Projektin loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektin loppuraportti 12.04.2007"

Transkriptio

1 ESRA Projektin loppuraportti Taustatiedot Diaarinumero ISLH /Ha-7 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laadun tekijät - Itä-Suomi Projektikoodi S84766 Tavoiteohjelma 1A Toimintalinja 2 Toimenpidekokonaisuus 1 Projektin suunnitelman mukainen kestoaika Projektin päävastuuviranomainen 2903 Itä-Suomen lh. OPM Projektia hallinoiva organisaatio Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Projektin vastuuhenkilö Lasse Neuvonen Puhelinnumero ; Postiosoite Tikkarinne 9, Joensuu 2. Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laadun tekijät - Itä-Suomi projektin keskeiset kehittämisalueet olivat verkkokoulutuksen tuotteistaminen, verkkokoulutuksen laatu ja opettajien verkko-opetus sekä opiskelijoiden verkkooppimisvalmiuksien varmistaminen. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu hallinnoi ja koordinoi projektia, joka toteutettiin yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Toimintamalli, jossa oli mukana kolme ammattikorkeakoulua ja kolme tiimiä (tuotteistus, laatu ja koulutus), havaittiin hyväksi ja toimivaksi. Näin varmistettiin laajempi näkemys ja tiedon sekä tulosten leviäminen nopeammin ja laajemmin. Tapaamisten ja palaverien pitämisessä otettiin käyttöön ja hyödynnettiin monipuolisesti telemaattisia välineitä. Projektissa verkostoiduttiin ja tehtiin yhteistyötä meneillään oleviin muihin virtuaalikoulutushankkeisiin. Merkittävin yhteistyökumppani oli Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisyksikkö ja sen koordinoimat projektit. Lisäksi yhteistyötä tehtiin erityisesti verkko-opetuksen laatuhankkeiden kanssa. Projektin linkittyminen valtakunnalliseen virtuaaliammattikorkeakouluun tuki alueellista kehittämistyötä, koulutuksen saavutettavuutta ja kilpailukykyä. Toiminta projektissa oli alueellista, mutta tulokset ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti. Keskeisimpänä tavoitteena oli varmistaa Itä-Suomen virtuaaliammattikorkeakoulutoiminnan kehittyminen osana valtakunnallista virtuaaliammattikorkeakoulua ja varmistaa alueen kilpailukyky koulutusmarkkinoilla. Projektin tuloksena luotiin testattu ja dokumentoitu malli verkko-opetuksen tuotteistamiseksi. Mallin avulla luodaan ja varmistetaan puitteet verkkokoulutuksen tehokkaalle ja laadukkaalle tuotannolle kehittämällä ja kuvaamalla työmenetelmät ja tuotteistusprosessi. Toisena keskeisenä tuloksena kehitettiin yhteisöllinen työskentely-ympäristö Puikkari.fi, jolla varmistetaan opettajien verkkopedagoginen osaaminen sekä opiskelijoiden verkko-opiskelutaidot. Ympäristöön päädyttiin opettajille ja opiskelijoille tehdyn kyselyn perusteella. Kolmanneksi projektissa kehitettiin verkkokoulutustuotteiden ja -palveluiden laadunvarmistusta. Projektin toiminnan tuloksena syntyi laadunvarmistuksen työkalu, joka varmistaa laatua verkkokoulutuksen tuottamisprosessin aikana ja samalla korvaa perinteisen Tulostettu

2 laatukäsikirjan. Projektin tulokset ja työvälineet ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä -ympäristössä, jossa yhdistyy verkko-oppimisen tuotteistaminen, laadun varmistaminen sekä yhteisöllinen tiedonrakentelun verkossa. Puikkari on verkko-oppimista edistävä ympäristö, joka kokoaa yhteen verkko-opetuksen eri vaiheissa hyödynnettävissä olevia työvälineitä, sisältöjä, käytänteitä sekä oppimista tukevia vuorovaikutusvälineitä. Puikkari tarjoaa foorumin opettajien ja opiskelijoiden julkaisuille ja sen ytimenä on osaamisen ja käytänteiden avoin jakaminen. Lisäksi se tarjoaa verkkoopetuksen tueksi työkaluja, joista esimerkkinä ovat laadun varmistuksen ja tuotteistamisen välineet. 3. Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Projektin lähtökohtana oli virtuaaliammattikorkeakoulutoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Suomeen syntyi kolme alueellista VirtAMK-hanketta (ESR3-alueen hanke, Lapin hanke ja Itä-Suomen hanke), joiden vastuualueet sovittiin yhteisesti. Itä-Suomen hankkeessa oli kolme kehittämisen aluetta: tuotteistaminen, laatu ja koulutus. Projektin hankehakemuksen mukaiset tavoitteet ovat seuraavat: - luoda testattu ja dokumentoitu verkko-opetuksen tuotteistamisen malli ja käyttöliittymä - opettajien ja opiskelijoiden verkkotyöskentelytaitojen edistäminen kehittämällä yhteisöllinen koulutusrakenne - verkkokoulutuksen laadun varmistaminen ja laadunvarmistuksen menetelmän luominen - verkostoituminen ja yhteistyö muiden virtuaalikoulutushankkeiden kanssa - tuotteistaa oppimisaihiosta monimediaista ja monikanavaista virtuaalikoulutustarjontaa - kehittää koulutuksen avulla tuottamiseen liittyvää tuotantoprosessia - työelämäyhteistyön kehittämien pilottiopintojaksojen avulla - varmistaa Itä-Suomen virtuaaliammattikorkeakoulutoiminnan kehittyminen osana valtakunnallista virtuaaliammattikorkeakoulua - vastata kotimaiseen ja kansainväliseen koulutustarjonnan kilpailuun - pysyvän koulutusrakenteen ja -mallin luominen osaksi ammattikorkeakoulujärjestelmää - vieraskielisen koulutustarjonnan lisääminen Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat ammattikorkeakoulujen opettajat ja muu henkilöstö sekä opiskelijat. Välillinen kohderyhmä on muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja yritykset. 4. Projektin toteutus ja yhteistyö 4.1. Osallistujien ja yritysten valinta Projektin toteuttavat ammattikorkeakoulut valittiin alueellisen kattavuuden ja jo aikaisemman toimivaksi havaitun virtuaalikoulutusyhteistyön perusteella. Projektiin osallistujat valittiin projektin toteuttavien kolmen ammattikorkeakoulun henkilöstöstä ja opiskelijoista. Osallistujat valittiin henkilöistä, joiden asiantuntemuksen hyödyntäminen oli projektin tavoitteiden mukaista sekä henkilöistä, jotka pystyivät hyödyntämään projektin tuotoksia. Yritykset valittiin projektin toteutuksessa tarvittavan ulkoisen asiantuntemuksen ja erityisosaamisen kautta Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Projekti toteutettiin yhteishankkeena siten, että Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu hallinnoi projektia. Savoniaammattikorkeakoulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu koordinoivat oman vastuualueensa toimintaa hallinnoimalla osuutensa ja toimittamalla maksataustiedot Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoululle, joka kokosi tiedot yhteen ja toimitti maksatushakemuksen rahoittajalle. Tulostettu

3 4.3. Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Jokaisella mukana olevalla ammattikorkeakoululla oli oma kehittämisen vastuualue. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu vastasi verkkokoulutuksen tuotteistamisesta. Mikkelin ammattikorkeakoulun vastuualue oli verkkokoulutuksen laadun varmistaminen ja Savonia-ammattikorkeakoulu vastasi projektin koulutusmallin suunnittelusta. Kehittämistyö tapahtui vastuukorkeakoulun vetämissä tiimeissä, joissa oli mukana asiantuntijoita muista ammattikorkeakouluista. Avence Digital oli keskeisin yritysyhteistyökumppani tarjoamalla hankkeen käyttöön erityisesti osaamisena ja kokemuksensa sosiaalisen median (web 2.0) ja semanttisen webin hyödyntämisestä Kansainvälinen yhteistyö Tieto kasvaa verkossa -projektia ja sen tuloksia esiteltiin pidetyssä Online Educa Berlin konferenssissa. Konferenssi on suurin Euroopassa pidettävistä verkko-opetuksen tapahtumista. Osallistujia oli yli 2000, jotka edustivat 92 eri maata. Keskeisiä teemoja olivat Web 2.0 välineet ja niiden soveltaminen verkko-oppimiseen. Muita konferenssin teemoja olivat mm. pelaamalla oppiminen, onnistuneen verkko-opetuksen suunnittelu (eli laatu ja tehokkuus), yhteisöllinen oppiminen ja uudet web-teknologiat, elinikäinen ja informaali oppiminen, osallistumisen edistäminen, TVT:n vaikutukset kouluissa ja yliopistoissa sekä e-koulutus yrityksissä. Tapahtuma visioi oppimisen tulevaisuuden olevan yhteisöllisyyteen perustuvissa internetpohjaisissa ratkaisuissa ja irtautuvan vähitellen kurssi- ja koulusidonnaisuudesta. Tulevaisuuden oppija nähtiin, omat aikataulunsa, oppisisältönsä ja tavoitteensa päättävänä itsenäisenä toimijana. Tieto kasvaa verkossa projektin esitys oli suuressa salissa, johon mahtui yli 300 kuulijaa. Session puheenjohtajana toimi arvostettu ja tunnettu elearning asiantuntija John Sandler Australiasta. Session teemana oli: Designing and Building Learning Environments ja esityksemme: "Jari Uimonen, North Karelia University of Applied Sciences, Finland & Maija Suhonen, Savonia University of Applied Sciences, Finland, Media Centre for E-Learning - An Application for Implementing Effective and High Quality Learning" Lisäksi projektin tuloksia esiteltiin Krakovassa pidetyssä GUIDE (Global Universities in Distance Education) Association Thematic Workshop:ssa. Verkostoon kuuluu yli 100 korkeakoulua yli 50 maasta. Kyseinen seminaari käsitti Euroopan alueen korkeakouluja. Workshopissa oli n. 25 esitystä. Tieto kasvaa verkossa -projektia esiteltiin sessiossa: Self directed learning: new didactic methodologies and innovative Technological environments. - Maija Suhonen Project Leader and elearning Coordinator Savonia University of Applied Sciences (Kuopio/Finland), Media Centre for elearning an Application for Implementing Effective and High Quality Learning. 5. Julkisuus ja tiedottaminen Projektilla ei ollut omia perinteisiä www-sivuja, mutta tietoa projektista oli Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun portaalissa. Projektin sisäisessä tiedotuksessa ja ohjauksessa käytettiin Moodle-oppimisympäristöä. toimi sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän kanavana. Tieto kasva verkosta projektissa tehtiin kaksi esitettä ja kirjanmerkkejä, jotka ovat olleet esillä ja jaossa sekä valtakunnallisissa että alueellisissa seminaareissa ja tapahtumissa. Seminaarit 2004 Projekti oli mukana ITK-konferenssissa Hämeenlinnassa Virtuaaliammattikorkeakoulun yhteisosastolla, jossa esiteltiin projektia ja sen tavoitteita. Tulostettu

4 projekti järjesti Mikkelissä VirtAMK-seminaarin, jossa teemana oli verkko-opetuksen laatu ja tulevaisuuden trendit. Seminaari toimi samalla projektin aloitusseminaarina. Osallistujia oli 130, joista noin puolet oli Itä-Suomen tavoite 1 alueelta. Seminaarit 2005 ISOT2005, Itäsuomalaista opetusteknologiaa tapahtumassa Joensuussa projektilla oli useita esityksiä sekä näyttelyosasto. Osallistujia oli n Mikkelissä järjestettiin Semanttisen Webin koulutuspäivä, jossa koulutuksesta vastasi Avence Digital. Osallistujia oli noin 30. Seminaarit 2006 Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa ITK06 konferenssissa oli projektilla kaksi esitystä ja lisäksi projektilla oli yhteinen esittelyosasto VirtAMK:n kehittämisyksikön kanssa. Tieto kasvaa verkossa -projektia ja sen tuloksia esiteltiin pidetyssä Online Educa Berlin konferenssissa. Konferenssi on suurin Euroopassa pidettävistä verkko-opetuksen tapahtumista. Osallistujia oli yli 2000, jotka edustivat 92 eri maata. Seminaarit pidettiin Kuopiossa Tieto kasvaa verkossa sosiaalisen median mahdollisuuksia seminaari, joka toimi projektin loppuseminaarina. Ilmoittautuneita oli projekti esitteli ja levitti tuloksia VVYOP07 päivillä (valtakunnalliset virtuaaliyliopistopäivät) Projektin tuloksia esiteltiin Karkovassa pidetyssä GUIDE (Global Universities in Distance Education) Association Thematic Workshop:ssa ITK07 konferenssissa esitellään ja levitetään projektin tuloksia. Muuta tiedottamista Projekti on esitellyt tuloksia ja toimintaa Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun yhteyshenkilötapaamisissa ja seminaareissa vuosittain useita kertoja ( ). Lisäksi projektia on esitelty ammattikorkeakoulujen henkilöstölle sekä opiskelijoille lukuisissa sisäisissä tiedotus- ja koulutus-tilaisuuksissa, jokaisessa kolmessa ammattikorkeakoulussa. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa projektista ja sen tuloksista on tiedotettu virtuaalivastuuhenkilöiden kokouksissa, jota kautta tieto on levinnyt koulutusohjelmiin. Lisäksi koulutusohjelmajohtajien ja projektipäällikköjen kokouksissa on projektia esitelty vuosittain. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun verkko-opetuspäivässä projekti oli mukana järjestelyissä ja esitteli tuloksia ammattikorkeakoulun henkilöstölle. Projektista tiedotettiin Savonia-ammattikorkeakoulussa Verkko-opetuksen hyvät käytänteet -seminaarissa Seminaari oli suunnattu koko henkilöstölle. Lisäksi projektista on tiedotettu säännöllisesti verkko-opetuksen koordinaatioryhmän kautta opettajille. Ryhmän jäsenet ovat tiedottaneet asiasta omissa yksiköissään. Tulostettu

5 Mikkelin ammattikorkeakoulussa on käynnistetty verkko-opetuksen mentorointitoiminta. Projektista ja sen tuloksista on tiedotettu mentoritapaamisissa. Puikkari työskentely-ympäristönä sekä yhteisöllinen tiedonrakentelu työskentelytapana on otettu käyttöön mentoriryhmässä. Mentorit ovat tiedottaneet asiasta edelleen omissa laitoksissaan. Projektista ja sen tuloksista on tiedotettu Mikkelin ammattikorkeakoulun Kirjasto- tietopalvelut-yksikön henkilöstölle. Lisäksi projektin etenemisestä on säännöllisesti tiedotettu. Julkaisut Projekti on tuottanut Tieto kasvaa verkossa -julkaisun, joka on sähköisessä muodossa saatavilla Lisäksi hankkeessa on tuotettu kaksi opinnäytettä: Vainionpää, T Ammattikorkeakoulujen verkko-opetus: opettajien käsityksistä uuteen koulutusmalliin. Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta. Kuopion yliopisto. Muhonen A Verkko-oppimateriaalin esteettömyys uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Viestinnän koulutusohjelma Myös nämä ovat sähköisessä muodossa saatavilla Lehtiartikkelit Joensuun Region lehti kirjoitti projektista artikkelin: VirtuaaliAMK siirtää opinnot verkkoon marraskuun 2004 lehdessä. SeOppi-lehden, Research & Education teemanumerossa, 04/2007 on projektin tuloksista artikkeli. 6. Ongelmat ja suositukset 6.1. Ongelmat projektin toteutuksessa Projektin hakemus jätettiin ja projekti oli tarkoitus aloittaa Päätös projektin aloittamiseksi saatiin Opettajien syksyn työaikasuunnitelmat oli siinä vaiheessa jo pitänyt lyödä lukkoon. Tämä aiheutti alkuvaiheessa ongelmia motivoituneiden ja projektin tavoitteisiin sitoutuvien toimijoiden mukaan saamisessa. Rahoituspäätöksen viivästymisestä aiheutui ongelmia myös projektin sisällölle ja tavoitteille. Projektin sisältö ja tavoitteet jouduttiin osittain uudelleen määrittelemään suhteutettaessa projektin toimintaa käynnistyneisiin muihin projekteihin. Rahoituspäätöksen viivästyessä, oli esimerkiksi jo useita laatuhankkeita käynnistänyt toimintansa. Vasta näihin projekteihin tutustumisen jälkeen päästiin tarkentamaan oman toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Suositukset projektien toimeenpanon kehittämiseksi Nykyiset sosiaalisen media välineet tarjoavat erittäin hyviä ja helppoja tapoja pitää kokouksia verkossa. Varsinkin ylimaakunnallisissa hankkeissa säästyy paljon aikaa ja rahaa, kun hyödynnetään näitä mahdollisuuksia Projektien toiminnan ja erityisesti syntyvien tulosten kytkeytymistä tiiviisti opetukseen tulisi tehostaa mm. siten että projektien ajoitus voitaisiin suunnitelmallisesti kytkeä opettajien työaikasuunnitteluun. Projekti on osa valtakunnallista VirtAMK:n kehittämistä, jossa on mukana sekä alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita. Yhteistyöstä ja sen ehdoista sopiminen eri hankkeiden välillä on ensiarvoisen tärkeää. Tietoisuus eri hankkeiden Tulostettu

6 tavoitteista ja toiminnasta auttaa välttämään päällekkäistä ja turhaa työtä ja hyödyntämään hankkeiden tuloksia. Lisäksi muita virtuaalikoulutushankkeita on käynnissä eri rahoituksilla sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa kymmeniä ellei satoja. Erityisesti laadun alueella hankkeita on käynnissä suuri määrä ja on resurssien haaskausta, jos useissa hankkeissa pohditaan samoja asioita toisistaan tietämättä. Tieto kasvaa verkossa projekti on ollut mukana laatuhankkeiden verkostossa ja ottanut omassa toiminnassa ja tavoitteiden asettelussa huomioon mitä muissa hankkeissa ollaan tekemässä. Kolmen ammattikorkeakoulun projektina on toiminnan kannalta tärkeää, että jokaisessa ammattikorkeakoulussa on vastuuhenkilö (koordinaattori), joka vastaa oman ammattikorkeakoulun osalta hankkeen käytännön toiminnan ja hallinnoinnin sujumisesta. Projektin aikana toimintaympäristö on muuttunut ja esimerkiksi sosiaalinen media on noussut vasta hankkeen aikana terminä kuvaamaan hankkeen toimintaa ja tuloksia. Muutos vaatii aikaa; esimerkiksi semanttinen web ei ole vielä saavuttanut sitä kypsyyden astetta, jota ennakoitiin projektin alkuvaiheessa. Teknologia muuttuu ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia, mutta kyse on myös kulttuurisesta muutoksesta. Muutos vaatii aikaa. 7. Projektin tulokset Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja kuvaus projektin konkreettisista tuloksista Projektin tavoitteena oli varmistaa virtuaaliammattikorkeakoulutoiminnan kehittyminen Itä-Suomessa osana valtakunnallista virtuaaliammattikorkeakoulua. Projektin tuloksena verkkokoulutuksen tuotteistamisen malli, laadunvarmistus ja yhteisöllinen koulutusmalli otetaan käyttöön virtuaaliammattikorkeakoulussa ja sen koulutustuotannoissa. Seuraavassa kuvataan projektin hankehakemuksen mukaisten tavoitteiden toteutumista: 1) luoda testattu ja dokumentoitu verkko-opetuksen tuotteistamisen malli ja käyttöliittymä - Tuotteistamisen malli ja käyttöliittymä on testattu ja dokumentoitu. 2) opettajien ja opiskelijoiden verkkotyöskentelytaitojen edistäminen kehittämällä yhteisöllinen koulutusrakenne - Yhteisöllinen opettajien ja opiskelijoiden verkko-oppimisen ja opettamisen tiedonrakentamisen ympäristö: 3) verkkokoulutuksen laadun varmistaminen ja laadunvarmistuksen menetelmän luominen - Verkkokoulutuksen laatutyöväline. 4) verkostoituminen ja yhteistyö muiden virtuaalikoulutushankkeiden kanssa - Projektin aikana on verkostoiduttu ja tehty yhteistyötä. Erityisesti laatuhankkeiden kanssa yhteistyö on ollut tiivistä. 5) tuotteistaa oppimisaihiosta monimediaista ja monikanavaista virtuaalikoulutustarjontaa - Projektissa on tuotteistettu yli 10 oppimisaihiota. 6) kehittää koulutuksen avulla tuottamiseen liittyvää tuotantoprosessia - Projektin alkuvaiheessa järjestettiin tuottamiseen liittyvää koulutusta. Tuotteistustyökalu kuvaa tuotteistusprosessin ja sitä voi hyödyntää myös itseopiskelussa. 7) työelämäyhteistyön kehittämien pilottiopintojaksojen avulla - Varsinaisia pilotti-opintojaksoja ei hankkeen aikana olla toteutettu. Hankkeessa tuotettuja koulutusosioita tullaan hyödyntämään vuoden 2007 aikana yrityksille suunnatussa koulutuksessa. 8) varmistaa Itä-Suomen virtuaaliammattikorkeakoulutoiminnan kehittyminen osana valtakunnallista Tulostettu

7 virtuaaliammattikorkeakoulua - Projekti ja samalla Itä-Suomen ammattikorkeakoulut ovat keskeinen osa VirtAMK:n kehittämistä. 9) vastata kotimaiseen ja kansainväliseen koulutustarjonnan kilpailuun -Projektissa tuotetut työvälineet ja tuotetut sisällöt sekä osallistuminen virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämistyöhön tarjoavat hyvän perustan koulutustarjonnan kilpailussa pärjäämiseen. 10) pysyvän koulutusrakenteen ja -mallin luominen osaksi ammattikorkeakoulu- järjestelmää - Itä-Suomen projekti ja muut VirtAMK:n kehittämishankkeet ovat yhteistyössä luoneet pysyvän koulutusrakenteen ja - mallin osaksi ammattikorkeakoulu- järjestelmää. 11) vieraskielisen koulutustarjonnan lisääminen - ns. pienten kielten (venäjä, saksa, ranska, espanja) opetukseen on tuotettu sisältöjä Seuraavassa on lyhyet kuvaukset kolmen projektin keskeisen kehittämisalueen tavoitteiden toteutumisesta. Kehittämisalueet olivat: verkkokoulutuksen tuotteistaminen, verkkokoulutuksen laatu ja opettajien verkko-opetus sekä opiskelijoiden verkko-oppimisvalmiuksien varmistaminen (yhteisöllinen koulutusmalli). 1. Yhteisöllinen koulutusmalli Projekti toteutti keväällä 2005 opiskelijoille suunnatun kyselyn. Se kohdennettiin kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää itäsuomalaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä verkko-opiskelusta. Vastauksia saatiin 637:lta opiskelijalta. Vastaavasti selvitettiin myös kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta. Selvitys toteutettiin teemahaastatteluna. Yhteensä haastateltavia oli 90. Suoritettujen kyselyjen pohjalta päädyttiin kehittämään sekä opettajille että opiskelijoille tarkoitettua yhteisöllisen työskentelyn ympäristöä. Ensin verkkoon rakennettiin wikimediaan pohjautuva sivusto, Puikkari. Sinne tuotettiin sisältöjä projektin toimijoiden kesken. Materiaalia syntyi pienellä joukolla kuitenkin hitaasti eikä wikimedian ominaisuuksia saatu tehokkaasti käyttöön. Sen vuoksi julkaisujärjestelmä vaihdettiin. Monien testien jälkeen uudeksi järjestelmäksi valittiin Plone. Yksi projektissa tuotetuista opintojaksoista on: Sosiaalinen media opetuksessa ja oppimisessa - yhteistyötaitojen kehittäminen. Opintojakso on kaikkien käytettävissä Puikkarissa. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija: - saa valmiuksia sosiaalisen median eri elementtien hyödyntämiseen ja ymmärtää niiden mahdollisuudet yhteisöllisessä tiedonrakentamisessa - kehittää omia yhteistyötaitojaan itsereflektion ja vertaispalautteen kautta ja siirtää oppimaansa omalla toiminnallaan työyhteisöönsä - tietää koulutuksen jälkeen sosiaalisen median elementtejä ja aktivoituu niiden käyttämisessä - hyödyntää yhteistyötaitojaan yhteisessä tiedonrakentamisessa - tietää videoinnin periaatteet Keskeiset sisältöalueet ovat: - yhteistyötaidot - yhteisöllinen tiedonrakentaminen - sosiaalisen media yhteistyötaitojen tukena ja välineenä - tekniset sosiaalisen median välineet (Wiki, blogi, Skype, Puikkari) Tulostettu

8 2. Verkkokoulutuksen laadun varmistaminen Projektin alkaessa Virtuaaliammattikorkeakoulu ja Virtuaaliyliopisto työstivät juuri yhteisiä virtuaalikorkeakoulujen portaaleissa julkaistavien tekstipohjaisten opetus- ja ohjausmateriaalien arviointiin ja kehittämiseen tarkoitettuja laatukriteereitä sekä arviointityövälinettä. Projekti tutustui kriteereihin ja työvälineeseen osallistuen samalla niiden testaukseen. Myöhemmin virtuaalikorkeakoulujen yhteiset laatukriteerit ja laadun arvioinnin työväline toimivat projektin työskentelyä suuntaavina tekijöinä. Työskentelyn alkuvaiheeseen ajoittui myös virtuaaliammattikorkeakoulun tuotantorenkaissa tuotettujen ensimmäisten oppimisaihioiden valmistuminen. Projektin ammattikorkeakoulut muodostivat omissa oppilaitoksissaan testaajaryhmät, jotka yhteistyössä virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisyksikön kanssa toteuttivat aihioiden testauksen. Aihioille tehtiin heuristinen arviointi sekä osalle käytettävyystestaus. Kustakin ammattikoulusta testaukseen osallistui kymmenkunta opettajaa. Oppimisaihioiden pedagogista testausta ei projektissa tehty. Testaustulokset palvelivat aihioiden edelleen kehittämistä, minkä lisäksi testaustilanne perehdytti toimijat oppimisaihion käsitteeseen. Samalla muodostui tarkentunut kuva siitä, mihin verkko-opetuksen laadunvarmistamisessa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. Tieto kasvaa verkossa -projektia suunniteltaessa oli syntynyt käsitys siitä, että verkko-opetuksen laadunvarmistukselle ja laadun arvioinnille oli olemassa selvä kysyntä. Koettiin, että verkko-opetus on tasoltaan hyvin kirjavaa. Huomiota tukivat oppimisaihioiden testauksesta saadut tulokset. Projektin käynnistyessä meneillään kuitenkin jo oli lukuisia laatuhankkeita, joissa useimmissa pääpaino oli laadunarvioinnissa ja laadun kehittämisessä. Muihin hankkeisiin tutustumisen jälkeen tarkentuivat oman toimintamme lähtökohdat ja tavoitteet. Projektin tavoitteeksi tarkentui verkkokoulutustuotteiden ja -palveluiden laadunvarmistuksen kehittäminen sekä koko tuotantoprosessin laadunvarmistuksen toteuttaminen. Lisäksi tavoitteeksi muodostui laadunvarmistuksen välineistön ja laatukäsikirjan luominen. Näiden välineiden toteutukselle tavoitteeksi vai asetettiin helppokäyttöisyyden, yksinkertaisuuden ja selkeyden. Tavoite oli luoda välineitä, joita jokainen verkko-opettaja voi hyödyntää verkkoopetuksensa tukena sekä toteutuksen riittävän tason varmistajana. Laatukriteerien tai mittariston luomisesta luovuttiin, koska käyttökelpoisia kriteerejä ja mittareita oli jo runsaasti tarjolla. Projektin toiminnan tuloksena syntyi laadunvarmistuksen työväline, joka varmistaa laatua verkkokoulutuksen tuottamisprosessin aikana ja samalla korvaa perinteisen laatukäsikirjan. Tuottamisprosessin laadunvarmistamisesta syntyi suunnitelma henkilöstölle suunnatusta verkko-opintojaksosta. 3. Verkkokoulutuksen tuotteistaminen Verkkokoulutusta ja -sisältöjä tuotetaan ammattikorkeakouluissa monella tasolla ja monen tasoisesti. Opettajat tekevät oman opetuksensa tueksi ja kehittämiseksi verkkosisältöjä henkilökohtaiseen käyttöön. Eri hankkeissa tuotetaan verkkokoulutusta hankkeen tavoitteista lähtien ja hankkeen tarpeisiin. Ammattikorkeakoulut tuottavat yhteisiä verkkoopintoja omien opettajien ja opiskelijoiden käyttöön. Virtuaaliammattikorkeakoulun tuotantorenkaissa tuotetaan kaikkien ammattikorkeakoulujen käyttöön oppimisaihioita, joita opettajat voivat ottaa käyttöön omissa opintojaksoissaan. Sisältöjä verkko-opetukseen on, mutta valitettavan usein ne jäävät vähäiselle käytölle. Lisäksi sisältöjen ylläpito sekä jatkokehitys jäävät tekemättä. Tuottamiseen käytetyt resurssit menevät valtaosin hukkaan ja hyödyt, joita tavoitellaan, Tulostettu

9 jäävät saavuttamatta. Tuottaminen on tehotonta. Verkkokoulutuksen tuotteistamisen mallilla pyritään välttämään tai ainakin pienentämään edellä kuvattuja ongelmia. Mallin avulla luodaan ja varmistetaan puitteet verkkokoulutuksen tehokkaalle ja laadukkaalle tuotannolle kehittämällä ja kuvaamalla työmenetelmät ja tuotteistusprosessi. Siinä luodaan puitteet ja rakenteet oppimisaihioihin perustuvalle räätälöidylle oppimateriaalituotannolle. Verkko-opetuksen tuotteistusprosessi koostuu neljästä osittain rinnakkain etenevästä prosessista: laadunhallinta-, riskienhallinta-, määrittely- ja tuottamisprosessista. Tuotteistusprosessi pohjautuu perinteiseen vesiputousmalliin. Verkkokoulutuksen tuotteistamisella on suuri merkitys varmistettaessa ammattikorkeakoulujen koulutuksen monimediaisuutta, korkeaa laatua, käytettävyyttä ja monikanavaisuutta. Ottamalla tuotteistaminen käyttöön ammattikorkeakoulut kykenevät tuottamaan laadukasta ja kilpailukykyistä koulutustarjontaa. Verkkokoulutuksen tuotteistamisen työvälineen avulla luodaan ja varmistetaan puitteet verkkokoulutuksen tehokkaalle ja laadukkaalle tuotannolle kehittämällä ja kuvaamalla työmenetelmät ja tuotteistusprosessi. Se rakentuu neljästä osittain rinnakkain etenevästä prosessista: laadunhallinta-, riskienhallinta-, määrittely- ja tuottamisprosessista. Välineen avulla ratkaistaan tuotteistamisprosessissa tarvittavan materiaalin saavutettavuusongelma (dokumentointi) ja tarjotaan käyttäjälle verkkokoulutuksen tuotteistamisen polku. Käyttäjä hahmottaa tuotteistusprosessin kokonaisuutena pelkkien erillisten dokumenttien ja toimintojen sijaan. Projektin konkreettisia tuloksia: - Yhteisöllinen opettajien ja opiskelijoiden verkko-oppimisen ja opettamisen tiedonrakentamisen ympäristö: - Tuotteistamisen työväline - Verkko-koulutuksen tuottamisen kannattavuuden työväline - Verkkokoulutuksen laatutyöväline - Työväline mediaelementtien hyödyntämisestä verkkokoulutuksessa - Useita opetusteknologiaselvityksiä - Kaksi opinnäytettä - Projektin julkaisu (9 artikkelia) - Oppimisaihioita tuotettu yli kymmenen eri koulutusaloille - Kolme opintojaksosuunnitelmaa ja opintojaksoa - Oppimisaihiot ituja oppimiseen - opetus DVD - Projekti tulosten DVD-julkaisu 7.1. Työllisyyteen liittyvät välittömät tulokset Työttömänä projektin aloittaneista on sijouttunut välittömästi projektin jälkeen työhön avoimille työpaikoille yrittäjäksi koulutukseen työttömänä aloittaneita oli yhteensä Ennen projektia työmarkkinoiden ulkopuolella olleista on sijouttunut välittömästi projektin jälkeen työhön avoimille työmarkkinoille Tulostettu

10 yrittäjäksi koulutukseen aloittaneista työmarkkinoiden ulkopuolella oli ennen projektin alkua yhteensä 7.2. Projektin välittömät työllisyysvaikutukset työssä oleviin osallistujiin Projektille ei ollut asetettu välittömiä työllisyysvaikutuksen tavoitteita Työpaikat ja uudet yritykset Projektin aikaansaamat uudet työpaikat 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana joihin sijoittunut naisia 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana Projektin aikaansaamat uudet yritykset 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl Projektin turvaamat työpaikat osallistuneissa yrityksissä 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana joista naisten työpaikkoja 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana 7.4. Välilliset työllisyysvaikutukset Projektille ei ollut asetettu välillisiä työllisyysvaikutuksen tavoitteita. 8. Projektin innovatiivisuus Sosiaalisen median voimakas tuleminen opetuskenttään ajoittui juuri projektin toteutusaikaan. Projektimme herättikin suurta kiinnostusta valtakunnallisesti. Yhteisöllinen tiedonrakentelu verkossa kaikille avoimessa ympäristössä oli uutta. Uusina tuotteina projektissa kehitettiin: - yhteisöllinen opettajien ja opiskelijoiden verkko-oppimisen ja opettamisen tiedonrakentamisen ympäristö - puikkari.fi - verkkokoulutuksen tuotteistamisen malli ja työväline - verkkokoulutuksen laadunvarmistuksen työväline 9. Toiminnan jatkuvuus Puikkari työskentely-ympäristö jää pysyvästi osoitteeseen Puikkari.fi-palvelimen ylläpidosta vastaa Savonia-ammattikorkeakoulu. Sisällön päivitys ja ylläpito on Savonian lisäksi Mikkelin ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun vastuulla. Puikkaria ylläpidetään projektin jälkeen ja sen kehitystyötä jatketaan. Ympäristöä markkinoidaan seminaareissa ja samalla kannustetaan sekä opettajia että opiskelijoita toimimaan uuden ROG-logiikan mukaan - eli Return of Given. ROG tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kun opintojakso tai materiaali laitetaan vapaasti jakoon se palaa parempana takaisin. Jos haluaa saada, on pakko antaa Puikkarin kautta levitetään projektin tuloksia ja työvälineitä, jotka ovat sieltä vapaasti otettavissa käyttöön. Projektin aikana syntyneet ja vahvistuneet verkostot ovat jatkaneet yhteistyötä myös projektin jälkeen. Tulostettu

11 10. Projektin rahoitus Projektin rahoitus suunnitelman* mukaan (OPM:n hallinnonalalla sidontatiedot) Projektin tähän mennessä toteutunut rahoitus. Voidaan ilmoittaa ilman opintososiaalisia etuisuuksia. ESR- ja valtion rahoitus euro euro Muu julkinen rahoitus 0 euro 0 euro Kuntien rahoitus euro euro Yksityinen rahoitus 0 euro 0 euro Tulot 0 euro 0 euro Rahoitus yhteensä euro euro Valuutta EURO *Suunnitelma=viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma. 11. Projektin taloushallinto ja arkistointi Projektikustannusten hyväksymisestä vastannut henkilö/henkilöt (nimi ja asema)* Jari Uimonen, projektipäällikkö Projektin kirjanpidosta vastannut henkilö tai organisaatio* Tuula Nuutinen Hallinnoijan vuosittaisen tilinpidon tarkastuksesta vastannut henkilö tai organisaatio* Audiator Oy Projektin päätyttyä lopputilintarkastuksen suorittanut henkilö tai organisaatio Audiator Oy Projektin asiakirjojen säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Projektin asiakirjojen säilytyspaikka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9, Joensuu Projektin kirjanpitoaineiston (tositteineen) säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Projektin kirjanpitoaineiston säilytyspaikka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9, Joensuu 12. Seurantaraportti Tätä loppuraporttia täydentää viimeisen seurantakauden seurantaraportti, joka on laadittu vuoden 2007 seurantakaudelta ja toimitettu projektin päävastuuviranomaiselle. Tulostettu

12 13. Allekirjoitus ja pvm Vakuutan, että projektiin liittyviä asiakirjoja ja kirjanpitoaineistoa tositteineen säilytetään vähintään vuoden 2012 loppuun tai ESR-rahoittajaviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Allekirjoittaja* Joensuu Eero Elsinen Talousjohtaja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu * Allekirjoittajana organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaava. Tulostettu

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

SUOMEN VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU LOPPURAPORTTI AUTENTTISEN VERKKO OPETUKSEN VIRTUAALINEN BENCHMARKING PROJEKTI

SUOMEN VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU LOPPURAPORTTI AUTENTTISEN VERKKO OPETUKSEN VIRTUAALINEN BENCHMARKING PROJEKTI SUOMEN VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU LOPPURAPORTTI AUTENTTISEN VERKKO OPETUKSEN VIRTUAALINEN BENCHMARKING PROJEKTI Irja Leppisaari ja Leena Vainio 8.12.2008 2 Sisältö LOPPURAPORTTI / Verkkopedagogiikka ja

Lisätiedot

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista 1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa.

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa. ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.06.2012 Diaarinumero SATELY/579/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Laatu ammattikorkeakoulujen

Laatu ammattikorkeakoulujen Laatu ammattikorkeakoulujen menestystekijänä Näkökulmia koulutuksen laatutyöhön Pia Koiso-Kanttila & Riitta Paasivuori (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA A: TUTKIMUKSET JA RAPORTIT

Lisätiedot

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS Raimo Mustonen, lehtori, KM, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Luonnontieteet, Kajaani. Pekka Tervonen, lehtori, KTM, Kajaanin ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot