VASTUULLISEN JOHTAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTUULLISEN JOHTAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS"

Transkriptio

1 1 VASTUULLISEN JOHTAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS OHJE KEHITTÄMISHANKKEEN (10 OP) LAADINTAAN Vastuullisen johtamisen täydennyskoulutukseen kuuluu koulutuksen näyttönä toimiva kehittämishanke. Kehittämishankkeessa opiskelija syventyy oman HEKSinsä ja koulutuksen yleisten osaamistavoitteiden mukaisesti opintojen moduulien teemoihin. Aiheesta ja työyhteisön tarpeesta riippuen kehittämishankkeella voi olla useita kytkentöjä vastuullisen johtamisen koulutuksen eri moduuleihin. Kehittämishankkeessa edellytetään moduulien teemojen käsittelyä, sillä se osoittaa sisällön hallinnan. Kehittämishankkeen päämääränä on oman työpaikan jonkin toimintakäytänteen kehittäminen ja se on siten tarvelähtöinen. Aihevalinta ja tavoitteet Aiheen valinnassa on hyvä miettiä, miten se hyödyttää sekä omaa työtehtävissä kehittymistäsi että työorganisaation kehittämistä. Aihe kehittämishankkeelle nousee oman työyhteisön arjesta, tarpeista ja ajankohtaisista kehittämishaasteista. Kehittämishankkeen tavoitteena on pyrkimys yhteisen ymmärryksen rakentamiseen ja uusien toimintatapojen ja näkemysten tuomiseen työyhteisöön. Kehittämishanke voi olla esimerkiksi selvitystyö / kartoitus, suurempaan projektiin liittyvä suunnitelma, kokeilu, osaprojekti, kehitystyö tms. ja siihen voi sisältyä myös toiminnallisia osuuksia. Kehittämishankkeet voivat olla hyvin erityyppisiä riippuen työpaikasta ja työtehtävistä. Kehittämishankkeen muodosta riippumatta, hanke rakentuu kahdesta osasta: 1.) Kehittämishankesuunnitelma (LIITE 1) 2.) Kehittämishankkeen toteuttaminen ja raportointi (LIITE 2) Kehittämishankesuunnitelman laatiminen on keskeinen osa kehittämishanketta. Riippuen kehittämishankkeen luonteesta, hanke toteutetaan käytännöntoimintana. Mikäli kyseessä on esimerkiksi suunnitelman laatiminen, suunnittelun lähtökohdista, ratkaisuista, tavoitteista yms. keskustellaan työyhteisössä ja niitä pohditaan yhteisöllisesti. Hanke voi olla muodoltaan myös tutkimus, johon työyhteisön jäseniä osallistetaan. Kehittämishankkeeseen liittyy siis tavalla tai toisella työyhteisön yhteistoiminta. Tavoitteena on tutkia, kehittää, työstää, kokeilla ja arvioida omaa toimintaa ja työyhteisöä. Hankkeessa voit kokeilla ja tes-

2 2 tata erilaisia työtapoja ja toimintamalleja ja niiden käyttökelpoisuutta asettamiesi tavoitteiden mukaisesti. Suunnitelman lisäksi kehittämishankkeesta laaditaan kehittämishankeraportti. Osalliset kehittämishankkeen suunnitteluun ja toteutukseen osallistujat Kehittämishankkeen työstäminen vaatii tarkan suunnittelutyön lisäksi yhteisöllistä toimintaa ja riittäviä aikaresursseja. Hankkeen suunnittelu ja toteutus edellyttävät parhaimmillaan koko työyhteisön aktiivista osallistumista, jotta työyhteisö saa siitä parhaimman mahdollisen hyödyn. Tällöin myös erilaiset toimintatavat ja muodot kirkastuvat. Kehittämishankkeiden esittely hyvistä käytännöistä tiedottaminen ja niiden jakaminen Kehittämishanke esitellään sekä omalla työpaikalla että koulutuksen viimeisellä lähijaksolla Valmistele hankkeestasi noin minuutin esitys ja havainnollista keskeisiä näkökulmia esimerkiksi pp-esityksellä tai muulla itse valitsemallasi tavalla. Esityksen jälkeen aiheesta keskustellaan ja siitä annetaan palautetta Tuo esille hankkeesi ydinkohdat: esimerkiksi tavoitteet ja niiden saavuttaminen, saadut tulokset / tuotokset, koetut onnistumiset, edelleen kehittämisen kohteet ja johtopäätökset Arviointi kehittämishanke (kehittämishankesuunnitelma + kehittämishankeraportti) arvioidaan asteikolla: hyväksytty-täydennettävä-hylätty hyväksytyn suorituksen kriteerit: o osaamisen osoittaminen kaikkien moduulien osalta (oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen), pohtiva ja kriittinen reflektio aiheen käsittelyssä. Raportti on hyvin jäsennelty: perustelut kehittämistarpeelle, tavoitteet, menetelmät ja tulokset / tuotokset, ja siitä löytyy analyysi ja johtopäätökset vastuullisen johtamistyön kannalta. Kehittämishankkeessa on hyödynnetty moduulien oppimistehtäviä, kirjallisuutta ja taustateorioita. Lähdekirjallisuuteen on viitattu asianmukaisesti. Kieliasu on johdonmukainen ja selkeä. Raportti noudattelee kirjallisen työn ohjeita. HUMAKin opettaja antaa hankkeesta kirjallisen palautteen. Mentori osallistuu arviointiin ja opiskelija tekee oppimisestaan itsearvioinnin.

3 3 LIITE 1. KEHITTÄMISHANKESUUNNITELMAN OHJE 1.) Työorganisaation nykytilanteen kuvaus hahmottaa ja luo pohjan kehittämistyölle kuvaus omasta työstä ja työtehtävistä osana laajempaa työyhteisökontekstia 2.) Kehittämisen lähtökohdat tausta ja tarveselvitys Millaisia ajankohtaisia kehittämiskohteita omassa työssäsi, työympäristössäsi tai työmenetelmissä on? Onko ennakoitavissa esimerkiksi sellaisia muutoksia, jotka tulevat vaikuttamaan omaan työyhteisöösi tai työtehtäviisi ja joihin olisi nyt hyvä reagoida Voit pohtia myös sitä, miten kehittämishanke liittyy oman organisaatiosi strategioihin Perustele ja avaa käyttämiäsi keskeisiä käsitteitä kirjallisuutta ja muuta lähdeaineistoa käyttäen. Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan moduulien oppimistehtävien ja lähipäivien antia 3.) Kehittämishankkeen aiheen täsmentyminen ja nimeäminen Kehittämishankkeen aihe täsmentyy yhteisen keskustelun pohjalta Mieti hankkeelle alustava nimi 4.) Kehittämispäämäärä ja tavoite mihin kysymykseen, tarpeeseen / haasteeseen / ongelmaan kehittämishanke pyrkii vastaamaan Selkeä ja realistisesti asetettu tavoite: Mihin on tarkoitus pyrkiä ja mitä saada aikaiseksi? 5.) Kehittämiskohde Mitä tai ketä/keitä hanke koskee? 6.) Hyödyt / Tulokset miten koko työyhteisönne hyötyy hankkeesta ja sen tuloksista? Miten / millä tavalla hankkeessa tuotettua tieto-taitoa on tarkoitus hyödyntää jatkossa sekä omassa työyhteisössäsi että mahdollisesti myös laajemmissa yhteyksissä (yhteistyötahot, verkostot, sidosryhmät) Pohdi sekä oman osaamisesi karttumista että työyhteisölle karttuvaa tietotaitoa ja ammatillista osaamista 7.) Kehittämishankkeen toteutussuunnitelma Aikataulu, roolit, tehtävät, vastuut, keinot, toteutuksen välineet ja menetelmät (kuvaa ja perustele) Käytä lähdekirjallisuutta 8.) Alustava lähdekirjallisuus (kirjallisuusreferaatti) Mitä lähdekirjallisuutta aiot hyödyntää kehittämishankkeessasi

4 4 laadi hankkeen alustava teoreettinen viitekehys 9.) Arviointi ja itsearviointi Miten arvioin ja / tai työyhteisössä arvioidaan kehittämishankkeen kautta syntyviä tuloksia? Ketkä kaikki osallistuvat tähän arviointityöhön? Itsearviointi: miten arvioin omaa toimintaani ja oppimistani kehittämishankkeen aikana 10.) Vaikuttavuus ja seuranta Mikä merkitys kehittämistyöllä on työyhteisössäni nyt ja tulevaisuudessa?

5 5 LIITE 2. KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTTAMINEN JA RAPORTOINTI Toteuta kehittämishanke suunnitelman mukaisesti Tee aktiivista yhteistyötä oman työorganisaatiosi työtovereiden ja tarvittaessa myös muiden tahojen kanssa. KEHITTÄMISHANKERAPORTTI (ohjeellinen malli) Kansilehti Sisällys 1.) Johdanto a.) herättää lukijan kiinnostuksen aiheeseen b.) kertoo omasta suhteestasi hankkeen teemaan c.) kertoo hankkeen tavoitteenasettelusta d.) perustelee aiheen valintaa ja sen käytännön merkitystä e.) hankkeen alustava esittely: hankkeen tarkoitus, miten hanke eteni, mitä kehittämisen välineitä käytettiin, keitä hankkeessa on ollut mukana 2.) Kehittämishankkeen tausta ja tavoite a.) sitoo hankkeen sekä työyhteisön kehittämistarpeisiin että alakohtaiseen kirjallisuuteen b.) kertoo hankkeen teoreettisista taustoista ja lähtökohdista c.) kertoo aiheen rajauksesta d.) kuvaa kehittämistyön täsmentyneen tavoitteen / tavoitteet 3.) Hankkeen käytännön toteutus a.) kuvaa sitä, miten hanketta on viety eteenpäin omassa työyhteisössäsi (konkreettiset toimenpiteet ja yhteistyö ja keskustelut työkavereiden kanssa) b.) keitä on osallistunut työskentelyyn, millaista tukea ja tietoa on saatu 4.) Tulokset a.) kehittämishankkeen keskeisimmät tulokset / tuotokset 5.) Pohdinta ja johtopäätökset a.) miten hanke hyödyttää työyhteisöäsi ja kehittymistäsi työssäsi nyt ja tulevaisuudessa? b.) miten voin soveltaa hankkeen tuottamaa tietoa käytäntöön omassa työssäni? c.) liittyykö hankkeen sovellettavuudessa rajoituksia? d.) hankkeen hyödynnettävyys ja vaikuttavuus? e.) mitkä asiat koit hankkeen aikana ns. kriittisiksi pisteiksi f.) saavutitko hankkeelle asettamasi tavoitteet (pohdi ja perustele) g.) itsearviointi: mitä olen itse oppinut hankkeen tekemisen aikana sekä it-

6 6 Lähteet Liitteet 6.) Päätössanat sestäni työyhteisön jäsenenä että työyhteisöstäni tarkempi kirjallisen raportoinnin ohjeistus hyvän asiatekstin ja oikeaoppimisen dokumentin tuottamisesta HumakProssa Kirjallisuutta Hyödynnä kehittämishankkeessa opetussuunnitelmassa mainitun kirjallisuuden lisäksi alla mainittuja teoksia. Etsi myös itse omaan aiheeseen soveltuvaa kirjallisuutta. Aaltonen, T., Heiskanen, E. & Innanen, P Arvot yksilön ja työyhteisön kehittäjänä. WSOY: Helsinki. Eteläpelto, A. & Onnismaa, J. (toim.) Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Kansanvalistusseura: Helsinki Hassinen, J. (toim.) Työ- ja yksilövalmennuksen käytäntöjä näkökulmia 2000-luvun työpajojen palveluihin. Heikkilä, J. & Heikkilä, K Innovatiivisuutta etsimässä. Irtiottoa keskenkertaisuudesta. Gummerus: Jyväskylä. Heikkilä, J. & Heikkilä, K Dialogi Avain innovatiivisuuteen. WSOY: Vantaa. Hätönen, H Osaamiskartoituksesta kehittämiseen. Helsinki: Educate Isoherranen, K., Rekola, L. & Nurminen, R Enemmän yhdessä moniammatillista yhteistyötä. Helsinki: WSOY. Ojasalo, K., Moilanen, T., Ritalahti, J Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: WSOY. Suojanen, U Toimintatutkimus koulutuksen ja ammatillisen kehittymisen välineenä,. Helsinki: Finn Lectura.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen järjestäjille Työelämälähtöinen täydennyskoulutus Opas työpaikkaohjaajille ja

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT OHJEET

PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT OHJEET PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT OHJEET 23.1.2014 Päivitetty: 10.10.2014: Kappaleet 514,15 ja 16, lisätty kappale 12.2. 2 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLTÖ 2 2. Opinnäytetyön aiheen valinta

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op

OPETUSSUUNNITELMA. Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op sivu 1 (9) Amk:n hallitus 10.4.2013 Liite 3 OPETUSSUUNNITELMA Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op Kehitä ammattitaitoasi ja alaasi ennakoi tulevaisuutta

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Kierre Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Asiantuntija Eero Pölönen Projektipäällikkö Susanna Ihanus Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos Lukuvuosi 2014 2015 1 SOSIAALITYÖN KOULUTUS ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK)

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) 1 SISÄL L YS 1. KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 JOHDANTO... 3 1.2 TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN...

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot