(Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä /335 ja voimaan tulleet muutokset)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä 30.3.2007/335 ja 15.6.2011 voimaan tulleet muutokset)"

Transkriptio

1 1 Yhteistoiminta yhteisönlaajuisessa yritysryhmässä ja yrityksessä (Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä /335 ja voimaan tulleet muutokset) Tavoite (1 ) Yhteistoimintamenettelyillä varmistetaan yhteisönlaajuisen yritysryhmän ja siihen kuuluvien yritysten johdon ja henkilöstön välinen näkemysten vaihto ja vuoropuhelu parannetaan työntekijöiden oikeuksia saada tietoja ja tulla kuulluiksi yritysten ja yritysryhmien toiminnasta ja niiden kehitysnäkymistä ja erityisesti asioista, joista tehtävät päätökset vaikuttavat työntekijöiden asemaan ja työllisyyteen edistetään yritysten ja yritysryhmien työntekijöiden keskinäistä vuorovaikutusta Yhteisönlaajuinen yritysryhmä ja yritys (4 ja 13 ) Yritysryhmässä on määräysvaltaa käyttävä yritys ja sen määräysvallassa olevat yritykset Yhteisönlaajuisen yritysryhmäyhteistoiminnan piirissä ovat taloudellista toimintaa harjoittavat yksityiset tai julkiset yritysryhmät ja yritykset, joilla on Euroopan talousalueella (ETA) yhteensä vähintään työntekijää, kun: 1) yhteisönlaajuisen yritysryhmän vähintään kahdessa ETA-jäsenvaltiossa sijaitsevassa yrityksessä on kummassakin erikseen vähintään 150 työntekijää; tai 2) yhteisönlaajuisella yrityksellä on vähintään kahdessa ETA-jäsenvaltiossa kussakin vähintään 150 työntekijää Sovellettavan lain valinta (16 ) Määräysvaltaa käyttävää yritystä määritettäessä sovellettava laki on yritysryhmän kuhunkin yritykseen sovellettava ETA-jäsenvaltion laki Jos yritykseen ei sovelleta jäsenvaltion lakia, sovelletaan sen jäsenvaltion lakia, jossa yrityksen osoittama edustaja sijaitsee tai, jos edustajaa ei ole, jossa yritysryhmän työntekijämäärältään suurin yritys sijaitsee (16 ) Keskushallinto (17 ) Yhteisönlaajuisen yritysryhmäyhteistoiminnan velvoitteet koskevat keskushallintoa, joka on yhteisönlaajuisessa yritysryhmässä määräysvaltaa käyttävä, Suomessa rekisteröity yritys tai Suomessa rekisteröity yhteisönlaajuinen yritys 1

2 2 Jos keskushallinto sijaitsee ETA:n ulkopuolella, yhteisönlaajuisen yritysryhmäyhteistoiminnan velvoitteet koskevat Suomessa sijaitsevaa yhteisönlaajuisen yritysryhmän määräysvaltayritystä tai yhteisönlaajuisen yrityksen toimintayksikköä. Edellytys: yritysryhmän tai yhteisönlaajuisen yrityksen keskushallinnon osoitus. Jos ETA:n ulkopuolella sijaitsevan yhteisönlaajuisen yritysryhmän tai yhteisönlaajuisen yrityksen keskushallinto ei ole osoittanut, mikä sen määräysvallassa olevista ETA:n piirissä olevista yrityksistä tai toimintayksiköistä vastaa yhteisönlaajuisen yritysryhmätoiminnan velvoitteista, vastuu on suomalaisella määräysvallassa olevalla yrityksellä tai toimintayksiköllä, mikäli se on työntekijämäärältään suurin yhteisönlaajuisen yritysryhmän tai yrityksen ETA-alueella sijaitsevista määräysvallassa olevista yrityksistä tai toimintayksiköistä. Ylikansallisen asian määritelmä (13a ) / voimaan Ylikansallinen on asia, joka koskee koko yhteisönlaajuista yritysryhmää tai yritystä tai vähintään kahta yritysryhmän yritystä tai yhteisönlaajuisen yrityksen toimintayksikköä, jotka sijaitsevat ETA:n eri jäsenvaltioissa sekä asiaa, jolla jäsenvaltioiden määrästä riippumatta on merkittävä vaikutus työntekijöiden asemaan (esim. yritysjärjestely, joka koskee yhdessä jäsenvaltiossa sijaitsevaa yritysryhmän yritystä tai toimintayksikköä, jos järjestelyllä merkittäviä vaikutuksia henkilöstön asemaan) tai johon liittyy toimintojen siirtoja jäsenvaltioiden välillä Työntekijöiden oikeus saada tietoja ja tulla kuulluiksi (13b-c ) / voimaan Yhteisönlaajuisessa yritysryhmässä ja yrityksessä työntekijöille on tiedotettava ylikansallisesta asiasta ja heitä on kuultava ylikansallisessa asiassa asianmukaisella johdon ja edustuksen tasolla. Tiedottaminen on toteutettava ajankohdan, tavan ja sisällön puolesta seuraavasti: työntekijöiden edustajille annetaan asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot he voivat riittävästi perehtyä asiaan ja valmistautua kuulemiseen yhteisönlaajuisen yrityksen tai yritysryhmän toimivaltaisen elimen kanssa Kuulemisen toteuttaminen ja tavoite: käydään vuoropuhelu työntekijöiden edustajien ja keskushallinnon tai muun asianmukaisen yritysjohdon tason välillä on ajankohdaltaan, tavaltaan ja sisällöltään asianmukaisesti toteutettu tavoitteena on antaa työntekijöiden edustajille mahdollisuus kohtuullisessa ajassa laatia päätöksentekomenettelyn kannalta merkityksellinen lausunto: työntekijöiden edustajien on voitava saamiensa tietojen perusteella antaa kuulemisen kohteena 2

3 3 olevista toimenpiteistä lausunto, joka voidaan ottaa huomioon asiaa yhteisönlaajuisessa yrityksessä tai yritysryhmässä ratkaistaessa Eurooppalaisen yritysneuvoston tai vastaavan tiedottamis- tai kuulemismenettelyn perustaminen Valmistelevat toimenpiteet (18 ) / voimaan Keskushallinnon on oltava aloitteellinen yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa eurooppalaisen yritysneuvoston perustamiseksi tai vastaavan tiedottamis- ja kuulemismenettelyn ottamiseksi käyttöön. Keskushallinnolla sekä Suomessa sijaitsevan yhteisönlaajuisen yritysryhmän yrityksen ja yhteisönlaajuisen yrityksen toimintayksikön johdolla on velvollisuus huolehtia, että tiedottamisen ja kuulemisen käyttöönottoa valmistelevat osapuolet saavat käyttöön tiedot, jotka ovat välttämättömiä yhteistoiminnan järjestämistä koskevien neuvottelujen aloittamiseksi. Esimerkiksi onko yritys tai yritysryhmä yhteisönlaajuinen, ja tarvittavien yhteyksien luomiseksi neuvottelujen käynnistämistä varten. Em. tietoja ovat erityisesti: yhteisönlaajuisen yritysryhmän tai yrityksen rakenne, työvoima ja soveltamisedellytyksenä olevat työntekijöiden lukumäärätiedot Työntekijöiden neuvotteluryhmän perustaminen (19 ) Työntekijöiden tulee valita neuvotteluryhmä: 1) kun yhteisönlaajuisen yritysryhmän tai yrityksen keskushallinto ehdottaa neuvotteluja perustaa eurooppalainen yritysneuvosto tai vastaavan tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta; tai 2) kun yhteensä vähintään 100 työntekijää tai heidän edustajansa vähintään kahdesta yrityksestä tai toimintayksiköstä, jotka sijaitsevat vähintään kahdessa ETA-jäsenvaltiossa, pyytävät tällaisten neuvottelujen aloittamista Neuvotteluryhmän kokoonpano ja asiantuntijat (20 ) / voimaan Työntekijöiden neuvotteluryhmän jäsenet valitaan suhteessa kussakin jäsenvaltiossa yhteisönlaajuisessa yrityksessä tai yritysryhmässä työskentelevien työntekijöiden määrään. Kutakin jäsenvaltiota kohden on yksi edustaja sellaista jäsenvaltiossa työskentelevää työntekijämäärää kohti, joka vastaa alkavaa kymmentä prosenttia kaikissa jäsenvaltioissa työskentelevien työntekijöiden lukumäärästä. Neuvotteluryhmä ilmoittaa kokoonpanonsa keskushallinnolle yhteisönlaajuisen yritysryhmän määräysvallassa olevien yritysten tai yhteisönlaajuisen yrityksen toimintayksiköiden johdoille toimivaltaisille eurooppatason työntekijä- ja työnantajajärjestöille Neuvotteluryhmällä on oikeus pyytää neuvotteluja varten apua valitsemiltaan asiantuntijoilta, joihin voi kuulua toimivaltaisten eurooppatasoisten työntekijäjärjestöjen 3

4 4 edustajia. Asiantuntijoilla on oikeus osallistua neuvotteluryhmän pyynnöstä neuvonantajina neuvottelukokouksiin. Neuvotteluryhmän jäsenten valinta Suomesta (21 ) Yhteisönlaajuisen yritysryhmän tai yrityksen Suomessa sijaitsevien yritysten tai toimintayksiköiden työntekijöiden edustajat valitaan neuvotteluryhmään sopimalla tai vaalilla. Jos työntekijät eivät sovi valintamenettelystä, yritysten tai toimintayksiköiden kahta suurinta henkilöstöryhmää edustavat työsuojeluvaltuutetut järjestävät yhdessä vaalin tai valintamenettelyn, kaikilla työntekijöillä on oikeus osallistua. Muissa ETA-valtioissa sijaitsevien yritysten tai toimintayksiköiden työntekijäedustajat valitaan kunkin valtion kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaan Työntekijöiden neuvotteluryhmän on ilmoitettava kokoonpanonsa yhteisönlaajuisen yritysryhmän tai yrityksen keskushallinnolle ja yritysryhmän määräysvallassa olevien yritysten tai yhteisönlaajuisen yrityksen toimintayksiköiden johdoille. Neuvottelut yhteistoiminnan järjestämisestä (22-23 ) Keskushallinnon ja neuvotteluryhmän neuvottelut tulee toteuttaa yhteistoiminnan hengessä. Tavoitteena on sopimus eurooppalaisesta yritysneuvostosta tai vastaavasta tiedottamis- ja kuulemismenettelystä Keskushallinto kutsuu työntekijöiden neuvotteluryhmän kokoukseen sopimusneuvottelujen aloittamista varten sekä ilmoittaa neuvottelukutsusta yhteisönlaajuisen yritysryhmän muiden yritysten johdolle tai yhteisönlaajuisen yrityksen toimintayksiköiden johdoille ja (voimaan :) toimivaltaisille eurooppatason työntekijä- ja työnantajajärjestöille Neuvotteluryhmällä on oikeus kokoontua kaikkia viestinnän keinoja käyttäen ennen keskushallinnon kanssa järjestettäviä kokouksia ja niiden jälkeen, ilman keskushallinnon edustajien läsnäoloa (voimaan ). Keskushallinto vastaa kohtuullisista kustannuksista, jotka johtuvat: työntekijöiden neuvotteluryhmän jäsenten valinnasta, sen käyttämistä asiantuntijoista ja sopimusneuvotteluista Neuvotteluryhmän pidättäytyminen sopimusneuvotteluista (24 ) Työntekijöiden neuvotteluryhmällä on vähintään 2/3 enemmistöllä oikeus päättää olla aloittamatta neuvotteluja tai keskeyttää ne. Neuvottelujen käynnistämiseksi uudelleen työntekijöiden neuvotteluryhmä on kutsuttavissa koolle aikaisintaan kahden vuoden kuluttua päätöksestä, jolleivät keskushallinto ja neuvotteluryhmä ole sopineet tai sovi lyhyemmästä määräajasta. 4

5 5 Jos työntekijöiden neuvotteluryhmä on päättänyt luopua neuvotteluista, yhteisönlaajuisessa yritysryhmässä tai yrityksessä ei sovelleta ns. toissijaisia säännöksiä yhteistoimintamenettelystä, mitkä koskevat sopimusta eurooppalaisesta yritysneuvostosta tai vastaavasta tiedottamis- ja kuulemismenettelystä. Yhteistoimintasopimusta koskeva päätös neuvotteluryhmässä (25 ) Työntekijöiden neuvotteluryhmä voi tehdä keskushallinnon kanssa sopimuksen yhdestä tai useammasta eurooppalaisesta yritysneuvostosta tai muusta tiedottamis- ja kuulemismenettelystä. Edellytyksenä on enemmän kuin puolen neuvotteluryhmän jäsenistä kannatus Sopimus eurooppalaisesta yritysneuvostosta tai muusta tiedottamis- ja kuulemismenettelystä (26 ) Eurooppalaista yritysneuvostoa koskeva sopimus, jollei muusta sovita tai määrätä (voimaan ), on kirjallinen, ja siinä todetaan: yritykset tai toimintayksiköt, jotka ovat sopimuksen piirissä yritysneuvoston kokoonpano, jäsenten lukumäärä ja paikkojen jakautuminen, jossa mahdollisuuksien mukaan huomioidaan työntekijöiden edustuksen tasapuolinen jakautuminen eri toimintojen, työntekijäryhmien ja sukupuolten välillä toimikauden pituus tehtävät ja tiedottamis- ja kuulemismenettely ja tämän suhde vastaavaan kansallisen tason menettelyyn kokoontumispaikka tai paikat, kokoontumistiheys ja kokousten kestoaika työvaliokunnan kokoonpano, nimittäminen, tehtävät ja menettelysäännöt neuvostolle osoitettavat taloudelliset ja muut aineelliset voimavarat sekä sopimuksen voimaantuloaika, kesto ja menettelyt sopimuksen muuttamiseksi, irtisanomiseksi ja uudelleen neuvottelemiseksi sekä yhteisönlaajuisen yrityksen tai yritysryhmän rakenteen muuttuessa Muu tiedottamis- ja kuulemismenettely Keskushallinto ja työntekijöiden neuvotteluryhmä voivat sopia tästä kirjallisesti eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisen sijasta, kattaa yhden tai useamman tiedottamis- ja kuulemismenettelyn sopimuksen sisältö: asiat, joista työntekijöiden edustajilla on oikeus saada tietoja ja tulla kuulluksi. Tällaisia ovat erityisesti: yhteisönlaajuisen yritysryhmän tai yrityksen ylikansalliset asiat, joilla on huomattava vaikutus työntekijöiden asemaan yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaan työntekijöiden edustajilla on oikeus kokoontua keskustelemaan saamistaan tiedoista Sopimus eurooppalaisesta yritysneuvostosta tai muusta tiedottamis- ja kuulemismenettelystä syrjäyttää ns. toissijaiset säännökset yhteistoiminnasta 5

6 6 yhteisönlaajuisessa yritysryhmässä ja yrityksessä, jollei sopimuksesta johdu muuta (voimaan ) Tiedottamis- ja kuulemismenettelyn suhde muuhun yhteistoimintalainsäädäntöön (26a ) / voimaan ja sopimisoikeus (42 ) Jos yritysneuvostosopimuksessa määriteltyjä tiedottamisen ja kuulemisen toimintatapoja ei ole nivelletty kansalliseen yhteistoimintamenettelyyn, tiedottaminen ja kuuleminen on toteutettava sekä eurooppalaisessa yritysneuvostossa että kansallisen yhteistoimintalainsäädännön menettelyissä, kun suunnitellaan päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä muutoksia työjärjestelyihin tai sopimussuhteisiin Yhteisönlaajuisen yritysryhmän tai yrityksen keskushallinto ja tämän yrityksen suomalaiset työntekijöiden edustajat saavat yhdessä sopia kirjallisesti kansallisen ja yhteisönlaajuisen yritysryhmäyhteistoimintamenettelyn sisällön ja menettelyn yhdistämisestä (42 ). Tiedottamis- ja kuulemismenettelyn mukauttaminen (26b ) / voimaan Jos yhteisönlaajuisen yrityksen tai yritysryhmän rakenne muuttuu merkittävästi (perusteena esim. sulautuminen, jakautuminen, yritysosto) ja tästä ei ole sopimusmääräyksiä tai ne ovat keskenään ristiriitaisia: keskushallinnon on aloitettava neuvottelut yhteistoiminnan järjestämisestä omasta aloitteestaan tai vähintään kahden, eri jäsenvaltioissa sijaitsevan yrityksen tai toimintayksikön vähintään 100 työntekijän tai heidän edustajiensa kirjallisesta pyynnöstä neuvotteluissa vähintään 3 kunkin eurooppalaisen yritysneuvoston jäsenistä on työntekijöiden neuvotteluryhmän jäseniä niiden jäsenten lisäksi, jotka on valittu neuvotteluryhmän kokoonpanoa koskevan sääntelyn mukaisesti (katso 20 ) Eurooppalaiset yritysneuvostot jatkavat toimintaansa neuvottelujen ajan niiden järjestelyjen mukaisesti, joita on mahdollisesti mukautettu eurooppalaisen yritysneuvoston tai yritysneuvostojen jäsenten ja keskushallinnon välisillä sopimuksilla Toissijaiset säännökset yhteistoiminnasta yhteisönlaajuisessa yritysryhmässä ja yrityksessä (27 ) Ns. toissijaisia säännöksiä (28-38 ) eurooppalaisesta yritysneuvostosta sovelletaan seuraavissa tilanteissa: keskushallinto ja työntekijöiden neuvotteluryhmä sopivat keskushallinto ei ole aloittanut neuvotteluja työntekijöiden neuvotteluryhmän kanssa 6 kuukauden kuluessa työntekijöiden tai heidän edustajiensa neuvottelupyynnöstä; tai keskushallinto ja työntekijöiden neuvotteluryhmä eivät ole päässeet sopimukseen yhteistoiminnasta 3 vuoden kuluessa siitä, kun keskushallinto on ehdottanut neuvotteluja tai kun työntekijät tai heidän edustajansa ovat pyytäneet neuvotteluja (19 :n mukaisesti) paitsi, jos tämä on johtunut työntekijöiden neuvotteluryhmän päätöksestä pidättäytyä sopimusneuvotteluista (voimaan ) 6

7 7 Jos yhteisönlaajuisessa yritysryhmässä on useampi kuin yksi määräysvaltaa käyttävä yritys, eurooppalainen yritysneuvosto perustetaan vain ylintä määräysvaltaa käyttävän yrityksen tasolle, jollei eurooppalaista yritysneuvostoa tai muuta tiedottamis- ja kuulemismenettelyä koskevasta sopimuksesta johdu muuta Eurooppalaisen yritysneuvoston kokoonpano (28 ) / voimaan Yritysneuvoston jäsenet valitaan suhteessa kussakin jäsenvaltiossa yhteisönlaajuisessa yrityksessä tai yritysryhmässä työskentelevien työntekijöiden määrään seuraavasti: kutakin jäsenvaltiota kohden on yksi edustaja sellaista jäsenvaltiossa työskentelevää työntekijämäärää kohden, joka vastaa alkavaa kymmentä prosenttia kaikissa jäsenvaltioissa työskentelevien työntekijöiden lukumäärästä Jäsenten valinta (29 ) Yhteisönlaajuisen yritysryhmän tai yrityksen Suomessa sijaitsevien yritysten tai toimintayksiköiden työntekijät valitsevat keskuudestaan eurooppalaisen yritysneuvoston heitä edustavat jäsenet sopimalla tai vaalilla. Jos henkilöstö ei sovi valintamenettelystä, yritysten tai toimintayksiköiden kahden suurimman henkilöstöryhmän työsuojeluvaltuutetut järjestävät yhdessä vaalin tai muun valintamenettelyn, johon kaikilla henkilöstöön kuuluvilla on oikeus osallistua. Muissa ETA-jäsenvaltioissa sijaitsevien yritysten tai toimintayksiköiden työntekijöiden edustajat valitaan kunkin valtion kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaan. Ilmoitus kokoonpanosta (30 ) Yritysneuvosto ilmoittaa kokoonpanostaan ja sen muutoksista keskushallinnolle tai tämän osoittamalle yritysryhmän tai yrityksen muulle asianmukaiselle johdolle Työjärjestys ja työvaliokunta (31 ) Yritysneuvosto vahvistaa itselleen työjärjestyksen sekä valitsee keskuudestaan enintään 5-jäsenisen työvaliokunnan, joka vahvistaa työjärjestyksensä; sillä on oltava mahdollisuus toimia säännöllisesti (voimaan ). Oikeus saada tietoja ja tulla kuulluksi (32 ) Eurooppalaisella yritysneuvostolla ja sen työvaliokunnalla on oikeus saada tietoja ja tulla kuulluiksi asioista, jotka koskevat koko yhteisönlaajuista yritysryhmää tai yritystä tai vähintään kahta yritysryhmän yritystä tai yhteisönlaajuisen yrityksen toimintayksikköä, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueen eri jäsenvaltioissa. Yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä ja yrityksissä käsitellään vain asioita, jotka koskevat joko kaikkia ETA-alueella sijaitsevia yrityksiä tai toimintayksiköitä tai vähintään kahta yritystä tai toimintayksikköä, jotka sijaitsevat ETA:n eri jäsenvaltioissa. 7

8 8 Säännölliset kokoukset asioineen (33 ) Tavoitteena on tiedottamisen ja kuulemisen toteutuminen niin, että eurooppalainen yritysneuvosto voi arvioida yhteisönlaajuisen yrityksen tai yritysryhmän toiminnan vaikutuksia työntekijöiden asemaan. Eurooppalaisella yritysneuvostolla on oikeus kokoontua vähintään kerran vuodessa yhteisönlaajuisen yritysryhmän tai yrityksen suomalaisen keskushallinnon edustajien kanssa. Keskushallinnolta tulee ennen kokousta saada kirjallinen selvitys kokouksessa käsiteltävistä asioista. Keskushallinnon tulee tiedottaa kokouksesta yhteisönlaajuisen yritysryhmän tai yrityksen muiden yritysten tai toimintayksiköiden johdolle. Tiedottaminen ja kuuleminen (voimaan ) tiedotettava erityisesti yhteisönlaajuisen yrityksen tai yritysryhmän rakenteesta, talous- ja rahoitustilanteesta sekä toiminnan, tuotannon ja myynnin kehitysnäkymistä (voimaan ) tiedottaminen ja myös kuuleminen erityisesti: työvoimatilanne ja sen kehitysnäkymät, investoinnit, merkittävät organisaatiomuutokset, uusien työ- ja tuotantomenetelmien käyttöönotto, tuotannon siirrot, sulautumiset, yritysten, toimintayksiköiden tai niiden merkittävien osien tuotannon supistaminen tai lakkauttaminen sekä, ryhmän kunkin yrityksen tai yrityksen toimintayksikön sijaintimaan kansallisen lain mukaan, joukkovähentämisdirektiivissä tarkoitetut työntekijöiden vähentämiset (Suomessa vähintään 10 työntekijän irtisanominen taloudellis-tuotannollisesta syystä) Kuulemisen toteuttaminen: työntekijöiden edustajat voivat kokoontua keskushallinnon kanssa ja saada perustellun vastauksen kaikkiin esittämiinsä lausuntoihin (voimaan ). Ennen säännöllistä kokousta yritysneuvoston jäsenillä on oikeus keskinäiseen kokoontumiseen. Ylimääräiset kokoukset poikkeuksellisissa tilanteissa (34 ) Keskushallinnon on esitettävä työvaliokunnalle näkemysten vaihdon kannalta oikeaaikaisesti selvitys poikkeuksellisista seikoista tai päätöksistä, jotka vaikuttavat huomattavasti työntekijöiden asemaan, kuten toiminnan uudelleensijoittaminen, yrityksen tai toimintayksikön lopettaminen ja joukkovähentämisdirektiivissä tarkoitetut työntekijöiden vähentämiset (Suomessa vähintään 10 työntekijän irtisanominen taloudellis-tuotannollisesta syystä) Työntekijöiden salassapitovelvollisuuteen tässä yhteydessä sovelletaan 43 :ää, katso alla. (em. voimaan ) Työvaliokunnan pyynnöstä keskushallinnon tai muun yritysjohdon, jolla on käsiteltävien asioiden päätösvalta, on järjestettävä kokous, jossa se tiedottaa em. asioista ja vaihtaa näistä näkemyksiä työvaliokunnan kanssa. 8

9 9 Niillä eurooppalaisen yritysneuvoston jäsenillä, jotka eivät kuulu työvaliokuntaan, mutta joiden edustamia työntekijöitä em. asiat koskevat välittömästi, on oikeus osallistua kokoukseen. Ylimääräinen kokous on järjestettävä mahdollisimman pian selvityksen antamisen jälkeen. Kokousta varten yhteisönlaajuisen yritysryhmän tai yrityksen päätösvaltainen johto laatii kertomuksen, josta työvaliokunta voi antaa lausunnon kokouksen päättyessä tai kohtuullisessa määräajassa sen päättymisestä Työvaliokunnalla, tarvittaessa täydennettynä niillä yritysneuvon jäsenillä, jotka eivät kuulu työvaliokuntaan, mutta joiden edustamia työntekijöitä käsiteltävät asiat koskevat välittömästi, on oikeus kokoontua yhteisönlaajuisen yritysryhmän tai yrityksen johdon olematta läsnä Edellä työvaliokunnasta lausuttua sovelletaan eurooppalaiseen yritysneuvostoon, jos se ei ole valinnut keskuudestaan työvaliokuntaa. Oikeus käyttää asiantuntijoita (35 ) Eurooppalaisella yritysneuvostolla ja sen työvaliokunnalla on oikeus, siinä määrin kuin on tarpeellista, käyttää valitsemiaan asiantuntijoita valmistautuessaan säännöllisiin kokouksiin ja ylimääräisiin kokouksiin poikkeuksellisissa tilanteissa. Yritysneuvoston ja työvaliokunnan jäsenten tiedottamisvelvollisuus (36 ja 40 a ) / voimaan Jäsenillä on velvollisuus tiedottaa yhteisönlaajuisen yritysryhmän tai yrityksen työntekijöiden muille edustajille tai, jollei heitä ole valittu, suoraan työntekijöille, tiedottamis- ja kuulemismenettelyn sisällöstä ja tuloksista, jollei salassapitovelvollisuudesta muuta johdu. Vastuu yhteistoiminnan kustannuksista (37 ) Keskushallinto vastaa yritysneuvoston ja sen työvaliokunnan toiminnan kustannuksista, joita ovat ainakin kokousten järjestely- ja tulkkauskustannukset sekä yritysneuvoston ja työvaliokunnan jäsenten matka- ja majoituskustannukset, jollei muusta ole sovittu. Keskushallinto osoittaa yritysneuvoston ja sen työvaliokunnan jäsenille tarpeelliset taloudelliset ja muut aineelliset voimavarat tehtävien asianmukaista hoitamista varten vastaa yhden sellaisen asiantuntijan matka- ja majoituskustannuksista, jota yritysneuvosto ja sen työvaliokunta käyttää säännöllisessä kokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa poikkeustilanteessa, jollei toisin sovita Eurooppalaisen yritysneuvoston arvio sopimisneuvotteluista (38 ) Yritysneuvosto arvioi viimeistään 4 vuoden kuluttua perustamisestaan, olisiko keskushallinnon kanssa käynnistettävä neuvottelut eurooppalaista yritysneuvostoa tai 9

10 10 vastaavaa tiedottamis- tai kuulemismenettelyä koskevan sopimuksen uudelleenneuvottelemisesta. Jos yritysneuvosto päättää yksinkertaisella enemmistöllä esittää keskushallinnolle neuvotteluja, yritysneuvosto käy neuvottelut työntekijöiden neuvotteluryhmän sijasta. Neuvotteluissa noudatetaan soveltuvin osin, mitä sopimukseen perustuvan eurooppalaisen yritysneuvoston tai vastaavan tiedottamis- tai kuulemismenettelyn perustamisesta on säädetty. Työntekijämäärän vähentymisen vaikutus (39 ) Vaikka yhteisönlaajuisen yritysryhmän tai yrityksen työntekijämäärä vähenee yhteisönlaajuisia yritysryhmiä koskevan yhteistoimintalainsäädännön soveltamisrajan alle, [katso edellä 13 ] on Suomessa tehtyä sopimusta eurooppalaisesta yritysneuvostosta tai muusta tiedottamis- ja kuulemismenettelystä sovellettava vielä kuuden kuukauden ajan siitä, kun yritysryhmän tai yrityksen työntekijämäärä ei enää täytä säädettyjä määriä, jollei sopimuksesta johdu muuta. Vastaavasti työntekijöiden neuvotteluryhmä ja toissijaisten säännösten nojalla perustettu eurooppalainen yritysneuvosto säilyttävät asemansa ja tehtävänsä kuusi kuukautta siitä, kun yritysryhmän tai yrityksen työntekijämäärä on vähentynyt alle säädetyn henkilömäärän. Erinäiset säännökset Työntekijöiden edustajien oikeudet (40 ) / voimaan Eurooppalaisen yritysneuvoston jäsenillä on oltava tarvittavat keinot käyttää laista johtuvia oikeuksiaan, jotta he voivat edustaa yhdessä yhteisönlaajuisen yrityksen tai yritysryhmän työntekijöiden etuja. Työntekijöiden neuvotteluryhmän ja eurooppalaisen yritysneuvoston jäsenille on annettava koulutusta siinä määrin kuin se on tarpeen heidän edustustehtävänsä hoitamiseksi kansainvälisessä ympäristössä (esimerkiksi kielikoulutusta). Työntekijöiden edustajilla on oikeus: saada riittävästi vapautusta työstään tehtäviensä hoitamiseen ja koulutusta varten. Työnantajan on korvattava tästä johtuva ansionmenetys. muusta vapautuksesta työstä ja ansionmenetyksen korvaamisesta on sovittava erikseen tapauskohtaisesti asianomaisen työntekijöiden edustajan ja työnantajan välillä Jos työntekijöiden edustaja osallistuu työaikansa ulkopuolella yhteisönlaajuista yritysryhmätoimintaa koskevaan yhteistoimintamenettelyyn tai suorittaa muun työnantajan kanssa sovitun tehtävän, työnantajan on suoritettava hänelle tehtävään käytetyltä ajalta korvaus, joka vastaa edustajan säännöllisen työajan palkkaa Työntekijöiden edustajien tiedottamisvelvollisuus (40a ) / voimaan

11 11 Työntekijöiden edustajilla on tiedottamisvelvollisuus yhteisönlaajuisen yritysryhmän tai yrityksen muille työntekijäedustajille tai jollei heitä ole valittu, suoraan työntekijöille, jollei salassapitovelvollisuudesta muuta johdu. Työntekijöiden edustajien irtisanomissuoja (41 ) Työntekijöiden edustajien irtisanomissuoja on sama kuin luottamusmiehillä ja luottamusvaltuutetuilla, siitä on säädetty työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 10 :ssä. Muussa ETA-jäsenvaltiossa valitun työntekijöiden edustajan irtisanomissuoja määräytyy tämän valtion lain mukaan Salassapitovelvollisuus (43 ) Työntekijän, joka on työntekijöiden neuvotteluryhmän jäsen, yhteistoimintamenettelyyn osallistuvan työntekijöiden edustajan sekä työntekijöiden edustajia avustavan asiantuntijan on pidettävä salassa yhteistoimintamenettelyn yhteydessä saadut yritysryhmän tai yrityksen seuraavat tiedot: 1) liike- ja ammattisalaisuutta koskevat tiedot; 2) taloudellista tilaa koskevat tiedot, jotka eivät ole muun lainsäädännön mukaan julkisia ja joiden leviäminen olisi omiaan vahingoittamaan yritysryhmää tai yritystä taikka niiden liikeja sopimuskumppania; sekä 3) yritysturvallisuutta ja vastaavaa turvajärjestelyä koskevat tiedot, joiden leviäminen olisi omiaan vahingoittamaan yritysryhmää tai yritystä taikka niiden liike- ja sopimuskumppania. Salassapitovelvollisuus ei estä salassapitovelvollista, kun hän on ilmoittanut tietojen salassapitovelvollisuudesta, ilmaisemasta salassa pidettäviä tietoja muille edellä määritellyille työntekijöille tai työntekijöiden edustajille tai heitä avustaville asiantuntijoille, jos se on tarpeellista yhteistoimintatehtävien hoitamisen kannalta. Salassapitovelvollisuuden edellytykset: yritysryhmän tai yrityksen johto on 1) osoittanut salassapitovelvollisille liike- ja ammattisalaisuuden piirissä olevat tiedot; 2) ilmoittanut edellä määritellyille salassapitovelvollisille salassa pidettävät taloudelliset ja yritysturvallisuutta koskevat tiedot ja 3) salassapitovelvollinen on ilmoittanut salassapitovelvollisuudesta muille salassapitovelvollisuuden piirissä oleville työntekijöille tai työntekijöiden edustajille taikka heitä avustaville asiantuntijoille. Salassapitovelvollisuus jatkuu salassapitovelvollisen työntekijän ja hänen edustajansa työsuhteen voimassaoloajan ja asiantuntijalla myös asiantuntijatehtävän päättymisen jälkeen. 11

12 12 Poikkeukset tietojenantovelvollisuudesta (44 ) Yritysryhmän johdolla ja keskushallinnolla ei ole velvollisuutta antaa työntekijöille ja heidän edustajilleen tietoja, joiden luovuttamisesta aiheutuisi puolueettomasti arvioiden merkittävää haittaa tai vahinkoa yritysryhmälle, yritykselle tai sen toiminnalle Määräysvaltaa käyttävän yrityksen tiedottamisvelvollisuus (45 ) Mikäli yritysryhmässä määräysvaltaa käyttävä yritys tai yhteisönlaajuinen yritys valmistelee taloudellisia tai tuotannollisia päätöksiä, joiden johdosta määräysvaltayrityksessä tai yksikössä on todennäköisesti harkittava työvoiman käytön vähentämistä joukkovähentämisdirektiivissä tarkoitetulla tavalla, sen on annettava tällaiselle yritykselle tai toimintayksikölle riittävät tiedot valmisteilla olevista ratkaisuista ja niiden vaihtoehdoista siten, että tämä yritys tai toimintayksikkö voi täyttää yhteistoimintavelvoitteensa asianmukaisesti. Rangaistussäännökset (46 ) Sakkorangaistus on säädetty seuraamukseksi seuraavissa tilanteissa/yritysryhmän yhteistoimintavelvoitteen rikkominen/ voimaan :: Keskushallinnon, määräysvallassa olevan yrityksen tai yhteisönlaajuisen yrityksen tai tällaisen yrityksen toimintayksikön edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta jättää noudattamatta tai rikkoo seuraavia säännöksiä: tai tiedottamisen ja kuulemisen toteuttaminen 13 c tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottoa valmistelevien osapuolten oikeus tietojen saantiin 18 :n 2 momentti, keskushallinnon kutsumis- ja ilmoitusvelvollisuus 22 :n 2 momentti oikeus saada tietoja ja tulla kuulluksi, säännölliset ja ylimääräiset kokoukset ja oikeus käyttää asiantuntijoita työntekijämäärän vähentymisen vaikutus 39 työntekijöiden edustajien oikeudet 40, lukuun ottamatta, mitä työnantajan maksuvelvollisuudesta on säädetty lain nähtävänä pito 47 olennaisesti laiminlyö noudattaa eurooppalaista yritysneuvostoa tai muuta tiedottamis- ja kuulemismenettelyä koskevaa sopimusta (26 ) Salassapitovelvollisuuden rikkominen on sakkorangaistuksen alaista. 12

13 13 Siirtymäsäännös (50 ) Säännöksiä ei sovelleta Niihin yrityksiin tai yritysryhmiin, joissa on voimaan tullutta lakia vastaavassa aiemmin voimassa olleessa yritysryhmien yhteistoimintalaissa tarkoitettu sopimus kansallisesta tai kansainvälisestä konserniyhteistyöstä tai Joissa on ennen tehty koko henkilöstöä koskeva sopimus rajat ylittävästä konsernin johdon ja henkilöstön välisestä vuorovaikutuksesta, jonka irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos muusta ei ole sovittu, minkä jälkeen tulevat noudatettaviksi voimaan tulleen lain velvoitteet voimaan tulleita säännöksiä ei sovelleta, lukuun ottamatta tiedottamisja kuulemismenettelyn mukauttamista koskevaa 26b :ää, yhteisönlaajuisiin yrityksiin ja yritysryhmiin, joissa on direktiivin 94/45/EY 13 artiklan 1 kohdan ja 97/74/EY 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehty yksi tai useampi koko henkilöstöä koskeva sopimus tiedottamisesta ja kuulemisesta ylikansallisesti tai joissa tällaisia sopimuksia tarkistetaan yrityksen tai yritysryhmän rakenteen muuttumisen vuoksi Yhteisönlaajuisiin yrityksiin ja yritysryhmiin, joissa on välisenä aikana eurooppalaista yritysneuvostoa tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottoa yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä koskevan direktiivin 94/45/EY 6 artiklan mukaisesti allekirjoitettu sopimus tai tarkistettu aiempaa sopimusta, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä sekä tiedottamis- ja kuulemismenettelyn mukauttamista koskevaa 26 b :ää. Edellä 3 ja 4-kohdissa tarkoitetun sopimuksen voimassaolon päättyessä osapuolet voivat sopia sopimuksen jatkamisesta sellaisenaan tai tarkistettuna, jolloin sopimukseen sovelletaan edelleen 3-4-kohdissa todettuja säännöksiä. Jollei muusta ole sovittu, 3- kohdassa tarkoitettu direktiivien 94/45/EY13 artiklan 1 kohdan ja 97/74/EY 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti allekirjoitettu tai tarkistettu sopimus voidaan irtisanoa päättymään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta 13

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta /2011 Laki

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta /2011 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2011 620/2011 Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä / luku Yhteistoiminta suomalaisessa yritysryhmässä

Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä / luku Yhteistoiminta suomalaisessa yritysryhmässä Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä 30.3.2007/335 Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20070335.

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö Johdanto... 13

Sisällys. Lukijalle Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö Johdanto... 13 Sisällys Lukijalle........................................................ 11 Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö..... 13 1. Johdanto..................................................

Lisätiedot

HE 1/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteistoiminnasta. Lakiin otettaisiin säännökset yhteisönlaajuisen

HE 1/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteistoiminnasta. Lakiin otettaisiin säännökset yhteisönlaajuisen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

yrityksen toiminnan kehittämiseksi yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostamiseksi henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi

yrityksen toiminnan kehittämiseksi yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostamiseksi henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi HENKILÖSTÖN EDUSTUS YRITYSTEN HALLINNOSSA hallintoedustajalaki, 725/1990 Tarkoitus (1 ): yrityksen toiminnan kehittämiseksi yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostamiseksi henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala SISÄLLYS Esipuhe 11 1 Johdanto 2 Soveltamisala 3 Yhteistoiminnan Lyhenteet 13 15 1.1 Vuoden 1978 yhteistoimintalaki....................... 15 1.2 Uusi yhteistoimintalaki...............................

Lisätiedot

Yhteis- toimintalaki käytännössä. Harri Hietala Keijo Kaivanto

Yhteis- toimintalaki käytännössä. Harri Hietala Keijo Kaivanto Yhteis- toimintalaki käytännössä Harri Hietala Keijo Kaivanto TALENTUM Helsinki 2012 Talentum Media Oy ja tekijät 2., uudistettu painos Taitto: Notepad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN 978-952-14-1888-4

Lisätiedot

Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) 13.8.2004/758

Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) 13.8.2004/758 1 of 12 21/03/2011 12:05 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2004» 13.8.2004/758 13.8.2004/758 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki henkilöstöedustuksesta

Lisätiedot

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015 Yhteistoimintalaki Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015 3., uudistettu painos 2015 Markus Äimälä, Mika Kärkkäinen ja Talentum Media Oy Taitto: Marja-Leena Saari ISBN

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan HE 125/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Lisätiedot

U 39/2008 vp. Työministeri Tarja Cronberg

U 39/2008 vp. Työministeri Tarja Cronberg U 39/2008 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (yritysneuvostodirektiivi) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään Eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 106/2004 vp. Hallituksen esitys laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 106/2004 vp. Hallituksen esitys laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 106/2004 vp Hallituksen esitys laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE)

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Seuraamukset ja pakkokeinot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Hyvitys (62 ) - Työnantaja irtisanoo, lomauttaa, osa-aikaistaa

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely. Työvoiman vähentäminen Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

Yhteistoimintamenettely. Työvoiman vähentäminen Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Yhteistoimintamenettely Työvoiman vähentäminen Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Neuvotteluesitys (45 ) - Harkitaan irtisanomista, lomauttamista

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Lain soveltamisala yms. Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Lain soveltamisala (2 ) - Työntekijämäärä säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

JOHDANTOLUKU. 1 artikla. Täydentävä luonne I LUKU SOVITTELULAUTAKUNTA. 2 artikla. Perustaminen

JOHDANTOLUKU. 1 artikla. Täydentävä luonne I LUKU SOVITTELULAUTAKUNTA. 2 artikla. Perustaminen L 179/72 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 673/2014, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2014, sovittelulautakunnan perustamisesta ja sen työjärjestyksestä (EKP/2014/26) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

Lisätiedot

1) työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja niitä koskevat muutokset;

1) työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja niitä koskevat muutokset; Työsuojelun vastuut selvillä (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006, 29 Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla 22 Yhteistoiminnan tavoitteet ja toteuttaminen Tässä

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/38/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/38/EY, L 122/28 Euroopan unionin virallinen lehti 16.5.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/38/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 352/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 352/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 352/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain ja valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Työvoiman vähentämistilanteet. Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Työvoiman vähentämistilanteet. Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työvoiman vähentämistilanteet Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Käydään läpi: Yhteistoimintamenettely Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet Eija Mali, OAJ 2 Yhteistoimintamenettely

Lisätiedot

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema Minna Pirttijärvi 1 Luottamusmiehen tehtävät Osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen

Lisätiedot

4. Yhteistoimintamenettely

4. Yhteistoimintamenettely 4. Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely työvoiman käytön vähentämiseen liittyvissä tilanteissa (TUTA- menettely 1 7 Tuta- menettely Tuta- menettelyssä käsitellään asia, joka koskee tuotannollisista

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

Yhteistoiminta Helsingin yliopistossa

Yhteistoiminta Helsingin yliopistossa Yhteistoiminta Helsingin yliopistossa 13.2.2012 Henkilöstö- ja lakiasiat Jaana Sirkiä 13.2.2012 1 Helsingin yliopiston yhteistoimintasopimus Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää ja tiivistää työnantajan

Lisätiedot

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala Luottamusmiessopimus PT-STTK 1 Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Palvelutyönantajain jäsenyrityksissä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäseninä olevien toimihenkilöjärjestöjen jäseniin, ellei 10

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

HE 35/1996 vp PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/1996 vp PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Suomessa Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Yritystoiminnan muutokset Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt (32 ) Yt-neuvottelut,

Lisätiedot

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400 1 of 5 27/05/2011 11:54 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2004» 19.5.2004/400 19.5.2004/400 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työneuvostosta

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta ja YT-laki YT-laki edellyttää sähköisen kulunvalvonnan käsittelemistä YTneuvotteluissa

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA YRITYKSISSÄ

YHTEISTOIMINTA YRITYKSISSÄ YHTEISTOIMINTA YRITYKSISSÄ 14.4.2016 Oulun yliopisto Human resources management Aluepäällikkö Tuula Sivonen Teknologiateollisuus ry Teknolgiateollisuus ry Työnantajaliitto Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Yhteistoimintalaki Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi Tarkoitus Edistää yrityksen ja henkilöstön vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Muutosturva Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Säännökset - YT-laissa - Työsopimuslaissa - Työttömyysturvalaissa - Laissa

Lisätiedot

TUTKINTAPYYNTÖ PUOLUSTUSVOIMIEN YHTEISTOIMINTAMENETTELYN LAILLISUUDESTA KOSKI EN PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN KÄSITTELYÄ

TUTKINTAPYYNTÖ PUOLUSTUSVOIMIEN YHTEISTOIMINTAMENETTELYN LAILLISUUDESTA KOSKI EN PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN KÄSITTELYÄ 1 Nimi: Petteri Leino Osoite: Aliupseeriliitto ry, Ratamestarinkatu 11 A, 7.krs, 00520 Hki Puhelin: 040 7354 987 sähköposti: petteri.leino@aliupseeriliitto.fi Helsingin poliisilaitos Pasilanraitio 11 PL

Lisätiedot

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA Sari Anetjärvi KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUS Kirkon yhteistoimintasopimusta sovelletaan yleissopimuksena työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja työsuojelun

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hall. 15.11.2016 Valt. 23.11.2016 Voimassaolo: valtuustokausi 2017-2021 1 1 Soveltamisala Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisellä vakautus-

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 13.1.2011 Paikka Läsnä Eteläranta 10, Helsinki Veneteollisuuden Työnantajat ry Timo Sarparanta Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE 1 (3) YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE OSA-AIKAISTETUN TYÖNTEKIJÄN OI- KEUDESTA YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISEEN HYVITYKSEEN NEUVOTTELU- MENETTELYN LAIMINLYÖNTITILANTEESSA XXXXXX on pyytänyt 6.6.2011 yhteistoiminta-asiamieheltä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

VEHMAAN KUNTA. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö VEHMAAN KUNTA Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö Valtuuston 11.11.2013,.. hyväksymä. 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTALAKI kommentaari

YHTEISTOIMINTALAKI kommentaari Helena Lamponen YHTEISTOIMINTALAKI kommentaari Alma Talent 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Helena Lamponen Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2937-8 ISBN 978-952-14-2938-5

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN VALVONTAELIMEN TYÖJÄRJESTYS

TYÖJÄRJESTYKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN VALVONTAELIMEN TYÖJÄRJESTYS L 82/56 2.6.204 TYÖJÄRJESTYKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN VALVONTAELIMEN TYÖJÄRJESTYS EUROOPAN KESKUSPANKIN VALVONTAELIN, joka ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien

Lisätiedot

Sopimus eurooppalaisesta yritysneuvostosta Scandic Hotels Holding AB -konsernissa

Sopimus eurooppalaisesta yritysneuvostosta Scandic Hotels Holding AB -konsernissa Sopimus eurooppalaisesta yritysneuvostosta Scandic Hotels Holding AB -konsernissa Scandic Hotels Holding AB:n sekä EFFAT-IUL:n (European Federation of Food, Agriculture and Tourism trade unions; Euroopan

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

Palvelutyönantajat ry/erja Nuottimäki Eteläranta 10 00130 Helsinki Puh. 09-17 2831 e-mail: erja.nuottimaki@palvelutyonantajat.fi

Palvelutyönantajat ry/erja Nuottimäki Eteläranta 10 00130 Helsinki Puh. 09-17 2831 e-mail: erja.nuottimaki@palvelutyonantajat.fi Keskusjärjestösopimus Luottamusmiessopimus PT-STTK Keskusjärjestösopimuksen nimi ruotsiksi Keskusjärjestösopimuksen työnantajapuolen nimi Palvelutyönantajat ry Työnantajajärjestön nimi ruotsiksi Servicearbetsgivarna

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE).

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 15.6.2009 112 Voimaantulopv 21.7.2009 (3 ja 6 ) Valtuusto 22.11.2010 124 Voimaantulopv 1.1.2011 (3 ja 6 ) Valtuusto 7.12.2010

Lisätiedot

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Paivi.rauramo@ttk.fi Työsuojelun yhteistoiminta Tavoitteita: työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutuksen edistäminen työntekijöille

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 1.10.2015 Liite 10/4 Yhtymävaltuusto 25.11.2015 Liite 2/5 2 Palkkiosääntö 1. SOVELTAMISALA... 3 2. KOKOUSPALKKIOT...

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Muonion kunta Sääntö 1 (6) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty x) Voimaantulo 1.1.2013 x) Hyväksytty 20.9.1993 ja tarkistettu 29.1.1999, 25.2.2002, 12.12.2005, 26.1.2009 ja Muonion kunta Sääntö

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen):

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen): NURMIJÄRVEN KUNNAN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 31.5.2017 48, voimaantulo 1.6.2017 1 SOVELTAMISALA 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 2017 Voimaantulo 1.6.2017 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SULKAVA 2009 Sisällysluettelo 2 I LUKU YHTEISTOIMINNAN PERIAATTEET 1 Yhteistoimintasopimuksen tarkoitus 3 II LUKU YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TOIMINTATAVAT 2 Yhteistyötoimikunnan

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 Yhteistoimintalain soveltamisedellytykseksi säädettyä henkilöstömäärää laskettaessa oli otettava huomioon

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 334. Laki. yhteistoiminnasta yrityksissä. Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 334. Laki. yhteistoiminnasta yrityksissä. Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 334 347 SISÄLLYS N:o Sivu 334 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä... 1039 335 Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Yrityksen suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet

Lisätiedot

HE 66/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstöedustuksesta

HE 66/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstöedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstöedustuksesta

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

Yrityksessä, jossa on säännöllisesti vähemmän kuin 20 työntekijää, noudatetaan työsopimuslain (55/2001) 9 luvun 2 ja 3 :n säännöksiä.

Yrityksessä, jossa on säännöllisesti vähemmän kuin 20 työntekijää, noudatetaan työsopimuslain (55/2001) 9 luvun 2 ja 3 :n säännöksiä. 1 of 17 21/03/2011 12:20 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2007» 30.3.2007/334 30.3.2007/334 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.6.2017 45 Voimaantulo 1.7.2017 Sisällysluettelo 2 KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot