Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta"

Transkriptio

1 Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Väliraportti

2 2 (137) Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET JOHDANTO Selvityksen tausta ja tarkoitus Tiedonvaihdon kehittämisvastuu Tavoitteet ja rajaukset Selvitysprojektin toteutus, menetelmät ja organisointi Sidosryhmien haastattelut Kyselytutkimus Muiden maiden datahub-toteutusten selvittäminen Projektiorganisaatio Selvityksen toteutusaikataulu Datahubin lyhyt kuvaus TIEDONVAIHDON NYKYTILA SUOMESSA Markkinaprosesseihin liittyvän tiedonvaihdon nykyinen toteutusmalli Tiedonvaihtoon liittyvät sähkömarkkinoiden osapuolet Tiedonvaihdon toteutusmalli Tiedonvaihdon toteutus yhtiöissä Selvityksessä tarkasteltavat markkinaprosessit Mittaustietojen hallinta Mittaustietojen kerääminen Mittaustietojen käsittely Mittaustietojen välitys sähkömarkkinaosapuolille Mittaustiedon tallentaminen Raportointi Muita mittaustenhallinnan toimintoja Mittaustiedonhallinnan kehittämistarpeet Taseselvitys Jakeluverkon ilmoitusvelvollisuus Tasevastaavan ilmoitusvelvollisuus Taseselvityksen kehittämistarpeet Sopimusprosessit Myyjän vaihto Toimituksen aikaiset ilmoitukset Muutto Uuden toimituksen alkaminen Toimituksen päättyminen Laskutus Mittaustietojen vastaanotto ja sähkönmyyjän tekemät tarkastukset Epävarmojen tai muuttuneiden tietojen käsittely laskutuksessa Laskutusmallit Laskutuksen kehittämistarpeet Markkinaprosesseihin liittyvien tietojen hallinta Käyttöpaikkatiedot Osapuolitiedot ja yhteystiedot Sanomaliikenteen testaus- ja sertifiointipalvelu... 55

3 3 (137) 3.7 Yhteenveto tiedonvaihdon nykytilasta Vahvuudet ja heikkoudet Tiedonvaihdon kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet TIEDONVAIHDON TULEVAT KEHITYSTARPEET Keskeiset muutokset tulevaisuuden sähkömarkkinoilla Vähittäismarkkinaroolien muuttuminen Pohjoismaisen vähittäismarkkinan kehittyminen Hajautettu pientuotanto Omavaraiset energiayhteisöt Älykkäät sähköverkkorakenteet Sähköinen liikenne Tietopalvelut ja avoin data Visio tulevaisuuden tiedonvaihdosta Vision mukainen tiedonvaihdon kehittämisen vaiheistus Sidosryhmien näkemyksiä tiedonvaihdon tulevista tarpeista Pohjoismainen vähittäismarkkinakehitys sekä NBS Sähköinen liikenne Pien- ja mikrotuotanto Tariffirakenne Kysyntäjousto Raportointi- ja energiatehokkuuspalvelut Avoimet rajapinnat Yhteenveto keskeisimmistä tulevista kehitystarpeista DATAHUB-TOTEUTUKSET MUUALLA Tarkastelujen viitekehys ja maiden yhteiset piirteet Datahub-toteutuksia Euroopassa Tarkasteluun valittiin viisi Euroopan maata Datahubien kehityspolku Tanska Yhteenveto Tiedonvaihdon kehittämisen lähtökohdat, tavoitteet ja perustelut Toteutusprojekti Toiminnallinen ja tekninen määrittely Operointi- ja hallintomalli Kokemukset Norja Yhteenveto Lähtökohdat, tavoitteet ja perustelut Toteutusprojekti Toiminnallinen ja tekninen määrittely Operointimalli Jatkokehitys Kokemukset Hollanti Yhteenveto Lähtökohdat, tavoitteet ja perustelut Toiminnallinen ja tekninen määrittely Hallinto- ja operointimalli

4 4 (137) Jatkokehitys Opit ja kokemukset Ruotsi Yhteenveto Lähtökohdat, tavoitteet ja perustelut Toiminnallinen ja tekninen määrittely Hallinto- ja operointimalli Viro Yhteenveto Lähtökohdat Datahub tukemaan markkinoiden avautumista ja kustannustehokkuutta Toteutusprojekti hyvin nopea Datahub on puhdas tietovarasto ilman tukea markkinaprosesseille Käyttöönotossa ei merkittäviä ongelmia Datahubin ensimmäinen versio julkisrahoitteinen, jatkokehitys toimialan Datahub toiminut luotettavasti Jatkokehitys Yhteenveto SIDOSRYHMIEN NÄKEMYKSIÄ DATAHUBISTA Tietoisuus datahubista Suhtautuminen datahubiin Datahubin toiminnallisuudet Datahubin hyödyt Päätöksentekokriteerit Datahubin hallinnointimalli Sidosryhmien odotuksia selvitykselle SELVITYKSEN JATKOVAIHEET LIITE1. HAASTATTELURUNKO JAKELUVERKONHALTIJAT LIITE2. HAASTATTELURUNKO SÄHKÖNMYYJÄT

5 5 (137) MÄÄRITELMÄT Asiakas. Tarkoitetaan sähkön tukkuasiakasta tai loppukäyttäjää. APERAK. Application error and acknowledgement message. EDIFACT-sovelluskuittaussanoma, joka on tarkoitettu sovellustason kuittaukseen ja mahdollisiin virheilmoituksiin. Jos vastaanottajan sovellus on hylännyt vastaanotetun sanoman virheellisenä, APERAK-sanomalla ilmoitetaan virheen syy lähettäjälle. Positiivisessa tapauksessa tiedetään lähetetyn sanoman menneen huomautuksitta vastaanottavaan sovellukseen. Datahub. Tarkoittaa sähkömarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtoratkaisu, joka toimii mittaustiedon ja käyttöpaikkatiedon lähdejärjestelmänä markkinaosapuolille. Ediel. EDI for the electricity industry. Ediel on pohjoismaisen Ediel Forumin pohjoismaisille sähkömarkkinoille kehittämä sanoma- ja tiedonvaihtomäärittely, joka perustuu EDIFACTstandardiin. Sanomat noudattavat EDIFACT-syntaksia, mutta menettelytavat eivät ole yhtenevät kaikissa Ediel-standardia käyttävissä maissa. Ediel Forumin toimintaa jatkaa ebix (http://www.ebix.org). EDIFACT. Electronic data interchange for administration, commerce and transport. YK:n alaisen UN/CEFACT:in kehittämä ja ylläpitämä ISO-standardikokoelman mukainen sähköisen tiedonsiirron sanomakieli. EDIFACT on rakenteinen tiedon esitystapa, jonka kielioppi koostuu sanomakuvauksista eli sanomista. FTP. File transfer protocol. FTP on TCP-protokollaa käyttävä tiedostonsiirtomenetelmä kahden tietokoneen välille. Jakeluverkonhaltija. Tarkoitetaan verkonhaltijaa, jolla on hallinnassaan jakeluverkkoa tai suurjännitteistä jakeluverkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa tässä verkossa. Käyttöpaikkatunnus. Sähkönkäyttöpaikan yksilöivä tunnus, jonka antaa jakeluverkonhaltija. Konversio. Konversio tai konvertointi on tiedon muuttamista toiseen käyttötarkoitukseen tai toiseen tekniseen ympäristöön kelpaavaan muotoon. Konversion yhteydessä tehdään tyypillisesti myös tiedon laadun tarkastusta sekä virheiden korjausta ja jalostusta. Luentajärjestelmä tai etäluentajärjestelmä. Järjestelmä, jolla suoritetaan mittauslukemien keruu ja ylläpidetään mittalaitteen asetuksia. Master Data Management (MDM). Tarkoitetaan liiketoiminnan kannalta keskeisten ja eri käyttäjille tai prosesseille yhteisten perustietojen hallintaa. Tarkasteltaviin markkinaprosesseihin liittyen tällaisia perustietoja ovat muun muassa käyttöpaikkatiedot ja sopimustiedot. Master data managementiin liittyy keskeisesti päätökset tiedon lähdejärjestelmistä tiedon oikeellisuuden, yksikäsitteisyyden ja ajankohtaisuuden varmistamiseksi. Mittaustiedonhallintajärjestelmä. Mittalaitteelta kerättyjen tietojen tallennukseen ja käsittelyyn tarkoitettu järjestelmä. Mittaustietojen tarkastaminen, statusten korjaus ja tuntitietojen välitys eteenpäin tapahtuu mittaustiedonhallintajärjestelmässä. MSCONS. Metered services consumption report message. Mittaustietojen välittämiseen käytettävä EDIFACT-sanoma.

6 6 (137) PRODAT. Product data message. Asiakas-, käyttöpaikka- ja sopimustietojen vaihtoon käytettävä EDIFACT-sanoma. Muodostuu sanomatyypistä ja käyttötarkoituksen ilmaisevasta syykoodista (esim. Z03[1]). Rajapistemittaus. Kahden sähköverkon rajalla oleva mittaus, jonka tuntiarvoa käytetään sähkötaseiden selvittämisessä. Sanomaliikenneoperaattori. Sanomaliikenneoperaattori hoitaa osapuolelle saapuvien tai siltä lähtevien sanomien teknisen reitityksen. Operaattori voi myös tarjota muita teknisiä palveluita kuten sanomien muunnoksen. Operaattorin rooli on tekninen. Sähkömarkkinaosapuoli. Toimituspisteen sähkönmyyjä, toimitusvelvollinen myyjä, verkonhaltija tai jonkin edellä mainitun tasevastaava. Sähkönmyyjä. Sähkönmyyjä (myyjä) on henkilö, yhteisö tai laitos, joka myy sähköä. Sähköntoimitus. Tarkoitetaan sähkön myyntiä käyttöä tai jälleenmyyntiä varten. Sähkönmyyntisopimus. Tarkoittaa vähittäismyyjän ja loppukäyttäjän välistä sopimusta sähköntoimituksesta loppukäyttäjälle. Taseikkuna. Ajanjakso sähkön toimituksesta jakeluverkon taseiden kiinnimenoon. Taseikkuna on 14 vrk toimituksesta. Taseselvitys. Tarkoittaa kunkin taseselvitysjakson aikana toteutuneiden sähkökauppojen selvittämistä, jonka tuloksena saadaan kunkin sähkömarkkinoiden osapuolen sähkötase ja tasepoikkeama. Tasevastaava. Tarkoittaa sähkömarkkinoiden osapuolta, joka tasapainottaa sähkön tuotantonsa ja hankintansa sekä sähkön käyttönsä ja toimitustensa erotuksen tasesähköyksikön toimittamalla tasesähköllä. Toimitusvelvollinen myyjä. Jos myyjällä on sen verkonhaltijan vastuualueella, johon sähkönkäyttöpaikka kuuluu, sähkömarkkinalain tarkoittama huomattava markkinavoima ja käyttöpaikka on varustettu enintään 3x63 A pääsulakkeella tai käyttöpaikkaan ostetaan sähköä enintään kwh vuodessa, on myyjällä sähkömarkkinalain 21 :n mukainen toimitusvelvollisuus käyttäjää kohtaan. Tuntilukema. Mittalaitteen mittaama ja rekisteröimä kumulatiivinen lukema kullekin tasatunnille, joka ei huomio esim. kaksiaikatuotteiden kahta erillistä lukemaa. Tuntimittaus. Tarkoittaa tunneittain tapahtuvaa sähkön määrän mittausta ja tämän mittaustiedon rekisteröintiä mittauslaitteiston muistiin. Tuntiteho. Kunkin tunnin tuntikeskiteho. Tämä voidaan laskea kahden peräkkäisen tuntilukeman erotuksena. Tuntitieto. Yleistermi, jolla tarkoitetaan joko tuntitehoa tai tuntilukemaa. Tuntitiedon status. Tuntitiedolle merkitty status kertoo mittauksilla kerätyn tiedon luotettavuuden tiedon vastaanottajalle. Tuntitiedolle käytettäviä statuksia ovat puuttuva, epävarma, arvioitu, OK ja korjattu OK. Kaksi ensiksi mainittua tuntitiedon statusta ovat heikkoja statuksia ja kolme jälkimmäistä vahvoja statuksia.

7 7 (137) Tyyppikuormituskäyrä. Tarkoittaa laskentamallia, jonka avulla jakeluverkonhaltijan laatimasta edellisen vuoden sähkönkäyttöön perustuvasta vuosienergia-arviosta lasketaan sähkönkäyttäjän tuntienergia taseselvitykseen. Validointi. Validoinnilla tarkoitetaan etäluettavilta mittalaitteilta kerättyjen mittaustietojen laadun tarkastamista, mikä tehdään yleensä mittaustiedonhallintajärjestelmässä. Tyypillisiä tarkastuksia ovat muun muassa puuttuvien tietojen toteaminen, negatiivisten arvojen tarkastaminen, ylisuurten tuntitehojen tarkastaminen ja pitkien nolla-arvosarjojen tarkastaminen. Verkonhaltija. Tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, jolla on hallinnassaan sähköverkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa tässä verkossa. Vertikaalisesti integroitunut yritys. Tarkoittaa sähköalan yritystä tai sähköalan yritysten ryhmää, jossa samalla henkilöllä tai samoilla henkilöillä on oikeus käyttää, joko suoraan tai välillisesti, määräysvaltaa ja jossa yritys tai yritysten ryhmä harjoittaa ainakin joko sähkön siirtoa tai jakelua ja ainakin joko sähkön tuotantoa tai toimittamista. Vähittäismyynti. Tarkoittaa sähkön toimitusta jakeluverkonhaltijan jakeluverkon kautta välittömästi loppukäyttäjille. XML. Extensible markup language. XML on merkintäkieli tai standardi, jolla tiedon merkitys on kuvattavissa tiedon sekaan. XML-kieltä käytetään sekä formaattina tiedonvälitykseen järjestelmien välillä että formaattina dokumenttien tallentamiseen. XML-kieli on rakenteellinen kuvauskieli, jonka kehittäjä on World Wide Web Consortium.

8 8 (137) 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Toimiva ja oikea-aikainen tiedonvaihto on perusedellytys markkinaosapuolten välisten prosessien toimivuudelle. Tiedonvaihdon tehtävänä on mahdollistaa, tukea ja tehostaa liiketoimintaprosesseja. Vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto on toteutettu nykyisin Edielsanomaliikenteellä, mikä on mahdollistanut markkinaprosessien automatisoinnin pitkälle. Teknisesti tiedonvaihto on toiminut tähänastisessa käyttötarkoituksessaan hyvin. Tiedonvaihdon haasteet liittyvät yhteisten menettelytapojen noudattamiseen, välitettävän tiedon laatuun ja tuleviin tiedonvaihtotarpeisiin. Sähkömarkkinalain uudistuksen myötä Fingrid sai sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysvastuun. Kehittämistoiminnalla on edistettävä tehokasta ja sähkömarkkinaosapuolten kannalta tasapuolista ja syrjimätöntä tiedonvaihtoa. Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehittämiseksi on nähty tärkeäksi ja ajankohtaiseksi tehdä selvitys tiedonvaihdon nykytilasta sekä mahdollisesta datahubin käyttöönotosta. Datahub on viime vuosina yleistynyt vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtomalli. Se on myös mittaus- ja käyttöpaikkatietovarasto, johon markkinaosapuolet toimittavat ja josta osapuolet hakevat markkinaprosesseissa tarvitsemaansa tietoa. Datahub yksinkertaistaa ja nopeuttaa markkinaprosesseja, kuten muuttoja ja myyjän vaihtoja, sillä sähkömarkkinaosapuolet kommunikoivat ainoastaan datahubin kanssa. Datahub mahdollistaa myös keskitetyn tiedonvaihdon laadun valvonnan. Datahub on otettu käyttöön muun muassa Tanskassa ja Hollannissa, ja useita hankkeita on selvitys- ja toteutusvaiheessa. Myös Suomessa on haluttu selvittää, voisiko keskitetty tiedonvaihtomalli tuoda hyötyjä vähittäismarkkinoille. Selvityksen tavoitteet ja toteutus Selvityksen tavoitteena on tutkia keskitetyn tiedonvaihdon toteuttamista Suomessa. Se toteutetaan kuvan 1 mukaisesti kahdessa päävaiheessa: 1) nykytilan kartoitus ja 2) tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisun määrittely. Nykytilan kartoitus kattaa tiedonvaihdon nykytilan tarkastelun Suomessa, tulevaisuuden uusien tiedonvaihtotarpeiden tunnistamisen ja niiden vaikutusten arvioinnin sekä muiden maiden datahub-toteutusten tarkastelun. Tiedonvaihdon nykytilan kartoituksen tavoitteena on tarkastella tiedonvaihdon toimivuutta sekä tunnistaa nykyisin käytössä olevan tiedonvaihtomallin vahvuudet, ongelmat, haasteet ja kehitystarpeet. Tulevaisuuden tarpeiden kartoittamisella ennakoidaan vielä muotoutumassa olevia, uusia tiedonvaihtotarpeita. Muiden maiden datahub-toteutusten tarkastelun tavoitteena on oppia muiden maiden kokemuksista datahubin suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa sekä hyödyistä. Tähän väliraporttiin on koostettu nykytila-analyysin tulokset. Se kuvaa tiedonvaihdon nykytilaa mahdollisimman objektiivisesti sellaisena kuin sidosryhmät sen tällä hetkellä näkevät. Projektin toisessa vaiheessa määritellään ja kuvataan nykytila-analyysin pohjalta tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisu.

9 9 (137) Kuva 1. Selvityksen viitekehys ja päävaiheet Selvityksen painopiste on markkinaosapuolten välisissä tiedonvaihtoa sisältävissä markkinaprosesseissa. Näiden lisäksi selvityksessä tarkastellaan myös niitä liiketoimintaprosesseja ja toimintoja, jotka voitaisiin toteuttaa keskitetysti datahubissa. Selvityksessä tarkastellaan tiedonvaihdon kehitystä noin kymmenen vuoden aikaperspektiivillä, minkä vuoksi tulevan tiedonvaihtoratkaisun tulisi tukea ja mahdollistaa merkittäviäkin muutoksia sähkön vähittäismyynti- ja siirtoliiketoimintojen prosesseissa. Selvityksen ensisijaisena tavoitteena ei ole kuitenkaan ratkaista vähittäismarkkinamalliin liittyviä erityiskysymyksiä, kuten laskutusmallia. Tiedonvaihdon nykytila-analyysi perustuu syvällisiin ja kattaviin sidosryhmähaastatteluihin (32), joita tukemaan ja täydentämään tehtiin verkonhaltijoille ja sähkönmyyjille suunnattu kyselytutkimus. Lisäksi selvityksen aikana on tehty tutustumiskäyntejä datahubin käyttöönottaneisiin tai sitä suunnitteleviin maihin sekä käyty läpi olemassa olevaa taustamateriaalia. Projektille on perustettu core-työryhmä ja referenssiryhmä tukemaan laaja-alaisella ja syvällisellä osaamisellaan projektiryhmän työtä ja sitouttamaan toimialaa tähän yhteiseen kehityshankkeeseen. Selvityksen loppuraportti valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Varsinaisen päätöksen mahdollisesta datahubin käyttöönotosta tekee työ- ja elinkeinoministeriö asian edellyttämien päätöksentekomenettelyjen kautta. Tiedonvaihdon nykytila Sidosryhmähaastattelujen perusteella sähkömarkkinaosapuolten välinen tiedonvaihto toimii Suomessa pääsääntöisesti hyvin. Tiedonvaihtomalli tukee keskeisimpiä nykyisiä markkinaprosesseja ja liiketoimintaprosessien automatisointia. Tiedonvaihdon ongelmat eivät ole yleensä teknisiä vaan ne liittyvät toimialan yhteisten menettelyohjeiden ja suositusten noudattamiseen sekä välitettävän tiedon laatuun. Ongelmat aiheuttavat sähkömarkkinaosapuolille lisätyötä ja prosessitehottomuutta. Tällaisen vältettävissä

10 10 (137) olevan turhan työn osuus voi olla yhtiöissä useita kymmeniä prosentteja tiedonvaihtoon käytetystä kokonaistyömäärästä. Nykyiseen tiedonvaihtomalliin sekä sen kykyyn tukea markkinaprosesseja liittyy selvityksen perusteella taulukon 1 mukaisia haasteita ja ongelmia. Taulukko 1. Nykyisen tiedonvaihtomallin haasteet ja ongelmat NYKYISEN TIEDONVAIHTOMALLIN HAASTEET JA ONGELMAT Menettelyohjeita ja suosituksia ei noudateta kaikilta osin tai niihin liittyy joissakin tapauksissa liikaa yrityskohtaista tulkinnanvaraa. Vaikka Ediel-sanomaliikenne on standardoitu, tietyissä markkinaprosesseissa voidaan joutua mukautumaan kymmenien osapuolten erilaisiin käytäntöihin. Ongelmia aiheuttavat puutteet sanomien sisällössä ja sanomilla välitettävässä tiedossa. Nykyinen tiedonvaihtomalli lisää sanomien määrää, mikä vastaavasti lisää sanomiin liittyvien ongelmien ja virheiden määrää. Sanomaliikenteen laatua ja toimivuutta ei keskitetysti valvota, eikä suosituksiin perustuva toimintamalli anna keinoja puuttua tai sanktioida noudattamatta jättämistä. Menettelyohjeiden ja suositusten mukainen toiminnallisuus on toteutettu eri järjestelmissä eri tavalla eivätkä järjestelmätoimittajat ohjeista riittävästi järjestelmiensä käyttäjiä. Tietojärjestelmien ja tietojärjestelmätoimittajien kyky tukea menettelytapojen noudattamista tai toimintatapojen muutoksia yhtiöissä on osoittautunut puutteelliseksi. Ei-reaaliaikainen tiedonvaihto voi tuoda prosesseihin useita turhia 1 2 arkipäivän viiveitä. Pohjoismaat ovat siirtymässä Edielistä XML-pohjaiseen tiedonvaihtoon, mikä kuihduttaa Edielin kehittämistä pitkällä aikavälillä. Tiedonvaihtomalli ei tue tiedonvaihtoon liittyvää 3. osapuolten palvelukehitystä eikä järjestelmä- ja prosessi-innovaatioita. Tiedonvaihtomalli ei tue hyvin uusia markkinamalleja ja esimerkiksi yhteislaskutusta. Vertikaalisesti integroituneissa yhtiöissä valittu tapa toimia asettaa toimitusvelvollisen myyjän muita sähkönmyyjiä parempaan asemaan. Tulevaisuuden tiedonvaihtotarpeet Tulevaisuuden tiedonvaihtotarpeita on tarkasteltu käymällä läpi tiedonvaihtoa aktiivisesti kehittäviä maita sekä avainkehityshankkeita, joissa tulevaisuuden energiamarkkinoiden rakenteita muodostetaan. Keskeisiä muutoksia tulevaisuuden sähkömarkkinoilla tiedonvaihdon kannalta ovat vähittäismarkkinaroolien muuttuminen, hajautettu pientuotanto, omavaraiset energiayhteisöt, älykkäät sähköverkon rakenteet ja sähköinen liikenne. On olemassa kehitystä, joka pienentää verkonhaltijan roolia markkinapaikan ylläpitäjänä. Toisaalta osa jakeluverkoista haluaa rakentaa uutta liiketoimintaa muun muassa energiayhteisöjen, sähköisen liikenteen ja verkon kuormituksen hallinnan tukemiseksi.

11 11 (137) Tiedonvaihdon tulevaisuuden ratkaisun on otettava huomioon kummatkin kehityskulut, ellei verkonhaltijan ja sähkönmyyjän roolijaosta päätetä selvästi etukäteen. Tulevaisuuden tiedonvaihdon haasteena on yhdistää verkon hallinnan kannalta oleelliset ohjaustoimenpiteet ja sähkömarkkinaosapuolten välisten intressien mukainen tuotannon reitittäminen markkinoille. Voi myös muodostua pieniä markkina-alueita eli paikallisia mikroverkkoja, jotka kommunikoivat sähkömarkkinoiden kanssa. Tiedonvaihdon tehtävänä on myös pienentää kynnystä osallistua markkinoille tai muodostaa energiayhteisöjä, jotka osallistuisivat markkinoille. Tämä tarkoittaa mittaus- ja sopimustietojen avaamista asiakkaan suostumuksella asiakkaan valtuuttamille tahoille. Tiedon lisäarvoa kasvattaa myös, jos pystytään yhdistämään mittaus- ja sopimustieto esimerkiksi julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Regulaation kehittymisellä on kuitenkin olennainen vaikutus edellä mainittujen toimintojen syntymiselle. Kysynnän jousto ja sähköinen liikenne tuovat omat haasteensa tiedonvaihdolle. Nämä prosessit on mahdollistettava luomalla ja keräämällä toiminnan tarvitsemat avaintiedot tiedonvaihtoratkaisun avulla. On kuitenkin huomattava, että jouston ja latauksen liiketoimintamallit luovat tarpeen tiedonvaihdolle ja erilaisten kulutus- ja tuotantotietojen helpolle saatavuudelle, ei toisin päin. Tämän vuoksi on luontevaa antaa näiden liiketoimintojen kehittyä yhteisesti hallittujen avaintietojen ympärille. Latausoperaattori- ja jousto-operaattoritoiminnassa muodostuu uutta tiedonvaihtoa. Tiedonvaihtoratkaisun tehtävä on mahdollistaa tällainen kehitys ja tiedonvaihtorakenteiden yhteensopivuus. Latausoperaattori- ja jousto-operaattoritoiminta pystyvät kehittymään itsenäisesti riippumatta keskitetystä tiedonvaihdosta. Niiden kannattaa kuitenkin harkita samankaltaisten periaatteiden soveltamista kuin keskitetty tiedonvaihto esimerkiksi tiedon avoimuuden suhteen. Sidosryhmän arvioita tulevista tiedonvaihtotarpeista kartoitettiin sekä haastatteluissa että kyselyllä. Verkonhaltijoille tärkeinä markkinoiden kehityssuuntauksina nousivat esille energiakäytön raportointi ja energiatehokkuuspalvelut sekä mikro- ja pientuotanto. Sähkönmyyjät korostivat lisäksi pohjoismaista vähittäismarkkinakehitystä sekä avoimia rajapintoja ulkoisen palvelutuotannon mahdollistajana. Vaikka yhtiöt tunnistivat toimintaympäristössä useita merkittäviä muutosvoimia, niihin liittyvät uudet tiedonvaihtotarpeet eivät ole vielä täsmentyneet. Avoimien rajapintojen mahdollistama palvelualusta uusille palveluille ja sovelluksille on konkreettisin esimerkki uudesta tiedonvaihtotarpeesta, joka edellyttää keskitettyä tiedonvaihtoa. Kysyntäjouston ja sähköisen liikenteen osalta tulevat liiketoimintamallit ja osapuolten roolit tulevat määrittelemään uudet tiedonvaihtotarpeet sekä mahdollisen datahubin roolin tiedonvaihdossa. Yhteispohjoismaiset vähittäismarkkinat ovat tiedonvaihdon näkökulmasta vasta määrittymässä, mutta harkittua tiedonvaihdon harmonisointia ja mahdollista datahubien välistä tiedonvaihtoa pidetään tärkeänä. Verkkotariffeihin liittyvän tiedonvaihdon ratkaiseminen nähdään välttämättömänä, mikäli yhteislaskutusta halutaan yleistää. Mikro- ja pientuotanto eivät edellytä vielä nykyisessä laajuudessa uutta, reaaliaikaisempaa tiedonvaihtoa.

12 12 (137) Muiden maiden datahub-toteutukset Selvityksessä tarkasteltiin viittä datahubia Euroopassa: Tanskan, Hollannin ja Viron jo käyttöön otettuja datahubeja sekä Norjan ja Ruotsin datahub-suunnitelmia. Datahubin perustaminen on yleensä poliittinen päätös, jota tuetaan kustannus-hyötyanalyysillä. Datahubeilla on tavoiteltu kustannussäästöjä, kilpailun lisäämistä vähittäismarkkinoilla, tiedonvaihdon tehostamista ja markkinasääntöjen noudattamisen parantamista. Datahubien perustaminen on liittynyt markkinamallin muutoksiin, yleensä myyjävetoisen markkinamallin käyttöönottoon. Toteutuksesta riippuen datahubiin tallennetaan mittaus-, asiakas-, käyttöpaikka- ja sopimustiedot. Tarkasteltujen maiden datahubien päätoiminnallisuudet on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Tarkasteltujen maiden datahubien päätoiminnallisuudet. Tanska Norja Ruotsi Viro Hollanti Mittaus-, käyttöpaikka-, sopimus- ja asiakastietojen välitys markkinaosapuolille Mittaus-, käyttöpaikka-, sopimus- ja asiakastietojen tallennus ja ylläpito Tuki markkinaprosessien läpiviemiselle Tuki myyjäkeskeiselle markkinamallille ja yhteislaskutukselle Taseselvitys Kolmansien osapuolten pääsy tietoon datahubin ominaisuus, tulossa oleva datahubin ominaisuus Muita suunniteltuja toiminnallisuuksia ovat muun muassa tiedonvaihdon toimivuuden tunnusluvut (KPI:t), reaaliaikaisten prosessien tuki (mm. kysyntäjousto ja sähköautot), raportointi, vakiokorvausten käsittely ja päällekkäisten sopimusten tarkastaminen. Datahubin perustaminen on ajallisesti pitkä prosessi. Datahub-selvityksen aloittamisesta datahubin käyttöönottoon kestää 5 6 vuotta. Perustamispäätöstä on edeltänyt noin kahden vuoden selvitysjakso, jota on seurannut noin 1,5 vuoden määrittely- ja hankintavaihe sekä 2 2,5 vuoden perustamis- ja käyttöottovaihe. Energiayhtiöt ovat yleensä valmistautuneet datahubin käyttöönottoon aloittamalla prosessiensa kehittämisen ja tietojensa laadun parantamisen noin kaksi vuotta ennen datahubin käyttöönottoa. Suurimmat ongelmat ovat olleet datahubiin siirrettävien tietojen laadussa, datahubien toiminnallisuuksissa ja suorituskyvyssä. Ongelmia on saatu poistettua vähitellen datahubin käyttövaiheen aikana. Tutkituissa maissa joissa datahub on otettu käyttöön sekä datahub-operaattorit että käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä niiden toimintaan. Teknisesti datahubit ovat laajoja tietokantoja, jotka tarjoavat palvelurajapinnat automatisoiduille markkinaprosesseille ja internetselainpohjaiset sähköiset asiointikanavat yksittäisten tapahtumien läpiviemiseen ja raportointiin. Datahubit pystyvät

13 13 (137) käsittelemään nykymuotoista tiedonvaihtoa, vaikka Ediel-tyyppinen tiedonvaihto on poistumassa. Yleensä datahubia kehittää ja operoi ei-kaupallinen, riippumaton osapuoli, useimmiten kantaverkkoyhtiö. Se tekee datahubin jatkokehityspäätökset itsenäisesti toimialaa kuullen. Markkinoiden lainsäätäjä on yleensä antanut datahub-operaattorille rajoitetun markkinaprosessien kehitysvastuun. Tarkasteltujen datahubin käyttöpaikkakohtaiset kustannukset ovat olleet: Tanska Norja Viro Perustamiskustannukset 6,0 /kp 8,8 11,5 /kp 1,0 /kp Käyttökustannukset 0,9 /kp/vuosi 1,0 1,4 /kp/vuosi Norjassa tehdyn arvion perusteella datahubin vuosittaiset kokonaishyödyt ovat 9,3 18,9 euroa käyttöpaikkaa kohti Ulkomaanhaastattelujen perusteella datahub-toteutuksen kriittisiksi menestystekijöiksi on luettu: Datahub tulee kehittää vaiheittain aloittaen perustoiminnallisuuksista ja laajentaen niitä markkinoiden tarpeiden mukaan. Datahubille pitää muodostaa selkeä kehityspolku, joka pitää kommunikoida koko toimialalle. Datahub pitää kehittää yhteistyössä toimialan kanssa. Sekä ratkaisun tekniseen määrittelyyn että markkinaprosessien suunnitteluun pitää saada koko toimiala mukaan. Suurimmat hyödyt datahubista saadaan, mikäli samaan aikaan on päätetty toteuttaa markkinoiden toimivuutta tehostavia markkinamallin muutoksia, joita datahub on osaltaan tukenut Datahubiin siirrettävän tiedon laadun on oltava hyvä. Energiayhtiöiden on aloitettava riittävän aikaisin mukauttamaan prosessejaan ja järjestelmiään vastaamaan datahubia ja mahdollista uutta markkinamallia. Sidosryhmien näkemyksiä datahubista Sidosryhmien suhtautuminen datahubiin vaihtelee varauksellisen positiivisesta hyvin myönteiseen; yksikään haastateltu osapuoli ei suhtautunut siihen kielteisesti. Varauksellisuutta aiheutti erityisesti tarve määritellä etukäteen datahubin toiminnallisuudet sekä niitä vastaavat hyödyt ja kustannukset. Lisäksi datahubiin siirtymiselle pitää varata riittävä valmisteluaika ja laatia kehityspolku. Sidosryhmät näkevät datahubin keskeisimpinä toiminnallisuuksina mittaustietojen tallentamisen ja välittämisen sekä tiedonvaihdon laadun seurannan ja valvonnan.

14 14 (137) Datahubissa voitaisiin toteuttaa myös jakeluverkon taseselvitys, verkonhaltijan vastuulla oleva sähkönkulutuksen raportointi, myyjän vaihdon ja muuton markkinaprosessit sekä käyttöpaikkarekisterin ylläpito ja hallinta. Datahubin keskeisimpinä hyötyinä nähdään sähkömarkkinaosapuolten välisen tiedonvaihdon yksinkertaistuminen ja tehostuminen sekä toimintaprosessien ja -tapojen yhdenmukaistuminen, mitkä kaikki yhdessä vähentävät tiedonvaihtoon liittyvää turhaa työtä ja prosessitehottomuutta. Datahub mahdollistaisi tiedonvaihdon keskitetyn valvonnan sekä osaltaan sitä kautta myös tiedonvaihdon laadun paranemisen. Osapuolet arvioivat datahubin tuovan hyötyjä myös markkinapaikan kehittymisen, kustannustehokkuuden ja yksinkertaistuvien IT-järjestelmien kautta. Datahub tukee verkkoliiketoiminnan ja sähkönmyynnin edelleen eriyttämistä sekä myyjien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua niin toiminnallisesti kuin järjestelmätasolla. Kustannus-hyötyanalyysi on datahubin käyttöönoton tärkein päätöksentekokriteeri, vaikka kaikkien hyötyjen mittaamista rahassa ei nähdä mahdollisena. Tämä vuoksi myös laadullisilla tekijöillä tulisi olla päätöksenteossa painoarvoa. Mikäli datahub päätetään perustaa, sidosryhmien mielestä toimialan yhteisesti hallinnoimaa toteutusvaihtoehtoa ei nähdä toimivana ratkaisuna. Datahubia pidetään luonnollisena monopoliliiketoimintana, jonka hallinnoinnista ja operoinnista tulisi vastata puolueettoman tahon, jonka toimintaa viranomainen valvoo. Nykytila-analyysin jälkeen datahub-selvitys jatkuu tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisun määrittelyllä. Siinä määritellään ja kuvataan tiedonvaihdon tavoitetila sekä vaihtoehtoiset ratkaisumallit tavoitetilan saavuttamiseksi. Suomeen parhaiten soveltuvan tiedonvaihtoratkaisun valinnan jälkeen laaditaan ratkaisun yksityiskohtaisempi kuvaus sekä sen toteutussuunnitelma. Nämä dokumentoidaan selvityksen loppuraporttiin.

15 15 (137) 2 JOHDANTO 2.1 Selvityksen tausta ja tarkoitus Toimiva ja oikea-aikainen tiedonvaihto on perusedellytys markkinaosapuolten välisten prosessien toimivuudelle. Tiedonvaihdon tehtävä on mahdollistaa, tukea ja tehostaa liiketoimintaprosesseja. Tiedonvaihdon toimimattomuus näkyy usein heti liiketoimintaprosessien läpimenon hidastumisena tai keskeytymisenä sekä manuaalisen työn lisääntymisenä. Suomessa sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto on toteutettu pohjoismaisen Ediel Forumin EDIFACT-standardin pohjalta pohjoismaisille sähkömarkkinoille kehittämällä sanoma- ja tiedonvaihtostandardilla. Vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto on pitkälle automatisoitu. Manuaalityön tarve on normaalitilanteessa vähäistä, eikä Edielsanomaliikenteen ohella tarvita laajamittaista sähköpostiliikennettä tai muuta yhteydenpitoa. Ediel-standardi on hyvin määrämuotoinen ja jäykkä, mutta nykyisessä käyttötarkoituksessaan teknisesti toimiva. Ediel-sanomaliikenteen haasteet ovat toiminnallisia ja ne liittyvät yhteisten toimintatapojen noudattamiseen ja tiedon laatuun sekä kykyyn vastata tiedonvaihdon tuleviin tarpeisiin. Jakeluverkonhaltijat ovat tehneet viime vuosina mittavia investointeja sähkömittareiden etäluentaan. Etäluennan mahdollistaman tuntimittauksen ja tuntitaseselvityksen käyttöönotolla on ollut merkittäviä vaikutuksia sähkömarkkinaosapuolten tiedonvaihtoon. Tiedonvaihdon volyymi on moninkertaistunut samalla kun tiedonvaihdon laadun ja aikakriittisyyden merkitykset ovat kasvaneet. Tiedonvaihdon merkitystä ovat lisänneet myös sähkönmyyjien käyttöönottamat elspot-pohjaiset tuntituotteet, lisääntyneet sähkönkulutustietojen raportointivaatimukset ja energiayhtiöiden pyrkimykset automatisoida liiketoimintaprosessejaan ja lisätä asiakkaiden sähköisiä asiointipalveluja. Keskustelu tulevasta vähittäismarkkinamallista on Suomessa käynnissä, mutta päätöksiä mahdollisista muutoksista nykyiseen malliin ei ole tehty. Pohjoismainen ja Euroopan laajuinen markkinoiden harmonisointi tulee kuitenkin vaikuttamaan tulevaisuudessa myös markkinaosapuolten väliseen tiedonvaihtoon. Esimerkki tällaisesta jo toteutusvaiheessa olevasta hankkeesta on yhteispohjoismainen taseselvitys (NBS). Keskitetty tiedonvaihto eli niin kutsuttu datahub on yksi vaihtoehto markkinaosapuolten tiedonvaihdon kehittämiseksi ja tehostamiseksi tulevaisuudessa. Datahub on otettu käyttöön muun muassa Tanskassa ja Hollannissa, ja useita hankkeita on selvitys- ja toteutusvaiheessa. Datahub on nähty yhtenä keinona vähittäismarkkinoiden toimivuuden kehittämisessä sekä markkinaosapuolten monenvälisen tiedonvaihdon yksinkertaistamisessa ja nopeasti kasvavan mittaustiedon hallinnassa ja välittämisessä markkinaosapuolille. Datahubiin on keskitetty tyypillisesti jakeluverkonhaltijan luonnollisia monopolitoimintoja markkinapaikan tarjoamiseksi ja kehittämiseksi. Datahubista on keskusteltu Suomessa aktiivisesti parin viime vuoden ajan. Keskustelu aktivoitui pohjoismaisen vähittäismarkkinoiden harmonisointikehityksen myötä ja Norjan päätettyä Tanskan jälkeen datahubin käyttöönotosta. Keskustelu datahubista onkin usein liitetty yhteispohjoismaiseen vähittäismarkkinakehitykseen sekä sen yksittäisiin asiakohtiin, kuten myyjävetoiseen markkinamalliin ja yhteislaskutukseen. Datahubissa on kuitenkin ensisijaisesti kysymys sähkömarkkinoiden tulevaisuuden

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu)

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu) Liite 1 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus TEM-asetus, AR, 7.7.2015 lausuntokierros Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen 2 Esityksen sisältö: 1. Projektista 2. Raportointi ja taseselvitys 3. Taseselvityksen aikataulu ja laskutus

Lisätiedot

Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma

Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma KSS VERKKO Toimenpideohjelma 1 (6) Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma 1 Johdanto 1.1 Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia muita osapuolia

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Adaton webinaari 23.11.2016 Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Datahub projektin ajankohtaista Pasi Aho 2 Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen

Lisätiedot

Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014

Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014 Liite x Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014 Toimitusjohtaja 2 Toimintaympäristö 2013: Eurooppa Keskustelu tuuli- ja aurinkovoiman vaikutuksista käyttövarmuuteen ja markkinoiden toimintaan jatkui. Monet

Lisätiedot

Caruna ja datahub projekti

Caruna ja datahub projekti Caruna ja datahub projekti Sisältö Taustaa Projektin aikataulu ja organisaatio Tietokonversiot Tiedonlaatu työt GS1 koodi Järjestelmäkehitys Prosessikehitys Taustaa Carunassa seurattu alan kehitystä Tanskan

Lisätiedot

Arto Gylén PKS Sähkönsiirto Oy. Syrjimättömyyden varmentamisen toimintaohjelma

Arto Gylén PKS Sähkönsiirto Oy. Syrjimättömyyden varmentamisen toimintaohjelma Arto Gylén 22.4.2014 PKS Sähkönsiirto Oy Syrjimättömyyden varmentamisen toimintaohjelma Sisällys 1. JOHDANTO 2. TOIMINNALLINEN ERIYTTÄMINEN 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja

Lisätiedot

Neuvottelukunta Risto Lindroos. Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet

Neuvottelukunta Risto Lindroos. Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet Neuvottelukunta 12.12.2016 Risto Lindroos Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet Älyverkkotyöryhmä selvittää älykkään sähköjärjestelmän mahdollisuuksia sähkömarkkinoille Älyverkkotyöryhmä

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus

Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunnan kokous 4.10.2016 Asta Sihvonen-Punkka Ajankohtaiskatsaus Pohjoismaisten TSO:iden Challenges -raportti Pohjoismaisten TSO:iden Challenges raportti markkinoiden haasteista julkaistiin

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Pasi Lintunen 2 Vuoden 2010 lopulla tasevastaavapäivillä... Selvitettiin taustatekijöitä ja syitä projektin käynnistämiselle.

Lisätiedot

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, 30.11.2016 Pasi Aho Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen kuuleminen"

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari 7.4.2016 Risto Lindroos, johtava asiantuntija, Fingrid Oyj Voimajärjestelmän murros vaatii kaiken

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

Älyverkkotyöryhmän terveiset. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala

Älyverkkotyöryhmän terveiset. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala Älyverkkotyöryhmän terveiset Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 1.2.2017 Ylitarkastaja Tatu Pahkala Sisältö Taustaa älyverkkotyöryhmälle Älyverkkovisio Alustavia tuloksia työryhmästä Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen esett Oy esett Oy toimii operatiivisena taseselvitysyhtiönä tarjoten taseselvitys

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen Miten toiminnan tehokkuutta/hankinnan hyötyjä voidaan mitata Oulun kaupunki/tietohallinto Kaisa Kekkonen 24.11.2009 Kustannus-hyötyanalyysi

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI 27.4.2016 Päivän ohjelma 12:00 Avaus / Pekka Äikäs 12:30 Johdon katsaus / Kati Kettunen 12:45 Funidata Oy / Jorma Hänninen ja Mika Peura 13:45 Kahvi 14:15 Aallon käyttöönottoprojekti

Lisätiedot

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Ohje 1 (5) Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Yhteystietotaulukon tarkoituksena on auttaa sähkömarkkinoiden osapuolia löytämään eri yhtiöiden käyttämät sanomaliikenteen, perinnän ja luotonvalvonnan

Lisätiedot

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä 18.2.2016 Tietokonversion suunnittelutyö aloitettu Valittu kumppani on Modultek Oy Erikoistunut tiedonlaatu- ja tietokonversiotyöhön, n. 25 henkilöä Tässä

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

TUNTIMITTAUKSEN PERIAATTEITA

TUNTIMITTAUKSEN PERIAATTEITA TUNTIMITTAUKSEN PERIAATTEITA 2016 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ MITTAUKSESTA... 7 1.1 LAISSA JA ASETUKSISSA ANNETUT VELVOITTEET MITTAUKSELLE... 7 1.1.1 Sähkömarkkinalaki (588/2013)... 7 1.1.2

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Sähkötutkimuspooli tutkimuksen kehittäjänä. Roadmap 2025, Työpaja 4, 22-23.10.2015 Tampereen teknillinen yliopisto

Sähkötutkimuspooli tutkimuksen kehittäjänä. Roadmap 2025, Työpaja 4, 22-23.10.2015 Tampereen teknillinen yliopisto Sähkötutkimuspooli tutkimuksen kehittäjänä Roadmap 2025, Työpaja 4, 22-23.10.2015 Tampereen teknillinen yliopisto Historiaa SVK-poolista ST-pooliin Tutkimuspoolitoiminta aloitti toimintansa 1988 osapuolinaan

Lisätiedot

vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä

vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä Asioiden välittämien työeläkealan toimijoiden ja TELKin sekä vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä Työeläkealan XML-käytäntöjen soveltaminen Taustaa, tämän dokumentin tarkoitus Asioiden välittäminen tapahtuu

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20160601 Nykyinen tiedonvaihto verkkoyhtiöitten ja urakoitsijoiden välillä on vaihtelevaa Tilausten välitys sähköpostilla Tilausten

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä. Heikki Laaksamo, TIEKE ry

UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä. Heikki Laaksamo, TIEKE ry UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä Heikki Laaksamo, TIEKE ry Sähköisen, standardimuotoisen tiedonsiirron kehitys Suomessa Suomalainen standardi / Positiosidonnaiset tietueet KOTVA 1980-luvun

Lisätiedot

TEM:n suuntaviivoja sähköverkoille ja sähkömarkkinoille

TEM:n suuntaviivoja sähköverkoille ja sähkömarkkinoille TEM:n suuntaviivoja sähköverkoille ja sähkömarkkinoille Roadmap 2025 -työpaja, 26.3.2015 ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriö, energiaosasto E Sähköverkot Sähkömarkkinalaki 2013 Toimitusvarmuustavoitteet

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 ASIAKASKYSELY ENVERA Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteuttaja, kohderyhmä, tavoite ja sisältö Taloustutkimus toteutti tämän tutkimuksen Envera Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 Tulorekisterin tavoitteita Tulorekisteri on lähtenyt liikkeelle tarpeesta vähentää yritysten hallinnollista taakkaa palkkaraportoinnin

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Selvitys finanssituotteista ja viranomaispäätöksenteon aikataulut

Selvitys finanssituotteista ja viranomaispäätöksenteon aikataulut Selvitys finanssituotteista ja viranomaispäätöksenteon aikataulut Verkkosääntöfoorumi 24.8.2016 Jarno Lamponen Sääntelyviranomaisten päätös suojaustuotteista Pitkän aikavälin siirtokapasiteetin jakamista

Lisätiedot

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT 2 (6) 1 Johdanto... 3 2 Valtakunnallinen tasehallinta... 3 3 Tasevastaavan sähkötaseen tasapaino

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Verkkolaskun laatutesti. Juha Ikävalko / AgentIT Finland Oy Verkkolaskufoorumin syysseminaari

Verkkolaskun laatutesti. Juha Ikävalko / AgentIT Finland Oy Verkkolaskufoorumin syysseminaari Verkkolaskun laatutesti Juha Ikävalko / Verkkolaskufoorumin syysseminaari Osa TARU-hanketta, jonka tavoitteena on luoda pohja uusille innovatiivisille digitaalisen taloushallinnon palveluille sekä automatisoidulle

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen

Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen 1 Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen Pasi Lintunen Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Yleistä taseselvityksestä Taseselvityksessä selvitetään sähkömarkkinatoimijoiden

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Toimenpideohjelma syrjimättömyyden varmistamiseksi Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä

Toimenpideohjelma syrjimättömyyden varmistamiseksi Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä 1 (10) Toimenpideohjelma syrjimättömyyden varmistamiseksi Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä 1 JOHDANTO 1.1 Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia muita osapuolia kohtaan syrjimättömästi.

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12... 12... 13... 13... 13... 14... 14... 14... 14... 15... 16... 16... 16... 20... 20... 20 ... 21... 21... 23... 25

Lisätiedot

Jakopalkka 2015. Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo

Jakopalkka 2015. Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo Jakopalkka 2015 Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo versio 1.0 21.10.2014 Kiekun palkkakustannusten jaon kehittäminen 2013-2015 - > 31.12.2013 2014 2015 - > Jakopalkkalaskennan tulosten siirto kirjanpitoon Laskenta

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi

Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi Eneasen Sanomapalvelu Jedi on älykäs palvelu sähkökaupan tiedonvaihdon seurantaan ja hallintaan. Palvelu seuraa ja raportoi sanomaliikenteen tilaa ja auttaa nopeasti selvittämään

Lisätiedot

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energian varastointi TEKES -seminaari 24.5.2016 Tatu Pahkala Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti TAVOITE: Uusiutuvan

Lisätiedot

LAUSUNTOYHTEENVETO SÄHKÖN VÄHITTÄISMARKKINOIDEN TULEVAISUUDEN TIEDONVAIHTORATKAISUA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ. saatiin yhteensä 24. Lausunnon antoivat:

LAUSUNTOYHTEENVETO SÄHKÖN VÄHITTÄISMARKKINOIDEN TULEVAISUUDEN TIEDONVAIHTORATKAISUA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ. saatiin yhteensä 24. Lausunnon antoivat: Lausuntoyhteenveto 24.02.2015 TEM/2557/00.06.02/2014 EOS/EMA/TPa LAUSUNTOYHTEENVETO SÄHKÖN VÄHITTÄISMARKKINOIDEN TULEVAISUUDEN TIEDONVAIHTORATKAISUA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Tilannekatsaus säätösähkömarkkinoita koskeviin kansainvälisiin selvityksiin

Tilannekatsaus säätösähkömarkkinoita koskeviin kansainvälisiin selvityksiin 1 Tilannekatsaus säätösähkömarkkinoita koskeviin kansainvälisiin selvityksiin Erkki Stam Markkinakehitys, Fingrid Oyj Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Säätösähkömarkkinan rooli Järjestelmän taajuuden ja

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi?

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Ajatusakvaario Onko tilaa, onko tilausta? Työmarkkinoille integroivan yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuudet hoivapalveluissa Dialogifoorumi

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016 Suomi.fipalvelutietovaranto Palvelulupaus 5.4.2016 Sisältö Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto tarjoaa? Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto ei tarjoa? Nykytilanne Suomi.fi-palvelutietovarannon kehittämisen

Lisätiedot

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma Nykytilan analyysin tiivistelmä 25.6.2014 Versio: 1.0 Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma nykytila tiivistelmä 25.6.2014 2 (7) Sisällys 1. Dokumentin tarkoitus... 3 2. Kuntien ulkoisen

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Maksuneuvoston kokous

Maksuneuvoston kokous Maksuneuvoston kokous 9.1.2014 9.1.2014 Julkinen 1 Asialista 1. Kokouksen avaus 2. Maksuneuvoston toiminta-ajatus ja visio 3. Maksuneuvoston tehtävät ja toimintatapa 4. Maksuneuvoston työohjelma 2014 5.

Lisätiedot

Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyskysely Markkinatoimikunta Katja Lipponen

Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyskysely Markkinatoimikunta Katja Lipponen Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyskysely 2012 Markkinatoimikunta Katja Lipponen Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyskysely 2012 Toteutettiin marraskuussa 2012 Kysely lähti 138 sähkömarkkinatoimijalle, joista

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Älykäs mittaus ja sähköverkko, ajankohtaisia asioita ja kehityssuuntia kuluttajille

Älykäs mittaus ja sähköverkko, ajankohtaisia asioita ja kehityssuuntia kuluttajille Älykäs mittaus ja sähköverkko, ajankohtaisia asioita ja kehityssuuntia kuluttajille Älykäs sähköverkko ja kuluttaja Uusia mahdollisuuksia kuluttajalähtöiseen energiatehokkuuteen, Eurooppasali (Voimatalo,

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat Energiaviraston ajankohtaispäivä 17.6.2016 Agenda Verkkoluvat NBS & Datahub 3. valvontajaksojen rakennetiedot sekä toimitusvarmuuskannustimen alaskirjaukset VATI

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV)

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Miksi, miten ja mihin sitä käytetään KaPA-päivä 26.11.2015 Annette Hotari ja Nina Wiiala, Väestörekisterikeskus Mikä Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on? Kansallinen

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje Energiapeili-raportointipalvelu Käyttöohje Tervetuloa Vantaan Energian Energiapeili-raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu palveluun Henkilökohtaisten tietojen hallinta Salasanan vaihto

Lisätiedot