valtavirraksi Hankkeen toteuttajat Riitta Lavikka,, YTT projektipää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "valtavirraksi Hankkeen toteuttajat Riitta Lavikka,, YTT projektipää"

Transkriptio

1

2 Tasa-arvo arvo työpaikkojen valtavirraksi Hankkeen toteuttajat Riitta Lavikka,, YTT projektipää äällikkö Katja Uosukainen, HM, projektipää äällikkö Hanna-Leena Autio, HuK, tutkimussihteeri Liisa Huhta, KM, tutkija Jouni Kempe,, YTM, tutkija Minna Leinonen, YTM, tutkija Hilkka Rekola, KL, tutkija Hanna Ylöstalo, YTM, tutkija Toteutuspaikka Tampereen yliopisto, Työel elämän n tutkimuskeskus Rahoittajat Sosiaali- ja terveysministeriö (VETO-ohjelma) Työministeri ministeriö (TYKES-ohjelma) Työsuojelurahasto

3 Yhteistyökumppanit kehittämisty mistyössä Mukana tasa-arvohankkeissa arvohankkeissa vuodesta 2002 Nokian kaupunki Nokian Renkaat Oyj Tamfelt Oyj Abp Tampereen evankelis-luterilainen luterilainen seurakuntayhtymä Mukaan hankkeeseen vuonna 2005 Nanso Oriveden kaupunki Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelukeskus Vakuutusyhtiö Turva

4 Mitä hankkeessa on tehty? Oppimisverkosto Yhteiset tapaamiset Mentorointi vanhojen ja uusien työpaikkojen välillä Virtuaalinen oppimisverkosto Työpaikkakohtainen kehittäminen Tasa-arvokyselyt arvokyselyt työpaikalla Tasa-arvoryhmien arvoryhmien kokoukset Kehittämisiltap misiltapäivät Muu yhteydenpito tutkijoiden ja työpaikkojen välillä Tuloksena tasa-arvosuunnitelmat arvosuunnitelmat

5 Tasa-arvo arvo ja sukupuoli työel elämässä Työel elämän n tasa-arvotilanne arvotilanne Keskeiset käsitteetk Tasa-arvolaki arvolaki

6 Työel elämän n tasa-arvotilanne arvotilanne Naisten euro on 80 senttiä. Työuran aikana tämä tekee noin euroa. Yli 70 prosenttia kaikista määräaikaisista työntekijöistä on naisia. Työmarkkinat ovat Suomessa vahvasti sukupuolen mukaan eriytyneet. Korvattujen ylitöiden tekeminen on miehillä yleisempää kuin naisilla. Yksityisen sektorin palkansaajista yli puolet on sitä mieltä, että isien jääminen vanhempainvapaalle tai hoitovapaalle koetaan hankalaksi. Naisten on vaikeampi edetä urallaan kuin miesten, johtajista suurin osa on miehiä. Naisten johtamat yritykset ovat keskimäärin kannattavampia kuin miesten johtamat yritykset.

7 Tasa-arvolaki arvolaki Työnantajan tulee edistää sukupuolten tasa-arvoa arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Vähintään 30 henkeä työllist llistävän työnantajan tulee yhdessä henkilöst stön edustajien kanssa tehdä tasa- arvosuunnitelma, jossa on selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta arvotilanteesta (myös palkkakartoitus) toimenpiteet tasa-arvon arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon arvon saavuttamiseksi; arvio aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista.

8 Sukupuolten tasa-arvo arvo Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet tehdä valintoja, kehittyä työssään ja tulla palkituksi siitä ilman sukupuolesta johtuvia rajoituksia Naisten ja miesten toimintatavat, pyrkimykset ja tarpeet ovat yhtä arvostettuja, vaikka ne olisivat erilaisia Sukupuolten tasa-arvo pitää sisällään eri ikäisten ja eri henkilöstöryhmien välisen tasa-arvon

9 Sukupuolinäkökulman kulman valtavirtaistaminen Muutosstrategia Organisaatiossa päätöksentekoprosessien uudelleen organisoiminen siten, että tasa-arvoa arvoa edistetää ään työpaikan kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa Tasa-arvon arvon suunnitelmallista edistämist mistä Riittävät resurssit, ohjaus ja seuranta Menetelmänä Tasa-arvosuunnittelu arvosuunnittelu sekä sukupuolivaikutusten arviointi (tarkoittaa päätöksenteossa, budjetoinnissa ja toiminnansuunnittelussa tehtävää ää arviointia siitä, millaisia seurauksia toiminnalla on naisille ja miehille) Historia Tähän asti politiikkatason käsite ja valtionhallinnossa sovellettu, tässä työpaikkatasolle viety

10 Valtavirtaistaminen työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa

11 Esimerkkinä valtavirtaistaminen urakehityksessä

12 Esimerkkinä valtavirtaistaminen urakehityksessä

13 Esimerkkinä valtavirtaistaminen urakehityksessä

14 Esimerkkinä valtavirtaistaminen urakehityksessä

15 Tasa-arvo arvo ja sukupuoli työpaikoilla Tasa-arvoty arvotyön n edellytykset Tasa-arvoty arvotyön n prosessi Kokemuksia tasa-arvon arvon toteutumisesta Tasa-arvosuunnitelmat arvosuunnitelmat

16 Tasa-arvoty arvotyön n edellytykset työpaikalla Sukupuolen näkyvn kyväksi ksi tekeminen kokemuksellinen ja uudistava oppiminen kysymys tasa-arvosta arvosta huomioitava organisaation eri tasoilla Johdon ja työntekij ntekijöiden iden sitoutuminen prosessiin

17 Työpaikan tasa- arvotyön prosessi

18 Tasa-arvon arvon haasteet orgasaation eri tasoilla avoin piilevä virallinen organisaatio palkkaerot segregaatio hierarkiaerot palkan määräytyminen edut, lisät, muut palkkiot tehtävien määräytyminen, edustaminen, matkustaminen epävirallinen organisaatio seksistinen kielenkäytt yttö vitsit, jutut sukupuolinen häirintä, vihjailu, kuvat, painostus syrjäytyminen ytyminen epävirallisista verkostoista kokouskäytt yttäytyminenytyminen stereotypiat (Kauppinen & Veikkola, 1997

19 Työpaikoilla tehdyt tasa- arvokartoitukset Neljäll llä yksityisen ja neljäll llä julkisen sektorin työpaikalla N=1178 Tehty vuosina 2003 ja 2006

20 Kokemukset syrjinnäst stä ja eriarvoisesta kohtelusta % Työtehtävien jaossa yksityinen julkinen Palkkauksessa yksityinen julkinen Tiedonsaannissa uusista tehtävistä yksityinen julkinen nainen mies Kuvio 8. Kokemukset syrjinnästä tai eriarvoisesta kohtelusta sukupuolen ja työnantajasektorin mukaan. (Naiset yksityinen N= , miehet yksityinen N= , naiset julkinen N= , miehet julkinen N= )

21 Sukupuolen vaikutus työss ssä/uralla etenemisessä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % yksityinen nainen mies sukupuolesta on ollut etua sukupuolella ei merkitystä nainen sukupuolesta haittaa julkinen mies Kuvio 9. Sukupuolen vaikutus työssä/uralla etenemisessä sukupuolen ja työnantajasektorin mukaan jaoteltuna. (Naiset yksityinen N=396, miehet yksityinen N= 198, naiset julkinen N=455, miehet julkinen N=124.)

22 Työyhteisössä hyvä yhteishenki Saa apua työtovereilta Saa arvostusta työyhteisössä nainen /Y mies/y nainen/j mies/j nainen /Y mies/y nainen/j mies/j nainen /Y mies/y nainen/j mies/j 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % eri mieltä ei osaa sanoa samaa mieltä Työyhteis yhteisön ilmapiiriä kuvaavat väittämät Kuvio 12. Työyhteisön ilmapiiriä kuvaavat väittämät jaoteltuina työnantajasektorin (Y=yksityinen sektori, J=julkinen sektori) sekä sukupuolen mukaan. (Naiset yksityinen N=405, miehet yksityinen N= , naiset julkinen N= , miehet julkinen N= )

23 Esimiestyö ja johtaminen Esimies kannustaa nainen /Y mies/y nainen/j mies/j 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 13. Esimiestyö ja johtaminen työnantajasektorin (Y=yksityinen sektori, J=julkinen sektori) ja sukupuolen mukaan jaoteltuna. (Naiset yksityinen N= , miehet yksityinen N= , naiset julkinen N= , miehet julkinen N=126.) Esimies kohtelee tasa-arvoisesti Johtamistapa oikeudenmukainen nainen /Y mies/y nainen/j mies/j nainen /Y mies/y nainen/j mies/j eri mieltä ei osaa sanoa samaa mieltä

24 Arviot naisten ja miesten tasa- Tasa-arvo toteutuu hyvin 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % nainen /Y mies/y nainen/j mies/j arvon toteutu- Sijoittuneet tasapuolisesti eri tehtäviin nainen /Y mies/y nainen/j mies/j misesta Arvostetaan työntekijöinä samalla tavalla nainen /Y mies/y nainen/j mies/j eri mieltä ei osaa sanoa samaa mieltä Kuvio 18. Arviot naisten ja miesten tasa-arvon toteutumisesta työnantajasektorin (Y=yksityinen sektori, J=julkinen sektori) ja sukupuolen mukaan. (Naiset yksityinen N= , miehet yksityinen N= , naiset julkinen N= , miehet julkinen N= ) Palkkaus on oikeudenmukainen Osallistuvat yhtälailla päätöksentekoon nainen /Y mies/y nainen/j mies/j nainen /Y mies/y nainen/j mies/j

25 Tasa-arvotilanteen arvotilanteen muutos Kyselyt 2003 ja 2006 Arviot tasa-arvon toteutumisesta: miesten tasa-arvotietoisuus hiukan lisääntynyt, naisten kokemukset osittain parantuneet Puolet naisista ja kolmannes miehistä tutustunut tasaarvosuunnitelmaan Suurin muutos tasa-arvoa koskevan keskustelun lisääntyminen

26 Pohdintaa tuloksista Naisten ja miesten kokemusten vertailu tärket rkeää Erityisesti yksityisen sektorin naisilla negatiivisia kokemuksia tasa-arvon arvon toteutumisesta Julkisen sektorin tiukemmin normitettu toiminta ja pidempi perinne tasa-arvoty arvotyössä näkyy tuloksissa

27 Tasa-arvosuunnitelmien arvosuunnitelmien arviointi Mitä hyvää ää? Lakivelvoite sisäistetty istetty Laajasti eri teemoihin liittyviä konkreettisia toimenpiteitä Linkitys muihin työpaikan toimintoihin Tavoitteena segregaation purku Mitä haasteita? Palkkakartoitus Vastuuhenkilöiden iden nimeäminen minen Sukupuolenmukaisen tilastotiedon puute Tasa-arvoty arvotyön jatkuvuuden takaaminen

28 Mitä työpaikoilla on tehty? Palkkausjärjestelm rjestelmäuudistuksen yhteydessä miesten ja naisten vaativuusryhmiin sijoittumisen tarkastelu Rekrytoinnissa positiivinen erityiskohtelu Esimiehen velvollisuus pyydettäess essä perustella henkilökohtaisen kohtaisen palkan perusteet Projekteihin ja työryhmiin valittu molempien sukupuolten edustajia Työsää ääntöjen ja tehtävänimikkeiden tarkastaminen sukupuolen näkökulmastakulmasta Positiiviset esimerkit sukupuolelle epätyypillisille aloille siirtymisestä näkyville Perehdytyksessä ja johtajakoulutuksessa tasa-arvokysymykset arvokysymykset esiin Tasa-arvo arvo yhdeksi laatujärjestelm rjestelmän n kriteeriksi Menettelyohjeet häirinth irintä- ja kiusaamistapauksissa Työpaikkailmoitusten houkuttelevuus Perhevapailla olevia informoidaan työpaikalla tapahtumista muutoksista ja heille lähetetl hetetään n henkilöst stölehti kotiin

29 Tasa-arvon arvon näköalojan Tasa-arvoty arvotyö osaksi pysyviä rakenteita Muutosprosessit sukupuolinäkökulman kulman valtavirtaistamisen mahdollisuutena (esim. kuntapuolella palvelurakenneuudistuksen yhteydessä) Yhteinen sitoutuminen yhteinen vastuu Työvoimapula ilmapiiri ja imago

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen.

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. kyselyyn vastataan vain yhden kerran valitse kokemukseesi parhaiten sopivat

Lisätiedot

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä?

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä? Ansioiden mukaan Palkkaa työstä vai tittelistä? Onko palkkasi oikeudenmukainen? Enemmistö suomalaisista kokee palkkansa olevan pienempi kuin omassa ammatissa tulisi olla verrattuna muihin ammatteihin.

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013 Naiset ja miehet työelämässä Maaliskuu 2013 Sisällysluettelo Työllisyys........................................ 3 Työmarkkinoiden jakautuneisuus........................... 7 Työsuhteiden muoto..................................

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi Jukka Lehtonen Tutkimukset ja selvitykset 8/06 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT SUOMEN KUNNISSA Keinoja

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Kohti samapalkkaisuutta

Kohti samapalkkaisuutta Kohti samapalkkaisuutta palkkausjärjestelmiä kehittämällä Uusien kannustavampien palkkausjärjestelmien ottaminen käyttöön on tähän mennessä hyödyttänyt eniten osaavimpia ja kilpailukykyisimpiä naisia miksi?

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä

Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2012 Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä Tampereen yliopisto on laatinut tämän tasa-arvo- ja

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

NAINEN. +eläke. 3 erää sinun rahoistasi. Eläke ei ole vain eläkeläisten asia s. 8. Nainen työuralla Pelastavatko koti-isät kaiken?

NAINEN. +eläke. 3 erää sinun rahoistasi. Eläke ei ole vain eläkeläisten asia s. 8. Nainen työuralla Pelastavatko koti-isät kaiken? Eläke ei ole vain eläkeläisten asia s. 8 NAINEN +eläke 3 erää sinun rahoistasi I Nainen yhteiskunnassa Oletko sinä hankala tyyppi? II Nainen työuralla Pelastavatko koti-isät kaiken? III Nainen eläkkeellä

Lisätiedot

Samasta työstä sama palkka

Samasta työstä sama palkka Samasta työstä sama palkka Töiden samanarvoisuuden vertailu tasa-arvolain 8 :n sukupuolineutraalin samapalkkaisuusperiaatteen nojalla Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma,

Lisätiedot

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Toukokuu 2011 Johdanto Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Pekka Ylöstalo Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:4 Pekka Ylöstalo Työministeriö Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa TIEDOTE 1 (5) Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa Työpaikoilla naiset valikoituvat harvemmin esimiestehtäviin ja sellaisiin työnkuviin, jotka mahdollistavat etenemisen

Lisätiedot

raportteja 73 Menestystekijöiden mittausxx Viisi esimerkkiäxx Janne Sinisammal (toim.)

raportteja 73 Menestystekijöiden mittausxx Viisi esimerkkiäxx Janne Sinisammal (toim.) raportteja 73 H E L S I N K I 2 0 1 0 Menestystekijöiden mittausxx Viisi esimerkkiäxx Janne Sinisammal (toim.) Janne Sinisammal (toim.) Menestystekijöiden mittaus Viisi esimerkkiä Helsinki 2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO

KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO Anneli Miettinen KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO Palkattoman työn jakamiseen liittyvät käytännöt ja asenteet Suomessa Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja E 32 /2008 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot