Kunnallinen työmarkkinalaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnallinen työmarkkinalaitos www.kuntatyonantajat.fi www.kommunarbetsgivarna.fi"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2006

2 Kunnallinen työmarkkinalaitos on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla (laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta 254/93). Suomessa on 416 kuntaa ja 200 kuntayhtymää, joiden palveluksessa työskentelee noin viranhaltijaa ja työntekijää eli viidesosa kaikista palkansaajista. Kunnallinen työmarkkinalaitos solmii kunta-alan virka- ja työehtosopimukset yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa. KT antaa suosituksia palvelussuhdetta, tuloksellisuutta, työhyvinvointia ja työelämän laatua koskevissa asioissa. Kunnallinen työmarkkinalaitos Toinen linja Helsinki Puhelin (09) 7711 Faksi (09)

3 Kunnallinen työmarkkinalaitos Vuosikertomus

4 Sisällys Kunnallinen työmarkkinalaitos vuonna Neuvottelu- ja sopimustoiminta 4 Palvelua kuntatyönantajille 10 Päätöksenteko ja henkilöstö 15 Talous 18

5 KT kehittää työnantajapalvelujaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle toimintavuosi oli tärkeä uudistumisen vuosi. KT:n edunvalvonnan ja työnantajapalvelujen kehittämiselle luotiin perustaa muun muassa palveluselvityksen ja strategiatyön avulla. Näin kunta-alan sisäiset edellytykset edunvalvonnan kehittämiselle vahvistuivat toimintavuoden aikana. Tulopoliittisen sopimuksen mukaisesti palkkoja korotettiin , ja kunta-alan palkkausjärjestelmän kehittämisohjelmaa jatkettiin. Monet työryhmät työskentelivät luoden perustaa tuleville sopimusneuvotteluille. Esillä olivat muun muassa pääsopimuksen uudistaminen ja työaikamääräysten kehittäminen. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen säädösja toimintaympäristön selkiydyttyä KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt pääsivät yksimielisyyteen yhteisestä henkilöstön asemaa koskevasta muistiosta. Kunta-alan yhteistoimintalain tarpeellisuudesta tehty selvitystyö oli yksi toimintavuoden suurista säädöshankkeista. Työelämän kehittämiseen panostettiin monin tavoin. Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

6 Neuvottelu- ja sopimustoiminta Kunnallinen työmarkkinalaitos pyrki toimintavuonna vahvistamaan kuntatyönantajien ja kuntatyöpaikkojen kilpailukykyä työmarkkinoilla. KT tuki kuntien työnantajatoimintaa mm. jakamalla tietoa tuloksellisuudesta ja työelämän hyvistä käytännöistä ja parantamalla henkilöstöpolitiikan edellytyksiä. Myös oman toiminnan kehittämistä jatkettiin kartoittamalla toimintaympäristön haasteita ja valmistelemalla strategisia linjauksia. Tupokausi jatkui Kunta-alalla olivat voimassa tulopoliittisen sopimuksen mukaiset virka- ja työehtosopimukset Sopimuskausi oli alkanut edellisen vuoden helmikuussa ja jatkuu syyskuun 2007 loppuun. Tulopoliittisen sopimuksen mukaisesti kunta-alalla korotettiin palkkoja lukien 1,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella, 0,4 prosentin suuruisella sopimusalakohtaisella liittoerällä sekä tasa-arvoerällä, jonka suuruus oli sopimusalasta riippuen 0,1 0,5 prosenttia. Tupon rinnalla toteutettiin jo aiemmin sovittua vuosia koskevaa kunta-alan palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelmaa. Sen mukaisesti kunnissa ja kuntayhtymissä neuvoteltiin ja toteutettiin syyskuussa paikallinen järjestelyerä, joka käytettiin palkkausepäkohtien korjaamiseen ja henkilökohtaisten lisien maksamiseen. Paikallinen järjestelyerä oli käytössä kaikilla sopimusaloilla opetusalaa lukuun ottamatta. Opetusalalla neuvoteltiin toimintavuonna tehtävien vaativuusarviointiin perustuvan palkkausuudistuksen toteuttamisesta, mutta neuvotteluissa ei saavutettu yksimielisyyttä. Palkkausuudistuksen toteuttaminen siirtyi opettajilla, ja tupon mukaiset liittoja tasa-arvoerät toteutettiin yleiskorotuksen luonteisina kesäkuussa. Musiikkioppilaitosten, kansan- ja kansalaisopistojen opettajien palkkauksessa siirryttiin C-palkkaluokkajärjestelmästä euromääräiseen palkan määritykseen. Jatkuvan neuvottelumenettelyn periaatteen mukaisesti palvelussuhteen ehtoihin ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen liittyviä kysymyksiä käsiteltiin sopimusalakohtaisissa työryhmissä ja tulopoliittisessa sopimuksessa asetetuissa työryhmissä. Työvoimakustannukset 17 miljardia euroa Sopimuskorotukset ja palkkaohjelman mukaiset korotukset nostivat toimintavuonna kunta-alan palkkakustannuksia 2,4 prosentilla. Ansiokehitys jatkui kunta-alalla hyvänä. Henkilöstömenot olivat vuonna 2006 yhteensä 17 miljardia euroa, josta 13 miljardia oli palkkakustannuksia ja 4 miljardia välillisiä työvoimakustannuksia. Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS

7 Tulopoliittiseen sopimukseen sisältyneen tarkastelulausekkeen mukaisesti työmarkkinoiden keskusjärjestöt kokoontuivat toukokuussa tarkastelemaan sopimuksen päämäärien toteutumista ja ansioiden kehitystä. Tarkastelu ei johtanut ylimääräisiin toimenpiteisiin tai palkankorotuksiin. Lokakuussa 2006 kunta-alan kokonaiskeskiansio oli euroa kuukaudessa. Henkilöstömäärä vähenee hitaasti Kunta-alalla työskenteli toimintavuonna noin henkilöä. KT:n työllisyystiedusteluun vastanneet kuntatyönantajat arvioivat henkilöstömäärän vähenevän hitaasti lähivuosina. Vakinaisen henkilöstön määrän ja osuuden arvioitiin kasvavan edelleen. Erityisesti terveydenhuollon kuntayhtymissä vakinaisten määrä oli kasvussa. Toimintavuonna kunnat ja kuntayhtymät lomauttivat vain noin 0,3 % henkilöstöstään. Taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvia irtisanomisia ei juurikaan ollut. Kunta-alalta siirtyi eläkkeelle toimintavuonna noin henkilöä, mikä oli enemmän kuin koskaan aiemmin. Työnantajan ja henkilöstön asema muutoksissa Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamista varten KT valmisteli kuntatyönantajille ohjeita henkilöstöasioiden hoidosta muutostilanteissa. Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunta-alan pääsopijajärjestöt neuvottelivat kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutuksista henkilöstöasioihin ja antoivat keväällä yhteiset ohjeet kuntatyönantajan ja henkilöstön asemasta kuntaliitoksissa. Ohjeet koskivat mm. henkilöstön siirtymistä uuden työnantajan palvelukseen, tehtävien uudelleen järjestelyjä, henkilöstöstrategioiden valmistelua, yhteistoimintamenettelyä ja palkkausjärjestelmien yhteensovittamista. Teknisten ja tuntipalkkaisten sopimusalueet T eknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukainen TS-työryhmä jatkoi teknisten sopimuksen ja paikallisten palkkausjärjestelmien toimivuuden kehittämistä. Työryhmä selvitti erityisesti palkkaryhmien tarkoituksenmukaisuutta. Työssä otettiin huomioon myös kunnallisen palvelutuotannon rakennemuutokset. Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS

8 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen edustajat olivat mukana sisäasiainministeriön asettamassa työryhmässä, joka selvitti pelastushenkilöstön työssä selviytymistä. Työryhmän raportti valmistui alkuvuodesta. Sen perusteella sisäasiainministeriö käynnisti pelastushenkilöstön työssä jaksamista ja pelastuslaitosten toimintakykyä koskevan hankkeen valmistelun, johon osallistuivat myös KT:n edustajat. Tuntipalkka-alueen sopimusmääräysten selkeyttämistä koskevat neuvottelut aloitettiin tuntipalkkaisten sopijaosapuolten työryhmässä, jonka työskentelyä päätettiin jatkaa sopimuskauden loppuun. Edellisenä vuonna voimaan tulleen vuosilomalain aiheuttamista muutoksista tuntipalkkaisten sopimusmääräyksiin saavutettiin alustava neuvottelutulos. Yhteistoiminta ja sopimusten uudistaminen Kunta-alan yhteistoimintalain tarpeellisuutta selvittäneessä toimikunnassa saavutettiin yksimielisyys lain sisällöstä. Hallituksen esitys kunta-alaa koskevasta yt-laista annettiin loppuvuodesta eduskunnalle. Koulutussopimuksen uudistamistarpeita selvitettiin osapuolten yhteisessä työryhmässä. Selvitystyössä huomioitiin EU-säännökset sekä etä- ja verkkoavusteisen koulutuksen toteuttamismuodot ja edellytykset. Työsuojelu- ja työympäristösopimuksen uudistaminen käynnistettiin. Työn tavoitteena on ottaa huomioon uuden työturvallisuuslain sekä työsuojelun valvontalainsäädännön vaikutukset. Toimintakaudella käynnistyi myös työhyvinvointisuosituksen sisällön tarkistaminen. Uudistamistyössä otetaan huomioon EU-tason stressipuitesopimus, hyvät kunnalliset työhyvinvointikäytännöt sekä tuorein työterveyttä, työhyvinvointia ja tuloksellista työelämään koskeva tutkimustyö. Kunnallinen työmarkkinalaitos oli mukana valtakunnallisissa työelämän kehittämisohjelmissa (Veto ja Tykes). Kunta-alan valtakunnallisesta työelämän kehittämisestä vastaava kuntaryhmä organisoi lukuisia työryhmiä, joissa KT oli aktiivisesti mukana. Työnantajatoiminnan ja henkilöstöjohtamisen kehittämiseen annettiin myös paikallisesti koulutusta ja tukea. Työelämää kehitettiin verkostoilla K unnallinen työmarkkinalaitos koordinoi kahden työelämän kehittämisverkoston toimintaa: yleiseen työelämän kehittämiseen tähtäävää LAATU verkostoa ja henkilöstöjohtamista parantavaa SHRM verkostoa. Kunta-alalla käynnistettiin myös projekti, jossa testattiin Investors in People (IIP) kehittämismallia. Projekti päättyy keväällä Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS

9 Verkostoihin osallistui toistasataa henkilöä kunnista ja kuntayhtymistä, työelämän tutkimuslaitoksista ja kehittäjäorganisaatioista. Verkostoilla parannettiin hyvän henkilöstö- ja työnantajapolitiikan edellytyksiä. Keskeisenä tavoitteena oli saattaa valtaosa kunta-alan henkilöstöstä tuloksellisen henkilöstöjohtamisen piiriin. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarvioinnin tutkimus- ja kehittämisohjelman (Kartuke) tuloksia hyödynnettiin kuntien uusissa kehittämishankkeissa. Tuloksellisuuden arviointia, henkilöstöjohtamista ja palkitsemista kehitettiin käytännön toiminnaksi SAKEA oppimisverkostossa. Toimintavuonna valmistui Kartuke ohjelman arviointitutkimuksessa Aurora hankkeessa kehitelty vertaisoppimisen menetelmä kuntien yhteistyöhön. Kartuke ohjelmassa mukana olleiden kuntien hyviä käytäntöjä ja tutkimustuloksia esiteltiin myös elokuussa Euroopan tuottavuuskongressissa Helsingissä. Yhteiset kampanjat ja kannanotot Kunta-alan työmarkkinaosapuolet laativat syksyllä yhteisen globalisaatiokannanoton, jossa korostettiin julkisten palvelujen roolia Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perustana. Erityishaasteena pidettiin osaavan työvoiman turvaamista kunnallisiin palveluihin. Loppuvuodesta käynnistettiin työmarkkinaosapuolten yhteinen kampanja työperusteisen maahanmuuton edistämiseksi. Kampanjalla haluttiin edistää suvaitsevaisuutta työpaikoilla sekä toivottaa ulkomainen työvoima tervetulleeksi. Kampanjaan liittyvät keskustelutilaisuudet toteutettiin eri puolilla Suomea seuraavana vuonna. Työmarkkinakeskusjärjestöt antoivat toimintavuonna suosituksen päihdeongelmien ennaltaehkäisystä ja käsittelystä sekä hoitoonohjauksesta työpaikoilla. Uusi hoitoonohjaussuositus korvaa yli 30 vuotta vanhan suosituksen alkoholin ja huumeaineiden haittatekijöiden vähentämisestä työelämässä. Työmarkkinakeskusjärjestöt ottivat toimintavuonna yhteisesti kantaa myös työmarkkinoiden toimivuuden edistämiseen ja sopimusjärjestelmien kehittämiseen. Samapalkkaohjelman toteuttaminen aloitettiin H allitus hyväksyi alkuvuodesta samapalkkaisuusohjelman, jonka tavoitteena on kaventaa naisten ja miesten palkkaeroja viidellä prosentilla vuoteen 2015 mennessä. Ohjelmalle nimettiin korkean tason seurantaryhmä, jonka työskentelyyn KT osallistui toimintavuoden aikana. Samapalkkaisuusohjelmaa toteutetaan 30 toimenpiteen avulla. Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS 7

10 KT on ollut mukana mm. palkkausjärjestelmiä tutkivan ja kehittävän ohjelman valmistelussa sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen ns. tasa-arvon pyöreässä pöydässä. Uusia lakeja voimaan Perhevapaasäännökset muuttuivat kesällä. Heinäkuun alussa tulivat voimaan lakimuutokset, jotka koskivat äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaan ilmoittamista. Elokuun alussa tulivat voimaan työsopimuslain muutokset hoitovapaasta, tilapäisestä hoitovapaasta sekä osittaisesta hoitovapaasta. Muutokset koskivat ottovanhemman, etävanhemman sekä vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhemman perhevapaaoikeuksien laajentamista. Helmikuun alussa tuli voimaan työsuojelun valvontalaki. Laki tehostaa työsuojelun viranomaisvalvontaa ja lisää työsuojelun yhteistoiminnan vaikutusmahdollisuuksia. Toimintavuoden alussa tuli voimaan työmarkkinatukiuudistus, jossa tuen rahoitusvastuu siirtyi osin kunnille. Lain mukaan yli 500 päivää tukea saaneiden työmarkkinatukikustannukset jaetaan tasan valtion ja kuntien kesken. Kuntatyönantajat ja EU K unnallinen työmarkkinalaitos osallistui Euroopan tason työmarkkinajärjestöjen sosiaaliseen vuoropuheluun. KT oli mukana Euroopan maiden kuntaliittojen kattojärjestön CEMRin työnantajafoorumissa (CEMR EP) sekä kansainvälisen työnantajaorganisaation CEEPin sosiaaliasiain komitean työskentelyssä. CEEPin Suomen jaostoon kuuluvat jäseninä valtion, kunnan ja kirkon työmarkkinalaitokset sekä valtion yhtiöitä ja liikelaitoksia edustava LTY. Kotimaassa KT osallistui kansallisten EU-asioiden komitean alaisten valmistelujaostojen työskentelyyn. Keskeinen edunvalvonnan kohde oli edelleen työaikadirektiivin muuttaminen vastaamaan kansallista sääntelyä ja työ- ja virkaehtosopimuskäytäntöä. Lähinnä tarkoitus oli tarkistaa työajaksi luettavaa päivystysaikaa koskevat säännökset. Työaikadirektiivin tarkistamista koskevaa komission muutosehdotusta käsiteltiin työoikeusjaostossa. Työaikadirektiiviä koskevista muutoksista ei kuitenkaan päästy yhteisymmärrykseen toimintavuoden aikana. Eurooppalaiset työnantaja- ja työntekijäjärjestöt solmivat loppuvuodesta puitesopimuksen työpaikkahäirinnän ja -väkivallan ehkäisystä. Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS

11 Euroopan komissio käynnisti keskustelun työoikeudellisen sääntelyn uudistamiseksi. KT oli mukana asian valmistelussa CEMRin, CEEPin ja työministeriön kautta. KT osallistui CEMRissä ja CEEPissä useiden lausuntojen ja kannanottojen valmisteluun. Euroopan kuntatyönantajat ja palkansaajat julkaisivat marraskuussa kannanoton kuntatyönantajien ja henkilöstön vuoropuhelun kehittämiseksi. Kannanotolla haluttiin muistuttaa erityisesti uusia EU:n jäsenmaita ja Etelä-Euroopan maita työmarkkinarakenteiden kehittämisen tarpeesta. Kuntatyö 2010 Kuntaliiton, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Kuntien eläkevakuutuksen yhteinen Kuntatyö 2010-projekti jatkui. Projektin avulla pyrittiin lisäämään kuntien valmiuksia hankkia palvelukseensa tulevina vuosina riittävästi osaavaa työvoimaa ja parantamaan kuntatyöpaikkojen houkuttelevuutta. Toimintavuonna valmistui toinen osa Kuntatyö työhyvinvointitutkimusta ja kunta-alan ammatteja esittelevä DVD julkistettiin. PTY K unnallisen työmarkkinalaitoksen henkilöstö hoiti sopimuksen perusteella myös Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen PTY:n sopimusneuvottelut ja jäsenpalvelut. PTY on kuntien omistamien ja hallitsemien osakeyhtiöiden, säätiöiden ja yhdistysten sekä kunnan kanssa samoilla aloilla toimivien yksityisten työnantajien etujärjestö, jolla on jäseniä useita kunnan toimialoja palvelevista yksityisistä yhteisöistä. Loppuvuodesta kerättiin PTY:n jäsenyhteisöjen henkilöstön palkka- ja palvelussuhdetiedot tilasto- ja tutkimuskäyttöön. Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS

12 Palvelua kuntatyönantajille Kunnallinen työmarkkinalaitos on kuntien ja kuntayhtymien työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. Työmarkkinakeskusjärjestönä KT edustaa kuntatyönantajia tulopoliittisissa neuvotteluissa sekä tulopoliittisen sopimuksen perusteella asetetuissa työryhmissä. Työnantajajärjestönä KT neuvottelee ja solmii valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset kuntaalalle. Se tekee kuntien ja kuntayhtymien puolesta kunnallista henkilöstöä koskevat virka- ja työehtosopimukset yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa. Kunnallinen työmarkkinalaitos antaa kunta-alalle suosituksia yhteistoimintaa, tuloksellisuutta ja työelämän kehittämistä koskevista asioista. Toimintavuonna Kunnallisen työmarkkinalaitoksen toimihenkilöt antoivat sopimusneuvontaa, kävivät keskusneuvotteluja, hoitivat asianajotehtäviä tuomioistuimissa ja osallistuivat useisiin työryhmiin. Kuntatyönantajien kansainvälinen edunvalvonta, neuvottelutoiminnassa tarvittavat selvitykset ja tiedotustoiminta kuuluivat myös KT:n tehtäviin. KT:n toimintaa kehitettiin Kunnallisessa työmarkkinalaitoksessa kehitettiin toimintavuonna omaa toimintaa ja työnantajapalveluja. Alkuvuodesta valmisteltiin toimintaympäristön muutoksia kartoittava selvitys ja tehtiin kuntatyönantajille suunnattu palvelutiedustelu, joita hyödynnettiin KT:n strategiatyössä. Palvelutiedustelussa kysyttiin kuntatyönantajien näkemyksiä KT:n palveluista ja niiden kehittämisestä. Palvelut saivat kyselyssä yleisarvosanaksi 8,3. Tärkeinä KT:n toiminnan painopistealueina pidettiin kunnille annettavaa tukea henkilöstöasioissa ja henkilöstöjohtamisessa, palkkausjärjestelmien, sopimusten ja suositusten edelleen kehittämistä sekä vuorovaikutusta kuntatyönantajien kanssa. Lausunnot ja koulutus K unnat, kuntayhtymät, valtion viranomaiset ja muut yhteistyökumppanit pyysivät toimintavuonna 119 kirjallista lausuntoa. Näiden lisäksi vastattiin lukuisiin lausuntopyyntöihin, joita esitettiin sähköpostilla, faksilla ja puhelimitse. Lausuntopyyntöihin sisältyi runsaasti eri oikeusasteita varten laadittuja lausuntoja ja selvityksiä, joita kunnat ja kuntayhtymät lähettivät omissa nimissään edelleen. Näiden lisäksi eduskunnalle ja ministeriöille annettiin asiantuntijalausuntoja. Keskusneuvottelupyyntöjä jätettiin toimintavuonna 42. Tuomioistuimissa hoidettiin 5 työtuomioistuinasiaa ja yksi työrauhaan liittyvä asia. Lisäksi toimihenkilöitä työllistivät asianajotehtävät yleisissä ja hallintotuomioistuimissa. 10 Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS

13 Neuvottelijat kouluttivat kuntien ja kuntayhtymien työnantaja-asemassa olevia sekä palkka- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä toimivaa henkilöstöä. Tutkimus- ja selvitystoiminta Sopimusmääräysten täytäntöönpanoa ja palkkauksen rakenteita työryhmien käyttöön ja työnantajaedunvalvontaan selvitettiin kuntatyönantajille suunnatuilla tiedusteluilla. Kunnallisen terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksen seurantavelvoite on Kunnallisella työmarkkinalaitoksella, joka keräsi terveydenhuollon toimintayksiköiltä tiedot täydennyskoulutuksen määristä ja kustannuksista. Tiedustelun mukaan neljä viidestä kunta-alan terveydenhuollon henkilöstöön kuuluvasta osallistui täydennyskoulutukseen vuonna Koulutusta annettiin keskimäärin 4,3 päivää koulutettavaa kohden. Vuosittain tehtävällä KT:n ajankohtaistiedustelulla selvitettiin kuntajohdon arvioita henkilöstön määrän ja rakenteen kehityksestä vuoteen 2015 saakka. Tiedustelussa kartoitettiin varautumista työvoimatarpeeseen, lomautusten ja irtisanomisten määriä sekä tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten tilannetta. Hammashuollon hoitohenkilöstön, sairaaloiden hammaslääkärien sekä sairaaloiden lääkärien vakanssien täyttötilanne selvitettiin STM:n suun terveydenhuollon yhteistyöryhmän ja STM:n erikoislääkärien koulutuksen ja työvoiman seuranta- ja ennakointiryhmän käyttöön Kunnissa ja kuntayhtymissä oli käytettävissä tulopoliittisen sopimuksen ja kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Paikallisten järjestelyerien käyttö selvitettiin kuntien palkka-asiamiehille lähetetyllä tiedustelulla, jonka yhteenveto valmistui vuoden 2007 puolella. Loppuvuodesta kerättiin eri perhepäivähoitomuodoissa olevien hoitajien ja hoidossa olevien lasten lukumäärätiedot. Lisäksi selvitettiin omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien uuden palkkaus- ja työaikajärjestelmän nykytilanne. Tiedustelut valmistuivat keväällä Paikallisten työnantajien näkemyksiä kolmannesta yhteissuunnittelutunnista opetusalalla selvitettiin omalla kyselyllä. Enemmistö piti hyvänä sopimuksen jatkamista, kuitenkin kokonaistyöaikaa ja muita vastaavia kokonaisratkaisuja samanaikaisesti kehittämällä. Kuntatyönantajia palvelevia palkkatilastoja julkaistiin mm KT:n verkkosivuilla, tilastoesitteessä ja osana palkkaohjelmaa. Lisäksi kunnille ja kuntayhtymille tehtiin pyynnöstä palkkavertailuja. Tilastolähteenä oli Tilastokeskuksen kuntien palkkatilasto lokakuulta Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS 11

14 Viestintä Kunnallinen työmarkkinalaitos tukee kuntien ja kuntayhtymien työnantajatoimintaa tiedottamalla työmarkkina-asioista ja sopimuksista. Viestinnän välineitä ja kanavia olivat lehdistötiedotteet, Kuntatyönantaja-lehti, internet-sivut, yleiskirjeet, palkkaasiamieskirjeet ja julkaisut. Yleiskirjeitä lähetettiin vuoden aikana 27. Palkkaasiamieskirjeitä lähti tammikuussa, kesäkuussa ja elokuussa. Palkka-asiamiehille lähetettiin myös ryhmäsähköposteja. Tiedotusvälineille toimitettiin vuoden aikana 24 lehdistötiedotetta. Aiheina olivat mm. kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvät henkilöstöasiat, palkkaus ja palkkausjärjestelmät sekä tuottavuus. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen verkkopalvelun ulkoasu ja rakenne uudistettiin keväällä. Uudistus koski myös ruotsinkielistä verkkopalvelua sekä englanninkielisiä verkkosivuja. Parhaimmillaan KT:n verkkosivuilla vieraili lähes yksittäistä kävijää kuukaudessa. Sopimussivujen ohella yksi suosituimmista sivuista oli Kuntaalan palkat, ammatit ja tutkinnot sivusto, jolla vieraili enimmillään lähes henkilöä kuukaudessa. Kuntatyönantaja K untatyönantaja on työmarkkina- ja ammattilehti kunnallisille päättäjille, johdolle, esimiehille ja henkilöstöhallinnossa työskenteleville. Lehti toimitetaan KT:n tiedotuksessa ja siinä julkaistut artikkelit ovat pääasiassa KT:n asiantuntijoiden kirjoittamia. Kuntatyönantaja ilmestyy kuusi kertaa vuodessa ja toimintavuosi oli lehden 34. ilmestymisvuosi. Lehden levikki oli noin kappaletta. Lehdellä on laaja ilmaisjakelu muun muassa kuntiin ja kuntayhtymiin. Toimintavuonna Kuntatyönantajassa kerrottiin erityisesti kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvistä henkilöstöasioista, opetusalan palkkausuudistuksesta, uudesta työlainsäädännöstä, tuloksellisuudesta sekä kunta-alan työvoima ja henkilöstöasioista. Lehdessä kerrottiin myös kuntien hyvistä käytännöistä. Kuntatyönantajan verkkosivuille otettiin toimintavuonna käyttöön osoite Lehden verkkosivuilta löytyy mm. tuorein numero sekä kattava arkisto aiemmin ilmestyneistä artikkeleista. Sivuilla voi hoitaa myös lehden tilaamisen. 12 Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS

15 Julkaisut Tammikuussa julkaistiin uusi tilastoesite Kunnalliset palkat ja henkilöstö, tammikuu Esite sisältää tietoa kunta-alan henkilöstöstä, palkoista, työmarkkinoista sekä työvoimakustannuksista. Sen tiedot perustuivat Tilastokeskuksen lokakuun 2004 tilastotietoihin. Esite ilmestyi myös ruotsiksi. Marraskuussa julkaistiin uusi tilastoesite, joka perustui lokakuun 2005 tilastotietoihin. Kunnalliset palkat ja henkilöstö, lokakuu 2006 ilmestyi myös ruotsiksi ja englanniksi. Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas uudistettiin. Opas sisältää tietoa virkasuhteen käytöstä, virkasuhteen alkamisesta, päättymisestä, lomauttamisesta sekä työnantajan ja viranhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista. Oppaan toisessa painoksessa huomioitiin myös virkasuhteeseen vaikuttava uusi lainsäädäntö. Virkasuhdeopas ilmestyi myös ruotsinkielisenä. Marraskuussa ilmestyi kolmas uudistettu painos Kunnallisen esimiehen työsuhdeoppaasta. Oppaassa on huomioitu uusi työsuhdetta koskeva lainsäädäntö. Se sisältää tietoa työsuhteen käytöstä, työsuhteen alkamisesta, päättymisestä, lomauttamisesta sekä työnantajan ja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Työsuhdeopas ilmestyi myös ruotsiksi. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksesta julkaistiin uudistettu painos, jossa on huomioitu voimaan tulleet euromääräiset peruspalkat ja lisäpalkkiot. Sopimuskirja julkaistiin myös ruotsiksi. Yhdessä Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa julkaistiin esite Julkinen sektori työnantajana. Julkaisu kertoo kuntien ja valtion työnantajatoiminnasta. Esite ilmestyi myös ruotsin- ja englanninkielisenä. Seminaarit ja tapahtumat K unta-alan työmarkkinaseminaarissa Raumalla kesäkuuta käsiteltiin kunta- ja palvelurakenneuudistusta sekä palkkausjärjestelmien kehittämistä. Seminaariin osallistui yli 400 kuntien työnantajien edustajaa, luottamusmiestä ja pääsopijajärjestöjen neuvottelijaa. Sen järjestivät Kunnallinen työmarkkinalaitos, kunta-alan pääsopijajärjestöt, Rauman kaupunki sekä Länsi-Suomen kesäyliopisto. Lappeenranta-seminaarin teemana oli luova talous ja sukupolvenvaihdos. Seminaarissa käsiteltiin kuntapalvelujen merkitystä Suomen taloudelliselle kehitykselle sekä ikääntymisen haasteita henkilöstöpolitiikalle. Seminaariin osallistui noin 850 kuntaalan työnantajien ja henkilöstön edustajaa. Se järjestettiin elokuuta 30. kerran ja järjestäjinä olivat Lappeenrannan kaupunki, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kuntaalan pääsopijajärjestöt. Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS 13

16 Kunta ja tekniikka foorumissa kesäkuuta käsiteltiin kuntarakenteen muutosta teknisten palvelujen kannalta. Sen järjestivät Savonlinnan kaupunki, Savonlinnan kesäyliopisto, Kunnallinen työmarkkinalaitos sekä kunta-alan pääsopijajärjestöt. Kiirettä ja ajankäytön merkitystä työssä pohdittiin Työhyvinvointisymposium Tykyhelmessä helmikuuta Kuopiossa. Symposiumiin osallistui noin 700 kunta-alan työhyvinvoinnin ammattilaista ja sen järjestivät Kuopion yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus, Kuopion kaupunki sekä Työturvallisuuskeskus ja sen kuntaryhmä, jossa myös KT on mukana. KT järjesti Kuntamarkkinoilla syyskuussa työmarkkinaseminaarin, jonka aiheina olivat kuntauudistus ja henkilöstöasiat, opetusalan palkkausuudistus sekä sosiaalialan ja terveydenhuollon täydennyskoulutus. Elo-syyskuun vaihteessa järjestettiin Espoossa kansainvälinen Euroopan tuottavuuskonferenssi, jossa Kunnallinen työmarkkinalaitos oli mukana yhtenä järjestäjänä. Konferenssissa pohdittiin keinoja palvelujen tuottavuuden ja Euroopan kilpailukyvyn parantamiseen. Konferenssiin osallistui noin 400 työelämän asiantuntijaa 30 maasta. KT:n julkaisut vuonna 2006 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus , uudistettu painos Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningepersonal , reviderad upplaga Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas, 3. uudistettu painos Kommunala arbetstagare - Anställningshandbok för chefer, den tredje reviderad upplaga Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas, 2. uudistettu painos Kommunala tjänsteinnehavare - Anställningshandbok för chefer, den andra reviderad upplaga Kunnalliset palkat ja henkilöstö, tammikuu 2006 Lönerna och personalen, januari 2006 Kunnalliset palkat ja henkilöstö, lokakuu 2006 Lönerna och personalen, oktober 2006 Municipal employees and salaries in Finland 2006, Local Authorities as Employers 14 Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS

17 Päätöksenteko ja henkilöstö Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta päättää virka- ja työehtosopimuksista sekä keskeisistä työmarkkina-asioista. Valtuuskuntaan kuuluu 11 jäsentä, jotka sisäasiainministeriö määrää kunnallisvaalien jälkeisen vuoden lokakuun alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi (laki 254/93). Jäsenet edustavat kunnallista työnantajaa ja ovat keskeisissä luottamushenkilö- tai palvelussuhteissa kuntaan, kuntayhtymään tai Suomen Kuntaliittoon. Valtuuskunta kokoontui toimintavuonna 6 kertaa. Valtuuskunnan asettama toimikunta kokoontui 5 kertaa. Toimikunta päätti sellaisista yksittäistä kuntaa tai kuntayhtymää koskevista virka- ja työehtosopimuksista, joilla ei ollut laajempaa periaatteellista merkitystä. Toimikunta päätti myös valtuutuksen antamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle. Kunnallinen työmarkkinalaitos vastaa kunta-alan työnantajaedunvalvonnasta Suomen Kuntaliitossa, jossa se muodostaa työmarkkina-asiain yksikön. Toimiston yleisjohdosta vastasi toimintavuonna kuntaalan työmarkkinajohtaja Jouni Ekuri. Johtajan varamies oli neuvottelupäällikkö Heikki Saipio. Vakinaista henkilökuntaa oli vuoden lopussa 47 toimihenkilöä. Kuntaliiton hallitus valitsi kesäkuussa työmarkkinajohtaja Jouni Ekurin seuraajaksi yhteiskuntatieteen lisensiaatti Markku Jalosen. Jalonen aloitti KT:n palveluksessa apulaisjohtajana 1. syyskuuta. Kunta-alan työmarkkinajohtajan tehtäviin hän siirtyi seuraavan vuoden helmikuussa Ekurin jäädessä eläkkeelle. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta Puheenjohtaja Pekka Palola I varapuheenjohtaja Pekka Toivonen II varapuheenjohtaja Minna Karhunen Varsinaiset jäsenet Kaupunginjohtaja Y yhteysjohtaja Minna Karhunen (kok.) Kirsi Koski, Karkkila Tampere Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen (kesk.) Helsinki Asianajaja Hannu Kokko (vihr.) Vantaa Sairaanhoitopiirin johtaja Aki Lindèn (sd.) Turku henkilökohtaiset varajäsenet Kaupunginjohtaja Leo Haltsonen, Somero Valtiotiet. Maist. Elina Hatakka, Inkoo Koulutuspäällikkö Ulla Lauttamus, Jyväskylän mlk Kaupunginjohtaja L lakimies Markku Lumio (kok.) Saija Äikäs-Idänpään-Heikkilä Vaasa Espoo Johtaja Pekka Palola (sd.) Tampere henkilöstöjohtaja Marja Salmi-Tuominen, Turku Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS 15

18 Head caddiemaster Sari Tani (sd.) Hyvinkää apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklund, Helsinki Kunnanjohtaja H hyvinvointipalvelupäällikkö Pekka Toivonen (kesk.) Leila Lindell, Kangasniemi Äänekoski Kaupunginjohtaja Maija-Liisa Veteläinen (kesk.), Haapajärvi Henkilöstöpäällikkö Aila Virtanen (vas.) Suomussalmi Toimialajohtaja Maritta Vuorinen (kok.) Lahti Valtuuskunnan sihteeri konttoripäällikkö Katriina Nokelainen Kunnanjohtaja Jyrki Harjula, Valkeala Kansliasihteeri Sakari Lainamo, Varkaus Kunnanjohtaja Jussi Teittinen, Mäntyharju Toimikunta Puheenjohtaja työmarkkinajohtaja Jouni Ekuri Jäsenet apulaisjohtaja Markku Jalonen alkaen neuvottelupäällikkö Heikki Saipio neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka neuvottelupäällikkö Jyrki Hämäläinen neuvottelupäällikkö Vuokko Piekkala Sihteeri työmarkkinajohtajan sihteeri Kirsti Karjalainen Henkilökunta Kunta-alan työmarkkinajohtaja Jouni Ekuri Esikunta Apulaisjohtaja Markku Jalonen alkaen Työmarkkinajohtajan sihteeri Kirsti Karjalainen Työmarkkinatiedottaja Kirsti Hyrkäs Tiedotustoimittaja Kaisa Koskela Tiedotusassistentti Suvi Huttunen Apulaisneuvottelupäällikkö Marja Tast Työmarkkina-asiamies Leena Rehn Kehittämispäällikkö Jorma Palola Yleiset palvelussuhdeasiat Neuvottelupäällikkö Heikki Saipio Apulaisneuvottelupäällikkö Elina Vartiainen-Hynönen Työmarkkinalakimies Antti Hakala (työloma ) 16 Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS

19 Työmarkkinalakimies Lauri Niittylä Työmarkkinalakimies Noora Nordberg (työloma >) Työmarkkinalakimies Henrika Nybondas-Kangas Työmarkkina-asiain sihteeri Eija Pyykkinen (työloma ) Opetus- ja sivistystoimen palvelussuhdeasiat Neuvottelupäällikkö Vuokko Piekkala Työmarkkinalakimies Varpu Kulo Työmarkkinalakimies Vesa Laine Työmarkkina-asiamies Elisa Cichoracki Työmarkkina-asiamies Anne Oroza Sihteeri Marianne Koskinen Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelussuhdeasiat Neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka Työmarkkinalakimies Lotta Harjunpää Työmarkkinalakimies Marja-Leena Kiivanen Työmarkkinalakimies Laura Lindholm Työmarkkinalakimies Tarja Tuominen Työmarkkina-asiain sihteeri Raija Tillgren Henkilöstön kehittämisen asiantuntija Terttu Pakarinen Työmarkkina-asiamies Markku Roiha Työvoimasuunnittelija Merja Rusanen Tutkimussihteeri Hanneli Kerovuo Neuvottelutoimintaan liittyvä selvitystoiminta Tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen Työmarkkinatutkija Hannu Freund Työmarkkinatutkija Anne Hotti Työmarkkinatutkija Mika Juutinen Projektipäällikkö Riitta Kivimäki Tilastosihteeri Satu Lilja Hallintopalvelut Konttoripäällikkö Katriina Nokelainen Työmarkkina-asiain sihteeri Heidi Hellström Kanslisti Pirjo Paija Teknisen alan ja peruspalvelutehtävien palvelussuhdeasiat Neuvottelupäällikkö Jyrki Hämäläinen Työmarkkinalakimies Erkki Hintsanen Työmarkkina-asiamies Suvi Kämäri Yhteistoiminta ja työelämän kehittäminen Neuvottelupäällikkö Jukka Sädevirta Apulaisneuvottelupäällikkö Pirkko Leivo Tutkija Bjarne Andersson Työmarkkinalakimies Ritva Liivala (opintovapaa >) Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS 17

20 Talous Talous Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kulut olivat vuonna 2006 yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Tuotot olivat 1 miljoonaa euroa ja kuntien maksuosuuksina perittiin 3,5 miljoonaa euroa. Tuotot Toimintatulot olivat yhteensä noin 1 miljoonaa euroa. Palvelukorvauksina perittiin koulutuspalveluista sekä asiantuntijapalveluiden myynnistä yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa. Julkaisujen myyntitulot ja Kuntatyönantaja-lehden tilausmaksut olivat yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa ja korkotuotot noin euroa. Ulkopuolisen hankerahoituksen osuus oli yhteensä euroa. Kuntien maksuosuudet Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/93) 6 :n mukaan Työmarkkinalaitoksen menot peritään kunnilta puoliksi niiden veroäyrien luvun mukaan, jotka kunnassa on määrätty edellisenä vuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa ja puoliksi saman vuoden tammikuun 1 päivän asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuuksista voidaan periä ennakkoja. Suomen Kuntaliitto peri vuonna 2006 kunnilta maksuosuusennakoina työmarkkinalaitoksen menoihin yhteensä 3,223 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen mukaan kuntien lopulliset maksuosuudet ovat yhteensä 3,475 miljoonaa euroa. Tilinpäätökseen liittyvän kuntakohtaisen maksuosuuslaskelman mukaan kunnilta peritään lopullisina maksuosuuksina yhteensä noin euroa. Kulut Työmarkkinalaitoksen toiminnan suurin kuluerä ovat palkat ja henkilöstösivukulut, yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa eli 73 % kaikista kuluista. Työmarkkinalaitos maksoi ostopalveluista noin 0,14 miljoonaa euroa sekä korvauksena Suomen Kuntaliitolle hallintopalveluista ja toimitiloista 0,5 miljoonaa euroa. Muut toimintakulut olivat yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa. 18 Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunnallinen henkilöstö 1970-2000 KUNTA-ALA KASVOI NOPEASTI 1970- JA 1980-LUVUILLA, JOLLOIN LISÄTTIIN

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 19.5.2004 Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Yleistä: Vuonna 2003 kunnissa ja kuntayhtymissä oli

Lisätiedot

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 (TS-03) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-03) toteutetaan

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

http://www.kuntatyonantajat.fi/modules/release/show_release~id~65e40e63427c4342... Page 1 of 1 15.3.2010 www.kuntatyonantajat.fi Yleiskirje 10/2010, 12.3.2010, Ojanen Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 1 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2010 31.12.2011.

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 1.12.2010 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.1.2010 ja 1.2.2010 Yleistä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa?

Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa? Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa? Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 11.12.2013 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu Tiedustelussa selvitettiin

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virkaehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen soveltamisalalla

Lisätiedot

Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017?

Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017? Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017? KT:n tiedotustilaisuus 7.2.2017 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n tiedustelu henkilöstösäästöistä Tiedustelussa

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.02.2014 Sivu 1 / 1 856/00.04.02/2014 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Taija Rönnberg, puh. 09

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kunnallinen työmarkkinalaitos 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaana Pirhonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO Kokousaika klo 17.00 19.35 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Helsinki Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta Aika 3.3.2008 klo 10.30-12.40 Paikka Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Jäsen Veijo Koskinen x Ulla Lauttamus x Heidi Nieminen x Pirkko Selin

Lisätiedot

KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu Tiedustelussa selvitettiin vuoden 2015 säästöjen tilanne sekä arvio säästötarpeista vuodelle 2016 Tiedustelu lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja kuntayhtymiin

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.03.2016 Sivu 1 / 1 633/2016 00.04.02.00 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 1 Kokoustiedot Aika: 4.4.2013 klo 10.00 13.25 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 18.25-19.09 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Moilanen Pekka Lahti Jari Airas

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot