Juha Tyyskä IKKUNATEHTAAN HÖYLÄN KÄYTTÖASTEEN NOSTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juha Tyyskä IKKUNATEHTAAN HÖYLÄN KÄYTTÖASTEEN NOSTAMINEN"

Transkriptio

1 Juha Tyyskä IKKUNATEHTAAN HÖYLÄN KÄYTTÖASTEEN NOSTAMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Joulukuu 2007

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Tekniikka Koulutusohjelma Puutekniikka Työn nimi Ikkunatehtaan höylän käyttöasteen nostaminen Työn ohjaaja Heikki Salmela, DI Työelämäohjaaja Miika Sumela, Eskopuu Oy Tekijä Juha Tyyskä Sivumäärä Tämä opinnäytetyö on tehty Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun puutekniikan koulutusohjelmalle. Työ on tehty Eskopuu Oy:n toimeksiannosta. Eskopuu Oy on Eskolassa toimiva ikkuna- ja ovitehdas. Opinnäytetyön aiheena oli SCM-höylän käyttöasteen nostaminen. Työn tavoitteena oli selvittää höylän nykyinen käyttöaste, sekä selvittää menetelmiä käyttöasteen nostamiseksi. Työn tavoitteena oli myös laskea SCM-höylän maksimikapasiteetti. SCM-höylän nykyinen käyttöasteen selvitettiin tilastoja tutkimalla. Työstö- ja läpimenoajat kellotettiin erilaisille puitteille ja karmeille ja näiden avulla laskettiin maksimikapasiteetti. Höylän käyttöastetta nostettiin sarjoittamalla työt sarjoiksi, koska tällöin työnvaihtoihin ei kulu niin paljon aikaa. Myös muilla keinoilla saatiin nostettua höylän käyttöastetta, kuten tekemällä höylän viikoittainen puhdistus puupölystä työajan ulkopuolella työajan liukumisella/ylitöinä. Työn tuloksena käyttöasteen sai nostettua 78,9 %:sta 87,5 %:iin. Tämän ansiosta SCM-höylällä voidaan höylätä 247 kappaletta enemmän päivässä. Tämä ei kuitenkaan ollut riittävästi, jotta kaikki muualla tehtävät kappaleet voitaisiin höylätä uudella SCM-höylällä. Tähän pystyttiin nostamalla SCM-höylän höyläysnopeutta 0,5 m/min. Asiasanat Läpimenoaika, pullonkaula, käyttöaste, kapasiteetti, SCM-höylä

3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Technology Date Degree programme Wood Technology Name of thesis Improving the utilization rate of a plane in a window factory Instructor Heikki Salmela, DI Supervisor Miika Sumela, Eskopuu Oy Author Juha Tyyskä Pages This thesis was made for Central Ostrobotnia of Applied Sciences, wood technology degree programme. This thesis was commissioned by Eskopuu Oy. Eskopuu Oy is a window- and door factory in Eskola, Kannus. The aim of this thesis was to improve the utilization rate of a SCM-plane. The goal of this thesis was to find out the current utilization rate of the SCM-plane, and also find methods to improve utilization rate of the SCM-plane. The goal was also to calculate the maximum capacity of the SCM-plane. The current utilization rate of the SCM-plane was found out by studying statistics. Processing times and lead-times of the various window frames and frames were clocked. With these times it was possible to calculate maximum capacity. The utilization rate of the SCM-plane was improved by organizing jobs to the sequences, because then less time will be wasted in starting a new job. The utilization rate of the SCM-plane was also improved by using other methods, such as doing the weekly cleaning of wood dust of plane outside the working hours on flexible working hours or as overtime. As a result of this thesis, the utilization rate was improved from 78,9 % to 87,5 %. Because of this, it is possible to plane 247 pieces more per day. However, this was not enough to make it possible to plane all the pieces, including those that are planed elsewhere, with the new SCM-plane. This was able to do by raising the planing speed of the SCM-plane to 0,5 meters / minute. Key words lead-time, bottlenecks, utilization rate, capacity, SCM-plane

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1 2 YRITYSESITTELY 2 3 TUOTANNONOHJAUS Tarkoitus ja tavoitteet Tuotannonohjaukseen vaikuttavia seikkoja Aikajänne Tuotantomuoto Valmistusjärjestelmät Tuotannonohjausperiaatteita MRP ja MRP II JIT Just In Time 7 4 KAPEIKKOAJATTELU Kapeikko Tavoite Kapeikko-ohjaus 8 5 LÄPIMENOAIKA 10 6 NYKYTILANTEEN SELVITYS SCM-tuotantolinja Höyläysprosessin kuvaus Helotuskone pullonkaulana SCM seuranta Seisonta-ajan selvittäminen Teränvaihdot Huollot Työnvaihdot Häiriöt 16 7 TYÖSTÖ- JA LÄPIMENOAJAT Puitteiden ja karmien läpimenoajat Puitteiden työstöajat eri koneissa Karmien työstöajat eri koneissa Kappaleen pituuden ja läpimenoajan välinen riippuvuus 20 8 MAKSIMIKAPASITEETIN LASKEMINEN 24 9 RATKAISUEHDOTUS Sarjakoon määrittäminen Parannusehdotuksia käyttöasteen nostamiseksi Teoreettinen käyttöaste toimintojen jälkeen YHTEENVETO 29 LÄHTEET LIITTEET

5 1 1 JOHDANTO Tämän opinnäytetyön aiheena on ikkunatehtaan SCM-höylän käyttöasteen nostaminen. Työ tehdään Eskopuu Oy:n toimeksiannosta. Eskopuu on ikkunoita ja parvekeovia valmistava yritys Eskolassa. Eskopuulla valmistetaan tällä hetkellä avattavia ikkunoita 450 yksikköä päivässä. Näistä 450 yksiköstä 23,8 % höylätään ns. vanhalla SCM-höylällä. Loput yksiköt höylätään päähöylällä, joka on SCM System 5. Tämän höylän käyttöaste on 78,9 %. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on nostaa SCM-höylän käyttöastetta niin paljon, että kaikki työt pystyttäisiin höyläämään yhdellä höylällä. Työn tavoitteena on myös kellottaa työstö- ja läpimenoajat erilaisille puitteille ja karmeille ja laskea SCM-höylän maksimikapasiteetti. Tavoitteena on myös löytää ratkaisuehdotus miten työt kannattaisi sarjoittaa. Tässä opinnäytetyössä etsitään keinoja miten höylän käyttöastetta saisi nostettua, jotta pystyttäisiin höyläämään kaikki työt yhdellä höylällä. Työssä on myös ehdotus, miten vuoden 2007 viikkojen 47 ja 48 työt olisi hyvä sarjoittaa, että työnvaihtoihin kuluisi mahdollisimman vähän aikaa. Tässä opinnäytetyössä käytetyistä lähdemateriaaleista tärkeimpänä ovat useiden Eskopuun työntekijöiden haastattelut. Muita tärkeitä lähteitä ovat Pauli Miettisen kirja Tuotannonohjaus ja logistiikka sekä metalliteollisuuden keskusliiton julkaisema tekninen tiedotus kapeikkoajattelusta.

6 2 2 YRITYSESITTELY Eskopuu OY on Eskolassa sijaitseva ikkunoita ja parvekeovia valmistava yritys. Yritys on perustettu vuonna Silloin yrityksen nimi oli vielä Keski-Pohjanmaan sementtivalimo ay. Silloin yrityksessä valmistettiin lähinnä kattotiiliä ja kaivonrenkaita. Vuonna 1945 rakennettiin kuivaamorakennus ja kaksikerroksinen puunjalostustehdas, jolloin valmistettiin lähinnä erilaisia vanerituotteita (Eskopuu 2007). Vuoden 1946 aikana yrityksen nimi vaihdettiin Eskolan Sementti ja Puu Oy:ksi ja yrityksen tuotanto suuntautui ikkunoiden, ovien ja kalusteiden valmistamiseen. Sementtituotteiden valmistaminen eriytettiin vuonna 1972 ja nimi muutettiin Eskopuu Oy:ksi (Eskopuu 2007). Lähes seitsemän vuosikymmenen aikana Eskopuun toimitilat ovat kasvaneet yli 7000 m2 kokoiseksi. Pintakäsittelylaitos on valmistunut viimeisimpänä ja viimeisin investointi katkaisuhalli - on juuri valmistumassa. Eskopuu on myös vuokrannut Junkalantien hallin Kannuksen kaupungilta ja valmistaa siellä ovia (Eskopuu 2007). Eskopuun liikevaihto vuonna 2006 oli 19,5 miljoonaa euroa. Liikevoittoa yritys teki 1,19 miljoonaa euroa. Eskopuu on yksi johtavista ikkunavalmistajista Suomessa. Sen markkinaosuus on noin 10 prosenttia. Eskopuu valmisti viime vuonna ikkunaa ja 8500 ovea. Eskopuun tärkeimpiä asiakkaita ovat rakennusliikkeet ja talotehtaat ympäri Suomea (Sumela, 2007). Eskopuun omistaa pohjoismainen ikkuna- ja ovikonserni Inwido. Inwido osti koko Eskopuun osakekannan kesällä Inwidon omistukseen kuuluu myös Pihlavan ikkuna ja Tiivituote. Inwidon liikevaihto vuonna 2006 oli 108 miljoonaa euroa (Huhtakangas, 2007). Eskopuu työllistää toimihenkilöt mukaan lukien yhteensä 146 henkilöä. Yrityksen toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 1996 asti Ilpo Nissi (Sumela, 2007).

7 3 3 TUOTANNONOHJAUS Miettisen mukaan tuotantojärjestelmän eri osien kuten markkinoinnin, myynnin, tuotannon ja logistiikan yhteen sovittaminen tuotantotavoitteiden saavuttamiseksi tarkoittaa tuotannonohjausta. Usein tuotannon tavoitteet määräytyvät yrityksen ulkopuolelta - asiakkaiden tarpeista käsin. (Miettinen 1993, 24.) Miettinen toteaa myös, että tuotantojärjestelmän kyky saavuttaa sille asetetut operatiiviset ohjaustavoitteet tarkoittaa tuotannon ohjattavuutta. Mitä paremmin tuotantoprosessi ja siihen liittyvät resurssit kuten ihmiset, laitteet ja rakennukset sopeutetaan esimerkiksi uusiin tuotteisiin, sitä parempi on ohjattavuus. Ohjattavuusanalyysissa tekijät, mitkä vaikuttavat ohjattavuuteen, jaetaan ulkoisiin tekijöihin (esim. kausivaihtelut ja suhdanteet) ja sisäisiin tekijöihin(esim. läpimenoaika, varaston koko). Valitsemalla sopivimmat ohjausperiaatteet voidaan sopeutua ulkoisiin tekijöihin ja sisäisiä tekijöitä pystytään kehittämään. Tosin markkinoinnin avulla voidaan jossain määrin vaikuttaa myös ulkoisiin tekijöihin. (Miettinen 1993, 24.) Tuotannonohjaus on keskeisessä roolissa, kun halutaan parantaa tuotannon kulkua ja lisätä linjalta valmistuvien kappaleiden määrää. 3.1 Tarkoitus ja tavoitteet Miettinen on kirjassaan Tuotannonohjaus ja logistiikka todennut, että tuotannonohjauksen tarkoitus on ohjata yrityksen tuotantojärjestelmää niin, että yrityksen päämäärä ja tavoitteet saavutetaan siltä osin kuin ne ovat tuotannosta riippuvaisia. (Miettinen 1993, 24.) Toimitusaika ja -varmuus, valmistuskustannus, kapasiteetin toiminta-aste ja suhde ja sidottu pääoma ovat tuotannonohjauksen päätekijöitä. (Miettinen 1993, 24.) Miettinen on todennut, että toiminta-aste on absoluuttisena ilmaistava tuotannon määrä aikayksikössä. Toiminta-asteen ja kapasiteetin suhde tarkoittaa toimintasuhdetta. Silloin kun koneet ja laitteet sekä niihin sidottu pääoma ovat tehokkaassa käytössä, on toimintasuhde korkea. (Miettinen 1993, 26.)

8 4 3.2 Tuotannonohjaukseen vaikuttavia seikkoja Miettisen mukaan asiakas, aikajänne, toiminta-ajatus ja liikeidea, tuotantomuoto ja valmistusjärjestelmä ovat tärkeimpiä tuotannonohjaukseen vaikuttavia seikkoja. (Miettinen 1993, 27.) Aikajänne Ohjaussuunnitelmien tarkkuuteen vaikuttaa aikajänne. Suunnittelun eri tasot eli strateginen, taktinen ja operatiivinen suunnittelu liittyvät ohjaukseen. Usein suunnittelujaksot myös jaotellaan pitkän, keskipitkän ja lyhyen tähtäimen suunnitteluksi. (Miettinen 1993, 28.) Miettisen mukaan strateginen suunnittelu kattaa noin 3-5 vuoden ajanjakson suunnitteluajankohdasta eteenpäin. Se kuuluu yritysjohdon tehtäviin. Taktinen suunnittelu koskee 1-2 vuoden ajanjaksoa suunnitteluajankohdasta eteenpäin. 1 viikon 6 kuukauden pituinen ajanjakso on operatiivisen suunnittelun ajanjakson pituus. Suunnitelmat tehdään sitä tarkemmaksi mitä lähempänä nykyhetkeä ollaan. (Miettinen 1993, 28.) Miettinen on todennut, että strategisen suunnittelun tarkoituksena on keskittyä tekemään oikeita asioita, kun taas operatiivisen suunnittelun tavoitteena on tehdä asiat oikein. (Miettinen 1993, 28.) Tuotantomuoto Miettisen mukaan tuotannon luokittelu sen mukaan, miten tuotanto toteutetaan tarkoittaa tuotantomuotoa. Luokittelu tehdään yleensä tuotantoaloitteen syntytavan, tuotteen ja tuotantoprosessin mukaan. (Miettinen 1993, 29.) Kun puhutaan asiakastuotannosta on tuotantoaloite tullut asiakkaalta. Tällöin asiakkaalla on paljon sananvaltaa tuotteen lopulliseen toimitusajankohtaan ja konstrukti-

9 5 oon. Taasen kun kyseessä on varastotuotanto, tällöin tuotantoimpulssi on lähtöisin varastosta. (Miettinen 1993, 29.) Tuotanto voidaan jakaa vakio- ja tilaustuotantoon, kun se tehdään tuotteen mukaan. Tuote pysyy aina samana ostajasta riippumatta vakiotuotannossa. Sen sijaan tilaustuotannossa tuotteet valmistetaan asiakkaan tilausten perusteella. (Miettinen 1993, ) Eskopuulla ikkunat suunnitellaan ja valmistetaan vasta sitten, kun asiakkaalta on saapunut tilaus. Miettisen mukaan tuotantomuodot jaotellaan tuotantoprosessin jatkuvuuden perusteella yksittäistuotantoon, sarjatuotantoon ja yhtenäistuotantoon. Yksittäistuotannolla tarkoitetaan tuotteiden valmistamista yksitellen asiakkaan tilausten perusteella. Suunnitteluprosessin tuottavuuteen on kiinnitettävä huomiota, koska sen osuus on suuri. (Miettinen 1993, 30.) Sarjatuotannossa yritys valmistaa tuotteita lajiteltuna sopivan kokoisiin eriin. Useiden tuotteiden valmistuseriä voi olla työn alla yhtä aikaa. Työmenetelmät ja apuvälineet ovat sarjatuotannossa yleensä pitkälle automatisoituja. (Miettinen 1993, 30.) SCM-tuotantolinjalla valmistetaan puitteita ja karmeja sarjatuotantona. Tämän työn tarkoituksena on löytää sopivan kokoinen sarjakoko, missä työt olisi hyvä valmistaa Valmistusjärjestelmät Miettisen mukaan tuotannon fyysisen organisoinnin suunnittelu on osa tuotannonohjausta. Valmistusjärjestelmäksi kutsutaan koneiden ja laitteiden sekä työnkulun muodostamaa järjestelmää. Valmistusjärjestelmät luokitellaan usein paikallisjärjestelmäksi, toiminnalliseksi järjestelmäksi, tuotantolinjaksi, tuotantoryhmäksi, tuotantosoluksi ja joustavaksi järjestelmäksi. (Miettinen 1993, 31.) Silloin kun samanlaista työtä tekevät koneet ja laitteet ovat ryhmiteltyinä omiksi ryhmikseen tai osastoikseen on kyseessä toiminnallinen järjestelmä. Työ etenee työvai-

10 6 heiden mukaisessa järjestyksessä osastosta toiseen. Toiminnallisessa järjestelmässä ongelmana ovat monesti töiden ja materiaalien pitkät kuljetusmatkat. Myös valmistuksen koordinointi saattaa hankaloitua, koska valmistettava työ käy usean eri esimiehen vastuualueella. Sen sijaan varmuus voidaan lukea hyviin puoliin. (Miettinen 1993, 31.) Joustava valmistusjärjestelmä tarkoittaa tuotantoa, joka on pitkälle tai jopa täysin automatisoitu. Tällöin työntekijöille jää vain tarkistus- ja valvontatehtäviä kuin myös robottien ja automaattien ohjelmointi tehtäviä. Tunnusomainen piirre tälle järjestelmälle on se, että se kykenee pitämään keskeytymätöntä tuotantoa yllä huomattavan osan toiminta-ajastaan varsin vähäisellä miehistöllä tai jopa täysin ilman valvontaa. (Miettinen 1993, 35 36). Kun katkaisukone, joka on uusi investointi, on saatu yhdistettyä SCM-tuotantolinjaan, höylääjän ei tarvitse enää syöttää kappaleita höylään sivusta syöttöpöydän kautta. Tällöin höylääjän tarvitsee vain lähinnä valvoa, että hommat sujuvat jouhevasti. 3.3 Tuotannonohjausperiaatteita Miettisen mukaan tuotannonohjausperiaatteella tarkoitetaan sitä tapaa, jolla yrityksen tuotannonohjaus toteutetaan. Tärkeimpiä ohjaustapoja ovat mm. MRP, MRP II ja JIT. (Miettinen 1993, 49.) MRP ja MRP II Miettisen mukaan USA:sta lähtöisin oleva MRP tarkoittaa materiaalitarpeen laskemista tuoterakenteen avulla. Sen lähtöoletuksena on se, että valmistettavat tai koottavat tuotteet voidaan esittää tuoterakenteen avulla. Tuotteen hierarkkinen rakenne kuvataan tuoterakenteella. Osat tai raaka-aineet, jotka ostetaan yritykseen sijaitsevat alimmalla tasolla. (Miettinen 1993, 49.) MRP perustuu siihen, että mikäli valmistettavien tuotteiden kysyntä voidaan arvioida, niin tuoterakenteen avulla voidaan laskea osien tai raaka-aineiden kysyntä. Sen jäl-

11 7 keen tätä kysyntää verrataan varastoon ja suoritetaan mahdolliset materiaalitilaukset. (Miettinen 1993, 50.) Seuraava kehitysaskel oli tarve- ja kuormituslaskennan yhdistäminen. Tällöin myyntiennusteet ovat ohjauksen lähtökohtana. Materiaalien tarpeet karkealla tasolla määritellään myyntiennusteiden avulla. Tätä materiaaliohjaustapaa kutsutaan nimellä MRP II. (Miettinen 1993, 50.) MRP:n käyttö on yleisintä yksittäis- ja sarjatuotannossa. Sen huonona puolena on läpimenoaikojen ja varastojen kasvamisen takia se, että se ei sovellu solu- tai tuotantolinjatuotantoon. Tästä on seurauksena se, että tuotannon hallittavuus huononee. Hyvänä puolena on se, että kysynnän muutokset on mahdollista ottaa äkkiä huomioon. (Miettinen 1993, 50.) JIT Just In Time Miettisen mukaan lyhenne JIT tulee englanninkielen sanoista Just In Time. Se on japanilaisten kehittämä tuotannonohjaus periaate. Yksinkertaisuus on JIT:n mukaan tuotannon tehokkuuden avain. Sen perusideana on toimittaa vain tarvittavia tuotteita tai raaka-aineita juuri oikea määrä juuri oikeaan aikaan. (Miettinen 1993, 51.) Tuotannonohjauksen yleiset periaatteet pätevät myös JIT-tuotannossa. Yleisiä periaatteita ovat alhaiset valmistuskustannukset, tasainen valmistuksen kuormitus, tuotantoon ja varastoihin sitoutuneen pääoman minimoiminen, lyhyet läpimenoajat sekä laadukas asiakaspalvelu. Näiden lisäksi kaiken turhan poistaminen on JIT-tuotannon keskeinen tavoite. Turhalla tarkoitetaan lähinnä turhia varastoja, turhaa työtä ja keskeneräistä tuotantoa, joka ei ole työn alla. (Miettinen 1993, ) JIT-tuotannonohjauksessa varastoihin suhtaudutaan erittäin kriittisesti. Nollavarastojen saavuttaminen onkin JIT:n perimmäinen tavoite. Mm. pitkät läpimenoajat, puutteellinen suunnittelu, laatuvirheet, yhteistyön puute ja epävarmat toimittajat ovat esimerkkejä turhan varastoinnin syistä. (Miettinen 1993, 52.)

12 8 4 KAPEIKKOAJATTELU 4.1 Kapeikko Teknisen tiedotuksen mukaan kaikki ne seikat, jotka rajoittavat yrityksen menestymistä ovat kapeikkoja. Usein kapeikkoja ovat pullonkaulat tuotannon yhteydessä, mutta niitä voi sijaita myös tuotannon ulkopuolella. Tällöin kyseessä ovat mm. logistiset seikat, jotka hankaloittavat materiaalien saatavuutta. Tästä johtuen toimituksissa esiintyy epätäsmällisyyttä ja materiaali saattaa loppua kesken. (Tekninen tiedotus 1988.) Myös johtamis- ja ohjausperiaatteet voivat olla kapeikkoja. Tällöin mm. myyntipolitiikka saattaa edellyttää paljon pullonkaulaa kuormittavan tuotteen mukana pitämistä kokonaisvolyymin kustannuksella. Eränmuodostusperiaatteet voivat myös hankaloittaa yrityksen mahdollisuuksia eräkokojen pienentämiseen ja läpäisyaikojen lyhentämiseen. (Tekninen tiedotus 1988.) 4.2 Tavoite Teknisen tiedotuksen kapeikkoajattelun mukaan yrityksen tärkein tavoite on tuottaa mahdollisimman paljon voittoa sekä parantaa yrityksen kannattavuutta. Nettotulos, sijoitetun pääoman tuotto ja kassavirta ovat päämittarit, kun yrityksen menestymistä ja kannattavuutta mitataan. Kapeikkoajattelu on erilainen tapa johtaa tuotantoa. Sillä pyritään lyhentämään läpimenoaikoja, pienentämään varastoja ja käyttökustannuksia sekä parantamaan kokonaistuottavuutta. (Tekninen tiedotus 1988.) 4.3 Kapeikko-ohjaus Teknisen tiedotuksen mukaan pullonkaulat ja kapeikot ovat kapeikko-ohjauksen lähtökohtana. Valmistuksen kapeikkojen etsiminen onkin kapeikko-ohjauksen ensimmäinen vaihe. Pullonkaulojen avulla ohjataan koko tehtaan materiaalivirta, mikä yksinkertaistaa ohjausta ratkaisevasti. Materiaalia päästetään tuotantoon vain sen verran kuin tuotantoketjun heikoin lenkki vetää. Täten tavarat eivät ruuhkaudu valmistukseen. Näin läpimenoaikaa pystytään lyhentämään ja keskeneräinen tuotanto myös pienenee. (Tekninen tiedotus 1988.)

13 9 Perusedellytyksenä pullonkaulojen tehokkaalle käytölle on se, että niissä tarvittavat osat ja materiaalit saadaan ohjattua pullonkaulaan oikeaan aikaan. Tuotanto seisoo, jos jokin materiaaleista tai osista puuttuu. Tämä seisokki maksaa yritykselle yhtä paljon kuin se, että koko tehdas seisoisi vastaavan ajan. Tästä syystä pullonkaulojen kautta kulkevien materiaalien ohjaus on erityisasemassa muihin materiaaleihin nähden. (Tekninen tiedotus 1988.) Materiaalien saapuminen pullonkaulaan synkronoidaan pullonkaulan pohjalta tehdyn valmistusohjelman avulla. Tämä ohjelma määrää missä tahdissa pullonkaulaan tarvitaan materiaaleja. Se milloin raaka-aineet on laitettava liikkeelle, jotta ne ehtivät ajoissa pullonkaulaan pystytään laskemaan pullonkaulan valmistusohjelman perusteella. (Tekninen tiedotus 1988.) Mukaan pullonkaulan valmistusohjelman perusteella saadaan määrättyä myös pullonkaulan jälkeen tehtävien vaiheiden ajoitus. Tällä on merkitystä silloin, kun ajoitetaan enemmän kapasiteettia omaavien koneiden kautta kulkevia materiaaleja, jotka saadaan näin synkronoitua pullonkaulan tahtiin. (Tekninen tiedotus 1988.) Kapeikkoajattelua tarvitaan tässä työssä, koska SCM-tuotantolinjan helotuskone on linjan pullonkaula, joten ratkaisua käyttöasteen nostamiseksi voi etsiä myös kapeikkoajattelun puolelta.

14 10 5 LÄPIMENOAIKA Mellanderin mukaan se aika mikä kuluu yhden yksikön valmistukseen ensimmäisestä työvaiheesta viimeiseen, on läpimenoaika. Puhutaan myös tilaustoimituksen läpimenoajasta, mikä on se aika mikä kestää asiakkaan tilauksesta siihen, että asiakas saa tuotteen haltuunsa. (Mellander 1976.) Mellanderin mukaan läpimenoaika koostuu valmisteluajoista, käsittelyajoista ja odotusajoista. Aika jolloin työpaikka valmistellaan tietyn työvaiheen suorittamista varten tarkoittaa valmisteluaikaa. Taasen se aika, joka vaaditaan tavaroiden lastaukseen, kuljetukseen ja purkamiseen on käsittelyaikaa. Odotusajalla taasen tarkoitetaan tavaran odotusta. Tätä voidaan kutsua myös jonotusajaksi. On erittäin tärkeää, että odotusajat pidetään lyhyinä, silloin kun tavarat ovat kalliita. (Mellander 1976.) Läpimenoaika on yksi parhaista mittareista kuvaamaan yrityksen tehokkuutta. Yksi tuotannon suurista kannattavuutta parantavista tavoitteista on tuotannon läpimenoajan lyhentäminen. Tuotantoon sitoutuvan pääoman määrää saadaan täten vähennettyä läpimenoaikaa lyhentämällä. Myös tuotannon parempi ennustettavuus saavutetaan läpimenoaikaa lyhentämällä. Pystytään myös tuottamaan enemmän tuotteita samansuuruisilla tai pienemmillä resursseilla. Täten asiakkaita pystytään palvelemaan paremmin pienemmillä kustannuksilla. (Kookas 2007.) Läpimenoaikaa lyhentäessä prosessin kehittäminen on avainsana. Yhteistyön on sujuttava saumattomasti eri vaiheiden välillä ja pullonkaulat on poistettava tuotannosta. Tehokkuutta voidaan saavuttaa myös automaatiota lisäämällä. Myös tuotantotilojen layout tulee suunnitella tehokkaaksi. (Kookas 2007.) Läpimenoaikojen määrittäminen on tarpeen tässä työssä, koska eri karmien ja puitteiden keskimääräiset läpimenoajat ovat keskeisessä asemassa laskettaessa SCMhöylän maksimikapasiteettia.

15 11 6 NYKYTILANTEEN SELVITTÄMINEN 6.1 SCM tuotantolinjan esittely SCM on tuotantolinja, joka on valmistettu Italiassa. Se on kehitetty massiivipuun, lastulevyn, kuitulevyn ja vanerin työstämiseen. SCM -tuotantolinja on suunniteltu niin, että sillä voidaan ajaa ilman taukoja, sillä edellisen dimension kappalemäärän tullessa täyteen jokainen kone vaihtaa automaattisesti asetteen(myllykoski 2005, 12). Eskopuulla käytössä oleva linja on ikkunantyöstölinja SCM, jonka malli on SYSTEM 5. Sen valmistaja on italialainen yritys SCM S.p.A. Työstölinja koostuu neljästä asemasta: oikaisu-, tapitus-, poraus-jyrsintä- ja profilointiasemasta. (Luomala 2007). Linjastolla voidaan työstää kappaleita joiden mitat ovat seuraavat: Kappaleen pituus mm Kappaleen leveys mm Kappaleen korkeus mm Työstöprosessin kuvaus Työstöprosessi alkaa siitä, kun höylääjä syöttää työstettävän kappaleen automaattiselle syöttöpöydälle. Asemista ensin tulee oikaisuasema, joka on nelisivuhöyläkone. Tässä asemassa kappale höylätään määrämittaan. Tämän aseman syöttönopeus on 19 metriä minuutissa. Höyläkoneen jälkeen kuljetin siirtää kappaleen tapitusasemalle. Jos kyseessä on puite, tässä tapahtuu kappaleiden jaksotus eli kuljetin odottaa, että toinen kappale tulee höyläkoneelta ja vie kaksi kappaletta kerralla tapituskoneelle. Tapitusasema koostuu kaksipuolisesta tappikoneesta. Siinä on kaksi palkkia molemmilla puolilla, joista toinen on sirkkelinterä millä katkaistaan kappale oikean mittaiseksi, ja toinen ristijohteella liikkuva pystykara, millä tehdään kappaleeseen tulevat päätyliitokset. Jokaista päätyliitosta varten on oma teränsä. Jos kappaleeseen tulee törmäysura välikarmia varten, se tehdään tässä vaiheessa erillisellä koneella. Tapitusaseman syöttönopeus on 30 metriä minuutissa. (Luomala 2007).

16 12 Seuraavaksi kuljetin siirtää kappaleen poraus-jyrsintäaseman(helotuskone) eteen. Sen malli on FLEXIMAT ja se koostuu CNC-ohjatusta syöttöjärjestelmästä, joka syöttää kappaleet koneen läpi työstöyksiköiden editse. Työstöyksiköt sijaitsevat vasemmalla, oikealla ja yläpuolella. Tässä kappaleeseen tehdään siihen tulevat helotukset. Jos kyseessä on karmi, karminnostaja nostaa sen kyljelleen ennen kuin se siirtyy helotuskoneeseen. Helotuskoneessa puitteen lukkopuoleen porataan pintahelan kiinnitykseen tarkoitetuille ruuveille reiät 8 -millisellä poranterällä ja reikä ikkunanavaajalle 16 -millisellä sekä jyrsitään 5 -mm paksuisella kiekolla paikka lukolle. Puitteeseen tulevien lukkojen määrä riippuu puitteen pituudesta ja siitä miten suunnittelija on ikkunan suunnitellut. Puitteeseen tulee kahdesta neljään lukkoa. Kolme lukkoa on yleisin määrä. Myös ylä- ja alapuitteeseen tulee lukko, jos puite on vähintään 107,7 cm leveä. Jos kyseessä on tuuletusikkunan lukkopuoli, siihen jyrsitään paikka pitkäsalvalle sekä porataan tarvittavat reiät ikkunanavaajan kiinnittämistä varten. Jos ikkunaan tulee sälekaihdin, tässä asemassa porataan sitä varten reikä saranapuolen yläosaan. (Luomala 2007; Sumela 2007). Karmeille jyrsitään lukon vastaraudan paikat lukon puoleiseen karmiin. Tässäkin tapauksessa lukon vastaraudalle jyrsittävien kolojen määrä riippuu ikkunan korkeudesta ja siitä miten suunnittelija on ikkunan suunnitellut. Lukon vastaraudan paikat jyrsitään myös ylä- ja alakarmiin, jos ikkuna on vähintään 107,7 cm leveä. Jos kyseessä olevaan ikkunaan tulee välikarmeja(pysty- tai vaakaväli), niiden kiinnittämistä varten porataan reiät kiinnitysruuveille ylä-, ala- ja sivukarmeihin. Helotuskoneella porataan myös kiinnitysreiät ruuveille ylä-, ala- ja sivukarmeihin, millä valmis ikkuna asennetaan paikalleen lopulliseen kohteeseensa. (Luomala 2007; Sumela 2007). Helotuskoneen jälkeen tulee profilointiasema, joka sisältää ohjelmoitavan profilointihöylän. Se sisältää kaksi höylää, jotka sijaitsevat oikealla ja vasemmalla. Kummallakin puolella on yksi pystykara ja kaksi vaakakaraa. Tällä profilointihöylällä puitteet ja karmit höylätään niiden lopulliseen muotoon. Puitteeseen voidaan tehdä kahdenlai-

17 13 nen muotoilu, joko vakiomuotoilu tai keilaus. Näistä ensimmäinen on luonnollisesti paljon yleisempi. Nämä muotoilut tehdään tässä asemassa. Profilointihöylän syöttönopeus karmille on 16,5 metriä minuutissa ja puitteelle 14,5 metriä minuutissa. (Luomala 2007). Tämän jälkeen kun karmi on valmis, se käännetään vielä oikeinpäin karminkääntäjällä, jotta panostaja näkee onko karmissa laatuvirheitä. Kun kappale on siirtynyt liukuhihnaa pitkin panostajalle, se ripustetaan koukkuun maalaamoon siirtymistä varten. (Huhtakangas 2007). Puitteita valmistetaan myös vanhalla SCM-höylällä ja erillisellä helotuskoneella, koska vanhassa SCM-höylässä ei ole helotuskonetta. Kaikista kappaleista vanhalla SCM-höylällä tehdään noin 23,81 % Helotuskone pullonkaulana Eliyahu M. Goldrattin mukaan pullonkaulalla tarkoitetaan sitä tuotantopistettä, mihin on suurempi tai yhtä suuri kysyntä kuin tämän kyseisen tuotantopisteen kapasiteetti on(goldratt 145). Helotuskone ei pysty tekemään puitteita/karmeja siinä vauhdissa kuin niitä tulee tapituskoneelta. Tämä koskee vain niitä kappaleita, joita työstetään paljon helotuskoneella. Kappaleet, joita työstetään helotuskoneella eniten ovat puitteen lukkopuoli, välikarmit ja karmin lukkosivu. Näidenkin kappaleiden työstöajat ovat erisuuruisia. 6.2 SCM-seuranta Eskopuulla on ollut vuoden käytössä SCM höylän seuranta, missä on seurattu höylättävien kappaleiden määrää, höylän päälläoloaikaa, seisonta-aikaa sekä käyttöastetta. Näitä tilastoja tutkimalla selviää, että höylän käyttöaste on 78,9 %. Käyttöaste lasketaan jakamalla aika jolloin höylä on ollut hyötykäytössä koko työajalla ja siitä saatu osamäärä kerrotaan sadalla. (Sumela 2007). SCM höylä on Eskopuulla kahdessa vuorossa, eli aamuvuoro on klo 6-14 ja iltavuoro klo Höylä on ollut käynnissä keskimäärin 13 tuntia ja 18 minuuttia mah-

18 14 dollisesta 16 tunnista. Tästä ajasta 12 tuntia ja 38 minuuttia höylä on ollut höytykäytössä, eli höylässä on ollut puite tai karmi sisällä höylättävänä. Jäljelle jäävään reiluun kolmeen tuntiin kuuluvat huollot, teränvaihdot, puhdistukset sekä mahdolliset häiriöt. Seurannasta selviää myös, että höylällä on ajettu keskimäärin 2297 kappaletta päivässä. Tästä voi laskea, että koko työpäivän aikana höylästä menee läpi keskimäärin 2,39 kappaletta minuutissa. Sen sijaan silloin kun höylä on hyötykäytössä, siitä menee läpi keskimäärin 3,03 kappaletta minuutissa. Tästä voi päätellä, että nostamalla höylän hyötykäyttöä käyttöaste tulee paranemaan. Seuraava taulukko esittää ensimmäisessä rivillä uudelta SCM-höylältä valmistuneet kappaleet päivässä. Sen jälkeen on vanhalla SCM-höylällä päivässä valmistuneet kappaleet. Sitten tulee valmistuneet kappaleet yhteensä. Sen jälkeen on aika, minkä höylä on ollut hyötykäytössä päivän aikana. Sitten on seisonta-aika, mihin kuuluu seisonta-aika, kun höylä on käynnissä ja seisonta-aika, jolloin höylä ei ole käynnissä. Lopuksi on höylän käyttöaste. Taulukko 1. SCM seuranta. Seloste Keskiarvo Yksikkö Valmistuneet uudella SCM-höylällä 2297 kpl/pvä Valmistuneet vanhalla SCM-höylällä 718 kpl/pvä Valmistuneet yhteensä 3015 kpl/pvä Höylä hyötykäytössä 758 min/pvä Seisonta-aika 202 min/pvä Höylä käynnissä 40 min/pvä Höylä ei käynnissä 162 min/pvä Höylän käyttöaste 78,9 % Seisonta-ajan selvittäminen Seisonta-aikaa on se, kun höylä ei ole päällä tai höylä on päällä, mutta höylättäviä kappaleita ei ole höylän sisällä. Mahdollisesta 16 tunnista seisonta-aikaa on ollut 202 minuuttia. Tehokkaasta työajasta yhteensä 21,1 % on seisonta-aikaa.

19 15 Seisonta-aika pitää sisällään höylän huollot, teränvaihdot, mahdolliset häiriöt sekä työnvaihdot, koska aina kun työ vaihtuu, höylä joudutaan ajamaan tyhjäksi ennen kuin uuden työn voin aloittaa. Seisonta-aika pitää sisällään myös iltavuoron tauot, yhteensä 30 minuuttia. Illalla ei voida järjestää tuuraajaa höylääjälle taukojen ajaksi, kuten aamuvuorossa, koska koneistushallissa missä SCM-tuotantolinja sijaitsee, ainoastaan höylääjä ja panostaja ovat kahdessa vuorossa muiden ollessa päivävuorossa. (Sumela 2007).(ks. Kuvio 1) Teränvaihdot Höylälle suoritetaan teränvaihto profilointihöylään kaksi kertaa päivässä. Puitteille on omat terät ja karmeille omansa. Yhteen teränvaihtoon kuluu aikaa noin 20 minuuttia. Aamuvuorossa höylätään ainoastaan karmeja ja iltavuorossa puitteita. Näin tehdään, koska maalaamon koukkuihin mahtuu enemmän puitteita kuin karmeja, koska puitteet voidaan laittaa jokaiseen vapaana olevaan koukkuun, mutta karmeja laitetaan vain joka toiseen koukkuun. (Sumela 2007) Huollot Höyläämisessä joudutaan pitämään tauko kolmen aikaan iltapäivällä ja puhdistamaan höylä, ennen kuin siivooja tulee puoli neljän aikaan. Tähän kuluu aikaa noin 10 minuuttia. Myös illalla höylääjä puhdistaa enimpiä puupölyjä. Höylän perusteellinen puhdistaminen tehdään joka perjantai aina ennen kotiin lähtöä illalla. Tähän kuluu aikaan noin tunnin verran. Tällöin jokainen asema käydään läpi ja puhdistetaan puupölystä. Joka neljäs lauantai kaikki terät vaihdetaan uusiin ja karat puhdistetaan pihkasta ja muusta liasta pesemällä ne sitä varten olevalla pesukoneella ja rappaamalla. Neljän viikon väli terienvaihtoon on kokeilemalla havaittu oikeaksi. Tällöin terät eivät kerkeä mennä huonoksi eivätkä kustannukset karkaa käsistä. Tällä ei ole vaikutusta seisonta-aikaan, koska huolto tehdään työajan ulkopuolella. (Mäenpää 2007).

20 Työnvaihdot Eskopuulla höylätään SCM höylällä keskimäärin 8 työtä päivässä. Aina kun työ vaihtuu, joudutaan höylä ajamaan tyhjäksi ennen kuin uusi työ voidaan aloittaa. SCM höylällä on käytössä UNIX-käyttöjärjestelmä, ja käyttöliittymän ohjelmoinnista / ohjelmointivirheestä johtuen, uutta työtä ei voi aloittaa ennen kuin höylä on tyhjä. Tähän tuhlaantuu aikaa noin 5 minuuttia joka kerta. Päivässä menee aikaa hukkaan yhteensä noin 40 minuuttia. (Sumela 2007) Häiriöt Yleisimpiä häiriöitä ovat mm. kappaleiden jumittumiset helotuskoneen edessä olevan sivuttaissiirtäjän väliin ennen menoa helotuskoneeseen. Tällöin höylääjä käy vapauttamassa kappaleen ennen kuin höyläys voi jatkua. Tähän tuhlaantuu aikaa pari minuuttia. Kappale saattaa myös jäädä jumiin profilointihöylän suuaukkoon. Karmi saattaa myös kaatua, kun karminnostaja nostaa karmin pystyyn ennen helotuskonetta, tällöin höylääjä käy nostamassa karmin taas kyljelleen. Muita yleisiä häiriönaiheuttajia on puupöly, joka vaikeuttaa antureiden kappaleen tunnistamisia. Kappale voi jäädä myös tapituskoneen pidikkeisiin jumiin. Tällöin höylä joudutaan sammuttamaan, jotta kappale saadaan poistettua turvallisesti. Tähän kuluu aikaa noin kymmenen minuuttia. Vakavampia häiriöitä ovat mm. profilointihöylän laakereiden rikkoontumiset. Tällöin koko profilointihöylän sivu joudutaan purkamaan, jotta rikkoontunut laakeri voidaan vaihtaa. Tähän kuluu aikaa vähintään pari tuntia. (Mäenpää 2007).

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

FLEXBURN-uunit Kerasil Oy

FLEXBURN-uunit Kerasil Oy FLEXBURN-uunit Kerasil Oy FLEXBURN-uunit Lasin yhteensulatus Lasin taivutus ja muottiin pudotus (slumppaus) Koristelupoltot väreillä, kullalla ja siirtokuvilla 5-6 kertaa nopepampi Energiansäästö yli 50%

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 11.2.2009 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Markkinatilanne jatkuu vaikeana Vaneriteollisuuden markkinatilanne heikentyi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

TA-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus TENTTI 8.1.2009. Nimi KIRJOITA VASTAUKSES I S ELVÄS TI JA YMMÄRRETTÄVÄS TT ÄYTÄ.

TA-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus TENTTI 8.1.2009. Nimi KIRJOITA VASTAUKSES I S ELVÄS TI JA YMMÄRRETTÄVÄS TT ÄYTÄ. i TA-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus TENTTI 8.1.2009 Opintokirjan nro Nimi Tutkinto-ohjelma Tehtävä I 2 J /l Pisteet 5 6 Yhteensä KIRJOITA VASTAUKSES I S ELVÄS TI JA YMMÄRRETTÄVÄS TT ÄYTÄ TARVITTAES

Lisätiedot

Toimitusketjun riskienhallinta konsernissa

Toimitusketjun riskienhallinta konsernissa Oy Lappeenrannan teknillinen yliopisto..0 Toimitusketjun riskienhallinta konsernissa Tapani Toppi, Espoo www.marsh.fi Mistä mielenkiintoa toimitusketjun riskienhallintaan? Hyvät syyt työn tekemiseen Sopiva

Lisätiedot

Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen

Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2009 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä tammi maaliskuussa 2009 Haastava markkinaympäristö MacGREGORin vakaa suoritus jatkui Huoltoliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala RFID-tuotantosolun esittely Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa SEMINAARI 11.4.2012 Esityksen kulku: 1. Hanke esittely (resurssit, tavoitteet, yhteistyö)

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT sivu 1 / 10 3 pistettä 1. Kuinka monta pilkkua kuvan leppäkertuilla on yhteensä? (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21 Ratkaisu: Pilkkuja on 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 = 19. 2. Miltä kuvan pyöreä

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

Graafit ja verkot. Joukko solmuja ja joukko järjestämättömiä solmupareja. eli haaroja. Joukko solmuja ja joukko järjestettyjä solmupareja eli kaaria

Graafit ja verkot. Joukko solmuja ja joukko järjestämättömiä solmupareja. eli haaroja. Joukko solmuja ja joukko järjestettyjä solmupareja eli kaaria Graafit ja verkot Suuntamaton graafi: eli haaroja Joukko solmuja ja joukko järjestämättömiä solmupareja Suunnattu graafi: Joukko solmuja ja joukko järjestettyjä solmupareja eli kaaria Haaran päätesolmut:

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on yhteensopiva kaikkien NANO90-mallien kanssa. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä Lukot toimitetaan tehdasasetuksilla,

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Keinoja tuottavuuden parantamiseen: Investoinnit, Lean, työaikajärjestelyt

Keinoja tuottavuuden parantamiseen: Investoinnit, Lean, työaikajärjestelyt Keinoja tuottavuuden parantamiseen: Investoinnit, Lean, työaikajärjestelyt Timo Haverinen, aluetoimitsija, Metallityöväen Liitto ry Esa Näätänen, aluepäällikkö Teknologiateollisuus ry 2.3.2016 Investoinnit

Lisätiedot

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille HYLLYSTÖT TEHOKÄYTTÖÖN RFID-TEKNIIKALLA Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille Sähköiset hyllyjärjestelmät Kaikki SCHÄFERin varasto- ja hyllyjärjestelmät voidaan asentaa siirrettäville alustoille. Periaate

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!!

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!! 1 School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 01.02.2016 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 6/11 LIITE asiakirjaan komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö www.outokumpu.com Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet:

Lisätiedot

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 HANKKIJA OY Toimitusjohtaja Ensio Hytönen Hallinto Markkinointi Myynti Logistiikka Sisäinen tarkastus Agro

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

www.kastowin.com Sahaus. Varastointi. Ja enemmän.

www.kastowin.com Sahaus. Varastointi. Ja enemmän. Uusi KASTOwin Mestariteos sarjatuotantona www.astowin.com Sahaus. Varastointi. Ja enemmän. Enemmän uin ainutlaatuinen: Uusi KASTOwin. Kannattavan automaattisahausen asi täreintä teijää ovat: suuri leuuteho

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

Kenguru 2006 sivu 1 Cadet-ratkaisut

Kenguru 2006 sivu 1 Cadet-ratkaisut Kenguru 2006 sivu 1 3 pistettä 1. Kenguru astuu sisään sokkeloon. Se saa käydä vain kolmion muotoisissa huoneissa. Mistä se pääsee ulos? A) a B) b C) c D) d E) e 2. Kengurukilpailu on pidetty Euroopassa

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus

Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus Timo Sipiläinen Helsingin yliopiston taloustieteen laitos Hollola, 28.4.2014 www.helsinki.fi/yliopisto 2.5.2014 1 Sisältö Kasvulla tavoitellaan kannattavuutta (maataloudessa

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

KONE- JA METALLIALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU LIITE 3 1 (11) 29.11.2010 KONE- JA METALLIALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet n työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena on kouluttaa

Lisätiedot

eriste C K R vahvistimeen Kuva 1. Geigerilmaisimen periaate.

eriste C K R vahvistimeen Kuva 1. Geigerilmaisimen periaate. Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 5: RADOAKTVSUUSTYÖ Teoriaa Radioaktiivista säteilyä syntyy, kun radioaktiivisen aineen ytimen viritystila purkautuu

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

3. www-harjoitusten mallivastaukset 2016

3. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet 3. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 Tehtävä 1. Reaalitulo perunoina on 0 = 40 20*P, mistä seuraa 2 perunaa. Reaalitulo korkokenkinä on M = 40-0*P = 40 makkaraa.

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa.

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa. KERTAUS Lukujono KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. Ratkaisussa annetaan esimerkit mahdollisista säännöistä. a) Jatketaan lukujonoa: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Rekursiivinen sääntö on, että lukujonon ensimmäinen jäsen

Lisätiedot

Merkitse yhtä puuta kirjaimella x ja kirjoita yhtälöksi. Mikä tulee vastaukseksi? 3x + 2x = 5x + =

Merkitse yhtä puuta kirjaimella x ja kirjoita yhtälöksi. Mikä tulee vastaukseksi? 3x + 2x = 5x + = Mikä X? Esimerkki: Merkitse yhtä puuta kirjaimella ja kirjoita yhtälöksi. Mikä tulee vastaukseksi? 3 + 2 = 5 + = 5 + = 1. Merkitse yhtä päärynää kirjaimella ja kirjoita yhtälöksi? Mikä tulee vastaukseksi?

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Integrointi ja sovellukset

Integrointi ja sovellukset Integrointi ja sovellukset Tehtävät:. Muodosta ja laske yläsumma funktiolle fx) x 5 välillä [, 4], kun väli on jaettu neljään yhtä suureen osaan.. Määritä integraalin x + ) dx likiarvo laskemalla alasumma,

Lisätiedot

Uolevin reitti. Kuvaus. Syöte (stdin) Tuloste (stdout) Esimerkki 1. Esimerkki 2

Uolevin reitti. Kuvaus. Syöte (stdin) Tuloste (stdout) Esimerkki 1. Esimerkki 2 Uolevin reitti Kuvaus Uolevi on ruudukon vasemmassa ylänurkassa ja haluaisi päästä oikeaan alanurkkaan. Uolevi voi liikkua joka askeleella ruudun verran vasemmalle, oikealle, ylöspäin tai alaspäin. Lisäksi

Lisätiedot

Investointien suunnittelu ja rahoitus. Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka

Investointien suunnittelu ja rahoitus. Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka Tehdasprojekti (Kon-15.4197) Investointien suunnittelu ja rahoitus Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka Tehdasprojekti (Kon-15.4197) KURSSIN LUENNOT 11.09.2015 Johdanto (Kalevi Aaltonen) 18.09.2015

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKAN ALA MATEMATIIKAN PREPPAUSTEHTÄVIÄ Kesä 2015

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKAN ALA MATEMATIIKAN PREPPAUSTEHTÄVIÄ Kesä 2015 PREPPAUSTA 05.nb LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKAN ALA MATEMATIIKAN PREPPAUSTEHTÄVIÄ Kesä 05 MURTOLUVUT. Laske murtolukujen 3 ja 5 6 summa, tulo ja osamäärä. Summa 3 5 6 4 3 5 6 8 6 5 6 3 6 6. Laske

Lisätiedot

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352.

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352. Yleistä: Laskarit tiistaisin klo 14-16 luokassa U352. Kysyttävää laskareista yms. jussi.kangaspunta@tkk. tai huone U230. Aluksi hieman teoriaa: Kassavirran x = (x 0, x 1,..., x n ) nykyarvo P x (r), kun

Lisätiedot

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Käyttöohje Suomi 7FI160188-02 Handy Tube -liukurulla pitkä Handy Tube -liukurulla lyhyt Handy Tube -liukurulla leveä Tuotekuvaus Tuote Malli Tuotenumero Koko

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-3Q 28 Päivitetty raportointirakenne Raportointirakennetta on muutettu syyskuussa 28 julkistetun Graphic Papers-kaupan seurauksena Kauppaan kuuluvat yksiköt on raportoitu lopetetuissa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

LEAN. Enemmän arvoa vähemmällä. Mitä LEAN on? LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti

LEAN. Enemmän arvoa vähemmällä. Mitä LEAN on? LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti LEAN Mitä LEAN on? Enemmän arvoa vähemmällä LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti Keskittyy kyseenalaistamaan ja eliminoimaan kaikkea, joka ei tuo asiakkaalle lisäarvoa

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset 15.7. 14.11.2014 Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Avaintulokset 2500 2000 Ylös vaellus pituusluokittain: 1500 1000 500 0 35-45 cm 45-60 cm 60-70 cm >70 cm 120

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN KIRISTYSTÄ PARANTAMALLA. Arno Tuovinen

7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN KIRISTYSTÄ PARANTAMALLA. Arno Tuovinen 7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN KIRISTYSTÄ PARANTAMALLA Arno Tuovinen MDSATIHO Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Pubelin 9D-l400ll 7/1977 7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Malli Työpituus Kokonaispituus Standardi mm mm

Lisätiedot

100-vuotissäätiö RATKAISUT. Toisen asteen ammattillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen MATEMATIIKKAKILPAILU

100-vuotissäätiö RATKAISUT. Toisen asteen ammattillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen MATEMATIIKKAKILPAILU Tekniikan Opettajat TOP ry Teknologiateollisuuden Kustannusosakeyhtiö Opetushallitus 00-vuotissäätiö Otava RATKAISUT AMMATIKKA top 5..0 Toisen asteen ammattillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen

Lisätiedot

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT Kapasiteetti 20 000 kg:aan asti SILTANOSTURIT - Radan päällä kulkevat - Riippuvarakenteiset PUKKINOSTURIT I-PALKKISET KÄÄNTÖ- PUOMINOSTURIT NOSTOPUOMIT HUOLTO ERIKKILA Hyvässä

Lisätiedot

HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytään Kennelliiton hallituksessa 7.10.2004 Voimassa 1.8.2005 alkaen. Muutokset 8.12.2011 alkaen.

HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytään Kennelliiton hallituksessa 7.10.2004 Voimassa 1.8.2005 alkaen. Muutokset 8.12.2011 alkaen. HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 7.10.2004 Muutos hyväksytty 8.12.2011 HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytään Kennelliiton hallituksessa

Lisätiedot

Kenguru Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 6

Kenguru Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 6 Kenguru Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 6 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto.

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA

MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA 18.5.2016/M.Sihvola Veripalvelun tilaustoimitusketju plasma ulkomaille Rekrytointi Luovutus Testaus Valmistus Varastointi Jakelu Varastointi Jatkokäsittely

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014 UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 214 Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.214 Kannattavuuden parannusohjelman eteneminen näkyy vahvassa Q1 214 tuloksessa Q1 14 EBITDA oli 3 miljoonaa euroa (Q1 : 284 milj. euroa) Kannattavuuden

Lisätiedot

OMA 1m2 coffee shop.

OMA 1m2 coffee shop. OMA 1m 2 coffee shop. Oma 1m 2 coffee SHOP. Mitä sanoisit, jos voisit antaa liiketoiminnallesi nostetta tarjoamalla täydellisen valikoiman herkullisia erikoiskahveja? Tarvitset vain yhden 1m 2 tilaa ja

Lisätiedot

A ja B pelaavat sarjan pelejä. Sarjan voittaja on se, joka ensin voittaa n peliä.

A ja B pelaavat sarjan pelejä. Sarjan voittaja on se, joka ensin voittaa n peliä. Esimerkki otteluvoiton todennäköisyys A ja B pelaavat sarjan pelejä. Sarjan voittaja on se, joka ensin voittaa n peliä. Yksittäisessä pelissä A voittaa todennäköisyydellä p ja B todennäköisyydellä q =

Lisätiedot

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä Järjestelmä jota on helppo laajentaa ja modifioida BEST IQ on intensiivinen järjestelmä, jossa riittää potentiaalia pieniin, keskisuuriin ja suurin

Lisätiedot

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje Liukuovijärjestelmä PLK Asennusohje Liukuovijärjestelmä PLK on tarkoitettu sisäkäyttöön ja kevyiden liukuvien väliovien ripustukseen. Järjestelmän avulla voidaan korvata levystä tai puusta valmistetut

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle

A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Lassi Seppälä Johan Dahl Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Projektityön tavoite

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2010 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900-luvulla avasivat tien digitaaliseen

Lisätiedot

J. Virtamo Jonoteoria / Prioriteettijonot 1

J. Virtamo Jonoteoria / Prioriteettijonot 1 J. Virtamo 38.3143 Jonoteoria / Prioriteettijonot 1 Prioriteettijonot Tarkastellaan M/G/1-jonojärjestelmää, jossa asiakkaat on jaettu K:hon prioriteettiluokkaan, k = 1,..., K: - luokalla 1 on korkein prioriteetti

Lisätiedot

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta.

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta. LP-8 Spreader Paranna liukkaudentorjunnan tehokkuutta Blizzard LP-8 Tailgate -levittimellä, joka on takanäkyvyyden parantamiseksi malliltaan matalaprofiilinen ja jonka kapasiteetti on 225 litraa, jotta

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot