STTK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STTK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin vuosille 2015-2018"

Transkriptio

1 1 (7) STTK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin vuosille Suomi nousee työllä ja osaamisella Uusien työpaikkojen ja investointien synnyttämiseksi on kehitettävä yritysten toimintaedellytyksiä pk-yritysten rahoitus on pullonkaula. Tulevaisuudesta ei pidä säästää koulutussäästöt uudelleenharkintaan. Työllisyyden tukemiseksi valtion velan bruttokansantuoteosuuden taittamista laskuun ei tule tavoitella vuonna 2015, vaan pidemmällä aikavälillä. Uudet sopeutustoimet on tehtävä oikeudenmukaisesti. Meno- ja verosopeutuksen on oltava yhtä suurta. Hyvä hallinto, kansalaisten turvallisuus ja julkiset palvelut tukevat kasvua. Pidemmät työurat edellyttävät joustoja vuorotteluvapaa säilytettävä. Työllisyyttä vahvistettava edistämällä investointeja Suomessa on suhdanneongelman lisäksi käynnissä teollisuuden rakennemuutos. Suomi tarvitsee uutta kasvua ja uusia työpaikkoja. Talouspolitiikan tavoitteena tulee olla uuden työpaikan luominen sekä tuottavuuden parantaminen. Tämä nostaisi työllisyysasteen noin 75 prosenttiin. Työurien pidentämistä tavoitteleva politiikka tarvitsee rinnalleen myös työpaikkoja luovaa politiikkaa. Molempia tarvitaan, jotta voimme tehdä kestäviä ratkaisuja julkisten palveluiden rahoitusten ja etuuksien turvaamiseksi. Palkansaajien ostovoiman kehitys on lähivuosina vaisua maltillisesta palkkaratkaisusta ja julkista taloutta tasapainottavista veroratkaisuista johtuen. On vältettävä ratkaisuja, jotka syövät ostovoimaa entisestään. Palkkamaltti antaa Suomelle aikaa pidemmän aikavälin kilpailukyvyn vahvistamiseen, mikä on ratkaisevaa suomalaisten tulevan hyvinvoinnin kannalta. Tämä edellyttää uusia tuotteita ja palveluita sekä uutta osaamista. Tavoitteena tulee olla rakenteellisen kilpailukyvyn vahvistaminen. Valtio voi edistää yksityisen sektorin investointeja ja uusien työpaikkojen syntymistä luomalla niille puitteet. Osa puitteiden luomista on elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistavat esimerkiksi riittävät investoinnit koulutukseen ja osaamiseen sekä

2 2 (7) liikenneväyliin, pk-yritysten rahoituksen saatavuuden parantaminen sekä investointien lupamenettelyjen kehittäminen. Hallituksen kehysriihessä olisi tehtävä ratkaisuja, jotka edistävät teollisuuden investointeja Suomeen. Tarvitsemme teollisuus- ja elinkeinopoliittista ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena tulee olla tuottavuuden nostaminen ICT:n laajemmalla hyödyntämisellä sekä teollisuuden jalostusarvon nostaminen ja elinkeinoalojen monipuolistaminen. Rahoituksen saatavuus ja sen korkea hinta on muodostunut ongelmaksi erityisesti pksektorien yritysten investoinnille. On jatkettava työtä pk-yritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi. Valtion tulee toimia entistä voimakkaammin tärkeiden kasvualojen riski- ja siemenrahoittajana. Kasvurahasto-ohjelmaa tulee kasvattaa siten, että sen avulla voidaan esimerkiksi vahvistaa kaivos- ja metallinjalostusklusteria. Tavoitteena tulee olla jalostusasteen nostaminen kotimaassa. Valtion omistajarooli tulee säilyttää strategisesti tärkeissä yrityksissä. Strategisten yhtiöiden ohjaamisessa otetaan vahvemmin huomioon työllisyysnäkökulma. Valtion omistamien yhtiöiden yritysjärjestelytilanteissa on otettava huomioon nykyistä laajemmin vaikutukset henkilöstöön, työllisyyteen sekä liiketoiminnan kehittymiseen Suomessa. Valtion omistamia yhtiöitä ei saa myydä nopean rahantarpeen kattamiseksi, vaan harkiten. Myyntitilanteissa kertyvät varat on ohjattava uusien työpaikkojen synnyttämiseen uusissa yrityksissä ja/tai uusille toimialoille ja/tai kasvua vahvistaviin julkisiin investointeihin kuten väylähankkeisiin. Huoltovarmuuden ylläpitämiseksi valtion tulee varmistaa, että strategisesti tärkeiden valtioyhtiöiden kriittiset toiminnot säilyvät Suomessa. STTK katsoo, että valtio-omistajan tulee täsmentää omistukseen liittyviä strategisia intressejä Solidium-yhtiöissä huomioiden perusteollisuuden haastava markkinatilanne, sekä arvioida uudelleen osinkopolitiikka kotimaisten investointien edesauttamiseksi. Talouskasvua ja työllisyyttä voidaan tukea lisämäärärahoilla rakentamiseen. Vuokraasuntojen tuotantoa tulee vauhdittaa ja korjausrakentamiseen tarvitaan lisäpanostuksia. Jo tehtyjen asuntopoliittisten linjausten toimeenpanoa tulee kiirehtiä. Hallituksen on arvioitava nykyisen infrastruktuurirahoituksen nykytilanne. Kehittämishankkeiden rahoituksen lisäksi tärkeää on olemassa olevien väylien kunnossapidon määrärahojen riittävyys, mukaan luettuna meriväylät. Perusväylänpidon määrärahojen taso on liian alhainen tarpeeseen nähden. Liikennehankkeiden pitkäjänteisen rahoituksen kehittämiseksi tulisi kokeilla Infra Oy:n kaltaisia rahoitusmalleja.

3 3 (7) Tulevaisuudesta ei pidä säästää Hallitusohjelman mukaan hallitus huolehtii koulutuksen, osaamisen ja tutkimuksen riittävästä rahoituksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiin tehdyt ja valmistelussa olevat leikkaukset ovat huolestuttavia. Suomi voi säilyttää maailman parhaimpiin kuuluvan koulutusjärjestelmän, jos emme romuta sitä resurssien leikkauksilla tai oppilaitosverkon liiallisella keskittämisellä. Riittävät voimavarat varmistavat, että koulutusjärjestelmää voidaan uudistaa Suomen muuttuessa ja että koulutusjärjestelmä kykenee vastaamaan ihmisten tarpeisiin. Ammatillinen koulutus näyttötutkintoineen, korkeakoulut ja vapaa sivistystyö ovat kulmakivet kansalaisten osaamisen, työssä jaksamisen ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien edistäminen edellyttää eri aikuiskoulutusmuotojen julkista rahoitusta, vaikka yksilöiden ja työnantajien rahoitus on jatkossa yhä tärkeämpää. Teollisuuden innovaatiotoimintaa on kehitettävä kestävän innovoinnin suuntaan. Kansallisesta osaamispohjasta on kehitettävä uusia kansainvälisesti menestyviä kärkialoja, esimerkkeinä biotalous, puhtaat teknologiat (cleantech) ja terveysteknologiat, sekä resurssitehokkuus. Aineettoman pääoman merkitys yritysten kilpailukyvylle kasvaa. Aineettomaan pääomaan liittyvät muun muassa työntekijöiden osaaminen ja uusien taitojen oppimisvalmiudet, asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja ennakoiminen sekä muotoilu ja markkinointi. Tki toimintaa on suunnattava nykyistä vahvemmin tähän suuntaan. Valtion rahoituksesta tki-toimintaan ei pidä tinkiä ja tutkimustoiminnan henkilöresursseja on vahvistettava. Suhdannetilanne huomioon sopeutustoimien mittakaavassa ja ajoituksessa Hallitusohjelman kirjoittamisen jälkeen taloudellinen toimintaympäristö on muuttunut ennakoitua heikommaksi. Hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet valtiontaloudesta eivät toteudu näillä näkyminen ilman lisäpäätöksiä. Velkasuhteen taittaminen vuonna 2015 edellyttäisi arvioiden mukaan noin kolmen miljardin euron uusia sopeutustoimia. Samoin Suomi on ylittämässä vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen velkarajan ja rakenteellinen jäämä on Suomen tavoitetta suurempi. STTK katsoo, että lisäsopeutustoimien mittakaava voi olla maltillinen ensi vuonna, jos hallituksen marraskuussa päättämän rakennepäätöksen tavoitteet toteutetaan. Päätös sisältää itsessään kahden miljardin euron sopeutuksen kuntatalouteen. Rakennepaketin toteuttaminen edellyttää myös menojen uudelleenkohdentamista. Finanssipolitiikan tavoitteet tulee asettaa siten, että täytämme EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen kriteerit.

4 4 (7) STTK arvioi, että korkeintaan miljardin euron lisäsopeutustoimet ovat tässä vaiheessa riittävät. Liian suuret toimet johtaisivat tarpeettomaan työllisyyden heikentymiseen. Julkisen talouden vakauttaminen on tehtävä oikeudenmukaisesti eri kansalaispiirit huomioiden. Palkansaajat ovat se joukko, jonka varassa suomalainen hyvinvointivaltio pysyy pystyssä. Päätösten vaikutukset palkansaajien asemaan on otettava huomioon, kun tehdään uusia ratkaisuja julkista taloutta edelleen sopeutettaessa. Päätösten on kohdistuttava tasapuolisesti eri kansalaisryhmiin. Veronkorotuksia ja menoleikkauksia on tehtävä yhtä paljon. Laaja veropohja ja kohtuulliset verokannat turvaavat verotuotot Julkisen talouden tasapainottamiseksi kokonaisveroastetta on nostettu. Nykyisen veroasteen joko reipas laskeminen tai korottaminen ei ole lähitulevaisuudessa mahdollista. Verotuksessa on pyrittävä laajaan veropohjaan, mikä mahdollistaa kohtuulliset verokannat. Harmaan talouden torjumisella on myös mahdollista laajentaa veropohjaa. Tehokas harmaan talouden torjunta vaatii lisätoimia ja lisää voimavaroja eri viranomaisille. STTK:n mielestä harmaan talouden torjuntaohjelmassa jo olevien hankkeiden valmistelua on kiirehdittävä, jotta lupaus verojen lisäyksestä voidaan saavuttaa. On pidettävä huoli siitä, että jo päätetylle veronumerolle kertyy kattavasti verotustietoja ja että tilaajavastuuta tehostetaan. Lisäksi sijoitustuottojen verovalvontaa on tehostettava. Verotulojen lisäämiseksi veropohjaa on laajennettava niin välittömässä kuin välillisessäkin verotuksessa. Verotukia on arvioitava niistä saatavaan hyötyyn nähden. Valtion tuloverotuksessa ansiotulojen verotuksen kiristyminen ansioiden noustessa on estettävä. Kotitalousvähennyksen rakennetta tulisi uudistaa siten, että remonttitöiden osuus on korkeintaan puolet vähennyksen enimmäismäärästä. Yritysten on maksettava oma osuutensa veroista. Suomen on oltava aktiivisesti hillitsemässä yritysten mahdollisuuksia hyödyntää eri maiden verojärjestelmiä verojen kiertämiseksi aggressiivisen verosuunnittelun avulla. Konsernilainojen korkojen vähennyskelpoisuutta on edelleen mahdollista rajata yritysverotuksessa. Siirtohinnoittelun valvontaa voidaan edelleen tehostaa. Uusia verotuloja etsittäessä on huomioitava veronmaksukyky. Niin sanottua solidaarisuusveroa tuloverotuksessa tulisi kehittää siten, että sitä maksettaisiin jo euron vuosituloista ja yli euroa vuodessa ansaitsevien osalta tehtäisiin edelleen lisäkiristys. Pääomatuloverotuksen tuottoa on lisättävä. Osinkojen verotusta kiristettiin yhteisöverouudistuksen yhteydessä. Omistajayrittäjien osalta osinkoverotusta voidaan edelleen hieman kiristää säilyttäen kuitenkin kannustimet yrittäjyyteen. On selvitettävä

5 5 (7) mahdollisuudet varallisuusverotuksen palauttamiseen siten, että vanhan varallisuusverotuksen veropohjan aukot tilkittäisiin. Kiinteistöverotusta on kehitettävä. Yleistä arvonlisäprosenttia ei tule enää korottaa. Sen sijaan tulee harkita mahdollisuudet arvonlisäverokantojen yhdistämiseen ottaen huomioon uudistuksen vaikutukset tulonjakoon ja työllisyyteen. Ympäristöperusteisia veroja on viime vuosina korotettu useaan otteeseen. Niitä ei tule kiristää nykyisestä. Alkoholi- ja tupakkaverotusta voidaan kiristää maltillisesti, mikäli tämä ei johda veropohjan katoamiseen Suomesta. Julkinen sektori on kasvun mahdollistaja Toimiva hallinto, yleinen turvallisuus ja korruptoimaton oikeusjärjestelmä mahdollistavat investointien tekemisen. Hyvinvointipalvelut ja julkiset palvelut kuten päivähoito, koulutus ja terveydenhuolto sekä kattava sosiaaliturva mahdollistavat väestön osallistumisen työelämään ja tukevat kasvua. Julkinen sektori on osa vastausta kasvun edellytysten luomisessa, ei osa ongelmaa. Valtion talousarvioesityksissä tulee budjetoida kaikki tiedossa olevat menot täysimääräisinä, myös henkilöstömenot. Lomautuksiin tai irtisanomisiin johtavista toimintamenojen leikkauksista on pidättäydyttävä kehyskaudella ja samoin kesken budjettivuoden. Valtion toimintayksiköille on taattava riittävät henkilöstövoimavarat toimintojen ylläpitämiseksi, myös harvaan asutuilla alueilla. Julkisen sektorin rakenteelliset uudistukset ovat kuitenkin kohdentuneet mitä suurimmassa määrin juuri valtiohallintoon. Valtio on ajanut alas omaa asiantuntemustaan. Siitä on seurannut riippuvaisuutta ulkopuolisten asiantuntijoiden palveluista. Tämän kehityksen hyödyt ovat veronmaksajien näkökulmasta kyseenalaiset. Valtion menojen vähentäminen kuntien valtionosuuksia leikkaamalla ei paranna kestävällä tavalla julkisen talouden tasapainoa. Kunnille tulisi pikemminkin osoittaa uusia verotuloja, jotta ne selviytyisivät niille asetetuista tehtävistä. Kuntien tulisi saada osuus pääomatuloveroista yhteisöverotuottojen tapaan. Näin varmistetaan se, että kaikki kuntien palveluita käyttävät osallistuvat myös niiden rahoitukseen. STTK katsoo, että kuntien elinvoimaisuutta on vahvistettava ja kuntarakennetta on uudistettava. Kuntauudistuksen kärkeen on nostettava sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja palvelurakenteiden kehittäminen, jonka kautta voidaan parantaa tuottavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Kuntien tuottavuuden lisäämiseksi kuntapalveluita voidaan kehittää kestävällä tavalla organisoimalla ne järkevästi ja tuloksellisesti. Sote-uudistuksen rooli on tässä merkittävä. Sote-uudistusta ja palvelujen integraatiota (erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut) on jatkettava pohjautuen riittävän suuriin ja vahvoihin sote-alueisiin, joissa

6 6 (7) väestöpohja on vähintään Rahoitusta ei voi irrottaa palvelujen järjestämisestä ja rahoituspohjan kestävyys on varmistettava. Tuottavuuden parantamisessa apuna tulee olla tietoteknologian nykyistä parempi hyödyntäminen. Lisäksi terveyttä edistämällä ja sairauksia ennaltaehkäisemällä hillitään hyvinvointimenojen kasvua. Rakennepäätöksessä linjattu vanhusten kotihoitoon siirtyminen päätetyssä mittakaavassa ei ole realistista, ellei samalla tehdä lisäpanostuksia kotihoidon kehittämiseen ja palveluasumiseen. STTK edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia uudistettaessa pidetään huoli laadusta ja potilas- ja asiakasturvallisuudesta. Koulutettujen ammattilaisten koko osaamiskapasiteetin hyödyntäminen lisää kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta. Parempi työelämä, pidemmät työurat Työuria on pidennettävä alusta, keskeltä ja lopusta. Eniten työurien pituuteen vaikuttavat työttömyys ja työllisyys sekä työkyvyttömyys. Työmarkkinajärjestöt ovat tehneet toimia työurien pidentämiseksi eläke- ja työttömyysturvan ehtoja kiristämällä sekä kehittämällä työhyvinvointia ja työelämän laatua. Työ- tai yrittäjäsuhteessa tehty työ on hyvinvoinnin perusta. Työnteon on oltava kannustavampaa kuin toimenpiteisiin osallistuminen tai sosiaalietuuksien varassa eläminen. Työttömyysturvajärjestelmän vuoden 2014 alusta voimaan tulleissa uudistuksissa on rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti vahvistettu kannustavuutta työntekoon ja osaamisen kehittämiseen. Myös pätkätöiden ja pienipalkkaisten töiden tekeminen on entistä helpompaa, sillä pienet ansiotulot eivät heti heikennä työttömyysturvaa. Rakennepoliittisen ohjelman muita työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä pitää jatkaa ja eri toimenpiteiden vaikuttavuutta on arvioitava myöhemmin ministeriöiden ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyönä. Keskeistä on työn ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden sekä koulutuksen riittävä tarjonta siten, etteivät työttömyysjaksot pitkity. Työllisyyden lisäämiseksi tarvitaan vaikuttavampaa aktiivista työvoimapolitiikkaa ja työn välityksen tehostamista, jotta työttömyysjaksojen pitkittyminen voidaan estää. Työvoimapalveluihin ja tehokkaaseen työnvälitystoimintaan kohdistuu voimakkaita odotuksia. Kehysriihessä on kohdennettava lisää resursseja työ- ja elinkeinotoimistoihin lisääntyvien velvoitteiden hoitamiseen. Työvoimaviranomaisten ja kunnan välistä yhteistyötä ja palveluohjausta on parannettava siten, että työtön henkilö saa tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut ajoissa. Työurien alkupäässä opiskelijat on saatava nykyistä nopeammin opintoihin kiinni ja nykyistä nopeammin opinnoista työelämään. Koulutusasteiden välisiin nivelvaiheisiin liittyy turhaa kitkaa. Naisten työllisyysastetta voidaan nostaa edistämällä nopeampaa paluuta

7 7 (7) perhevapailta työmarkkinoille esimerkiksi vapaaehtoisen, väliaikaisen, osa-aikatyön osuutta lisäämällä. Isille osoitettujen kiintiöiden käyttöä perhe-etuuksissa tulee lisätä. Työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin edistäminen ovat keskeisiä keinoja työurien pidentämisessä niiden loppupäästä. Työterveyslaitokseen kohdistuvien leikkauksien laajuutta tulisi harkita uudelleen, jotta työuria saadaan pidennettyä ja työhyvinvointia parannettua. Vuorotteluvapaa tarjoaa monelle hengähdystauon, jonka avulla jaksaa jatkaa työuraansa, ja työttömälle mahdollisuuden työllistyä. Vuorotteluvapaan kehittämistä jatketaan kolmikantaisesti. Vuorotteluvapaan on oltava aito vaihtoehto ja käytettävissä eri aloilla myös tulevaisuudessa. Myös muiden työssäjaksamista edistävien työaika- ja työnjakamismallien kehittämistä on jatkettava. Yli 50-vuotiaiden työmarkkina-asemaa on myös parannettava. Ikäohjelmien käyttöä työpaikoilla on edistettävä. Kuntoutuksen kehittäminen, työaikajoustot sekä työterveyshuollon kehittäminen auttavat nostamaan keskimääräistä eläköitymisikää hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Paremmat mahdollisuudet aikuiskoulutukseen pidentävät myös työuria. Osa-työkykyisten työpanos on saatava myös paremmin käyttöön. Ikääntyneiden työmarkkina-aseman parantaminen edellyttää myös asenteiden muokkausta työpaikoilla. Työvoiman tarjontaa voidaan lisätä työperäistä maahanmuuttoa edistämällä. Työvoiman saatavuusharkinnasta tulisi luopua, mikäli voidaan varmistaa reilujen työehtojen toteutuminen. Työehtojen noudattamisen varmistamiseksi tulee työsuojeluhallinnon tarkastustoiminnan resursseja ja henkilökuntaa lisätä sekä koventaa työvoiman hyväksikäyttöön liittyvien rikosten rangaistuksia esimerkiksi alipalkkaustilanteissa.

Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä.

Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä. 1. kysymys Alkavan vaalikauden tärkeimpiä talouspolitiikan tavoitteita ovat talouskasvun vahvistaminen sekä työllisyysasteen nousua että tuottavuuden kasvua edistämällä, työttömyyden alentaminen sekä suotuisan

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin 2015 2018

SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin 2015 2018 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin 2015 2018 3 2014 Maaliskuu 2014 Lisätiedot: Olli Koski olli.koski@sak.fi puhelin 020 774 0150 Tilaukset: SAK puhelin 020 774 000 SAK:n tavoitteet valtiontalouden

Lisätiedot

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1 30.4.2015 KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1. Mitkä ovat mielestänne Suomi vuonna

Lisätiedot

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011 Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on välittävä ja menestyvä Suomi. Suomea kehitetään pohjoismaisena

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4. Asuntopolitiikka... 6. Kohti kestävää talousjärjestelmää... 7 Valtion talouspolitiikka... 8 Veropolitiikka...

Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4. Asuntopolitiikka... 6. Kohti kestävää talousjärjestelmää... 7 Valtion talouspolitiikka... 8 Veropolitiikka... Hyväksytty Sosialidemokraattiset nuoret ry:n XXV liittokokouksessa 6.-8.6.2014 JOHDANTO... 3 HYVINVOINTIPOLITIIKKA... 4 Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4 Sosiaalipalvelut... 4 Terveydenhuolto... 5 Asuntopolitiikka...

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä:

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä: 2. kysymys Suomen väestö ikääntyy ja ikäsidonnaiset julkiset menot kasvavat merkittävästi tulevalla vuosikymmenellä. Mitä keinoja eduskuntaryhmänne pitää tärkeimpinä julkisten palveluiden saatavuuden varmistamiseksi

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavan kasvupoliittiset tavoitteet 1 2. Verotuksen yhteys julkisen

Lisätiedot

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI Va p a u t t a j a v a k a u t t a KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI ÄÄRIKESKUSTALAINEN HALLITUSOHJELMA 2007-2011 VAPAUTTA JA VAKAUTTA KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI 1 Esipuhe...6 2 Uudistuspolitiikan ydin ja hallituksen

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta Ratkaisujen Suomi Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta 27.5.2015 SISÄLLYS 1 SUOMEN TULEVAISUUDEN VISIO: SUOMI 2025 YHDESSÄ RAKENNETTU...5 2 TILANNEKUVA...6 2.1 Suomen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 -strategia Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2014 16a/2014 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma, kevät 2014 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Työ, yrittäminen ja välittäminen. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015

Työ, yrittäminen ja välittäminen. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015 Työ, yrittäminen ja välittäminen Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, 11.11.2014 JOHDANTO... 3 HALLITUKSEN TALOUSPOLITIIKKA ON EPÄONNISTUNUT... 3 PERUSSUOMALAINEN

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Valtioneuvoston kanslia Talousneuvosto VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Työryhmäraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2002/5 Talousneuvostolle Hyvinvointiyhteiskunta nojaa verotuksen

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot

Suomalaiselle parempi Perussuomalaisten varjobudjetti 2012

Suomalaiselle parempi Perussuomalaisten varjobudjetti 2012 Suomalaiselle parempi Perussuomalaisten varjobudjetti 2012 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, 19.10.2011 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 SUOMALAISTA ARVOPOLITIIKKAA... 5 HALLITUS OTTAA LISÄÄ

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset

Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset Metallityöväen Liiton 21. liittokokous Metallityöväen Työttömyyskassan varsinainen edustajiston kokous Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset Metallityöväen Liitto ry Metallityöväen

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY

TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY JOHDANTO TALOUS...S. 4 FINANSSI-, TYÖ- JA ELINKEINOPOLITIIKKA HYVINVOINTI...S. 7 SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKKA SIVISTYS...S. 10 KOULUTUSPOLITIIKKA

Lisätiedot

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015. 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015. 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti Sisällys YHTEENVETO... 5 SAATE... 9 A. JOHDANTO... 12 B. HANKKEEN NÄKÖKULMA & RAJAUKSET...

Lisätiedot