Kunnallinen työmarkkinalaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnallinen työmarkkinalaitos www.kuntatyonantajat.fi www.kommunarbetsgivarna.fi"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2006

2 Kunnallinen työmarkkinalaitos on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla (laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta 254/93). Suomessa on 416 kuntaa ja 200 kuntayhtymää, joiden palveluksessa työskentelee noin viranhaltijaa ja työntekijää eli viidesosa kaikista palkansaajista. Kunnallinen työmarkkinalaitos solmii kunta-alan virka- ja työehtosopimukset yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa. KT antaa suosituksia palvelussuhdetta, tuloksellisuutta, työhyvinvointia ja työelämän laatua koskevissa asioissa. Kunnallinen työmarkkinalaitos Toinen linja Helsinki Puhelin (09) 7711 Faksi (09)

3 Kunnallinen työmarkkinalaitos Vuosikertomus

4 Sisällys Kunnallinen työmarkkinalaitos vuonna Neuvottelu- ja sopimustoiminta 4 Palvelua kuntatyönantajille 10 Päätöksenteko ja henkilöstö 15 Talous 18

5 KT kehittää työnantajapalvelujaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle toimintavuosi oli tärkeä uudistumisen vuosi. KT:n edunvalvonnan ja työnantajapalvelujen kehittämiselle luotiin perustaa muun muassa palveluselvityksen ja strategiatyön avulla. Näin kunta-alan sisäiset edellytykset edunvalvonnan kehittämiselle vahvistuivat toimintavuoden aikana. Tulopoliittisen sopimuksen mukaisesti palkkoja korotettiin , ja kunta-alan palkkausjärjestelmän kehittämisohjelmaa jatkettiin. Monet työryhmät työskentelivät luoden perustaa tuleville sopimusneuvotteluille. Esillä olivat muun muassa pääsopimuksen uudistaminen ja työaikamääräysten kehittäminen. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen säädösja toimintaympäristön selkiydyttyä KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt pääsivät yksimielisyyteen yhteisestä henkilöstön asemaa koskevasta muistiosta. Kunta-alan yhteistoimintalain tarpeellisuudesta tehty selvitystyö oli yksi toimintavuoden suurista säädöshankkeista. Työelämän kehittämiseen panostettiin monin tavoin. Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

6 Neuvottelu- ja sopimustoiminta Kunnallinen työmarkkinalaitos pyrki toimintavuonna vahvistamaan kuntatyönantajien ja kuntatyöpaikkojen kilpailukykyä työmarkkinoilla. KT tuki kuntien työnantajatoimintaa mm. jakamalla tietoa tuloksellisuudesta ja työelämän hyvistä käytännöistä ja parantamalla henkilöstöpolitiikan edellytyksiä. Myös oman toiminnan kehittämistä jatkettiin kartoittamalla toimintaympäristön haasteita ja valmistelemalla strategisia linjauksia. Tupokausi jatkui Kunta-alalla olivat voimassa tulopoliittisen sopimuksen mukaiset virka- ja työehtosopimukset Sopimuskausi oli alkanut edellisen vuoden helmikuussa ja jatkuu syyskuun 2007 loppuun. Tulopoliittisen sopimuksen mukaisesti kunta-alalla korotettiin palkkoja lukien 1,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella, 0,4 prosentin suuruisella sopimusalakohtaisella liittoerällä sekä tasa-arvoerällä, jonka suuruus oli sopimusalasta riippuen 0,1 0,5 prosenttia. Tupon rinnalla toteutettiin jo aiemmin sovittua vuosia koskevaa kunta-alan palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelmaa. Sen mukaisesti kunnissa ja kuntayhtymissä neuvoteltiin ja toteutettiin syyskuussa paikallinen järjestelyerä, joka käytettiin palkkausepäkohtien korjaamiseen ja henkilökohtaisten lisien maksamiseen. Paikallinen järjestelyerä oli käytössä kaikilla sopimusaloilla opetusalaa lukuun ottamatta. Opetusalalla neuvoteltiin toimintavuonna tehtävien vaativuusarviointiin perustuvan palkkausuudistuksen toteuttamisesta, mutta neuvotteluissa ei saavutettu yksimielisyyttä. Palkkausuudistuksen toteuttaminen siirtyi opettajilla, ja tupon mukaiset liittoja tasa-arvoerät toteutettiin yleiskorotuksen luonteisina kesäkuussa. Musiikkioppilaitosten, kansan- ja kansalaisopistojen opettajien palkkauksessa siirryttiin C-palkkaluokkajärjestelmästä euromääräiseen palkan määritykseen. Jatkuvan neuvottelumenettelyn periaatteen mukaisesti palvelussuhteen ehtoihin ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen liittyviä kysymyksiä käsiteltiin sopimusalakohtaisissa työryhmissä ja tulopoliittisessa sopimuksessa asetetuissa työryhmissä. Työvoimakustannukset 17 miljardia euroa Sopimuskorotukset ja palkkaohjelman mukaiset korotukset nostivat toimintavuonna kunta-alan palkkakustannuksia 2,4 prosentilla. Ansiokehitys jatkui kunta-alalla hyvänä. Henkilöstömenot olivat vuonna 2006 yhteensä 17 miljardia euroa, josta 13 miljardia oli palkkakustannuksia ja 4 miljardia välillisiä työvoimakustannuksia. Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS

7 Tulopoliittiseen sopimukseen sisältyneen tarkastelulausekkeen mukaisesti työmarkkinoiden keskusjärjestöt kokoontuivat toukokuussa tarkastelemaan sopimuksen päämäärien toteutumista ja ansioiden kehitystä. Tarkastelu ei johtanut ylimääräisiin toimenpiteisiin tai palkankorotuksiin. Lokakuussa 2006 kunta-alan kokonaiskeskiansio oli euroa kuukaudessa. Henkilöstömäärä vähenee hitaasti Kunta-alalla työskenteli toimintavuonna noin henkilöä. KT:n työllisyystiedusteluun vastanneet kuntatyönantajat arvioivat henkilöstömäärän vähenevän hitaasti lähivuosina. Vakinaisen henkilöstön määrän ja osuuden arvioitiin kasvavan edelleen. Erityisesti terveydenhuollon kuntayhtymissä vakinaisten määrä oli kasvussa. Toimintavuonna kunnat ja kuntayhtymät lomauttivat vain noin 0,3 % henkilöstöstään. Taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvia irtisanomisia ei juurikaan ollut. Kunta-alalta siirtyi eläkkeelle toimintavuonna noin henkilöä, mikä oli enemmän kuin koskaan aiemmin. Työnantajan ja henkilöstön asema muutoksissa Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamista varten KT valmisteli kuntatyönantajille ohjeita henkilöstöasioiden hoidosta muutostilanteissa. Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunta-alan pääsopijajärjestöt neuvottelivat kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutuksista henkilöstöasioihin ja antoivat keväällä yhteiset ohjeet kuntatyönantajan ja henkilöstön asemasta kuntaliitoksissa. Ohjeet koskivat mm. henkilöstön siirtymistä uuden työnantajan palvelukseen, tehtävien uudelleen järjestelyjä, henkilöstöstrategioiden valmistelua, yhteistoimintamenettelyä ja palkkausjärjestelmien yhteensovittamista. Teknisten ja tuntipalkkaisten sopimusalueet T eknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukainen TS-työryhmä jatkoi teknisten sopimuksen ja paikallisten palkkausjärjestelmien toimivuuden kehittämistä. Työryhmä selvitti erityisesti palkkaryhmien tarkoituksenmukaisuutta. Työssä otettiin huomioon myös kunnallisen palvelutuotannon rakennemuutokset. Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS

8 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen edustajat olivat mukana sisäasiainministeriön asettamassa työryhmässä, joka selvitti pelastushenkilöstön työssä selviytymistä. Työryhmän raportti valmistui alkuvuodesta. Sen perusteella sisäasiainministeriö käynnisti pelastushenkilöstön työssä jaksamista ja pelastuslaitosten toimintakykyä koskevan hankkeen valmistelun, johon osallistuivat myös KT:n edustajat. Tuntipalkka-alueen sopimusmääräysten selkeyttämistä koskevat neuvottelut aloitettiin tuntipalkkaisten sopijaosapuolten työryhmässä, jonka työskentelyä päätettiin jatkaa sopimuskauden loppuun. Edellisenä vuonna voimaan tulleen vuosilomalain aiheuttamista muutoksista tuntipalkkaisten sopimusmääräyksiin saavutettiin alustava neuvottelutulos. Yhteistoiminta ja sopimusten uudistaminen Kunta-alan yhteistoimintalain tarpeellisuutta selvittäneessä toimikunnassa saavutettiin yksimielisyys lain sisällöstä. Hallituksen esitys kunta-alaa koskevasta yt-laista annettiin loppuvuodesta eduskunnalle. Koulutussopimuksen uudistamistarpeita selvitettiin osapuolten yhteisessä työryhmässä. Selvitystyössä huomioitiin EU-säännökset sekä etä- ja verkkoavusteisen koulutuksen toteuttamismuodot ja edellytykset. Työsuojelu- ja työympäristösopimuksen uudistaminen käynnistettiin. Työn tavoitteena on ottaa huomioon uuden työturvallisuuslain sekä työsuojelun valvontalainsäädännön vaikutukset. Toimintakaudella käynnistyi myös työhyvinvointisuosituksen sisällön tarkistaminen. Uudistamistyössä otetaan huomioon EU-tason stressipuitesopimus, hyvät kunnalliset työhyvinvointikäytännöt sekä tuorein työterveyttä, työhyvinvointia ja tuloksellista työelämään koskeva tutkimustyö. Kunnallinen työmarkkinalaitos oli mukana valtakunnallisissa työelämän kehittämisohjelmissa (Veto ja Tykes). Kunta-alan valtakunnallisesta työelämän kehittämisestä vastaava kuntaryhmä organisoi lukuisia työryhmiä, joissa KT oli aktiivisesti mukana. Työnantajatoiminnan ja henkilöstöjohtamisen kehittämiseen annettiin myös paikallisesti koulutusta ja tukea. Työelämää kehitettiin verkostoilla K unnallinen työmarkkinalaitos koordinoi kahden työelämän kehittämisverkoston toimintaa: yleiseen työelämän kehittämiseen tähtäävää LAATU verkostoa ja henkilöstöjohtamista parantavaa SHRM verkostoa. Kunta-alalla käynnistettiin myös projekti, jossa testattiin Investors in People (IIP) kehittämismallia. Projekti päättyy keväällä Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS

9 Verkostoihin osallistui toistasataa henkilöä kunnista ja kuntayhtymistä, työelämän tutkimuslaitoksista ja kehittäjäorganisaatioista. Verkostoilla parannettiin hyvän henkilöstö- ja työnantajapolitiikan edellytyksiä. Keskeisenä tavoitteena oli saattaa valtaosa kunta-alan henkilöstöstä tuloksellisen henkilöstöjohtamisen piiriin. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarvioinnin tutkimus- ja kehittämisohjelman (Kartuke) tuloksia hyödynnettiin kuntien uusissa kehittämishankkeissa. Tuloksellisuuden arviointia, henkilöstöjohtamista ja palkitsemista kehitettiin käytännön toiminnaksi SAKEA oppimisverkostossa. Toimintavuonna valmistui Kartuke ohjelman arviointitutkimuksessa Aurora hankkeessa kehitelty vertaisoppimisen menetelmä kuntien yhteistyöhön. Kartuke ohjelmassa mukana olleiden kuntien hyviä käytäntöjä ja tutkimustuloksia esiteltiin myös elokuussa Euroopan tuottavuuskongressissa Helsingissä. Yhteiset kampanjat ja kannanotot Kunta-alan työmarkkinaosapuolet laativat syksyllä yhteisen globalisaatiokannanoton, jossa korostettiin julkisten palvelujen roolia Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perustana. Erityishaasteena pidettiin osaavan työvoiman turvaamista kunnallisiin palveluihin. Loppuvuodesta käynnistettiin työmarkkinaosapuolten yhteinen kampanja työperusteisen maahanmuuton edistämiseksi. Kampanjalla haluttiin edistää suvaitsevaisuutta työpaikoilla sekä toivottaa ulkomainen työvoima tervetulleeksi. Kampanjaan liittyvät keskustelutilaisuudet toteutettiin eri puolilla Suomea seuraavana vuonna. Työmarkkinakeskusjärjestöt antoivat toimintavuonna suosituksen päihdeongelmien ennaltaehkäisystä ja käsittelystä sekä hoitoonohjauksesta työpaikoilla. Uusi hoitoonohjaussuositus korvaa yli 30 vuotta vanhan suosituksen alkoholin ja huumeaineiden haittatekijöiden vähentämisestä työelämässä. Työmarkkinakeskusjärjestöt ottivat toimintavuonna yhteisesti kantaa myös työmarkkinoiden toimivuuden edistämiseen ja sopimusjärjestelmien kehittämiseen. Samapalkkaohjelman toteuttaminen aloitettiin H allitus hyväksyi alkuvuodesta samapalkkaisuusohjelman, jonka tavoitteena on kaventaa naisten ja miesten palkkaeroja viidellä prosentilla vuoteen 2015 mennessä. Ohjelmalle nimettiin korkean tason seurantaryhmä, jonka työskentelyyn KT osallistui toimintavuoden aikana. Samapalkkaisuusohjelmaa toteutetaan 30 toimenpiteen avulla. Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS 7

10 KT on ollut mukana mm. palkkausjärjestelmiä tutkivan ja kehittävän ohjelman valmistelussa sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen ns. tasa-arvon pyöreässä pöydässä. Uusia lakeja voimaan Perhevapaasäännökset muuttuivat kesällä. Heinäkuun alussa tulivat voimaan lakimuutokset, jotka koskivat äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaan ilmoittamista. Elokuun alussa tulivat voimaan työsopimuslain muutokset hoitovapaasta, tilapäisestä hoitovapaasta sekä osittaisesta hoitovapaasta. Muutokset koskivat ottovanhemman, etävanhemman sekä vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhemman perhevapaaoikeuksien laajentamista. Helmikuun alussa tuli voimaan työsuojelun valvontalaki. Laki tehostaa työsuojelun viranomaisvalvontaa ja lisää työsuojelun yhteistoiminnan vaikutusmahdollisuuksia. Toimintavuoden alussa tuli voimaan työmarkkinatukiuudistus, jossa tuen rahoitusvastuu siirtyi osin kunnille. Lain mukaan yli 500 päivää tukea saaneiden työmarkkinatukikustannukset jaetaan tasan valtion ja kuntien kesken. Kuntatyönantajat ja EU K unnallinen työmarkkinalaitos osallistui Euroopan tason työmarkkinajärjestöjen sosiaaliseen vuoropuheluun. KT oli mukana Euroopan maiden kuntaliittojen kattojärjestön CEMRin työnantajafoorumissa (CEMR EP) sekä kansainvälisen työnantajaorganisaation CEEPin sosiaaliasiain komitean työskentelyssä. CEEPin Suomen jaostoon kuuluvat jäseninä valtion, kunnan ja kirkon työmarkkinalaitokset sekä valtion yhtiöitä ja liikelaitoksia edustava LTY. Kotimaassa KT osallistui kansallisten EU-asioiden komitean alaisten valmistelujaostojen työskentelyyn. Keskeinen edunvalvonnan kohde oli edelleen työaikadirektiivin muuttaminen vastaamaan kansallista sääntelyä ja työ- ja virkaehtosopimuskäytäntöä. Lähinnä tarkoitus oli tarkistaa työajaksi luettavaa päivystysaikaa koskevat säännökset. Työaikadirektiivin tarkistamista koskevaa komission muutosehdotusta käsiteltiin työoikeusjaostossa. Työaikadirektiiviä koskevista muutoksista ei kuitenkaan päästy yhteisymmärrykseen toimintavuoden aikana. Eurooppalaiset työnantaja- ja työntekijäjärjestöt solmivat loppuvuodesta puitesopimuksen työpaikkahäirinnän ja -väkivallan ehkäisystä. Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS

11 Euroopan komissio käynnisti keskustelun työoikeudellisen sääntelyn uudistamiseksi. KT oli mukana asian valmistelussa CEMRin, CEEPin ja työministeriön kautta. KT osallistui CEMRissä ja CEEPissä useiden lausuntojen ja kannanottojen valmisteluun. Euroopan kuntatyönantajat ja palkansaajat julkaisivat marraskuussa kannanoton kuntatyönantajien ja henkilöstön vuoropuhelun kehittämiseksi. Kannanotolla haluttiin muistuttaa erityisesti uusia EU:n jäsenmaita ja Etelä-Euroopan maita työmarkkinarakenteiden kehittämisen tarpeesta. Kuntatyö 2010 Kuntaliiton, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Kuntien eläkevakuutuksen yhteinen Kuntatyö 2010-projekti jatkui. Projektin avulla pyrittiin lisäämään kuntien valmiuksia hankkia palvelukseensa tulevina vuosina riittävästi osaavaa työvoimaa ja parantamaan kuntatyöpaikkojen houkuttelevuutta. Toimintavuonna valmistui toinen osa Kuntatyö työhyvinvointitutkimusta ja kunta-alan ammatteja esittelevä DVD julkistettiin. PTY K unnallisen työmarkkinalaitoksen henkilöstö hoiti sopimuksen perusteella myös Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen PTY:n sopimusneuvottelut ja jäsenpalvelut. PTY on kuntien omistamien ja hallitsemien osakeyhtiöiden, säätiöiden ja yhdistysten sekä kunnan kanssa samoilla aloilla toimivien yksityisten työnantajien etujärjestö, jolla on jäseniä useita kunnan toimialoja palvelevista yksityisistä yhteisöistä. Loppuvuodesta kerättiin PTY:n jäsenyhteisöjen henkilöstön palkka- ja palvelussuhdetiedot tilasto- ja tutkimuskäyttöön. Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS

12 Palvelua kuntatyönantajille Kunnallinen työmarkkinalaitos on kuntien ja kuntayhtymien työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. Työmarkkinakeskusjärjestönä KT edustaa kuntatyönantajia tulopoliittisissa neuvotteluissa sekä tulopoliittisen sopimuksen perusteella asetetuissa työryhmissä. Työnantajajärjestönä KT neuvottelee ja solmii valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset kuntaalalle. Se tekee kuntien ja kuntayhtymien puolesta kunnallista henkilöstöä koskevat virka- ja työehtosopimukset yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa. Kunnallinen työmarkkinalaitos antaa kunta-alalle suosituksia yhteistoimintaa, tuloksellisuutta ja työelämän kehittämistä koskevista asioista. Toimintavuonna Kunnallisen työmarkkinalaitoksen toimihenkilöt antoivat sopimusneuvontaa, kävivät keskusneuvotteluja, hoitivat asianajotehtäviä tuomioistuimissa ja osallistuivat useisiin työryhmiin. Kuntatyönantajien kansainvälinen edunvalvonta, neuvottelutoiminnassa tarvittavat selvitykset ja tiedotustoiminta kuuluivat myös KT:n tehtäviin. KT:n toimintaa kehitettiin Kunnallisessa työmarkkinalaitoksessa kehitettiin toimintavuonna omaa toimintaa ja työnantajapalveluja. Alkuvuodesta valmisteltiin toimintaympäristön muutoksia kartoittava selvitys ja tehtiin kuntatyönantajille suunnattu palvelutiedustelu, joita hyödynnettiin KT:n strategiatyössä. Palvelutiedustelussa kysyttiin kuntatyönantajien näkemyksiä KT:n palveluista ja niiden kehittämisestä. Palvelut saivat kyselyssä yleisarvosanaksi 8,3. Tärkeinä KT:n toiminnan painopistealueina pidettiin kunnille annettavaa tukea henkilöstöasioissa ja henkilöstöjohtamisessa, palkkausjärjestelmien, sopimusten ja suositusten edelleen kehittämistä sekä vuorovaikutusta kuntatyönantajien kanssa. Lausunnot ja koulutus K unnat, kuntayhtymät, valtion viranomaiset ja muut yhteistyökumppanit pyysivät toimintavuonna 119 kirjallista lausuntoa. Näiden lisäksi vastattiin lukuisiin lausuntopyyntöihin, joita esitettiin sähköpostilla, faksilla ja puhelimitse. Lausuntopyyntöihin sisältyi runsaasti eri oikeusasteita varten laadittuja lausuntoja ja selvityksiä, joita kunnat ja kuntayhtymät lähettivät omissa nimissään edelleen. Näiden lisäksi eduskunnalle ja ministeriöille annettiin asiantuntijalausuntoja. Keskusneuvottelupyyntöjä jätettiin toimintavuonna 42. Tuomioistuimissa hoidettiin 5 työtuomioistuinasiaa ja yksi työrauhaan liittyvä asia. Lisäksi toimihenkilöitä työllistivät asianajotehtävät yleisissä ja hallintotuomioistuimissa. 10 Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS

13 Neuvottelijat kouluttivat kuntien ja kuntayhtymien työnantaja-asemassa olevia sekä palkka- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä toimivaa henkilöstöä. Tutkimus- ja selvitystoiminta Sopimusmääräysten täytäntöönpanoa ja palkkauksen rakenteita työryhmien käyttöön ja työnantajaedunvalvontaan selvitettiin kuntatyönantajille suunnatuilla tiedusteluilla. Kunnallisen terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksen seurantavelvoite on Kunnallisella työmarkkinalaitoksella, joka keräsi terveydenhuollon toimintayksiköiltä tiedot täydennyskoulutuksen määristä ja kustannuksista. Tiedustelun mukaan neljä viidestä kunta-alan terveydenhuollon henkilöstöön kuuluvasta osallistui täydennyskoulutukseen vuonna Koulutusta annettiin keskimäärin 4,3 päivää koulutettavaa kohden. Vuosittain tehtävällä KT:n ajankohtaistiedustelulla selvitettiin kuntajohdon arvioita henkilöstön määrän ja rakenteen kehityksestä vuoteen 2015 saakka. Tiedustelussa kartoitettiin varautumista työvoimatarpeeseen, lomautusten ja irtisanomisten määriä sekä tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten tilannetta. Hammashuollon hoitohenkilöstön, sairaaloiden hammaslääkärien sekä sairaaloiden lääkärien vakanssien täyttötilanne selvitettiin STM:n suun terveydenhuollon yhteistyöryhmän ja STM:n erikoislääkärien koulutuksen ja työvoiman seuranta- ja ennakointiryhmän käyttöön Kunnissa ja kuntayhtymissä oli käytettävissä tulopoliittisen sopimuksen ja kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Paikallisten järjestelyerien käyttö selvitettiin kuntien palkka-asiamiehille lähetetyllä tiedustelulla, jonka yhteenveto valmistui vuoden 2007 puolella. Loppuvuodesta kerättiin eri perhepäivähoitomuodoissa olevien hoitajien ja hoidossa olevien lasten lukumäärätiedot. Lisäksi selvitettiin omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien uuden palkkaus- ja työaikajärjestelmän nykytilanne. Tiedustelut valmistuivat keväällä Paikallisten työnantajien näkemyksiä kolmannesta yhteissuunnittelutunnista opetusalalla selvitettiin omalla kyselyllä. Enemmistö piti hyvänä sopimuksen jatkamista, kuitenkin kokonaistyöaikaa ja muita vastaavia kokonaisratkaisuja samanaikaisesti kehittämällä. Kuntatyönantajia palvelevia palkkatilastoja julkaistiin mm KT:n verkkosivuilla, tilastoesitteessä ja osana palkkaohjelmaa. Lisäksi kunnille ja kuntayhtymille tehtiin pyynnöstä palkkavertailuja. Tilastolähteenä oli Tilastokeskuksen kuntien palkkatilasto lokakuulta Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS 11

14 Viestintä Kunnallinen työmarkkinalaitos tukee kuntien ja kuntayhtymien työnantajatoimintaa tiedottamalla työmarkkina-asioista ja sopimuksista. Viestinnän välineitä ja kanavia olivat lehdistötiedotteet, Kuntatyönantaja-lehti, internet-sivut, yleiskirjeet, palkkaasiamieskirjeet ja julkaisut. Yleiskirjeitä lähetettiin vuoden aikana 27. Palkkaasiamieskirjeitä lähti tammikuussa, kesäkuussa ja elokuussa. Palkka-asiamiehille lähetettiin myös ryhmäsähköposteja. Tiedotusvälineille toimitettiin vuoden aikana 24 lehdistötiedotetta. Aiheina olivat mm. kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvät henkilöstöasiat, palkkaus ja palkkausjärjestelmät sekä tuottavuus. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen verkkopalvelun ulkoasu ja rakenne uudistettiin keväällä. Uudistus koski myös ruotsinkielistä verkkopalvelua sekä englanninkielisiä verkkosivuja. Parhaimmillaan KT:n verkkosivuilla vieraili lähes yksittäistä kävijää kuukaudessa. Sopimussivujen ohella yksi suosituimmista sivuista oli Kuntaalan palkat, ammatit ja tutkinnot sivusto, jolla vieraili enimmillään lähes henkilöä kuukaudessa. Kuntatyönantaja K untatyönantaja on työmarkkina- ja ammattilehti kunnallisille päättäjille, johdolle, esimiehille ja henkilöstöhallinnossa työskenteleville. Lehti toimitetaan KT:n tiedotuksessa ja siinä julkaistut artikkelit ovat pääasiassa KT:n asiantuntijoiden kirjoittamia. Kuntatyönantaja ilmestyy kuusi kertaa vuodessa ja toimintavuosi oli lehden 34. ilmestymisvuosi. Lehden levikki oli noin kappaletta. Lehdellä on laaja ilmaisjakelu muun muassa kuntiin ja kuntayhtymiin. Toimintavuonna Kuntatyönantajassa kerrottiin erityisesti kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvistä henkilöstöasioista, opetusalan palkkausuudistuksesta, uudesta työlainsäädännöstä, tuloksellisuudesta sekä kunta-alan työvoima ja henkilöstöasioista. Lehdessä kerrottiin myös kuntien hyvistä käytännöistä. Kuntatyönantajan verkkosivuille otettiin toimintavuonna käyttöön osoite Lehden verkkosivuilta löytyy mm. tuorein numero sekä kattava arkisto aiemmin ilmestyneistä artikkeleista. Sivuilla voi hoitaa myös lehden tilaamisen. 12 Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS

15 Julkaisut Tammikuussa julkaistiin uusi tilastoesite Kunnalliset palkat ja henkilöstö, tammikuu Esite sisältää tietoa kunta-alan henkilöstöstä, palkoista, työmarkkinoista sekä työvoimakustannuksista. Sen tiedot perustuivat Tilastokeskuksen lokakuun 2004 tilastotietoihin. Esite ilmestyi myös ruotsiksi. Marraskuussa julkaistiin uusi tilastoesite, joka perustui lokakuun 2005 tilastotietoihin. Kunnalliset palkat ja henkilöstö, lokakuu 2006 ilmestyi myös ruotsiksi ja englanniksi. Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas uudistettiin. Opas sisältää tietoa virkasuhteen käytöstä, virkasuhteen alkamisesta, päättymisestä, lomauttamisesta sekä työnantajan ja viranhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista. Oppaan toisessa painoksessa huomioitiin myös virkasuhteeseen vaikuttava uusi lainsäädäntö. Virkasuhdeopas ilmestyi myös ruotsinkielisenä. Marraskuussa ilmestyi kolmas uudistettu painos Kunnallisen esimiehen työsuhdeoppaasta. Oppaassa on huomioitu uusi työsuhdetta koskeva lainsäädäntö. Se sisältää tietoa työsuhteen käytöstä, työsuhteen alkamisesta, päättymisestä, lomauttamisesta sekä työnantajan ja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Työsuhdeopas ilmestyi myös ruotsiksi. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksesta julkaistiin uudistettu painos, jossa on huomioitu voimaan tulleet euromääräiset peruspalkat ja lisäpalkkiot. Sopimuskirja julkaistiin myös ruotsiksi. Yhdessä Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa julkaistiin esite Julkinen sektori työnantajana. Julkaisu kertoo kuntien ja valtion työnantajatoiminnasta. Esite ilmestyi myös ruotsin- ja englanninkielisenä. Seminaarit ja tapahtumat K unta-alan työmarkkinaseminaarissa Raumalla kesäkuuta käsiteltiin kunta- ja palvelurakenneuudistusta sekä palkkausjärjestelmien kehittämistä. Seminaariin osallistui yli 400 kuntien työnantajien edustajaa, luottamusmiestä ja pääsopijajärjestöjen neuvottelijaa. Sen järjestivät Kunnallinen työmarkkinalaitos, kunta-alan pääsopijajärjestöt, Rauman kaupunki sekä Länsi-Suomen kesäyliopisto. Lappeenranta-seminaarin teemana oli luova talous ja sukupolvenvaihdos. Seminaarissa käsiteltiin kuntapalvelujen merkitystä Suomen taloudelliselle kehitykselle sekä ikääntymisen haasteita henkilöstöpolitiikalle. Seminaariin osallistui noin 850 kuntaalan työnantajien ja henkilöstön edustajaa. Se järjestettiin elokuuta 30. kerran ja järjestäjinä olivat Lappeenrannan kaupunki, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kuntaalan pääsopijajärjestöt. Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS 13

16 Kunta ja tekniikka foorumissa kesäkuuta käsiteltiin kuntarakenteen muutosta teknisten palvelujen kannalta. Sen järjestivät Savonlinnan kaupunki, Savonlinnan kesäyliopisto, Kunnallinen työmarkkinalaitos sekä kunta-alan pääsopijajärjestöt. Kiirettä ja ajankäytön merkitystä työssä pohdittiin Työhyvinvointisymposium Tykyhelmessä helmikuuta Kuopiossa. Symposiumiin osallistui noin 700 kunta-alan työhyvinvoinnin ammattilaista ja sen järjestivät Kuopion yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus, Kuopion kaupunki sekä Työturvallisuuskeskus ja sen kuntaryhmä, jossa myös KT on mukana. KT järjesti Kuntamarkkinoilla syyskuussa työmarkkinaseminaarin, jonka aiheina olivat kuntauudistus ja henkilöstöasiat, opetusalan palkkausuudistus sekä sosiaalialan ja terveydenhuollon täydennyskoulutus. Elo-syyskuun vaihteessa järjestettiin Espoossa kansainvälinen Euroopan tuottavuuskonferenssi, jossa Kunnallinen työmarkkinalaitos oli mukana yhtenä järjestäjänä. Konferenssissa pohdittiin keinoja palvelujen tuottavuuden ja Euroopan kilpailukyvyn parantamiseen. Konferenssiin osallistui noin 400 työelämän asiantuntijaa 30 maasta. KT:n julkaisut vuonna 2006 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus , uudistettu painos Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningepersonal , reviderad upplaga Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas, 3. uudistettu painos Kommunala arbetstagare - Anställningshandbok för chefer, den tredje reviderad upplaga Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas, 2. uudistettu painos Kommunala tjänsteinnehavare - Anställningshandbok för chefer, den andra reviderad upplaga Kunnalliset palkat ja henkilöstö, tammikuu 2006 Lönerna och personalen, januari 2006 Kunnalliset palkat ja henkilöstö, lokakuu 2006 Lönerna och personalen, oktober 2006 Municipal employees and salaries in Finland 2006, Local Authorities as Employers 14 Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS

17 Päätöksenteko ja henkilöstö Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta päättää virka- ja työehtosopimuksista sekä keskeisistä työmarkkina-asioista. Valtuuskuntaan kuuluu 11 jäsentä, jotka sisäasiainministeriö määrää kunnallisvaalien jälkeisen vuoden lokakuun alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi (laki 254/93). Jäsenet edustavat kunnallista työnantajaa ja ovat keskeisissä luottamushenkilö- tai palvelussuhteissa kuntaan, kuntayhtymään tai Suomen Kuntaliittoon. Valtuuskunta kokoontui toimintavuonna 6 kertaa. Valtuuskunnan asettama toimikunta kokoontui 5 kertaa. Toimikunta päätti sellaisista yksittäistä kuntaa tai kuntayhtymää koskevista virka- ja työehtosopimuksista, joilla ei ollut laajempaa periaatteellista merkitystä. Toimikunta päätti myös valtuutuksen antamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle. Kunnallinen työmarkkinalaitos vastaa kunta-alan työnantajaedunvalvonnasta Suomen Kuntaliitossa, jossa se muodostaa työmarkkina-asiain yksikön. Toimiston yleisjohdosta vastasi toimintavuonna kuntaalan työmarkkinajohtaja Jouni Ekuri. Johtajan varamies oli neuvottelupäällikkö Heikki Saipio. Vakinaista henkilökuntaa oli vuoden lopussa 47 toimihenkilöä. Kuntaliiton hallitus valitsi kesäkuussa työmarkkinajohtaja Jouni Ekurin seuraajaksi yhteiskuntatieteen lisensiaatti Markku Jalosen. Jalonen aloitti KT:n palveluksessa apulaisjohtajana 1. syyskuuta. Kunta-alan työmarkkinajohtajan tehtäviin hän siirtyi seuraavan vuoden helmikuussa Ekurin jäädessä eläkkeelle. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta Puheenjohtaja Pekka Palola I varapuheenjohtaja Pekka Toivonen II varapuheenjohtaja Minna Karhunen Varsinaiset jäsenet Kaupunginjohtaja Y yhteysjohtaja Minna Karhunen (kok.) Kirsi Koski, Karkkila Tampere Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen (kesk.) Helsinki Asianajaja Hannu Kokko (vihr.) Vantaa Sairaanhoitopiirin johtaja Aki Lindèn (sd.) Turku henkilökohtaiset varajäsenet Kaupunginjohtaja Leo Haltsonen, Somero Valtiotiet. Maist. Elina Hatakka, Inkoo Koulutuspäällikkö Ulla Lauttamus, Jyväskylän mlk Kaupunginjohtaja L lakimies Markku Lumio (kok.) Saija Äikäs-Idänpään-Heikkilä Vaasa Espoo Johtaja Pekka Palola (sd.) Tampere henkilöstöjohtaja Marja Salmi-Tuominen, Turku Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS 15

18 Head caddiemaster Sari Tani (sd.) Hyvinkää apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklund, Helsinki Kunnanjohtaja H hyvinvointipalvelupäällikkö Pekka Toivonen (kesk.) Leila Lindell, Kangasniemi Äänekoski Kaupunginjohtaja Maija-Liisa Veteläinen (kesk.), Haapajärvi Henkilöstöpäällikkö Aila Virtanen (vas.) Suomussalmi Toimialajohtaja Maritta Vuorinen (kok.) Lahti Valtuuskunnan sihteeri konttoripäällikkö Katriina Nokelainen Kunnanjohtaja Jyrki Harjula, Valkeala Kansliasihteeri Sakari Lainamo, Varkaus Kunnanjohtaja Jussi Teittinen, Mäntyharju Toimikunta Puheenjohtaja työmarkkinajohtaja Jouni Ekuri Jäsenet apulaisjohtaja Markku Jalonen alkaen neuvottelupäällikkö Heikki Saipio neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka neuvottelupäällikkö Jyrki Hämäläinen neuvottelupäällikkö Vuokko Piekkala Sihteeri työmarkkinajohtajan sihteeri Kirsti Karjalainen Henkilökunta Kunta-alan työmarkkinajohtaja Jouni Ekuri Esikunta Apulaisjohtaja Markku Jalonen alkaen Työmarkkinajohtajan sihteeri Kirsti Karjalainen Työmarkkinatiedottaja Kirsti Hyrkäs Tiedotustoimittaja Kaisa Koskela Tiedotusassistentti Suvi Huttunen Apulaisneuvottelupäällikkö Marja Tast Työmarkkina-asiamies Leena Rehn Kehittämispäällikkö Jorma Palola Yleiset palvelussuhdeasiat Neuvottelupäällikkö Heikki Saipio Apulaisneuvottelupäällikkö Elina Vartiainen-Hynönen Työmarkkinalakimies Antti Hakala (työloma ) 16 Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS

19 Työmarkkinalakimies Lauri Niittylä Työmarkkinalakimies Noora Nordberg (työloma >) Työmarkkinalakimies Henrika Nybondas-Kangas Työmarkkina-asiain sihteeri Eija Pyykkinen (työloma ) Opetus- ja sivistystoimen palvelussuhdeasiat Neuvottelupäällikkö Vuokko Piekkala Työmarkkinalakimies Varpu Kulo Työmarkkinalakimies Vesa Laine Työmarkkina-asiamies Elisa Cichoracki Työmarkkina-asiamies Anne Oroza Sihteeri Marianne Koskinen Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelussuhdeasiat Neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka Työmarkkinalakimies Lotta Harjunpää Työmarkkinalakimies Marja-Leena Kiivanen Työmarkkinalakimies Laura Lindholm Työmarkkinalakimies Tarja Tuominen Työmarkkina-asiain sihteeri Raija Tillgren Henkilöstön kehittämisen asiantuntija Terttu Pakarinen Työmarkkina-asiamies Markku Roiha Työvoimasuunnittelija Merja Rusanen Tutkimussihteeri Hanneli Kerovuo Neuvottelutoimintaan liittyvä selvitystoiminta Tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen Työmarkkinatutkija Hannu Freund Työmarkkinatutkija Anne Hotti Työmarkkinatutkija Mika Juutinen Projektipäällikkö Riitta Kivimäki Tilastosihteeri Satu Lilja Hallintopalvelut Konttoripäällikkö Katriina Nokelainen Työmarkkina-asiain sihteeri Heidi Hellström Kanslisti Pirjo Paija Teknisen alan ja peruspalvelutehtävien palvelussuhdeasiat Neuvottelupäällikkö Jyrki Hämäläinen Työmarkkinalakimies Erkki Hintsanen Työmarkkina-asiamies Suvi Kämäri Yhteistoiminta ja työelämän kehittäminen Neuvottelupäällikkö Jukka Sädevirta Apulaisneuvottelupäällikkö Pirkko Leivo Tutkija Bjarne Andersson Työmarkkinalakimies Ritva Liivala (opintovapaa >) Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS 17

20 Talous Talous Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kulut olivat vuonna 2006 yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Tuotot olivat 1 miljoonaa euroa ja kuntien maksuosuuksina perittiin 3,5 miljoonaa euroa. Tuotot Toimintatulot olivat yhteensä noin 1 miljoonaa euroa. Palvelukorvauksina perittiin koulutuspalveluista sekä asiantuntijapalveluiden myynnistä yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa. Julkaisujen myyntitulot ja Kuntatyönantaja-lehden tilausmaksut olivat yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa ja korkotuotot noin euroa. Ulkopuolisen hankerahoituksen osuus oli yhteensä euroa. Kuntien maksuosuudet Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/93) 6 :n mukaan Työmarkkinalaitoksen menot peritään kunnilta puoliksi niiden veroäyrien luvun mukaan, jotka kunnassa on määrätty edellisenä vuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa ja puoliksi saman vuoden tammikuun 1 päivän asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuuksista voidaan periä ennakkoja. Suomen Kuntaliitto peri vuonna 2006 kunnilta maksuosuusennakoina työmarkkinalaitoksen menoihin yhteensä 3,223 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen mukaan kuntien lopulliset maksuosuudet ovat yhteensä 3,475 miljoonaa euroa. Tilinpäätökseen liittyvän kuntakohtaisen maksuosuuslaskelman mukaan kunnilta peritään lopullisina maksuosuuksina yhteensä noin euroa. Kulut Työmarkkinalaitoksen toiminnan suurin kuluerä ovat palkat ja henkilöstösivukulut, yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa eli 73 % kaikista kuluista. Työmarkkinalaitos maksoi ostopalveluista noin 0,14 miljoonaa euroa sekä korvauksena Suomen Kuntaliitolle hallintopalveluista ja toimitiloista 0,5 miljoonaa euroa. Muut toimintakulut olivat yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa. 18 Kunnallinen työmarkkinalaitos VUOSIKERTOMUS

Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Toimintakertomus 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla

Lisätiedot

KT Kuntatyönantajat. virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos. Esittely

KT Kuntatyönantajat. virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos. Esittely KT Kuntatyönantajat virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos Esittely KT Kuntatyönantajat KT:n asema perustuu lakiin Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta. Laissa on määritelty mm. KT:n perustehtävät,

Lisätiedot

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 Kunta-alan työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 KT Kuntatyönantajat KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö. Se ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla.

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Vuosikertomus 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Toimintakertomus 2002 Kunnallinen työmarkkinalaitos on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaetujärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla (laki kunnallisesta

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Toimintakertomus 2003 Kunnallinen työmarkkinalaitos on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Toimintakertomus 2004 Kunnallinen työmarkkinalaitos on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Vuosikertomus 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Kommunala arbetsmarknadsverket Kunnallinen työmarkkinalaitos on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö.

Lisätiedot

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunnallinen henkilöstö 1970-2000 KUNTA-ALA KASVOI NOPEASTI 1970- JA 1980-LUVUILLA, JOLLOIN LISÄTTIIN

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Vuosikertomus 2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos KT on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla

Lisätiedot

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla.

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla. Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2012 2013 (KVTES 2012 2013) KVTES 2012 2013 Palkantarkistukset vuonna 2012 ja vuonna 2013 Yleiskorotus 1.1.2012 lukien

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. KT:n HR-verkoston tausta Henkilöstöjohtamisen (HR-verkosto) verkosto työnantajien

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 4.2.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2008 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki

Lisätiedot

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 19.5.2004 Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Yleistä: Vuonna 2003 kunnissa ja kuntayhtymissä oli

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2008 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2007 euroa/kk 7 000 6 000 6 024 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Jäsenkirje 11/2011 Liite 1 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 13.10.2011

Lisätiedot

KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia

KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia Vuosikertomus KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa sekä kolmikantayhteistyössä. KT

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon,

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, TARKASTUSKERTOMUS olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, tifinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.0r.2012 so.oo.zot g. Halliituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana

PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana Työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Kuntamarkkinat, Helsinki Katri Tonteri Palvelulaitosten työnantajayhdistys

Lisätiedot

Rehn 15.9.2003 1 (5)

Rehn 15.9.2003 1 (5) JÄSENKIRJE 6/2003 Rehn 15.9.2003 1 (5) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille KOULUTUSPÄIVÄ MÄÄRÄAIKAISET TYÖSOPIMUKSET -MUISTIO LAKI TYÖSOPIMUSLAIN 13 LUVUN 9 :N MUUTTAMISESTA ESITYS

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 1.12.2010 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.1.2010 ja 1.2.2010 Yleistä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

KT hoitaa kuntatyönantajien edunvalvonnan myös Euroopan unionissa. KT:n toimintaa säätelee laki Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta (254/1993).

KT hoitaa kuntatyönantajien edunvalvonnan myös Euroopan unionissa. KT:n toimintaa säätelee laki Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta (254/1993). Vuosikertomus KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa sekä kolmikantayhteistyössä. KT

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Työehtosopimus 2012 2013 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY:N JA TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

KT:n ajankohtaiskatsaus

KT:n ajankohtaiskatsaus KT:n ajankohtaiskatsaus Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 27.8.2015 Yhteiskuntasopimus Perustuu Sipilän hallituksen ohjelmaan työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa?

Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa? Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa? Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 11.12.2013 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu Tiedustelussa selvitettiin

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä?

Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä? Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä? Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos HAKU HANKKEEN SEMINAARI Helsinki 26.5.2010 Ahtelan työelämäryhmän eväät Tausta

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa. Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa. Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Avaintyönantajat AVAINTA ry Monitoimialainen kasvava työnantajaedunvalvontajärjestö Perustettu 1993,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 1.2.2004

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 1.2.2004 POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 1.2.2004 TOIMINTAKERTOMUS 2003 1. Hankkeen käynnistyminen Pohjois-Kuoreveden vesihuoltohanke käynnistyi 16.10.2002 Kuokkalan seurantalolla järjestetystä keskustelutilaisuudesta.

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Tämä sopimus voidaan kirjallisesti irtisanoa viimeistään 31.1.2011 päättymään 28.2.2011. 2 Järjestelyerä samapalkkaisuuden edistämiseksi 1.2.

Tämä sopimus voidaan kirjallisesti irtisanoa viimeistään 31.1.2011 päättymään 28.2.2011. 2 Järjestelyerä samapalkkaisuuden edistämiseksi 1.2. 1 (5) KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 (TS-10) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2010 31.12.2011.

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Juutinen 26.6.2006. Kuntien ja kuntayhtymien palkka-asiamiehille PAIKALLISTEN JÄRJESTELYERIEN KÄYTTÖ VUONNA 2005 LÄÄKÄRISOPIMUKSESSA

Juutinen 26.6.2006. Kuntien ja kuntayhtymien palkka-asiamiehille PAIKALLISTEN JÄRJESTELYERIEN KÄYTTÖ VUONNA 2005 LÄÄKÄRISOPIMUKSESSA Juutinen 26.6.2006 Kuntien ja kuntayhtymien palkka-asiamiehille PAIKALLISTEN JÄRJESTELYERIEN KÄYTTÖ VUONNA 2005 LÄÄKÄRISOPIMUKSESSA Kunnallinen työmarkkinalaitos pyytää Teitä ystävällisesti vastamaan liitteenä

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite lokakuu 2014 www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2013 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 714 KVTES

Lisätiedot

1k* ltcr./&zo/"*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry

1k* ltcr./&zo/*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry Eteldpohjalaiset Kyldt ry Kertom us toimintavuodesta 2010 Yhdistyksen hallituksen kokoukset Hallitus on kokoontunut peatosvaltaisena 10 kertaa vuonna 2010. Hallrtuksen nimeamdt tydryhmet ja toimikunnat:

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

LOPPUTILITYS 11.12.2013. Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti

LOPPUTILITYS 11.12.2013. Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti LOPPUTILITYS 11.12.2013 Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti Kuuma-seutu LOPPUTILITYS Y-tunnus 2089882-3 11.12.2013 Tilikausi 01.01.2013-11.12.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot