Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä."

Transkriptio

1 RUOVEDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksyttävänä kunnanvaltuusto XX Voimaan Kuntaliitto on julkaissut päivitetyn ohjeistuksen koskien kuntalain sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien säännösten toimeenpanoa. Kuntalakiin (325/2012) lisätyt säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tulevat voimaan vuonna Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen sisäisiä menettelytapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa kunnan ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen johtamista. Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Ohjeistuksen tarkoituksena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kunnan hallinnollisia käytäntöjä ja johtamista. Ohjeistus koskee kaikkia kunnan toimielimiä ja johtoa sekä lisäksi kaikkea toimintaa, josta kunta vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun tai muiden velvoitteiden myötä. Yleistä kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käsitteistä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnalle ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskienhallintaa, kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä kunnan ja kuntakonsernin toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja resurssit turvataan. Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelytapoja, joiden avulla tunnistetaan ja kuvataan kunnan ja kuntakonsernin toimintaan liittyviä riskejä arvioidaan riskien merkittävyyttä ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi. Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa ja arvioinnissa tarjoamalla objektiivisen, riippumattoman ja järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuuden arviointiin ja kehittämiseen. Sisäisen valvonnan vastuunjako osa-alueittain Sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaa koko kunnan tasolla kunnanhallitus ja toteutusja valvontavastuu on kunnanjohtajalla, talousjohtajalla, osastopäälliköillä ja tulosyksiköiden esimiehillä kunnan hallintosäännön ja sisäistä valvontaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Kunnanvaltuusto vahvistaa vuosittain talousarvion yhteydessä luettelon tilivelvollisista viranhaltijoista yksiköittäin.

2 Sisäisen valvonnan menetelmät 1 Tuloksellisuuden valvonta Tuloksellisuuden valvonta tarkoittaa talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa asetettujen toimintatavoitteiden ja määrärahojen toteutumisen seurantaa. Tulosalueiden ja -yksiköiden esimiehet vastaavat tästä valvonnasta. 2 Taloudellisen ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta Osastopäällikkö Kunnanhallitus antaa tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle sekä valtuustolle osavuosikatsauksen 30.4 ja toteutuman mukaisesti valtuuston vahvistamilla osastotasoilla. Osavuosikatsaus laaditaan hallintokuntien antamien katsausten perusteella. Talousjohtaja antaa aikataulut tietojen toimittamiselle. Osavuosikatsauksessa esitetään valtuuston talousarvion yhteydessä vahvistamalla osastotasolla käyttötalousosan toteutumisvertailu, joka sisältää määrärahojen käytön sekä ennusteen tilinpäätöksen tilanteesta. Lisäksi katsauksessa esitetään lyhyt sanallinen selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja toiminnasta. Osavuosikatsauksen perusteella osastopäälliköiden tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston käsittelyä varten mahdolliset esitykset lisämäärärahoista, tulojen alituksista tai puutteista tavoitteiden toteutumisessa. Talousarvion määrärahoja ei saa ylittää, ilman erillistä kunnanvaltuuston lupaa. Osastopäällikön on ennen talousarvion muutosesityksen tekemistä neuvoteltava asiasta kunnanjohtajan ja talousjohtajan kanssa. Osastopäälliköt vastaavat siitä, että hallintokuntien vahvistamia talousarvion käyttösuunnitelmia noudatetaan. Talousjohtaja valvoo osastopäälliköiden lisäksi talousarvion toteutumista, mutta vastuu toteutumisesta on kunkin osaston osastopäälliköllä. Osastopäälliköiden on investointien osalta seurattava hankkeiden toteutumista ja määrärahojen riittävyyttä. Hankkeiden toteutuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kustannusarvon ja määrärahojen käyttöön, valtionavustusten ja muiden rahoitusosuuksien hakemiseen sekä raportointiin lautakunnalle. Valtuustoon nähden sitovien hankkeiden osalta selvitys hankkeen toteutumisesta kustannuksineen on saatettava valtuustolle tiedoksi. Tulosyksikön esimies Tekee päätöksiä johtosäännössä määriteltyjen valtuuksien, talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden mukaisesti. Raportoi välittömästi esimiehelleen, mikäli havaitsee toiminnassa häiriöitä, jotka estävät tavoitteiden toteutumisen tai määrärahat eivät riitä. Raportoi toiminnasta ja määrärahoista esimiehelleen vähintään osavuosikatsausta varten, kuitenkin aina esimiehen pyynnöstä. Noudattaa tekemissään hankinnoissa taloudellisuutta, huolellisuutta, tarkoituksenmukaisuutta sekä hankintalain ja -ohjeiden mukaista menettelyä tarjouspyynnöissä ja niiden käsittelyssä. Viranhaltijan hankintaoikeuden euromääräiset rajat päättää hallintokunta. Huolehtii omaisuuden huolellisesta käytöstä, säilytyksestä ja kunnossapidosta. Kiinteistöjen tarkastuksista tulee laatia kirjalliset raportit. Huolehtii ennen tilausta tai muuta menoa aiheuttavaa toimenpidettä, että kyseiseen menoon on varattu/jäljellä määrärahat. Vastaa oman tulosyksikkönsä sisäisestä valvonnasta. 3 Menojen ja tulojen valvonta Menojen hyväksymisvaltuudet Hallintokunnat määräävät laskujen hyväksyjät oman toimialueensa osalta. Laskujen hyväksyjät määrätään vuosittain ja päätöksestä on toimitettava ote hallinto- ja talousosastolle. Mikäli laskujen hyväksyjät muuttuvat vuoden aikana, on muutos käsiteltävä viipymättä ja toimitettava tältä osin uusi määräys hallinto- ja talousosastolle. Menotositteiden käsittelyvaiheet ja -merkinnät 1. Reskontran hoitaja tarkistaa, että arvonlisäveron piiriin kuuluvat laskut ovat arvonlisäverolain mukaisia ja myös tarkastaa YTJ:stä myyjien tietojen oikeellisuuden sekä

3 arvonlisäverovelvollisuuden. Reskontran hoitaja tarvittaessa muuntaa laskut sähköiseen muotoon sekä merkitsee tositepäivän, eräpäivän ja tiliöintimerkinnät. 2. Asiatarkastaja vahvistaa, että tavara, työsuoritus tai muu palvelu on saatu. Asiatarkastusta tehtäessä on varmistettava, että vastaanotettu tavara, työsuoritus tai muu palvelu vastaa määrältään ja laadultaan kuitissa/laskussa olevaa tietoa. Asiatarkastajan on tarvittaessa pyydettävä elinkeinonharjoittajalta todistus maksetusta eläkemaksusta mikäli kyse on työsuorituksen tai palvelun ostosta. 3. Hyväksyjä tarkastaa, että lasku on muodollisesti oikea, hinnat ja maksuehdot ovat sovitun mukaiset, tosite on tiliöity oikein, arvonlisävero on tiliöity oikein ja menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha ja tarvittaessa asianmukainen päätös. Mikäli määrärahaa ei ole, jätetään lasku hyväksymättä ja raportoidaan asiasta osastopäällikölle/esimiehelle. Osastopäällikkö arvioi talousarviovaikutukset ja tekee tarvittavat toimenpiteet. Tulojen periminen ja tarkkailu Kunnan saatavat on laskutettava ja perittävä nopeasti ja taloudellisesti lakia noudattaen. Laskutukset tulee tehdä viipymättä laskutusperusteen syntymisen jälkeen, jotta minimoidaan tulojen kertymisessä viiveet. Laskujen laatimisesta ja lähettämisestä asiakkaalle huolehtii sen toimialan yksikkö, joka on suorittanut työn tai luovuttanut hyödykkeen tai jonka toiminnasta laskutusperuste on syntynyt. Lasku laaditaan vahvistettujen taksojen, hinnoitteluohjeiden, päätösten tai sopimusten mukaisesti. Virallisen laskun tekee ja lähettää kirjallisesta pyynnöstä reskontranhoitaja tai muu laskutuksesta vastaava henkilö. Lasku on ilmoitus tai tosite, joka täyttää kirjanpitolain 5 :ssä tositteelta edellytetyt vaatimukset sekä mm. arvonlisäverolain vaatimukset. Lasku on laskutuksen yhteydessä aina rekisteröitävä myyntireskontraan. Laskutuksen perusteena olevat päätökset, tilaukset, sopimukset ja muut asiakirjat on laadittava sellaiseen muotoon, että ne sisältävät laskutuksessa tarvittavat tiedot, joilla laskutus saadaan yksiselitteiseksi. Sopimuksessa, tilausvahvistuksessa ja muussa toimitukseen liittyvässä asiakirjassa on mainittava maksun viivästymisestä aiheutuvat seuraamukset. Lasku on laadittava selkeälukuiseksi ja siitä tulee ilmetä: laskun antamispäivä ja eräpäivä juokseva tunniste (laskun numero) myyjän virallinen nimi (Ruoveden kunta) ja osoite arvonlisäverotunniste (Y-tunnus) ostajan nimi ja osoite (täydellinen nimi tai toiminimi; ellei ostajalla kiinteää toimipaikkaa yhteyshenkilön nimi ja osoite) laskutusosoite ja maksaja, jos tämä muu kuin ostaja (tässäkin tapauksessa ostajan nimi ja osoite on mainittava) myytyjen tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen laajuus ja luonne riittävästi yksilöitynä tavaran/palvelun toimituspäivä/suorituspäivä verokanta/verokannat sekä veron peruste kunkin verokannan tai verottomuuden osalta, yksikköhinta ilman veroa sekä hyvitykset ja alennukset suoritettavan veron määrä euroissa verottomuuden tai ostajan verovelvollisuuden peruste verohallinnon ohjeiden mukaisesti laskutettava euromäärä (laskun loppusumma voidaan pyöristää lähimpään viiteen senttiin) viittaus alkuperäiseen laskuun, jos kyseessä on hyvitys- tai korjauslasku maksun myöhästymisestä aiheutuva perimispalkkio, voimassa olevan viivästyskoron suuruus sekä ajankohta, josta lukien viivästyskorkoa on suoritettava viitenumero pankkiyhteys tilinumeroineen yhteystiedot, joista asiakas voi saada laskuun liittyviä lisätietoja Laskussa ei saa esiintyä maksettavan euromäärän kohdalla korjauksia. Laskutuksen jälkeen

4 havaittu virhe korjataan aina hyvityslaskulla. Laskujen numerointi on järjestettävä sellaiseksi, että laskut on yksilöitävissä ja laskutuksen hoito valvottavissa. Numeroinnista ja valvonnasta vastaa laskuttava viranomainen. Saatava on laskutettava viipymättä velotusperusteen syntymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa. Eräpäivä on määrättävä pankkipäiväksi siten, että maksuaika on yleensä 14 vuorokautta laskun lähettämisestä lukien, ellei muusta maksuajasta ole erikseen sovittu. Saatavia synnyttäviin sopimuksiin, sitoumuksiin ja muihin asiakirjoihin on merkittävä viivästysseuraamuksia koskeva lauseke. Kunnalla olevaa verkkolaskumahdollisuutta kannattaa tarjota. Mahdollisuudesta ilmoitetaan asiakkaalle laskussa tai erillisellä tiedotteella ja se edellyttää asiakkaan omaa valtakirjaa. Maksun suorittaminen tulee tarvittaessa asettaa ehdoksi lupien ja käyttöoikeuksien luovutuksille. Postitse lähetettävät maksulliset lausunnot, luvat ym. tulee laskuttaa postiennakolla. Alaikäisille osoitetut laskut Jos alle 15-vuotiaalle myydään palveluja/tavaroita, tulee hänen osaltaan lasku osoittaa hänen huoltajalleen, koska tätä nuoremman ei voi olettaa itse vastaavan kuluistaan. Laskut on pääsääntöisesti maksettava kunnan pankkitilille paikallisiin rahalaitoksiin. Asiakkaan niin vaatiessa, kassanpitoon oikeutetun henkilön on otettava maksu vastaan myös käteisellä. Tällöin asiakkaalle ja kunnalle on annettava suorituksesta kuitti, johon merkitään laskun viitetiedot. Jos asiakas on maksanut liikaa, on liikasuoritus viipymättä palautettava. Kuitenkin kunnan kuittausoikeutta on käytettävä aina kun se on mahdollista, liikasuoritus palautetaan mahdollisen kuittauksen jälkeen. 4 Saamisten valvonta Laskujen perintää tarkkailevat laskutuksesta vastaavat hallintokunnat. Perintä hoidetaan keskitetysti taloustoimistossa, johon tulee toimittaa laskua koskevat tiedot ja muutokset/sopimukset. Mikäli maksu viivästyy ja lykkäystä ei ole myönnetty, velallista muistutetaan saatavasta. Maksukehotuksia lähetetään yksi. Maksumuistutukseen merkitään viivästyskorko sekä perintäkulut. Maksumuistutuksessa mainitaan erääntyneen saatavan siirtymisestä perintätoimistolle tai oikeudelliseen perintään ellei suoritus ole tapahtunut eräpäivään mennessä. Maksun viivästyessä voidaan toimitukset tai palvelut keskeyttää ellei asiakkaalla ole lain mukaan oikeutta saada palvelua. Jos velallinen ei pysty suorittamaan maksua (0-499 euroa) eräpäivään mennessä, voi velallinen esittää lykkäyspyynnön laskuttajalle. Suuruudeltaan euron saatavissa maksulykkäyksen voi myöntää talousjohtaja tai pääkirjanpitäjä. Muutoin lykkäyksen myöntää kunnanhallitus. Maksulykkäystä voidaan myöntää enintään kaksi kuukautta. Lykkäystä myönnettäessä on velallisen kanssa sovittava uusi eräpäivä, johon mennessä maksu on suoritettava. Myönnetyt lykkäykset on dokumentoitava ja tiedotettava taloustoimistoon perintätoimenpiteiden ajantasaistamiseksi. Lykkäystä myönnettäessä on ehdoksi asetettava viivästyskoron maksu alkuperäisen laskun mukaisena, ellei kunnanhallitus toisin päätä. Ellei saatavaa ole määräaikana maksettu tai sen maksamisesta muuta sovittu, on käynnistettävä pakkoperintä viimeistään neljän kuukauden kuluessa alkuperäisestä eräpäivästä. Mikäli saatava on annettu toimeksiantona ulkoiselle perintätoimistolle, huolehtii se saatavan jälkiperinnästä. Mikäli satavaa ei saada perityksi pakkokeinoinkaan ja se on tilinpäätöshetkellä yli puolta vuotta vanhempi, se voidaan poistaa tileistä. Saatavien poistamisesta tileistä päättää kunnanhallitus. Saamiset merkitään tilinpäätökseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon (KPL 5:2 ). Saamiset, joiden maksun kertymistä pidetään epätodennäköisenä, kirjataan luottotappioksi. Mikäli tileistä poistettu saaminen saadaan myöhemmin perittyä, kirjataan kyseinen suoritus tuloksi sille vuodelle, milloin se saadaan. Saatavan poistaminen kunnan tileistä ei tarkoita sitä, että perintä lopetetaan. Jokaiselle

5 saatavalle tehdään vähintään yksi perintäyritys ennen kuin saatavan vanhenemisaika on kulunut umpeen. Ulosottomieheltä tulevat perintäasiakirjat tulee sen vuoksi säilyttää sekä uudistaa perintäyritys. Perintäasioissa tulee huomioida seuraavassa mainitut vanhenemisajat. Saamisten ryhmittely Kunnan saatavat jaetaan luonteensa mukaisesti neljään ryhmään: 1 yksityisoikeudelliset saatavat 2 julkisoikeudelliset saatavat 3 rangaistusluonteiset saatavat Yksityisoikeudelliset saamiset Perusteena sopimus, sitoumus tai muu yksityisoikeudellinen oikeustoimi (esim. asuntojen vuokrat, maavuokrat, vesi- ja jätevesimaksut, kauppahintasaatavat ja kirjastomaksut). Korko, viivästyskorko ja muu seuraamus sovittavissa. Saataviin sovelletaan korkolakia ja viivästyskorko määräytyy sen mukaan. Vanhenemisaika yleisesti 3 vuotta saatavan erääntymisestä. Tuomioistuimen päätöksestä vanhenemisaika voi olla 5 vuotta ratkaisun antopäivästä. Ulosotto edellyttää tuomioistuimen päätöstä/tuomiota. Julkisoikeudelliset saamiset Perustuu veroulosottolakiin ja -asetukseen tai asianomaista toimintaa säätelevään erityislakiin. Korko voidaan periä vain jos siitä on säännös erityislaissa tai siinä on viittaus korkolakiin. Muulloin korkolakia ei sovelleta. Vanhentuminen perustuu lakiin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (20 ) tai asianomaista toimintaa säätelevään lakiin ja saatava vanhenee lopullisesti 5 vuoden kuluttua maksuunpanovuoden päättymisestä. Jos asiakkaan kanssa tehdään ko. saatavasta maksusuunnitelma, on huolehdittava siitä, että saatavat eivät vanhene tänä aikana. Julkisoikeudelliset saatavat ovat suoraan ulosottokelpoisia. Rangaistusluonteiset saatavat Luonteeltaan julkisoikeudellisia ja ne ovat suoraan ulosottokelpoisia. 5. Toiminnan valvonta Hankinnat Hankinnoissa noudatetaan kunnan hankintaohjetta. (KH ). Henkilöstö Henkilöstön käytön tulee olla tehokasta, tarkoituksenmukaista ja taloudellista. Päätettäessä henkilöstön palkkauksesta, tulee palkkausperusteiden oikeellisuus varmistaa viime kädessä palkka-asiamieheltä. Tavoitteiden saavuttamisen turvaaminen Osastopäälliköt vastaavat siitä, että hallintokunnan henkilöstön kaikilla organisaatiotasoilla työntekijällä on tietoisuus omasta roolistaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Normaalin kanssakäymisen lisäksi on käytettävä myös järjestettyjä yhteistoiminnan muotoja, kuten 1 johtoryhmätyötä tavoite- ja kehittämiskeskusteluja (esimies-alainen) sekä osasto- ja muita työpaikkakokouksia. Johtoryhmätyön järjestämisestä vastaa kunnanjohtaja. Tavoite- ja kehittämiskeskustelujen järjestämisestä vastaavat osastopäälliköt. Niiden yhteydessä käydään läpi mm. työntekijän

6 tehtäväkuvauksen paikkaansa pitävyys. Tehtäväkuvausta hyödynnetään tehtävien vaativuuden arvioinnissa. Sairauspoissaolot Työntekijä on velvollinen toimittamaan sairauspoissaolostaan luotettavan selvityksen esimiehelleen. Työntekijän/viranhaltijan kaikista sairauslomista on tehtävä viranhaltijapäätös, josta toimitetaan jäljennös palkanlaskentaan. Viranhaltijapäätöksen tekemisestä hallintokuntansa osalta vastaavat viime kädessä tilivelvolliset viranhaltijat. Sairauspoissaoloihin liittyvissä ratkaisuissa noudatetaan niistä erikseen annettua ohjeistusta. Koulutus Tulosalueen ja tulosyksiköiden esimiehet vastaavat alaistensa riittävän koulutuksen järjestämisestä. Koulutukseen osallistuva työntekijä/viranhaltija on velvollinen toimittamaan koulutuksesta saamansa materiaalin työnantajan käyttöön. Esimiehen pyynnöstä alainen on velvollinen suullisesti tiedottamaan saadun opetuksen pääkohdat työtovereilleen. Toimitilojen hallinta Päävastuu toimitiloista on tilakeskuksella. Käyttäjähallintokunnat vastaavat hallinnassaan olevien kiinteistöjen toimitilojen tehokkaasta käytöstä. Tehokas käyttö tarkoittaa tietoisuutta sekä käytettävien tilojen määrästä että ylläpitokustannuksista. Toimitilojen tehokkaan käytön kannalta on tärkeää, että toimielimillä ei ole hallinnassaan tarpeetonta toimitilaa. Vapautuvista toimitiloista ja laitteista on välittömästi ilmoitettava tilakeskukselle. Ensisijaisesti toimitilatarpeet pyritään tyydyttämään nykyisten tilojen uudelleenjärjestelyillä. Niistä tiloista, joiden arvioidaan jäävän pysyvästi tarpeettomiksi tai selvästi vajaalle käytölle tulee käynnistää selvitys luopumiseksi. Kunnossapitohankkeiden toteuttaminen Kiinteistöjä hallitsevat toimielimet hankkivat kunnossapitopalvelut ensisijaisesti tekniseltä toimelta. Kunnossapitohankkeet tehdään yhteistyössä toimitiloja hallitsevan henkilöstön kanssa Valmistumisen jälkeen myös kunnan omana työnä tehdyissä hankkeissa on pidettävä vastaanottotarkastus, jossa suunnitelmien noudattaminen ja kustannukset todetaan. Vastaanottotarkastus on dokumentoitava. Kunnanrakennusmestari vastaa tarkastuksen pitämisestä. Käyttöomaisuuden hallinta Kiinteistöt Kunnan omistamat kiinteistöt kirjataan taloustoimistossa käyttöomaisuuskirjanpitoon. Investointiosan määrärahoilla hankitut hyödykkeet Investointiosan määrärahoilla hankituista poistonalaisista hankinnoista pidetään taloustoimistossa erillistä hyödykekohtaista käyttöomaisuuskirjanpitoa. Hankinnat tehneiden tulosyksiköiden tulee toimittaa tiedot hyödykkeistä taloustoimistoon käyttöomaisuuskirjanpitoa varten. Osastopäällikkö vastaa tietojen toimittamisesta. Vuosikuluksi kirjattavat yli 500 euron omaisuusesineet Vuosikuluksi kirjattavista yli 500 euron maksavista pitoajaltaan yli 3 vuotta olevista omaisuusesineistä pidetään erillistä irtaimistoluetteloa. Luetteloa pidetään reskontran yhteydessä. Irtaimistoluetteloiden pohjana on hankintaa koskeva laskujäljennös tai saapumisilmoitus. Irtaimiston siirroista tulosyksiköistä taikka toimipaikasta toiseen sekä käytöstä poistamisesta tulee laatia päivätty ja allekirjoitettu ilmoitus reskontranhoitajalle. Hallintokunnan tulee inventoida rekisteriin merkitty omaisuus vähintään joka toinen vuosi. Inventoinnin perusteella tulee laatia luettelo poistettavista esineistä. Poistoista päättää

7 tulosyksikön vastuuhenkilö. Poistettavat esineet on laitettava mahdollisuuksien mukaan kierrätykseen tai ne voidaan myydä esim. huutokaupassa. Toiminnan riskien hallinta Sisäinen valvonta on erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa, jossa riskien tunnistaminen on tärkeää. Kunnan toiminnassa esiintyvät vaaratekijät inventoidaan, nimetään ja luetteloidaan. Todetut riskit arvioidaan ja asetetaan toteutumisen todennäköisyyden mukaan tärkeysjärjestykseen. Tämän jälkeen niille määritellään riskienhallintakeinot. Toiminnan riskien hallinta sisältää kaikkien toimintaketjuihin liittyvien riskien lisäksi myös muut riskit kuten esim. atk ja tietoturva, kiinteistöt, paloturva, murto ym. riskit. Riskien kartoittamisesta päävastuu on osastopäälliköillä. Toiminta- ja työketjuihin sisältyvät varmistukset Riskien tunnistaminen toiminta- ja työketjujen osalta edellyttävät toimintaprosessien mallintamista, jonka avulla näkymättömät vaiheet saadaan näkyviksi ja mahdolliset vaaratekijät ja prosessien ongelmakohdat esiin. Taloushallinnon tehtävien jaossa on eliminoitava ns. vaaralliset työyhdistelmät. Työ- ja toimintaketjujen sisäisen tarkkailun perusedellytyksenä ovat kirjalliset menetelmäkuvaukset, joilla osoitetaan ketjuihin sisältyvät riskitekijät ja sisäisen tarkkailun menettelyt sekä ongelmatilanteissa vastuut. Keskeiset koko organisaation läpi kulkevat toimintaketjut tulisi aina kuvata kirjallisesti. Tällaisia ketjuja ovat mm. pää- ja osakirjanpidot (palkanlaskenta, reskontrat) sekä keskeiset materiaalitoiminnot, joiden osalta selvitetään mm. hankintaperiaatteet, varastointi. Osastopäälliköt vastaavat oman hallintokuntansa osalta riskien tunnistamisen ja toimintaketjujen kirjallisten kuvausten laadinnasta. Taloustoimisto laatii kuvaukset pää- ja osakirjanpitojen prosesseista, joita hallintokunnat täsmentävät omilla sitovilla ohjeillaan. Luottamushenkilöiden suorittama seuranta Sisäinen tarkastus Seuranta on kunnallishallinnossa ennen muuta luottamushenkilöille kuuluva osa sisäistä valvontaa. Seurannan keskeisiä tehtäviä on raportointivelvoitteiden asettaminen sekä raportoinnin toteutuksen valvonta. Luottamushenkilöiden on omalta osaltaan valvottava sitä, että tilivelvolliset viranhaltijat toteuttavat raportointivelvoitettaan kuntalain, kunnan johtosääntöjen sekä sisäisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesti. Sisäinen tarkastus on sisäisen valvonnan näkyvä osa ollen aktiivista, systemaattista ja julkista toimintaa. Sisäinen tarkastus tehdään toimivan johdon johdolla ja alaisuudessa. Se on tarkastustarkoituksessa tehtyä valvontaa, jolloin tarkastuksen kohde tietää suorituksensa olevan arvioinnin kohteena. Tällaisia kohteita ovat mm. rahavarat ja varastot. Rooli on muuttumassa yhä enemmän toimintaperiaatteiden, tavoitteiden toteutumisen sekä informaatiojärjestelmien tarkastukseksi. Sisäisen tarkastuksen on kohdistuttava mm. rahoitus, vaihto- ja käyttöomaisuuteen. Tulosyksikön vastuuhenkilön on tarkastettava vähintään kerran vuodessa kassat, varastot ja vakuudet. Vaihto- ja käyttöomaisuuden tallella olo ja kunnossapidon taso todetaan katselmuksin ja pistokokein. Tarkastuksista on laadittava pöytäkirja. Sisäisen tarkastuksen järjestäminen ja organisointi on esitettävä kirjallisesti. Kirjallisesta esityksestä on käytävä ilmi tarkastuksen logiikka, kohteet ja vastuuhenkilöt. Suoritetut tarkastukset ja siihen liittyvät havainnot on dokumentoitava. Dokumentit toimitetaan taloustoimistoon, jossa ne arkistoidaan. Osastopäälliköt vastaavat hallintokuntansa osalta siitä, että sisäinen valvonta yksikössä on toimivaa.

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

3 Maksujen ja taksojen laskutuksessa ja perinnässä noudatetaan lisäksi Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymiä maksu- ja taksapolitiikan

3 Maksujen ja taksojen laskutuksessa ja perinnässä noudatetaan lisäksi Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymiä maksu- ja taksapolitiikan 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 057 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Joensuun kaupungin taloussäännön 18 :n nojalla kaupunginhallituksen 21.4.1997 hyväksymä 1.

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Laskutus- ja perintäohjeet 6.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus 11.4.2000 Viimeksi muutettu 1.12.2008 Voimaan 1.1.2009 1 Periaate Kaupungin saatavat on laskutettava ja

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan yleisohje

Sisäisen valvonnan yleisohje Sisäisen valvonnan yleisohje 1 (7) Sisäisen valvonnan yleisohje Tämä ohje korvaa sisäisen valvonnan ohjeet, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2003 KH 27.6.2016 Sisäisen valvonnan yleisohje 2

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA =====================================================================

Nurmeksen kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA ===================================================================== 1/5 Nurmeksen kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA ===================================================================== NURMEKSEN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt xxxx

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin

Espoon kaupunkikonsernin Kirje 0 (4) Espoon kaupunkikonsernin 6.8.2013 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo 1.1.2014 Päätöspäivä: 18.11.2013 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Valtuusto 18.11.2013 1 (4) 1. Lainsäädäntö

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsitelty: Sisäisen tarkastuksen toimikunta 22.10.2015 Kaupunginhallituksen käsittely 2.11.2015 421 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Ohje 1 (9) Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu

Kuopion kaupunki Ohje 1 (9) Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Kuopion kaupunki Ohje 1 (9) KUOPION KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien Kuopion kaupungin, sen liikelaitosten ja taseyksiköiden perimien maksujen ja

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Laskutus- ja perintäohjeet, luonnos (10) KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

Laskutus- ja perintäohjeet, luonnos (10) KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Laskutus- ja perintäohjeet, luonnos 14.11.2016 1(10) KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus 11.02.2013 69 Kaupunginhallitus 25.03.2013 123 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 xxx. Voimaan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET NOUSIAISTEN KUNTA 22.12.2015 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion 7.12.2015 89. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu Kuntaliiton ajankohtaiset Kirsi Rontu Kuntalain kokonaisuudistus Hallitus antoi esityksensä uudeksi kuntalaiksi Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Uusi kuntalaki on

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 72 Asianro 8649/00.01.04/2013 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen tarkastaja Tapani Laitinen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalakiin v. 2012

Lisätiedot

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta.

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2016 Savonlinnan kaupunki Talousarvio 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2017 Savonlinnan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2016 hyväksynyt kaupungin

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1 Kaupunginhallitus 14.12.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Kaupunginvaltuusto on 7.12.2015 79 hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman.

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 Sisällys VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET... 1 1. Yleistä... 1 2. Hyvän hallinnon, talouden ja valvonnan toteuttaminen... 1 3. Talousarvion sitovuustasot... 2 4. Hankintavaltuudet ja hankintojen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

Juuan Kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hyväksytty kunnanvaltuustossa. Sisällys

Juuan Kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hyväksytty kunnanvaltuustossa. Sisällys Juuan Kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty kunnanvaltuustossa Sisällys Johdanto 1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus , 15 Valtuusto , 3 Voimaan HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE

HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus , 15 Valtuusto , 3 Voimaan HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus 8.2.2010, 15 Valtuusto 22.2.2010, 3 Voimaan 3.3.2010 HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57

TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57 TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kontiolahden kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA. Kunnanhallitus liite 3 Valtuusto. Arja Rantanen hallintojohtaja

UTAJÄRVEN KUNNAN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA. Kunnanhallitus liite 3 Valtuusto. Arja Rantanen hallintojohtaja 2017 UTAJÄRVEN KUNNAN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA Kunnanhallitus 7.12.2016 305 liite 3 Valtuusto Arja Rantanen hallintojohtaja Sisällysluettelo 1. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet... 2 2. Riskienhallinnan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Toiminnalliset tavoitteet tarkennetaan palvelualuetasolta tulosaluetasolle saakka Targetor Prolla.

Toiminnalliset tavoitteet tarkennetaan palvelualuetasolta tulosaluetasolle saakka Targetor Prolla. 1 VUODEN 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMAN LAADINTA Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja -suunnitelman 2017-2019 kokouksessaan 12.12.2016 73 Talousarviokirja 2017 löytyy Tornion kaupungin intranetin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 22.4.2014 2 Sisäisen valvonnan ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE... 3 1.1

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 25.1.2016 Kh 25.1.2016 1 Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA IIN KUNTA Khall 13.1.2014 Hallintopalvelut VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA 1. Yleistä Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 9.1.2017 1 Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Yrityksen asiakirjat ja neuvottelut

Yrityksen asiakirjat ja neuvottelut Yrityksen asiakirjat ja neuvottelut Kaupantekoon liittyvät asiakirjat Ostaja Kysely Tarjouspyyntö Vahvistus Reklamaatio Myyjä Vastaus kyselyyn Tarjous Myynnin vahvistus Vastaus reklamaatioon Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot