Kaupunginhallitus liite nro 1 (2/37)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 11.5.2015 liite nro 1 (2/37)"

Transkriptio

1

2 Kaupunginhallitus liite nro 1 (2/37) Sisällysluettelo 1 Perusteet Toivomusponsi Edellinen tasapainottamisohjelma Strategia Kriisikunnan kriteerien täyttyminen Muut perusteet Uusi Sairaala hanke Valtionosuusleikkaukset Prosessi Kaupungin taloudellinen asema Ikärakenne, huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Rahoitus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Investoinnit ja poistot Muita tunnuslukuja Lainakanta Suhteellinen velkaantuneisuus Omavaraisuusaste Toimialojen tunnuslukuja Perusturvan tunnuslukuja Kasvun ja oppimisen tunnuslukuja Vapaa-aikatoimen tunnuslukuja Yhdyskuntapalveluiden tunnuslukuja Äänekosken kaupungin talousnäkymät Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma Yleistä Toimenpideohjelma toimialoittain Keskushallinto + kaupunkikokonaisuus Perusturva Kasvu ja oppiminen

3 Kaupunginhallitus liite nro 1 (3/37) Tekninen ja ympäristö Vapaa-aika Rahoitus Yhteensä Muut kaupungin talouteen ja toiminnan tehokkuuteen vaikuttavat päätökset Kertaluonteiset erät Seuranta

4 Kaupunginhallitus liite nro 1 (4/37) 1 Perusteet 1.1 Toivomusponsi Tässä luvussa on kuvattu perusteet, miksi Äänekosken kaupungille on laadittava talouden tasapainottamisen yksityiskohtainen toimenpideohjelma. Kaupunginvaltuusto esitti (84 ) vuoden 215 veroprosentin käsittelyn yhteydessä toivomusponnen kaupungin talouden tasapainottamiseksi: 1. Kaupunginhallitus nimeää kaupunginjohtajan esityksestä poliittisista päättäjistä ja virkamiehistä koostuvan työryhmän työstämään tällä hetkellä tarvittavat säästöt, sekä kehittämään työllisyyden edistämistä. 2. Tämän lisäksi nimetään ulkopuolinen asiantuntija arvioimaan ja tekemään kustannustehokkuusanalyysi toimialoille ja keskushallinnolle, sekä tekemään toimenpide- ja muutosehdotukset päätöksenteon pohjaksi. 1.2 Edellinen tasapainottamisohjelma 1.3 Strategia Äänekosken kaupungille on viime vuosina laadittu useita talouden tasapainottamisen toimenpideohjelmia. Vuoden 215 talousarvion yhteydessä on käyty läpi kohta kohdalta voimassa olevan toimenpideohjelman toteutumaa. Toimenpideohjelma on pääasiassa toteutettu, ja se onkin elvyttänyt kaupungin taloudellista tilannetta jonkin verran, ei kuitenkaan riittävästi, johtuen uusista kuntataloutta kiristävistä toimenpiteistä (valtionosuusleikkaukset, poistosuunnitelmien muutokset, tiukentuneet palveluvelvoitteet jne.) Tämän vuoksi kaupungille on laadittava uusi toimenpideohjelma, jotta kaupungin ja kaupunkikonsernin kertyneet alijäämät saadaan katettua uuden kuntalain edellyttämässä aikataulussa, jotta arviointimenettelyltä vältyttäisiin. Kaupungin strategia päivitettiin vuoden 213 lopussa. Kaupunkistrategian menestystekijän Terve ja elinvoiman kasvua mahdollistava talous kohdassa strategisiksi tavoitteiksi suunnitelmakaudelle on asetettu seuraavat tavoitteet: Kaupungin talous on tasapainossa siten, että vuosikate kattaa poistojen lisäksi korvausinvestoinnit ja osan myös uusista kehittämisinvestoinneista Lainan määrän kasvu saadaan pysäytettyä Toimialat sitoutuvat annettuihin talousarviokehyksiin Henkilöstön ja tilojen sopeuttaminen käyttävissä olevaan raamiin 1.4 Kriisikunnan kriteerien täyttyminen Uudessa kuntalaissa (11, 118, 148 ) on esitetty seuraavat kriisikuntakriteerit: 1. Peruskunta ei pysty kattamaan taseeseensa kertynyttä alijäämää neljässä vuodessa. o Sovelletaan tilikauden 215 taseeseen kertyneeseen alijäämän perusteella, jos alijäämää ei ole saatu katettua viimeistään tilivuonna 22. Kunnan taseeseen kertyneen alijäämän ollessa tilikautena 215 yli 5 euroa asukasta kohden arviointimenettely voidaan käynnistää vasta, jos alijäämää ei ole katettu vuoden 222 tilinpäätöksessä 3

5 Kaupunginhallitus liite nro 1 (5/37) 2. Kuntakonsernilla on kertynyttä alijäämää yli 1 euroa asukasta kohden viimeisessä tilinpäätöksessä ja sitä edeltävässä vähintään 5 euroa. o Arviointimenettelyssä siirrytään kuntakonsernin tunnuslukuihin vuonna 217, jolloin käytettävissä ovat vuosien 215 ja 216 tilastotiedot 3. Tai kaikki neljä seuraavista kriteereistä täyttyvät kahtena vuonna peräkkäin: a) Kuntakonsernin vuosikate on negatiivinen. b) Kunnan tuloveroprosentti on +1 prosenttiyksikköä yli kuntien keskiarvon. c) Kuntakonsernin lainamäärä ylittää 5 prosentilla maan keskiarvon (5.538 euroa vuonna 213). d) Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus on yli 5 prosenttia o Arviointimenettelyssä siirrytään kuntakonsernin tunnuslukuihin vuonna 217, jolloin käytettävissä ovat vuosien 215 ja 216 tilastotiedot Taulukko 1 Äänekosken kaupungin kriisikuntakriteerien täyttyminen voimassa olevan kuntalain mukaan Kriisikuntakriteerit (Nykyinen kuntalaki) Kunnalla negatiivinen vuosikate Tuloveroprosentti,5 % suurempi kuin kuntien ka 1,21 1,16,78 1,52 1,75 1,62 1,26 Kunnan laina/asukas 5 % enemmän kuin kuntien ka 6,9 % -1, % 3,5 % 7,7 % 29,4 % 4,9 % 48,3 % Kunnan oma pääoma < 5 % kunnan koko varoista 61, % 59,9 % 58,3 % 54,3 % 47,4 % 44,7 % 44,7 % Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus > 5 % 43,8 % 45,1 % 46,6 % 51,6 % 62,1 % 67,3 % 75,2 % Kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää Kunnalla alijäämää edellisessä tilinpäätöksessä yli 5 e/asukas ja uusimmassa tp:ssä yli 1. e/asukas Taulukko 2 Äänekosken kaupungin kriisikuntakriteerien täyttyminen uuden kuntalain mukaan Kriisikuntakriteerit (Uusi kuntalaki) Konsernilla negatiivinen vuosikate Tuloveroprosentti 1, % suurempi kuin kuntien ka 1,21 1,16,78 1,52 1,75 1,62 1,26 Konsernin laina/asukas 5 % enemmän kuin kuntien ka 3,7 % -5,1 % -9,1 % -1,1 % 25, % 24,5 % #JAKO/! Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus > 5 % 7,1 % 68,2 % 66,4 % 66,4 % 88,3 % 88,2 % 93,1 % Kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää Konsernilla alijäämää edellisessä tilinpäätöksessä yli 5 e/asukas ja uusimmassa tp:ssä yli 1. e/asukas Voimassa olevan ( saakka) lainsäädännön mukaan kaupungin kriisikuntakriteerit täyttyvät neljässä kohdassa seitsemästä. Arviointimenettelyyn ei kuitenkaan jouduttaisi, koska kunnan kertynyt alijäämä vuoden 214 tilinpäätöksen taselaskelmassa ei ylitä 1. euroa. Uuden kuntalain (voimassa alkaen) mukaan täyttyisi vuoden 214 tilinpäätöstietojen mukaan kriisikuntakriteerit ja kaupunki näin ollen joutuisi arviointimenettelyyn. Neljästä raja-arvokriteereistä, joiden kaikkien pitää toteutua kahtena vuonna peräkkäin, täyttyisi kaksi (tuloveroprosentti ja suhteellinen velkaantuneisuus). Kunnan taseessa on kuitenkin kertynyttä alijäämää ja konsernin alijäämä ylittää 1. euron rajan. On huomioitava, että nämä ovat vuoden 214 tilinpäätöstietoja. Mikäli peruskunnalla vuoden 215 taseessa on kertynyttä alijäämää, tulee kaupungin pystyä kattamaan alijäämänsä vuoden 22 tilinpäätöksessä ja myös taloussuunnitelman on oltava ylijäämäinen. Mikäli vuoden 216 tilinpäätöksessä konsernilla on kertynyttä alijäämää yli 1. euroa/asukas, joutuu kunta arviointimenettelyyn. Kaupunkikonsernilla on näin ollen vuosien aikana saatava puristettua konsernin kertyneet alijäämät alle 1. euron asukasta kohden. Vuoden 214 tasosta tämä tarkoittaa noin 3,3 M :n alijäämien kattamista (166 x 2. asukasta). 4

6 Kaupunginhallitus liite nro 1 (6/37) 1.5 Muut perusteet Uusi Sairaala hanke Uudessa sairaalassa erikoissairaanhoidon käyttöön tulee 86 1 brm2 ja Jyväskylän perusterveydenhuollon käyttöön 13 7 brm2. Yhteensä noin 1. brm2. Kustannusarvion mukaisesti erikoissairaanhoidon rakennuskustannukset lisättynä tietotekniikan hankintakuluilla on noin 42 M, josta Jyväskylän perusterveydenhuollon integraation rakennuskustannukset ovat noin 4, miljoonaa euroa. Keski-Suomen kuntien rahoitettava osuus on siten noin 38 M. Rakennusaikana kuntien kuluksi tulevat rahoituskustannukset ja kiinteistön käyttöönoton jälkeen 22 alkavat suunnitelman mukaiset poistot 25 vuoden poisto-ohjelman mukaisesti. o o o o Nykyisen rakennuksen tasearvo on noin 8 M, joten poistopohja kasvaa nykytilanteeseen verrattuna 3 M, eli 12 M vuodessa. 3 % korkokannalla laskettuna 38 M rahoituskustannus lisää sairaanhoitopiirin korkokuluja 11,4 M alkuvaiheessa. Korkokulut pienenevät lainan lyhennyksien mukaisesti. Äänekosken kaupungin osuus sairaanhoitopiiristä on 9,5 %, eli lisääntyvistä poistoista -1,1 miljoonaa euroa ja korkokuluista -1,1 miljoonaa euroa vuodessa. Lisälaskutus hoitopalveluiden hinnassa rakennuksen poistoista ja rahoituskuluista uuden sairaalan valmistuttua on siten Äänekosken kaupungille yhteensä -2,2 M /vuosi. Nykyisen sairaalan tasearvo on 8 M ja se täytynee uudelleen arvostaa käypään arvoon sote-kuntayhtymän perustamistilanteessa. Mikäli kiinteistön käypä arvo olisi 1 M, seuraa tasevarallisuudesta 7 M alaskirjaus, josta Äänekosken kaupungin osuus on noin -6,7 M. Tämän lisäksi sairaanhoitopiirillä on alijäämiä tilinpäätösennusteen 214 mukaan 16 M, josta Äänekosken osuus on -1,5 miljoonaa euroa. Uuden sairaalan tuoma toiminnan arvioitu 1 % tehostus tarkoittaisi Äänekoskelle noin +2,3 M euroa/vuosi vähemmän hoitopalveluiden laskutusta. Toiminnan tehostuminen tässä laajuudessa on epävarmaa, mutta nousevat poistot, korkokulut ja alijäämät toteutuvat. 5

7 Kaupunginhallitus liite nro 1 (7/37) Valtionosuusleikkaukset Viime vuosina ( ) on valtionosuuksiin tehty n. 1,5 miljardin euron leikkaukset, mikä on n. 259 / asukas. Äänekoskella tämä tarkoittaa n. 5,6 M :n vuosittaisia tulomenetyksiä. Tulevia valtionosuusleikkauksia ei ole tiedossa, mutta taantuman jatkuessa, tullaan leikkauksia jatkossakin varmasti tekemään. 6

8 Kaupunginhallitus liite nro 1 (8/37) 2 Prosessi 1. Kaupunginvaltuusto hyväksyi toivomusponnen vuoden 215 veroprosenttien käsittelyn yhteydessä (84 ) kaupunginhallitus hyväksyi menettelytavan, missä virkamiesvetoisesti (johtoryhmä) laaditaan ensimmäinen versio talouden tasapainottamisen toimenpideohjelmaksi mennessä. o Tasapainottamistavoitteeksi asetettiin vuosien aikana saavuttaa 1,4 M :n pysyvät säästöt. 3. Johtoryhmä käsitteli talouden tasapainottamista kokouksissaan , , , ja Lisäksi toimialojen omat johtoryhmät laativat toimialakohtaiset tasapainottamisehdotuksensa omissa kokouksissaan. Henkilöstön edustus oli mukana kaikissa em. johtoryhmissä. Vs. kaupunginjohtaja esitteli johtoryhmän luonnoksen talouden tasapainottamisen toimenpideohjelmaksi kaupunginhallitukselle Kaupunginhallitus nimesi talouden tasapainottamisen ohjausryhmän Ohjausryhmä kokoontui , , ja Ohjausryhmän työtä käsiteltiin YT-elimessä valtuuston iltakoulussa esiteltiin ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisen toimenpideohjelmaksi vuosille Hallituskäsittely talouden tasapainottamisen toimenpideohjelmaksi Valtuustokäsittely talouden tasapainottamisen toimenpideohjelmaksi

9 Kaupunginhallitus liite nro 1 (9/37) 3 Kaupungin taloudellinen asema Taloudellista asemaa arvioitaessa on ollut käytettävissä Äänekosken osalta vuoden 214 tilinpäätöstiedot ja vertailukunnilta vuoden 213 tiedot. Konsernitasoisia vertailutilastoja on olemassa vain muutamista tunnusluvuista. 3.1 Ikärakenne, huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde Vuoden 213 lopussa Äänekosken huoltosuhde oli 66, mikä on n. 8 prosenttiyksikköä enemmän kuin Keski-Suomessa ja koko Suomen huoltosuhteeseen verrattuna eroa on n. 1 %. 8

10 Kaupunginhallitus liite nro 1 (1/37) Ikärakenne , % Äänekoski 7,9 9,5 6,2 12,6 9, as. kunnat 8,2 9,5 62,9 11,1 8,2 Keski-Suomi 7,9 8,6 63,3 11,2 9, Manner-Suomi 7,8 8,6 64,2 1,9 8, v v v v. 75 v.- Manner-Suomi Keski-Suomi 21-4 as. kunnat Äänekoski -6 v. 7,8 7,9 8,2 7, v. 8,6 8,6 9,5 9, v. 64,2 63,3 62,9 6, v. 1,9 11,2 11,1 12,6 75 v.- 8,5 9, 8,2 9,8 Väestöllinen huoltosuhde (-14 v. + yli 64 v. sataa v. kohti) Äänekoski 28,7 37,2 66, 66, 21-4 as. kunnat 28,2 3,6 58,9 Keski-Suomi 26, 31,9 57,9 Manner-Suomi 25,6 3,2 55, v. / (15-64 v./1) Yli 64 v. / (15-64 v./1) Manner-Suomi Keski-Suomi 21-4 as. kunnat Äänekoski -14 v. / (15-64 v./1) 25,6 26, 28,2 28,7 Yli 64 v. / (15-64 v./1) 3,2 31,9 3,6 37,2 Huoltosuhde yhteensä 55,8 57,9 58,9 66, 9

11 Kaupunginhallitus liite nro 1 (11/37) 3.2 Toimintakate Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, toimintakate, ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Äänekoskella toimintakate oli vuonna 213 n euroa/asukas, eli reilusti heikompi kuin vertailukohteissa. Vuoden 214 toimintakate asukasta kohden oli 5.36 euroa, eli toimintakate heikkeni hiukan. 6 Toimintakate (itseisarvo), /as Äänekoski 21-4 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Toimintakate, /as Äänekoski as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Vuosikate Vuosikate on keskeisiä talouden tunnuslukuja, mikä kuvaa kunnan kokonaistulorahoitusta, ja jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyys arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten suhteen. 1

12 Kaupunginhallitus liite nro 1 (12/37) Vuosikatteen suhteen kaupungin talous on vuoden 213 tilinpäätöstietojen mukaan kunnossa. Vuoden 214 vuosikate laski hiukan, ollen 34 euroa/asukas. 5 Vuosikate, /as Äänekoski 21-4 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Vuosikate, /as Äänekoski as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Peruskunnan negatiivinen vuosikate on yksi nykylainsäädännön kriisikuntakriteereistä ja konsernin negatiivinen vuoksikate puolestaan on yksi uuden kuntalakiluonnoksen kriisikuntakriteereistä. Kriisikuntakriteerit eivät täyty vuosikatteen osalta. Vuosikate prosenttia poistoista on tunnusluku, joka osoittaa kunnan tulorahoituksen riittävyyden investointeihin. Tunnusluvun ollessa 1 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Vuoden 213 tilinpäätöstietojen perusteella vuosikate Äänekoskella (141 %) on riittävä ja vertailukohteisiin verrattuna erittäin hyvä, mutta aikaisempina vuosina prosentti on ollut pääsääntöisesti alle 1. Vuoden 214 tilinpäätöstiedoilla tunnusluku on heikentynyt hieman, ollen 123 %. 11

13 Kaupunginhallitus liite nro 1 (13/37) 25 Vuosikate %:a poistoista Äänekoski 21-4 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Vuosikate %:a poistoista Äänekoski as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Alla olevassa taulukosta käy ilmi, että kaupungin investointimenot ovat olleet poistoja ja vuosikatetta suuremmat, mikä on johtanut kaupungin velkaantumiseen, ja poistojen kasvaminen on aiheuttanut, ja jatkossa aiheuttaa yhä enenevästi, kaupungin tuloksen heikentymisen. 1 2 Vuosikate, poistot ja investoinnit, /as. Äänekoski Vuosikate Poistot ja arvonalennukset Investointien omahankintamenot yht. 3.4 Tilikauden tulos Vuosikate, poistot ja investoinnit, /as. Äänekoski Vuosikate Poistot ja arvonalennukset Investointien omahankintamenot yht Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. 12

14 Kaupunginhallitus liite nro 1 (14/37) Tilikauden tulos, /as Äänekoski 21-4 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Tilikauden tulos, /as Äänekoski as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Kuntalakiluonnoksen mukaan peruskuntaan kertynyt alijäämä, mitä kunta ei pysty kattamaan neljässä vuodessa, on kriisikuntakriteeri. Tätä sovelletaan tilikauden 215 taseeseen kertyneeseen alijäämän perusteella, jos alijäämää ei ole saatu katettua viimeistään tilivuonna 22. Kunnan taseeseen kertyneen alijäämän ollessa tilikautena 215 yli 5 euroa asukasta kohden arviointimenettely voidaan käynnistää vasta, jos alijäämää ei ole katettu vuoden 222 tilinpäätöksessä 2 Kertynyt yli-/alijäämä, /as Äänekoski 21-4 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Kertynyt yli-/alijäämä, /as Äänekoski as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Kuntalakiluonnoksen mukaan kuntakonsernilla, jolla on kertynyttä alijäämää yli 1. euroa asukasta kohden viimeisessä tilinpäätöksessä ja sitä edeltävässä vähintään 5 euroa, täyttää kriisikuntakriteerit. Arviointimenettelyssä siirrytään kuntakonsernin tunnuslukuihin vuonna 217, jolloin käytettävissä ovat vuosien 215 ja 216 tilastotiedot. 13

15 Kaupunginhallitus liite nro 1 (15/37) Äänekosken kaupunki täyttää vuoden 213 tilinpäätöksen mukaan kyseisen kriisikuntakriteerin (kertynyt alijäämä 1.29 euroa/asukas) ja vuoden 214 tilinpäätöksessä luku on hiukan parempi, ollen euroa/asukas. Suurin yksittäinen aiheuttaja konsernitilinpäätöksen kertyneelle alijäämälle (noin 11 milj. euroa) on Ääneseudun vuokratalot Oy:n aiheuttamat poistoerot. Yhtiö käyttää poistolaskennassaan asuinrakennuksille EVL:n mukaisia 4 %:n menojäännöspoistoja, kun asuinrakennusten poistoissa emoyhtiön poistosuunnitelman mukaan noudatetaan 3 vuoden tasapoistoja. Kyseinen poistoero kirjataan konsernitilinpäätöksessä kertyneeksi alijäämäksi. 1 5 Konsernin kertynyt yli-/alijäämä, /as Äänekoski 21-4 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Konsernin kertynyt yli-/alijäämä, /as Äänekoski as. kunnat Keski-Suomi Koko maa , Kunnan ja konsernin kertynyt yli-/alijäämä, milj. Äänekoski 1,, - 1, - 2, - 3, - 4, Kunta Konserni Kunnan ja konsernin kertynyt yli-/alijäämä, milj. Äänekoski Kunta 13,7 9,5 3,2-4,8-11,5-13,4-2,9-3,7-2,9-7,3-9,6-7,3-6 Konserni -5,1-11,1-17,1-25,6-33,3-24,4-25, -22,1-21,8-26,3-3,6-25,9-23,2 3.5 Rahoitus Verotulot Verotulojen osalta Äänekosken kokonaisverotulokertymä on hiukan suurempi kuin Keski- Suomessa keskimäärin johtuen hyvästä yhteisöverokertymästä. 14

16 Kaupunginhallitus liite nro 1 (16/37) Verotulot, /as Äänekoski 21-4 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Verotulot yhteensä, /as Äänekoski as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Kunnallisvero, /as Äänekoski 21-4 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Kunnallisvero, /as Äänekoski as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Yhteisövero, /as Äänekoski 21-4 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Yhteisövero, /as Äänekoski as. kunnat Keski-Suomi Koko maa

17 Kaupunginhallitus liite nro 1 (17/37) 3 Kiinteistövero ym., /as Äänekoski 21-4 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Valtionosuudet Kiinteistövero ym., /as Äänekoski as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Valtionosuuksia Äänekosken kaupunki saa verrokkeihin verrattuna erittäin hyvin Rahoitustuotot ja kulut Korko- ja rahoitustuotot ovat pysyneet n. 1,6 M :n tasossa viime vuosina, eikä niihin ole näköpiirissä muutoksia lähitulevaisuudessa. Kaupungin korkomenot ovat kuitenkin laskeneet merkittävästi viime vuosina, vaikka kaupungin lainamäärä samanaikaisesti on suurentunut. Suurin tekijä vuoden 214 korkokulujen laskuun on kalliiden koronvaihtosopimusten purku. 16

18 Kaupunginhallitus liite nro 1 (18/37) Korkotuotot, Muut rahoitustuotot, Korkokulut, Muut rahoituskulut, Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vaikka kaupungin lainakanta on koko ajan kasvanut, ovat korkokustannukset kuitenkin samanaikaisesti laskeneet. 3.6 Investoinnit ja poistot Kaupungin investointitaso viime vuosina on ollut taloudellisessa mielessä liian suurta. Taloudellisesti kestävä investointitaso olisi n /asukas. 12 Investointien omahankintamenot, /as. = Investointimenot - investointien rahoitusosuudet Äänekoski 21-4 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa 3.7 Muita tunnuslukuja Lainakanta Investointien omahankintamenot, /as Äänekoski as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Lainakanta on yksi kriisikuntakriteereistä. Voimassa olevan lain mukaan kriteeri täyttyy, mikäli peruskunnan lainamäärä ylittää 5 prosentilla maan keskiarvon ja kuntalakiluonnoksen 17

19 Kaupunginhallitus liite nro 1 (19/37) mukaan, mikäli kuntakonsernin lainamäärä ylittää 5 prosentilla maan keskiarvon. Tämän kriteerin osalta kaupunki ei täytä kriisikunnan kriteereitä. 4 5 Lainakanta 31.12, /as Äänekoski 21-4 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Lainakanta , /as Äänekoski as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Konsernin lainakanta , /as Äänekoski 21-4 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Konsernin lainakanta , /as Äänekoski as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Suhteellinen velkaantuneisuus Suhteellinen velkaantuneisuus on yksi kriisikuntakriteereistä. Voimassa olevan lain mukaan kriteeri täyttyy, mikäli peruskunnan suhteellinen velkaantuneisuus on yli 5 prosenttia ja uuden kuntalain mukaan, mikäli kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus on yli 5 prosenttia. Tämän tunnusluvun osalta kriisikuntakriteeri täyttyy sekä voimassa olevan lain että esitetyn lakiehdotuksen osalta. 18

20 Kaupunginhallitus liite nro 1 (2/37) Suhteellinen velkaantuneisuus, % Äänekoski 21-4 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Suhteellinen velkaantuneisuus, % Äänekoski 25,1 25,9 3,7 37,3 53,4 43,6 43,8 45,1 46,6 51,6 62,1 67,3 75, as. kunnat 3,9 34,6 39,9 44,4 46, 44,3 45,3 47,6 45,6 44,8 48,2 49,2 Keski-Suomi 39,6 41,9 46,7 5,3 51, 49,8 49,9 48,2 46,4 51,1 56,9 56,3 Koko maa 33,5 36,5 39,6 42, 42,1 42,5 41,9 44,6 44,5 45,4 48,3 5, Omavaraisuusaste Omavaraisuusaste (oman pääoman osuus koko pääomasta) on nykylain mukainen kriisikuntakriteeri, mutta uudesta kuntalaista se on poistettu. Kriisikuntakriteeri täyttyy, mikäli peruskunnan omavaraisuusaste on alle 5 %. Nykylain mukaan kriteeri Äänekosken osalta täyttyy. 9 Omavaraisuus-% Äänekoski 21-4 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Omavaraisuus-% Äänekoski 81,4 8,7 76,9 7,6 59, 59,4 61, 59,9 58,3 54,3 47,4 44,7 42, as. kunnat 72,6 71, 67,1 63,5 61,3 6,8 58,9 57,1 57,8 58, 55, 54,3 Keski-Suomi 69,9 68,8 64,7 63,9 62,3 61,4 59,1 6, 6, 56,7 51,3 49,1 Koko maa 72,9 71,9 69,7 68, 67,5 67, 66,2 64,6 64,9 64,2 62,1 6,5 19

21 Kaupunginhallitus liite nro 1 (21/37) 6 Konsernin omavaraisuus-% Äänekoski 21-4 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Konsernin omavaraisuus , 22 % Äänekoski 51,7 5,6 47,8 42,8 35,7 37,8 36,8 37,2 36,5 34,3 27, 27, as. kunnat 52,7 51,4 48,9 46,1 44,9 44,8 43,7 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 Keski-Suomi 47,9 46,7 44, 41,1 4,3 4, 38,2 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 Koko maa 55,3 54,3 52,7 51,1 51,1 5,8 5, 48,1 47,5 47,1 45,2 43,6 3.8 Toimialojen tunnuslukuja 4 Nettokustannukset tehtävittäin, /as. Äänekoski Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yhdyskuntapalvelut Äänekoski Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yhdyskuntapalvelut Lasten päivähoito (pl. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki) on siirretty sosiaali- ja terveystoimesta opetus- ja kulttuuritoimeen koko tarkastelujaksolla 2

22 Kaupunginhallitus liite nro 1 (22/37) Perusturvan tunnuslukuja 4 Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, /as Äänekoski 21-4 as. kunnat Keski-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, /as Äänekoski as. kunnat Keski-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Lasten päivähoito (pl. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki) on siirretty sosiaali- ja terveystoimesta opetus- ja kulttuuritoimeen koko tarkastelujaksolla 2 Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset ( /as.) indeksoituna, 22= Äänekoski 21-4 as. kunnat Keski-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset yht. ( /as.) indeksoituna, 22=1 2) Äänekoski as. kunnat Keski-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Lasten päivähoito (pl. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki) on siirretty sosiaali- ja terveystoimesta opetus- ja kulttuuritoimeen koko tarkastelujaksolla 21

23 Kaupunginhallitus liite nro 1 (23/37) Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset 213, /as. Äänekoski as. kunnat Keski-Suomi Manner-Suomi Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Lastensuojelu ym. 1) Vanhusten huolto ym. 2) Muu sos.- ja terv.toimi 1) Lastensuojelun laitos- ja perhehoito + muut lasten ja perheiden palv.; 2)Vanhusten laitoshuolto + kotipalvelu + muut vanhusten ja vammaisten palv. Manner-Suomi Keski-Suomi 21-4 as. kunnat Äänekoski Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Lastensuojelu ym. 1) Vanhusten huolto ym. 2) Muu sos.- ja terv.toimi Perusterveydenhuollon nettokustannukset, /as Äänekoski 21-4 as. kunnat Keski-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Perusterveydenhuollon nettokustannukset, /as Äänekoski as. kunnat Keski-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu)

Kaupunginhallitus 27.4.2015 liite nro 1 (1/37) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma 2016-2018. Khall 27.4.

Kaupunginhallitus 27.4.2015 liite nro 1 (1/37) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma 2016-2018. Khall 27.4. Kaupunginhallitus 27.4.215 liite nro 1 (1/37) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma 216-218 Khall 27.4.215 Kvalt 18.5.215 Kaupunginhallitus 27.4.215 liite nro 1 (2/37) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010 Tilastoaineistoa Kaupunginhallitus 4.4.2011 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talouden kehitys 2016

Talouden kehitys 2016 KARKKILAN KAUPUNKI Talouden kehitys 2016 Valtuustoseminaari 24.4.2015 TALOUSARVIOPROSESSI 2016 *:llä merkityt päivämäärät ovat viitteellisiä Kaupunginvaltuusto 7.12.2015* Tavoite- ja Kehysseminaari 24-25.4.2015

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot ja 2013 tilinpäätösten ennakkotiedot(tilastokeskus)

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

4.2.2015 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ. 4.2.2015 Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy. Page 1

4.2.2015 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ. 4.2.2015 Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy. Page 1 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ 4.2.2015 Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy Page 1 1 ARVIO TALOUDEN MENNEESTÄ KEHITYKSESTÄ 2 TALOUSKEHITYS 2010-2013 - KÖYLIÖ Toimintakulut Toimintakulujen keskimääräinen kasvu: 1,7 %/vuosi

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 LEHDISTÖTIEDOTE julkaisuvapaa 21.3.2012 HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2012 Haminan elinkeinoelämässä tapahtui merkittäviä muutoksia. E18 Haminan kehätien rakentaminen

Lisätiedot

Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2009. Tilastoaineistoa

Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2009. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2009 Tilastoaineistoa ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Kaupunginhallitus 12.4.2010 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista vuosina 2000- mrd. euroa: 2000 2011 muutos-%: 11-12 12-13 00-13 keskim./v Käyttötaloushankinnat yht. 6,00 13,40 14,16 14,67 5,7 3,6 7,1 - Aineet,

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Kuntien talous Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.213 Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 26-212 Sisältää liikelaitokset. Lähde:

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jouko Luukkonen Selvitysryhmä 29.10.2013 Selvitysryhmä Aika Paikka Teema 4.9.2013 klo 11.30 Jyväskylän kaupungintalo 24.9.2013

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

KUNTALIITOS. TALOUS/TASE JA TASEEN TUNNUSLUVUT Avaavan taseen muodostaminen

KUNTALIITOS. TALOUS/TASE JA TASEEN TUNNUSLUVUT Avaavan taseen muodostaminen KUNTALIITOS SAVONLINNA, PUUMALA, PUNKAHARJU JA KERIMÄKI TALOUS/TASE JA TASEEN TUNNUSLUVUT Avaavan taseen muodostaminen Toimintaa jatkavan kunnan avaavan taseen muodostamisessa noudatetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.215 Päiväys: 31.3.215 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Riitta Ekuri

Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Riitta Ekuri Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Riitta Ekuri Erityisasiantuntija Kenen toimeksianto?

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014. Lähde:Tilastokeskus 2015, Kuntien raportoimat talous- ja toimintatiedot, Kuntien tunnusluvut 2014

Kuntien taloustietoja 2014. Lähde:Tilastokeskus 2015, Kuntien raportoimat talous- ja toimintatiedot, Kuntien tunnusluvut 2014 Kuntien taloustietoja 214 Lähde:Tilastokeskus 215, Kuntien raportoimat talous- ja toimintatiedot, Kuntien tunnusluvut 214 7 Verotulot 214 /asukas 6 Kemi 3851 /as. Koko maa 387 /as. Kemi sai vuonna 214

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 22.9.2015 YHTEENVETO KOLMANNESVUOSIKATSAUKSESTA - Elokuu 2015 - Käyttötalouden toteutumisennuste Käyttötalouden ylitysuhka

Lisätiedot