Projektin loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektin loppuraportti 12.04.2007"

Transkriptio

1 ESRA Projektin loppuraportti Taustatiedot Diaarinumero ISLH /Ha-7 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laadun tekijät - Itä-Suomi Projektikoodi S84766 Tavoiteohjelma 1A Toimintalinja 2 Toimenpidekokonaisuus 1 Projektin suunnitelman mukainen kestoaika Projektin päävastuuviranomainen 2903 Itä-Suomen lh. OPM Projektia hallinoiva organisaatio Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Projektin vastuuhenkilö Lasse Neuvonen Puhelinnumero ; Postiosoite Tikkarinne 9, Joensuu 2. Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laadun tekijät - Itä-Suomi projektin keskeiset kehittämisalueet olivat verkkokoulutuksen tuotteistaminen, verkkokoulutuksen laatu ja opettajien verkko-opetus sekä opiskelijoiden verkkooppimisvalmiuksien varmistaminen. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu hallinnoi ja koordinoi projektia, joka toteutettiin yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Toimintamalli, jossa oli mukana kolme ammattikorkeakoulua ja kolme tiimiä (tuotteistus, laatu ja koulutus), havaittiin hyväksi ja toimivaksi. Näin varmistettiin laajempi näkemys ja tiedon sekä tulosten leviäminen nopeammin ja laajemmin. Tapaamisten ja palaverien pitämisessä otettiin käyttöön ja hyödynnettiin monipuolisesti telemaattisia välineitä. Projektissa verkostoiduttiin ja tehtiin yhteistyötä meneillään oleviin muihin virtuaalikoulutushankkeisiin. Merkittävin yhteistyökumppani oli Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisyksikkö ja sen koordinoimat projektit. Lisäksi yhteistyötä tehtiin erityisesti verkko-opetuksen laatuhankkeiden kanssa. Projektin linkittyminen valtakunnalliseen virtuaaliammattikorkeakouluun tuki alueellista kehittämistyötä, koulutuksen saavutettavuutta ja kilpailukykyä. Toiminta projektissa oli alueellista, mutta tulokset ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti. Keskeisimpänä tavoitteena oli varmistaa Itä-Suomen virtuaaliammattikorkeakoulutoiminnan kehittyminen osana valtakunnallista virtuaaliammattikorkeakoulua ja varmistaa alueen kilpailukyky koulutusmarkkinoilla. Projektin tuloksena luotiin testattu ja dokumentoitu malli verkko-opetuksen tuotteistamiseksi. Mallin avulla luodaan ja varmistetaan puitteet verkkokoulutuksen tehokkaalle ja laadukkaalle tuotannolle kehittämällä ja kuvaamalla työmenetelmät ja tuotteistusprosessi. Toisena keskeisenä tuloksena kehitettiin yhteisöllinen työskentely-ympäristö Puikkari.fi, jolla varmistetaan opettajien verkkopedagoginen osaaminen sekä opiskelijoiden verkko-opiskelutaidot. Ympäristöön päädyttiin opettajille ja opiskelijoille tehdyn kyselyn perusteella. Kolmanneksi projektissa kehitettiin verkkokoulutustuotteiden ja -palveluiden laadunvarmistusta. Projektin toiminnan tuloksena syntyi laadunvarmistuksen työkalu, joka varmistaa laatua verkkokoulutuksen tuottamisprosessin aikana ja samalla korvaa perinteisen Tulostettu

2 laatukäsikirjan. Projektin tulokset ja työvälineet ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä -ympäristössä, jossa yhdistyy verkko-oppimisen tuotteistaminen, laadun varmistaminen sekä yhteisöllinen tiedonrakentelun verkossa. Puikkari on verkko-oppimista edistävä ympäristö, joka kokoaa yhteen verkko-opetuksen eri vaiheissa hyödynnettävissä olevia työvälineitä, sisältöjä, käytänteitä sekä oppimista tukevia vuorovaikutusvälineitä. Puikkari tarjoaa foorumin opettajien ja opiskelijoiden julkaisuille ja sen ytimenä on osaamisen ja käytänteiden avoin jakaminen. Lisäksi se tarjoaa verkkoopetuksen tueksi työkaluja, joista esimerkkinä ovat laadun varmistuksen ja tuotteistamisen välineet. 3. Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Projektin lähtökohtana oli virtuaaliammattikorkeakoulutoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Suomeen syntyi kolme alueellista VirtAMK-hanketta (ESR3-alueen hanke, Lapin hanke ja Itä-Suomen hanke), joiden vastuualueet sovittiin yhteisesti. Itä-Suomen hankkeessa oli kolme kehittämisen aluetta: tuotteistaminen, laatu ja koulutus. Projektin hankehakemuksen mukaiset tavoitteet ovat seuraavat: - luoda testattu ja dokumentoitu verkko-opetuksen tuotteistamisen malli ja käyttöliittymä - opettajien ja opiskelijoiden verkkotyöskentelytaitojen edistäminen kehittämällä yhteisöllinen koulutusrakenne - verkkokoulutuksen laadun varmistaminen ja laadunvarmistuksen menetelmän luominen - verkostoituminen ja yhteistyö muiden virtuaalikoulutushankkeiden kanssa - tuotteistaa oppimisaihiosta monimediaista ja monikanavaista virtuaalikoulutustarjontaa - kehittää koulutuksen avulla tuottamiseen liittyvää tuotantoprosessia - työelämäyhteistyön kehittämien pilottiopintojaksojen avulla - varmistaa Itä-Suomen virtuaaliammattikorkeakoulutoiminnan kehittyminen osana valtakunnallista virtuaaliammattikorkeakoulua - vastata kotimaiseen ja kansainväliseen koulutustarjonnan kilpailuun - pysyvän koulutusrakenteen ja -mallin luominen osaksi ammattikorkeakoulujärjestelmää - vieraskielisen koulutustarjonnan lisääminen Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat ammattikorkeakoulujen opettajat ja muu henkilöstö sekä opiskelijat. Välillinen kohderyhmä on muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja yritykset. 4. Projektin toteutus ja yhteistyö 4.1. Osallistujien ja yritysten valinta Projektin toteuttavat ammattikorkeakoulut valittiin alueellisen kattavuuden ja jo aikaisemman toimivaksi havaitun virtuaalikoulutusyhteistyön perusteella. Projektiin osallistujat valittiin projektin toteuttavien kolmen ammattikorkeakoulun henkilöstöstä ja opiskelijoista. Osallistujat valittiin henkilöistä, joiden asiantuntemuksen hyödyntäminen oli projektin tavoitteiden mukaista sekä henkilöistä, jotka pystyivät hyödyntämään projektin tuotoksia. Yritykset valittiin projektin toteutuksessa tarvittavan ulkoisen asiantuntemuksen ja erityisosaamisen kautta Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Projekti toteutettiin yhteishankkeena siten, että Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu hallinnoi projektia. Savoniaammattikorkeakoulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu koordinoivat oman vastuualueensa toimintaa hallinnoimalla osuutensa ja toimittamalla maksataustiedot Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoululle, joka kokosi tiedot yhteen ja toimitti maksatushakemuksen rahoittajalle. Tulostettu

3 4.3. Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Jokaisella mukana olevalla ammattikorkeakoululla oli oma kehittämisen vastuualue. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu vastasi verkkokoulutuksen tuotteistamisesta. Mikkelin ammattikorkeakoulun vastuualue oli verkkokoulutuksen laadun varmistaminen ja Savonia-ammattikorkeakoulu vastasi projektin koulutusmallin suunnittelusta. Kehittämistyö tapahtui vastuukorkeakoulun vetämissä tiimeissä, joissa oli mukana asiantuntijoita muista ammattikorkeakouluista. Avence Digital oli keskeisin yritysyhteistyökumppani tarjoamalla hankkeen käyttöön erityisesti osaamisena ja kokemuksensa sosiaalisen median (web 2.0) ja semanttisen webin hyödyntämisestä Kansainvälinen yhteistyö Tieto kasvaa verkossa -projektia ja sen tuloksia esiteltiin pidetyssä Online Educa Berlin konferenssissa. Konferenssi on suurin Euroopassa pidettävistä verkko-opetuksen tapahtumista. Osallistujia oli yli 2000, jotka edustivat 92 eri maata. Keskeisiä teemoja olivat Web 2.0 välineet ja niiden soveltaminen verkko-oppimiseen. Muita konferenssin teemoja olivat mm. pelaamalla oppiminen, onnistuneen verkko-opetuksen suunnittelu (eli laatu ja tehokkuus), yhteisöllinen oppiminen ja uudet web-teknologiat, elinikäinen ja informaali oppiminen, osallistumisen edistäminen, TVT:n vaikutukset kouluissa ja yliopistoissa sekä e-koulutus yrityksissä. Tapahtuma visioi oppimisen tulevaisuuden olevan yhteisöllisyyteen perustuvissa internetpohjaisissa ratkaisuissa ja irtautuvan vähitellen kurssi- ja koulusidonnaisuudesta. Tulevaisuuden oppija nähtiin, omat aikataulunsa, oppisisältönsä ja tavoitteensa päättävänä itsenäisenä toimijana. Tieto kasvaa verkossa projektin esitys oli suuressa salissa, johon mahtui yli 300 kuulijaa. Session puheenjohtajana toimi arvostettu ja tunnettu elearning asiantuntija John Sandler Australiasta. Session teemana oli: Designing and Building Learning Environments ja esityksemme: "Jari Uimonen, North Karelia University of Applied Sciences, Finland & Maija Suhonen, Savonia University of Applied Sciences, Finland, Media Centre for E-Learning - An Application for Implementing Effective and High Quality Learning" Lisäksi projektin tuloksia esiteltiin Krakovassa pidetyssä GUIDE (Global Universities in Distance Education) Association Thematic Workshop:ssa. Verkostoon kuuluu yli 100 korkeakoulua yli 50 maasta. Kyseinen seminaari käsitti Euroopan alueen korkeakouluja. Workshopissa oli n. 25 esitystä. Tieto kasvaa verkossa -projektia esiteltiin sessiossa: Self directed learning: new didactic methodologies and innovative Technological environments. - Maija Suhonen Project Leader and elearning Coordinator Savonia University of Applied Sciences (Kuopio/Finland), Media Centre for elearning an Application for Implementing Effective and High Quality Learning. 5. Julkisuus ja tiedottaminen Projektilla ei ollut omia perinteisiä www-sivuja, mutta tietoa projektista oli Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun portaalissa. Projektin sisäisessä tiedotuksessa ja ohjauksessa käytettiin Moodle-oppimisympäristöä. toimi sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän kanavana. Tieto kasva verkosta projektissa tehtiin kaksi esitettä ja kirjanmerkkejä, jotka ovat olleet esillä ja jaossa sekä valtakunnallisissa että alueellisissa seminaareissa ja tapahtumissa. Seminaarit 2004 Projekti oli mukana ITK-konferenssissa Hämeenlinnassa Virtuaaliammattikorkeakoulun yhteisosastolla, jossa esiteltiin projektia ja sen tavoitteita. Tulostettu

4 projekti järjesti Mikkelissä VirtAMK-seminaarin, jossa teemana oli verkko-opetuksen laatu ja tulevaisuuden trendit. Seminaari toimi samalla projektin aloitusseminaarina. Osallistujia oli 130, joista noin puolet oli Itä-Suomen tavoite 1 alueelta. Seminaarit 2005 ISOT2005, Itäsuomalaista opetusteknologiaa tapahtumassa Joensuussa projektilla oli useita esityksiä sekä näyttelyosasto. Osallistujia oli n Mikkelissä järjestettiin Semanttisen Webin koulutuspäivä, jossa koulutuksesta vastasi Avence Digital. Osallistujia oli noin 30. Seminaarit 2006 Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa ITK06 konferenssissa oli projektilla kaksi esitystä ja lisäksi projektilla oli yhteinen esittelyosasto VirtAMK:n kehittämisyksikön kanssa. Tieto kasvaa verkossa -projektia ja sen tuloksia esiteltiin pidetyssä Online Educa Berlin konferenssissa. Konferenssi on suurin Euroopassa pidettävistä verkko-opetuksen tapahtumista. Osallistujia oli yli 2000, jotka edustivat 92 eri maata. Seminaarit pidettiin Kuopiossa Tieto kasvaa verkossa sosiaalisen median mahdollisuuksia seminaari, joka toimi projektin loppuseminaarina. Ilmoittautuneita oli projekti esitteli ja levitti tuloksia VVYOP07 päivillä (valtakunnalliset virtuaaliyliopistopäivät) Projektin tuloksia esiteltiin Karkovassa pidetyssä GUIDE (Global Universities in Distance Education) Association Thematic Workshop:ssa ITK07 konferenssissa esitellään ja levitetään projektin tuloksia. Muuta tiedottamista Projekti on esitellyt tuloksia ja toimintaa Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun yhteyshenkilötapaamisissa ja seminaareissa vuosittain useita kertoja ( ). Lisäksi projektia on esitelty ammattikorkeakoulujen henkilöstölle sekä opiskelijoille lukuisissa sisäisissä tiedotus- ja koulutus-tilaisuuksissa, jokaisessa kolmessa ammattikorkeakoulussa. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa projektista ja sen tuloksista on tiedotettu virtuaalivastuuhenkilöiden kokouksissa, jota kautta tieto on levinnyt koulutusohjelmiin. Lisäksi koulutusohjelmajohtajien ja projektipäällikköjen kokouksissa on projektia esitelty vuosittain. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun verkko-opetuspäivässä projekti oli mukana järjestelyissä ja esitteli tuloksia ammattikorkeakoulun henkilöstölle. Projektista tiedotettiin Savonia-ammattikorkeakoulussa Verkko-opetuksen hyvät käytänteet -seminaarissa Seminaari oli suunnattu koko henkilöstölle. Lisäksi projektista on tiedotettu säännöllisesti verkko-opetuksen koordinaatioryhmän kautta opettajille. Ryhmän jäsenet ovat tiedottaneet asiasta omissa yksiköissään. Tulostettu

5 Mikkelin ammattikorkeakoulussa on käynnistetty verkko-opetuksen mentorointitoiminta. Projektista ja sen tuloksista on tiedotettu mentoritapaamisissa. Puikkari työskentely-ympäristönä sekä yhteisöllinen tiedonrakentelu työskentelytapana on otettu käyttöön mentoriryhmässä. Mentorit ovat tiedottaneet asiasta edelleen omissa laitoksissaan. Projektista ja sen tuloksista on tiedotettu Mikkelin ammattikorkeakoulun Kirjasto- tietopalvelut-yksikön henkilöstölle. Lisäksi projektin etenemisestä on säännöllisesti tiedotettu. Julkaisut Projekti on tuottanut Tieto kasvaa verkossa -julkaisun, joka on sähköisessä muodossa saatavilla Lisäksi hankkeessa on tuotettu kaksi opinnäytettä: Vainionpää, T Ammattikorkeakoulujen verkko-opetus: opettajien käsityksistä uuteen koulutusmalliin. Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta. Kuopion yliopisto. Muhonen A Verkko-oppimateriaalin esteettömyys uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Viestinnän koulutusohjelma Myös nämä ovat sähköisessä muodossa saatavilla Lehtiartikkelit Joensuun Region lehti kirjoitti projektista artikkelin: VirtuaaliAMK siirtää opinnot verkkoon marraskuun 2004 lehdessä. SeOppi-lehden, Research & Education teemanumerossa, 04/2007 on projektin tuloksista artikkeli. 6. Ongelmat ja suositukset 6.1. Ongelmat projektin toteutuksessa Projektin hakemus jätettiin ja projekti oli tarkoitus aloittaa Päätös projektin aloittamiseksi saatiin Opettajien syksyn työaikasuunnitelmat oli siinä vaiheessa jo pitänyt lyödä lukkoon. Tämä aiheutti alkuvaiheessa ongelmia motivoituneiden ja projektin tavoitteisiin sitoutuvien toimijoiden mukaan saamisessa. Rahoituspäätöksen viivästymisestä aiheutui ongelmia myös projektin sisällölle ja tavoitteille. Projektin sisältö ja tavoitteet jouduttiin osittain uudelleen määrittelemään suhteutettaessa projektin toimintaa käynnistyneisiin muihin projekteihin. Rahoituspäätöksen viivästyessä, oli esimerkiksi jo useita laatuhankkeita käynnistänyt toimintansa. Vasta näihin projekteihin tutustumisen jälkeen päästiin tarkentamaan oman toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Suositukset projektien toimeenpanon kehittämiseksi Nykyiset sosiaalisen media välineet tarjoavat erittäin hyviä ja helppoja tapoja pitää kokouksia verkossa. Varsinkin ylimaakunnallisissa hankkeissa säästyy paljon aikaa ja rahaa, kun hyödynnetään näitä mahdollisuuksia Projektien toiminnan ja erityisesti syntyvien tulosten kytkeytymistä tiiviisti opetukseen tulisi tehostaa mm. siten että projektien ajoitus voitaisiin suunnitelmallisesti kytkeä opettajien työaikasuunnitteluun. Projekti on osa valtakunnallista VirtAMK:n kehittämistä, jossa on mukana sekä alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita. Yhteistyöstä ja sen ehdoista sopiminen eri hankkeiden välillä on ensiarvoisen tärkeää. Tietoisuus eri hankkeiden Tulostettu

6 tavoitteista ja toiminnasta auttaa välttämään päällekkäistä ja turhaa työtä ja hyödyntämään hankkeiden tuloksia. Lisäksi muita virtuaalikoulutushankkeita on käynnissä eri rahoituksilla sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa kymmeniä ellei satoja. Erityisesti laadun alueella hankkeita on käynnissä suuri määrä ja on resurssien haaskausta, jos useissa hankkeissa pohditaan samoja asioita toisistaan tietämättä. Tieto kasvaa verkossa projekti on ollut mukana laatuhankkeiden verkostossa ja ottanut omassa toiminnassa ja tavoitteiden asettelussa huomioon mitä muissa hankkeissa ollaan tekemässä. Kolmen ammattikorkeakoulun projektina on toiminnan kannalta tärkeää, että jokaisessa ammattikorkeakoulussa on vastuuhenkilö (koordinaattori), joka vastaa oman ammattikorkeakoulun osalta hankkeen käytännön toiminnan ja hallinnoinnin sujumisesta. Projektin aikana toimintaympäristö on muuttunut ja esimerkiksi sosiaalinen media on noussut vasta hankkeen aikana terminä kuvaamaan hankkeen toimintaa ja tuloksia. Muutos vaatii aikaa; esimerkiksi semanttinen web ei ole vielä saavuttanut sitä kypsyyden astetta, jota ennakoitiin projektin alkuvaiheessa. Teknologia muuttuu ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia, mutta kyse on myös kulttuurisesta muutoksesta. Muutos vaatii aikaa. 7. Projektin tulokset Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja kuvaus projektin konkreettisista tuloksista Projektin tavoitteena oli varmistaa virtuaaliammattikorkeakoulutoiminnan kehittyminen Itä-Suomessa osana valtakunnallista virtuaaliammattikorkeakoulua. Projektin tuloksena verkkokoulutuksen tuotteistamisen malli, laadunvarmistus ja yhteisöllinen koulutusmalli otetaan käyttöön virtuaaliammattikorkeakoulussa ja sen koulutustuotannoissa. Seuraavassa kuvataan projektin hankehakemuksen mukaisten tavoitteiden toteutumista: 1) luoda testattu ja dokumentoitu verkko-opetuksen tuotteistamisen malli ja käyttöliittymä - Tuotteistamisen malli ja käyttöliittymä on testattu ja dokumentoitu. 2) opettajien ja opiskelijoiden verkkotyöskentelytaitojen edistäminen kehittämällä yhteisöllinen koulutusrakenne - Yhteisöllinen opettajien ja opiskelijoiden verkko-oppimisen ja opettamisen tiedonrakentamisen ympäristö: 3) verkkokoulutuksen laadun varmistaminen ja laadunvarmistuksen menetelmän luominen - Verkkokoulutuksen laatutyöväline. 4) verkostoituminen ja yhteistyö muiden virtuaalikoulutushankkeiden kanssa - Projektin aikana on verkostoiduttu ja tehty yhteistyötä. Erityisesti laatuhankkeiden kanssa yhteistyö on ollut tiivistä. 5) tuotteistaa oppimisaihiosta monimediaista ja monikanavaista virtuaalikoulutustarjontaa - Projektissa on tuotteistettu yli 10 oppimisaihiota. 6) kehittää koulutuksen avulla tuottamiseen liittyvää tuotantoprosessia - Projektin alkuvaiheessa järjestettiin tuottamiseen liittyvää koulutusta. Tuotteistustyökalu kuvaa tuotteistusprosessin ja sitä voi hyödyntää myös itseopiskelussa. 7) työelämäyhteistyön kehittämien pilottiopintojaksojen avulla - Varsinaisia pilotti-opintojaksoja ei hankkeen aikana olla toteutettu. Hankkeessa tuotettuja koulutusosioita tullaan hyödyntämään vuoden 2007 aikana yrityksille suunnatussa koulutuksessa. 8) varmistaa Itä-Suomen virtuaaliammattikorkeakoulutoiminnan kehittyminen osana valtakunnallista Tulostettu

7 virtuaaliammattikorkeakoulua - Projekti ja samalla Itä-Suomen ammattikorkeakoulut ovat keskeinen osa VirtAMK:n kehittämistä. 9) vastata kotimaiseen ja kansainväliseen koulutustarjonnan kilpailuun -Projektissa tuotetut työvälineet ja tuotetut sisällöt sekä osallistuminen virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämistyöhön tarjoavat hyvän perustan koulutustarjonnan kilpailussa pärjäämiseen. 10) pysyvän koulutusrakenteen ja -mallin luominen osaksi ammattikorkeakoulu- järjestelmää - Itä-Suomen projekti ja muut VirtAMK:n kehittämishankkeet ovat yhteistyössä luoneet pysyvän koulutusrakenteen ja - mallin osaksi ammattikorkeakoulu- järjestelmää. 11) vieraskielisen koulutustarjonnan lisääminen - ns. pienten kielten (venäjä, saksa, ranska, espanja) opetukseen on tuotettu sisältöjä Seuraavassa on lyhyet kuvaukset kolmen projektin keskeisen kehittämisalueen tavoitteiden toteutumisesta. Kehittämisalueet olivat: verkkokoulutuksen tuotteistaminen, verkkokoulutuksen laatu ja opettajien verkko-opetus sekä opiskelijoiden verkko-oppimisvalmiuksien varmistaminen (yhteisöllinen koulutusmalli). 1. Yhteisöllinen koulutusmalli Projekti toteutti keväällä 2005 opiskelijoille suunnatun kyselyn. Se kohdennettiin kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää itäsuomalaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä verkko-opiskelusta. Vastauksia saatiin 637:lta opiskelijalta. Vastaavasti selvitettiin myös kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta. Selvitys toteutettiin teemahaastatteluna. Yhteensä haastateltavia oli 90. Suoritettujen kyselyjen pohjalta päädyttiin kehittämään sekä opettajille että opiskelijoille tarkoitettua yhteisöllisen työskentelyn ympäristöä. Ensin verkkoon rakennettiin wikimediaan pohjautuva sivusto, Puikkari. Sinne tuotettiin sisältöjä projektin toimijoiden kesken. Materiaalia syntyi pienellä joukolla kuitenkin hitaasti eikä wikimedian ominaisuuksia saatu tehokkaasti käyttöön. Sen vuoksi julkaisujärjestelmä vaihdettiin. Monien testien jälkeen uudeksi järjestelmäksi valittiin Plone. Yksi projektissa tuotetuista opintojaksoista on: Sosiaalinen media opetuksessa ja oppimisessa - yhteistyötaitojen kehittäminen. Opintojakso on kaikkien käytettävissä Puikkarissa. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija: - saa valmiuksia sosiaalisen median eri elementtien hyödyntämiseen ja ymmärtää niiden mahdollisuudet yhteisöllisessä tiedonrakentamisessa - kehittää omia yhteistyötaitojaan itsereflektion ja vertaispalautteen kautta ja siirtää oppimaansa omalla toiminnallaan työyhteisöönsä - tietää koulutuksen jälkeen sosiaalisen median elementtejä ja aktivoituu niiden käyttämisessä - hyödyntää yhteistyötaitojaan yhteisessä tiedonrakentamisessa - tietää videoinnin periaatteet Keskeiset sisältöalueet ovat: - yhteistyötaidot - yhteisöllinen tiedonrakentaminen - sosiaalisen media yhteistyötaitojen tukena ja välineenä - tekniset sosiaalisen median välineet (Wiki, blogi, Skype, Puikkari) Tulostettu

8 2. Verkkokoulutuksen laadun varmistaminen Projektin alkaessa Virtuaaliammattikorkeakoulu ja Virtuaaliyliopisto työstivät juuri yhteisiä virtuaalikorkeakoulujen portaaleissa julkaistavien tekstipohjaisten opetus- ja ohjausmateriaalien arviointiin ja kehittämiseen tarkoitettuja laatukriteereitä sekä arviointityövälinettä. Projekti tutustui kriteereihin ja työvälineeseen osallistuen samalla niiden testaukseen. Myöhemmin virtuaalikorkeakoulujen yhteiset laatukriteerit ja laadun arvioinnin työväline toimivat projektin työskentelyä suuntaavina tekijöinä. Työskentelyn alkuvaiheeseen ajoittui myös virtuaaliammattikorkeakoulun tuotantorenkaissa tuotettujen ensimmäisten oppimisaihioiden valmistuminen. Projektin ammattikorkeakoulut muodostivat omissa oppilaitoksissaan testaajaryhmät, jotka yhteistyössä virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisyksikön kanssa toteuttivat aihioiden testauksen. Aihioille tehtiin heuristinen arviointi sekä osalle käytettävyystestaus. Kustakin ammattikoulusta testaukseen osallistui kymmenkunta opettajaa. Oppimisaihioiden pedagogista testausta ei projektissa tehty. Testaustulokset palvelivat aihioiden edelleen kehittämistä, minkä lisäksi testaustilanne perehdytti toimijat oppimisaihion käsitteeseen. Samalla muodostui tarkentunut kuva siitä, mihin verkko-opetuksen laadunvarmistamisessa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. Tieto kasvaa verkossa -projektia suunniteltaessa oli syntynyt käsitys siitä, että verkko-opetuksen laadunvarmistukselle ja laadun arvioinnille oli olemassa selvä kysyntä. Koettiin, että verkko-opetus on tasoltaan hyvin kirjavaa. Huomiota tukivat oppimisaihioiden testauksesta saadut tulokset. Projektin käynnistyessä meneillään kuitenkin jo oli lukuisia laatuhankkeita, joissa useimmissa pääpaino oli laadunarvioinnissa ja laadun kehittämisessä. Muihin hankkeisiin tutustumisen jälkeen tarkentuivat oman toimintamme lähtökohdat ja tavoitteet. Projektin tavoitteeksi tarkentui verkkokoulutustuotteiden ja -palveluiden laadunvarmistuksen kehittäminen sekä koko tuotantoprosessin laadunvarmistuksen toteuttaminen. Lisäksi tavoitteeksi muodostui laadunvarmistuksen välineistön ja laatukäsikirjan luominen. Näiden välineiden toteutukselle tavoitteeksi vai asetettiin helppokäyttöisyyden, yksinkertaisuuden ja selkeyden. Tavoite oli luoda välineitä, joita jokainen verkko-opettaja voi hyödyntää verkkoopetuksensa tukena sekä toteutuksen riittävän tason varmistajana. Laatukriteerien tai mittariston luomisesta luovuttiin, koska käyttökelpoisia kriteerejä ja mittareita oli jo runsaasti tarjolla. Projektin toiminnan tuloksena syntyi laadunvarmistuksen työväline, joka varmistaa laatua verkkokoulutuksen tuottamisprosessin aikana ja samalla korvaa perinteisen laatukäsikirjan. Tuottamisprosessin laadunvarmistamisesta syntyi suunnitelma henkilöstölle suunnatusta verkko-opintojaksosta. 3. Verkkokoulutuksen tuotteistaminen Verkkokoulutusta ja -sisältöjä tuotetaan ammattikorkeakouluissa monella tasolla ja monen tasoisesti. Opettajat tekevät oman opetuksensa tueksi ja kehittämiseksi verkkosisältöjä henkilökohtaiseen käyttöön. Eri hankkeissa tuotetaan verkkokoulutusta hankkeen tavoitteista lähtien ja hankkeen tarpeisiin. Ammattikorkeakoulut tuottavat yhteisiä verkkoopintoja omien opettajien ja opiskelijoiden käyttöön. Virtuaaliammattikorkeakoulun tuotantorenkaissa tuotetaan kaikkien ammattikorkeakoulujen käyttöön oppimisaihioita, joita opettajat voivat ottaa käyttöön omissa opintojaksoissaan. Sisältöjä verkko-opetukseen on, mutta valitettavan usein ne jäävät vähäiselle käytölle. Lisäksi sisältöjen ylläpito sekä jatkokehitys jäävät tekemättä. Tuottamiseen käytetyt resurssit menevät valtaosin hukkaan ja hyödyt, joita tavoitellaan, Tulostettu

9 jäävät saavuttamatta. Tuottaminen on tehotonta. Verkkokoulutuksen tuotteistamisen mallilla pyritään välttämään tai ainakin pienentämään edellä kuvattuja ongelmia. Mallin avulla luodaan ja varmistetaan puitteet verkkokoulutuksen tehokkaalle ja laadukkaalle tuotannolle kehittämällä ja kuvaamalla työmenetelmät ja tuotteistusprosessi. Siinä luodaan puitteet ja rakenteet oppimisaihioihin perustuvalle räätälöidylle oppimateriaalituotannolle. Verkko-opetuksen tuotteistusprosessi koostuu neljästä osittain rinnakkain etenevästä prosessista: laadunhallinta-, riskienhallinta-, määrittely- ja tuottamisprosessista. Tuotteistusprosessi pohjautuu perinteiseen vesiputousmalliin. Verkkokoulutuksen tuotteistamisella on suuri merkitys varmistettaessa ammattikorkeakoulujen koulutuksen monimediaisuutta, korkeaa laatua, käytettävyyttä ja monikanavaisuutta. Ottamalla tuotteistaminen käyttöön ammattikorkeakoulut kykenevät tuottamaan laadukasta ja kilpailukykyistä koulutustarjontaa. Verkkokoulutuksen tuotteistamisen työvälineen avulla luodaan ja varmistetaan puitteet verkkokoulutuksen tehokkaalle ja laadukkaalle tuotannolle kehittämällä ja kuvaamalla työmenetelmät ja tuotteistusprosessi. Se rakentuu neljästä osittain rinnakkain etenevästä prosessista: laadunhallinta-, riskienhallinta-, määrittely- ja tuottamisprosessista. Välineen avulla ratkaistaan tuotteistamisprosessissa tarvittavan materiaalin saavutettavuusongelma (dokumentointi) ja tarjotaan käyttäjälle verkkokoulutuksen tuotteistamisen polku. Käyttäjä hahmottaa tuotteistusprosessin kokonaisuutena pelkkien erillisten dokumenttien ja toimintojen sijaan. Projektin konkreettisia tuloksia: - Yhteisöllinen opettajien ja opiskelijoiden verkko-oppimisen ja opettamisen tiedonrakentamisen ympäristö: - Tuotteistamisen työväline - Verkko-koulutuksen tuottamisen kannattavuuden työväline - Verkkokoulutuksen laatutyöväline - Työväline mediaelementtien hyödyntämisestä verkkokoulutuksessa - Useita opetusteknologiaselvityksiä - Kaksi opinnäytettä - Projektin julkaisu (9 artikkelia) - Oppimisaihioita tuotettu yli kymmenen eri koulutusaloille - Kolme opintojaksosuunnitelmaa ja opintojaksoa - Oppimisaihiot ituja oppimiseen - opetus DVD - Projekti tulosten DVD-julkaisu 7.1. Työllisyyteen liittyvät välittömät tulokset Työttömänä projektin aloittaneista on sijouttunut välittömästi projektin jälkeen työhön avoimille työpaikoille yrittäjäksi koulutukseen työttömänä aloittaneita oli yhteensä Ennen projektia työmarkkinoiden ulkopuolella olleista on sijouttunut välittömästi projektin jälkeen työhön avoimille työmarkkinoille Tulostettu

10 yrittäjäksi koulutukseen aloittaneista työmarkkinoiden ulkopuolella oli ennen projektin alkua yhteensä 7.2. Projektin välittömät työllisyysvaikutukset työssä oleviin osallistujiin Projektille ei ollut asetettu välittömiä työllisyysvaikutuksen tavoitteita Työpaikat ja uudet yritykset Projektin aikaansaamat uudet työpaikat 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana joihin sijoittunut naisia 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana Projektin aikaansaamat uudet yritykset 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl Projektin turvaamat työpaikat osallistuneissa yrityksissä 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana joista naisten työpaikkoja 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana 7.4. Välilliset työllisyysvaikutukset Projektille ei ollut asetettu välillisiä työllisyysvaikutuksen tavoitteita. 8. Projektin innovatiivisuus Sosiaalisen median voimakas tuleminen opetuskenttään ajoittui juuri projektin toteutusaikaan. Projektimme herättikin suurta kiinnostusta valtakunnallisesti. Yhteisöllinen tiedonrakentelu verkossa kaikille avoimessa ympäristössä oli uutta. Uusina tuotteina projektissa kehitettiin: - yhteisöllinen opettajien ja opiskelijoiden verkko-oppimisen ja opettamisen tiedonrakentamisen ympäristö - puikkari.fi - verkkokoulutuksen tuotteistamisen malli ja työväline - verkkokoulutuksen laadunvarmistuksen työväline 9. Toiminnan jatkuvuus Puikkari työskentely-ympäristö jää pysyvästi osoitteeseen Puikkari.fi-palvelimen ylläpidosta vastaa Savonia-ammattikorkeakoulu. Sisällön päivitys ja ylläpito on Savonian lisäksi Mikkelin ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun vastuulla. Puikkaria ylläpidetään projektin jälkeen ja sen kehitystyötä jatketaan. Ympäristöä markkinoidaan seminaareissa ja samalla kannustetaan sekä opettajia että opiskelijoita toimimaan uuden ROG-logiikan mukaan - eli Return of Given. ROG tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kun opintojakso tai materiaali laitetaan vapaasti jakoon se palaa parempana takaisin. Jos haluaa saada, on pakko antaa Puikkarin kautta levitetään projektin tuloksia ja työvälineitä, jotka ovat sieltä vapaasti otettavissa käyttöön. Projektin aikana syntyneet ja vahvistuneet verkostot ovat jatkaneet yhteistyötä myös projektin jälkeen. Tulostettu

11 10. Projektin rahoitus Projektin rahoitus suunnitelman* mukaan (OPM:n hallinnonalalla sidontatiedot) Projektin tähän mennessä toteutunut rahoitus. Voidaan ilmoittaa ilman opintososiaalisia etuisuuksia. ESR- ja valtion rahoitus euro euro Muu julkinen rahoitus 0 euro 0 euro Kuntien rahoitus euro euro Yksityinen rahoitus 0 euro 0 euro Tulot 0 euro 0 euro Rahoitus yhteensä euro euro Valuutta EURO *Suunnitelma=viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma. 11. Projektin taloushallinto ja arkistointi Projektikustannusten hyväksymisestä vastannut henkilö/henkilöt (nimi ja asema)* Jari Uimonen, projektipäällikkö Projektin kirjanpidosta vastannut henkilö tai organisaatio* Tuula Nuutinen Hallinnoijan vuosittaisen tilinpidon tarkastuksesta vastannut henkilö tai organisaatio* Audiator Oy Projektin päätyttyä lopputilintarkastuksen suorittanut henkilö tai organisaatio Audiator Oy Projektin asiakirjojen säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Projektin asiakirjojen säilytyspaikka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9, Joensuu Projektin kirjanpitoaineiston (tositteineen) säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Projektin kirjanpitoaineiston säilytyspaikka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9, Joensuu 12. Seurantaraportti Tätä loppuraporttia täydentää viimeisen seurantakauden seurantaraportti, joka on laadittu vuoden 2007 seurantakaudelta ja toimitettu projektin päävastuuviranomaiselle. Tulostettu

12 13. Allekirjoitus ja pvm Vakuutan, että projektiin liittyviä asiakirjoja ja kirjanpitoaineistoa tositteineen säilytetään vähintään vuoden 2012 loppuun tai ESR-rahoittajaviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Allekirjoittaja* Joensuu Eero Elsinen Talousjohtaja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu * Allekirjoittajana organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaava. Tulostettu

Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi. VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen

Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi. VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen Sisältö Virtuaaliammattikorkeakoulu Tieto kasvaa verkossa hanke epeda-hanke 2

Lisätiedot

ESR-projektin loppuraportti

ESR-projektin loppuraportti ESR-projektin loppuraportti 1. Taustatiedot Diaarinumero 07004 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Teknokas vakiinnuttamishanke 2006-2007, tavoite 1 (korkohanke) Projektikoodi S70809 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu (?)

Virtuaaliammattikorkeakoulu  (?) Virtuaaliammattikorkeakoulu http://www.amk.fi www.yh.fi (?) vuosi 2003 2004 toiminta marja.rautajoki@virtuaaliamk.fi VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö 1 Vuosi 2003 Koulutustuotanto tuotantorenkaissa Portaalin

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Tiimiopiskelu pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Tiimiopiskelu Tekniikka, ympäristö ja talous 20.12.2012 Tiedosto:

Lisätiedot

VirtuaaliAMK (AMK-verkosto) TIETO KASVAA VERKOSTOSSA, VERK- KOKOULUTUKSEN LAADUN TEKIJÄT KOKONAISHANKE. Valmistumisaika 30.12.2006

VirtuaaliAMK (AMK-verkosto) TIETO KASVAA VERKOSTOSSA, VERK- KOKOULUTUKSEN LAADUN TEKIJÄT KOKONAISHANKE. Valmistumisaika 30.12.2006 HANKEKUVAUS LIITE 1 1 (5) VirtuaaliAMK Hanke tallennus: www.amk.fi / Kehitys > ESR-HANKE 04-06 > Tietoa hankkeesta www.amk.fi / Koulutus > ESR-HANKE 04-06 > Tietoa hankkeesta PVM 15.12.2003, hyväksytty

Lisätiedot

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? 25.3.2010 Sirkka Hulkkonen Vaikuttavuus alkaa ideasta Mihin hanke perustuu? Onko taustalla Teknologian kehittyminen Rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikkö. Hyväksytty VirtuaaliAMK:n johtoryhmässä. pvm 25.11.2004

VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikkö. Hyväksytty VirtuaaliAMK:n johtoryhmässä. pvm 25.11.2004 SUOMEN VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU KEHITTÄMISYKSIKÖN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2005 Laatija Asiakirjan tila VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikkö Hyväksytty VirtuaaliAMK:n johtoryhmässä pvm 25.11.2004

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Viisi opintoviikkoa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä vuodesta 2000 lähtien http://ok.helsinki.fi/opefi Pauliina Kupila ja Mari Jussila Opetusteknologiakeskus

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa. 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi

Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa. 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi Pilotin tavoitteena edistää opiskelijan oppimista verkko-opetuksen laadunhallintaa

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Virtuaaliamk liikkuvuus Case Turun AMK Yhteyshenkilöpäivät 5.2.2008 - Juha Knuuttila

Virtuaaliamk liikkuvuus Case Turun AMK Yhteyshenkilöpäivät 5.2.2008 - Juha Knuuttila Virtuaaliamk liikkuvuus Case Turun AMK Yhteyshenkilöpäivät 5.2.2008 - Juha Knuuttila Liikkuvuus tavoite vai keino? Kokemuksia liikkuvuuden edistämisestä -2006 Kokemuksia liikkuvuuden edistämisestä 2007

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

Hyvät käytännöt projekteissa Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelma. Verkottumisseminaari M/S Mariella to 1.10.2009

Hyvät käytännöt projekteissa Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelma. Verkottumisseminaari M/S Mariella to 1.10.2009 Hyvät käytännöt projekteissa Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelma Verkottumisseminaari M/S Mariella to 1.10.2009 Tavoitteet Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelman tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Yrittäjyydestä virtaa maaseudulle

Yrittäjyydestä virtaa maaseudulle Yrittäjyydestä virtaa maaseudulle voiko sitä opiskella verkossa? Yrittäjyyskasvatuksen 2011 konferenssi e-ruralnet hankeen workshop 27.1.2011 Seinäjoki Pia Kattelus www.helsinki.fi/ruralia 7.2.2011 1 e-ruralnet

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Oppimisympäristöhankkeiden ohjaus ja seuranta

Oppimisympäristöhankkeiden ohjaus ja seuranta Juho Helminen ja Kimmo Koskinen Oppimisympäristöhankkeiden kehittämispäivä 5.10.2009 www.edu.fi/oppimisymparistot Oppimisympäristöhankkeiden ohjaus ja seuranta Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeet

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Koulutustuotanto 2004 2006

Koulutustuotanto 2004 2006 Koulutustuotanto 2004 2006 VirtuaaliAMK-päivä 30.10.2003, Tampere Outi Vahtila outi.vahtila@virtuaaliamk.fi 1 Kehittämisalueet: Virtuaalikirjasto (Lappi) Koulutuspalveluiden ja tuotteiden laadunvarmistus

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Ajatuksia uuden koulutustuotantoprojektin tiimoilta

Ajatuksia uuden koulutustuotantoprojektin tiimoilta Ajatuksia uuden koulutustuotantoprojektin tiimoilta Outi Vahtila outi.vahtila@virtuaaliamk.fi 1 Ajatuksia hankkeen 04 06 tiimoilta (koulutustuotanto): Rahoitusmalli kuten TE-hankkeissa Toiminta jaetaan

Lisätiedot

VirtuaaliAMK verkoston rakentajana Luonnonvara-alan alan yhteistyö seminaari

VirtuaaliAMK verkoston rakentajana Luonnonvara-alan alan yhteistyö seminaari VirtuaaliAMK verkoston rakentajana Luonnonvara-alan alan yhteistyö seminaari 8.12.2005 Outi Vahtila, outi.vahtila@amk.fi wwww.amk.fi www.virtualyh.fi 1 Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mukana kaikki

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Kokemuksia kumppanuushankkeen suunnittelusta ja hakuprosessista

Kokemuksia kumppanuushankkeen suunnittelusta ja hakuprosessista Kokemuksia kumppanuushankkeen suunnittelusta ja hakuprosessista Marja Saarela 28.11.2014 EBBD+ -kumppanuushankkeen taustaa - Taustalla European Business Baccalaureate Diploma (EuroBacDiploma) -hanke -

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnitteluprosessi

Verkkokurssin suunnitteluprosessi Verkkokurssin suunnitteluprosessi Koulutusteknologian perusopinnot, Designing e-learning Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö(let) http://let.oulu.fi Verkkokurssin

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kajaanin kielten ja viestinnän opettajien vastuuopettajapäivät 10.-11.2.2015 Katja Hämäläinen, Metropolia amk Kansainvälisyysviikot terveys-ja hoitoalalla:milloin?

Lisätiedot

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Heli Mattila Ylemmät amk-tutkinnot Samkissa Business Management and Entrepreneurship (BME) Automaatioteknologia Hyvinvointiteknologia Kuntoutus (Turkuamkin

Lisätiedot

VirtuaaliAMK 2004: palvelut ja välineet

VirtuaaliAMK 2004: palvelut ja välineet VirtuaaliAMK 2004: palvelut ja välineet www.amk.fi www.virtualyh.fi Marja Rautajoki marja.rautajoki@amk.fi 1 Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu On ammattikorkeakoulujen muodostama verkostomainen yhteistyöorganisaatio

Lisätiedot

Kokemuksia monipuolisista kumppaniverkostoista Leena Vainio/Titi Tamminen, Suomen eoppimiskeskus

Kokemuksia monipuolisista kumppaniverkostoista Leena Vainio/Titi Tamminen, Suomen eoppimiskeskus Kokemuksia monipuolisista kumppaniverkostoista Leena Vainio/Titi Tamminen, Suomen eoppimiskeskus TIEKE, Vaikuta ja vaikutu yhdessä hankkeet elämään seminaari 17.9.2009 Projektiaihio on - mistä kumppanit:

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa 1- vaihe Tammi 2010 touko 2011, toteutuma sekä 2-vaiheen suunnitelma Raahen ammattiopisto Aija Keski-Korsu Sisältö Osallistuminen

Lisätiedot

Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu - Ajankohtaista

Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu - Ajankohtaista SVA-Suomen Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu - Ajankohtaista Marja Rautajoki marja.rautajoki@virtuaaliamk.fi 1 www.amk.fi -elämän laajuinen portaali oncampus.fi, continuingeducation.fi, avoinamk.fi tutkimus-

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa

Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa Miikka Salavuo Teknodida 2008 Onko oppiminen tuote vai prosessi? Kuka määrittelee mitä opitaan? Mikä on tiedon merkitys ja tietokäsitys? Mikä on yhteisön rooli?

Lisätiedot

Virtuaaliorganisaation ruusut ja horsmat VirtuaaliAMK 2001-2005

Virtuaaliorganisaation ruusut ja horsmat VirtuaaliAMK 2001-2005 Virtuaaliorganisaation ruusut ja horsmat VirtuaaliAMK 2001-2005 VirtuaaliAMK-seminaari - Verkko-oppimisen visiot ja käytäntö 9.11.2005 Marja Rautajoki, marja.rautajoki@amk.fi Kaisa Rissanen, kaisa.rissanen@amk.fi

Lisätiedot

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli Jatkoväylä-seminaari Haaga-Helia 9.5.2017 Kaisa Tsupari Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli 1 HYRIA KOULUTUS 9.5.2017 Liiketalouden pt/ nuoret Mahdollisuus suorittaa tutkinnonosa (15 osp)

Lisätiedot

Itä-Suomen yleisten kirjastojen laatukäsikirja. Juho Jussila

Itä-Suomen yleisten kirjastojen laatukäsikirja. Juho Jussila Itä-Suomen yleisten kirjastojen laatukäsikirja Juho Jussila 19.9.2017 Sisällys Laatukäsikirja-hankkeen taustaa Yleistä laadunarvioinnista Laatukäsikirjan toimintaperiaate Laatukäsikirjan sisältö Yhteenveto

Lisätiedot

Levitys ja tulosten hyödyntäminen

Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys & tulosten hyödyntäminen Dissemination (levitys) = Spreading the word about the project successes and outcomes as far as possible. Exploitation (tulosten hyödyntäminen)

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen

Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen Erikoistumiskoulutuksen sopimusvalmistelu seminaari 16.2.2016, Helsinki Asiantuntija, KT Hannele Seppälä, Arene ry Seminaarin tarkoitus Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 9/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

yhteyshenkilö ihmeidentekijä?

yhteyshenkilö ihmeidentekijä? eedu 2004/NRO6 VirtuaaliAMK-yhteyshenkil yhteyshenkilö ihmeidentekijä? - Ketä AMKista tarvitaan - tytti.thuren thuren@tamk.fi 1 AMKin toimijat - Opiskelija Läsnäolevana tutkinto-opiskelijana AMKissa (perus-

Lisätiedot

Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia

Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia 6.6.2010 ESR / Futurex: Kokemuksia oppisopimustyyppisestä täydennyskoulutuksesta 7/6/11 Helsinki Metropolia

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Laadunvarmistuksesta 7.1.2009. Ismo Kantola. www.turkuamk.fi

Laadunvarmistuksesta 7.1.2009. Ismo Kantola. www.turkuamk.fi Laadunvarmistuksesta 7.1.2009 Ismo Kantola Laatu Käsitykset laadusta on jäsennetty usein seuraavasti: laatu erinomaisuutena (excellence) itsestään selvää erinomaisuutta, tavanomaisesta poikkeavaa ja elitististä:

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Huippuopettajat ESR-hanke 2010 2012. Loppuraportti 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ

Huippuopettajat ESR-hanke 2010 2012. Loppuraportti 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Huippuopettajat ESR-hanke 2010 2012 Loppuraportti 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Huippuopettajat ESR -koulutushankkeen tärkeimpänä tavoitteena oli parantaa yliopistokoulutuksen laatua.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisyksik. misyksikön n toiminta 2004-2005 wwww.amk.fi

Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisyksik. misyksikön n toiminta 2004-2005 wwww.amk.fi Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisyksik misyksikön n toiminta 2004-2005 wwww.amk.fi Marja Rautajoki marja.rautajoki@amk.fi 1 Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu, vuosi 2004 Koulutustuotanto

Lisätiedot

Orientaatio verkko-opetuksen laadunhallintaan

Orientaatio verkko-opetuksen laadunhallintaan LAATUASKELEITA KOKEMUKSIA VERKKO-OPETUKSEN LAATUTYÖSTÄ 7 Orientaatio verkko-opetuksen laadunhallintaan Annikka Nurkka ja Sari Tervonen Tämän artikkelin tavoitteena on johdattaa lukija verkko-opetuksen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

PROJEKTIN SEURANTARAPORTTI ESR tavoite 3-ohjelmat ( )

PROJEKTIN SEURANTARAPORTTI ESR tavoite 3-ohjelmat ( ) Lomakkeen tila: Palautettu PROJEKTIN SEURANTARAPORTTI ESR tavoite 3-ohjelmat (2000-2006) 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT 1.1 n nimi PEDAGOGIK OCH LÄRENDE PÅ INTERNET 1.2 koodi S81818 1.4 Toimenpidekokonaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus

Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus KOULUTUSMODUULIEN KUVAUS Oppimisprosessin suunnittelu (1) Toimivien oppimistehtävien suunnittelu oppimisprosessiin (2) Tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille.

Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille. Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille. rekrytapahtumat välittäjäpalvelut Work Smart -uraohjausmalli OPISKELIJALÄHTÖISYYS SPARRAAVA OPETTAJA TYÖELÄMÄ

Lisätiedot

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P)

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) 20.11.2007 26.2.2008 Eläytymismenetelmä (role-playing) J. Eskola, J. Suoranta R. Rajala, P. Hakkarainen - sosiaalitieteet, kasvatustieteet, tulevaisuudentutkimus Kehystarina

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki Annikka Nurkka, LTY

Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki Annikka Nurkka, LTY Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki 29.10.2004 Annikka Nurkka, LTY Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Alustuksen sisältö Miksi verkko-opetuksen laadunhallinta

Lisätiedot

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Tilannekartoitus ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja AMK:n välisen siirtymävaiheen opintojen ja ohjauksen toteuttamisesta Sanna Lappalainen,

Lisätiedot

Tervetuloa Innokylään

Tervetuloa Innokylään Tervetuloa Innokylään Innokylä-työpaja Hanne Savolainen 9.6.2017 1 Työpajan ohjelma PAJAN ALOITUS Pajan tavoitteet ja esittäytyminen INNOKYLÄ TUTUKSI Innokylän ja sen työkalujen esittely Mikä on Innokylä?

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot