Ympäristö- ja tekninen lautakunta Lausunto Sotkamo Silver Oy:n ympäristölupahakemuksesta 75/1/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja tekninen lautakunta 109 29.06.2012. Lausunto Sotkamo Silver Oy:n ympäristölupahakemuksesta 75/1/2012"

Transkriptio

1 Ympäristö- ja tekninen lautakunta Lausunto Sotkamo Silver Oy:n ympäristölupahakemuksesta 75/1/2012 YMPTEKLT 109 Ympäristötarkastaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää Sotkamon kunnan ympäristönsuo jeluviranomaiselta lausuntoa Taivaljärven hopeakaivoksen ympäristö- ja ve sitalouslupahakemuksesta sekä toiminnan aloittamisluvasta ja töiden aloit ta mis lu vasta. Lausunto on pyydetty toimittamaan mennessä. Lau sunnon antami selle on pyydetty ja saatu lisäaikaa saakka. Sotkamo Silver Oy on pyytänyt vesilain (264/61) 2 luvun 26 : n mukaista lupaa töiden aloittamiseen (vedenotto Pieni Tipasjärvestä ja louhoksen kuivanapitopumppaus) jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Sotkamo Silver Oy on pyytänyt ympäristönsuojelulain101 :n mukaista oikeutta toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Toiminnan kuvaus Sotkamo Silver Oy:n tarkoituksena on hyödyntää Taivaljärven hopeamalmiesiintymä. Kaivostoiminnan päätuotteina saadaan hopea-kulta-lyijyrikastetta. Lisäksi sivutuotteena saadaan pyriittirikastetta. Hankealueelle perustetaan avolouhos aputoimintoineen sekä maanalainen kaivos. Taivaljärven hopeamalmiesiintymä ja suunniteltu kaivostoiminta sijoittuvat Sotkamon kunnan eteläosaan Tipasojan kylään, noin 40 km kaakkoon Sotkamon keskustaajamasta. Sijaintikartta on esityslistan liitteenä. Taivaljärven hopeamalmiesiintymän tämänhetkiset tunnetut todennäköiset mineraalivarannot ovat yhteensä noin 2,4 miljoonaa tonnia. Malmivarannon on arvioitu kasvavan jatkotutkimusten myötä. Vuosittainen malmin louhintamäärä on noin t ja sivukiven louhinta t niin, että kokonaislouhinta on enintään t. Malmista noin t louhitaan laajimmillaan 3,6 ha:n kokoisesta avolouhoksesta kolmena peräkkäisenä vuotena lomakauden ulkopuolella keväisin ja syksyisin noin kahden kuukauden jaksoissa, jolloin vuotuinen avolouhinta kestää noin 4 kuukautta ja kaikkiaan yhteensä noin 12 kuukautta. Maanalainen louhinta käynnistyy samanaikaisesti avolouhinnan kanssa vanhan vinotunnelin kautta. Maanalaisesta kaivoksesta louhitaan malmia vähintään viisi vuotta. Jos malmia jatkotutkimuksissa löytyy lisää, maanalainen louhinta voi jatkua huomattavasti pitempään. Kaivoksen toiminta-ajaksi nykyisillä malmivaroilla on arvioitu 7-10 vuotta. Irrotettu malmilouhe kuljetetaan maanpäällisen murskaamon viereiselle varastointialueelle, josta se syötetään suoraan tai lyhyen varastoinnin jälkeen murskaukseen. Murskauslaitos voidaan sijoittaa myöhemmin mahdollisesti maan alle, toiminnan ensimmäisinä vuosina malmin murskaa urakoitsija

2 maanpäällisellä siirrettävällä murskausyksiköllä. Murskattu malmi jauhetaan 75 %:sti alle 0,074 mm:n raekokoon. Vaahdotus Jauhatuspiiristä malmi siirretään 3-vaiheiseen vaahdotukseen perustuvaan rikastukseen. Vaahdotuksen 1-vaiheessa malmista erotetaan lähes kaikki jalometallit ja lyijyhohde. Vaahdotuksen 2-vaiheessa malmista erotetaan sinkkivälke. Rikasteina saadaan Ag-Au-Pb- ja Zn-rikasteet. Kolmannessa vaahdotuspiirissä malmista erotetaan rikkikiisu eli pyriitti omaksi tuotteeksi. Pyriittipiirin jälkeen malmista on erotettu kaikki arvoaineet, ja arvoton rikastushiekka johdetaan rikastushiekka-altaalle tai kaivostäyttöön. Rikasteen kuivaus ja varastointi Vaahdotuksen jälkeen Ag-Au-Pb ja Zn-rikaste kuivataan ja varastoidaan rikastevarastoon. Rikastevarasto tulee suunnitelman mukaan olemaan katettu betonipohjainen halli, jonka kapasiteetti molempien metallirikasteiden suhteen tulee olemaan kuukausi. Rikasteet kuljetetaan sulatolle rekka-autoilla. Sulattoa ei ole vielä valittu. Pyriittirikaste kuivataan ja varastoidaan vastaavasti omaan rikastevarastoonsa. Pyriitti varastoidaan katetussa betonipohjaisessa hallissa. Pyriitti kuljetetaan jatkojalostukseen rekka-autoilla. Sivukiven ja pintamaan varastointi Sivukiveä muodostuu vuosittain avolouhoksen toiminta-aikana keskimäärin noin tonnia kokonaislouhinnan pysyessä alle tonnin. Sivukivien läjitykseen osoitetaan läjitysalue louhosten välittömään läheisyyteen, koska kuljetusmatkoja on taloudellisista syistä ja ympäristön kannalta minimoitava. Rakentamisvaiheessa osa sivukivestä käytetään rikastushiekka-altaan patorakenteisiin, mikäli se on ympäristökelpoisuuden osalta mahdollista. Toiminnan aikana lähes kaikki sivukivi tullaan todennäköisesti käyttämään maanalaisen louhoksen täyttöihin. Rikastushiekan varastointi Taivaljärven rikastusprosessissa syntyvän rikastushiekan määrä on suunnitelman mukaan noin m 3 vuodessa. Osa rikastushiekasta pyritään hyödyntämään maanalaisen kaivoksen kovettuvassa kaivostäytössä. Hyödynnettävän hiekan osuus koko määrästä on kokemusperäisen arvion mukaan 30 %. Muu osa rikastushiekasta varastoidaan altaaseen. Hyödynnettävä osuus johdetaan maanalaiseen kaivokseen vesilietteenä, vinotunneliin asennettavassa putkessa. Kaivospiirialueelle rakennetaan rikastushiekka-allas rikastushiekan varastointia varten. Rikastushiekka-allas rakennetaan Koivumäen ja Hanhipetäikön väliselle suoalueelle. Altaan tilavuudeksi tulee noin m 3. Kemikaalit Kaivoksesta louhitun, murskatun ja jauhetun malmin jalostus Ag-Au-Pb-,

3 Zn- ja pyriitti-rikasteiksi toteutetaan vaahdotusprosessilla. Tuotannossa kemikaaleja tarvitaan vaahdotusrikastukseen ja ph-luvun säätöön. Tiedot olennaisista päästöistä ja syntyvistä jätteistä Vesienhallinta ja vesipäästöt Arvion mukaan rikastamon vedentarve on 96 m 3 /h. Rikastushiekka-altaasta rikastamolle palautuu kierrätysvettä keskimäärin 72 m 3 /h eli noin 75 % rikastuslietteen mukana rikastamolta poistuneesta vedestä. Rikastamolle tarvittavan Pieni Tipasjärven Olkilahdesta otettavan raakaveden määrä on keskimäärin m 3 /v eli 24 m 3 /h. Tuotantovaiheessa rikastushiekka-allas toimii laskeutusaltaana, jolta vesi johdetaan vesienkäsittelyaltaaseen ja palautetaan pääosin takaisin rikastusprosessiin. Ylimääräinen vesi johdetaan ylivuotona altaan pohjoispuolella sijaitsevalle suoalueelle, joka toimii pintavalutuskenttänä ja edelleen ojassa vesistöön. Vedenkäsittelyä varaudutaan tarvittaessa tehostamaan kemikaloinnilla. Kaivosalueelta johdetaan käsiteltyjä jätevesiä keskimäärin noin 57 m 3 /h reittiä Koivupuro-Ollinjoki-Pirttilampi- Pirttijoki- Syvä-Niminen-Nimisenjoki-Pieni-Hietanen. Johdettavan veden lyijypitoisuus on noin 100 mikrog/l, sinkkipitoisuus 50 mikrog/l, sulfaattipitoisuus noin 700 mg/l ja kiintoainepitoisuus noin 20 mg/l sekä epäorgaaninen typpi noin 12 mg/l. Vuotuiseksi kuormitukseksi vesistöön on arvioitu 45 kg lyijyä, 29 kg sinkkiä, 262 t sulfaattia ja noin 7 t kiintoainetta sekä 6 t epäorgaanista typpeä. Hakemuksen mukaan kaivoksen päästöt vesiin tulisivat vaikuttamaan vesistöjen vedenlaatuun vain purkureitin yläpäässä eli Koivupurossa ja Ollinjoessa, joissa lähinnä räjähdeaineperäisten typpiyhdisteiden, kalsiumin ja sulfaatin pitoisuudet kohoaisivat. Päästöjen seurauksena lyijyn ympäristölaatunormi ylittyisi Koivupurossa koko vuoden ajan ja Ollinjoessa talvella. Hakemuksessa on pyydetty määräämään Koivupuro ja Koivupuron laskun alapuolinen osa Ollinjoesta Pirttilampeen saakka kaivoksen vesipäästöjen sekoittumisvyöhykkeeksi, jolla ympäristölaatunormi saa ylittyä. Toiminnassa muodostuvat saniteettijätevedet käsitellään biologis-kemiallisesti siten, että 90 % kiintoaine-, typpi- ja fosforikuormasta sekä kemiallisesta hapenkulutuksesta poistetaan. Louhoksen kuivanapidon seurauksena pohjaveden pinta alenee erityisesti kaivoksen ja louhoksen lähialueella. Vaikutuksen on arvioitu ulottuvan noin 600 metrin etäisyydelle kaivostunnelista (tuuletusnousu).

4 Ilmapäästöt Kaivostoiminnassa ilmapäästöjä aiheuttavat malmin ja sivukiven louhinta avolouhoksessa sekä malmin ja sivukiven lastaus, kuljetus, murskaus ja varastointi. Varsinaisesta kiviaineksen käsittelystä muodostuvat ilmapäästöt ovat yksinomaan hiukkasmaisia päästöjä eli pölypäästöjä. Lisäksi polttoaineperäisiä savukaasupäästöjä aiheutuu energiantuotantoyksiköistä ja työkoneista sekä malmin kuljetukseen käytettävistä ajoneuvoista. Avolouhintavaiheessa ensimmäisenä toimintavuotena pölypäästöiksi on arvioitu 8,4 tonnia ja maanalaiseen louhintaan siirryttäessä 7,6 tonnia. Hakemuksen mukaan pöly laskeutuu pääosin kaivoksen lähialueelle. Hienojakoisin pöly voi kulkeutua epäedullisissa oloissa jopa 1000 metrin etäisyydelle. Melu ja tärinä Toiminnasta aiheutuu eniten melua avolouhinnan alkuvaiheessa, jolloin ympäristömelutaso voi ylittää keskiäänitasona 50 db noin 500 metrin etäisyydellä avolouhoksesta. Avolouhinnan räjäytysten tärinä voi olla aistittavissa yli kilometrin etäisyydellä räjäytyspaikasta. Maanalaisen louhinnan aikana räjäytyksiä tehdään 1-2 kertaa vuorokaudessa, eikä niistä aiheudu merkittävää tärinää kaivosalueen ulkopuolella. Jätteet Muodostuvista kaivannaijätteistä määrällisesti suurimmat jakeet ovat sivukivi ( t/v) ja rikastushiekka (noin m 3 /v). Hakemuksen mukaan lähes kaikki sivukivi voidaan käyttää maanalaisen louhoksen täyttämiseen. Mikäli kaikkea sivukiveä ei voida hyödyntää, loppusijoitetaan ylimääräinen kivi noin 2 ha:n suuruiselle sivukivialueelle. Arviolta 30 % rikastushiekoista voidaan hyödyntää kaivostäytössä. Rikastushiekasta 70 % eli noin m 3 loppusijoitetaan 27 ha:n laajuiseen rikastushiekka-altaaseen. Mahdollisesti myymättä jäävä pyriittirikaste sijoitetaan lietteenä rikastamon pohjoispuolelle rakennettavaan tiivisrakenteella varustettuun varastoaltaaseen tai suodatettuna maanalaiseen louhokseen. Muutoin toiminnassa syntyy tavanomaista teollisuustoimintojen jätettä, jotka toimitetaan käsiteltäväksi kaivoksen ulkopuolelle. Rakentamisessa muodostuva ylimääräinen moreeni sekä pintamaat varastoidaan käytettäväksi maisemointiin toiminnan lopettamisen jälkeen tehtävän jälkihoidon aikana. Liikenne Taivaljärven kaivoshankkeen tuotantoprosessissa käytetään pääasiallisena raaka-aineena malmia, jonka kuljetus ei edellytä kaivosalueen ulkopuolista ajoneuvoliikennettä. Tuotannossa käytetään kuitenkin useita muita alueen ulkopuolelta tuotavia aineita, jotka kuljetetaan kaivokselle maanteitse. Tällaisia aineita ovat mm. polttoaineet, kemikaalit sekä räjähdysaineet.

5 Kaivoksen aiheuttamat rikaste- ja raaka-ainekuljetukset hoidetaan maanteitse. Lisäksi kaivokselle suuntautuu muita huoltokuljetuksia, kuten jätehuolto- ja kunnossapitokuljetukset. Suurin raskaan liikenteen määrä aiheutuu tuotteen kuljetuksista. Jos kaivos toimii vuoden jokaisena päivänä, niin rikastekuljetuksia on 1-2 vuorokaudessa. Työntekijöiden työmatkaliikennettä on arviolta 100 autoa vuorokaudessa (yksisuuntainen liikenne). Kaavoitus Iso-Tipasjärven, Pieni-Tipasjärven, Iso-Raatelammen, Kalettomanlammen, Kourulammen ja Mäntylammen rannoilla on vireillä Tipasjärven ranta-asemakaavan laadinta. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Kaava-alue rajoittuu Pieni-Tipasjärven Olkilahden alueella kaivospiiriin. Kaivoksen vedenottamo sijoittuu kaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle. Kaivosta lähinnä olevat lomarakennuspaikat sijaitsevat Olkiniemen alueella noin kilometrin etäisyydellä kaivoksesta vedenottamoa vastapäätä. Palvelualuejohtaja Ehdotus Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh Ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan hakemuksesta seuraavaa. Ympäristö- ja tekninen lautakunta katsoo, että ympäristölupa voidaan myöntää. Hakijalle voi daan myön tää myös ym pä ris tön suo je lu lain 101 :n mukainen aloittamislupa muutoksen hausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen. Lupapäätöksessä tulee määrätä riittävän suuresta vakuudesta. Myös vesilain (246/61) 2 luvun 26 :n mu kainen lupa töiden aloittamiseen (vedenotto Pienestä Tipasjärvestä ja louhoksen kuivanapitopumppaus) jo en nen pää tök sen lain voi mai suut ta voi daan myön tää. Täs sä kin tu lee aset taa riittää vän suuri vakuus. Toiminnanharjoittajan tulee noudattaa lupamääräysten lisäksi myös sitä mi tä lupahakemuksessa on esitetty. Lupaehtojen tarkistaminen tulee määrätä tehtäväksi riittävän varhaisessa vaiheessa toiminnan aloittamisesta, koska kyseessä on uusi toiminta. Lupaehtojen tarkistus tu lee määrätä tehtäväksi viimeistään kolmen vuoden kuluessa. Rakentaminen Kaivoksen rakentamisen aikana joudutaan tekemään alueella massiivisia maanrakennustöitä. Ennen rakennustöihin ryhtymistä tulee huolehtia, että ve denkäsittelyjärjestelmät ovat käytössä, jotta saadaan rajoitettua kiintoainepäästöjä alapuolisiin vesistöihin. Rakentamisen aikanakin tulee kiinnittää huomiota myös pölyn- ja melun torjuntaan. Melu

6 Taustamelun vähäisyyden vuoksi kaivostoiminnasta aiheutuva melu voidaan kokea häiritsevänä kaukanakin kaivoksesta melun matalataajuisuuden vuoksi.ympäristöluvassa tulee antaa määräykset, joilla riittävästi rajoitetaan toi min nan meluvaikutuksia. Melua rajoittavia toimia voivat olla sekä rakenteelliset toimet että toimin ta-aikojen rajoittaminen. Tarvittaessa toimin nan har joit taja tu lee vel voittaa suo rit ta maan me lu mit tauksia häi riintyvissä koh teissa. Tuu letus nousun ylä päässä si jaitsevat pois toilma pu haltimet tulee vel voittaa ko teloi maan tai muulla ta voin vel voittaa estä mään puhaltimien melun leviä minen. Lupaharkinnassa tulee huomioida, että rakennettaessa uusi sähkölinja, tie ja vedenottoputki Olkilahdesta, muodostuu Olkilahden suuntaan melukäytävä. Päästöt ilmaan Hakemuksessa esitetään, että Taivaljärven alueella vallitsevat tuulensuunnat ovat etelästä ja kaakosta eli kaivosalueelta Pieni-Tipasjärvelle päin, johon suuntaan pölypäästöjen leviäminen on siten voimakkainta. Vallitsevien tuulien suunnassa on jonkin verran loma-asutusta. Päätöksessä tulee asettaa velvoite tarkkailla pölypäästöjä ja pölypäästöille tulee asettaa luvassa raja-arvo. Toiminnasta myös aiheutuviin hajapölypäästöihin, kuten tiestön, lastauksen, läjitys- ja varastoalueiden ja rikastushiekka-altaan pölypäästöjen rajoittamiseen tulee päätöksessä ottaa kantaa. Päästöt vesiin Kaivospiirin alueella muodostuvat sade-, valuma-, prosessi- ja kuivatusvedet on käsiteltävä ennen vesistöön johtamista niin, että ne eivät aiheuta ympä ristön pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa. Louhinnassa tulee käyttää niukkaliukoisia räjähdysaineita, joista liukenee ammoniumnitraattia mahdollisimman vähän veteen. Ympäristölupahakemuksessa esitetään, että rikastushiekka-allas rakenne taan suoalueelle, missä voidaan hyödyntää turvekerrosta pohjan tiivistysmateriaalina. Altaan pohjan maaperä tulee tutkia ennen rakentamista ja yhtiön on esitettävä, että rakenteet toimivat esitetysti. Tarvittaessa lupapäätöksessä on määrättävä pohjan tiivistämisestä keinotekoisilla rakenteilla. Sivukivi- ja rikastushiekka-alueilta johdettavia vesiä on tarkkailtava säännöllisesti ja mikäli niistä voi aiheutua haittaa tai vaaraa pohja- tai pintavesille ja ympäristölle vedet on puhdistettava. Hakemuksessa on esitetty, että vedet johdetaan kaivokselta Koivupuroa pitkin eteenpäin. Koivupuron uoma on kapea, vaarana on, että Koivupuroon johdettavat vedet leviävät ympäristöön alavaan maastoon. Kaivokselta johdettavaa vesimäärää on mitattava. Ennen vesienjohtamista Koivupuroon on rakennettava selkeytysallas/-altaita. Lupahakemuksessa on mainittu, että tarvittaessa rakennetaan kaivoksen

7 jätevesille ns. aktiivinen puhdistamo. Puhdistamo tulee edellyttää rakennettavaksi jo heti toiminnan alkuvaiheessa. Passiiviset puhdistusmenetelmät voivat toimia aktiivisen puhdistamon jälkipuhdistamona. Tarkkailu Tarkkailutulokset tulee toimittaa tiedoksi myös Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarkkailutulokset ja johtopäätökset on esitettävä selkeästi. Tarkkailutuloksissa on oltava näkyvissä lupahdot ja esitettynä mahdolliset luparajojen ylitykset. Vesistötarkkailupiste tulee lisätä Sapsokosken alapuolelle, sopiva paikka tarkkailupisteelle olisi esimerkiksi Sapsokosken sillan luona. Häiriö- ja poikkeustilanteet Poikkeuksellisia olosuhteita varten tulee hakijan esittää varautumissuunnitelmat siitä, miten estetään patoaltaiden mahdolliset tulvimiset tai puhdistamattomien prosessivesien joutuminen luonnonvesistöihin. Poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä muista vahingoista ja onnettomuuksista, joissa pääsee haitallisia aineita ympäristöön on viipymättä ilmoitettava myös Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Viranomaisille tiedottamisen lisäksi on huolehdittava riittävästä tiedottamisesta myös alueen asukkaille ja mökkiläisille. Muuta Kainuun Ely-keskus on antanut päätöksen YVA-menettelyn soveltamisesta (päätös KAIELY/6/07.04/2011). Päätöksen mukaan hanke ei edellytä YVA-lain mukaista menettelyä. Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on antanut Kainuun Ely-keskukselle lausunnon YVA-menettelyn soveltamisesta. Lausunnossaan Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on edellyttänyt tehtäväksi YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Lupaharkinnassa tulee ottaa huomioon kaivoksen sijoittuminen Hiidenportin kansallispuiston läheisyyteen. Hiidenportti on yksi Kainuun huomattavimmista luonnonnähtävyyksistä. Hiidenportin kansallispuisto on perustettu säilyttämään kainuulaista erämaaluontoa. Ympäristöluvassa tulee esittää ehdot, joilla varmistetaan ettei toiminta heikennä Hiidenportin kansallispuiston luonnonarvoja. Sotkamo Silver Oy:n tulee kiinnittää erityistä huomiota toiminnasta sekä toiminnasta aiheutuvista päästöistä tiedottamiseen jo heti toiminnan alkuvaiheessa. Tämä on tärkeää, koska ympäristötietoisuus ja tiedontarve kasvaa jatkuvasti kansalaisten keskuudessa.

8 Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Jäsenet Heikki Karjalainen, Annikki Hakkarainen ja Unto Väisänen ilmoittivat, että he ovat esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon. Tämä pykälä tarkastettin heti päätöksenteon jälkeen. Otteet Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PL 293, Oulu Ympäristötarkastaja Taina Huttunen Tekniset palvelut

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 27 26.02.2014 Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27 Ympäristötarkastaja Mondo Minerals B.V.

Lisätiedot

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja SUUNNITELMASELOSTUS 1 / 5 Suunnitelmaselostus 10.4.2012 Infrasuunnittelu Oy Versio. 1.0 SUUNNITELMASELOSTUS 2 / 5 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 3 2 ORGANISAATIO 3 2.1 Rakennuttaja 3 2.2 Konsultti 3 3 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 113 02.04.2013

Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemuksesta: Ympäristöluvan muuttaminen koskien kaivosalueella olevien ylimääräisten prosessi-, kuivatus- ja valumavesien tilapäistä varastointia,

Lisätiedot

Sotkamo Silver AB. Taivaljärvi Silver Mine Ilkka Tuokko, Managing Director, Sotkamo Silver Oy

Sotkamo Silver AB. Taivaljärvi Silver Mine Ilkka Tuokko, Managing Director, Sotkamo Silver Oy Sotkamo Silver AB Taivaljärvi Silver Mine Ilkka Tuokko, Managing Director, Sotkamo Silver Oy Katsaus Taivaljärven kaivoshankkeen nykytilaan Kestävä kaivostoiminta seminaari Kajaani Ilkka Tuokko 19.1.2012

Lisätiedot

Endomines Oy 1 Hoskon kaivospiirihakemus LIITE 4. Kaivospiirin käyttösuunnitelman selvitysosa

Endomines Oy 1 Hoskon kaivospiirihakemus LIITE 4. Kaivospiirin käyttösuunnitelman selvitysosa Endomines Oy 1 Hoskon kaivospiirihakemus Endomines Oy Hoskon kaivospiirihakemus Kaivospiirin käyttösuunnitelman selvitysosa 1 Kaivoksen päätoimintojen sijoittaminen Hankealueelle perustetaan avolouhos

Lisätiedot

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Kehotus Dnro KAIELY/1/07.00/2013 3.1.2014 Julkinen Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Talvivaara on ilmoittanut

Lisätiedot

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (1/2) VE1 VE2 VE3 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (2/2) 0-Vaihtoehto Tekniset alavaihtoehdot Kultapitoinen

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Rautuvaaran suljettu kaivos, Kolari KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Marja Liisa Räisänen Geologian tutkimuskeskus Itä-Suomen yksikkö, Kuopio M. L. Räisänen 1 Ympäristövaikutukset Malmin louhinta kuljetus

Lisätiedot

LIITE 1/ sivu1. Hankkeen perustelut pääpiirteittäin

LIITE 1/ sivu1. Hankkeen perustelut pääpiirteittäin LIITE 1/ sivu1 Hankkeen perustelut pääpiirteittäin Yleiskuvaus Kaivoshankkeen tarkoituksena on hyödyntää Taivaljärven hopeaesiintymää. Hankkeessa louhitaan malmia aluksi avolouhoksesta, myöhemmin maan

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT

KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT Suomen teollisen ekologian foorumi Ekotehokkuus teollisuudessa KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT tiina.harma@oulu.fi Esitys sisältää Tutkimuksen taustaa Yleistä kaivostoiminnasta Kaivostoiminnan historia

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Tiedote 12.2.2013 Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Talvivaaran kaivoksella marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon seurauksena merkittävä osa kaivospiirin

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Asia Kaivosturvallisuuslupahakemus 10.10.2013, täydennys 14.10.2013.

Asia Kaivosturvallisuuslupahakemus 10.10.2013, täydennys 14.10.2013. PÄÄTÖS 1 (5) Sotkamo Silver Oy Kiilakiventie 1 90250 OULU Asia Kaivosturvallisuuslupahakemus 10.10.2013, täydennys 14.10.2013. Kohde ja sen sijainti sekä toiminnan kuvaus Sotkamo Silver Oy:n Tipaksen hopeakaivosalue

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Talvivaara alusta alkaen. Kuva: Vihreät, De Gröna

Talvivaara alusta alkaen. Kuva: Vihreät, De Gröna Talvivaara alusta alkaen Kuva: Vihreät, De Gröna Talvivaaran lupaukset Ympäristöystävällinen uusi bioliuotus, jossa Kainuulaiset bakteerit toimivat veden kanssa Ei tule mitään päästöjä kaivospiirin ulkopuolelle

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 16.12.2015 A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 A. Ahlström

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Sotkamo Silver ja hopeakaivoshanke. Timo Lindborg, Toimitusjohtaja, Sotkamo Silver Oy

Sotkamo Silver ja hopeakaivoshanke. Timo Lindborg, Toimitusjohtaja, Sotkamo Silver Oy Sotkamo Silver ja hopeakaivoshanke Timo Lindborg, Toimitusjohtaja, Sotkamo Silver Oy ARVON LUONTI Timo Lindborg METALLISISÄLLÖN NÄENNÄINEN "in situ" ARVO Hukka Arvonnousu malmitutkimuksessa Arvonnousu

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1421

Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1421 Viranomaislautakunta 51 17.11.2015 Lausunnon antaminen Itä-Suomen aluehallintovirastolle Yara Suomi Oy Siilinjärven toimipaikan ympäristöluvan muutoshakemuksesta ja toiminnanaloittamislupahakemuksesta

Lisätiedot

Luolalan teollisuusalueen louhinnat

Luolalan teollisuusalueen louhinnat Tekninen lautakunta 42 11.03.2009 Tekninen lautakunta 26 27.02.2013 Tekninen lautakunta 99 29.10.2014 Luolalan teollisuusalueen louhinnat 307/10.05.00/2013 Tekninen lautakunta 15.11.2005 127 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9.

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9. VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0436/3 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9.2011 01220/11/5139

Lisätiedot

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014 Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus 21.3.2014 LÄHTÖKOHDAT Käytöstä poistetut tai hylätyt vakavaa

Lisätiedot

ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ. PÄÄTÖS Nro 82/12/1 Dnro PSAVI/65/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012

ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ. PÄÄTÖS Nro 82/12/1 Dnro PSAVI/65/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 1 PÄÄTÖS Nro 82/12/1 Dnro PSAVI/65/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Koetoimintailmoitus Pahtavaaran kaivoksen Länsimalmin rikastettavuuden selvittämisestä, Sodankylä ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

HOPEAA KAINUUN KORVESTA

HOPEAA KAINUUN KORVESTA SILVER RESOURCES OY HOPEAA KAINUUN KORVESTA VMY:n syysekskursio Sotkamoon 20-21.9.2007 17.9.2007 / JJ Perustettu v. 2006, kotipaikka Sotkamo Suomalainen kaivos- ja malminetsintäyhtiö Yhtiön tavoitteena

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1502/11.01.00/2015 35 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan tarkistamishakemuksesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, säiliökonttien ja -autojen

Lisätiedot

Lausunto Taivaljärven hopeakaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvasta, Sotkamo (PSAVI/91/04.08/2011)

Lausunto Taivaljärven hopeakaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvasta, Sotkamo (PSAVI/91/04.08/2011) Sosiaali- ja terveyslautakunta 210 06.06.2012 Lausunto Taivaljärven hopeakaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvasta, Sotkamo (PSAVI/91/04.08/2011) STLTK 210 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää terveydensuojeluviranomaisen

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Annetun lausunnon täydentäminen, ympteknltk 12.9.2012 138 Lausunto Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja

Lisätiedot

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET 30.9.2014 1. H1 2014 lyhyesti 2. Tuotantopäivitys 3. Vesien hallinta 4. Luvitus ja oikeudelliset prosessit 5. Toiminnalliset ja markkinanäkymät

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan lausunto Pampalon kaivoksen ja rikastamon ympäristölupa- ja toiminnan aloistuslupa-asioissa

Ympäristölautakunnan lausunto Pampalon kaivoksen ja rikastamon ympäristölupa- ja toiminnan aloistuslupa-asioissa Ympäristölautakunta 37 13.11.2012 Ympäristölautakunnan lausunto Pampalon kaivoksen ja rikastamon ympäristölupa- ja toiminnan aloistuslupa-asioissa Ympäristölautakunta 37 Endomines Oy hakee voimassa olevan

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle

20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle 20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle 17.6 on esille laitettu kuulutus jonka aihe on: Ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain mukaiset ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset, jotka

Lisätiedot

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA Alustus perustuu Kainuun ELY-keskuksen Kainuun maakunnalle tehtyyn kaivoshankeselvitykseen Lahnaslammen talkkikaivos Mondo Minerals B.V. Branch Finland Talvivaaran nikkelikaivos

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena 5.5.2014 Jyväskylä Harri Liukkonen, Keski-Suomen ELY-keskus Milloin tarvitaan Ympäristön pilaantumisen vaaraa

Lisätiedot

RUDUS OY TURUN KALLIOMURSKEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Liite A16: Lupahakemus. (YA:n 2 luvun 7 :n 7 b kohta).

RUDUS OY TURUN KALLIOMURSKEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Liite A16: Lupahakemus. (YA:n 2 luvun 7 :n 7 b kohta). Ympäristölautakunta 146 11.06.2008 RUDUS OY TURUN KALLIOMURSKEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 1097/37/374/2008 YMP 146 Liite A16 Rudus Oy Turun Kalliomurske, Ohikulkutie 577, 20660 Littoinen, hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

PALTAMONN {;UNTA. Hakija: Mondo Minerals B.V. Kaivospiiri: Mieslahti (3030)

PALTAMONN {;UNTA. Hakija: Mondo Minerals B.V. Kaivospiiri: Mieslahti (3030) Lausuntopyyntö 1(2) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto KaivNro 4.1.2013 3030 Paltamon kunta Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo PALTAMONN {;UNTA LAUSUNTOPYYNTÖ KAIVOSPIIRIHAKEMUKSESTA Hakija: Mondo Minerals

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Talvivaara & co. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset

Talvivaara & co. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset Talvivaara & co. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset FM Lily Laine 2 Kuva: Talvivaara FM Lily Laine 3 Sisältö Kaivostoiminta Suomessa Kaivoksen elinkaari Kaivostoiminnan vaikutuksia Alkuaineet, yhdisteet

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

(PSAVI/55/04.08/2014)

(PSAVI/55/04.08/2014) Hallitus 189 20.08.2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n ympäristölupahakemuksesta/vesivarastopadon rakentaminen, veden varastointi padon takana ja vesienkäsittelyssä syntyneiden sakkojen tilapäinen varastointi

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

OTANMÄEN KAIVOS. Otanmäki Mine Oy

OTANMÄEN KAIVOS. Otanmäki Mine Oy OTANMÄEN KAIVOS Otanmäki Mine Oy Otanmäen kaivos - Otanmäki Mine Oy suunnittelee avaavansa uudestaan Otanmäen Fe-Ti-V-kaivoksen 2018-2019 välisenä aikana - Otanmäen kaivoksen päätuotteet tulevat olemaan

Lisätiedot

Sotkamo Silver ja hopeakaivoshanke

Sotkamo Silver ja hopeakaivoshanke Sotkamo Silver ja hopeakaivoshanke Tkt Timo Lindborg www.silver.fi ARVON LUONTI METALLISISÄLLÖN NÄENNÄINEN "in situ" ARVO Timo Lindborg Hukka Arvonnousu malmitutkimuksessa Arvonnousu lohinnassa Arvonnousu

Lisätiedot

Endomines Oy. Rämepuron kaivos. Käyttö-, kuormitus- ja vaikutustarkkailuohjelma

Endomines Oy. Rämepuron kaivos. Käyttö-, kuormitus- ja vaikutustarkkailuohjelma 1 Endomines Oy Rämepuron kaivos Käyttö-, kuormitus- ja vaikutustarkkailuohjelma 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN YLEISKUVAUS... 3 3 TARKKAILUALUE... 4 4 KÄYTTÖTARKKAILU... 6 4.1 Kaivos... 6 4.2 Sivukivien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

Yara Suomi Oy on tehnyt asiakohdassa mainitun koetoimintailmoituksen, joka on toimitettu 7.3.2011 Itä-Suomen aluehallintovirastoon.

Yara Suomi Oy on tehnyt asiakohdassa mainitun koetoimintailmoituksen, joka on toimitettu 7.3.2011 Itä-Suomen aluehallintovirastoon. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 44/2011/1 Dnro ISAVI/23/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.4.2011 ILMOITUKSEN TEKIJÄ Yara Suomi Oy PO BOX 20 71801 Siilinjärvi ASIA Saarisen koelouhintailmoitus,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 376/11.01.00/2014 29 Espoon kaupungin ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Anodisointi Janster Oy:n pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Hakija Louhinta Kääntä Oy, os. Vanhatie 3, 85200 Alavieska

Hakija Louhinta Kääntä Oy, os. Vanhatie 3, 85200 Alavieska Tekninen lautakunta 23 29.08.2013 Maa-ainesluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 23 Maa-aineslupahakemus on toimitettu Alavieskan kunnan tekniselle lau ta kun nalle 6.5.2013. Maa-aineslain 555/81

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Sotkamo Silver ja pörssi

Sotkamo Silver ja pörssi Sotkamo Silver ja pörssi Tkt Timo Lindborg www.silver.fi ARVON LUONTI METALLISISÄLLÖN NÄENNÄINEN "in situ" ARVO Timo Lindborg Hukka Arvonnousu malmitutkimuksessa Arvonnousu lohinnassa Arvonnousu rikastuksessa

Lisätiedot

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Uraani talteen Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Talvivaaran alueella esiintyy luonnonuraania pieninä pitoisuuksina Luonnonuraani ei säteile merkittävästi - alueen taustasäteily ei poikkea

Lisätiedot

Keramia Oy:n Kapteeninaution kaivoksen ympäristöluvan raukeaminen, Kontiolahti

Keramia Oy:n Kapteeninaution kaivoksen ympäristöluvan raukeaminen, Kontiolahti PÄÄTÖS Nro 102/2014/1 Dnro ISAVI/45/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2014 ASIA Keramia Oy:n Kapteeninaution kaivoksen ympäristöluvan raukeaminen, Kontiolahti HAKIJA Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 125/10/1 Dnro PSAVI/121/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 125/10/1 Dnro PSAVI/121/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 125/10/1 Dnro PSAVI/121/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kemin kromiittikaivoksen ja rikastamon ympäristö- ja vesitalouslupa sekä toiminnan aloittamislupa,

Lisätiedot

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukainen muutos kalliokiven louhintaa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset ja vesinäytteenotto

Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset ja vesinäytteenotto Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset ja vesinäytteenotto Marja Liisa Räisänen Kainuun ELY-keskus (1.1.2013 alkaen GTK, Kuopio) Maanalainen louhos Avolouhos Maankäyttötarve - louhosalue - malmivarastoalueet

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle Rakennuslautakunta 20 11.04.2011 Kunnanhallitus 103 19.04.2011 Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle 377/520.521/2011

Lisätiedot

JAKELU. OUTOKUMPU OY Ka$vosteknillinen ryhrna P. Eerola, ~.Anttonen/sn'

JAKELU. OUTOKUMPU OY Ka$vosteknillinen ryhrna P. Eerola, ~.Anttonen/sn' OUTOKUMPU OY Ka$vosteknillinen ryhrna P. Eerola, ~.Anttonen/sn' A P A J A L A H D E N K U L T A E S I I N T Y M X N A L U S T A V A K A N N A T T A V U U S T A R K A S T E L U JAKELU KM-ryhma: Tanila/OKH~,

Lisätiedot

Hammaslahden vanhan kaivoksen kunnostamis- ja päästöjen ehkäisemistoimenpiteitä koskeva ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Joensuu

Hammaslahden vanhan kaivoksen kunnostamis- ja päästöjen ehkäisemistoimenpiteitä koskeva ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Joensuu Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 47/2011/1 Dnro ISAVI/261/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA Hammaslahden vanhan kaivoksen kunnostamis- ja päästöjen ehkäisemistoimenpiteitä

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset

Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset Fil. tri Tarja Laatikainen Eno, Louhitalo 27.02.2009 Ympäristövaikutukset A. Etsinnän yhteydessä B. Koelouhinnan ja koerikastuksen yhteydessä C. Terveysvaikutukset

Lisätiedot

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY (RJ) ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Eloksointi Oy:n toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

Lausunto Kainuun ELY-keskukselle;Talvivaara Sotkamo Oy:n YSL 62 :n mukaiset hakemukset

Lausunto Kainuun ELY-keskukselle;Talvivaara Sotkamo Oy:n YSL 62 :n mukaiset hakemukset Ympäristö- ja tekninen lautakunta 76 18.04.2013 Lausunto Kainuun ELY-keskukselle;Talvivaara Sotkamo Oy:n YSL 62 :n mukaiset hakemukset 105/11.01/2013 YMPTEKLT 76 Ympäristötarkastaja Kainuun ELY-keskus

Lisätiedot

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi Katri Seppänen Northland Mines Oy - Ympäristöinsinööri 1/31/2013 1 Sisältö 1. Northland Resources S.A. 2. Hannukaisen kaivosprojekti 3. Ympäristöluvituksen

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012 TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Klo 16 18 Vapaamuotoinen tutustuminen suunnitelmiin Klo 18

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 34/2011/1 Dnro LSSAVI/395/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2011. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue

PÄÄTÖS Nro 34/2011/1 Dnro LSSAVI/395/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2011. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 34/2011/1 Dnro LSSAVI/395/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2011 ASIA Viitasaaren kivenjalostuslaitoksen ympäristölupa, Viitasaari HAKIJA

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot