Kiinteistö Oy Tornitie, Pomarkku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistö Oy Tornitie, Pomarkku"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 5 Kiinteistö Oy Tornitie, Pomarkku Yhtiön talouden tervehdyttäminen - akordisuunnitelma Tausta Kiinteistö Oy Tornitie on Pomarkun kunnan nykyisin yksinään omistama vuokratalo, mikä on rakennettu v kalleimpien rakennuskustannusten aikaan. Rakentaminen on rahoitettu lähes täysin vieraalla pääomalla, mistä johtuen yhtiön rahoitusrakenne on raskas ja pääomakustannukset ovat korkeat. Lisäksi yhtiö on kärsinyt vajaakäytöstä ja sitä kautta vuokrien menetyksestä. Nykyisellä alueen vuokratasolla ei pystytä kattamaan sekä hoitomenoja että lainanhoitomenoja, vaikka käyttöaste olisi 100 %. Yhtiön hallitus ei ole parin vuoden aikana vajaakäytöstä johtuen voinut nostaa vuokraa tasolle, jolla tulot saataisiin vastaamaan menoja. Yhtiö on kärsinyt heikosta kassavirrasta useita vuosia ja tilanne pahenee kaiken aikaa. Yhtiön taloudellinen tilanne on jatkoa ajatellen kestämätön ilman tervehdyttämistoimenpiteitä. Ilman selkeitä muutoksia pääomakustannusten helpottamiseen edessä lienee konkurssi. Vuonna 2009 yhtiö on anonut Valtiokonttorilta avustusta, mikä on hylätty, koska talouden tervehdyttämissuunnitelmaa ei ole pidetty riittävänä. Pomarkun kunnanhallitus on kokouksessaan katsonut, että vuokrataso voidaan pitää paikkakunnan yleistä tasoa vastaavalla tasolla, mikäli lainaan saadaan riittävä akordi ja päättänyt, että Valtiokonttorin edellyttämää sijoitusta yhtiöön ei tehdä. Kunta ei ole saanut tuottoa omalle pääomalle tai sijoittamalleen tertiäärilainalle. Yhtiön vuoden 2012 taseen mukainen maapohjan ja rakennuksen arvo on Saatavia ja rahaa yhtiöllä oli n Vastattavaa puolella osakepääoma on Valtiokonttorin lainat olivat ja tertiäärilainat Lisäksi oli vähäinen määrä osto- ja korkovelkoja. Valtiokonttorin lainaa ei ole pystytty lyhentämään maksuohjelman mukaisesti, mistä johtuen Valtiokonttorilla on tällä hetkellä yhtiöltä n euron erääntynyt saatava, josta n euroa on korkoja. Huoneistokeskuksen antaman arviokirjan mukaan kiinteistön arvo on vapaana ja velattomana /- 10 %. Yksittäin osakkeita myytäessä hinta voinee olla n Mikäli yhtiö ajautuu konkurssiin, menee kiinteistö pakkotäytäntöön panoon. Omaisuudesta lienee vaikea saada tällä menetelmällä edes sen käypää arvoa. Joka tapauksessa kunta menettää oman sijoituksensa ja tertiäärilainan. Valtiokonttorille jää omaisuudesta saatava pääoma vähennettynä pesänhoitokustannuksilla.

2 Sivu 2 / 5 Rajoitusakordin hakeminen Vuokratalojen tervehdyttämisen säännöksiä on uudistettu v Taloudellisissa vaikeuksissa olevilla taloyhtiöillä on mahdollisuus hakea ns. rajoitusakordia, mikä on enemmillään 50 % jäljellä olevan lainan pääomasta. Maksamattomiin korkoihin ei ole mahdollista saada akordia. Valtiokonttori voi myöntää aravalainan osittaisen anteeksiannon aravarajoituksista vapauttamisen yhteydessä, jos akordilla arvioidaan valtion luottotappioita. Hakemuksen tulee täyttää määritellyt ehdot ja loppuosa lainasta tulee maksaa pois akordin yhteydessä (viimeistään 3 kk:.n kuluessa päätöksestä). Hakemus tehdään valtiokonttorin ohjeiden mukaisella hakemuskaavakkeella liitteineen. Yhtiöllä on marraskuussa 2013 aravalainaa jäljellä n euroa. Maksamattomia korkoja on n euroa. Sopimuksen mukaisia lyhennyksiä on rästissä ollut marraskuussa n euroa. Haettavan akordin määrä on n euroa. Tervehdyttämissuunnitelma Jotta yhtiön toiminnan jatkuminen turvataan, täytyvät toimenpiteet suunnitella siten, että yhtiön velkojen määrää leikataan riittävästi vastaamaan yhtiön varallisuuden käypää arvoa ja taseeseen kirjata vastaavat arvonalennukset osakkeiden myyntiä silmällä pitäen ja alimman arvon periaatetta noudattaen. Samalla vuokrataso tulee saattaa kilpailukykyiselle tasolle. Ehdotettu toimenpidesuunnitelma on seuraavanlainen: 1.) Anotaan Valtionkonttorilta täysimääräistä eli 50 % akordia 2.) Anotaan kunnalta 50 % akordia tertiäärilainaan 3.) Anotaan pankilta lainaa jäljelle jääneen Valtiokonttorin lainan ja maksamattomien korkojen maksamiseksi 4.) Kirjataan arvonalennus rakennuksiin 5.) Myydään yhtiö (muutettu asuntoyhtiöksi) kokonaisuudessaan tai osake kerrallaan Yhtiö anoo Valtiokonttorilta n akordin ja kunnalta n akordin. Akordin yhteydessä yhtiö vapautuu myynti- ja luovutusrajoituksista. Yhtiö muutetaan asuntoyhtiöksi ja kunta merkitsee yhtiön osakkeet. Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan on kirjattu valtiokonttorin laina suurelta osin sekä kunnan tertiäärilainat yhteensä n ja lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan valtiokonttorin lainan erääntyneet ja tilikaudella 2013 erääntyvät lyhennykset yhteensä n Alla olevassa taulukossa on kuvattu akordien vaikutus taseeseen.

3 Sivu 3 / 5 VASTAAVAA 2012 UUSI VASTATTAVAA 2012 UUSI A i n e e l l i s e t hyödykkeet P Y S Y V Ä T V A I H T U V A T OMA PÄÄOMA P i t k ä a i k a i n e n L y h y t a i k a i n e n VIERAS PÄÄOMA V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A Taulukko 1.) Akordien vaikutus taseeseen Yhtiö ottaa pankkilainan, millä maksetaan jäljellä oleva valtiokonttorin laina pois ja lisäksi rästissä olevat korot sekä osa kunnan tertiäärilainasta. Pankkilaina saattaa edellyttää kunnan takausta ja tällöin tulee myynnin yhteydessä huolehtia siitä, että osakkeenostaja maksaa lainaosuuden pois vapauttaakseen kunnan tältä osin takausvastuusta. Kun akordi on myönnetty, Valtiokonttorin laina on maksettu ja uusi laina nostettu, kirjataan n alaskirjaus rakennuksiin. Alla olevassa taulukossa on kuvattu akordin ja lainajärjestelyjen vaikutus taseeseen. VASTAAVAA 2012 UUSI VASTATTAVAA 2012 UUSI A i n e e l l i s e t hyödykkeet P Y S Y V Ä T V A I H T U V A T OMA PÄÄOMA P i t k ä a i k a i n e n L y h y t a i k a i n e n VIERAS PÄÄOMA V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A Taulukko 2.) Akordien ja lainajärjestelyjen vaikutus taseeseen Toimittaessa edellä kuvatun suunnitelman mukaisesti, Valtiokonttori kirjaisi alas pääoman ja saisi kertyneet korot n sekä pääomia yhteensä takaisin, mitkä ylittänevät pantin realisoinnin kautta mahdollisesti saatavan ja Valtiokonttorille pesän tilittämän kauppasumman. Kunta saisi esitetyllä järjestelyllä takaisin sijoittamiaan pääomia Alla olevassa taulukossa on kuvattu rahan ja käyttö ja lähteet.

4 Sivu 4 / 5 RAHAN KÄYTTÖ 1.) Valtiokonttorin lainan maksu/akordi 2.) Kunnan tertiäärilainan maksu/akordi 3.) Valtiokonttorin erääntyneet korot 4.) Valtiokonttorin lainan loppuosan maksu 5.) Kunnan tertiäärilainan maksu RAHAN LÄHDE Valtiokonttorin akordi Kunnan akordi Pankkilaina ) Kassaan 5000 Taulukko 3.) Suunniteltu rahan ja käyttö sekä rahan lähteet Osakkeiden myynnistä pitää tehdä sopimus välittäjän kanssa ja tervehdyttämissuunnitelman toteutus edellyttää konsultointisopimusta, josta on sovittu joulukuussa Konsultointipalkkiosta vastaa Kiinteistö Oy/Pomarkun kunta. Tervehdyttämissuunnitelman talouden lähtökohta on, että kunta saa myydessään osakkeista velattomana kauppahintana n Kauppasumman suuruudesta riippuen jakautuvat rahat yhtiölainan takaisin maksuun sekä myynnin/konsultoinnin kustannuksiin. Pidämme kohtuullisena, että taloussuunnitelmassa lasketaan, että kunnalla on mahdollisuus saada takaisin tertiäärilainojen määrästä n. puolet eli n ja että myynnin kustannukset rahoitetaan saaduilla kauppasummilla. Akordiehdoissaan Valtiokonttori edellyttänee, että vuoden päästä tarkistetaan taloussuunnitelman tilanne siten, että katsotaan omistusten/käyttötarkoituksen muutosten toteutus ja järjestelyllä saatujen kauppahintojen/kustannusten tilanne. Tällöin taloussuunnitelman mukainen esitys on, että jos järjestelyllä kunta saa tuloina enintään , valtiokonttorilla ei ole huomauttamista. Jos tulo ylittää em. määrän, tullee valtiokonttori perimään ylimenevän osan takaisin. Kun yhtiölle on myönnetty edellä kuvatun suunnitelman mukaisesti akordi ja rakennuksen arvoa kirjattu alas, on suunniteltu tase yllä olevan taulukon 2 mukainen. Vieraan pääoman ollessa yhteensä n muodostuu pääomavastikkeeksi 3,60 /m2/kk, kun pääomavastike lasketaan lainalla, jonka maturiteetti on 20 vuotta ja korko 4 % (vuodelle 2014 budjetoitu pääomavuokra, jolla pääomamenot tulisi katettua on 5,43 /m2/kk!). Vuodelle 2014 budjetoitu hoitomenovuokra on 4,76 /m2/kk. Akordin jälkeen yhteenlaskettu hoitovastike ja pääomavastike olisivat yhteensä n. 8,40 /m2/kk, mikä vastannee alueen vuokra-asuntojen keskivuokraa.

5 Sivu 5 / 5 Aikataulu Suunnitelman toteuttamisen aikataulu riippuu useista tekijöistä. Kun Valtiokonttorilta ja kunnalta on saatu suunnitelman toteuttamisen edellyttämät päätökset, kestää yhtiön muuttaminen tavalliseksi asunto-osakeyhtiöksi sekä lainajärjestelyjen toteuttaminen kahdesta kolmeen kuukautta. Kun suunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettu, on myyntiä varten syytä vielä laatia välitilinpäätös, jolla voidaan todentaa tehtyjen toimenpiteiden vaikutus yhtiön talouteen. Myyntivaiheen pituus riippuu siitä myydäänkö kohde yhdelle ostajalle vai osake kerrallaan. Tavoitteena voidaan pitää, että yhdelle ostajalle myytynä olisi edellä kuvatut toimenpiteet toteutettu ja osakekanta myyty vuoden loppuun mennessä. Vastaavasti osake kerrallaan myytynä tavoitteena olisi, että osakkeista yli puolet olisi myyty vuoden loppuun mennessä. Yhteenveto Kiinteistö Oy Tornitie on kärsinyt pitkään vajaakäytön ja korkean velkaantuneisuuden/pääomakustannusten aiheuttamasta likviditeettipulasta. Rakennusten substanssiarvo ei vastaa taseen kirja-arvoa, mistä Huoneistokeskuksen välittäjät ovat antaa arviokirjan. Kaiken kaikkiaan yhtiön talous on ajautunut pisteeseen, jossa vaihtoehtoina on velkojen leikkaaminen tai konkurssi. Osapuolten kannalta järkevin vaihtoehto lienee, että Valtiokonttori ja kunta myöntävät tertiäärilainoihin 50 %:n akordit, joilla yhtiön tasetta saadaan kevennettyä ja velkaantuneisuutta pienennettyä, minkä yhteydessä yhtiö muutettaisiin tavalliseksi asunto-osakeyhtiöksi ja myytäisiin joko osake kerrallaan tai koko osakekanta. Leikkaamalla velkoja laaditun suunnitelman mukaisesti, saadaan yhteenlaskettu hoito- ja pääomavastike laskettua n. 8,40 /m2/kk (vuosi 2014) tasolle, kun tällä hetkellä vuokrataso, jolla yhtiön hoito- ja pääomakulut tulee 100 %:n käyttöasteella katettua on n. 10,20 /m2/kk (vuosi 2014). Edellä mainittua 10,20 /m2 vuokraa ei voida Pomarkussa periä, riskeeraamatta nykyisiä vuokrasopimuksia ja yhtiön vuokrausastetta jatkossa. Esitämme yllä mainituin perustein ja kunnioittaen, että Valtiokonttori myöntää esittämällämme tavalla Kiinteistö Oy Tornitielle akordin ja hyväksyy laatimamme toimenpidesuunnitelman periaatteiltaan pohjaksi jatkotoimenpiteille. Porissa, KIINTEISTÖ OY TORNITIE Perttu Taulu, KTM, prokuralla Liitteet: 1) Kiinteistö Oy Tornitie, Talousarvio vuodelle 2014

6 Sivu 6 / 5 2) Kiinteistö Oy Tornitie, Kirjanpitoajo 10/2013 3) Huoneistokeskus Oy, Arviokirja ) Kiinteistö Oy Tornitie, Tilinpäätös ) Kiinteistö Oy Tornitie, Tilinpäätös ) Kiinteistö Oy Tornitie, Hallituksen pöytäkirja 2/2013 (ote) 7) Kiinteistö Oy Tornitie, Hallituksen pöytäkirja 3/2013 (ote) 8) Kiinteistö Oy Tornitie, Vuokralaskelma

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain ja aravarajoituslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Kiinteäehtoinen laina. Vuosimaksulainan muuttaminen kiinteäehtoiseksi. Koron määrä. Uusi maksusuunnitelma PÄÄTÖS

Kiinteäehtoinen laina. Vuosimaksulainan muuttaminen kiinteäehtoiseksi. Koron määrä. Uusi maksusuunnitelma PÄÄTÖS VALTIOKONTTORI Rahoitus Erityisrahoitusjärjestelyt PÄÄTÖS 13.10.14 LOIMAAN,KAUPUNKI DG, a - r, o..(13 i i ' 1 Ol / V Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot c/o Hulmin Huolto Oy Hannele Vainio Kauppalankatu

Lisätiedot

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas Y m p ä r i s t ö o p a s 70 Ulla Tuominen - Sinikka Alanen - Ulla-Maija Sirviö Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas HELSINKI 2000 Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Ympäristöopas 70 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Kemin konsernirakenneselvitys

Kemin konsernirakenneselvitys Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki 9.6.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 )

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) Kuntalaki vaatii, että kunta yhtiöittää sellaisen liiketoimintansa, joka toimii markkinoilla kilpailu-tilanteessa. Tällaista toimintaa Siikalatvan

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

SRV Henkilöstö Oy. Henkilöstöanti. Enintään 280 900 H-sarjan osaketta. Merkintähinta 14 euroa osakkeelta

SRV Henkilöstö Oy. Henkilöstöanti. Enintään 280 900 H-sarjan osaketta. Merkintähinta 14 euroa osakkeelta TARJOUSESITE 26.9.2005 SRV Henkilöstö Oy Henkilöstöanti Enintään 280 900 H-sarjan osaketta Merkintähinta 14 euroa osakkeelta SRV Henkilöstö Oy ( SRV Henkilöstö tai Yhtiö ) on 24.8.2005 päättänyt korottaa

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 johtokunta 600 0 1 10996-2014 (011, 642, 034) Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Sammandrag: -

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2014 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

1 Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n liiketoiminnan tervehdyttäminen

1 Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n liiketoiminnan tervehdyttäminen TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ SANEERAUSOHJELMAN PÄÄSISÄLTÖ LYHYESTI 1 Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n liiketoiminnan tervehdyttäminen Taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen jatkamiskelpoisen

Lisätiedot

Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa:

Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa: Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015 Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa: Debentuurilaina I/2015: 300 kappaletta 1000 euron nimellisarvoisia debentuureja 4 vuodeksi

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 1.9.2007

HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 12 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 30.5.2003 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti 26.211.838 osaketta Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( Biotie tai Yhtiö ) on 26.5.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien

Lisätiedot

Tornator Oyj TASEKIRJA 31.12.2012

Tornator Oyj TASEKIRJA 31.12.2012 Tornator Oyj TASEKIRJA 31.12.2012 Tornator Oyj:n toimintakertomus 2012 Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto oli 82,9 miljoonaa euroa (77,7). Pääosa liikevaihdosta muodostui puunmyyntituloista 89

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40

GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40 GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012 GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 LUKU Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILIN PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma 14-15

Lisätiedot