AMBULANSSIEN HANKINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMBULANSSIEN HANKINTA"

Transkriptio

1 1 AMBULANSSIEN HANKINTA Hankinnan kohde ja tavoitteet Pyydämme tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti kuudesta (6) ambulanssin alustasta ja koritöiden hankinnasta sekä enintään kolmen vastaavanlaisen ambulanssin hankinnasta optiona vuodelle Hankinta toteutetaan tilaajan järjestämällä leasingrahoituksella. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää EU- kynnysarvon. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen internetsivulla ja Porvoon kaupungin internetsivulla nimikkeellä Ambulanssit Ei hyväksytä. Ei hyväksytä. Tarjoajan tulee vakuuttaa, että tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on hoidettu. Liite 4 tulee täyttää ja lähettää tarjouksen kanssa samassa kirjekuoressa. Tilaajavastuulain edellyttämät todistukset ja selvitykset pyydetään nähtäviksi ennen hankintapäätöksen tekemistä tarjoajalta, joka näyttää tulleen tarjouskilpailun voittajaksi. Toimitettavat todistukset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia tarjousten viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Tarjoajan luottotietojen tulee olla häiriöttömät (voi todentaa esimerkiksi asiakastiedon Rating Alfa-raportilla). Tarjouksen ja tarjotun tuotteen on täytettävä seuraavat ehdottomat vaatimukset Tarjouksen ja tarjotun tuotteen tulee täyttää seuraavat, pakolliset ehdot (1 7). 1. Tekniset vaatimukset Ambulanssien ja sen laitteiden tekniset ja toiminnalliset vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteissä 1 ja Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää verotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteä ja sisältää kaikki kulut. 3. Takuu Ambulanssien alustoilta vaaditaan kirjallinen, vähintään kahden (2) vuoden takuu. Takuuehdot, takuun piiriin kuuluvat osat ja osa-alueet rajoituksineen on ilmoitettava selvästi. Tarjouksien vertailussa takuuajan osalta huomioidaan ainoastaan korityön takuuaika. Takuunantaja vastaa siitä, että ambulanssien käyttökelpoisuus ja laatu säilyvät normaaleina takuuajan. Muutoin ambulansseissa on virhe. Virhe on asiantuntevasti arvioitu poikkeama normaalista laadusta tai valmistajan antamista ohjearvoista ottaen huomioon ambulanssien ikä. Virheeksi katsotaan esimerkiksi valmistus- ja rakenneviat ja muut takuuaikana ilmenevät käyttökelpoisuutta heikentävät viat ja puutteet. Virheenä ei pidetä vanhenemista, kulumista, korroosiota ja maalipinnan vanhentumista, eikä poikkeamaa normaalista laadusta, jos se aiheutuu ulkopuolisista tekijöistä, kuten poikkeuksellisesta laskeumasta, hiekan ja kivien iskemistä, tiesuolasta tai muusta näihin verrattavasta syystä.

2 2 Takuunantaja ei kuitenkaan vastaa virheestä, jos osoitetaan todennäköiseksi, että ambulanssien laadun tai käyttökelpoisuuden poikkeaminen normaalista johtuu ostajan puolella olevasta syystä. Syy voi olla esimerkiksi tapaturma, käyttö- tai hoito-ohjeiden vastainen tai muu vääränlainen käsittely tai valmistajan tai maahantuojan laatiman, Suomessa voimassa olevan huolto-ohjelman mukaan tehtävien huoltojen laiminlyönti taikka puutteellinen toteuttaminen. 4. Huolto ja varaosat Toimittajan on ilmoitettava alustan huoltopalveluiden ja varaosien saatavuus. 5. Toimitusaika Toimittajan tulee sitoutua tilaajan aikatauluun. Vuonna 2016 toimitettavat ambulanssit tulee toimittaa mennessä. 6. Toimitusehto Ambulanssien vastaanottotarkastus tapahtuu toimittajan tiloissa Suomessa ja luovutus tilaajan tiloissa osoitteessa Ruiskumestarinkatu 2, Porvoo. 7. Muut ehdot Tarjouksen on oltava voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien. Kaikki yhteydenotot hankintaan liittyen tulee tapahtua suomenkielellä. Ambulanssien ja niiden mukana toimitettavien laitteiden on oltava Suomen lakien ja asetusten, viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisia. Muilta osin sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Tavarat). Ambulanssien toimituksen yhteydessä on toimitettava seuraavat asiakirjat: Kaikista varusteista ja laitteista, jotka sisältyvät ambulanssien toimitukseen, tulee toimittaa suomenkieliset käyttö-, huolto-, ja korjausohjeet tarvittavine suomenkielisine piirustuksineen sähköisessä muodossa: - Sähköjärjestelmän piirustukset - Komponenttien sijaintipiirustukset - Korirakenteen sähköliittimien sijaintipiirustukset - Johtosarjojen sijaintipiirustukset Laitteiden takuutodistukset Katsastus- ja rekisteröintitodistukset Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään oikeuden toteuttaa hankinnan määrärahojen puitteessa. Referenssilista Suomen olosuhteisiin toimitetuista ambulansseista viimeisen kolmen (3) vuoden aikana tulee liittää tarjoukseen. Tarjoaja on velvollinen toimittamaan tarjouspyynnön vaatimuksia vastaavan ambulanssin omalla kustannuksellaan hankeryhmän arvioitavaksi osoitteeseen: Ruiskumestarinkatu 2, Porvoo. Tilaaja sopii tarjoajien kanssa tarkemmat ajankohdat arvioinneille kuitenkin niin, että arviointi tapahtuu kolmen viikon kuluessa tarjousten viimeisestä jättöpäivämäärästä. Alihankinta Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä ja tuloksesta kuin omastaan. Tiedossa olevat alihankkijat tulee ilmoittaa tarjouksessa (nimi, y-tunnus, tehtävä). Alihankkijat tulee

3 3 hyväksyttää tilaajalla. Alihankkijoiden osalta tulee toimittaa samat tilaajavastuulain vaatimat todistukset ja selvitykset. Laatujärjestelmä Hankintapäätös Tarjoajan on ilmoitettava käyttämänsä laatujärjestelmä. Todistus tulee toimittaa tarjouksen liitteenä. Hankintapäätöksen tekee pelastusjohtaja. Hankintaneuvottelu käydään ennen hankintapäätöstä vertailun voittaneen toimittajan kanssa tilaajan tiloissa ositteessa Ruiskumestarinkatu 2, Porvoo. Hankintapäätös lähetetään kaikille tarjoajille tiedoksi sähköpostitse. Tarjoajien tulee ilmoittaa tarjouksessaan sähköpostiosoite, johon päätös voidaan lähettää. Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellyttäen, että päätös on saanut lainvoiman. Valintaperuste Valintaperusteena käytetään tarjouksen kokonaistaloudellisuutta. Tarjousten arviointi ja vertailu Toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi 2. Tarjousten vertailu 3. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Ensimmäisessä vaiheessa suljetaan pois tarjous, jos se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin tarjottu tuote ei täytä sille asetettuja ehdottomia vaatimuksia Toisessa vaiheessa tarjouksista, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja tuotteiden laadulle asetetut vaatimukset tehdään valintaperusteiden mukainen vertailu hinnan, korityön takuun, alustan huoltopalveluiden ja varaosien saannin sekä pakokaasupäästön ja toiminnallisuuden osalta. Tarjouksen tulee sisältää selvitykset arvioitavista seikoista. Kolmannessa vaiheessa selvitetään vertailussa voittaneen tarjoajan lakisääteiset, taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjousajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei hyväksytä.

4 4 Pisteytys Hintaedullisuus 50 % halvin 10 pistettä kalliimmat % -suhteesta 10 pisteestä Korityön takuu 20 % 0 10 pistettä Alustan huoltopalvelut ja varaosat 10 % 0 10 pistettä Pakokaasupäästöt 5 % 0 10 pistettä Toiminnallisuus (työturvallisuus ja ergonomia, hygieenisuus) 15 % 0 10 pistettä Hintaedullisuus Arvostelu Halvin 10 pistettä Kalliimmat hintojen % -suhteessa 10 pisteestä Korityön takuu Arvostelu Vähintään 60 kk täystakuu Vähintään 48 kk täystakuu Vähintään 42 kk täystakuu Vähintään 36 kk täystakuu Vähintään 24 kk täystakuu Vähintään 12 kk täystakuu 10 pistettä 8 pistettä 6 pistettä 4 pistettä 2 pistettä 0 pistettä Alustan huoltopalvelut ja varaosien saanti Arvostelu Huoltopalvelut ja tekninen tuki heti tarjolla (24h / 7 vrk.). Huoltopalvelut ja tekninen tuki tarjolla vain arkipäivisin (24 h). Huoltopalvelut ja tekninen tuki tarjolla vain arkisin virka-aikana. Huoltopalvelut ja tekninen tuki tarjolla vain arkisin viikon viiveellä. Huoltopalvelut ja tekninen tuki tarjolla yli viikon viiveellä. Huoltopalveluja ja teknistä tukea ei tarjolla. 10 pistettä 8 pistettä 6 pistettä 4 pistettä 2 pistettä 0 pistettä

5 5 Pakokaasupäästöt Arvostelu g/km 10 pistettä g/km 8 pistettä g/km 6 pistettä g/km 4 pistettä g/km 2 pistettä Yli 280 g/km 0 pistettä Toiminnallisuus Arvostelu Työturvallisuus ja ergonomia 0-6 pistettä Hoitotilan lattiapintojen ja porrasaskelmien liukkaus sekä korkeus Hoitotilan kaapistojen, tartuntakahvojen ja korityörakenteiden työturvallisuus Hoitotilan valaistus ja sen monipuoliset säätömahdollisuudet Hoitotilan kiinteiden laitteiden ohjausten käytännöllisyys Hoitovälineiden sijoitusten ergonomia Hoitolaitteiden kiinnityspisteiden muunneltavuus Hygieenisyys 0-4 pistettä Hoitotilan pintamateriaalien puhdistettavuus Korityön viimeistely (saumaukset ja yhtenäiset pinnat) Hoitotilan kaikkien pintojen ja tilojen puhdistettavuus Mahdollisuudet hoitotarvikkeiden pölysuojaukseen Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksentekoperusteet Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Kokonaistaloudellinen edullisuus määritellään tarjousten keskinäisessä vertailussa käytetyllä pisteytyksellä em. perustein. Suurimman kokonaispistemäärän saanut tarjous voittaa tarjouskilpailun. Pisteiden mennessä tasan tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita haluamansa toimittajan. Maksuehdot 21 pv netto hyväksyttävän laskun päiväyksestä. Tarjousasiakirjojen julkisuus Porvoon kaupungin laskutusohjeet löytyvät osoitteesta Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Pelastuslaitos harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Hinta ei ole tarjoajan liikesalaisuus.

6 6 Tarjousten toimittaminen Tarjous liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa osoitteella: Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Ruiskumestarinkatu Porvoo Tarjouksen tulee olla perillä klo 15:00 mennessä. Tarjous tulee tehdä suomenkielellä. Tarjouskuoreen tulee merkintä Ambulanssit 2016 sekä tarjoajan nimi ja yhteystiedot. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Tarjoaja vastaa tarjouksensa saapumisesta määräajassa. Lisätiedot Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on toimitettava kirjallisesti osoitteeseen mennessä. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Kysymyksiin vastataan yhteisesti kaikille Kysymykset ja vastaukset sekä tilaajan mahdollisesti tarjouspyyntöön tekemät tarkennukset julkaistaan osoitteessa Tarjoajien tulee jälkeen tarkistaa em. osoitteesta, onko vastauksilla tai tilaajan mahdollisilla tarkennuksilla vaikutusta jätettävän tarjouksen sisältöön. Liitteet Alustojen tekniset ja toiminnalliset vaatimukset Liite 1 Korityön tekniset ja toiminnalliset vaatimukset Liite 2 Toimitukseen sisältyvät varusteet ja asennukset Liite 3 Yhteenvetolomake 1 Liite 4 Olavi Liljemark pelastusjohtaja

7 7 LIITE 1 TARJOTTAVIEN AMBULANSSIEN ALUSTOJEN TULEE TÄYTTÄÄ SEURAAVAT TEKNISET VÄHIMMÄISVAATIMUKSET: 1. ALUSTA VIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KANTAVUUS AKSELIVÄLI KORI MOOTTORI VAIHTEISTO... 8VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 1.7 VETOTAPA JA JOUSITUS TURVALLISUUSLAITTEET POLTTOAINESÄILIÖ RENKAAT LATAUSGENERAATTORI JA AKUT MAALAUS OHJAAMO MUUTA HUOLENPITOSOPIMUS... 8

8 8 AMBULANSSIT 1. ALUSTA 1.1. Viranomaisten määräykset ja ohjeet Ambulanssien tulee kaikilta osiltaan olla Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten määräysten ja ohjeitten mukaisia Kantavuus Ambulanssien kokonaispaino enintään 3500 kg Akseliväli Akseliväli vähintään 3600 mm ja enintään 3800 mm. 1.4 Kori Alustassa tulee olla ikkunallinen sulkemisavustimella varustettu liukuovi tavaratilan oikealla puolella ja sulkemisavustimella varustettu liukuovi ilman ikkunaa vasemmalla puolella. Takana tulee olla ikkunalliset takapariovet. Tavaratilan leveyden tulee olla vähintään 1780 mm ja pituuden vähintään 3265 mm. Sisätilan korkeuden tulee olla noin 1900 mm. Kattokorotuksen tulee olla tehdaskorotettu. 1.5 Moottori Moottorina tulee olla turboahdettu dieselmoottori, jonka iskutilavuus vähintään 2900 cm³. Moottorin tehon tulee olla vähintään 140 kw. Vääntömomentti tulee olla vähintään 420 Nm, mahdollisimman laajalla kierrosluku-alueella. Ambulanssissa tulee olla toiminto, joka mahdollistaa ajoneuvon joutokäynnin virta-avaimen poissa ollessa ja ajoneuvon ollessa lukittuna Vaihteisto Vaihteiston tulee olla momentinmuuntimella varustettu automaattivaihteisto Vetotapa ja jousitus Vetotavan tulee olla 4x2. Kallistuksen vaimentimet tulee olla sekä etu- että taka-akselille. Takaakselilla tulee olla vahvistetut lehtijouset Turvallisuuslaitteet Ambulanssissa tulee olla vähintään seuraavat turvallisuuslaitteet: Lukkiutumattomat jarrut, jarruassistentti, luistonestojärjestelmä, ajovakaudenhallintajärjestelmä ja sivutuuliavustin, kuljettajan ja apukuljettajan turvatyynyt, sivutörmäys- tai thorax-turvatyynyt sekä kuljettajalle ja apukuljettajalle Polttoainesäiliö Polttoainesäiliön tilavuuden tulee olla vähintään 75 litraa Renkaat Ambulanssin mukana tulee toimittaa sekä kesä- että nastoitetut talvirenkaat peltivanteineen. Renkaitten nopeusluokan tulee olla vähintään R. Renkaiden malleista ja koosta sovitaan tarkemmin hankintaneuvottelussa Latausgeneraattori ja akut Ambulanssissa tulee olla kaksi akkua. Latausgeneraattorin tehon on oltava vähintään 180 A.

9 Maalaus Ambulanssin perusvärin ja sivuilla olevien muoviosien tulee olla RAL 1016 (keltainen). Puskureiden, kylkilistojen ja etusäleikön tulee olla alkuperäisvärisiä (musta), mutta taustapeilien taustat tulee maalata perusvärin (keltainen) sävyyn Ohjaamo Ohjaamon istuinten tulee olla mallia 1+1. Istuinten tulee olla jousitetut, keinonahkapäällystetyt, lämmityksellä ja monipuolisilla säädöillä sekä kyynärnojalla varustetut Muuta Moottorissa tulee olla pois -kytkettävä lohkolämmitin automaattisella termostaatilla. Virransyöttö on asennettava kuljettajan puoleiseen B-pilariin. Ajoneuvossa tulee olla polttoainekäyttöinen moottoriveden lämmitin, teho vähintään 5 kw. Huoltovälinäyttö Bi-Xenon ajovalot Tehdassumuvalot Lisäjarruvalo Monipuolisesti säädettävä ohjauspyörä Vakionopeudensäädin Sähköiset ikkunannostimet Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät laajakulma -ulkopeilit Keskuslukitus kaukosäädöllä, 4 kpl avaimia RDS-toiminnolla varustettu radio/cd-soitin AUX-sisääntulolla, kaksi kaiutinta Ajoneuvon ohjaamossa tulee olla tehdasasennettu automaattisella lämmönsäädöllä varustettu ilmastointi Kumimatot ohjaamossa Huolenpitosopimus Ambulanssien alustoille tullaan erikseen pyytämään tarjous alustan toimittajalta huolenpitosopimuksesta 54 kuukaudelle ja kilometrille. Sopimuksessa tulee olemaan kaikki auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalit kulumisen aiheuttamat korjaukset ja äkilliset korjaustoimenpiteet. Alustan toimittajalla tulee olla valmius huolenpitosopimukseen.

10 10 KORITYÖN TEKNISET JA TOIMINNALLISET VAATIMUKSET LIITE 2 Sisällysluettelo YLEISTÄ HOITOTILA KAAPISTOT, LAATIKOSTOT JA HYLLYT TYHJIÖPATJAKAAPPI MUU KAAPISTO SUOJAKYPÄRÄT TARTUNTATANGOT JA KAHVAT KELLO ISTUIMET JA HOITAJAN PÖYTÄ LÄMMITYS / ILMASTOINTI LÄMPÖ JA ÄÄNIERISTYS VERHOILU IKKUNAT VAATEKOUKUT HAPPIJÄRJESTELMÄ KANTOTUOLIN SIJOITUS PAARIALUSTA HOITOTILAN OVET HAPPIREPUN KIINNITYS RANKALAUTA/KAUHAPAARIT/KAULALANKATUET/TYHJIÖLASTASARJA IMULAITE JÄÄKAAPPI MUUT TELINEET ASTINLAUTA JA HELMAPUTKET LED-VALAISTUS JAUHESAMMUTIN SÄHKÖJÄRJESTELMÄT YLEISPERIAATE AKUT V SÄHKÖ SÄHKÖPÄÄKESKUS AKKULATURI OHJAINPANEELIT KATTOTUULETIN VAROITUSVILKUT OVIIN AKKUJEN EROTIN KARTTAVALO V ULOSOTOT V PISTORASIAT TYÖVALOT LISÄJARRUVALO LISÄVALOT PERUUTUSHÄLYTIN RADIOKALUSTO... 19

11 11 VIRVEN HÄTÄKUTSUPAINIKKEET VIDEOKAMERA ANTENNIT HÄLYTYSLAITTEISTO KÄSIVALAISIMET PINTAKÄSITTELY TEIPPAUS TEKSTIT KORITYÖT / ULKOVARUSTELU VALORAUTA HELMASUOJAPUTKET TAKA-ASTINLAUTA SISÄLOKASUOJAT... 21

12 12 YLEISTÄ Ambulanssien tulee olla kaikilta osin voimassa olevien lakien, asetusten sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisia. Koritehtaalla on oltava alustan toimittajan kanssa sopimus korimuutostöistä. Lisärakenteiden on täytettävä normi SFS-EN A2. Tarjouksessa on esitettävä todistus negatiivisen kiihtyvyyden dynaamisesta (törmäystestit) 10 G:n testistä 5-suuntaan. Kaikkien rakenteiden, varsinkin kaluston kiinnityksen kestävyyteen, sekä helppoon huollettavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Työn eri vaiheissa tulee olla kiinteässä yhteistyössä tilaajan kanssa. Työn aikana ilmenevät ennakkosuunnitelmista poikkeavat ratkaisut on otettava huomioon molemmin puolin ja niistä on sovittava aina tapauskohtaisesti kirjallisesti. HOITOTILA Kaapistot, laatikostot ja hyllyt Kaapisto, laatikosto ja hyllyt on toteutettava tämän liitteen mukaisesti. Luukut tai ovet on varustettava aukipitolaitteilla ja avautumisenestimillä. Kaappien ja laatikoston kulutukselle altistuvat kulmat tulee vahvistaa. Myös ovet ja luukut on vahvistettava, jottei tarpeetonta taipumista tapahdu. Vasemmalle seinälle tulee ylöspäin avautuvat yläkaapit. Taakse ylös oikealle seinälle tulee yksi ylöspäin avautuva kaappi ovella. Hoitotilan vasemmalle puolelle väliseinän taakse tulee hoitotilalaatikosto, jossa on yhteensä kahdeksan (8) laatikkoa. Laatikoston syvyys on noin 410 mm ja laatikoiden liukukiskojen tulee olla laakeroidut. Laatikoissa tulee olla suljinhidastimet. Laatikot tulee varustaa välilevyillä. Ylimmäisen laatikon on oltava lukittavissa. Alimmaisen laatikoista on oltava lämmitettävä. Sen lämpötilansäätö tapahtuu termostaatin avulla, joka sijoitetaan yhdessä lämpömittarin kanssa hoitajanpöydälle sijoitettavaan kytkinpaneeliin. Lämpötilan säätömahdollisuus tulee olla noin 35 celsiukseen asti. Hoitotilalaatikoston viereen, vasemmalle puolelle, tulee kiinteä 3-pisteturvavöillä varustettu hyväksytty istuin, jonka alle tulee tila hoitorepulle. Hoitorepun tulee olla ulosotettavissa sekä sisältä hoitotilasta että vasemmasta liukuovesta. Hoitorepputilan pohjan tulee olla RST-peltiä, jossa on pyöristetyt reunat, korkeus noin 30 mm. Pohjassa tulee olla lämmitys. Hoitorepputilan sisämitaksi tulee jäädä vähintään 410 mm (leveys) x 360 mm (korkeus). Hoitorepun yläpuolelle jäävään tilaan tulee minimissään 100 mm korkea vetolaatikko, joka aukeaa vasempaan sivuoveen päin. Kiinteän istuimen viereen vasemmalle seinälle tulee teline defibrillaattorille, josta laite on otettavissa sekä vasemmasta liukuovesta että hoitotilasta. Telineeseen tulevan defibrillaattorin pohjan tulee olla samalla tasolla istuimen kanssa. Defibrillaattorin alle tulee RST-pelti + stopparit taakse ja sivuille. Vasemmalle seinälle tulee toinen teline defibrillaattorille. Molempien telineiden tulee sopia käyttämillemme laitteille (Lifepac 15). Ohjaamon yläpuolelle tulee kaappi, jossa tulee olla ylöspäin aukeava luukku. Tarkemmat sijoituspaikat ja kiinnitykset sovitaan hankintaneuvottelussa.

13 13 Tyhjiöpatjakaappi Muu kaapisto Suojakypärät Tartuntatangot ja kahvat Kello Istuimet ja hoitajan pöytä Toimitukseen sisältyvälle tyhjiöpatjalle (malli: Mediseam TP3600 Duplex) tulee syvennys vasemman sivuoven taakse, defibrillaattorin yläpuolelle, käytettäväksi vasemmasta liukuovesta ulkoapäin. Tyhjiöpatjalle on tehtävä tarvittava kiinnitys. Tyhjiöpatjan syvennyksen alle tulee ovenavaukseen liitetty automaatiokytkennällä varustettu Ledvalaistus, samoin myös laatikoston taakse yläosaan. Vasemmalle seinustalle alas rakennetaan kaapisto, joka alkaa defibrillaattorista ja loppuu juuri ennen takaovia. Vasemman sivuoven sisäpuolelle tulee tila yhdelle suojakypärälle. Ohjaamon kattoon tulee tila kahdelle suojakypärälle. Kypärien kiinnityksien tulee olla 6-pisteremmeillä. Suojakypärät eivät sisällyt toimitukseen. Tartuntatankojen ja kahvojen materiaalin tulee olla metallia ja ne tulee joko päällystää tai maalata vihreällä, kestävällä materiaalilla. Hoitotilalaatikoston yläpuolelle kattoon tulee digitaalinen sekuntinäytöllä varustettu kello. Hoitotilan oikealle puolelle liukuoven taakse tulee niskatuella ja 3-pisteturvavyöllä varustettu, hyväksytty istuin asennettuna kasvot menosuuntaan. Istuimessa tulee olla taittomahdollisuus, jotta sen saa taitettua pois käytävältä. Hoitajan istuimeen on kytkettävä turvavyövaroitin (vähintään merkkivalo ohjaamoon kuljettajan läheisyyteen). Istuimen oikealle puolelle seinään kiinnitettynä tulee reunuksella varustettu hoitajan pöytä, jossa on sisäänrakennettu näppäimistö ja hiiri, joka on kytketty potilastietojärjestelmän telakkaan. Pöytään sijoitetaan hoitotilan väyläohjausjärjestelmän käyttöpaneeli ja hoitotilan kiinteiden laitteiden ohjaussäätimet. Lämmitys / Ilmastointi Hoitotilan lämmityksen ja ilmastoinnin tulee olla automaattinen. Ilmastointilaitteessa tulee olla säädettävä puhallinnopeus. Lämmitykseen on oltava kaksi nestekiertoista kennopuhallinta. Kennopuhaltimista toinen sijoitetaan väliseinään oikealle puolelle (puhallus taaksepäin) ja toinen vasempaan takakulmaan laatikon alaosaan (puhallus auton poikittaissuuntaan). Vedenkierron kennoille tulee olla poiskytkettävissä ja sen ohjauksen tulee tapahtua termostaatilla. Hoitotilaan tulee myös polttoainekäyttöinen lisälämmitin. Sen käyttölaite sijoitetaan ohjaamoon kuljettajan läheisyyteen. Hoitotilan väliseinään, oikealle puolelle, tulee lisäksi verkkovirtakäyttöinen kaksiportainen sisätilalämmitin teholtaan 1000 / 2000 W. Lämmittimen puhalluksen tulee tapahtua taaksepäin.

14 14 Lämpö ja äänieristys Lattiaan, seiniin, kattoon ja oviin tulee tehdä Suomen olosuhteisiin riittävä lämpöeristys. Rakenteet on selvittävä tarjouksessa. Verhoilu Hoitotila verhoillaan materiaaleilla, jotka ovat kestäviä ja helposti puhdistettavia sekä hygieenisiä. Hoitotilan lattian tulee olla vesitiiviisti saumattu seinille ja muihin siihen kohdistuviin laitteisiin tai kaapistoihin. Lattiapinnoitteen tulee olla liukastumista estävää sekä helposti puhdistettava. Seinäpintojen tulee olla sileää, helposti puhdistettavaa materiaalia. Toppaukset ja katto verhoillaan keinonahalla, väri vihreä. Törmäyspinnat pehmustetaan. Pehmustuksia ei napiteta. Ikkunat Vaatekoukut Hoitotilan lasien tulee olla tummennettua lämpölasia. Hoitotilan oikean seinän takaosassa ja kantotuolin yläpuolella tulee olla kaksi vaatekoukkua. Lisäksi kaksi vaatekoukkua tulee oikealle seinälle O2 -pullojen yläpuolelle ja kaksi myöhemmin tarkentuvaan paikkaan. Happijärjestelmä Hoitotilaan oikealle puolelle takakulmaan tulee uloskäännettävä happipullokaappi kahdelle pystyyn sijoitetuille 10 litran pullolle, josta tulee kiinteä letkusto happiulosottoihin. Letkuston liitoksia ei saa tehdä seinän sisälle, ellei liitoskohtaan ole tehty tarkistusluukkua. Letkuna tulee käyttää valkoista happikäyttöön hyväksyttyä letkua. Hoitotilan seinustoille sijoitetaan kaksi hapenulosottopikaliitintä, josta toinen vasemmalle ja toinen oikealle seinustalle. Lisäksi hoitotilan kattoon, luukulliseen syvennykseen, sijoitetaan 1-osainen hapen ulosotto, jossa on myös tippapussien kiinnike. Kattoon sijoitetun ulosoton virtaussäädin sijoitetaan hoitajan pöytään. Toimitukseen sisältyvän 3-litraisen kantohapen teline asennetaan vasemman liukuoven sisäpuolelle kynnyskoteloon. Telineessä tulee olla kiinnitys tilaajan toimittamalle, integroidulla virtausmittarilla varustetulle, AGA:n alumiiniselle happipullolle, jonka mitat ovat 550 mm (korkeus) ja 113 mm (halkaisija). Kantotuolin sijoitus Toimitukseen sisältyvälle kantotuolille (malli: Pensi kantotuoli varustettuna kyynärnojilla ja selkäpussilla) tulee tehdä pikakiinnitys hoitotilan väliseinään oikealle puolelle. Kantotuolille tulee olla 3-pisteturvavyö ja tuoli tulee rekisteröidä istuinpaikaksi.

15 15 Paarialusta Paarialusta tulee tehdä toimitukseen sisältyvälle potilaspaarien mallille Ferno Mondial Premium. Lattiaan, potilaspaarien kiinnityspisteiden alle, tulee tehdä RST-pellistä valmistettu kaukalo noin 30 mm korkeilla pyöristetyillä reunoilla. Vasemmalle seinustalle tulee paarialustan pituinen, noin 300 mm korkea, RST-pelti. Alalaatikoston takapäätyyn tulee niin ikään vahva RST-pelti suojaamaan sitä. Paarialusta on suunniteltava siten, että potilaspaarien käyttö ei riko takaovien tiivisteitä. Paarialusta tulee sijoittaa autoon siten, että vasemmalla seinustalla oleviin lokeroihin on pääsy potilaspaarien ollessa paikalla. Hoitotilan ovet Happirepun kiinnitys Takaovien auki pysyminen on varmistettava kaasujousin. Takaovien avautumiskulmien on oltava vähintään 135 astetta. Toimitukseen sisältyvä happireppu sijoitetaan lattialle hoitotilan oikean sivuoven taakse. Happirepun alle tulee RST-pellistä valmistettu kaukalo noin 30 mm korkeilla pyöristetyillä reunoilla. Kiinnitys on toteutettava rullaturvavyöllä. Rankalauta/kauhapaarit/kaularankatuet/tyhjiölastasarja Toimitukseen sisältyvä Combi Carrier II rankalauta/kauhapaari -yhdistelmä sijoitetaan hoitotilaan vasemman sivuoven taakse väliseinän ja laatikoston väliin. Toimitukseen sisältyvät myös kaularankatuet (Malli: Stifneck Select): 3 kpl aikuisten ja 2 kpl lasten kauluria sekä tyhjiölastasarja ja pumppu (Malli: Mediseam TL1230) suojapusseineen. Imulaite Toimitukseen sisältyvä sähkökäyttöinen, kertakäyttösäiliöllä ja lataustelineellä varustettu imulaite (malli: Weinmann ACCUVAC Rescue), sijoitetaan vasemmalle sivuseinälle latausasemaan. Jääkaappi Muut telineet Hoitotilaan tulee ambulanssikäyttöön suunniteltu jääkaappi. Jääkaapin tulee olla kompressoritoimintoinen. Jääkaapin ilmankierto ja oven tiivistys (lukitus kiinni -asentoon) on huomioitava huolellisesti asennuksessa. Jääkappi on varustettava hoitotilasta luettavalla digitaalisella lämpömittarilla. Malli sovitaan hankintapalaverissa. Ohjaamoon sijoitetaan kolme suojakäsinetelinettä ja hoitotilaan kaksi suojakäsinetelinettä. Ohjaamoon oikean istuimen taakse väliseinään sijoitetaan kiinteä muovinen kansioteline, johon mahtuu pystyasentoon yksi A4-kansio. Hoitotilaan sijoitetaan kaksi kiinteästi asennettua riskijäteastiatelinettä. Toinen sijoitetaan hoitajan istuimen läheisyyteen ja toinen hoitotilalaatikoston läheisyyteen.

16 16 Hoitotilan vasemmalle seinustalle RST-tankoon sijoitetaan toimitukseen sisältyvä infuusiopumppu ja sen teline (malli: BBraun Perfusor compact). Hoitotilan vasemmalle seinustalle sijoitetaan myös toimitukseen sisältyvä Dräger Oxylog seinäteline. Astinlauta ja helmaputket Takaovien kohdalle tulee oikean oven levyinen astinlauta. Ajoneuvon molemmille sivuille tulee RST-helmaputket. Molempien sivuovien helmaputkenkohta tulee teipata liukkautta estävällä teipillä. Led-valaistus Hoitotilan kattoon tulee upotettuina kolme himmennettävissä olevaa pitkää Led-loisteputkivalaisinta. Lisäksi hoitajan pöydän yläpuolelle tulee omalla katkaisijalla varustettu Led-kohdevalo. Potilaspaarin yläpuolelle tulee kuusi kappaletta upotettavia Led-kohdevaloja. Kaikkien valojen ohjaus tulee kytkeä väyläohjausjärjestelmään, jonka käyttöpaneeli on hoitajan pöydässä. Jauhesammutin Toimitukseen sisältyvä jauhesammutin (6 kg) telineineen ja kiinnityspantoineen asennetaan vasemman liukuoven sisäpuolelle kynnyskoteloon.

17 17 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT Yleisperiaate Ambulanssi on varustettava älykkäällä, väyläohjatulla sähköjärjestelmällä, jossa kaikki kytkimet ovat yhdessä ohjainlaitteessa. Hälytyslaitteiden ohjaus on integroitava älykkääseen sähköjärjestelmään. Sähköjohtojen minimipoikkipinta-ala on 2,5 mm 2 (ei sallita kahta ohuempaa johtoa rinnan). Ohjausvirtajohdoissa sallitaan kuitenkin 1,5 mm 2 johto, kuten myös niissä laitteissa joiden liittimiin ei 2,5 mm 2 johdin mahdu. 240 V:n ja 12 V:n johdot on asennettava huoltokoteloiden sisään. Erillisille laitteille menevät johdot on putkitettava. Lattialle ei saa asentaa johdotuksia. Kaikki vedelle alttiina olevat liitokset sähköjohdotuksessa on varustettava vedenpitävillä liittimillä. Kaikki releet ja sulakkeet on merkittävä asianmukaisesti. Ambulanssi on varustettava vähintään 1500 W:n invertterillä. Ambulanssin ohjaamon keskikonsoliin sijoitetaan toimitukseen sisältyvä tablettitietokone malliltaan Panasonic Toughpad FZ-G1 mk2. Tietokoneen tulee olla varustettuna lataavalla telakalla, COM-portilla, WiFi:llä, GPS:llä, 4G:llä ja sirukortinlukijalla. Tietokone kytketään tilaajan toimittamaan Virve-päätelaitteeseen (Sepura). Tietokone on toimitettava tilaajalle viimeistään kuukautta ennen ambulanssien luovutusta. Tilaajan toimittamalle potilastietojärjestelmän tietokoneelle (malli: Panasonic Tough- Book CF-19) on vedettävä sähköjohdotukset ja asennettava taitettavaa mallia olevat toimitukseen sisältyvät telakkatelineet sekä ohjaamoon (hoitajan penkin kylkeen) että hoitotilaan hoitajan pöydän läheisyyteen C-pilariin. Hoitajan pöydän sisään tulee toimitukseen sisältyvät integroidut näppäimistö ja hiiri, kytkettynä potilastietojärjestelmän tietokoneen takatelakkaan. Etutelakasta on vedettävä sähköjohdotukset myös tilaajan toimittamalle tulostimelle (malli Brother PJ-660) ohjaamoon, kuljettajan penkin yläpuolelle väliseinään. Potilastietojärjestelmän tietokoneen telakka, tietokone ja tulostin asennetaan toimittajan toimesta tilaajan tiloissa ennen luovutusta. Tarkemmat ajankohdat sovitaan hankintapalaverissa. Akut 240 v sähkö Ambulanssi tulee varustaa kahdella rinnankytketyllä akulla, kapasiteetti Ah. Ulkopuoliseen sähkönsyöttöön liittymistä varten asennettava 240 V:n pistoke (malli: DEFA, pieni) sopivalle kohdalle vasemmanpuoleiseen B-pilariin upotettuna pinnan tasolle. Pistoketta varten tehtävä reikä on ruostesuojattava. Ambulanssi on varustettava käynnistyksenestolla auton ollessa kytkettynä verkkovirtaan.

18 18 Sähköpääkeskus Ambulanssi tulee varustaa sähköpääkeskuksella, johon sijoitetaan sulakkeet, releet, ja vikavirtasuoja. Pääkeskuksen sijainnin tulee olla vasemmalla kuljettajan penkin takana. Pääkeskuksen välittömässä läheisyydessä tulee sijaita lista, josta selviää sulakkeiden ja releiden käyttökohteet. Sulakkeiden tyypin tulee olla palautettava tai automaattinen. Pääkeskuksen toteutuksessa on huomioitava huollettavuus. Sähköasennuksista on toimitettava tarkastustodistus, samoin kuin sähköpiirustuksista. Akkulaturi Ohjainpaneelit Kattotuuletin Varoitusvilkut oviin Akkujen erotin Karttavalo 12 V ulosotot 240 V pistorasiat Ohjaamoon kuljettajan penkin taakse asennetaan akkulaturi, teholtaan 12 V 20 A. Johdotus vähintään 6 mm voltin syöttö sähköpääkeskukselta. Väyläohjausjärjestelmän ohjainpaneeleista toinen sijoitetaan ohjaamoon mittariston viereen kojelaudan päälle ja toinen hoitotilaan hoitajan pöydälle. Potilastilaan tulee asentaa imevä ja puhaltava 12 V:n kattotuuletin. Käyttö väyläohjauspanelin kautta. Takaoviin tulee oranssit varoitusvilkut, jotka toimivat ovien auki ollessa. Akkujen väliin kytketään erotinlaite, joka kytkee starttiakun irti kuormituksesta jännitteen laskettua liian alhaiselle tasolle. Erotinlaitteessa tulee olla D+ ohjaus auton omalta laturilta, jolla akut kytketään yhteen. Kiinteä karttavalo sijoitetaan ohjaamoon kattoon apumiehen puolelle. Ambulanssissa tulee olla kolme (3) kappaletta 12 V:n ulosottoa ohjaamoon sekä kolme kappaletta 12 V:n ulosottoa hoitotilaan. Ohjaamoon tulee kaksi 240 V:n suojamaadoitettua tuplapistorasiaa, yksi pari kummallakin puolelle kulkuaukkoa. Hoitotilaan tulee kaksi 240 V:n suojamaadoitettua tuplapistorasiaa. Työvalot Lisäjarruvalo Kattokorotukseen sijoitetaan kahdeksan (8) teholtaan noin 20 W upotettavaa Led-työvaloa. Niistä neljä kappaletta sijoitetaan taakse ja kaksi kappaletta molemmille sivuille. Valojen kytkentä toteutetaan väyläjärjestelmään siten, että sivuvalot puolellaan palavat yhtä aikaa samoin kuin takavalot. Lisäjarruvalo tulee asentaa takaovien yläpuolelle.

19 19 Lisävalot Peruutushälytin Radiokalusto Toimitukseen sisältyvät lisäkaukovalot (malli: Hella Rallye 3000 ff) tulee sijoittaa auton keulalle asennettavaan valorautaan ja niiden ohjaus tulee toteuttaa väyläohjausjärjestelmän kautta. Ambulanssiin on asennettava jatkuvasti päällä oleva peruutushälytin. Tilaajan toimittamalle radiokalustolle (mallit: 1x Cassidian TMR880i-ajoneuvoasema sekä 1x Sepura SGR3900 data-radio) tulee tehdä tarpeelliset sähkö- ja antennikaapeloinnit sekä asentaa päätelaitteiden edellyttämät ja toimitukseen sisältyvät käyttölaitteet, kaiuttimet, kiinnitystelineet ja asennus- sekä johtosarjat. Radioiden sähkökaapelointi tulee tehdä vähintään 2,5 mm 2 vahvuisella johdolla. Päätelaitteiden kiinnitystelineet sijoitetaan apukuljettajan penkin alle takaosaan. Johdotus tehtävä niin, että johdot saadaan vedettyä ulos vähintään 300 mm telineestä päätelaiteen vaihdon helpottamiseksi. Johdot on niputettava yhteen. Cassidian-ajoneuvoasema ja toimitukseen sisältyvät erillinen mikrofoni ja painotangentti tulee asentaa ohjauspyörän läheisyyteen (tarkka paikka sovittava tilaajan kanssa). Käyttölaite sijoitetaan kojelautaan siten, että kuljettajan on sitä helppo käyttää. Kaiutin asennetaan ohjaamon kattoon. Poiskytkettävä lisäkaiutin asennetaan hoitotilan katon etuosaan. Toimitukseen sisältyvät yksi Hands-free lataava käsiradioteline (Malli: Cark 91B) sekä yksi ainoastaan lataava käsiradioteline (Malli: THR880i lataava teline) asennetaan ohjaamoon hoitajan puolelle. Tilaajan toimittamat VIRVE-päätelaitteiden keskusyksiköt asennetaan toimittajan toimesta tilaajan tiloissa ennen luovutusta. Tarkemmat ajankohdat sovitaan hankintapalaverissa. Virven hätäkutsupainikkeet Hoitotilaan asennetaan kaksi Virven hätäkutsupainiketta, jotka ovat yhdistetty kiinteän Virve-ajoneuvoradion hätäkutsutoimintoon. Hoitotilan painikkeen painalluksesta tulee syttyä hälytysvalo kuljettajalle. Hätäkutsupainikkeiden sijainnit ja toimintaperiaatteet sovitaan hankintapalaverissa. Videokamera Ohjaamon kojelautaan asennetaan toimitukseen sisältyvä, tallentava video- tai actionkamera, joka on irrotettava telineestään tai latauslaitteestaan. Tallennuksen on tapahduttava muistikortille (minimi 64 GB) tai kovalevylle vähintään 10 tuntia. Tallenteessa tulee näkyä ajoneuvon sijainti ja ajonopeus. Kamerassa tulee olla vara-akku. Kameran tulee aloittaa tallennus, kun hälytysvalot kytketään päälle. Lisäksi kamerassa tulee olla käsikäyttömahdollisuus. Kameran merkki ja malli sekä toimintaperiaate sovitaan hankintapalaverissa.

20 20 Antennit Kiinteille VIRVE-päätelaitteille tulee asentaa ulkoiset antennit. Kaapelina käytettävä RG-58 kaapelia. Antenniliittiminä ei saa käyttää adaptereita liittimestä toiseen. Antenneille tulee tehdä huoltoluukut, jotta antennin vaihto on mahdollisimman helppoa. Mahdollisuuksien mukaan on käytettävä yhdistelmäantenneja. Antennien vähimmäismäärä: 3x VIRVE, 1x GPS, 1x WiFi, 1x 3G/4G Hälytyslaitteisto Hälytyslaitteessa tulee olla hälytinvahvistin ja hälytyslaitteiden käyttölaitteen tulee olla integroitu väyläohjattuun sähköjärjestelmään. Hälytysvalot (yö- ja päivätoiminnoilla): Hälytysvilkkupaneeli (Malli: Standby) upotetaan kattokorotukseen ohjaamon yläpuolelle varustettuna kahdella piste-ledmoduulilla ja neljällä-kuudella normi-moduulilla eteenpäin. Sivuille lisäksi kujavalot Etupuskuriin tulee neljä kappaletta bulls-eye ledejä Auton omiin peileihin tulee koteloidut Led-vilkut Molemmille puolille autoa kattokorotukseen tulee neljä Led-vilkkua Taakse kattokorotukseen tulee neljä Led-vilkkua Valorautaan tulee kaksi kappaletta Led-vilkkuja Hälytysäänten päälle / pois - kytkin tulee integroida myös auton äänimerkinantopainikkeeseen. Hälytysäänen vaihdon tulee olla automaattinen. Vedelle alttiina olevat sähköjohtoliitokset on varustettava vedenpitävillä liittimillä. Kaksi suurtehokaiutinta tulee asentaa valorautaan ja niille tulee olla vaihtokytkin ohjaamossa. Käsivalaisimet Kaksi toimitukseen sisältyvää ladattavaa käsivalaisinta telineineen (malli: Peli 7060 GEN 2) sijoitetaan väliseinään ohjaamon puolelle, yksi kulkuaukon molemmin puolin. PINTAKÄSITTELY Ambulanssin perusväri on keltainen, samoin kuin sivupeilien taustat. Puskurien, etusäleikön ja kylkilistojen tulee olla alkuperäisvärisiä (musta). Teippaus Tekstit Ambulanssi teipataan (raidat) päivänloistevärillä (RAL 3024). Kuviointi ja heijastavat teippaukset tarkennetaan hankintaneuvottelussa. Ambulanssin molemmille puolille sivulle ylös tulee teipatut tekstit: Itä-Uudenmaan pelastuslaitos - Räddningsverket i Östra Nyland. Takaoven ikkunaan tulee teipattu teksti: Molemmille puolille kylkiin taakse tulee teipattu puhelinnumero: 112.

21 21 KORITYÖT / ULKOVARUSTELU Lisäksi ambulanssin eteen, molemmille sivuille, taakse ja katolle tulee teipatut operatiiviset tunnukset. Tilaaja toimittaa pelastuslaitoksen vaakunat (2 kpl / ambulanssi), jotka toimittaja asentaa auton etuoviin. Tunnusten ja muiden teipattavien tekstien koko ja sijainti sekä väri sovitaan tarkemmin hankintaneuvottelussa. Valorauta Helmasuojaputket Taka-astinlauta Autoon tulee asentaa malliltaan hyväksytty valorauta, johon kiinnitetään lisävalot ja hälytysvalot sekä hälytyslaitteen kaiuttimet. Valoraudan materiaali tulee olla RSTterästä. Auton helmoihin koko helman matkalle asennetaan helmasuojaputket. Halkaisija noin. 65 mm, päät pyöristetty. Putkiin on tehtävä liukuesteteippaus kulkuaukkojen kohdalle. Materiaalin tulee olla RST-terästä. Takaovien kohdalle puskurin alle tulee asentaa astinlauta. Astinlaudan tulee olla oikean oven pituinen. Astinlaudassa tulee olla ritilärakenne, jotta se ei ole talvellakaan liukas. Valmistajan on huolehdittava, että potilaspaarit toimivat moitteettomasti taka-astinlaudan kanssa (huomio: paarialusta ja ovien tiivisteet). Sisälokasuojat Autoon tulee asentaa sisälokasuojat sekä roiskeläpät eteen ja taakse.

22 22 Liite 3

ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO

ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO 1 ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kuuden (6) öljyntorjuntaveneen kausihuolloista. Sopimuskausi on 2015-2018. Veneiden sijoituspaikat ovat: 1) Porvoo IU108

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 38 / 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 12.6.2009 Kainuun maakunta kuntayhtymä IT-turvahuoneratkaisu Tarjouspyyntö Hankintamenettely: Asiakirjat liitteineen Hankintapäällikkö Laila Härkönen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Matkailuvaunun käyttöohie

Matkailuvaunun käyttöohie Matkailuvaunun käyttöohie Version 07/2011 FIN Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja velvoittaa meidät tekemään matkailuvaunuistamme

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015.

YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015. 9.3.2015 1 (15) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOKONEIDEN HANKINNASTA YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015.

Lisätiedot

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN Version 02/2014 Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä.

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Hyvä matkailuvaunuilija, Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi,

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10)

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10) 6.3.2015 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEESTA TURUN TERVEYSPALVELUYKSIKKÖÖN YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne yhden panoraamatomografialaitteiston toimittamisesta ja asentamisesta.

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot