Projektin loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektin loppuraportti 12.04.2007"

Transkriptio

1 ESRA Projektin loppuraportti Taustatiedot Diaarinumero ISLH /Ha-7 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laadun tekijät - Itä-Suomi Projektikoodi S84766 Tavoiteohjelma 1A Toimintalinja 2 Toimenpidekokonaisuus 1 Projektin suunnitelman mukainen kestoaika Projektin päävastuuviranomainen 2903 Itä-Suomen lh. OPM Projektia hallinoiva organisaatio Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Projektin vastuuhenkilö Lasse Neuvonen Puhelinnumero ; Postiosoite Tikkarinne 9, Joensuu 2. Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laadun tekijät - Itä-Suomi projektin keskeiset kehittämisalueet olivat verkkokoulutuksen tuotteistaminen, verkkokoulutuksen laatu ja opettajien verkko-opetus sekä opiskelijoiden verkkooppimisvalmiuksien varmistaminen. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu hallinnoi ja koordinoi projektia, joka toteutettiin yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Toimintamalli, jossa oli mukana kolme ammattikorkeakoulua ja kolme tiimiä (tuotteistus, laatu ja koulutus), havaittiin hyväksi ja toimivaksi. Näin varmistettiin laajempi näkemys ja tiedon sekä tulosten leviäminen nopeammin ja laajemmin. Tapaamisten ja palaverien pitämisessä otettiin käyttöön ja hyödynnettiin monipuolisesti telemaattisia välineitä. Projektissa verkostoiduttiin ja tehtiin yhteistyötä meneillään oleviin muihin virtuaalikoulutushankkeisiin. Merkittävin yhteistyökumppani oli Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisyksikkö ja sen koordinoimat projektit. Lisäksi yhteistyötä tehtiin erityisesti verkko-opetuksen laatuhankkeiden kanssa. Projektin linkittyminen valtakunnalliseen virtuaaliammattikorkeakouluun tuki alueellista kehittämistyötä, koulutuksen saavutettavuutta ja kilpailukykyä. Toiminta projektissa oli alueellista, mutta tulokset ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti. Keskeisimpänä tavoitteena oli varmistaa Itä-Suomen virtuaaliammattikorkeakoulutoiminnan kehittyminen osana valtakunnallista virtuaaliammattikorkeakoulua ja varmistaa alueen kilpailukyky koulutusmarkkinoilla. Projektin tuloksena luotiin testattu ja dokumentoitu malli verkko-opetuksen tuotteistamiseksi. Mallin avulla luodaan ja varmistetaan puitteet verkkokoulutuksen tehokkaalle ja laadukkaalle tuotannolle kehittämällä ja kuvaamalla työmenetelmät ja tuotteistusprosessi. Toisena keskeisenä tuloksena kehitettiin yhteisöllinen työskentely-ympäristö Puikkari.fi, jolla varmistetaan opettajien verkkopedagoginen osaaminen sekä opiskelijoiden verkko-opiskelutaidot. Ympäristöön päädyttiin opettajille ja opiskelijoille tehdyn kyselyn perusteella. Kolmanneksi projektissa kehitettiin verkkokoulutustuotteiden ja -palveluiden laadunvarmistusta. Projektin toiminnan tuloksena syntyi laadunvarmistuksen työkalu, joka varmistaa laatua verkkokoulutuksen tuottamisprosessin aikana ja samalla korvaa perinteisen Tulostettu

2 laatukäsikirjan. Projektin tulokset ja työvälineet ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä -ympäristössä, jossa yhdistyy verkko-oppimisen tuotteistaminen, laadun varmistaminen sekä yhteisöllinen tiedonrakentelun verkossa. Puikkari on verkko-oppimista edistävä ympäristö, joka kokoaa yhteen verkko-opetuksen eri vaiheissa hyödynnettävissä olevia työvälineitä, sisältöjä, käytänteitä sekä oppimista tukevia vuorovaikutusvälineitä. Puikkari tarjoaa foorumin opettajien ja opiskelijoiden julkaisuille ja sen ytimenä on osaamisen ja käytänteiden avoin jakaminen. Lisäksi se tarjoaa verkkoopetuksen tueksi työkaluja, joista esimerkkinä ovat laadun varmistuksen ja tuotteistamisen välineet. 3. Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Projektin lähtökohtana oli virtuaaliammattikorkeakoulutoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Suomeen syntyi kolme alueellista VirtAMK-hanketta (ESR3-alueen hanke, Lapin hanke ja Itä-Suomen hanke), joiden vastuualueet sovittiin yhteisesti. Itä-Suomen hankkeessa oli kolme kehittämisen aluetta: tuotteistaminen, laatu ja koulutus. Projektin hankehakemuksen mukaiset tavoitteet ovat seuraavat: - luoda testattu ja dokumentoitu verkko-opetuksen tuotteistamisen malli ja käyttöliittymä - opettajien ja opiskelijoiden verkkotyöskentelytaitojen edistäminen kehittämällä yhteisöllinen koulutusrakenne - verkkokoulutuksen laadun varmistaminen ja laadunvarmistuksen menetelmän luominen - verkostoituminen ja yhteistyö muiden virtuaalikoulutushankkeiden kanssa - tuotteistaa oppimisaihiosta monimediaista ja monikanavaista virtuaalikoulutustarjontaa - kehittää koulutuksen avulla tuottamiseen liittyvää tuotantoprosessia - työelämäyhteistyön kehittämien pilottiopintojaksojen avulla - varmistaa Itä-Suomen virtuaaliammattikorkeakoulutoiminnan kehittyminen osana valtakunnallista virtuaaliammattikorkeakoulua - vastata kotimaiseen ja kansainväliseen koulutustarjonnan kilpailuun - pysyvän koulutusrakenteen ja -mallin luominen osaksi ammattikorkeakoulujärjestelmää - vieraskielisen koulutustarjonnan lisääminen Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat ammattikorkeakoulujen opettajat ja muu henkilöstö sekä opiskelijat. Välillinen kohderyhmä on muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja yritykset. 4. Projektin toteutus ja yhteistyö 4.1. Osallistujien ja yritysten valinta Projektin toteuttavat ammattikorkeakoulut valittiin alueellisen kattavuuden ja jo aikaisemman toimivaksi havaitun virtuaalikoulutusyhteistyön perusteella. Projektiin osallistujat valittiin projektin toteuttavien kolmen ammattikorkeakoulun henkilöstöstä ja opiskelijoista. Osallistujat valittiin henkilöistä, joiden asiantuntemuksen hyödyntäminen oli projektin tavoitteiden mukaista sekä henkilöistä, jotka pystyivät hyödyntämään projektin tuotoksia. Yritykset valittiin projektin toteutuksessa tarvittavan ulkoisen asiantuntemuksen ja erityisosaamisen kautta Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Projekti toteutettiin yhteishankkeena siten, että Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu hallinnoi projektia. Savoniaammattikorkeakoulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu koordinoivat oman vastuualueensa toimintaa hallinnoimalla osuutensa ja toimittamalla maksataustiedot Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoululle, joka kokosi tiedot yhteen ja toimitti maksatushakemuksen rahoittajalle. Tulostettu

3 4.3. Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Jokaisella mukana olevalla ammattikorkeakoululla oli oma kehittämisen vastuualue. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu vastasi verkkokoulutuksen tuotteistamisesta. Mikkelin ammattikorkeakoulun vastuualue oli verkkokoulutuksen laadun varmistaminen ja Savonia-ammattikorkeakoulu vastasi projektin koulutusmallin suunnittelusta. Kehittämistyö tapahtui vastuukorkeakoulun vetämissä tiimeissä, joissa oli mukana asiantuntijoita muista ammattikorkeakouluista. Avence Digital oli keskeisin yritysyhteistyökumppani tarjoamalla hankkeen käyttöön erityisesti osaamisena ja kokemuksensa sosiaalisen median (web 2.0) ja semanttisen webin hyödyntämisestä Kansainvälinen yhteistyö Tieto kasvaa verkossa -projektia ja sen tuloksia esiteltiin pidetyssä Online Educa Berlin konferenssissa. Konferenssi on suurin Euroopassa pidettävistä verkko-opetuksen tapahtumista. Osallistujia oli yli 2000, jotka edustivat 92 eri maata. Keskeisiä teemoja olivat Web 2.0 välineet ja niiden soveltaminen verkko-oppimiseen. Muita konferenssin teemoja olivat mm. pelaamalla oppiminen, onnistuneen verkko-opetuksen suunnittelu (eli laatu ja tehokkuus), yhteisöllinen oppiminen ja uudet web-teknologiat, elinikäinen ja informaali oppiminen, osallistumisen edistäminen, TVT:n vaikutukset kouluissa ja yliopistoissa sekä e-koulutus yrityksissä. Tapahtuma visioi oppimisen tulevaisuuden olevan yhteisöllisyyteen perustuvissa internetpohjaisissa ratkaisuissa ja irtautuvan vähitellen kurssi- ja koulusidonnaisuudesta. Tulevaisuuden oppija nähtiin, omat aikataulunsa, oppisisältönsä ja tavoitteensa päättävänä itsenäisenä toimijana. Tieto kasvaa verkossa projektin esitys oli suuressa salissa, johon mahtui yli 300 kuulijaa. Session puheenjohtajana toimi arvostettu ja tunnettu elearning asiantuntija John Sandler Australiasta. Session teemana oli: Designing and Building Learning Environments ja esityksemme: "Jari Uimonen, North Karelia University of Applied Sciences, Finland & Maija Suhonen, Savonia University of Applied Sciences, Finland, Media Centre for E-Learning - An Application for Implementing Effective and High Quality Learning" Lisäksi projektin tuloksia esiteltiin Krakovassa pidetyssä GUIDE (Global Universities in Distance Education) Association Thematic Workshop:ssa. Verkostoon kuuluu yli 100 korkeakoulua yli 50 maasta. Kyseinen seminaari käsitti Euroopan alueen korkeakouluja. Workshopissa oli n. 25 esitystä. Tieto kasvaa verkossa -projektia esiteltiin sessiossa: Self directed learning: new didactic methodologies and innovative Technological environments. - Maija Suhonen Project Leader and elearning Coordinator Savonia University of Applied Sciences (Kuopio/Finland), Media Centre for elearning an Application for Implementing Effective and High Quality Learning. 5. Julkisuus ja tiedottaminen Projektilla ei ollut omia perinteisiä www-sivuja, mutta tietoa projektista oli Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun portaalissa. Projektin sisäisessä tiedotuksessa ja ohjauksessa käytettiin Moodle-oppimisympäristöä. toimi sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän kanavana. Tieto kasva verkosta projektissa tehtiin kaksi esitettä ja kirjanmerkkejä, jotka ovat olleet esillä ja jaossa sekä valtakunnallisissa että alueellisissa seminaareissa ja tapahtumissa. Seminaarit 2004 Projekti oli mukana ITK-konferenssissa Hämeenlinnassa Virtuaaliammattikorkeakoulun yhteisosastolla, jossa esiteltiin projektia ja sen tavoitteita. Tulostettu

4 projekti järjesti Mikkelissä VirtAMK-seminaarin, jossa teemana oli verkko-opetuksen laatu ja tulevaisuuden trendit. Seminaari toimi samalla projektin aloitusseminaarina. Osallistujia oli 130, joista noin puolet oli Itä-Suomen tavoite 1 alueelta. Seminaarit 2005 ISOT2005, Itäsuomalaista opetusteknologiaa tapahtumassa Joensuussa projektilla oli useita esityksiä sekä näyttelyosasto. Osallistujia oli n Mikkelissä järjestettiin Semanttisen Webin koulutuspäivä, jossa koulutuksesta vastasi Avence Digital. Osallistujia oli noin 30. Seminaarit 2006 Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa ITK06 konferenssissa oli projektilla kaksi esitystä ja lisäksi projektilla oli yhteinen esittelyosasto VirtAMK:n kehittämisyksikön kanssa. Tieto kasvaa verkossa -projektia ja sen tuloksia esiteltiin pidetyssä Online Educa Berlin konferenssissa. Konferenssi on suurin Euroopassa pidettävistä verkko-opetuksen tapahtumista. Osallistujia oli yli 2000, jotka edustivat 92 eri maata. Seminaarit pidettiin Kuopiossa Tieto kasvaa verkossa sosiaalisen median mahdollisuuksia seminaari, joka toimi projektin loppuseminaarina. Ilmoittautuneita oli projekti esitteli ja levitti tuloksia VVYOP07 päivillä (valtakunnalliset virtuaaliyliopistopäivät) Projektin tuloksia esiteltiin Karkovassa pidetyssä GUIDE (Global Universities in Distance Education) Association Thematic Workshop:ssa ITK07 konferenssissa esitellään ja levitetään projektin tuloksia. Muuta tiedottamista Projekti on esitellyt tuloksia ja toimintaa Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun yhteyshenkilötapaamisissa ja seminaareissa vuosittain useita kertoja ( ). Lisäksi projektia on esitelty ammattikorkeakoulujen henkilöstölle sekä opiskelijoille lukuisissa sisäisissä tiedotus- ja koulutus-tilaisuuksissa, jokaisessa kolmessa ammattikorkeakoulussa. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa projektista ja sen tuloksista on tiedotettu virtuaalivastuuhenkilöiden kokouksissa, jota kautta tieto on levinnyt koulutusohjelmiin. Lisäksi koulutusohjelmajohtajien ja projektipäällikköjen kokouksissa on projektia esitelty vuosittain. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun verkko-opetuspäivässä projekti oli mukana järjestelyissä ja esitteli tuloksia ammattikorkeakoulun henkilöstölle. Projektista tiedotettiin Savonia-ammattikorkeakoulussa Verkko-opetuksen hyvät käytänteet -seminaarissa Seminaari oli suunnattu koko henkilöstölle. Lisäksi projektista on tiedotettu säännöllisesti verkko-opetuksen koordinaatioryhmän kautta opettajille. Ryhmän jäsenet ovat tiedottaneet asiasta omissa yksiköissään. Tulostettu

5 Mikkelin ammattikorkeakoulussa on käynnistetty verkko-opetuksen mentorointitoiminta. Projektista ja sen tuloksista on tiedotettu mentoritapaamisissa. Puikkari työskentely-ympäristönä sekä yhteisöllinen tiedonrakentelu työskentelytapana on otettu käyttöön mentoriryhmässä. Mentorit ovat tiedottaneet asiasta edelleen omissa laitoksissaan. Projektista ja sen tuloksista on tiedotettu Mikkelin ammattikorkeakoulun Kirjasto- tietopalvelut-yksikön henkilöstölle. Lisäksi projektin etenemisestä on säännöllisesti tiedotettu. Julkaisut Projekti on tuottanut Tieto kasvaa verkossa -julkaisun, joka on sähköisessä muodossa saatavilla Lisäksi hankkeessa on tuotettu kaksi opinnäytettä: Vainionpää, T Ammattikorkeakoulujen verkko-opetus: opettajien käsityksistä uuteen koulutusmalliin. Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta. Kuopion yliopisto. Muhonen A Verkko-oppimateriaalin esteettömyys uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Viestinnän koulutusohjelma Myös nämä ovat sähköisessä muodossa saatavilla Lehtiartikkelit Joensuun Region lehti kirjoitti projektista artikkelin: VirtuaaliAMK siirtää opinnot verkkoon marraskuun 2004 lehdessä. SeOppi-lehden, Research & Education teemanumerossa, 04/2007 on projektin tuloksista artikkeli. 6. Ongelmat ja suositukset 6.1. Ongelmat projektin toteutuksessa Projektin hakemus jätettiin ja projekti oli tarkoitus aloittaa Päätös projektin aloittamiseksi saatiin Opettajien syksyn työaikasuunnitelmat oli siinä vaiheessa jo pitänyt lyödä lukkoon. Tämä aiheutti alkuvaiheessa ongelmia motivoituneiden ja projektin tavoitteisiin sitoutuvien toimijoiden mukaan saamisessa. Rahoituspäätöksen viivästymisestä aiheutui ongelmia myös projektin sisällölle ja tavoitteille. Projektin sisältö ja tavoitteet jouduttiin osittain uudelleen määrittelemään suhteutettaessa projektin toimintaa käynnistyneisiin muihin projekteihin. Rahoituspäätöksen viivästyessä, oli esimerkiksi jo useita laatuhankkeita käynnistänyt toimintansa. Vasta näihin projekteihin tutustumisen jälkeen päästiin tarkentamaan oman toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Suositukset projektien toimeenpanon kehittämiseksi Nykyiset sosiaalisen media välineet tarjoavat erittäin hyviä ja helppoja tapoja pitää kokouksia verkossa. Varsinkin ylimaakunnallisissa hankkeissa säästyy paljon aikaa ja rahaa, kun hyödynnetään näitä mahdollisuuksia Projektien toiminnan ja erityisesti syntyvien tulosten kytkeytymistä tiiviisti opetukseen tulisi tehostaa mm. siten että projektien ajoitus voitaisiin suunnitelmallisesti kytkeä opettajien työaikasuunnitteluun. Projekti on osa valtakunnallista VirtAMK:n kehittämistä, jossa on mukana sekä alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita. Yhteistyöstä ja sen ehdoista sopiminen eri hankkeiden välillä on ensiarvoisen tärkeää. Tietoisuus eri hankkeiden Tulostettu

6 tavoitteista ja toiminnasta auttaa välttämään päällekkäistä ja turhaa työtä ja hyödyntämään hankkeiden tuloksia. Lisäksi muita virtuaalikoulutushankkeita on käynnissä eri rahoituksilla sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa kymmeniä ellei satoja. Erityisesti laadun alueella hankkeita on käynnissä suuri määrä ja on resurssien haaskausta, jos useissa hankkeissa pohditaan samoja asioita toisistaan tietämättä. Tieto kasvaa verkossa projekti on ollut mukana laatuhankkeiden verkostossa ja ottanut omassa toiminnassa ja tavoitteiden asettelussa huomioon mitä muissa hankkeissa ollaan tekemässä. Kolmen ammattikorkeakoulun projektina on toiminnan kannalta tärkeää, että jokaisessa ammattikorkeakoulussa on vastuuhenkilö (koordinaattori), joka vastaa oman ammattikorkeakoulun osalta hankkeen käytännön toiminnan ja hallinnoinnin sujumisesta. Projektin aikana toimintaympäristö on muuttunut ja esimerkiksi sosiaalinen media on noussut vasta hankkeen aikana terminä kuvaamaan hankkeen toimintaa ja tuloksia. Muutos vaatii aikaa; esimerkiksi semanttinen web ei ole vielä saavuttanut sitä kypsyyden astetta, jota ennakoitiin projektin alkuvaiheessa. Teknologia muuttuu ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia, mutta kyse on myös kulttuurisesta muutoksesta. Muutos vaatii aikaa. 7. Projektin tulokset Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja kuvaus projektin konkreettisista tuloksista Projektin tavoitteena oli varmistaa virtuaaliammattikorkeakoulutoiminnan kehittyminen Itä-Suomessa osana valtakunnallista virtuaaliammattikorkeakoulua. Projektin tuloksena verkkokoulutuksen tuotteistamisen malli, laadunvarmistus ja yhteisöllinen koulutusmalli otetaan käyttöön virtuaaliammattikorkeakoulussa ja sen koulutustuotannoissa. Seuraavassa kuvataan projektin hankehakemuksen mukaisten tavoitteiden toteutumista: 1) luoda testattu ja dokumentoitu verkko-opetuksen tuotteistamisen malli ja käyttöliittymä - Tuotteistamisen malli ja käyttöliittymä on testattu ja dokumentoitu. 2) opettajien ja opiskelijoiden verkkotyöskentelytaitojen edistäminen kehittämällä yhteisöllinen koulutusrakenne - Yhteisöllinen opettajien ja opiskelijoiden verkko-oppimisen ja opettamisen tiedonrakentamisen ympäristö: 3) verkkokoulutuksen laadun varmistaminen ja laadunvarmistuksen menetelmän luominen - Verkkokoulutuksen laatutyöväline. 4) verkostoituminen ja yhteistyö muiden virtuaalikoulutushankkeiden kanssa - Projektin aikana on verkostoiduttu ja tehty yhteistyötä. Erityisesti laatuhankkeiden kanssa yhteistyö on ollut tiivistä. 5) tuotteistaa oppimisaihiosta monimediaista ja monikanavaista virtuaalikoulutustarjontaa - Projektissa on tuotteistettu yli 10 oppimisaihiota. 6) kehittää koulutuksen avulla tuottamiseen liittyvää tuotantoprosessia - Projektin alkuvaiheessa järjestettiin tuottamiseen liittyvää koulutusta. Tuotteistustyökalu kuvaa tuotteistusprosessin ja sitä voi hyödyntää myös itseopiskelussa. 7) työelämäyhteistyön kehittämien pilottiopintojaksojen avulla - Varsinaisia pilotti-opintojaksoja ei hankkeen aikana olla toteutettu. Hankkeessa tuotettuja koulutusosioita tullaan hyödyntämään vuoden 2007 aikana yrityksille suunnatussa koulutuksessa. 8) varmistaa Itä-Suomen virtuaaliammattikorkeakoulutoiminnan kehittyminen osana valtakunnallista Tulostettu

7 virtuaaliammattikorkeakoulua - Projekti ja samalla Itä-Suomen ammattikorkeakoulut ovat keskeinen osa VirtAMK:n kehittämistä. 9) vastata kotimaiseen ja kansainväliseen koulutustarjonnan kilpailuun -Projektissa tuotetut työvälineet ja tuotetut sisällöt sekä osallistuminen virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämistyöhön tarjoavat hyvän perustan koulutustarjonnan kilpailussa pärjäämiseen. 10) pysyvän koulutusrakenteen ja -mallin luominen osaksi ammattikorkeakoulu- järjestelmää - Itä-Suomen projekti ja muut VirtAMK:n kehittämishankkeet ovat yhteistyössä luoneet pysyvän koulutusrakenteen ja - mallin osaksi ammattikorkeakoulu- järjestelmää. 11) vieraskielisen koulutustarjonnan lisääminen - ns. pienten kielten (venäjä, saksa, ranska, espanja) opetukseen on tuotettu sisältöjä Seuraavassa on lyhyet kuvaukset kolmen projektin keskeisen kehittämisalueen tavoitteiden toteutumisesta. Kehittämisalueet olivat: verkkokoulutuksen tuotteistaminen, verkkokoulutuksen laatu ja opettajien verkko-opetus sekä opiskelijoiden verkko-oppimisvalmiuksien varmistaminen (yhteisöllinen koulutusmalli). 1. Yhteisöllinen koulutusmalli Projekti toteutti keväällä 2005 opiskelijoille suunnatun kyselyn. Se kohdennettiin kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää itäsuomalaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä verkko-opiskelusta. Vastauksia saatiin 637:lta opiskelijalta. Vastaavasti selvitettiin myös kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta. Selvitys toteutettiin teemahaastatteluna. Yhteensä haastateltavia oli 90. Suoritettujen kyselyjen pohjalta päädyttiin kehittämään sekä opettajille että opiskelijoille tarkoitettua yhteisöllisen työskentelyn ympäristöä. Ensin verkkoon rakennettiin wikimediaan pohjautuva sivusto, Puikkari. Sinne tuotettiin sisältöjä projektin toimijoiden kesken. Materiaalia syntyi pienellä joukolla kuitenkin hitaasti eikä wikimedian ominaisuuksia saatu tehokkaasti käyttöön. Sen vuoksi julkaisujärjestelmä vaihdettiin. Monien testien jälkeen uudeksi järjestelmäksi valittiin Plone. Yksi projektissa tuotetuista opintojaksoista on: Sosiaalinen media opetuksessa ja oppimisessa - yhteistyötaitojen kehittäminen. Opintojakso on kaikkien käytettävissä Puikkarissa. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija: - saa valmiuksia sosiaalisen median eri elementtien hyödyntämiseen ja ymmärtää niiden mahdollisuudet yhteisöllisessä tiedonrakentamisessa - kehittää omia yhteistyötaitojaan itsereflektion ja vertaispalautteen kautta ja siirtää oppimaansa omalla toiminnallaan työyhteisöönsä - tietää koulutuksen jälkeen sosiaalisen median elementtejä ja aktivoituu niiden käyttämisessä - hyödyntää yhteistyötaitojaan yhteisessä tiedonrakentamisessa - tietää videoinnin periaatteet Keskeiset sisältöalueet ovat: - yhteistyötaidot - yhteisöllinen tiedonrakentaminen - sosiaalisen media yhteistyötaitojen tukena ja välineenä - tekniset sosiaalisen median välineet (Wiki, blogi, Skype, Puikkari) Tulostettu

8 2. Verkkokoulutuksen laadun varmistaminen Projektin alkaessa Virtuaaliammattikorkeakoulu ja Virtuaaliyliopisto työstivät juuri yhteisiä virtuaalikorkeakoulujen portaaleissa julkaistavien tekstipohjaisten opetus- ja ohjausmateriaalien arviointiin ja kehittämiseen tarkoitettuja laatukriteereitä sekä arviointityövälinettä. Projekti tutustui kriteereihin ja työvälineeseen osallistuen samalla niiden testaukseen. Myöhemmin virtuaalikorkeakoulujen yhteiset laatukriteerit ja laadun arvioinnin työväline toimivat projektin työskentelyä suuntaavina tekijöinä. Työskentelyn alkuvaiheeseen ajoittui myös virtuaaliammattikorkeakoulun tuotantorenkaissa tuotettujen ensimmäisten oppimisaihioiden valmistuminen. Projektin ammattikorkeakoulut muodostivat omissa oppilaitoksissaan testaajaryhmät, jotka yhteistyössä virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisyksikön kanssa toteuttivat aihioiden testauksen. Aihioille tehtiin heuristinen arviointi sekä osalle käytettävyystestaus. Kustakin ammattikoulusta testaukseen osallistui kymmenkunta opettajaa. Oppimisaihioiden pedagogista testausta ei projektissa tehty. Testaustulokset palvelivat aihioiden edelleen kehittämistä, minkä lisäksi testaustilanne perehdytti toimijat oppimisaihion käsitteeseen. Samalla muodostui tarkentunut kuva siitä, mihin verkko-opetuksen laadunvarmistamisessa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. Tieto kasvaa verkossa -projektia suunniteltaessa oli syntynyt käsitys siitä, että verkko-opetuksen laadunvarmistukselle ja laadun arvioinnille oli olemassa selvä kysyntä. Koettiin, että verkko-opetus on tasoltaan hyvin kirjavaa. Huomiota tukivat oppimisaihioiden testauksesta saadut tulokset. Projektin käynnistyessä meneillään kuitenkin jo oli lukuisia laatuhankkeita, joissa useimmissa pääpaino oli laadunarvioinnissa ja laadun kehittämisessä. Muihin hankkeisiin tutustumisen jälkeen tarkentuivat oman toimintamme lähtökohdat ja tavoitteet. Projektin tavoitteeksi tarkentui verkkokoulutustuotteiden ja -palveluiden laadunvarmistuksen kehittäminen sekä koko tuotantoprosessin laadunvarmistuksen toteuttaminen. Lisäksi tavoitteeksi muodostui laadunvarmistuksen välineistön ja laatukäsikirjan luominen. Näiden välineiden toteutukselle tavoitteeksi vai asetettiin helppokäyttöisyyden, yksinkertaisuuden ja selkeyden. Tavoite oli luoda välineitä, joita jokainen verkko-opettaja voi hyödyntää verkkoopetuksensa tukena sekä toteutuksen riittävän tason varmistajana. Laatukriteerien tai mittariston luomisesta luovuttiin, koska käyttökelpoisia kriteerejä ja mittareita oli jo runsaasti tarjolla. Projektin toiminnan tuloksena syntyi laadunvarmistuksen työväline, joka varmistaa laatua verkkokoulutuksen tuottamisprosessin aikana ja samalla korvaa perinteisen laatukäsikirjan. Tuottamisprosessin laadunvarmistamisesta syntyi suunnitelma henkilöstölle suunnatusta verkko-opintojaksosta. 3. Verkkokoulutuksen tuotteistaminen Verkkokoulutusta ja -sisältöjä tuotetaan ammattikorkeakouluissa monella tasolla ja monen tasoisesti. Opettajat tekevät oman opetuksensa tueksi ja kehittämiseksi verkkosisältöjä henkilökohtaiseen käyttöön. Eri hankkeissa tuotetaan verkkokoulutusta hankkeen tavoitteista lähtien ja hankkeen tarpeisiin. Ammattikorkeakoulut tuottavat yhteisiä verkkoopintoja omien opettajien ja opiskelijoiden käyttöön. Virtuaaliammattikorkeakoulun tuotantorenkaissa tuotetaan kaikkien ammattikorkeakoulujen käyttöön oppimisaihioita, joita opettajat voivat ottaa käyttöön omissa opintojaksoissaan. Sisältöjä verkko-opetukseen on, mutta valitettavan usein ne jäävät vähäiselle käytölle. Lisäksi sisältöjen ylläpito sekä jatkokehitys jäävät tekemättä. Tuottamiseen käytetyt resurssit menevät valtaosin hukkaan ja hyödyt, joita tavoitellaan, Tulostettu

9 jäävät saavuttamatta. Tuottaminen on tehotonta. Verkkokoulutuksen tuotteistamisen mallilla pyritään välttämään tai ainakin pienentämään edellä kuvattuja ongelmia. Mallin avulla luodaan ja varmistetaan puitteet verkkokoulutuksen tehokkaalle ja laadukkaalle tuotannolle kehittämällä ja kuvaamalla työmenetelmät ja tuotteistusprosessi. Siinä luodaan puitteet ja rakenteet oppimisaihioihin perustuvalle räätälöidylle oppimateriaalituotannolle. Verkko-opetuksen tuotteistusprosessi koostuu neljästä osittain rinnakkain etenevästä prosessista: laadunhallinta-, riskienhallinta-, määrittely- ja tuottamisprosessista. Tuotteistusprosessi pohjautuu perinteiseen vesiputousmalliin. Verkkokoulutuksen tuotteistamisella on suuri merkitys varmistettaessa ammattikorkeakoulujen koulutuksen monimediaisuutta, korkeaa laatua, käytettävyyttä ja monikanavaisuutta. Ottamalla tuotteistaminen käyttöön ammattikorkeakoulut kykenevät tuottamaan laadukasta ja kilpailukykyistä koulutustarjontaa. Verkkokoulutuksen tuotteistamisen työvälineen avulla luodaan ja varmistetaan puitteet verkkokoulutuksen tehokkaalle ja laadukkaalle tuotannolle kehittämällä ja kuvaamalla työmenetelmät ja tuotteistusprosessi. Se rakentuu neljästä osittain rinnakkain etenevästä prosessista: laadunhallinta-, riskienhallinta-, määrittely- ja tuottamisprosessista. Välineen avulla ratkaistaan tuotteistamisprosessissa tarvittavan materiaalin saavutettavuusongelma (dokumentointi) ja tarjotaan käyttäjälle verkkokoulutuksen tuotteistamisen polku. Käyttäjä hahmottaa tuotteistusprosessin kokonaisuutena pelkkien erillisten dokumenttien ja toimintojen sijaan. Projektin konkreettisia tuloksia: - Yhteisöllinen opettajien ja opiskelijoiden verkko-oppimisen ja opettamisen tiedonrakentamisen ympäristö: - Tuotteistamisen työväline - Verkko-koulutuksen tuottamisen kannattavuuden työväline - Verkkokoulutuksen laatutyöväline - Työväline mediaelementtien hyödyntämisestä verkkokoulutuksessa - Useita opetusteknologiaselvityksiä - Kaksi opinnäytettä - Projektin julkaisu (9 artikkelia) - Oppimisaihioita tuotettu yli kymmenen eri koulutusaloille - Kolme opintojaksosuunnitelmaa ja opintojaksoa - Oppimisaihiot ituja oppimiseen - opetus DVD - Projekti tulosten DVD-julkaisu 7.1. Työllisyyteen liittyvät välittömät tulokset Työttömänä projektin aloittaneista on sijouttunut välittömästi projektin jälkeen työhön avoimille työpaikoille yrittäjäksi koulutukseen työttömänä aloittaneita oli yhteensä Ennen projektia työmarkkinoiden ulkopuolella olleista on sijouttunut välittömästi projektin jälkeen työhön avoimille työmarkkinoille Tulostettu

10 yrittäjäksi koulutukseen aloittaneista työmarkkinoiden ulkopuolella oli ennen projektin alkua yhteensä 7.2. Projektin välittömät työllisyysvaikutukset työssä oleviin osallistujiin Projektille ei ollut asetettu välittömiä työllisyysvaikutuksen tavoitteita Työpaikat ja uudet yritykset Projektin aikaansaamat uudet työpaikat 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana joihin sijoittunut naisia 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana Projektin aikaansaamat uudet yritykset 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl Projektin turvaamat työpaikat osallistuneissa yrityksissä 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana joista naisten työpaikkoja 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana 7.4. Välilliset työllisyysvaikutukset Projektille ei ollut asetettu välillisiä työllisyysvaikutuksen tavoitteita. 8. Projektin innovatiivisuus Sosiaalisen median voimakas tuleminen opetuskenttään ajoittui juuri projektin toteutusaikaan. Projektimme herättikin suurta kiinnostusta valtakunnallisesti. Yhteisöllinen tiedonrakentelu verkossa kaikille avoimessa ympäristössä oli uutta. Uusina tuotteina projektissa kehitettiin: - yhteisöllinen opettajien ja opiskelijoiden verkko-oppimisen ja opettamisen tiedonrakentamisen ympäristö - puikkari.fi - verkkokoulutuksen tuotteistamisen malli ja työväline - verkkokoulutuksen laadunvarmistuksen työväline 9. Toiminnan jatkuvuus Puikkari työskentely-ympäristö jää pysyvästi osoitteeseen Puikkari.fi-palvelimen ylläpidosta vastaa Savonia-ammattikorkeakoulu. Sisällön päivitys ja ylläpito on Savonian lisäksi Mikkelin ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun vastuulla. Puikkaria ylläpidetään projektin jälkeen ja sen kehitystyötä jatketaan. Ympäristöä markkinoidaan seminaareissa ja samalla kannustetaan sekä opettajia että opiskelijoita toimimaan uuden ROG-logiikan mukaan - eli Return of Given. ROG tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kun opintojakso tai materiaali laitetaan vapaasti jakoon se palaa parempana takaisin. Jos haluaa saada, on pakko antaa Puikkarin kautta levitetään projektin tuloksia ja työvälineitä, jotka ovat sieltä vapaasti otettavissa käyttöön. Projektin aikana syntyneet ja vahvistuneet verkostot ovat jatkaneet yhteistyötä myös projektin jälkeen. Tulostettu

11 10. Projektin rahoitus Projektin rahoitus suunnitelman* mukaan (OPM:n hallinnonalalla sidontatiedot) Projektin tähän mennessä toteutunut rahoitus. Voidaan ilmoittaa ilman opintososiaalisia etuisuuksia. ESR- ja valtion rahoitus euro euro Muu julkinen rahoitus 0 euro 0 euro Kuntien rahoitus euro euro Yksityinen rahoitus 0 euro 0 euro Tulot 0 euro 0 euro Rahoitus yhteensä euro euro Valuutta EURO *Suunnitelma=viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma. 11. Projektin taloushallinto ja arkistointi Projektikustannusten hyväksymisestä vastannut henkilö/henkilöt (nimi ja asema)* Jari Uimonen, projektipäällikkö Projektin kirjanpidosta vastannut henkilö tai organisaatio* Tuula Nuutinen Hallinnoijan vuosittaisen tilinpidon tarkastuksesta vastannut henkilö tai organisaatio* Audiator Oy Projektin päätyttyä lopputilintarkastuksen suorittanut henkilö tai organisaatio Audiator Oy Projektin asiakirjojen säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Projektin asiakirjojen säilytyspaikka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9, Joensuu Projektin kirjanpitoaineiston (tositteineen) säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Projektin kirjanpitoaineiston säilytyspaikka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9, Joensuu 12. Seurantaraportti Tätä loppuraporttia täydentää viimeisen seurantakauden seurantaraportti, joka on laadittu vuoden 2007 seurantakaudelta ja toimitettu projektin päävastuuviranomaiselle. Tulostettu

12 13. Allekirjoitus ja pvm Vakuutan, että projektiin liittyviä asiakirjoja ja kirjanpitoaineistoa tositteineen säilytetään vähintään vuoden 2012 loppuun tai ESR-rahoittajaviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Allekirjoittaja* Joensuu Eero Elsinen Talousjohtaja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu * Allekirjoittajana organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaava. Tulostettu

ESR-projektin loppuraportti

ESR-projektin loppuraportti ESR-projektin loppuraportti 1. Taustatiedot Diaarinumero 07004 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Teknokas vakiinnuttamishanke 2006-2007, tavoite 1 (korkohanke) Projektikoodi S70809 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Ajatuksia uuden koulutustuotantoprojektin tiimoilta

Ajatuksia uuden koulutustuotantoprojektin tiimoilta Ajatuksia uuden koulutustuotantoprojektin tiimoilta Outi Vahtila outi.vahtila@virtuaaliamk.fi 1 Ajatuksia hankkeen 04 06 tiimoilta (koulutustuotanto): Rahoitusmalli kuten TE-hankkeissa Toiminta jaetaan

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P)

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) 20.11.2007 26.2.2008 Eläytymismenetelmä (role-playing) J. Eskola, J. Suoranta R. Rajala, P. Hakkarainen - sosiaalitieteet, kasvatustieteet, tulevaisuudentutkimus Kehystarina

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen

Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen Erikoistumiskoulutuksen sopimusvalmistelu seminaari 16.2.2016, Helsinki Asiantuntija, KT Hannele Seppälä, Arene ry Seminaarin tarkoitus Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa OSAAMISEN TUNNISTAMINEN (muk. Jäntti 2007) OPPIMISTEOT JA OSAAMISTAVOITTEET: OPPIMISTULOKSINA ARVIOINTI opiskelija opettaja arvioija

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko 1.9.2016 1. Kehittämisverkostojen käynnistämisen tausta 2. Yhteinen ymmärrys lähtökohtiin 3. Toiveet, tarpeet ja osaamisen

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

PROJEKTIN SEURANTARAPORTTI ESR tavoite 3-ohjelmat ( )

PROJEKTIN SEURANTARAPORTTI ESR tavoite 3-ohjelmat ( ) Lomakkeen tila: Palautettu PROJEKTIN SEURANTARAPORTTI ESR tavoite 3-ohjelmat (2000-2006) 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT 1.1 n nimi PEDAGOGIK OCH LÄRENDE PÅ INTERNET 1.2 koodi S81818 1.4 Toimenpidekokonaisuus

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen OPS2016 - Koulu katsoo tulevaisuuteen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen laaja-alaisen osaamisen osana ITK-konferenssi 9.-11.4.2014 Juho Helminen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Taustaa

Lisätiedot

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Aalto-yliopisto, HEMA-instituutti ama.auvinen@aalto.fi http://www.hema.aalto.fi Mistä arvontuotannossa on kysymys? arvontuotannon tutkimus

Lisätiedot

Makkonen Keijo Yhtymäjohtaja

Makkonen Keijo Yhtymäjohtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa?

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Laadunhallinta ja tuloksellisuus lukiokoulutuksessa Lukioseminaari 11.4.2012, Kuntatalo Juha Karvonen, kehittämispäällikkö Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Lukioseminaari 11.4.2012 Lukion

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Opintokeskus Kansalaisfoorumin STUDIO-ryhmä: Eija Majoinen Irma Syrén Timo Tervo Pekka Kinnunen Opintokeskus Kansalaisfoorumi

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ESR TL 3:n kehittämisohjelma: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Projektipäällikkö

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs

Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs LAITOS Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs. 231105 Tämän taulukon tarkoituksena on auttaa laitoksia kuvailemaan opetus- ja opiskelukulttuuriaan ja/tai niiden tukitoimien ominaisuuksia.

Lisätiedot

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op)

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Harto Pönkä, Essi Vuopala Tavoitteet ja toteutus Osaamistavoitteet Kurssin jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa digitaalisen portfolion blogi ympäristöön,

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki Annikka Nurkka, LTY

Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki Annikka Nurkka, LTY Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki 29.10.2004 Annikka Nurkka, LTY Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Alustuksen sisältö Miksi verkko-opetuksen laadunhallinta

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

DILAPORT. Digital Language Portfolio. -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon. AMKpäivät. Kotka

DILAPORT. Digital Language Portfolio. -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon. AMKpäivät. Kotka DILAPORT Digital Language Portfolio -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon Minna Scheinin, Turun ammattikorkeakoulu Teemat kielisalkkutyöskentelystä pedagogisia lähtökohtia kielisalkkutyöskentelyn

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIEN LOPPURAPORTTIMALLI RAKENNERAHASTOKAUSI

ESR-PROJEKTIEN LOPPURAPORTTIMALLI RAKENNERAHASTOKAUSI ESR-PROJEKTIEN LOPPURAPORTTIMALLI RAKENNERAHASTOKAUSI 2000-2006 1. Taustatiedot 1.1 Projektin nimi: Aktiivisesti ammattiin teemapäivät 1.2 Projektikoodi: 86668 1.3 Tavoiteohjelma: 3 toimintalinja: 2 toimenpidekokonaisuus:

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Tiina Anttila 16.2.2016 Esityksen sisältö 1. Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa hankeen lyhyt esittely 2. Asiantuntijuus-käsitteestä

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutuksen arviointi. Riina Humalajoki

Kotoutumiskoulutuksen arviointi. Riina Humalajoki Kotoutumiskoulutuksen arviointi Riina Humalajoki Osallisena Suomessa -hanke Laki kotouttamisesta uudistui 2009. Laki sisältää Osallisena Suomessa kokeilulakihankkeen, jonka toimikausi on 22.3.2010-30.6.2013.

Lisätiedot

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 1. Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/ nimet - Osaava Pudasjärvi- hanke 1 TAUSTATIEDOT 2. Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari

Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari Kokeilutoiminnoilla irti esteistä ja tieto jakoon Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari 2.12.2015 Hyvin kokeiltu on puoliksi tehty! 5-10 kokeilua Seuranta:

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 HANKKEIDEN SEURANTA, ARVIOINTI JA TUOTOKSET Tiedotustilaisuus 1.11.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä?

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Tampere 19.4.2016 Ylitarkastaja Juha Mieskolainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.4.2016 1 EPT:n laatukäsikirja ehkäisevän työn tukena EPT laatukäsikirja

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja 24.11.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu HANKKEEN SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET TOIMENPITEET (1) Naisyrittäjien rekrytointi ja kumppanien etsiminen opiskelijoille

Lisätiedot

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK 18.1.2017 TAMK KIMMO VÄNNI TAMK:N TYÖPAKETIT Y-MAKERS ALUSTA TIIMIVALMENNUKSEEN PERUSTUVA KASVUYRITTÄJYYSOHJELMA TUOTE-, PALVELU- JA TUTKIMUSIDEOIDEN TESTAAMINEN

Lisätiedot

Koulutustiedon verkkopalvelu. OpinOvi-klinikka Satu Meriluoto (OPH)

Koulutustiedon verkkopalvelu. OpinOvi-klinikka Satu Meriluoto (OPH) Koulutustiedon verkkopalvelu OpinOvi-klinikka 31.8.2012 Satu Meriluoto (OPH) Palvelun suunnittelun ja toteutuksen kulmakiviä: Koulutustiedon tuottamiseen liittyvä muutos: Painetuista oppaista luopuminen

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke

Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke 2004-2007 Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto VirtuaaliAMK-seminaari 11.11. 2004 Ulla Ritvanen, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Ohjaamopäivät Verkko-Ohjaus

Ohjaamopäivät Verkko-Ohjaus Ohjaamopäivät 16.-17.3.2016 Verkko-Ohjaus Marko Kilpeläinen verkkopalvelusuunnittelija Ohjauksen verkko-palvelu Ohjauksen verkko-palvelu tulee koostumaan useammasta yhteen liitetystä elementistä: 1. Tieto-

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke 2.06-31.3.08

Lisätiedot