AMBULANSSIEN HANKINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMBULANSSIEN HANKINTA"

Transkriptio

1 1 AMBULANSSIEN HANKINTA Hankinnan kohde ja tavoitteet Pyydämme tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti kuudesta (6) ambulanssin alustasta ja koritöiden hankinnasta sekä enintään kolmen vastaavanlaisen ambulanssin hankinnasta optiona vuodelle Hankinta toteutetaan tilaajan järjestämällä leasingrahoituksella. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää EU- kynnysarvon. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen internetsivulla ja Porvoon kaupungin internetsivulla nimikkeellä Ambulanssit Ei hyväksytä. Ei hyväksytä. Tarjoajan tulee vakuuttaa, että tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on hoidettu. Liite 4 tulee täyttää ja lähettää tarjouksen kanssa samassa kirjekuoressa. Tilaajavastuulain edellyttämät todistukset ja selvitykset pyydetään nähtäviksi ennen hankintapäätöksen tekemistä tarjoajalta, joka näyttää tulleen tarjouskilpailun voittajaksi. Toimitettavat todistukset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia tarjousten viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Tarjoajan luottotietojen tulee olla häiriöttömät (voi todentaa esimerkiksi asiakastiedon Rating Alfa-raportilla). Tarjouksen ja tarjotun tuotteen on täytettävä seuraavat ehdottomat vaatimukset Tarjouksen ja tarjotun tuotteen tulee täyttää seuraavat, pakolliset ehdot (1 7). 1. Tekniset vaatimukset Ambulanssien ja sen laitteiden tekniset ja toiminnalliset vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteissä 1 ja Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää verotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteä ja sisältää kaikki kulut. 3. Takuu Ambulanssien alustoilta vaaditaan kirjallinen, vähintään kahden (2) vuoden takuu. Takuuehdot, takuun piiriin kuuluvat osat ja osa-alueet rajoituksineen on ilmoitettava selvästi. Tarjouksien vertailussa takuuajan osalta huomioidaan ainoastaan korityön takuuaika. Takuunantaja vastaa siitä, että ambulanssien käyttökelpoisuus ja laatu säilyvät normaaleina takuuajan. Muutoin ambulansseissa on virhe. Virhe on asiantuntevasti arvioitu poikkeama normaalista laadusta tai valmistajan antamista ohjearvoista ottaen huomioon ambulanssien ikä. Virheeksi katsotaan esimerkiksi valmistus- ja rakenneviat ja muut takuuaikana ilmenevät käyttökelpoisuutta heikentävät viat ja puutteet. Virheenä ei pidetä vanhenemista, kulumista, korroosiota ja maalipinnan vanhentumista, eikä poikkeamaa normaalista laadusta, jos se aiheutuu ulkopuolisista tekijöistä, kuten poikkeuksellisesta laskeumasta, hiekan ja kivien iskemistä, tiesuolasta tai muusta näihin verrattavasta syystä.

2 2 Takuunantaja ei kuitenkaan vastaa virheestä, jos osoitetaan todennäköiseksi, että ambulanssien laadun tai käyttökelpoisuuden poikkeaminen normaalista johtuu ostajan puolella olevasta syystä. Syy voi olla esimerkiksi tapaturma, käyttö- tai hoito-ohjeiden vastainen tai muu vääränlainen käsittely tai valmistajan tai maahantuojan laatiman, Suomessa voimassa olevan huolto-ohjelman mukaan tehtävien huoltojen laiminlyönti taikka puutteellinen toteuttaminen. 4. Huolto ja varaosat Toimittajan on ilmoitettava alustan huoltopalveluiden ja varaosien saatavuus. 5. Toimitusaika Toimittajan tulee sitoutua tilaajan aikatauluun. Vuonna 2016 toimitettavat ambulanssit tulee toimittaa mennessä. 6. Toimitusehto Ambulanssien vastaanottotarkastus tapahtuu toimittajan tiloissa Suomessa ja luovutus tilaajan tiloissa osoitteessa Ruiskumestarinkatu 2, Porvoo. 7. Muut ehdot Tarjouksen on oltava voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien. Kaikki yhteydenotot hankintaan liittyen tulee tapahtua suomenkielellä. Ambulanssien ja niiden mukana toimitettavien laitteiden on oltava Suomen lakien ja asetusten, viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisia. Muilta osin sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Tavarat). Ambulanssien toimituksen yhteydessä on toimitettava seuraavat asiakirjat: Kaikista varusteista ja laitteista, jotka sisältyvät ambulanssien toimitukseen, tulee toimittaa suomenkieliset käyttö-, huolto-, ja korjausohjeet tarvittavine suomenkielisine piirustuksineen sähköisessä muodossa: - Sähköjärjestelmän piirustukset - Komponenttien sijaintipiirustukset - Korirakenteen sähköliittimien sijaintipiirustukset - Johtosarjojen sijaintipiirustukset Laitteiden takuutodistukset Katsastus- ja rekisteröintitodistukset Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään oikeuden toteuttaa hankinnan määrärahojen puitteessa. Referenssilista Suomen olosuhteisiin toimitetuista ambulansseista viimeisen kolmen (3) vuoden aikana tulee liittää tarjoukseen. Tarjoaja on velvollinen toimittamaan tarjouspyynnön vaatimuksia vastaavan ambulanssin omalla kustannuksellaan hankeryhmän arvioitavaksi osoitteeseen: Ruiskumestarinkatu 2, Porvoo. Tilaaja sopii tarjoajien kanssa tarkemmat ajankohdat arvioinneille kuitenkin niin, että arviointi tapahtuu kolmen viikon kuluessa tarjousten viimeisestä jättöpäivämäärästä. Alihankinta Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä ja tuloksesta kuin omastaan. Tiedossa olevat alihankkijat tulee ilmoittaa tarjouksessa (nimi, y-tunnus, tehtävä). Alihankkijat tulee

3 3 hyväksyttää tilaajalla. Alihankkijoiden osalta tulee toimittaa samat tilaajavastuulain vaatimat todistukset ja selvitykset. Laatujärjestelmä Hankintapäätös Tarjoajan on ilmoitettava käyttämänsä laatujärjestelmä. Todistus tulee toimittaa tarjouksen liitteenä. Hankintapäätöksen tekee pelastusjohtaja. Hankintaneuvottelu käydään ennen hankintapäätöstä vertailun voittaneen toimittajan kanssa tilaajan tiloissa ositteessa Ruiskumestarinkatu 2, Porvoo. Hankintapäätös lähetetään kaikille tarjoajille tiedoksi sähköpostitse. Tarjoajien tulee ilmoittaa tarjouksessaan sähköpostiosoite, johon päätös voidaan lähettää. Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellyttäen, että päätös on saanut lainvoiman. Valintaperuste Valintaperusteena käytetään tarjouksen kokonaistaloudellisuutta. Tarjousten arviointi ja vertailu Toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi 2. Tarjousten vertailu 3. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Ensimmäisessä vaiheessa suljetaan pois tarjous, jos se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin tarjottu tuote ei täytä sille asetettuja ehdottomia vaatimuksia Toisessa vaiheessa tarjouksista, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja tuotteiden laadulle asetetut vaatimukset tehdään valintaperusteiden mukainen vertailu hinnan, korityön takuun, alustan huoltopalveluiden ja varaosien saannin sekä pakokaasupäästön ja toiminnallisuuden osalta. Tarjouksen tulee sisältää selvitykset arvioitavista seikoista. Kolmannessa vaiheessa selvitetään vertailussa voittaneen tarjoajan lakisääteiset, taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjousajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei hyväksytä.

4 4 Pisteytys Hintaedullisuus 50 % halvin 10 pistettä kalliimmat % -suhteesta 10 pisteestä Korityön takuu 20 % 0 10 pistettä Alustan huoltopalvelut ja varaosat 10 % 0 10 pistettä Pakokaasupäästöt 5 % 0 10 pistettä Toiminnallisuus (työturvallisuus ja ergonomia, hygieenisuus) 15 % 0 10 pistettä Hintaedullisuus Arvostelu Halvin 10 pistettä Kalliimmat hintojen % -suhteessa 10 pisteestä Korityön takuu Arvostelu Vähintään 60 kk täystakuu Vähintään 48 kk täystakuu Vähintään 42 kk täystakuu Vähintään 36 kk täystakuu Vähintään 24 kk täystakuu Vähintään 12 kk täystakuu 10 pistettä 8 pistettä 6 pistettä 4 pistettä 2 pistettä 0 pistettä Alustan huoltopalvelut ja varaosien saanti Arvostelu Huoltopalvelut ja tekninen tuki heti tarjolla (24h / 7 vrk.). Huoltopalvelut ja tekninen tuki tarjolla vain arkipäivisin (24 h). Huoltopalvelut ja tekninen tuki tarjolla vain arkisin virka-aikana. Huoltopalvelut ja tekninen tuki tarjolla vain arkisin viikon viiveellä. Huoltopalvelut ja tekninen tuki tarjolla yli viikon viiveellä. Huoltopalveluja ja teknistä tukea ei tarjolla. 10 pistettä 8 pistettä 6 pistettä 4 pistettä 2 pistettä 0 pistettä

5 5 Pakokaasupäästöt Arvostelu g/km 10 pistettä g/km 8 pistettä g/km 6 pistettä g/km 4 pistettä g/km 2 pistettä Yli 280 g/km 0 pistettä Toiminnallisuus Arvostelu Työturvallisuus ja ergonomia 0-6 pistettä Hoitotilan lattiapintojen ja porrasaskelmien liukkaus sekä korkeus Hoitotilan kaapistojen, tartuntakahvojen ja korityörakenteiden työturvallisuus Hoitotilan valaistus ja sen monipuoliset säätömahdollisuudet Hoitotilan kiinteiden laitteiden ohjausten käytännöllisyys Hoitovälineiden sijoitusten ergonomia Hoitolaitteiden kiinnityspisteiden muunneltavuus Hygieenisyys 0-4 pistettä Hoitotilan pintamateriaalien puhdistettavuus Korityön viimeistely (saumaukset ja yhtenäiset pinnat) Hoitotilan kaikkien pintojen ja tilojen puhdistettavuus Mahdollisuudet hoitotarvikkeiden pölysuojaukseen Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksentekoperusteet Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Kokonaistaloudellinen edullisuus määritellään tarjousten keskinäisessä vertailussa käytetyllä pisteytyksellä em. perustein. Suurimman kokonaispistemäärän saanut tarjous voittaa tarjouskilpailun. Pisteiden mennessä tasan tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita haluamansa toimittajan. Maksuehdot 21 pv netto hyväksyttävän laskun päiväyksestä. Tarjousasiakirjojen julkisuus Porvoon kaupungin laskutusohjeet löytyvät osoitteesta Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Pelastuslaitos harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Hinta ei ole tarjoajan liikesalaisuus.

6 6 Tarjousten toimittaminen Tarjous liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa osoitteella: Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Ruiskumestarinkatu Porvoo Tarjouksen tulee olla perillä klo 15:00 mennessä. Tarjous tulee tehdä suomenkielellä. Tarjouskuoreen tulee merkintä Ambulanssit 2016 sekä tarjoajan nimi ja yhteystiedot. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Tarjoaja vastaa tarjouksensa saapumisesta määräajassa. Lisätiedot Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on toimitettava kirjallisesti osoitteeseen mennessä. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Kysymyksiin vastataan yhteisesti kaikille Kysymykset ja vastaukset sekä tilaajan mahdollisesti tarjouspyyntöön tekemät tarkennukset julkaistaan osoitteessa Tarjoajien tulee jälkeen tarkistaa em. osoitteesta, onko vastauksilla tai tilaajan mahdollisilla tarkennuksilla vaikutusta jätettävän tarjouksen sisältöön. Liitteet Alustojen tekniset ja toiminnalliset vaatimukset Liite 1 Korityön tekniset ja toiminnalliset vaatimukset Liite 2 Toimitukseen sisältyvät varusteet ja asennukset Liite 3 Yhteenvetolomake 1 Liite 4 Olavi Liljemark pelastusjohtaja

7 7 LIITE 1 TARJOTTAVIEN AMBULANSSIEN ALUSTOJEN TULEE TÄYTTÄÄ SEURAAVAT TEKNISET VÄHIMMÄISVAATIMUKSET: 1. ALUSTA VIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KANTAVUUS AKSELIVÄLI KORI MOOTTORI VAIHTEISTO... 8VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 1.7 VETOTAPA JA JOUSITUS TURVALLISUUSLAITTEET POLTTOAINESÄILIÖ RENKAAT LATAUSGENERAATTORI JA AKUT MAALAUS OHJAAMO MUUTA HUOLENPITOSOPIMUS... 8

8 8 AMBULANSSIT 1. ALUSTA 1.1. Viranomaisten määräykset ja ohjeet Ambulanssien tulee kaikilta osiltaan olla Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten määräysten ja ohjeitten mukaisia Kantavuus Ambulanssien kokonaispaino enintään 3500 kg Akseliväli Akseliväli vähintään 3600 mm ja enintään 3800 mm. 1.4 Kori Alustassa tulee olla ikkunallinen sulkemisavustimella varustettu liukuovi tavaratilan oikealla puolella ja sulkemisavustimella varustettu liukuovi ilman ikkunaa vasemmalla puolella. Takana tulee olla ikkunalliset takapariovet. Tavaratilan leveyden tulee olla vähintään 1780 mm ja pituuden vähintään 3265 mm. Sisätilan korkeuden tulee olla noin 1900 mm. Kattokorotuksen tulee olla tehdaskorotettu. 1.5 Moottori Moottorina tulee olla turboahdettu dieselmoottori, jonka iskutilavuus vähintään 2900 cm³. Moottorin tehon tulee olla vähintään 140 kw. Vääntömomentti tulee olla vähintään 420 Nm, mahdollisimman laajalla kierrosluku-alueella. Ambulanssissa tulee olla toiminto, joka mahdollistaa ajoneuvon joutokäynnin virta-avaimen poissa ollessa ja ajoneuvon ollessa lukittuna Vaihteisto Vaihteiston tulee olla momentinmuuntimella varustettu automaattivaihteisto Vetotapa ja jousitus Vetotavan tulee olla 4x2. Kallistuksen vaimentimet tulee olla sekä etu- että taka-akselille. Takaakselilla tulee olla vahvistetut lehtijouset Turvallisuuslaitteet Ambulanssissa tulee olla vähintään seuraavat turvallisuuslaitteet: Lukkiutumattomat jarrut, jarruassistentti, luistonestojärjestelmä, ajovakaudenhallintajärjestelmä ja sivutuuliavustin, kuljettajan ja apukuljettajan turvatyynyt, sivutörmäys- tai thorax-turvatyynyt sekä kuljettajalle ja apukuljettajalle Polttoainesäiliö Polttoainesäiliön tilavuuden tulee olla vähintään 75 litraa Renkaat Ambulanssin mukana tulee toimittaa sekä kesä- että nastoitetut talvirenkaat peltivanteineen. Renkaitten nopeusluokan tulee olla vähintään R. Renkaiden malleista ja koosta sovitaan tarkemmin hankintaneuvottelussa Latausgeneraattori ja akut Ambulanssissa tulee olla kaksi akkua. Latausgeneraattorin tehon on oltava vähintään 180 A.

9 Maalaus Ambulanssin perusvärin ja sivuilla olevien muoviosien tulee olla RAL 1016 (keltainen). Puskureiden, kylkilistojen ja etusäleikön tulee olla alkuperäisvärisiä (musta), mutta taustapeilien taustat tulee maalata perusvärin (keltainen) sävyyn Ohjaamo Ohjaamon istuinten tulee olla mallia 1+1. Istuinten tulee olla jousitetut, keinonahkapäällystetyt, lämmityksellä ja monipuolisilla säädöillä sekä kyynärnojalla varustetut Muuta Moottorissa tulee olla pois -kytkettävä lohkolämmitin automaattisella termostaatilla. Virransyöttö on asennettava kuljettajan puoleiseen B-pilariin. Ajoneuvossa tulee olla polttoainekäyttöinen moottoriveden lämmitin, teho vähintään 5 kw. Huoltovälinäyttö Bi-Xenon ajovalot Tehdassumuvalot Lisäjarruvalo Monipuolisesti säädettävä ohjauspyörä Vakionopeudensäädin Sähköiset ikkunannostimet Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät laajakulma -ulkopeilit Keskuslukitus kaukosäädöllä, 4 kpl avaimia RDS-toiminnolla varustettu radio/cd-soitin AUX-sisääntulolla, kaksi kaiutinta Ajoneuvon ohjaamossa tulee olla tehdasasennettu automaattisella lämmönsäädöllä varustettu ilmastointi Kumimatot ohjaamossa Huolenpitosopimus Ambulanssien alustoille tullaan erikseen pyytämään tarjous alustan toimittajalta huolenpitosopimuksesta 54 kuukaudelle ja kilometrille. Sopimuksessa tulee olemaan kaikki auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalit kulumisen aiheuttamat korjaukset ja äkilliset korjaustoimenpiteet. Alustan toimittajalla tulee olla valmius huolenpitosopimukseen.

10 10 KORITYÖN TEKNISET JA TOIMINNALLISET VAATIMUKSET LIITE 2 Sisällysluettelo YLEISTÄ HOITOTILA KAAPISTOT, LAATIKOSTOT JA HYLLYT TYHJIÖPATJAKAAPPI MUU KAAPISTO SUOJAKYPÄRÄT TARTUNTATANGOT JA KAHVAT KELLO ISTUIMET JA HOITAJAN PÖYTÄ LÄMMITYS / ILMASTOINTI LÄMPÖ JA ÄÄNIERISTYS VERHOILU IKKUNAT VAATEKOUKUT HAPPIJÄRJESTELMÄ KANTOTUOLIN SIJOITUS PAARIALUSTA HOITOTILAN OVET HAPPIREPUN KIINNITYS RANKALAUTA/KAUHAPAARIT/KAULALANKATUET/TYHJIÖLASTASARJA IMULAITE JÄÄKAAPPI MUUT TELINEET ASTINLAUTA JA HELMAPUTKET LED-VALAISTUS JAUHESAMMUTIN SÄHKÖJÄRJESTELMÄT YLEISPERIAATE AKUT V SÄHKÖ SÄHKÖPÄÄKESKUS AKKULATURI OHJAINPANEELIT KATTOTUULETIN VAROITUSVILKUT OVIIN AKKUJEN EROTIN KARTTAVALO V ULOSOTOT V PISTORASIAT TYÖVALOT LISÄJARRUVALO LISÄVALOT PERUUTUSHÄLYTIN RADIOKALUSTO... 19

11 11 VIRVEN HÄTÄKUTSUPAINIKKEET VIDEOKAMERA ANTENNIT HÄLYTYSLAITTEISTO KÄSIVALAISIMET PINTAKÄSITTELY TEIPPAUS TEKSTIT KORITYÖT / ULKOVARUSTELU VALORAUTA HELMASUOJAPUTKET TAKA-ASTINLAUTA SISÄLOKASUOJAT... 21

12 12 YLEISTÄ Ambulanssien tulee olla kaikilta osin voimassa olevien lakien, asetusten sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisia. Koritehtaalla on oltava alustan toimittajan kanssa sopimus korimuutostöistä. Lisärakenteiden on täytettävä normi SFS-EN A2. Tarjouksessa on esitettävä todistus negatiivisen kiihtyvyyden dynaamisesta (törmäystestit) 10 G:n testistä 5-suuntaan. Kaikkien rakenteiden, varsinkin kaluston kiinnityksen kestävyyteen, sekä helppoon huollettavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Työn eri vaiheissa tulee olla kiinteässä yhteistyössä tilaajan kanssa. Työn aikana ilmenevät ennakkosuunnitelmista poikkeavat ratkaisut on otettava huomioon molemmin puolin ja niistä on sovittava aina tapauskohtaisesti kirjallisesti. HOITOTILA Kaapistot, laatikostot ja hyllyt Kaapisto, laatikosto ja hyllyt on toteutettava tämän liitteen mukaisesti. Luukut tai ovet on varustettava aukipitolaitteilla ja avautumisenestimillä. Kaappien ja laatikoston kulutukselle altistuvat kulmat tulee vahvistaa. Myös ovet ja luukut on vahvistettava, jottei tarpeetonta taipumista tapahdu. Vasemmalle seinälle tulee ylöspäin avautuvat yläkaapit. Taakse ylös oikealle seinälle tulee yksi ylöspäin avautuva kaappi ovella. Hoitotilan vasemmalle puolelle väliseinän taakse tulee hoitotilalaatikosto, jossa on yhteensä kahdeksan (8) laatikkoa. Laatikoston syvyys on noin 410 mm ja laatikoiden liukukiskojen tulee olla laakeroidut. Laatikoissa tulee olla suljinhidastimet. Laatikot tulee varustaa välilevyillä. Ylimmäisen laatikon on oltava lukittavissa. Alimmaisen laatikoista on oltava lämmitettävä. Sen lämpötilansäätö tapahtuu termostaatin avulla, joka sijoitetaan yhdessä lämpömittarin kanssa hoitajanpöydälle sijoitettavaan kytkinpaneeliin. Lämpötilan säätömahdollisuus tulee olla noin 35 celsiukseen asti. Hoitotilalaatikoston viereen, vasemmalle puolelle, tulee kiinteä 3-pisteturvavöillä varustettu hyväksytty istuin, jonka alle tulee tila hoitorepulle. Hoitorepun tulee olla ulosotettavissa sekä sisältä hoitotilasta että vasemmasta liukuovesta. Hoitorepputilan pohjan tulee olla RST-peltiä, jossa on pyöristetyt reunat, korkeus noin 30 mm. Pohjassa tulee olla lämmitys. Hoitorepputilan sisämitaksi tulee jäädä vähintään 410 mm (leveys) x 360 mm (korkeus). Hoitorepun yläpuolelle jäävään tilaan tulee minimissään 100 mm korkea vetolaatikko, joka aukeaa vasempaan sivuoveen päin. Kiinteän istuimen viereen vasemmalle seinälle tulee teline defibrillaattorille, josta laite on otettavissa sekä vasemmasta liukuovesta että hoitotilasta. Telineeseen tulevan defibrillaattorin pohjan tulee olla samalla tasolla istuimen kanssa. Defibrillaattorin alle tulee RST-pelti + stopparit taakse ja sivuille. Vasemmalle seinälle tulee toinen teline defibrillaattorille. Molempien telineiden tulee sopia käyttämillemme laitteille (Lifepac 15). Ohjaamon yläpuolelle tulee kaappi, jossa tulee olla ylöspäin aukeava luukku. Tarkemmat sijoituspaikat ja kiinnitykset sovitaan hankintaneuvottelussa.

13 13 Tyhjiöpatjakaappi Muu kaapisto Suojakypärät Tartuntatangot ja kahvat Kello Istuimet ja hoitajan pöytä Toimitukseen sisältyvälle tyhjiöpatjalle (malli: Mediseam TP3600 Duplex) tulee syvennys vasemman sivuoven taakse, defibrillaattorin yläpuolelle, käytettäväksi vasemmasta liukuovesta ulkoapäin. Tyhjiöpatjalle on tehtävä tarvittava kiinnitys. Tyhjiöpatjan syvennyksen alle tulee ovenavaukseen liitetty automaatiokytkennällä varustettu Ledvalaistus, samoin myös laatikoston taakse yläosaan. Vasemmalle seinustalle alas rakennetaan kaapisto, joka alkaa defibrillaattorista ja loppuu juuri ennen takaovia. Vasemman sivuoven sisäpuolelle tulee tila yhdelle suojakypärälle. Ohjaamon kattoon tulee tila kahdelle suojakypärälle. Kypärien kiinnityksien tulee olla 6-pisteremmeillä. Suojakypärät eivät sisällyt toimitukseen. Tartuntatankojen ja kahvojen materiaalin tulee olla metallia ja ne tulee joko päällystää tai maalata vihreällä, kestävällä materiaalilla. Hoitotilalaatikoston yläpuolelle kattoon tulee digitaalinen sekuntinäytöllä varustettu kello. Hoitotilan oikealle puolelle liukuoven taakse tulee niskatuella ja 3-pisteturvavyöllä varustettu, hyväksytty istuin asennettuna kasvot menosuuntaan. Istuimessa tulee olla taittomahdollisuus, jotta sen saa taitettua pois käytävältä. Hoitajan istuimeen on kytkettävä turvavyövaroitin (vähintään merkkivalo ohjaamoon kuljettajan läheisyyteen). Istuimen oikealle puolelle seinään kiinnitettynä tulee reunuksella varustettu hoitajan pöytä, jossa on sisäänrakennettu näppäimistö ja hiiri, joka on kytketty potilastietojärjestelmän telakkaan. Pöytään sijoitetaan hoitotilan väyläohjausjärjestelmän käyttöpaneeli ja hoitotilan kiinteiden laitteiden ohjaussäätimet. Lämmitys / Ilmastointi Hoitotilan lämmityksen ja ilmastoinnin tulee olla automaattinen. Ilmastointilaitteessa tulee olla säädettävä puhallinnopeus. Lämmitykseen on oltava kaksi nestekiertoista kennopuhallinta. Kennopuhaltimista toinen sijoitetaan väliseinään oikealle puolelle (puhallus taaksepäin) ja toinen vasempaan takakulmaan laatikon alaosaan (puhallus auton poikittaissuuntaan). Vedenkierron kennoille tulee olla poiskytkettävissä ja sen ohjauksen tulee tapahtua termostaatilla. Hoitotilaan tulee myös polttoainekäyttöinen lisälämmitin. Sen käyttölaite sijoitetaan ohjaamoon kuljettajan läheisyyteen. Hoitotilan väliseinään, oikealle puolelle, tulee lisäksi verkkovirtakäyttöinen kaksiportainen sisätilalämmitin teholtaan 1000 / 2000 W. Lämmittimen puhalluksen tulee tapahtua taaksepäin.

14 14 Lämpö ja äänieristys Lattiaan, seiniin, kattoon ja oviin tulee tehdä Suomen olosuhteisiin riittävä lämpöeristys. Rakenteet on selvittävä tarjouksessa. Verhoilu Hoitotila verhoillaan materiaaleilla, jotka ovat kestäviä ja helposti puhdistettavia sekä hygieenisiä. Hoitotilan lattian tulee olla vesitiiviisti saumattu seinille ja muihin siihen kohdistuviin laitteisiin tai kaapistoihin. Lattiapinnoitteen tulee olla liukastumista estävää sekä helposti puhdistettava. Seinäpintojen tulee olla sileää, helposti puhdistettavaa materiaalia. Toppaukset ja katto verhoillaan keinonahalla, väri vihreä. Törmäyspinnat pehmustetaan. Pehmustuksia ei napiteta. Ikkunat Vaatekoukut Hoitotilan lasien tulee olla tummennettua lämpölasia. Hoitotilan oikean seinän takaosassa ja kantotuolin yläpuolella tulee olla kaksi vaatekoukkua. Lisäksi kaksi vaatekoukkua tulee oikealle seinälle O2 -pullojen yläpuolelle ja kaksi myöhemmin tarkentuvaan paikkaan. Happijärjestelmä Hoitotilaan oikealle puolelle takakulmaan tulee uloskäännettävä happipullokaappi kahdelle pystyyn sijoitetuille 10 litran pullolle, josta tulee kiinteä letkusto happiulosottoihin. Letkuston liitoksia ei saa tehdä seinän sisälle, ellei liitoskohtaan ole tehty tarkistusluukkua. Letkuna tulee käyttää valkoista happikäyttöön hyväksyttyä letkua. Hoitotilan seinustoille sijoitetaan kaksi hapenulosottopikaliitintä, josta toinen vasemmalle ja toinen oikealle seinustalle. Lisäksi hoitotilan kattoon, luukulliseen syvennykseen, sijoitetaan 1-osainen hapen ulosotto, jossa on myös tippapussien kiinnike. Kattoon sijoitetun ulosoton virtaussäädin sijoitetaan hoitajan pöytään. Toimitukseen sisältyvän 3-litraisen kantohapen teline asennetaan vasemman liukuoven sisäpuolelle kynnyskoteloon. Telineessä tulee olla kiinnitys tilaajan toimittamalle, integroidulla virtausmittarilla varustetulle, AGA:n alumiiniselle happipullolle, jonka mitat ovat 550 mm (korkeus) ja 113 mm (halkaisija). Kantotuolin sijoitus Toimitukseen sisältyvälle kantotuolille (malli: Pensi kantotuoli varustettuna kyynärnojilla ja selkäpussilla) tulee tehdä pikakiinnitys hoitotilan väliseinään oikealle puolelle. Kantotuolille tulee olla 3-pisteturvavyö ja tuoli tulee rekisteröidä istuinpaikaksi.

15 15 Paarialusta Paarialusta tulee tehdä toimitukseen sisältyvälle potilaspaarien mallille Ferno Mondial Premium. Lattiaan, potilaspaarien kiinnityspisteiden alle, tulee tehdä RST-pellistä valmistettu kaukalo noin 30 mm korkeilla pyöristetyillä reunoilla. Vasemmalle seinustalle tulee paarialustan pituinen, noin 300 mm korkea, RST-pelti. Alalaatikoston takapäätyyn tulee niin ikään vahva RST-pelti suojaamaan sitä. Paarialusta on suunniteltava siten, että potilaspaarien käyttö ei riko takaovien tiivisteitä. Paarialusta tulee sijoittaa autoon siten, että vasemmalla seinustalla oleviin lokeroihin on pääsy potilaspaarien ollessa paikalla. Hoitotilan ovet Happirepun kiinnitys Takaovien auki pysyminen on varmistettava kaasujousin. Takaovien avautumiskulmien on oltava vähintään 135 astetta. Toimitukseen sisältyvä happireppu sijoitetaan lattialle hoitotilan oikean sivuoven taakse. Happirepun alle tulee RST-pellistä valmistettu kaukalo noin 30 mm korkeilla pyöristetyillä reunoilla. Kiinnitys on toteutettava rullaturvavyöllä. Rankalauta/kauhapaarit/kaularankatuet/tyhjiölastasarja Toimitukseen sisältyvä Combi Carrier II rankalauta/kauhapaari -yhdistelmä sijoitetaan hoitotilaan vasemman sivuoven taakse väliseinän ja laatikoston väliin. Toimitukseen sisältyvät myös kaularankatuet (Malli: Stifneck Select): 3 kpl aikuisten ja 2 kpl lasten kauluria sekä tyhjiölastasarja ja pumppu (Malli: Mediseam TL1230) suojapusseineen. Imulaite Toimitukseen sisältyvä sähkökäyttöinen, kertakäyttösäiliöllä ja lataustelineellä varustettu imulaite (malli: Weinmann ACCUVAC Rescue), sijoitetaan vasemmalle sivuseinälle latausasemaan. Jääkaappi Muut telineet Hoitotilaan tulee ambulanssikäyttöön suunniteltu jääkaappi. Jääkaapin tulee olla kompressoritoimintoinen. Jääkaapin ilmankierto ja oven tiivistys (lukitus kiinni -asentoon) on huomioitava huolellisesti asennuksessa. Jääkappi on varustettava hoitotilasta luettavalla digitaalisella lämpömittarilla. Malli sovitaan hankintapalaverissa. Ohjaamoon sijoitetaan kolme suojakäsinetelinettä ja hoitotilaan kaksi suojakäsinetelinettä. Ohjaamoon oikean istuimen taakse väliseinään sijoitetaan kiinteä muovinen kansioteline, johon mahtuu pystyasentoon yksi A4-kansio. Hoitotilaan sijoitetaan kaksi kiinteästi asennettua riskijäteastiatelinettä. Toinen sijoitetaan hoitajan istuimen läheisyyteen ja toinen hoitotilalaatikoston läheisyyteen.

16 16 Hoitotilan vasemmalle seinustalle RST-tankoon sijoitetaan toimitukseen sisältyvä infuusiopumppu ja sen teline (malli: BBraun Perfusor compact). Hoitotilan vasemmalle seinustalle sijoitetaan myös toimitukseen sisältyvä Dräger Oxylog seinäteline. Astinlauta ja helmaputket Takaovien kohdalle tulee oikean oven levyinen astinlauta. Ajoneuvon molemmille sivuille tulee RST-helmaputket. Molempien sivuovien helmaputkenkohta tulee teipata liukkautta estävällä teipillä. Led-valaistus Hoitotilan kattoon tulee upotettuina kolme himmennettävissä olevaa pitkää Led-loisteputkivalaisinta. Lisäksi hoitajan pöydän yläpuolelle tulee omalla katkaisijalla varustettu Led-kohdevalo. Potilaspaarin yläpuolelle tulee kuusi kappaletta upotettavia Led-kohdevaloja. Kaikkien valojen ohjaus tulee kytkeä väyläohjausjärjestelmään, jonka käyttöpaneeli on hoitajan pöydässä. Jauhesammutin Toimitukseen sisältyvä jauhesammutin (6 kg) telineineen ja kiinnityspantoineen asennetaan vasemman liukuoven sisäpuolelle kynnyskoteloon.

17 17 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT Yleisperiaate Ambulanssi on varustettava älykkäällä, väyläohjatulla sähköjärjestelmällä, jossa kaikki kytkimet ovat yhdessä ohjainlaitteessa. Hälytyslaitteiden ohjaus on integroitava älykkääseen sähköjärjestelmään. Sähköjohtojen minimipoikkipinta-ala on 2,5 mm 2 (ei sallita kahta ohuempaa johtoa rinnan). Ohjausvirtajohdoissa sallitaan kuitenkin 1,5 mm 2 johto, kuten myös niissä laitteissa joiden liittimiin ei 2,5 mm 2 johdin mahdu. 240 V:n ja 12 V:n johdot on asennettava huoltokoteloiden sisään. Erillisille laitteille menevät johdot on putkitettava. Lattialle ei saa asentaa johdotuksia. Kaikki vedelle alttiina olevat liitokset sähköjohdotuksessa on varustettava vedenpitävillä liittimillä. Kaikki releet ja sulakkeet on merkittävä asianmukaisesti. Ambulanssi on varustettava vähintään 1500 W:n invertterillä. Ambulanssin ohjaamon keskikonsoliin sijoitetaan toimitukseen sisältyvä tablettitietokone malliltaan Panasonic Toughpad FZ-G1 mk2. Tietokoneen tulee olla varustettuna lataavalla telakalla, COM-portilla, WiFi:llä, GPS:llä, 4G:llä ja sirukortinlukijalla. Tietokone kytketään tilaajan toimittamaan Virve-päätelaitteeseen (Sepura). Tietokone on toimitettava tilaajalle viimeistään kuukautta ennen ambulanssien luovutusta. Tilaajan toimittamalle potilastietojärjestelmän tietokoneelle (malli: Panasonic Tough- Book CF-19) on vedettävä sähköjohdotukset ja asennettava taitettavaa mallia olevat toimitukseen sisältyvät telakkatelineet sekä ohjaamoon (hoitajan penkin kylkeen) että hoitotilaan hoitajan pöydän läheisyyteen C-pilariin. Hoitajan pöydän sisään tulee toimitukseen sisältyvät integroidut näppäimistö ja hiiri, kytkettynä potilastietojärjestelmän tietokoneen takatelakkaan. Etutelakasta on vedettävä sähköjohdotukset myös tilaajan toimittamalle tulostimelle (malli Brother PJ-660) ohjaamoon, kuljettajan penkin yläpuolelle väliseinään. Potilastietojärjestelmän tietokoneen telakka, tietokone ja tulostin asennetaan toimittajan toimesta tilaajan tiloissa ennen luovutusta. Tarkemmat ajankohdat sovitaan hankintapalaverissa. Akut 240 v sähkö Ambulanssi tulee varustaa kahdella rinnankytketyllä akulla, kapasiteetti Ah. Ulkopuoliseen sähkönsyöttöön liittymistä varten asennettava 240 V:n pistoke (malli: DEFA, pieni) sopivalle kohdalle vasemmanpuoleiseen B-pilariin upotettuna pinnan tasolle. Pistoketta varten tehtävä reikä on ruostesuojattava. Ambulanssi on varustettava käynnistyksenestolla auton ollessa kytkettynä verkkovirtaan.

18 18 Sähköpääkeskus Ambulanssi tulee varustaa sähköpääkeskuksella, johon sijoitetaan sulakkeet, releet, ja vikavirtasuoja. Pääkeskuksen sijainnin tulee olla vasemmalla kuljettajan penkin takana. Pääkeskuksen välittömässä läheisyydessä tulee sijaita lista, josta selviää sulakkeiden ja releiden käyttökohteet. Sulakkeiden tyypin tulee olla palautettava tai automaattinen. Pääkeskuksen toteutuksessa on huomioitava huollettavuus. Sähköasennuksista on toimitettava tarkastustodistus, samoin kuin sähköpiirustuksista. Akkulaturi Ohjainpaneelit Kattotuuletin Varoitusvilkut oviin Akkujen erotin Karttavalo 12 V ulosotot 240 V pistorasiat Ohjaamoon kuljettajan penkin taakse asennetaan akkulaturi, teholtaan 12 V 20 A. Johdotus vähintään 6 mm voltin syöttö sähköpääkeskukselta. Väyläohjausjärjestelmän ohjainpaneeleista toinen sijoitetaan ohjaamoon mittariston viereen kojelaudan päälle ja toinen hoitotilaan hoitajan pöydälle. Potilastilaan tulee asentaa imevä ja puhaltava 12 V:n kattotuuletin. Käyttö väyläohjauspanelin kautta. Takaoviin tulee oranssit varoitusvilkut, jotka toimivat ovien auki ollessa. Akkujen väliin kytketään erotinlaite, joka kytkee starttiakun irti kuormituksesta jännitteen laskettua liian alhaiselle tasolle. Erotinlaitteessa tulee olla D+ ohjaus auton omalta laturilta, jolla akut kytketään yhteen. Kiinteä karttavalo sijoitetaan ohjaamoon kattoon apumiehen puolelle. Ambulanssissa tulee olla kolme (3) kappaletta 12 V:n ulosottoa ohjaamoon sekä kolme kappaletta 12 V:n ulosottoa hoitotilaan. Ohjaamoon tulee kaksi 240 V:n suojamaadoitettua tuplapistorasiaa, yksi pari kummallakin puolelle kulkuaukkoa. Hoitotilaan tulee kaksi 240 V:n suojamaadoitettua tuplapistorasiaa. Työvalot Lisäjarruvalo Kattokorotukseen sijoitetaan kahdeksan (8) teholtaan noin 20 W upotettavaa Led-työvaloa. Niistä neljä kappaletta sijoitetaan taakse ja kaksi kappaletta molemmille sivuille. Valojen kytkentä toteutetaan väyläjärjestelmään siten, että sivuvalot puolellaan palavat yhtä aikaa samoin kuin takavalot. Lisäjarruvalo tulee asentaa takaovien yläpuolelle.

19 19 Lisävalot Peruutushälytin Radiokalusto Toimitukseen sisältyvät lisäkaukovalot (malli: Hella Rallye 3000 ff) tulee sijoittaa auton keulalle asennettavaan valorautaan ja niiden ohjaus tulee toteuttaa väyläohjausjärjestelmän kautta. Ambulanssiin on asennettava jatkuvasti päällä oleva peruutushälytin. Tilaajan toimittamalle radiokalustolle (mallit: 1x Cassidian TMR880i-ajoneuvoasema sekä 1x Sepura SGR3900 data-radio) tulee tehdä tarpeelliset sähkö- ja antennikaapeloinnit sekä asentaa päätelaitteiden edellyttämät ja toimitukseen sisältyvät käyttölaitteet, kaiuttimet, kiinnitystelineet ja asennus- sekä johtosarjat. Radioiden sähkökaapelointi tulee tehdä vähintään 2,5 mm 2 vahvuisella johdolla. Päätelaitteiden kiinnitystelineet sijoitetaan apukuljettajan penkin alle takaosaan. Johdotus tehtävä niin, että johdot saadaan vedettyä ulos vähintään 300 mm telineestä päätelaiteen vaihdon helpottamiseksi. Johdot on niputettava yhteen. Cassidian-ajoneuvoasema ja toimitukseen sisältyvät erillinen mikrofoni ja painotangentti tulee asentaa ohjauspyörän läheisyyteen (tarkka paikka sovittava tilaajan kanssa). Käyttölaite sijoitetaan kojelautaan siten, että kuljettajan on sitä helppo käyttää. Kaiutin asennetaan ohjaamon kattoon. Poiskytkettävä lisäkaiutin asennetaan hoitotilan katon etuosaan. Toimitukseen sisältyvät yksi Hands-free lataava käsiradioteline (Malli: Cark 91B) sekä yksi ainoastaan lataava käsiradioteline (Malli: THR880i lataava teline) asennetaan ohjaamoon hoitajan puolelle. Tilaajan toimittamat VIRVE-päätelaitteiden keskusyksiköt asennetaan toimittajan toimesta tilaajan tiloissa ennen luovutusta. Tarkemmat ajankohdat sovitaan hankintapalaverissa. Virven hätäkutsupainikkeet Hoitotilaan asennetaan kaksi Virven hätäkutsupainiketta, jotka ovat yhdistetty kiinteän Virve-ajoneuvoradion hätäkutsutoimintoon. Hoitotilan painikkeen painalluksesta tulee syttyä hälytysvalo kuljettajalle. Hätäkutsupainikkeiden sijainnit ja toimintaperiaatteet sovitaan hankintapalaverissa. Videokamera Ohjaamon kojelautaan asennetaan toimitukseen sisältyvä, tallentava video- tai actionkamera, joka on irrotettava telineestään tai latauslaitteestaan. Tallennuksen on tapahduttava muistikortille (minimi 64 GB) tai kovalevylle vähintään 10 tuntia. Tallenteessa tulee näkyä ajoneuvon sijainti ja ajonopeus. Kamerassa tulee olla vara-akku. Kameran tulee aloittaa tallennus, kun hälytysvalot kytketään päälle. Lisäksi kamerassa tulee olla käsikäyttömahdollisuus. Kameran merkki ja malli sekä toimintaperiaate sovitaan hankintapalaverissa.

20 20 Antennit Kiinteille VIRVE-päätelaitteille tulee asentaa ulkoiset antennit. Kaapelina käytettävä RG-58 kaapelia. Antenniliittiminä ei saa käyttää adaptereita liittimestä toiseen. Antenneille tulee tehdä huoltoluukut, jotta antennin vaihto on mahdollisimman helppoa. Mahdollisuuksien mukaan on käytettävä yhdistelmäantenneja. Antennien vähimmäismäärä: 3x VIRVE, 1x GPS, 1x WiFi, 1x 3G/4G Hälytyslaitteisto Hälytyslaitteessa tulee olla hälytinvahvistin ja hälytyslaitteiden käyttölaitteen tulee olla integroitu väyläohjattuun sähköjärjestelmään. Hälytysvalot (yö- ja päivätoiminnoilla): Hälytysvilkkupaneeli (Malli: Standby) upotetaan kattokorotukseen ohjaamon yläpuolelle varustettuna kahdella piste-ledmoduulilla ja neljällä-kuudella normi-moduulilla eteenpäin. Sivuille lisäksi kujavalot Etupuskuriin tulee neljä kappaletta bulls-eye ledejä Auton omiin peileihin tulee koteloidut Led-vilkut Molemmille puolille autoa kattokorotukseen tulee neljä Led-vilkkua Taakse kattokorotukseen tulee neljä Led-vilkkua Valorautaan tulee kaksi kappaletta Led-vilkkuja Hälytysäänten päälle / pois - kytkin tulee integroida myös auton äänimerkinantopainikkeeseen. Hälytysäänen vaihdon tulee olla automaattinen. Vedelle alttiina olevat sähköjohtoliitokset on varustettava vedenpitävillä liittimillä. Kaksi suurtehokaiutinta tulee asentaa valorautaan ja niille tulee olla vaihtokytkin ohjaamossa. Käsivalaisimet Kaksi toimitukseen sisältyvää ladattavaa käsivalaisinta telineineen (malli: Peli 7060 GEN 2) sijoitetaan väliseinään ohjaamon puolelle, yksi kulkuaukon molemmin puolin. PINTAKÄSITTELY Ambulanssin perusväri on keltainen, samoin kuin sivupeilien taustat. Puskurien, etusäleikön ja kylkilistojen tulee olla alkuperäisvärisiä (musta). Teippaus Tekstit Ambulanssi teipataan (raidat) päivänloistevärillä (RAL 3024). Kuviointi ja heijastavat teippaukset tarkennetaan hankintaneuvottelussa. Ambulanssin molemmille puolille sivulle ylös tulee teipatut tekstit: Itä-Uudenmaan pelastuslaitos - Räddningsverket i Östra Nyland. Takaoven ikkunaan tulee teipattu teksti: Molemmille puolille kylkiin taakse tulee teipattu puhelinnumero: 112.

21 21 KORITYÖT / ULKOVARUSTELU Lisäksi ambulanssin eteen, molemmille sivuille, taakse ja katolle tulee teipatut operatiiviset tunnukset. Tilaaja toimittaa pelastuslaitoksen vaakunat (2 kpl / ambulanssi), jotka toimittaja asentaa auton etuoviin. Tunnusten ja muiden teipattavien tekstien koko ja sijainti sekä väri sovitaan tarkemmin hankintaneuvottelussa. Valorauta Helmasuojaputket Taka-astinlauta Autoon tulee asentaa malliltaan hyväksytty valorauta, johon kiinnitetään lisävalot ja hälytysvalot sekä hälytyslaitteen kaiuttimet. Valoraudan materiaali tulee olla RSTterästä. Auton helmoihin koko helman matkalle asennetaan helmasuojaputket. Halkaisija noin. 65 mm, päät pyöristetty. Putkiin on tehtävä liukuesteteippaus kulkuaukkojen kohdalle. Materiaalin tulee olla RST-terästä. Takaovien kohdalle puskurin alle tulee asentaa astinlauta. Astinlaudan tulee olla oikean oven pituinen. Astinlaudassa tulee olla ritilärakenne, jotta se ei ole talvellakaan liukas. Valmistajan on huolehdittava, että potilaspaarit toimivat moitteettomasti taka-astinlaudan kanssa (huomio: paarialusta ja ovien tiivisteet). Sisälokasuojat Autoon tulee asentaa sisälokasuojat sekä roiskeläpät eteen ja taakse.

22 22 Liite 3

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

SAMMUTUSAUTON HANKINTA

SAMMUTUSAUTON HANKINTA SAMMUTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne sammutusautosta Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon. Hankintailmoitus on julkaistu

Lisätiedot

VAHINGONTORJUNTA-AUTON HANKINTA

VAHINGONTORJUNTA-AUTON HANKINTA VAHINGONTORJUNTA-AUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne vahingontorjunta-autosta Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne johtoautosta. Tarjouksen on täytettävä seuraavat, pakolliset ehdot (1 7).

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne johtoautosta. Tarjouksen on täytettävä seuraavat, pakolliset ehdot (1 7). 1 JOHTOAUTO 01 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne johtoautosta Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa osoitteessa hankintailmoitukset.fi

Lisätiedot

HYDROKOPTERIN HANKINTA

HYDROKOPTERIN HANKINTA 1 HYDROKOPTERIN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3 kpl) hydrokopterista trailereineen. Hankintamenettely Osatarjous Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTAKALUSTON HANKINTA 2016

ÖLJYNTORJUNTAKALUSTON HANKINTA 2016 1 ÖLJYNTORJUNTAKALUSTON HANKINTA 2016 Pyydämme tarjoustanne seuraavasta öljyntorjuntakalustosta: - öljyntorjuntapuomikontti - kalustolaatikoita - öljyntorjuntapuomia (korkeus 900 mm) - ankkureita, poijuja,

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTAKALUSTON HANKINTA

ÖLJYNTORJUNTAKALUSTON HANKINTA 1 ÖLJYNTORJUNTAKALUSTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne seuraavasta öljyntorjuntakalustosta: - öljyntorjuntapuomikontti - kalustolaatikoita - öljyntorjuntapuomin kuljetuskehikkoja - öljyntorjuntapuomia

Lisätiedot

PALOKALUSTON HANKINTA

PALOKALUSTON HANKINTA 1 PALOKALUSTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne palokalustosta 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot tulee ilmoittaa yhteenvetolomakkeessa, joka tulee täyttää ja lähettää tarjouksen

Lisätiedot

VARUSTEKONTIN HANKINTA

VARUSTEKONTIN HANKINTA 1 VARUSTEKONTIN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne varustekontista Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Hankintamenettely on avoin. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 PALOLETKUT Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne paloletkuista seuraavasti: YLEISTÄ 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, lääninveroviraston todistus maksetuista veroista

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

02.03.2010. 1.2 Keskeiset mitat Sisäkorkeus vähintään 2180 mm. Kokonaispituus 12 m Lastinsuojaseinä toteutetaan kaappien ovilla.

02.03.2010. 1.2 Keskeiset mitat Sisäkorkeus vähintään 2180 mm. Kokonaispituus 12 m Lastinsuojaseinä toteutetaan kaappien ovilla. Loviisan kaupunki/ Kirjastotoimi TARJOUSPYYNTÖ 02.03.2010 KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne kirjastoauton korista sekä korin laitteista ja varusteista. Hankintamenettely

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

2.5.2013. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

2.5.2013. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) PIENKUORMAAJAN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne yleiskauhalla varustetusta pienkuormaajasta. Pienkuormaajan käyttötarkoitus Ylä-Savon ammattiopiston Hingunniemen opetusmaatilalla

Lisätiedot

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti:

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti: Tarjouspyyntö 1(4) Kiinteistötraktorin hankinta pyytää tarjoustanne kahdesta uudesta kiinteistötraktorista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta toteutetaan määrärahojen niin salliessa.

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille.

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. 15.12.2014 2 (11) Sisältö 1 Hankinnan kohde... 3 2 Vaatimukset... 3 3 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

1 Tarjoajan perustiedot Tarjottava jäänhoitokone Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta

1 Tarjoajan perustiedot Tarjottava jäänhoitokone Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta LIITE 1 Tarjouslomake sivu 1(5) Jäänhoitokone Sisällys 1 Tarjoajan perustiedot... 2 2 Tarjottava jäänhoitokone... 2 3 Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta... 2-3 4 Huolto- ja varaosapalvelut...

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.06.2014 OUKA/5662/02.08.00/2014

TARJOUSPYYNTÖ 14.06.2014 OUKA/5662/02.08.00/2014 Sivu 1(7) HENKILÖKULJETUSAUTON HANKINTA Oulun tekninen liikelaitos pyytää tarjoustanne kahdesta henkilökuljetusautosta 1 + 8 paikkainen, tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Yleistä Hankinnasta

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013. Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013. Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Mäntsälän kunta Sivu 1 / 6 TABLET-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. HANKINTAYKSIKKÖ Kilpailuttamisesta vastaa Mäntsälän kunnan Tietohallinto.

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Lajitteleva palautusautomaatti Espoon kaupunginkirjastoon Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Pystykuvausteline - irrotettava ja liikkuva hila (hilan ominaisuudet) - telineen kippaukset (lisävaruste), mahdollisuus pikkuluiden kuvaukseen

Pystykuvausteline - irrotettava ja liikkuva hila (hilan ominaisuudet) - telineen kippaukset (lisävaruste), mahdollisuus pikkuluiden kuvaukseen 3.6.2008 TARJOUSPYYNTÖ RÖNTGENLAITTEISTA Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjoustanne luukuvaushuoneen röntgenlaitteista ja vanhan laitteiston purkamisesta Hämeenlinnan pääterveysaseman

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

15.12.2011. Tarjoajan tulee olla rekisteröitynä sijoittumismaansa ammatti- tai elinkeinorekisteriin (kaupparekisteri).

15.12.2011. Tarjoajan tulee olla rekisteröitynä sijoittumismaansa ammatti- tai elinkeinorekisteriin (kaupparekisteri). 15.12.2011 TARJOUSPYYNTÖ HAKELÄMPÖKONTISTA Hankinnan kohde Hankintamenettely Ylivieskan Seutukunta hankkii hakelämpökontin Ylivieskaan Vähäkankaan koululle. Hankinta on osa PEA (Public Energy Alternatives)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO ALKAEN TOISTAISEKSI. Hankintaa ei saa jakaa osiin.

LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO ALKAEN TOISTAISEKSI. Hankintaa ei saa jakaa osiin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO 1.6.2012 ALKAEN TOISTAISEKSI Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Espoon kaupunki pyytää

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (10) 16.11.2009

Tarjouspyyntö 1 (10) 16.11.2009 Tarjouspyyntö 1 (10) 16.11.2009 SAIRAALA- JA HOITOKALUSTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Pyydämme tarjoustanne Janakkalan kunnan terveyskeskussairaalan käyttöön tulevista sairaala- ja hoitokalusteista.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1/7 Korjattu asiakirja D/67/02.08.01/2016 6.4.2016 AJONEUVONOSTINTEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ 1/7 Korjattu asiakirja D/67/02.08.01/2016 6.4.2016 AJONEUVONOSTINTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 1/7 AJONEUVONOSTINTEN HANKINTA Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian hankintapalvellut pyytää Teiltä tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintayksikkö

Lisätiedot

Tekninen osasto 20.12.2010 Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI MOSAIIKKI-PALVELUTALON IRTOKALUSTEET

Tekninen osasto 20.12.2010 Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI MOSAIIKKI-PALVELUTALON IRTOKALUSTEET Sonkajärven kunta TARJOUSPYYNTÖ Tekninen osasto 20.12.2010 Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI MOSAIIKKI-PALVELUTALON IRTOKALUSTEET Pyydämme sitovaa tarjoustanne Mosaiikki-palvelutalon oleskelutilojen ja toimistojen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNOSSAPITOTRAKTORISTA

TARJOUSPYYNTÖ KUNNOSSAPITOTRAKTORISTA TARJOUSPYYNTÖ KUNNOSSAPITOTRAKTORISTA Kiuruveden kaupungin liikuntapalvelut pyytää tarjoustanne liikuntapalveluille kertaostona hankittavasta kunnossapitotraktorista. Konetta tullaan käyttämään pääasiassa

Lisätiedot

Tilaaja pyytää kahta erillistä tarjousta (vaihtoehto A ja vaihtoehto B). Vaihtoehto B: hissin nykyisen ovet kunnostetaan eikä hissikoriin tule ovea

Tilaaja pyytää kahta erillistä tarjousta (vaihtoehto A ja vaihtoehto B). Vaihtoehto B: hissin nykyisen ovet kunnostetaan eikä hissikoriin tule ovea RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TARJOUSPYYNTÖ 24.3.2011 Arvoisa vastaanottaja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä palvelusta tässä tarjouspyynnössä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan palveluauton hankinta

Ilmajoen kunnan palveluauton hankinta Ilmajoen kunta TARJOUSPYYNTÖ Dnro YHT 66/2016 Ilmajoen kunnan palveluauton hankinta Ilmajoen kunta (myöh. tilaaja) pyytää tavarantoimittajilta (myöh. toimittaja) tarjouksia palveluauton toimittamisesta

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1.

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin kolmeen eri uimahalliin (Tapiola, Espoonlahti ja Leppävaara)

Lisätiedot

Tarjoamme Teille miehistöautoa seuraavasti: Ajoneuvo on Suomen lakien ja asetusten, viranomaismääräysten ja ohjeiden mukainen.

Tarjoamme Teille miehistöautoa seuraavasti: Ajoneuvo on Suomen lakien ja asetusten, viranomaismääräysten ja ohjeiden mukainen. Ruokolahden VPK ry Myllärintie 6 56100 Ruokolahti Tarjouspyyntönne miehistöauto Miehistöauto Tarjoamme Teille miehistöautoa seuraavasti: Ajoneuvo on Suomen lakien ja asetusten, viranomaismääräysten ja

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (8) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Tervakosken elokuvateatterin digitalisointi Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) 885/02.08.00/2012 7.3.2012. Traktorin hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) 885/02.08.00/2012 7.3.2012. Traktorin hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Traktorin hankinta Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta liikuntapalveluiden käyttöön hankittavalle kolmelle (3) uudelle traktorille. Lisäksi vaihdossa hyvitetään

Lisätiedot

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet Tarjouspyyntö Kauhajoen kaupunki / sivistysosasto (myöhemmin hankintayksikkö) pyytää tarjouksia Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahalliin

Lisätiedot

Hankintapäätöksen tekee Oulun teknisen liikelaitoksen konepalveluiden päällikkö. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti:

Hankintapäätöksen tekee Oulun teknisen liikelaitoksen konepalveluiden päällikkö. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti: Tarjouspyyntö 1(4) Ajoleikkurin hankinta pyytää tarjoustanne kolmesta uudesta kelamurskaimella varustetusta ajoleikkurista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta toteutetaan määrärahojen

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Kilpailutuksen perusteella on tarkoitus solmia puitesopimus kolmen (3) toimittajan kanssa.

Kilpailutuksen perusteella on tarkoitus solmia puitesopimus kolmen (3) toimittajan kanssa. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) RASKAIDEN AJONEUVOJEN ALUSTOJEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta pelastuslaitoksen käyttöön tulevista sammutusautojen, säiliöautojen ja tikasautojen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA Urjalan kunta Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA 1. Hankinnan kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Urjalan kunta (jäljempänä tilaaja) pyytää toimittajilta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki / Jokilaaksojen pelastuslaitos pyytää tarjoustanne pelastuslaitoksen ensihoidon käyttöön tulevista ajoneuvoista:

Ylivieskan kaupunki / Jokilaaksojen pelastuslaitos pyytää tarjoustanne pelastuslaitoksen ensihoidon käyttöön tulevista ajoneuvoista: 1 TARJOUSPYYNTÖ 25.1.2017 Ambulanssin alustan ja korityön hankinnasta Ylivieskan kaupunki / Jokilaaksojen pelastuslaitos pyytää tarjoustanne pelastuslaitoksen ensihoidon käyttöön tulevista ajoneuvoista:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) 1943/ / Apuvälinehuollon ja -korjauksen hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) 1943/ / Apuvälinehuollon ja -korjauksen hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Apuvälinehuollon ja -korjauksen hankinta Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta apuvälineiden huolto- ja korjauspalveluista. Apuvälineiden huolto ja korjaus sisältää

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HAMMASHOIDON UNITIEN HANKINTA ESPOON KAUPUNGILLE Hankinnan kohde ja kuvaus Puitejärjestely Espoon kaupunki pyytää tarjousta hammashoidon unitiestön ja niiden huolloista puitejärjestelynä

Lisätiedot