Ympäristö- ja tekninen lautakunta Lausunto Sotkamo Silver Oy:n ympäristölupahakemuksesta 75/1/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja tekninen lautakunta 109 29.06.2012. Lausunto Sotkamo Silver Oy:n ympäristölupahakemuksesta 75/1/2012"

Transkriptio

1 Ympäristö- ja tekninen lautakunta Lausunto Sotkamo Silver Oy:n ympäristölupahakemuksesta 75/1/2012 YMPTEKLT 109 Ympäristötarkastaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää Sotkamon kunnan ympäristönsuo jeluviranomaiselta lausuntoa Taivaljärven hopeakaivoksen ympäristö- ja ve sitalouslupahakemuksesta sekä toiminnan aloittamisluvasta ja töiden aloit ta mis lu vasta. Lausunto on pyydetty toimittamaan mennessä. Lau sunnon antami selle on pyydetty ja saatu lisäaikaa saakka. Sotkamo Silver Oy on pyytänyt vesilain (264/61) 2 luvun 26 : n mukaista lupaa töiden aloittamiseen (vedenotto Pieni Tipasjärvestä ja louhoksen kuivanapitopumppaus) jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Sotkamo Silver Oy on pyytänyt ympäristönsuojelulain101 :n mukaista oikeutta toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Toiminnan kuvaus Sotkamo Silver Oy:n tarkoituksena on hyödyntää Taivaljärven hopeamalmiesiintymä. Kaivostoiminnan päätuotteina saadaan hopea-kulta-lyijyrikastetta. Lisäksi sivutuotteena saadaan pyriittirikastetta. Hankealueelle perustetaan avolouhos aputoimintoineen sekä maanalainen kaivos. Taivaljärven hopeamalmiesiintymä ja suunniteltu kaivostoiminta sijoittuvat Sotkamon kunnan eteläosaan Tipasojan kylään, noin 40 km kaakkoon Sotkamon keskustaajamasta. Sijaintikartta on esityslistan liitteenä. Taivaljärven hopeamalmiesiintymän tämänhetkiset tunnetut todennäköiset mineraalivarannot ovat yhteensä noin 2,4 miljoonaa tonnia. Malmivarannon on arvioitu kasvavan jatkotutkimusten myötä. Vuosittainen malmin louhintamäärä on noin t ja sivukiven louhinta t niin, että kokonaislouhinta on enintään t. Malmista noin t louhitaan laajimmillaan 3,6 ha:n kokoisesta avolouhoksesta kolmena peräkkäisenä vuotena lomakauden ulkopuolella keväisin ja syksyisin noin kahden kuukauden jaksoissa, jolloin vuotuinen avolouhinta kestää noin 4 kuukautta ja kaikkiaan yhteensä noin 12 kuukautta. Maanalainen louhinta käynnistyy samanaikaisesti avolouhinnan kanssa vanhan vinotunnelin kautta. Maanalaisesta kaivoksesta louhitaan malmia vähintään viisi vuotta. Jos malmia jatkotutkimuksissa löytyy lisää, maanalainen louhinta voi jatkua huomattavasti pitempään. Kaivoksen toiminta-ajaksi nykyisillä malmivaroilla on arvioitu 7-10 vuotta. Irrotettu malmilouhe kuljetetaan maanpäällisen murskaamon viereiselle varastointialueelle, josta se syötetään suoraan tai lyhyen varastoinnin jälkeen murskaukseen. Murskauslaitos voidaan sijoittaa myöhemmin mahdollisesti maan alle, toiminnan ensimmäisinä vuosina malmin murskaa urakoitsija

2 maanpäällisellä siirrettävällä murskausyksiköllä. Murskattu malmi jauhetaan 75 %:sti alle 0,074 mm:n raekokoon. Vaahdotus Jauhatuspiiristä malmi siirretään 3-vaiheiseen vaahdotukseen perustuvaan rikastukseen. Vaahdotuksen 1-vaiheessa malmista erotetaan lähes kaikki jalometallit ja lyijyhohde. Vaahdotuksen 2-vaiheessa malmista erotetaan sinkkivälke. Rikasteina saadaan Ag-Au-Pb- ja Zn-rikasteet. Kolmannessa vaahdotuspiirissä malmista erotetaan rikkikiisu eli pyriitti omaksi tuotteeksi. Pyriittipiirin jälkeen malmista on erotettu kaikki arvoaineet, ja arvoton rikastushiekka johdetaan rikastushiekka-altaalle tai kaivostäyttöön. Rikasteen kuivaus ja varastointi Vaahdotuksen jälkeen Ag-Au-Pb ja Zn-rikaste kuivataan ja varastoidaan rikastevarastoon. Rikastevarasto tulee suunnitelman mukaan olemaan katettu betonipohjainen halli, jonka kapasiteetti molempien metallirikasteiden suhteen tulee olemaan kuukausi. Rikasteet kuljetetaan sulatolle rekka-autoilla. Sulattoa ei ole vielä valittu. Pyriittirikaste kuivataan ja varastoidaan vastaavasti omaan rikastevarastoonsa. Pyriitti varastoidaan katetussa betonipohjaisessa hallissa. Pyriitti kuljetetaan jatkojalostukseen rekka-autoilla. Sivukiven ja pintamaan varastointi Sivukiveä muodostuu vuosittain avolouhoksen toiminta-aikana keskimäärin noin tonnia kokonaislouhinnan pysyessä alle tonnin. Sivukivien läjitykseen osoitetaan läjitysalue louhosten välittömään läheisyyteen, koska kuljetusmatkoja on taloudellisista syistä ja ympäristön kannalta minimoitava. Rakentamisvaiheessa osa sivukivestä käytetään rikastushiekka-altaan patorakenteisiin, mikäli se on ympäristökelpoisuuden osalta mahdollista. Toiminnan aikana lähes kaikki sivukivi tullaan todennäköisesti käyttämään maanalaisen louhoksen täyttöihin. Rikastushiekan varastointi Taivaljärven rikastusprosessissa syntyvän rikastushiekan määrä on suunnitelman mukaan noin m 3 vuodessa. Osa rikastushiekasta pyritään hyödyntämään maanalaisen kaivoksen kovettuvassa kaivostäytössä. Hyödynnettävän hiekan osuus koko määrästä on kokemusperäisen arvion mukaan 30 %. Muu osa rikastushiekasta varastoidaan altaaseen. Hyödynnettävä osuus johdetaan maanalaiseen kaivokseen vesilietteenä, vinotunneliin asennettavassa putkessa. Kaivospiirialueelle rakennetaan rikastushiekka-allas rikastushiekan varastointia varten. Rikastushiekka-allas rakennetaan Koivumäen ja Hanhipetäikön väliselle suoalueelle. Altaan tilavuudeksi tulee noin m 3. Kemikaalit Kaivoksesta louhitun, murskatun ja jauhetun malmin jalostus Ag-Au-Pb-,

3 Zn- ja pyriitti-rikasteiksi toteutetaan vaahdotusprosessilla. Tuotannossa kemikaaleja tarvitaan vaahdotusrikastukseen ja ph-luvun säätöön. Tiedot olennaisista päästöistä ja syntyvistä jätteistä Vesienhallinta ja vesipäästöt Arvion mukaan rikastamon vedentarve on 96 m 3 /h. Rikastushiekka-altaasta rikastamolle palautuu kierrätysvettä keskimäärin 72 m 3 /h eli noin 75 % rikastuslietteen mukana rikastamolta poistuneesta vedestä. Rikastamolle tarvittavan Pieni Tipasjärven Olkilahdesta otettavan raakaveden määrä on keskimäärin m 3 /v eli 24 m 3 /h. Tuotantovaiheessa rikastushiekka-allas toimii laskeutusaltaana, jolta vesi johdetaan vesienkäsittelyaltaaseen ja palautetaan pääosin takaisin rikastusprosessiin. Ylimääräinen vesi johdetaan ylivuotona altaan pohjoispuolella sijaitsevalle suoalueelle, joka toimii pintavalutuskenttänä ja edelleen ojassa vesistöön. Vedenkäsittelyä varaudutaan tarvittaessa tehostamaan kemikaloinnilla. Kaivosalueelta johdetaan käsiteltyjä jätevesiä keskimäärin noin 57 m 3 /h reittiä Koivupuro-Ollinjoki-Pirttilampi- Pirttijoki- Syvä-Niminen-Nimisenjoki-Pieni-Hietanen. Johdettavan veden lyijypitoisuus on noin 100 mikrog/l, sinkkipitoisuus 50 mikrog/l, sulfaattipitoisuus noin 700 mg/l ja kiintoainepitoisuus noin 20 mg/l sekä epäorgaaninen typpi noin 12 mg/l. Vuotuiseksi kuormitukseksi vesistöön on arvioitu 45 kg lyijyä, 29 kg sinkkiä, 262 t sulfaattia ja noin 7 t kiintoainetta sekä 6 t epäorgaanista typpeä. Hakemuksen mukaan kaivoksen päästöt vesiin tulisivat vaikuttamaan vesistöjen vedenlaatuun vain purkureitin yläpäässä eli Koivupurossa ja Ollinjoessa, joissa lähinnä räjähdeaineperäisten typpiyhdisteiden, kalsiumin ja sulfaatin pitoisuudet kohoaisivat. Päästöjen seurauksena lyijyn ympäristölaatunormi ylittyisi Koivupurossa koko vuoden ajan ja Ollinjoessa talvella. Hakemuksessa on pyydetty määräämään Koivupuro ja Koivupuron laskun alapuolinen osa Ollinjoesta Pirttilampeen saakka kaivoksen vesipäästöjen sekoittumisvyöhykkeeksi, jolla ympäristölaatunormi saa ylittyä. Toiminnassa muodostuvat saniteettijätevedet käsitellään biologis-kemiallisesti siten, että 90 % kiintoaine-, typpi- ja fosforikuormasta sekä kemiallisesta hapenkulutuksesta poistetaan. Louhoksen kuivanapidon seurauksena pohjaveden pinta alenee erityisesti kaivoksen ja louhoksen lähialueella. Vaikutuksen on arvioitu ulottuvan noin 600 metrin etäisyydelle kaivostunnelista (tuuletusnousu).

4 Ilmapäästöt Kaivostoiminnassa ilmapäästöjä aiheuttavat malmin ja sivukiven louhinta avolouhoksessa sekä malmin ja sivukiven lastaus, kuljetus, murskaus ja varastointi. Varsinaisesta kiviaineksen käsittelystä muodostuvat ilmapäästöt ovat yksinomaan hiukkasmaisia päästöjä eli pölypäästöjä. Lisäksi polttoaineperäisiä savukaasupäästöjä aiheutuu energiantuotantoyksiköistä ja työkoneista sekä malmin kuljetukseen käytettävistä ajoneuvoista. Avolouhintavaiheessa ensimmäisenä toimintavuotena pölypäästöiksi on arvioitu 8,4 tonnia ja maanalaiseen louhintaan siirryttäessä 7,6 tonnia. Hakemuksen mukaan pöly laskeutuu pääosin kaivoksen lähialueelle. Hienojakoisin pöly voi kulkeutua epäedullisissa oloissa jopa 1000 metrin etäisyydelle. Melu ja tärinä Toiminnasta aiheutuu eniten melua avolouhinnan alkuvaiheessa, jolloin ympäristömelutaso voi ylittää keskiäänitasona 50 db noin 500 metrin etäisyydellä avolouhoksesta. Avolouhinnan räjäytysten tärinä voi olla aistittavissa yli kilometrin etäisyydellä räjäytyspaikasta. Maanalaisen louhinnan aikana räjäytyksiä tehdään 1-2 kertaa vuorokaudessa, eikä niistä aiheudu merkittävää tärinää kaivosalueen ulkopuolella. Jätteet Muodostuvista kaivannaijätteistä määrällisesti suurimmat jakeet ovat sivukivi ( t/v) ja rikastushiekka (noin m 3 /v). Hakemuksen mukaan lähes kaikki sivukivi voidaan käyttää maanalaisen louhoksen täyttämiseen. Mikäli kaikkea sivukiveä ei voida hyödyntää, loppusijoitetaan ylimääräinen kivi noin 2 ha:n suuruiselle sivukivialueelle. Arviolta 30 % rikastushiekoista voidaan hyödyntää kaivostäytössä. Rikastushiekasta 70 % eli noin m 3 loppusijoitetaan 27 ha:n laajuiseen rikastushiekka-altaaseen. Mahdollisesti myymättä jäävä pyriittirikaste sijoitetaan lietteenä rikastamon pohjoispuolelle rakennettavaan tiivisrakenteella varustettuun varastoaltaaseen tai suodatettuna maanalaiseen louhokseen. Muutoin toiminnassa syntyy tavanomaista teollisuustoimintojen jätettä, jotka toimitetaan käsiteltäväksi kaivoksen ulkopuolelle. Rakentamisessa muodostuva ylimääräinen moreeni sekä pintamaat varastoidaan käytettäväksi maisemointiin toiminnan lopettamisen jälkeen tehtävän jälkihoidon aikana. Liikenne Taivaljärven kaivoshankkeen tuotantoprosessissa käytetään pääasiallisena raaka-aineena malmia, jonka kuljetus ei edellytä kaivosalueen ulkopuolista ajoneuvoliikennettä. Tuotannossa käytetään kuitenkin useita muita alueen ulkopuolelta tuotavia aineita, jotka kuljetetaan kaivokselle maanteitse. Tällaisia aineita ovat mm. polttoaineet, kemikaalit sekä räjähdysaineet.

5 Kaivoksen aiheuttamat rikaste- ja raaka-ainekuljetukset hoidetaan maanteitse. Lisäksi kaivokselle suuntautuu muita huoltokuljetuksia, kuten jätehuolto- ja kunnossapitokuljetukset. Suurin raskaan liikenteen määrä aiheutuu tuotteen kuljetuksista. Jos kaivos toimii vuoden jokaisena päivänä, niin rikastekuljetuksia on 1-2 vuorokaudessa. Työntekijöiden työmatkaliikennettä on arviolta 100 autoa vuorokaudessa (yksisuuntainen liikenne). Kaavoitus Iso-Tipasjärven, Pieni-Tipasjärven, Iso-Raatelammen, Kalettomanlammen, Kourulammen ja Mäntylammen rannoilla on vireillä Tipasjärven ranta-asemakaavan laadinta. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Kaava-alue rajoittuu Pieni-Tipasjärven Olkilahden alueella kaivospiiriin. Kaivoksen vedenottamo sijoittuu kaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle. Kaivosta lähinnä olevat lomarakennuspaikat sijaitsevat Olkiniemen alueella noin kilometrin etäisyydellä kaivoksesta vedenottamoa vastapäätä. Palvelualuejohtaja Ehdotus Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh Ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan hakemuksesta seuraavaa. Ympäristö- ja tekninen lautakunta katsoo, että ympäristölupa voidaan myöntää. Hakijalle voi daan myön tää myös ym pä ris tön suo je lu lain 101 :n mukainen aloittamislupa muutoksen hausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen. Lupapäätöksessä tulee määrätä riittävän suuresta vakuudesta. Myös vesilain (246/61) 2 luvun 26 :n mu kainen lupa töiden aloittamiseen (vedenotto Pienestä Tipasjärvestä ja louhoksen kuivanapitopumppaus) jo en nen pää tök sen lain voi mai suut ta voi daan myön tää. Täs sä kin tu lee aset taa riittää vän suuri vakuus. Toiminnanharjoittajan tulee noudattaa lupamääräysten lisäksi myös sitä mi tä lupahakemuksessa on esitetty. Lupaehtojen tarkistaminen tulee määrätä tehtäväksi riittävän varhaisessa vaiheessa toiminnan aloittamisesta, koska kyseessä on uusi toiminta. Lupaehtojen tarkistus tu lee määrätä tehtäväksi viimeistään kolmen vuoden kuluessa. Rakentaminen Kaivoksen rakentamisen aikana joudutaan tekemään alueella massiivisia maanrakennustöitä. Ennen rakennustöihin ryhtymistä tulee huolehtia, että ve denkäsittelyjärjestelmät ovat käytössä, jotta saadaan rajoitettua kiintoainepäästöjä alapuolisiin vesistöihin. Rakentamisen aikanakin tulee kiinnittää huomiota myös pölyn- ja melun torjuntaan. Melu

6 Taustamelun vähäisyyden vuoksi kaivostoiminnasta aiheutuva melu voidaan kokea häiritsevänä kaukanakin kaivoksesta melun matalataajuisuuden vuoksi.ympäristöluvassa tulee antaa määräykset, joilla riittävästi rajoitetaan toi min nan meluvaikutuksia. Melua rajoittavia toimia voivat olla sekä rakenteelliset toimet että toimin ta-aikojen rajoittaminen. Tarvittaessa toimin nan har joit taja tu lee vel voittaa suo rit ta maan me lu mit tauksia häi riintyvissä koh teissa. Tuu letus nousun ylä päässä si jaitsevat pois toilma pu haltimet tulee vel voittaa ko teloi maan tai muulla ta voin vel voittaa estä mään puhaltimien melun leviä minen. Lupaharkinnassa tulee huomioida, että rakennettaessa uusi sähkölinja, tie ja vedenottoputki Olkilahdesta, muodostuu Olkilahden suuntaan melukäytävä. Päästöt ilmaan Hakemuksessa esitetään, että Taivaljärven alueella vallitsevat tuulensuunnat ovat etelästä ja kaakosta eli kaivosalueelta Pieni-Tipasjärvelle päin, johon suuntaan pölypäästöjen leviäminen on siten voimakkainta. Vallitsevien tuulien suunnassa on jonkin verran loma-asutusta. Päätöksessä tulee asettaa velvoite tarkkailla pölypäästöjä ja pölypäästöille tulee asettaa luvassa raja-arvo. Toiminnasta myös aiheutuviin hajapölypäästöihin, kuten tiestön, lastauksen, läjitys- ja varastoalueiden ja rikastushiekka-altaan pölypäästöjen rajoittamiseen tulee päätöksessä ottaa kantaa. Päästöt vesiin Kaivospiirin alueella muodostuvat sade-, valuma-, prosessi- ja kuivatusvedet on käsiteltävä ennen vesistöön johtamista niin, että ne eivät aiheuta ympä ristön pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa. Louhinnassa tulee käyttää niukkaliukoisia räjähdysaineita, joista liukenee ammoniumnitraattia mahdollisimman vähän veteen. Ympäristölupahakemuksessa esitetään, että rikastushiekka-allas rakenne taan suoalueelle, missä voidaan hyödyntää turvekerrosta pohjan tiivistysmateriaalina. Altaan pohjan maaperä tulee tutkia ennen rakentamista ja yhtiön on esitettävä, että rakenteet toimivat esitetysti. Tarvittaessa lupapäätöksessä on määrättävä pohjan tiivistämisestä keinotekoisilla rakenteilla. Sivukivi- ja rikastushiekka-alueilta johdettavia vesiä on tarkkailtava säännöllisesti ja mikäli niistä voi aiheutua haittaa tai vaaraa pohja- tai pintavesille ja ympäristölle vedet on puhdistettava. Hakemuksessa on esitetty, että vedet johdetaan kaivokselta Koivupuroa pitkin eteenpäin. Koivupuron uoma on kapea, vaarana on, että Koivupuroon johdettavat vedet leviävät ympäristöön alavaan maastoon. Kaivokselta johdettavaa vesimäärää on mitattava. Ennen vesienjohtamista Koivupuroon on rakennettava selkeytysallas/-altaita. Lupahakemuksessa on mainittu, että tarvittaessa rakennetaan kaivoksen

7 jätevesille ns. aktiivinen puhdistamo. Puhdistamo tulee edellyttää rakennettavaksi jo heti toiminnan alkuvaiheessa. Passiiviset puhdistusmenetelmät voivat toimia aktiivisen puhdistamon jälkipuhdistamona. Tarkkailu Tarkkailutulokset tulee toimittaa tiedoksi myös Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarkkailutulokset ja johtopäätökset on esitettävä selkeästi. Tarkkailutuloksissa on oltava näkyvissä lupahdot ja esitettynä mahdolliset luparajojen ylitykset. Vesistötarkkailupiste tulee lisätä Sapsokosken alapuolelle, sopiva paikka tarkkailupisteelle olisi esimerkiksi Sapsokosken sillan luona. Häiriö- ja poikkeustilanteet Poikkeuksellisia olosuhteita varten tulee hakijan esittää varautumissuunnitelmat siitä, miten estetään patoaltaiden mahdolliset tulvimiset tai puhdistamattomien prosessivesien joutuminen luonnonvesistöihin. Poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä muista vahingoista ja onnettomuuksista, joissa pääsee haitallisia aineita ympäristöön on viipymättä ilmoitettava myös Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Viranomaisille tiedottamisen lisäksi on huolehdittava riittävästä tiedottamisesta myös alueen asukkaille ja mökkiläisille. Muuta Kainuun Ely-keskus on antanut päätöksen YVA-menettelyn soveltamisesta (päätös KAIELY/6/07.04/2011). Päätöksen mukaan hanke ei edellytä YVA-lain mukaista menettelyä. Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on antanut Kainuun Ely-keskukselle lausunnon YVA-menettelyn soveltamisesta. Lausunnossaan Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on edellyttänyt tehtäväksi YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Lupaharkinnassa tulee ottaa huomioon kaivoksen sijoittuminen Hiidenportin kansallispuiston läheisyyteen. Hiidenportti on yksi Kainuun huomattavimmista luonnonnähtävyyksistä. Hiidenportin kansallispuisto on perustettu säilyttämään kainuulaista erämaaluontoa. Ympäristöluvassa tulee esittää ehdot, joilla varmistetaan ettei toiminta heikennä Hiidenportin kansallispuiston luonnonarvoja. Sotkamo Silver Oy:n tulee kiinnittää erityistä huomiota toiminnasta sekä toiminnasta aiheutuvista päästöistä tiedottamiseen jo heti toiminnan alkuvaiheessa. Tämä on tärkeää, koska ympäristötietoisuus ja tiedontarve kasvaa jatkuvasti kansalaisten keskuudessa.

8 Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Jäsenet Heikki Karjalainen, Annikki Hakkarainen ja Unto Väisänen ilmoittivat, että he ovat esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon. Tämä pykälä tarkastettin heti päätöksenteon jälkeen. Otteet Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PL 293, Oulu Ympäristötarkastaja Taina Huttunen Tekniset palvelut

Kunnanhallitus Lausunto Sotkamo Silver Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Kunnanhallitus Lausunto Sotkamo Silver Oy:n ympäristölupahakemuksesta Kunnanhallitus 148 19.06.2012 Lausunto Sotkamo Silver Oy:n ympäristölupahakemuksesta KHALL 148 Ympäristötarkastaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää Sotkamon kunnan ja ympäristönsuojeluviranomaiselta

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 27 26.02.2014 Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27 Ympäristötarkastaja Mondo Minerals B.V.

Lisätiedot

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja SUUNNITELMASELOSTUS 1 / 5 Suunnitelmaselostus 10.4.2012 Infrasuunnittelu Oy Versio. 1.0 SUUNNITELMASELOSTUS 2 / 5 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 3 2 ORGANISAATIO 3 2.1 Rakennuttaja 3 2.2 Konsultti 3 3 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 113 02.04.2013

Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemuksesta: Ympäristöluvan muuttaminen koskien kaivosalueella olevien ylimääräisten prosessi-, kuivatus- ja valumavesien tilapäistä varastointia,

Lisätiedot

Sotkamo Silver AB. Taivaljärvi Silver Mine Ilkka Tuokko, Managing Director, Sotkamo Silver Oy

Sotkamo Silver AB. Taivaljärvi Silver Mine Ilkka Tuokko, Managing Director, Sotkamo Silver Oy Sotkamo Silver AB Taivaljärvi Silver Mine Ilkka Tuokko, Managing Director, Sotkamo Silver Oy Katsaus Taivaljärven kaivoshankkeen nykytilaan Kestävä kaivostoiminta seminaari Kajaani Ilkka Tuokko 19.1.2012

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Rautuvaaran suljettu kaivos, Kolari KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Marja Liisa Räisänen Geologian tutkimuskeskus Itä-Suomen yksikkö, Kuopio M. L. Räisänen 1 Ympäristövaikutukset Malmin louhinta kuljetus

Lisätiedot

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (1/2) VE1 VE2 VE3 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (2/2) 0-Vaihtoehto Tekniset alavaihtoehdot Kultapitoinen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

Endomines Oy 1 Hoskon kaivospiirihakemus LIITE 4. Kaivospiirin käyttösuunnitelman selvitysosa

Endomines Oy 1 Hoskon kaivospiirihakemus LIITE 4. Kaivospiirin käyttösuunnitelman selvitysosa Endomines Oy 1 Hoskon kaivospiirihakemus Endomines Oy Hoskon kaivospiirihakemus Kaivospiirin käyttösuunnitelman selvitysosa 1 Kaivoksen päätoimintojen sijoittaminen Hankealueelle perustetaan avolouhos

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Kehotus Dnro KAIELY/1/07.00/2013 3.1.2014 Julkinen Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Talvivaara on ilmoittanut

Lisätiedot

LIITE 1/ sivu1. Hankkeen perustelut pääpiirteittäin

LIITE 1/ sivu1. Hankkeen perustelut pääpiirteittäin LIITE 1/ sivu1 Hankkeen perustelut pääpiirteittäin Yleiskuvaus Kaivoshankkeen tarkoituksena on hyödyntää Taivaljärven hopeaesiintymää. Hankkeessa louhitaan malmia aluksi avolouhoksesta, myöhemmin maan

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT

KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT Suomen teollisen ekologian foorumi Ekotehokkuus teollisuudessa KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT tiina.harma@oulu.fi Esitys sisältää Tutkimuksen taustaa Yleistä kaivostoiminnasta Kaivostoiminnan historia

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

LITIUMKEMIANTEHDAS, KOKKOLA YVA-OHJELMAN TIIVISTELMÄ

LITIUMKEMIANTEHDAS, KOKKOLA YVA-OHJELMAN TIIVISTELMÄ 9.1.2018 KELIBER OY LITIUMKEMIANTEHDAS, KOKKOLA YVA-OHJELMAN TIIVISTELMÄ Hankkeesta vastaava Yhteysviranomainen YVA-konsultti Keliber Oy Toholammintie 496 69600 KAUSTINEN Yhteyshenkilö Kari Wiikinkoski

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Tiedote 12.2.2013 Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Talvivaaran kaivoksella marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon seurauksena merkittävä osa kaivospiirin

Lisätiedot

3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset

3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset 3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin vaikutusalue käsittää hankealueen lähiympäristön asukkaiden ja muiden sidosryhmien lisäksi myös suuremman maantieteellisen alueen PohjoisSuomessa

Lisätiedot

Asia Kaivosturvallisuuslupahakemus 10.10.2013, täydennys 14.10.2013.

Asia Kaivosturvallisuuslupahakemus 10.10.2013, täydennys 14.10.2013. PÄÄTÖS 1 (5) Sotkamo Silver Oy Kiilakiventie 1 90250 OULU Asia Kaivosturvallisuuslupahakemus 10.10.2013, täydennys 14.10.2013. Kohde ja sen sijainti sekä toiminnan kuvaus Sotkamo Silver Oy:n Tipaksen hopeakaivosalue

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 16.12.2015 A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 A. Ahlström

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISTARVE, KETOLAN JA ETELÄN LOUHOKSET, KITTILÄ

ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISTARVE, KETOLAN JA ETELÄN LOUHOKSET, KITTILÄ Päätös LAPELY/13/07.04/2013 07.04.02.00 12.11.2013 ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISTARVE, KETOLAN JA ETELÄN LOUHOKSET, KITTILÄ HANKKEESTA VASTAAVA HAKEMUS Agnico Eagle Finland

Lisätiedot

Talvivaara alusta alkaen. Kuva: Vihreät, De Gröna

Talvivaara alusta alkaen. Kuva: Vihreät, De Gröna Talvivaara alusta alkaen Kuva: Vihreät, De Gröna Talvivaaran lupaukset Ympäristöystävällinen uusi bioliuotus, jossa Kainuulaiset bakteerit toimivat veden kanssa Ei tule mitään päästöjä kaivospiirin ulkopuolelle

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Sotkamo Silver ja hopeakaivoshanke. Timo Lindborg, Toimitusjohtaja, Sotkamo Silver Oy

Sotkamo Silver ja hopeakaivoshanke. Timo Lindborg, Toimitusjohtaja, Sotkamo Silver Oy Sotkamo Silver ja hopeakaivoshanke Timo Lindborg, Toimitusjohtaja, Sotkamo Silver Oy ARVON LUONTI Timo Lindborg METALLISISÄLLÖN NÄENNÄINEN "in situ" ARVO Hukka Arvonnousu malmitutkimuksessa Arvonnousu

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1502/2015 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös lupamääräysten tarkistamisesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvanmalmintie 21 A Valmistelijat

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen lausunto/ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA)/Kalaveden tuotantolaitos, Keliber Oy/Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Yhteysviranomaisen lausunto/ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA)/Kalaveden tuotantolaitos, Keliber Oy/Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Kaupunginhallitus 321 29.05.2017 Yhteysviranomaisen lausunto/ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA)/Kalaveden tuotantolaitos, Keliber Oy/Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 113/11.01.00/2017 KH 321 Oheisaineisto

Lisätiedot

Luolalan teollisuusalueen louhinnat

Luolalan teollisuusalueen louhinnat Tekninen lautakunta 42 11.03.2009 Tekninen lautakunta 26 27.02.2013 Tekninen lautakunta 99 29.10.2014 Luolalan teollisuusalueen louhinnat 307/10.05.00/2013 Tekninen lautakunta 15.11.2005 127 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107 Ympäristölautakunta 100 12.08.2015 Ympäristölautakunta 131 07.10.2015 Ympäristölautakunta 91 07.09.2016 Ympäristölautakunta 46 03.05.2017 Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista

Lisätiedot

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 29.9.2015 1 Hankkeen sijainti ja laajuus Hanke koskee n. 15 ha:n

Lisätiedot

Päätös YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN, SUHANGON KAIVOSHANKKEEN MUUTOS, (RANUA, TERVOLA)

Päätös YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN, SUHANGON KAIVOSHANKKEEN MUUTOS, (RANUA, TERVOLA) Päätös LAPELY/24/07.04/2011 Lappi 10.11.2011 ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN, SUHANGON KAIVOSHANKKEEN MUUTOS, (RANUA, TERVOLA) HANKKEESTA VASTAAVA HAKEMUS HANKE Gold Fields Arctic

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä Ympäristölautakunta 31 07.03.2013 Ympäristölautakunta 41 11.04.2013 Ympäristölautakunta 62 06.06.2013 Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9.

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9. VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0436/3 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9.2011 01220/11/5139

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1421

Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1421 Viranomaislautakunta 51 17.11.2015 Lausunnon antaminen Itä-Suomen aluehallintovirastolle Yara Suomi Oy Siilinjärven toimipaikan ympäristöluvan muutoshakemuksesta ja toiminnanaloittamislupahakemuksesta

Lisätiedot

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 24.11.2016 KLO 18-20 SOTKAMO HANKKEEN TAUSTA Tämä YVA-menettely koskee Terrafame Oy:n kaivostoiminnan

Lisätiedot

Sotkamo Silver Oy. Sotkamon hopeakaivoksen tarkkailusuunnitelma

Sotkamo Silver Oy. Sotkamon hopeakaivoksen tarkkailusuunnitelma Sotkamo Silver Oy Sotkamon hopeakaivoksen tarkkailusuunnitelma Arttu Ohtonen, DI ympäristötekniikka, Sotkamo Silver Oy Tiina Härmä, DI ympäristötekniikka, Ahma Ympäristö Oy Niina Lappalainen, FT biologia,

Lisätiedot

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04.

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04. LAUSUNTO 7.8.2014 5431/36/2014 Pohjois-Suomen AVI PL 293 (Linnankatu 1-3) 90101 OULU Lausuntopyyntö 11.7.2014, PSAVI/55/04.08/2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n vesienkäsittelystä Tukes on vastaanottanut

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 06.10.2016 Sivu 1 / 1 1137/2013 11.01.00 88 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristölupahakemus koskien Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan

Lisätiedot

20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle

20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle 20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle 17.6 on esille laitettu kuulutus jonka aihe on: Ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain mukaiset ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset, jotka

Lisätiedot

HOPEAA KAINUUN KORVESTA

HOPEAA KAINUUN KORVESTA SILVER RESOURCES OY HOPEAA KAINUUN KORVESTA VMY:n syysekskursio Sotkamoon 20-21.9.2007 17.9.2007 / JJ Perustettu v. 2006, kotipaikka Sotkamo Suomalainen kaivos- ja malminetsintäyhtiö Yhtiön tavoitteena

Lisätiedot

ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ. PÄÄTÖS Nro 82/12/1 Dnro PSAVI/65/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012

ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ. PÄÄTÖS Nro 82/12/1 Dnro PSAVI/65/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 1 PÄÄTÖS Nro 82/12/1 Dnro PSAVI/65/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Koetoimintailmoitus Pahtavaaran kaivoksen Länsimalmin rikastettavuuden selvittämisestä, Sodankylä ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1502/11.01.00/2015 35 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan tarkistamishakemuksesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, säiliökonttien ja -autojen

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. 1 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 12/10/1 Dnro ISAVI/58/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PALTAMONN {;UNTA. Hakija: Mondo Minerals B.V. Kaivospiiri: Mieslahti (3030)

PALTAMONN {;UNTA. Hakija: Mondo Minerals B.V. Kaivospiiri: Mieslahti (3030) Lausuntopyyntö 1(2) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto KaivNro 4.1.2013 3030 Paltamon kunta Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo PALTAMONN {;UNTA LAUSUNTOPYYNTÖ KAIVOSPIIRIHAKEMUKSESTA Hakija: Mondo Minerals

Lisätiedot

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri Rakennuslautakunta 28 04.12.2014 Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri 174/11.03.07/2014 Rakla 28 Mauri Männistön maa-aineslupaa tilalta Louhelo RN:o 16:1

Lisätiedot

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset VE louhintamäärä 985 m3ktr, luonnonolosuhteisiin Maa-ainesta otetaan nykyluvan luonnonvarojen mukaisesti -4 m3ktr. Vettä käyttöön käytetään kasteluun otettavasta maaainesmäärästä riippuen. Maa-aineista

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa Satu Räsänen, Ympäristöministeriö 16.9.2009 Lappeenranta Kaivannaisalan ympäristöpäivä Satu Räsänen /Ympäristöministeriö /Vesipolitiikan puitedirektiivi 1 Valtioneuvoston

Lisätiedot

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET 30.9.2014 1. H1 2014 lyhyesti 2. Tuotantopäivitys 3. Vesien hallinta 4. Luvitus ja oikeudelliset prosessit 5. Toiminnalliset ja markkinanäkymät

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt ylitarkastaja Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskus, Sari Myllyoja 4.4.2012 1 Lupatilanne Ympäristöluvan lupaehtojen päivityshakemus jätetty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014 Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus 21.3.2014 LÄHTÖKOHDAT Käytöstä poistetut tai hylätyt vakavaa

Lisätiedot

Sotkamo Silver Oy:n kaivoshankkeen tilannekatsaus. Ilkka Tuokko

Sotkamo Silver Oy:n kaivoshankkeen tilannekatsaus. Ilkka Tuokko Sotkamo Silver Oy:n kaivoshankkeen tilannekatsaus Ilkka Tuokko 20.11.2013 Location Distance to: - Kuhmo 40 km - Sotkamo 40 km - Valtimo 45 km - Nurmes 60 km - Kajaani 80 km - Oulu 240 km - Helsinki 480

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Annetun lausunnon täydentäminen, ympteknltk 12.9.2012 138 Lausunto Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja

Lisätiedot

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Lähde: Ympäristöministeriön muistio 3.7.2015 14.11.2016 Maa-ainesten jäteluonteen arvioinnin yleiset periaatteet Kaivetun maa-aineksen jäteluonnetta arvioitaessa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 14/07/2 Dnro Psy-2006-y-136 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 14/07/2 Dnro Psy-2006-y-136 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 14/07/2 Dnro Psy-2006-y-136 Annettu julkipanon jälkeen 30.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Uutelan kaivoksen ympäristöluvan lupamääräysten 2 ja 3 sekä päätöksen täytäntöönpanomääräyksen

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Lausunto Terrafame Oy:n vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Lausunto Terrafame Oy:n vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 27.09.2016 Lausunto Terrafame Oy:n vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta YMPTEKLT 138 Ympäristötarkastaja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA Alustus perustuu Kainuun ELY-keskuksen Kainuun maakunnalle tehtyyn kaivoshankeselvitykseen Lahnaslammen talkkikaivos Mondo Minerals B.V. Branch Finland Talvivaaran nikkelikaivos

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 193 1 UUS 2009-Y-101-111 LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUK- SESTA (KALASATAMA) Khs 2009-1263 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Materiaalivirta näkyy

Materiaalivirta näkyy I saw the hidden material flow in South-Africa Materiaalivirta näkyy Terveisiä Etelä-Afrikan platinakaivosalueelta: We are sick and tired to be sick and tired. Sakari Autio, LAMK Esityksen aiheet: 1. Esitellä

Lisätiedot

Lausunto Taivaljärven hopeakaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvasta, Sotkamo (PSAVI/91/04.08/2011)

Lausunto Taivaljärven hopeakaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvasta, Sotkamo (PSAVI/91/04.08/2011) Sosiaali- ja terveyslautakunta 210 06.06.2012 Lausunto Taivaljärven hopeakaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvasta, Sotkamo (PSAVI/91/04.08/2011) STLTK 210 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää terveydensuojeluviranomaisen

Lisätiedot

MATERIAALITEHOKKAAN ESIRIKASTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO HOPEAKAIVOKSELLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

MATERIAALITEHOKKAAN ESIRIKASTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO HOPEAKAIVOKSELLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Päivämäärä 13.4.2017 Projektinumero 1510030760 MATERIAALITEHOKKAAN ESIRIKASTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO HOPEAKAIVOKSELLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Päivämäärä 13.4.2017

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVEL- TAMINEN, KITTILÄN KAIVOS, KITTILÄ

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVEL- TAMINEN, KITTILÄN KAIVOS, KITTILÄ PÄÄTÖS 1/2007 1/12 11.5.2007 LAP-2007-J-16-531 ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVEL- TAMINEN, KITTILÄN KAIVOS, KITTILÄ HANKKEESTA VASTAAVA Agnico-Eagle Finland Kittilän kaivos Pakantie 371

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 68/12/2 Dnro PSAVI/14/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 68/12/2 Dnro PSAVI/14/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 68/12/2 Dnro PSAVI/14/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 1 ASIA Rautuvaara-Hannukaisen kaivosalueen jälkihoitosuunnitelman määräajan jatkaminen, Kolari LUVAN HAKIJA Rautaruukki

Lisätiedot

RUDUS OY TURUN KALLIOMURSKEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Liite A16: Lupahakemus. (YA:n 2 luvun 7 :n 7 b kohta).

RUDUS OY TURUN KALLIOMURSKEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Liite A16: Lupahakemus. (YA:n 2 luvun 7 :n 7 b kohta). Ympäristölautakunta 146 11.06.2008 RUDUS OY TURUN KALLIOMURSKEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 1097/37/374/2008 YMP 146 Liite A16 Rudus Oy Turun Kalliomurske, Ohikulkutie 577, 20660 Littoinen, hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 35/2004/2 Dnro LSY-2004-Y-235

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 35/2004/2 Dnro LSY-2004-Y-235 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 35/2004/2 Dnro LSY-2004-Y-235 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2004 ASIA HAKIJA LAITOS Polar Mining Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus

Lisätiedot

Sotkamo Silver ja hopeakaivoshanke

Sotkamo Silver ja hopeakaivoshanke Sotkamo Silver ja hopeakaivoshanke Tkt Timo Lindborg www.silver.fi ARVON LUONTI METALLISISÄLLÖN NÄENNÄINEN "in situ" ARVO Timo Lindborg Hukka Arvonnousu malmitutkimuksessa Arvonnousu lohinnassa Arvonnousu

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot