Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta"

Transkriptio

1 Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Väliraportti

2 2 (137) Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET JOHDANTO Selvityksen tausta ja tarkoitus Tiedonvaihdon kehittämisvastuu Tavoitteet ja rajaukset Selvitysprojektin toteutus, menetelmät ja organisointi Sidosryhmien haastattelut Kyselytutkimus Muiden maiden datahub-toteutusten selvittäminen Projektiorganisaatio Selvityksen toteutusaikataulu Datahubin lyhyt kuvaus TIEDONVAIHDON NYKYTILA SUOMESSA Markkinaprosesseihin liittyvän tiedonvaihdon nykyinen toteutusmalli Tiedonvaihtoon liittyvät sähkömarkkinoiden osapuolet Tiedonvaihdon toteutusmalli Tiedonvaihdon toteutus yhtiöissä Selvityksessä tarkasteltavat markkinaprosessit Mittaustietojen hallinta Mittaustietojen kerääminen Mittaustietojen käsittely Mittaustietojen välitys sähkömarkkinaosapuolille Mittaustiedon tallentaminen Raportointi Muita mittaustenhallinnan toimintoja Mittaustiedonhallinnan kehittämistarpeet Taseselvitys Jakeluverkon ilmoitusvelvollisuus Tasevastaavan ilmoitusvelvollisuus Taseselvityksen kehittämistarpeet Sopimusprosessit Myyjän vaihto Toimituksen aikaiset ilmoitukset Muutto Uuden toimituksen alkaminen Toimituksen päättyminen Laskutus Mittaustietojen vastaanotto ja sähkönmyyjän tekemät tarkastukset Epävarmojen tai muuttuneiden tietojen käsittely laskutuksessa Laskutusmallit Laskutuksen kehittämistarpeet Markkinaprosesseihin liittyvien tietojen hallinta Käyttöpaikkatiedot Osapuolitiedot ja yhteystiedot Sanomaliikenteen testaus- ja sertifiointipalvelu... 55

3 3 (137) 3.7 Yhteenveto tiedonvaihdon nykytilasta Vahvuudet ja heikkoudet Tiedonvaihdon kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet TIEDONVAIHDON TULEVAT KEHITYSTARPEET Keskeiset muutokset tulevaisuuden sähkömarkkinoilla Vähittäismarkkinaroolien muuttuminen Pohjoismaisen vähittäismarkkinan kehittyminen Hajautettu pientuotanto Omavaraiset energiayhteisöt Älykkäät sähköverkkorakenteet Sähköinen liikenne Tietopalvelut ja avoin data Visio tulevaisuuden tiedonvaihdosta Vision mukainen tiedonvaihdon kehittämisen vaiheistus Sidosryhmien näkemyksiä tiedonvaihdon tulevista tarpeista Pohjoismainen vähittäismarkkinakehitys sekä NBS Sähköinen liikenne Pien- ja mikrotuotanto Tariffirakenne Kysyntäjousto Raportointi- ja energiatehokkuuspalvelut Avoimet rajapinnat Yhteenveto keskeisimmistä tulevista kehitystarpeista DATAHUB-TOTEUTUKSET MUUALLA Tarkastelujen viitekehys ja maiden yhteiset piirteet Datahub-toteutuksia Euroopassa Tarkasteluun valittiin viisi Euroopan maata Datahubien kehityspolku Tanska Yhteenveto Tiedonvaihdon kehittämisen lähtökohdat, tavoitteet ja perustelut Toteutusprojekti Toiminnallinen ja tekninen määrittely Operointi- ja hallintomalli Kokemukset Norja Yhteenveto Lähtökohdat, tavoitteet ja perustelut Toteutusprojekti Toiminnallinen ja tekninen määrittely Operointimalli Jatkokehitys Kokemukset Hollanti Yhteenveto Lähtökohdat, tavoitteet ja perustelut Toiminnallinen ja tekninen määrittely Hallinto- ja operointimalli

4 4 (137) Jatkokehitys Opit ja kokemukset Ruotsi Yhteenveto Lähtökohdat, tavoitteet ja perustelut Toiminnallinen ja tekninen määrittely Hallinto- ja operointimalli Viro Yhteenveto Lähtökohdat Datahub tukemaan markkinoiden avautumista ja kustannustehokkuutta Toteutusprojekti hyvin nopea Datahub on puhdas tietovarasto ilman tukea markkinaprosesseille Käyttöönotossa ei merkittäviä ongelmia Datahubin ensimmäinen versio julkisrahoitteinen, jatkokehitys toimialan Datahub toiminut luotettavasti Jatkokehitys Yhteenveto SIDOSRYHMIEN NÄKEMYKSIÄ DATAHUBISTA Tietoisuus datahubista Suhtautuminen datahubiin Datahubin toiminnallisuudet Datahubin hyödyt Päätöksentekokriteerit Datahubin hallinnointimalli Sidosryhmien odotuksia selvitykselle SELVITYKSEN JATKOVAIHEET LIITE1. HAASTATTELURUNKO JAKELUVERKONHALTIJAT LIITE2. HAASTATTELURUNKO SÄHKÖNMYYJÄT

5 5 (137) MÄÄRITELMÄT Asiakas. Tarkoitetaan sähkön tukkuasiakasta tai loppukäyttäjää. APERAK. Application error and acknowledgement message. EDIFACT-sovelluskuittaussanoma, joka on tarkoitettu sovellustason kuittaukseen ja mahdollisiin virheilmoituksiin. Jos vastaanottajan sovellus on hylännyt vastaanotetun sanoman virheellisenä, APERAK-sanomalla ilmoitetaan virheen syy lähettäjälle. Positiivisessa tapauksessa tiedetään lähetetyn sanoman menneen huomautuksitta vastaanottavaan sovellukseen. Datahub. Tarkoittaa sähkömarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtoratkaisu, joka toimii mittaustiedon ja käyttöpaikkatiedon lähdejärjestelmänä markkinaosapuolille. Ediel. EDI for the electricity industry. Ediel on pohjoismaisen Ediel Forumin pohjoismaisille sähkömarkkinoille kehittämä sanoma- ja tiedonvaihtomäärittely, joka perustuu EDIFACTstandardiin. Sanomat noudattavat EDIFACT-syntaksia, mutta menettelytavat eivät ole yhtenevät kaikissa Ediel-standardia käyttävissä maissa. Ediel Forumin toimintaa jatkaa ebix (http://www.ebix.org). EDIFACT. Electronic data interchange for administration, commerce and transport. YK:n alaisen UN/CEFACT:in kehittämä ja ylläpitämä ISO-standardikokoelman mukainen sähköisen tiedonsiirron sanomakieli. EDIFACT on rakenteinen tiedon esitystapa, jonka kielioppi koostuu sanomakuvauksista eli sanomista. FTP. File transfer protocol. FTP on TCP-protokollaa käyttävä tiedostonsiirtomenetelmä kahden tietokoneen välille. Jakeluverkonhaltija. Tarkoitetaan verkonhaltijaa, jolla on hallinnassaan jakeluverkkoa tai suurjännitteistä jakeluverkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa tässä verkossa. Käyttöpaikkatunnus. Sähkönkäyttöpaikan yksilöivä tunnus, jonka antaa jakeluverkonhaltija. Konversio. Konversio tai konvertointi on tiedon muuttamista toiseen käyttötarkoitukseen tai toiseen tekniseen ympäristöön kelpaavaan muotoon. Konversion yhteydessä tehdään tyypillisesti myös tiedon laadun tarkastusta sekä virheiden korjausta ja jalostusta. Luentajärjestelmä tai etäluentajärjestelmä. Järjestelmä, jolla suoritetaan mittauslukemien keruu ja ylläpidetään mittalaitteen asetuksia. Master Data Management (MDM). Tarkoitetaan liiketoiminnan kannalta keskeisten ja eri käyttäjille tai prosesseille yhteisten perustietojen hallintaa. Tarkasteltaviin markkinaprosesseihin liittyen tällaisia perustietoja ovat muun muassa käyttöpaikkatiedot ja sopimustiedot. Master data managementiin liittyy keskeisesti päätökset tiedon lähdejärjestelmistä tiedon oikeellisuuden, yksikäsitteisyyden ja ajankohtaisuuden varmistamiseksi. Mittaustiedonhallintajärjestelmä. Mittalaitteelta kerättyjen tietojen tallennukseen ja käsittelyyn tarkoitettu järjestelmä. Mittaustietojen tarkastaminen, statusten korjaus ja tuntitietojen välitys eteenpäin tapahtuu mittaustiedonhallintajärjestelmässä. MSCONS. Metered services consumption report message. Mittaustietojen välittämiseen käytettävä EDIFACT-sanoma.

6 6 (137) PRODAT. Product data message. Asiakas-, käyttöpaikka- ja sopimustietojen vaihtoon käytettävä EDIFACT-sanoma. Muodostuu sanomatyypistä ja käyttötarkoituksen ilmaisevasta syykoodista (esim. Z03[1]). Rajapistemittaus. Kahden sähköverkon rajalla oleva mittaus, jonka tuntiarvoa käytetään sähkötaseiden selvittämisessä. Sanomaliikenneoperaattori. Sanomaliikenneoperaattori hoitaa osapuolelle saapuvien tai siltä lähtevien sanomien teknisen reitityksen. Operaattori voi myös tarjota muita teknisiä palveluita kuten sanomien muunnoksen. Operaattorin rooli on tekninen. Sähkömarkkinaosapuoli. Toimituspisteen sähkönmyyjä, toimitusvelvollinen myyjä, verkonhaltija tai jonkin edellä mainitun tasevastaava. Sähkönmyyjä. Sähkönmyyjä (myyjä) on henkilö, yhteisö tai laitos, joka myy sähköä. Sähköntoimitus. Tarkoitetaan sähkön myyntiä käyttöä tai jälleenmyyntiä varten. Sähkönmyyntisopimus. Tarkoittaa vähittäismyyjän ja loppukäyttäjän välistä sopimusta sähköntoimituksesta loppukäyttäjälle. Taseikkuna. Ajanjakso sähkön toimituksesta jakeluverkon taseiden kiinnimenoon. Taseikkuna on 14 vrk toimituksesta. Taseselvitys. Tarkoittaa kunkin taseselvitysjakson aikana toteutuneiden sähkökauppojen selvittämistä, jonka tuloksena saadaan kunkin sähkömarkkinoiden osapuolen sähkötase ja tasepoikkeama. Tasevastaava. Tarkoittaa sähkömarkkinoiden osapuolta, joka tasapainottaa sähkön tuotantonsa ja hankintansa sekä sähkön käyttönsä ja toimitustensa erotuksen tasesähköyksikön toimittamalla tasesähköllä. Toimitusvelvollinen myyjä. Jos myyjällä on sen verkonhaltijan vastuualueella, johon sähkönkäyttöpaikka kuuluu, sähkömarkkinalain tarkoittama huomattava markkinavoima ja käyttöpaikka on varustettu enintään 3x63 A pääsulakkeella tai käyttöpaikkaan ostetaan sähköä enintään kwh vuodessa, on myyjällä sähkömarkkinalain 21 :n mukainen toimitusvelvollisuus käyttäjää kohtaan. Tuntilukema. Mittalaitteen mittaama ja rekisteröimä kumulatiivinen lukema kullekin tasatunnille, joka ei huomio esim. kaksiaikatuotteiden kahta erillistä lukemaa. Tuntimittaus. Tarkoittaa tunneittain tapahtuvaa sähkön määrän mittausta ja tämän mittaustiedon rekisteröintiä mittauslaitteiston muistiin. Tuntiteho. Kunkin tunnin tuntikeskiteho. Tämä voidaan laskea kahden peräkkäisen tuntilukeman erotuksena. Tuntitieto. Yleistermi, jolla tarkoitetaan joko tuntitehoa tai tuntilukemaa. Tuntitiedon status. Tuntitiedolle merkitty status kertoo mittauksilla kerätyn tiedon luotettavuuden tiedon vastaanottajalle. Tuntitiedolle käytettäviä statuksia ovat puuttuva, epävarma, arvioitu, OK ja korjattu OK. Kaksi ensiksi mainittua tuntitiedon statusta ovat heikkoja statuksia ja kolme jälkimmäistä vahvoja statuksia.

7 7 (137) Tyyppikuormituskäyrä. Tarkoittaa laskentamallia, jonka avulla jakeluverkonhaltijan laatimasta edellisen vuoden sähkönkäyttöön perustuvasta vuosienergia-arviosta lasketaan sähkönkäyttäjän tuntienergia taseselvitykseen. Validointi. Validoinnilla tarkoitetaan etäluettavilta mittalaitteilta kerättyjen mittaustietojen laadun tarkastamista, mikä tehdään yleensä mittaustiedonhallintajärjestelmässä. Tyypillisiä tarkastuksia ovat muun muassa puuttuvien tietojen toteaminen, negatiivisten arvojen tarkastaminen, ylisuurten tuntitehojen tarkastaminen ja pitkien nolla-arvosarjojen tarkastaminen. Verkonhaltija. Tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, jolla on hallinnassaan sähköverkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa tässä verkossa. Vertikaalisesti integroitunut yritys. Tarkoittaa sähköalan yritystä tai sähköalan yritysten ryhmää, jossa samalla henkilöllä tai samoilla henkilöillä on oikeus käyttää, joko suoraan tai välillisesti, määräysvaltaa ja jossa yritys tai yritysten ryhmä harjoittaa ainakin joko sähkön siirtoa tai jakelua ja ainakin joko sähkön tuotantoa tai toimittamista. Vähittäismyynti. Tarkoittaa sähkön toimitusta jakeluverkonhaltijan jakeluverkon kautta välittömästi loppukäyttäjille. XML. Extensible markup language. XML on merkintäkieli tai standardi, jolla tiedon merkitys on kuvattavissa tiedon sekaan. XML-kieltä käytetään sekä formaattina tiedonvälitykseen järjestelmien välillä että formaattina dokumenttien tallentamiseen. XML-kieli on rakenteellinen kuvauskieli, jonka kehittäjä on World Wide Web Consortium.

8 8 (137) 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Toimiva ja oikea-aikainen tiedonvaihto on perusedellytys markkinaosapuolten välisten prosessien toimivuudelle. Tiedonvaihdon tehtävänä on mahdollistaa, tukea ja tehostaa liiketoimintaprosesseja. Vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto on toteutettu nykyisin Edielsanomaliikenteellä, mikä on mahdollistanut markkinaprosessien automatisoinnin pitkälle. Teknisesti tiedonvaihto on toiminut tähänastisessa käyttötarkoituksessaan hyvin. Tiedonvaihdon haasteet liittyvät yhteisten menettelytapojen noudattamiseen, välitettävän tiedon laatuun ja tuleviin tiedonvaihtotarpeisiin. Sähkömarkkinalain uudistuksen myötä Fingrid sai sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysvastuun. Kehittämistoiminnalla on edistettävä tehokasta ja sähkömarkkinaosapuolten kannalta tasapuolista ja syrjimätöntä tiedonvaihtoa. Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehittämiseksi on nähty tärkeäksi ja ajankohtaiseksi tehdä selvitys tiedonvaihdon nykytilasta sekä mahdollisesta datahubin käyttöönotosta. Datahub on viime vuosina yleistynyt vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtomalli. Se on myös mittaus- ja käyttöpaikkatietovarasto, johon markkinaosapuolet toimittavat ja josta osapuolet hakevat markkinaprosesseissa tarvitsemaansa tietoa. Datahub yksinkertaistaa ja nopeuttaa markkinaprosesseja, kuten muuttoja ja myyjän vaihtoja, sillä sähkömarkkinaosapuolet kommunikoivat ainoastaan datahubin kanssa. Datahub mahdollistaa myös keskitetyn tiedonvaihdon laadun valvonnan. Datahub on otettu käyttöön muun muassa Tanskassa ja Hollannissa, ja useita hankkeita on selvitys- ja toteutusvaiheessa. Myös Suomessa on haluttu selvittää, voisiko keskitetty tiedonvaihtomalli tuoda hyötyjä vähittäismarkkinoille. Selvityksen tavoitteet ja toteutus Selvityksen tavoitteena on tutkia keskitetyn tiedonvaihdon toteuttamista Suomessa. Se toteutetaan kuvan 1 mukaisesti kahdessa päävaiheessa: 1) nykytilan kartoitus ja 2) tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisun määrittely. Nykytilan kartoitus kattaa tiedonvaihdon nykytilan tarkastelun Suomessa, tulevaisuuden uusien tiedonvaihtotarpeiden tunnistamisen ja niiden vaikutusten arvioinnin sekä muiden maiden datahub-toteutusten tarkastelun. Tiedonvaihdon nykytilan kartoituksen tavoitteena on tarkastella tiedonvaihdon toimivuutta sekä tunnistaa nykyisin käytössä olevan tiedonvaihtomallin vahvuudet, ongelmat, haasteet ja kehitystarpeet. Tulevaisuuden tarpeiden kartoittamisella ennakoidaan vielä muotoutumassa olevia, uusia tiedonvaihtotarpeita. Muiden maiden datahub-toteutusten tarkastelun tavoitteena on oppia muiden maiden kokemuksista datahubin suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa sekä hyödyistä. Tähän väliraporttiin on koostettu nykytila-analyysin tulokset. Se kuvaa tiedonvaihdon nykytilaa mahdollisimman objektiivisesti sellaisena kuin sidosryhmät sen tällä hetkellä näkevät. Projektin toisessa vaiheessa määritellään ja kuvataan nykytila-analyysin pohjalta tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisu.

9 9 (137) Kuva 1. Selvityksen viitekehys ja päävaiheet Selvityksen painopiste on markkinaosapuolten välisissä tiedonvaihtoa sisältävissä markkinaprosesseissa. Näiden lisäksi selvityksessä tarkastellaan myös niitä liiketoimintaprosesseja ja toimintoja, jotka voitaisiin toteuttaa keskitetysti datahubissa. Selvityksessä tarkastellaan tiedonvaihdon kehitystä noin kymmenen vuoden aikaperspektiivillä, minkä vuoksi tulevan tiedonvaihtoratkaisun tulisi tukea ja mahdollistaa merkittäviäkin muutoksia sähkön vähittäismyynti- ja siirtoliiketoimintojen prosesseissa. Selvityksen ensisijaisena tavoitteena ei ole kuitenkaan ratkaista vähittäismarkkinamalliin liittyviä erityiskysymyksiä, kuten laskutusmallia. Tiedonvaihdon nykytila-analyysi perustuu syvällisiin ja kattaviin sidosryhmähaastatteluihin (32), joita tukemaan ja täydentämään tehtiin verkonhaltijoille ja sähkönmyyjille suunnattu kyselytutkimus. Lisäksi selvityksen aikana on tehty tutustumiskäyntejä datahubin käyttöönottaneisiin tai sitä suunnitteleviin maihin sekä käyty läpi olemassa olevaa taustamateriaalia. Projektille on perustettu core-työryhmä ja referenssiryhmä tukemaan laaja-alaisella ja syvällisellä osaamisellaan projektiryhmän työtä ja sitouttamaan toimialaa tähän yhteiseen kehityshankkeeseen. Selvityksen loppuraportti valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Varsinaisen päätöksen mahdollisesta datahubin käyttöönotosta tekee työ- ja elinkeinoministeriö asian edellyttämien päätöksentekomenettelyjen kautta. Tiedonvaihdon nykytila Sidosryhmähaastattelujen perusteella sähkömarkkinaosapuolten välinen tiedonvaihto toimii Suomessa pääsääntöisesti hyvin. Tiedonvaihtomalli tukee keskeisimpiä nykyisiä markkinaprosesseja ja liiketoimintaprosessien automatisointia. Tiedonvaihdon ongelmat eivät ole yleensä teknisiä vaan ne liittyvät toimialan yhteisten menettelyohjeiden ja suositusten noudattamiseen sekä välitettävän tiedon laatuun. Ongelmat aiheuttavat sähkömarkkinaosapuolille lisätyötä ja prosessitehottomuutta. Tällaisen vältettävissä

10 10 (137) olevan turhan työn osuus voi olla yhtiöissä useita kymmeniä prosentteja tiedonvaihtoon käytetystä kokonaistyömäärästä. Nykyiseen tiedonvaihtomalliin sekä sen kykyyn tukea markkinaprosesseja liittyy selvityksen perusteella taulukon 1 mukaisia haasteita ja ongelmia. Taulukko 1. Nykyisen tiedonvaihtomallin haasteet ja ongelmat NYKYISEN TIEDONVAIHTOMALLIN HAASTEET JA ONGELMAT Menettelyohjeita ja suosituksia ei noudateta kaikilta osin tai niihin liittyy joissakin tapauksissa liikaa yrityskohtaista tulkinnanvaraa. Vaikka Ediel-sanomaliikenne on standardoitu, tietyissä markkinaprosesseissa voidaan joutua mukautumaan kymmenien osapuolten erilaisiin käytäntöihin. Ongelmia aiheuttavat puutteet sanomien sisällössä ja sanomilla välitettävässä tiedossa. Nykyinen tiedonvaihtomalli lisää sanomien määrää, mikä vastaavasti lisää sanomiin liittyvien ongelmien ja virheiden määrää. Sanomaliikenteen laatua ja toimivuutta ei keskitetysti valvota, eikä suosituksiin perustuva toimintamalli anna keinoja puuttua tai sanktioida noudattamatta jättämistä. Menettelyohjeiden ja suositusten mukainen toiminnallisuus on toteutettu eri järjestelmissä eri tavalla eivätkä järjestelmätoimittajat ohjeista riittävästi järjestelmiensä käyttäjiä. Tietojärjestelmien ja tietojärjestelmätoimittajien kyky tukea menettelytapojen noudattamista tai toimintatapojen muutoksia yhtiöissä on osoittautunut puutteelliseksi. Ei-reaaliaikainen tiedonvaihto voi tuoda prosesseihin useita turhia 1 2 arkipäivän viiveitä. Pohjoismaat ovat siirtymässä Edielistä XML-pohjaiseen tiedonvaihtoon, mikä kuihduttaa Edielin kehittämistä pitkällä aikavälillä. Tiedonvaihtomalli ei tue tiedonvaihtoon liittyvää 3. osapuolten palvelukehitystä eikä järjestelmä- ja prosessi-innovaatioita. Tiedonvaihtomalli ei tue hyvin uusia markkinamalleja ja esimerkiksi yhteislaskutusta. Vertikaalisesti integroituneissa yhtiöissä valittu tapa toimia asettaa toimitusvelvollisen myyjän muita sähkönmyyjiä parempaan asemaan. Tulevaisuuden tiedonvaihtotarpeet Tulevaisuuden tiedonvaihtotarpeita on tarkasteltu käymällä läpi tiedonvaihtoa aktiivisesti kehittäviä maita sekä avainkehityshankkeita, joissa tulevaisuuden energiamarkkinoiden rakenteita muodostetaan. Keskeisiä muutoksia tulevaisuuden sähkömarkkinoilla tiedonvaihdon kannalta ovat vähittäismarkkinaroolien muuttuminen, hajautettu pientuotanto, omavaraiset energiayhteisöt, älykkäät sähköverkon rakenteet ja sähköinen liikenne. On olemassa kehitystä, joka pienentää verkonhaltijan roolia markkinapaikan ylläpitäjänä. Toisaalta osa jakeluverkoista haluaa rakentaa uutta liiketoimintaa muun muassa energiayhteisöjen, sähköisen liikenteen ja verkon kuormituksen hallinnan tukemiseksi.

11 11 (137) Tiedonvaihdon tulevaisuuden ratkaisun on otettava huomioon kummatkin kehityskulut, ellei verkonhaltijan ja sähkönmyyjän roolijaosta päätetä selvästi etukäteen. Tulevaisuuden tiedonvaihdon haasteena on yhdistää verkon hallinnan kannalta oleelliset ohjaustoimenpiteet ja sähkömarkkinaosapuolten välisten intressien mukainen tuotannon reitittäminen markkinoille. Voi myös muodostua pieniä markkina-alueita eli paikallisia mikroverkkoja, jotka kommunikoivat sähkömarkkinoiden kanssa. Tiedonvaihdon tehtävänä on myös pienentää kynnystä osallistua markkinoille tai muodostaa energiayhteisöjä, jotka osallistuisivat markkinoille. Tämä tarkoittaa mittaus- ja sopimustietojen avaamista asiakkaan suostumuksella asiakkaan valtuuttamille tahoille. Tiedon lisäarvoa kasvattaa myös, jos pystytään yhdistämään mittaus- ja sopimustieto esimerkiksi julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Regulaation kehittymisellä on kuitenkin olennainen vaikutus edellä mainittujen toimintojen syntymiselle. Kysynnän jousto ja sähköinen liikenne tuovat omat haasteensa tiedonvaihdolle. Nämä prosessit on mahdollistettava luomalla ja keräämällä toiminnan tarvitsemat avaintiedot tiedonvaihtoratkaisun avulla. On kuitenkin huomattava, että jouston ja latauksen liiketoimintamallit luovat tarpeen tiedonvaihdolle ja erilaisten kulutus- ja tuotantotietojen helpolle saatavuudelle, ei toisin päin. Tämän vuoksi on luontevaa antaa näiden liiketoimintojen kehittyä yhteisesti hallittujen avaintietojen ympärille. Latausoperaattori- ja jousto-operaattoritoiminnassa muodostuu uutta tiedonvaihtoa. Tiedonvaihtoratkaisun tehtävä on mahdollistaa tällainen kehitys ja tiedonvaihtorakenteiden yhteensopivuus. Latausoperaattori- ja jousto-operaattoritoiminta pystyvät kehittymään itsenäisesti riippumatta keskitetystä tiedonvaihdosta. Niiden kannattaa kuitenkin harkita samankaltaisten periaatteiden soveltamista kuin keskitetty tiedonvaihto esimerkiksi tiedon avoimuuden suhteen. Sidosryhmän arvioita tulevista tiedonvaihtotarpeista kartoitettiin sekä haastatteluissa että kyselyllä. Verkonhaltijoille tärkeinä markkinoiden kehityssuuntauksina nousivat esille energiakäytön raportointi ja energiatehokkuuspalvelut sekä mikro- ja pientuotanto. Sähkönmyyjät korostivat lisäksi pohjoismaista vähittäismarkkinakehitystä sekä avoimia rajapintoja ulkoisen palvelutuotannon mahdollistajana. Vaikka yhtiöt tunnistivat toimintaympäristössä useita merkittäviä muutosvoimia, niihin liittyvät uudet tiedonvaihtotarpeet eivät ole vielä täsmentyneet. Avoimien rajapintojen mahdollistama palvelualusta uusille palveluille ja sovelluksille on konkreettisin esimerkki uudesta tiedonvaihtotarpeesta, joka edellyttää keskitettyä tiedonvaihtoa. Kysyntäjouston ja sähköisen liikenteen osalta tulevat liiketoimintamallit ja osapuolten roolit tulevat määrittelemään uudet tiedonvaihtotarpeet sekä mahdollisen datahubin roolin tiedonvaihdossa. Yhteispohjoismaiset vähittäismarkkinat ovat tiedonvaihdon näkökulmasta vasta määrittymässä, mutta harkittua tiedonvaihdon harmonisointia ja mahdollista datahubien välistä tiedonvaihtoa pidetään tärkeänä. Verkkotariffeihin liittyvän tiedonvaihdon ratkaiseminen nähdään välttämättömänä, mikäli yhteislaskutusta halutaan yleistää. Mikro- ja pientuotanto eivät edellytä vielä nykyisessä laajuudessa uutta, reaaliaikaisempaa tiedonvaihtoa.

12 12 (137) Muiden maiden datahub-toteutukset Selvityksessä tarkasteltiin viittä datahubia Euroopassa: Tanskan, Hollannin ja Viron jo käyttöön otettuja datahubeja sekä Norjan ja Ruotsin datahub-suunnitelmia. Datahubin perustaminen on yleensä poliittinen päätös, jota tuetaan kustannus-hyötyanalyysillä. Datahubeilla on tavoiteltu kustannussäästöjä, kilpailun lisäämistä vähittäismarkkinoilla, tiedonvaihdon tehostamista ja markkinasääntöjen noudattamisen parantamista. Datahubien perustaminen on liittynyt markkinamallin muutoksiin, yleensä myyjävetoisen markkinamallin käyttöönottoon. Toteutuksesta riippuen datahubiin tallennetaan mittaus-, asiakas-, käyttöpaikka- ja sopimustiedot. Tarkasteltujen maiden datahubien päätoiminnallisuudet on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Tarkasteltujen maiden datahubien päätoiminnallisuudet. Tanska Norja Ruotsi Viro Hollanti Mittaus-, käyttöpaikka-, sopimus- ja asiakastietojen välitys markkinaosapuolille Mittaus-, käyttöpaikka-, sopimus- ja asiakastietojen tallennus ja ylläpito Tuki markkinaprosessien läpiviemiselle Tuki myyjäkeskeiselle markkinamallille ja yhteislaskutukselle Taseselvitys Kolmansien osapuolten pääsy tietoon datahubin ominaisuus, tulossa oleva datahubin ominaisuus Muita suunniteltuja toiminnallisuuksia ovat muun muassa tiedonvaihdon toimivuuden tunnusluvut (KPI:t), reaaliaikaisten prosessien tuki (mm. kysyntäjousto ja sähköautot), raportointi, vakiokorvausten käsittely ja päällekkäisten sopimusten tarkastaminen. Datahubin perustaminen on ajallisesti pitkä prosessi. Datahub-selvityksen aloittamisesta datahubin käyttöönottoon kestää 5 6 vuotta. Perustamispäätöstä on edeltänyt noin kahden vuoden selvitysjakso, jota on seurannut noin 1,5 vuoden määrittely- ja hankintavaihe sekä 2 2,5 vuoden perustamis- ja käyttöottovaihe. Energiayhtiöt ovat yleensä valmistautuneet datahubin käyttöönottoon aloittamalla prosessiensa kehittämisen ja tietojensa laadun parantamisen noin kaksi vuotta ennen datahubin käyttöönottoa. Suurimmat ongelmat ovat olleet datahubiin siirrettävien tietojen laadussa, datahubien toiminnallisuuksissa ja suorituskyvyssä. Ongelmia on saatu poistettua vähitellen datahubin käyttövaiheen aikana. Tutkituissa maissa joissa datahub on otettu käyttöön sekä datahub-operaattorit että käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä niiden toimintaan. Teknisesti datahubit ovat laajoja tietokantoja, jotka tarjoavat palvelurajapinnat automatisoiduille markkinaprosesseille ja internetselainpohjaiset sähköiset asiointikanavat yksittäisten tapahtumien läpiviemiseen ja raportointiin. Datahubit pystyvät

13 13 (137) käsittelemään nykymuotoista tiedonvaihtoa, vaikka Ediel-tyyppinen tiedonvaihto on poistumassa. Yleensä datahubia kehittää ja operoi ei-kaupallinen, riippumaton osapuoli, useimmiten kantaverkkoyhtiö. Se tekee datahubin jatkokehityspäätökset itsenäisesti toimialaa kuullen. Markkinoiden lainsäätäjä on yleensä antanut datahub-operaattorille rajoitetun markkinaprosessien kehitysvastuun. Tarkasteltujen datahubin käyttöpaikkakohtaiset kustannukset ovat olleet: Tanska Norja Viro Perustamiskustannukset 6,0 /kp 8,8 11,5 /kp 1,0 /kp Käyttökustannukset 0,9 /kp/vuosi 1,0 1,4 /kp/vuosi Norjassa tehdyn arvion perusteella datahubin vuosittaiset kokonaishyödyt ovat 9,3 18,9 euroa käyttöpaikkaa kohti Ulkomaanhaastattelujen perusteella datahub-toteutuksen kriittisiksi menestystekijöiksi on luettu: Datahub tulee kehittää vaiheittain aloittaen perustoiminnallisuuksista ja laajentaen niitä markkinoiden tarpeiden mukaan. Datahubille pitää muodostaa selkeä kehityspolku, joka pitää kommunikoida koko toimialalle. Datahub pitää kehittää yhteistyössä toimialan kanssa. Sekä ratkaisun tekniseen määrittelyyn että markkinaprosessien suunnitteluun pitää saada koko toimiala mukaan. Suurimmat hyödyt datahubista saadaan, mikäli samaan aikaan on päätetty toteuttaa markkinoiden toimivuutta tehostavia markkinamallin muutoksia, joita datahub on osaltaan tukenut Datahubiin siirrettävän tiedon laadun on oltava hyvä. Energiayhtiöiden on aloitettava riittävän aikaisin mukauttamaan prosessejaan ja järjestelmiään vastaamaan datahubia ja mahdollista uutta markkinamallia. Sidosryhmien näkemyksiä datahubista Sidosryhmien suhtautuminen datahubiin vaihtelee varauksellisen positiivisesta hyvin myönteiseen; yksikään haastateltu osapuoli ei suhtautunut siihen kielteisesti. Varauksellisuutta aiheutti erityisesti tarve määritellä etukäteen datahubin toiminnallisuudet sekä niitä vastaavat hyödyt ja kustannukset. Lisäksi datahubiin siirtymiselle pitää varata riittävä valmisteluaika ja laatia kehityspolku. Sidosryhmät näkevät datahubin keskeisimpinä toiminnallisuuksina mittaustietojen tallentamisen ja välittämisen sekä tiedonvaihdon laadun seurannan ja valvonnan.

14 14 (137) Datahubissa voitaisiin toteuttaa myös jakeluverkon taseselvitys, verkonhaltijan vastuulla oleva sähkönkulutuksen raportointi, myyjän vaihdon ja muuton markkinaprosessit sekä käyttöpaikkarekisterin ylläpito ja hallinta. Datahubin keskeisimpinä hyötyinä nähdään sähkömarkkinaosapuolten välisen tiedonvaihdon yksinkertaistuminen ja tehostuminen sekä toimintaprosessien ja -tapojen yhdenmukaistuminen, mitkä kaikki yhdessä vähentävät tiedonvaihtoon liittyvää turhaa työtä ja prosessitehottomuutta. Datahub mahdollistaisi tiedonvaihdon keskitetyn valvonnan sekä osaltaan sitä kautta myös tiedonvaihdon laadun paranemisen. Osapuolet arvioivat datahubin tuovan hyötyjä myös markkinapaikan kehittymisen, kustannustehokkuuden ja yksinkertaistuvien IT-järjestelmien kautta. Datahub tukee verkkoliiketoiminnan ja sähkönmyynnin edelleen eriyttämistä sekä myyjien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua niin toiminnallisesti kuin järjestelmätasolla. Kustannus-hyötyanalyysi on datahubin käyttöönoton tärkein päätöksentekokriteeri, vaikka kaikkien hyötyjen mittaamista rahassa ei nähdä mahdollisena. Tämä vuoksi myös laadullisilla tekijöillä tulisi olla päätöksenteossa painoarvoa. Mikäli datahub päätetään perustaa, sidosryhmien mielestä toimialan yhteisesti hallinnoimaa toteutusvaihtoehtoa ei nähdä toimivana ratkaisuna. Datahubia pidetään luonnollisena monopoliliiketoimintana, jonka hallinnoinnista ja operoinnista tulisi vastata puolueettoman tahon, jonka toimintaa viranomainen valvoo. Nykytila-analyysin jälkeen datahub-selvitys jatkuu tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisun määrittelyllä. Siinä määritellään ja kuvataan tiedonvaihdon tavoitetila sekä vaihtoehtoiset ratkaisumallit tavoitetilan saavuttamiseksi. Suomeen parhaiten soveltuvan tiedonvaihtoratkaisun valinnan jälkeen laaditaan ratkaisun yksityiskohtaisempi kuvaus sekä sen toteutussuunnitelma. Nämä dokumentoidaan selvityksen loppuraporttiin.

15 15 (137) 2 JOHDANTO 2.1 Selvityksen tausta ja tarkoitus Toimiva ja oikea-aikainen tiedonvaihto on perusedellytys markkinaosapuolten välisten prosessien toimivuudelle. Tiedonvaihdon tehtävä on mahdollistaa, tukea ja tehostaa liiketoimintaprosesseja. Tiedonvaihdon toimimattomuus näkyy usein heti liiketoimintaprosessien läpimenon hidastumisena tai keskeytymisenä sekä manuaalisen työn lisääntymisenä. Suomessa sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto on toteutettu pohjoismaisen Ediel Forumin EDIFACT-standardin pohjalta pohjoismaisille sähkömarkkinoille kehittämällä sanoma- ja tiedonvaihtostandardilla. Vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto on pitkälle automatisoitu. Manuaalityön tarve on normaalitilanteessa vähäistä, eikä Edielsanomaliikenteen ohella tarvita laajamittaista sähköpostiliikennettä tai muuta yhteydenpitoa. Ediel-standardi on hyvin määrämuotoinen ja jäykkä, mutta nykyisessä käyttötarkoituksessaan teknisesti toimiva. Ediel-sanomaliikenteen haasteet ovat toiminnallisia ja ne liittyvät yhteisten toimintatapojen noudattamiseen ja tiedon laatuun sekä kykyyn vastata tiedonvaihdon tuleviin tarpeisiin. Jakeluverkonhaltijat ovat tehneet viime vuosina mittavia investointeja sähkömittareiden etäluentaan. Etäluennan mahdollistaman tuntimittauksen ja tuntitaseselvityksen käyttöönotolla on ollut merkittäviä vaikutuksia sähkömarkkinaosapuolten tiedonvaihtoon. Tiedonvaihdon volyymi on moninkertaistunut samalla kun tiedonvaihdon laadun ja aikakriittisyyden merkitykset ovat kasvaneet. Tiedonvaihdon merkitystä ovat lisänneet myös sähkönmyyjien käyttöönottamat elspot-pohjaiset tuntituotteet, lisääntyneet sähkönkulutustietojen raportointivaatimukset ja energiayhtiöiden pyrkimykset automatisoida liiketoimintaprosessejaan ja lisätä asiakkaiden sähköisiä asiointipalveluja. Keskustelu tulevasta vähittäismarkkinamallista on Suomessa käynnissä, mutta päätöksiä mahdollisista muutoksista nykyiseen malliin ei ole tehty. Pohjoismainen ja Euroopan laajuinen markkinoiden harmonisointi tulee kuitenkin vaikuttamaan tulevaisuudessa myös markkinaosapuolten väliseen tiedonvaihtoon. Esimerkki tällaisesta jo toteutusvaiheessa olevasta hankkeesta on yhteispohjoismainen taseselvitys (NBS). Keskitetty tiedonvaihto eli niin kutsuttu datahub on yksi vaihtoehto markkinaosapuolten tiedonvaihdon kehittämiseksi ja tehostamiseksi tulevaisuudessa. Datahub on otettu käyttöön muun muassa Tanskassa ja Hollannissa, ja useita hankkeita on selvitys- ja toteutusvaiheessa. Datahub on nähty yhtenä keinona vähittäismarkkinoiden toimivuuden kehittämisessä sekä markkinaosapuolten monenvälisen tiedonvaihdon yksinkertaistamisessa ja nopeasti kasvavan mittaustiedon hallinnassa ja välittämisessä markkinaosapuolille. Datahubiin on keskitetty tyypillisesti jakeluverkonhaltijan luonnollisia monopolitoimintoja markkinapaikan tarjoamiseksi ja kehittämiseksi. Datahubista on keskusteltu Suomessa aktiivisesti parin viime vuoden ajan. Keskustelu aktivoitui pohjoismaisen vähittäismarkkinoiden harmonisointikehityksen myötä ja Norjan päätettyä Tanskan jälkeen datahubin käyttöönotosta. Keskustelu datahubista onkin usein liitetty yhteispohjoismaiseen vähittäismarkkinakehitykseen sekä sen yksittäisiin asiakohtiin, kuten myyjävetoiseen markkinamalliin ja yhteislaskutukseen. Datahubissa on kuitenkin ensisijaisesti kysymys sähkömarkkinoiden tulevaisuuden

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9.

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9. 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä.

Lisätiedot

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta Loppuraportti 2 (181) SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT... 7 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 12 2 JOHDANTO... 18 2.1 Selvityksen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu)

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu) Liite 1 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus 23.4.2014

Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus 23.4.2014 Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus 23.4.2014 kello 12:00 Tilaisuuden avaus ja projektin esittely / Pasi Aho, Fingrid 12:15 Tiedonvaihdon nykytila Suomessa / Juha Leinonen, Pöyry Management

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus TEM-asetus, AR, 7.7.2015 lausuntokierros Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA 31.10.2011 SISÄLLYS 1. Johdanto... 2 2. Toiminnallinen eriyttäminen... 2 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön

Lisätiedot

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset Fingrid: NBS-keskustelutilaisuus 21.11.2014 Arto Rajala TEM/Energiaosasto Energiamarkkinat Sisällys Säännöshankkeen tavoitteet ja työsuunnitelma Muutokset sähkömarkkinalakiin

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2013

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2013 Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2013 27.5.2014 1. Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee kohdella kaikkia muita osapuolia tasapuolisesti

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma 2 (8) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Toiminnallinen eriyttäminen... 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen 2 Esityksen sisältö: 1. Projektista 2. Raportointi ja taseselvitys 3. Taseselvityksen aikataulu ja laskutus

Lisätiedot

Uudet markkinapalvelut. Juha Kekkonen 12.12.2013

Uudet markkinapalvelut. Juha Kekkonen 12.12.2013 Uudet markkinapalvelut Juha Kekkonen 12.12.2013 Aiheet Alkuperätakuut Pohjoismainen taseselvitys Tiedonvaihdon kehittäminen Data-hub Alkuperätakuut 4 Toimintamalli tänään Fingrid myöntää tuottajille alkuperätakuut

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittaus uudistuu Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten

Lisätiedot

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen, Heinimäki 18.5.2011 Raportti 1(6) Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin

Lisätiedot

Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma

Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma KSS VERKKO Toimenpideohjelma 1 (6) Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma 1 Johdanto 1.1 Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia muita osapuolia

Lisätiedot

Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus. 18.9.2014 Helsinki

Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus. 18.9.2014 Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Risto Lindroos Helsinki 3 Sisältö 12:00 12:10 Tilaisuuden avaus / Risto Lindroos 12:10 12:55 Tiedonvaihtoselvitys

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 10.11.2015 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie 21, Helsinki Arto Rajala Suvi Lehtinen Markus Piispanen Pasi Kuokkanen Timo Liiri Jari Pirkola

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy 29.5.2015. Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2014

Lappeenrannan Energiaverkot Oy 29.5.2015. Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2014 Lappeenrannan Energiaverkot Oy 29.5.2015 Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2014 1. Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee kohdella kaikkia

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015 Fingrid Oyj Aperak -tutkimus 1/215 Aineiston rakenne, N=51 Vastaa kyselyyn N=51 Sähkön myyjänä 13 25 Jakeluverkonhaltijana 23 45 Sekä sähkön myyjän että jakeluverkonhaltijan näkökulmasta 15 29 Tulokset

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014

Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014 Liite x Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014 Toimitusjohtaja 2 Toimintaympäristö 2013: Eurooppa Keskustelu tuuli- ja aurinkovoiman vaikutuksista käyttövarmuuteen ja markkinoiden toimintaan jatkui. Monet

Lisätiedot

SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN

SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN Turku Energia Sähköverkot Oy 9. LOKAKUUTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1.Johdanto... 1 1.1 Yleistä... 1 2 Toiminnallinen eriyttäminen... 1 2.1 TESV:n johdon riippumattomuus sähkön

Lisätiedot

Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet

Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet 1 Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet Pasi Aho Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Tasepalvelun kehitys Kotimainen kehitys: 1997-1998

Lisätiedot

Arto Gylén PKS Sähkönsiirto Oy. Syrjimättömyyden varmentamisen toimintaohjelma

Arto Gylén PKS Sähkönsiirto Oy. Syrjimättömyyden varmentamisen toimintaohjelma Arto Gylén 22.4.2014 PKS Sähkönsiirto Oy Syrjimättömyyden varmentamisen toimintaohjelma Sisällys 1. JOHDANTO 2. TOIMINNALLINEN ERIYTTÄMINEN 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Syrjimättömyyden varmentaminen LE-Sähköverkko Oy:ssä

Syrjimättömyyden varmentaminen LE-Sähköverkko Oy:ssä Syrjimättömyyden varmentaminen LE-Sähköverkko Oy:ssä LE-Sähköverkko Oy Käyntiosoite Puh. 029 000 8000 www.lahtienergia.fi Kotipaikka Lahti PL 93, 15141 Lahti Kauppakatu 31, 15140 Lahti Faksi 029 000 8402

Lisätiedot

Asiakastoimintamallin kehittäminen. 11.3.2014 Jussi Jyrinsalo

Asiakastoimintamallin kehittäminen. 11.3.2014 Jussi Jyrinsalo Asiakastoimintamallin kehittäminen Vuonna 2013 kehitettiin asiakastoimintamallia Kehityshankkeita: liityntäprosessi ja liittymisehtojen seuranta asiakaspalautteen keruu ja hyödyntäminen sekä asiakastiedon

Lisätiedot

SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6)

SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6) SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6) loiste Sähköverkko Oy 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Oikeudellinen ja toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijanjohdon riippumattomuus 3 2.2 Verkonhaltijanjohdon

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(5) Ryhänen Matti 13.4.2015 Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma Savon Voima Verkko Oy, Y-tunnus 2078265-2, puhelin 017 223 111, faksi 017 223 900, postiosoite PL 1024 (Kapteeninväylä

Lisätiedot

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset EDI-päivien ryhmätyökysymysten oikeat vastaukset 13.6.2011 Kehitysryhmä 2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset 1. Pientuotanto käyttöpaikoissa, joissa on myös kulutusta a) Miten erotat pientuotannon

Lisätiedot

SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN VAASAN SÄHKÖVERKKO OY:SSÄ

SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN VAASAN SÄHKÖVERKKO OY:SSÄ SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN VAASAN SÄHKÖVERKKO OY:SSÄ 1.9.2013 Sisällys 1 Johdanto 3 1.1 Yleistä 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Johdon riippumattomuus sähkön myynti- ja tuotantotoiminnasta 3

Lisätiedot

Syrjimättömyyden varmentaminen Lappeenrannan Energiaverkot Oy:ssä

Syrjimättömyyden varmentaminen Lappeenrannan Energiaverkot Oy:ssä Syrjimättömyyden varmentaminen Lappeenrannan Energiaverkot Oy:ssä 16.5.2014 1. JOHDANTO 1.1 Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia muita osapuolia kohtaan syrjimättömästi. Lappeenrannan

Lisätiedot

TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMI- NEN

TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMI- NEN TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMI- NEN 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNALLINEN ERIYTTÄMINEN 2.1 Johdon riippumattomuus sähkön myynti- ja tuotantotoiminnasta 2.2 Verkonhaltijan johdon työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari 7.4.2016 Risto Lindroos, johtava asiantuntija, Fingrid Oyj Voimajärjestelmän murros vaatii kaiken

Lisätiedot

Syrjimättömyyden varmentaminen LE-Sähköverkko Oy:ssä

Syrjimättömyyden varmentaminen LE-Sähköverkko Oy:ssä Syrjimättömyyden varmentaminen LE-Sähköverkko Oy:ssä Raportti LE-Sähköverkko Oy Käyntiosoite Puh. 029 000 8000 www.lahtienergia.fi Kotipaikka Lahti PL 93, 15141 Lahti Kauppakatu 31, 15140 Lahti Faksi 029

Lisätiedot

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin 14 600 Jäsenyys vapaaehtoinen käyttöpaikan

Lisätiedot

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA Asiakirjavastaava Hyväksyjä Voimaantulo Asiakirjan tunniste ja versio Matti Hieta Tapani Liuhala 14.5.2012 111922_7 SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA 1. Tämän

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje III

Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje III Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje III 14.3.2013 Energiateollisuus ry:n sähkökauppavaliokunta Energiateollisuus ry:n sähköverkkovaliokunta ENERGIATEOLLISUUS RY Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Markkinatoimikunta 2.2.2011 Pasi Aho

Nordic Balance Settlement (NBS) Markkinatoimikunta 2.2.2011 Pasi Aho Nordic Balance Settlement (NBS) Markkinatoimikunta 2.2.2011 Pasi Aho 2 Taustaa projektille... SVK + SN COBS projekti: yhteinen TSO:den taseselvitys kuormituskäyrä ja tasoituslaskenta raportti valmis 18.12.2009

Lisätiedot

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Handbookin (HB) muutoksia ja tarkennuksia malliin 2. Markkinatoimijoiden esittämiä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

loiste Loiste Sähköverkko Oy

loiste Loiste Sähköverkko Oy 1 Syrjimättömyysraportti vuodelta 2013 PL 5, 87101 Kajaani WWN. loiste.fi Puhelin 010 226000 Faksi 010 2261226 info@loiste.fi Y-tunnus 2058753-1 Kotipaikka Kajaani 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Oikeudellinen

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement. Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement. Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Merkittäviä muutoksia 3. Taseselvityksen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 1/2010 10.2.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Aika Keskiviikko 10.2. klo 10.30-16 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53B, 5.

Lisätiedot

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit LUONNOS 2 (135) SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Määritelmät ja lyhenteet... 8 1 Johdanto... 12 1.1 Taustaa... 14 1.2 Valittu kuvaustapa...

Lisätiedot

Kantaverkkopäivä 3.9.2014. Hotelli Holiday Inn Pasila

Kantaverkkopäivä 3.9.2014. Hotelli Holiday Inn Pasila Kantaverkkopäivä 3.9.2014 Hotelli Holiday Inn Pasila Ohjelma klo 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi klo 13.00 Asiakkaat ja Fingrid Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj klo 13.30 klo 14.00 Saavuttaako

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement NBS keskustelutilaisuus Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Project plan draft, 17.1.2013 Agenda 1. Taseselvitysmallin vastuut 2. Taseselvityksen aikataulu

Lisätiedot

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA EL 4.2.2010 Muistio 1(6) Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin on kerätty

Lisätiedot

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Kuvat... 8 Taulukot... 9 Määritelmät ja lyhenteet... 10 1 Johdanto... 14 1.1 Taustaa... 17 1.2 Valittu kuvaustapa... 17 2 Luku- ja tulkintaohje... 18 2.1 Sanomaliikenneprosessien

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014 NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle Tom Backman 29.8.2014 NBS keskeiset muutokset, yhteenveto Sähkönmyyjä Taseselvitysosapuoli vaihtuu Fingrid -> esett. Kommunikointiin tulee myös uudet työvälineet

Lisätiedot

Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005. Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto

Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005. Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005 Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto Jakelun Kehittämisryhmä, taustaa Perustettu Sanomalehtien Liiton teknologiajaoston aloitteesta 1980-luvun puolivälissä

Lisätiedot

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA 1. Tämän asiakirjan tarkoitus Sähkömarkkinalain (588/2013) perusteella oikeudellisesti eriytetyn sähköverkkotoimintaa harjoittavan

Lisätiedot

TUNTIMITTAUKSEN PERIAATTEITA

TUNTIMITTAUKSEN PERIAATTEITA TUNTIMITTAUKSEN PERIAATTEITA 2016 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ MITTAUKSESTA... 7 1.1 LAISSA JA ASETUKSISSA ANNETUT VELVOITTEET MITTAUKSELLE... 7 1.1.1 Sähkömarkkinalaki (588/2013)... 7 1.1.2

Lisätiedot

Toimenpideohjelma syrjimättömyyden varmistamiseksi Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä

Toimenpideohjelma syrjimättömyyden varmistamiseksi Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä 1 (11) Toimenpideohjelma syrjimättömyyden varmistamiseksi Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Yleistä... 2 2 TOIMINNALLINEN ERIYTTÄMINEN... 2 2.1 Erillinen oikeushenkilö...

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA 1. Tämän asiakirjan tarkoitus Sähkömarkkinalain (588/2013) perusteella oikeudellisesti eriytetyn sähköverkkotoimintaa harjoittavan

Lisätiedot

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen esett Oy esett Oy toimii operatiivisena taseselvitysyhtiönä tarjoten taseselvitys

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

SÄHKÖVERKONHALTIJAN TOIMENPIDEOHJELMA SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEKSI KUOPION ENERGIA LIIKELAITOKSESSA

SÄHKÖVERKONHALTIJAN TOIMENPIDEOHJELMA SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEKSI KUOPION ENERGIA LIIKELAITOKSESSA SÄHKÖVERKONHALTIJAN TOIMENPIDEOHJELMA SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEKSI KUOPION ENERGIA LIIKELAITOKSESSA Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TOIMINNALLINEN ERIYTTÄMINEN... 2 2.1. Johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki

Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Risto Lindroos Helsinki 3 Sisältö 12.00 12.10 Tilaisuuden avaus / Risto Lindroos

Lisätiedot

KUOPION SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA

KUOPION SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA KUOPION SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TOIMINNALLINEN ERIYTTÄMINEN... 2 2.1. Johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta...

Lisätiedot

Markkinatoimijat, asiakaskysely 2011. Markkinatoimikunta 2.2.2012

Markkinatoimijat, asiakaskysely 2011. Markkinatoimikunta 2.2.2012 Markkinatoimijat, asiakaskysely Markkinatoimikunta 2.2.2012 Yleistä Vastauksia yhteensä 125, vastausprosentti 42 14 tasepalveluasiakasta + 20 muuta markkinatoimijaa Kysymykset kohdistettu vastaajaryhmittäin

Lisätiedot

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat Sähkön hinta Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 0405066564 1 LUT strategiset painopistealueet Energiatehokkuus* ja energiamarkkinat Strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen Tieteellinen

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon taseselvitysmenettelyt

Sähkönjakeluverkon taseselvitysmenettelyt Sähkönjakeluverkon taseselvitysmenettelyt Keminmaan Energia Oy Elina Krats Tuotantotalouden opinnäytetyö Automaatiotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2012 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t):

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Ohje 1 (5) Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Yhteystietotaulukon tarkoituksena on auttaa sähkömarkkinoiden osapuolia löytämään eri yhtiöiden käyttämät sanomaliikenteen, perinnän ja luotonvalvonnan

Lisätiedot

Fingridin verkkoskenaariot x 4. Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jussi Jyrinsalo Johtaja

Fingridin verkkoskenaariot x 4. Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jussi Jyrinsalo Johtaja Fingridin verkkoskenaariot x 4 Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jussi Jyrinsalo Johtaja 2 Sisällysluettelo Kantaverkon kymmenvuotinen kehittämissuunnitelma Esimerkki siitä, miksi suunnitelma on vain suunnitelma:

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto: Selvitys vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuista

Paikallisvoima ry:n lausunto: Selvitys vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuista Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi LAUSUNTO 6.2.2015 Viite: TEM/2557/00.06.02/2014 Paikallisvoima ry:n lausunto: Selvitys vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuista Paikallisvoima

Lisätiedot

Sähköntoimitusten selvitystä ja mittausta koskevien asetusten uudistaminen

Sähköntoimitusten selvitystä ja mittausta koskevien asetusten uudistaminen Lausunto 1(2) Riina Heinimäki 21.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@tem.fi Viite Kommentointipyyntönne TEM/403/03.01.02/2015 TEM015:00/2015 Sähköntoimitusten selvitystä

Lisätiedot

TUNTIMITTAUKSEN PERIAATTEITA

TUNTIMITTAUKSEN PERIAATTEITA TUNTIMITTAUKSEN PERIAATTEITA 2010 1 Sisällysluettelo JOHDANTO...4 1. YLEISTÄ MITTAUKSESTA...7 1.1 LAISSA JA ASETUKSISSA ANNETUT VELVOITTEET MITTAUKSELLE...7 1.1.1 Sähkömarkkinalaki (386/1995 muutoksineen)...7

Lisätiedot

Tasepalvelun kokemuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Sähkömarkkinapäivä 18.3.2010 Pasi Aho Fingrid Oyj

Tasepalvelun kokemuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Sähkömarkkinapäivä 18.3.2010 Pasi Aho Fingrid Oyj Tasepalvelun kokemuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia Sähkömarkkinapäivä 18.3.2010 Pasi Aho Fingrid Oyj 2 Mitä tasepalvelu on? Suunnittelua ja raportointia ennen käyttötuntia: tuotanto + hankinta = kulutus

Lisätiedot

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä OHJE 20.9.2010 Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä 1. Taustaa...2 2. Johdanto...2 3. Tuntimittauksen, elspot-hinnan ja tyyppikäyrien yhteensovittaminen...2 4. Tyyppikäyrälaskennan tasoitushinnan

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 )

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) Energiateollisuus ry, lakimies eeva.kurkirinne@energia.fi GSM

Lisätiedot

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä 18.2.2016 Tietokonversion suunnittelutyö aloitettu Valittu kumppani on Modultek Oy Erikoistunut tiedonlaatu- ja tietokonversiotyöhön, n. 25 henkilöä Tässä

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys

Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys Hiilitieto ry:n talviseminaari 26.3.2015 ylijohtaja Riku Huttunen Sisältö Komission näkemyksiä kapasiteetin riittävyyden varmistamisesta Sähkötehon riittävyys Suomessa

Lisätiedot

PÄIVITETTY 30.6.2010

PÄIVITETTY 30.6.2010 PÄIVITETTY 30.6.2010 KANTAVERKON LAAJUUS Tiivistelmä ja esitys julkisiksi periaatteiksi Kantaverkon määritelmä, Rakennetta ja laajuutta ohjaavat kriteerit, Laajuuden muutokset, Jatkotoimenpiteet Liityntäverkko

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen Miten toiminnan tehokkuutta/hankinnan hyötyjä voidaan mitata Oulun kaupunki/tietohallinto Kaisa Kekkonen 24.11.2009 Kustannus-hyötyanalyysi

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20160601 Nykyinen tiedonvaihto verkkoyhtiöitten ja urakoitsijoiden välillä on vaihtelevaa Tilausten välitys sähköpostilla Tilausten

Lisätiedot