1. PETÄISENNISKAN KEHITYSKULKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. PETÄISENNISKAN KEHITYSKULKU"

Transkriptio

1

2

3 2 1.PETÄISENNISKANKEHITYSKULKU Petäisenniska (liite 1, alue maanomistuksen mukaan jaoteltuna) on ollut teollisessa käytössä vuosikymmenienajan.organisoitunaalueellisenateollisuudenkeskittymänäseonollutvuodesta 1973lähtien,jolloinsielläaloittiKajaaninTeollisuuskyläOy.Sentoiminnanansiostamonetuudet yrityksetaloittivattuotantonsatällähiemanerilliselläteollisuusalueella.varistienrakentaminen kaupunkimetsänhalki1980luvullayhdistialueenläheisemminkaupunginkeskustaan.samalla vuosikymmenellätoteutunutliittymäsuoraanuuteenohitustiehenvt5paransialueenliikenteel listäsijaintiahuomattavasti.petäisenniskankehityslähespysähtyi1990luvulla,jollointyöpaikko jenmäärävähenisiellä.jokinyritysjoharkitsijasuunnittelimuuttoakaupunginmuillealueille liiketoimintansahiipumisentakia.yrityksetjakaupunkieivätinvestoineetalueelle,jokatuotti mielikuvanreunaalueesta,vaikkaseonfyysisestiaivankeskustantuntumassa.esimerkiksivuonna 1998Teollisuuskylätuottitappiota3,5milj.mk,kunsenomistamientilojenkäyttöasteolihuono. Osaalueestaolirakennuskiellossavanhentuneenasemakaavoituksenuusimistavarten.Kaavoituk seeneioltutyytyväisiä esimerkkinäolosuhteistaolivatpussikadut,joitaeivoinutajaaläpi. Liikenneväylätolivathuonokuntoisiajaympäristöolihoitamatonta.Välitönrautatieyhteysalueelle olilakannutjasenkiskotusonpurettu1990luvulla. Petäisenniskanteollisuusalueenkehittämiseentarkoitetun,lähesvuosikymmenenajankestäneen erityisprojektineräänäalkunavoidaanpitääkajaaninkaupunginvaltuuston350vuotisjuhlakokouk sessaan tekemääpäätöstänimetäpetäisenniskanteollisuusaluemaankäyttöjaraken nuslain( /132)15.luvun110. :nmukaiseksikehittämisalueeksi.tuopäätösolivaikutuk siltaansymbolinen,muttaseoliperustanamyöhemmillekonkreettisilletapahtumille.kehittämis alueeksinimeämineneituottanutulkopuolistarahoitustakohteelle. KajaaninTeollisuuskyläOymuuttuivuosienkuluessaKajaaninTeknologiapuistoOy:ksi,jokamuut tuiedelleenkajaaninteknologiakeskusoy:ksi.teknologiapuistokäsitteellätarkoitetaannykyisin Petäisenniskanaluetta.Tämäraporttikäsitteleevt5:nrajaamaaaluetta(n.113ha). Varsinaisena Petäisenniskan kehittämisprojektin käynnistystapahtumana voidaan pitää alueen yrittäjien keskinäistä kokousta , jossa yrittäjät totesivat alueella ilmenevät selkeät kehittämistarpeet.kehittämistyönaloituskokouksessa olivatmukanayrittäjienlisäksi kaupunginedustajat.kehittämisprojektinorganisoimiseksinimetynyrittäjienjakaupunginyhtei senohjausryhmänensimmäinenkokousoli projektiarkkitehtiannesiltavuorialoitti työnsä syksyllä Petäisenniskan kehittämistä pohdittiin mm. osallistujakoostumukseltaan laajassaseminaarissa kehittämisentavoitteeksijatunnuslauseeksionmuotoutunut tehdäpetäisenniskastahyväjahaluttuyritysalue. Kehittämisprojektinorganisaationaovatolleetohjausryhmä,kaupungingeodeettiTimoSoininenja projektiarkkitehtiannesiltavuori,jokaalueenuudelleenkaavoittajanaonollutprojektinkeskeisin suunnittelija. Ohjausryhmän toimintaa on jäntevöittänyt, kun sen puheenjohtajana on koko ryhmänolemassaolonajanollutsamahenkilö,raimopiirainen.ryhmänjäsentenmääräonmelko suuri,mikäonhyödyttänytsitoutumistaprojektiinjatiedonkulkuamolempiinsuuntiin.liitteessä2

4 3 onmainittujäseninätoimineethenkilötjaheidäntaustayhteisönsä.elinkeinoyhtiökajaanintekno logiakeskusoyjasentoimitusjohtajajarmojuntunenonprojektinajanollutaktiivisenatoimijana kehittämisprosessissa. Petäisenniskansuunnitteluunjakehittymiseenovatselkeästivaikuttaneetmuutamattärkeätperi aatteellisetpäätökset.ohjausryhmäpäättikokouksessaan ,ettäpetäisenniskaakehi tetäänyritysalueenaeikäsenmaankäyttöäsuunnitellaasumiseenlainkaan.kaavoituksessahyväk syttiinjaotettiinkäyttöönratkaisutmuuttaaalueidenkäyttötarkoitustateollisestatuotannosta myöspalvelujamyymälätoimintoihin.kaupunginvaltuuston tekemäpäätössiirtää Petäisenniskanteollisuusalueellakaupunginomistuksessaolevientonttienomistusoikeusalueella operaattorinatoimivankajaaninteknologiakeskusoy:nomistukseenonalueentulevaankinkehit tämiseenliittyväkannanotto. Petäisenniskankehittäminenontarkoittanutalueentäydennysrakentamista,osinkäyttötarkoituk senmuuttamistajaympäristönparantamista.tuloksistaovatnopeimminjaparhaitenolleetnäky vissäympäristöönliittyvätmuutokset.muitatavoitteitakehittämisessäovatolleetmm.teollisen alueentoiminnallisuudenparantaminen,yhdyskuntatekniikankäytönoptimointijaalueenyhtei söllisyydenlisääminen.tärkeäksikehitysaskeleeksionalueellakoettuliikenneverkonuudelleen suunnittelukaavoittamalla. Petäisenniskankehittämisprojektipäättyysyksyllä2009.Projektinkestoaika7 8vuottaonmelko pitkä,muttasekämaankäytönsuunnittelujatoteutusettäyrittäjienomatratkaisutvaativataikaa. Projektinloppuvuosina,taloudennoususuhdanteessaovatetenkinliikeelämäninvestoinnitlisään tyneetnopeastijamuuttaneetalueenkokonaiskuvaa. Kehittämisprojektinvaikuttavuuttaontutkittukvantitatiivisestija/taikvalitatiivisestijasenonnis tumistaarvioidaankolmellatekijällä: a) selvittämälläyritystenomienrakennusjalaiteinvestointienmäärä jälkeenja vertaamallaniitäkaupungininvestointikuluihin, b) vertaamallayritystentyöpaikkamääriävuosina2000ja2009sekä c) haastattelemallayrityksiäprojektinvaikuttavuudestayritysteninvestointeihin,sijoittumi seen,työpaikkakehitykseen,imagoontaimarkkinointiin. Alueelle projektin aikana sijoittuneilta uusilta yrityksiltä on lisäksi tiedusteltu niiden alueelle sijoittumiseenjohtaneitasyitäjaperusteita.konsulttinajayrityskyselyntoteuttajanatoiminut OptimisuunnitteluKykiittääkaikkiaalueenyrityksiäjayhteisöjä(114)niidenavoimestajayhteis työhaluisestakommunikoinnista,jopaliikesalaisuuksienluonteisistaasioista. TeknisenpalvelukeskuksentiedottamiskirjePetäisenniskanalueenyrittäjilleonliitteenä3.

5 2.KEHITTÄMISPROJEKTINPANOSTUKSET 2.1.Maankäytönsuunnittelujatoteutus 4 Petäisenniskanaluesisältyyvoimassaolevaankeskustanosayleiskaavaan2015.Asemakaavaon ollut vuosikymmenien ajan alueella, mutta se oli tehty vaiheittain ja suunnittelun kokonais näkemysolijäänytvähemmällehuomiolle.alueolijäänytkaupunkikuvaltaanjaympäristöltään taantuneen oloiseksi. Uudistavan kaavoituksen periaatteet ovat perustuneet ohjausryhmässä hyväksyttyihinyleissuunnitelmiin.kaupunginasemakaavaarkkitehtinatyöskenteleväannesilta vuorionlaatinutalueelleviisiasemakaavaa,jotkakaupunginvaltuustoonvahvistanut.kaavojen uudistamisella on selkeytetty katuverkkoa ja parannettu sen toimivuutta, luotu uusia yritys tonttejasekälisättypysäköinninmahdollisuuksia.kaavoituksellaonmonessatapauksessalaajen nettualueidenkäyttötarkoitustateollisestatuotannostamyöspalvelujamyymälätoimintoihin. Alueenpohjoisosaanonsyntynytvahvaerikoistavarankaupankeskittymä.Kaavoitustaontehty joustavastitarpeidenmukaisestijapalveluunonkuulunutmyöshankekaavojentekeminenkiin nostuneilleyrittäjille,jolloinhankeonollutkaavoituksenlähtökohtana.laadittujenkaavojenala on82,8ha,jossaonmukanamyösuudelleenkaavoittamistauusista,yllättäenilmaantuneista hankkeistajohtuenjatodellinenkaavaalaon73ha. ProjektiarkkitehtinaSiltavuorionlaatinutmyössuunnitelmanalueenviherrakentamisenparan tamisesta.maisemasuunnittelunjasenmukaisenviherrakentamisenkohteetkohensivathuomat tavastiepäviihtyisäksikoettuaaluettajamuuttivatsenyleisilmettä.viheralueetovatrantaaluei denjasiikapuronpuistonmuodostamakokonaisuus,jossayhdistyvätrakennettujaluonnontilai nenympäristö. Kaavoituksen mukana on alueella tehty 6 maankäyttösopimusta, 20 tonttijakoa, 18 tontin lohkomistoimitusta,2kiinteistöjenyhdistämistä,12yleisenalueenlohkomistoimitustasekä16 kaavojenulkopuolistatonttijakoa,6tonttienlohkomistoimitustaja5rasitetoimitusta.lohkomisen pohjaksiontehty9kauppakirjaaja5vaihtokirjaa.kaupunkionostanutmaatakaavoitettavaksi11 aluetta,yhteensä159654m 2 hintaan esimerkiksiratahallintokeskusjakapiteeliovat luopuneet maaomistuksistaan kokonaan. Kuten jo aikaisemmin on todettu, kaupunki on luo vuttanutosakepääomankorotusta(1,6milj. )vastaanmaatakajaaninteknologiakeskusoy:lle projektinaikana27tonttiaja20määräalaa.yhteensäkaupunkisijoittimaanostoihinalueella Lisäksiontehtyvuokrasopimuksenpurku,yhdistettykiinteistöjamyytytonttiKajaanin LämpöOy:lleym.Kaupunginkiinteistötoimituskustannuksetovatolleet Infrastruktuurinparantaminen RambollFinlandOy(ent.SCCViatekOy)onlaatinutPetäisenniskanalueelleliikenneverkkoluon noksensekäosankaavakohtaisistayleissuunnitelmatasoisistakatusuunnitelmista.muukunnallis tekniikansuunnittelujarakennuttaminenvihertyötmukaanlukienontoteutettukaupungintekni senpalvelukeskuksentoimesta.valaistuksenyleissuunnittelunontehnytsitooyjasentoteutus suunnittelunkainuunsähköverkkooy.sitooyonlaatinutmyössuunnitelman tonttivalaistuksen

6 5 kaupunkikuvallisetperiaatteet,joidenavullavoidaanohjatatonttienvalaistuskatuvalaistuksen kanssayhteensopivaksi.kolmealueopastustauluaonsuunnitellutjatoteuttanutalueellatoimiva ImagonOy. KunnallistekniikansuunnittelussamitoitettiinkokoojakaduiksiTimperintie,Nuaskatu,Takojankatu, Veistäjäntie,TietokatujaTaitokatu.SensijaanAhjokatujaTaitoraittiovattonttikatujasekäTek nologiaraittionpihakatu.kaikkirakennetutkadutonpäällystettyjaniidenvalaistusonuusittu. Katujenrakentamisentuloksenaovathuolitellutkatutilat.Liitteissä4ajabonesitettyPetäisen niskankehittämisprojektiinliittyvätyhdyskuntatekniikanrakennuskohteet Petäisenniskankaukolämpöverkostoonrakennettunykyiseenlaajuuteensa1990luvullajakehittä misprojektinaikanatehtiinenäämuutos,korjausjaliityntätöitä.sähköverkkoonpääosinollutjo vuosikymmenienajanmaakaapeleinajasentyötovatkaapeleidenjamuuntamoidenuusimista. Tietoliikenteenverkkoonuseimmillapääkaduillavalokuitua.Verkontyötovatolleetsisäistäkaa pelointia. Alueita,jotkaeivätolekenenkäänhoidossa,eienääjuuriole.Joskuspienethoitamattomatasiat aiheuttavatitseäänselkeästisuuremmankielteisenvaikutuksen.petäisenniskanalueeltatoimin tansalopettaneidenyrityksienopastekylttienpoistamiseenolisinimettävävastuuhenkilö.toisaal tavaltatie5:ltäpuuttuumarkkinoivaopastuspetäisenniskanyrityksistä.jotkinyrittäjättoivovat myöskatukohtaisiayritysopastetauluja,silläalueopastetauluteivätinformoiyrityksistä. 2.3.Rahoituspanostukset Kehittämisprojektinitsensäkustannukset koostuvathenkilöstökustannuksista,huoneis tomenoistasekätarvikejahallintokuluista. KajaaninkaupunkionsijoittanutPetäisenniskanmaanostoihin Kaupungintekemien maanjalostukseenliittyvientoimitustenkustannuksetolivat63626.kaupunginteknologiakes kukselleluovuttamientonttienjamääräalojenarvoon1,6milj.. Yhdyskuntatekniikanrakentamisenkustannuksetkäsittävätliikenneväylien,niidenpäällystämisen javalaistuksenrakentamisen,vesihuollonjapuistoalueidensekäväylientoteutuneetmenotvuo desta2001toukokuulle2009.niidensuuruuson kuluvanvuodenrahoitustaonvielä käyttämättä myöhemmintoteutuviinrakennustöihin. KajaaninLämpöOy:nkaukolämmönverkonmuutos,korjausjaliityntätöidenkustannuksetovat projektinaikanaolleet kainuunsähköverkkooy:nverkonjamuuntamoidenuusimistyöt ovatmaksaneet kajaaninpuhelinosuuskunnantietoliikenteenverkonrakennusjatäy dennystöidenarvioidutkustannuksetovat KiinteistöoperaattoriKajaaninTeknologiakeskusOyonrakennuttanutprojektinkestoaikanatoimi tiloja euronarvosta.kunotetaanhuomioonteknologiakeskuksensaamatinvestointi avustukset,ovatinvestoinnitnettoarvoltaankin4,5milj..

7 6 Yksityisetyrityksetovattehneetvuosina huomattaviainvestointejaalueella.Yritys kohtaisestilasketutrakentamiseninvestoinnitovatyhteensä22,6milj..luvuissaeivätolemuka nakäynnissäolevattaitänävuonnamyöhemminalkavatinvestoinnit,mm.suomisoffaoy:ntou kokuussaalkanutviimeinenn.5milj.euroninvestointipuuttuuyhteismäärästä. Petäisenniskanyritystoimintakäyttääpaljonresurssejakalustoon,ohjelmistoihin,irtaimistoonym. tutkittavanaajanjaksonaperäti8,8milj..taloudensuuristaluvuistamainittakoon,ettäalueella olevienkauppojenvaihtoomaisuusonarvioltayli5milj.. Tekesonmyöntänytvuosina rahoitustaPetäisenniskanyrityksille jatutki muslaitoksille vuoden2009rahoituksenhakuvaiheessaonedelleenalueenyrityksiäja tutkimuslaitoksiakoskeviahankkeita. KainuunTEkeskusonmyöntänytvuosina Petäisenniskanalueellatoimivilleyrityksille (26)erilaisiatukiayhteensä Tuetovatolleetinvestointi,kehittämis,energia,toimin taympäristö,työllisyysperusteisiainvestointijakuljetustukiaym.summastaoninvestointitukien osuus3,1milj.,työllisyysperusteisteninvestointitukienosuus0,4milj. sekäkehittämistukienja avustustenosuus1,45milj.. 3.TEKNOLOGIAPUISTONNYKYPÄIVÄ 3.1.Petäisenniskantoimintaympäristö Petäiseniskanaluellatoimiiyli100yritystä,joissaonnoin1500työpaikkaa.Petäisenniskantonteis tapääosaonrakennettujasielläolevissatoimitiloissaonhyväkäyttöaste.petäisenniskankehittä misprojektiononnistunutainakinem.mittareidenmukaanarvioituna. Petäisenniskanrakennuskantaonteollisuuskylientapaanepäyhtenäinenjasekalainenkoostumuk seltaan,tyypeiltään,ulkonäöltään,materiaaleiltaan,massoittelultaantaikunnoltaan.jälkeenpäin janopeastiasiantilalleeiolepaljontehtävissä.yhdyskuntarakenteetovathitaita. Alueenympäristöäonrakennettujaparannettusekäkaupungin,Teknologiakeskuksenettäyrittä jientoimenpiteillä.kohentumisenmyötäonmyösasenneympäristöönmuuttunut aluekehit tämisenmukanaonympäristönylläpitojahoitoyleisestitullutpysyväksitoimintatavaksi.tosin vieläkinmuutamillatonteillakasvaaharmittavastipajukoita.teollisillealueilletavallinenilmiö, varastointitilojenriittämättömyysjasiitäaiheutuvaulkovarastointi,onvähentynyt,ehkäparem manympäristövastuunmyötä.varastoinninrakennuksiaonmyöstehtylisää.huonoinympäristön tilaonentisten,jotoimintansalopettaneidenyritystentonteilla,joillayhteinenkoordinointiympä ristönsäosaltaeitoimi. Infrastruktuurinverkotovatkunnossa.Katujensuunnittelujarakentaminenuudelleenonollut merkittävämuutos.yhdyskuntarakenteidensanotaanikäänkuinselkeytyneen.niidenlinjauksiin ollaantyytyväisiäjaniidenulkoalkuajatoimivuuttapidetäänonnistuneina.takojankaduntoteutus erityisestionsaanutmyönteistäpalautetta.

8 7 Petäisenniskanvahvuuksinapidetäänsenhyvääimagoa,logistisiaolosuhteita,etäisyyttäkeskus tasta,pysäköinninhelppoutta,isojapihaalueita,matalaarakentamista(liikekerrosmaanpinnalla), työpaikkaväljyyttä,yritystenteknistätasoa,alueenmoitteetontayhdyskuntatekniikkaajasenhy väätoiminnallisuutta. Mielikuvatasollaalueenyleisilmeenjaulkoisenolemuksenarvioidaanmuuttuneentehdasmaisesta toiminnastaliikejapalveluyhteisöksi.aluemuistuttaaaikaisempaaparemmindynaamistajaedel leenkehittyvääpalvelujatyöpaikkakeskittymää.yritystentuotteissavaadittavaosaamisentaso onnoussut,edustaeneräiltäosinaivanalansahuippua.alueellaeiolepäätoimialaa,jokahallitsisi jamäärittelisikokosenimagon.ehkämoderniteknologiaonsenparasviestintätunnus. Muutamistateknologiapuistonyrityksistäonkehittynytalueensaeräänlaisiatunnusmerkkejäja lippulaivoja.parhaitenmenestyneetyrityksetovatkasvaneetniintuotantonsa esimerkiksiliike vaihtonsakaksinkertaistaen kuinfyysistenmittojensasuhteen.pääosayrityksistäonkuitenkin jatkanuttoimintaansavakiintuneenvolyyminsajapuitteidensamukaan.monetyrityksettoimivat alihankkijoinaalueenisoilleyrityksille.yritystenyhteinenetuonvarastoinnintilojenvuokraustoi silleen. Teknologiapuistonmyönteinenkehitysyritystensijaintipaikkanaonollutitseäänvahvistavailmiö. Monetyrityksetpitävätalueenkehittymisessäparhaanapiirteenäsitä,ettäalueelleontullutlukui siauusiayrityksiä,joidenkanssaneovatvoineetjollaintavallaverkottua.jollakinyritykselläontär keinyhteistyökumppaniläheisyydessä,samallaalueella.melkoinenosaasiakaskunnastasaattaa ollapetäisenniskanalueentyöntekijöitä.joillakintoimialoilla(rakentaminen,pesulapalvelut)on muodostunutpieniäyritysklustereita,joidenmukanaliikkeetkertovatmarkkinointikulujensanäin pienentyneen.liikejapalveluyrityksetpitävättärkeänäasiakasvirtojenyleistätulemistajasuun tautumista alueelle. Asiakas saattaa poiketa toiseenkin liikkeeseen yhdessä liikkeessä asioi dessaan.asiakkaankannaltatoimialankeskittyminenparantaasenpalvelujensaavutettavuutta. LiiketaipalveluyrityksenomistajasaattaanähdäläheskatkeamattomanliikennevirranTimperin tielläja päivittelee,mitenennenolihiljaista.uusiyrityshyödyttäämyösentisiä.yleisenäperi aatteenahanvoipitääsitä,ettämitäsuuremmatovatalueenliikennevirrat,sitäsuurempionsen potentiaalinentuottokyky.yritystenmielestämonenlainenliikkuminenalueellaonvilkastunutja kanssakäyminen monipuolistunut. Viereinen uusi kauppapuisto on osaltaan myötävaikuttanut kehitykseen.matkojenpituuteenvaikuttaakajaaninkaupallisenpainopisteensiirtyminenkeskus tastaitäänpäin. Petäisenniskanaluesijaitseekaupunginkeskustantuntumassahyvienliikennöintiyhteyksiensol mukohtana.yrittäjätpitävätmyönteisenäsitä,ettäheidänhenkilökuntansatyömatkatovataina kinkeskimäärinhyvinkohtuulliset.samaedullinentilanneonmyöskinasiakkaiden,tavaratoi mitustenjakaikkienmuidenkinasiointimatkojenjaasiakasyhteyksiensuhteen.uudenkaavoituk senmukanaalueensisäinenliikennöitävyysontullutsujuvaksi.alueelleensimmäisinä1960luvulla tulleetyrityksetihastelevatvaristienkauttamuodostunuttalyhyttäetäisyyttäkaupunginkes kustaan ja vt5ohitustien rakentumisen tuomaa välitöntä liikenneyhteyttä valtakunnan tiever kostoon.petäisenniskastaonvaivatontalähteäpohjoisen,eteläntaiidänsuuntienmaanteille.

9 8 Hyvienyhteyksienohellaesimerkiksipysäköintionhelpostijärjestettävissäsuhteellisenväljästira kennetullaalueella.alueenjoukkoliikenneonsupistunuttarpeenvähetessäjaonenääyhden aamuisinjailtaisinkulkevanlinjaautovuoronvarassa. Petäisenniskassakoetaan,ettäkaikenlainenturvallisuusonparantunut.Tunnesaattaajohtuavil kastuneestakanssakäymisestä,muttaerityisestiliikenteenuusistaratkaisuista.ilkivaltaaalueella eiolekoskaanlaajaltiollutkaan. Petäisenniskaninvestoinniteivätluonnollisestiolevainalueentoimijoidenkäytössä,vaanniilläon kaupunkirakenteiden tapaan merkitystä laajemmin. Alueen tuntumassa olevan kauppapuiston liikennöintikäyttääyhteyksiämonestasuunnasta.kehräämöntieerityisestionmyösvaltatie5:lle suuntautuvanläpikulkuliikenteenväylä.esimerkiksiprikaatinliikenteenlyhinkulkuyhteysvalta tielleonkehräämöntienkautta.petäisenniskassaonmyöspaljonkäytettyvenesatama,uusittuja viheralueitajavesistönrantaalueitataijuurirakennettutaitokadunpäässäolevarehjanhiihtä jienpysäköintialue.teollisuusaluettaympäröiväsiikapuronpuistoonyhteinentoisellapuolenole vienasuinalueidenkanssa.alueellataisentuntumassasijaitsevatkainuunvoimaoy:ntunneli voimalaitos,kajaaninlämpöoy:nvarajahuippukeskuksenatoimivalämpökeskusjanesteoil Oy:ntankkausasema. 3.2.KajaaninTeknologiakeskusOy:ntoiminta KaupunginpääosinomistamaKajaaninTeknologiakeskusonollutmukanakansallisessaosaamis keskusohjelmassajamultipolisverkostossamittaustekniikanosaamiskeskuksenanimellämeasu repoliskajaani.measurepolisohjelmantavoitteenaonmittaustekniikantutkimusjatuotekehi tystoiminnan kehittämisen, alan yritysten teknologiaosaamisen vahvistamisen ja yhteistyöver kostonkansallisenjakansainvälisenlaajentamisenkauttasynnyttääkainuuseenkansallisestimer kittäväjakansainvälisestitunnettumittaustekniikanosaamiskeskus(kainuunmaakuntaohjelma ). Tällähetkelläkehitysjakiinteistötoiminnatonorganisoituerilleenomiinyhtiöihinsä.Mittaustek niikkaanerikoistunut,kaupunginomistamateknologianjaliiketoiminnankehitysyhtiömeasurepo lisdevelopmentoyaloittitoimintansa yhtiöönkuuluvatmyösajoneuvotietojärjes telmienatjkehitysohjelma,yrittäjyydenvalmennuskeskusintotalontoiminnotsekäluovienalojen NatureCraftohjelmajaKajaaninkaupunkiseudunaluekeskusohjelma. ElinkeinoyhtiönäaiemmintoiminutKajaaninTeknologiakeskusOykeskittyyjatkossakiinteistöliike toimintaan,silläseomistaapetäisenniskassatoimitiloja27000m 2,joissatoimii57yritystä.Kajaa ninteknologiakeskusoyonalueensuurinyksityinenmaanomistaja(n.30ha)jasetoimiivastai suudessaomistamiensarakennustenjatonttienoperaattorina.yhtiövuokraa,rakennuttaataior ganisoimuutenkintoimitilojaniitähaluavilleyrityksille.yhtiönprimäärisenätavoitteenaeiolekiin teistöjenomistaminen,vaantoimintaedellytystenluominenyritystoiminnalle.yritysonmyynytlu nastussopimuksillatilojayrittäjilleniin,ettäsenomistamientilojenmääräonvähentynyt,vaikka kokoajanonrakennettuniitälisää.enimmilläänyhtiöonalueellaomistanuttiloja55000m 2.

10 9 Alueenyhteisettoiminnothyödyttävätyrityksiä.Teknologiakeskusmarkkinoialuetta,muttahyvin vaihtelevastierilaisillaliikealueillatoimivienyritystenkeskinäistämarkkinointiaeiolelaajaltikäyn nistynyt.alueenruokalapalvelutonjärjestettyteknologiakeskuksenorganisoimanajavuokriasekä laitehankintojasubventoiden.ruokalapalveleealueenyrityksiämyöstilauspalvelujenmuodossa. Teknologiakeskusvuokraakokoustiloja(Kehräämöntie7),kopiolaitteitajavideoneuvotteluvarus teita.omissa,vuokraamissaantiloissateknologiakeskusonjärjestänytvuokranantajanominaisuu dessakiinteistöhuollon,rakennusautomaationlisäpalvelutjajätehuollon.kajaaninteknologiakes kuksen tiloissa käytössä olevaa keskitettyä kiinteistöhuoltoa pidetään hyvänä ratkaisuna, kun yrittäjäsaattaanäinkeskittyäpääasiaansaeliomaanliiketoimintaansa.keskitetynhuollonpalve luitapidetäänvaivattomina,joustavinajanopeina.alueenvartiointionjärjestettykeskitetystija sinneonrakennettu6valvontakameraa.työssäkäyviävartenontarjollayksityinenpäiväkoti. Alueelleaikanaansijoittuneistamuutamistaasunnoistaonparikolmevieläasuinkäytössä. 4.PETÄISENNISKANKEHITTYMISENARVIOINTI 4.1.Työpaikkakehitys Petäisenniskanmuuttumistateollisuusalueestamyösmonipuoliseksitutkimusjatuotekehitys alueeksikuvaavatteollisuuden,kaupan,liikenteenjatutkimuslaitostentyöpaikkamääräterivuo sina: v.2000 v.2005 v.2009 ( ) teollisuus kaupanala liikenne,tietoliikenne tutkimus/kiinteistö/vuokraus muuttoimialat yhteensä Edelläolevienvertailuvuosien2000,2005ja2009työpaikkaluvuteivätoletäysinvertailukelpoisia, koskavuodet2000ja2005onkoottutilastokeskuksentiedoistajavuoden2009työpaikkamäärät onsaatuyrityskyselynyhteydessäkeväällä2009.toimialojenrajauksetsaattavatpoiketatoisis taan.yrityskyselyntuloksetovatluotettavia,muttahistoriallinentarkasteluonvainsuuntaaanta va.työpaikkakehityksenvertailuajankohtinakäytetyistävuosista2000,2005ja2009ensimmäinen javiimeinenovatmyösosinsuhdannetaantumanaikoja.työpaikkojenkokonaiskehitysonkuiten kinollutselkeästipositiivinen. Liitteessä5onesitettyPetäisenniskanteknologiapuistonyritykset Tuonaajankohtana olipetäisenniskassa1584työpaikkaajanejakautuivattoimialoittainseuraavallatavalla:

11 10 teollisuus491,tutkimuspalvelut191,rakentaminen151,tietoliikenne150,muuyhteiskun nallinentoiminta(itella,katsastusym.)149,kauppa147,liikenne129,kiinteistötoiminnot 57,autojenmyynti,huoltojakorjaus53,agentuuritoiminta30,tekninenhuolto12jamuut toimialat24. Toimialojenjaotteluontehty yhdyskuntarakenteenseurantajärjestelmän mukaisestimuutoksel la,että tietoliikenne,tietlii ja tutkimuspalvelut,tutpalv onerotettuomiksiryhmikseen. ToiminnallisestimerkittävääonollutPetäisenniskanmuuttuminenmonipuoliseksitutkimusja tuotekehitysalueeksi,mikähuomataanmyösalueentyöpaikkajakaumassa.samoinrakentamisen jakaupanalantyöpaikatovatlisääntyneet,kunkaavoitusalkoisalliapalvelujamyymälätoimin not. 4.2.Investoinnit KaupunginjasenosakkuusyhtiöideninvestoinnitPetäisenniskantoimitiloihinsekäyhdyskunta suunnitteluunjatekniikkaankehitysprojektinaikanaovat9,4milj..hyvätyhdyskuntarakenteet ovatolleettarpeellisenajavälttämättömänälähtökohtanamuilleinvestoinneille. Yritysteninvestoinnitonluonnollisestitehtyheidänomistatarpeistaanjakehitysnäkymistäänläh tien.yrityksetovatinvestoineetrakentamiseen22,6milj. jakalustoonym.laitteisiin8,8milj.. TekesjaKainuunTEkeskusovatavustaneetalueenyrityksiäjatutkimuslaitoksia21,1milj.eurolla. Projektinvaikuttavuuttavoidaanarvioidamonintavoinjatunnusluvuin.Projektillealunperinsovi tuttavoitteetonpääosinsaavutettu,jalaaditutsuunnitelmatonmoninosintoteutettu.uusiatyö paikkojaonsyntynytalueellasatoja,muttaosittainniidenperusteenasaattavatollamuuttekijät (markkinatilanne)kuinsuoritetutinvestoinnit.yritystentekesiltäjatekeskukseltasaamatavus tukseteivätluonnollisestiliitykaikiltaosinkehittämisprojektiin.kaupunginjayritysteninvestoin tiensuuruuksiensuhdeonselkeä,muttainvestoinnitkohdistuvatosinerilaisiinrakenteisiinjahyö dykkeisiin.yhteenvetonavoidaankuitenkintodeta,ettäkehittämisprojektisaiaikaanmelkoisen investointisykäyksenalueella,jasenmyönteinenvaikutusontaloudellisestimerkittävä. 4.3.Laadullinenkehitysarvio Loppuraportinsisältämäntutkimuksentavoitteenaoliselvittääluotettavastialueenkaikkienyritys tenmielipidekehittämisprojektista.tutkimusmenetelmäolihaastattelukysely,jossavälitönvuoro vaikutusestivirheellisettulkinnatjaantoimahdollisuudensyventääkyselyäyksityiskohtiin. Kyselynvaliditeettionhyvä,reliabiliteettiluotettavajavastausprosentti100.Kehittämisprojektin vaikuttavuuttaselvitettäessäonvaikeutenaolluterottaapetäisenniskanyleinen,huomattavake hittyminensiitä,mikäprojektinvaikutusonkehittymiseenollut.haastattelujenkohteinaoli114

12 11 yritystentaiyhteisöjenedustajaa. Yrityksistäsuurienemmistö,76,3%,pitiPetäisenniskankehittymistäjaprojektinvaikutustasii henerittäinmyönteisenätaimyönteisenä!kohtuullisensuuriolikuitenkinniidenmielipiteiden osuus(21,9%),joidensuhtautuminenprojektiinolineutraali,ts.projektinvaikutukseteivätkos ketaheidäntoimintaansamyönteisestieikäkielteisesti.monikategorianvastaajistanäkipetäisen niskanmyönteisenkehityksen,muttaeipitänytsitäprojektinansiona.kielteisestiprojektiinsuh tautuivainpariyritystä. Ohjausryhmäntoimintaapidettiinprojektinonnistumisenavainkysymyksenäjamoottorina.Yrittä jätpääsivätvälittömään,suoraanvuorovaikutukseenkaupunginkanssajaohjausryhmässäpääte tytasiatmyöstoteutuivatilmanodotettua,kunnalliselletoiminnalletyypillistäbyrokraattistavii vyttelyä.kaupunkiolisitoutunutinvestoimaanalueellevuosittaintietyn,huomattavansummanja asiathoituivatjoustavasti.kaupungintekninenjohtoolierittäinaktiivisestimukanahankkeessa.

13 12 Yrityksetolivatsaaneetinformaatiotakehitysprojektistasanomalehtienjayksittäistentiedotteiden kautta.tiedottaminenoliparastakaavoitukseenjakunnallistekniikanrakentamiseenliittyvienlaki sääteistentiedottamistenosalta.yleensätiedottamistapidettiinriittävänä. Yrittäjienmielestäyritystennäkyvyysonparantunutfyysistenolosuhteidenmuuttumisen,paran tuneentiedottamisenjakasvaneidenpotentiaalistenasiakasvirtojenmyötä. Uusienyrittäjienalueellesijoittumisenperusteitaolimoniajauseatniistäolivatyrityskohtaisia. Tärkeinyleisestitodettuperusteolitoimitilansijaintijasiihenliittyväthyvätliikennöintiyhteydet moneensuuntaanjakeskustaankin.työntekijöidenjaasiakkaidentyömatkatovatkohtuulliset. Vaivaton,ilmainenpysäköintionmarkkinointietu.Yrityskohtaisestiratkaisevatekijäolise,ettäyri tyksentoimintaansopivatonttitaitoimitilaolitarjolla.yhteistyökumppanienläheisyysolimyön teinentekijä.petäisenniskassaerittäinmerkittävätoimialaksikehittynyt tutkimuspalvelutjatuo tekehitys onerityisentyytyväinentoimialansahyvästäjatasokkaastakeskittymästäalueella.tuo verkostoitumismahdollisuusoliolluteräälleuudellealanyritykselletärkeinsijoittumisperuste.yli satatoimivaayritystämuodostavatjollekinyrityksellehuomattavanasiakaspotentiaalin.liikeelä mänkirjoonmyösmonipuolistunut.vierailijoidenjaasiakkaidenkäyntientakiapidettiinalueen ulkoisenasunselkeääkohentumistahyvinmyönteisenä. 4.4.Petäisenniskaanliittyvätutkimus Petäisenniskanalueellatoimivienlaitostentutkimuksellisenosaamisenpiirrettäkuvaavataluksi alueellatoimivatohjelmat MeasurepolisohjelmajaKajaaninkaupunkiseudunaluekeskusohjel ma.tutkimuksellistajakoulutuksellistaosaamistaedustavatoulunyliopistonmittalaitelabora torio,metso,elektrobit,epec,measurepolisdevelopment,vtt,sunit,basepoint,upmkymmene, ym.kajaaninteknologiapuistoonkinerottunutmuistateollisuuskylistäerikoistumallakorkeantek nologianosaamisalueeksi,jonkapainopistealueetovatmittaustekniikkajaajoneuvotietojärjestel mät.tutkimuslaitostenläsnäoloontuonutalueellelisäarvoajaherättänytyrityksissäkiinnostusta sijoittumiseensinne.myöskinkaupungissaolevienmuidenyliopistonlaitostenläsnäoloonkoettu jahuomattuyrityksissämyönteisesti. Infrastruktuurin kehittämisen ja teollisen toiminnallisuuden parantamisen tavoitteiden ohella Petäisenniskaonollutmelkeinpävaivihkaamyösteollisenalueeninfrastruktuurinkehittämisen tutkimusjaopintokohde.tärkeimmätpetäisenniskaanliittyvätjulkaisutjatutkimuksetovat: Huovila,Arto(2000),KajaaninPetäisenniskanaluesuunnitelma.Tampereenteknillinenkorkeakou lu,diplomityö,87s.tampere, TKK,VTT(2001),Brändiajattelujatuotteetkiinteistöliiketoiminnassa,KajaaninTeknologiapuisto, Siltavuori,Anne(2002),Petäisenniskanviherympäristönparantaminen.15s.Kajaani, Kurunmäki,Kimmo(2005),Partnershipsinurbanplanning.Tampereenteknillinenyliopisto,väitös kirja,jossaeräänätapauskohteenaonpetäisenniskanalue,284s.tampere,

14 13 Arkkitehtuurinosasto,yhdyskuntasuunnittelunlaboratorio(1997),Petäisenniskanmaisemankehit tämissuositukset.oulunyliopisto, LotvonenMarko,VilhunenAtte(2008),KajaaninPetäisenniskanteollisuusalueenkehityshankkeen arviointi.kajaaninammattikorkeakoulu,opinnäytetyö,67s.kajaani 5.PETÄISENNISKANMUUTTUMINENJATKUU Tulevaisuudennäkymätovatarvotekijä.Tulevatvisiotvaikuttavatkaikenkiinteänolevanjaomai suudenarvoon.petäisenniskanarvonouseemyöstulevaisuudessa.alueenkaavoitusmahdollistaa kehityksen,ympäristötvalmistuvat,rakentumineneteneeviimeistelylletasollejaliikenneyhteydet toimivat.tärkeintäonkuitenkin,ettäalueenliikejatoimintopaikkaominaisuudetovatedelleen muuttumassaparemmiksi.aluepysyyhaluttunaliiketoimintajatyöpaikkaympäristönä. Petäisenniskankehityseipäätykehittämisprojektinsamukana.Muutoskaavojatehdäänkokoajan erilaistentarpeidenmukaisesti.keväällä2009( )onnähtävillähyväksymistävarten Puukeskuksenkorttelinym.kaava,ns.Petäisenrannanalueenensimmäinenvaihe.Kehittämis prosessionnytsiirtynyttällealueelle.kaavanmukainenpajakadunrakentaminenmuuttaaliiken nöintiäjoustavammaksi.seuraavaalueellinenkaavoituksenkohdeonpetäisenrannantoinenvai he.petäisenrannassaonkininfrastruktuurinrakennustöitävieläpuolenkymmenenvuodenajan. HuomattavamuutostuleemyösolemaanuudenpääkatuyhteydenmuodostuminenKehräämön tieltänuaskadullevanhanteollisuusraiteenpaikalle.alueenkahdenpääkadunristeykseenraken netaankiertoliittymä.kehräämöntienperuskorjausalkaakuluvanavuonnaosuudellasiikapuro Tietokatu. Monillayrityksilläonvalmiitainvestointisuunnitelmia.Petäisenniskaonyrittäjänkannaltavarsin kohtuullinensijaintiriski.pidetäänhänsijaintiayleisestitärkeimpänätilojenarvoonvaikuttavana tekijänä.suomisoffaoyonaloittanutuuden3000neliönlaajennustyönjayhtiölläpyöriilähesjat kuvauusientyöntekijöidenkoulutusohjelma.uusiayrityksiäontulossaalueelle.hyvinmonetyri tyksetaikovatrakentaalisääainakinvarastotiloja.alueoperaattorikajaaninteknologiakeskustoi miijaoperoiomistamillaanrakennuksillajatonteilla.teknologiakeskuksentoimitilatovatkyen neetvastaamaankysynnänmuutoksiinjaparhaimmillaansamanrakennuksentaloudellisenkäyt töiänsisällemahtuulukuisiaerilaisiatoimintojenelinkaaria. PuistomainenPetäisenniskasäilyy.Viereisenvesistönympäristöarvojakäytetäänenemmänhyö dyksi.tällähetkellävesistömaisemaeiavaudujuurimillekääntontille,vaanjääpiiloon.siikapuron jarantojenpuistoalueidenvirkistyskäyttövarmaankinlisääntyy.petäisenniskanalueeltapuuttuvat lähespoikkeuksettatäysikasvuisetpuut,muttanekasvavatvuosienmyötä.viimeisethoitamatto matpusikotjavesakotkunnostetaan.petäisenniskaonviihtyisätyöpaikkaympäristö,jossaon myösvirkistymisenelementtejä.aluevastaaaikaisempaaparemminmääritteensä teknologia puisto sisältämiäodotuksiajaedellytyksiäympäristölle puistojenjaympäristönvehreysja vihreys,teknologiaapalvelevatuudehkotrakennukset,katujensinisetkalusteet,päällystetytväylät japinnoitetutrakenteet

15 14 Alueenelinvoimanjasentuotantoprosessienerihyödykkeidenkasvamisellaonmyöskääntöpuo lensa.petäisenniskanliikenteessärekkojenmääräonsuuri.jollakinpaikallavoiliikennemeluolla häiritsevää. Liikenneväylien parantaminen ja päällystäminen on myös nostanut ajonopeuksia. Alueen liikenteen liittyminen valtatie 5:een aiheuttaa paljon valitetut aamu ja iltaruuhkat. LiikenneonkasvanutmyösVaristiellä,jokaonpääyhteyskaupunginkeskustanjauudenkauppa puistonvälilläniin,ettävasemmallekääntyvilleollaanjoihinkinristeyksiinvaillaomaakääntymis kaistaansa. Petäisenniskanteknologiapuistonalueellaolevienmuutamienkäyttämättömientonttienviimeiset rakentamisenesteetonpoistettava.vastaavastijorakennettujentonttienrakentamistehokkuutta onvieläkäyttämättäjaohjenuoranaonkintehokkuudenlisääminentilaisuuksientullen.muuta millavanhojenjakäytöstäpoistuneidenrakenteidentonteillakannattaatehdäkiinteistöjalos tamistavaikkapurkamalla,jottanemuuttuisivataktiivisenkäytöntonteiksi,perusparannetuiksija valmiimmannäköisiksi.tuloksenasaattaaparhaimmillaanollaparempimielikuvakokoalueesta. Nythänonkuitenkinjosaatuaikaantilanne,jossataajamakuvanhyvätominaisuudetnousevat huonojenpiirteidenylitse. Petäisenniskan teknologiaalueen vaihtoehdoksi on nopeasti noussut entisen paperitehtaan alueellaripeästikehittymisensäaloittanutyrityspuisto,renforsinranta.kaupungissatoimivien kahdenhyvätasoisen,vaihtoehtoisenyritysalueenkilpailua,koordinointia,profiloimistajatyön jakoakäydäänilmeisestikokoajan.toimitilojensijoituskohteeksionotettumyösentisenlinnan lukionkiinteistö. Alueidenimagoonuseinparhaimmillaanmuutamanvuodenkuluttuarakentamisenpäättymi sestä,jonkajälkeenselaskeerakenteidenvanhetessateknisestijatoiminnallisesti.petäisennis kallaonollutomanlaisensakehityskulkunsa,senrakentumisenintensiteettionvaihdellut,senky kyävastatakysynnänmuutoksiinonainaajoittainparannettu,senlogistinenasemaonvahvistu nutjasaavutettavuusonparempikuinkoskaaneikäsenparastaimagoaolevielänähty.kehittä misprojektionollutkeskeinentekijäalueenelinkaarenuudennousunsyntymiselle.kehittämispro jektityyppinenalueenkokonaissuunnittelujakertatoteuttaminenosoittautuitoimivaksijakopioi miskelpoiseksimalliksimuillekin,ainakinteollisille,alueille.

16 Liite 1

17 PETÄISENNISKANKEHITTÄMISPROJEKTI LIITE2 OHJAUSRYHMÄNJÄSENINÄTOIMINEETHENKILÖT: RaimoPiirainen,phj Kajaaninkaupunki VeijoAlm, KoneistamoAlmOy SimoHeikkinen/JormaKarppanen KainuunKonejaLaakeriOy/KaikolaOy SeppoHuttu KalusteValiotOy JarmoJuntunen KajaaninTeknologiakeskusOy PenttiKarjalainen MILA JarmoKoskinen/JarmoKomulainen MattiNyyssönen/TimoKärkkäinen MetsoAutomation KuusakoskiOy PenttiLappalainen KaimareOy HeimoMankinen TeräsasennusMankinenOy ArtoOkkonen/JoukoHeikkinen JarmoRissanenvuoteen2005asti ImagonOy/JannpuuOy KainuunSähkösampoOy JoukoSuutari SunitOy TaaviTainijoki KainuunOSM PauliTuominen AtriaOy PenttiKujala/VoittoLeinonen/EeroSuutari,EskoKurkinen,VesaKaikkonen/Raili Myllylä,SanniVäisänenvuoteen2004asti,Kajaaninkaupunginluottamushenkilöitä, TimoSoininen,RistoHämäläinen,JuhaHeikkinen,PekkaOjalehto,JuhaUrpilainen, Kajaaninkaupungintyöntekijöitä, AnneSiltavuori,projektiarkkitehti,sihteeri,Kajaaninkaupunki

18 Liite 3

19 Liite 4a

20 Liite 4b

Kajaani. Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki

Kajaani. Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki Kajaani Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA KAJAANISTA LIIKENNEYHTEYDET ASUKKAAT JA PINTA-ALA MATKAILU KAINUUSSA ALUEELLA ASUVAT JA LIIKKUVAT PETÄISENNISKA KAUPUNKIKESKUSTA

Lisätiedot

SUORAAN TEHTAALTA. Tehtaan myymälä MYYMÄLÄ TÄYNNÄ! UPEITA SOHVIA & SÄNKYJÄ. Kevään juhliin! KEVÄÄN KAMPANJA HINTA! SOHVA JA SÄNKY MITTOJESI MUKAAN!

SUORAAN TEHTAALTA. Tehtaan myymälä MYYMÄLÄ TÄYNNÄ! UPEITA SOHVIA & SÄNKYJÄ. Kevään juhliin! KEVÄÄN KAMPANJA HINTA! SOHVA JA SÄNKY MITTOJESI MUKAAN! Tehtaan myymälä SUORAAN Myös rahoituksella! TEHTAALTA Kevään juhliin! MYYMÄLÄ TÄYNNÄ! UPEITA SOHVIA & SÄNKYJÄ Kulmasohvia Divaanisohvia Modulisohvia Vuodesohvia 3-istuttavia 2-istuttavia 1-istuttavia Jenkkisänkyjä

Lisätiedot

Tehtaan myymälä. Heti mukaan! Raj.erä! Useita eri värejä! RAHI ALKAEN. Myös rahoituksella! Kotimainen Levon -runkosänky. Kotimainen Awa -kulmadivaani

Tehtaan myymälä. Heti mukaan! Raj.erä! Useita eri värejä! RAHI ALKAEN. Myös rahoituksella! Kotimainen Levon -runkosänky. Kotimainen Awa -kulmadivaani Tehtaan myymälä Myös rahoituksella! Heti mukaan! Useita eri värejä! RAHI ALKAEN 5 5 Raj.erä! Koko: 80x200cm. Petauspatja myydään erikseen. Levon -runkosänky 159 Awa -kulmadivaani Alk. 860 Veistäjänkatu

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto ,

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , Liite A OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014, 3.2.2017 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELEISSA 4, 7 JA 12 OAS, Asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen

Lisätiedot

* MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , ,75 86,10 ** MENOT YHTEENSÄ , , ,75 86,10

* MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , ,75 86,10 ** MENOT YHTEENSÄ , , ,75 86,10 Investoinnit totetuminen 1.1.-30.4.2017 Talousarvio Toteutuma Jäljellä % + muutos 89010 Investoinnit hallinto 8102 Kaavat 121 Teollisuus alue * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -10 000,00-1 394,25-8 605,75 86,10

Lisätiedot

Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakso

Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakso Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakso tilannekatsaus Sonja Heikkinen 12.4.2017 Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakson palvelutasoselvitys laadittu Linkki sähköiseen julkaisuun: http://www.doria.fi/handle/10024/131011

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEHITTÄMISALUE TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN NEWSEC VALUATION OY 24.9.2015

KEHITTÄMISALUE TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN NEWSEC VALUATION OY 24.9.2015 KEHITTÄMISALUE TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN NEWSEC VALUATION OY 24.9.2015 TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET TUNNISTAA Milloin kehittämisaluemenettely on paikallaan? Minkälaisiin maankäytön muutos-

Lisätiedot

Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma

Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma 1.6T 6 VALTATIEN 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ TAAVETTI LAPPEENRANTA; Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma Tähän muistioon on kerätty yhteenveto alueen

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä

Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä Suomen Yrittäjät 24.8.2009 1 Kuuluuko yritys SY:n ohella työehtosopimuksen osapuolena olevaan työnantajaliittoon? Kyllä 9 Ei 8 Ei osaa sanoa 0 10 20 0 40 0 60 24.8.2009

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Kainuun rajavartiosto Kokoonpano Esikunta 5 rajavartioasemaa

Lisätiedot

Bio- ja kiertotalouden yritysalueen esittely

Bio- ja kiertotalouden yritysalueen esittely Bio- ja kiertotalouden yritysalueen esittely 1 Keskeinen sijainti kasvavalla kaupunkiseudulla Nokia ja Pirkanmaa Pirkanmaalla asuu yli 505 000 henkeä, mikä tekee siitä Suomen toiseksi suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kajaanin Paikallisliikenne 31.5.2009 6.6.2010

Kajaanin Paikallisliikenne 31.5.2009 6.6.2010 Kajaanin Paikallisliikenne 1.5.20 6.6.20 MATKALPUT JA HNNAT: Taksamuutokset mahdollisia 1.1.20 KERTAMAKSU määräytyy matkan pituuden mukaan seuraavasti: Matkan pituus km 6 9 20 Aikuinen 2,90,20,50 4, 4,80

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Tarpeet täydennysrakentaminen kehittämiselle? Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011 MAISEMA-MALLI MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop Tampere 8.6.2011, taloussuunnittelija 044 794 3201 marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi Mikkelin

Lisätiedot

Kuinka haastavaa uusien työntekijöiden rekrytointi on ollut teidän organisaationne kohdalla viimeisen kahden vuoden aikana? /

Kuinka haastavaa uusien työntekijöiden rekrytointi on ollut teidän organisaationne kohdalla viimeisen kahden vuoden aikana? / Profiilittaiset erot arviointikysymyksissä Tarkasteltaessa aineistoa profiileittain jaoteltuna tilastollisesti merkittäviä eroja ryhmien välillä ei esiinny. Henkilöstömäärän mukaan jaoteltuna aineistosta

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2009 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: mrd 10 Suomen ja Venäjän välinen kauppa 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (01- Vienti

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2012 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 12 10 8 6 2 0 mrd. Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus Venäjän tulli 2003 200

Lisätiedot

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio Tahkon matkailustrategia Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio VK Aholansaari Joonas Kokkonen: Viimeiset kiusaukset Paavo Ruotsalainen Tahko on lähellä Helsinki Tahko 435

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2014. Marraskuu 2014

Pirkanmaan yritysbarometri II/2014. Marraskuu 2014 Pirkanmaan yritysbarometri II/214 Marraskuu 214 Taustatiedot Vastausajankohta vko 44 Vastausprosentti = 18 18 Vastaajat toimialoittain, N 16 157 14 Vastaajat henkilöstömäärän mukaan 12 1 36 4 Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2013. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2013. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 0 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 0 8 6 0 mrd. Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus 00 00 00 006 00 008 00 00 0 0 Tavaravienti

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla?

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Suomessa toimii monipuolinen, globaaleja markkinoita ymmärtävä ja jatkuvasti uudistuva teollisuus, joka tuottaa korkeaa arvonlisää Suomeen Teollisuuden

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin Risto Larmio Motiva Motiva Oy 100 % valtion omistama LIIKEVAIHTO milj. 9,25 Henkilöstö: 54 hlöä Asiantuntijapalveluita 7,96

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Jyväskylän kaupunki 21.8.2009 3. kaupunginosan virkistys-, vesi- ja katualueen ja 14. kaupunginosan kortteleiden 32 ja 33, korttelin 34 tonttien 1, 4 ja 10 sekä virkistys-, liikenne-, vesi- ja katualueen

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

Valtatien 5 liikennekäytävä osana Kuopion seudun kehittämistä

Valtatien 5 liikennekäytävä osana Kuopion seudun kehittämistä Valtatien 5 liikennekäytävä osana Kuopion seudun kehittämistä Esittelyaineisto 12.10.2017 Lähtökohtia Valtatie 5 on osa Itä-Suomen tärkeintä kehityskäytävää. Suunnittelukohde sijoittuu valtatien 5 vilkkaimmalle

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

KAJAANIN PAIKALLISLIIKENNE

KAJAANIN PAIKALLISLIIKENNE KAJAANN PAKALLSLKENNE Aikataulut.6.-0.6. MATKALPUT JA HNNAT: Taksamuutokset mahdollisia KERTAMAKSU määräytyy matkan pituuden mukaan seuraavasti: Matkan pituus km 6 9 Aikuinen,0,60,90,0 5, 6, Kertamaksu

Lisätiedot

TOURUJOEN UOMA KANKAALLA

TOURUJOEN UOMA KANKAALLA TOURUJOEN UOMA KANKAALLA Tourujoen kehittämissuunnitelma Kokonaissuunnitelma (hyväksyminen 12/14) Uomapäätös Kankaalla (05/14) Kehittämissuunnitelman tavoite luoda yksi tulevaisuuden kokonaisvisio Tourujoelle

Lisätiedot

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen Esittelytilaisuus 3.6.2014 Rauno Tuominen HOLLOLAN KUNTA LAHDEN KAUPUNKI Yleisötilaisuuden ohjelma Klo 17.00 Tervetuloa ja avaus ELY-keskuksen

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KAJAANISSA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KAJAANISSA Kajaanin kaupungin päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointi. Kajaanin kaupungin ohje yritysvaikutusten arviointiin on valmisteltu Suomen Yrittäjät ry:n julkaiseman ohjeiston ja koulutuksen

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Tammikuu 2009. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Tammikuu 2009. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 mrd 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Tuonti:

Lisätiedot

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Vastineet / luonnosvaihe P14011 30.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastineet / luonnosvaihe

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Lupajärjestelmän kehittäminen. EK:n yrityskyselyn tulokset

Lupajärjestelmän kehittäminen. EK:n yrityskyselyn tulokset Lupajärjestelmän kehittäminen EK:n yrityskyselyn tulokset Joka kolmannella kokemusta lupien hakemisesta tai niihin liittyvien ilmoitusten tekemisestä % osuus kaikista vastaajista % osuus vastaajista TOIMIALA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 236 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa alansa johtavia toimijoita palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja

Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa alansa johtavia toimijoita palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa alansa johtavia toimijoita palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja tiedon hyödyntämisessä kotona ja kansainvälisesti. Yhtiökokous

Lisätiedot

Lohjan torialue Pysäköintilaitoksen liikenteen toimivuustarkastelut Trafix Oy, LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

Lohjan torialue Pysäköintilaitoksen liikenteen toimivuustarkastelut Trafix Oy, LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tarkastelussa on arvioitu Lohjan torin alle suunnitellun pysäköintilaitoksen ajojärjestelyjen toimivuutta. Tarkastelut on tehty käyttäen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 348 15.12.2014 12 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnin lainalle Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

EK tutki: Pk-yritysten arviot lupajärjestelmän toimivuudesta. Tammikuu 2017

EK tutki: Pk-yritysten arviot lupajärjestelmän toimivuudesta. Tammikuu 2017 EK tutki: Pk-yritysten arviot lupajärjestelmän toimivuudesta Tammikuu 2017 Lupajärjestelmien toimivuus ja kehittäminen Kolmanneksella kokemusta lupien hakemisesta Yleisyydessä ei juuri muutoksia vuodesta

Lisätiedot

Merja Lähdesmäki. Yhteiskuntavastuun käsite maaseudun pienyrityksissä. Yliopistollista maaseudun kehittämistä 25 vuotta Helsinki

Merja Lähdesmäki. Yhteiskuntavastuun käsite maaseudun pienyrityksissä. Yliopistollista maaseudun kehittämistä 25 vuotta Helsinki Merja Lähdesmäki Yhteiskuntavastuun käsite maaseudun pienyrityksissä Yliopistollista maaseudun kehittämistä 25 vuotta Helsinki 25.04.2013 1 Tutkimuksen tausta Yhä kasvava kiinnostus yritysten yhteiskuntavastuuta

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 20.3.2014 1(8) LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavamuutos koskee Tornion kaupungin 4. Suensaaren

Lisätiedot

Taakanjakosektorin päästövähennysten kustannukset ja joustot

Taakanjakosektorin päästövähennysten kustannukset ja joustot TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Taakanjakosektorin päästövähennysten kustannukset ja joustot Tommi Ekholm 9.5.2017 Kustannustarkastelut Tässä on arvioitu lisätoimiskenaarion (With Additional Measures,

Lisätiedot

Ajankohtaista Salon yritysalueiden kehittämisestä

Ajankohtaista Salon yritysalueiden kehittämisestä Ajankohtaista Salon yritysalueiden kehittämisestä Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää Projektisuunnittelija Sarita Humppi Yritysalueiden kehittäminen Yhteistyön vahvistaminen

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 Pro VT 13 -liikkeelle tuloksekkaasta työstä valtatie 13:n parantamiseksi. Suomen logistinen kilpailukyky Suomi vertailussa sijalla 3 logistisena toimijana (Logistics

Lisätiedot

Älykkyyttä, mutta millä hinnalla. Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT

Älykkyyttä, mutta millä hinnalla. Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT Älykkyyttä, mutta millä hinnalla Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT Click Logistiikan to edit merkitys Master title yrityksille style Logistiikkakustannukset

Lisätiedot

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Isoille selkeää Mennään energiatehokkuuslain mukaan ja Virasto valvoo toki kannattaa tehdä muutakin

Lisätiedot

HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE

HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE 1 HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE Professori Lauri Ojala LIIKENTEEN KUMPPANUUSFOORUMI HYÖTYLIIKENTEEN JAKELULOGISTIIKAN KEHITTÄMINEN Turku, 5.11.2015 ARVIOITA LOGISTIIKASTA OSANA YRITYSTEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Navigoi urallasi Uraohjaus Deloittella

Navigoi urallasi Uraohjaus Deloittella Navigoi urallasi Uraohjaus Deloittella Sisältö Deloitte keitä me olemme? Oma ura Case Deloitte: career well-being Uraohjaus käytännössä Q&A 2 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies Deloitte Keitä

Lisätiedot

Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari

Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari Luottamus ja asenne ratkaisevat Työelämä 2020 hanke Työturvallisuuskeskus TTK Risto Tanskanen Asiantuntija tuottavuus ja työyhteisön

Lisätiedot

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava - liikennemallitarkastelujen tuloksia yöraportti 15.3.2007 Hanna Kalenoja 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 3 2.1 Osa-aluejako... 3 2.2

Lisätiedot

Mittausteknologian tutkimuksen kaupallistamisen haasteellisuus

Mittausteknologian tutkimuksen kaupallistamisen haasteellisuus Mittausteknologian tutkimuksen kaupallistamisen haasteellisuus Oulu kaivoskaupungiksi 30.1.2014 Eine Pöllänen Projektiasiantuntija Cemis / KAMK Cemis (Centre for Measurement and Information Systems) on

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Kehä I, Vallikallio STU1

Kehä I, Vallikallio STU1 Kehä I Vallikallio Kehä I, Vallikallio STU1 Tilaaja Rakennuttaja Pääurakoitsija Espoon kaupunki Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri YIT Rakennus Oy Infrapalvelut IMP (Maa-, vesi- ja pohjarakentaminen) IKR

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 235 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Rivitalotontit 3/2016

Rivitalotontit 3/2016 Rivitalotontit 3/2016 Pälkäneen kunnan rivitalotontit Pälkäneen kunnalla on myynnissä rivitalotontteja Onkkaalassa (Lomakodin alue ja Lastenlinnan alue), Aitoossa ja Luopioisissa. Tontit myydään varausten

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TERVETULOA JOENSUUHUN!

TERVETULOA JOENSUUHUN! TERVETULOA JOENSUUHUN! JOENSUUN AJANKOHTAISET HANKKEET Kuntatekniikanpäivät 2010 Tekninen johtaja Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 72704 (1.1.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu +

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015 Pirkanmaan yritysbarometri I/215 Huhtikuu 215 Markus Sjölund Taustatiedot Vastausajankohta vko 44 Vastausprosentti = 18 18 Vastaajat toimialoittain, N 16 157 14 Vastaajat henkilöstömäärän mukaan 12 1 36

Lisätiedot

TIETOA YRITYSTONTEISTA

TIETOA YRITYSTONTEISTA TIETOA YRITYSTONTEISTA KIURUVEDEN KAUPUNKI Elinkeinopalvelut PL 28, 74701 Kiuruvesi Yritysneuvoja Tuula Parkkonen-Suhonen p. 040 630 3748 www.kiuruvesi.fi > Elinkeinopalvelut 7.4.2016 Kiuruveden kaupungin

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

RANTA-TAMPELLAN JA TAMPEREEN RANTAVÄYLÄN. rakentamisen ajan työllisyys ja rahavirrat

RANTA-TAMPELLAN JA TAMPEREEN RANTAVÄYLÄN. rakentamisen ajan työllisyys ja rahavirrat RANTA-TAMPELLAN JA TAMPEREEN RANTAVÄYLÄN rakentamisen ajan työllisyys ja rahavirrat Erikoistutkija Terttu Vainio RANTA-TAMPELLAN JA TAMPEREEN RANTAVÄYLÄN RAKENTAMINEN Tampereen rantaväylä 185 2 % - Tampere

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki, ELINKEINO-OHJELMA 25.1.2008 Näkökulma: Talous Ratkaiseva menestystekijä

Kuhmon kaupunki, ELINKEINO-OHJELMA 25.1.2008 Näkökulma: Talous Ratkaiseva menestystekijä K:\johto\STRATEGIA\strategia2012\VUODEN 2008 PÄIVITYKSET\ELINKEINO-OHJELMA.doc 1 Kuhmon kaupunki, ELINKEINO-OHJELMA 25.1.2008 Näkökulma: Talous Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha: 1. Yritystoiminnan suotuisa

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19 LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT TARKASTELUALUE JA LIIKENNEMÄÄRÄT UUSI MAANKÄYTTÖ; NUOTTASAARENTIE 5 VE 0, NYKYTILA MAANKÄYTTÖ LIIKENNE VE 0+, NYKYTILA + MAANKÄYTTÖMUUTOKSET

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

ITÄ SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVÄT 2014 MIKKELI 28. 29.10.2014

ITÄ SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVÄT 2014 MIKKELI 28. 29.10.2014 MIKKELI ITÄ SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVÄT 2014 MIKKELI 28. 29.10.2014 Jouni Riihelä, tekninen johtaja Sotaväen harjoituskenttä vuosina 1721-1809 Luonto näyttää valinneen Mikkelin kirkonkylän kaupungin

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS MUUTOKSIA TOIMIALOILLA JA INVESTOINNIT

KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS MUUTOKSIA TOIMIALOILLA JA INVESTOINNIT KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS MUUTOKSIA TOIMIALOILLA JA INVESTOINNIT KONSERNIJOHTO JA HALLINTOPALVELUKESKUS Kaupunkistrategian valmistelu ja päätöksenteko. Konserniohjauksen periaatteiden päivittäminen.

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 ASUKASKYSELY OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Vastaajan nimi: Osoite: Puhelinnumero / sähköpostiosoite: Olen kaava-alueen

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Kannattaako kunnan panostaa tuulivoimaan? Kuntamarkkinat 10. 11.9.2014 Harri Orko, yksikönjohtaja

Kannattaako kunnan panostaa tuulivoimaan? Kuntamarkkinat 10. 11.9.2014 Harri Orko, yksikönjohtaja Kannattaako kunnan panostaa tuulivoimaan? Kuntamarkkinat 10. 11.9.2014 Harri Orko, yksikönjohtaja YIT tänään YIT on johtava eurooppalainen rakentamispalveluja tarjoava yritys. Toimimme 7 maassa yli 6 000

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Projektin työsuunnitelma PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Kohti konkretiaa kaupunkiverkoston voimalla 1. Lähtökohta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Kohti teollisuuden älykästä palveluliiketoimintaa

Kohti teollisuuden älykästä palveluliiketoimintaa Kohti teollisuuden älykästä palveluliiketoimintaa Miia Martinsuo Tampereen teknillinen yliopisto, Teollisuustalouden laitos 1.9.2015 Puh. 040-8490895 e-mail miia.martinsuo@tut.fi Sisältö Alykäs teollinen

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2008. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2008. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2008 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 mrd 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Lisätiedot