassa kunnassa/kuntayhtymässä on käytäntönä seurata säännöllisesti määräaikaisten palvelussuhteiden perusteita, lukumäärää sekä toistuvien työsopimusten/virkamääräysten tekemistä. Esimerkkinä on tuotu esiin myös käytäntöjä, joissa tarkistetaan tehtäviä ja organisaation tarpeita kokonaisuudessaan uudelleen. Monilla kuntatyönantajilla on käytössään erilaisia vakinaisen kiertävän sijaisen tehtäviä, joista jäljempänä on esimerkkejä. Kunkin kunnan/kuntayhtymän kannattaa esimerkkeihin tutustuttuaan ottaa omaan käyttöön ne käytännöt, jotka palvelevat nimenomaan kyseisen kuntatyönantajan palvelutuotantoa ja henkilöstörakennetta sekä henkilöstön määrää. Merkitystä on myös kunnan/ kuntayhtymän koolla. Työsopimuksiin ja viranhoitomääräyksiin työtehtävät kannattaa kirjata siten, että tehtävistä toiseen siirtymiset voidaan suorittaa mahdollisimman joustavasti. 2.2 Hyviä käytäntöjä ryhmiteltynä Esimiesten tehostettu ohjeistaminen Esimiehille ja henkilöstöasioista vastaaville henkilöille annetaan säännöllisesti koulutusta ja kirjallisia ohjeita lain mukaisista määräaikaisuuden perusteista sekä kunnan/kuntayhtymän käytännöistä. 5

6 Henkilöstöhallinnosta vastaava yksikön edustaja käy työyksiköissä/toimialoilla erikseen antamassa ohjeita määräaikaisuuden perusteista ottaen huomioon kyseisen yksikön ominaispiirteet Seuranta Määräaikaisten palvelussuhteiden lukumäärää ja toistuvuutta seurataan säännöllisesti. Mikäli todetaan, että pysyvän työvoiman tarve on lisääntynyt, harkitaan vakinaisen henkilökunnan lisäämistä. Määräaikaisen palvelussuhteiden perusteita seurataan. Seurantaa helpottavat mm. seuraavat käytännöt: Työsopimuksiin ja viranhoitomääräyksiin on aina kirjattava (kunnan/kuntayhtymän luettelossa mainittu tai koodattu) määräaikaisuuden peruste. Sähköistä työsopimuslomaketta/viranhoitomääräystä ei voi edes saada valmiiksi, jos määräaikaisuuden peruste jätetään kirjaamatta. Määräaikaisten palvelussuhteiden perusteet tarkistetaan keskitetysti. Määräaikaisten rekrytointi ja työsopimusten laadinta keskitetään esimerkiksi sijaispalveluyksikköön tai -yksiköihin. Kunnassa/kuntayhtymässä toimii esimerkiksi palvelussuhdeasiantuntija, joka tarvittaessa neuvoo. Seurantaa voidaan suorittaa yhdessä työntekijäjärjestöjen edustajien kanssa. Seurannasta raportoidaan. Keskitetty henkilöstöhallinto, joka tuntee koko organisaation, seuraa määräaikaisten ehtojen täyttymistä. Määräaikaisista palvelussuhteista raportoidaan säännöllisesti, esimerkiksi kerran vuodessa, vastuulliselle taholle, joka ryhtyy tarvittaessa etukäteen sovittuihin ja tarvittaviin toimenpiteisiin. Kartoitetaan kohteet, joissa määräaikaisia palvelussuhteita on tavanomaista enemmän ja päätetään toimenpiteistä, joihin asian osalta on ryhdyttävä. Seurannan perusteella saatavat tiedot vaikuttavat mm. henkilöstö- ja koulutussuunnitteluun. Tarkastellaan millaista osaamista tarvitaan ja miten tällainen osaaminen voidaan mm. täydennyskoulutuksen avulla hankkia. Seurannan yhteydessä selviää usein koulutustarpeita. Esim. oppisopimuskoulutuksen kautta voidaan sekä vakinaisessa että määräaikaisessa palvelussuhteessa olevia pätevöittää laajempiin ja monipuolisempiin tehtäviin, mikä lisää mahdollisuuksia liikkua tehtävistä toiseen palvelutuotannon tarpeiden muuttuessa. Suoritetaan seurantaa yhteistyössä eri kuntien/kuntayhtymien välillä. 6

7 Mikäli seurannan yhteydessä huomataan, että määräaikaiselle työsuhteelle ei ole laissa säädettyä perustetta (esim. pysyvä työvoiman tarve), todetaan työsuhteen muuttuneen toistaiseksi voimassa olevaksi. (Hyvien käytäntöjen tarkoituksena on huolehtia siitä, että tämän kaltaista tilannetta ei synny.) Määräaikaisten palvelussuhteiden huomioon ottaminen henkilöstösuunnitelmissa Työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaan kunnassa on vuosittain laadittava henkilöstö- tai muu suunnitelma, josta käy ilmi erilaisten työsuhdemuotojen (mm. määräaikaisten palvelussuhteiden) käytön periaatteet (KYTL 4 ). Henkilöstösuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös henkilöstön lisäykset ja vähennykset siten, että se toimii välineenä henkilöstön resurssien suunnittelussa. Henkilöstösuunnitelmassa voidaan varautua tuleviin tarpeisiin mm. mahdolliseen henkilöstöpulaan. Kunnissa on käytössä esimerkiksi henkilöstöpoliittinen ohjelma ja/tai henkilöstöstrategia, joissa ohjeistetaan ja seurataan säännöllisesti määräaikaisen työvoiman käyttöä Erilaiset varahenkilöjärjestelyt Kunnilla/kuntayhtymillä on käytössään erilaisia ns. varahenkilöjärjestelmiä, joilla on palkattu vakinaisiin palvelussuhteisiin henkilöitä, joiden tehtävänä on kiertää varahenkilöinä tehden erilaisia sijaisuuksia. Hyviksi koetut käytännöt vaihtelevat eri työnantajilla ja varahenkilöjärjestelmiä perustettaessa kannattaakin tarkoin pohtia, minkälainen järjestelmä kunkin työnantajan toimintojen kannalta on tarkoituksenmukaisin. Yllä olevien käytäntöjen avulla määräaikaisten sijaisten määrää on voitu jonkin verran vähentää. Sijaisten määrä ei aina ole merkittävästi vähentynyt, mutta käytäntöjen avulla on voitu tarjota toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde tehtävissä, joissa on pysyvä työvoiman tarve. Vakituisen henkilökunnan avulla työnantajan on usein helpompi huolehtia siitä, että riittävää osaamista on oikea-aikaisesti käytössä oikeassa paikassa. Järjestelmä helpottaa myös koulutussuunnittelua ja varautumista mahdollisiin henkilöstön saatavuusongelmiin. Rahoitus vakituiseen varahenkilöjärjestelmään on joissakin esimerkeissä osittain saatu aiemmin määräaikaisen henkilöstön palkkaukseen käytetyistä varoista. Varahenkilöstöjärjestelmä voi olla rakennettu siten, että henkilöt ovat kuntatyönantajan palveluksessa tai siten, että kunnat/kuntayhtymät ovat perustaneet esim. seutujen yhteisiä sijaispalveluyhtiöitä, jolloin työntekijöillä on mahdollisuus saada vakituinen työsuhde sijaispalveluyhtiöön. Järjestelmät kannattaa suunnitella siten, että varahenkilöstöä voidaan joustavasti työnjohdollisesti siirtää tehtävistä ja työpisteistä toiseen. Tämä tulee ottaa huomioon työsopimuksissa ja viranhoitomääräyksissä. 7

8 Esimerkkejä käytännöistä, joita kunnat/kuntayhtymät ovat ilmoittaneet: Vakituinen varahenkilöstö on keskitetty keskushallinnon alaisuuteen tai erilliseen sijaispalveluyksikköön, joka koordinoi järjestelmää. Tällöin varahenkilöstö tekee erikseen keikkaa eri yksiköihin. Palkkaukseen varatut rahat on budjetoitu joko yksiköittäin tai keskushallintoon. Vakituinen varahenkilöstö on keskitetty yksiköihin siten, että kullakin yksiköllä on omat kiertävät sijaiset, jotka työskentelevät vain omalla osastolla tai vain tietyissä yksiköissä, joihin hänellä on erityisosaamista esim. tehden vain vuosiloma- tai sairauslomasijaisuuksia. Järjestelmä voi toimia myös siten, että vakituinen varahenkilöstö tekee kaikkia sijaisuuksia. Vakituinen varahenkilöstö on keskitetty yksiköihin siten, että he kiertävät lisäksi tarvittaessa myös muissa yksiköissä. Vakituisella varahenkilöstöllä on oma kotiyksikkö, jossa he työskentelevät, kun sijaisuudelle ei ole tarvetta. Kun tarve on, henkilö työskentelee keikalla toisessa yksikössä. Vakituinen varahenkilöstö kiertää keskushallinnon alaisuudessa siten, että työntekijät/viranhaltijat työskentelevät aina välillä pidempiä jaksoja omassa kotiyksikössään. Tämän jälkeen henkilöt siirtyvät taas joksikin aikaan kiertäviksi. Vakituinen varahenkilöstö on keskitetty joko keskushallinnon alaisuuteen ja/tai yksiköihin siten, että vakituinen varahenkilöstö tekee vain lyhytaikaisia sijaisuuksia (esim. sairaus- ja/tai vuosilomat). Pitkäaikaisiin sijaisuuksiin henkilöstö palkataan määräaikaisesti tai vuokrataan/ rekrytoidaan henkilöstövuokrausyrityksen kautta. Vakituinen varahenkilöstö on keskitetty joko keskushallinnon alaisuuteen ja/tai yksiköihin siten, että vakituinen varahenkilöstö tekee vain pitkiä sijaisuuksia (esim. äitiysloma, vuorotteluvapaa). Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin henkilöstö palkataan määräaikaisesti tai vuokrataan/ rekrytoidaan henkilöstövuokrausyrityksen kautta Yhteistyö henkilöstöjärjestöjen/henkilöstön kanssa Henkilöstö- tai muu lain mukainen suunnitelma on jo lain nojalla laadittava yhteistoimintamenettelyssä. Monet kunnat ovat yhdessä henkilöstön edustajien kanssa sopineet mm. toimintatavoista, joilla seurataan määräaikaisia palvelussuhteita ja joiden avulla huolehditaan siitä, että määräaikaisuuksille on laissa säädetty peruste. Yhteistyötä on toteutettu eri tavoin ja erilaisissa kokoonpanoissa esimerkiksi henkilöstöjohtajan ja pääluottamusmiesten kesken tai yhteistoimintaryhmässä. 8

9 Järjestöjen kanssa on sovittu siitä, että vähintään kuuden kuukauden pituiset määräaikaiset vakanssit laitetaan avoimeen hakuun, määräaikaisten opettajien osalta toimitetaan viranhoitomääräyksistä kopio opetusvirastoon ja opettajien luottamusmiehelle sekä siitä, että määräaikaiseksi ottamisen perusteista tulee tarvittaessa neuvotella opetusviraston ja/ tai kaupungin työmarkkinalakimiehen kanssa ennen viranhoitomääräyksen antamista Muutokset organisaatiossa, tehtävissä jne. Työnantajat seuraavat säännöllisesti palvelutuotannon tarpeita ja niiden vaikutusta henkilöstörakenteeseen nyt ja tulevaisuudessa sekä tekevät tarvittaessa muutoksia. Mm. toimintojen yhdistämisellä on voitu vähentää määräaikaisen henkilökunnan tarvetta. Yksittäisen työnantajan ilmoittama esimerkki: kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistäminen ja henkilökunnan siirtäminen terveydenhuollon alaisuuteen. Yhdistämisen kautta henkilökuntaa on voitu joustavammin käyttää ja myös mahdollisuudet vakinaisten sijaisten käyttämiseen ovat parantuneet. 3 Yhteenveto Kunnan/kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että määräaikaisille työ- ja virkasuhteille on laissa säädetty peruste. Vaikka yksittäiselle määräaikaisuudelle olisi hyväksyttävä peruste esim. sijaisuus, on välttämätöntä huolehtia myös kokonaisuudesta siten, että henkilökunta palkataan vakituiseksi, mikäli työvoiman tarve on pysyvä. Kunnat/kuntayhtymät ja järjestöt ovat usein kokeneet hyväksi käytännöt, jotka on laadittu yhteistyössä järjestöjen kanssa. Hyviin käytäntöihin kuuluu usein mm. määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden perusteiden ja keston säännöllinen seuranta sekä erilaisten varahenkilöjärjestelmien perustaminen. Hyviksi koetut käytännöt ovat eri kunnissa/kuntayhtymissä erilaiset, minkä vuoksi onkin tärkeää, että kukin kuntatyönantaja päättää omista käytännöistään ottaen huomioon palvelutuotannon tarpeet, toiminnan organisointi, kunnan/ kuntayhtymän koko ja käytettävissä olevan henkilöstön määrä. Hyvät käytännöt auttavat osaltaan huolehtimaan siitä, että määräaikaisia virka-/työsuhteita käytetään vain tilanteissa, joissa se lain mukaan on mahdollista. 9

10 4 Kunnallinen henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan lokakuussa 2008 kunta-alalla työskenteli palkansaajaa. Palkattomalla virkavapaalla, työlomalla tms. oli tämän lisäksi henkilöä. Toistaiseksi voimassa olevassa eli ns. vakinaisessa palvelussuhteessa oli eli 76 % koko henkilöstöstä. Määräaikaisia oli 22 % ja työllistettyjä 2 % henkilöstöstä. Tilastokeskuksen tiedonkeruussa määräaikaiseksi tilastoituu myös henkilö, jolla on määräaikainen tehtävä siitä huolimatta, että hänellä on lisäksi voimassa oleva vakinainen virka- tai työsuhde kuntaan tai kuntayhtymään. Hallinnonala Vakinaisia Määräaikaisia Työllistettyjä Yhteensä Yleishallinto 79,7 15,5 4,8 100,0 Järjestystoimi 82,7 16,5 0,8 100,0 Terveydenhuolto 78,1 21,5 0,4 100,0 Sosiaalitoimi 72,9 24,8 2,3 100,0 Sivistystoimi 72,5 25,9 1,6 100,0 Kaavoitus- ja yleiset työt 83,0 12,0 5,0 100,0 Kiinteistöt 85,2 12,2 2,7 100,0 Liike- ja palvelutoiminta 84,7 12,9 2,4 100,0 Yhteensä 75,9 22,4 1,7 100,0 Lukumäärä Valtaosa viime vuosien henkilöstön määrän lisäyksestä on kohdistunut vakinaiseen henkilöstöön. Esimerkiksi 2000-luvulla vakinaisten määrä on kasvanut kunta-alalla henkilöllä, kun kokonaishenkilöstömäärä on kasvanut vastaavana aikana henkilöllä. Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilastosta käy ilmi, että vuosittain noin kunta-alalla edellisenä vuonna määräaikaisessa palvelussuhteessa työskennellyttä palkansaajaa työskentelee seuraavana vuonna vakinaisessa palvelusuhteessa. Määräaikainen työsuhde on useassa tapauksessa väylä vakinaiseen palvelussuhteeseen varsinkin suurten työnantajien sisäisillä työmarkkinoilla. On muistettava, että vakinaisen henkilöstön määrän kasvu aiheuttaa automaattisesti myös uuden määräaikaisen henkilöstön lisätarvetta, sillä kunnallisen palvelutoiminnan ylläpito edellyttää useimmissa tapauksissa sijaistyövoiman käyttämistä. Perhevapailla olevien määräaikaisia sijaisia tarvitaan erityisesti terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa ja opetustoimessa. Myös vuosiloma- ja sairauslomasijaisia tarvitaan. Kuntatyönantaja huolehtii perinteisesti myös henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä ja ikääntyvän henkilöstönsä työssä jaksamisesta. Tämä merkitsee osaltaan sitä, että määräaikaisten sijaisten tarpeeseen vaikuttavat myös lisääntynyt osa-aikaeläkkeen ja vuorotteluvapaan sekä erilaisten osaamisen kehittämiseen liittyvien vapaiden käyttö. Kuntien eläkevakuutuksen tietojen mukaan osa-aikaeläkkeellä oli henkilöä (ei sisällä VEL:n piirissä olevia peruskoulun ja lukion opettajia). Työministe- 10

11 riön tilastojen mukaan vuoden 2008 aikana vuorotteluvapaalle jäi henkilöä ja näistä (42 %) oli kuntasektorilla. Myös se lisää määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä, että henkilö voidaan palkata vain määräajaksi, mikäli tehtävän vaatimat erityiset kelpoisuusvaatimukset eivät täyty. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuonna 2003 tekemän selvityksen mukaan (KT:n yleiskirje 19/2003) yli puolet (51 %) määräaikaisista oli sijaisia. Sekä lukumääräisesti että suhteellisesti eniten sijaisia oli sosiaali- ja terveystoimessa (67 %). Seuraavaksi merkittävin määräaikaisuuden peruste oli avoimen viran/ toimen hoito (14 %). Nämä määräaikaisuuden perusteet selittävät jo kaksi kolmasosaa kaikista määräaikaisuuksista. Muita merkittäviä perusteryhmiä olivat tehtävän kausiluontoisuus, lyhytkestoisuus, tilapäinen lisähenkilöstön tarve (10 %), projektiluontoinen työ (8 %) ja epäpätevyys ko. virkaan/toimeen (3 %). (Viimeisin asiaa koskeva selvitys.) Palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot olivat kuntasektorilla vuonna ,6 % ja yksityisellä sektorilla 3.4 % säännöllisestä työajasta. Jos prosentit muutetaan päiviksi, saadaan kuntasektorille keskimäärin 12 ja yksityiselle sektorille keskimäärin 9 sairauslomapäivää. 5 Luottamusmiehen tiedonsaantioikeus Luottamusmiehillä on KVTES:n nojalla (VII luku 6 ) oikeus saada tietoja määräaikaisista työsuhteista: Luottamusmiehellä on oikeus tarkastaa asianomaisen omaan järjestöön kuuluvien työntekijöiden kirjalliset työsopimukset, joista ilmenee mm. työsuhteen kesto ja määräaikaisuuden peruste. Pääluottamusmiehellä on oikeus saada kerran kalenterivuodessa edustamistaan viranhaltijoista/työntekijöistä mm. uusien sekä irtisanottujen palvelukseen tuloaika. Työnantaja antaa erikseen jokaisesta uudesta pääluottamusmiehen edustamasta viranhaltijasta/ työntekijästä 6 4 momentin soveltamisohjeeseen kirjatut tiedot (esim. uusien ja irtisanottujen palvelukseen tuloaika), joko välittömästi palvelussuhteen alettua tai ajanjaksoittain, kuitenkin vähintään neljännesvuosittain. Työnantaja antaa pääluottamusmiehen pyynnöstä alkaen tiedon hänen edustamansa uuden viranhaltijan/työntekijän palvelussuhteen laadusta (toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen) ja määräaikaisuuden perusteesta vähintään neljännesvuosittain, mikäli palvelussuhde kestää vähintään 30 kalenteripäivää. Luottamusmiehen saatavana pidetään tietoja kunnan tai sen yksiköiden toiminnasta, toimintaedellytyksistä ja taloudellisesta tilasta sekä kunnan henkilöstösuunnitelmasta, henkilöstöpolitiikan yleisistä periaatteista ja henkilöstöhallinnon käytännön toimenpiteistä. 11

12 6 Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annettu laki (449/2007) velvoittaa työnantajan huolehtimaan siitä, että laissa mainitut asiat käsitellään yhteistoimintamenettelyssä. Yhteistoimintamenettelyssä on laadittava vuosittain henkilöstö- tai muu suunnitelma, josta käy ilmi erilaisten työsuhdemuotojen käytön periaatteet. Henkilöstön edustajille annetaan mm. heidän pyynnöstään neljännesvuosittain selvitys määräaikaisessa ja osa-aikaisessa palvelussuhteessa olevien määrästä. 7 Määräaikaisuuden perusteet 7.1 Työsuhde Lähtökohtana on, että työsopimus tehdään ja viranhoitomääräys annetaan toistaiseksi voimassa olevaksi, jollei ole osoitettavissa määräaikaa, jolloin työsopimuksessa tai viranhoitomääräyksessä tarkoitettu työ tulee päättymään tai seikkaa, jonka johdosta työ loppuu. Työsopimus voidaan tehdä ja viranhoitomääräys antaa määräajaksi vain, mikäli määräaikaiselle palvelussuhteelle on laissa tarkoitettu syy. Perustetta arvioitaessa on tärkeä muistaa, että määräaikaiselle palvelussuhteelle ei ole laissa tarkoitettua syytä, mikäli työvoiman tarve tehtävässä on pysyvä, vaikka henkilö toimisi esimerkiksi sijaisena. Määräaikaisuuden perusteena voi olla esimerkiksi avoimen tehtävän hoitaminen tilanteessa, jossa tehtävään sopivaa pätevää hakijaa ei ole ollut saatavilla. Tällöin voidaan määräajaksi palkata henkilö vain siksi aikaa, kun tehtävän täyttämiseen tähtäävä menettely kestää. Työnantajan on aktiivisesti haettava pätevää henkilöä. Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta, samoin kuin ilman perusteltua syytä tehtyjä toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia, on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina. (Työsopimuslaki 1 luku 3 ) Määräaikaisen työsopimuksen tekemisen perusteet Voimassa olevaan työsopimuslakiin ei sisälly esimerkkiluetteloa määräaikaisen työsopimuksen tekemisen perusteista. Perusteltua syytä arvioitaessa otetaan kuitenkin huomioon lain perusteluissa esimerkinomaisesti määräaikaisuuden perusteina mainitut työn luonne, sijaisuus, harjoittelu tai 12

13 muu näihin rinnastettava syy sekä muu yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä peruste. Jos määräaikainen työsopimus tehdään työntekijän pyynnöstä, ei sen tekemiseen tarvita muuta perusteltua syytä. Perusteltu syy on asetettu vaatimukseksi määräaikaisen työsopimuksen tekemiselle, jotta estettäisiin mahdollisuus kiertää toistaiseksi voimassa olevaan työsopimukseen liittyvää työsuhdeturvaa työsopimuksen kestoaikaa koskevalla valinnalla. Määräaikaisten sopimusten käyttöä ei voida pitää sallittuna, jos työnantajalla on siinä työssä pysyvä työvoiman tarve. Toisaalta hallituksen esityksen mukaan määräaikaisten sopimusten käyttöä ei rajoitettaisi silloin, kun siihen on laissa tarkoitettu syy. Hallituksen esityksessä työsopimuslaiksi on mm. todettu, että määräaikaisten sopimusten käyttö on mahdollista kausiluontoisissa töissä, joissa työtä tehdään ainoastaan tiettynä aikana vuodesta tai jos työn määrä olennaisesti lisääntyy etukäteen tiedossa olevina ajanjaksoina. Työtä voidaan pitää kausiluontoisena, jos tilapäistyövoimaa tarvitaan vain lyhyehköksi ajaksi. Jos työtä teetetään toistuvasti vuosittain esimerkiksi yhdeksästä kymmeneen kuukautta, työtä ei pidetä kausiluontoisena. Työsopimusta ei siis voida tehdä määräaikaisena, mikäli työtä teetetään toistuvasti noin 9-10 kuukautta vuosittain. Toistuvat määräaikaiset työsopimukset: Toistuvien määräaikaisten sopimusten käyttämisen edellytyksenä olisi toisaalta se, että kunkin määräaikaisen sopimuksen tekemiselle on perusteltu syy. Kielletystä peräkkäisten määräaikaisten työsopimusten käytöstä ei olisi kysymys esimerkiksi silloin, kun työnantaja tarjoaa sijaiselle uutta sijaisuutta määräaikaisin sopimuksin. Toisaalta edellytettäisiin, että työnantaja ei pyri toisiaan seuraavilla määräaikaisilla sopimuksilla kiertämään toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin liittyvää suojaa. Jos työnantajan työvoiman tarve on arvioitavissa pysyväksi, jatkuvasti toistuvien määräaikaisten sopimusten käyttöön samoissa töissä ei ole perusteltua syytä Määräaikaisuuden peruste puuttuu 7.2 Virkasuhde Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on työsopimuslain mukaan pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Työsopimuksen laillinen lakkaaminen edellyttää tällöin irtisanomista tai purkamista. Jos työnantaja päättää työsuhteen työsopimukseen kirjatun määräajan päättyessä, vaikka työsopimus olisi lain mukaan toistaiseksi voimassa oleva, eikä irtisanomis- tai purkamisperusteita ole, työntekijä voi vaatia korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä sekä irtisanomisajan palkkaa. Korvausvelvollisuuden määrä on työsopimuslain mukaan vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka. Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos 13

14 määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty taikka tehtävän luonne sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 3 ) Perusteet määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamiselle Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan viranhaltija voidaan ottaa virkaan määräajaksi viranhaltijan omasta pyynnöstä määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty taikka tehtävän luonne sijaisuus avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. Hyväksyttäviä määräaikaisuuden perusteita eivät ole pelkästään esimerkiksi, että viran palkkamenot on budjetoitu vain tietylle ajalle tai että virkoja ei ole perustettu tarpeeksi kaikkien sellaisten pysyvien tehtävien hoitamiseksi, joissa käytetään julkista valtaa ns. täyttölupamenettely ei myöskään sellaisenaan ole peruste määräaikaisen viranhoitomääräyksen antamiselle, ellei taustalla ole lain tarkoittamaa hyväksyttävää määräaikaisuuden perustetta. Toistuvat määräaikaiset virkasuhteet Toistuvia määräaikaisia viranhoitomääräyksiä ei tule antaa ilman perusteltua syytä. Avoimen viran hoitomääräystä ei saa toistuvasti uudistaa ilman perusteltua syytä. Perusteltu syy on esim. se, että kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole. Henkilön ottaminen toistuvasti määräaikaisiin virkasuhteisiin on mahdollista silloin, kun kaikille määräaikaisille virkasuhteille on olemassa laissa tarkoitettu peruste ja myös toistuville viranhoitomääräyksille eli ketjuttamiselle on perusteltu syy (esim. uusi viransijaisuus). Mikäli työnantajalla on samanlaisissa töissä pysyvä viransijaisuustarve, työnantajan pitäisi perustaa riittävästi virkoja, joilla katetaan myös tämä pysyvä sijaisuustarve. Tällöin organisaatiossa saattaa olla viranhaltijoita, joiden virantoimituspaikka vaihtelee sijaistarpeen mukaan ja joilla ei ole pysyväisluonteista sijoituspaikkaa Määräaikaisuuden peruste puuttuu Mikäli viranhaltija on otettu määräaikaiseen virkasuhteeseen työnantajan aloitteesta ilman laissa säädettyä perustetta, saattaa työnantaja joutua korvaamaan viranhaltijalle vähintään kuuden ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaavan summan. Vastaava oikeus korvaukseen on viranhaltijalla, joka on otettu toistuvasti peräkkäin määräajaksi virkasuhteeseen ilman perusteltua syytä. Korvausvaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa virkasuhteen päättymisestä. Määräaikainen virkasuhde ei muutu 14

15 toistaiseksi voimassa olevaksi, vaikka määräaikaisuudelle ei olisi lain mukaista perustetta. Viranhaltija voi ainoastaan riitauttaa määräaikaisuuden perusteen hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa. 7.3 Määräaikaisuuden perusteen hyväksyttävyyden arvioinnissa huomioitavia seikkoja Lainsäädännössä ei oteta kantaa siihen, kuinka monta määräaikaista työsopimusta voidaan tehdä tai kuinka monta määräaikaista viranhoitomääräystä voidaan antaa. Olennaista on, että kuhunkin ketjussa olevaan määräaikaiseen työsopimukseen/viranhoitomääräykseen tulee olla laissa tarkoitettu peruste. Sekä työsopimuslaissa että laissa kunnallisesta viranhaltijasta lähtökohtana on, että henkilö on palkattava vakituiseksi, mikäli työvoiman tarve on pysyvä. Oikeuskäytännössä (TT ) on todettu, että arvioinnissa merkitystä on mm. seuraavilla seikoilla: onko kunkin määräaikaisen työsopimuksen tekemiselle laissa edellytetty peruste esim. sijaisuus ovatko työsopimukset niissä olevien mainintojen mukaan sidottu erikseen nimetyn työntekijän poissaoloon määräaikaisten työsopimusten lukumäärä määräaikaisten työsopimusten yhteenlaskettu kesto ovatko määräaikaiset sopimukset seuranneet välittömästi toisiaan tehtävien samankaltaisuus sijaisten toistuva tarve ja runsas lukumäärä onko sopimuksilla toisasiallisesti pyritty jatkuvaan työsuhteeseen vaikka onkin käytetty määräaikaisia työsopimuksia. Esimerkki koski työsuhteista tehtävää, mutta samoihin seikkoihin on syytä soveltuvin osin kiinnittää huomiota myös virkasuhteisten kohdalla. Lisätietoja Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas, 2008 Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas, 2008 (Esimiesoppaista on neuvoteltu asianomaisten työntekijä- ja viranhaltijajärjestöjen kanssa ja niiden sisällöstä on saavutettu yksimielisyys.) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 19/2003, Määräaikaiset työ- ja virkasuhteet 15

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 25/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 17/2011 11.3.2011 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, työvoimaneuvoja Virasto työ- ja elinkeinotoimisto Korvausvaatimus

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 106/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 61/2009 25.9.2009 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Työvoima- ja elinkeinokeskus Korvausvaatimus: TE-keskus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 90/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 81/2011 2.12.2011 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, tutkimusapulainen Virasto Yliopisto Korvausvaatimus Perustelut

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu Tiedustelussa selvitettiin vuoden 2015 säästöjen tilanne sekä arvio säästötarpeista vuodelle 2016 Tiedustelu lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja kuntayhtymiin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017?

Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017? Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017? KT:n tiedotustilaisuus 7.2.2017 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n tiedustelu henkilöstösäästöistä Tiedustelussa

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös 23.8.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän päätös 23.8.2016 Säädetään erikseen siitä,

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 1 VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 8/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 51/2008 29.8.2008 Asia Palkkaa vastaavaa korvausta koskeva vaatimus ym. Virasto yliopisto Vaatimukset Yliopisto on määrättävä maksamaan

Lisätiedot

Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin

Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin Iivari Järvinen 3/2008 Suomen Eläinlääkäriliitto Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin Tyypillinen työsuhde määritellään yksinkertaisimmillaan siten, että siinä työntekijä on työsuhteessa vakinaisena (työsuhde

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 1 VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 42/2004 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 27/2005 15.4.2005 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimus Kansanterveyslaitos on velvoitettava maksamaan X:lle valtion virkamieslain

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 30/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 33/2009 15.5.2009 Asia: Korvausvaatimus Oikaisuvaatimuksen tekijä: A Virasto: Korkeakoulu Korvausvaatimus: A:lle on maksettava 24

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunnallinen henkilöstö 1970-2000 KUNTA-ALA KASVOI NOPEASTI 1970- JA 1980-LUVUILLA, JOLLOIN LISÄTTIIN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Rekrytoija 2010 9.-10.11.2010 Oulu henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen PPSHP Kunnan henkilöstö Kuntalaki 44 Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista?

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? Henkilöstö: Mitä minulle tapahtuu? Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? 1 2.12.2010 Keskeinen säännöstö

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 23/2009 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 20/2010 12.3.2010 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Syyttäjänvirasto Korvausvaatimus: Syyttäjänvirasto

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin talousarvion 2011 ja taloussuunnitelma

Rovaniemen kaupungin talousarvion 2011 ja taloussuunnitelma Henkilöstöyksikkö 1.6.2011 ROVANIEMEN KAUPUNGIN REKRYTOINTIOHJEISTUS 2011 YLEISTÄ Rekrytoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla Rovaniemen kaupungille hankitaan sen toiminnan tarvitsema

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 48/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 17/2012 16.3.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, tuntiopettaja Virasto Yliopisto Korvausvaatimus Vastine Yliopisto

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 70/2006 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 31/2007 27.4.2007 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimus Teknillinen korkeakoulu on määrättävä maksamaan X:lle valtion virkamieslain

Lisätiedot

Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa?

Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa? Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa? Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 11.12.2013 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu Tiedustelussa selvitettiin

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 17/2009 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 7/2010 29.1.2010 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A, työnjohtaja Virasto: Vankeinhoitolaitos, vankila Korvausvaatimus

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013

KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013 sivu 105. Kirkkovaltuuston 11.12.2013 toimeenpanopäätökset... 2 106. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin

Lisätiedot

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 (TS-03) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-03) toteutetaan

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 1 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2010 31.12.2011.

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (1) 191 Asianro 1950/00.04.01/2013 Kuopio-Juankoski kuntaliitos - henkilöstön sijoitussuunnitelma ja tarvittavien virkojen perustaminen Henkilöstöjohtaja Markku Mattila

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA

YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA 1 YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA Ennen kuin työnantaja päättää yhteistoimintamenettelyn piiriin kuluvasta asiasta, siitä on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi.

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 76/2006 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 26/2008 18.4.2008 Asia Korvausvaatimus Virasto yliopisto Korvausvaatimus Yliopisto on määrättävä maksamaan A:lle 24 kuukauden palkkaa

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 72/98 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta1999 Päätös nro 24/99 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen perusteena olevat päätökset Korvausvaatimus

Lisätiedot

Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu. työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä,

Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu. työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä, Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä, 8.6.2016 Väliraportista: ed. kokous 25.5. Työryhmä tarkentaa loppuraporttiin mennessä henkilöstöasioiden valmistelun ja alatyöryhmien

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Espoon kaupungin henkilöstösääntö 5.1 1 (8) ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Viimeksi muutettu 7.12.2015 Voimaan

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1. YLEISTÄ Työnantaja ja pääsopijajärjestöt tekivät sopimuksen yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisestä, toteuttamistavoista

Lisätiedot

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön.

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön. VES 280351 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ovat tehneet 15. helmikuuta tarkentavan virkaehtosopimuksen valtion palkkausjärjestelmän käytöstä

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 97/2009 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 70/2010 29.10.2010 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A Virasto Virasto Korvausvaatimus A:lle tulee määrätä maksettavaksi

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Yhteistoimintalaki Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi Tarkoitus Edistää yrityksen ja henkilöstön vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

OSA-AIKALISÄLLE JA VUOROTTELUVAPAALLE SIIRTYMISEN PERIAATTEET. Yhteistyötoimikunta 14.11.2007 on käsitellyt asiaa seuraavasti:

OSA-AIKALISÄLLE JA VUOROTTELUVAPAALLE SIIRTYMISEN PERIAATTEET. Yhteistyötoimikunta 14.11.2007 on käsitellyt asiaa seuraavasti: OSA-AIKALISÄLLE JA VUOROTTELUVAPAALLE SIIRTYMISEN PERIAATTEET 364/23/2006 KHALL 315 Yhteistyötoimikunta 14.11.2007 on käsitellyt asiaa Liitteenä on vuodelta 2000 oleva kunnanhallituksen päätös, jossa vuorotteluvapaalle

Lisätiedot

VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT

VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT 1 Liite Lapin yliopiston johtosääntöön VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT 1.1 Viran perustaminen Virka on perustettava ennen täyttötoimenpiteisiin ryhtymistä. Viran

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö valtuustokaudelle 2013 2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 1 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot