Talouden kehitykseen liittyvät kasvun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden kehitykseen liittyvät kasvun"

Transkriptio

1 Suomen talouden kasvun vaiheet ja vaihtelut Riitta Hjerppe Talouden kehitykseen liittyvät kasvun ohella lamat. Lamakeskustelu ajankohtaistui taas, kun Yhdysvalloista lähtöisin ollut vuoden 2008 finanssikriisi vastoin odotuksia rantautui Suomeenkin loppuvuodesta 2008/vuonna Suomen talous tuntui joutuvan vapaaseen pudotukseen, kun bruttokansantuote laski 8,2 prosenttia vuonna 2009, mikä on yhtä suuri pudotus kuin on tähän asti suurin rauhanaikainen lasku, 8,3 prosenttia nälkävuonna Kun ollaan lamatilanteessa, herää kysymyksiä, miten tähän on tultu, miten tavallista tämä on, miten aiemmin on käynyt, milloin talous toipuu. Taloushistorioitsijan tapa tutkia talouden kasvua ja talouden lamoja on käyttää mainiota työkalua: kansantalouden tilinpitoa ja historiallista tietoa aiemmista tapahtumista. Kansantalouden tilinpito on kuvaus talouden tapahtumista yleensä yhden vuoden aikana. Se mittaa kansantalouden tuotannon eli bruttokansantuotteen sekä kansantalouden tulot ja menot. Kansantalouden tilinpidon ja bruttokansantuotteen käsitteen historia on varsin pitkä; ja ensimmäiset kehitelmät ovat 1600-luvulta. Ne ovat alkaneet yksittäisten tutkijoiden ponnisteluina. Nykyisen tilijärjestelmän kehitystyö on tapahtunut kansainvälisenä viranomaisten välisenä yhteistyönä pääasiassa 1900-luvun jälkipuoliskolla. Yhteistyön seurauksena maailman maat laskevat kansantalouden tilinpitoa YK:n, OECD:n ja Euroopan Unionin suositusten mukaisina. Historioitsijan kannalta on ongelmallista, että järjestelmää kehitetään ja muutetaan muutaman vuoden välein. Näin tehdään varmaan hyvin perustein. Vertailukelpoisten pitempien aikasarjojen rakentaminen tulee näin ollen varsin työlääksi, jos ei olla yksityiskohtaisesti selvillä eri aikoina käytetyistä tilinpidon järjestelmistä ja niiden muutoksista. Selvilläolo taas on ammattilaisten työtä. Ja kehityksen tutkijalle voi olla vaikeaa seurata käsitteiden ja laskentajärjestelmän muutoksia. Suomessa kansantalouden tilinpidon ensimmäiset yritelmät ovat 1880-luvulta. Tilastollisen Toimiston johtaja K. F. Ignatius, laati laskelmat suostuntaverotietojen perusteella ja vertasi niitä muihin Pohjoismaihin; Suomi oli niiden mukaan köyhin maa Pohjolassa. Muita kansantalouden tilinpidon varhaisia suomalaisia kehittäjiä ovat olleet muun muassa Valter Lindberg ja Eino H. Laurila. Suomessa kansantalouden tilinpitoa on tehty Tilastokeskuksessa kulloinkin voimassa olleen suosituksen mukaisesti vuosittain 1950-luvun alusta (vuodesta 1948), ensisijaisesti talouspolitiikan tarpeisiin. Tausta sille, että meillä on bruttokansantuotteen sarja vuodesta 1860, on suomalais- 46 Academia Scientiarum Fennica 2010

2 ten osallistuminen 1950-luvulla aloitettuun kansainväliseen tutkimusprojektiin. International Association for Research in Income and Wealth, kansantalouden tilinpidon tutkijoiden ja kehittäjien seura, kutsui eri maiden tilinpitoihmisiä mukaan talkoisiin laskemaan bruttokansantuotetta ja sen osatekijöitä taaksepäin, suositusvuoteen Ensi vaiheessa näitä niin sanottuja kasvututkimuksia tehtiin vajaassa parissakymmenessä maassa. Nykyisin näitä historiallisia laskelmia kerätään, yhtenäistetään ja ylläpidetään Hollannissa Groningenin yliopistossa alun perin vuonna 2010 edesmenneen professori Angus Maddisonin aloitteesta. Mukana olevien maiden lukumäärä on kasvanut siinä määrin, että professori Maddison uskaltautui laskemaan maanosittaiset ja koko maailman bruttokansantuotearviot (vai -arvaukset?) muutamalta poikkileikkausvuodelta ajanlaskumme alusta saakka, mutta tarkemmin 1800-luvulta saakka. Suomessa kansantaloustieteilijät käynnistivät kasvututkimuksen vuosina varsin kunnianhimoisesti. Minutkin palkattiin nuorena opiskelijana mukaan tutkimusassistentiksi vuonna Monien vaiheiden viivytysten, pysähdysten ja tutkimustyössä tavallisten rahoitusongelmien jälkeen minä päädyin kasvututkimusprojektin johtoon vuonna Suuri aikasarjatietokanta saatiin valmiiksi suomeksi vuonna 1988 ja englanniksi Se on ehkä Suomen yhteiskuntatieteiden suurimpia loppuunvietyjä tutkimusprojekteja, sillä karkean arvioni mukaan siinä tehtiin noin 30 tutkijatyövuotta, ja Suomen Pankki julkaisi 13 kasvututkimusta ja muut tutkimuslaitokset vielä muutaman. Yhteenvetokasvututkimus sisältää vuosittaisen aikasarjatiedoston vuosille , ja siinä on pääpiirteissään sarjat niin sanotun huoltotaseen keskeisille erille: tuotanto, vienti, tuonti, investoinnit ja yksityinen sekä julkinen kulutus ja työvoimasta ja nämä vielä jaoteltuna lukuisiin alaryhmiin toimialoittain. Nykyisin Tilastokeskus päivittää aikasarjoja, ja ne ovat osa Suomen Virallista Tilastoa. Kasvututkimustyö jatkuu edelleen monissa maissa. Marraskuussa 2010 Amsterdamissa kokoontuneeseen Angus Maddisonin muistoseminaariin oli kutsuttu 70 osanottajaa, entisiä ja nykyisiä kasvututkijoita. Tällä hetkellä tavoitteena on eurooppalainen tietokanta, jossa on nykyistä yksityiskohtaisempia aikasarjoja. Maddisonilla oli tapana kutsua meitä kasvututkijoita seminaareihinsa. Hänen toimittamansa Newsletterin nimi oli hauskasti Les Chiffrephiles suomeksi ehkä numerohullut. Minulle kasvututkimukseen mukaan pääseminen merkitsi uraa taloushistorioitsijana, paljon kansainvälisiä kontakteja ja mieluisia ystävyyssuhteita. Bruttokansantuote ja bruttokansantuote henkeä kohden ovat eniten käytettyjä talouden indikaattoreita, joilla kuvataan muun muassa talouden tuotantoa, toimeliaisuutta ja sen vaihteluja, elintason kehitystä ja tehdään elintasovertailuja muihin maihin, vaikka niissäkin on tietysti ongelmansa. Bruttokansantuotteen ja sen osatekijöiden kehityksen perusteella tehdään myös tärkeitä talouspoliittisia päätöksiä. Suomen bruttokansantuotteen kehitys Jos seuraatte sanomalehtien taloussivuja, olette varmasti törmännyt Suomen bruttokansantuotteen kehitykseen jollakin aikavälillä (Kuvio 1). Se kuuluu taloustoimitusten vakioarsenaaliin. Tällä mittakaavalla kuviossa erottuvat selvästi vain vuoden 1918, ensimmäisen maailmansodan ajan ja kansalaissodan, suuri pudotus, 1930-luvun ja toisen maailmansodan miltei vaakasuorilta näyttävät Academia Scientiarum Fennica

3 Kuvio 1. Suomen bruttokansantuotteen volyymi-indeksi (1926=100, logaritmiasteikko) Lähteet: Riitta Hjerppe (1988), Suomen talous Kasvu ja rakennemuutos. Suomen Pankin julkaisuja, Kasvututkimuksia XIII. Suomen Pankki/Valtion painatuskeskus, Helsinki ja Tilastokeskus, Suomen kansantalouden tilinpidon historiallinen tietokanta. Kuvio 2. BKT:n ja BKT:n henkeä kohden kasvu ajanjaksoittain , prosenttia vuodessa BKT BKT per capita Lähteet: Ks. kuvio Academia Scientiarum Fennica 2010

4 kehitykset ja 1990-luvun alun lama sekä pieni painauma vuonna Suomen bruttokansantuote kasvoi vuodesta 1860 vuoden 2009 loppuun 2,9 prosenttia vuodessa ja henkeä kohden laskettuna 2,1 prosenttia vuodessa. Bruttokansantuote henkeä kohden on kasvanut tänä aikana 24-kertaiseksi ja Suomen itsenäisyyden aikana 15-kertaiseksi. Se on maailman toiseksi nopeinta kasvua, jonka vain Japani ylittää. Se on merkinnyt sitä, että Suomi on noussut Euroopan ehkä köyhimmästä maasta 1800-luvun puolimaissa maailman elintason kärkijoukkoon ja on bruttokansantuotteella henkeä kohden mitattuna 23. Nykyisin. Kuviossa 2 näemme bruttokansantuotteen ja bruttokansantuotteen henkeä kohden kasvun eri ajanjaksoina vuodesta Olen jättänyt sotavuodet tässä pois ja tarkastelen vain rauhanvuosia. Pienemmissä pylväissä, henkeä kohden laskettuna, näkyy väestönkasvun hidastumisen vaikutus henkeä kohden -kasvuun 1960-luvulta lähtien, eli kokonaiskasvun ja henkeä kohden lasketun kasvun ero on kaventunut. Kuvio 3 näyttää Suomen kehitystä suhteessa Euroopan Unionin 15 maan eli 1990-luvun puolivälin EU:n keskiarvokehitykseen ja Ruotsiin vuodesta 1860 saakka. Kun käyrä kulkee 100 prosentin viivan alapuolella, Suomen bruttokansantuote hen- Kuvio 3. Suomen reaalinen bruttokansantuote henkeä kohden suhteessa EU-15:een ja Ruotsiin , 120 prosenttia Suomi/EU-15 Suomi/Ruotsi Lähteet: Hjerppe (1988); Suomen kansantalouden historiallinen tietokanta; Albert Carreras and Xavier Tafunell (2004), The European Union Economic Growth Experience, Teoksessa Exploring Economic Growth. Essays in Measurement and Analysis. A Festschrift for Riitta Hjerppe on her 60th Birthday, eds. Sakari Heik ki nen and Jan Luiten van Zanden, Aksant Academic Publishers, Amsterdam, s ; Angus Maddison (2001), The World Economy. A Millenial Perspective. Development Centre Studies, OECD, s. 185; europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020 Academia Scientiarum Fennica

5 keä kohden on ollut alempi kuin vertailumaissa/maassa ja 100 prosentin viivan yläpuolella vastaavasti korkeampi. Ensimmäiseen maailmansotaan saakka Suomen bruttokansantuote henkeä kohden oli vain puolet tai vähän yli suhteessa EU 15-maahan. Vähäistä kiinnikuromista tapahtui. Ensimmäinen maailmansota ja varsinkin kansalaissota pudottivat Suomen BKT:n hyvin alas. Maailmansotien välisenä aikana Suomi kuroi huimasti umpeen eroa Länsi-Eurooppaan, ja ero oli vain vajaa parikymmentä prosenttia ennen toisen maailmansodan syttymistä. Sodan jälkeen nopeasti käynnistynyt evakkojen ja rintamamiesten asuttaminen, jälleenrakentaminen ja sotakorvaustuotteiden tuottaminen pakottivat talouden nopeaan kasvuun, ja Suomi jopa ohitti hetkeksi EU 15:n. Varsinainen kiinnikurominen ja ohittaminen tapahtuivat 1970-luvun lopulta lähtien, vaikka 1990-luvun vaikea lama pudottikin meidät hetkeksi taas vauhdista. Vertailu Ruotsiin, Suomen lempikilpakumppaniin, on aina mielenkiintoista. Ruotsin teollistuminen ja nopean taloudellisen kasvun käynnistyminen tapahtui aiemmin kuin Suomessa, ja niinpä 1800-luvun loppuvuosikymmeninä ja ensimmäiseen maailmansotaan saakka Ruotsin talous kasvoi Suomea nopeammin. Ero Ruotsiin kasvoi. Ensimmäinen maailmansota ja kansalaissota kasvattivat eroa hetkellisesti paljon myös Ruotsiin. Maailmansotien välisenä aikana talous kasvoi Suomessa ja Ruotsissa jokseenkin yhtä nopeasti ja selvästi nopeammin kuin suurimmassa osassa Eurooppaa. Ero Ruotsiin pysyi jokseenkin 30 prosentissa. Toisen maailmansodan vuodet romahduttivat taas Suomen elintasoa. Hidas kiinnikurominen Ruotsiin alkoi 1950-luvulla, mutta se koki lievän takaiskun 1960-luvulla. Kiinniottaminen pääsi todenteolla vauhtiin Suomen vuoden 1967 devalvaation jälkeen luvulla Suomi oli lähellä Ruotsia hetken aikaa, joidenkin laskelmien mukaan jopa ohitti sen luvun lama Suomessa oli pahempi kuin Ruotsissa ja ero kasvoi jälleen luvun loppupuolen jälkeen kasvu on edennyt jokseenkin yhtä jalkaa, mutta vuoden 2009 lasku oli Suomessa suurempi kuin Ruotsissa tai EU 15-maassa. Talouden kehityksen vaihtelut Suomen suhdannevaihtelut ovat syntyneet maatalouden satovaihteluiden, sotien, kansainvälisten talouskriisien sekä keskeisten vientimaiden talousvaikeuksien vuoksi samoista syistä kuin yleensä muuallakin maailmassa. Maatalouden tuotanto-osuuden laskiessa satovaihtelujen merkitys on tietenkin vähentynyt, ja 1900-luvulla lamojen syyt ovat olleetkin yleensä muissa tekijöissä. Ulkomaankaupan osuus on ollut Suomessa suhteellisen korkea koko tarkastelujakson ajan, ja niinpä kansainvälinen suhdannetilanne on heijastunut helposti Suomen talouteen. Joihinkin suhdannelaskuihin on osoitettavissa ainakin osittain kotimaisia syitä, kuten kiristynyt rahoitustilanne, talouspolitiikka tai rakennustoiminnan hiljeneminen ylikuumenemisen jälkeen. Näytän Kuviossa 4 bruttokansantuotteen vuotuiset vaihtelut, eli montako prosenttia talous kasvoi tai kutistui edellisestä vuodesta. Kuva on aikamoista sahalaitaa, josta äkkiseltään on vaikea nähdä mitään selkeää linjaa. Syvimmät bruttokansantuotteen pudotukset osuvat vuosiin 1917 ja 1918: 16 ja 13 prosenttia laskua kahtena vuotena peräkkäin. Vuosi 1917 oli Venäjän vallankumousten vuosi, jolloin Suomen kauppa Venäjän kanssa romahti. Sitä ennen ulkomaankauppa oli jo kärsinyt vuosia ensimmäinen maailmansodan vuoksi, mutta 50 Academia Scientiarum Fennica 2010

6 Kuvio 4. Suomen bruttokansantuotteen vuosimuutokset , prosenttia Lähteet: Ks. Kuvio 1. Venäjän kauppa oli vastaavasti lisääntynyt. Vuosi 1918 oli kansalaissodan vuosi, jolloin monet tuotantolaitokset olivat kiinni monia kuukausia. Myös vienti oli edelleen miltei pysähdyksissä. Yhteensä Suomen bruttokansantuote laski ensimmäisen maailmansodan aikana kolmanneksella, mikä on valtava määrä. Toiseksi suurimmat pudotukset osuivat toisen maailmansodan aikaan, vaikka pudotukset olivat paljon pienempiä. Suomi oli sotaa käyvä maa, ja sotatarviketuotantoa ja muuta välttämätöntä tuotantoa ylläpidettiin mahdollisuuksien mukaan. Ja paradoksaalista kyllä armeijan toiminta, miehet ampumassa rautaa rajalla, kasvattaa bruttokansantuotetta. Toisen maailmanvuosien aikana kokonaistuotanto oli alimmillaan vuonna 1940, mutta vain kymmenkunta prosenttia sotaa edeltävän tason alla. Henkeä kohden laskettu bruttokansantuote palasi sotaa edeltävälle tasolle sodan loppuvuosina ja ohitti sen jo vuonna 1948, vaikka pulaa oli lähes kaikista arkipäivän tavaroista. Autonomian ajan rauhanaikoina pahin yksittäinen lamavuosi oli katovuosi tai nälkävuosi 1867 (Kuviossa 5 näkyvät suuret, pitkät rauhanajan suhdannelaskut). Bruttokansantuote laski yli kahdeksan prosenttia. Jo seuraavana vuonna palattiin kuitenkin lamaa edeltävälle BKT:n tasolle, vaikka monet laman seuraukset varsinkin yksilötasolla jatkuivat paljon pitempään. Bruttokansantuote meni miinukselle 11 kertaa, mikä on varsin paljon. Lamojen välisinä nousukausina talous kuitenkin kasvoi varsin ripeästi, 5 prosenttia vuodessa. Academia Scientiarum Fennica

7 Aikaa 1870-luvulta 1890-luvun alkuvuosiin nimitetään taloushistoriallisessa kirjallisuudessa pitkäksi lamaksi The Long depression tai suureksi lamaksi The Great Depression. Suomi joutui mukaan tähän kansainväliseen lamaan 1870-luvun puolivälissä, kun talouden kasvu hidastui pariin prosenttiin ja BKT laski sitten kolmena vuotena, vuosina 1877, 1878 ja Näiden välillä ja pitkin 1880-lukua kasvuluvut olivat alhaisia. Taloudelle tärkeä vienti polki koko 1880-luvun lähes paikallaan, monet hinnat romahtivat. Elinkustannusindeksi oli alimmillaan 30 prosenttia lamaa edeltävän tason alapuolella. Maailmansotien välisen ajan suhdannekuva poikkeaa paljon autonomian aikaisesta luvulla ennen suuren depression alkua näin 1930-luvun lamaa kansainvälisesti useimmiten kutsutaan The Great Depression BKT:n kasvu muutaman kerran vähän hidastui mutta niin vähän, että olisi outoa määritellä nämä hidastumiset lamoiksi luvun lama oli sen sijaan varsin pitkä ja syväkin. Varsinaisesti miinukselle mentiin kolmena vuotena, yhteensä neljä prosenttia. BKT:n lasku ei näytä kovin suurelta viimeaikaisiin laskuihin verrattuna. Syynä ovat vielä kovin maatalousvaltainen tuotantorakenne mutta mahdollisesti myös palvelutoimialojen arviointiongelmat. Ehkä lasku olisi ollut jonkin verran syvempi, jos olisi ollut yksityiskohtaisempaa tilastotietoa käytettävissä luvun lama oli kuitenkin erittäin paha. Rekisteröity työttömyys oli vain kymmenkunta prosenttia, mutta todellinen työttömien määrä oli paljon suurempi. Laman aikana monet hinnat romahtivat, elinkustannusindeksi laski jopa parikymmentä prosenttia. Myös palkat laskivat monilla toimialoilla hintojakin enemmän eli elintaso laski, vaikka työtä olikin. Monien työpaikkansa säilyttäneiden elämä sen sijaan saattoi vähän helpottua, kun palkat osalla toimialoja laskivat hintoja vähemmän. Varsinkin maatalous oli suurissa vaikeuksissa, sillä viljojen hinnat seurasivat kansainvälisiä hintoja alaspäin. Ja lamaajalle tyypillisesti maanviljelijä tuotti vaikka ei voinutkaan olla varma tuotteiden myynnistä. Se osaltaan vaikutti tuotannon suhteellisen vähäiseen laskuun. Lisäksi on muistettava, että sosiaaliturvan taso oli edelleen lähes olematon. 30-luvun lama oli Suomessa suhteellisen pieni verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltojen ja muun Euroopan lamaan. Yhdysvaltain BKT laski neljänneksen ja toipui erittäin hitaasti. Suomen pelastus oli osaltaan vielä varsin agraarinen talous, jossa tuotettiin ruokaa omaan käyttöön. Kultakannasta irtaantuminen ja devalvaatio syksyllä 1931 käänsivät tilanteen vähitellen paremmaksi. Yhtenä Suomen tilannetta helpottavana tekijänä oli tärkeimmän vientimaan Englannin monia muita maita lievempi lama. Toisen maailmansodan jälkeen suhdannekuva taas muuttuu. Suhdannesyklit olivat keskimäärin vähän pitempiä kuin 1800-luvulla. Uusimpien tasotarkastusten mukaan Suomen bruttokansantuote ei laskenut kertaakaan sodan jälkeen ennen vuotta Aikaisempien laskelmien BKT meni vähän miinukselle vuonna 1976 niin sanotun öljykriisin aikana. Suhdannelaskut vuodesta 1946 vuoteen 1990 olivat kasvun pysähdyksiä tai hidastumia edeltävistä vuosista. Silti työttömyys nousi usein merkittäväksi, hinnat saattoivat vähän laskeakin 1950-luvulla. Yleensä taantumasta päästiin devalvaatiolla, jolla korjattiin vientiyritysten hintakilpailukykyä ja vienti pääsi taas kasvuun. Seuranneessa paremmassa taloustilanteessa tavallisesti nostettiin palkkoja, mikä käynnisti devalvaatiosyklin hintasyklin ja johti seuraavaan devalvaatioon noin 10 vuoden kuluttua. 52 Academia Scientiarum Fennica 2010

8 1990-luvun alun lama, BKT:n lasku prosenttia eri tulos vähän eri tavoin laskien oli rauhanajan pahin suhdannelasku. Kuten muistetaan, työttömyys nousi jopa puoleen miljoonaan ja BKT laski kolmena peräkkäisenä vuotena. Laman varjo on ollut pitkä luvun alun dot.com -lama alensi BKT:n kasvun kolmeksi vuodeksi pariin prosenttiin. Punaiselle ei sentään koko talouden tasolla menty, vaikka monien pörssiosakkeiden arvot romahtivatkin. Tämä oli selvästi alle 1990-luvun jälkipuoliskon kehityksen luvun ensimmäisen vuosikymmen lopun lamasta emme vielä pääse tekemään tiliä, vaikka talous kasvoikin vuonna Vuoden 2009 BKT:n huima lasku 8,2 prosenttia oli surullinen rauhanajan ennätys. Lamojen aiheuttamat tuotannon menetykset eli tuotantokuilut Olen laskenut suurten taloudellisten laskukausien aiheuttamia tuotannon tai hyvinvoinnin menetyksiä arvioimalla myös, paljonko bruttokansantuotetta laskukausina menetettiin. Laskelma on hyvin karkea oma kehittämäni. Siihen ei taida olla olemassa tiettyä standardikaavaa, vaan jokainen laskee tavallaan. Olen tehnyt laskelmia kahdella tavalla. Ensimmäisellä tavalla olen arvioinut menetyksen suhteessa kasvun pysymiseen varsinaista laskua edeltäneellä tasolla. Toisella tavalla potentiaaliseksi kasvuksi on laskettu lamaa edeltävän huippuvuoden ja seuranneen huippuvuoden välinen tasainen kasvu. Jos vertailemme näillä tavoilla talouden laskuja, voidaan todeta, että ensimmäisen maailmansodan aikaan menetettiin potentiaalisesta kasvusta selvästi yli yhden vuoden bruttokansantuotteen verran. Toinen maailmansota rokotti potentiaalista kasvua 20:stä 40 prosenttiin laskua edeltävästä BKT:stä (Kuvio 5). Rauhanaikaisista suurista lamoista 1870-luvun ja 1930-luvun lama veivät potentiaalisesta kasvusta vajaasta viidenneksestä kolmannekseen luvun lama enimmillään viidenneksen luvun laman menetys voidaan arvioida prosentiksi lamaa edeltävästä BKT:stä. Varmaan voitaisiin laskea näiden talouden laskukausien kokonaisvaikutus potentiaaliseen tuotantoon. Voitaisiin ehkä saada jonkinlainen arvio. Kuinka oikea? En ole sitä tehnyt. Kuvio 5. Suomen bruttokansantuotteen volyymi - indeksi suurissa rauhanajan lamoissa (lamaa edeltänyt vuosi = 100). GDP GDP GDP GDP Lähteet: Ks. kuvio 1. Academia Scientiarum Fennica

9 Lopuksi Kerrotaan, että 1950-luvun alussa asiantuntijat arvelivat, että Suomen kansantalous menee kaiken aikaa alaspäin. Vuotuisen kansantalouden tilinpidon aloittaminen osoitti, että bruttokansantuote kasvoi itse asiassa useimpina vuosina varsin vauhdikkaasti. Kansantalouden tilinpito osoitti konkreettisesti, missä ongelmakohdat olivat olleet. Ja BKT:n laskeminen osoitti, että koko BKT menee miinukselle suhteellisen harvoin. Kasvututkimukset antavat meille empiiristä aineistoa koko talouden toiminnasta. Osaltaan ne tuovat aineistoa kansantaloustieteen teorioiden testaamiseen. Toisaalta ne antavat mahdollisuuden talouden dynamiikan analysoimiseen. Ne mahdollistavat kansainväliset pitkän aikavälin vertailut. Suhdannevaihtelut puolestaan ovat aina kuuluneet talouden toimintaan. Niitä ilman ei yksikään talous ole selvinnyt. Ne voivat tuoda tullessaan ikäviä mullistuksia laskukausina, ja vastaavasti suurta optimismia nousukausina. Lamojen aikana ja jälkeen on useasti lähdetty pohtimaan taloustieteen perusasioita: miksi lama tuli, miksi sitä ei osattu ennustaa. Näin nytkin luvun lama muutti kansantaloustieteen teoreettista ajattelua varsin perusteellisesti. Entinen neoklassisen tasapainomalli nähtiin riittämättömäksi. Neoklassisessa tasapainomallissa talous korjaa itse itsensä ilman että talouspolitiikalla puututaan asioihin. Englantilainen John Maynard Keynes kehitti tilalle uudenlaisen mallin, jossa kokonaiskysynnän vähäisyys oli syynä taantumiin. Sen mukaan valtion tulee lisätä kysyntää tasoittaakseen suhdannevaihtelua ja saadakseen talouden uudelleen käyntiin. Aina kun on oltu laman syövereissä, herää myös keskustelua, mihin oikein päädytään: milloin lama loppuu. Ja suurten lamojen yhteydessä 1900-luvulla aina esiin noussut ennusteita, että tästä ei enää nousta. Hyvät ajat on nähty. Näitä keskusteluja käytiin 1930-luvun laman yhteydessä, 1970-luvun laman yhteydessä, 1990-luvun laman yhteydessä ja nyt taas samat äänenpainot näyttävät toistuvan. Voin lohduttaa, että tähän asti on noustu. Ja lisäksi voin kertoa havainnon, että kertaakaan laman kestäessä ei ole osattu ennustaa oikein, mihin lama päättyy, mikä on se tekijä, joka nostaa maan lamasta luvulla tekijä oli kultakannasta irrottautuminen ja devalvaatio sekä sen vauhdittamana paperinviennin nopea kasvu sekä toisaalta kotimarkkinoiden nousu ainakin osittain valtion tuella luvulla tekijä oli kahdenvälinen kauppa Neuvostoliiton kanssa. Kallista öljyä vastaan voimme myydä myös kalliilla luvulla tekijä oli Nokia ja 2009 laman jälkeen Aasian maiden talouden kasvu ja kysyntä. Viitteet 1 Riitta Hjerppe (1988), Suomen talous Kasvu ja rakennemuutos. Suomen Pankin julkaisuja, Kasvututkimuksia XIII. Suomen Pankki/Valtion painatuskeskus, Helsinki; Riitta Hjerppe (1989), The Finnish Economy Growth and Structural Change. Bank of Finland Publications, Studies on Finland s Economic Growth XIII. Bank of Finland/Government Printing Centre/Helsinki. 54 Academia Scientiarum Fennica 2010

Talouspolitiikan ajatuksia

Talouspolitiikan ajatuksia Sitran selvityksiä 71 Talouspolitiikan ajatuksia kun Eurooppa viipyy hitaassa kasvussa Jaakko Kiander Lokakuu 2013 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto Mistä kasvun eväät velkakriisin

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset VATT-JULKAISUJA 27:5 VATT PUBLICATIONS 1990-luvun talouskriisi Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset Jaakko Kiander VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3 Työvoima tehokkaaseen käyttöön JUHANA VARTIAINEN Työvoima tehokkaaseen käyttöön eli miksi työn tarjonnan lisääminen ratkaisee kestävyysvajeemme Tehokkaan

Lisätiedot

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Julkaisuvapaa 13.12.2012 klo 12:00 Uutta arvoa palveluista Mika Pajarinen, Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila Kirjoittajat

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Julkaisuvapaa 20.6.2012 klo 12:00 Suuri hämmennys Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa Matti Lehti, Petri Rouvinen ja

Lisätiedot

Luovan tuhon tie kilpailukykyyn

Luovan tuhon tie kilpailukykyyn Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 4 Luovan tuhon tie kilpailukykyyn MIKA MALIRANTA Luovan tuhon tie kilpailukykyyn Miten innovointi vaikuttaa yrityksiin, kansantalouteen ja kansalaisiin

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 154 Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Juha Honkatukia Jussi Ahokas Kimmo Marttila VATT Tutkimukset 154 helmikuu 2010 VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen ajanoja 10.1.01 Suomen kilpailukyky on rahaliiton aikana heikentynyt, kun kilpailukyvyllä tarkoitetaan talouden ulkoisen tasapainon edellytyksiä. Avoimen sektorin

Lisätiedot

Sisällys. T a l o u Y h t e i s k u n t a 4 / 2010. Heikki Taimio Pääkirjoitus... 3

Sisällys. T a l o u Y h t e i s k u n t a 4 / 2010. Heikki Taimio Pääkirjoitus... 3 s& T a l o u Y h t e i s k u n t a Sisällys 4 / 2010 38. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535

Lisätiedot

Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa

Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa BOFIT Online 2013 No. 8 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela ja Laura Solanko Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja

Lisätiedot

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12 Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Teollinen suomi. Eero Eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-Anttila

Teollinen suomi. Eero Eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-Anttila Teollinen suomi Eero Eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-Anttila Teollinen Suomi eero eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-anttila TEOllINEN SUOMI Tuotannon uudistuminen kriisin jälkeen

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Pekka Ylöstalo Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:4 Pekka Ylöstalo Työministeriö Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS. Toim. Heikki Räisänen. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään?

VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS. Toim. Heikki Räisänen. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään? VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS Toim. Heikki Räisänen Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA Työssä käyvien köyhien naisten kokemuksia sosiaalisesta poissulkemisesta Riikka Kainulainen Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntapolitiikka

Lisätiedot

PENTTI VIITA Työmotivaatio ja tuotanto

PENTTI VIITA Työmotivaatio ja tuotanto BERTIL ROSLIN ai-kaan Tuotekehitys epävarmuuden LAURI KORPELAINEN Työvoimapolitiikan vaihtoehdot MARKKU HEINONEN Alkoholijuomien e-konometrinen kulutustutkimus JUKKA PEKKARINEN Keynesiläisyys ja suomalainen

Lisätiedot

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot