TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2013"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen museoliitto ry Hyväksytty hallituksen kokouksessa ja tarkennettu hallituksen kokouksessa

2 Sisällysluettelo Suomen museoliitto... 3 Missio... 3 Visio Arvot... 3 Suomen museoliitto Tukipalvelut museoalan toimivin työpaikka... 4 Toimintaympäristö Hallinto... 4 Toimistopalvelut... 4 Henkilöstöhallinto... 4 Taloushallinto... 5 Markkinointi ja myynti... 5 Strategiset menestystekijät... 5 Edunvalvontapalvelut museoalan painavin mielipide... 5 Toimintaympäristö Jäsenistö... 5 Lainsäädäntö... 6 Museoiden resurssit... 6 Museoalan rakenteet ja järjestelmät... 6 Verkostot ja kumppanuudet... 7 Strategiset menestystekijät... 8 Koulutus- ja kehittämispalvelut museoalan uusin osaaminen... 8 Toimintaympäristö Täydennyskoulutus... 8 Konsultointi... 9 Koulutustilaisuuksien järjestäminen... 9 Tutkimus- ja julkaisutoiminta Kehittämishankkeet Strategiset menestystekijät Viestintäpalvelut museoalan kuuluvin ääni Toimintaympäristö Viestintäpalvelut Ulkoinen viestintä Sisäinen viestintä Strategiset menestystekijät

3 Suomen museoliitto Suomen museoliitto on vuonna 1923 perustettu yhdistys, jonka päätösvaltaa käyttäviä liittojäseniä ovat museoita ylläpitävät organisaatiot. Suomen museoliitto edustaa jäsentensä museoita ja käyttää niiden yhteistä ääntä. Toiminta jakautuu edunvalvonta-, viestintä- sekä koulutus- ja kehittämispalveluihin sekä liiton toimintaa ylläpitäviin tukipalveluihin. Suomen museoliiton menestys perustuu museoalan kansallisen ja kansainvälisen kokonaiskuvan tuntemiseen ja tarpeiden tunnistamiseen. Suomen museoliitto 2017 strategia kertoo toiminnan kehittämisen tavoitteet vuosina liiton kulkiessa kohti visiotaan ylittäen rakenteellisia, toiminnallisia ja henkisiä rajoja. Perinteet velvoittavat Suomen museoliittoa toimintansa selkeään asemoimiseen sekä auttamaan museoita kehittymään ympäristössä, jossa toimintakenttä on nopeasti muuttuva ja tuottavuuden odotetaan edelleen kasvavan. Vuosina Suomen museoliiton toiminnassa keskeistä on alan näkyvyyden lisääminen. Tämä tavoite saavutetaan kasvattamalla viestinnän resursointia sekä aktiivisella kumppanuudella kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Resursoinnin lisäämisessä pääpaino on tulopohjan ja osaamisen monipuolistamisessa. Missio Suomen museoliitto auttaa museoita menestymään. Visio 2023 Satavuotias Suomen museoliitto on vaikuttajana ja osaamisen kehittäjänä alansa edelläkävijä Euroopassa. Arvot Suomen museoliiton toiminnan peruskivet jäsenkeskeisyys uteliaisuus rohkeus yhteisöllisyys ja periaatteet: ystävällisyys, luotettavuus, jokaisen kunnioittaminen ja tasapuolisuus. 3

4 Suomen museoliitto 2013 Suomen museoliitto 2013 toimintasuunnitelma perustuu hallituksen vahvistamaan ja vuodet kattavaan strategiaan. Vuoden 2013 toimintaa sävyttää Suomen museoliiton 90. toimintavuosi, jota vietetään juhlistamalla museoalan pitkäjänteistä yhteistyötä yhdessä Suomen museoliiton jäsenten kanssa. Juhlavuoden hankkeet painottuvat Suomen museoliiton viestintäpalveluihin. Toimintasuunnitelmaan sisältyvät palveluryhmittäiset tehtävät tarkennetaan ja ajoitetaan vuosikelloon. Toiminnan organisoinnissa keskeistä on viestinnän entistä tiiviimpi linkittyminen osaksi edunvalvontaa sekä koulutus- ja kehittämispalvelujen markkinointia. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä painottuvat strategisten menestystekijöiden ylläpitäminen ja vahvistaminen. Suomen museoliiton jäseninä on vuoden 2013 alussa 195 museotoimintaa harjoittavaa yhteisöä, joiden hallinnassa on 383 museokohdetta. Näistä on liittojäseniä I luokassa 53, II luokassa 34 ja III luokassa 79. Kannattavien yhteisöjäsenten lukumäärä on 29. Tukipalvelut museoalan toimivin työpaikka Toimintaympäristö 2013 Suomen museoliiton taloudelliset resurssit säilyvät vuoden 2012 tasolla. Vuoden 2014 ennustettu kansallisen projektirahoituksen väheneminen edellyttää lisäpanostuksia Suomen museoliiton palvelutarjontaan ja palvelujen markkinointiin. Hallinto 4 Tehdään hallinnon itsearviointi ja laaditaan johtosääntö. Toimistopalvelut Tilat Suomen museoliiton nykyisiin työtiloihin tehdään sisustussuunnitelma, jonka tavoitteena on ratkaista tilojen toiminnalliset puutteet. Jos puutteita ei pystytä riittävästi ratkaisemaan sisustus-/toiminnallisuussuunnitelmalla, aloitetaan uusien vuokratilojen etsintä. IT- ja puhelinjärjestelmät Ylläpidetään ja parannetaan uudistettujen IT- ja puhelinjärjestelmien käyttöosaamista. Henkilöstöhallinto Henkilöresurssit Suomen museoliiton vakinaisen henkilökunnan palkkaamiseen käytettävä resurssit pidetään vuoden 2012 tasolla huomioiden palkkojen yleiskorotukset. Tehtävänkuvia tarkennetaan ja uudistetaan Suomen museoliiton kahden avainhenkilön (erikoisasiantuntija, viestintäpäällikkö) vaihtumisen seurauksena. Osaamisen kehittämisessä painopiste on strategisten menestystekijöiden ylläpidossa ja vahvistamisessa. Palkat ja työsuhde-edut Valtion työehtosopimuksen soveltuminen Suomen museoliiton palkkajärjestelmän perustaksi arvioidaan uudelleen mahdollisen palveluyrityksen perustamisen yhteydessä.

5 Palkkajärjestelmä koostuu peruspalkasta ja henkilökohtaisesta osasta. Henkilökohtaisen osan määräytyminen uudistetaan, kun nykyisestä työvuosiin perustuvasta lisästä luovutaan. Työilmapiiri ja organisaatiokulttuuri Suomen museoliiton henkilökunta antaa työilmapiiristä ja organisaatiokulttuurista vuotta 2012 paremman arvion. Taloushallinto Menot Menot pidetään vuoden 2012 tasolla. Tarkemmin menoista tulo- ja menoarviossa. Taloussuunnitelmassa varaudutaan mahdollisen palveluyrityksen perustamispääoman sijoittamiseen. Tulot Tulot pidetään vuoden 2012 tasolla. Tarkemmin tuloista tulo- ja menoarviossa. Markkinointi ja myynti Markkinoinnin ja myynnin resursointia lisätään erityisesti koulutuspalvelujen osalta. Strategiset menestystekijät 1. Taloudellisen ja hallinnollisen vakauden ja ennustettavuuden ylläpitäminen. 2. Kehittymismyönteisen sekä ystävällisen, tasapuolisen, luotettavan ja kaikkia kunnioittavan organisaatiokulttuurin ylläpitäminen. Edunvalvontapalvelut museoalan painavin mielipide Toimintaympäristö 2013 Kuntaomisteisten museoiden hallinto uudistuu kuntavaalien tuloksena. Museoiden taloudelliseen menestykseen kohdistuu poikkeuksellisen suuria uhkia Valtion taidemuseo - uudistuksen vuoksi. Uudistus uhkaa leikata harkinnanvaraisia määrärahoja. Taloudellista ja toiminnallista epävarmuutta lisäävät kuntauudistus (kuntien yhdistyminen) ja Veikkaus Oy:n monopoliasemasta käytävät keskustelut. Lainsäädännöllisen toimintaympäristön keskeisimpänä kysymyksenä ovat tekijänoikeudet ja tekijänoikeuskorvauksien kollektiivinen perintä. Jäsenistö Tuetaan jäsenistön uusille kunnanvaltuutetuille kohdistamaa viestintää. Museopäivillä valtuutetut ja lautakuntien jäsenet huomioidaan erityisohjelmassa. Suomen museoliitto on mukana mahdollisesti käynnistyvässä aluetaidemuseo- ja maakuntamuseojärjestelmän arviointi- ja kehittämisselvityksessä. Jäsenille laaditaan uudet suositukset valokuvien ja muiden materiaalien esillepanosta internetiin, museoiden tiloissa kuvaamisesta, museoiden palvelujen hinnoittelusta, kokoelmapoistoista, museoesineiden varkauksien ehkäisemisestä sekä tekijänoikeuksien huomioimisesta ja sopimisesta. Lisäksi päivitetään suositukset Museoiden näyttelysopimukset (7/89), Museoesineistön vastaanottoehdot (13/93). Muilta osin suosituksia ei enää ole tarvetta uusia. 5

6 Lainsäädäntö Tekijänoikeudet Tekijänoikeuslaki uudistuksen kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta yhteistyössä Museoviraston ja Valtion taidemuseon kanssa (Tekijänoikeusneuvosto). Lisäksi museoalalle myönteisiin tekijänoikeuslinjauksiin vaikutetaan EU-jaosto 31:n ja Eurooppalaisten museoliittojen neuvostossa (NEMO). Verotus Museorakennusten erityisen aseman huomioimista kiinteistöverojen määräytymisessä viedään eteenpäin vuonna 2012 tehdyn aloitteen mukaisesti. Lisäksi laaditaan hankesuunnitelma, jossa tavoitteena on pysyvän ja rajoituksettoman verovapauden saaminen yksityisille lahjoituksille. Tässä tehdään yhteistyötä muiden kulttuurijärjestöjen kanssa. Museoiden resurssit Valtionosuusjärjestelmä ja valtion harkinnanvaraiset avustukset Suomen museoliitto edellyttää valtionosuusrahoituksen kasvattamista vähintään Valtion taidemuseo -uudistuksen aiheuttaman kululisäyksen verran. Valtion osuuksien kannustusosaa kannatetaan, kun se kannustaa aidosti museoita kehittämään toimintaansa ja palkitsee onnistumisesta. Lähtökohta on vertaisarviointiin perustuva järjestelmä. Muista valtionosuuden uudistuksiin liittyvistä kokonaisuuksista pidetään esillä yliopistomuseoiden saamista valtionosuuden ja avustusten piiriin. Osana museoiden valtionosuuksien edunvalvontaa kannatetaan Veikkauksen monopoliaseman säilyttämistä siten, että siihen sisältyvä kulttuurin tukeminen ei vaarannu. Veikkausvoittovaroihin ei hyväksytä liitettäväksi uusia toimijoita nykyisten edunsaajien kustannuksella. Lisäksi pidetään tärkeänä, että veikkausvoittovaroissa säilyy investointien rahoitukseen käytettävä määräraha. Investointirahoituksen tasoa ei saa merkittäviltä osiltaan vaarantaa käyttömenorahoituksen vajeen paikkauksilla. Rakenne Museoiden taloudellista pohjaa lavennetaan nostamalla esiin museoiden merkitystä sekä yhteisömuistin ja identiteetin ylläpitäjänä että osana sosiaali- ja terveyspalvelukokonaisuutta. Tässä onnistuminen edellyttää palvelujen uudenlaista tuotteistamista, mikä huomioidaan myös koulutus- ja kehittämispalveluissa. Kiinteistökustannukset Kiinteistökustannusten vähentämiseksi edistetään ratkaisuja, joilla tavoitellaan yhteisesti hallinnoituja kokoelma- ja näyttelytiloja. Lisäksi lausunnoissa ja muissa ulostuloissa edellytetään museoille aitoa mahdollisuutta kilpailuttaa tarvitsemansa kiinteistöt. Julkisomisteisten kiinteistöpalveluyhtiöiden edellytetään huomioivan museot ainutlaatuisten arvokiinteistöjen käyttäjinä. Henkilöstökustannukset Museoiden henkilöstön työkalujen ja osaamisen parantamiseksi esitetään erillistä määrärahaa vuoden 2014 budjettiin. Museoalan rakenteet ja järjestelmät Kuntien rakenneuudistus Museoiden ja niiden omistajaorganisaatioiden käyttöön tuotetaan mahdollisesti yhteistyössä Museoviraston kanssa ohjeistus, jolla museoiden asema vahvistuu kuntien yhdistymisen seurauksena. 6

7 Keskeisiä näkökulmia ovat: - museoiden työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden museo-organisaation palvelukseen - valtionosuuteen oikeuttavat henkilötyövuodet siirtyvät uudelle museo-organisaatiolle - yhdistyminen ei vaikuta uuden museon asemaan valtionosuuden ja harkinnanvaraisten avustuksien saamisessa - maakuntamuseoiden ja aluetaidemuseoiden riittävä resursointi turvataan - laaditaan suositus, mitä museoasioissa on huomioitava liitosneuvotteluissa KDK ja Museo 2015 Vaikutetaan KDK ja Museo hankkeiden ohjaus- ja johtoryhmissä siten, että uudet järjestelmät avaavat museoille uusia mahdollisuuksia parantaa kokoelmiensa saavutettavuutta ja vaikuttavuutta. Verkostot ja kumppanuudet Kansalliset verkostot Opetus- ja kulttuuriministeriö Suomen museoliitto on mukana kaikissa opetus- ja kulttuuriministeriön museoinstituution asemaan vaikuttavien ohjelmien laadinnassa. ICOM Suomen museoliitto kehittää yhdessä ICOM Suomen komitean kanssa museoiden palkitsemista. Veikkauksen edunsaajat Veikkausvoittovarojen käyttöön ja pelimonopolin säilymiseen liittyvä edunvalvonta toteutetaan yhteistyössä muiden Veikkauksen edunsaajien kanssa. Keskeisintä on vuonna 2012 käynnistynyt ja yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa toteutettava kolmivuotinen edunvalvontaprojekti, jossa seurataan ja mahdollisuuksien mukaan vaikutetaan pelimonopolijärjestelmästä käytävään keskusteluun ja päätöksen tekoon. Suomen museoliitto osallistuu työryhmätyöskentelyn lisäksi hankeen rahalliseen resursointiin oman vastuuosuutensa mukaisesti. Ryhmän toiminnassa asetutaan mahdolliseksi puheenjohtajaksi, jos paikka tulee vuoden 2013 aikana avoimeksi. CIMO (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio) Aktivoidaan Suomen museoliiton jäseniä kansainvälistymään CIMO:n toiminnan kautta. Erityisesti valmistellaan jäsenkuntaa vuonna 2014 alkavaan uuteen Creative Europe - hankekauteen. Museovirasto, Valtion taidemuseo ja Luonnontieteellinen keskusmuseo. Vahvistetaan Suomen museoliiton omaa profiilia koulutuspalvelujen tarjoajana. Käynnistetään käytännön toimenpiteet, joita Suomen museoliitto tarjoaa alan koulutusten koordinoimiseksi. Suomen Kotiseutuliitto Käydään Kotiseutuliiton kanssa neuvottelut paikallismuseoiden koulutus- ja kehittämispalvelujen tarjoamisesta. Suomen Kuntaliitto Pidetään Kuntaliiton toimijat tietoisena museoalan tavoitteista ja mahdollisuuksista kuntien osana menestystä ja kuntalaisten hyvinvointia. 7

8 Museoalan ammattiliitto Pidetään Museoalan ammattiliitto tietoisena Suomen museoliiton keskeisimmistä edunvalvonnallisista tavoitteista. Museologiaa opettavat yliopistot Kutsutaan yliopistojen museologiasta vastaavat henkilöt yhteiseen neuvotteluun pitkäjänteisestä koulutuksen kehittämisestä. Kansainväliset verkostot Euroopan museo-organisaatioiden neuvosto (NEMO) Osallistutaan NEMO:n tulevaisuudesta käytävään keskusteluun sekä tarjotaan suomalaista osaamista osaksi järjestön vuosiseminaarien alustajaksi. Valmistellaan omaa hallitusjäsenyyttä vuosille Venäjän museoliitot ja Baltian maiden museoliitot Kutsutaan Venäjän museoliitot ja Baltian maiden museoliitot neuvotteluun, jossa kartoitetaan yhteiset intressit ja mahdollisuudet niiden edistämiseen. Pohjoismaiset museoliitot Vakiinnutetaan Pohjoismaiset yhteistyöverkostot osallistumalla Ruotsin museoliiton vuosikokoukseen sekä tukemalla Tanskaa NEMO:n hallitustyöskentelyssä. Konkreettisena kehityshankkeena lisätään kontakteja Pohjoismaiden neuvostoon. Strategiset menestystekijät 1) lainsäädännön tunteminen 2) aloitteellisuus uuden museopoliittisen ohjelman laatimisessa 3) luottamuksen ja tunnettuuden rakentaminen 4) verkottumisen kehittäminen ja aktiivinen päätöksentekoon osallistuminen Koulutus- ja kehittämispalvelut museoalan uusin osaaminen Toimintaympäristö 2013 Museoiden taloudelliset mahdollisuudet osallistua koulutukseen säilyvät vuoden 2012 tasolla. Seuraavien vuosien taloudelliset uhat näyttäytyvät kiinnostuksen lisääntymisenä taloudellisen osaamisen parantamiseen. Museoalan taloudellisiin uhkiin varautuminen edellyttää koulutusjärjestelyjen kehittämistä, siten, että kokonaishinta saadaan laskemaan. Valtion taidemuseo ja Museovirasto järjestävät kehittämispalvelujaan uudelleen ja ovat mahdollisesti aikaisempaa aktiivisempia hanke- ja koulutustoiminnoissaan. Museo hankkeen osalta tehdään päätökset hankkeen tuloksena syntyvän järjestelmän hallinnoimisesta, ylläpitämisestä ja edelleen kehittämisestä. EU:ssa valmistaudutaan uuden hankekauden alkamiseen vuonna Täydennyskoulutus Koulutustilaisuudet Museoliitto järjestää koulutustilaisuutta vuonna Koulutuksen sisällöissä painotetaan museoiden talousosaamisen kehittämistä, esimerkkeinä museoiden palvelujen 8

9 tuotteistamiskoulutus sekä hankerahoituskoulutus, joka tukee uudenlaisten rahoitusmahdollisuuksien löytämistä ja hyödyntämistä. Museoalan johtajakoulutusohjelma jatkuu vuoden 2013 ajan ja päättyy Sisällössä painotetaan museoiden oman rahoituksen kehittämistä. Ajankohtaispäivät keväällä ja syksyllä tarjoavat ajankohtaisimman tiedon meneillään olevista alan tärkeistä hankkeista ja kehittämisen suunnista. Museoiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta tarkastellaan mm. museoiden hyvinvointipalveluiden kehittämisen näkökulmasta. Syksyn koulutustarjonnassa on mm. seminaari mentoroinnista osaamisen kehittämisen menetelmänä. Seminaari toimii myös aloituksena Museoliiton mentoirointipalveluille. Näyttelycafé lokakuussa Suomen luontokeskus Haltissa perehdyttää osallistujat näyttelyiden tekniseen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sosiaalisen median ja viestinnän teemat ovat myös esillä vuoden aikana ja Open data - seminaarissa tarkastellaan museoiden digitaalisten tietovarantojen avaamista palveluiden kehittäjille. Museologian perusopinnot (25 op) alkavat tammikuussa ja päättyvät joulukuussa. Valtakunnallisilla museopäivillä Kouvolassa teemana on museoiden kokoelmatyö ja siihen liittyvät käytännön kehittämispaineet ja eettiset kysymykset. Koulutuskalenteri vahvistetaan Koulutustyöryhmän esittelyn perusteella joulukuussa. Koulutuspolut ja -ohjelmat Koulutuspolkujen rakentaminen on täydennyskoulutuspalvelujen keskeisin kehittämishanke. Lähtökohta on, että yksittäiset, 1 2 päivän mittaiset koulutusmodulit (4 6) muodostavat kokonaisuuden, jotka tukevat valmiuksia toimia museoalan tehtävissä tai vaihtaa tehtävästä toiseen. Koulutusmodulit toimivat myös yksittäisinä koulutustilaisuuksina ja niiden suorittamisjärjestyksellä ei ole merkitystä. Vuoden 2013 aikana rakennetaan vähintään viestinnän koulutuspolku. Muita mahdollisia ovat tallennus ja dokumentointi, talous- ja hallinto sekä yleisötyö ja pedagogia. Museologian perusteet Verso I ja II kurssit toteutetaan ja sisältöjä päivitetään tarpeellisilta osiltaan. Stipendit Suomen museoliito jakaa hallinnoimiensa Julius Ailion (perustettu 1933), Riitta ja Jorma Heinosen (1980/1984) ja C.J. Gardbergin (1986) rahastoista niiden sääntöjen mahdollistamat stipedit osana 90-vuotisjuhlavuottaan. Konsultointi Konsultointipalvelujen tuotteistaminen viedään loppuun. Konsultointipalvelujen kautta jäsenille tarjotaan mahdollisuus museo- tai museoryhmäkohtaisten koulutus- ja kehittämishankkeiden toteuttaminen. Yksi osa konsultointia tulee olemaan mentoriointi, jonka perusteet rakennetaan CREA.M -hankkeen yhteydessä. Koulutustilaisuuksien järjestäminen Koulutustilaisuuksia järjestetään tilauksen perusteella kaikkialla Suomessa. Koulutuksen järjestämiseen liittyvien tukipalvelujen (ilmoittautumiset, tilavaraukset) lisäksi Museosiivouksen -kaltaisia tilauskoulutuspaketteja rakennetaan tarvittaessa muidenkin teemojen ympärille (mm. markkinointi ja viestintä). 9

10 Tutkimus- ja julkaisutoiminta Museohistoria Suomen museohistoriasta kustannetaan englanninkielinen versio, jos hankkeelle löytyy erillisrahoitus. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus -tutkimus Tehdään Museoiden taloudellinen vaikuttavuus tutkimus, josta julkaistaan raportti PDFversiona Suomen museoliiton kotisivuilla. Museoväki tutkimus Suomen museoliitto tekee museoiden työntekijöiden koulutustaustasta ja työtehtävistä Museoväki tutkimuksen. Edellinen vastaava tutkimus tehtiin vuonna Museoiden kiinteistöverot Toistetaan vuonna 2008 edellisen kerran tehty tutkimus museoiden kiinteistöverokäytännöistä ja niiden taloudellisesta merkityksestä. Museobarometri Tutkitaan museoiden lähitulevaisuuden odotukset. Edellisen kerran vastaava tutkimus on tehty vuosina 2007, 2009 ja Kehittämishankkeet EU-hankkeet CREA.M CREA.M-hanke viedään loppuun erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Projektin tuloksena Suomen museoliiton mentorointipalveluista tulee pysyvä osa liiton toimintaa. LEM Learning Museum Network -hanke viedään loppuun erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Avara museo Avara museo -hankkeen jatkotyönä syvennetään projektissa mukana olevien museoiden palvelujen tuotteistamisosaamista. Uudet hankkeet Suomen museoliitto ilmoittautuu mahdolliseksi hankekumppaniksi kaikkiin projekteihin, jotka sisältävät merkittäviä mahdollisuuksia suomalaisten museoiden kehittämiseksi. Erityisesti valmistaudutaan vuonna 2014 alkavaan Creative Europe hankekauteen. Kansalliset hankkeet Museo 2015 Museo hanketta toteutetaan erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Taidetta kotisivuille 10

11 Taidetta kotisivuille -projektista toteutetaan toinen vaihe, jossa käynnistetään käytännön neuvottelut museoiden kokoelmissa olevien materiaalien vapaasta käytöstä museoiden kaikilla käyttöliittymillä (perinteinen näyttely, internet, mobiili). Kulttuurivienti Venäjän museoliiton ja Pietarin kulttuurikomitean sekä Suomen Pietarin instituutin kanssa jatketaan sopimusperusteisen yhteistyön kehittämistä. Tavoitteena on allekirjoittaa Memorandum of Understanding, jossa määritellään yhteiset näkemykset kehittämisen suunnasta. Kulttuurivientihankkeina toteutetaan Uno Ullbergista kertova näyttely sekä kulttuuriinstituuteille Museoviraston kanssa toteutettava kiertonäyttely suomalaisista museoista. Pohjoismaista yhteistyötä tiivistetään edelleen toteuttamalla mm. Norsam-seminaari. Tietoyhteiskunta Tietoyhteiskunta hankkeena edistetään museoiden digitaalisten materiaalien käyttöä mm. Mobiili-opastuksissa. Suomi 100 vuotta Suomi 100 vuotta hankkeita kehitetään yhteistyössä Museoviraston kanssa. Lisäksi tehdään alustava suunnitelma virtuaalimuseosta mahdolliseksi Suomi 100 vuotta -hankkeeksi. Museot ja kulttuurimatkailu Käynnistetään hanke, jonka tavoitteena on parantaa museoiden kulttuurimatkailuosaamista. Hankerahoitus haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja se toteutetaan yhteistyössä Matkailun edistämiskeskuksen Culture Finland projektia. Strategiset menestystekijät 1) Koulutustarjonnan monipuolistaminen ja palveluyrityksen perustaminen. 2) Henkilökunnan osaamisen ja uteliaisuuden ylläpitäminen 3) Ajankohtaisten koulutustarpeiden tunnistaminen ja ennakoiminen 4) Uusimpien koulutusmenetelmien ja -teknologioiden soveltaminen 5) Kumppanuusosaaminen Viestintäpalvelut museoalan kuuluvin ääni Toimintaympäristö 2013 Viestinnässä printtimedian käyttö vähenee ja verkkoviestintä kasvaa. Viestinnän onnistuminen arvioidaan entistä enemmän onnistumisena sosiaalisessa mediassa. Viestintäpalvelut 2013 Viestintäpalvelujen roolia lisätään edunvalvonnassa ja Suomen museoliiton koulutuspalvelujen markkinoinnissa. Viestintäpalvelujen uusi asemointi on uuden viestintäpäällikön ja hänen tukenaan toimivan viestintätyöryhmän keskeisimpiä kehittämistehtäviä. Ulkoinen viestintä Graafinen ilme 11

12 Suomen museoliiton graafiseen ilmeeseen tehdään tarvittavia päivityksiä. Kokonaisuudessaan graafista ilmettä ei uusita, mutta viestinnän yleisilmettä yhtenäistetään. Museo-lehti Museo-lehti julkaistaan vuoden aikana 4 kertaa, joista kevään ja syksyn numerot ovat suunnattu erityisesti museoille ja niiden sidosryhmille ja kesän ja talven numerot museoiden näyttelyvieraille. Lehden yhteydessä julkaistaan Markkinapaikka- ja Näyttely-liitteet. Lehden sisällössä huomioidaan Suomen museoliiton juhlavuosi sekä liiton keskeisimmät edunvalvonnalliset ja koulutukselliset tavoitteet. Lehden jakelua laajennetaan muistuttamalla jäseniä mahdollisuudesta tilata lehti museoiden työntekijöille ja tärkeimpien sidosryhmien edustajille. Lisäksi arvioidaan mahdollisuudet opiskelijajakeluun yhteistyössä yliopistojen kanssa. Mahdollinen Museokortti tuote mahdollistaa lehden jakelun laajentamisen museoiden kanta-asiakkaille. Verkko- ja mobiiliviestintä Toteutetaan Suomen museoliiton kotisivujen hallinnan uudistaminen siten, että domainit museoliitto.fi, museot.fi, museoviikko.fi ja museums.fi ohjaavat samalle portaalisivulle. Lisäksi varataan tarvittaessa museokortti.fi -domain. Museot.fi -domainin mobiilisovellus m.museot.fi -julkistetaan Matkamessuilla tammikuussa Kotisivujen hallintauudistuksen yhteydessä tehdään mahdollisia rakenteellisia/toiminnallisia muutoksia, jotka mahdollistavat mm. kaupallisten viestien sijoittamisen osaksi kotisivujen tarjontaa. Sosiaalinen media Facebookin näyttelykalenteriversion jakelua kasvatetaan. Lisäksi tehdään suunnitelma ja mahdollinen toteutus Suomen museoliiton Facebook-sivuista. Mediayhteistyö Suomen museoliiton 90-vuotisohjelman yhteydessä järjestään medialle keskustelu- ja kyselytilaisuus museoalan ajankohtaisista aiheista. Tilaisuuteen osallistuminen mahdollistetaan myös etänä. Museopalkinto Tehdään päätökset Museopalkinnoista ja niiden jakamisesta Museopäivien yhteydessä, erityisen gaala-tilaisuuden merkeissä. Palkinnot ja niiden perusteet julkistetaan vuoden 2013 Museopäivien yhteydessä. Suomen museoliitto 90 vuotta Suomen museoliitto juhlistaa 90-vuotismerkkivuotenaan suomalaista museoalaa yhteistyössä muiden valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Juhlavuonna käynnistetään Miljoona uutta kävijää ohjelma, jonka tavoitteena on nostaa museoiden kokonaiskävijämäärä 6 miljoonaan vuonna 2015 ja saada kokonaiskävijämäärän kehitys kasvu-uralla. Juhlavuoden ohjelma toteutetaan erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Sisäinen viestintä Julius-uutiskirje Suomen museoliiton jäseniä muistutetaan mahdollisuudesta tilata Julius-uutiskirje museoiden työntekijöille ja keskeisimpien sidosryhmien edustajille. Lisäksi Suomen museoliiton tärkeimpiä kumppaneita ja sidosryhmiä muistutetaan uutiskirjeen tilausmahdollisuudesta. 12

13 Kampanjat ja messut Suomen museoliitto järjestää ja osallistuu seuraaviin kampanjoihin ja messuihin: - Matka messut Museoviikko Kansainvälinen museopäivä Mennään museoon viikko Lisäksi Suomen museoliitto on kumppaneidensa kautta mukana Turun kirjamessuilla. Helsingin kirjamessuille ei vuonna 2013 osallistuta. Edunvalvontaan liittyviä viestintäkampanjoita järjestetään kaksi. Toinen liittyy museoiden taloudelliseen vaikuttavuuteen eli museoita autetaan viestimään taloudellisesta merkittävyydestään omalla alueellaan. Toisella viestintäkampanjalla tuodaan uusien kunnanvaltuutettujen tietoon museoalan keskeisimmät kysymykset. Sosiaalinen media Tehdään suunnitelma sosiaaliseen mediaan perustuvasta museoposti 2.0 versiosta, jossa painopiste on vuorovaikutteisuudessa. P.S.-blogi julkaistaan parittomina viikkoina ja sen lukijamäärän kasvattamista tuetaan Suomen museoliiton muilla viestintätyökaluilla. Strategiset menestystekijät 1) Internetin ja sosiaalisen median käyttöön liittyvän teknologian ja viestintätyylien osaaminen. 2) Yhteisöllisyys ja verkostotyön osaaminen 3) Tarvittavien viestintävälineiden roolitus ja valinta sekä taloudellisten ja toiminnallisten kumppanien löytäminen. 13

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Toiminnan suunnittelu

Toiminnan suunnittelu Toiminnan suunnittelu Palokunta Pelastusliitto SPEK Jäsenistö Hallitus Yleinen kokous Jäsenistö Toimikunnat Hallitus Vuosikokous Jäsenistö Toimikunnat Ohjausryhmät Hallitus Valtuusto Järjestötoimikunta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari 8.2.2017 Vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu aidosti kaikille Kulttuuriperinnön säilyttäminen on kaikkien asia

Lisätiedot

Valviran strategia

Valviran strategia Valviran strategia 2016 2020 Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Ritva Kujala, hallintojohtaja Jussi Holmalahti, johtaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Visio Koko Suomi

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ON PAHIN YHTEISKUNNALLINEN ONGELMA

TYÖTTÖMYYS ON PAHIN YHTEISKUNNALLINEN ONGELMA TYÖTTÖMYYS ON PAHIN YHTEISKUNNALLINEN ONGELMA Suomen talouden ja työllisyyden parantaminen edellyttää viennin vetoa ja monipuolistamista, investointeja sekä tuottavuuden kasvua kaikilla sektoreilla. Seuraavan

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

PORIN TAIDEMUSEO. tehtävämme. Satakunnan kulttuurin edistämisessä

PORIN TAIDEMUSEO. tehtävämme. Satakunnan kulttuurin edistämisessä PORIN TAIDEMUSEO tehtävämme Satakunnan kulttuurin edistämisessä Tehtävämme ja vastuualueemme Satakunnan kulttuurin edistämisessä PORIN TAIDEMUSEON TEHTÄVÄNÄ on Porin kulttuuritoimen yhteisten arvojen mukaisesti

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET. Sopeutumisryhmä

HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET. Sopeutumisryhmä HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET Sopeutumisryhmä 30.11.2016 1 Helsingin sopeutumisen linjausten aikataulu Sopeutumislinjaukset valmiina vietäväksi luottamushenkilöelimen käsittelyyn

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Pelastustoimi 2019 -kysely Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Perustiedot kyselystä Kyselyn laatimiseen osallistui Palopäällystöliiton toimijoiden lisäksi sisäministeriön pelastusosaston

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020

Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 22.9.2014 1 2 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 SISÄLLYS ETELÄ-KARJALAN YRITTÄJIEN STRATEGIA

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla Osaamisen kehittäminen työpaikoilla 1 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, % Suhdannenäkymät ja BKT 90 70 50 0 - -0-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8 6 4 2 0-2 -4-6 -70-8 -90 - II/00

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen

Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen Kanuuna-seminaari, 9.11.2016 Heikki Lauha Vuonna 2015 toteutettu viiden maan tutkimusprojekti (Suomi, Irlanti, Pohjois-Irlanti, Tanska ja Itävalta) Määrällistä

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot