OULUN SEUDUN HAJARAKENTAMISSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN SEUDUN HAJARAKENTAMISSELVITYS"

Transkriptio

1 OULUN SEUDUN HAJARAKENTAMISSELVITYS luonnos OULUN SEUTU RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Vaikutusten arviointimenetelmä ja vertailtavat vaihtoehdot Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset liikenteeseen Sosiaaliset vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Julkisten palveluiden järjestämisen tehokkuus ja taloudellisuus Liikennesuoritteet ja liikkumiskustannukset Liikenneinfrastruktuurin rakentamis- ja ylläpitokustannukset Vaikutukset luonnonympäristöön, maisemaan ja viherverkoston kehittämiseen Esimerkit hajarakentamisen vaikutuksista Limingan Tupos Limingan Lapinkangas Kiimingin keskusta, Kolamäen laajennus Kiimingin Lylykkäänjärvi Keinoja yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi

3 Lähtökohta Oulun seudulla on runsaasti hajarakentamista - ei riittävästi tontteja asemakaava-alueilla tai niitä ei luovuteta kysyntää vastaavasti hajarakentaminen on ongelmallista kuntataloudelle, palvelujen järjestämiselle, liikenteelle ja ympäristölle hajarakentaminen on kallista sekä yhteiskunnalle että yksilölle ongelmat tulevat esille pitkällä aikavälillä Mitä selvitetään Millaisia vaikutuksia haja-asutusalueelle rakentamisella on rakennettuun ympäristöön liikenteeseen luonnonympäristöön, maisemaan ja viherverkoston kehittämiseen sosiaaliseen ympäristöön talouteen Mitä keinoja hajarakentamisen hillitsemiseksi on 1 Johdanto Vaikka asutus on keskittynyt taajamiin, on yhdyskuntarakenne useimmilla kaupunkiseuduilla hajautunut. Myös Oulun seudulla väljä hajarakentaminen on yleistä. Vuosina noin joka viides omakotitalo Oulun seudulla, Oulu mukaan lukien, rakennettiin haja-asutusalueelle. Muuttoliikkeen maaseudulta kaupunkeihin arvioidaan jatkuvan edelleen. Vuonna 2004 Oulun seudulla asui asukasta. Määrän ennustetaan kasvavan yli hengellä vuoteen 2020 mennessä. Väestön kasvaessa myös omakotitalorakennuspaikkojen kysyntä säilyy suurena. Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista edellyttää, että elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta edistetään hyödyntämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja eheyttämällä taajamia. Kestävän ja oikeudenmukaisen maankäytön kehittäminen ei voi toteutua, jos seudun rakentamisesta päätettäessä ei tueta yhdyskuntarakennetta eheyttävää kehitystä. Seudulla tehdyn omakotitonttien kysyntää koskevan tutkimuksen mukaan omakotitalo on selvästi houkuttelevin asumismuoto sekä Oulussa että muuallakin seudulla asuvien keskuudessa. Tutkimuksen mukaan Oulussa omakotitaloa pitää miellyttävimpänä asumismuotona melkein 70 prosenttia kyselyyn vastanneista, muualla seudulla yli 90 prosenttia. Tutkimuksessa todettiin myös, että omakotitalon rakentaminen kiinnosti enemmän kuin valmiin talon ostaminen. Tutkimukseen liittyneen ennusteen mukaan omakotitonttien vuotuinen kysyntä vuosina on korkeimmillaan noin tuhat tonttia, joista noin puolet Oulussa. Oulun seudulla merkittävä osa omakotitaloista rakennetaan asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolella. Näin syntyy yhdyskuntarakennetta, joka ei ole keskustaa eikä maaseutua. Alueet ovat aluksi harvaan rakennettuja, myöhemmin sieltä täältä tiivistyviä, arkkitehtonisesti toisistaan poikkeavan rakennuskannan alueita, jotka rikkovat maaseutumaisen maiseman ja luonnonympäristön kokonaisuudet. Rakentaminen haja-asutusalueen useimmiten asemakaava-aluetta isommille tonteille on usein raken- 3

4 tajalle mieluista. Kuntatalouden, palvelutarjonnan järjestämisen, liikenteen ja ympäristön näkökulmasta haja-alueelle rakentaminen ei kuitenkaan ole toivottavaa. Tässä selvityksessä tarkastellaan, millaisia vaikutuksia Oulun seudun hajaasutusalueelle rakentamisesta on. Tarkastelussa lähtökohtana on seudun kuntien vuoden 2005 myönteisten suunnittelutarveratkaisujen eli käytännössä haja-asutusalueelle myönnettyjen omakotirakennuspaikkojen määrä, jonka suuruus on huolestuttanut seudun rakennustarkastajista koostuvaa työryhmää. Rakennusvalvontatyöryhmä on päättänyt laatia selvityksen, jossa tarkastellaan kahta vaihtoehtoista mallia siitä, minne vuoden omakotirakentaminen sijoittuu. Vaihtoehdossa Hajamalli nykymeno jatkuu on oletettu, että tarkasteluajankohtana rakentaminen hajaasutusalueille säilyy vuoden 2005 tasolla. Vaihtoehdossa Malttimalli hajarakentaminen vähenee on oletettu, että haja-asutusalueille rakennettavien pientalojen määrä vastaa vuoden 2005 omakoti- ja paritalojen rakennuslupien määrän kymmenesosaa. Selvityksessä on arvioitu vaihtoehtojen vaikutuksia rakennettuun ympäristöön, liikenteeseen, maisemaan ja luontoon sekä virkistysmahdollisuuksiin. Tämän lisäksi on pohdittu vaihtoehtojen sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Tavoitteena työssä on, hajarakentamisen vaikutuksien selvittämisen lisäksi, löytää keinoja siihen, miten kaupunkiseutua ja sen asuinalueita voitaisiin kehittää kestävästi ja oikeudenmukaisesti. Tämän tavoitteen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta, yhteisiä periaatteita ja ratkaisuja, jotta Oulun seutu olisi taloudellisesti toimiva ja viihtyisä asuinympäristö myös tuleville sukupolville. 4

5 VERTAILTAVAT VAIHTOEHDOT Hajamalli nykymeno jatkuu haja-asutusalueiden uusien omakotitalorakennuspaikkojen määrä säilyy vuoden 2005 tasolla eli 213 /v vuosina haja-asutusalueelle sijoittuu 3195 uutta omakotitaloa vuosien väestönlisäyksestä noin kolmannes sijoittuu asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle Malttimalli hajarakentaminen vähenee vuosittainen haja-asutusalueiden omakotitalorakennuspaikkojen määrä on kymmenen prosenttia vuoden 2005 omakoti- ja paritalojen rakennuslupien määrästä eli 79 /v vuosina haja-asutusalueelle sijoittuu noin 1185 omakotitaloa 2 Vaikutusten arviointimenetelmä ja vertailtavat vaihtoehdot Vaikutusten arviointia varten Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen tietokannasta poimittiin seudun kuntien, Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun, Oulunsalon ja Tyrnävän sekä lisäksi Ylikiimingin kuntien vuosien myönteiset uusien vakinaisten asuinrakennusten suunnittelutarveratkaisut, jotka sijoitettiin kartalle. Suunnittelutarveratkaisujen määrä on esitetty liitteenä olevissa taulukoissa ja paikat, joihin suunnittelutarveratkaisut kohdistuvat on esitetty karttaliitteissä. Aineistosta koottiin vertailun vuoksi myös haja-asutusalueelle tehdyt kielteiset suunnittelutarveratkaisut sekä myönteiset ja kielteiset rantapoikkeamisluvat, jotka sijoitettiin liitekartalle 3. Seudun kunnista kerättiin tiedot vuosien uusille asuinrakennuksille myönnettyjen rakennuslupien ja niiden sisältämien uusien asuntojen määrät. Lisäksi koottiin tiedot omakoti- ja paritalojen rakennuslupien määrästä, näissä rakennusluvissa olevien asuntojen määrät sekä se, miten paljon omakoti- ja paritaloista sijoittui asemakaava-alueelle tai sen ulkopuolelle. Tiedot on esitetty liitteenä. Selvitystä varten on laadittu kaksi vaihtoehtoista mallia siitä, minne vuosina rakennettavat omakotitalot sijoittuvat: Vaihtoehto Hajamalli nykymeno jatkuu Vaihtoehdossa on oletettu, että haja-asutusalueelle sijoitetaan vuosittain omakotitalojen rakennuspaikkoja yhtä paljon kuin vuonna 2005 eli 213 /v. Vaihtoehto Malttimalli hajarakentaminen vähenee Vaihtoehdossa on oletettu, että haja-asutusalueelle sijoittuu 10 prosenttia vuoden 2005 omakoti- ja paritalojen rakennuslupien määrästä eli 79 /v. Vaihtoehdot on esitetty kahdella liitekartalla, joissa ennustetut vuosien omakotirakennuspaikat on osoitettu sinipunaisella neliöllä. Liitekartalla olevien neliöiden koko on m 2 ja niiden etäisyys toisistaan on n. 100 metriä. Neliöt on sijoitettu alueille, jonne tulevaisuuden rakentamispaineen oletetaan suuntautuvan. Mallien oletettu rakentamisen määrä on esitetty taulukoissa. Vaikutusten arviointi on tehty eri vaikutusnäkökulmista asiantuntija-arviona. Arviointiin ovat osallistuneet: 5

6 maankäyttö: vesihuolto: liikenne: maisema: luonto: talous: sosiaalinen ympäristö: RI, KM Anne Leskinen, Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy DI Antti Tabell, Air-Ix Suunnittelu Ympäristö Oy DI Tuomo Vesajoki, Insinööritoimisto Liidea Oy rak.mest. Jouko Hintsala, Insinööritoimisto Liidea Oy maisema-arkkitehti Terttu Kurttila, Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy FM Aija Degerman, Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy RI, KM Anne Leskinen RI, KM Anne Leskinen Tämän lisäksi vaikutusten arviointiin on osallistunut selvitystyön ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet: arkkitehti Timo Jokelainen, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus tarkastusarkkitehti Aila Asikainen, Oulun kaupunki kunnanarkkitehti Pentti Kela, Limingan kunta rakennustarkastaja Kauko Lassila, Kiimingin kunta yleiskaavasuunnittelija Paula Korkala, Oulun kaupunki Myös seudun tiimit ovat selvityksestä antamissaan lausunnoissa arvioineet vaihtoehtojen vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnissa lähtötiedot on kerätty selvityksistä, joihin seudun yleiskaava perustuu, lähdeluettelossa mainitusta aineistosta sekä kuntien eri hallintokunnilta. Vaikutusalueena on tarkasteltu Oulun seudun yleiskaava-aluetta sekä Ylikiiminkiä. 6

7 VAIKUTUKSET RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN HAJAMALLI - NYKYMENO JATKUU yhdyskuntarakenne hajautuu syntyy suunnittelematonta ja sattumanvaraista ympäristöä kunnan maanhankinta vaikeutuu: ei myyntihalukkuutta kunnalle haja-asutusalueen rakentuminen vaikeuttaa tulevaa kaavoitusta ihanteellisen kokonaisuuden aikaansaaminen vaikeaa asukkaat vastustavat ympäristön muutoksia asukkaat ikääntyvät: jos kysyntää ei ole, asuntoja autioituu ja ympäristö rappeutuu MALTTIMALLI - HAJARAKENTAMINEN VÄHENNE 90 % asunnoista asemakaava-alueelle asemakaavoja laadittava nykyistä enemmän tukee yhdyskuntarakenteen eheytymistä kunnan maanhankinta helpompaa kuin hajamallissa asemakaavoittaminen helpompaa kuin hajamallissa omakotitalojen sijoittuminen vastaa hajamallia paremmin seudun yleiskaavassa esitettyä maankäyttöä 3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön seudun yleiskaavassa esitetyn maankäytön toteutuminen vaikutus tulevien kaavojen laatimiseen vesihuollon järjestäminen kävelyetäisyyden kokoisten asuinalueiden muodostuminen virkistysalueverkoston kehittäminen Hajamalli Nykymeno jatkuu Seudun yleiskaavassa ja sen laajennuksessa arvioidaan, että vuonna alueen väestö kasvaa asukkaalla. Jos asemakaava-alueiden ulkopuolelle sijoittuva rakentaminen toteutuu vaihtoehdon mukaisesti, on asemakaava-alueiden ulkopuolella noin vuonna 2005 tai sen jälkeen rakennettua omakotitaloa. Jos jokaisessa näistä omakotitaloista asuu kolme asukasta, sijoittuu näihin rakennuksiin noin asukasta eli noin 27 prosenttia vuosien väestön lisäyksestä. Jos yli neljäsosa väestöstä sijoittuu seudun yleiskaavassa pientaloasumiseen varattujen alueiden ulkopuolelle, yhdyskuntarakenteen hallittu kehittäminen vaikeutuu. Osa yleiskaavassa pientaloalueeksi varatuista alueista jää ottamatta käyttöön, etenkin, jos ennustettu väestökehitys hidastuu. Yhdyskuntarakenteen hallitun kehittämisen kannalta haja-asutusalueelle suuntautuva rakentaminen tulisi suunnata jo rakennettujen alueiden täydennysrakennuspaikoille tai asemakaavoitetuille alueille. Tämä tukisi olevien palveluiden säilymistä ja loisi edellytyksiä uusien palvelujen tarjoamiselle. Jos uudet rakennukset sijoitetaan perinteiseen tapaan sopeuttaen niiden mittakaava ja ulkoasu olevaan rakennuskantaan, voi uusi rakentaminen myös vahvistaa kyläkuvaa. Asemakaava-alueiden ulkopuolelle sijoittuvien asuinrakennusten suuri määrä johtaa yksityiskohtaisen maankäytön suunnittelun tarpeen kasvuun haja-asutusalueella. Kun asemakaavaa sitten laaditaan, hajarakentamisen suuri määrä vaikeuttaa asemakaavan laadintaa. Ongelmaksi muodostuu se, että alueelle syntynyt tiivis rakenne estää maankäytön järkevän järjestämisen. Alueen rakentuessa vähitellen ilman yksityiskohtaista maankäytön suunnitelmaa, syntyneet rakennuspaikat ovat pirstoneet kiinteistöjaotuksen sattumanvaraisesti. Kun asemakaavaa sitten laaditaan, ilman kokonaissuunnitelmaa syntyneet rakennuspaikat, vaikeuttavat asemakaavan laadintaa. Alueen lisärakennuspaikkojen ja tiiviillä asuntoalueella tarvittavien vapaa-alueiden sijoittami- 7

8 nen siten, että alue olisi toimiva, on hankalaa. Lisäksi pirstoutunut kiinteistöjaotus hankaloittaa katujen ja vesihuollon rakentamista siten, että lopputuloksena on yleensä heikohkosti toimiva ja rakentamiskustannuksiltaan kallis katu- ja vesihuoltoverkosto. Runsas asemakaavan ulkopuolelle rakentaminen vaikeuttaa myös kunnan maanhankintaa. Varsinkin asemakaavan lähialueella sijaitsevilla, osittain rakentuneilla alueilla maanomistajat ovat haluttomia myymään maata kunnalle, koska toivovat maan myyntiä panttaamalla saavansa maa-alueestaan myöhemmin kunnan tarjoamaa rahasummaa enemmän. Asemakaavan laatimista melko tiiviisti rakennetulle alueelle saattaa vaikeuttaa myös asukkaiden tavanomaista voimakkaampi vastustus. Asukkaat ovat ehkä valinneet asuinpaikkansa sen vuoksi, että rakennuspaikka on suuri eikä naapuri ole lähellä. He saattavat tuntea itsensä petetyiksi, kun asemakaavassa alueen rakennetta tiivistetään ja maalaismaisema muuttuu omakotilähiöksi. Väestön ikääntyessä myyntiin tulevien omakotitalojen määrä kasvaa. Vaikka seudun asukasmäärä lisääntyy, nuorten perheiden osuus väestöstä vähenee. Omakotitalojen kysynnän taantuessa jäljelle jäävä kysyntä kohdistuu ensisijaisesti lähellä kuntakeskustoja oleviin omakotitaloihin. Tällöin haja-asutusalueella on vaarana, ettei sinne rakennetuille omakotitaloille löydy ostajaa. Tällöin teknisesti käyttökelpoista rakennuskantaa siihen liittyvine infrastruktuureineen jää vajaakäyttöiseksi. Haja-asutusalueella viemäriverkoston ulkopuolella jätevedenkäsittely toteutetaan rakennuspaikkakohtaisesti. Jos rakennuspaikkoja on harvassa, ei kiinteistökohtaisesta viemäröinnistä yleensä synny ongelmia. Kun rakennuspaikkojen määrä on suuri, kuten Hajamallissa, saattaa jätevesien käsittelystä aiheutua hajuongelmia. Lisäksi sakokaivolietteen kuljetukset vastaanottopaikalle lisääntyvät haja-asutusrakennuspaikkojen lisääntyessä. Pohjavesialueilla perinteiset kiinteistökohtaiset ratkaisut eivät ole mahdollisia, vaan puhdistetutkin jätevedet pitää johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Hajamallissa pohjavesialueelle sijoittuvia uusia omakotitaloja on Hailuodon Santosessa, Kempeleen Ketolanperällä, jonkin verran Oulunsalossa ja Tyrnävän Murrossa sekä Limingan Rantakylässä. Kiimingissä iso osa uusista asuinrakennuksista sijoittuisi Kiiminkijokivarren arvokkaalle vesistöalueelle, jossa rakentamisessa on erityisesti otettava huomioon vesiensuojelu. Mikäli haja-asutusalueen rakennuskanta on kovin tiivis, viemäröintipaineet kasvavat. Tällöin tiiviisti rakennetun alueen keskitetty viemäröinti joudutaan toteuttamaan olemassa olevien rakennuspaikkojen ehdoilla, eikä viemäröintiä saada rakennettua parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi ongelmaksi saattaa muodostua se, ettei rakennuspaikkakohtaisen järjestelmän rakentanut asukas halua liittyä viemäriverkostoon. Tällöin viemärin rakentamiskustannukset kunnalle ovat suuremmat kuin ihannetapauksessa ja viemäriin liittyvää rakennuspaikkaa kohti lasketut kustannukset kasvavat. Nauhamaisesti teiden varteen sijoittuneen alueen liittäminen yleiseen viemäriverkostoon on mahdollista, mutta se edellyttää pitkiä siirtolinjoja. Ongelmana näissä tapauksissa on melko usein hajuongelmia purkukaivojen ja -paikkojen läheisyydessä. Vaihtoehtoisesti jätevedet voidaan käsitellä aluekohtaisessa puhdistamossa. Tällaisia pienpuhdistamoja on markkinoilla runsaasti. Säädösten mukaan näiden puhdistamojen toiminta edellyttää kuitenkin jatkuvaa valvontaa ja huoltoa. Jokaiselle puhdistamolle on myös löydettävä puhdistettujen jätevesien purkupaikka, jonka valinta saattaa muodostua paikoitellen ongelmaksi. 8

9 Yhdyskuntarakenteen hajautuminen pitkin olevien teiden varsia kasvattaa asutun alueen kokoa. Laajalle levinneen rakenteen johdosta palvelujen saatavuus ja työpaikalle liikkuminen edellyttävät oman auton, usein useammankin, käyttöä. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa edellytetään, että yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että liikennetarve vähenee. Hajamallin mukainen yhdyskuntarakenne on tämän tavoitteen vastainen. Laajalle alueelle hajautuneiden asukkaiden saaminen taloudellisesti toimivan joukkoliikenteen piiriin on mahdotonta. Jos joukkoliikenne järjestetään toimivaksi, merkitsee se kunnille reilusti nykyistä suurempaa osallistumista joukkoliikenteen tukemiseen. Malttimalli hajarakentaminen vähenee Seudun väestömäärän kasvu oletetaan samaksi kuin Hajamallissa. Malttimallissa asemakaava-alueiden ulkopuolelle sijoittuu vuosina noin 1260 omakotitaloa. Haja-asutusalueelle sijoittuvien omakotitalojen määrä on noin 37 prosenttia Hajamallissa rakennettavasta määrästä. Näihin taloihin sijoittuisi asukasta eli noin yhdeksän prosenttia ennusteajan väestön lisäyksestä. Koska haja-asutusalueelle sijoittuu vähemmän asukkaita kuin Hajamallissa, on todennäköistä, että suurempi osa asukkaista, kuin Hajamallissa, sijoittuu asemakaava-alueille. Malttimallissa asemakaava-alueiden ulkopuolelle sijoittuvien uusien omakotitalojen määrä jää pienemmäksi kuin Hajamallissa. Tällöin on mahdollista, että alueen maankäyttö voidaan järjestää pitkälle tulevaisuuteen olemassa olevien yleiskaavojen perusteella. Myös tässä vaihtoehdossa asemakaavan laadinta voi kuitenkin tulla ajankohtaiseksi alueilla, joissa rakentaminen on niin tiivistä, että alueen maankäytön järjestäminen edellyttää yleiskaavaa yksityiskohtaisempaa asemakaavaa. Tällöin syntynyt tiivis rakenne vaikeuttaa asemakaavoitusta samalla tavoin kuin Hajamallissa. Väestön ikääntyessä myyntiin tulevien omakotitalojen määrä kasvaa samalla tavoin kuin Hajamallissa. Haja-asutusalueella olevien omakotitalojen määrä on vähäisempi, mutta haja-asutusalueen omakotitaloista kiinnostuneiden määrä on molemmissa vaihtoehdoissa yhtä suuri. Näin ollen on todennäköistä, että tässä vaihtoehdossa haja-asutusalueella olevalle omakotitaloille löytyy varmemmin ostaja. Haja-asutusalueella olevien uusien omakotitalojen viemäröinnin järjestämisen vaikutukset ovat samanlaisia kuin Hajamallissa. Vaikka yhdyskuntarakenteen hajautuminen on vähäisempää kuin Hajamallissa, vaikuttaa tämäkin vaihtoehto pääosin haitallisesti palvelujen kehittämiseen. Palvelujen saatavuus tai työpaikalle liikkuminen edellyttää haja-asutusalueella Malttimallissakin oman auton käyttöä. 9

10 Kuva 1. Asutuksen leviäminen eri vaihtoehdoissa. 10

11 VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN HAJAMALLI NYKYMENO JATKUU liikenne lisääntyy, kun palvelut haetaan kaukaa perinteisen joukkoliikenteen kannattavuus heikkenee, on kehitettävä uusia, mutta kalliimpia esim. kutsuohjattuja järjestelmiä tonttiliittymien runsas määrä aiheuttaa sujuvuus- ja turvallisuusongelmia kevyenliikenteen väylien ja tievalaistuksen tarve kasvaa huomattavasti liikenneinfrastruktuurin rakentamiskustannukset noin 11 milj. euroa 7 milj. euroa enemmän kuin Malttimallissa MALTTIMALLI HAJARAKENTAMINEN VÄHENEE liikennemäärät vähäisempiä kun hajamallissa asemakaava-alueiden tiivistäminen luo edellytykset kevytliikenneverkon parantamiseen nykyinen liikennejärjestelmä pystyy palvelemaan syntyvää liikenteen lisäkysyntää kaava-alueille sijoittuva asutus tukee nykyistä joukkoliikennettä liikenneinfrastruktuurin rakentamiskustannukset noin 4 milj. euroa - noin kolmasosa Hajamallin kustannuksista 4 Vaikutukset liikenteeseen vaihtoehtoisten ja toisiaan tukevien liikennemuotojen tarjoaminen liikenteen sujuvuus liikenneturvallisuus liikenneverkon palvelutaso liikenneverkon jatkuvuuden ja kehittämisen turvaaminen joukkoliikenteen järjestämisen mahdollisuudet matkapituudet Hajamalli Nykymeno jatkuu Liikennejärjestelmä Maankäytön ratkaisulla voidaan liikennejärjestelmätasolla vaikuttaa siihen, missä laajuudessa uusille asukkaille on mahdollista tarjota vaihtoehtoisia ja toisiaan tukevia liikennemuotoja. Hajamallissa matkat muodostuvat kevyen liikenteen kannalta liian pitkiksi. Joukkoliikenteen palvelutaso haja-asutusalueilla on heikko, eikä harva lisäasutus riitä lisäämään itsekannattavan joukkoliikenteen palveluita. Toisaalta palveluverkon harveneminen lisää liikennetarvetta, jota ei ole mahdollista tyydyttää kevyellä liikenteellä tai joukkoliikenteellä. Haja-asutusalueiden asukkaiden liikkumisen tasaarvoisuus edellyttääkin merkittävästi uusia liikennepalveluita. Liikenneverkon palvelutaso, liikenneverkon jatkuvuuden ja kehittämisen turvaaminen Hajamallissa asutus levittäytyy nauhamaisesti maanteihin ja yksityisteihin tukeutuen, jolloin liikenneverkon palvelutaso kauttaaltaan hieman heikkenee. Uusien tonttiliittymien välttämiseksi tarvitaan runsaasti uusia väyliä, joilla haja-asutus liitetään nykyiseen maantieverkkoon hallitusti ja liikenneongelmia lisäämättä. Alempiasteisen liikenneverkon ylläpitoon joudutaan panostamaan runsaasti sekä nykyisten että uusien väylien osalta. 11

12 Kuva 2. Liikennemäärien kasvun vertailu Hajamallin ja Malttimallin kesken. Vihreällä värillä on merkitty ne väylät, joilla Malttimalli lisää liikennettä Hajamalliin verrattuna. Punaisella merkityillä väylillä Hajamalli lisää liikennettä Malttimallia voimakkaammin. Joukkoliikenteen järjestämisen mahdollisuudet Hajamallissa asutuksen hajaantuminen ei tue nykyistä joukkoliikennejärjestelmää. Koulukuljetusten määrä kasvaa runsaasti. Koululaisvuorot voivat palvella myös muita joukkoliikenteen käyttäjiä. Näiden ohella liikkumisen tasa-arvon turvaamiseksi tarvitaan kuitenkin runsaasti uusia joukkoliikennepalveluja, kuten kutsuohjattuja järjestelmiä. Käytettävä kalusto pienenee kooltaan ja joukkoliikenne lähestyy yksilöllistä liikennettä myös kustannuksiltaan. Kevyen liikenteen palvelutaso Hajamallissa haja-asutusalueiden matkat ovat pääosin liian pitkiä kevyen liikenteen kannalta. Uusi haja-asutus syntyy pääosin alueille, missä ei ole minkäänlaisia kevyen liikenteen järjestelyjä. Koululaiskuljetusten määrä kasvaa runsaasti, ja kevyen liikenteen sijaan käytetään useimmiten henkilöautoa. 12

13 Liikenteen sujuvuus Hajamallissa alemman tieverkon nopeusrajoitukset alenevat kylien laajentuessa. Liikenteen häiriöpisteitä, kuten uusia liittymiä, syntyy runsaasti. Liikenteen sujuvuus heikkenee hieman. Liikenneturvallisuus Hajamallissa uusien häiriöpisteiden syntyminen heikentää liikenneturvallisuutta merkittävästi, mikäli tieverkon kehittämiseen ei panosteta riittävästi. Valaistuksen ja erillisten kevyen liikenteen väylien tarve kasvaa oleellisesti asutuksen laajentuessa nauhamaisesti maanteiden varsilla. Realistinen keino turvallisuuden parantamiseen on lähinnä nopeusrajoitusten alentaminen. Liikkuminen palveluihin, työpaikkoihin, harrastuksiin Palvelujen haku, työmatkat sekä harrastaminen tukeutuvat lähes täysin yksityisautoiluun. Kaupallisten palvelujen saavutettavuus Hajamallin haja-asutus kiihdyttää palveluverkon harvenemista ja keskittymistä suurempiin yksiköihin, koska kylien ostovoimat ovat liian pieniä päivittäistavarakaupalle. Palvelujen saavuttaminen haja-asutusalueilta on lähtökohtaisesti hankalaa ja vaikeutuu edelleen. Autottomien asukkaiden tasa-arvoisuus palvelujen saavuttamisessa edellyttää merkittäviä muutoksia nykyisiin järjestelyihin. Liikenteen päästöt Hajamallin lisääntyvä autopainotteisuus lisää liikenteen päästöjä kauttaaltaan. Häiriöpisteiden lisääntymisestä johtuva sujuvuuden heikkeneminen lisää hieman päästöjen määrää. Malttimalli hajarakentaminen vähenee Liikennejärjestelmä Malttimallissa uusien asuinalueiden liikenne tukeutuu olemassa olevaan liikennejärjestelmään. Nykyisille kaava-alueille sijoittuva uusi asutus lisää kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käyttöä. Joukkoliikenteen kysynnän kasvu voi mahdollistaa tarjonnan lisääntymisen tai ainakin edesauttaa alueiden nykyisen palvelutason säilymistä. Hajaasutusalueille sijoittuvien asukkaiden liikkumisen tasa-arvoisuus edellyttää jonkin verran uusia liikennepalveluita. Liikenneverkon palvelutaso, liikenneverkon jatkuvuuden ja kehittämisen turvaaminen Malttimalli tukeutuu nykyiseen liikennejärjestelmään, jonka ominaisuudet sietävät pääosin hyvin syntyvää liikenteen lisäkysyntää. Liikenneverkon palvelutaso säilyy likimain ennallaan. Haja-asutusalueille suuntautuva asutus sijoittuu nykyiseen väylästöön verrattuna siten, ettei uusia maanteitä tai kaavateitä juurikaan tarvita. Joukkoliikenteen järjestämisen mahdollisuudet Malttimallissa kaava-alueille sijoittuva asutus tukee nykyistä joukkoliikennejärjestelmää, sen sijaan haja-asutusalueilla palvelutaso pysyy heikkona. Koululaiskuljetusten määrä kasvaa hieman. Kuntakeskusten välisen joukkoliikenteen palvelutaso saattaa hieman parantua, jolloin pääteiden varsilla tarjonta voi hieman kasvaa. Liikkumisen tasa-arvon takaaminen edellyttää jonkin verran uusia palvelumuotoja, kuten kutsuohjattuja järjestelmiä. 13

14 Kevyen liikenteen palvelutaso Malttimallissa kaava-alueille sijoittuva asutus tukee nykyistä kevyen liikenteen väylästöä. Koulumatkat eivät pääosin edellytä kuljetuksia. Tiivistyvissä kylätaajamissa ja erityisesti koulujen läheisyydessä kevyen liikenteen järjestelyjä on paikallisesti kehitettävä. Haja-asutusalueilla ei juurikaan synny uutta kevyen liikenteen kysyntää, joka vaatisi väylästön laajempaa kehittämistä. Liikenteen sujuvuus Liikenteen sujuvuudessa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Liikenneverkon kapasiteetti riittää uusillekin käyttäjille. Muutamien kylien kohdalla nopeusrajoitukset alenevat. Liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuus ei muutu oleellisesti. Haja-asutus lisää hieman kevyt- ja autoliikennettä alueilla, joilla ei ole toteutettu liikenneturvallisuuden kannalta riittäviä järjestelyjä. Tiivistyvissä kylissä ja erityisesti koulujen läheisyydessä lisääntyy tarve valaistukselle ja erillisille kevyen liikenteen väylille Liikkuminen palveluihin, työpaikkoihin, harrastuksiin Malttimallissa kaavoitetuille alueille sijoittuville asukkaille palvelut ovat lähellä ja saavutettavissa mahdollista myös kevyellä liikenteellä. Myös joukkoliikennetarjonta Oulun keskustaan on hyvä. Useimmiten työmatkat ovat mahdollisia joukkoliikenteellä ja jopa kevyellä liikenteellä. Harrastustoiminta voi jonkin verran tukeutua joukko- ja kevytliikenteeseen niin sanottujen massaharrastusten osalta (kirjastot, teatterit, uimahalli, jäähalli, ); yksilöllinen harrastustoiminta edellyttää useammin henkilöauton käyttöä. Kaupallisten palvelujen saavutettavuus Lisäasutus tukee paremmin nykyistä palveluverkkoa, jolloin sen muutospaineet ovat pienemmät. Asemakaava-alueilla palvelujen saavutettavuus on hyvä tai nykyisen kaltainen, mutta haja-asutusalueella heikko. Myös Malttimallissa haja-asutusalueiden asukkaiden tasa-arvoisten asiointimahdollisuuksien turvaaminen vaatii ponnisteluja. Liikenteen päästöt Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen runsaampi käyttö vähentää päästöjä taajamaalueilla verrattuna. Malttimallin tuottamat pienemmät liikennesuoritteet tuottavat kauttaaltaan vähemmän päästöjä. Liikenne on haja-asutusalueilla sujuvampaa, jolloin päästöjä syntyy hieman vähemmän. 14

15 SOSIAALISET VAIKUTUKSET HAJAMALLI NYKYMENO JATKUU tilava, väljä ja rauhallinen rakennuspaikka (+) itsemääräämisoikeus, kaava-aluetta vapaampi rakentamistapa (+) suurin osa rakentamisesta menee hajaasutusalueelle (-) liikkuminen perustuu ensisijaisesti omaan autoon (-) keskeneräinen infrastruktuuri, soratiet ja pimeät tienvarret (-) paikallisten ominaispiirteiden puute rakentamisessa (-) ympäristö voi muuttua ennakoimattomasti kaavan puuttuessa (-) MALTTIMALLI HAJARAKENTAMINEN VÄHENEE suurin osa rakentamisesta sijoittuu asemakaavaalueelle (+) pienemmät tontit (-) rakentaminen säädellympää (-/+) asemakaava-alueilla palvelujen edellytykset paranevat (+) katuvalot ja asfalttitiet, liikkuminen turvallisempaa kuin Hajamallissa (+) kunnan hoitamat ja auraamat kulkuväylät (+) kauppa kävely/pyöräilyetäisyydellä (+) leikkikaverit ja harrastukset lähempänä kuin Hajamallissa (+) ympäristömuutokset ennakoitavissa (+) haitat samat mutta vähäisemmät kuin Hajamallissa (-/+) 5 Sosiaaliset vaikutukset palvelujen saavutettavuus liikkuminen palveluihin, työpaikkoihin, harrastuksiin yhteisöllisyyden muodostuminen ja nykyisten yhteisöjen voimistaminen paikan hengen edistäminen kehittämällä viehättäviä toisistaan erottuvia paikkoja asuinalueen toimivuus vuoden päästä, jolloin iäkkäiden osuus on nykyistä suurempi Hajamalli Nykymeno jatkuu Hajamallissa yhdyskunta on hajautunut laajalle alueelle. Asukkaan rakentaessa asemakaava-alueen ulkopuolelle hän on hyväksynyt sen, että matkaa palveluihin, työpaikalle ja harrastuksiin saattaa kertyä melko paljonkin, liikkuminen edellyttää oman auton käyttöä, ja pitkät etäisyydet tuovat kustannuksia. Tämän vastapainona rakentaja on saanut kookkaan rakennuspaikan, jolla on suuri itsemääräämisoikeus sekä asemakaava-aluetta suurempi oikeus vaikuttaa rakennuksen ulkonäköön ja sen sijoittamiseen rakennuspaikalle. Luonto ympärillä tarjoaa elämyksiä ja väljyyttä, elämänrytmi on rauhallinen. Pienen sosiaalisen yhteisön osaksi tuleminen luo odotuksen turvallisesta asuinympäristöstä. Ongelmalliseksi tilanne saattaa muuttua silloin, jos asukkaalla ei ole enää mahdollisuutta oman auton käyttöön tai lähinnä olevat palvelut lakkaavat. Tasa-arvon nimissä asukas vaatii alueelle parempaa palvelutasoa. Tässä vaiheessa vaatimukset palvelujen parantamisesta kohdistuvat kuntaan. Oulun seudun omakotitonttikysyntää koskevan tutkimuksen mukaan tärkeimmät tekijät omakotitalon sijainnin valinnassa ovat tieyhteydet ja työpaikka. Hyvät tieyhteydet ovat tärkeitä haja-asutusalueella liikkumisen perustuessa pääosin henkilöautoon. Työpaikalle tulee päästä helposti ja nopeasti, mikä edellyttää teiden hyvää kunnossapitoa. Yleisten teiden kunnossapidosta vastaa tiehallinto. Osa haja-asutusalueen teistä osa yksityisteitä, joiden kunnossapitoa ja aurausta kunta useimmiten tukee. Kuntien ja valtion talouden tiukentuminen saattaa kuitenkin aiheuttaa kunnossapidon ja aurauksen vähentymistä nykytasolta. Tulevaisuudessa haja-asutusalueiden kevytliikenneväylien rakentaminen tai tievalaistuksen järjestäminen saattaa jäädä asukkai- 15

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaluonnoksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren

Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaluonnoksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren 12 1 8 6 4 2 7 6 5 4 3 2 1 Rakennukset Byggnader Verkostot Nätverk Liikenne Trafik Rakennukset Byggnader Verkostot Nätverk Liikenne Trafik TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 1782 7 13.2.27 YHDYSKUNTAKUSTANNUKSET

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA AIRIX Ympäristö Oy Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi SIIKAJOEN KUNTA SISÄLLYS 1. JOHDANTO...5 2. PROSESSI...5 3. LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus

MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus SPATIA Raportteja 2/2007 MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus Ilkka Lehtola Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto TIIVISTELMÄ Ilkka Lehtola Maaseudun toimintaympäristön

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020

OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020 OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020 Oulun seudun kunnat: Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos, Oulu ja Oulunsalo Kartat Maanmittauslaitos, käyttölupa nro PPOH/009/01 Kannen kuvat: 1. Kempele. Kokkokangas.

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

MAASEUDUN KAAVOITUSKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN

MAASEUDUN KAAVOITUSKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN MAASEUDUN KAAVOITUSKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN Tämä on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuella toteutetun Maaseudun kaavoituskäytäntöjen kehittäminen -hankkeen loppuraportti. Hanke on saanut

Lisätiedot

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Loppuraportti 18.12.2010 Juha Vanhanen, Mikko Halonen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Ilmastoasioiden huomioiminen

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen. Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma

Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen. Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma Hyväksytty Vihreän liiton valtuuskunnan kokouksessa 23.4.2006 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe: Liikkumisen

Lisätiedot

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot 2011 Oulun seudun kunnat ELY-keskus TIIVISTELMÄ Valtakunnallisena liikenne- ja

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 2.2.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 13.4.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu LUONNOS 31.8.2012 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2 Lähestymistavan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot