1. PETÄISENNISKAN KEHITYSKULKU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. PETÄISENNISKAN KEHITYSKULKU"

Transkriptio

1

2

3 2 1.PETÄISENNISKANKEHITYSKULKU Petäisenniska (liite 1, alue maanomistuksen mukaan jaoteltuna) on ollut teollisessa käytössä vuosikymmenienajan.organisoitunaalueellisenateollisuudenkeskittymänäseonollutvuodesta 1973lähtien,jolloinsielläaloittiKajaaninTeollisuuskyläOy.Sentoiminnanansiostamonetuudet yrityksetaloittivattuotantonsatällähiemanerilliselläteollisuusalueella.varistienrakentaminen kaupunkimetsänhalki1980luvullayhdistialueenläheisemminkaupunginkeskustaan.samalla vuosikymmenellätoteutunutliittymäsuoraanuuteenohitustiehenvt5paransialueenliikenteel listäsijaintiahuomattavasti.petäisenniskankehityslähespysähtyi1990luvulla,jollointyöpaikko jenmäärävähenisiellä.jokinyritysjoharkitsijasuunnittelimuuttoakaupunginmuillealueille liiketoimintansahiipumisentakia.yrityksetjakaupunkieivätinvestoineetalueelle,jokatuotti mielikuvanreunaalueesta,vaikkaseonfyysisestiaivankeskustantuntumassa.esimerkiksivuonna 1998Teollisuuskylätuottitappiota3,5milj.mk,kunsenomistamientilojenkäyttöasteolihuono. Osaalueestaolirakennuskiellossavanhentuneenasemakaavoituksenuusimistavarten.Kaavoituk seeneioltutyytyväisiä esimerkkinäolosuhteistaolivatpussikadut,joitaeivoinutajaaläpi. Liikenneväylätolivathuonokuntoisiajaympäristöolihoitamatonta.Välitönrautatieyhteysalueelle olilakannutjasenkiskotusonpurettu1990luvulla. Petäisenniskanteollisuusalueenkehittämiseentarkoitetun,lähesvuosikymmenenajankestäneen erityisprojektineräänäalkunavoidaanpitääkajaaninkaupunginvaltuuston350vuotisjuhlakokouk sessaan tekemääpäätöstänimetäpetäisenniskanteollisuusaluemaankäyttöjaraken nuslain( /132)15.luvun110. :nmukaiseksikehittämisalueeksi.tuopäätösolivaikutuk siltaansymbolinen,muttaseoliperustanamyöhemmillekonkreettisilletapahtumille.kehittämis alueeksinimeämineneituottanutulkopuolistarahoitustakohteelle. KajaaninTeollisuuskyläOymuuttuivuosienkuluessaKajaaninTeknologiapuistoOy:ksi,jokamuut tuiedelleenkajaaninteknologiakeskusoy:ksi.teknologiapuistokäsitteellätarkoitetaannykyisin Petäisenniskanaluetta.Tämäraporttikäsitteleevt5:nrajaamaaaluetta(n.113ha). Varsinaisena Petäisenniskan kehittämisprojektin käynnistystapahtumana voidaan pitää alueen yrittäjien keskinäistä kokousta , jossa yrittäjät totesivat alueella ilmenevät selkeät kehittämistarpeet.kehittämistyönaloituskokouksessa olivatmukanayrittäjienlisäksi kaupunginedustajat.kehittämisprojektinorganisoimiseksinimetynyrittäjienjakaupunginyhtei senohjausryhmänensimmäinenkokousoli projektiarkkitehtiannesiltavuorialoitti työnsä syksyllä Petäisenniskan kehittämistä pohdittiin mm. osallistujakoostumukseltaan laajassaseminaarissa kehittämisentavoitteeksijatunnuslauseeksionmuotoutunut tehdäpetäisenniskastahyväjahaluttuyritysalue. Kehittämisprojektinorganisaationaovatolleetohjausryhmä,kaupungingeodeettiTimoSoininenja projektiarkkitehtiannesiltavuori,jokaalueenuudelleenkaavoittajanaonollutprojektinkeskeisin suunnittelija. Ohjausryhmän toimintaa on jäntevöittänyt, kun sen puheenjohtajana on koko ryhmänolemassaolonajanollutsamahenkilö,raimopiirainen.ryhmänjäsentenmääräonmelko suuri,mikäonhyödyttänytsitoutumistaprojektiinjatiedonkulkuamolempiinsuuntiin.liitteessä2

4 3 onmainittujäseninätoimineethenkilötjaheidäntaustayhteisönsä.elinkeinoyhtiökajaanintekno logiakeskusoyjasentoimitusjohtajajarmojuntunenonprojektinajanollutaktiivisenatoimijana kehittämisprosessissa. Petäisenniskansuunnitteluunjakehittymiseenovatselkeästivaikuttaneetmuutamattärkeätperi aatteellisetpäätökset.ohjausryhmäpäättikokouksessaan ,ettäpetäisenniskaakehi tetäänyritysalueenaeikäsenmaankäyttöäsuunnitellaasumiseenlainkaan.kaavoituksessahyväk syttiinjaotettiinkäyttöönratkaisutmuuttaaalueidenkäyttötarkoitustateollisestatuotannosta myöspalvelujamyymälätoimintoihin.kaupunginvaltuuston tekemäpäätössiirtää Petäisenniskanteollisuusalueellakaupunginomistuksessaolevientonttienomistusoikeusalueella operaattorinatoimivankajaaninteknologiakeskusoy:nomistukseenonalueentulevaankinkehit tämiseenliittyväkannanotto. Petäisenniskankehittäminenontarkoittanutalueentäydennysrakentamista,osinkäyttötarkoituk senmuuttamistajaympäristönparantamista.tuloksistaovatnopeimminjaparhaitenolleetnäky vissäympäristöönliittyvätmuutokset.muitatavoitteitakehittämisessäovatolleetmm.teollisen alueentoiminnallisuudenparantaminen,yhdyskuntatekniikankäytönoptimointijaalueenyhtei söllisyydenlisääminen.tärkeäksikehitysaskeleeksionalueellakoettuliikenneverkonuudelleen suunnittelukaavoittamalla. Petäisenniskankehittämisprojektipäättyysyksyllä2009.Projektinkestoaika7 8vuottaonmelko pitkä,muttasekämaankäytönsuunnittelujatoteutusettäyrittäjienomatratkaisutvaativataikaa. Projektinloppuvuosina,taloudennoususuhdanteessaovatetenkinliikeelämäninvestoinnitlisään tyneetnopeastijamuuttaneetalueenkokonaiskuvaa. Kehittämisprojektinvaikuttavuuttaontutkittukvantitatiivisestija/taikvalitatiivisestijasenonnis tumistaarvioidaankolmellatekijällä: a) selvittämälläyritystenomienrakennusjalaiteinvestointienmäärä jälkeenja vertaamallaniitäkaupungininvestointikuluihin, b) vertaamallayritystentyöpaikkamääriävuosina2000ja2009sekä c) haastattelemallayrityksiäprojektinvaikuttavuudestayritysteninvestointeihin,sijoittumi seen,työpaikkakehitykseen,imagoontaimarkkinointiin. Alueelle projektin aikana sijoittuneilta uusilta yrityksiltä on lisäksi tiedusteltu niiden alueelle sijoittumiseenjohtaneitasyitäjaperusteita.konsulttinajayrityskyselyntoteuttajanatoiminut OptimisuunnitteluKykiittääkaikkiaalueenyrityksiäjayhteisöjä(114)niidenavoimestajayhteis työhaluisestakommunikoinnista,jopaliikesalaisuuksienluonteisistaasioista. TeknisenpalvelukeskuksentiedottamiskirjePetäisenniskanalueenyrittäjilleonliitteenä3.

5 2.KEHITTÄMISPROJEKTINPANOSTUKSET 2.1.Maankäytönsuunnittelujatoteutus 4 Petäisenniskanaluesisältyyvoimassaolevaankeskustanosayleiskaavaan2015.Asemakaavaon ollut vuosikymmenien ajan alueella, mutta se oli tehty vaiheittain ja suunnittelun kokonais näkemysolijäänytvähemmällehuomiolle.alueolijäänytkaupunkikuvaltaanjaympäristöltään taantuneen oloiseksi. Uudistavan kaavoituksen periaatteet ovat perustuneet ohjausryhmässä hyväksyttyihinyleissuunnitelmiin.kaupunginasemakaavaarkkitehtinatyöskenteleväannesilta vuorionlaatinutalueelleviisiasemakaavaa,jotkakaupunginvaltuustoonvahvistanut.kaavojen uudistamisella on selkeytetty katuverkkoa ja parannettu sen toimivuutta, luotu uusia yritys tonttejasekälisättypysäköinninmahdollisuuksia.kaavoituksellaonmonessatapauksessalaajen nettualueidenkäyttötarkoitustateollisestatuotannostamyöspalvelujamyymälätoimintoihin. Alueenpohjoisosaanonsyntynytvahvaerikoistavarankaupankeskittymä.Kaavoitustaontehty joustavastitarpeidenmukaisestijapalveluunonkuulunutmyöshankekaavojentekeminenkiin nostuneilleyrittäjille,jolloinhankeonollutkaavoituksenlähtökohtana.laadittujenkaavojenala on82,8ha,jossaonmukanamyösuudelleenkaavoittamistauusista,yllättäenilmaantuneista hankkeistajohtuenjatodellinenkaavaalaon73ha. ProjektiarkkitehtinaSiltavuorionlaatinutmyössuunnitelmanalueenviherrakentamisenparan tamisesta.maisemasuunnittelunjasenmukaisenviherrakentamisenkohteetkohensivathuomat tavastiepäviihtyisäksikoettuaaluettajamuuttivatsenyleisilmettä.viheralueetovatrantaaluei denjasiikapuronpuistonmuodostamakokonaisuus,jossayhdistyvätrakennettujaluonnontilai nenympäristö. Kaavoituksen mukana on alueella tehty 6 maankäyttösopimusta, 20 tonttijakoa, 18 tontin lohkomistoimitusta,2kiinteistöjenyhdistämistä,12yleisenalueenlohkomistoimitustasekä16 kaavojenulkopuolistatonttijakoa,6tonttienlohkomistoimitustaja5rasitetoimitusta.lohkomisen pohjaksiontehty9kauppakirjaaja5vaihtokirjaa.kaupunkionostanutmaatakaavoitettavaksi11 aluetta,yhteensä159654m 2 hintaan esimerkiksiratahallintokeskusjakapiteeliovat luopuneet maaomistuksistaan kokonaan. Kuten jo aikaisemmin on todettu, kaupunki on luo vuttanutosakepääomankorotusta(1,6milj. )vastaanmaatakajaaninteknologiakeskusoy:lle projektinaikana27tonttiaja20määräalaa.yhteensäkaupunkisijoittimaanostoihinalueella Lisäksiontehtyvuokrasopimuksenpurku,yhdistettykiinteistöjamyytytonttiKajaanin LämpöOy:lleym.Kaupunginkiinteistötoimituskustannuksetovatolleet Infrastruktuurinparantaminen RambollFinlandOy(ent.SCCViatekOy)onlaatinutPetäisenniskanalueelleliikenneverkkoluon noksensekäosankaavakohtaisistayleissuunnitelmatasoisistakatusuunnitelmista.muukunnallis tekniikansuunnittelujarakennuttaminenvihertyötmukaanlukienontoteutettukaupungintekni senpalvelukeskuksentoimesta.valaistuksenyleissuunnittelunontehnytsitooyjasentoteutus suunnittelunkainuunsähköverkkooy.sitooyonlaatinutmyössuunnitelman tonttivalaistuksen

6 5 kaupunkikuvallisetperiaatteet,joidenavullavoidaanohjatatonttienvalaistuskatuvalaistuksen kanssayhteensopivaksi.kolmealueopastustauluaonsuunnitellutjatoteuttanutalueellatoimiva ImagonOy. KunnallistekniikansuunnittelussamitoitettiinkokoojakaduiksiTimperintie,Nuaskatu,Takojankatu, Veistäjäntie,TietokatujaTaitokatu.SensijaanAhjokatujaTaitoraittiovattonttikatujasekäTek nologiaraittionpihakatu.kaikkirakennetutkadutonpäällystettyjaniidenvalaistusonuusittu. Katujenrakentamisentuloksenaovathuolitellutkatutilat.Liitteissä4ajabonesitettyPetäisen niskankehittämisprojektiinliittyvätyhdyskuntatekniikanrakennuskohteet Petäisenniskankaukolämpöverkostoonrakennettunykyiseenlaajuuteensa1990luvullajakehittä misprojektinaikanatehtiinenäämuutos,korjausjaliityntätöitä.sähköverkkoonpääosinollutjo vuosikymmenienajanmaakaapeleinajasentyötovatkaapeleidenjamuuntamoidenuusimista. Tietoliikenteenverkkoonuseimmillapääkaduillavalokuitua.Verkontyötovatolleetsisäistäkaa pelointia. Alueita,jotkaeivätolekenenkäänhoidossa,eienääjuuriole.Joskuspienethoitamattomatasiat aiheuttavatitseäänselkeästisuuremmankielteisenvaikutuksen.petäisenniskanalueeltatoimin tansalopettaneidenyrityksienopastekylttienpoistamiseenolisinimettävävastuuhenkilö.toisaal tavaltatie5:ltäpuuttuumarkkinoivaopastuspetäisenniskanyrityksistä.jotkinyrittäjättoivovat myöskatukohtaisiayritysopastetauluja,silläalueopastetauluteivätinformoiyrityksistä. 2.3.Rahoituspanostukset Kehittämisprojektinitsensäkustannukset koostuvathenkilöstökustannuksista,huoneis tomenoistasekätarvikejahallintokuluista. KajaaninkaupunkionsijoittanutPetäisenniskanmaanostoihin Kaupungintekemien maanjalostukseenliittyvientoimitustenkustannuksetolivat63626.kaupunginteknologiakes kukselleluovuttamientonttienjamääräalojenarvoon1,6milj.. Yhdyskuntatekniikanrakentamisenkustannuksetkäsittävätliikenneväylien,niidenpäällystämisen javalaistuksenrakentamisen,vesihuollonjapuistoalueidensekäväylientoteutuneetmenotvuo desta2001toukokuulle2009.niidensuuruuson kuluvanvuodenrahoitustaonvielä käyttämättä myöhemmintoteutuviinrakennustöihin. KajaaninLämpöOy:nkaukolämmönverkonmuutos,korjausjaliityntätöidenkustannuksetovat projektinaikanaolleet kainuunsähköverkkooy:nverkonjamuuntamoidenuusimistyöt ovatmaksaneet kajaaninpuhelinosuuskunnantietoliikenteenverkonrakennusjatäy dennystöidenarvioidutkustannuksetovat KiinteistöoperaattoriKajaaninTeknologiakeskusOyonrakennuttanutprojektinkestoaikanatoimi tiloja euronarvosta.kunotetaanhuomioonteknologiakeskuksensaamatinvestointi avustukset,ovatinvestoinnitnettoarvoltaankin4,5milj..

7 6 Yksityisetyrityksetovattehneetvuosina huomattaviainvestointejaalueella.Yritys kohtaisestilasketutrakentamiseninvestoinnitovatyhteensä22,6milj..luvuissaeivätolemuka nakäynnissäolevattaitänävuonnamyöhemminalkavatinvestoinnit,mm.suomisoffaoy:ntou kokuussaalkanutviimeinenn.5milj.euroninvestointipuuttuuyhteismäärästä. Petäisenniskanyritystoimintakäyttääpaljonresurssejakalustoon,ohjelmistoihin,irtaimistoonym. tutkittavanaajanjaksonaperäti8,8milj..taloudensuuristaluvuistamainittakoon,ettäalueella olevienkauppojenvaihtoomaisuusonarvioltayli5milj.. Tekesonmyöntänytvuosina rahoitustaPetäisenniskanyrityksille jatutki muslaitoksille vuoden2009rahoituksenhakuvaiheessaonedelleenalueenyrityksiäja tutkimuslaitoksiakoskeviahankkeita. KainuunTEkeskusonmyöntänytvuosina Petäisenniskanalueellatoimivilleyrityksille (26)erilaisiatukiayhteensä Tuetovatolleetinvestointi,kehittämis,energia,toimin taympäristö,työllisyysperusteisiainvestointijakuljetustukiaym.summastaoninvestointitukien osuus3,1milj.,työllisyysperusteisteninvestointitukienosuus0,4milj. sekäkehittämistukienja avustustenosuus1,45milj.. 3.TEKNOLOGIAPUISTONNYKYPÄIVÄ 3.1.Petäisenniskantoimintaympäristö Petäiseniskanaluellatoimiiyli100yritystä,joissaonnoin1500työpaikkaa.Petäisenniskantonteis tapääosaonrakennettujasielläolevissatoimitiloissaonhyväkäyttöaste.petäisenniskankehittä misprojektiononnistunutainakinem.mittareidenmukaanarvioituna. Petäisenniskanrakennuskantaonteollisuuskylientapaanepäyhtenäinenjasekalainenkoostumuk seltaan,tyypeiltään,ulkonäöltään,materiaaleiltaan,massoittelultaantaikunnoltaan.jälkeenpäin janopeastiasiantilalleeiolepaljontehtävissä.yhdyskuntarakenteetovathitaita. Alueenympäristöäonrakennettujaparannettusekäkaupungin,Teknologiakeskuksenettäyrittä jientoimenpiteillä.kohentumisenmyötäonmyösasenneympäristöönmuuttunut aluekehit tämisenmukanaonympäristönylläpitojahoitoyleisestitullutpysyväksitoimintatavaksi.tosin vieläkinmuutamillatonteillakasvaaharmittavastipajukoita.teollisillealueilletavallinenilmiö, varastointitilojenriittämättömyysjasiitäaiheutuvaulkovarastointi,onvähentynyt,ehkäparem manympäristövastuunmyötä.varastoinninrakennuksiaonmyöstehtylisää.huonoinympäristön tilaonentisten,jotoimintansalopettaneidenyritystentonteilla,joillayhteinenkoordinointiympä ristönsäosaltaeitoimi. Infrastruktuurinverkotovatkunnossa.Katujensuunnittelujarakentaminenuudelleenonollut merkittävämuutos.yhdyskuntarakenteidensanotaanikäänkuinselkeytyneen.niidenlinjauksiin ollaantyytyväisiäjaniidenulkoalkuajatoimivuuttapidetäänonnistuneina.takojankaduntoteutus erityisestionsaanutmyönteistäpalautetta.

8 7 Petäisenniskanvahvuuksinapidetäänsenhyvääimagoa,logistisiaolosuhteita,etäisyyttäkeskus tasta,pysäköinninhelppoutta,isojapihaalueita,matalaarakentamista(liikekerrosmaanpinnalla), työpaikkaväljyyttä,yritystenteknistätasoa,alueenmoitteetontayhdyskuntatekniikkaajasenhy väätoiminnallisuutta. Mielikuvatasollaalueenyleisilmeenjaulkoisenolemuksenarvioidaanmuuttuneentehdasmaisesta toiminnastaliikejapalveluyhteisöksi.aluemuistuttaaaikaisempaaparemmindynaamistajaedel leenkehittyvääpalvelujatyöpaikkakeskittymää.yritystentuotteissavaadittavaosaamisentaso onnoussut,edustaeneräiltäosinaivanalansahuippua.alueellaeiolepäätoimialaa,jokahallitsisi jamäärittelisikokosenimagon.ehkämoderniteknologiaonsenparasviestintätunnus. Muutamistateknologiapuistonyrityksistäonkehittynytalueensaeräänlaisiatunnusmerkkejäja lippulaivoja.parhaitenmenestyneetyrityksetovatkasvaneetniintuotantonsa esimerkiksiliike vaihtonsakaksinkertaistaen kuinfyysistenmittojensasuhteen.pääosayrityksistäonkuitenkin jatkanuttoimintaansavakiintuneenvolyyminsajapuitteidensamukaan.monetyrityksettoimivat alihankkijoinaalueenisoilleyrityksille.yritystenyhteinenetuonvarastoinnintilojenvuokraustoi silleen. Teknologiapuistonmyönteinenkehitysyritystensijaintipaikkanaonollutitseäänvahvistavailmiö. Monetyrityksetpitävätalueenkehittymisessäparhaanapiirteenäsitä,ettäalueelleontullutlukui siauusiayrityksiä,joidenkanssaneovatvoineetjollaintavallaverkottua.jollakinyritykselläontär keinyhteistyökumppaniläheisyydessä,samallaalueella.melkoinenosaasiakaskunnastasaattaa ollapetäisenniskanalueentyöntekijöitä.joillakintoimialoilla(rakentaminen,pesulapalvelut)on muodostunutpieniäyritysklustereita,joidenmukanaliikkeetkertovatmarkkinointikulujensanäin pienentyneen.liikejapalveluyrityksetpitävättärkeänäasiakasvirtojenyleistätulemistajasuun tautumista alueelle. Asiakas saattaa poiketa toiseenkin liikkeeseen yhdessä liikkeessä asioi dessaan.asiakkaankannaltatoimialankeskittyminenparantaasenpalvelujensaavutettavuutta. LiiketaipalveluyrityksenomistajasaattaanähdäläheskatkeamattomanliikennevirranTimperin tielläja päivittelee,mitenennenolihiljaista.uusiyrityshyödyttäämyösentisiä.yleisenäperi aatteenahanvoipitääsitä,ettämitäsuuremmatovatalueenliikennevirrat,sitäsuurempionsen potentiaalinentuottokyky.yritystenmielestämonenlainenliikkuminenalueellaonvilkastunutja kanssakäyminen monipuolistunut. Viereinen uusi kauppapuisto on osaltaan myötävaikuttanut kehitykseen.matkojenpituuteenvaikuttaakajaaninkaupallisenpainopisteensiirtyminenkeskus tastaitäänpäin. Petäisenniskanaluesijaitseekaupunginkeskustantuntumassahyvienliikennöintiyhteyksiensol mukohtana.yrittäjätpitävätmyönteisenäsitä,ettäheidänhenkilökuntansatyömatkatovataina kinkeskimäärinhyvinkohtuulliset.samaedullinentilanneonmyöskinasiakkaiden,tavaratoi mitustenjakaikkienmuidenkinasiointimatkojenjaasiakasyhteyksiensuhteen.uudenkaavoituk senmukanaalueensisäinenliikennöitävyysontullutsujuvaksi.alueelleensimmäisinä1960luvulla tulleetyrityksetihastelevatvaristienkauttamuodostunuttalyhyttäetäisyyttäkaupunginkes kustaan ja vt5ohitustien rakentumisen tuomaa välitöntä liikenneyhteyttä valtakunnan tiever kostoon.petäisenniskastaonvaivatontalähteäpohjoisen,eteläntaiidänsuuntienmaanteille.

9 8 Hyvienyhteyksienohellaesimerkiksipysäköintionhelpostijärjestettävissäsuhteellisenväljästira kennetullaalueella.alueenjoukkoliikenneonsupistunuttarpeenvähetessäjaonenääyhden aamuisinjailtaisinkulkevanlinjaautovuoronvarassa. Petäisenniskassakoetaan,ettäkaikenlainenturvallisuusonparantunut.Tunnesaattaajohtuavil kastuneestakanssakäymisestä,muttaerityisestiliikenteenuusistaratkaisuista.ilkivaltaaalueella eiolekoskaanlaajaltiollutkaan. Petäisenniskaninvestoinniteivätluonnollisestiolevainalueentoimijoidenkäytössä,vaanniilläon kaupunkirakenteiden tapaan merkitystä laajemmin. Alueen tuntumassa olevan kauppapuiston liikennöintikäyttääyhteyksiämonestasuunnasta.kehräämöntieerityisestionmyösvaltatie5:lle suuntautuvanläpikulkuliikenteenväylä.esimerkiksiprikaatinliikenteenlyhinkulkuyhteysvalta tielleonkehräämöntienkautta.petäisenniskassaonmyöspaljonkäytettyvenesatama,uusittuja viheralueitajavesistönrantaalueitataijuurirakennettutaitokadunpäässäolevarehjanhiihtä jienpysäköintialue.teollisuusaluettaympäröiväsiikapuronpuistoonyhteinentoisellapuolenole vienasuinalueidenkanssa.alueellataisentuntumassasijaitsevatkainuunvoimaoy:ntunneli voimalaitos,kajaaninlämpöoy:nvarajahuippukeskuksenatoimivalämpökeskusjanesteoil Oy:ntankkausasema. 3.2.KajaaninTeknologiakeskusOy:ntoiminta KaupunginpääosinomistamaKajaaninTeknologiakeskusonollutmukanakansallisessaosaamis keskusohjelmassajamultipolisverkostossamittaustekniikanosaamiskeskuksenanimellämeasu repoliskajaani.measurepolisohjelmantavoitteenaonmittaustekniikantutkimusjatuotekehi tystoiminnan kehittämisen, alan yritysten teknologiaosaamisen vahvistamisen ja yhteistyöver kostonkansallisenjakansainvälisenlaajentamisenkauttasynnyttääkainuuseenkansallisestimer kittäväjakansainvälisestitunnettumittaustekniikanosaamiskeskus(kainuunmaakuntaohjelma ). Tällähetkelläkehitysjakiinteistötoiminnatonorganisoituerilleenomiinyhtiöihinsä.Mittaustek niikkaanerikoistunut,kaupunginomistamateknologianjaliiketoiminnankehitysyhtiömeasurepo lisdevelopmentoyaloittitoimintansa yhtiöönkuuluvatmyösajoneuvotietojärjes telmienatjkehitysohjelma,yrittäjyydenvalmennuskeskusintotalontoiminnotsekäluovienalojen NatureCraftohjelmajaKajaaninkaupunkiseudunaluekeskusohjelma. ElinkeinoyhtiönäaiemmintoiminutKajaaninTeknologiakeskusOykeskittyyjatkossakiinteistöliike toimintaan,silläseomistaapetäisenniskassatoimitiloja27000m 2,joissatoimii57yritystä.Kajaa ninteknologiakeskusoyonalueensuurinyksityinenmaanomistaja(n.30ha)jasetoimiivastai suudessaomistamiensarakennustenjatonttienoperaattorina.yhtiövuokraa,rakennuttaataior ganisoimuutenkintoimitilojaniitähaluavilleyrityksille.yhtiönprimäärisenätavoitteenaeiolekiin teistöjenomistaminen,vaantoimintaedellytystenluominenyritystoiminnalle.yritysonmyynytlu nastussopimuksillatilojayrittäjilleniin,ettäsenomistamientilojenmääräonvähentynyt,vaikka kokoajanonrakennettuniitälisää.enimmilläänyhtiöonalueellaomistanuttiloja55000m 2.

10 9 Alueenyhteisettoiminnothyödyttävätyrityksiä.Teknologiakeskusmarkkinoialuetta,muttahyvin vaihtelevastierilaisillaliikealueillatoimivienyritystenkeskinäistämarkkinointiaeiolelaajaltikäyn nistynyt.alueenruokalapalvelutonjärjestettyteknologiakeskuksenorganisoimanajavuokriasekä laitehankintojasubventoiden.ruokalapalveleealueenyrityksiämyöstilauspalvelujenmuodossa. Teknologiakeskusvuokraakokoustiloja(Kehräämöntie7),kopiolaitteitajavideoneuvotteluvarus teita.omissa,vuokraamissaantiloissateknologiakeskusonjärjestänytvuokranantajanominaisuu dessakiinteistöhuollon,rakennusautomaationlisäpalvelutjajätehuollon.kajaaninteknologiakes kuksen tiloissa käytössä olevaa keskitettyä kiinteistöhuoltoa pidetään hyvänä ratkaisuna, kun yrittäjäsaattaanäinkeskittyäpääasiaansaeliomaanliiketoimintaansa.keskitetynhuollonpalve luitapidetäänvaivattomina,joustavinajanopeina.alueenvartiointionjärjestettykeskitetystija sinneonrakennettu6valvontakameraa.työssäkäyviävartenontarjollayksityinenpäiväkoti. Alueelleaikanaansijoittuneistamuutamistaasunnoistaonparikolmevieläasuinkäytössä. 4.PETÄISENNISKANKEHITTYMISENARVIOINTI 4.1.Työpaikkakehitys Petäisenniskanmuuttumistateollisuusalueestamyösmonipuoliseksitutkimusjatuotekehitys alueeksikuvaavatteollisuuden,kaupan,liikenteenjatutkimuslaitostentyöpaikkamääräterivuo sina: v.2000 v.2005 v.2009 ( ) teollisuus kaupanala liikenne,tietoliikenne tutkimus/kiinteistö/vuokraus muuttoimialat yhteensä Edelläolevienvertailuvuosien2000,2005ja2009työpaikkaluvuteivätoletäysinvertailukelpoisia, koskavuodet2000ja2005onkoottutilastokeskuksentiedoistajavuoden2009työpaikkamäärät onsaatuyrityskyselynyhteydessäkeväällä2009.toimialojenrajauksetsaattavatpoiketatoisis taan.yrityskyselyntuloksetovatluotettavia,muttahistoriallinentarkasteluonvainsuuntaaanta va.työpaikkakehityksenvertailuajankohtinakäytetyistävuosista2000,2005ja2009ensimmäinen javiimeinenovatmyösosinsuhdannetaantumanaikoja.työpaikkojenkokonaiskehitysonkuiten kinollutselkeästipositiivinen. Liitteessä5onesitettyPetäisenniskanteknologiapuistonyritykset Tuonaajankohtana olipetäisenniskassa1584työpaikkaajanejakautuivattoimialoittainseuraavallatavalla:

11 10 teollisuus491,tutkimuspalvelut191,rakentaminen151,tietoliikenne150,muuyhteiskun nallinentoiminta(itella,katsastusym.)149,kauppa147,liikenne129,kiinteistötoiminnot 57,autojenmyynti,huoltojakorjaus53,agentuuritoiminta30,tekninenhuolto12jamuut toimialat24. Toimialojenjaotteluontehty yhdyskuntarakenteenseurantajärjestelmän mukaisestimuutoksel la,että tietoliikenne,tietlii ja tutkimuspalvelut,tutpalv onerotettuomiksiryhmikseen. ToiminnallisestimerkittävääonollutPetäisenniskanmuuttuminenmonipuoliseksitutkimusja tuotekehitysalueeksi,mikähuomataanmyösalueentyöpaikkajakaumassa.samoinrakentamisen jakaupanalantyöpaikatovatlisääntyneet,kunkaavoitusalkoisalliapalvelujamyymälätoimin not. 4.2.Investoinnit KaupunginjasenosakkuusyhtiöideninvestoinnitPetäisenniskantoimitiloihinsekäyhdyskunta suunnitteluunjatekniikkaankehitysprojektinaikanaovat9,4milj..hyvätyhdyskuntarakenteet ovatolleettarpeellisenajavälttämättömänälähtökohtanamuilleinvestoinneille. Yritysteninvestoinnitonluonnollisestitehtyheidänomistatarpeistaanjakehitysnäkymistäänläh tien.yrityksetovatinvestoineetrakentamiseen22,6milj. jakalustoonym.laitteisiin8,8milj.. TekesjaKainuunTEkeskusovatavustaneetalueenyrityksiäjatutkimuslaitoksia21,1milj.eurolla. Projektinvaikuttavuuttavoidaanarvioidamonintavoinjatunnusluvuin.Projektillealunperinsovi tuttavoitteetonpääosinsaavutettu,jalaaditutsuunnitelmatonmoninosintoteutettu.uusiatyö paikkojaonsyntynytalueellasatoja,muttaosittainniidenperusteenasaattavatollamuuttekijät (markkinatilanne)kuinsuoritetutinvestoinnit.yritystentekesiltäjatekeskukseltasaamatavus tukseteivätluonnollisestiliitykaikiltaosinkehittämisprojektiin.kaupunginjayritysteninvestoin tiensuuruuksiensuhdeonselkeä,muttainvestoinnitkohdistuvatosinerilaisiinrakenteisiinjahyö dykkeisiin.yhteenvetonavoidaankuitenkintodeta,ettäkehittämisprojektisaiaikaanmelkoisen investointisykäyksenalueella,jasenmyönteinenvaikutusontaloudellisestimerkittävä. 4.3.Laadullinenkehitysarvio Loppuraportinsisältämäntutkimuksentavoitteenaoliselvittääluotettavastialueenkaikkienyritys tenmielipidekehittämisprojektista.tutkimusmenetelmäolihaastattelukysely,jossavälitönvuoro vaikutusestivirheellisettulkinnatjaantoimahdollisuudensyventääkyselyäyksityiskohtiin. Kyselynvaliditeettionhyvä,reliabiliteettiluotettavajavastausprosentti100.Kehittämisprojektin vaikuttavuuttaselvitettäessäonvaikeutenaolluterottaapetäisenniskanyleinen,huomattavake hittyminensiitä,mikäprojektinvaikutusonkehittymiseenollut.haastattelujenkohteinaoli114

12 11 yritystentaiyhteisöjenedustajaa. Yrityksistäsuurienemmistö,76,3%,pitiPetäisenniskankehittymistäjaprojektinvaikutustasii henerittäinmyönteisenätaimyönteisenä!kohtuullisensuuriolikuitenkinniidenmielipiteiden osuus(21,9%),joidensuhtautuminenprojektiinolineutraali,ts.projektinvaikutukseteivätkos ketaheidäntoimintaansamyönteisestieikäkielteisesti.monikategorianvastaajistanäkipetäisen niskanmyönteisenkehityksen,muttaeipitänytsitäprojektinansiona.kielteisestiprojektiinsuh tautuivainpariyritystä. Ohjausryhmäntoimintaapidettiinprojektinonnistumisenavainkysymyksenäjamoottorina.Yrittä jätpääsivätvälittömään,suoraanvuorovaikutukseenkaupunginkanssajaohjausryhmässäpääte tytasiatmyöstoteutuivatilmanodotettua,kunnalliselletoiminnalletyypillistäbyrokraattistavii vyttelyä.kaupunkiolisitoutunutinvestoimaanalueellevuosittaintietyn,huomattavansummanja asiathoituivatjoustavasti.kaupungintekninenjohtoolierittäinaktiivisestimukanahankkeessa.

13 12 Yrityksetolivatsaaneetinformaatiotakehitysprojektistasanomalehtienjayksittäistentiedotteiden kautta.tiedottaminenoliparastakaavoitukseenjakunnallistekniikanrakentamiseenliittyvienlaki sääteistentiedottamistenosalta.yleensätiedottamistapidettiinriittävänä. Yrittäjienmielestäyritystennäkyvyysonparantunutfyysistenolosuhteidenmuuttumisen,paran tuneentiedottamisenjakasvaneidenpotentiaalistenasiakasvirtojenmyötä. Uusienyrittäjienalueellesijoittumisenperusteitaolimoniajauseatniistäolivatyrityskohtaisia. Tärkeinyleisestitodettuperusteolitoimitilansijaintijasiihenliittyväthyvätliikennöintiyhteydet moneensuuntaanjakeskustaankin.työntekijöidenjaasiakkaidentyömatkatovatkohtuulliset. Vaivaton,ilmainenpysäköintionmarkkinointietu.Yrityskohtaisestiratkaisevatekijäolise,ettäyri tyksentoimintaansopivatonttitaitoimitilaolitarjolla.yhteistyökumppanienläheisyysolimyön teinentekijä.petäisenniskassaerittäinmerkittävätoimialaksikehittynyt tutkimuspalvelutjatuo tekehitys onerityisentyytyväinentoimialansahyvästäjatasokkaastakeskittymästäalueella.tuo verkostoitumismahdollisuusoliolluteräälleuudellealanyritykselletärkeinsijoittumisperuste.yli satatoimivaayritystämuodostavatjollekinyrityksellehuomattavanasiakaspotentiaalin.liikeelä mänkirjoonmyösmonipuolistunut.vierailijoidenjaasiakkaidenkäyntientakiapidettiinalueen ulkoisenasunselkeääkohentumistahyvinmyönteisenä. 4.4.Petäisenniskaanliittyvätutkimus Petäisenniskanalueellatoimivienlaitostentutkimuksellisenosaamisenpiirrettäkuvaavataluksi alueellatoimivatohjelmat MeasurepolisohjelmajaKajaaninkaupunkiseudunaluekeskusohjel ma.tutkimuksellistajakoulutuksellistaosaamistaedustavatoulunyliopistonmittalaitelabora torio,metso,elektrobit,epec,measurepolisdevelopment,vtt,sunit,basepoint,upmkymmene, ym.kajaaninteknologiapuistoonkinerottunutmuistateollisuuskylistäerikoistumallakorkeantek nologianosaamisalueeksi,jonkapainopistealueetovatmittaustekniikkajaajoneuvotietojärjestel mät.tutkimuslaitostenläsnäoloontuonutalueellelisäarvoajaherättänytyrityksissäkiinnostusta sijoittumiseensinne.myöskinkaupungissaolevienmuidenyliopistonlaitostenläsnäoloonkoettu jahuomattuyrityksissämyönteisesti. Infrastruktuurin kehittämisen ja teollisen toiminnallisuuden parantamisen tavoitteiden ohella Petäisenniskaonollutmelkeinpävaivihkaamyösteollisenalueeninfrastruktuurinkehittämisen tutkimusjaopintokohde.tärkeimmätpetäisenniskaanliittyvätjulkaisutjatutkimuksetovat: Huovila,Arto(2000),KajaaninPetäisenniskanaluesuunnitelma.Tampereenteknillinenkorkeakou lu,diplomityö,87s.tampere, TKK,VTT(2001),Brändiajattelujatuotteetkiinteistöliiketoiminnassa,KajaaninTeknologiapuisto, Siltavuori,Anne(2002),Petäisenniskanviherympäristönparantaminen.15s.Kajaani, Kurunmäki,Kimmo(2005),Partnershipsinurbanplanning.Tampereenteknillinenyliopisto,väitös kirja,jossaeräänätapauskohteenaonpetäisenniskanalue,284s.tampere,

14 13 Arkkitehtuurinosasto,yhdyskuntasuunnittelunlaboratorio(1997),Petäisenniskanmaisemankehit tämissuositukset.oulunyliopisto, LotvonenMarko,VilhunenAtte(2008),KajaaninPetäisenniskanteollisuusalueenkehityshankkeen arviointi.kajaaninammattikorkeakoulu,opinnäytetyö,67s.kajaani 5.PETÄISENNISKANMUUTTUMINENJATKUU Tulevaisuudennäkymätovatarvotekijä.Tulevatvisiotvaikuttavatkaikenkiinteänolevanjaomai suudenarvoon.petäisenniskanarvonouseemyöstulevaisuudessa.alueenkaavoitusmahdollistaa kehityksen,ympäristötvalmistuvat,rakentumineneteneeviimeistelylletasollejaliikenneyhteydet toimivat.tärkeintäonkuitenkin,ettäalueenliikejatoimintopaikkaominaisuudetovatedelleen muuttumassaparemmiksi.aluepysyyhaluttunaliiketoimintajatyöpaikkaympäristönä. Petäisenniskankehityseipäätykehittämisprojektinsamukana.Muutoskaavojatehdäänkokoajan erilaistentarpeidenmukaisesti.keväällä2009( )onnähtävillähyväksymistävarten Puukeskuksenkorttelinym.kaava,ns.Petäisenrannanalueenensimmäinenvaihe.Kehittämis prosessionnytsiirtynyttällealueelle.kaavanmukainenpajakadunrakentaminenmuuttaaliiken nöintiäjoustavammaksi.seuraavaalueellinenkaavoituksenkohdeonpetäisenrannantoinenvai he.petäisenrannassaonkininfrastruktuurinrakennustöitävieläpuolenkymmenenvuodenajan. HuomattavamuutostuleemyösolemaanuudenpääkatuyhteydenmuodostuminenKehräämön tieltänuaskadullevanhanteollisuusraiteenpaikalle.alueenkahdenpääkadunristeykseenraken netaankiertoliittymä.kehräämöntienperuskorjausalkaakuluvanavuonnaosuudellasiikapuro Tietokatu. Monillayrityksilläonvalmiitainvestointisuunnitelmia.Petäisenniskaonyrittäjänkannaltavarsin kohtuullinensijaintiriski.pidetäänhänsijaintiayleisestitärkeimpänätilojenarvoonvaikuttavana tekijänä.suomisoffaoyonaloittanutuuden3000neliönlaajennustyönjayhtiölläpyöriilähesjat kuvauusientyöntekijöidenkoulutusohjelma.uusiayrityksiäontulossaalueelle.hyvinmonetyri tyksetaikovatrakentaalisääainakinvarastotiloja.alueoperaattorikajaaninteknologiakeskustoi miijaoperoiomistamillaanrakennuksillajatonteilla.teknologiakeskuksentoimitilatovatkyen neetvastaamaankysynnänmuutoksiinjaparhaimmillaansamanrakennuksentaloudellisenkäyt töiänsisällemahtuulukuisiaerilaisiatoimintojenelinkaaria. PuistomainenPetäisenniskasäilyy.Viereisenvesistönympäristöarvojakäytetäänenemmänhyö dyksi.tällähetkellävesistömaisemaeiavaudujuurimillekääntontille,vaanjääpiiloon.siikapuron jarantojenpuistoalueidenvirkistyskäyttövarmaankinlisääntyy.petäisenniskanalueeltapuuttuvat lähespoikkeuksettatäysikasvuisetpuut,muttanekasvavatvuosienmyötä.viimeisethoitamatto matpusikotjavesakotkunnostetaan.petäisenniskaonviihtyisätyöpaikkaympäristö,jossaon myösvirkistymisenelementtejä.aluevastaaaikaisempaaparemminmääritteensä teknologia puisto sisältämiäodotuksiajaedellytyksiäympäristölle puistojenjaympäristönvehreysja vihreys,teknologiaapalvelevatuudehkotrakennukset,katujensinisetkalusteet,päällystetytväylät japinnoitetutrakenteet

15 14 Alueenelinvoimanjasentuotantoprosessienerihyödykkeidenkasvamisellaonmyöskääntöpuo lensa.petäisenniskanliikenteessärekkojenmääräonsuuri.jollakinpaikallavoiliikennemeluolla häiritsevää. Liikenneväylien parantaminen ja päällystäminen on myös nostanut ajonopeuksia. Alueen liikenteen liittyminen valtatie 5:een aiheuttaa paljon valitetut aamu ja iltaruuhkat. LiikenneonkasvanutmyösVaristiellä,jokaonpääyhteyskaupunginkeskustanjauudenkauppa puistonvälilläniin,ettävasemmallekääntyvilleollaanjoihinkinristeyksiinvaillaomaakääntymis kaistaansa. Petäisenniskanteknologiapuistonalueellaolevienmuutamienkäyttämättömientonttienviimeiset rakentamisenesteetonpoistettava.vastaavastijorakennettujentonttienrakentamistehokkuutta onvieläkäyttämättäjaohjenuoranaonkintehokkuudenlisääminentilaisuuksientullen.muuta millavanhojenjakäytöstäpoistuneidenrakenteidentonteillakannattaatehdäkiinteistöjalos tamistavaikkapurkamalla,jottanemuuttuisivataktiivisenkäytöntonteiksi,perusparannetuiksija valmiimmannäköisiksi.tuloksenasaattaaparhaimmillaanollaparempimielikuvakokoalueesta. Nythänonkuitenkinjosaatuaikaantilanne,jossataajamakuvanhyvätominaisuudetnousevat huonojenpiirteidenylitse. Petäisenniskan teknologiaalueen vaihtoehdoksi on nopeasti noussut entisen paperitehtaan alueellaripeästikehittymisensäaloittanutyrityspuisto,renforsinranta.kaupungissatoimivien kahdenhyvätasoisen,vaihtoehtoisenyritysalueenkilpailua,koordinointia,profiloimistajatyön jakoakäydäänilmeisestikokoajan.toimitilojensijoituskohteeksionotettumyösentisenlinnan lukionkiinteistö. Alueidenimagoonuseinparhaimmillaanmuutamanvuodenkuluttuarakentamisenpäättymi sestä,jonkajälkeenselaskeerakenteidenvanhetessateknisestijatoiminnallisesti.petäisennis kallaonollutomanlaisensakehityskulkunsa,senrakentumisenintensiteettionvaihdellut,senky kyävastatakysynnänmuutoksiinonainaajoittainparannettu,senlogistinenasemaonvahvistu nutjasaavutettavuusonparempikuinkoskaaneikäsenparastaimagoaolevielänähty.kehittä misprojektionollutkeskeinentekijäalueenelinkaarenuudennousunsyntymiselle.kehittämispro jektityyppinenalueenkokonaissuunnittelujakertatoteuttaminenosoittautuitoimivaksijakopioi miskelpoiseksimalliksimuillekin,ainakinteollisille,alueille.

16 Liite 1

17 PETÄISENNISKANKEHITTÄMISPROJEKTI LIITE2 OHJAUSRYHMÄNJÄSENINÄTOIMINEETHENKILÖT: RaimoPiirainen,phj Kajaaninkaupunki VeijoAlm, KoneistamoAlmOy SimoHeikkinen/JormaKarppanen KainuunKonejaLaakeriOy/KaikolaOy SeppoHuttu KalusteValiotOy JarmoJuntunen KajaaninTeknologiakeskusOy PenttiKarjalainen MILA JarmoKoskinen/JarmoKomulainen MattiNyyssönen/TimoKärkkäinen MetsoAutomation KuusakoskiOy PenttiLappalainen KaimareOy HeimoMankinen TeräsasennusMankinenOy ArtoOkkonen/JoukoHeikkinen JarmoRissanenvuoteen2005asti ImagonOy/JannpuuOy KainuunSähkösampoOy JoukoSuutari SunitOy TaaviTainijoki KainuunOSM PauliTuominen AtriaOy PenttiKujala/VoittoLeinonen/EeroSuutari,EskoKurkinen,VesaKaikkonen/Raili Myllylä,SanniVäisänenvuoteen2004asti,Kajaaninkaupunginluottamushenkilöitä, TimoSoininen,RistoHämäläinen,JuhaHeikkinen,PekkaOjalehto,JuhaUrpilainen, Kajaaninkaupungintyöntekijöitä, AnneSiltavuori,projektiarkkitehti,sihteeri,Kajaaninkaupunki

18 Liite 3

19 Liite 4a

20 Liite 4b

Kajaani. Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki

Kajaani. Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki Kajaani Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA KAJAANISTA LIIKENNEYHTEYDET ASUKKAAT JA PINTA-ALA MATKAILU KAINUUSSA ALUEELLA ASUVAT JA LIIKKUVAT PETÄISENNISKA KAUPUNKIKESKUSTA

Lisätiedot

SUORAAN TEHTAALTA. Tehtaan myymälä MYYMÄLÄ TÄYNNÄ! UPEITA SOHVIA & SÄNKYJÄ. Kevään juhliin! KEVÄÄN KAMPANJA HINTA! SOHVA JA SÄNKY MITTOJESI MUKAAN!

SUORAAN TEHTAALTA. Tehtaan myymälä MYYMÄLÄ TÄYNNÄ! UPEITA SOHVIA & SÄNKYJÄ. Kevään juhliin! KEVÄÄN KAMPANJA HINTA! SOHVA JA SÄNKY MITTOJESI MUKAAN! Tehtaan myymälä SUORAAN Myös rahoituksella! TEHTAALTA Kevään juhliin! MYYMÄLÄ TÄYNNÄ! UPEITA SOHVIA & SÄNKYJÄ Kulmasohvia Divaanisohvia Modulisohvia Vuodesohvia 3-istuttavia 2-istuttavia 1-istuttavia Jenkkisänkyjä

Lisätiedot

Tehtaan myymälä. Heti mukaan! Raj.erä! Useita eri värejä! RAHI ALKAEN. Myös rahoituksella! Kotimainen Levon -runkosänky. Kotimainen Awa -kulmadivaani

Tehtaan myymälä. Heti mukaan! Raj.erä! Useita eri värejä! RAHI ALKAEN. Myös rahoituksella! Kotimainen Levon -runkosänky. Kotimainen Awa -kulmadivaani Tehtaan myymälä Myös rahoituksella! Heti mukaan! Useita eri värejä! RAHI ALKAEN 5 5 Raj.erä! Koko: 80x200cm. Petauspatja myydään erikseen. Levon -runkosänky 159 Awa -kulmadivaani Alk. 860 Veistäjänkatu

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEHITTÄMISALUE TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN NEWSEC VALUATION OY 24.9.2015

KEHITTÄMISALUE TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN NEWSEC VALUATION OY 24.9.2015 KEHITTÄMISALUE TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN NEWSEC VALUATION OY 24.9.2015 TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET TUNNISTAA Milloin kehittämisaluemenettely on paikallaan? Minkälaisiin maankäytön muutos-

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Kainuun rajavartiosto Kokoonpano Esikunta 5 rajavartioasemaa

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Kajaanin Paikallisliikenne 31.5.2009 6.6.2010

Kajaanin Paikallisliikenne 31.5.2009 6.6.2010 Kajaanin Paikallisliikenne 1.5.20 6.6.20 MATKALPUT JA HNNAT: Taksamuutokset mahdollisia 1.1.20 KERTAMAKSU määräytyy matkan pituuden mukaan seuraavasti: Matkan pituus km 6 9 20 Aikuinen 2,90,20,50 4, 4,80

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011 MAISEMA-MALLI MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop Tampere 8.6.2011, taloussuunnittelija 044 794 3201 marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi Mikkelin

Lisätiedot

Kuinka haastavaa uusien työntekijöiden rekrytointi on ollut teidän organisaationne kohdalla viimeisen kahden vuoden aikana? /

Kuinka haastavaa uusien työntekijöiden rekrytointi on ollut teidän organisaationne kohdalla viimeisen kahden vuoden aikana? / Profiilittaiset erot arviointikysymyksissä Tarkasteltaessa aineistoa profiileittain jaoteltuna tilastollisesti merkittäviä eroja ryhmien välillä ei esiinny. Henkilöstömäärän mukaan jaoteltuna aineistosta

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2009 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: mrd 10 Suomen ja Venäjän välinen kauppa 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (01- Vienti

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2012 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 12 10 8 6 2 0 mrd. Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus Venäjän tulli 2003 200

Lisätiedot

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio Tahkon matkailustrategia Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio VK Aholansaari Joonas Kokkonen: Viimeiset kiusaukset Paavo Ruotsalainen Tahko on lähellä Helsinki Tahko 435

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2013. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2013. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 0 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 0 8 6 0 mrd. Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus 00 00 00 006 00 008 00 00 0 0 Tavaravienti

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin Risto Larmio Motiva Motiva Oy 100 % valtion omistama LIIKEVAIHTO milj. 9,25 Henkilöstö: 54 hlöä Asiantuntijapalveluita 7,96

Lisätiedot

KAJAANIN PAIKALLISLIIKENNE

KAJAANIN PAIKALLISLIIKENNE KAJAANN PAKALLSLKENNE Aikataulut.6.-0.6. MATKALPUT JA HNNAT: Taksamuutokset mahdollisia KERTAMAKSU määräytyy matkan pituuden mukaan seuraavasti: Matkan pituus km 6 9 Aikuinen,0,60,90,0 5, 6, Kertamaksu

Lisätiedot

TOURUJOEN UOMA KANKAALLA

TOURUJOEN UOMA KANKAALLA TOURUJOEN UOMA KANKAALLA Tourujoen kehittämissuunnitelma Kokonaissuunnitelma (hyväksyminen 12/14) Uomapäätös Kankaalla (05/14) Kehittämissuunnitelman tavoite luoda yksi tulevaisuuden kokonaisvisio Tourujoelle

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Tammikuu 2009. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Tammikuu 2009. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 mrd 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Tuonti:

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Lupajärjestelmän kehittäminen. EK:n yrityskyselyn tulokset

Lupajärjestelmän kehittäminen. EK:n yrityskyselyn tulokset Lupajärjestelmän kehittäminen EK:n yrityskyselyn tulokset Joka kolmannella kokemusta lupien hakemisesta tai niihin liittyvien ilmoitusten tekemisestä % osuus kaikista vastaajista % osuus vastaajista TOIMIALA

Lisätiedot

Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa alansa johtavia toimijoita palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja

Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa alansa johtavia toimijoita palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa alansa johtavia toimijoita palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja tiedon hyödyntämisessä kotona ja kansainvälisesti. Yhtiökokous

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 236 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 348 15.12.2014 12 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnin lainalle Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 20.3.2014 1(8) LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavamuutos koskee Tornion kaupungin 4. Suensaaren

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Ajankohtaista Salon yritysalueiden kehittämisestä

Ajankohtaista Salon yritysalueiden kehittämisestä Ajankohtaista Salon yritysalueiden kehittämisestä Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää Projektisuunnittelija Sarita Humppi Yritysalueiden kehittäminen Yhteistyön vahvistaminen

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Kehä I, Vallikallio STU1

Kehä I, Vallikallio STU1 Kehä I Vallikallio Kehä I, Vallikallio STU1 Tilaaja Rakennuttaja Pääurakoitsija Espoon kaupunki Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri YIT Rakennus Oy Infrapalvelut IMP (Maa-, vesi- ja pohjarakentaminen) IKR

Lisätiedot

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Isoille selkeää Mennään energiatehokkuuslain mukaan ja Virasto valvoo toki kannattaa tehdä muutakin

Lisätiedot

Älykkyyttä, mutta millä hinnalla. Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT

Älykkyyttä, mutta millä hinnalla. Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT Älykkyyttä, mutta millä hinnalla Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT Click Logistiikan to edit merkitys Master title yrityksille style Logistiikkakustannukset

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Rivitalotontit 3/2016

Rivitalotontit 3/2016 Rivitalotontit 3/2016 Pälkäneen kunnan rivitalotontit Pälkäneen kunnalla on myynnissä rivitalotontteja Onkkaalassa (Lomakodin alue ja Lastenlinnan alue), Aitoossa ja Luopioisissa. Tontit myydään varausten

Lisätiedot

Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari

Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari Luottamus ja asenne ratkaisevat Työelämä 2020 hanke Työturvallisuuskeskus TTK Risto Tanskanen Asiantuntija tuottavuus ja työyhteisön

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Navigoi urallasi Uraohjaus Deloittella

Navigoi urallasi Uraohjaus Deloittella Navigoi urallasi Uraohjaus Deloittella Sisältö Deloitte keitä me olemme? Oma ura Case Deloitte: career well-being Uraohjaus käytännössä Q&A 2 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies Deloitte Keitä

Lisätiedot

HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE

HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE 1 HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE Professori Lauri Ojala LIIKENTEEN KUMPPANUUSFOORUMI HYÖTYLIIKENTEEN JAKELULOGISTIIKAN KEHITTÄMINEN Turku, 5.11.2015 ARVIOITA LOGISTIIKASTA OSANA YRITYSTEN

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

RANTA-TAMPELLAN JA TAMPEREEN RANTAVÄYLÄN. rakentamisen ajan työllisyys ja rahavirrat

RANTA-TAMPELLAN JA TAMPEREEN RANTAVÄYLÄN. rakentamisen ajan työllisyys ja rahavirrat RANTA-TAMPELLAN JA TAMPEREEN RANTAVÄYLÄN rakentamisen ajan työllisyys ja rahavirrat Erikoistutkija Terttu Vainio RANTA-TAMPELLAN JA TAMPEREEN RANTAVÄYLÄN RAKENTAMINEN Tampereen rantaväylä 185 2 % - Tampere

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki, ELINKEINO-OHJELMA 25.1.2008 Näkökulma: Talous Ratkaiseva menestystekijä

Kuhmon kaupunki, ELINKEINO-OHJELMA 25.1.2008 Näkökulma: Talous Ratkaiseva menestystekijä K:\johto\STRATEGIA\strategia2012\VUODEN 2008 PÄIVITYKSET\ELINKEINO-OHJELMA.doc 1 Kuhmon kaupunki, ELINKEINO-OHJELMA 25.1.2008 Näkökulma: Talous Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha: 1. Yritystoiminnan suotuisa

Lisätiedot

TIETOA YRITYSTONTEISTA

TIETOA YRITYSTONTEISTA TIETOA YRITYSTONTEISTA KIURUVEDEN KAUPUNKI Elinkeinopalvelut PL 28, 74701 Kiuruvesi Yritysneuvoja Tuula Parkkonen-Suhonen p. 040 630 3748 www.kiuruvesi.fi > Elinkeinopalvelut 7.4.2016 Kiuruveden kaupungin

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Kannattaako kunnan panostaa tuulivoimaan? Kuntamarkkinat 10. 11.9.2014 Harri Orko, yksikönjohtaja

Kannattaako kunnan panostaa tuulivoimaan? Kuntamarkkinat 10. 11.9.2014 Harri Orko, yksikönjohtaja Kannattaako kunnan panostaa tuulivoimaan? Kuntamarkkinat 10. 11.9.2014 Harri Orko, yksikönjohtaja YIT tänään YIT on johtava eurooppalainen rakentamispalveluja tarjoava yritys. Toimimme 7 maassa yli 6 000

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

ITÄ SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVÄT 2014 MIKKELI 28. 29.10.2014

ITÄ SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVÄT 2014 MIKKELI 28. 29.10.2014 MIKKELI ITÄ SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVÄT 2014 MIKKELI 28. 29.10.2014 Jouni Riihelä, tekninen johtaja Sotaväen harjoituskenttä vuosina 1721-1809 Luonto näyttää valinneen Mikkelin kirkonkylän kaupungin

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 ASUKASKYSELY OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Vastaajan nimi: Osoite: Puhelinnumero / sähköpostiosoite: Olen kaava-alueen

Lisätiedot

Liikennesuunnittelu, referenssejä

Liikennesuunnittelu, referenssejä 1 (6) Liikennesuunnittelu, referenssejä Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava-alueen ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueen liikenneselvitykset, Mikkelin kaupunki, 2013 2014 Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus

Lisätiedot

Kohti teollisuuden älykästä palveluliiketoimintaa

Kohti teollisuuden älykästä palveluliiketoimintaa Kohti teollisuuden älykästä palveluliiketoimintaa Miia Martinsuo Tampereen teknillinen yliopisto, Teollisuustalouden laitos 1.9.2015 Puh. 040-8490895 e-mail miia.martinsuo@tut.fi Sisältö Alykäs teollinen

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus Kouvola 12.3.2013 Tilaisuuden ohjelma Klo 17.30-17.45 Tilaisuuden avaus ja työn taustojen esittely Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007 LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007 Suunnittelualue: Suunnittelualueet sijaitsevat Kihniön kunnassa Kirkonkylän taajaman keskustassa (kuva 1). Suunnittelualueeseen sisältyvät Kihniön

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2008. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2008. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2008 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 mrd 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

keino mittari tavoite vastuu ja seuranta Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha:

keino mittari tavoite vastuu ja seuranta Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha: 1 K:\johto\STRATEGIA\strategia2012\VUODEN 2007 PÄIVITYKSET\elinkeino-ohjelma2007.doc Kuhmon kaupunki, ELINKEINO-OHJELMA 16.10.2007 Näkökulma: Talous Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha: 1. Yritystoiminnan

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi 21.3.2016 Kehittämishankkeiden valintakriteerit 1.3.2016 alkaen ohjelmakaudella 2014 2020 Kehittämishankkeiden valintakriteereitä on muutettu, ja uusia valintakriteereitä sovelletaan 1.3.2016 alkaen vireille

Lisätiedot

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Minkälaista Suomea haluamme luoda? Juha Hetemäki 1 Rakennustuotannon arvo vuonna 2008 Talonrakentaminen

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Paavonen 1

23.2.2016 Matti Paavonen 1 1 Kasvu antaa pelivaraa talouden ongelmat on silti ratkaistava 23.2.2016, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 IV/2015: Palvelujen volyymi kasvoi 2,1 % Toimialojen tuotannon volyymin

Lisätiedot

Tampereen raitiotiehanke

Tampereen raitiotiehanke Tampereen raitiotiehanke Tulevaisuuden liikenne seminaari Joensuu 19.11.2015 ympäristöjohtaja Kaisu Anttonen Vaiheita Tampereen ratikkahankkeen historiassa raitiotiehanke 1914, haudattiin eka kerran v.

Lisätiedot

Päijät-Hämeen metsäbiotalous

Päijät-Hämeen metsäbiotalous en metsäbiotalous en metsäbiotalouden veturina on puutuoteteollisuus Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 39 %. Biotaloudessa merkittävä sektori on myös elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

KauKaan vaneritehdas

KauKaan vaneritehdas Kaukaan vaneritehdas 2 l UPM Helsinki, Riika, Düsseldorf Saimaan kanava (Venäjä, Eurooppa) Lappeenranta Helsinki Pietari Helsinki 230 km Kotkan ja Haminan satamat Pietari 230 km UPM l 3 Paras brownfield-paikka

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan maankäytön ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Maankäytön suunnittelu ja liikenneturvallisuus 2. Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa CxO Mentor Oy tutki hankesalkun hallintaa, projektitoimiston toimintaa ja kokonaisarkkitehtuurityötä maalis-huhtikuussa 2012

Lisätiedot

KUNTATASON APOLITYÖN KOKEMUKSIA. Yhteinen metropolimme yhteinen apolimme / Kulttuurikeskus Korjaamo

KUNTATASON APOLITYÖN KOKEMUKSIA. Yhteinen metropolimme yhteinen apolimme / Kulttuurikeskus Korjaamo KUNTATASON APOLITYÖN KOKEMUKSIA Katariina Haigh, kaupunginarkkitehti, arkkitehti SAFA Yhteinen metropolimme yhteinen apolimme / Kulttuurikeskus Korjaamo 10.12.2009 LOHJAN ARKKITEHTUURIPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

KAIKILLE SOPIVA TYÖ! 19.5.2015 Heikki Pitkänen 24.6.2015 1

KAIKILLE SOPIVA TYÖ! 19.5.2015 Heikki Pitkänen 24.6.2015 1 KAIKILLE SOPIVA TYÖ! 19.5.2015 Heikki Pitkänen 24.6.2015 1 Lasten Päivän Säätiö Linnanmäen huvipuisto avattiin 27.5.2015 Lasten Päivän Säätiö perustettiin 1956 Perustajina keskeiset lastensuojelujärjestöt

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Muutosten vaikutukset matkustajamääriin, palvelutasoon ja kustannuksiin. Kannattiko muutos? Joukkoliikennepäällikkö Minna Soininen, Oulun

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015 näköalojen kaupunki Pormestari Anna-Kaisa Ikosen esitys vuoden 2015 talousarvioksi Tampereen kaupunkistrategia 2025 27.10.2014 Tampere 2015 talousarvion lähtökohdat

Lisätiedot

30 PÄIVÄN KAUPUNKIKORTTI Hinta 43. mahdollisia. KERTAMAKSU määräytyy matkan pituuden mukaan seuraavasti: 30 PÄIVÄN NUORISOKORTTI Hinta 37

30 PÄIVÄN KAUPUNKIKORTTI Hinta 43. mahdollisia. KERTAMAKSU määräytyy matkan pituuden mukaan seuraavasti: 30 PÄIVÄN NUORISOKORTTI Hinta 37 MATKALPUT JA HNNAT: Taksamuutokset mahdollisia KERTAMAKSU määräytyy matkan pituuden mukaan seuraavasti: Matkan pituus km 9 Aikuinen,,0,0,0 5, 5,0 Kertamaksu Lapsi - v. 1,0 1,0 1,90,,0,90 Varusmiehet varusmieskortilla,.

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

57 Askola Mt 151 Monninkylä Tien päällystäminen toukokuu syyskuu Tuomas Vasama Kilpailutuksessa

57 Askola Mt 151 Monninkylä Tien päällystäminen toukokuu syyskuu Tuomas Vasama Kilpailutuksessa LIITE 1 HANKELUETTELO Numero kartalla Kunta Hankkeen nimi Toimenpide Alkaa Valmis ELY-keskuksen yhdyshenkilö Urakoitsijan yhdyshenkilö 57 Askola Mt 151 Monninkylä Tien päällystäminen toukokuu syyskuu Tuomas

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

Medivire Työterveyspalvelut Oy

Medivire Työterveyspalvelut Oy Medivire Työterveyspalvelut Oy Terveyttä ja hyvinvointia työhön n ja elämää Medivire Työterveyspalvelut Oy 43 paikkakunnalla yli 50 toimipistettä 3 600 asiakasorganisaatiota Yli 210 000 henkilöasiakasta

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Liikenneturvallisuus (LJ3) Liikennejärjestelmän käytettävyys (LJ2) LJ 3.3: kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta parannetaan taajamissa

Liikenneturvallisuus (LJ3) Liikennejärjestelmän käytettävyys (LJ2) LJ 3.3: kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta parannetaan taajamissa Liite 2 Ohjelman laadinnan kriteeristössä mainittujen tavoitteiden toteutuminen hankekohtaisesti LIIKENNEJÄRJESTELMÄTAVOITTEET RAKENNEMALLITAVOITTEET TOIMENPIDE Mt 12191 Littoisten kevyen liikenteen väylä,

Lisätiedot

Suomikäytävä 1.9.2015

Suomikäytävä 1.9.2015 Suomikäytävä 1.9.2015 Suomikäytävä Suomikäytävä on osa TEN-T ydinverkkoa ja sen muodostavat päärata Helsinki Kemi Tornio Rautatietä 810 km Neliraiteinen osuus 3 % Kaksiraiteinen osuus 30 % Yksiraiteinen

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot