Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan."

Transkriptio

1 SUOMEN MUSEOLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (tarkennettu taloussuunnitelman osalta ) Tarkoitus Suomen museoliiton sääntöjen määrittelemänä tarkoituksena on toimia museoita omistavien tai ylläpitävien yhteisöjen museotoimintaa tukevana, yhteisiä tehtäviä hoitavana ja museoiden etuja valvovana yhdistyksenä. Liitto edistää museolaitoksen yleistä kehitystä ja tunnetuksi tekemistä sekä toimii jäsentensä yhteistyöelimenä. Arvot - Sivistyksen kunnioittaminen - Historian, kulttuurin ja luonnon arvostaminen - Kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen tuleville sukupoville Visio Suomen museoliiton strategisena tavoitteena on elinkelpoinen ja korkeatasoinen, muutokset hallitseva ja koko Suomen kattava museoiden palveluverkosto. Yleistä Suomen museoliitto edustaa Suomen museolaitosta ja käyttää sen ääntä. Liiton toiminta jakautuu jäsenistön edunvalvonta-, viestintä- sekä koulutus- ja kehittämispalveluihin sekä liiton toimintaa ylläpitäviin tukipalveluihin. Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 perustuu Museoliiton hallituksen strategiaan vuosille Vuodelle 2016 ulottuva strategia otetaan käyttöön vuoden 2012 aikana. Strategian ja toimintasuunnitelman lisäksi liiton toimintaa ohjaa vuosikello, jossa määritetään ja aikataulutetaan toimintasuunnitelman toteuttamiseen tarvittavat yksittäiset työt. Ne tarkentuvat henkilöstön viikkosuunnitelmissa. Suomen museoliiton teema vuodelle 2012 on Positiivisesti mukana museoiden arjessa. Teemavuosi tulee näkymään Museoliiton kaikissa toiminnoissa, mutta erityisesti viestintä-, koulutus- ja kehittämispalveluissa. Museoliitto pitää jäsenistönsä tietoisena alan toimintaan liittyvistä muutoksista, joiden rytmin uskotaan olevan Suomen ja Euroopan taloudellisen tilanteen epävarmuuden vuoksi poikkeuksellisen nopea ja vaikeasti ennustettava. Koulutus- ja konsultointipalveluilla parannetaan museoiden osaamista niiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä, joita toimintaympäristöstä nousee sekä välttää tai vähentää muutoksiin sisältyvät uhkia. Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan. Edunvalvontapalvelut Edunvalvontapalveluillaan Suomen museoliitto vaikuttaa museoalan toimintaympäristöön siten, että museoiden on mahdollisuus toimia menestyksekkäästi ja kehittää omaa toimintaansa proaktiivisesti. Suomen museoliiton edunvalvontapalvelut sisältävät: - jäsenten edustamisen ja edunvalvonnan museoalan kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön ja muiden viranomaismääräysten valmistelussa - jäsenten edustamisen ja edunvalvonnan museoalan kansallisten ja kansainvälisten rahoitusratkaisujen valmistelussa 1

2 2 - jäsenten edustamisen ja edunvalvonnan koko museoalaa koskevan järjestelmien ja käytäntöjen valmistelussa - jäsenten edustamisen ja edunvalvonnan museoalan kansainvälisissä järjestöissä Vuosille määritellyt strategiset tavoitteet ovat: - tuo jäsenkuntansa tietoon alan tulevaisuuteen vaikuttavat ajankohtaiset muutokset ja varmistaa, että museoalan tavoitteet tuodaan päättäjien tietoon riittävän aikaisessa vaiheessa - on aktiivinen yhteistyö- ja keskustelukumppani, kun yhteiskunnassa ratkaistaan museoihin ja kulttuuriperintöön liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi rahoitukseen tai lainvalmisteluun liittyvissä kysymyksissä - edistää kansallisten ja alueellisten ohjelmien, kuten luovuuden, saavutettavuuden, monikulttuurisuuden ja tietoyhteiskunnan, toteutumista ja huolehtii, että yhteiskuntapoliittisissa ohjelmissa museot otetaan huomioon - laatii museoiden käyttöä varten kestävän kehityksen ohjelman. Edunvalvonnan keinoissa korostuvat aloitteellisuus museoalan tarpeiden esiintuomisessa, henkilökohtainen ja verkostoyhteistyöhön perustuvat yhteydenpito päättäjiin, osallistuminen työryhmätyöskentelyihin, lausuntojen antaminen asioiden valmistelu- ja päätösvaiheessa sekä museoalan näkemyksistä tiedottaminen. Vuosi 2012 Toimintavuonna 2012 Suomen museoliiton edunvalvonnan keskiössä ovat valtionosuusjärjestelmään tai muuhun museoalan julkiseen rahoituksen perusteisiin tai tasoon liittyvät kysymykset, Kansallinen Digitaalinen Kirjasto järjestelmän kehittäminen, tekijänoikeus- ja henkilötietolakeihin liittyvät asiat ja museojärjestelmän rakenteelliset kysymykset. Positiivisesti mukana museoiden arjessa teemavuosi näkyy edunvalvonnassa siten, että museoiden toimintaan liittyvät asiat tuodaan jäsenmuseoiden tietoon heti niiden ilmaantuessa. Tiedon lisäksi tarjotaan analyysi vaikutuksista ja miten niihin liittyvät mahdollisuudet on hyödynnettävissä ja uhat vältettävissä. Museoiden valtionosuuksien vuosina saavutettu myönteinen kehitys katkeaa opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen mukaan vuosina Kuilu opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemän henkilötyövuoden hinnan ja todellisten kustannusten välillä kasvaa jälleen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on uudistamassa järjestelmää siten, että osa valtionosuuksista sidotaan museoiden tuloksiin. Suomen museoliiton tavoitteena on valtionosuusleikkausten peruuttaminen tai kohtuullistaminen sekä varmistaa, että leikkaukset kohdistuvat enimmillään vuosiin ja, että indeksikorotukset tehdään näinäkin vuosina säännösten mukaisesti. Museoiden tulokseen perustuvan valtionosuusmittariston on kohdeltava tasapuolisesti erilaisia museoita ja mittarit on kohdistettava koko museotyöhön. Museoliitto on myös aktiivisesti mukana Museoviraston käynnistämän alan tilastoinnin uudistamisessa. Suomen museoliitto tekee oman esityksen mittaristosta ja mitattavista tehtävistä. Museoiden kokonaistalouden kannalta tärkeää on, että kiinteiden kulujen (kiinteistö- ja palkkakulut) suhteellinen osuus museoiden kuluista laskee. Suomen museoliiton tavoitteena on erityisesti löytää ratkaisuja, joilla museoiden kiinteistöjen hoitomenojen kasvu saataisiin katkeamaan ja jopa laskemaan. Mahdollisina keinoina esitetään museoiden vapauttamista kiinteistöverosta ja museokiinteistöjen poikkeuksellisen luonteen (museot toimivat monesti poikkeuksellisen kalliissa ja säilytettäväksi määrätyissä arvokiinteistöissä) huomioimista vuokrissa ja ylläpitomaksuissa. Suomen museoliiton tavoitteena on nykyisen valtionosuusjärjestelmän rakenteellinen säilyttäminen. Tämän toteutumiseksi Museoliitto tukee rahapelimonopolin säilyttämistä ja Veikkauksen voittovarojen käyttöä museotoiminnan rahoittamiseksi. Vuonna 2012 valtion budjettivaroista siirrettiin veikkausvoittovaroista

3 rahoitettavaksi mm. museoalusten ja seurojentalojen ylläpidon ja kunnostuksen kustannuksia. Suomen museoliitto katsoo, että veikkausvoittovaroista rahoitettavien kohteita ei voi lisätä ilman, että jaettava kokonaismäärä kasvaa. Tämä on huomioitava mm. Valtion taidemuseon säätiöittämisestä tehtävissä suunnitelmissa. Rahapelimonopoliin ja Veikkauksen voitonjakoon liittyvissä kysymyksissä Suomen museoliitto toimii yhdessä muiden Veikkauksen edunsaajien kanssa. Suomen museoliitto on mukana Kansallinen Digitaalinen Kirjasto (KDK) järjestelmän rakentamisessa. Liiton tavoitteena on edesauttaa järjestelmän rakentamista ja käyttöönottoa siten, että järjestelmän rakentamisesta päävastuun kantavalla Kansalliskirjastolla on riittävät tiedot museoalan tarpeista. Lisäksi Museoliitto varmistaa, että museoille järjestelmään liittyminen ja sen käyttäminen on taloudellisesti mahdollista. Lisäksi Museoliitto varmistaa, että valtion ylläpitämän KDK-järjestelmään liittymisen ehtona eivät ole valtiolta ostettavat palvelut. Suomen museoliiton tavoitteena on yhdessä Museoviraston ja Valtion taidemuseon kanssa varmistaa museoiden kokoelmissa olevien valokuvien, taideteosten ja muiden tekijänoikeuksia sisältävien materiaalien vapaa käyttö museoiden kaikissa toiminnoissa. Museoiden lainaamista materiaaleista museot maksavat tekijän- ja julkaisuoikeudet omistavien henkiöiden tai yhteisöjen kanssa erillisten sopimusten mukaisesti. Suomen museoliitto vaikuttaa henkilötietolain muutosten valmisteluun ja tulkinnan määrittelyyn. Museoliiton tavoitteena on, että materiaalien luettelointi, dokumentointi, julkaiseminen ja muu käyttö on mahdollista, kun ammattimaisten museoiden vakiintuneet käytännöt, kansainväliset museoeettiset näkökulmat ja hyvät tavat on huomioitu. Tekijänoikeuksiin ja henkilötietolakeihin liittyviin kansainvälisten lakien ja muiden sopimusten valmisteluun osallistutaan eurooppalaisten museo-organisaatioiden verkoston, Network of European Museum Organisations (NEMO), kansainvälisen museoneuvoston (ICOM) komiteoiden ja pohjoismaisten museoliittojen kanssa. Suomen museoliitto tavoitteena on koko Suomen kattava ammattimaisesti hoidettu museopalveluverkosto. Vuonna 2012 toteutuvat määrärahojen leikkaukset heikentävät merkittävästi palveluja, saattavat vaarantaa pienimpien museoiden toiminnan ja sen myötä museoverkoston alueellista kattavuutta. Museoverkoston kattavuutta saattaa vaarantaa myös kuntien yhdistymiset. Museoliiton tavoitteena on varmistaa kuntien yhdistymisistä seuraavien museoliitosten onnistuminen sekä resurssien että tehtäväsiirtojen osalta. Tavoite on, että liittymisen seurauksena museotoiminnan käytössä olevat resurssit pysyvät vähintään samalla tasolla kuin ne olivat museoiden toimiessa erillään. Julkiseen rahoituksen leikkauksista aiheutuvien vaikutusten minimoimiseksi ja alueellisen kattavuuden varmistamiseksi Museoliitto edistää museoiden välistä yhteistyötä esimerkiksi kokoelmakeskushankkeissa ja nostaa esiin museoiden merkitystä paikallisen ja alueellisen identiteetin lähteenä sekä museoiden mahdollisuuksia ottaa hoitaakseen opetukseen, terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja matkailuun liittyviä tehtäviä. Lisäksi Suomen museoliitto tukee vapaaehtoistyöhön perustuvaa paikallismuseotoimintaa osallistumalla opetus- ja kulttuuriministeriön paikallismuseotoiminnan kehittämistyöryhmän toimintaan ja tarjoamalla museotyön asiantuntijapalveluja paikallismuseoiden käyttöön yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton kanssa. Kehittäminen Edunvalvontapalveluja kehitetään siten, että Museoliiton nostaa tavoitteiden ja epäkohtien lisäksi painotetusti esiin ratkaisuehdotuksia siitä, mitä toivomme tehtävän. Reagoinnin ohella Museoliitto on myös keskustelun herättäjä. Edunvalvonnan viestejä täsmennetään siten, että museoiden merkitys luovan talouden aikakauden mahdollisuuksien hyödyntämisessä, museoiden tehtävä suomalaisten hyvinvoinnin rakentamisessa sekä 3

4 museoiden merkitys identiteetin ja itsetunnon lähteenä oivalletaan ja otetaan pysyväksi osaksi alan merkitystä käsittelevissä keskusteluissa. Edunvalvonnassa tuodaan esiin myös museoalan huomattava volyymi työllistäjänä ja vaikutusalueensa muiden elinkeinojen elävöittäjänä. Edunvalvonnan keinona ovat myös suositukset, joita annetaan museoalan toimintaan liittyviin kysymyksiin. Koulutus- ja kehittämispalvelut Koulutus- ja kehittämispalveluillaan Suomen museoliitto ylläpitää asiakkaidensa ammatillista pätevyyttä ja laajentaa heidän osaamistaan uusien mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Suomen museoliiton koulutus- ja kehittämispalveluja ovat: - täydennyskoulutustilaisuudet, verkkokoulutus ja koulutusohjelmat o ammattitaidon ylläpito (syventävä) o osaamisen laajentaminen (yleissivistävä) - yksittäisten asiakkaiden tai asiakasryhmien konsultointi - koulutusjärjestelyt (koulutuksen sisällöstä vastaa yhteistyökumppani) - tutkimus- ja julkaisutoiminta - museoalan kehittämishankkeiden toteuttaminen - neuvontapalvelut Suomen museoliiton koulutus- ja kehittämispalveluille vuosille asetetut tavoitteet ovat: - tunnistaa ja kartoittaa museoalan tulevaisuuden kannalta keskeiset osaamistarpeet ja - koulutukseen kohdistuvat odotukset - tarjoaa museoiden kehittämistarpeiden mukaisesti korkeatasoista ja kohdennettua koulutusta eri ammattiryhmille - vahvistaa museoiden osaamista toimialan ylittävissä yhteistyöhankkeissa, palvelujen tuotteistamisessa ja tietoyhteiskuntataidoissa - lisätä ja kehittää verkkokoulutustaan - parantaa museoiden valmiuksia ottaa kestävän kehityksen periaatteet huomioon toiminnassaan. Koulutus- ja kehittämispalvelut ovat Suomen museoliiton jäsenetu. Palveluja tarjotaan ainoastaan Museoliiton jäsenille. Koulutustilaisuuksien hintaa subventoidaan varainhankinnan tuloilla ja projektirahoituksella. Kehittämispalvelutuotteet hinnoitellaan kustannusperusteisesti. Vuosi 2012 Täydennyskoulutuksessa painottuvat verkostoitumiseen ja yhteistyöhön liittyvän osaamisen parantaminen sekä uusien toimintatapojen vakiinnuttaminen museoiden kaikissa ammattiryhmissä. Verkkokursseista toteutetaan Verso 1 ja 2 sekä Museotyön perusteet. Yksittäisten asiakkaiden tai asiakasryhmien konsultointia ja kouluttamista tehdään erillisten tilausten ja toiveiden mukaisesti. Vuonna 2012 kehittämispalvelut tuotteistetaan kiinteäksi osaksi Suomen museoliiton palvelutarjontaa. Yksittäisistä tuotteista tehdään valmiiksi Museoiden strategiseen johtamiseen (strategioiden laadinta ja jalkauttaminen), museosiivoukseen ja materiaalien digitointiin liittyvät konsultointipalvelukokonaisuudet. Museoliiton tavoitteena on koordinoida museoalan koulutustarjontaa, mikä vähentää päällekkäisyyttä sekä aiheiden että ajoituksen osalta. Koordinoinnin työkaluna koulutusten järjestäjille tarjotaan Museoliiton palveluja tilaisuuksien markkinointiin, ilmoittautumisten vastaanottamiseen ja vahvistusten lähettämiseen, tilojen varaamiseen sekä muihin käytännön tehtäviin. Vuonna 2012 tavoitteena on järjestämispalvelujen 4

5 tuotteistaminen ja asiakastutkimuksen tekeminen palvelujen tarpeesta Museovirastolle ja Valtion taidemuseolle. Tutkimushankkeiden tuloksena julkaistaan Museoiden kävijät ja Avara museo hankkeiden loppuraportit sekä Encouraging Collections Mobility kirjan suomenkielinen versio. Museoliitto tukee jäsenmuseoidensa julkaisutoimintaa järjestämällä Vuoden museojulkaisukilpailun, jonka tulos julkistetaan Turun tai Helsingin kirjamessuilla. Selvitetään mahdollisuudet Suomen museohistorian englanninkielisen version julkaisemiseksi. Kehittämishankkeista tärkeimmät ovat Museoviraston hallinnoimien Kansallinen Digitaalinen Kirjasto ja Museo hankkeiden konsultointi, Valtion taidemuseon Kulttuuria kaikille hanke, Kulttuuriviennin edistäminen sekä Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella toteutettava Avara museo -hanke, EU:n Grundtvig-ohjelmalla rahoitettavat The Learning Museum Network Project (LEM) ja Creative blended mentoring for cultural managers (CREA.M ) hankkeet. Kulttuuriviennin edistämiseksi tuotetaan verkosta ladattava Facility Report -työkalu, jolla edesautetaan kansainvälisten näyttelyjen järjestämistä. Facility Reportissa huomioidaan erityisesti suomalais-venäläisen näyttelyvaihdon liikkuvuuteen liittyvät asiat. Tarvittaessa suomalais-venäläisen näyttelyvaihdon erityispiirteistä tehdään erillinen julkaisu. Neuvontapalvelut sisältävät Museoliiton jäsenten puhelin- ja sähköpostiperusteisen neuvonnan. Kehittäminen Verkkokurssin kehittämiseksi arvioidaan museologian perusopintokurssien (Verso 1 ja 2) sekä Tunnista riskit, turvaa kokoelmat kurssisisältöjen päivitystarve. Museotyön perusteet kurssin faktatiedot päivitetään. Uutena verkkokurssina käynnistetään Avara museo hankkeeseen liittyen museopedagogiikan monimuotokoulutus (verkkokurssi + lähiopetus). Uusien sisältöjen kehittämiseksi selvitetään mahdollisuudet toteuttaa Museoalan asiantuntijasta johtajaksi ja Näyttelyjen tuottaja koulutusohjelmat. Museoalan asiantuntijasta johtajaksi -koulutusohjelmalla nostetaan museoalalla toimivien asiantuntijoiden, päälliköiden ja johtajien johtamisosaamista. Näyttelyjen tuottaja koulutus ohjelmalla nostetaan museoiden näyttelyjen rakentamiseen, markkinointiin, asiakaspalveluun ja vientiin liittyvää osaamista. Lisäksi Suomen museoliitto osallistuu museologian koulutusten suunnitteluun yliopistojen esittämien tarpeiden mukaisesti ja selvittää mahdollisuudet saada museomestarikoulutus osaksi ammatillisia tutkintoja. Suomen museoliiton koulutuspalvelujen saavutettavuutta parannetaan verkkokoulutusjärjestelmän avulla. Koulutustilaisuuksiin voi osallistua etäyhteyden kautta vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja kouluttajan kanssa. Koulutusaineistoja (esim. luentoja) voi tallentaa järjestelmään. Positiivisesti mukana asiakkaan arjessa teema näkyy koulutus- ja konsultointipalveluissa uusina keinoina osallistua Museoliiton koulutuksiin sekä aktiivisena koulutustarpeiden kuuntelemisena. Viestintäpalvelut Viestintäpalveluillaan Suomen museoliitto rakentaa museoalan brändiä, parantaa asiakkaidensa tunnettuutta ja tuo asiakkailleen uusimman tiedon heidän toimintaansa koskevista asioista sekä nostaa julkiseen keskusteluun museoalan edunvalvonnan kannalta tärkeitä kysymyksiä. Suomen museoliiton viestintäpalvelut jakautuvat jäsenmuseoille kohdentuvaan sisäiseen viestintään sekä museoiden toimintaympäristöön kohdentuvaan ulkoiseen viestintään: - ulkoinen viestintä 5

6 o jäsenten ja museoalan tunnettuuden lisääminen Museo-lehden, Museoliiton kotisivujen, museums.fi ja museoviikko.fi portaalien, näyttelyposti-sähköpostilistan sekä tiedotteiden ja esitteiden kautta o museoalan näkemysten esiintuominen julkiseen keskusteluun artikkeleiden ja muun esiintymisen ja mediayhteistyön kautta. - sisäinen viestintä o jäsenten tiedottaminen museoalan ajankohtaisista kansallisista ja kansainvälisistä asioista uutiskirjeiden, tiedotteiden, museopostin ja kotisivujen kautta. Viestintäpalveluissa korostuu tiedottaminen Suomen museoliiton työkaluilla, joita ovat Museo-lehti, Juliusuutiskirje, tiedotteet ja Museoposti, Museoliiton kotisivut ja Museoliiton hallinnoimat portaalit (museot.fi, museums.fi, euromuse.net, museoviikko.fi). Lisäksi Museoliitto helpottaa jäsentensä keskinäistä yhteydenpitoa Soitetaan museoon luettelolla (SOIMU). Suomen museoliiton viestintäpalveluille vuosille määrittelemät strategiset tavoitteet ovat: - on monipuolinen tiedonlähde, joka alan näkyvyyden kohentamisen kautta luo sekä jäsenkunnan omalle markkinoinnille että yhteistyökumppanien löytymiselle onnistumisen edellytyksiä - pitää jäsenmuseoiden sisäisen ja ulospäin suuntautuvan viestinnän kehittämisen keskeisenä osana edunvalvontaa - korostaa kohderyhmäajattelun merkitystä ja määrittelee käytettävät viestintä- ja markkinointikanavat sen mukaisesti - toteuttaa erityisteemoihin liittyviä markkinointi- ja viestintähankkeita yhteistyökumppaneiden kanssa - lisää tietoisuutta kestävän kehityksen tavoitteista. Vuosi 2012 Vuonna 2012 Museo lehteä julkaistaan neljä numeroa. Sen konsepti päivitetään ja tässä yhteydessä arvioidaan mahdolliset uudet kohderyhmäpainotukset. Museo lehden jakelua uudistetaan siten, että se lähetetään jäsenetuna museoiden henkilökunnalle. Jakelu hoidetaan museoiden kautta. Julius uutiskirje lähetetään tarpeen mukaan, keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Muita toistuvia viestintätapahtumia ja tehtäviä ovat: - Museovuosi-näyttelytiedotus, näyttelykalenteri, näyttelykoosteen tuottaminen - Museoviikko ja Kansainvälisen museopäivän järjestelyt - Vuoden 2011 valtakunnallisen kävijätutkimuksen tulosten julkistaminen ja julkaisun tekeminen - Museojulkaisukilpailun järjestäminen - Mennään museoon viikon järjestäminen - Museoalan puhelinmuistio Soimun julkaiseminen - Tuote- ja palveluhakemiston julkaiseminen Museo-lehdessä - Verkkopalvelujen (museot.fi, museoliitto.fi, museoviikko.fi) ylläpito Lisäksi Suomen museoliitto osallistuu museoalan messuille yhteistyössä jäseniensä kanssa. Vuonna 2012 osallistutaan vähintään yksille kirjamessuille, joilla julkaistaan Vuoden 2012 museojulkaisu. Lisäksi muita mahdollisia messuja ovat opettajille suunnattu Educa sekä Matka 2012-messut. Kehittäminen Vuonna 2012 viestintäpalvelujen kehittämisessä painottuu Sosiaalisen median mahdollisuuksien aikaisempaa laajempi hyödyntäminen. Näyttelykalenteri uudistetaan Facebook-sovellukseksi ja samassa yhteydessä siitä tehdään Mobiili-sovellus. Lisäksi arvioidaan mahdollisuudet Pääsihteerin blogin ylläpitämiseksi. Blogia käytettäisiin ajankohtaisten kysymysten käsittelyyn ja keskustelun herättämiseksi. Sosiaalisen median käytön ja muun verkkoviestinnän lisääminen aiheuttaa huomattavaa työmäärän kasvua ja siihen varataan ½ henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna

7 Muita kehittämishankkeita ovat: - jäsenmuseoiden näyttelyihin liittyvän viestinnän monipuolistaminen mm. lisäämällä näyttelypoimintojen määrää sekä tekemällä niihin liittyviä haastatteluja - museorekisterissä olevan kuvamateriaalien määrää ja laatua parannetaan - Suomen museoliiton graafisten ohjeiden päivittäminen Kehityshankkeiden toteuttamisessa selvitetään mahdollisuudet yhteistyöhön viestintäalan oppilaitosten kanssa. Positiivisesti mukana asiakkaan arjessa teemavuosi näkyy vuorovaikutteisuutena ja tehdään yhdessä henkenä. Positiivisuutta koko museoalalla korostetaan sloganeissa ja Museoliiton järjestämissä tapahtumissa. Tukipalvelut Tukipalveluilla huolehditaan Suomen museoliiton muiden palvelujen resursoimisesta ja ohjaamisesta, hallinnosta ja toimiston ylläpidosta, henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä toteutetaan Museoliiton tekemien kansallisten ja kansainvälisten yhteistyösopimusten velvoitteet. Tukipalvelut sisältävät: - hallinnon o vuosikokous o hallitustyöskentely o työryhmien työskentely o jäsenkirjanpito: jäsenarkisto seulotaan ja järjestetään o järjestöjen ja muiden organisaatioiden välinen kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö - toimistopalvelut - henkilöstöhallinnon - taloushallinnon - markkinointi- ja myyntipalvelut - Museoliiton käsikirjaston ylläpidon Suomen museoliiton tuki- ja kehittämispalveluille vuosille asetetut tavoitteet ovat: - toimii siten, että jäsenet saavat jäsenmaksua vastaavat korkeatasoiset palvelut - varautuu jäsenistön mahdollisen talouskehityksen heikkenemisestä aiheutuvaan kysynnän laskuun kehittämällä uusia palvelumuotoja - hallitsee kustannuksia prosessien ja tietojärjestelmien hyvällä suunnittelulla - pyrkii luomaan lisäresursseja henkilöstön tehtävien uudelleen järjestelyillä - kehittää henkilöstön monipuolista ammattitaitoa ja työn tekemisen hyviä edellytyksiä - kehittää toimintaansa vihreän toimiston periaatteita noudattaen. Vuosi 2012 Jäsenet Vuosikokous järjestetään sääntöjen mukaisesti toukokuussa Hallitus kokoontuu vuosikellon mukaisesti kevätkaudella 4 kertaa ja syyskaudella 3 kertaa sekä asioiden niin vaatiessa muulloinkin. Jäsenkirjanpito uudistetaan luokituksen osalta uusien sääntöjen mukaisesti. Jäsenarkisto seulotaan ja järjestetään uudelleen käytettävyyden parantamiseksi. 7

8 Kansainvälinen yhteistyöhön osallistutaan Euroopan museofoorumin (EMF), Kansainvälisen museoneuvoston (ICOM) ja Eurooppalaisten museo-organisaatioiden verkoston (NEMO) kautta. Lähialueyhteistyössä tärkeimmät kumppanit ovat pohjoismaiset museoliitot, Venäjän museoliitto, Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi ja Baltian maiden museoliitot. Toimisto Toimistopalveluissa lisätään liikkuvuutta. Puhelinjärjestelmän uudistamisen yhteydessä siirrytään mobiilikeskukseen ja luovutaan lankapuhelimista. Liikkuvuutta lisätään myös suosimalla kannettavien tietokoneiden käyttöönottoa tietokoneiden uusimisien yhteydessä. Liikkuvuutta, työnsuunnittelua ja yhteydenpitoa kehitetään ohjelmistoratkaisuin. Tietoturvaa parannetaan varmuuskopiointimenetelmien uudistamisella. IT-palvelujen teknisen ylläpidon ulkoistamisen tarve ja mahdollisuudet arvioidaan. Palvelut ulkoistetaan, jos siihen on taloudelliset mahdollisuudet ja sopiva kumppani löytyy. Vihreän toimiston käytänteissä edetään vähentämällä paperin käyttöä mm. kokousmateriaalien kohdalla ja parantamalla etätyömahdollisuuksia. Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon tehtävänä on edistää hyvää tekemisen fiilistä, joka perustuu ystävällisyyteen, luottamukseen, jokaisen kunnioittamiseen ja tasapuolisuuteen. Osaamista parannetaan yksittäisillä koulutustilaisuuksilla. Osaamisen laajentamisen ja siihen liittyviin koulutusohjelmiin osallistuminen arvioidaan tulos- ja kehityskeskustelujen yhteydessä. Työajan joustomenetelmiä otetaan käyttöön työmenetelmien kehittymisen mukana. Etätyö ja joustavan työajan edellyttämät uudistukset työajan seurannassa toteutetaan ottamalla käyttöön työajan hallintaohjelmisto. Yksittäisistä hankkeista toteutetaan lisäksi työpaikkaselvitys riskeistä ja vaaroista sekä laaditaan tähän selvitykseen perustuva toimintaohjelma. Selvitys tehdään yhteistyössä Museoliiton työterveyspalvelut tuottavan Diacorin kanssa. Vakinaista henkilökuntaa vuoden 2012 alussa on seitsemän ja projektityösuhteissa kuusi henkilöä. Henkilötyö jakautuu: - edunvalvontapalvelut 2 htv - koulutus- ja kehittämispalvelut 7 htv o Täydennyskoulutus 1 htv o Avaramuseo- ja LEM-hanke 2 htv o KDK ja Museo2015 hankkeet 4 htv - viestintäpalvelut 2 htv - tukipalvelut 2 htv Vuoden 2012 aikana arvioidaan mahdollisuudet yhden projektisuunnittelijan toimen perustamiseen ja sen vakituiseen täyttämiseen. Taloushallinta Taloushallinnassa siirrytään sähköiseen myyntilaskutuksen ja toteutetaan SEPA-maksujen vaatimat uudistukset pankki- ja taloushallintaohjelmiin. Taloushallintapalvelujen muuttaminen kokonaisuudessaan sähköiseksi ja sen edellyttämä järjestelmän ylläpidon, kirjanpidon sekä maksuliikenteen ulkoistaminen selvitetään käytäntöjen ja kustannusten osalta sekä varaudutaan uudistuksen toteuttamiseen. 8

9 Markkinointi- ja myynti Museoliiton oman toiminnan markkinointia ja myyntiä uudistetaan. Työn perustaksi laaditaan kaupallisiin kumppaneihin liittyvän strategia. Käytännön työssä korostuu säännöllinen ja monipuolinen yhteydenpito. Kirjasto Kirjaston hankitaan museoalan uutuuskirjat. Kehittämishankkeena viedään loppuun kirjastotietokannan perustaminen. Tavoitteena on, että tiedot Museoliiton kirjastossa olevasta materiaalista avataan verkkoon. Tässä yhteydessä perustetaan tietokanta, johon liitetään keskeisimmät linkit museoalan verkkojulkaisuista. Kehittäminen Tukipalvelujen yleisenä kehittämistoimena tehdään selvitys palveluyhtiön perustamisesta. Mahdollisen yhtiön tavoitteena on laajentaa Museoliiton mahdollisuuksia palvelujen tarjoamiseen sekä sisältöjen että kohderyhmien osalta. Mahdollisesti perustettavan yhtiön tehtävä on Suomen museoliitto ry:n sääntömääräisen toiminnan tukeminen. Taloussuunnitelma tarkennetun taloussuunnitelman loppusumma on euroa. Valtionavustuksen osuus on euroa (16,8 % tuloista). Jäsenmaksuja arvioidaan kertyvän euroa (9,3 %), koulutus- ja konsultointipalvelujen ja viestintäpalvelujen tuloarvio on euroa (73,5 %) ja muita tuloja euroa (0,4 %). 9

Suomen museoliitto 2020. Rakenteet muuttuvat. Suomen museoliitto ry

Suomen museoliitto 2020. Rakenteet muuttuvat. Suomen museoliitto ry Suomen museoliitto 2020 Rakenteet muuttuvat Suomen museoliitto ry Hyväksytty 15.4.2015 2 Sisällysluettelo Suomen museoliitto... 3 Toimintaympäristö muutoksessa... 3 Missio... 4 Visio 2023... 4 Arvot...

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 2 Suomen MS liitto ry:n strategian toimeenpano ohjelma vuosille 2012 2014 Strategiakauden 2009 2014 tärkeimmät päämäärät: Vahvat jäsenyhdistykset

Lisätiedot

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Metsäalan museoiden verkoston ja yhteistyömuotojen luominen metsäkulttuurin tunnettuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys 1. ITE-nykykansantaiteen valtakunnallinen erikoismuseo kansainvälinen rooli public private partnership (MSL)

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen museoliitto ry Hyväksytty hallituksen kokouksessa 22.10.2012 ja tarkennettu hallituksen kokouksessa 25.1.2013. 1 Sisällysluettelo Suomen museoliitto... 3 Missio... 3 Visio

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Linnasta Linnaan - Castle to Castle

Linnasta Linnaan - Castle to Castle SOUTH-EAST FINLAND RUSSIA ENPI CBC 2007 2013 KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISHANKE Linnasta Linnaan - Castle to Castle Linnojen ja linnoitusten historian tuotteistaminen ja elävöittäminen Irina Lukkarinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Suomen kansalliset tavoitteet ja linjaukset Hannu Sulin

Suomen kansalliset tavoitteet ja linjaukset Hannu Sulin XIII Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi Mordvan Tasavalta, Saransk Teemaseminaari 7.10.2011: Lasten ja nuorten informaatio- ja medialukutaitojen edistäminen yleisissä kirjastoissa Suomen kansalliset

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA

Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA Luovat toimialat: taiteet ja muu kulttuurituotanto, matkailu, arkkitehtuuri, mainonta ja viestintä, muotoilu Luova talous: luovuutta tuotteissaan ja tuotannossaan hyödyntävät

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseoiden esineellisen kulttuuriperinnön turvaaminen, laadullinen monipuolistaminen ja näyttelytoiminnan ja yleisötyön kehittäminen 2.

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Museoala tänään ja huomenna

Museoala tänään ja huomenna Museoala tänään ja huomenna Museoiden toimintaympäristön tuore analyysi Museopäivät 2015 Lappeenranta 19.5.2015 Kimmo Levä Pääsihteeri Tavoite Tavoitteet: Ø Tietoa Suomen museoiden nykytilasta Ø Näkemyksiä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

Tuotteistaminen, kannattavuus ja tuottavuus museoissa. Kimmo Levä, FM, MBA Museonjohtaja Mobilia

Tuotteistaminen, kannattavuus ja tuottavuus museoissa. Kimmo Levä, FM, MBA Museonjohtaja Mobilia Tuotteistaminen, kannattavuus ja tuottavuus museoissa Kimmo Levä, FM, MBA Museonjohtaja Mobilia Kenelle ja mitä osaamista museot voivat tuotteistaa ja tarjota? MUUTOKSEN PROSESSI 1. ERILAISET TULOKSET

Lisätiedot

Kulttuurivientistrategian käytännön tuloksia

Kulttuurivientistrategian käytännön tuloksia Kulttuurivientistrategian käytännön tuloksia Kulttuuriviennin ja -vaihdon starttipäivät Tampere 24.4.2009 Museoasiainsihteeri Marja-Liisa Pohjanvirta Opetusministeriön, ulkoministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Suomen Palopäällystöliitto. Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932

Suomen Palopäällystöliitto. Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932 Suomen Palopäällystöliitto Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932 Aatteellinen yhdistys Jäseniä yli 2.000 pelastustoimen päällystö, alipäällystö ja asiantuntijatehtävissä olevia turvallisuusalan asiantuntijoita

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi?

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Toimintaympäristön muutos Työ, oppiminen ja oppimisen tavat muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Museot mieleen

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Museot mieleen TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Museot mieleen Suomen museoliitto ry Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.10.2013 Tarkennettu hallituksen kokouksessa 23.4.2014. 1 Sisällysluettelo Suomen museoliitto... 3 Missio...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin Taide ja kulttuuri ovat hyvinvoinnin perusta kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskunnallisessa muutoksessa. Taide ja kulttuuri ovat perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Suomen museoliiton tavoitteena on elinkelpoinen ja korkeatasoinen, muutokset hallitseva ja koko Suomen kattava museoalan palveluverkosto.

Suomen museoliiton tavoitteena on elinkelpoinen ja korkeatasoinen, muutokset hallitseva ja koko Suomen kattava museoalan palveluverkosto. Suomen Museoliiton Strategia 2007-2013 päivitetty (kursiivilla) hallituksen kokouksessa 4.2.2009 Suomen museoliiton ydinarvot Sivistyksen kunnioittaminen Historian, kulttuurin ja luonnon arvostaminen Kulttuuri-

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin Taide ja kulttuuri ovat hyvinvoinnin perusta KULTTUURILLA ON KESKEINEN ASEMA yhteiskunnallisessa muutoksessa. Taide ja kulttuuri ovat perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajien Liitto ry Strategiset valinnat, mittarit ja toimenpiteet

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajien Liitto ry Strategiset valinnat, mittarit ja toimenpiteet Free and Focus co-energy. Liikunnan ja Terveystiedon Opettajien Liitto ry Strategiset valinnat, mittarit ja toimenpiteet 2.-3.6.2014 Tirva www.innotiimi-icg.com 1 Strategiaprosessin viitekehys Visiokuva

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäminen tehostuu prosessien selkiyttämisen kautta. TOIMINTA KEVÄT 2014 SYKSY 2014

Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäminen tehostuu prosessien selkiyttämisen kautta. TOIMINTA KEVÄT 2014 SYKSY 2014 TOT-HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestämisprosessin selkiyttäminen Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestämisprosessi selkiytyy siten,

Lisätiedot

Museot yhdessä yhteinen perintö hanke. 10+ museot 18.3.2015. Kimmo Levä pääsihteeri

Museot yhdessä yhteinen perintö hanke. 10+ museot 18.3.2015. Kimmo Levä pääsihteeri Museot yhdessä yhteinen perintö hanke 10+ museot 18.3.2015 Kimmo Levä pääsihteeri Itsenäisyyden juhlavuoden projekti Yhteinen perintö hanke on museoalan yhteisesti toteuttama osa Valtioneuvoston koordinoimaa

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 29.10.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 29.10.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueellisen yhteistyön edistäminen sekä ammatillisten että paikallismuseoiden parissa 2. Osallistava, vuorovaikutteinen tiedonvälitys kulttuuriperintöön

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Uuden toimintamallin kehittäminen Merikeskus Vellamossa. Kokemuksia, näkemyksiä ja oivalluksia 6.5.2013

Uuden toimintamallin kehittäminen Merikeskus Vellamossa. Kokemuksia, näkemyksiä ja oivalluksia 6.5.2013 Uuden toimintamallin kehittäminen Merikeskus Vellamossa Kokemuksia, näkemyksiä ja oivalluksia 6.5.2013 Sirpa Kantola-Pakkanen Hallitusohjelmat Säädökset Ohjaus OKM strategiat ja ohjelmat Maakuntasuunnitelmat

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen

Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen Minna Karvonen Kirjastojen tietojärjestelmät -koulutuspäivät 20.9.2012 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelman kirjaukset:

Lisätiedot

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa Vuoden 2002 toimintasuunnitelma Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää jäsenistömme ammattitaitoa sekä kliinisessä että tieteellisessä työssä sekä toimia fysiatrien ja fysiatriaan erikoistuvien

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011

TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011 TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011 Agenda sekä alustavat ehdotukset - Missio - Visio - Arvolupaukset 16.3.2011 1 PJ-Päivien alustava Agenda Torstai, 24.3. 14:00 Päivän tavoitteet TTL nyt, Robert 14:30

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

PIENTALON HUOLTOKONSEPTI

PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Pientalon huoltokonsepti joka kodin talonpitojärjestelmä PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Vaiheistettu työsuunnitelma 2011 Pentti Heikkurinen PIENTALON HUOLTOKONSEPTI - joka kodin talonpitojärjestelmä Vaiheistettu

Lisätiedot

Kriteeristön esittely

Kriteeristön esittely Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin aikataulu ja käytännön järjestelyt Kriteeristön esittely Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi 2015 Lähtökohta Itsearviointi

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin Taide ja kulttuuri ovat hyvinvoinnin perusta kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskunnallisessa muutoksessa. Taide ja kulttuuri ovat perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA v.1.0 12.10.2015 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen tavoite...

Lisätiedot

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Suomen metsämuseo ja -tietokeskus Lusto avattiin kansallismaisemaan Punkaharjulle 1.6.1994 Toimintaa säätelevät museolaki ja asetus kulttuuri- ja luonnonperintöä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä ArctiChildren InNet -seminaari, Rovaniemi 25.1.2012 projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta, Verke projektisuunnittelija Heikki Lauha,

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Suomen Palopäällystöliitto. Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932

Suomen Palopäällystöliitto. Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932 Suomen Palopäällystöliitto Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932 Jäseniä yli 2.000 Aatteellinen yhdistys pelastustoimen päällystö-, alipäällystö- ja asiantuntijatehtävissä olevia turvallisuusalan asiantuntijoita

Lisätiedot

5. SUUNNITTELUN ULOTTAMINEN KOKO KUNTAAN, ORGANISAATIO 5.1 LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN TOIMINTA TOIMINNAN TAVOITTEET Jatkuvan liikenneturvallisuustyön ylläpitäminen kunnassa Liikenneturvallisuustyön painoarvon

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot