Rakentamiskäytäntöjen ja niihin liittyvien palvelujen kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentamiskäytäntöjen ja niihin liittyvien palvelujen kehittäminen"

Transkriptio

1 Rakentamiskäytäntöjen ja niihin liittyvien palvelujen kehittäminen Tietoja Pvm. Oulunkaaren kuntayhtymä

2 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 2(24)

3 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 3(24) SISÄLLYSLUETTELO 1 NYKYTILANNE Yleistietoja kunnista Rakentaminen kunnittain Talous ja taksa-asioita Päätösvaltakäytännöt Nykytilan yhteenveto ja johtopäätökset KEHITTÄMISSUUNNITELMA Organisaatiomalli ja toimintaperiaate Asiakaspalvelu ja palveluverkosto Toimistopalvelut Katselmustoiminta Henkilöstö Rakentamisen laadunohjaus Päätösvaltakäytännöt ja rakentamista ohjaavat määräykset Talous ja taksat ATK-järjestelmät VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutukset toimintaan ja laatuun Taloudelliset vaikutukset YHTEENVETO JA EHDOTUS JATKOTOIMENPITEISTÄ...23

4 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 4(24) JOHDANTO Kunnallinen rakennusvalvonta on haasteiden edessä. Talouden kiristyessä kuntien säästötoimet vaikuttavat myös rakennusvalvontoihin. Tämän vuoksi rakennusvalvontojen toimintatapoja ja rakentamisen ohjauskäytäntöjä on tarpeen kehittää jatkuvasti, jotta rakentamisen laatu ja rakennusvalvonnan palvelu voidaan varmistaa. Rakentamisen laadussa on Suomessa tehty menneinä vuosikymmeninä virheitä. Siitä ovat osoituksena kosteus- ja homevaurioiset rakennukset, joita on paljon ja niitä ilmenee jatkuvasti lisää. Tämä asia korostuu entisestään tulevaisuudessa, kun rakennuksista tehdään entistä energiatehokkaampia ja tiiviimpiä. Rakennusvalvontojen tehtävänä on riippumattoman tiedon välittäminen rakentajille, heidän suunnittelijoilleen ja valvojilleen niin, että rakentamisen laatu saadaan varmistettua. Tämän suunnitelman tarkoituksena on selvittää Oulunkaaren kuntien nykyiset rakennusvalvonnan ja -neuvonnan tuottamistavat sekä laatia ehdotus näiden palvelujen järjestämisestä. Oulunkaaren seudulla Iin ja Pudasjärven kunnat ovat hoitaneet rakennusvalvonnan ja siihen liittyvät tehtävät itsenäisesti ilman kuntien välistä yhteistyötä. Vaalan ja Utajärven kunnilla on yhteinen rakennustarkastaja. Tämän myötä Vaala ja Utajärvi ovat käynnistäneet jo kuntayhteistyön rakennustarkastuksen toimialalla. Tässä suunnitelmassa asetetaan erityinen painoarvo kuntien välisten yhteistyömuotojen kehittämiseen. Suunnittelutyön teettäjä on Oulunkaaren kuntayhtymä. Suunnittelutyön ohjausryhmässä on edustettuna kuntien tekniset johtajat ja rakennustarkastajat. Konsulttina on toiminut Insinööritoimisto Liidea Oy. Oiva Rantala vs. tekn. johtaja Pudasjärvi Eero Talala vs. rakennustarkastaja Pudasjärvi Juha Airaksinen tekn. johtaja Vaala Ilkka Lyttinen rakennustarkastaja Vaala Juhani Harjula rakennustarkastaja Ii Markku Vitikka tekn. palvelujohtaja Ii Jouni Jurva tekn. johtaja Utajärvi Topi Hyötylä projektipäällikkö Liidea Oy Marko Mäenpää projektisihteeri Liidea Oy

5 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 5(24) TAVOITE Työssä selvitetään nykyiset rakennusvalvonnan ja - neuvonnan tuottamistavat ja niihin liittyvien palvelujen nykytila Oulunkaaren kuntayhtymän jäsenkunnissa Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala. Lisäksi laaditaan ehdotus näiden palvelujen asiakaslähtöiseksi kehittämiseksi. Selvityksen tavoite on etsiä kohdealueelle laadullisesti paras ja kustannustehokkain toteuttamistapa rakennusvalvonnan ja -neuvonnan palvelujen tuottamiseksi. Tavoitteena on luoda Oulun kaaren kuntiin rakennusvalvonta, joka edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä sekä hoitaa lainmukaiset viranomaistoiminnat. Rakennusvalvonta tarjoaa laadukasta palvelua seudun asukkaille, rakentajille ja elinkeinoelämälle ottaen huomioon kunkin kunnan erityispiirteet ja yleinen etu. Rakennusvalvonnan tehtävänä on neuvoa ja ohjata rakentajia ja käsitellä rakentamisen luvat sekä osaltaan valvoa ja ohjata rakentamisen ja kaavoituksen toteuttamista. Rakennusvalvonta valvoo myös osaltaan rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa siten, että kuntalaisille turvataan terveellinen, viihtyisä ja turvallinen elinympäristö. Rakennusvalvonnan taloudelle asetetaan tavoitteeksi pysyä Oulun ympäryskuntien keskiarvossa. Lisäksi talouden tavoitteeksi asetetaan taloudellinen omavaraisuus ainakin normaaleissa suhdannetilanteissa. Toisin sanoen rakennusvalvonnan tulee kattaa tuloillaan menonsa. Tämä korostaa rakennusvalvonnan toiminnallista itsenäisyyttä ja on käytännössä sen kehittymisen edellytys.

6 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 6(24) 1 NYKYTILANNE 1.1 Yleistietoja kunnista Oulunkaaren kuntayhtymään kuuluu neljä Oulun ympäristökuntaa: Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala. Yli-Iin kunta ei ole enää kuntayhtymän jäsen Oulun kanssa tehtävän kuntaliitoksen vuoksi. Simon kunnan kanssa on sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöselvitys käynnissä. Kuntayhtymän tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, seudullisen kuntapalvelutoimiston (talous-, henkilöstö- ja atk-) palvelujen sekä kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen (esim. elinkeinoneuvonta) tuottaminen. Kuntayhtymä toimii myös alueiden kehittämisestä annetun lain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien tarkoittamana seutukunnan yhteistyöorganisaationa. Oulunkaaren neljä kuntaa poikkeaa toisista mm. kuntakoossa, asukasluvussa ja yhdyskuntarakenteessa. Seuraavassa taulukossa on esitetty kuntien asukasluvut vuosina 2008 ja. Taulukko 1. Oulunkaaren kuntien asukasluku vuosina 2008 ja (Lähde: Tilastokeskus) Kunta Asukasluku 2008 Muutos Ii Pudasjärvi Vaala Utajärvi Yhteensä Kuntien erot näkyvät myös rakennusvalvonnoissa ja niiden käytettävissä olevissa resursseissa ja tästä johtuen toimintatavoissa. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto kunnittain rakennusvalvontojen henkilöstömäärästä henkilötyövuosina (htv). Taulukko 2. Oulunkaaren rakennusvalvontojen henkilömäärät henkilötyövuosina. Henkilöstö Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yhteensä Tekninen henkilöstö 1,0 1,5 0,4 0,6 3,5 Toimistotyöntekijät 0,5 1,0 0,3 0,4 2,2 Rakennusvalvonnan henkilöstö yhteensä 1,5 2,5 0,7 1,0 5,7 1.2 Rakentaminen kunnittain Rakentamisen vilkkautta ja rakennusvalvonnan työn määrää voidaan kuvata rakennus- ja toimenpidelupien määrällä, sekä myönnettyjen rakennuslupien kerros-neliömäärillä.

7 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 7(24) Oulunkaaren kunnissa myönnettiin rakennus- ja toimenpidelupia vuonna yhteensä 701 kappaletta. Taulukossa on esitetty jakauma kunnittain sekä arvio lupakehityksestä vuosille 2010 ja Vuodelle 2011 lupamäärien on arvioitu kasvavan Iissä noin 10 ja Utajärvellä sekä Vaalassa noin 5 prosenttia vuoden tasosta Rakennuslupien ja toimenpidelupien määrä Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala arvio 2010 arvio 2011 Kuva 1. Rakennus- ja toimenpidelupien määrä Oulunkaaren kunnissa. Vuonna myönnettiin Oulunkaaren kunnissa yhteensä 86 omakotitalolle rakennuslupa. Kunnittain jakautuma ja lupakehitys on seuraava Uusien omakotitalojen rakennuslupien määrä Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala arvio 2010 arvio 2011 Kuva 2. Uusille omakotitaloille myönnetyt luvat vuonna ja arvio vuosina Rakennuslupien käsittelyn lisäksi rakennusvalvontoja työllistävät mm; - suunnittelutarveratkaisut - poikkeamisluvat - ilmoitukset - maisematyöluvat Myönnettyjen rakennuslupien kokonaiskerrosala Oulunkaaren kunnissa oli vuonna kerrosneliömetriä. Kunnittain tilanne on seuraava.

8 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 8(24) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Myönnettyjen rakennuslupien kokonaiskerrosala (1 000 k m2) 23,0 21,0 21,0 18,0 17,2 15,8 15,0 12,0 9,0 10,3 8,0 7,0 arvio 2010 arvio 2011 Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Kuva 3. Myönnettyjen rakennuslupien kokonaiskerrosala vuonna ja arvio vuosina Myönnettyjen rakennuslupien kokonaiskerrosala seudulla asukasta kohti on 2,12 kerrosneliötä / asukas. Kuntakohtainen suhdeluku on seuraava. 4,0 3,5 Myönnettyjen rakennuslupien kokonaiskerrosala asukasta kohti 3,4 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,3 1,8 2,4 0,0 Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Kuva 4. Myönnettyjen rakennuslupien kokonaiskerrosala asukasta kohti vuonna. 1.3 Talous ja taksa-asioita Taloudellisella omavaraisuusasteella kuvataan rakennusvalvonnan tulojen ja menojen suhdetta. Keskimääräinen omavaraisuusaste seudulla oli vuonna 0,57. Vuonna 2010 omavaraisuusaste on arvion mukaan 0,64 ja vuonna ,65. Taloudellisen omavaraisuusasteen rajanveto ei ole aivan tarkka, koska rakennusvalvontatyötä tehdään paljon muun työn ohella. Tällöin kustannusten jako rakennusvalvonnan ja muun työn kesken ei välttämättä vastaa todellista tilannetta. On huomioitavaa, että Iin kunnassa vanhat eläkkeet nostavat rakennusvalvonnan menoja ja vuoden menoja erityisesti vuonna eläkkeelle jääneen rakennustarkastajan kolmen työkuukauden ja neljän lomakuukauden palkkakulut (uusi rakennustarkastaja aloitti vuoden alussa). Pudasjär-

9 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 9(24) vellä menoja nostavat sairauslomasijaisuudet. Tästä syystä omavaraisuusaste vuosina 2007 ja 2008 antaa todellisemman kuvan Iin ja Pudasjärven rakennusvalvonnan taloudellisesta omavaraisuusasteesta. Keskimääräinen omavaraisuusaste Oulunkaaren kunnissa oli vuonna ,57 ja vuonna ,59. Taloudellinen omavaraisuusaste 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala arvio 2010 arvio 2011 Kuva 5. Rakennusvalvontojen taloudellinen omavaraisuusaste vuosina 2007 sekä arvio vuosina 2010 ja Rakennuslupien hinnoittelussa on eroja kunnittain. Seuraavassa taulukossa on vertailtu 220 neliömetrin omakotitalon rakennuslupien hintoja. Vertailussa on mukana vain kuntien ilmoittama päärakennuksen rakennusluvan hinta. Keskimääräinen hinta Oulun kaaren kunnissa oli vuonna 345 euroa ja vuonna euroa m2 omakotitalon rakennusluvan hinta ilman talousrakennusta Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala 2010 Kuva 6. Uuden 220 neliömetrin omakotitalon rakennusluvan hinta vuonna ja Oulunkaaren kuntiin verrattuna Oulun seudulla rakennusluvat ovat huomattavasti korkeammat. 220 neliömetrin omakotitalon rakennusluvan hinnat ovat keskimäärin 718 euroa. Vuonna 2008 keskimääräinen hinta oli 678 euroa. Vastaavasti Kuusamossa 220 neliömetrin omakotitalon rakennusluvan hinta on 612 euroa. Seuraavassa taulukossa on esitetty Oulun seudun rakennuslupien hinnat kunnittain.

10 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 10(24) k m2 omakotitalon rakennusluvan hinta Oulun seudulla Hailuoto Kiiminki Muhos Lumijoki Oulu keskiarvo Kuva 7. Uuden 220 neliömetrin omakotitalon rakennusluvan hinta Oulun seudun kunnissa. 100 neliömetrin loma-asunnon rakennusluvan keskimääräinen hinta Oulun kaaren kunnissa oli vuonna 286 euroa ja vuonna euroa. Kuusamossa vastaavan rakennusluvan hinta on 420 euroa m2 loma asunnon rakennusluvan hinta Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Kuva 8. Uuden 100 neliömetrin loma-asunnon rakennusluvan hinta Oulunkaaren kunnissa vuosina ja Vaikka kuntien ilmoittamat rakennusvalvontatyön menot eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska työtä tehdään paljon muun työn ohella, vertailtiin kuntien rakennusvalvonnan menoja suhteessa asukkaisiin, rakennus- ja toimenpidelupiin sekä rakentamisen kokonaiskerrosalaan. Oulunkaaren kuntien rakennusvalvonnan menot asukasta kohden olivat vuonna 13,3 /asukas. Vaalan kunnan ilmoittamista rakennusvalvonnan menoista on vähennetty Utajärven kunnan ostama osuus euroa. Iin kunnan rakennusvalvonnan menoja nostavat vanhat eläkkeet ja Pudasjärvellä sairauslomasijaisuudet.

11 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 11(24) Rakennusvalvonnan menot asukasta kohti 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 16,3 14,5 11,7 10,5 Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala* Kuva 9. Rakennusvalvonnan menot asukasta kohden vuonna. Kuntien rakennusvalvonnan nettomenot asukasta kohden olivat Oulunkaaren kunnissa vuonna 6,0 /asukas. Rakennusvalvonnan nettomenot asukasta kohti 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 7,7 7,2 5,9 3,4 Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala* Kuva 10. Rakennusvalvonnan nettomenot asukasta kohti vuonna. Oulunkaaren kuntien rakennusvalvonnan menot myönnettyä rakennus- ja toimenpidelupaa kohden olivat vuonna 465 /lupa. Iin kunnan rakennusvalvonnan menoja nostavat vanhat eläkkeet ja Pudasjärvellä sairauslomasijaisuudet Rakennusvalvonnan menot rakennus ja toimenpidelupaa kohti Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Kuva 11. Rakennusvalvonnan menot rakennus- ja toimenpidelupaa kohti vuonna.

12 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 12(24) Kuntien rakennusvalvonnan nettomenot myönnettyä rakennuslupaa kohden olivat Oulunkaaren kunnissa vuonna 216 /lupa Rakennusvalvonnan nettomenot rakennus ja toimenpidelupaa kohti Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Kuva 12. Rakennusvalvonnan nettomenot rakennus- ja toimenpidelupaa kohti vuonna. Oulunkaaren kuntien rakennusvalvonnan menot myönnettyjen lupien kokonaiskerrosalaa kohden olivat vuonna 5,6 /k-m 2. Iin kunnan rakennusvalvonnan menoja nostavat vanhat eläkkeet ja Pudasjärvellä sairauslomasijaisuudet. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Rakennusvalvonnan menot rakentamista (k m2) 7,2 kohti 6,6 4,5 4,2 Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala* Kuva 13. Rakennusvalvonnan menot rakentamista (k-m 2 ) kohti vuonna.

13 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 13(24) Kuntien rakennusvalvonnan nettomenot myönnettyjen lupien kokonaiskerrosalaa kohden olivat Oulunkaaren kunnissa vuonna 2,5 /k-m 2. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Rakennusvalvonnan nettomenot rakentamista (k m2) kohti 3,4 1,9 3,1 1,7 Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala* Kuva 14. Rakennusvalvonnan nettomenot rakentamista (k-m 2 ) kohti vuonna. 1.4 Päätösvaltakäytännöt Päätösvaltakäytännöissä ja rakentamista koskevissa määräyksissä on kirjavuutta. Suurelta osin erot selittyvät kuntien erilaisuudella. Joitakin asioita on kuitenkin syytä yhtenäistää ja yksinkertaistaa. Rakennusjärjestysten, johtosääntöjen ja delegointipäätösten vertailu on esitetty liitteillä 1 ja Nykytilan yhteenveto ja johtopäätökset Aluerakenne; Vaala ja Utajärvi ovat lähellä toisiaan ja ovat ominaispiirteiltään Oulujoki- Oulujärvi leimautuneita. Ne muodostavat luonnollisen yhteistyöalueen. Ii ja Pudasjärvi ovat etäällä ja ne poikkeavat ominaispiirteiltään muista kunnista. Niiden etäisyydet rajoittavat myös jonkin verran yhteistyömahdollisuuksia. Päätösvaltakäytännöt ja rakentamista koskevat määräykset ja ohjeet; Johtosäännöt, delegointipäätökset ja rakennusjärjestykset ovat kirjavia toisiinsa verrattuna. Niitä on syytä yhtenäistää jonkin verran ottaen kuitenkin huomioon kuntien erityispiirteet. Rakentamisen laadunohjaus; Kaikkien kuntien rakennusvalvonnat ovat yksimielisiä siitä, että rakentamisen laadunohjaus ei toimi tyydyttävästi nykymuodossaan. Sitä tulee kehittää kuntien yhteistyönä.

14 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 14(24) Toimistopalveluiden henkilöresurssit; Henkilöresurssit ovat alimitoitettuja ja varajärjestelyt puutteellisia. Henkilöresursseja kannattaa tarkastella kokonaisuutena ottaen huomioon, että toimistopalvelutyötä voidaan tehdä etätyönä, kun järjestelmät ovat yhteneväisiä. Katselmustoiminnan henkilöresurssit; Kaikilla kunnilla on huomattavan paljon katselmuksia pitämättä. Tämä johtuu siitä, että rakentajat eivät välttämättä aina osaa pyytää katselmuksia ja myös siitä, että rakennustarkastajilla ei asian valvontaan riitä aikaa. Katselmusten jäämä kannattaa purkaa kuntien yhteistyönä ja kehittää sen jälkeen katselmustoimintaa niin, että jäämää ei enää synny.

15 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 15(24) 2 KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.1 Organisaatiomalli ja toimintaperiaate Suunnitelman lähtökohtana on, että kunnat jatkavat nykyisillä organisaatiorakenteillaan itsenäisinä rakennusvalvontoina. Vaihtoehtona on Vaalan ja Utajärven muodostama yhteislautakunta. Tällöin Ii ja Pudasjärvi jatkaisivat nykyisillä organisaatioillaan. Mikäli Vaala ja Utajärvi päättävät perustaa yhteislautakunnan, - lautakunta on Vaalan kunnan rakennuslautakunta - rakennustarkastaja on Vaalan rakennustarkastaja - lautakunnalle laaditaan johtosääntö, jonka molemmat kunnan hyväksyvät. Lautakunnassa on molempien kuntien edustus. Vaalan ympäristölautakunnan johtosäännöstä poistetaan rakennusvalvontaa koskevat asiat. - kuntien rakennusjärjestykset yhdistetään ja sisältö yhtenäistetään ottaen huomioon kuntien erityispiirteet. - yhteislautakunta aloittaa toimintansa nykyisillä henkilöjärjestelyillä. Myöhemmin, kun henkilövaihdoksia tapahtuu, tulee pyrkiä keskittämään rakennusvalvonnan henkilöstö Vaalan lautakunnan alaisuuteen. Toimipaikat voivat olla nykyiset. Tämä on palvelun kannalta järkevää. - yhteislautakunnan talousarvio on Vaalan kunnan talousarviossa. Utajärvi maksaa erikseen sovittavan osuutensa Vaalalle vuosittain, joko toteutuman mukaan tilinpäätöstietojen perustella tai toimintavuoden kuluessa kolmen vuoden keskiarvona laskettuna. Ii ja Pudasjärvi: - Pudasjärvellä rakennuslautakunnan toimivalta ja tehtävät on määritelty teknisen toimen johtosäännössä, joka on vuodelta Iissä rakennusvalvonnan tehtävät on määritelty kunnan hallintosäännöissä. Valvontajaos järjestää kunnan rakennusvalvontapalvelut. Kunnan hallintosääntöä ollaan uudistamassa. Rakennusvalvonta tulee uudistuksessa olemaan omana jaostona teknisessä lautakunnassa. Rakennusvalvontatyöryhmä: Kehittämistä koordinoimaan perustetaan rakennusvalvontatyöryhmä, jossa ovat edustettuina kuntien rakennustarkastajat ja siihen kutsutaan mukaan ELY-keskuksen edustaja. Työryhmä pitää kokouksia säännöllisesti, esimerkiksi neljännesvuosittain. Kokouksissa käsitellään ja vaihdetaan kokemuksia ainakin seuraavista teemoista: - Rakentamisen kehitysnäkymät - Lupa- ja katselmustoiminta / erikois- ja ongelmatapaukset - Talous- ja taksa-asiat - Tekniset asiat - Korjausrakentaminen - Laadun ohjaus - Henkilöresurssit - Palautteet

16 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 16(24) Kuva 15. Organisaatiomalli ja toimintaperiaate. 2.2 Asiakaspalvelu ja palveluverkosto 2.3 Toimistopalvelut Asiakkaiden palvelupisteitä on tällä hetkellä jokaisessa kunnassa yksi, kunnanvirastoissa. Palveluverkostoa ei tästä voida harventaa, koska etäisyydet muodostuisivat liian pitkiksi. Asiakaspalvelun saatavuutta ja palvelutasoa parannetaan kehittämällä sähköistä palvelua. Oulunkaaren kunnille tehdään yhteinen tietopankki Oulunkaaren kuntayhtymän tietojärjestelmään. Jokaisen kunnan kotisivulta tehdään linkkiyhteys tietopankkiin, josta on saatavana seuraavat tiedot: - kuntien yhdyshenkilöt - kuntien rakennusjärjestykset ja päätösvaltakäytännöt - tiedot uusista, rakennettavaksi tulevista kaavahankkeista - hakemuslomakkeet täyttö- ja palautusohjeineen - rakennusvalvontojen taksat - laadunohjaukseen liittyvät asiat Toimistopalvelujen henkilöresurssit ovat Iissä selvästi muita kuntia pienemmät (ks. nykytila, taulukko 2) työmääriin suhteutettuna. Toimistopalveluja hoitaa henkilö, joka tekee muita töitä puolet ajastaan. Työntekijä tulisi siirtää kokoaikaisesti rakennusvalvonnan töihin. Em. puolen henkilötyövuoden lisäyksellä henkilöresurssit toimistopalveluissa seudullisesti ovat 2,7 henkilötyövuotta, jota voidaan pitää riittävänä. Palvelun varmistamiseksi poikkeustapauksissa ja loma-aikoina esitetään, että toimistopalveluissa aletaan tehdä seutuyhteistyötä etätyönä. Tämä edellyttää, että ATK-järjestelmät ja toimistokäytännöt yhtenäistetään. Arvio ATKjärjestelmien yhtenäistämisestä on esitetty kappaleessa 2.9. Toimistopalvelujen yhteistyö käynnistetään ensi vaiheessa pareittain siten,

17 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 17(24) 2.4 Katselmustoiminta 2.5 Henkilöstö että pareina ovat Pudasjärvi ja Ii sekä Vaala ja Utajärvi. Myöhemmin yhteistyötä laajennetaan siten, että kaikki kunnat ovat yhdessä yhteistyöverkossa. Kaikissa kunnissa katselmustoiminnassa on ongelmia. Ne johtuvat sekä henkilöresurssien puutteesta, että asiakkaiden tietämättömyydestä. Rakentajat eivät aina tiedä, että katselmusten pyytäminen on heidän velvollisuutensa tai ovat välinpitämättömiä sen suhteen, koska kukaan ei siihen puutu eikä siitä seuraa mitään. Tilanne edellyttää toiminnan kehittämistä. Katselmusten reaaliaikaisella hoitamisella on juridisen vaikutuksen lisäksi vaikutusta myös kunnan kiinteistöverotuloihin. Katselmustoimintaan tarvitaan henkilöresursseja ja niitä saadaan parhaiten sekä taloudellisimmin kuntien yhteistyönä. Kunnat palkkaavat yhdessä viranhaltijan, esimerkiksi tarkastusinsinöörin katselmustoimintaan. Kunnat sopivat keskenään mikä on tarkastusinsinöörin työnantajakunta. Muut kunnat sitoutuvat maksamaan osuutensa tälle kunnalle erikseen sovittavien osuuksien mukaisesti. Käytännössä katselmusten pitäjän, tarkastusinsinöörin työ järjestellään niin, että hän tekee tietyn määräajan (esim. kolme kuukautta) työtä yhdessä kunnassa ja siirtyy sen jälkeen seuraavaan. Hänen työpaikkansa määritellään aina kunnan vaihduttua. Kunnittain voidaan sopia myös henkilöistä ja tapauksista riippuen muunkinlaisesta työnjaosta. Jos katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, että tarkastusinsinööri tekee kunnassa normaalia rakennusvalvontatyötä ja vapauttaa varsinaisen rakennustarkastajan katselmustoimintaan, on se mahdollista sopia näinkin. Katselmusten pitäminen on kokemusta vaativaa työtä. Pätevän työntekijän saaminen edellyttää, että työsuhteesta tehdään toistaiseksi voimassaoleva. Henkilöstömitoituksen lähtökohtana on; - Iissä toimistopalveluihin lisätään 0,5 henkilötyövuotta - Muissa kunnissa toistopalveluiden valmiuksia parannetaan kehittämällä kuntien välistä yhteistyötä (ks. kohta 2.3 Toimistopalvelut) - Tarkastus- ja katselmustoimintaan palkataan kuntien yhteinen tarkastusinsinööri. Kunnat osallistuvat tarkastusinsinöörin kustannuksiin erikseen sovittavien osuuksien mukaisesti. Suunnitelmassa on oletettu, että tarkastusinsinöörin isäntäkunta on Pudasjärvi. Tämä asia ja kustannusjako tulee kuntien sopia keskenään. Esitetty rakennusvalvontojen henkilöstömitoitus on seuraava:

18 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 18(24) Taulukko 3. Esitys rakennusvalvontojen henkilömitoituksesta. Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yhteensä Tekninen henkilöstö nykyään 1,0 1,5 0,4 0,6 3,5 lisätarve* 0,2 0,5 0,15 0,15 1,0 Yhteensä 1,2 2,0 0,55 0,75 4,5 Toimistohenkilöstö nykyään 0,5 1,0 0,3 0,4 2,2 lisätarve 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Yhteensä 1,0 1,0 0,3 0,4 2,7 Yhteensä nykyään 1,5 2,5 0,7 1,0 5,7 lisätarve 0,7 0,5 0,15 0,15 1,5 Yhteensä 2,2 3,0 0,85 1,15 7,2 * Esitetty jako on ohjeellinen. Kunnat sopivat asiasta tarkemmin 2.6 Rakentamisen laadunohjaus Päävastuun rakentamisen laadusta kantaa se, joka rakennushankkeeseen ryhtyy, eli rakentaja. Pientalorakentajien laatu- ja tekninen tietämys on usein hyvin vähäistä eikä suunnittelijoiden ja valvojien osaamiseen kiinnitetä riittävästi huomioita. Lopputuloksen on usein virheitä, jotka paljastuvat vuosien kuluttua ja joita on vaikea korjata. Rakennusvalvonnan tehtävänä on tukea hyvää ja laadukasta rakentamista. Sen tulee vaatia osaamista ja oman valvonnan toteutumista. Sen tulee myös tarjota riippumatonta tietoa rakentajille, heidän suunnittelijoilleen ja valvojilleen niin, etteivät he ole markkinoilta saadun tiedon varassa. Rakentamistekniikka kehittyy koko ajan. Rakennusten energiatalousvaatimuksia tiukennetaan, rakennukset tehdään entistä tiiviimmiksi ja rakentamisen teknisiä ohjeita sekä määräyksiä muutetaan. Tässä kehityksessä tulee myös rakennusvalvontojen pitää tietonsa ajan tasalla. Laadunohjaus seutukuntayhteistyönä: Laadunohjauksen ensisijaisia kohderyhmiä ovat valvontaviranomaiset, paikkakunnilla toimivat suunnittelijat, valvojat ja kaavoittajat. Toimintamallina on kerran vuodessa pidettävät koulutus- ja keskustelutilaisuudet. Näissä käydään läpi ajankohtaisia asioita ja keskustellaan ongelmatilanteista. Koulutustapahtumaan kutsutaan mukaan ELY-keskuksen edustaja ja joku ulkopuolinen asiantuntija käsiteltävänä olevien aiheiden mukaisesti. Pientalo- ja loma-asuntorakentajat ovat vaikeasti tavoitettavissa oleva kohderyhmä. Heitä varten laaditaan sähköinen laadunohjauspaketti yhteiseen tietopankkiin kuntayhtymän tietojärjestelmään (ks. kohta; 2.2. Asiakaspalvelu ja palveluverkosto). Laadunohjauksen koordinaattorina toimii kuntien yhteinen tarkastusinsinööri.

19 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 19(24) Kuva 16. Rakennusvalvonnan laadunohjaus ja kehittäminen seutukuntayhteistyönä. 2.7 Päätösvaltakäytännöt ja rakentamista ohjaavat määräykset 2.8 Talous ja taksat Päätösvaltakäytännöissä ja rakentamista ohjaavissa kunnallisissa määräyksissä eli rakennusjärjestyksissä on kirjavuutta. Se johtuu enimmäkseen kuntien erityispiirteistä ja on siten perusteltua. Kuntien välinen vertailu on esitetty liitteellä 1. Päätösvaltakäytäntöjä esitetään muutettavaksi siten, että kaikissa kunnissa rakennustarkastaja myöntää kaikki rakentamiseen liittyvät luvat. Lautakuntakäsittelyä ei tarvita, koska rakennuslupa on myönnettävä kun Maankäyttö- ja rakennuslain ehdot täyttyvät. Rakennustarkastaja tarkastaa nämä asiat ja on paras taho päättämään luvan myöntämisestä. Rakennustarkastaja voi erityistapauksissa harkintansa mukaan esimerkiksi ympäristökuvallisista syistä viedä luvan lautakuntakäsittelyyn. Vaalan ja Utajärven rakennusjärjestyksiin lisätään rakennusoikeuden määrittäminen kaava-alueen ulkopuolisilla alueilla siten, että rakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Mikäli Vaala ja Utajärvi päättävät perustaa yhteislautakunnan, laaditaan yhteisen rakennuslautakunnan johtosääntö, rakennusjärjestykset yhdistetään ja päällekkäisyydet poistetaan. Kaikkien kuntien rakennusjärjestyksiin lisätään ohjeistuksia mm. hevostalleista, maneeseista, lumirakentamisesta ja aitojen tekemisestä. Rakennusvalvontojen taksat ja maksut ovat kaikissa kunnissa alhaiset. Niissä on huomattavasti korotustarvetta. Jos otetaan tavoitteeksi taloudellinen omavaraisuus ja mitoitetaan taksat niin, että pysytään Oulun seudun naapurikuntien taksatason alapuolella, voidaan maksuja korottaa seuraavasti:

20 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 20(24) 2.9 ATK-järjestelmät - Iissä maksuja voidaan korottaa enintään 100 % - Pudasjärvellä maksuja voidaan korottaa enintään 33 % - Vaalassa maksuja voidaan korottaa enintään 80 % - Utajärvellä maksuja voidaan korottaa enintään 120 % Näillä korotuksilla pysytään naapurikuntien taksatason alapuolella. Iissä ja Vaalassa päästään taloudelliseen omavaraisuuteen. Pudasjärvellä ja Utajärvellä jäädään hieman, noin 5-10 %, taloudellisesta omavaraisuustavoitteesta. Rakennustoiminnan elpyessä näissäkin kunnissa tavoite saavutetaan. Taksoja esitetään korotettavaksi pienin askelin vuosittain sitä mukaa, kun toiminta kehittyy suunnitelmassa esitettyyn suuntaan. Näin taksojen korotus on hyväksyttävissä, kun se tapahtuu rinnan palvelun ja laadunohjauksen paranemisen myötä. Oulunkaaren kuntien ATK-järjestelmien perusinfrastruktuuri on kunnossa. Kaikki yhteydet on rakennettu niin, että ATK-järjestelmien kehittämiseksi tarvitaan vain sovellusten ja lisenssien hankinta. Rakennusvalvontojen ATK-ohjelmistot kannattaa yhtenäistää. Se helpottaa ja edesauttaa kuntien yhteistyön kehittämistä. Seuraavassa taulukossa on esitetty miten ATK-ohjelmia tulisi yhtenäistää. Taulukko 4. Esitys kuntien rakennusvalvontojen ATK-ohjelmistojen kehittämisestä ja sen karkea hinta-arvio. Kunta Nykyinen ohjelmisto Esitys jatkosssenssi Karkea hinta-arvio (li- - ylläpito) alv. 0 % Ii Facta KuntaNet (* Pudasjärvi KuntaNet KuntaNet ei uusia kustannuksia Utajärvi KuntaNet KuntaNet ei uusia kustannuksia Vaala Pegasos KuntaNet (* (* = hinta-arvio, toimittajalta ei ole saatu määräaikaan mennessä tarjousta / kustannusarviota Rakennusvalvonnat käyttävät hyvin paljon myös paikkatieto-ohjelmia. Niissäkin on kirjavuutta, mutta kaikki käytössä olevat ohjelmat perustuvat Maanmittaushallituksen paikkatietoaineistoon. Nykyisin kunnilla käytössä olevista paikkatieto-ohjelmista ainakin MapInfolla ja ArcView:llä pystytään tekemään ristiin yksinkertaisia toimintoja kuten esimerkiksi rekistereiden päivittämisiä, mikä mahdollistanee kuntayhteistyön tekemisen. Tämä edellyttää kuitenkin tarkempia selvityksiä. Pitkällä tähtäimellä yhteistyön helpottamiseksi kannatta myös paikkatieto-ohjelmat yhtenäistää. Henkilöstön ei tarvitse opetella monen ohjelman käyttöä ja kunnille ei synny ylimääräisiä kustannuksia useamman ohjelman ylläpidosta. Seuraavassa taulukossa on esitetty paikkatietoohjelmistojen nykytilanne ja kehittämispolku.

21 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 21(24) Taulukko 5. Esitys kuntien paikkatieto-ohjelmien kehittämisestä ja se karkea hinta-arvio. Kunta Nykyinen paikkatietoohjelmistssenssi Esitys jatkos- Karkea hinta-arvio (li- - ylläpito) alv. 0 % Ii FactaGis MapInfo /vuosi Pudasjärvi MapInfo MapInfo ei uusia kustannuksia Utajärvi MapInfo MapInfo ei uusia kustannuksia Vaala ArcView MapInfo /vuosi

22 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 22(24) 3 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 3.1 Vaikutukset toimintaan ja laatuun Kuntien välisen yhteistyön lisääntymisen myötä toimintatavoissa tapahtuu yhtenäistymistä. Tämä helpottaa asiakkaiden asioimista ja antaa toiminnalle varmuutta. Henkilöstöresursoinnilla turvataan sekä toimistopalveluiden että tarkastus- ja katselmustoiminnan reaaliaikainen hoitaminen. Laadun ohjauksen seudullisella järjestelyllä parannetaan erityisesti pientalo ja vapaa-ajan asuntorakentamisen laatua. Esitetyllä järjestelyllä pystytään antamaan rakentajille ajantasaista, korkeatasoista, teknistä tietämystä. 3.2 Taloudelliset vaikutukset Rakennusvalvontojen menot seudulla ovat vuonna 2010 yhteensä euroa ja tulot euroa. Toimintaa katetaan verovaroin eurolla. Taloudellinen omavaraisuusaste on kunnissa keskimäärin 64 %. Henkilöstömitoituksen myötä menot nousevat euroon ja tulot nousevat esitetyillä taksakorotuksilla euroon. Taloudellinen omavaraisuusaste nousee 96 %:iin ja verovaroin jää katettavaksi enää euroa. Rakentamisen elpyessä vuoden 2010 tasosta, taloudellisessa omavaraisuusasteessa päästään 100 %:iin. Asiakkaan, erityisesti pientalo- ja vapaa-ajan asunnon rakentajan, kannalta laadun ohjauksen tuottama lisäarvo merkitsee säästöä. Kun tarkastellaan hankkeen elinkaarikustannuksia ottaen huomioon energiakulut, pitkäaikaiskestävyys, ylläpitokulut ja jälleenmyyntiarvo, voidaan arvioida, että syntyvä säästö on monikymmenkertainen verrattuna lupamaksun nousuun. Elinkaarikustannusten arvioiminen ja huomioon ottaminen vaatii asiantuntemusta. Pientalon rakennuttaja ei pysty sitä tekemään ilman ulkopuolista ammattiapua. Kun rakentamisen ohjaus keskitetään tässä suunnitelmassa esitetyllä tavalla seudun rakennustarkastuksille, saa pientalon, rakentaja / rakennuttaja riippumattoman, korkeatasoisen asiantuntijapalvelun erittäin edulliseen hintaan. Rakennusten elinkaarikustannuksista ja niiden vaikutuksista on viime vuosina tehty selvityksiä. Näiden perusteella voidaan todeta, että elinkaarikustannuksilla on huomattavasti suurempi merkitys mitä yleisesti luullaan. Esimerkiksi omakotitalojen elinkaarikustannusten erot, jotka johtuvat teknisestä ja laadullisesta toteuttamistavasta, saattavat olla useita kymmeniä tuhansia euroja. Tavoitteena on pitää rakennusvalvontataksat Oulun seudun kuntien taksojen alapuolella ja pyrkiä toiminnassa taloudelliseen omavaraisuuteen.

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma Tarkastusinsinööri Timo Laitinen 24.5.2012 Rakennusvalvonnan tehtävät Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta.

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus 6.1.12 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toimialan toiminnan kuvaus Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueet ovat yhteiset palvelut, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja pysäköinninvalvonta. Yhteisiin

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2015 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2015 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2015 1 AIKA 18.11.2015 klo 16:00 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Liite 1. A. Ympäristötoimen toimintaohjelma 2016 2018. Kehitysohjelma Ympäristösuojelu

Liite 1. A. Ympäristötoimen toimintaohjelma 2016 2018. Kehitysohjelma Ympäristösuojelu Liite 1. A. Ympäristötoimen toimintaohjelma 2016 2018 Kehitysohjelma Ympäristösuojelu Muuttuvan toimintaympäristön myötä ympäristöasiat tulevat jatkossa yhä tärkeämmiksi ja merkittävimmiksi laaja-alaisiksi

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.9.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.9.2014 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen

Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen Ympäristöterveydenhuolto ja Ympäristönsuojelu Lappeenranta, Joutseno, Taipalsaari, Savitaipale, Suomenniemi, Lemi, Luumäki, Ylämaa Alue Lappeenranta, Joutseno,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 4532/10.03.00/2012 197 Oikaisuvaatimus katselmuspöytäkirjaan ja määräykseen, 49-50-15-12, Katri Valan tie 12, 02660 Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Juvalainen

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA

LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA KÄRKÖLÄ, LAHTI, NASTOLA Yhteneväinen ennakoitava lupakäsittely ja katselmusmenettely Yhteinen, kattava ohjeistus kotisivuilla ja paperimuodossa

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta työryhmä

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta työryhmä Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta työryhmä Työryhmän II-kokous 5.11.2013 Toimialakohtaisten toimitettujen aineistojen esittely Arttu Tuominen Tausta-aineisto Kunta Asukkaita v.2012 Maa-pinta-ala

Lisätiedot

Teknisten palvelujen seutuyhteistyö. Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere

Teknisten palvelujen seutuyhteistyö. Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere Teknisten palvelujen seutuyhteistyö Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere TEKPAn tavoitteet seutustrategiassa Tavoite Seudun suurista

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Hallinto, henkilöstö,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 15.04.2013 Sivu 1 / 1 1734/02.07.00/2013 33 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Matti Tausalle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastorakennuksen ja tuotantotilan rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 12.03.2012 Sivu 1 / 1 1134/02.07.00/2012 23 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN Rakennusvalvonta valvoo Maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen sekä rakennusjär jestyksen ja kaa vamääräys ten noudattamista rakentamises sa. Toiminnan tavoitteena

Lisätiedot

Asikkalan, Sysmän ja Padasjoen rakennusvalvontojen yhteistyöpalaveri

Asikkalan, Sysmän ja Padasjoen rakennusvalvontojen yhteistyöpalaveri MUISTIO 14.3.2013 Asikkalan, Sysmän ja Padasjoen rakennusvalvontojen yhteistyöpalaveri Aika: 14.3.2012 klo 13.00-14.00 Paikka: Asikkala, teknisen toimen tilat Läsnä: Tapio Tonteri Asikkalan kunta, rakennustarkastaja,

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivät 28.01.2010 Oulu Maaseudun rakentamisen ohjaus ja erityispiirteitä rakennusvalvonnan kannalta

Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivät 28.01.2010 Oulu Maaseudun rakentamisen ohjaus ja erityispiirteitä rakennusvalvonnan kannalta Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivät 28.01.2010 Oulu Maaseudun rakentamisen ohjaus ja erityispiirteitä rakennusvalvonnan kannalta Raahen kaupunki Rakennusvalvonta Harry Sanaksenaho johtava rakennustarkastaja

Lisätiedot

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri TAVOITTEENA TURVALLINEN JA TERVEELLINEN RAKENNUS Rakennuksen kosteuslähteet

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015. Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015. Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015 Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.06.2015 83 Valmistelija: rakennus- ja ympäristövalvonnan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

yms. YHTEENSÄ 7,0 htv 468 499 468 499 432 176 413 579 394 242 LUPATULOT 171200 rakennusvalvonta ympäristövalvonta yksityistiet

yms. YHTEENSÄ 7,0 htv 468 499 468 499 432 176 413 579 394 242 LUPATULOT 171200 rakennusvalvonta ympäristövalvonta yksityistiet RAJUSU 2013 kustannusten jako; lupam~rät, asukasluku, yksityistie kilometrit YHTEENSÄ 7,0 htv (henkilötyövuosi) MENO HALLINTO 14,16 % 58 111 ymp. päällikkö 0,45 htv sihteerit 0,3 htv kokouskulut ltk +

Lisätiedot

Rakennusfoorum 4.2.14

Rakennusfoorum 4.2.14 Rakennusfoorum 4.2.14 Lauri Jääskeläinen Rakennusvalvonnan näkökulma Mikä ei nyt toimi? i? Julkisen rakennusvalvonnan taso vaihtelee Organisointi kirjavaa Valitusoikeuksien vaihtelu säännöstasolla Taksat

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015. Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015. Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.06.2015 83 Valmistelija:

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1196/02.07.00/2013 21 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle varastohallin rakentamista varten, kortteli 85128 tontti 8 Valmistelijat / lisätiedot: Pulkkinen

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 58 Asianro 1163/00.01.00/2014 Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen uusiminen historia 22.10.2014 56: Pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuden

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 26.1.2005 5) Voimaatulo 01.01.2002 1 Toimiala, kokoonpano ja vastuualue Rakennuslautakunnan yleisenä tehtävänä on rakennustoiminnan ja

Lisätiedot

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa.

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa. Lapin 25. kylätoimintapäivät 12. 13.10.2013 Levi, Hotelli Hullu Poro - Rakentamalla jo olemassa oleviin kyliin ja niiden yhteyteen helpotetaan palvelujen ja teknisten järjestelmien tehokasta ja edullista

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 11.3.2015 14 ympa liite 2 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.5.2015 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1 RAKENTAJAILTA Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen 13.1.2010 Rakentajailta 1 OMA KOTI UNELMAAKO Akan otossa ja auton ostossa ei terveellä järjellä ole mitään tekemistä Näin ei pidä edetä

Lisätiedot

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Kokouskutsu 3/2015 1 (1) 6 Asianro 6855/02.05.00.00/2015 Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 8.11.2011 92 ympa liite 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.1.2012 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 2 YLEISTÄ EU:n tasolla eräs perusvaatimuksia on kilpailun esteiden poistaminen sekä tavaroiden

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 23.09.2013 Sivu 1 / 1 3983/02.07.00/2013 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö

Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö 1 (8) Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Voimaantulo: 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 JÄMSÄN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 3 Yleistä 3 1 Säännön soveltamisala 3 Valvontatoimen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16 Kokousaika 23.02.2011 klo 15.15-16.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi 18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi Toimielin Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Ympäristölautakunta hyväksynyt 7.10.2014 Voimaantulopäivä 6.11.2014 1 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Ympäristötoimen johtosääntöön sidottujen erityistehtävien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Hyvin suunniteltu on melkein tehty Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Perusmaksut vuodessa (vanha taksa suluissa):

Perusmaksut vuodessa (vanha taksa suluissa): Kunnanhallitus 164 27.10.2014 Kunnanhallitus 184 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 45 09.12.2014 Vesimaksutaksan tarkistaminen 2015 169/02.05.00/2011 Kh 27.10.2014 164 Kyyjärven kunnan voimassaolevaa vesimaksutaksaa

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1195/02.07.00/2013 20 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Risorius Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastohallirakennuksen rakentamista varten, kortteli 85128 Valmistelijat

Lisätiedot

YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA

YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA Maankäytön ja rakentamisen neuvottelupäivä Lahti 18.11.2014 Ympäristöministeriön 18.3.2014 asettamaa työryhmä Tehtävänä on valmistella esitys rakennusvalvontatoimen toiminta-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE NYKYTILANNE VAIHTOEHTO 1: KULJETUSTEN YHDISTELY OSTOPALVELUNA VAIHTOEHTO 2: KEHITETÄÄN NYKYISTÄ TOIMINTAMALLIA ILMAN KULJETUSTEN YHDISTELYÄ KUNTALAINEN Asiakas tilaa

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä on Oulun kaupunginhallituksen päätös 15.12.2009.

Esityslistan liitteenä on Oulun kaupunginhallituksen päätös 15.12.2009. Yhtymähallitus 64 21.04.2010 Yhtymähallitus 110 28.06.2010 Puhelinkilpailutus/Puhelinvaihde YhtHall 64 21.4.2010 Valmistelijat kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo (puh. 040-7400 978) ja hankintapäällikkö

Lisätiedot

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Yksityiskohtainen esittely Sisältö Pientalonlaadun kokonaisuuden yleisesittely Seudullisen rakentamisen ja asumisen palvelun yleisesittely Seudullisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 6440/10.03.00/2011 33 Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaavan työnjohtajan hyväksymisen peruuttamista koskevasta valituksesta, lupatunnus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimassa oleva 5 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Tässä säädetyn lisäksi viranhaltijoiden ratkaisuvallasta määrätään myös henkilöstösäännössä,

Lisätiedot

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki Rakennusvalvonta, Järvenpää p. 0403152581 Järvenpään kaupunki Tekijä, muokkaa Perustyylissä

Lisätiedot

Kuikan ja Nyrölän alueen kyläselvitys. Kyläilta klo 18-19:30 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho

Kuikan ja Nyrölän alueen kyläselvitys. Kyläilta klo 18-19:30 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho Kuikan ja Nyrölän alueen kyläselvitys Kyläilta 29.10.2015 klo 18-19:30 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho Kyläselvitysten tausta ja tavoitteet JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVA Sikomäentie Kuikantie

Lisätiedot

Laadun kehittäminen Utajärven kunnassa. Hyvinvointivastaava Laatupäällikkö Hannele Karhu 10.3.2015

Laadun kehittäminen Utajärven kunnassa. Hyvinvointivastaava Laatupäällikkö Hannele Karhu 10.3.2015 Laadun kehittäminen Utajärven kunnassa Hyvinvointivastaava Laatupäällikkö Hannele Karhu 10.3.2015 Perustietoja Utajärvestä Sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, n. 58 km Oulusta itään Pinta-ala on

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristölautakunta

Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen ja ympäristölautakunta Koulutustilaisuus 13.3.2013, Karkkilasali Taina Saari vs. vastaava rakennustarkastaja organisaatio Vastaava rakennustarkastaja Nicole Ahtokivi hoitovapaalla Vs. vastaava

Lisätiedot