Rakentamiskäytäntöjen ja niihin liittyvien palvelujen kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentamiskäytäntöjen ja niihin liittyvien palvelujen kehittäminen"

Transkriptio

1 Rakentamiskäytäntöjen ja niihin liittyvien palvelujen kehittäminen Tietoja Pvm. Oulunkaaren kuntayhtymä

2 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 2(24)

3 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 3(24) SISÄLLYSLUETTELO 1 NYKYTILANNE Yleistietoja kunnista Rakentaminen kunnittain Talous ja taksa-asioita Päätösvaltakäytännöt Nykytilan yhteenveto ja johtopäätökset KEHITTÄMISSUUNNITELMA Organisaatiomalli ja toimintaperiaate Asiakaspalvelu ja palveluverkosto Toimistopalvelut Katselmustoiminta Henkilöstö Rakentamisen laadunohjaus Päätösvaltakäytännöt ja rakentamista ohjaavat määräykset Talous ja taksat ATK-järjestelmät VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutukset toimintaan ja laatuun Taloudelliset vaikutukset YHTEENVETO JA EHDOTUS JATKOTOIMENPITEISTÄ...23

4 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 4(24) JOHDANTO Kunnallinen rakennusvalvonta on haasteiden edessä. Talouden kiristyessä kuntien säästötoimet vaikuttavat myös rakennusvalvontoihin. Tämän vuoksi rakennusvalvontojen toimintatapoja ja rakentamisen ohjauskäytäntöjä on tarpeen kehittää jatkuvasti, jotta rakentamisen laatu ja rakennusvalvonnan palvelu voidaan varmistaa. Rakentamisen laadussa on Suomessa tehty menneinä vuosikymmeninä virheitä. Siitä ovat osoituksena kosteus- ja homevaurioiset rakennukset, joita on paljon ja niitä ilmenee jatkuvasti lisää. Tämä asia korostuu entisestään tulevaisuudessa, kun rakennuksista tehdään entistä energiatehokkaampia ja tiiviimpiä. Rakennusvalvontojen tehtävänä on riippumattoman tiedon välittäminen rakentajille, heidän suunnittelijoilleen ja valvojilleen niin, että rakentamisen laatu saadaan varmistettua. Tämän suunnitelman tarkoituksena on selvittää Oulunkaaren kuntien nykyiset rakennusvalvonnan ja -neuvonnan tuottamistavat sekä laatia ehdotus näiden palvelujen järjestämisestä. Oulunkaaren seudulla Iin ja Pudasjärven kunnat ovat hoitaneet rakennusvalvonnan ja siihen liittyvät tehtävät itsenäisesti ilman kuntien välistä yhteistyötä. Vaalan ja Utajärven kunnilla on yhteinen rakennustarkastaja. Tämän myötä Vaala ja Utajärvi ovat käynnistäneet jo kuntayhteistyön rakennustarkastuksen toimialalla. Tässä suunnitelmassa asetetaan erityinen painoarvo kuntien välisten yhteistyömuotojen kehittämiseen. Suunnittelutyön teettäjä on Oulunkaaren kuntayhtymä. Suunnittelutyön ohjausryhmässä on edustettuna kuntien tekniset johtajat ja rakennustarkastajat. Konsulttina on toiminut Insinööritoimisto Liidea Oy. Oiva Rantala vs. tekn. johtaja Pudasjärvi Eero Talala vs. rakennustarkastaja Pudasjärvi Juha Airaksinen tekn. johtaja Vaala Ilkka Lyttinen rakennustarkastaja Vaala Juhani Harjula rakennustarkastaja Ii Markku Vitikka tekn. palvelujohtaja Ii Jouni Jurva tekn. johtaja Utajärvi Topi Hyötylä projektipäällikkö Liidea Oy Marko Mäenpää projektisihteeri Liidea Oy

5 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 5(24) TAVOITE Työssä selvitetään nykyiset rakennusvalvonnan ja - neuvonnan tuottamistavat ja niihin liittyvien palvelujen nykytila Oulunkaaren kuntayhtymän jäsenkunnissa Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala. Lisäksi laaditaan ehdotus näiden palvelujen asiakaslähtöiseksi kehittämiseksi. Selvityksen tavoite on etsiä kohdealueelle laadullisesti paras ja kustannustehokkain toteuttamistapa rakennusvalvonnan ja -neuvonnan palvelujen tuottamiseksi. Tavoitteena on luoda Oulun kaaren kuntiin rakennusvalvonta, joka edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä sekä hoitaa lainmukaiset viranomaistoiminnat. Rakennusvalvonta tarjoaa laadukasta palvelua seudun asukkaille, rakentajille ja elinkeinoelämälle ottaen huomioon kunkin kunnan erityispiirteet ja yleinen etu. Rakennusvalvonnan tehtävänä on neuvoa ja ohjata rakentajia ja käsitellä rakentamisen luvat sekä osaltaan valvoa ja ohjata rakentamisen ja kaavoituksen toteuttamista. Rakennusvalvonta valvoo myös osaltaan rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa siten, että kuntalaisille turvataan terveellinen, viihtyisä ja turvallinen elinympäristö. Rakennusvalvonnan taloudelle asetetaan tavoitteeksi pysyä Oulun ympäryskuntien keskiarvossa. Lisäksi talouden tavoitteeksi asetetaan taloudellinen omavaraisuus ainakin normaaleissa suhdannetilanteissa. Toisin sanoen rakennusvalvonnan tulee kattaa tuloillaan menonsa. Tämä korostaa rakennusvalvonnan toiminnallista itsenäisyyttä ja on käytännössä sen kehittymisen edellytys.

6 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 6(24) 1 NYKYTILANNE 1.1 Yleistietoja kunnista Oulunkaaren kuntayhtymään kuuluu neljä Oulun ympäristökuntaa: Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala. Yli-Iin kunta ei ole enää kuntayhtymän jäsen Oulun kanssa tehtävän kuntaliitoksen vuoksi. Simon kunnan kanssa on sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöselvitys käynnissä. Kuntayhtymän tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, seudullisen kuntapalvelutoimiston (talous-, henkilöstö- ja atk-) palvelujen sekä kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen (esim. elinkeinoneuvonta) tuottaminen. Kuntayhtymä toimii myös alueiden kehittämisestä annetun lain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien tarkoittamana seutukunnan yhteistyöorganisaationa. Oulunkaaren neljä kuntaa poikkeaa toisista mm. kuntakoossa, asukasluvussa ja yhdyskuntarakenteessa. Seuraavassa taulukossa on esitetty kuntien asukasluvut vuosina 2008 ja. Taulukko 1. Oulunkaaren kuntien asukasluku vuosina 2008 ja (Lähde: Tilastokeskus) Kunta Asukasluku 2008 Muutos Ii Pudasjärvi Vaala Utajärvi Yhteensä Kuntien erot näkyvät myös rakennusvalvonnoissa ja niiden käytettävissä olevissa resursseissa ja tästä johtuen toimintatavoissa. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto kunnittain rakennusvalvontojen henkilöstömäärästä henkilötyövuosina (htv). Taulukko 2. Oulunkaaren rakennusvalvontojen henkilömäärät henkilötyövuosina. Henkilöstö Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yhteensä Tekninen henkilöstö 1,0 1,5 0,4 0,6 3,5 Toimistotyöntekijät 0,5 1,0 0,3 0,4 2,2 Rakennusvalvonnan henkilöstö yhteensä 1,5 2,5 0,7 1,0 5,7 1.2 Rakentaminen kunnittain Rakentamisen vilkkautta ja rakennusvalvonnan työn määrää voidaan kuvata rakennus- ja toimenpidelupien määrällä, sekä myönnettyjen rakennuslupien kerros-neliömäärillä.

7 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 7(24) Oulunkaaren kunnissa myönnettiin rakennus- ja toimenpidelupia vuonna yhteensä 701 kappaletta. Taulukossa on esitetty jakauma kunnittain sekä arvio lupakehityksestä vuosille 2010 ja Vuodelle 2011 lupamäärien on arvioitu kasvavan Iissä noin 10 ja Utajärvellä sekä Vaalassa noin 5 prosenttia vuoden tasosta Rakennuslupien ja toimenpidelupien määrä Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala arvio 2010 arvio 2011 Kuva 1. Rakennus- ja toimenpidelupien määrä Oulunkaaren kunnissa. Vuonna myönnettiin Oulunkaaren kunnissa yhteensä 86 omakotitalolle rakennuslupa. Kunnittain jakautuma ja lupakehitys on seuraava Uusien omakotitalojen rakennuslupien määrä Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala arvio 2010 arvio 2011 Kuva 2. Uusille omakotitaloille myönnetyt luvat vuonna ja arvio vuosina Rakennuslupien käsittelyn lisäksi rakennusvalvontoja työllistävät mm; - suunnittelutarveratkaisut - poikkeamisluvat - ilmoitukset - maisematyöluvat Myönnettyjen rakennuslupien kokonaiskerrosala Oulunkaaren kunnissa oli vuonna kerrosneliömetriä. Kunnittain tilanne on seuraava.

8 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 8(24) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Myönnettyjen rakennuslupien kokonaiskerrosala (1 000 k m2) 23,0 21,0 21,0 18,0 17,2 15,8 15,0 12,0 9,0 10,3 8,0 7,0 arvio 2010 arvio 2011 Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Kuva 3. Myönnettyjen rakennuslupien kokonaiskerrosala vuonna ja arvio vuosina Myönnettyjen rakennuslupien kokonaiskerrosala seudulla asukasta kohti on 2,12 kerrosneliötä / asukas. Kuntakohtainen suhdeluku on seuraava. 4,0 3,5 Myönnettyjen rakennuslupien kokonaiskerrosala asukasta kohti 3,4 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,3 1,8 2,4 0,0 Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Kuva 4. Myönnettyjen rakennuslupien kokonaiskerrosala asukasta kohti vuonna. 1.3 Talous ja taksa-asioita Taloudellisella omavaraisuusasteella kuvataan rakennusvalvonnan tulojen ja menojen suhdetta. Keskimääräinen omavaraisuusaste seudulla oli vuonna 0,57. Vuonna 2010 omavaraisuusaste on arvion mukaan 0,64 ja vuonna ,65. Taloudellisen omavaraisuusasteen rajanveto ei ole aivan tarkka, koska rakennusvalvontatyötä tehdään paljon muun työn ohella. Tällöin kustannusten jako rakennusvalvonnan ja muun työn kesken ei välttämättä vastaa todellista tilannetta. On huomioitavaa, että Iin kunnassa vanhat eläkkeet nostavat rakennusvalvonnan menoja ja vuoden menoja erityisesti vuonna eläkkeelle jääneen rakennustarkastajan kolmen työkuukauden ja neljän lomakuukauden palkkakulut (uusi rakennustarkastaja aloitti vuoden alussa). Pudasjär-

9 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 9(24) vellä menoja nostavat sairauslomasijaisuudet. Tästä syystä omavaraisuusaste vuosina 2007 ja 2008 antaa todellisemman kuvan Iin ja Pudasjärven rakennusvalvonnan taloudellisesta omavaraisuusasteesta. Keskimääräinen omavaraisuusaste Oulunkaaren kunnissa oli vuonna ,57 ja vuonna ,59. Taloudellinen omavaraisuusaste 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala arvio 2010 arvio 2011 Kuva 5. Rakennusvalvontojen taloudellinen omavaraisuusaste vuosina 2007 sekä arvio vuosina 2010 ja Rakennuslupien hinnoittelussa on eroja kunnittain. Seuraavassa taulukossa on vertailtu 220 neliömetrin omakotitalon rakennuslupien hintoja. Vertailussa on mukana vain kuntien ilmoittama päärakennuksen rakennusluvan hinta. Keskimääräinen hinta Oulun kaaren kunnissa oli vuonna 345 euroa ja vuonna euroa m2 omakotitalon rakennusluvan hinta ilman talousrakennusta Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala 2010 Kuva 6. Uuden 220 neliömetrin omakotitalon rakennusluvan hinta vuonna ja Oulunkaaren kuntiin verrattuna Oulun seudulla rakennusluvat ovat huomattavasti korkeammat. 220 neliömetrin omakotitalon rakennusluvan hinnat ovat keskimäärin 718 euroa. Vuonna 2008 keskimääräinen hinta oli 678 euroa. Vastaavasti Kuusamossa 220 neliömetrin omakotitalon rakennusluvan hinta on 612 euroa. Seuraavassa taulukossa on esitetty Oulun seudun rakennuslupien hinnat kunnittain.

10 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 10(24) k m2 omakotitalon rakennusluvan hinta Oulun seudulla Hailuoto Kiiminki Muhos Lumijoki Oulu keskiarvo Kuva 7. Uuden 220 neliömetrin omakotitalon rakennusluvan hinta Oulun seudun kunnissa. 100 neliömetrin loma-asunnon rakennusluvan keskimääräinen hinta Oulun kaaren kunnissa oli vuonna 286 euroa ja vuonna euroa. Kuusamossa vastaavan rakennusluvan hinta on 420 euroa m2 loma asunnon rakennusluvan hinta Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Kuva 8. Uuden 100 neliömetrin loma-asunnon rakennusluvan hinta Oulunkaaren kunnissa vuosina ja Vaikka kuntien ilmoittamat rakennusvalvontatyön menot eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska työtä tehdään paljon muun työn ohella, vertailtiin kuntien rakennusvalvonnan menoja suhteessa asukkaisiin, rakennus- ja toimenpidelupiin sekä rakentamisen kokonaiskerrosalaan. Oulunkaaren kuntien rakennusvalvonnan menot asukasta kohden olivat vuonna 13,3 /asukas. Vaalan kunnan ilmoittamista rakennusvalvonnan menoista on vähennetty Utajärven kunnan ostama osuus euroa. Iin kunnan rakennusvalvonnan menoja nostavat vanhat eläkkeet ja Pudasjärvellä sairauslomasijaisuudet.

11 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 11(24) Rakennusvalvonnan menot asukasta kohti 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 16,3 14,5 11,7 10,5 Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala* Kuva 9. Rakennusvalvonnan menot asukasta kohden vuonna. Kuntien rakennusvalvonnan nettomenot asukasta kohden olivat Oulunkaaren kunnissa vuonna 6,0 /asukas. Rakennusvalvonnan nettomenot asukasta kohti 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 7,7 7,2 5,9 3,4 Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala* Kuva 10. Rakennusvalvonnan nettomenot asukasta kohti vuonna. Oulunkaaren kuntien rakennusvalvonnan menot myönnettyä rakennus- ja toimenpidelupaa kohden olivat vuonna 465 /lupa. Iin kunnan rakennusvalvonnan menoja nostavat vanhat eläkkeet ja Pudasjärvellä sairauslomasijaisuudet Rakennusvalvonnan menot rakennus ja toimenpidelupaa kohti Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Kuva 11. Rakennusvalvonnan menot rakennus- ja toimenpidelupaa kohti vuonna.

12 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 12(24) Kuntien rakennusvalvonnan nettomenot myönnettyä rakennuslupaa kohden olivat Oulunkaaren kunnissa vuonna 216 /lupa Rakennusvalvonnan nettomenot rakennus ja toimenpidelupaa kohti Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Kuva 12. Rakennusvalvonnan nettomenot rakennus- ja toimenpidelupaa kohti vuonna. Oulunkaaren kuntien rakennusvalvonnan menot myönnettyjen lupien kokonaiskerrosalaa kohden olivat vuonna 5,6 /k-m 2. Iin kunnan rakennusvalvonnan menoja nostavat vanhat eläkkeet ja Pudasjärvellä sairauslomasijaisuudet. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Rakennusvalvonnan menot rakentamista (k m2) 7,2 kohti 6,6 4,5 4,2 Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala* Kuva 13. Rakennusvalvonnan menot rakentamista (k-m 2 ) kohti vuonna.

13 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 13(24) Kuntien rakennusvalvonnan nettomenot myönnettyjen lupien kokonaiskerrosalaa kohden olivat Oulunkaaren kunnissa vuonna 2,5 /k-m 2. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Rakennusvalvonnan nettomenot rakentamista (k m2) kohti 3,4 1,9 3,1 1,7 Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala* Kuva 14. Rakennusvalvonnan nettomenot rakentamista (k-m 2 ) kohti vuonna. 1.4 Päätösvaltakäytännöt Päätösvaltakäytännöissä ja rakentamista koskevissa määräyksissä on kirjavuutta. Suurelta osin erot selittyvät kuntien erilaisuudella. Joitakin asioita on kuitenkin syytä yhtenäistää ja yksinkertaistaa. Rakennusjärjestysten, johtosääntöjen ja delegointipäätösten vertailu on esitetty liitteillä 1 ja Nykytilan yhteenveto ja johtopäätökset Aluerakenne; Vaala ja Utajärvi ovat lähellä toisiaan ja ovat ominaispiirteiltään Oulujoki- Oulujärvi leimautuneita. Ne muodostavat luonnollisen yhteistyöalueen. Ii ja Pudasjärvi ovat etäällä ja ne poikkeavat ominaispiirteiltään muista kunnista. Niiden etäisyydet rajoittavat myös jonkin verran yhteistyömahdollisuuksia. Päätösvaltakäytännöt ja rakentamista koskevat määräykset ja ohjeet; Johtosäännöt, delegointipäätökset ja rakennusjärjestykset ovat kirjavia toisiinsa verrattuna. Niitä on syytä yhtenäistää jonkin verran ottaen kuitenkin huomioon kuntien erityispiirteet. Rakentamisen laadunohjaus; Kaikkien kuntien rakennusvalvonnat ovat yksimielisiä siitä, että rakentamisen laadunohjaus ei toimi tyydyttävästi nykymuodossaan. Sitä tulee kehittää kuntien yhteistyönä.

14 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 14(24) Toimistopalveluiden henkilöresurssit; Henkilöresurssit ovat alimitoitettuja ja varajärjestelyt puutteellisia. Henkilöresursseja kannattaa tarkastella kokonaisuutena ottaen huomioon, että toimistopalvelutyötä voidaan tehdä etätyönä, kun järjestelmät ovat yhteneväisiä. Katselmustoiminnan henkilöresurssit; Kaikilla kunnilla on huomattavan paljon katselmuksia pitämättä. Tämä johtuu siitä, että rakentajat eivät välttämättä aina osaa pyytää katselmuksia ja myös siitä, että rakennustarkastajilla ei asian valvontaan riitä aikaa. Katselmusten jäämä kannattaa purkaa kuntien yhteistyönä ja kehittää sen jälkeen katselmustoimintaa niin, että jäämää ei enää synny.

15 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 15(24) 2 KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.1 Organisaatiomalli ja toimintaperiaate Suunnitelman lähtökohtana on, että kunnat jatkavat nykyisillä organisaatiorakenteillaan itsenäisinä rakennusvalvontoina. Vaihtoehtona on Vaalan ja Utajärven muodostama yhteislautakunta. Tällöin Ii ja Pudasjärvi jatkaisivat nykyisillä organisaatioillaan. Mikäli Vaala ja Utajärvi päättävät perustaa yhteislautakunnan, - lautakunta on Vaalan kunnan rakennuslautakunta - rakennustarkastaja on Vaalan rakennustarkastaja - lautakunnalle laaditaan johtosääntö, jonka molemmat kunnan hyväksyvät. Lautakunnassa on molempien kuntien edustus. Vaalan ympäristölautakunnan johtosäännöstä poistetaan rakennusvalvontaa koskevat asiat. - kuntien rakennusjärjestykset yhdistetään ja sisältö yhtenäistetään ottaen huomioon kuntien erityispiirteet. - yhteislautakunta aloittaa toimintansa nykyisillä henkilöjärjestelyillä. Myöhemmin, kun henkilövaihdoksia tapahtuu, tulee pyrkiä keskittämään rakennusvalvonnan henkilöstö Vaalan lautakunnan alaisuuteen. Toimipaikat voivat olla nykyiset. Tämä on palvelun kannalta järkevää. - yhteislautakunnan talousarvio on Vaalan kunnan talousarviossa. Utajärvi maksaa erikseen sovittavan osuutensa Vaalalle vuosittain, joko toteutuman mukaan tilinpäätöstietojen perustella tai toimintavuoden kuluessa kolmen vuoden keskiarvona laskettuna. Ii ja Pudasjärvi: - Pudasjärvellä rakennuslautakunnan toimivalta ja tehtävät on määritelty teknisen toimen johtosäännössä, joka on vuodelta Iissä rakennusvalvonnan tehtävät on määritelty kunnan hallintosäännöissä. Valvontajaos järjestää kunnan rakennusvalvontapalvelut. Kunnan hallintosääntöä ollaan uudistamassa. Rakennusvalvonta tulee uudistuksessa olemaan omana jaostona teknisessä lautakunnassa. Rakennusvalvontatyöryhmä: Kehittämistä koordinoimaan perustetaan rakennusvalvontatyöryhmä, jossa ovat edustettuina kuntien rakennustarkastajat ja siihen kutsutaan mukaan ELY-keskuksen edustaja. Työryhmä pitää kokouksia säännöllisesti, esimerkiksi neljännesvuosittain. Kokouksissa käsitellään ja vaihdetaan kokemuksia ainakin seuraavista teemoista: - Rakentamisen kehitysnäkymät - Lupa- ja katselmustoiminta / erikois- ja ongelmatapaukset - Talous- ja taksa-asiat - Tekniset asiat - Korjausrakentaminen - Laadun ohjaus - Henkilöresurssit - Palautteet

16 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 16(24) Kuva 15. Organisaatiomalli ja toimintaperiaate. 2.2 Asiakaspalvelu ja palveluverkosto 2.3 Toimistopalvelut Asiakkaiden palvelupisteitä on tällä hetkellä jokaisessa kunnassa yksi, kunnanvirastoissa. Palveluverkostoa ei tästä voida harventaa, koska etäisyydet muodostuisivat liian pitkiksi. Asiakaspalvelun saatavuutta ja palvelutasoa parannetaan kehittämällä sähköistä palvelua. Oulunkaaren kunnille tehdään yhteinen tietopankki Oulunkaaren kuntayhtymän tietojärjestelmään. Jokaisen kunnan kotisivulta tehdään linkkiyhteys tietopankkiin, josta on saatavana seuraavat tiedot: - kuntien yhdyshenkilöt - kuntien rakennusjärjestykset ja päätösvaltakäytännöt - tiedot uusista, rakennettavaksi tulevista kaavahankkeista - hakemuslomakkeet täyttö- ja palautusohjeineen - rakennusvalvontojen taksat - laadunohjaukseen liittyvät asiat Toimistopalvelujen henkilöresurssit ovat Iissä selvästi muita kuntia pienemmät (ks. nykytila, taulukko 2) työmääriin suhteutettuna. Toimistopalveluja hoitaa henkilö, joka tekee muita töitä puolet ajastaan. Työntekijä tulisi siirtää kokoaikaisesti rakennusvalvonnan töihin. Em. puolen henkilötyövuoden lisäyksellä henkilöresurssit toimistopalveluissa seudullisesti ovat 2,7 henkilötyövuotta, jota voidaan pitää riittävänä. Palvelun varmistamiseksi poikkeustapauksissa ja loma-aikoina esitetään, että toimistopalveluissa aletaan tehdä seutuyhteistyötä etätyönä. Tämä edellyttää, että ATK-järjestelmät ja toimistokäytännöt yhtenäistetään. Arvio ATKjärjestelmien yhtenäistämisestä on esitetty kappaleessa 2.9. Toimistopalvelujen yhteistyö käynnistetään ensi vaiheessa pareittain siten,

17 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 17(24) 2.4 Katselmustoiminta 2.5 Henkilöstö että pareina ovat Pudasjärvi ja Ii sekä Vaala ja Utajärvi. Myöhemmin yhteistyötä laajennetaan siten, että kaikki kunnat ovat yhdessä yhteistyöverkossa. Kaikissa kunnissa katselmustoiminnassa on ongelmia. Ne johtuvat sekä henkilöresurssien puutteesta, että asiakkaiden tietämättömyydestä. Rakentajat eivät aina tiedä, että katselmusten pyytäminen on heidän velvollisuutensa tai ovat välinpitämättömiä sen suhteen, koska kukaan ei siihen puutu eikä siitä seuraa mitään. Tilanne edellyttää toiminnan kehittämistä. Katselmusten reaaliaikaisella hoitamisella on juridisen vaikutuksen lisäksi vaikutusta myös kunnan kiinteistöverotuloihin. Katselmustoimintaan tarvitaan henkilöresursseja ja niitä saadaan parhaiten sekä taloudellisimmin kuntien yhteistyönä. Kunnat palkkaavat yhdessä viranhaltijan, esimerkiksi tarkastusinsinöörin katselmustoimintaan. Kunnat sopivat keskenään mikä on tarkastusinsinöörin työnantajakunta. Muut kunnat sitoutuvat maksamaan osuutensa tälle kunnalle erikseen sovittavien osuuksien mukaisesti. Käytännössä katselmusten pitäjän, tarkastusinsinöörin työ järjestellään niin, että hän tekee tietyn määräajan (esim. kolme kuukautta) työtä yhdessä kunnassa ja siirtyy sen jälkeen seuraavaan. Hänen työpaikkansa määritellään aina kunnan vaihduttua. Kunnittain voidaan sopia myös henkilöistä ja tapauksista riippuen muunkinlaisesta työnjaosta. Jos katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, että tarkastusinsinööri tekee kunnassa normaalia rakennusvalvontatyötä ja vapauttaa varsinaisen rakennustarkastajan katselmustoimintaan, on se mahdollista sopia näinkin. Katselmusten pitäminen on kokemusta vaativaa työtä. Pätevän työntekijän saaminen edellyttää, että työsuhteesta tehdään toistaiseksi voimassaoleva. Henkilöstömitoituksen lähtökohtana on; - Iissä toimistopalveluihin lisätään 0,5 henkilötyövuotta - Muissa kunnissa toistopalveluiden valmiuksia parannetaan kehittämällä kuntien välistä yhteistyötä (ks. kohta 2.3 Toimistopalvelut) - Tarkastus- ja katselmustoimintaan palkataan kuntien yhteinen tarkastusinsinööri. Kunnat osallistuvat tarkastusinsinöörin kustannuksiin erikseen sovittavien osuuksien mukaisesti. Suunnitelmassa on oletettu, että tarkastusinsinöörin isäntäkunta on Pudasjärvi. Tämä asia ja kustannusjako tulee kuntien sopia keskenään. Esitetty rakennusvalvontojen henkilöstömitoitus on seuraava:

18 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 18(24) Taulukko 3. Esitys rakennusvalvontojen henkilömitoituksesta. Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yhteensä Tekninen henkilöstö nykyään 1,0 1,5 0,4 0,6 3,5 lisätarve* 0,2 0,5 0,15 0,15 1,0 Yhteensä 1,2 2,0 0,55 0,75 4,5 Toimistohenkilöstö nykyään 0,5 1,0 0,3 0,4 2,2 lisätarve 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Yhteensä 1,0 1,0 0,3 0,4 2,7 Yhteensä nykyään 1,5 2,5 0,7 1,0 5,7 lisätarve 0,7 0,5 0,15 0,15 1,5 Yhteensä 2,2 3,0 0,85 1,15 7,2 * Esitetty jako on ohjeellinen. Kunnat sopivat asiasta tarkemmin 2.6 Rakentamisen laadunohjaus Päävastuun rakentamisen laadusta kantaa se, joka rakennushankkeeseen ryhtyy, eli rakentaja. Pientalorakentajien laatu- ja tekninen tietämys on usein hyvin vähäistä eikä suunnittelijoiden ja valvojien osaamiseen kiinnitetä riittävästi huomioita. Lopputuloksen on usein virheitä, jotka paljastuvat vuosien kuluttua ja joita on vaikea korjata. Rakennusvalvonnan tehtävänä on tukea hyvää ja laadukasta rakentamista. Sen tulee vaatia osaamista ja oman valvonnan toteutumista. Sen tulee myös tarjota riippumatonta tietoa rakentajille, heidän suunnittelijoilleen ja valvojilleen niin, etteivät he ole markkinoilta saadun tiedon varassa. Rakentamistekniikka kehittyy koko ajan. Rakennusten energiatalousvaatimuksia tiukennetaan, rakennukset tehdään entistä tiiviimmiksi ja rakentamisen teknisiä ohjeita sekä määräyksiä muutetaan. Tässä kehityksessä tulee myös rakennusvalvontojen pitää tietonsa ajan tasalla. Laadunohjaus seutukuntayhteistyönä: Laadunohjauksen ensisijaisia kohderyhmiä ovat valvontaviranomaiset, paikkakunnilla toimivat suunnittelijat, valvojat ja kaavoittajat. Toimintamallina on kerran vuodessa pidettävät koulutus- ja keskustelutilaisuudet. Näissä käydään läpi ajankohtaisia asioita ja keskustellaan ongelmatilanteista. Koulutustapahtumaan kutsutaan mukaan ELY-keskuksen edustaja ja joku ulkopuolinen asiantuntija käsiteltävänä olevien aiheiden mukaisesti. Pientalo- ja loma-asuntorakentajat ovat vaikeasti tavoitettavissa oleva kohderyhmä. Heitä varten laaditaan sähköinen laadunohjauspaketti yhteiseen tietopankkiin kuntayhtymän tietojärjestelmään (ks. kohta; 2.2. Asiakaspalvelu ja palveluverkosto). Laadunohjauksen koordinaattorina toimii kuntien yhteinen tarkastusinsinööri.

19 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 19(24) Kuva 16. Rakennusvalvonnan laadunohjaus ja kehittäminen seutukuntayhteistyönä. 2.7 Päätösvaltakäytännöt ja rakentamista ohjaavat määräykset 2.8 Talous ja taksat Päätösvaltakäytännöissä ja rakentamista ohjaavissa kunnallisissa määräyksissä eli rakennusjärjestyksissä on kirjavuutta. Se johtuu enimmäkseen kuntien erityispiirteistä ja on siten perusteltua. Kuntien välinen vertailu on esitetty liitteellä 1. Päätösvaltakäytäntöjä esitetään muutettavaksi siten, että kaikissa kunnissa rakennustarkastaja myöntää kaikki rakentamiseen liittyvät luvat. Lautakuntakäsittelyä ei tarvita, koska rakennuslupa on myönnettävä kun Maankäyttö- ja rakennuslain ehdot täyttyvät. Rakennustarkastaja tarkastaa nämä asiat ja on paras taho päättämään luvan myöntämisestä. Rakennustarkastaja voi erityistapauksissa harkintansa mukaan esimerkiksi ympäristökuvallisista syistä viedä luvan lautakuntakäsittelyyn. Vaalan ja Utajärven rakennusjärjestyksiin lisätään rakennusoikeuden määrittäminen kaava-alueen ulkopuolisilla alueilla siten, että rakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Mikäli Vaala ja Utajärvi päättävät perustaa yhteislautakunnan, laaditaan yhteisen rakennuslautakunnan johtosääntö, rakennusjärjestykset yhdistetään ja päällekkäisyydet poistetaan. Kaikkien kuntien rakennusjärjestyksiin lisätään ohjeistuksia mm. hevostalleista, maneeseista, lumirakentamisesta ja aitojen tekemisestä. Rakennusvalvontojen taksat ja maksut ovat kaikissa kunnissa alhaiset. Niissä on huomattavasti korotustarvetta. Jos otetaan tavoitteeksi taloudellinen omavaraisuus ja mitoitetaan taksat niin, että pysytään Oulun seudun naapurikuntien taksatason alapuolella, voidaan maksuja korottaa seuraavasti:

20 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 20(24) 2.9 ATK-järjestelmät - Iissä maksuja voidaan korottaa enintään 100 % - Pudasjärvellä maksuja voidaan korottaa enintään 33 % - Vaalassa maksuja voidaan korottaa enintään 80 % - Utajärvellä maksuja voidaan korottaa enintään 120 % Näillä korotuksilla pysytään naapurikuntien taksatason alapuolella. Iissä ja Vaalassa päästään taloudelliseen omavaraisuuteen. Pudasjärvellä ja Utajärvellä jäädään hieman, noin 5-10 %, taloudellisesta omavaraisuustavoitteesta. Rakennustoiminnan elpyessä näissäkin kunnissa tavoite saavutetaan. Taksoja esitetään korotettavaksi pienin askelin vuosittain sitä mukaa, kun toiminta kehittyy suunnitelmassa esitettyyn suuntaan. Näin taksojen korotus on hyväksyttävissä, kun se tapahtuu rinnan palvelun ja laadunohjauksen paranemisen myötä. Oulunkaaren kuntien ATK-järjestelmien perusinfrastruktuuri on kunnossa. Kaikki yhteydet on rakennettu niin, että ATK-järjestelmien kehittämiseksi tarvitaan vain sovellusten ja lisenssien hankinta. Rakennusvalvontojen ATK-ohjelmistot kannattaa yhtenäistää. Se helpottaa ja edesauttaa kuntien yhteistyön kehittämistä. Seuraavassa taulukossa on esitetty miten ATK-ohjelmia tulisi yhtenäistää. Taulukko 4. Esitys kuntien rakennusvalvontojen ATK-ohjelmistojen kehittämisestä ja sen karkea hinta-arvio. Kunta Nykyinen ohjelmisto Esitys jatkosssenssi Karkea hinta-arvio (li- - ylläpito) alv. 0 % Ii Facta KuntaNet (* Pudasjärvi KuntaNet KuntaNet ei uusia kustannuksia Utajärvi KuntaNet KuntaNet ei uusia kustannuksia Vaala Pegasos KuntaNet (* (* = hinta-arvio, toimittajalta ei ole saatu määräaikaan mennessä tarjousta / kustannusarviota Rakennusvalvonnat käyttävät hyvin paljon myös paikkatieto-ohjelmia. Niissäkin on kirjavuutta, mutta kaikki käytössä olevat ohjelmat perustuvat Maanmittaushallituksen paikkatietoaineistoon. Nykyisin kunnilla käytössä olevista paikkatieto-ohjelmista ainakin MapInfolla ja ArcView:llä pystytään tekemään ristiin yksinkertaisia toimintoja kuten esimerkiksi rekistereiden päivittämisiä, mikä mahdollistanee kuntayhteistyön tekemisen. Tämä edellyttää kuitenkin tarkempia selvityksiä. Pitkällä tähtäimellä yhteistyön helpottamiseksi kannatta myös paikkatieto-ohjelmat yhtenäistää. Henkilöstön ei tarvitse opetella monen ohjelman käyttöä ja kunnille ei synny ylimääräisiä kustannuksia useamman ohjelman ylläpidosta. Seuraavassa taulukossa on esitetty paikkatietoohjelmistojen nykytilanne ja kehittämispolku.

21 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 21(24) Taulukko 5. Esitys kuntien paikkatieto-ohjelmien kehittämisestä ja se karkea hinta-arvio. Kunta Nykyinen paikkatietoohjelmistssenssi Esitys jatkos- Karkea hinta-arvio (li- - ylläpito) alv. 0 % Ii FactaGis MapInfo /vuosi Pudasjärvi MapInfo MapInfo ei uusia kustannuksia Utajärvi MapInfo MapInfo ei uusia kustannuksia Vaala ArcView MapInfo /vuosi

22 Oulunkaaren kuntien rakentamiskäytäntöjen kehittäminen 22(24) 3 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 3.1 Vaikutukset toimintaan ja laatuun Kuntien välisen yhteistyön lisääntymisen myötä toimintatavoissa tapahtuu yhtenäistymistä. Tämä helpottaa asiakkaiden asioimista ja antaa toiminnalle varmuutta. Henkilöstöresursoinnilla turvataan sekä toimistopalveluiden että tarkastus- ja katselmustoiminnan reaaliaikainen hoitaminen. Laadun ohjauksen seudullisella järjestelyllä parannetaan erityisesti pientalo ja vapaa-ajan asuntorakentamisen laatua. Esitetyllä järjestelyllä pystytään antamaan rakentajille ajantasaista, korkeatasoista, teknistä tietämystä. 3.2 Taloudelliset vaikutukset Rakennusvalvontojen menot seudulla ovat vuonna 2010 yhteensä euroa ja tulot euroa. Toimintaa katetaan verovaroin eurolla. Taloudellinen omavaraisuusaste on kunnissa keskimäärin 64 %. Henkilöstömitoituksen myötä menot nousevat euroon ja tulot nousevat esitetyillä taksakorotuksilla euroon. Taloudellinen omavaraisuusaste nousee 96 %:iin ja verovaroin jää katettavaksi enää euroa. Rakentamisen elpyessä vuoden 2010 tasosta, taloudellisessa omavaraisuusasteessa päästään 100 %:iin. Asiakkaan, erityisesti pientalo- ja vapaa-ajan asunnon rakentajan, kannalta laadun ohjauksen tuottama lisäarvo merkitsee säästöä. Kun tarkastellaan hankkeen elinkaarikustannuksia ottaen huomioon energiakulut, pitkäaikaiskestävyys, ylläpitokulut ja jälleenmyyntiarvo, voidaan arvioida, että syntyvä säästö on monikymmenkertainen verrattuna lupamaksun nousuun. Elinkaarikustannusten arvioiminen ja huomioon ottaminen vaatii asiantuntemusta. Pientalon rakennuttaja ei pysty sitä tekemään ilman ulkopuolista ammattiapua. Kun rakentamisen ohjaus keskitetään tässä suunnitelmassa esitetyllä tavalla seudun rakennustarkastuksille, saa pientalon, rakentaja / rakennuttaja riippumattoman, korkeatasoisen asiantuntijapalvelun erittäin edulliseen hintaan. Rakennusten elinkaarikustannuksista ja niiden vaikutuksista on viime vuosina tehty selvityksiä. Näiden perusteella voidaan todeta, että elinkaarikustannuksilla on huomattavasti suurempi merkitys mitä yleisesti luullaan. Esimerkiksi omakotitalojen elinkaarikustannusten erot, jotka johtuvat teknisestä ja laadullisesta toteuttamistavasta, saattavat olla useita kymmeniä tuhansia euroja. Tavoitteena on pitää rakennusvalvontataksat Oulun seudun kuntien taksojen alapuolella ja pyrkiä toiminnassa taloudelliseen omavaraisuuteen.

Liite 1. A. Ympäristötoimen toimintaohjelma 2016 2018. Kehitysohjelma Ympäristösuojelu

Liite 1. A. Ympäristötoimen toimintaohjelma 2016 2018. Kehitysohjelma Ympäristösuojelu Liite 1. A. Ympäristötoimen toimintaohjelma 2016 2018 Kehitysohjelma Ympäristösuojelu Muuttuvan toimintaympäristön myötä ympäristöasiat tulevat jatkossa yhä tärkeämmiksi ja merkittävimmiksi laaja-alaisiksi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2015 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2015 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2015 1 AIKA 18.11.2015 klo 16:00 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso ASKOLAN KUNTA 1 Valtuustotaso Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien raken-nusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.9.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.9.2014 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

Överby Asuinrakennuksen (rak. v. 1910) purkaminen. Rakennuspaikka: Haapajärvi , Majtorp

Överby Asuinrakennuksen (rak. v. 1910) purkaminen. Rakennuspaikka: Haapajärvi , Majtorp Rakennus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2016 Rakennusvalvonnan ilmoitusasioita Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.01.2016 4 Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat päätökset:

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 383 28.11.2016 Kaupunginhallitus 405 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 108 14.12.2016 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 1041/00.01.01/2012,

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri TAVOITTEENA TURVALLINEN JA TERVEELLINEN RAKENNUS Rakennuksen kosteuslähteet

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 58 Asianro 1163/00.01.00/2014 Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen uusiminen historia 22.10.2014 56: Pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuden

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVA KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS VUOSILLE

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVA KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS VUOSILLE OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVA KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS VUOSILLE 2017 2020 SOPIMUS 1. SOPIJAOSAPUOLET Sopijaosapuolina ovat seuraavat kunnat: Hailuoto, Kempele,

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

Asikkalan, Sysmän ja Padasjoen rakennusvalvontojen yhteistyöpalaveri

Asikkalan, Sysmän ja Padasjoen rakennusvalvontojen yhteistyöpalaveri MUISTIO 14.3.2013 Asikkalan, Sysmän ja Padasjoen rakennusvalvontojen yhteistyöpalaveri Aika: 14.3.2012 klo 13.00-14.00 Paikka: Asikkala, teknisen toimen tilat Läsnä: Tapio Tonteri Asikkalan kunta, rakennustarkastaja,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio Pelastustoimen kehittäminen Pelastusylitarkastaja Taito Vainio 2.12.2015 2 Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN, NURMEKSEN KAUPUNGIN, JUUAN KUNNAN JA VALTIMON KUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI 24.4.

LIEKSAN KAUPUNGIN, NURMEKSEN KAUPUNGIN, JUUAN KUNNAN JA VALTIMON KUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI 24.4. LIEKSAN KAUPUNGIN, NURMEKSEN KAUPUNGIN, JUUAN KUNNAN JA VALTIMON KUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI 24.4. JULKINEN 28.4.2014 seminaarin jälkeen 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS Tämän sopimuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 6440/10.03.00/2011 33 Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaavan työnjohtajan hyväksymisen peruuttamista koskevasta valituksesta, lupatunnus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS LSJLmalli) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN

YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS LSJLmalli) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN 1 28.11.2016 YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS LSJLmalli) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN 1 SOPIMUKSEN SOPIJAOSAPUOLET JA TARKOITUS Tämän sopimuksen sopijaosapuolia ovat Asikkalan,

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 02.03.2015 222 HEL 2013-012903 T 00 00 00 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 1 päättää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 59 Asianro 2684/10.00.02.01/2016 Y-tontin 297-34-34-3 (Sipulikatu 4) vuokraaminen / Vaalijalan kuntayhtymä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jussi Salo 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015 Saarijärven seudun jätelautakunta 26 02.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 43 17.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 17 03.03.2015 JÄTETAKSA 2015 107/5/2014 JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta.

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 39 03.03.2015 58 14.04.2015 Juoksevan uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella kiinteistölle

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Hyvin suunniteltu on melkein tehty Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 86 Asianro 3087/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 428-5-21 / luvaton laituri Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA OHJELMA 16:00 Avaus ja esittely Prosessi, Strateginen yleiskaava? Lähtökohtia ja tavoitteita Rakennemallit ja vertailu

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Sopimus 1 (5) 20.1.2016

Sopimus 1 (5) 20.1.2016 Sopimus 1 (5) SOPIJAPUOLET FORTUM POWER AND HEAT OY (jäljempänä "Fortum") PL 100, 00048 FORTUM, ja MUHOKSEN KUNTA, PL 39, 91501 MUHOS UTAJÄRVEN KUNTA, PL 18,91601 UTAJÄRVI VAALAN KUNTA, PL 12, 91701 VAALA,

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

Kuikan ja Nyrölän alueen kyläselvitys. Kyläilta klo 18-19:30 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho

Kuikan ja Nyrölän alueen kyläselvitys. Kyläilta klo 18-19:30 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho Kuikan ja Nyrölän alueen kyläselvitys Kyläilta 29.10.2015 klo 18-19:30 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho Kyläselvitysten tausta ja tavoitteet JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVA Sikomäentie Kuikantie

Lisätiedot

YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA

YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA Maankäytön ja rakentamisen neuvottelupäivä Lahti 18.11.2014 Ympäristöministeriön 18.3.2014 asettamaa työryhmä Tehtävänä on valmistella esitys rakennusvalvontatoimen toiminta-

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PÄIVI KAUPPINEN-KETOJA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PORVOON RAKENNUSVALVONTA JA TERVEYDENSUOJELU Porvoon kaupunki, noin 50 000 asukasta Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Kokemuksia ympäristönsuojelun yhteistyöstä Oulun seudulla

Kokemuksia ympäristönsuojelun yhteistyöstä Oulun seudulla Kokemuksia ympäristönsuojelun yhteistyöstä Oulun seudulla Ympäristönsuojelupäivät, Lammi 2007 Hannu Salmi, Oulun seudun ympäristövirasto 1 Oulun seudun ympäristöviraston toimialue 2 YHTEISESTI SUUNNITELTU

Lisätiedot

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82 Ympäristölautakunta 92 21.11.2013 Maankäyttötoimikunta 7 18.03.2014 Maankäyttötoimikunta 30 19.08.2014 Ympäristölautakunta 19 31.03.2015 Ympäristölautakunta 33 23.04.2015 Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16 Kokousaika 23.02.2011 klo 15.15-16.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä Seppo Hakala, Insinööri 1 MRL 14 Rakennusjärjestys Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

BUILD UP SKILLS

BUILD UP SKILLS VANTAAN RAKENNUSVALVONTA BUILD UP SKILLS 9.12.2015 Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri Rakennusvalvontaviranomaisen työkalut ja säädösmaailma rakentamisen laadun keskiössä RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus 14.6.2016 Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen myös uuden rakennuksen rakentamiseen ranta-alueella,

Lisätiedot