LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto SÄHKÖLASKUN YMMÄRRETTÄVYYDESSÄ ESIINTYVÄT ONGELMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto SÄHKÖLASKUN YMMÄRRETTÄVYYDESSÄ ESIINTYVÄT ONGELMAT"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto SÄHKÖLASKUN YMMÄRRETTÄVYYDESSÄ ESIINTYVÄT ONGELMAT Diplomityön aihe on hyväksytty Tuotantotalouden osaston osastoneuvostossa Työn tarkastaja on professori Seppo Pitkänen ja ohjaaja kehitysjohtaja Pertti Lindberg. Lappeenrannassa Sanna Selikare Korpisuonkatu 14 B Lappeenranta p

2 TIIVISTELMÄ Tekijä: Sanna Katriina Selikare Työn nimi: Sähkölaskun ymmärrettävyydessä esiintyvät ongelmat Osasto: Tuotantotalous Vuosi: 2004 Paikka: Lappeenranta Diplomityö. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 129 sivua, 8 kuvaa, 1 taulukko ja 7 liitettä Tarkastaja: professori Seppo Pitkänen Hakusanat: sähkölasku, energiankulutuksen raportointi, energiansäästöneuvonta Keywords: electricity bill, energy consumption report, energy counselling Työn tavoitteena on ollut kartoittaa merkittävimmät ongelmat, jotka liittyvät sähkölaskujen ymmärrettävyyteen asiakkaan näkökulmasta. Tutkimuksessa on käsitelty myös energiankulutuksen raportointia sähkön laskutuksen yhteydessä sekä energiansäästöneuvontaa kulutusraportointiin liitettynä. Merkittävimmät rajoitukset sähkölaskulle asettaa Kauppa- ja Teollisuusministeriön antama sähkölaskuja koskeva asetus. Tutkimuksen taustatiedoksi kerättiin lomakekyselyn avulla tietoa sähköyhtiöiden nykyisistä laskutuskäytännöistä. Teoreettiset lähtökohdat sähkölaskun kehittämiselle on otettu viestintää ja havaitsemista sekä käytettävyyttä käsittelevästä kirjallisuudesta. Sähköyhtiöiden nykyisten sähkölaskumallien ja teorian pohjalta suunniteltiin laskumallit, joita testattiin henkilökohtaisissa haastatteluissa neljän sähköyhtiön asiakkailla. Sähkölaskut koetaan yleisesti sekaviksi ja vaikeaselkoisiksi. Syynä tähän ovat laskuilla esitettävän tiedon suuri määrä, laskulomakkeen ulkoasu sekä käytetyt nimitykset. Merkittävimmät asiakkaiden kokemat ongelmat liittyvät sähkölaskulla esiintyviin nimityksiin sähköenergia ja sähkön siirto. Sähköenergian merkityksen asiakkaat ymmärtävät hyvin, mutta siirron merkitys jää useimmille epäselväksi. Laskun ulkoasua saadaan selkeytettyä asiakokonaisuuksien ryhmittelyllä, käyttämällä tekstissä riittävän suurta pistekokoa sekä korostamalla tärkeimpiä tietoja esimerkiksi lihavoinnilla.

3 ABSTRACT Author: Sanna Katriina Selikare Title: Problems Concerning the Understanding of Electricity Bills Department: Industrial Engineering and Management Year: 2004 Place: Lappeenranta Master s thesis. Lappeenranta University of Technology. 129 pages, 8 figures, 1 table and 7 appendices Supervisor: Professor Seppo Pitkänen Keywords: electricity bill, energy consumption report, energy counseling The aim of this paper is to examine the main problems concerned with how customers understand their electricity bills. Energy consumption report was examined as a part of electricity billing and energy counseling as an insert of the consumption report. Main restrictions concerning electricity bills are brought about by an act given by the Finnish Ministry of Trade and Commerce. Knowledge about electricity billing practices was gathered as a background information by a survey send to electricity companies. The theoretical framework used in the study is based on the literature of communication, perception and usability. Current electricity bills together with the theory laid ground for the design of electricity bills that were tested by personal interviews with customers of four electricity distribution companies. Electricity bills are generally considered to be confusing and hard to understand. These problems are generated by the great amount of information, the layout of the bill and titles used. The main problem that customers face is understanding the meaning of titles concerning electricity consumption and electricity distribution. The layout of the bill can be made distinct by grouping information, using reasonable size of font and by highlighting important information.

4 ALKUSANAT Diplomityö on tehty Sähköenergialiitto ry. Senerin toimeksiannosta. Työn tarkastajana on toiminut professori Seppo Pitkänen, jolle esitän kiitokset saamistani ohjeista. Työn ohjaajana on toiminut kehitysjohtaja Pertti Lindberg, jolle haluan esittää kiitokseni mielenkiintoisesta työn aiheesta sekä työn aikana saamistani neuvoista ja tuesta. Kiitoksen ansaitsevat myös kaikki muut yhdistyksen työntekijät, jotka jaksoivat vastailla kysymyksiini sekä auttoivat käytännön asioiden järjestelemisessä. Kiitokset myös Sähköenergialiitolle tutkimukselle osoitetuista taloudellisista resursseista. Lopuksi haluan esittää vielä kiitoksen sanat niille henkilöille, jotka urheasti lukivat kirjoittamani tekstin läpi ja korjasivat kielioppi- ja pilkkuvirheitäni. Sekä niille edeltäville sukupolville, jotka ovat toimineet esikuvinani ja vaikuttaneet ammatinvalintaani. Lappeenranta

5 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet Työn tavoitteet ja rajaus Tutkimuksen toteutus Raportin rakenne SÄHKÖENERGIALIITTO RY. SENER Sähköenergialiitto ry. Senerin toiminta Suomen sähkömarkkinat AIKAISEMPIEN SÄHKÖLASKUN KEHITTÄMISHANKKEIDEN TULOKSIA SÄHKÖ JA SÄHKÖLASKU MARKKINOINNIN NÄKÖKULMASTA Markkinointimix ja markkinointiviestintä Tuotteen tasomalli Sähkö ja palvelujen markkinointi Asiakastyytyväisyys SÄHKÖLASKUUN VAIKUTTAVAT ULKOISET TEKIJÄT Viranomaiset, lainsäädäntö ja asetukset Asetuksen antamiseen vaikuttaneet seikat Sähkölaskujen erittelyä koskevan asetuksen sisältö Kuluttajien edunvalvojat Euroopan Unionin vaikutukset sähkölaskuun SÄHKÖN LASKUTUKSEN NYKYISET KÄYTÄNNÖT Laskun maksutavat Arviolaskutuskäytäntö Muut laskutuskäytännöt Laskun toimitustavat Sähköpostilasku Verkkolasku Asiakkaan valittavissa olevat ominaisuudet Laskuista saatu palaute ja kehittämistoimenpiteet...30

6 6.5 Energiankulutuksen raportointi laskun yhteydessä Yhtiöiden nykyiset sähkölaskumallit Käytetyt termit Käytetyt tehostekeinot Tietojen ryhmittely ENERGIAN KULUTUKSEN RAPORTOINTI JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVONTA Sähköyhtiöiden käytössä olevat energiaraportoinnin muodot Energiansäästöneuvonta sähkölaskun yhteydessä Energiankulutuskäyttäytymistä selittävät tekijät Energiansäästöneuvonnan segmentointi Segmenttien ominaisuuksia SÄHKÖLASKUN YMMÄRRETTÄVYYDEN PARANTAMINEN Ymmärrettävyys, luettavuus ja käytettävyys Viestintä Viestintään vaikuttavat tekijät Asenteet Havaitseminen Aistiminen ja näköaisti Tarkkaavaisuus Näköhavaintojen jäsentyminen Hahmolait Visuaalinen prosessointi Käytännön ohjeita lukemisen tehostamiseksi Sähkölaskun muokkaaminen vastaanottajan mukaan ASIAKASHAASTATTELUT Haastattelun rakenne Laskun maksukomponenttien nimitysten ymmärtäminen Laskun muut tekstit Laskun etusivu Laskun tiedot Yhteenvetotiedot...63

7 9.5 Laskun erittelysivu Erittelysivun rakenne Mittarilukematietojen esittäminen Hinnanmuutokset Keskihinta Energiaraportti Raportti sähkönkulutuksesta Energiansäästövinkit Sähkön alkuperämerkintä Uusi arviolasku tasauslaskun yhteydessä Loppuhaastattelun tulokset MERKITTÄVIMMÄT SÄHKÖLASKUN YMMÄRTÄMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT JA NIIDEN SYYT Sähköenergia ja sähkön siirto Sähkölaskulla esitetty tietomäärä Sähkölaskujen ulkoasu Energiankulutuksen raportointi SÄHKÖLASKUN SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVIA ASIOITA Tietojen jäsentely ja sijoittelu Laskuilla esitetyn tiedon määrä Tekstin koko ja tehostekeinojen käyttö tekstissä Energiankulutusraportti ja energiansäästöneuvonta YHTEENVETO...88 LÄHDELUETTELO...89 LIITTEET

8 LISTA KUVISTA JA TAULUKOISTA Kuva 1. Tuotteen kolme tasoa. Kuva 2. Yksinkertaisinkin viestintä on monimutkaista. Kuva 3. Kohteen havaitsemiseen tarvittavat kognitiiviset perusprosessit. Kuva 4. Visuaalisen prosessoinnin kaksi vaihetta. Kuva 5. Silmien liike painetulla sivulla. Kuva 7. Sähkön siirron osuudelle valitut nimitykset Kuva 7. Sähkönmyynnin osuudelle valitsemat nimitykset. Kuva 8. Tarpeelliset laskulla esitettävät tiedot. Taulukko 1. Keskeisiä tutkimustietoon perustuvia suosituksia koskien tekstin esitystapaa.

9 1 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet Sähköyhtiöiden julkisen kuvan kehittämisessä tärkeässä roolissa on asiakaspalvelun kehittäminen. Sähköenergialiitto ry. Sener on ollut mukana toteuttamassa asiakastyytyväisyystutkimusta jäsenistölleen, jonka tavoitteena on tukea sähköyhtiöitä niiden oman asiakaspalvelun tason ja kehityksen seuraamisessa. Tutkimuksesta saadut tulokset yhdessä Vaasan yliopiston Energy Marketing Groupin tekemän Palvelun laatu sähköverkkotoiminnassa (Helmikuu 2001) tutkimuksen tulosten kanssa ovat luoneet pohjan tälle työlle. Tulosten mukaan kuluttajat pitävät sähkölaskuja yleisesti ottaen vaikeaselkoisina. Kuluttajat kaipasivat myös raportointia energiankulutuksesta sekä enemmän neuvontaa energiansäästöön liittyvistä asioista. Työn tavoitteena on etsiä merkittävimmät ongelmat, jotka esiintyvät asiakkaiden lukiessa ja tulkitessa sähkölaskujaan ja pohtia keinoja näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Kotitalouksien energiankulutuksen raportointia käsitellään työssä sähkölaskuun liitettävänä osiona ja energiansäästöneuvontaa kulutusraportointiin liittyvänä ominaisuutena. 1.2 Työn tavoitteet ja rajaus Työn ensisijaisena tavoitteena on tutkia miten sähkölaskua on mahdollista kehittää asiakkaan näkökulmasta paremmin ymmärrettäväksi ja selkeämmäksi sekä mitkä ovat suurimmat ongelmat asiakkaan tulkitessa sähkölaskua. Työssä esitetään sähkölaskuun kohdistuvat ulkoiset rajoitukset, jotka ovat pääasiassa yksittäisten sähköyhtiöiden vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Asiakkaiden näkökulmaa tutkittaessa pyritään kuitenkin saamaan esille todelliset mielipiteet ja toiveet riippumatta siitä ovatko ne edellä mainittujen rajoitusten sallimia vai eivät.

10 2 Sähkölaskutuksen palvelukokonaisuuteen liittyviä asioita, kuten laskun toimitustavat ja laskutustiheys käsitellään vain tarkasteltaessa sähköyhtiöiden nykyisiä laskutuskäytäntöjä. Asiakkaiden toiveiden selvittäminen näiden sähkölaskuun liittyvien ominaisuuksien osalta olisi kaivannut kvantitatiivisen tutkimuksen, joten se jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. 1.3 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle työn aihepiiriin liittyvän teorian kartoittamisesta ja teoreettisen viitekehyksen kokoamisesta. Ymmärrettävyyden mittaamisessa käytettävät luettavuuskaavat ovat todennäköisyyteen perustuvia matemaattisia ennustekaavoja ja ne on kehitetty nimenomaan pidempien yhtenäisten tekstien tutkimiseen. Tästä syystä ne eivät soveltuneet käytettäviksi tässä tapauksessa, kun tutkimuksen kohteena oleva sähkölasku sisältää hyvin vähän tekstiä ja kaikki sanat ovat nimikkeitä. Sähkölaskussa esiintyy itse tekstin lisäksi myös muita elementtejä, joilla voidaan vaikuttaa ymmärrettävyyteen ja jotka edellä mainitut mittausmenetelmät olisivat jättäneet huomiotta. Suurimman avun tutkimuskokonaisuuden hahmottamiselle antoi Irmeli Sinkkosen ja kumppanien teos Käytettävyyden psykologia. Käytettävyystutkimuksissa käytetyt periaatteet osoittautuivat tutkimuksen tavoitteiden kannalta ymmärrettävyystutkimuksia hyödyllisemmiksi, sillä ne perustuvat kognitiiviseen psykologiaan ja erityisesti havaitsemiseen, jotka ovat toimineet myös tämän tutkimuksen lähtökohtina. Tutkimuksen tärkeimmän osuuden muodostivat asiakashaastattelut. Haastattelut järjestettiin marras-joulukuussa 2003 ja niihin osallistui yhteensä 23 asiakasta neljän eri sähköyhtiön toimialueelta. Haastatteluihin osallistuneet yhtiöt olivat

11 3 Sähköenergialiiton jäseniä, jotka olivat ilmoittaneet halukkuutensa osallistua tutkimukseen. Haastateltavien valinta annettiin kunkin sähköyhtiön tehtäväksi. Sähköyhtiöillä on valmis kontakti asiakkaisiinsa, minkä vuoksi katsottiin, että yhtiöiden edustajien on helpompi saada haastattelut järjestettyä kuin ulkopuolisen ja tuntemattoman haastattelijan. Ohjeistukseksi annettiin, että haastateltavien tulisi edustaa mahdollisimman hyvin eri ammatti- ja ikäryhmiä sekä molempia sukupuolia. Käytännössä tämä ei kuitenkaan toteutunut täysin toivotulla tavalla, sillä hyvin merkittävä osa haastatelluista oli eläkeläisiä ja haastateltavien keski-ikä nousi reilusti viidenkymmenen yläpuolelle. Vinoutunutta ikäjakaumaa voidaan puolustaa sillä, että mitä todennäköisimmin sähkölaskun ymmärtäminen on kaikkein vaikeinta juuri iäkkäille ihmisille. 1.4 Raportin rakenne Raportissa lähdetään liikkeelle kartoittamalla aiempia sähkölaskutukseen liittyviä tutkimuksia. Tästä edetään tarkastelemaan sähkölaskun asemaa markkinoinnin eri teorioiden näkökulmista. Tarkastelussa pyritään selventämään sähkölaskun erityisasemaa varsinaisen tuotteen eli sähkön rinnalla. Vaikka pääasiallisena mielenkiinnon kohteena onkin itse sähkölasku, raportissa on käsitelty muitakin sähkölaskutukseen liittyviä palvelunäkökohtia. Sähkölaskun aseman kartoittamisen jälkeen perehdytään sähkölaskuun vaikuttaviin ulkoisiin tekijöihin, jotka asettavat rajoituksia sen sisällön ja ulkoasun esittämisen suhteen. Merkittävin sähkölaskuun vaikuttava seikka asiakkaankin näkökulmasta on sähkölaskuja koskeva asetus, joka määrittelee tarkasti laskun sisällölle asetettavat vaatimukset. Vaikka järjestelmätoimittajien ohjelmistot asettavat omat rajoituksensa sähkölaskun ulkoasulle, niitä käsitellään vain sähköyhtiöiden asiakaspalveluhenkilöiden antamien kommenttien kautta. Lähtökohtana pidetään sitä, että nykypäivänä teknologia ei saa olla esteenä sille,

12 4 miten tässä tapauksessa melko yksinkertaisen lomakkeen tiedot saadaan esitettyä halutulla tavalla. Tutkimusta varten kerättiin taustatietoja sähköyhtiöiden nykyisistä laskutuskäytännöistä sekä käytössä olevista laskumalleista. Kyselyn tulokset esitetään omassa kappaleessaan, jonka jälkeen käsitellään energiankulutusraportointia ja energiansäästöneuvontaa raportointiin yhdistettynä Työn olennaiseen sisältöön ja tavoitteisiin liittyvä kirjallisuustarkastelu on omassa kappaleessaan. Varsinaisen tutkimusaiheen teoreettinen viitekehys on koottu viestinnän, havaitsemisen ja käytettävyyden teorioista. Asiakasnäkökulma tutkittuun aiheeseen haettiin haastattelemalla neljän eri sähköyhtiön asiakkaita. Haastattelujen toteutustapa ja tulokset esitetään omassa kappaleessaan. Lopussa on synteesikappaleet, joissa tuomaan teoriassa esille tuotuja asioita yhteen haastattelutulosten kanssa.

13 5 2 SÄHKÖENERGIALIITTO RY. SENER Sähköenergialiitto ry. Sener (myöhemmin Sener) toimii sähkön jakelu- ja vähittäismyyntiyritysten etujärjestönä. Seneriin kuuluu varsinaisina jäseninä yli 80 sähköyhtiötä ja näiden lisäksi runsaat 30 alan sidosryhmäyhtiötä (liite 1). Liiton keskeisenä tehtävänä on edistää ja kehittää jäsenyritystensä yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä. Se toimii jäsenistönsä aatteellisena yhdyssiteenä. Järjestön tehtäviin kuuluu edunvalvonta, kansainvälinen yhteistyö, tiedotustoiminta ja julkinen keskustelu. Lisäksi Sener tarjoaa ajantasaisia neuvontapalvelut jäsenistölleen sekä antaa suosituksia alalla noudatettaviksi menettelytavoiksi. Toiminnan painopistealueita ovat jakelu- ja verkkotoiminta, sähkön vähittäiskauppa sekä näitä täydentävät energiapalvelut. Senerin tavoitteena on: Visionäärinen ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä tapahtuva kehitystyö ja edunvalvonta tavalla, jolla jäsenille pyritään luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset kehittyvillä markkinoilla ja samalla mahdollisimman hyvät olosuhteet ydintoimintojensa kehittämiseen. 2.1 Sähköenergialiitto ry. Senerin toiminta Senerin toiminnan tavoitteena ovat tehokkaasti toimivat markkinat. Eri yhtiöillä tulisi olla tasapuoliset mahdollisuudet osallistua markkinoiden toimintaan. Monopolitoiminnan ehtojen tulisi olla puolestaan kohtuullisia niin asiakkaiden kuin sähköyhtiöidenkin kannalta. Sähköenergialiiton toiminnan fokuksena ovat sähkökauppa ja verkkotoiminta. Senerin päätoimintoja ovat elinkeinopoliittinen edunvalvonta, suositusten antaminen, jäsenten neuvonta sekä liiketoimintojen kehittäminen. Järjestön harjoittama edunvalvonta kohdistuu päättäjiin ja viranomaisiin, mediaan sekä alan yhteistyötahoihin. Sener antaa suosituksia alan sopimusehdoista (esim. sähkön toimitusehdot, STE), sähkömarkkinoiden pelisäännöistä, alaa koskevista eettisistä

14 6 säännöistä sekä yhteiskuntavastuusta. Jäsenistölle tarjottava neuvonta kattaa juridiset, taloudelliset sekä verotusta koskevat asiat. Liiketoimintojen kehittäminen pitää sisällään yhtiöiden toiminnallisen tehokkuuden kehittämisen, asiakaspalvelun, hyvän julkisuuskuvan sekä uudet palvelut, joista esimerkkinä Datasähkö. Sener omistaa yhdessä Energia-alan keskusliiton Finergyn kanssa Adato Energia Oy:n, joka tuottaa energia-alan julkaisu-, koulutus- ja tietopalveluja. Sen päätuotteita ovat mm. energiayhtiöiden asiakaslehdet sekä energia-alan koulutus ja seminaarit. 2.2 Suomen sähkömarkkinat Vuonna 2002 sähkön kokonaiskulutus oli 83,9 TWh, josta kotitalouksien osuus oli 22 % ja maatalouden 3 %. Suomessa toimi 97 sähkön jakeluyhtiötä vuonna 2001 ja ne työllistivät yhteensä n henkeä. Sähkön myynnin liikevaihto oli 1,5 miljardia euroa ja verkkotoiminnan liikevaihto miljardi euroa. Sähkön käyttäjiä oli 3,02 miljoonaa, joista kotitalouksia oli 2,65 miljoonaa. Suomessa sähkömarkkinat avattiin kilpailulle asteittain ja vuodesta 1998 lähtien kaikki sähkönkäyttäjät ovat voineet kilpailuttaa sähkön hankintansa. Vuodenvaihteeseen 2003 mennessä vähintään 5 % kotitalouksista oli vaihtanut sähköntoimittajaa. Kun otetaan huomioon myös asiakkaat, jotka ovat uudelleen neuvotelleet sopimuksensa, on yli viidennes kotitalouksista kilpailuttanut sähkönsä jollain tavalla. Kilpailuttaminen on ollut selvästi suositumpaa suurempien kotitalousasiakkaiden parissa, mistä syystä kilpailutetun energian osuus on peräti 36,4 %. (Sähköenergialiitto ry. Sener, 2003) Markkinoiden avautuminen tarkoitti perinteisen sähköliiketoiminnan jakautumista kahteen osaan eli sähkön myyntiliiketoimintaan ja sähköverkkoliiketoimintaan. Tämä eriytyminen näkyy myös sähkölaskulla, jonka loppusumma koostuu

15 7 nykyään sähköenergiasta ja sähkön siirrosta. Sähköenergia on kilpailutettavissa oleva osuus ja siirto puolestaan maksu verkkopalvelusta, joka on edelleen monopoliasemassa. Asiakkaan vaihtaessa sähkön toimittajaa on käytännössä usein niin, että tämä saa jatkossa kaksi eri sähkölaskua. Toinen lasku tulee sähkön myyjältä ja toinen verkkoyhtiöltä.

16 8 3 AIKAISEMPIEN SÄHKÖLASKUN KEHITTÄMISHANKKEIDEN TULOKSIA Sener toteutti vuonna 1998 jäsenistöstään kootun työryhmän kanssa sähkölaskujen kehittämishankkeen. Samoihin aikoihin teki Svensk Energi tutkimusta samasta aiheesta, mutta paljon laajemmassa mittakaavassa. Lisäksi Helsingin Energia on teettänyt vuonna 2000 pro gradun laskun merkityksestä markkinointiviestintäkeinona asiakassuhdemarkkinoinnissa. Senerin ruotsalainen sisarjärjestö Svensk Energi (silloinen Sveriges elleverantörer, SvEL) teki perusteellisen selvityksen asiakkaiden toiveista sähkölaskun kehittämiseksi vuonna Tutkimus suoritettiin Chalmers Tekniska Högskolanin ja Gallupin yhteistyönä. Lähtökohtana tutkimukselle olivat nimenomaisesti asiakasnäkökulma ja asiakkaiden erilaiset tarpeet. Tutkimusaineisto kerättiin lomakekyselyllä, jonka tulosten pohjalta muodostettiin mallilasku (liitteessä 2 yksiaikatariffille tehty mallilasku). Kehitettyä mallia testattiin kuluttajien luovissa työpajoissa. Ruotsalaistutkimuksen merkittävimmät tulokset voidaan tiivistää seuraavasti: 1. Sähkölasku on voitava esittää yhdellä sivulla 2. Kilpailun piirissä oleva laskunosa on erotettava selvästi monopolitoiminnasta ja laskusta on kyettävä selvästi näkemään mikä yhtiö veloittaa mitäkin 3. Laskunimikkeiden on oltava sellaiset, että niistä ymmärtää mitä on saanut ja mistä maksaa 4. Kaikkien verkko- ja myyntiyhtiöiden tulisi käyttää samoja käsitteitä laskuissa kuin hinnastoissa ja hintailmoituksissa, jotta hintavertailu helpottuisi 5. Mikäli myyntiyhtiö laskuttaa kilowattituntihinnan lisäksi myös vuosimaksun tulee niistä käyttää samaa nimitystä, ettei vuosimaksu unohdu hintavertailua tehtäessä

17 9 6. Laskussa pitää näkyä kokonaisverkkokustannus ja kokonaismyyntikustannus veroineen 7. Erittelyn on oltava sellainen, että hinta, sähkövero ja alv (jos se eritellään) näkyvät sekä à -hintoina että osasummina 8. Päivien lukumäärällä kerrottavat (perus-)maksut ovat à hinnaltaan näytettävä laskulla päivää eikä vuotta tai kuukautta kohti 9. Yksikkö- ja muut hinnat esitetään kruunuina niin, että äyrit ovat desimaalien puolella 10. Sähkönkäyttötiedot, kuten vuosikulutusarvio ja mittarinlukematieto, esitetään erillään veloitustiedoista ja viimeisimmän mittarinluvun ajankohta on ilmoitettava 11. Kustannustiedot, kuten vuotuinen verkko- ja myyntikustannusarvio, esitetään erillään veloitus- ja käyttötiedoista Ruotsalaistutkimuksessa asiakkaat jaoteltiin myös kolmeen segmenttiin sen mukaan miten nämä lukivat sähkölaskua: (1) läpilukija, (2) tarkastaja ja (3) kontrolloija. Määritteleviä tekijöitä eri ryhmiin kuulumiselle on mielenkiinto sähköä ja energiaa kohtaan sekä kulutetun sähköenergian määrä. Näiden lisäksi tutkimusryhmän mielestä yllättävän merkittäviä tekijöitä ovat taloudellinen järjestyksentaju, asumis- ja perhetilanne sekä luottamus sähköyhtiötä kohtaan. Suurin osa kuluttajista on tutkimuksen mukaan läpilukijoita, jotka vain katsovat vaikuttaako sähkölasku kohtuulliselta. Noin neljännes on tarkastajia, jotka vertaavat laskussa esitettyä mittarilukemaa mittariin. Vain joka kymmenes kuluttaja on kontrolloija, joka lukee laskun tarkkaan läpi ja tarkastaa kaikki sen eri kohdat. Vaasan yliopiston yhteydessä toimiva VaasaEmg (Energy marketing group) teki vuonna 1998 laajemman tutkimuksen palvelun laadusta sähköverkkotoiminnassa, jossa käsiteltiin myös sähkölaskua omana osionaan. Yrityksille ja kotitalouksille lähetetyn kyselyn merkittävimpinä tuloksina oli asiakkaiden tyytymättömyys arviolaskutukseen sekä toive saada yksi lasku sähkön siirrosta ja myynnistä, vaikka he olisivatkin vaihtaneet sähkönmyyjäänsä. Asiakkaiden tietotasoa

18 10 kuvaavaa kuitenkin oli, että monet heistä eivät edes tienneet laskunsa koostuvan kahdesta eri osasta. Tietoisuus tästä asiasta on kuitenkin varmasti parantunut, sillä tutkimus tehtiin ennen kuin markkinat olivat avautuneet kaikille asiakkaille. Kilpailuttamisen mahdollisuuden puuttuessa ei ollut tarvetta perehtyä laskun sisältöön ja sähkön hinnoittelun rakenteeseen. Toive yhdestä laskusta on kuitenkin yhtenevä ruotsalaistutkimuksen tulosten kanssa. Noin kaksi kolmasosaa VaasaEmg:n kyselyyn vastanneista 700:stä yrityksestä ja yksityisestä olisi halunnut saada sähkölaskunsa mieluummin todellisen kulutuksen mukaan kuin arviolaskuina. Noin puolet vastanneista olisi ollut jopa valmis lukemaan mittarinsa itse saadakseen laskunsa todellisen kulutuksen mukaan. Tulokset koskivat yhtä paljon sähkölämmitysasiakkaita kuin muitakin asiakkaita. Jos laskutusvälinä on esimerkiksi kolme kuukautta, merkitsisi tämä sitä, että asiakkaan tulee lukea mittarinsa ja ilmoittaa lukemat neljä kertaa vuodessa sähköyhtiölleen. Tämä edellyttäisi asiakkailta selvästi aktiivisempaa suhtautumista sähkönkulutukseensa. Mittarilukemat tulisi myös huolehtia sähköyhtiölle aina ajoissa. Muussa tapauksessa yhtiö joutuisi perustamaan laskunsa kuitenkin jollain tavalla arvioituun kulutukseen. Suuri osa asiakkaista halusi myös itse valita laskutustiheyden sekä laskun eräpäivän. Toive laskun eräpäivän valitsemisesta koski erityisesti yritysasiakkaita. VaasaEMG:n tutkimuksen mukaan suosituimmat laskun maksutavat olivat suoraveloitus sekä maksaminen Internetin kautta. Kumpikaan näistä maksutavoista ei kuitenkaan ole välttämättä sidoksissa sähköyhtiöön. Useimmat asiakkaat haluavat saada laskunsa edelleen postitse, mutta toivoisivat kuitenkin saavansa siitä kopion sähköpostitse tai laskun olevan nähtävissä sähköyhtiön Internet sivuilla. Osa asiakkaista olisi ollut tyytyväinen myös pelkkään sähköpostilla saatavaan laskuun. Kiinnostusta verkkolaskua kohtaan ei tutkimuksessa ollut vielä selvitetty. Useimmat asiakkaat haluavat saada laskunsa mukana tiedon tariffista, kodin pääsulakkeen koosta, sähkön hinnasta per kwh sekä veron osuudesta. Yleisesti

19 11 ottaen nämä tiedot myös löytyvät sähkölaskusta. Tutkimuksen tekijöiden mukaan nämä tiedot eivät mahdollisesti ole riittävän selkeästi ilmaistuja, koska asiakkaat nostivat ne kyselyssä esiin. Kyseisten asioiden esille nouseminen saattaa johtua myös kysymysten muotoilusta sekä siitä, että asiakkaat eivät yleisesti ottaen juurikaan perehdy sähkölaskuunsa.

20 12 4 SÄHKÖ JA SÄHKÖLASKU MARKKINOINNIN NÄKÖKULMASTA Kappaleessa käsitellään sähkölaskua ja sen asemaa markkinoinnin eri teorioiden näkökulmista. Palvelujen markkinoinnin osalta käsitellään laajemmin itse tuotetta eli sähköä. Tarkoituksena on esittää perustelut sähkölaskun erityisasemaan vaikuttavista tekijöistä. Sähkö tuotteena on hajuton, mauton ja näkymätön. Konkreettisia laatueroja voi syntyä jännitteen vaihtelusta, jälleenkytkennöistä, katkoista ja verkon yliaalloista. Ongelmallisimpia ovat haja-alueiden sähköverkot, joissa saattaa esiintyä ajoittain suuriakin jännitevaihteluita. Sähkön laatu on lisäksi ominaisuus, josta vastaa jakeluverkonhaltija, eikä sähkönmyyjä. Tämä seikka on useimmille asiakkaille epäselvä. Erot asiakkaiden silmissä muodostuvat siten pääasiassa hinnoista ja imagosta. Vastaava tilanne on matkapuhelinoperaattorien markkinoilla, joilla sekä hinta että imago aineellistuvat kuluttajan saamassa laskussa (Saarijärvi, 2002). Laskun merkitys myös sähkön kuluttajamarkkinoilla on merkittävä. 4.1 Markkinointimix ja markkinointiviestintä Kotler (2001, s.67-68) esittelee käsitteen markkinointimix, joka on joukko kontrolloitavia taktisia markkinoinnin välineitä, joita yritys käyttää saadakseen kohdeyleisössään aikaan haluamansa reaktion. Näiden välineiden avulla yritys voi vaikuttaa tuotteisiinsa kohdistuvaan kysyntään. Markkinointimixin välineet voidaan jakaa neljään ryhmään, jotka tunnetaan yleisesti markkinoinnin neljänä P:nä, jotka ovat: Tuote (Product) Hinta (Price) Jakelutie (Place) Markkinointiviestintä (Promotion)

21 13 Sähkölaskusta, kuten laskuista yleensä, käy ilmi asiakkaan ostama tuote ja sen hinta. Sähkön osalta jakelutienä voidaan pitää sähkön jakeluverkkoa, minkä suhteen asiakkaalla ei ole valinnan mahdollisuutta. Jakelutie määräytyy suoraan sen mukaan missä asiakas asuu. Sähkölasku itsessään on markkinointiviestinnän väline. Markkinointimixin eri tekijöiden tulee tukea toisiaan. Markkinointiviestinnän tarkoituksena on siten kertoa kolmesta muusta P:stä. Markkinointiviestintä sisältää kaikki ne viestinnän elementit, joiden tarkoituksena on saada aikaan yrityksen ja sen eri sidosryhmien välillä sellaista vuorovaikutusta, joka vaikuttaa positiivisesti yrityksen markkinoinnin tuloksellisuuteen. (Vuokko, 2003, s.17-23) Markkinointiviestintä kattaa monenlaisia keinoja ja toimintoja. Tärkeintä on kuitenkin, että sillä on tietty markkinoinnillinen tavoite ja selkeä tarkoitus (Vuokko, 2003). Ropen (2000, s.291) mukaan markkinointiviestintään tulee sisällyttää myös kaikki ne perusmateriaalit, joiden avulla yritys toimii markkinoilla. Näihin perusmateriaaleihin voidaan luokitella mm. kirjelomakkeet, laskulomakkeet, muovitaskut, kirjekuoret, käyntikortit, saatelomakkeet ja tarjouskansiot. Viestintä kokonaisuutena on osa yrityksen toimintaa ja vaikuttaa menestykseen yhtälailla kuin yrityksen muukin toiminta, sen tuotteet ja palvelut (Salin, 2002, s.18). Sähkölasku on yhtiöiden pääasiallisin yhteydenpitoväline asiakkaisiin, joten sitä tulisi käyttää myös tehokkaasti markkinoinnin välineenä.

22 Tuotteen tasomalli Tuotteella on kolme tasoa: ydintuote/-palvelu, varsinainen tuote sekä lisätty tuote. Ydintuote vastaa kysymykseen: Mitä asiakas todellisuudessa ostaa? Ydintuote on joko hyöty tai palvelu. Sähkön ollessa kyseessä asiakkaan hankkima fyysinen tuote on sähkö, mutta se mitä asiakas varsinaisesti ostaa on helppoutta elämäänsä. Varsinainen tuote kootaan ydintuotteen ympärille ja se voi koostua kaikkiaan viidestä osasta: pakkaus, brandi, ominaisuudet, laatu ja suunnittelu. Sähkölasku on merkittävä väline tuotteen konkretisoimisessa asiakkaalle, joten sen voidaan katsoa kuuluvan varsinaiseen tuotteeseen. Lisättyyn tuotteeseen kuuluvat puolestaan tuotteeseen liitettävät kuluttajapalvelut ja hyödyt. Seuraavassa kuvassa on esitetty tuotteen kolme tasoa. Lisätty tuote Asennus Toimitus ja luotto Brandin nimi Laatutaso Pakkaus Sähkö: Arjen helppous Ominaisuudet Design Myynninjälkeiset palvelut Varsinainen tuote Ydintuote/-palvelu Takuu Kuva 1. Tuotteen kolme tasoa (mukaillen Kotler & Armstrong, 2001, s.294) Palmer (1998, s.36) on esittänyt vastaavan mallin erikseen palvelulle, jossa esitetään vain kaksi eri tasoa: ydinpalvelu ja toissijainen palvelu. Toissijainen palvelu käsittää elementit, jotka edellä esitetyssä tuotteen eri tasoja kuvaavassa mallissa oli eroteltu varsinaiseksi tuotteeksi ja lisätyksi tuotteeksi. Ajatuksena

23 15 Palmerin mallissa on, ettei palvelussa näitä kahta tasoa voida erottaa toisistaan palvelun aineettoman luonteen takia. 4.3 Sähkö ja palvelujen markkinointi Kotler & Armstrongin (2001) mukaan tuote on mitä tahansa mitä voidaan tarjota markkinoille jonkin tarpeen tai halun tyydyttämiseksi. Tämä tuotteen määrittely sisältää myös palvelut, jotka ovat myytäväksi tarjottavia toimintoja tai hyötyjä, jotka ovat pääasiallisesti aineettomia eivätkä johda omistusoikeuden saamiseen. Fitzsimmons & Fitzsimmons (1997) käsittelevät tuotetta ja palvelua toisistaan erillisinä, jolloin tuotteen selkeä ominaisuus on fyysisyys ja palvelun aineettomuus, mutta toteavat, että selkeää erottelua näiden kahden välille ei voida tehdä. Sähkö on fyysinen tuote, mutta asiakkaan näkökulmasta sen ominaisuudet muistuttavat enemmän palvelua. Palmerin (1998, s.11) mukaan palvelun ominaisuuksia ovat aineettomuus, erottamattomuus, vaihtelevuus, katoavuus ja omistajuuden siirtymättömyys. Sähkö on asiakkaan näkökulmasta aineeton, vaikka sillä on olemassa fyysisiä ominaisuuksia, sitä ei voi suoranaisesti nähdä. Juuri sähkön aineettomuuden vuoksi se on useimmille asiakkaille vaikeasti miellettävissä oleva asia. Seuraavaksi käsitellään tarkemmin sähköä palvelun ominaisuuksien eri näkökulmista. Palvelun aineettomuus johtaa mm. siihen, että asiakkaan on vaikea arvioida kilpailevia palveluita keskenään ja laadun arvioinnissa käytetään pääasiallisesti hintaa. Yrityksen taholta näihin ominaisuuksiin on mahdollista vastata painottamalla palveluun liittyviä aineellisia vihjeitä (tangible cues) sekä panostamalla palvelun laatuun. (Palmer, 1998, s.12) Kuluttajat kilpailuttavat sähkönmyyjänsä yleisesti halvemman hinnan toivossa. Ja on perusteltua uskoa, että laadun arvioinnissa käytetään hintaa, sillä juuri muuta asiakkaalla ei ole mihin arvionsa perustaa lukuun ottamatta sähkökatkojen esiintymistiheyttä ja kestoa

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Kuluttajakysely sähkölaskusta

Kuluttajakysely sähkölaskusta Kuluttajakysely sähkölaskusta 1.10.2014 1 Johdanto Kyselyn on toteuttanut YouGov Finland Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta. (Tämä tieto pyydetään kertomaan tuloksia mahdollisesti julkistettaessa).

Lisätiedot

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta Kaija Niskala 12.6.2013 2 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan esikuva Missio Toimimme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi:

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä?

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Mitä ovat sähkön alkuperätakuut? EU:ssa käytössä oleva yhtenäinen järjestelmä.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti 25.1.2017 Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti UUSIUTUVA ENERGIA Direktiivi uusiutuvan energian edistämisestä ENERGIA- TEHOKKUUS Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Muutoksia alkuperätakuulakiin. Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta

Muutoksia alkuperätakuulakiin. Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta Muutoksia alkuperätakuulakiin Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta 23.5.2013 2 Nykytilanne Laki sähkön alkuperän varmentamisesta (1129/2003) ollut voimassa vuoden 2004 alusta lähtien aluksi koski vain

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Espoo Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Jussi Jyrinsalo Fingridin asiakastyytyväisyys

Jussi Jyrinsalo Fingridin asiakastyytyväisyys Fingridin asiakastyytyväisyys 2016 Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen toteutti Innolink Research ja sen tavoitteena oli: kartoittaa asiakastyytyväisyys kokonaistasolla ja eri palvelualueilla ( kpl) selvittää,

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009 PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 25-29 /MWh 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 hiililauhteen rajakustannushinta sis CO2 hiililauhteen rajakustannushinta Sähkön Spot-markkinahinta (sys) 5.3.21 Yhteenveto

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 OKL/PS-piiri Sähkötarjoukset 2017 10.11.2016 1/3 Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 Omakotiliiton Pohjois-Savon Piiri pyysi jälleen jäsentarjoukset alueen keskeisiltä sähköyhtiöiltä ensi vuotta

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE 2016 2(6) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elokuussa 2015. Vastaajille tarjottiin mahdollisuutta vastata kyselyyn

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE 2016 2(5) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU 2016 2(6) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3 3.1. Alueverkon tehomaksu...

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia Aurinkosähkön tuottaja vuodesta 2013 Teho: 3 KW, 10 paneelia Invertteri: Fronius Tuotanto 8/2013-24.5.2016: 5000 kwh 5/2016: keskimäärin 11-18

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Vastuullinen - Pelisäännöt. Joinia Oy

Vastuullinen - Pelisäännöt. Joinia Oy Vastuullinen - Pelisäännöt Joinia Oy Näiden pelisääntöjen tehtävänä on ohjata Vastuullinen palvelun toimintaa, ylläpitoa sekä jatkokehitystä. Pelisääntöihin liittyvien ohjeistusten ja ehtojen tavoitteena

Lisätiedot

Vertailusivustoja verkossa

Vertailusivustoja verkossa Vertailusivustoja verkossa Kuluttajaliitto on koonnut avuksesi verkossa toimivia erilaisia hintojen ja palvelujen vertailusivustoja. Kuluttajaliitto ei vastaa listalla esiintyvien toimijoiden tietojen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2013 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Ohje sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta

Ohje sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta Ohje 1 (12) Ohje sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (1129/2003, jäljempänä alkuperätakuulaki) uudistettiin kesällä 2013. Lakia

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

Turvallisuus, nopeus vai hinta?

Turvallisuus, nopeus vai hinta? Turvallisuus, nopeus vai hinta? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä maksutavoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivujen Tutkimuksia

Lisätiedot

Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011,

Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011, Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011, 6.9.2011 2 Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Liittymismaksu 3 Miksi liittymismaksu? Tavoite

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.9.2014 250/07.01.01.02.01/2013 1. Rekisterinpitäjä Nimi

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Aukiololaki - taustaa 1.12.2009 astui voimaan uusi aukiololaki vähittäiskaupoille mahdollisuus sunnuntai-aukioloon

Lisätiedot

Tuen saajan erityiset velvollisuudet

Tuen saajan erityiset velvollisuudet Valtiontukea laajakaistarakentamiseen Teleyrityksen ABC, 12.10.2016 Päivi Peltola-Ojala Tuen saajan erityiset velvollisuudet Verkko- ja viestintäpalvelujen tarjonta Käyttöoikeuden luovuttaminen Julkaisuvelvoite

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Kestävyyskriteeri-Info Pekka Ripatti 23.11.2012 Miksi kestävyyskriteeri-info? EMV:ssa on aloittanut uusiutuvan energian ryhmä EMV on käynnistänyt valmistautumisen

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi PienCHP-laitosten tuotantokustannukset ja kannattavuus TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy www.ekogen.fi Teemafoorumi: Pien-CHP laitokset Joensuu 28.11.2012 PienCHPn kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75 KL-Kuntahankinnat Oy Sopimusohje Sisällysluettelo 1. Sopimuskausi ja kohde... 1 2. Toimittaja... 1 3. Hinnoittelu... 1 4. Tilaaminen ja toimitus... 2 5. Sopimushallinta... 4 6. Sitoutuminen... 5 7. Eksaitti...

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä.

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. PALVELUSETELI Tuen myöntämisen kriteerit Tavoite Kenelle Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Avopalvelut Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Yleistä Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta on päättänyt ottaa

Lisätiedot

Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen

Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen 1 Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen Pasi Lintunen Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Yleistä taseselvityksestä Taseselvityksessä selvitetään sähkömarkkinatoimijoiden

Lisätiedot

Asiakkaat tyytyväisimpiä paikallisyhtiöihin

Asiakkaat tyytyväisimpiä paikallisyhtiöihin EPSI Rating Sähkön vähittäismyynti 2016 Päivämäärä: 28-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Suuntaviivojen valmistelu tilannekatsaus

Suuntaviivojen valmistelu tilannekatsaus Suuntaviivojen valmistelu tilannekatsaus Valvontamenetelmät 2016 2023 Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 2.9.2014 Yleistä hankkeen etenemisestä Valvontajaksojen 2016-2019 ja 2020-2023 valvontamenetelmiä

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.7.2016 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Kolmannen sektorin asumispalvelujen tuottajien yleishyödyllistä palvelupuhetta jäljittämässä kilpailuttamisen kontekstissa Kolmen kaupungin

Kolmannen sektorin asumispalvelujen tuottajien yleishyödyllistä palvelupuhetta jäljittämässä kilpailuttamisen kontekstissa Kolmen kaupungin Kolmannen sektorin asumispalvelujen tuottajien yleishyödyllistä palvelupuhetta jäljittämässä kilpailuttamisen kontekstissa Kolmen kaupungin erityisryhmien tuettujen ja tehostettujen asumispalvelujen tuottajat

Lisätiedot

kokouksessa päivänä kuuta 20

kokouksessa päivänä kuuta 20 VUOLIJOEN KUNNAN VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty kokouksessa päivänä kuuta 20 Voimaantulopäivä: Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Vuolijoen kunta laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut

Lisätiedot