Espoon liikenneonnettomuudet 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon liikenneonnettomuudet 2014"

Transkriptio

1 Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen Hanna Puolimatka, Eija Yli-Halkola ja Christel Kautiala Destia Oy

2

3 YHTEENVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2014 Espoon kaupungin alueella tapahtuneita poliisin raportoimia tieliikenneonnettomuuksia ja seurattu onnettomuusmäärän kehitystä vuodesta 1962 sekä tarkemmin vuosina Poliisin tietoon on arvioitu tulevan kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja noin 20 % henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista. Eri onnettomuustyyppien tietoon tulossa on eroja. Huonoin peittävyys on yksittäisonnettomuuksissa loukkaantuneista polkupyöräilijöistä. Espoon kaupungin alueella tapahtui vuonna 2014 poliisin tilastojen mukaan yhteensä 483 liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista noin 22 % johti henkilövahinkoihin (105 kpl), kolme johti kuolemaan ja 102 johti loukkaantumiseen. Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa kuoli kolme ja loukkaantui 127 henkilöä. Onnettomuuksien kokonaismäärä on pienentynyt vuodesta 2013 (2013 tapahtui 560 onnettomuutta). Kanta Leppävaarassa tapahtui yli 10 % (43 kpl) Espoon kaikista onnettomuuksista (10 % vuonna 2013). Kanta Leppävaaran onnettomuusmäärä vuonna 2014 oli edellisvuoteen verrattuna pienempi (55 kpl vuonna 2013). Toiseksi eniten onnettomuuksia tapahtui Kanta-Tapiolassa (34 kpl). Lähes kaikilla alueilla onnettomuusmäärät vähentyivät vuoteen 2013 verrattuna. Vuonna 2013 tapahtuneista onnettomuuksista noin 45 % (218 kpl) tapahtui maanteillä ja 53 % (256 kpl) katuverkolla. Yksityisteillä ja muilla liikennealueilla tapahtui noin 2 % kaikista onnettomuuksista (9 kpl). Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa kuoli tai loukkaantui yhteensä 130 henkilöä, mikä on noin 10 % vähemmän kuin vuonna 2013 (144 kpl). Uhrit ovat olleet pääasiassa henkilöautojen kuljettajia tai matkustajia (70 kpl, 54 %). Kevyen liikenteen uhreja oli 38 % (22 jalankulkijaa, 14 polkupyöräilijää ja 13 mopoilijaa). Vuonna 2014 tapahtui 25 onnettomuutta, jossa joku osallisista oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Tämä on 5 % kaikista onnettomuuksista. Onnettomuuksista yhdeksän johti henkilövahinkoihin ja loput 16 johtivat omaisuusvahinkoihin. Alkoholionnettomuuksien uhreja oli kaikkiaan 13 henkilöä, mikä on 10 % kaikista uhreista. Alkoholionnettomuuksien määrä oli hieman edellisvuotta suurempi.

4 SAMMANDRAG Denna rapport innehåller uppgifter om vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom i Esbo år Dessutom har utvecklingen av olycksfall granskats sedan 1962 och mer exakt under perioden Till polisens kännedom kommer vanligtvis alla trafikolyckor som lett till dödsfall och 20 % som lett till personskador. Under år 2013 inträffade i Esbo stad sammanlagt 483 trafikolyckor enligt polisens statistik. Av olyckorna ledde 22 % till personskador: tre till döden och 102 till lindrigare skador. I personskadeolyckorna omkom tre människor och 127 skadades. Totala antalet olyckor har minskat sedan 2013 (2013 inträffade 560 olyckor). Under 2013 inträffade ungefär 10 % (43 st) av alla Esbos olyckor i Stam Alberga (10 % år 2013). Antalet av olyckor i Stam-Alberga 2014 var lägre jämfört med förra året ( st). På följande plats kommer Egentliga- Tapiola (Kanta-Tapiola) (34 st). På nästan alla områden har olyckorna minskat jämfört med år Under 2014 inträffade 45 % (218 st) av olyckorna på statens vägar och 53 % (256 st) på gatunätet. På privata vägar och andra transportområdena inträffade 2 % av alla olyckor (9 st). I personskadeolyckorna dödades eller sårades totalt 130 personer, viket är ungefär 10 % mindre än år 2013 (144 st). Offer var i huvudsak bilförare eller passagerare (70 st, 54 %) och lättrafikanter (38 %, 22 fotgängare, 14 cyklister och 13 mopedister). 25 olyckor (5 %) var alkoholrelaterade. Nio av olyckorna ledde till personskador, och de återstående 16 har lett till skador på egendom. Olycksoffrens antal var totalt 13 st, vilket är 9 % av alla offer. Antal alkohol olyckor var något längre än föregående år.

5 Espoon liikenneonnettomuudet SISÄLTÖ YHTEENVETO 3 SAMMANDRAG 4 SISÄLTÖ 5 1 JOHDANTO 6 2 ONNETTOMUUSKEHITYS ESPOOSSA 7 3 ONNETTOMUUSAJANKOHDAT 9 4 ONNETTOMUUSPAIKKA Onnettomuuspaikka Onnettomuuksien kasaumapisteet Onnettomuuksien kasaumapisteiden parantamistoimenpiteet Onnettomuudet tilastoalueittain 13 5 ONNETTOMUUSLUOKKA Katuverkko Maantieverkko Kevyen liikenteen väylät Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 16 6 ONNETTOMUUSOLOSUHTEET 17 7 ONNETTOMUUKSIEN OSALLISET Onnettomuuksien osalliset Alkoholin osuus onnettomuuksiin 21 8 ONNETTOMUUSKUSTANNUKSET 21 LIITE 1. KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT 22 LIITE 1. Käsitteet ja määritelmät LIITE 2. Onnettomuuskasaumat vuosina LIITE 3. Onnettomuuksien tapahtumapaikat vuonna 2014 LIITE 4. Kevyen liikenteen onnettomuuksien paikat vuosina LIITE 5. Kevyen liikenteen väylillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet, joissa vähintään kaksi osallista ja osallisena jalankulkija, pyöräilijä tai mopo LIITE 6. Kevyen liikenteen onnettomuudet vuonna 2014 ja vuosina

6 6 Espoon liikenneonnettomuudet JOHDANTO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2014 Espoon kaupungin alueella tapahtuneita poliisin raportoimia tieliikenneonnettomuuksia ja seurattu onnettomuusmäärän kehitystä vuodesta 1962 sekä tarkemmin vuosina Poliisin tietoon on arvioitu tulevan kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja noin 20 % henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista. Eri onnettomuustyyppien tietoon tulossa on eroja. Huonoin peittävyys on yksittäisonnettomuuksissa loukkaantuneista polkupyöräilijöistä. Onnettomuusanalyysi on laadittu Destia Oy:ssä jossa työhön ovat osallistuneet Ins. AMK Hanna Puolimatka, Ins. AMK Eija Yli-Halkola ja DI Christel Kautiala. Onnettomuusanalyysissä on käytetty Destian iliitu-palvelua. Espoon kaupungilta työn tilaaja on tutkija FM Tuomo Saarinen. Raportissa käytetyt käsitteet ja määritelmät ovat liitteenä 1.

7 Espoon liikenneonnettomuudet ONNETTOMUUSKEHITYS ESPOOSSA Espoon kaupungin alueella tapahtui poliisin tilastojen mukaan vuonna 2014 yhteensä 483 liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista noin 22 % johti henkilövahinkoihin: kolmeen kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa kuoli kolme ja loukkaantui 127 henkilöä. Espoossa liikenneonnettomuuksien määrä on laskenut voimakkaasti vuoden 1989 huippuluvuista 2000-luvun alkuun asti. Vuodesta 2003 lähtien onnettomuuksien kokonaismäärä on jälleen kasvanut voimakkaasti (kuva 2.1). Kasvu on aiheutunut pääasiassa omaisuusvahinkoon johtaneiden onnettomuuksien lisääntymisestä (kuva 2.2). Vuonna 2011 onnettomuuksien kasvu taittui. Onnettomuudet vähenivät edellisestä vuodesta myös vuonna Vuonna 2014 loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui 14 % vähemmän kuin vuonna Kuolemaan johtaneet onnettomuudet nousivat vuonna 2014 edellisvuoden kahdesta onnettomuudesta kolmeen onnettomuuteen. Kuva 2.1. Espoon onnettomuuskehitys , onnettomuuksien kokonaismäärä ja onnettomuuksien uhrien määrä. (Lähde vuosina Espoon liikenneonnettomuudet 2006.)

8 8 Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Kuva 2.2. Espoon onnettomuuskehitys , onnettomuuksien kokonaismäärä vakavuuden mukaan. Asukaslukuun suhteutettuna Espoossa tapahtuu huomattavasti vähemmän onnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin (kuva 2.3). Myös henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtuu Espoossa harvemmin kuin muualla Suomessa. Kuva 2.3. Espoon ja koko Suomen onnettomuuskehitys asukaslukuun suhteutettuna vuosina

9 Espoon liikenneonnettomuudet ONNETTOMUUSAJANKOHDAT Vuonna 2014 onnettomuuksia tapahtui eniten tammi- ja marraskuussa. Muuten onnettomuuksia tapahtui melko tasaisesti ympäri vuoden. Kesäkuukausista vähiten onnettomuuksia tapahtui elokuussa. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui eniten tammi-, syys-, joulu-, touko- ja lokakuussa. Onnettomuuksien tapahtuma-aika viikonpäivän ja kellonajan mukaan mukailee hyvin liikennemääriä. Eniten onnettomuuksia tapahtui iltaruuhkan aikaan kello Myös aamuruuhkan aikaan kello 8-9 tapahtui runsaammin onnettomuuksia. Keskipäivällä tapahtuvat onnettomuudet ovat hieman vähentyneet edellisestä vuodesta. Perjantai oli yleisin onnettomuuksien tapahtumapäivä, kuten se oli myös vuonna Sunnuntaina ja lauantaina tapahtui viikonpäivistä vähiten onnettomuuksia. Kuva 3.1 Onnettomuuden tapahtumakuukausi vuonna Kuva 3.2 Onnettomuuden viikonpäivä vuonna 2014.

10 10 Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Kuva 3.3 Onnettomuuden kellonaika vuonna 2014.

11 Espoon liikenneonnettomuudet ONNETTOMUUSPAIKKA 4.1 Onnettomuuspaikka Vuonna 2014 tapahtuneista onnettomuuksista noin 45 % (218 kpl) tapahtui maanteillä ja 53 % (256 kpl) katuverkolla. Yksityisteillä ja muilla liikennealueilla tapahtui noin 2 % kaikista onnettomuuksista (9 kpl). Maanteiden onnettomuuksista reilu puolet tapahtui pääväylillä (110 kpl, tienumerot 1-103). Kaikkien vuonna 2014 tapahtuneiden onnettomuuksien tapahtumapaikat esitetään onnettomuusluokittain liitteessä 3. Liitteessä 4 on esitetty kevyen liikenteen onnettomuuksien tapahtumapaikat onnettomuusluokittain vuonna 2014 ja liitteessä 6 myös vuosilta Liittymissä tapahtui 119 onnettomuutta eli noin 25 % kaikista onnettomuuksista. Liittymäonnettomuuksien määrä laski hieman edellisestä vuodesta (kuva 4.1). Vuonna 2014 liittymäonnettomuuksissa onnettomuuspaikalla oli useimmiten liikennevalot (49 kpl) tai kärkikolmio (43 kpl). Tasa-arvoisissa liittymissä tapahtui kuusi onnettomuutta ja STOP-merkillä varustetuissa liittymissä kaksi onnettomuutta. Kiertoliittymissä tapahtui yksi onnettomuus. Loput liittymät on luokiteltu muiksi liittymiksi, joita ovat esimerkiksi kevyen liikenteen väylien keskinäiset risteämiset. Onnettomuuksista noin 13 % (64 kpl) tapahtui pysäköintialueilla. Suojateillä tapahtui 31 onnettomuutta, joka on huomattavasti enemmän kuin vuonna 2013 (v suojatieonnettomuutta). Suojatieonnettomuuksista henkilövahinkoihin johti 24 onnettomuutta. Eritasoliittymien rampeilla tapahtui 35, kevyen liikenteen väylillä kuusi ja sillalla yksi onnettomuus. Kuva 4.1. Liittymäonnettomuuksien kehitys ja risteysvarustus

12 12 Espoon liikenneonnettomuudet Onnettomuuksien kasaumapisteet Liitteenä 2 olevassa kartassa on esitetty kaikki Espoon alueella esiintyvät onnettomuuskasaumat vuosien onnettomuuksista. Onnettomuuksien kannalta paikka on katsottu ongelmalliseksi, jos 50 metrin säteellä on tapahtunut vähintään yksi kuolemaan johtanut onnettomuus tai vähintään kolme loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta tai yhteensä vähintään seitsemän onnettomuutta. Kohteiden ongelmallisuutta voidaan arvioida ns. ind5-luvun avulla. Ind5-tarkastelussa henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien kertoimena on 1 ja omaisuusvahinkoon johtaneiden onnettomuuksien kerroin 0,2. Ind5-tarkastelun avulla lasketut Espoon vaarallisimmat paikat on esitetty taulukossa 4.1 vaarallisuusjärjestyksessä. Taulukon numero vastaa liitteen 2 numerointia. Taulukko 4.1 Ind5-tarkastelun perusteella Espoon pahimmat onnettomuuskasaumapisteet vuosina Nro Tapahtumapaikka Kuolemaan johtanut kpl Loukkaantumiseen johtanut kpl Omaisuusvahinkoon johtanut kpl Yht. IND5 1 Kehä I, Turvesuontien liittymä ,12 2 Finnoontie ja Puolarmetsänkadun liittymä ,44 3 Kauppakeskus Iso-Omena ,32 4 Piispansilta, Ison Omenan kohta , Kuitinmäentie, Suomenojan liikenneympyrä Kehä 1, Kalevantien ja Tekniikantien liittymä , ,12 7 Kehä I, Kurkijoentien liittymä ,96 8 Turuntie, Rastaalantien ja Kuninkaistenportin liittymä ,96 9 Finnoontien ja Portin liittymä ,96 10 Leppävaarankatu ,96

13 Espoon liikenneonnettomuudet Onnettomuuksien kasaumapisteiden parantamistoimenpiteet Espoon kaupungilla on suunniteltu tai vuoden 2014 aikana tehty parantamistoimenpiteitä taulukon 4.1 pahimpiin onnettomuuspaikkoihin seuraavasti: 1. Kehä I:n ja Turvesuon liittymä tullaan jollakin aikavälillä parantamaan eritasoliittymäksi. Tarkkaa aikataulua hankkeen toteutumisesta ei kuitenkaan ole. 2. Piispansillan Iso-Omenan kohdasta on tehty katusuunnitelma. Pohjoisosa rakennetaan vuosina Metrokeskukseen liittyvät eteläosan järjestelyt valmistuvat vuosina Onnettomuudet tilastoalueittain Onnettomuuskehitystä on seurattu Espoossa tilastoalueittain. Tilastoalueiden rajoja on muutettu vuonna 2007, joten onnettomuustarkastelut tilastoalueittain eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tarkasteluihin nähden. Vilkkaimmat väylät (Länsiväylä, Turunväylä sekä Kehä I, II ja III) eivät sisälly tilastoalueisiin. Kaiken kaikkiaan vuonna 2014 tilastoalueille paikannettiin 416 onnettomuutta eli 86 % kaikista Espoon kaupungin alueella tapahtuneista onnettomuuksista. Kanta Leppävaarassa tapahtui yli 10 % (43 kpl) Espoon kaikista onnettomuuksista (10 % vuonna 2013). Kanta Leppävaaran onnettomuusmäärä vuonna 2014 oli edellisvuoteen verrattuna pienempi (55 kpl vuonna 2013). Paljon onnettomuuksia on tapahtunut aikaisempien vuosien tapaan myös Kanta-Tapiolassa ja Kanta-Espoossa. Onnettomuusmäärät kasvoivat kahdeksalla tilastoalueella vuodesta 2013 (yhteensä 26 tilastoaluetta). Onnettomuusmäärät kasvoivat etenkin Bembölessä edellisvuoteen verrattuna (28 onnettomuutta vuonna 2014 ja 20 onnettomuutta vuonna 2013). Nro Tilastoalue 11 Kanta-Leppävaara 13 Kilo-Karakallio 14 Laaksolahti 15 Viherlaakso-Lippajärvi 16 Sepänkylä 21 Kanta-Tapiola 22 Otaniemi 23 Haukilahti-Westend 24 Mankkaa 25 Laajalahti 31 Matinkylä 32 Olari 33 Henttaa 41 Kanta-Espoonlahti 42 Saunalahti 43 Nöykkiö-Latokaski 44 Kaitaa 45 Suvisaaristo 51 Kanta-Kauklahti 52 Kurttila-Vanttila 61 Kanta-Espoo 62 Muurala-Gumböle 63 Bemböle 64 Nuuksio 71 Vanhakartano-Röylä 72 Kalajärvi-Lakisto Kuva 4.2 Espoon liikenneonnettomuudet vakavuuden mukaan tilastoalueittain 2014.

14 14 Espoon liikenneonnettomuudet ONNETTOMUUSLUOKKA 5.1 Katuverkko Espoon katuverkolla tapahtuneista onnettomuuksista lähes puolet (44 %, 112 kpl) on kirjattu luokkaan muu onnettomuus (kuva 5.1). Muiden onnettomuuksien osuus kaikista onnettomuuksista on ollut pidemmän aikaa nousussa, vuonna 2013 vastaava luku oli 38 %. Tässä luokassa yleisimmät onnettomuustyypit olivat vuonna 2014 tieltä suistuminen (13 kpl) ja peruutusonnettomuudet (12 kpl). Seuraavaksi yleisimmät onnettomuusluokat olivat yksittäisonnettomuudet (16 %, 41 kpl) ja jalankulkijaonnettomuudet (8,2 %, 21 kpl). Espoon katuverkolla tapahtui yksi kuolemaan johtanut onnettomuus, jonka onnettomuusluokka oli kääntymisonnettomuus. Kevyen liikenteen onnettomuuksia (jalankulkija-, polkupyörä- ja mopedionnettomuudet) oli 16 % (42 kpl) kaikista onnettomuuksista. Kevyen liikenteen onnettomuuksissa seuraukset ovat yleensä vakavia. Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista yli puolet (65 %) oli kevyen liikenteen onnettomuuksia. Erityisesti katuverkon henkilövahinkoihin johtaneiden jalankulkijaonnettomuuksien määrä on ollut kasvujohteinen viime vuosina. Mopedionnettomuuksien määrä vähentyi edelliseen vuoteen verrattuna 14 onnettomuudesta yhdeksään onnettomuuteen. Vastaavasti jalankulkijaonnettomuudet kasvoivat 17 onnettomuudesta 21 onnettomuuteen. Mopoautoonnettomuudet eivät kuulu mopedionnettomuuksiin vaan muihin onnettomuuksiin. Vuoden 2014 aikana Espoossa tapahtui yksi omaisuusvahinkoihin johtanut mopoauto-onnettomuus, jossa henkilöauto peruutti parkkipaikalla mopo-autoon. Kuva 5.1 Onnettomuusluokat katuverkon onnettomuuksissa vuonna 2014.

15 Espoon liikenneonnettomuudet Maantieverkko Espoon alueella olevalla maantieverkolla (suurimmat väylät Kehä I, II ja III, Turunväylä ja Länsiväylä sekä paljon yhdysteitä) tapahtuneista onnettomuuksista yleisimpiä olivat peräänajo-, yksittäis- ja muu onnettomuudet (yhteensä 43 % kaikista maanteillä tapahtuneista onnettomuuksista). Näistä onnettomuuksissa aiheutui yli puolet (64 %) maanteillä tapahtuneista henkilövahingoista. Vuonna 2014 Espoon maanteillä sattui kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joista toinen oli polkupyöräonnettomuus ja toinen oli muu onnettomuus. Maantieverkolla tapahtui lisäksi runsaasti omaisuusvahinkoon johtaneita peuraonnettomuuksia (kuva 5.2). Kevyen liikenteen onnettomuuksia tapahtui maantieverkolla yhteensä seitsemän kappaletta, joista viisi johti loukkaantumiseen ja yksi kuolemaan. Tämä oli 14 % kaikista maantieverkon henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista. Maanteiden jalankulkija- ja polkupyörä-onnettomuuksien määrä vuonna 2014 väheni vuoden 2013 määrästä. Kuva 5.2. Onnettomuusluokat maantieverkon onnettomuuksissa vuonna Kevyen liikenteen väylät Kevyen liikenteen väylillä tapahtui yksi loukkaantumiseen johtanut mopoilijan ja polkupyöräilijän välinen onnettomuus. Onnettomuus tapahtui Espoonlahdessa Soukanväylän kevyen liikenteen väylällä. Mopoilijan ja polkupyöräilijän välisiä henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui myös vuonna 2013 yksi. Vuonna 2014 jalankulkijoiden ja mopoilijoiden välisiä loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui yksi Espoon Laaksolahdessa Riihiniityntien kevyen liikenteen väylällä. Polkupyörien välisiä onnettomuuksia ei tapahtunut yhtään. Poliisin tilastoihin ei päätynyt vuonna 2014 yhtään kevyen liikenteen väylällä tapahtunutta jalankulkijan ja polkupyöräilijän välistä onnettomuutta. Vuonna

16 16 Espoon liikenneonnettomuudet tällaisia onnettomuuksia tapahtui yksi, vuosina 2012 ja 2011 näitä onnettomuuksia ei tapahtunut yhtään ja vuonna 2010 jalankulkijan ja polkupyöräilijän välisiä onnettomuuksia tapahtui kaksi. Liitteessä 5 on esitetty kartalla kevyen liikenteen väylillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet, joissa on vähintään kaksi osallista ja osallisena on jalankulkija, polkupyöräilijä tai mopo. 5.4 Kuolemaan johtaneet onnettomuudet Espoossa tapahtui vuonna 2014 kolme kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joissa kuoli yhteensä kolme henkilöä. Yksi kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tapahtui katuverkolla ja se oli onnettomuusluokaltaan kääntymisonnettomuus. Onnettomuus tapahtui Kuitinmäentien ja Piispanmäentien liittymässä. Kaksi onnettomuuksista tapahtui maantieverkolla ja ne olivat onnettomuusluokiltaan polkupyörä- ja muu onnettomuus. Polkupyöräonnettomuus tapahtui Turuntien ja Rastaalantien liittymässä ja muu onnettomuus tapahtui Länsiväylällä Soukanväylän lähellä. Kääntymisonnettomuus tapahtui tammikuussa kello 15 tien ollessa jäinen, valoisuus oli päivänvalo ja ilma pilvipoutainen. Paikalla oli toiminnassa olevat liikennevalot ja nopeusrajoitus onnettomuuspaikalla oli 50 km/h. Polkupyöräonnettomuus tapahtui pyöräilijän ollessa pyörätiellä ajoneuvon kääntyessä oikealle. Onnettomuus tapahtui marraskuussa kello 20 tien ollessa paljas, kuiva ja valaistu sekä sään ollessa kirkas. Paikalla oli toiminnassa olevat liikennevalot. Nopeusrajoitus oli onnettomuuspaikalla 60 km/h. Pyöräilijä ylitti liittymän punaisella valolla. Muu onnettomuus oli suistuminen tieltä risteyksessä ja se tapahtui tammikuussa kello 20 tien ollessa paljas, kuiva ja valaistu, sää oli kirkas ja nopeusrajoitus onnettomuuspaikalla oli 80 km/h.

17 Espoon liikenneonnettomuudet ONNETTOMUUSOLOSUHTEET Onnettomuudet tapahtuivat pääosin hyvissä olosuhteissa. Useimmiten näkyvyys oli päivänvalossa hyvä. Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista valtaosa (55 %) tapahtui päivänvalolla tai tien ollessa valaistu (28 %). Kaikista henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista tapahtui kuivalla tiellä 48 % ja märällä 32 %. Vaativissa olosuhteissa lumisella, sohjoisella tai jäisellä pinnalla tapahtui 10 % kaikista onnettomuuksista. Kaikista onnettomuuksista 16 % tapahtui vesi-, lumi- tai räntäsateella. Useimmiten sää oli kirkas tai pilvipoutainen. Kuva 6.1 Valoisuus onnettomuushetkellä vuonna Kuva 6.2 Tien pinta onnettomuushetkellä vuonna 2014.

18 18 Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Kuva 6.3 Sää onnettomuushetkellä vuonna 2014.

19 Espoon liikenneonnettomuudet ONNETTOMUUKSIEN OSALLISET 7.1 Onnettomuuksien osalliset Vuonna 2014 henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa oli osallisena yhteensä 231 henkilöä, mikä on 18 % vähemmän kuin vuonna Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osallisista suurin osa oli kuljettajana tai matkustajana henkilöautossa (163 osallista). Kevyen liikenteen osalta mopedien osallisten osuus on laskenut, mutta pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden osuus hieman kasvanut. Taulukossa 7.1 on esitetty henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osallisten määrät. Taulukko 7.1. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osallisten kulkumuoto vuosina 2013 ja kpl 2014 %- osuus 2013 kpl 2013 %- osuus Muutos Auto kuljettaja % % -16 % Auto matkustaja % % -30 % Moottoripyörä 12 5 % 14 5 % -14 % Mopedi 16 7 % % -41 % Pyöräilijä 14 6 % 12 4 % 17 % Jalankulkija % 21 7 % 10 % Muu kulkuneuvo 0 0 % 4 1 % -100 % Yhteensä % % -18 % Onnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakauma noudattelee ikäluokan osuutta koko väestöstä (kuva 7.1). Nuoria osallisia oli suhteessa hiukan enemmän kuin vanhempia ikäryhmiä. Mopoikäisille ja vasta henkilöauton ajokortin saaneille nuorille tapahtuu tyypillisesti enemmän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia kuin kokeneemmille tienkäyttäjille (kuva 7.2).

20 20 Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Kuva 7.1 Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakauma Espoossa vuonna 2014 sekä ikäluokan osuus koko väestöstä Kuva 7.2 Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakauma Espoossa vuonna 2014 kulkumuodon mukaan.

21 Espoon liikenneonnettomuudet Alkoholin osuus onnettomuuksiin Alkoholionnettomuuksien määrä kasvoi 2000-luvun alussa, mutta on nyt viime vuosina kääntynyt laskuun. Vuonna 2014 tapahtui 25 alkoholionnettomuutta, mikä on 5 % kaikista onnettomuuksista. Määrä on hieman suurempi kuin vuonna 2013 (23 kpl, 4 %) ja 2012 (24 kpl, 4 %) ja selvästi pienempi kuin vuosina keskimäärin (58 kpl, 9,2 %). Alkoholionnettomuuksista henkilövahinkoihin johti yhdeksän onnettomuutta (36 %), joka on pienempi määrä kuin vuonna 2013 (52 %). Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa ei ollut mukana alkoholia. Alkoholionnettomuuksien uhreja oli kaikkiaan 13, joka on 10 % kaikista uhreista. Henkilövahinkoonnettomuuksista noin 9 %:ssa (9 kpl) oli alkoholin vaikutuksen alainen kuljettaja. Alkoholionnettomuuksissa yleisin onnettomuusluokka oli yksittäisonnettomuus (13 kpl). Muut onnettomuusluokat olivat peräänajo-onnettomuus (3 kpl), kohtaamisonnettomuus (3 kpl), mopedionnettomuus (1 kpl) ja risteämisonnettomuus (1 kpl). Neljä onnettomuutta on kirjattu luokkaan muu onnettomuus. Näistä kahdessa onnettomuustyyppeinä olivat peruutusonnettomuus ja kahdessa muu onnettomuus. Suurin osa alkoholionnettomuuksista tapahtui miehille (18 miestä). 8 ONNETTOMUUSKUSTANNUKSET Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvot 2013 julkaisussa on määritelty liikenneonnettomuuksissa käytettävät onnettomuuskustannukset. Onnettomuuskustannukset ovat henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin euroa ja omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin euroa (Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvot 2013). Kuntien maksettavaksi onnettomuuskustannuksista kohdistuu noin % mm. erilaisina sosiaali- ja terveystoimen menoina. Espoon kaupungin alueella tapahtuneiden onnettomuuksien vuotuiset onnettomuuskustannukset olivat vuonna 2014 noin 64 milj. euroa, josta kaupungin osuus on noin 12,8 milj. euroa. Kunnan kustannuksista suurin osa kohdistuu terveys- ja sosiaalitoimelle.

22 22 Espoon liikenneonnettomuudet 2014 LIITE 1. KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT Liikenneonnettomuus on omaisuusvahinkoihin ja/tai henkilövahinkoihin johtanut kulkuneuvon liikkumisesta aiheutunut liikennetapahtuma, jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva (tie-, vesi-, ilma-, raide-) kulkuneuvo. Tieliikenneonnettomuus on omaisuusvahinkoihin ja/tai henkilövahinkoihin johtanut kulkuneuvon liikkumisesta aiheutunut tapahtuma, joka on sattunut tieliikennelain mukaan yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä tiellä tai alueella ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo. Omaisuusvahinkoihin johtaneella liikenneonnettomuudella tarkoitetaan sellaista liikenneonnettomuutta, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut eikä vammautunut. Henkilövahinkoihin johtaneella liikenneonnettomuudella tarkoitetaan sellaista liikenneonnettomuutta, jonka seurauksena joku on kuollut tai vammautunut. Kuolemaan johtaneella liikenneonnettomuudella tarkoitetaan sellaista liikenneonnettomuutta, jonka seurauksena joku on kuollut 30 vrk:n kuluessa onnettomuudesta. Loukkaantumiseen johtaneella liikenneonnettomuudella tarkoitetaan sellaista liikenneonnettomuutta, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut, mutta joku on saanut sellaisia vammoja, joiden takia hänet on välittömästi viety tai hän on itse hakeutunut lääkärin hoitoon (esim. terveyskeskus, poliklinikka, sairaala). Liikenneonnettomuuden uhrilla tarkoitetaan henkilöä, joka on kuollut tai vammautunut liikenneonnettomuudessa. Liikenneonnettomuudessa kuolleeksi katsotaan henkilö, joka on menehtynyt liikenneonnettomuudessa saamiinsa vammoihin 30 vrk:n kuluessa onnettomuudesta. Liikenneonnettomuudessa loukkaantuneeksi katsotaan henkilö, joka ei ole kuollut, mutta on saanut sellaisia vammoja, joiden takia hänet on välittömästi viety tai hän on itse hakeutunut lääkärin hoitoon (esim. terveyskeskus, poliklinikka, sairaala). Liikenneonnettomuudessa osalliseksi katsotaan kulkuneuvo, joka törmää toiseen kulkuneuvoon, jalankulkijaan, eläimeen tai johonkin esteeseen kulkuneuvo, jossa joku kuolee tai vammautuu onnettomuuden seurauksena tai joka vahingoittuu jalankulkija, joka kuolee tai vammautuu onnettomuuden seurauksena kulkuneuvo ja jalankulkija, joka vaikuttaa onnettomuuden syntymiseen vaikka ei olisikaan välittömästi siinä osallisena.

Espoon liikenneonnettomuudet 2014

Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen Hanna Puolimatka, Eija Yli-Halkola ja Christel Kautiala Destia Oy YHTEENVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2014 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2012

Espoon liikenneonnettomuudet 2012 Espoon liikenneonnettomuudet 2012 atja Seimelä, Anne Pesonen, Christel autiala ja Eija Yli-Halkola estia Oy YHTEEVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2012 Espoon kaupungin alueella tapahtuneita

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2015

Espoon liikenneonnettomuudet 2015 Espoon liikenneonnettomuudet 2015 Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen Antti Udd, Eija Yli-Halkola ja Christel Kautiala Destia Oy YHTEENVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2015 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2015

Espoon liikenneonnettomuudet 2015 Espoon liikenneonnettomuudet 2015 Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen Antti Udd, Eija Yli-Halkola ja Christel Kautiala Destia Oy YHTEENVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2015 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2011

Espoon liikenneonnettomuudet 2011 spoon liikenneonnettomuudet 2011 atja Seimelä, Laura Into ja ija Yli-Halkola estia Oy YHTVTO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2011 spoon kaupungin alueella tapahtuneita poliisin raportoimia tieliikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 120 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 100 80 60 40 20 0 93 81 80 92 74 74 65 77 77 61

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2016

Espoon liikenneonnettomuudet 2016 Espoon liikenneonnettomuudet 2016 Kuva: Liikenneturva Antti Udd, Eija Yli-Halkola ja Christel Kautiala Destia Oy YHTEENVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2016 Espoon kaupungin alueella tapahtuneita

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2011 tapahtui 69 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2010 luku oli 64). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 23 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 1215 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 1191). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 220 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 21 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2-29 JA 25-29 8 7 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 6 5 4 3 2 1 675 584 549 581 532 587 574 475 518 488 115 127 95 111

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 800 700 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 600 500 400 300 200 100 0 598 510 475 504 467

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 44 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 71). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 10 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 21-214 tapahtui 28 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 56 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja 57 (11

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1436 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 287 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 12 (2 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1386 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 277 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1248 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 250 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA PARIKKALA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA PARIKKALA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 139 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 28 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 1 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 2001-2010 JA 2006-2010 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Sisältö 1 LIIKENNEONNETTOMUUDET 3 1.1.1

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SAVITAIPALE

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SAVITAIPALE 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 80 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 16 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja 29

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 0-05 tapahtui 53 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista (0 /v) johti kuolemaan ja ( /v) loukkaantumiseen.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 116 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 23 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 286 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 57 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1452 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 14 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SUONENJOKI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SUONENJOKI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 193 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 39 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2016 tapahtui 120 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2015 luku oli 115). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 15 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IMATRA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IMATRA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 354 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 71 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 1062 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 212 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 18 (4 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI Tieliikenneonnettomuudet v. 01-016: KUNTA TAIPALSAARI 8.8.017 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 53 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 11 onnettomuutta

Lisätiedot

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 13.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 17.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LUUMÄKI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LUUMÄKI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 155 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 31 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 8 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VIROLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VIROLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 225 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 45 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIEHIKKÄLÄ

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIEHIKKÄLÄ Tieliikenneonnettomuudet v. 0-06: KUNTA MIEHIKKÄLÄ 8.8.07 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 0-06 tapahtui 0 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 8 onnettomuutta vuodessa).

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 1.6.2017 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAUTJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAUTJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 50 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 10 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 18 (

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SULKAVA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SULKAVA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 50 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 10 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista (0 /v) johti kuolemaan ja 10 ( /v)

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 1374 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 275 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 16 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 363 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 73 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Luumäen onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin tietoon

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAAHE

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAAHE 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 408 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 82 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 10 (

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2015 Tarkastelualue: KUNTA KOKKOLA Vuonna 2015

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 27.1.2016 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2010

Espoon liikenneonnettomuudet 2010 spoon liikenneonnettomuudet 2010 atja Seimelä ja ija Yli-Halkola estia Oy YHTNVTO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2010 spoon kaupungin alueella tapahtuneita poliisin raportoimia tieliikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Järvenpään onnettomuuskatsaus

Järvenpään onnettomuuskatsaus Järvenpään onnettomuuskatsaus 211 19.4.212 Onnettomuuskehitys Järvenpäässä 22-211 25 Tieliikenneonnettomuudet (kpl/vuosi) 2 15 1 5 85 76 83 94 36 41 45 38 146 133 145 55 57 59 14 44 174 133 34 51 Omaisuusvah.joht.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 19.12.2013 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto..3

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2011

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2011 Liikenneonnettomuudet Vantaalla Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liikenneonnettomuudet Vantaalla ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskus Loimaan seudun liikenneturvallisuusryhmän kokous Jaakko Klang / Varsinais-Suomen ELYkeskus, 10 min Liikenneturvallisuuskatsaus

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 1 Tieliikenneonnettomuudet Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 5214/00.01.03/2012 154 Espoon liikenneonnettomuusraportti ja katsaus pitkäaikaiseen liikenneturvallisuustyöhön Valmistelijat / lisätiedot: Saarinen Tuomo, puh.

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2015

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2015 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2015 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2015 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi Joulukuu 2016 Liikenneonnettomuuksien kehitys Vuosina 2010-2014 Oulussa tapahtui vuodessa keskimäärin 800 liikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2016

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2016 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2016 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2016 Tarkastelualue

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneonnettomuuksien kehitys tienpitäjän mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA KÄVELY- JA PYÖRÄILYPAIKKAA. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA KÄVELY- JA PYÖRÄILYPAIKKAA. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA KÄVELY- JA PYÖRÄILYPAIKKAA - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 17.12.2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2012

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2012 Liikenneonnettomuudet Vantaalla Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liikenneonnettomuudet Vantaalla ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat

Lisätiedot

2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA

2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 13 2 2.1 Liikenneturvallisuuskysely ja koetut ongelmat Suunnittelualueella liikkuvien kokemuksia liikenneturvallisuudesta ja paikallisesta liikennekulttuurista selvitettiin kaikille avoimella kyselyllä

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12 Naantali 12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12.1.1 Liikenneturvallisuustilanne Onnettomuusmäärät Vuosina 2001-2010 Naantalissa tapahtui yhteensä 873 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta

Lisätiedot

Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus s Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joensuun liikenneturvallisuussuunnitelma Joensuussa käynnistettiin huhtikuussa koko kaupunkia koskevan liikenneturvallisuussuunnitelman

Lisätiedot

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat nettisivuja päivitetty www.tampere.ramboll.fi/harmanmaa_litu/ lähtötietojen keräys onnettomuusanalyysi

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti xx.xx.2017 Onnettomuustilastoraportti 2016 Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2015 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus, jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä 1/57 Tilastokatsaus,

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN KAUPUNKI 10.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. LIIKENNEONNETTOMUUDET LAJITTAIN 4 KEVYTLIIKENNEONNETTOMUUDET

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 29.10.2015 Onnettomuustilastoraportti 2014 Nurmijärven kunta Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus 2010 2014, jalankulkijoiden henkilövahingot

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 27.10.2016 Onnettomuustilastoraportti 2015 SINÄ TEET SUOJATIEN Suojatie on sopimus kunnioituksesta. Että ennen suojatietä pikemminkin hiljennetään kuin painetaan kaasua. Että jokainen meistä voi liikkua

Lisätiedot