1. PETÄISENNISKAN KEHITYSKULKU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. PETÄISENNISKAN KEHITYSKULKU"

Transkriptio

1

2

3 2 1.PETÄISENNISKANKEHITYSKULKU Petäisenniska (liite 1, alue maanomistuksen mukaan jaoteltuna) on ollut teollisessa käytössä vuosikymmenienajan.organisoitunaalueellisenateollisuudenkeskittymänäseonollutvuodesta 1973lähtien,jolloinsielläaloittiKajaaninTeollisuuskyläOy.Sentoiminnanansiostamonetuudet yrityksetaloittivattuotantonsatällähiemanerilliselläteollisuusalueella.varistienrakentaminen kaupunkimetsänhalki1980luvullayhdistialueenläheisemminkaupunginkeskustaan.samalla vuosikymmenellätoteutunutliittymäsuoraanuuteenohitustiehenvt5paransialueenliikenteel listäsijaintiahuomattavasti.petäisenniskankehityslähespysähtyi1990luvulla,jollointyöpaikko jenmäärävähenisiellä.jokinyritysjoharkitsijasuunnittelimuuttoakaupunginmuillealueille liiketoimintansahiipumisentakia.yrityksetjakaupunkieivätinvestoineetalueelle,jokatuotti mielikuvanreunaalueesta,vaikkaseonfyysisestiaivankeskustantuntumassa.esimerkiksivuonna 1998Teollisuuskylätuottitappiota3,5milj.mk,kunsenomistamientilojenkäyttöasteolihuono. Osaalueestaolirakennuskiellossavanhentuneenasemakaavoituksenuusimistavarten.Kaavoituk seeneioltutyytyväisiä esimerkkinäolosuhteistaolivatpussikadut,joitaeivoinutajaaläpi. Liikenneväylätolivathuonokuntoisiajaympäristöolihoitamatonta.Välitönrautatieyhteysalueelle olilakannutjasenkiskotusonpurettu1990luvulla. Petäisenniskanteollisuusalueenkehittämiseentarkoitetun,lähesvuosikymmenenajankestäneen erityisprojektineräänäalkunavoidaanpitääkajaaninkaupunginvaltuuston350vuotisjuhlakokouk sessaan tekemääpäätöstänimetäpetäisenniskanteollisuusaluemaankäyttöjaraken nuslain( /132)15.luvun110. :nmukaiseksikehittämisalueeksi.tuopäätösolivaikutuk siltaansymbolinen,muttaseoliperustanamyöhemmillekonkreettisilletapahtumille.kehittämis alueeksinimeämineneituottanutulkopuolistarahoitustakohteelle. KajaaninTeollisuuskyläOymuuttuivuosienkuluessaKajaaninTeknologiapuistoOy:ksi,jokamuut tuiedelleenkajaaninteknologiakeskusoy:ksi.teknologiapuistokäsitteellätarkoitetaannykyisin Petäisenniskanaluetta.Tämäraporttikäsitteleevt5:nrajaamaaaluetta(n.113ha). Varsinaisena Petäisenniskan kehittämisprojektin käynnistystapahtumana voidaan pitää alueen yrittäjien keskinäistä kokousta , jossa yrittäjät totesivat alueella ilmenevät selkeät kehittämistarpeet.kehittämistyönaloituskokouksessa olivatmukanayrittäjienlisäksi kaupunginedustajat.kehittämisprojektinorganisoimiseksinimetynyrittäjienjakaupunginyhtei senohjausryhmänensimmäinenkokousoli projektiarkkitehtiannesiltavuorialoitti työnsä syksyllä Petäisenniskan kehittämistä pohdittiin mm. osallistujakoostumukseltaan laajassaseminaarissa kehittämisentavoitteeksijatunnuslauseeksionmuotoutunut tehdäpetäisenniskastahyväjahaluttuyritysalue. Kehittämisprojektinorganisaationaovatolleetohjausryhmä,kaupungingeodeettiTimoSoininenja projektiarkkitehtiannesiltavuori,jokaalueenuudelleenkaavoittajanaonollutprojektinkeskeisin suunnittelija. Ohjausryhmän toimintaa on jäntevöittänyt, kun sen puheenjohtajana on koko ryhmänolemassaolonajanollutsamahenkilö,raimopiirainen.ryhmänjäsentenmääräonmelko suuri,mikäonhyödyttänytsitoutumistaprojektiinjatiedonkulkuamolempiinsuuntiin.liitteessä2

4 3 onmainittujäseninätoimineethenkilötjaheidäntaustayhteisönsä.elinkeinoyhtiökajaanintekno logiakeskusoyjasentoimitusjohtajajarmojuntunenonprojektinajanollutaktiivisenatoimijana kehittämisprosessissa. Petäisenniskansuunnitteluunjakehittymiseenovatselkeästivaikuttaneetmuutamattärkeätperi aatteellisetpäätökset.ohjausryhmäpäättikokouksessaan ,ettäpetäisenniskaakehi tetäänyritysalueenaeikäsenmaankäyttöäsuunnitellaasumiseenlainkaan.kaavoituksessahyväk syttiinjaotettiinkäyttöönratkaisutmuuttaaalueidenkäyttötarkoitustateollisestatuotannosta myöspalvelujamyymälätoimintoihin.kaupunginvaltuuston tekemäpäätössiirtää Petäisenniskanteollisuusalueellakaupunginomistuksessaolevientonttienomistusoikeusalueella operaattorinatoimivankajaaninteknologiakeskusoy:nomistukseenonalueentulevaankinkehit tämiseenliittyväkannanotto. Petäisenniskankehittäminenontarkoittanutalueentäydennysrakentamista,osinkäyttötarkoituk senmuuttamistajaympäristönparantamista.tuloksistaovatnopeimminjaparhaitenolleetnäky vissäympäristöönliittyvätmuutokset.muitatavoitteitakehittämisessäovatolleetmm.teollisen alueentoiminnallisuudenparantaminen,yhdyskuntatekniikankäytönoptimointijaalueenyhtei söllisyydenlisääminen.tärkeäksikehitysaskeleeksionalueellakoettuliikenneverkonuudelleen suunnittelukaavoittamalla. Petäisenniskankehittämisprojektipäättyysyksyllä2009.Projektinkestoaika7 8vuottaonmelko pitkä,muttasekämaankäytönsuunnittelujatoteutusettäyrittäjienomatratkaisutvaativataikaa. Projektinloppuvuosina,taloudennoususuhdanteessaovatetenkinliikeelämäninvestoinnitlisään tyneetnopeastijamuuttaneetalueenkokonaiskuvaa. Kehittämisprojektinvaikuttavuuttaontutkittukvantitatiivisestija/taikvalitatiivisestijasenonnis tumistaarvioidaankolmellatekijällä: a) selvittämälläyritystenomienrakennusjalaiteinvestointienmäärä jälkeenja vertaamallaniitäkaupungininvestointikuluihin, b) vertaamallayritystentyöpaikkamääriävuosina2000ja2009sekä c) haastattelemallayrityksiäprojektinvaikuttavuudestayritysteninvestointeihin,sijoittumi seen,työpaikkakehitykseen,imagoontaimarkkinointiin. Alueelle projektin aikana sijoittuneilta uusilta yrityksiltä on lisäksi tiedusteltu niiden alueelle sijoittumiseenjohtaneitasyitäjaperusteita.konsulttinajayrityskyselyntoteuttajanatoiminut OptimisuunnitteluKykiittääkaikkiaalueenyrityksiäjayhteisöjä(114)niidenavoimestajayhteis työhaluisestakommunikoinnista,jopaliikesalaisuuksienluonteisistaasioista. TeknisenpalvelukeskuksentiedottamiskirjePetäisenniskanalueenyrittäjilleonliitteenä3.

5 2.KEHITTÄMISPROJEKTINPANOSTUKSET 2.1.Maankäytönsuunnittelujatoteutus 4 Petäisenniskanaluesisältyyvoimassaolevaankeskustanosayleiskaavaan2015.Asemakaavaon ollut vuosikymmenien ajan alueella, mutta se oli tehty vaiheittain ja suunnittelun kokonais näkemysolijäänytvähemmällehuomiolle.alueolijäänytkaupunkikuvaltaanjaympäristöltään taantuneen oloiseksi. Uudistavan kaavoituksen periaatteet ovat perustuneet ohjausryhmässä hyväksyttyihinyleissuunnitelmiin.kaupunginasemakaavaarkkitehtinatyöskenteleväannesilta vuorionlaatinutalueelleviisiasemakaavaa,jotkakaupunginvaltuustoonvahvistanut.kaavojen uudistamisella on selkeytetty katuverkkoa ja parannettu sen toimivuutta, luotu uusia yritys tonttejasekälisättypysäköinninmahdollisuuksia.kaavoituksellaonmonessatapauksessalaajen nettualueidenkäyttötarkoitustateollisestatuotannostamyöspalvelujamyymälätoimintoihin. Alueenpohjoisosaanonsyntynytvahvaerikoistavarankaupankeskittymä.Kaavoitustaontehty joustavastitarpeidenmukaisestijapalveluunonkuulunutmyöshankekaavojentekeminenkiin nostuneilleyrittäjille,jolloinhankeonollutkaavoituksenlähtökohtana.laadittujenkaavojenala on82,8ha,jossaonmukanamyösuudelleenkaavoittamistauusista,yllättäenilmaantuneista hankkeistajohtuenjatodellinenkaavaalaon73ha. ProjektiarkkitehtinaSiltavuorionlaatinutmyössuunnitelmanalueenviherrakentamisenparan tamisesta.maisemasuunnittelunjasenmukaisenviherrakentamisenkohteetkohensivathuomat tavastiepäviihtyisäksikoettuaaluettajamuuttivatsenyleisilmettä.viheralueetovatrantaaluei denjasiikapuronpuistonmuodostamakokonaisuus,jossayhdistyvätrakennettujaluonnontilai nenympäristö. Kaavoituksen mukana on alueella tehty 6 maankäyttösopimusta, 20 tonttijakoa, 18 tontin lohkomistoimitusta,2kiinteistöjenyhdistämistä,12yleisenalueenlohkomistoimitustasekä16 kaavojenulkopuolistatonttijakoa,6tonttienlohkomistoimitustaja5rasitetoimitusta.lohkomisen pohjaksiontehty9kauppakirjaaja5vaihtokirjaa.kaupunkionostanutmaatakaavoitettavaksi11 aluetta,yhteensä159654m 2 hintaan esimerkiksiratahallintokeskusjakapiteeliovat luopuneet maaomistuksistaan kokonaan. Kuten jo aikaisemmin on todettu, kaupunki on luo vuttanutosakepääomankorotusta(1,6milj. )vastaanmaatakajaaninteknologiakeskusoy:lle projektinaikana27tonttiaja20määräalaa.yhteensäkaupunkisijoittimaanostoihinalueella Lisäksiontehtyvuokrasopimuksenpurku,yhdistettykiinteistöjamyytytonttiKajaanin LämpöOy:lleym.Kaupunginkiinteistötoimituskustannuksetovatolleet Infrastruktuurinparantaminen RambollFinlandOy(ent.SCCViatekOy)onlaatinutPetäisenniskanalueelleliikenneverkkoluon noksensekäosankaavakohtaisistayleissuunnitelmatasoisistakatusuunnitelmista.muukunnallis tekniikansuunnittelujarakennuttaminenvihertyötmukaanlukienontoteutettukaupungintekni senpalvelukeskuksentoimesta.valaistuksenyleissuunnittelunontehnytsitooyjasentoteutus suunnittelunkainuunsähköverkkooy.sitooyonlaatinutmyössuunnitelman tonttivalaistuksen

6 5 kaupunkikuvallisetperiaatteet,joidenavullavoidaanohjatatonttienvalaistuskatuvalaistuksen kanssayhteensopivaksi.kolmealueopastustauluaonsuunnitellutjatoteuttanutalueellatoimiva ImagonOy. KunnallistekniikansuunnittelussamitoitettiinkokoojakaduiksiTimperintie,Nuaskatu,Takojankatu, Veistäjäntie,TietokatujaTaitokatu.SensijaanAhjokatujaTaitoraittiovattonttikatujasekäTek nologiaraittionpihakatu.kaikkirakennetutkadutonpäällystettyjaniidenvalaistusonuusittu. Katujenrakentamisentuloksenaovathuolitellutkatutilat.Liitteissä4ajabonesitettyPetäisen niskankehittämisprojektiinliittyvätyhdyskuntatekniikanrakennuskohteet Petäisenniskankaukolämpöverkostoonrakennettunykyiseenlaajuuteensa1990luvullajakehittä misprojektinaikanatehtiinenäämuutos,korjausjaliityntätöitä.sähköverkkoonpääosinollutjo vuosikymmenienajanmaakaapeleinajasentyötovatkaapeleidenjamuuntamoidenuusimista. Tietoliikenteenverkkoonuseimmillapääkaduillavalokuitua.Verkontyötovatolleetsisäistäkaa pelointia. Alueita,jotkaeivätolekenenkäänhoidossa,eienääjuuriole.Joskuspienethoitamattomatasiat aiheuttavatitseäänselkeästisuuremmankielteisenvaikutuksen.petäisenniskanalueeltatoimin tansalopettaneidenyrityksienopastekylttienpoistamiseenolisinimettävävastuuhenkilö.toisaal tavaltatie5:ltäpuuttuumarkkinoivaopastuspetäisenniskanyrityksistä.jotkinyrittäjättoivovat myöskatukohtaisiayritysopastetauluja,silläalueopastetauluteivätinformoiyrityksistä. 2.3.Rahoituspanostukset Kehittämisprojektinitsensäkustannukset koostuvathenkilöstökustannuksista,huoneis tomenoistasekätarvikejahallintokuluista. KajaaninkaupunkionsijoittanutPetäisenniskanmaanostoihin Kaupungintekemien maanjalostukseenliittyvientoimitustenkustannuksetolivat63626.kaupunginteknologiakes kukselleluovuttamientonttienjamääräalojenarvoon1,6milj.. Yhdyskuntatekniikanrakentamisenkustannuksetkäsittävätliikenneväylien,niidenpäällystämisen javalaistuksenrakentamisen,vesihuollonjapuistoalueidensekäväylientoteutuneetmenotvuo desta2001toukokuulle2009.niidensuuruuson kuluvanvuodenrahoitustaonvielä käyttämättä myöhemmintoteutuviinrakennustöihin. KajaaninLämpöOy:nkaukolämmönverkonmuutos,korjausjaliityntätöidenkustannuksetovat projektinaikanaolleet kainuunsähköverkkooy:nverkonjamuuntamoidenuusimistyöt ovatmaksaneet kajaaninpuhelinosuuskunnantietoliikenteenverkonrakennusjatäy dennystöidenarvioidutkustannuksetovat KiinteistöoperaattoriKajaaninTeknologiakeskusOyonrakennuttanutprojektinkestoaikanatoimi tiloja euronarvosta.kunotetaanhuomioonteknologiakeskuksensaamatinvestointi avustukset,ovatinvestoinnitnettoarvoltaankin4,5milj..

7 6 Yksityisetyrityksetovattehneetvuosina huomattaviainvestointejaalueella.Yritys kohtaisestilasketutrakentamiseninvestoinnitovatyhteensä22,6milj..luvuissaeivätolemuka nakäynnissäolevattaitänävuonnamyöhemminalkavatinvestoinnit,mm.suomisoffaoy:ntou kokuussaalkanutviimeinenn.5milj.euroninvestointipuuttuuyhteismäärästä. Petäisenniskanyritystoimintakäyttääpaljonresurssejakalustoon,ohjelmistoihin,irtaimistoonym. tutkittavanaajanjaksonaperäti8,8milj..taloudensuuristaluvuistamainittakoon,ettäalueella olevienkauppojenvaihtoomaisuusonarvioltayli5milj.. Tekesonmyöntänytvuosina rahoitustaPetäisenniskanyrityksille jatutki muslaitoksille vuoden2009rahoituksenhakuvaiheessaonedelleenalueenyrityksiäja tutkimuslaitoksiakoskeviahankkeita. KainuunTEkeskusonmyöntänytvuosina Petäisenniskanalueellatoimivilleyrityksille (26)erilaisiatukiayhteensä Tuetovatolleetinvestointi,kehittämis,energia,toimin taympäristö,työllisyysperusteisiainvestointijakuljetustukiaym.summastaoninvestointitukien osuus3,1milj.,työllisyysperusteisteninvestointitukienosuus0,4milj. sekäkehittämistukienja avustustenosuus1,45milj.. 3.TEKNOLOGIAPUISTONNYKYPÄIVÄ 3.1.Petäisenniskantoimintaympäristö Petäiseniskanaluellatoimiiyli100yritystä,joissaonnoin1500työpaikkaa.Petäisenniskantonteis tapääosaonrakennettujasielläolevissatoimitiloissaonhyväkäyttöaste.petäisenniskankehittä misprojektiononnistunutainakinem.mittareidenmukaanarvioituna. Petäisenniskanrakennuskantaonteollisuuskylientapaanepäyhtenäinenjasekalainenkoostumuk seltaan,tyypeiltään,ulkonäöltään,materiaaleiltaan,massoittelultaantaikunnoltaan.jälkeenpäin janopeastiasiantilalleeiolepaljontehtävissä.yhdyskuntarakenteetovathitaita. Alueenympäristöäonrakennettujaparannettusekäkaupungin,Teknologiakeskuksenettäyrittä jientoimenpiteillä.kohentumisenmyötäonmyösasenneympäristöönmuuttunut aluekehit tämisenmukanaonympäristönylläpitojahoitoyleisestitullutpysyväksitoimintatavaksi.tosin vieläkinmuutamillatonteillakasvaaharmittavastipajukoita.teollisillealueilletavallinenilmiö, varastointitilojenriittämättömyysjasiitäaiheutuvaulkovarastointi,onvähentynyt,ehkäparem manympäristövastuunmyötä.varastoinninrakennuksiaonmyöstehtylisää.huonoinympäristön tilaonentisten,jotoimintansalopettaneidenyritystentonteilla,joillayhteinenkoordinointiympä ristönsäosaltaeitoimi. Infrastruktuurinverkotovatkunnossa.Katujensuunnittelujarakentaminenuudelleenonollut merkittävämuutos.yhdyskuntarakenteidensanotaanikäänkuinselkeytyneen.niidenlinjauksiin ollaantyytyväisiäjaniidenulkoalkuajatoimivuuttapidetäänonnistuneina.takojankaduntoteutus erityisestionsaanutmyönteistäpalautetta.

8 7 Petäisenniskanvahvuuksinapidetäänsenhyvääimagoa,logistisiaolosuhteita,etäisyyttäkeskus tasta,pysäköinninhelppoutta,isojapihaalueita,matalaarakentamista(liikekerrosmaanpinnalla), työpaikkaväljyyttä,yritystenteknistätasoa,alueenmoitteetontayhdyskuntatekniikkaajasenhy väätoiminnallisuutta. Mielikuvatasollaalueenyleisilmeenjaulkoisenolemuksenarvioidaanmuuttuneentehdasmaisesta toiminnastaliikejapalveluyhteisöksi.aluemuistuttaaaikaisempaaparemmindynaamistajaedel leenkehittyvääpalvelujatyöpaikkakeskittymää.yritystentuotteissavaadittavaosaamisentaso onnoussut,edustaeneräiltäosinaivanalansahuippua.alueellaeiolepäätoimialaa,jokahallitsisi jamäärittelisikokosenimagon.ehkämoderniteknologiaonsenparasviestintätunnus. Muutamistateknologiapuistonyrityksistäonkehittynytalueensaeräänlaisiatunnusmerkkejäja lippulaivoja.parhaitenmenestyneetyrityksetovatkasvaneetniintuotantonsa esimerkiksiliike vaihtonsakaksinkertaistaen kuinfyysistenmittojensasuhteen.pääosayrityksistäonkuitenkin jatkanuttoimintaansavakiintuneenvolyyminsajapuitteidensamukaan.monetyrityksettoimivat alihankkijoinaalueenisoilleyrityksille.yritystenyhteinenetuonvarastoinnintilojenvuokraustoi silleen. Teknologiapuistonmyönteinenkehitysyritystensijaintipaikkanaonollutitseäänvahvistavailmiö. Monetyrityksetpitävätalueenkehittymisessäparhaanapiirteenäsitä,ettäalueelleontullutlukui siauusiayrityksiä,joidenkanssaneovatvoineetjollaintavallaverkottua.jollakinyritykselläontär keinyhteistyökumppaniläheisyydessä,samallaalueella.melkoinenosaasiakaskunnastasaattaa ollapetäisenniskanalueentyöntekijöitä.joillakintoimialoilla(rakentaminen,pesulapalvelut)on muodostunutpieniäyritysklustereita,joidenmukanaliikkeetkertovatmarkkinointikulujensanäin pienentyneen.liikejapalveluyrityksetpitävättärkeänäasiakasvirtojenyleistätulemistajasuun tautumista alueelle. Asiakas saattaa poiketa toiseenkin liikkeeseen yhdessä liikkeessä asioi dessaan.asiakkaankannaltatoimialankeskittyminenparantaasenpalvelujensaavutettavuutta. LiiketaipalveluyrityksenomistajasaattaanähdäläheskatkeamattomanliikennevirranTimperin tielläja päivittelee,mitenennenolihiljaista.uusiyrityshyödyttäämyösentisiä.yleisenäperi aatteenahanvoipitääsitä,ettämitäsuuremmatovatalueenliikennevirrat,sitäsuurempionsen potentiaalinentuottokyky.yritystenmielestämonenlainenliikkuminenalueellaonvilkastunutja kanssakäyminen monipuolistunut. Viereinen uusi kauppapuisto on osaltaan myötävaikuttanut kehitykseen.matkojenpituuteenvaikuttaakajaaninkaupallisenpainopisteensiirtyminenkeskus tastaitäänpäin. Petäisenniskanaluesijaitseekaupunginkeskustantuntumassahyvienliikennöintiyhteyksiensol mukohtana.yrittäjätpitävätmyönteisenäsitä,ettäheidänhenkilökuntansatyömatkatovataina kinkeskimäärinhyvinkohtuulliset.samaedullinentilanneonmyöskinasiakkaiden,tavaratoi mitustenjakaikkienmuidenkinasiointimatkojenjaasiakasyhteyksiensuhteen.uudenkaavoituk senmukanaalueensisäinenliikennöitävyysontullutsujuvaksi.alueelleensimmäisinä1960luvulla tulleetyrityksetihastelevatvaristienkauttamuodostunuttalyhyttäetäisyyttäkaupunginkes kustaan ja vt5ohitustien rakentumisen tuomaa välitöntä liikenneyhteyttä valtakunnan tiever kostoon.petäisenniskastaonvaivatontalähteäpohjoisen,eteläntaiidänsuuntienmaanteille.

9 8 Hyvienyhteyksienohellaesimerkiksipysäköintionhelpostijärjestettävissäsuhteellisenväljästira kennetullaalueella.alueenjoukkoliikenneonsupistunuttarpeenvähetessäjaonenääyhden aamuisinjailtaisinkulkevanlinjaautovuoronvarassa. Petäisenniskassakoetaan,ettäkaikenlainenturvallisuusonparantunut.Tunnesaattaajohtuavil kastuneestakanssakäymisestä,muttaerityisestiliikenteenuusistaratkaisuista.ilkivaltaaalueella eiolekoskaanlaajaltiollutkaan. Petäisenniskaninvestoinniteivätluonnollisestiolevainalueentoimijoidenkäytössä,vaanniilläon kaupunkirakenteiden tapaan merkitystä laajemmin. Alueen tuntumassa olevan kauppapuiston liikennöintikäyttääyhteyksiämonestasuunnasta.kehräämöntieerityisestionmyösvaltatie5:lle suuntautuvanläpikulkuliikenteenväylä.esimerkiksiprikaatinliikenteenlyhinkulkuyhteysvalta tielleonkehräämöntienkautta.petäisenniskassaonmyöspaljonkäytettyvenesatama,uusittuja viheralueitajavesistönrantaalueitataijuurirakennettutaitokadunpäässäolevarehjanhiihtä jienpysäköintialue.teollisuusaluettaympäröiväsiikapuronpuistoonyhteinentoisellapuolenole vienasuinalueidenkanssa.alueellataisentuntumassasijaitsevatkainuunvoimaoy:ntunneli voimalaitos,kajaaninlämpöoy:nvarajahuippukeskuksenatoimivalämpökeskusjanesteoil Oy:ntankkausasema. 3.2.KajaaninTeknologiakeskusOy:ntoiminta KaupunginpääosinomistamaKajaaninTeknologiakeskusonollutmukanakansallisessaosaamis keskusohjelmassajamultipolisverkostossamittaustekniikanosaamiskeskuksenanimellämeasu repoliskajaani.measurepolisohjelmantavoitteenaonmittaustekniikantutkimusjatuotekehi tystoiminnan kehittämisen, alan yritysten teknologiaosaamisen vahvistamisen ja yhteistyöver kostonkansallisenjakansainvälisenlaajentamisenkauttasynnyttääkainuuseenkansallisestimer kittäväjakansainvälisestitunnettumittaustekniikanosaamiskeskus(kainuunmaakuntaohjelma ). Tällähetkelläkehitysjakiinteistötoiminnatonorganisoituerilleenomiinyhtiöihinsä.Mittaustek niikkaanerikoistunut,kaupunginomistamateknologianjaliiketoiminnankehitysyhtiömeasurepo lisdevelopmentoyaloittitoimintansa yhtiöönkuuluvatmyösajoneuvotietojärjes telmienatjkehitysohjelma,yrittäjyydenvalmennuskeskusintotalontoiminnotsekäluovienalojen NatureCraftohjelmajaKajaaninkaupunkiseudunaluekeskusohjelma. ElinkeinoyhtiönäaiemmintoiminutKajaaninTeknologiakeskusOykeskittyyjatkossakiinteistöliike toimintaan,silläseomistaapetäisenniskassatoimitiloja27000m 2,joissatoimii57yritystä.Kajaa ninteknologiakeskusoyonalueensuurinyksityinenmaanomistaja(n.30ha)jasetoimiivastai suudessaomistamiensarakennustenjatonttienoperaattorina.yhtiövuokraa,rakennuttaataior ganisoimuutenkintoimitilojaniitähaluavilleyrityksille.yhtiönprimäärisenätavoitteenaeiolekiin teistöjenomistaminen,vaantoimintaedellytystenluominenyritystoiminnalle.yritysonmyynytlu nastussopimuksillatilojayrittäjilleniin,ettäsenomistamientilojenmääräonvähentynyt,vaikka kokoajanonrakennettuniitälisää.enimmilläänyhtiöonalueellaomistanuttiloja55000m 2.

10 9 Alueenyhteisettoiminnothyödyttävätyrityksiä.Teknologiakeskusmarkkinoialuetta,muttahyvin vaihtelevastierilaisillaliikealueillatoimivienyritystenkeskinäistämarkkinointiaeiolelaajaltikäyn nistynyt.alueenruokalapalvelutonjärjestettyteknologiakeskuksenorganisoimanajavuokriasekä laitehankintojasubventoiden.ruokalapalveleealueenyrityksiämyöstilauspalvelujenmuodossa. Teknologiakeskusvuokraakokoustiloja(Kehräämöntie7),kopiolaitteitajavideoneuvotteluvarus teita.omissa,vuokraamissaantiloissateknologiakeskusonjärjestänytvuokranantajanominaisuu dessakiinteistöhuollon,rakennusautomaationlisäpalvelutjajätehuollon.kajaaninteknologiakes kuksen tiloissa käytössä olevaa keskitettyä kiinteistöhuoltoa pidetään hyvänä ratkaisuna, kun yrittäjäsaattaanäinkeskittyäpääasiaansaeliomaanliiketoimintaansa.keskitetynhuollonpalve luitapidetäänvaivattomina,joustavinajanopeina.alueenvartiointionjärjestettykeskitetystija sinneonrakennettu6valvontakameraa.työssäkäyviävartenontarjollayksityinenpäiväkoti. Alueelleaikanaansijoittuneistamuutamistaasunnoistaonparikolmevieläasuinkäytössä. 4.PETÄISENNISKANKEHITTYMISENARVIOINTI 4.1.Työpaikkakehitys Petäisenniskanmuuttumistateollisuusalueestamyösmonipuoliseksitutkimusjatuotekehitys alueeksikuvaavatteollisuuden,kaupan,liikenteenjatutkimuslaitostentyöpaikkamääräterivuo sina: v.2000 v.2005 v.2009 ( ) teollisuus kaupanala liikenne,tietoliikenne tutkimus/kiinteistö/vuokraus muuttoimialat yhteensä Edelläolevienvertailuvuosien2000,2005ja2009työpaikkaluvuteivätoletäysinvertailukelpoisia, koskavuodet2000ja2005onkoottutilastokeskuksentiedoistajavuoden2009työpaikkamäärät onsaatuyrityskyselynyhteydessäkeväällä2009.toimialojenrajauksetsaattavatpoiketatoisis taan.yrityskyselyntuloksetovatluotettavia,muttahistoriallinentarkasteluonvainsuuntaaanta va.työpaikkakehityksenvertailuajankohtinakäytetyistävuosista2000,2005ja2009ensimmäinen javiimeinenovatmyösosinsuhdannetaantumanaikoja.työpaikkojenkokonaiskehitysonkuiten kinollutselkeästipositiivinen. Liitteessä5onesitettyPetäisenniskanteknologiapuistonyritykset Tuonaajankohtana olipetäisenniskassa1584työpaikkaajanejakautuivattoimialoittainseuraavallatavalla:

11 10 teollisuus491,tutkimuspalvelut191,rakentaminen151,tietoliikenne150,muuyhteiskun nallinentoiminta(itella,katsastusym.)149,kauppa147,liikenne129,kiinteistötoiminnot 57,autojenmyynti,huoltojakorjaus53,agentuuritoiminta30,tekninenhuolto12jamuut toimialat24. Toimialojenjaotteluontehty yhdyskuntarakenteenseurantajärjestelmän mukaisestimuutoksel la,että tietoliikenne,tietlii ja tutkimuspalvelut,tutpalv onerotettuomiksiryhmikseen. ToiminnallisestimerkittävääonollutPetäisenniskanmuuttuminenmonipuoliseksitutkimusja tuotekehitysalueeksi,mikähuomataanmyösalueentyöpaikkajakaumassa.samoinrakentamisen jakaupanalantyöpaikatovatlisääntyneet,kunkaavoitusalkoisalliapalvelujamyymälätoimin not. 4.2.Investoinnit KaupunginjasenosakkuusyhtiöideninvestoinnitPetäisenniskantoimitiloihinsekäyhdyskunta suunnitteluunjatekniikkaankehitysprojektinaikanaovat9,4milj..hyvätyhdyskuntarakenteet ovatolleettarpeellisenajavälttämättömänälähtökohtanamuilleinvestoinneille. Yritysteninvestoinnitonluonnollisestitehtyheidänomistatarpeistaanjakehitysnäkymistäänläh tien.yrityksetovatinvestoineetrakentamiseen22,6milj. jakalustoonym.laitteisiin8,8milj.. TekesjaKainuunTEkeskusovatavustaneetalueenyrityksiäjatutkimuslaitoksia21,1milj.eurolla. Projektinvaikuttavuuttavoidaanarvioidamonintavoinjatunnusluvuin.Projektillealunperinsovi tuttavoitteetonpääosinsaavutettu,jalaaditutsuunnitelmatonmoninosintoteutettu.uusiatyö paikkojaonsyntynytalueellasatoja,muttaosittainniidenperusteenasaattavatollamuuttekijät (markkinatilanne)kuinsuoritetutinvestoinnit.yritystentekesiltäjatekeskukseltasaamatavus tukseteivätluonnollisestiliitykaikiltaosinkehittämisprojektiin.kaupunginjayritysteninvestoin tiensuuruuksiensuhdeonselkeä,muttainvestoinnitkohdistuvatosinerilaisiinrakenteisiinjahyö dykkeisiin.yhteenvetonavoidaankuitenkintodeta,ettäkehittämisprojektisaiaikaanmelkoisen investointisykäyksenalueella,jasenmyönteinenvaikutusontaloudellisestimerkittävä. 4.3.Laadullinenkehitysarvio Loppuraportinsisältämäntutkimuksentavoitteenaoliselvittääluotettavastialueenkaikkienyritys tenmielipidekehittämisprojektista.tutkimusmenetelmäolihaastattelukysely,jossavälitönvuoro vaikutusestivirheellisettulkinnatjaantoimahdollisuudensyventääkyselyäyksityiskohtiin. Kyselynvaliditeettionhyvä,reliabiliteettiluotettavajavastausprosentti100.Kehittämisprojektin vaikuttavuuttaselvitettäessäonvaikeutenaolluterottaapetäisenniskanyleinen,huomattavake hittyminensiitä,mikäprojektinvaikutusonkehittymiseenollut.haastattelujenkohteinaoli114

12 11 yritystentaiyhteisöjenedustajaa. Yrityksistäsuurienemmistö,76,3%,pitiPetäisenniskankehittymistäjaprojektinvaikutustasii henerittäinmyönteisenätaimyönteisenä!kohtuullisensuuriolikuitenkinniidenmielipiteiden osuus(21,9%),joidensuhtautuminenprojektiinolineutraali,ts.projektinvaikutukseteivätkos ketaheidäntoimintaansamyönteisestieikäkielteisesti.monikategorianvastaajistanäkipetäisen niskanmyönteisenkehityksen,muttaeipitänytsitäprojektinansiona.kielteisestiprojektiinsuh tautuivainpariyritystä. Ohjausryhmäntoimintaapidettiinprojektinonnistumisenavainkysymyksenäjamoottorina.Yrittä jätpääsivätvälittömään,suoraanvuorovaikutukseenkaupunginkanssajaohjausryhmässäpääte tytasiatmyöstoteutuivatilmanodotettua,kunnalliselletoiminnalletyypillistäbyrokraattistavii vyttelyä.kaupunkiolisitoutunutinvestoimaanalueellevuosittaintietyn,huomattavansummanja asiathoituivatjoustavasti.kaupungintekninenjohtoolierittäinaktiivisestimukanahankkeessa.

13 12 Yrityksetolivatsaaneetinformaatiotakehitysprojektistasanomalehtienjayksittäistentiedotteiden kautta.tiedottaminenoliparastakaavoitukseenjakunnallistekniikanrakentamiseenliittyvienlaki sääteistentiedottamistenosalta.yleensätiedottamistapidettiinriittävänä. Yrittäjienmielestäyritystennäkyvyysonparantunutfyysistenolosuhteidenmuuttumisen,paran tuneentiedottamisenjakasvaneidenpotentiaalistenasiakasvirtojenmyötä. Uusienyrittäjienalueellesijoittumisenperusteitaolimoniajauseatniistäolivatyrityskohtaisia. Tärkeinyleisestitodettuperusteolitoimitilansijaintijasiihenliittyväthyvätliikennöintiyhteydet moneensuuntaanjakeskustaankin.työntekijöidenjaasiakkaidentyömatkatovatkohtuulliset. Vaivaton,ilmainenpysäköintionmarkkinointietu.Yrityskohtaisestiratkaisevatekijäolise,ettäyri tyksentoimintaansopivatonttitaitoimitilaolitarjolla.yhteistyökumppanienläheisyysolimyön teinentekijä.petäisenniskassaerittäinmerkittävätoimialaksikehittynyt tutkimuspalvelutjatuo tekehitys onerityisentyytyväinentoimialansahyvästäjatasokkaastakeskittymästäalueella.tuo verkostoitumismahdollisuusoliolluteräälleuudellealanyritykselletärkeinsijoittumisperuste.yli satatoimivaayritystämuodostavatjollekinyrityksellehuomattavanasiakaspotentiaalin.liikeelä mänkirjoonmyösmonipuolistunut.vierailijoidenjaasiakkaidenkäyntientakiapidettiinalueen ulkoisenasunselkeääkohentumistahyvinmyönteisenä. 4.4.Petäisenniskaanliittyvätutkimus Petäisenniskanalueellatoimivienlaitostentutkimuksellisenosaamisenpiirrettäkuvaavataluksi alueellatoimivatohjelmat MeasurepolisohjelmajaKajaaninkaupunkiseudunaluekeskusohjel ma.tutkimuksellistajakoulutuksellistaosaamistaedustavatoulunyliopistonmittalaitelabora torio,metso,elektrobit,epec,measurepolisdevelopment,vtt,sunit,basepoint,upmkymmene, ym.kajaaninteknologiapuistoonkinerottunutmuistateollisuuskylistäerikoistumallakorkeantek nologianosaamisalueeksi,jonkapainopistealueetovatmittaustekniikkajaajoneuvotietojärjestel mät.tutkimuslaitostenläsnäoloontuonutalueellelisäarvoajaherättänytyrityksissäkiinnostusta sijoittumiseensinne.myöskinkaupungissaolevienmuidenyliopistonlaitostenläsnäoloonkoettu jahuomattuyrityksissämyönteisesti. Infrastruktuurin kehittämisen ja teollisen toiminnallisuuden parantamisen tavoitteiden ohella Petäisenniskaonollutmelkeinpävaivihkaamyösteollisenalueeninfrastruktuurinkehittämisen tutkimusjaopintokohde.tärkeimmätpetäisenniskaanliittyvätjulkaisutjatutkimuksetovat: Huovila,Arto(2000),KajaaninPetäisenniskanaluesuunnitelma.Tampereenteknillinenkorkeakou lu,diplomityö,87s.tampere, TKK,VTT(2001),Brändiajattelujatuotteetkiinteistöliiketoiminnassa,KajaaninTeknologiapuisto, Siltavuori,Anne(2002),Petäisenniskanviherympäristönparantaminen.15s.Kajaani, Kurunmäki,Kimmo(2005),Partnershipsinurbanplanning.Tampereenteknillinenyliopisto,väitös kirja,jossaeräänätapauskohteenaonpetäisenniskanalue,284s.tampere,

14 13 Arkkitehtuurinosasto,yhdyskuntasuunnittelunlaboratorio(1997),Petäisenniskanmaisemankehit tämissuositukset.oulunyliopisto, LotvonenMarko,VilhunenAtte(2008),KajaaninPetäisenniskanteollisuusalueenkehityshankkeen arviointi.kajaaninammattikorkeakoulu,opinnäytetyö,67s.kajaani 5.PETÄISENNISKANMUUTTUMINENJATKUU Tulevaisuudennäkymätovatarvotekijä.Tulevatvisiotvaikuttavatkaikenkiinteänolevanjaomai suudenarvoon.petäisenniskanarvonouseemyöstulevaisuudessa.alueenkaavoitusmahdollistaa kehityksen,ympäristötvalmistuvat,rakentumineneteneeviimeistelylletasollejaliikenneyhteydet toimivat.tärkeintäonkuitenkin,ettäalueenliikejatoimintopaikkaominaisuudetovatedelleen muuttumassaparemmiksi.aluepysyyhaluttunaliiketoimintajatyöpaikkaympäristönä. Petäisenniskankehityseipäätykehittämisprojektinsamukana.Muutoskaavojatehdäänkokoajan erilaistentarpeidenmukaisesti.keväällä2009( )onnähtävillähyväksymistävarten Puukeskuksenkorttelinym.kaava,ns.Petäisenrannanalueenensimmäinenvaihe.Kehittämis prosessionnytsiirtynyttällealueelle.kaavanmukainenpajakadunrakentaminenmuuttaaliiken nöintiäjoustavammaksi.seuraavaalueellinenkaavoituksenkohdeonpetäisenrannantoinenvai he.petäisenrannassaonkininfrastruktuurinrakennustöitävieläpuolenkymmenenvuodenajan. HuomattavamuutostuleemyösolemaanuudenpääkatuyhteydenmuodostuminenKehräämön tieltänuaskadullevanhanteollisuusraiteenpaikalle.alueenkahdenpääkadunristeykseenraken netaankiertoliittymä.kehräämöntienperuskorjausalkaakuluvanavuonnaosuudellasiikapuro Tietokatu. Monillayrityksilläonvalmiitainvestointisuunnitelmia.Petäisenniskaonyrittäjänkannaltavarsin kohtuullinensijaintiriski.pidetäänhänsijaintiayleisestitärkeimpänätilojenarvoonvaikuttavana tekijänä.suomisoffaoyonaloittanutuuden3000neliönlaajennustyönjayhtiölläpyöriilähesjat kuvauusientyöntekijöidenkoulutusohjelma.uusiayrityksiäontulossaalueelle.hyvinmonetyri tyksetaikovatrakentaalisääainakinvarastotiloja.alueoperaattorikajaaninteknologiakeskustoi miijaoperoiomistamillaanrakennuksillajatonteilla.teknologiakeskuksentoimitilatovatkyen neetvastaamaankysynnänmuutoksiinjaparhaimmillaansamanrakennuksentaloudellisenkäyt töiänsisällemahtuulukuisiaerilaisiatoimintojenelinkaaria. PuistomainenPetäisenniskasäilyy.Viereisenvesistönympäristöarvojakäytetäänenemmänhyö dyksi.tällähetkellävesistömaisemaeiavaudujuurimillekääntontille,vaanjääpiiloon.siikapuron jarantojenpuistoalueidenvirkistyskäyttövarmaankinlisääntyy.petäisenniskanalueeltapuuttuvat lähespoikkeuksettatäysikasvuisetpuut,muttanekasvavatvuosienmyötä.viimeisethoitamatto matpusikotjavesakotkunnostetaan.petäisenniskaonviihtyisätyöpaikkaympäristö,jossaon myösvirkistymisenelementtejä.aluevastaaaikaisempaaparemminmääritteensä teknologia puisto sisältämiäodotuksiajaedellytyksiäympäristölle puistojenjaympäristönvehreysja vihreys,teknologiaapalvelevatuudehkotrakennukset,katujensinisetkalusteet,päällystetytväylät japinnoitetutrakenteet

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E 95-2007 Uudenmaan liitto Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E 95-2007 Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

Esipuhe. Laadukas ja hyvin hoidettu piha vaikuttaa niin. talouteenkin. Useat tutkimukset osoittavat, että vihreään pihaan panostaminen

Esipuhe. Laadukas ja hyvin hoidettu piha vaikuttaa niin. talouteenkin. Useat tutkimukset osoittavat, että vihreään pihaan panostaminen Laadukas yrityspiha Esipuhe Laadukas ja hyvin hoidettu piha vaikuttaa niin yrityksen asiakkaisiin, työntekijöihin kuin talouteenkin. Useat tutkimukset osoittavat, että vihreään pihaan panostaminen maksaa

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD 23.9.2004 Vantaan kaupunki Kaupungintalo Asematie 7 01300 Vantaa Puhelin (09) 83911 VARISTO-PETIKKO-VANTAANKOSKI -ALUEEN

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 Ohjausryhmä: Tauno Matomäki, pj Pertti Asunmaa, UPM Ari Eklund, Prizztech Oy Esa Mäki, HK Ruokatalo Kari Ollila, CimSolar Oy Risto Salo, Hollming Oy Timo Suistio, STX Europe ASA 1.12.2008 Petri Merisaari

Lisätiedot

RENGONHARJUN LOGISTISESTI KIINNOSTAVA YRITYSALUE Loppuraportti 3.8.2009

RENGONHARJUN LOGISTISESTI KIINNOSTAVA YRITYSALUE Loppuraportti 3.8.2009 EFSI Logistics Marketing RENGONHARJUN LOGISTISESTI KIINNOSTAVA YRITYSALUE Loppuraportti 3.8.2009 Ouluun VT19 Seinäjoen lentosema Helsinkiin 2 (23) ESIPUHE Rengonharjun yritysalue sijaitsee Seinäjoen lentoaseman

Lisätiedot

KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011

KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011 - KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011 Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.1.2011 päätettiin sosialidemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta laatia Lauritsalan alue- ja liikekeskuksen

Lisätiedot

26.9.2014 1 (10) Esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitila-, sijoittumis- ja omistusratkaisuiksi

26.9.2014 1 (10) Esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitila-, sijoittumis- ja omistusratkaisuiksi 26.9.2014 1 (10) Esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitila-, sijoittumis- ja omistusratkaisuiksi 26.9.2014 2 (10) Sisällysluettelo 1. Yleistä.. 3 1.1. Toimeksianto. 3 1.2. Toimeksiannon taustaa.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Renor lyhyesti. Tärkeimmät omistukset. Tunnuslukuja. Sisällys

Toimitusjohtajan katsaus. Renor lyhyesti. Tärkeimmät omistukset. Tunnuslukuja. Sisällys Vuosikatsaus 2008 Renor lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Renor Oy on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, kehittää ja vuokraa toimitilakiinteistöjä. Yhtiö on erikoistunut entisten tehdasyhteisöjen kehittämiseen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

Kristiina Strömmer 21.10.2011

Kristiina Strömmer 21.10.2011 VASTINEET 1 (11) 21.10.2011 HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.8.-2.9.2011 välisen

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

Tapiolan metroaseman ja länsimetron vaikutus ympäröivään liiketoimintaympäristöön ja arvonmuodostukseen

Tapiolan metroaseman ja länsimetron vaikutus ympäröivään liiketoimintaympäristöön ja arvonmuodostukseen Tapiolan metroaseman ja länsimetron vaikutus ympäröivään liiketoimintaympäristöön ja arvonmuodostukseen Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI: VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI 30.1.2013 Loppuraportti Sivu 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1.1. Prosessi ja vuorovaikutus... 3 1.2. Työn

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen

Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Tausta Tiivistyvien kaupunkien keskeisiä kehittämisteemoja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi.

Lisätiedot

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Tiehallinto Oulu Kannen valokuva: tiekuva.com (valtateiden ja risteys) Pohjakartat: Nivalan

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Esiselvitys 6/2011 Tilaaja: Novago Yrityskehitys Oy Lohja Toteutus: Senior & Sons Oy Reijo Laine Espoo Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014

Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014 Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014 Paikka: Cursor Oy, Kotka Osallistujat: Kts. liite 1. Muistio: Timo Hämäläinen, Marja

Lisätiedot

Turvallisuus teollisuuspuistossa. Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille. Julkaistu Työsuojelurahaston tuella

Turvallisuus teollisuuspuistossa. Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille. Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Turvallisuus teollisuuspuistossa Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Versio 1.0, maaliskuu 2008 1 Alkusanat Vuosina 2006-2008 toteutetun Turvallisuus teollisuuspuistossa

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015

PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015 PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Pirkkala elinkeinopolitiikan toimintaympäristönä... 4 2. Elinkeinopolitiikka kuntastrategian keskiössä...

Lisätiedot

S P O N D A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 VUOSIKERTOMUS 2003

S P O N D A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 VUOSIKERTOMUS 2003 S P O N D A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 VUOSIKERTOMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 2003 SPONDA YLEISESTI 1 3 Vuoden tärkeimmät tapahtumat... 1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA 4 35

Lisätiedot