Juha Tyyskä IKKUNATEHTAAN HÖYLÄN KÄYTTÖASTEEN NOSTAMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juha Tyyskä IKKUNATEHTAAN HÖYLÄN KÄYTTÖASTEEN NOSTAMINEN"

Transkriptio

1 Juha Tyyskä IKKUNATEHTAAN HÖYLÄN KÄYTTÖASTEEN NOSTAMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Joulukuu 2007

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Tekniikka Koulutusohjelma Puutekniikka Työn nimi Ikkunatehtaan höylän käyttöasteen nostaminen Työn ohjaaja Heikki Salmela, DI Työelämäohjaaja Miika Sumela, Eskopuu Oy Tekijä Juha Tyyskä Sivumäärä Tämä opinnäytetyö on tehty Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun puutekniikan koulutusohjelmalle. Työ on tehty Eskopuu Oy:n toimeksiannosta. Eskopuu Oy on Eskolassa toimiva ikkuna- ja ovitehdas. Opinnäytetyön aiheena oli SCM-höylän käyttöasteen nostaminen. Työn tavoitteena oli selvittää höylän nykyinen käyttöaste, sekä selvittää menetelmiä käyttöasteen nostamiseksi. Työn tavoitteena oli myös laskea SCM-höylän maksimikapasiteetti. SCM-höylän nykyinen käyttöasteen selvitettiin tilastoja tutkimalla. Työstö- ja läpimenoajat kellotettiin erilaisille puitteille ja karmeille ja näiden avulla laskettiin maksimikapasiteetti. Höylän käyttöastetta nostettiin sarjoittamalla työt sarjoiksi, koska tällöin työnvaihtoihin ei kulu niin paljon aikaa. Myös muilla keinoilla saatiin nostettua höylän käyttöastetta, kuten tekemällä höylän viikoittainen puhdistus puupölystä työajan ulkopuolella työajan liukumisella/ylitöinä. Työn tuloksena käyttöasteen sai nostettua 78,9 %:sta 87,5 %:iin. Tämän ansiosta SCM-höylällä voidaan höylätä 247 kappaletta enemmän päivässä. Tämä ei kuitenkaan ollut riittävästi, jotta kaikki muualla tehtävät kappaleet voitaisiin höylätä uudella SCM-höylällä. Tähän pystyttiin nostamalla SCM-höylän höyläysnopeutta 0,5 m/min. Asiasanat Läpimenoaika, pullonkaula, käyttöaste, kapasiteetti, SCM-höylä

3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Technology Date Degree programme Wood Technology Name of thesis Improving the utilization rate of a plane in a window factory Instructor Heikki Salmela, DI Supervisor Miika Sumela, Eskopuu Oy Author Juha Tyyskä Pages This thesis was made for Central Ostrobotnia of Applied Sciences, wood technology degree programme. This thesis was commissioned by Eskopuu Oy. Eskopuu Oy is a window- and door factory in Eskola, Kannus. The aim of this thesis was to improve the utilization rate of a SCM-plane. The goal of this thesis was to find out the current utilization rate of the SCM-plane, and also find methods to improve utilization rate of the SCM-plane. The goal was also to calculate the maximum capacity of the SCM-plane. The current utilization rate of the SCM-plane was found out by studying statistics. Processing times and lead-times of the various window frames and frames were clocked. With these times it was possible to calculate maximum capacity. The utilization rate of the SCM-plane was improved by organizing jobs to the sequences, because then less time will be wasted in starting a new job. The utilization rate of the SCM-plane was also improved by using other methods, such as doing the weekly cleaning of wood dust of plane outside the working hours on flexible working hours or as overtime. As a result of this thesis, the utilization rate was improved from 78,9 % to 87,5 %. Because of this, it is possible to plane 247 pieces more per day. However, this was not enough to make it possible to plane all the pieces, including those that are planed elsewhere, with the new SCM-plane. This was able to do by raising the planing speed of the SCM-plane to 0,5 meters / minute. Key words lead-time, bottlenecks, utilization rate, capacity, SCM-plane

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1 2 YRITYSESITTELY 2 3 TUOTANNONOHJAUS Tarkoitus ja tavoitteet Tuotannonohjaukseen vaikuttavia seikkoja Aikajänne Tuotantomuoto Valmistusjärjestelmät Tuotannonohjausperiaatteita MRP ja MRP II JIT Just In Time 7 4 KAPEIKKOAJATTELU Kapeikko Tavoite Kapeikko-ohjaus 8 5 LÄPIMENOAIKA 10 6 NYKYTILANTEEN SELVITYS SCM-tuotantolinja Höyläysprosessin kuvaus Helotuskone pullonkaulana SCM seuranta Seisonta-ajan selvittäminen Teränvaihdot Huollot Työnvaihdot Häiriöt 16 7 TYÖSTÖ- JA LÄPIMENOAJAT Puitteiden ja karmien läpimenoajat Puitteiden työstöajat eri koneissa Karmien työstöajat eri koneissa Kappaleen pituuden ja läpimenoajan välinen riippuvuus 20 8 MAKSIMIKAPASITEETIN LASKEMINEN 24 9 RATKAISUEHDOTUS Sarjakoon määrittäminen Parannusehdotuksia käyttöasteen nostamiseksi Teoreettinen käyttöaste toimintojen jälkeen YHTEENVETO 29 LÄHTEET LIITTEET

5 1 1 JOHDANTO Tämän opinnäytetyön aiheena on ikkunatehtaan SCM-höylän käyttöasteen nostaminen. Työ tehdään Eskopuu Oy:n toimeksiannosta. Eskopuu on ikkunoita ja parvekeovia valmistava yritys Eskolassa. Eskopuulla valmistetaan tällä hetkellä avattavia ikkunoita 450 yksikköä päivässä. Näistä 450 yksiköstä 23,8 % höylätään ns. vanhalla SCM-höylällä. Loput yksiköt höylätään päähöylällä, joka on SCM System 5. Tämän höylän käyttöaste on 78,9 %. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on nostaa SCM-höylän käyttöastetta niin paljon, että kaikki työt pystyttäisiin höyläämään yhdellä höylällä. Työn tavoitteena on myös kellottaa työstö- ja läpimenoajat erilaisille puitteille ja karmeille ja laskea SCM-höylän maksimikapasiteetti. Tavoitteena on myös löytää ratkaisuehdotus miten työt kannattaisi sarjoittaa. Tässä opinnäytetyössä etsitään keinoja miten höylän käyttöastetta saisi nostettua, jotta pystyttäisiin höyläämään kaikki työt yhdellä höylällä. Työssä on myös ehdotus, miten vuoden 2007 viikkojen 47 ja 48 työt olisi hyvä sarjoittaa, että työnvaihtoihin kuluisi mahdollisimman vähän aikaa. Tässä opinnäytetyössä käytetyistä lähdemateriaaleista tärkeimpänä ovat useiden Eskopuun työntekijöiden haastattelut. Muita tärkeitä lähteitä ovat Pauli Miettisen kirja Tuotannonohjaus ja logistiikka sekä metalliteollisuuden keskusliiton julkaisema tekninen tiedotus kapeikkoajattelusta.

6 2 2 YRITYSESITTELY Eskopuu OY on Eskolassa sijaitseva ikkunoita ja parvekeovia valmistava yritys. Yritys on perustettu vuonna Silloin yrityksen nimi oli vielä Keski-Pohjanmaan sementtivalimo ay. Silloin yrityksessä valmistettiin lähinnä kattotiiliä ja kaivonrenkaita. Vuonna 1945 rakennettiin kuivaamorakennus ja kaksikerroksinen puunjalostustehdas, jolloin valmistettiin lähinnä erilaisia vanerituotteita (Eskopuu 2007). Vuoden 1946 aikana yrityksen nimi vaihdettiin Eskolan Sementti ja Puu Oy:ksi ja yrityksen tuotanto suuntautui ikkunoiden, ovien ja kalusteiden valmistamiseen. Sementtituotteiden valmistaminen eriytettiin vuonna 1972 ja nimi muutettiin Eskopuu Oy:ksi (Eskopuu 2007). Lähes seitsemän vuosikymmenen aikana Eskopuun toimitilat ovat kasvaneet yli 7000 m2 kokoiseksi. Pintakäsittelylaitos on valmistunut viimeisimpänä ja viimeisin investointi katkaisuhalli - on juuri valmistumassa. Eskopuu on myös vuokrannut Junkalantien hallin Kannuksen kaupungilta ja valmistaa siellä ovia (Eskopuu 2007). Eskopuun liikevaihto vuonna 2006 oli 19,5 miljoonaa euroa. Liikevoittoa yritys teki 1,19 miljoonaa euroa. Eskopuu on yksi johtavista ikkunavalmistajista Suomessa. Sen markkinaosuus on noin 10 prosenttia. Eskopuu valmisti viime vuonna ikkunaa ja 8500 ovea. Eskopuun tärkeimpiä asiakkaita ovat rakennusliikkeet ja talotehtaat ympäri Suomea (Sumela, 2007). Eskopuun omistaa pohjoismainen ikkuna- ja ovikonserni Inwido. Inwido osti koko Eskopuun osakekannan kesällä Inwidon omistukseen kuuluu myös Pihlavan ikkuna ja Tiivituote. Inwidon liikevaihto vuonna 2006 oli 108 miljoonaa euroa (Huhtakangas, 2007). Eskopuu työllistää toimihenkilöt mukaan lukien yhteensä 146 henkilöä. Yrityksen toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 1996 asti Ilpo Nissi (Sumela, 2007).

7 3 3 TUOTANNONOHJAUS Miettisen mukaan tuotantojärjestelmän eri osien kuten markkinoinnin, myynnin, tuotannon ja logistiikan yhteen sovittaminen tuotantotavoitteiden saavuttamiseksi tarkoittaa tuotannonohjausta. Usein tuotannon tavoitteet määräytyvät yrityksen ulkopuolelta - asiakkaiden tarpeista käsin. (Miettinen 1993, 24.) Miettinen toteaa myös, että tuotantojärjestelmän kyky saavuttaa sille asetetut operatiiviset ohjaustavoitteet tarkoittaa tuotannon ohjattavuutta. Mitä paremmin tuotantoprosessi ja siihen liittyvät resurssit kuten ihmiset, laitteet ja rakennukset sopeutetaan esimerkiksi uusiin tuotteisiin, sitä parempi on ohjattavuus. Ohjattavuusanalyysissa tekijät, mitkä vaikuttavat ohjattavuuteen, jaetaan ulkoisiin tekijöihin (esim. kausivaihtelut ja suhdanteet) ja sisäisiin tekijöihin(esim. läpimenoaika, varaston koko). Valitsemalla sopivimmat ohjausperiaatteet voidaan sopeutua ulkoisiin tekijöihin ja sisäisiä tekijöitä pystytään kehittämään. Tosin markkinoinnin avulla voidaan jossain määrin vaikuttaa myös ulkoisiin tekijöihin. (Miettinen 1993, 24.) Tuotannonohjaus on keskeisessä roolissa, kun halutaan parantaa tuotannon kulkua ja lisätä linjalta valmistuvien kappaleiden määrää. 3.1 Tarkoitus ja tavoitteet Miettinen on kirjassaan Tuotannonohjaus ja logistiikka todennut, että tuotannonohjauksen tarkoitus on ohjata yrityksen tuotantojärjestelmää niin, että yrityksen päämäärä ja tavoitteet saavutetaan siltä osin kuin ne ovat tuotannosta riippuvaisia. (Miettinen 1993, 24.) Toimitusaika ja -varmuus, valmistuskustannus, kapasiteetin toiminta-aste ja suhde ja sidottu pääoma ovat tuotannonohjauksen päätekijöitä. (Miettinen 1993, 24.) Miettinen on todennut, että toiminta-aste on absoluuttisena ilmaistava tuotannon määrä aikayksikössä. Toiminta-asteen ja kapasiteetin suhde tarkoittaa toimintasuhdetta. Silloin kun koneet ja laitteet sekä niihin sidottu pääoma ovat tehokkaassa käytössä, on toimintasuhde korkea. (Miettinen 1993, 26.)

8 4 3.2 Tuotannonohjaukseen vaikuttavia seikkoja Miettisen mukaan asiakas, aikajänne, toiminta-ajatus ja liikeidea, tuotantomuoto ja valmistusjärjestelmä ovat tärkeimpiä tuotannonohjaukseen vaikuttavia seikkoja. (Miettinen 1993, 27.) Aikajänne Ohjaussuunnitelmien tarkkuuteen vaikuttaa aikajänne. Suunnittelun eri tasot eli strateginen, taktinen ja operatiivinen suunnittelu liittyvät ohjaukseen. Usein suunnittelujaksot myös jaotellaan pitkän, keskipitkän ja lyhyen tähtäimen suunnitteluksi. (Miettinen 1993, 28.) Miettisen mukaan strateginen suunnittelu kattaa noin 3-5 vuoden ajanjakson suunnitteluajankohdasta eteenpäin. Se kuuluu yritysjohdon tehtäviin. Taktinen suunnittelu koskee 1-2 vuoden ajanjaksoa suunnitteluajankohdasta eteenpäin. 1 viikon 6 kuukauden pituinen ajanjakso on operatiivisen suunnittelun ajanjakson pituus. Suunnitelmat tehdään sitä tarkemmaksi mitä lähempänä nykyhetkeä ollaan. (Miettinen 1993, 28.) Miettinen on todennut, että strategisen suunnittelun tarkoituksena on keskittyä tekemään oikeita asioita, kun taas operatiivisen suunnittelun tavoitteena on tehdä asiat oikein. (Miettinen 1993, 28.) Tuotantomuoto Miettisen mukaan tuotannon luokittelu sen mukaan, miten tuotanto toteutetaan tarkoittaa tuotantomuotoa. Luokittelu tehdään yleensä tuotantoaloitteen syntytavan, tuotteen ja tuotantoprosessin mukaan. (Miettinen 1993, 29.) Kun puhutaan asiakastuotannosta on tuotantoaloite tullut asiakkaalta. Tällöin asiakkaalla on paljon sananvaltaa tuotteen lopulliseen toimitusajankohtaan ja konstrukti-

9 5 oon. Taasen kun kyseessä on varastotuotanto, tällöin tuotantoimpulssi on lähtöisin varastosta. (Miettinen 1993, 29.) Tuotanto voidaan jakaa vakio- ja tilaustuotantoon, kun se tehdään tuotteen mukaan. Tuote pysyy aina samana ostajasta riippumatta vakiotuotannossa. Sen sijaan tilaustuotannossa tuotteet valmistetaan asiakkaan tilausten perusteella. (Miettinen 1993, ) Eskopuulla ikkunat suunnitellaan ja valmistetaan vasta sitten, kun asiakkaalta on saapunut tilaus. Miettisen mukaan tuotantomuodot jaotellaan tuotantoprosessin jatkuvuuden perusteella yksittäistuotantoon, sarjatuotantoon ja yhtenäistuotantoon. Yksittäistuotannolla tarkoitetaan tuotteiden valmistamista yksitellen asiakkaan tilausten perusteella. Suunnitteluprosessin tuottavuuteen on kiinnitettävä huomiota, koska sen osuus on suuri. (Miettinen 1993, 30.) Sarjatuotannossa yritys valmistaa tuotteita lajiteltuna sopivan kokoisiin eriin. Useiden tuotteiden valmistuseriä voi olla työn alla yhtä aikaa. Työmenetelmät ja apuvälineet ovat sarjatuotannossa yleensä pitkälle automatisoituja. (Miettinen 1993, 30.) SCM-tuotantolinjalla valmistetaan puitteita ja karmeja sarjatuotantona. Tämän työn tarkoituksena on löytää sopivan kokoinen sarjakoko, missä työt olisi hyvä valmistaa Valmistusjärjestelmät Miettisen mukaan tuotannon fyysisen organisoinnin suunnittelu on osa tuotannonohjausta. Valmistusjärjestelmäksi kutsutaan koneiden ja laitteiden sekä työnkulun muodostamaa järjestelmää. Valmistusjärjestelmät luokitellaan usein paikallisjärjestelmäksi, toiminnalliseksi järjestelmäksi, tuotantolinjaksi, tuotantoryhmäksi, tuotantosoluksi ja joustavaksi järjestelmäksi. (Miettinen 1993, 31.) Silloin kun samanlaista työtä tekevät koneet ja laitteet ovat ryhmiteltyinä omiksi ryhmikseen tai osastoikseen on kyseessä toiminnallinen järjestelmä. Työ etenee työvai-

10 6 heiden mukaisessa järjestyksessä osastosta toiseen. Toiminnallisessa järjestelmässä ongelmana ovat monesti töiden ja materiaalien pitkät kuljetusmatkat. Myös valmistuksen koordinointi saattaa hankaloitua, koska valmistettava työ käy usean eri esimiehen vastuualueella. Sen sijaan varmuus voidaan lukea hyviin puoliin. (Miettinen 1993, 31.) Joustava valmistusjärjestelmä tarkoittaa tuotantoa, joka on pitkälle tai jopa täysin automatisoitu. Tällöin työntekijöille jää vain tarkistus- ja valvontatehtäviä kuin myös robottien ja automaattien ohjelmointi tehtäviä. Tunnusomainen piirre tälle järjestelmälle on se, että se kykenee pitämään keskeytymätöntä tuotantoa yllä huomattavan osan toiminta-ajastaan varsin vähäisellä miehistöllä tai jopa täysin ilman valvontaa. (Miettinen 1993, 35 36). Kun katkaisukone, joka on uusi investointi, on saatu yhdistettyä SCM-tuotantolinjaan, höylääjän ei tarvitse enää syöttää kappaleita höylään sivusta syöttöpöydän kautta. Tällöin höylääjän tarvitsee vain lähinnä valvoa, että hommat sujuvat jouhevasti. 3.3 Tuotannonohjausperiaatteita Miettisen mukaan tuotannonohjausperiaatteella tarkoitetaan sitä tapaa, jolla yrityksen tuotannonohjaus toteutetaan. Tärkeimpiä ohjaustapoja ovat mm. MRP, MRP II ja JIT. (Miettinen 1993, 49.) MRP ja MRP II Miettisen mukaan USA:sta lähtöisin oleva MRP tarkoittaa materiaalitarpeen laskemista tuoterakenteen avulla. Sen lähtöoletuksena on se, että valmistettavat tai koottavat tuotteet voidaan esittää tuoterakenteen avulla. Tuotteen hierarkkinen rakenne kuvataan tuoterakenteella. Osat tai raaka-aineet, jotka ostetaan yritykseen sijaitsevat alimmalla tasolla. (Miettinen 1993, 49.) MRP perustuu siihen, että mikäli valmistettavien tuotteiden kysyntä voidaan arvioida, niin tuoterakenteen avulla voidaan laskea osien tai raaka-aineiden kysyntä. Sen jäl-

11 7 keen tätä kysyntää verrataan varastoon ja suoritetaan mahdolliset materiaalitilaukset. (Miettinen 1993, 50.) Seuraava kehitysaskel oli tarve- ja kuormituslaskennan yhdistäminen. Tällöin myyntiennusteet ovat ohjauksen lähtökohtana. Materiaalien tarpeet karkealla tasolla määritellään myyntiennusteiden avulla. Tätä materiaaliohjaustapaa kutsutaan nimellä MRP II. (Miettinen 1993, 50.) MRP:n käyttö on yleisintä yksittäis- ja sarjatuotannossa. Sen huonona puolena on läpimenoaikojen ja varastojen kasvamisen takia se, että se ei sovellu solu- tai tuotantolinjatuotantoon. Tästä on seurauksena se, että tuotannon hallittavuus huononee. Hyvänä puolena on se, että kysynnän muutokset on mahdollista ottaa äkkiä huomioon. (Miettinen 1993, 50.) JIT Just In Time Miettisen mukaan lyhenne JIT tulee englanninkielen sanoista Just In Time. Se on japanilaisten kehittämä tuotannonohjaus periaate. Yksinkertaisuus on JIT:n mukaan tuotannon tehokkuuden avain. Sen perusideana on toimittaa vain tarvittavia tuotteita tai raaka-aineita juuri oikea määrä juuri oikeaan aikaan. (Miettinen 1993, 51.) Tuotannonohjauksen yleiset periaatteet pätevät myös JIT-tuotannossa. Yleisiä periaatteita ovat alhaiset valmistuskustannukset, tasainen valmistuksen kuormitus, tuotantoon ja varastoihin sitoutuneen pääoman minimoiminen, lyhyet läpimenoajat sekä laadukas asiakaspalvelu. Näiden lisäksi kaiken turhan poistaminen on JIT-tuotannon keskeinen tavoite. Turhalla tarkoitetaan lähinnä turhia varastoja, turhaa työtä ja keskeneräistä tuotantoa, joka ei ole työn alla. (Miettinen 1993, ) JIT-tuotannonohjauksessa varastoihin suhtaudutaan erittäin kriittisesti. Nollavarastojen saavuttaminen onkin JIT:n perimmäinen tavoite. Mm. pitkät läpimenoajat, puutteellinen suunnittelu, laatuvirheet, yhteistyön puute ja epävarmat toimittajat ovat esimerkkejä turhan varastoinnin syistä. (Miettinen 1993, 52.)

12 8 4 KAPEIKKOAJATTELU 4.1 Kapeikko Teknisen tiedotuksen mukaan kaikki ne seikat, jotka rajoittavat yrityksen menestymistä ovat kapeikkoja. Usein kapeikkoja ovat pullonkaulat tuotannon yhteydessä, mutta niitä voi sijaita myös tuotannon ulkopuolella. Tällöin kyseessä ovat mm. logistiset seikat, jotka hankaloittavat materiaalien saatavuutta. Tästä johtuen toimituksissa esiintyy epätäsmällisyyttä ja materiaali saattaa loppua kesken. (Tekninen tiedotus 1988.) Myös johtamis- ja ohjausperiaatteet voivat olla kapeikkoja. Tällöin mm. myyntipolitiikka saattaa edellyttää paljon pullonkaulaa kuormittavan tuotteen mukana pitämistä kokonaisvolyymin kustannuksella. Eränmuodostusperiaatteet voivat myös hankaloittaa yrityksen mahdollisuuksia eräkokojen pienentämiseen ja läpäisyaikojen lyhentämiseen. (Tekninen tiedotus 1988.) 4.2 Tavoite Teknisen tiedotuksen kapeikkoajattelun mukaan yrityksen tärkein tavoite on tuottaa mahdollisimman paljon voittoa sekä parantaa yrityksen kannattavuutta. Nettotulos, sijoitetun pääoman tuotto ja kassavirta ovat päämittarit, kun yrityksen menestymistä ja kannattavuutta mitataan. Kapeikkoajattelu on erilainen tapa johtaa tuotantoa. Sillä pyritään lyhentämään läpimenoaikoja, pienentämään varastoja ja käyttökustannuksia sekä parantamaan kokonaistuottavuutta. (Tekninen tiedotus 1988.) 4.3 Kapeikko-ohjaus Teknisen tiedotuksen mukaan pullonkaulat ja kapeikot ovat kapeikko-ohjauksen lähtökohtana. Valmistuksen kapeikkojen etsiminen onkin kapeikko-ohjauksen ensimmäinen vaihe. Pullonkaulojen avulla ohjataan koko tehtaan materiaalivirta, mikä yksinkertaistaa ohjausta ratkaisevasti. Materiaalia päästetään tuotantoon vain sen verran kuin tuotantoketjun heikoin lenkki vetää. Täten tavarat eivät ruuhkaudu valmistukseen. Näin läpimenoaikaa pystytään lyhentämään ja keskeneräinen tuotanto myös pienenee. (Tekninen tiedotus 1988.)

13 9 Perusedellytyksenä pullonkaulojen tehokkaalle käytölle on se, että niissä tarvittavat osat ja materiaalit saadaan ohjattua pullonkaulaan oikeaan aikaan. Tuotanto seisoo, jos jokin materiaaleista tai osista puuttuu. Tämä seisokki maksaa yritykselle yhtä paljon kuin se, että koko tehdas seisoisi vastaavan ajan. Tästä syystä pullonkaulojen kautta kulkevien materiaalien ohjaus on erityisasemassa muihin materiaaleihin nähden. (Tekninen tiedotus 1988.) Materiaalien saapuminen pullonkaulaan synkronoidaan pullonkaulan pohjalta tehdyn valmistusohjelman avulla. Tämä ohjelma määrää missä tahdissa pullonkaulaan tarvitaan materiaaleja. Se milloin raaka-aineet on laitettava liikkeelle, jotta ne ehtivät ajoissa pullonkaulaan pystytään laskemaan pullonkaulan valmistusohjelman perusteella. (Tekninen tiedotus 1988.) Mukaan pullonkaulan valmistusohjelman perusteella saadaan määrättyä myös pullonkaulan jälkeen tehtävien vaiheiden ajoitus. Tällä on merkitystä silloin, kun ajoitetaan enemmän kapasiteettia omaavien koneiden kautta kulkevia materiaaleja, jotka saadaan näin synkronoitua pullonkaulan tahtiin. (Tekninen tiedotus 1988.) Kapeikkoajattelua tarvitaan tässä työssä, koska SCM-tuotantolinjan helotuskone on linjan pullonkaula, joten ratkaisua käyttöasteen nostamiseksi voi etsiä myös kapeikkoajattelun puolelta.

14 10 5 LÄPIMENOAIKA Mellanderin mukaan se aika mikä kuluu yhden yksikön valmistukseen ensimmäisestä työvaiheesta viimeiseen, on läpimenoaika. Puhutaan myös tilaustoimituksen läpimenoajasta, mikä on se aika mikä kestää asiakkaan tilauksesta siihen, että asiakas saa tuotteen haltuunsa. (Mellander 1976.) Mellanderin mukaan läpimenoaika koostuu valmisteluajoista, käsittelyajoista ja odotusajoista. Aika jolloin työpaikka valmistellaan tietyn työvaiheen suorittamista varten tarkoittaa valmisteluaikaa. Taasen se aika, joka vaaditaan tavaroiden lastaukseen, kuljetukseen ja purkamiseen on käsittelyaikaa. Odotusajalla taasen tarkoitetaan tavaran odotusta. Tätä voidaan kutsua myös jonotusajaksi. On erittäin tärkeää, että odotusajat pidetään lyhyinä, silloin kun tavarat ovat kalliita. (Mellander 1976.) Läpimenoaika on yksi parhaista mittareista kuvaamaan yrityksen tehokkuutta. Yksi tuotannon suurista kannattavuutta parantavista tavoitteista on tuotannon läpimenoajan lyhentäminen. Tuotantoon sitoutuvan pääoman määrää saadaan täten vähennettyä läpimenoaikaa lyhentämällä. Myös tuotannon parempi ennustettavuus saavutetaan läpimenoaikaa lyhentämällä. Pystytään myös tuottamaan enemmän tuotteita samansuuruisilla tai pienemmillä resursseilla. Täten asiakkaita pystytään palvelemaan paremmin pienemmillä kustannuksilla. (Kookas 2007.) Läpimenoaikaa lyhentäessä prosessin kehittäminen on avainsana. Yhteistyön on sujuttava saumattomasti eri vaiheiden välillä ja pullonkaulat on poistettava tuotannosta. Tehokkuutta voidaan saavuttaa myös automaatiota lisäämällä. Myös tuotantotilojen layout tulee suunnitella tehokkaaksi. (Kookas 2007.) Läpimenoaikojen määrittäminen on tarpeen tässä työssä, koska eri karmien ja puitteiden keskimääräiset läpimenoajat ovat keskeisessä asemassa laskettaessa SCMhöylän maksimikapasiteettia.

15 11 6 NYKYTILANTEEN SELVITTÄMINEN 6.1 SCM tuotantolinjan esittely SCM on tuotantolinja, joka on valmistettu Italiassa. Se on kehitetty massiivipuun, lastulevyn, kuitulevyn ja vanerin työstämiseen. SCM -tuotantolinja on suunniteltu niin, että sillä voidaan ajaa ilman taukoja, sillä edellisen dimension kappalemäärän tullessa täyteen jokainen kone vaihtaa automaattisesti asetteen(myllykoski 2005, 12). Eskopuulla käytössä oleva linja on ikkunantyöstölinja SCM, jonka malli on SYSTEM 5. Sen valmistaja on italialainen yritys SCM S.p.A. Työstölinja koostuu neljästä asemasta: oikaisu-, tapitus-, poraus-jyrsintä- ja profilointiasemasta. (Luomala 2007). Linjastolla voidaan työstää kappaleita joiden mitat ovat seuraavat: Kappaleen pituus mm Kappaleen leveys mm Kappaleen korkeus mm Työstöprosessin kuvaus Työstöprosessi alkaa siitä, kun höylääjä syöttää työstettävän kappaleen automaattiselle syöttöpöydälle. Asemista ensin tulee oikaisuasema, joka on nelisivuhöyläkone. Tässä asemassa kappale höylätään määrämittaan. Tämän aseman syöttönopeus on 19 metriä minuutissa. Höyläkoneen jälkeen kuljetin siirtää kappaleen tapitusasemalle. Jos kyseessä on puite, tässä tapahtuu kappaleiden jaksotus eli kuljetin odottaa, että toinen kappale tulee höyläkoneelta ja vie kaksi kappaletta kerralla tapituskoneelle. Tapitusasema koostuu kaksipuolisesta tappikoneesta. Siinä on kaksi palkkia molemmilla puolilla, joista toinen on sirkkelinterä millä katkaistaan kappale oikean mittaiseksi, ja toinen ristijohteella liikkuva pystykara, millä tehdään kappaleeseen tulevat päätyliitokset. Jokaista päätyliitosta varten on oma teränsä. Jos kappaleeseen tulee törmäysura välikarmia varten, se tehdään tässä vaiheessa erillisellä koneella. Tapitusaseman syöttönopeus on 30 metriä minuutissa. (Luomala 2007).

16 12 Seuraavaksi kuljetin siirtää kappaleen poraus-jyrsintäaseman(helotuskone) eteen. Sen malli on FLEXIMAT ja se koostuu CNC-ohjatusta syöttöjärjestelmästä, joka syöttää kappaleet koneen läpi työstöyksiköiden editse. Työstöyksiköt sijaitsevat vasemmalla, oikealla ja yläpuolella. Tässä kappaleeseen tehdään siihen tulevat helotukset. Jos kyseessä on karmi, karminnostaja nostaa sen kyljelleen ennen kuin se siirtyy helotuskoneeseen. Helotuskoneessa puitteen lukkopuoleen porataan pintahelan kiinnitykseen tarkoitetuille ruuveille reiät 8 -millisellä poranterällä ja reikä ikkunanavaajalle 16 -millisellä sekä jyrsitään 5 -mm paksuisella kiekolla paikka lukolle. Puitteeseen tulevien lukkojen määrä riippuu puitteen pituudesta ja siitä miten suunnittelija on ikkunan suunnitellut. Puitteeseen tulee kahdesta neljään lukkoa. Kolme lukkoa on yleisin määrä. Myös ylä- ja alapuitteeseen tulee lukko, jos puite on vähintään 107,7 cm leveä. Jos kyseessä on tuuletusikkunan lukkopuoli, siihen jyrsitään paikka pitkäsalvalle sekä porataan tarvittavat reiät ikkunanavaajan kiinnittämistä varten. Jos ikkunaan tulee sälekaihdin, tässä asemassa porataan sitä varten reikä saranapuolen yläosaan. (Luomala 2007; Sumela 2007). Karmeille jyrsitään lukon vastaraudan paikat lukon puoleiseen karmiin. Tässäkin tapauksessa lukon vastaraudalle jyrsittävien kolojen määrä riippuu ikkunan korkeudesta ja siitä miten suunnittelija on ikkunan suunnitellut. Lukon vastaraudan paikat jyrsitään myös ylä- ja alakarmiin, jos ikkuna on vähintään 107,7 cm leveä. Jos kyseessä olevaan ikkunaan tulee välikarmeja(pysty- tai vaakaväli), niiden kiinnittämistä varten porataan reiät kiinnitysruuveille ylä-, ala- ja sivukarmeihin. Helotuskoneella porataan myös kiinnitysreiät ruuveille ylä-, ala- ja sivukarmeihin, millä valmis ikkuna asennetaan paikalleen lopulliseen kohteeseensa. (Luomala 2007; Sumela 2007). Helotuskoneen jälkeen tulee profilointiasema, joka sisältää ohjelmoitavan profilointihöylän. Se sisältää kaksi höylää, jotka sijaitsevat oikealla ja vasemmalla. Kummallakin puolella on yksi pystykara ja kaksi vaakakaraa. Tällä profilointihöylällä puitteet ja karmit höylätään niiden lopulliseen muotoon. Puitteeseen voidaan tehdä kahdenlai-

17 13 nen muotoilu, joko vakiomuotoilu tai keilaus. Näistä ensimmäinen on luonnollisesti paljon yleisempi. Nämä muotoilut tehdään tässä asemassa. Profilointihöylän syöttönopeus karmille on 16,5 metriä minuutissa ja puitteelle 14,5 metriä minuutissa. (Luomala 2007). Tämän jälkeen kun karmi on valmis, se käännetään vielä oikeinpäin karminkääntäjällä, jotta panostaja näkee onko karmissa laatuvirheitä. Kun kappale on siirtynyt liukuhihnaa pitkin panostajalle, se ripustetaan koukkuun maalaamoon siirtymistä varten. (Huhtakangas 2007). Puitteita valmistetaan myös vanhalla SCM-höylällä ja erillisellä helotuskoneella, koska vanhassa SCM-höylässä ei ole helotuskonetta. Kaikista kappaleista vanhalla SCM-höylällä tehdään noin 23,81 % Helotuskone pullonkaulana Eliyahu M. Goldrattin mukaan pullonkaulalla tarkoitetaan sitä tuotantopistettä, mihin on suurempi tai yhtä suuri kysyntä kuin tämän kyseisen tuotantopisteen kapasiteetti on(goldratt 145). Helotuskone ei pysty tekemään puitteita/karmeja siinä vauhdissa kuin niitä tulee tapituskoneelta. Tämä koskee vain niitä kappaleita, joita työstetään paljon helotuskoneella. Kappaleet, joita työstetään helotuskoneella eniten ovat puitteen lukkopuoli, välikarmit ja karmin lukkosivu. Näidenkin kappaleiden työstöajat ovat erisuuruisia. 6.2 SCM-seuranta Eskopuulla on ollut vuoden käytössä SCM höylän seuranta, missä on seurattu höylättävien kappaleiden määrää, höylän päälläoloaikaa, seisonta-aikaa sekä käyttöastetta. Näitä tilastoja tutkimalla selviää, että höylän käyttöaste on 78,9 %. Käyttöaste lasketaan jakamalla aika jolloin höylä on ollut hyötykäytössä koko työajalla ja siitä saatu osamäärä kerrotaan sadalla. (Sumela 2007). SCM höylä on Eskopuulla kahdessa vuorossa, eli aamuvuoro on klo 6-14 ja iltavuoro klo Höylä on ollut käynnissä keskimäärin 13 tuntia ja 18 minuuttia mah-

18 14 dollisesta 16 tunnista. Tästä ajasta 12 tuntia ja 38 minuuttia höylä on ollut höytykäytössä, eli höylässä on ollut puite tai karmi sisällä höylättävänä. Jäljelle jäävään reiluun kolmeen tuntiin kuuluvat huollot, teränvaihdot, puhdistukset sekä mahdolliset häiriöt. Seurannasta selviää myös, että höylällä on ajettu keskimäärin 2297 kappaletta päivässä. Tästä voi laskea, että koko työpäivän aikana höylästä menee läpi keskimäärin 2,39 kappaletta minuutissa. Sen sijaan silloin kun höylä on hyötykäytössä, siitä menee läpi keskimäärin 3,03 kappaletta minuutissa. Tästä voi päätellä, että nostamalla höylän hyötykäyttöä käyttöaste tulee paranemaan. Seuraava taulukko esittää ensimmäisessä rivillä uudelta SCM-höylältä valmistuneet kappaleet päivässä. Sen jälkeen on vanhalla SCM-höylällä päivässä valmistuneet kappaleet. Sitten tulee valmistuneet kappaleet yhteensä. Sen jälkeen on aika, minkä höylä on ollut hyötykäytössä päivän aikana. Sitten on seisonta-aika, mihin kuuluu seisonta-aika, kun höylä on käynnissä ja seisonta-aika, jolloin höylä ei ole käynnissä. Lopuksi on höylän käyttöaste. Taulukko 1. SCM seuranta. Seloste Keskiarvo Yksikkö Valmistuneet uudella SCM-höylällä 2297 kpl/pvä Valmistuneet vanhalla SCM-höylällä 718 kpl/pvä Valmistuneet yhteensä 3015 kpl/pvä Höylä hyötykäytössä 758 min/pvä Seisonta-aika 202 min/pvä Höylä käynnissä 40 min/pvä Höylä ei käynnissä 162 min/pvä Höylän käyttöaste 78,9 % Seisonta-ajan selvittäminen Seisonta-aikaa on se, kun höylä ei ole päällä tai höylä on päällä, mutta höylättäviä kappaleita ei ole höylän sisällä. Mahdollisesta 16 tunnista seisonta-aikaa on ollut 202 minuuttia. Tehokkaasta työajasta yhteensä 21,1 % on seisonta-aikaa.

19 15 Seisonta-aika pitää sisällään höylän huollot, teränvaihdot, mahdolliset häiriöt sekä työnvaihdot, koska aina kun työ vaihtuu, höylä joudutaan ajamaan tyhjäksi ennen kuin uuden työn voin aloittaa. Seisonta-aika pitää sisällään myös iltavuoron tauot, yhteensä 30 minuuttia. Illalla ei voida järjestää tuuraajaa höylääjälle taukojen ajaksi, kuten aamuvuorossa, koska koneistushallissa missä SCM-tuotantolinja sijaitsee, ainoastaan höylääjä ja panostaja ovat kahdessa vuorossa muiden ollessa päivävuorossa. (Sumela 2007).(ks. Kuvio 1) Teränvaihdot Höylälle suoritetaan teränvaihto profilointihöylään kaksi kertaa päivässä. Puitteille on omat terät ja karmeille omansa. Yhteen teränvaihtoon kuluu aikaa noin 20 minuuttia. Aamuvuorossa höylätään ainoastaan karmeja ja iltavuorossa puitteita. Näin tehdään, koska maalaamon koukkuihin mahtuu enemmän puitteita kuin karmeja, koska puitteet voidaan laittaa jokaiseen vapaana olevaan koukkuun, mutta karmeja laitetaan vain joka toiseen koukkuun. (Sumela 2007) Huollot Höyläämisessä joudutaan pitämään tauko kolmen aikaan iltapäivällä ja puhdistamaan höylä, ennen kuin siivooja tulee puoli neljän aikaan. Tähän kuluu aikaa noin 10 minuuttia. Myös illalla höylääjä puhdistaa enimpiä puupölyjä. Höylän perusteellinen puhdistaminen tehdään joka perjantai aina ennen kotiin lähtöä illalla. Tähän kuluu aikaan noin tunnin verran. Tällöin jokainen asema käydään läpi ja puhdistetaan puupölystä. Joka neljäs lauantai kaikki terät vaihdetaan uusiin ja karat puhdistetaan pihkasta ja muusta liasta pesemällä ne sitä varten olevalla pesukoneella ja rappaamalla. Neljän viikon väli terienvaihtoon on kokeilemalla havaittu oikeaksi. Tällöin terät eivät kerkeä mennä huonoksi eivätkä kustannukset karkaa käsistä. Tällä ei ole vaikutusta seisonta-aikaan, koska huolto tehdään työajan ulkopuolella. (Mäenpää 2007).

20 Työnvaihdot Eskopuulla höylätään SCM höylällä keskimäärin 8 työtä päivässä. Aina kun työ vaihtuu, joudutaan höylä ajamaan tyhjäksi ennen kuin uusi työ voidaan aloittaa. SCM höylällä on käytössä UNIX-käyttöjärjestelmä, ja käyttöliittymän ohjelmoinnista / ohjelmointivirheestä johtuen, uutta työtä ei voi aloittaa ennen kuin höylä on tyhjä. Tähän tuhlaantuu aikaa noin 5 minuuttia joka kerta. Päivässä menee aikaa hukkaan yhteensä noin 40 minuuttia. (Sumela 2007) Häiriöt Yleisimpiä häiriöitä ovat mm. kappaleiden jumittumiset helotuskoneen edessä olevan sivuttaissiirtäjän väliin ennen menoa helotuskoneeseen. Tällöin höylääjä käy vapauttamassa kappaleen ennen kuin höyläys voi jatkua. Tähän tuhlaantuu aikaa pari minuuttia. Kappale saattaa myös jäädä jumiin profilointihöylän suuaukkoon. Karmi saattaa myös kaatua, kun karminnostaja nostaa karmin pystyyn ennen helotuskonetta, tällöin höylääjä käy nostamassa karmin taas kyljelleen. Muita yleisiä häiriönaiheuttajia on puupöly, joka vaikeuttaa antureiden kappaleen tunnistamisia. Kappale voi jäädä myös tapituskoneen pidikkeisiin jumiin. Tällöin höylä joudutaan sammuttamaan, jotta kappale saadaan poistettua turvallisesti. Tähän kuluu aikaa noin kymmenen minuuttia. Vakavampia häiriöitä ovat mm. profilointihöylän laakereiden rikkoontumiset. Tällöin koko profilointihöylän sivu joudutaan purkamaan, jotta rikkoontunut laakeri voidaan vaihtaa. Tähän kuluu aikaa vähintään pari tuntia. (Mäenpää 2007).

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI

TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI NIKO PALONEN / www.suorakon.com TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI 8.10.2014 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on kertoa smyygi- eli täytelistan tekemisestä vanhan hirsirakennuksen ikkunakarmin

Lisätiedot

Tuotannon laatukeskeinen suunnittelu ja ohjaus

Tuotannon laatukeskeinen suunnittelu ja ohjaus Tuotannon laatukeskeinen suunnittelu ja ohjaus Juha Juntunen mailto:juha.juntunen@pp.nic.fi Opintojakson sisältö Tehdassuunnittelun perusteet Tuotteen valmistusprosessit Kapasiteetin mitoitus Kannattavuusanalyysi

Lisätiedot

Jyri Riihiaho SISÄPUITELINJAN TUOTANNON TEHOSTAMINEN

Jyri Riihiaho SISÄPUITELINJAN TUOTANNON TEHOSTAMINEN Jyri Riihiaho SISÄPUITELINJAN TUOTANNON TEHOSTAMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Tekniikka 21.5.2009

Lisätiedot

Tuotannon jatkuva optimointi muutostilanteissa

Tuotannon jatkuva optimointi muutostilanteissa Tuotannon jatkuva optimointi muutostilanteissa 19.4.2012 Henri Tokola Henri Tokola Esityksen pitäjä 2009 Tohtorikoulutettava Aalto-yliopisto koneenrakennustekniikka Tutkimusaihe: Online-optimointi ja tuotannonohjaus

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö SAKE 2.0 Suorituskyyn analysointi järjestelmä Tunnuslukujen hyäksikäyttö SAKE 2.0 Suorituskyyn analysointijärjestelmä Tunnuslukujen hyäksikäyttö Siu 1

Lisätiedot

Tuotannon luotettavuus

Tuotannon luotettavuus Tuotannon luotettavuus Tuomas Särkilahti Skanska Talonrakennus Oy 1 Sisältö 1. Skanskan Luotettavan Tuotannon Toimintapa (LTT) 2. Miksi tuotannon luotettavuus on tärkeää 3. Miten varmistamme luotettavan

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: 5.2.214 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Kemira Oyj (Konserni) Metsä Board Oyj (Konserni) Neste Oil Oyj (Konserni) Nokia Oyj (Konserni) Nokian Renkaat Oyj (Konserni)

Lisätiedot

Valmistusautomaation uudet mahdollisuudet

Valmistusautomaation uudet mahdollisuudet Valmistusautomaation uudet mahdollisuudet Kari Ollila Oy www.cimsolar.com 1 Oy Perustettu 1.1.2008 Pohjana Cimcorp Oy:n 2006-2007 tekemä kehitystyö ohutkalvotekniikalla valmistettavien aurinkosähköpaneelien

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: 5.2.214 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Gigantti Oy Ab Ikea Oy Kokkolan Halpa-Halli Oy (Konserni) Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (Konserni) Isojoen Konehalli

Lisätiedot

Ikkunapainikkeet ja -kilvet

Ikkunapainikkeet ja -kilvet Ikkunapainikkeet ja -kilvet LINE /062, /152 Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA. 97 Käytetään tuuletusikkunoissa ja -luukuissa. IP-pakkaus sisältää kiinnitysruuvit. 28 5 (5,5 062) 39 15,5

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: ..1 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Ahlsell Oy Best Friend Group Oy Dermoshop Oy Hytar Oy Machinery Oy Makita Oy Motonet Oy Onninen Oy Orbis Oy Penope Oy Würth

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

PUUTEKNOLOGIAPALVELUT. RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013

PUUTEKNOLOGIAPALVELUT. RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013 PUUTEKNOLOGIAPALVELUT RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013 RFID hankkeen casejen esittelyt 1. Kuopion Woodi Oy 2. Varkauden puu Oy 3. Lameco LHT Oy 4. RFID-hankkeet Tarve / ongelmana: 1. Kuopion Woodi

Lisätiedot

Scanclimber Oy Mastolavojen matematiikkaa

Scanclimber Oy Mastolavojen matematiikkaa Koostanut Essi Rasimus Opettajalle Scanclimber Oy Mastolavojen matematiikkaa Kohderyhmä: 8. - 9. -luokka Esitiedot: Ympyrän tasogeometria, kulman suuruus, nopeuden yhtälö Taustalla oleva matematiikka:

Lisätiedot

FLEXBURN-uunit Kerasil Oy

FLEXBURN-uunit Kerasil Oy FLEXBURN-uunit Kerasil Oy FLEXBURN-uunit Lasin yhteensulatus Lasin taivutus ja muottiin pudotus (slumppaus) Koristelupoltot väreillä, kullalla ja siirtokuvilla 5-6 kertaa nopepampi Energiansäästö yli 50%

Lisätiedot

Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK

Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK Kemppi Oy Yksityinen sukuyritys Perustettu 1949 Liikevaihto 110 MEUR (2011) Kansainvälisen myynnin osuus 90 % Henkilöstöä 640 15 eri maassa Tehtaan Suomessa ja

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala RFID-tuotantosolun esittely Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa SEMINAARI 11.4.2012 Esityksen kulku: 1. Hanke esittely (resurssit, tavoitteet, yhteistyö)

Lisätiedot

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10 Harjoitukset 3 Taloustieteen perusteet Ratkaisuehdotukset Kesäyliopisto 2014 1. a) Autonrenkaita valmistavalla yhtiöllä on 100 000 :n kiinteät kustannukset vuodessa. Kun yritys tuottaa 10 000 rengasta,

Lisätiedot

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli 6.3.2014 Suvi Leinonen S Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli - Lihantuottajat S Hankkeen lihantuottajat, naudat ja lampaat http://maps.yandex.com/? um=o3klinp0z0xkjxbusmk89pix_o1hipgq&l=map

Lisätiedot

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI TUOTANTOPALVELUT LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI BE Group Oy Ab on osa Pohjois- Euroopan johtavaa teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin kauppaan ja tuotantopalveluihin erikoistunutta BE Group

Lisätiedot

Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI

Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI http://partnet.vtt.fi/serviisi/ Hankintalogistiikan ulkoistamisesta hankintatoimen ulkoistamiseen EGLO-ohjelman vuosiseminaari

Lisätiedot

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä OLAP-kuution teko Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä Tavoitteena on luoda OLAP-kuutio Northwind-tietokannan tilaustiedoista

Lisätiedot

Oivallustehdas. Oivallustehdas. Sämpläys Oy. Virtaviiva Oy. Fore and Aft Oy Erkki Wirta Tel +358-400-808506 E-mail:erkki.wirta@foreandaft.

Oivallustehdas. Oivallustehdas. Sämpläys Oy. Virtaviiva Oy. Fore and Aft Oy Erkki Wirta Tel +358-400-808506 E-mail:erkki.wirta@foreandaft. Oivallustehdas Fore and Aft Oy Erkki Wirta Tel +358-400-808506 E-mail:erkki.wirta@foreandaft.fi Oivallustehdas Sämpläys Oy vs Virtaviiva Oy Tuotteet A B C D Sämpläys Oy:n toimintaprosessi Tuotantoohjelma

Lisätiedot

TRUCONNECT Etäpalvelut REAALIAIKAINEN TUOTANNON TEHOKKUUDEN VALVONTA

TRUCONNECT Etäpalvelut REAALIAIKAINEN TUOTANNON TEHOKKUUDEN VALVONTA Teollisuusnosturit Ydinvoimalanosturit Satamanosturit Raskaat trukit Kunnossapito Työstökonehuolto ETÄPALVELUT TRUCONNECT Etäpalvelut REAALIAIKAINEN TUOTANNON TEHOKKUUDEN VALVONTA TIEDÄTKÖ KUINKA TEHOKKAASTI

Lisätiedot

CNC:N ASETUSAJAN PIENENTÄMINEN

CNC:N ASETUSAJAN PIENENTÄMINEN CNC:N ASETUSAJAN PIENENTÄMINEN LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Puutekniikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Kevät 2009 Jari Ylätupa A LK U S A N A T T ä m ä t yö o n t e h t

Lisätiedot

Ennen asennuksen aloittamista:

Ennen asennuksen aloittamista: Asennusopas Asennusopas Ennen asennuksen aloittamista: 1. Ennen asennuksen aloittamista varmistu että olet hankkinut oikean lukkopesän, joka sopii lukkoon. Yleisesti käytössä oleviin oviin oikeat lukkopesät

Lisätiedot

Kulutus ja täydennys synkronissa

Kulutus ja täydennys synkronissa Kulutus ja täydennys synkronissa 11.4.2013 Tuula Löytty Pidentää läpimenoaikoja Aiheuttaa kuljettamista ja siirtelyä Vaatii tilaa Sitoo pääomia Tuotteiden arvo ei kasva 2 1 Koneiden ja laitteiden varaosat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO JOUNI HUOTARI 2005-2010 OLAP-OHJETEKSTIT KOPIOITU MICROSOFTIN OHJATUN OLAP-KUUTION TEKO-OHJEESTA ESIMERKIN KUVAUS JA OLAP-MÄÄRITELMÄ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 11.2.2009 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Markkinatilanne jatkuu vaikeana Vaneriteollisuuden markkinatilanne heikentyi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI PARTNERSHIP POWER Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon Meconet on johtava jousi-, meisto- ja syvävetotuotteiden valmistaja. Tarjoamme asiakkaillemme ylivoimaisen palveluketjun

Lisätiedot

PRO-Tietoisku LEAN 47. Laatupäivät 20.-21.5.2015, Tampere Juha Isomäki

PRO-Tietoisku LEAN 47. Laatupäivät 20.-21.5.2015, Tampere Juha Isomäki Muokkaa perustyyl. napsautt. PRO-Tietoisku LEAN 47. Laatupäivät 20.-21.5.2015, Tampere Juha Isomäki Valmentaja: Juha Isomäki DI, TTKK (turvallisuustekniikka ja tuotantotalous). Stora Enso Packaging Oy

Lisätiedot

MATEMATIIKKAKILPAILU

MATEMATIIKKAKILPAILU Tekniikan Opettajat TOP ry Teknologiateollisuuden Kustannusosakeyhtiö Opetushallitus 100-vuotissäätiö Otava AMMATIKKA top 15.11.2012 Toisen asteen ammattillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen MATEMATIIKKAKILPAILU

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 6 1 Korkolaskentaa Oletetaan, että korkoaste on r Jos esimerkiksi r = 0, 02, niin korko on 2 prosenttia Tätä korkoastetta käytettään diskonttaamaan tulevia tuloja ja

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Mill-Planner Tuotannonohjausjärjestelmä

Mill-Planner Tuotannonohjausjärjestelmä Mill- Planner on valmistavalle teollisuudelle tarkoitettu tuotannonohjausjärjestelmä. Mill-Planner on kehitetty suomalaisten teollisuusyritysten kanssa, jotka ovat aikaisemmin tehneet tuotannonohjausta

Lisätiedot

Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen

Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2009 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä tammi maaliskuussa 2009 Haastava markkinaympäristö MacGREGORin vakaa suoritus jatkui Huoltoliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Mertim Oy Tapio Sipponen 3.5.2005 1(6) MYYNNIN JA TUOTANNON BUDJETOINTI. Myynnin budjetointi

Mertim Oy Tapio Sipponen 3.5.2005 1(6) MYYNNIN JA TUOTANNON BUDJETOINTI. Myynnin budjetointi Tapio Sipponen 3.5.2005 1(6) MYYNNIN JA TUOTANNON BUDJETOINTI Myynnin budjetointi Myyntiä budjetoitaessa arvioidaan yhdessä myyntimääriä ja myyntihintoja tuoteryhmittäin tai tuotteittain. Asiakasbudjetit

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA Ohjeistuksessa käydään läpi kuvan koon ja kuvan kankaan koon muuntaminen esimerkin avulla. Ohjeistus on laadittu auttamaan kuvien muokkaamista kuvakommunikaatiota

Lisätiedot

Lean Sales Talent Vectia Renewal forum 5.11.2013

Lean Sales Talent Vectia Renewal forum 5.11.2013 Lean Sales Talent Vectia Renewal forum 5.11.2013 Talent Vectia 1 Myynti on jäänyt jälkeen muista toiminnoista?? vs. Liidejä ei osata tuottaa systemaattisesti Myyjät eivät ymmärrä asiakastaan Myynnin johtaminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

Kokemuksia kansainvälisestä työelämäyhteistyöstä ammatillisessa koulutuksessa

Kokemuksia kansainvälisestä työelämäyhteistyöstä ammatillisessa koulutuksessa Kokemuksia kansainvälisestä työelämäyhteistyöstä ammatillisessa koulutuksessa Harri Savonen, Pohjois-Karjala Ammattiopisto Valtimo Janne Haapasalo, John Deere Forestry Oy Deere & Company on maailman johtava

Lisätiedot

TA-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus TENTTI 8.1.2009. Nimi KIRJOITA VASTAUKSES I S ELVÄS TI JA YMMÄRRETTÄVÄS TT ÄYTÄ.

TA-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus TENTTI 8.1.2009. Nimi KIRJOITA VASTAUKSES I S ELVÄS TI JA YMMÄRRETTÄVÄS TT ÄYTÄ. i TA-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus TENTTI 8.1.2009 Opintokirjan nro Nimi Tutkinto-ohjelma Tehtävä I 2 J /l Pisteet 5 6 Yhteensä KIRJOITA VASTAUKSES I S ELVÄS TI JA YMMÄRRETTÄVÄS TT ÄYTÄ TARVITTAES

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 H1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 67,3 (136,8) miljoonaa euroa Tilauskanta 30.6.2009 oli 37,1 (100,3) miljoonaa

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Toimittajavaatimukset. Kalle Luojus 10.2.2015

Toimittajavaatimukset. Kalle Luojus 10.2.2015 Toimittajavaatimukset Kalle Luojus 10.2.2015 2 Date Author Title INTERNAL 3 Date Author Title INTERNAL 4 Date Author Title Toimittajavaatimukset INTERNAL 1. On asiakkaan valitsema ja/tai hyväksymä 2. ISO/TS

Lisätiedot

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Toimitusketjun riskienhallinta konsernissa

Toimitusketjun riskienhallinta konsernissa Oy Lappeenrannan teknillinen yliopisto..0 Toimitusketjun riskienhallinta konsernissa Tapani Toppi, Espoo www.marsh.fi Mistä mielenkiintoa toimitusketjun riskienhallintaan? Hyvät syyt työn tekemiseen Sopiva

Lisätiedot

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa YRITYSKUVAUS RASA OY Rasa Oy on suomalainen teollisuusyritys, joka on perustettu 50-luvulla. Rasa Oy toimittaa rakentamiseen liittyviä ratkaisuja, ja sillä on toimipisteitä 12 maassa. Se pyrkii tarjoamaan

Lisätiedot

LAATUMITTARIT LÄÄKETEOLLISUUDESSA

LAATUMITTARIT LÄÄKETEOLLISUUDESSA LAATUMITTARIT LÄÄKETEOLLISUUDESSA Marianne Torkko 27.9.2014 1.10.2014 1 Julkaisut Torkko M, Linna A, Katajavuori N, Juppo A.M. 2013. Quality KPIs in pharmaceutical and food industry. J Pharm Innov. 2013;

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

He who stops being better stops being good

He who stops being better stops being good 1 He who stops being better stops being good - Oliver Cromwell 23.3.2010 2 Tuotantojärjestelmän arviointi ja kehittäminen: Työkalu tilauskohtaisia tuotteita valmistaville yrityksille Työkalun tavoite ja

Lisätiedot

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista %

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista % Veroilmoituksesta laskettavat tunnusluvut Heikki Ollikainen, ProAgria Oulu Nopea tuloksen analysointi on mahdollista tehdä laskelmalla veroilmoituksesta muutamia yksinkertaisia tunnuslukuja, joiden perusteella

Lisätiedot

The Scandinavian standard in electrical enclosures.

The Scandinavian standard in electrical enclosures. The Scandinavian standard in electrical enclosures. Yritys Finelcomp Oy on vuonna 1988 perustettu sähkökeskusmekaniikkaa valmistava yritys. Yritys tuottaa ratkaisuja sähkönjakelu- ja telelaitteiden kotelointi-

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa.

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. Projekti kannattaa tallentaa muutenkin aina sillöin tällöin, jos käy niin ikävästi että

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT sivu 1 / 10 3 pistettä 1. Kuinka monta pilkkua kuvan leppäkertuilla on yhteensä? (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21 Ratkaisu: Pilkkuja on 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 = 19. 2. Miltä kuvan pyöreä

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

Heini Salo. Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 15.5.

Heini Salo. Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 15.5. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa Insinöörityö 15.5.2008 Ohjaaja: tuotantopäällikkö Markku Lohi Ohjaava opettaja: yliopettaja Seija

Lisätiedot

Tarkkuutta tuotannon suunnitteluun ennustamisen kehittämisestä Jaakko Takala RELEX Tammiseminaari 22.1.2014

Tarkkuutta tuotannon suunnitteluun ennustamisen kehittämisestä Jaakko Takala RELEX Tammiseminaari 22.1.2014 Tarkkuutta tuotannon suunnitteluun ennustamisen kehittämisestä Jaakko Takala RELEX Tammiseminaari 22.1.2014 Konsernin rakenne 2012 Atria Oyj Liikevaihto 1 344 milj. Henkilöstö 4 898 (keskimäärin) Suomi

Lisätiedot

Asunto-Oy Säästökenno Ikkunoiden ja ovien uusiminen

Asunto-Oy Säästökenno Ikkunoiden ja ovien uusiminen TIEDOTE Asunto-Oy Säästökenno Ikkunoiden ja ovien uusiminen 2017-2018 HUOM. Huoneistoissa tulee tehdä valmisteluja sujuvan asennuksen varmistamiseksi. Katso asennukseen valmistautuminen. Remontin sisältö

Lisätiedot

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin.

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin. Arvoisa kaupunginvaltuutettu, kun tarkastellaan kassamaksuja, investointikustannuksia sekä nykyarvomenettelyä on edullisin ratkaisu katettuputki sekä vuokraus. Merikadun hidasteet tai tienkatkaisu häviävät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006 Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006 25.10.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvällä tasolla Vaneriteollisuuden markkinatilanne edelleen hyvä päämarkkinaalueilla lukuunottamatta

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Jouni Sakki Oy Rälssintie 4 B, FIN 72 HELSINKI tel. +358 9 22438785, GSM +358 5 6828 e-mail jouni.sakki@jounisakki.fi Tilaus

Lisätiedot

Keinoja tuottavuuden parantamiseen: Investoinnit, Lean, työaikajärjestelyt

Keinoja tuottavuuden parantamiseen: Investoinnit, Lean, työaikajärjestelyt Keinoja tuottavuuden parantamiseen: Investoinnit, Lean, työaikajärjestelyt Timo Haverinen, aluetoimitsija, Metallityöväen Liitto ry Esa Näätänen, aluepäällikkö Teknologiateollisuus ry 2.3.2016 Investoinnit

Lisätiedot

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900 Välitasot Lisää lattiapintaa Weland-välitasot Weland-välitasoilla voit hyödyntää tilan koko tilavuuden lattia-alan lisäämiseksi. Yksinkertainen ja kustannustehokas tapa hyödyntää tilojen mahdollisuudet.

Lisätiedot

Graafit ja verkot. Joukko solmuja ja joukko järjestämättömiä solmupareja. eli haaroja. Joukko solmuja ja joukko järjestettyjä solmupareja eli kaaria

Graafit ja verkot. Joukko solmuja ja joukko järjestämättömiä solmupareja. eli haaroja. Joukko solmuja ja joukko järjestettyjä solmupareja eli kaaria Graafit ja verkot Suuntamaton graafi: eli haaroja Joukko solmuja ja joukko järjestämättömiä solmupareja Suunnattu graafi: Joukko solmuja ja joukko järjestettyjä solmupareja eli kaaria Haaran päätesolmut:

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-2011

YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-2011 YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-20 4 2 5 Seminaari 24.-25.5.20 OTM, KTM Mikko Hakola YLEISTÄ TIETOA Pilottiyritykset 6 kpl 5 lopettanutta (3 menettelyaikana, 2 ohjelman aikana)

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!!

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!! 1 School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 01.02.2016 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012 TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto Aiheita RTT tuottavuusselvitys Tuottavuuden osa-alueet Laatu osana tuottavuutta Väittämiä tuottavuudesta Toimenpide-ehdotuksia Tavoite ja menetelmä RTT tuottavuusselvitys

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 Saadut tilaukset kasvoivat 49 % MEUR 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 8.3.2011 3 Liikevaihto oli vuoden 2009 tasolla

Lisätiedot

Muistatko, miten asiat olivat ennen?

Muistatko, miten asiat olivat ennen? Muistatko, miten asiat olivat ennen? Muistat varmaan ajan, kun jokaisella menestyvällä yrityksellä oli vähintään yksi oma palvelin? Muistat varmaan myös, että palvelimen käyttöönottoprojekti oli lähes

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

6.1 Lineaarinen optimointi

6.1 Lineaarinen optimointi 6.1 Lineaarinen optimointi Suora a + b + c = 0 jakaa -tason kahteen puolitasoon. Tason jokainen piste, joka on suoralla, toteuttaa suoran htälön ja kääntäen. Jos siis tason mielivaltaisen pisteen koordinaatit

Lisätiedot

Käyttöliittymät II. Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta. Keskeisin kälikurssilla opittu asia?

Käyttöliittymät II. Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta. Keskeisin kälikurssilla opittu asia? Käyttöliittymät II Sari A. Laakso Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta Keskeisin kälikurssilla opittu asia? 1 Käyttöliittymät II Kurssin sisältö Käli I Käyttötilanteita Käli II Käyttötilanteet selvitetään

Lisätiedot

Oletko sinä seuraava cimcorpilainen?

Oletko sinä seuraava cimcorpilainen? Oletko sinä seuraava cimcorpilainen? Cimcorpin kanssa voit kasvaa, oppia ja valloittaa maailmaa kasvuyrityksen mukana. Mukavien työkavereiden ja yhteishengen ansioista työtä tehdään isolla sydämellä ja

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju lävistää

Lisätiedot

KAAVAT. Sisällysluettelo

KAAVAT. Sisällysluettelo Excel 2013 Kaavat Sisällysluettelo KAAVAT KAAVAT... 1 Kaavan tekeminen... 2 Kaavan tekeminen osoittamalla... 2 Kaavan kopioiminen... 3 Kaavan kirjoittaminen... 3 Summa-funktion lisääminen... 4 Suorat eli

Lisätiedot

Luento 9. June 2, Luento 9

Luento 9. June 2, Luento 9 June 2, 2016 Otetaan lähtökohdaksi, että sopimuksilla ei voida kattaa kaikkia kontingensseja/maailmantiloja. Yksi kiinnostava tapaus on sellainen, että jotkut kontingenssit ovat havaittavissa sopimusosapuolille,

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

23. Yleistä valumalleista

23. Yleistä valumalleista 23. Yleistä valumalleista Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Valumallien yleisin rakenneaine on puu. Sen etuja muihin rakenneaineisiin verrattuna ovat halpuus, keveys ja helppo lastuttavuus.

Lisätiedot

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO VERKOSTON VETURINA KUUSAMO HIRSITALOT CANNUS TUNTEE JAPANIN JA SEN RAKENNUSALAN ERITTÄIN KUSTANNUSTEHOKAS TAPA VIENTIIN SYNERGIAA JA KOON EKONOMIAA

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

PUUTARHAHARJOITTELURAPORTIN TALOUSLASKELMAT

PUUTARHAHARJOITTELURAPORTIN TALOUSLASKELMAT PUUTARHAHARJOITTELURAPORTIN TALOUSLASKELMAT Ohjeet perustuvat kululajikohtaiseen tuloslaskelmaan. Lisätietoja tuloslaskelmien ja taseiden esittämisestä löydät esim. http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/0/ecd13ea878482b8bc22567da002d67f2/$file/tpyleis.pdf

Lisätiedot