Kaupunginhallituksen siirtyminen sähköiseen kokouskäytäntöön alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallituksen siirtyminen sähköiseen kokouskäytäntöön 16.2.2015 alkaen"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen siirtyminen sähköiseen kokouskäytäntöön alkaen 82/012/ /016/2012 KV Luettiin Kokoomuksen valtuustoryhmän jättämä aloite sähköiseen asiakirjahallintaan siirtymisestä Kokemäen kaupunginhallitus- ja lautakuntatyöskentelyssä. Aloite lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Lisätietoja kaupunginsihteeri Marianne Mäkelä p KH Oheismateriaalina Kokoomuksen valtuustoryhmän jättämä val tuus to aloi te sähköiseen asiakirjahallintaan siirtymisestä Kokemäen kaupunginhallitus- ja lautakuntatyöskentelyssä Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen yleishallinnon valmisteltavaksi. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. KH Kaupungin yleishallinnossa on valmisteltu Kokoomuksen valtuustoryhmän jättämää valtuustoaloitetta todeten hallinnossa ol ta van jo nykyi sel lään suurelta osin sähköisessä asiakirjahallinnossa. Lisäksi ko kousasiakirjat toimitetaan luottamushenkilöille myös pa peri sina ver sioina, mistä arvioi daan kaupunginhallituksen osalta aiheutu van vuosit tain noin eu ron kustannukset, ja kaupunginvaltuuston osal ta vuosit tain noin euron kustan nuk set. Edelleen monistamiseen ja pos ti tuk seen käy te tään työaikaa. Sähköisen kokouskäytännön kokonaisuudessaan mahdollistavia ohjelmisto ja ja laitteita on saatavilla, ja osa kunnista on ottanut järjestelmän käyttöön. Käytän nös sä tämä tarkoittaisi esityslistojen, oheismateriaalin ja liitteiden lä het tämis tä ko kous ten osal lis tu jille sähköpostitse, tai vastaavan materiaalin aset tamis ta kunnan extranettiin, johon luottamushenkilöt kirjautuvat henkilö kohtaisin tunnuksin. Salassapidettävien asioiden osalta huomioitaviksi tule vat tietoturvaan liittyvät kysymykset. Asiakirjojen lukeminen tapahtuisi kannettavien tietokoneiden tai tablettitietokoneiden avulla, joiden hankkiminen luot ta mus hen ki löi den käyttöön kaupungin toimesta olisi perusteltua. Edel leen ko nei siin tu li si asen taa tar vit tavat oh jel mat ja in ter net-yhteys.

2 Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisen kustannukset riippuvat suuresti siitä, mitkä toimielimet järjestelmän piiriin otetaan, ja millä tavalla toteutus tehdään. Ohjelmisto, sen asennus- ja koulutustyö sekä verkkopalvelu mak saisi vat kertaluonteisina maksuina ilman arvonlisäveroa arvion mukaan noin eu roa, min kä li säksi vuotuiset ylläpitokustannukset olisivat noin euroa. Sähköpostijärjestelmää käyttäen kustannukset jäisivät pienem mik si. Edelleen kau pun gin halli tuk sen käyt töön tar vit ta vien lait tei den hank ki mi nen mak saisi noin eu roa. Val tuuston osalta vas taava kus tannus oli si noin euroa. Haluttaessa siirtyä sähköiseen kokouskäytäntöön perusteltua voisi olla aloit taa järjestelmän käyttöönotto kokeilulla esimerkiksi kaupunginhallituksen ja -valtuus ton pii rissä. Järjestelmän käytön laajentamista voitaisiin pohtia saa tu jen ko ke mus ten pohjalta. Oheismateriaalina Kokoomuksen valtuustoryhmän tekemä val tuus to aloi te. Kaupunginhallitus 1. päättää sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymistä valmisteltavan siten, että järjestelmän toimivuutta voidaan kokeilla kaupun ginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa vuoden 2014 aikana. Kokeilun onnistuessa järjestelmän käyttöä laa jen ne taan asteittain; 2. päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee kaupunginhallituksen päätöksen sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisen valmistelusta tiedoksi; 3. päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Käsittely Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan käsittelyn aikana. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian valmisteluun. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. KH Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymistä Kokemäen kaupungissa on kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen valmisteltu edelleen. Valmistelussa läh tökoh dak si on asetettu keskustelussa esiin nousseet linjaukset.

3 Kohtuullisina kustannukset sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisessä voidaan pi tää hankkimalla käyttäjille kannettavat tietokoneet (noin 500 eu roa/kpl), ja käyttämällä tieto jen siirtoon sähköpostia. Vaihtoehdossa huo mioitavaksi tulevat myös muun muassa internet-yhteyksistä, käyttäjien mah dollisesta koulutuksesta ja ko nei den yl lä pidosta aiheu tuvat kustannuk set. Oheismateriaalina Kokoomuksen valtuustoryhmän tekemä val tuus to aloi te. Kaupunginhallitus 1. päättää sähköisen kokouskäytännön kokeilemista valmis telta van si ten, et tä kokemuksia järjestelmän käytöstä voidaan hank kia kau pun gin hal li tuk sen ko kouk sissa vuoden 2014 aika na. Läh tö koh daksi val miste lussa ote taan kustannuksiltaan edul li nen säh köi sen ko kouskäytännön tapa, jossa tiedon siirrossa hyödynnetään sähköpostia. Ko kei luun osal lis tu mi nen on kau pun gin halli tuk sen jä se nille va paa eh toista, ja käy tännön jat kami sesta ja laajen ta mi sesta pää te tään saa tujen koke mus ten pohjalta erikseen. 2. päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee kaupunginhallituksen päätöksen sähköisen ko kous käy tän nön kokeilun valmistelusta tiedoksi; 3. päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Päätös Kaupunginhallitus 1. päätti sähköisen kokouskäytännön kokeilemista valmis tel tavan si ten, et tä kokemuksia järjestelmän käytöstä voidaan hank kia kau pun gin hal li tuk sen ko kouk sissa vuoden 2014 aika na. Läh tö koh daksi val miste lussa ote taan kustannuksiltaan edul li nen säh köi sen ko kouskäytännön tapa, jossa tiedon siirrossa hyödynnetään sähköpostia. Ko kei luun osal lis tu mi nen on kau pun gin halli tuk sen jä se nille va paa eh toista, ja käy tännön jat kami sesta ja laajen ta mi sesta pää te tään saa tujen koke mus ten pohjalta erikseen. 2. päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee kaupunginhallituksen päätöksen sähköisen ko kous käy tän nön kokeilun valmistelusta tiedoksi; 3. päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. KV Oheismateriaalina Kokoomuksen valtuustoryhmän teke mä valtuustoaloite

4 Käsittely Päätös Keskustelun aikana varavaltuutettu Arto Perttula esit ti sähköi seen kokouskäytäntöön siirtymisen kokeilua laajennet tavan kos kemaan va paaehtoisena myös lautakuntia. Esitystä ei kannatet tu. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. KH Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymistä on valmisteltu kau pun gin hal li tuksen käsittelyn jälkeen siten, että kaupunginhallituksen kokous pii ril le (varsinaiset jäsenet sekä kaupunginvaltuuston pu heen joh ta jis to) on hankittu tablet-tietokoneet, näppäimistöt, ohjelmistot ja mo bii liyh tey det sähköistä kokoustyöskentelyä ja yleistä luottamustoimen hoi toa helpottamaan. Sähköistä kokouspalvelua varten kukin kokouspiiriin kuu luva on saanut henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ko. palvelun käyt töön. Kokouspiiriin kuuluvat ovat lisäksi saaneet kokemaki.fi -päätteiset kau pungin sähköpostiosoitteet. Em. työvälineet ovat kokouspiirin jä sen ten käytössä niin kauan, kuin henkilö on joko kaupunginhallituksen var si nai nen jäsen tai kuuluu kaupunginvaltuuston puheenjohtajistoon. Varajäsenten käyttöön sekä varakoneiksi on lisäksi hankittu 2 tab let-tie toko net ta näppäimistöineen ja ne ovat käytettävissä kokouspaikalla tar peen tullen. Kustannussäästöä saadaan kopiointi- ja postituskulujen pois jäämisestä, jos kin laitteiden ja ohjelmiston ylläpito luo toisaalta myös kustannuksia. Mer kit tä vin muutos on kuitenkin toimintatavan muuttuminen jous ta vammak si sekä päällekkäisyyksien ja epätarkoituksenmukaisten me net te ly jen poistaminen työprosessista. Paperittomuus tukee kaupungin ym pä ris tö tavoit tei ta. Sähköisessä kokouskäytännössä esityslistoja ja muuta materiaalia ei enää monisteta, kuljeteta eikä lähetetä postissa. Kokouskutsu ja tieto esi tys lis tan valmistumisesta lähetetään kokouspiiriin kuuluville sekä kau pun gin hal li tuksen varajäsenille kaupungin sähköpostiosoitteeseen. Kaupunginhallituksen sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen on to teutet tu siten, että halutessaan kaikkien kaupungin muidenkin luot ta mus toi mielin ten on siihen mahdollisimman helppoa ja edullista liittyä. Säh köi sek si kokousalustaksi on valittu Innofactor Cloud Sähköinen ko kous pal ve lu + extranet. Se pohjautuu nykyiseen kaupungin päätöksenteon- ja asian hal linnan yleissovellukseen Dynastyyn. Innofactor Cloud on muodollisten kokousten kokousmateriaalien tuot ta miseen, jakeluun ja kokoustyöskentelyyn kehitetty ohjelmisto. Sähköinen kokous pal ve lu nopeuttaa kokousten valmistelua ja kokousmateriaalien ja kelua osallistujille, mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman val mis tautu mi sen kokouksiin sekä tarjoaa tehokkaat välineet, kuten vas ta esi tys ten laatimisen ja äänestykset kokoustyöskentelyyn. Palvelun avulla ko kous aineis toon on myös mahdollista tehdä omia muistiinpanoja. Mu kaan otettava Extranet-palvelun sähköinen työtila sisältää toimielimen mo ni puo li se na ryhmätyön alustana mm. kokouskalenterin, ilmoitukset, teh tä vät,

5 asiakirjakansioiden lisäämisen esim. ohjesäännöille. Kaupunginhallituksen kokouspiiri harjoittelee sähköistä kokouskäytäntöä ja 2.2. pidettävissä kokouksissa pidetyn kokouksen yh tey des sä järjestettiin myös kokouspalvelun käyttökoulutus. Näihin ko kouk siin kokouspiiriin kuuluville on toimitettu myös paperinen esi tys lis ta-ai neis to. Vuoden ensimmäisten kokoussten yhteydessä kokouspiiriin kuu lu vil le tarjotaan myös teknistä tukea sähköisen kokouspalvelun ja tab let-tie to koneen käyttöön. Hallintosäännön 13 mukaan toimielimen kokouksesta on ilmoitettava jäse nil le, elleivät erityiset syyt ole esteenä, vähintään neljä päivää ennen kokous ta kirjallisesti tai sähköisesti. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päät tä mäl lä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai läs nä olovel vol li suus. Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti. Em. hal lin tosään nön määräyksen nojalla kaupunginhallituksen siirtymisestä säh köiseen kokouskäytäntöön päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus päättää 1. että kaupunginhallitus siirtyy sähköiseen ko kous käy tän töön alkaen siten, ettei kaupunginhallituksen jä se nil le, varajäsenille sekä muille kokouksessa läsnä- ja pu he oi keu tetuil le tai -velvollisille tämän jälkeen monisteta ja lä he te te tä esityslistoja ja muuta materiaalia postitse; 2. että sähköisen kokouskäytännön alustana toimii In no factor Cloud Sähköinen kokouspalvelu + extranet -pal ve lu, jonka käyttämiseen kohdassa 1 mainitut henkilöt saa vat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset; 3. että kokouskutsu ja tieto esityslistan valmistumisesta lä hete tään kaupunginhallituksen jäsenille, varajäsenille sekä muille kokouksessa läsnä- ja puheoikeutetuille tai -vel vol li sil le henkilön ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai mi kä li hänellä on käytössään kaupungin sähköpostiosoite, lä he tetään em. tiedot tähän osoitteeseen; 4. että kaupunginhallituksen jäsenten ja kau pun gin val tuus ton puheenjohtajiston käyttöön hankitut työvälineet (tab let-tie toko ne, näppäimistö, ohjelmistot, mobiiliyhteys, säh kö pos ti osoite) luovutetaan luottamushenkilöiden käyttöön hal li tus kau den ajaksi ja laitteet palautetaan kauden pää tyt tyä uuden valittavan hallituksen käyttöön. Laitteet toi mi te taan em. henkilöille käyttökuntoon asennettuina ja tar vit taes sa päivityksistä ja tuesta vastaa tietohallinto; 5. että em. työvälineet on tarkoitettu kaupungin sähköisen kokouspalvelun käyttöön ja kaupungin luottamustehtävän hoi tami seen. Työvälineet ovat kokouskäytössä kaupungin va kuutuk sen piirissä ja vastuulla. Mikäli laitteita käytetään ko kous-

6 käy tön ulkopuolella, vastaa henkilö työvälineistä ku ten omistaan; 6. että varajäsenten käyttöön sekä varakoneiksi pidetään käyt tö kun nos sa vähintään 2 tablet-tietokonetta näp päi mis töineen ja ne ovat ao. henkilön käytettävissä ko kous pai kal la. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti. Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Jarno Moisala, puh

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327:

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327: Kunnanhallitus 260 06.10.2014 Kunnanhallitus 347 15.12.2014 Kunnan Taitoa Oy:n esiselvitys 624/02.00/2014 KHALL 06.10.2014 260 Asian valmistelija: hallintojohtaja Juha Rinta-Jouppi ----------------------------

Lisätiedot

Poutunlehdon alueen lämmitysratkaisut ja niiden hankkiminen kaupungille

Poutunlehdon alueen lämmitysratkaisut ja niiden hankkiminen kaupungille Puheenjohtajiston työryhmä 3 30.09.2014 Kaupunginhallitus 6 20.10.2014 Poutunlehdon alueen lämmitysratkaisut ja niiden hankkiminen kaupungille 444/14.04.00/2014 Pjst 30.09.2014 3 Valmistelija: Elinkeinotoimenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot