KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS. LIIKENNEVIRASTO Käyttöoikeuden luovuttajana. TAMPEREEN KAUPUNKI Käyttöoikeuden haltijana

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS. LIIKENNEVIRASTO Käyttöoikeuden luovuttajana. TAMPEREEN KAUPUNKI Käyttöoikeuden haltijana"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LIIKENNEVIRASTO Käyttöoikeuden luovuttajana ja TAMPEREEN KAUPUNKI Käyttöoikeuden haltijana 1 (10)

2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 LIITELUETTELO OSAPUOLET SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS SOPIMUKSEN KOHDE OIKEUDENHALTIJAN KÄYTTÖOIKEUDEN SISÄLTÖ SOPIMUSKAUSI KÄYTTÖOIKEUSVASTIKE TOIMENPITEET SOPIMUSKAUDEN PÄÄTTYESSÄ OIKEUDENHALTIJAN SITOUMUKSET KATSELMUKSET JA VALVONTA ILMOITUKSET JA TIEDOKSIANNOT SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN KÄYTTÖOIKEUDEN KIRJAAMINEN MYÖTÄVAIKUTTAMINEN JA SIETOVELVOITE MUUT EHDOT ALLEKIRJOITUKSET (10)

3 LIITELUETTELO Liite 1 Liite 2 Liite 3 Kanteen liittyvät varaukset rata-alueella Käyttöoikeusalueen poikkileikkaus Rakennuksen suunnitelma (informatiivinen hahmotelma) 3 (10)

4 1 OSAPUOLET Tämä käyttöoikeussopimus ("Sopimus") on tehty seuraavien osapuolten välillä: (a) (b) Liikennevirasto Suomen valtion puolesta, y-tunnus , käyttöoikeuden luovuttajana ("Liikennevirasto"); ja Tampereen kaupunki, y-tunnus , käyttöoikeuden haltijana ("Oikeudenhaltija"). Liikennevirasto ja Oikeudenhaltija yhdessä "Osapuolet" ja erikseen "Osapuoli" 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Tämän Sopimuksen taustalla on Tampereen kaupungin asemakaava NO 8366 ja sen mahdollistama rakentaminen rautatiealueen päälle ja tähän perustuva ns. Tampereen Kansi ja Areena -hanke. Liikennevirasto ja Tampereen kaupunki ovat allekirjoitetulla hankesopimuksella sopineet hankkeessa toteutettavan kannen ja maanalaisten rakenteiden suunnittelun, rakentamisen ja kannen käytön ehdoista. Osapuolten ja SRV Rakennus Oy:n välillä on lisäksi allekirjoitettu rakentamisaikaa koskeva sopimus, joka täydentää hankesopimusta ja joka määrittelee ehdot ja vaatimukset, jotka Liikennevirasto on asettanut rautatiealueelle tulevan kannen rakentamiselle ja rautatiealueella työskentelylle. Edelleen Liikennevirasto, Tampereen kaupunki ja muut kiinteistönomistajat ovat [ ] allekirjoittaneet kannen käytön aikaa koskevan sopimuksen ( Käytönajan sopimus ) koskien mm. kiinteistönomistajien vastuita rautatiealueella sijaitsevasta kannesta sekä velvollisuuksista Liikennevirastoa kohtaan mm. kannen huollon, ylläpidon ja kunnossapidon osalta. Tämän Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Tampereen kaupunki vuokraa Tampereen rautatieaseman eteläpuolella rautatiealueen vieressä sijaitsevat kiinteistöt , ja ja niillä sekä rautatiealueelle ulokkeena rakennettavan kansirakenteen KOY Tampereen Monitoimiareena, KOY Tampereen Areenan hotelli ja KOY Tampereen Areenan pysäköinti -nimisille kiinteistöosakeyhtiöille mm. monitoimiareenan ja hotellin rakentamiseksi edellä mainitun kansirakenteen päälle sekä pysäköintilaitoksen rakentamiseksi kansirakenteen alle. Osapuolten tarkoituksena ja tavoitteena on, että tämän Sopimuksen mukainen käyttöoikeus ja edellä mainittu maanvuokrasopimus muodostavat yhden toisistaan erottamattoman erityisen oikeuden kokonaisuuden, jolle kirjataan yksi laitostunnus. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan vilpittömässä mielessä tähän Sopimukseen mahdollisesti kirjaamisviranomaisen edellyttämistä muutoksista yhteisen laitostunnuksen kirjaamisen varmistamiseksi. Osapuolet sopivat tässä Sopimuksessa niistä ehdoista, joiden mukaisesti Liikennevirasto luovuttaa Oikeudenhaltijalle tämän rakennushankkeen mukaisen rakentamisen edellyttämät ja jäljempänä kohdassa 4 tarkemmin kuvatut oikeudet Suomen valtion omistamaan ja Liikenneviraston hallinnoimaan kiinteistöön, jonka alueella ja yläpuolella rakentaminen osin tapahtuu. Liikennevirasto ja Tampereen kaupunki ovat lisäksi allekirjoitetulla rasitesopimuksella ( Rasitesopimus ) sopineet muun ohella oikeudesta rakentaa uloke 4 (10)

5 (kansi) tukirakenteineen lunastusyksikön alueelle ja käyttää uloketta naapuritonteille rakennettavien rakennusten ulottamiseen Kannen alueelle (perustusrasite) sekä edellä mainittujen ulokkeen tukipilareiden sijoittamisesta rautatiealueelle Liikennevirastolle suoritettavasta käyttöoikeusvastikkeesta. Siltä osin, kuin tämän Sopimuksen kohdan 4 mukainen Oikeudenhaltijan käyttöoikeus tarkoittaa Rasitesopimuksessa sovittuja rasiteoikeuksia tämän Sopimuksen Alueelta (määritelty jäljempänä), korvaa tämä Sopimus Rasitesopimuksen ja siltä osin sovelletaan jatkossa tässä Sopimuksessa sovittua eikä Rasitesopimuksen mukaisia tämän Sopimuksen kanssa päällekkäisiä rasiteoikeuksia myöhemmin tulla rasitteena rekisteröimään. Muilta osin edellä mainitussa rasitesopimuksessa sovituista rasiteluonteisista järjestelyistä tullaan tarkemmin sopimaan Käytönajan sopimuksessa sovitulla tavalla mm. yhteisjärjestelysopimuksin. Sanotun periaatteen mukaisesti rasitesopimuksen mukaisesta Liikenneviraston Oikeudenhaltijalta perimästä käyttöoikeusvastikkeesta on sovittu tämän Sopimuksen kohdassa 6. 3 SOPIMUKSEN KOHDE Tämän Sopimuksen kohteena on liitteen 1 kartan mukainen Tampereen rautatieaseman eteläpuolella sijaitseva rautatiealue ("Alue"), joka sijaitsee kiinteistöllä (lunastusyksikkö) ("Kiinteistö") ja jonka omistaa Suomen valtio ja sitä hallinnoi Liikennevirasto. Sopimuksen tarkoittama Alue muodostuu kolmiulotteisesta alueesta, jonka rajat on määritelty horisontaali- ja vertikaalitasossa tämän Sopimuksen liitteissä 1 2 tarkemmin kuvatulla tavalla. Osapuolet sitoutuvat korvaamaan tarvittavilta osiltaan tämän Sopimuksen liitteet kohdassa 4 tarkoitettujen oikeuksien lopullisen sijainnin ja sisällön määrittämiseksi sen jälkeen, kun Oikeudenhaltijan rakennushanketta koskevat lopulliset suunnitelmat ja asiakirjat ovat täsmentyneet Sopimuksen allekirjoitushetken liitteistä. 4 OIKEUDENHALTIJAN KÄYTTÖOIKEUDEN SISÄLTÖ Liikennevirasto luovuttaa Oikeudenhaltijalle tämän rakennushankkeen toteuttamiseksi tarvittavat hallinta- ja käyttöoikeudet Alueeseen ja sen asemakaavan 8366 tai sitä korvaavien asemakaavamuutosten mukaiseen rakentamiseen ja käyttöön mukaan luettuna myönnetyt poikkeamispäätökset sekä vähäiset poikkeukset asemakaavasta. Liikennevirasto luovuttaa Oikeudenhaltijalle seuraavat oikeudet: (a) (b) (c) oikeuden rakentaa ja sijoittaa Kiinteistölle ja sillä sijaitsevalle rautatiealueelle kannen (ulokkeen) niin, että rautatiealue sijoittuu kannen alle, sekä pilarit ja muut rakenteet; oikeuden hallita yksinomaisesti rakentamisen edellyttämällä tavalla ja laajuudessa suoraan maahan tukeutuvien rakenteiden, kuten pilarit, peittämää osaa Alueesta ja suoraan rakenteiden alle jäävää osaa, mutta ei rakenteita ympäröivää aluetta; oikeuden rakentaa ja sijoittaa rakennettavan kannen päälle rakennuksia, rakenteita, koneita ja laitteita sekä johtoja ja muita rakenteita; ja 5 (10)

6 (d) oikeuden yksinomaisesti hallita kantta ja Kiinteistön kannen yläpuolista Aluetta. Oikeus ei ulotu missään kohdin radan aukean tilan ulottuman (ATU) sisäpuolelle, eivätkä kansi tai kanteen liittyvät rakenteet ulotu rata-alueen yläpuoliseksi käyttöoikeusalueeksi liitteessä 1 merkityllä alueella siinä määritellystä (N2000) korkeustasosta alaspäin lukuun ottamatta edellä kohdissa a-c sovittua. Korkeustasot voivat täsmentyä kohdan 3 mukaisesti. Edellä mainittujen Oikeudenhaltijalle luovutettujen oikeuksien sijainti, kohdentuminen ja laajuus horisontaali- ja vertikaalitasossa on määritelty tarkemmin tämän Sopimuksen liitteissä 1 2. Liikennevirasto luovuttaa Alueen Oikeudenhaltijan hallintaan Oikeudenhaltijan aloitteesta ja sellaisena kuin se tämän Sopimuksen allekirjoitushetkellä on eikä Liikennevirasto vastaa Alueen riittävyydestä, soveltuvuudesta tai kelpoisuudesta Oikeudenhaltijan rakennushankkeen tai Oikeudenhaltijan muiden käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. 5 SOPIMUSKAUSI Tämä Sopimus on määräaikainen ja se tulee voimaan välittömästi sen jälkeen, kun molemmat Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimuskausi alkaa tämän Sopimuksen allekirjoituksin ja päättyy ("Sopimuskausi"). Sopimusta ei voida irtisanoa päättymään eikä purkaa ennen Sopimuskauden päättymistä. Oikeudenhaltijalla on oikeus Sopimuskauden päättyessä saada ja Liikennevirasto on velvollinen luovuttamaan tämän Sopimuksen mukaisen käyttöoikeuden Alueeseen välittömästi uudelleen sadaksi (100) vuodeksi ja olennaisilta osin tämän Sopimuksen mukaisilla ehdoilla, mikäli Oikeudenhaltija edelleen käyttää tämän Sopimuksen perusteella Aluetta asemakaavan mukaisessa käyttötarkoituksessa ja Oikeudenhaltija yhdessä Eteläkannen Omistajien kanssa kirjallisesti ilmoittavat jatkavansa Sopimuskautta uudella 100 vuoden jaksolla. Oikeudenhaltija sitoutuu jatkamaan Sopimuskautta tämän kohdan mukaisesti, mikäli jompikumpi Eteläkannen Omistajista kirjallisesti ilmoittaa jatkavansa Liikenneviraston kanssa solmimansa käyttöoikeussopimuksen mukaista sopimuskautta. Vastaavasti Eteläkannen Omistajat sitoutuvat allekirjoittamiensa käyttöoikeussopimusten perusteella jatkamaan ao. käyttöoikeussopimuksensa sopimuskautta, mikäli Oikeudenhaltija kirjallisesti ilmoittaa jatkavansa tämän Sopimuksen mukaista Sopimuskautta uudella 100 vuoden jaksolla. Mikäli lainsäädäntö myöhemmin tämän Sopimuksen voimassaoloaikana mahdollistaa ns. 3D-kiinteistöjen muodostamisen, sitoutuvat Osapuolet neuvottelemaan vilpittömässä mielessä tähän Sopimukseen tehtävistä muutoksista tai tämän Sopimuksen korvaamisesta uusilla sopimuksilla siten, että Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet (mukaan lukien näihin liittyvät kirjaukset, kuten esimerkiksi tämän Sopimuksen mukainen käyttöoikeus), muutetaan mahdollisimman pitkälle vastaamaan uutta lainsäädäntöä. 6 KÄYTTÖOIKEUSVASTIKE Edellä kohdassa 4 mainittujen ulokkeen tukipilareiden sijoittamisesta rautatiealueelle Liikennevirasto perii Oikeudenhaltijalta käyttöoikeusvastiketta määrältään 7.229,24 euroa per vuosi. Käyttöoikeusvastike sidotaan elinkustannusindeksiin ja sitä tarkistetaan 6 (10)

7 elinkustannusindeksin (pisteluku 1951:10=100) muutosta vastaavasti siten, että vastikkeen suuruus muuttuu samassa suhteessa kuin sanottu indeksi. Tarkistuksessa käytetään perusindeksinä helmikuun 2016 indeksipistelukua (1900) ja tarkistusindeksinä kunkin vastikkeen maksun kohdalla asianomaisen vuoden helmikuun indeksipistelukua. Oikeudenhaltija suorittaa näin määräytyvän käyttöoikeusvastikkeen Liikennevirastolle vuosittain kesäkuun loppuun mennessä Liikenneviraston erikseen lähettämää laskua vastaan. Oikeudenhaltija ei ole velvollinen maksamaan Liikennevirastolle muuta korvausta tämän Sopimuksen mukaisesta hallinta- ja käyttöoikeudesta. Liikennevirasto vastaa kiinteistöverosta ja mahdollisista muista maksuista, joita Kiinteistön omistuksesta aiheutuu tai jotka muutoin liittyvät Kiinteistön omistukseen. Oikeudenhaltija on velvollinen korvaamaan Liikennevirastolle tämän Sopimuksen mukaisesta käyttöoikeudesta ja rakentamisesta Liikennevirastolle mahdollisesti aiheutuvan kiinteistöveron lisäyksen saatuaan tästä riittävän selvityksen. 7 TOIMENPITEET SOPIMUSKAUDEN PÄÄTTYESSÄ Osapuolet sopivat erikseen niistä toimenpiteistä, joita Oikeudenhaltijan tulee tehdä Sopimuskauden päättyessä Alueen palauttamiseksi Liikenneviraston käyttöön tarkoituksenmukaisella tavalla. Jos muuta ei sovita, Oikeudenhaltijan tulee saattaa Alue kohtuullisessa ajassa Sopimuskauden päättymisestä sellaiseen kuntoon, jossa se oli Sopimuskauden alkaessa. Jos Oikeudenhaltija ei täytä näitä velvoitteitaan, voi Liikennevirasto teettää tarvittavat toimenpiteet ja periä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset Oikeudenhaltijalta. Liikennevirastolla ei missään tilanteessa ole lunastusvelvollisuutta Alueella sijaitseviin Oikeudenhaltijan rakennuksiin, rakennelmiin (mukaan lukien kansi), koneisiin tai laitteisiin. Oikeudenhaltijalla on oikeus saada korvausta Alueelle tekemistään parannuksista vain, mikäli siitä on erikseen sovittu. 8 OIKEUDENHALTIJAN SITOUMUKSET Oikeudenhaltija sitoutuu ylläpitämään yksinomaisessa hallinnassaan olevaa aluetta hyvin ja vastaamaan alueen siisteydestä ja turvallisuudesta. Oikeudenhaltijalla on oikeus käyttää Aluetta ainoastaan asemakaavasta ja tästä Sopimuksesta ilmeneviin tarkoituksiin. Oikeudenhaltija sitoutuu Alueen käytössä noudattamaan Liikenneviraston kanssa [ ] allekirjoitetun Käytönajan sopimuksen velvoitteita. Jos Oikeudenhaltija havaitsee Alueella pilaantumista, jätteitä, vahingonvaaraa aiheuttavia tekijöitä tai muita vastaavia seikkoja, Oikeudenhaltijan tulee viipymättä ilmoittaa asiasta Liikennevirastolle. 9 KATSELMUKSET JA VALVONTA Liikennevirastolla on oikeus toimittaa Alueella katselmuksia sen tarkistamiseksi, että Oikeudenhaltija on noudattanut tämän Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. 7 (10)

8 Liikenneviraston nimeämillä valvojilla ja turvallisuusorganisaatioon kuuluvilla henkilöillä on oikeus tehdä turvallisuusvalvontaa Alueella Liikenneviraston omien käytäntöjen mukaisesti. 10 ILMOITUKSET JA TIEDOKSIANNOT Sopimuksessa tarkoitetut ilmoitukset katsotaan oikein tehdyiksi, kun ne on tehty kirjallisesti ja todisteellisesti seuraaville Osapuolten nimeämille yhteyshenkilöille: (a) Liikenneviraston yhteyshenkilö ja osoite: Liikennevirasto/Kirjaamo PL HELSINKI (b) Oikeudenhaltijan yhteyshenkilö ja osoite: Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka Frenckellinaukio 2 B PL Tampere Osapuoli on velvollinen viipymättä ilmoittamaan mahdollisesta yhteyshenkilön tai yhteystietojen muutoksesta. 11 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Oikeudenhaltijalla on oikeus siirtää tämä Sopimus kolmannelle Liikennevirastoa kuulematta. Jos Oikeudenhaltija siirtää Sopimuksen kolmannelle, Oikeudenhaltija on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siirrosta Liikennevirastolle. Uusi Oikeudenhaltija on velvollinen viipymättä kirjauttamaan Sopimuksen siirron ja tekemään tarvittavat hakemukset kirjaamisviranomaiselle omalla kustannuksellaan. 12 KÄYTTÖOIKEUDEN KIRJAAMINEN Oikeudenhaltijan tulee kirjauttaa tähän Sopimukseen perustuva oikeutensa maakaaren 14 luvun 2 :n mukaisena kirjaamisvelvollisuuden alaisena ja kiinnityskelpoisena oikeutena. Kirjaamiskustannuksista vastaa Oikeudenhaltija. 13 MYÖTÄVAIKUTTAMINEN JA SIETOVELVOITE Osapuolet ovat velvollisia tarvittaessa antamaan toisen Osapuolen pyynnöstä suostumuksensa sellaisiin kirjaamisiin, toimenpiteisiin, lupiin ja muihin järjestelyihin, jotka ovat 8 (10)

9 tarpeen tämän Sopimuksen tarkoituksen ja Kiinteistön tai Alueen käytön tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi edellyttäen, että niistä ei aiheudu olennaista haittaa suostumuksen antavalle Osapuolelle. Osapuolet ovat velvollisia sallimaan toisen Osapuolen Kiinteistön tai Alueen käyttöä palvelevien johtojen, laitteiden ja vastaavien pitämisen ja niihin liittyvän huollon sekä muut vastaavat toimenpiteet yhteisjärjestelysopimuksilla tai muutoin sovittavalla tavalla. Mikäli Liikennevirasto päättää Oikeudenhaltijan rakennushankkeen yhteydessä tai aikana tehdä Alueeseen liittyviä, Oikeudenhaltijan rakennushankkeesta johtumattomia muutoksia, Liikennevirasto on velvollinen ilmoittamaan edellä mainituista muutoksista Oikeudenhaltijalle viipymättä niitä koskevan suunnittelun aloitettuaan. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan tällaisten muutosten ajoittamisesta ja toteuttamisesta, jotta Osapuolille niistä aiheutuvia haittoja voidaan mahdollisuuksien mukaan minimoida. 14 MUUT EHDOT Tämän Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Liikennevirasto solmii vastaavat käyttöoikeussopimukset kiinteistöjen ja omistajien ( Eteläkannen Omistajat ) kanssa koskien kyseisten kiinteistöjen kiinteistönomistajille myönnettäviä tätä Sopimusta vastaavia käyttöoikeuksia lunastusyksikön alueelle. Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä mainittujen kiinteistöjen omistajana voi olla muu taho kuin Tampereen kaupunki. Siltä osin kuin Eteläkannen käyttöoikeussopimuksen mukaisen oikeudenhaltijan käyttöoikeus tarkoittaa Rasitesopimuksessa sovittuja rasiteoikeuksia Eteläkannen käyttöoikeussopimuksen alueelta, korvaa Eteläkannen käyttöoikeussopimus Rasitesopimuksen ja siltä osin sovelletaan jatkossa Eteläkannen käyttöoikeussopimuksessa sovittua eikä ao. rasitesopimuksen mukaisia Eteläkannen käyttöoikeussopimuksen kanssa päällekkäisiä rasiteoikeuksia myöhemmin tulla rasitteena rekisteröimään. Muilta osin edellä mainitussa Rasitesopimuksessa sovituista rasiteluonteisista järjestelyistä tullaan tarkemmin sopimaan Käytönajan sopimuksessa sovitulla tavalla mm. yhteisjärjestelysopimuksin. Sanotun periaatteen mukaisesti Rasitesopimuksen mukaisesta Liikenneviraston Oikeudenhaltijalta perimästä käyttöoikeusvastikkeesta sovitaan Eteläkannen käyttöoikeussopimuksissa. Mikäli myöhemmin toteutetaan asemakaavan mukainen kansirakenne Sorinsillan pohjoispuolelle (ns. Pohjoiskansi), Liikennevirastolla on tarkoituksena erikseen neuvotellen alueen olosuhteet ja sen hetkinen lainsäädäntö huomioiden solmia vastaavan tyyppiset käyttöoikeussopimukset ao. kiinteistöjen omistajien kanssa koskien kyseisten kiinteistöjen kiinteistönomistajille myönnettäviä tätä Sopimusta vastaavia käyttöoikeuksia lunastusyksikön alueelle. Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä mainittujen kiinteistöjen omistajana voi olla muu taho kuin Tampereen kaupunki. Siltä osin kuin Pohjoiskannen käyttöoikeussopimuksen mukaisen oikeudenhaltijan käyttöoikeus tarkoittaa Rasitesopimuksessa sovittuja rasiteoikeuksia Pohjoiskannen käyttöoikeussopimuksen alueelta, korvaa Pohjoiskannen käyttöoikeussopimus Rasitesopimuksen ja siltä osin sovelletaan jatkossa Pohjoiskannen käyttöoikeussopimuksessa sovittua eikä Rasitesopimuksen mukaisia Pohjoiskannen käyttöoikeussopimuksen kanssa päällekkäisiä rasiteoikeuksia myöhemmin tulla rasitteena rekisteröimään. Muilta osin edellä mainitussa rasitesopimuksessa sovituista 9 (10)

10 rasiteluonteisista järjestelyistä tullaan tarkemmin sopimaan Käytönajan sopimuksessa sovitulla tavalla mm. yhteisjärjestelysopimuksin. Sanotun periaatteen mukaisesti Rasitesopimuksen mukaisesta Liikenneviraston Oikeudenhaltijalta perimästä käyttöoikeusvastikkeesta sovitaan Pohjoiskannen käyttöoikeussopimuksissa. Tähän Sopimukseen mahdollisesti tehtävät muutokset ovat päteviä vain, jos ne on tehty kirjallisesti ja molemmat Osapuolet ovat ne allekirjoittaneet. Jos Sopimuksen jotakin ehtoa ei ole pidettävä pätevänä, se osoittautuu lain vastaiseksi tai sitä ei muuten voida panna täytäntöön, jää Sopimus kuitenkin kaikilta muilta osiltaan edelleen voimaan Osapuolten välillä. 15 ALLEKIRJOITUKSET [ ] Paikka ja aika: LIIKENNEVIRASTO ] ] TAMPEREEN KAUPUNKI Juha Yli-Rajala Konsernijohtaja 10 (10)

11 I II 5 98, L 98, akt Liiker. k III I trp trk kt kt at ma at ma 97, ,1 95,6 96, Tsk II kt III , , ,8 94, , RATAPIHANKATU 29 96, VI at ma at 49 VI 42 at ma 96,8 Liite :27:19 Tsk II , ,1 96, ,8 II ark III 96 1 Sp kt ,6 94, ma 87,9 95,9 94, ,0 Sorinkatu IV trk I 4 95, ,4 3 95,4 93,1 LR/u 92, , LR/u , Käyttöoikeusalueen raja ("Alue") Kannen tukirakenteille sallittu osa alueesta, LIVI:n hallinnassa Rata-alueen yläpuolinen käyttöoikeuden alue, kansirakenteen alin korkeusasema Laiturimainen suojarakenne Kannen tukirakenteet kuuluvat käyttöoikeusalueeseen , , A T L : n J A S K O L : n J Ä S E N LUONNOS PIIR L548A Kansi & Areena Areena käyttöoikeusalue - pohja Satakunnankatu 18 A Tampere MK 1:750 jar puhelin (03) fax (03)

12 Liite :27:19 Hotelli Areena Kansirakenteen alapinnan alin korkeusasema Kannen alapintaan sprinkleriasennukset erillisen suunnitelman mukaan, ATU:n ulkopuolelle R069 (varaus) R071 R072 R R075 R R097 RATA-ALUE RATA-ALUE parkkihallin _ _ seinän antura Käyttöoikeusalueen raja ("Alue") Kannen tukirakenteille sallittu osa alueesta, LIVI:n hallinnassa Rata-alueen yläpuolinen käyttöoikeuden ja kannen tukirakenteiden alue, kansirakenteen alin korkeusasema jar LIVI:n hallintaan jäävä rata-alue, sisältäen valaistuksen ja kameravalvonnan puhelin (03) (Sprinkler- ja paloilmoitinjärjestelmät ovat kiinteistöjen & hallinnassa) Satakunnankatu 18 A A T L : n J A S K O L : n J Ä S E N LUONNOS PIIR L548B Kansi & Areena Areena käyttöoikeusalue - leikkaus Tampere MK 1:350 fax (03)

13 Liite :27:23 LUONNOS A T L : n J A S K O L : n J Ä S E N PIIR L548C Kansi & Areena Havainnekuva monitoimiareenasta Satakunnankatu 18 A Tampere jar puhelin (03) fax (03)

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (VER ) LIIKENNEVIRASTO Käyttöoikeuden luovuttajana. TAMPEREEN KAUPUNKI Käyttöoikeuden haltijana

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (VER ) LIIKENNEVIRASTO Käyttöoikeuden luovuttajana. TAMPEREEN KAUPUNKI Käyttöoikeuden haltijana KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (VER 16.6.2017) LIIKENNEVIRASTO Käyttöoikeuden luovuttajana ja TAMPEREEN KAUPUNKI Käyttöoikeuden haltijana 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO LIITELUETTELO... 3 1 OSAPUOLET... 4 2 SOPIMUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS. TURUN KAUPUNKI Käyttöoikeuden luovuttajana. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Käyttöoikeuden haltijana

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS. TURUN KAUPUNKI Käyttöoikeuden luovuttajana. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Käyttöoikeuden haltijana KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS TURUN KAUPUNKI Käyttöoikeuden luovuttajana ja VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Käyttöoikeuden haltijana luonnos 29.8.2017 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO LIITELUETTELO... 3 1 OSAPUOLET...

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS. TURUN KAUPUNKI Käyttöoikeuden luovuttajana. KUNTARAHOITUS OYJ Käyttöoikeuden haltijana

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS. TURUN KAUPUNKI Käyttöoikeuden luovuttajana. KUNTARAHOITUS OYJ Käyttöoikeuden haltijana KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS TURUN KAUPUNKI Käyttöoikeuden luovuttajana ja KUNTARAHOITUS OYJ Käyttöoikeuden haltijana [ ] 2015 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO LIITELUETTELO... 3 1 OSAPUOLET... 4 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Vuokrasopimus 1 (5) Vuokranantaja, Vuokralainen ja Naantalin kaupunki kaikki yhdessä jäljempänä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli.

Vuokrasopimus 1 (5) Vuokranantaja, Vuokralainen ja Naantalin kaupunki kaikki yhdessä jäljempänä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli. Vuokrasopimus 1 (5) VUOKRASOPIMUS 1 OSAPUOLET 1.1. Vesialueen omistaja / Vuokranantaja Nimi: Antti Tammelin, ym. (jäljempänä Vesialueen omistaja tai Vuokranantaja ) Y-tunnus: 1336232-6 Osoite: Tamsaarentie

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Porin kaupunki Y-tunnus: 0137323 9 Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Noin 849 m²:n suuruinen määräala Porin kaupungin Linnan eli

Lisätiedot

LISÄSOPIMUS NO 1 M A A N V U O K R A S O P I M U KSEEN (Kannen rakentamisen ajalle) (myöhemmin Lisäsopimus )

LISÄSOPIMUS NO 1 M A A N V U O K R A S O P I M U KSEEN (Kannen rakentamisen ajalle) (myöhemmin Lisäsopimus ) 1 / 6 Kiinteistötunnus: 837-118-0330-0008-V000 Vuokraehdot ja vuokrauspäätös: 837-118-0447-0003-V000 Kaupunginhallitus 16.6.2017 444 837-118-0448-0002-V000 (TRE:4937/10.00.03/2017) ja 837-599-2-17 15.12.2017

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUSLUONNOS MALLI 1. Tämä maanvuokrasopimus ("Sopimus") on tehty seuraavien osapuolten välillä:

MAANVUOKRASOPIMUSLUONNOS MALLI 1. Tämä maanvuokrasopimus (Sopimus) on tehty seuraavien osapuolten välillä: MAANVUOKRASOPIMUSLUONNOS MALLI 1 1 OSAPUOLET Tämä maanvuokrasopimus ("Sopimus") on tehty seuraavien osapuolten välillä: (a) (b) Suonenjoen kaupunki, y-tunnus 0208061-4, vuokranantajana ("Vuokranantaja"

Lisätiedot

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS Luonnos

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS Luonnos YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS Luonnos 5.11.2016 1.Sopijapuolet Kiinteistö xxx-xx-xx-xx, jäljempänä tontti 1 Omistaja: Asunto Oy Vantaan Pumppu Kiinteistö xxx-xx-xx-xx, jäljempänä tontti 2 Omistaja: Phof Oy nykyisenä

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22 Luonnos 20.3.2017 1/4 MAANVUOKRASOPIMUS SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki PL 38201 Sastamala Vuokralainen Vapo Oy, 0174817-6 PL 22 40101 Jyväskylä Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi

Lisätiedot

Kauppahinta on sataneljäkymmentäseitsemäntuhatta seitsemänsataayhdeksäntoista ( ) euroa.

Kauppahinta on sataneljäkymmentäseitsemäntuhatta seitsemänsataayhdeksäntoista ( ) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ As. Oy Kirkkonummen Masalanniitty, 0601113-0 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) OSTAJA Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B Kempele

Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B Kempele MAANVUOKRASOPIMUS (luonnos) 1. Sopijapuolet Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki Vuokraaja Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B 90440

Lisätiedot

LUONNOS. Käyttöoikeussopimus. 1 Johdanto. 1.1 Sopijapuolet. Oikeuttaja: Hangon kaupunki, jäljempänä omistaja, Y-tunnus

LUONNOS. Käyttöoikeussopimus. 1 Johdanto. 1.1 Sopijapuolet. Oikeuttaja: Hangon kaupunki, jäljempänä omistaja, Y-tunnus Käyttöoikeussopimus 1 Johdanto 1.1 Sopijapuolet Oikeuttaja: Hangon kaupunki, jäljempänä omistaja, Y-tunnus 0103166-9 Oikeutettu: Forus Capital Oy, jäljempänä oikeutettu, Y-tunnus 2755214-7 1.2 Käyttöoikeusalue

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

Kauppahinta on kolmesataakahdeksantoistatuhatta kolmesataaneljäkymmentäkuusi ( ) euroa.

Kauppahinta on kolmesataakahdeksantoistatuhatta kolmesataaneljäkymmentäkuusi ( ) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA As Oy Kirkkonummen Masalanpuisto, 1745350-8 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tämä yhteisjärjestelysopimus koskee Sipoon kunnan Källbäckin kylässä sijaitsevan T3 Pähkinälehdon asemakaava-alueen korttelin 540 AK-1 tontteja

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI

SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta 12.11.2015 / MH SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI 1. Sopimuksen tarkoitus ja osapuolien vastuut Tällä sopimuksella

Lisätiedot

Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan vuokra-alueella valtion korkotukemia asumisoikeusasuntoja.

Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan vuokra-alueella valtion korkotukemia asumisoikeusasuntoja. 1 Asuntotontin (pientalo, 1 076 k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen TA- Asumisoikeus Oy:lle valtion korkotukemia asumisoikeusasuntoja varten (Vuosaari, tontti 54288/7) Solvikinkuja 3 Muut sopimusehdot 2-14

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki ( ), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, Valkeakoski. Sukunimi, Etunimet, jäljempänä ostaja. sotu/y-tunnus Osoite:

Valkeakosken kaupunki ( ), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, Valkeakoski. Sukunimi, Etunimet, jäljempänä ostaja. sotu/y-tunnus Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. Sukunimi, Etunimet, jäljempänä ostaja. sotu/y-tunnus

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

2. VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ

2. VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Hyrynsalmen kunta Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Kiinteistö Oy Ukkohallan Palvelut CIO Til- Tekno Oulu Oy Kauppurienkatu 12 4 kerros

Lisätiedot

Päiväys. Yhteyshenkilö: Marko Ollikainen Puh.: Sähköposti:

Päiväys. Yhteyshenkilö: Marko Ollikainen Puh.: Sähköposti: Maanvuokrasopimus 1 (5) Vierunkankaan FinnRef-asema Kajaanissa 1. Sopimusosapuolet 1.1. Vuokranantaja Kajaanin kaupunki (0214958-9) PL 133 Pohjolankatu 13 87101 KAJAANI 87100 KAJAANI Yhteyshenkilö: Jari

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 1 1. JOHDANTO Tällä vuokrasopimuksella uudistetaan Raahen kaupungin ja Posiber Oy:n välillä tonttia 678-21-2193-23 koskeva vuokrasopimus. Laitostunnus 678-21-2193-18-L1. 1.1 Sopijapuolet

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Vuokrattavalla maa-alueella on voimassa asemakaava. Vuokrattava alue on merkitty venesatama/venevalkama-alueeksi (LV).

Vuokrattavalla maa-alueella on voimassa asemakaava. Vuokrattava alue on merkitty venesatama/venevalkama-alueeksi (LV). 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, Vuokralainen: Asunto Oy Merimaskun Särkänranta, y-tunnus 0663726-4,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana:

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: 1(6) RASITESOPIMUS 1 Osapuolet 1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus 01256-6 ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: a. Ohjeellinen tontti 27930/2, joka muodostuu kiinteistöstä

Lisätiedot

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

1.2 Vuokra-alue Nilsiän kaupungin Nilsiän kylässä sijaitseva tila Toiviola, RN:o 15:74.

1.2 Vuokra-alue Nilsiän kaupungin Nilsiän kylässä sijaitseva tila Toiviola, RN:o 15:74. MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Nilsiän kaupunki, Y-tunnus 0172375-3 PL 32 73301 NILSIÄ Vuokralainen Savon Voima Oyj, Y-tunnus 0171351-2 PL 1024 (Kapteeninväylä 5) 70901 Toivala

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY myyjänä ja KEMIN KAUPUNKI ostajana kaupan kohteena VERKKOKARINKATU 11 VUOKRAOIKEUDET JA NIILLÄ SIJAITSEVAT RAKENNUKSET 24.10.2017 1 OSAPUOLET Kemin Teollisuuskylä Oy

Lisätiedot

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa.

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Asunto Oy Kirkkonummen Ainola, 0878287-9 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele MAANVUOKRASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantajat: Vuokralainen: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie 23 90450 Kempele 2. VUOKRA-ALUE

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Autopaikkatontin määräalan vuokraaminen pitkäaikaisesti As. Oy. Kumianpää 1:lle (Laajasalo, tontti 49056/14) Kumianpää 4. Muut sopimusehdot 2-12

Autopaikkatontin määräalan vuokraaminen pitkäaikaisesti As. Oy. Kumianpää 1:lle (Laajasalo, tontti 49056/14) Kumianpää 4. Muut sopimusehdot 2-12 Autopaikkatontin määräalan vuokraaminen pitkäaikaisesti As. Oy. Kumianpää 1:lle (Laajasalo, tontti 49056/14) Kumianpää 4 Muut sopimusehdot 2-12 2 Vuokranantajan ja vuokralaisen (As. Oy. Kumianpää 1:) välillä

Lisätiedot

TOTEUTUSSOPIMUS, LUONNOS

TOTEUTUSSOPIMUS, LUONNOS SOPIMUS 22.2.2018 Sivu 1/5 Tilaaja: Tampereen kaupunki Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä Frenckellinaukio 2 33100 Tampere Toteuttaja: Tampereen Tilapalvelut Oy Frenckellinaukio 2K 33100

Lisätiedot

LUONNOS /4. Vuosivuokra on sata (100) euroa. Vuokranantaja laskuttaa vuokran kerran vuodessa kunkin vuokravuoden lokakuun loppuun mennessä.

LUONNOS /4. Vuosivuokra on sata (100) euroa. Vuokranantaja laskuttaa vuokran kerran vuodessa kunkin vuokravuoden lokakuun loppuun mennessä. LUONNOS..07 / VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Sastamalan kaupunki, yt. 0-3 PL 3 0 Sastamala VUOKRALAINEN Lahdenperän Kyläyhdistys ry, rekn.nro 83.69 c/o Seija Kallio Maajärventie 0 Sastamala puh. 00 06 90

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus PL 62, Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus PL 62, Raahe MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: Raahen moottorikelkkailijat ry, 1.2 Vuokra-alue Noin 45 ha suuruinen karttaliitteeseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 269 Rasitesopimuksen liittäminen tonttien pitkäaikaisiin maanvuokrasopimuksiin (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, tontit 49075/6 ja 7) HEL 2016-009822 T 10 01 01 05 Gunillantie

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki

MAANVUOKRASOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki MAANVUOKRASOPIMUS 1. Sopijapuolet Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki Vuokraaja Servico Oy y-tunnus 0307172-8 Varastotie t 86710 Kärsämäki 2. Vuokra-alue Kärsämäen

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen Maanvuokrasopimus 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1. Vuokra-alue Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (018685-), PL, 8601 Oulainen Vuokralainen: Sonira Oy (667-8), Liponkuja 10, 8600 Oulainen Sopimuksen tarkoittama

Lisätiedot

2. ESISOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT, VOIMASSAOLO JA VUOKRASOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN

2. ESISOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT, VOIMASSAOLO JA VUOKRASOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN tekninen lautakunta 18.10.2016 Vesialueen vuokraamista koskeva ESISOPIMUS 1. SOPIMUSOSAPUOLET Tuleva vuokranantaja: Savonlinnan kaupunki Y-tunnus 0166906-4 Olavinkatu 27 57130 Savonlinna (jäljempänä KAUPUNKI)

Lisätiedot

Maanvuokrasopimus. Uusi Koivukoti. Tila sekä määräalat ja

Maanvuokrasopimus. Uusi Koivukoti. Tila sekä määräalat ja 1(9) LUONNOS 29.5.2019 Maanvuokrasopimus Uusi Koivukoti Tila 739-426-26-1 sekä määräalat 739-426-1-122 ja 739-426-1-138 (Nämä numerot muuttuvat tilan muodostuksen seurauksena.) 2(9) Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus PL 62, Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus PL 62, Raahe MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO Tämä vuokrasopimus koskee kiinteistön 678-402-1-50 noin 27 500 m2:n määräalaa. Tämä sopimuksella korvataan Raahen kaupungin ja sen Liikelaitoksen sekä Presteel Oy:n 12.5.1997

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 2 ESISOPIMUKSEN OSAPUOLET JA ESISOPIMUKSEN TARKOITUS 1. OSAPUOLET 1.1. TULEVA MYYJÄ Savonlinnan kaupunki Y-tunnus 0166906-4 Osoite: Olavinkatu 27 57130 Savonlinna (jäljempänä

Lisätiedot

MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS. Maanomistaja Pirkanmaan maakuntamuseo. 1. Sopimuksen tarkoitus. 2. Sopimuksen osapuolet

MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS. Maanomistaja Pirkanmaan maakuntamuseo. 1. Sopimuksen tarkoitus. 2. Sopimuksen osapuolet Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta 12.11.2015 / MH Maanomistaja Pirkanmaan maakuntamuseo 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista,

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

Tilusvaihtosopimus 1 (5) Kirkkonummen kunta/792/ /2016 Ehdotus kunnanhallitukselle

Tilusvaihtosopimus 1 (5) Kirkkonummen kunta/792/ /2016 Ehdotus kunnanhallitukselle Tilusvaihtosopimus 1 (5) TILUSVAIHTOSOPIMUS VAIHDON OSAPUOLET Kirkkonummen kunta Y-tunnus: 0203107-0 Osoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi jäljempänä tässä sopimuksessa kunta tilan POHJA-GRUND RN:o 3:98, kiinteistötunnus

Lisätiedot

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana:

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: RASITESOPIMUS Osapuolet Sopimuksen tausta ) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus 0- ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: a. Ohjeellinen tontti 90/, joka muodostuu kiinteistöstä

Lisätiedot

1.3. Tämä liite sekä henkilötietojen käsittelyn kuvaus -liite korvaavat aiemman sopimukseen liitetyn Tietosuojaliitteen.

1.3. Tämä liite sekä henkilötietojen käsittelyn kuvaus -liite korvaavat aiemman sopimukseen liitetyn Tietosuojaliitteen. LiiteSopimusliite JAR1825129 Henkilötietojen käsittelyn ehdot 29.11.201822.10.2018 1 (5) JARDno-2017-1652 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa Sopimusta työterveyshuollon

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTUKSESTA 1 (5)

HEINOLAN KAUPUNKI ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTUKSESTA 1 (5) HEINOLAN KAUPUNKI ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTUKSESTA 1 (5) I. Tämä esisopimus liittyy Heinolan kaupungin ja Reino Javanainen kuolinpesän väliseen maankäyttösopimukseen, joka allekirjoitetaan yhtä aikaa tämän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli tontti 1 10.03.2014 Sivu 1 / 1 5071/02.07.00/2011 28 Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli 81130 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1 SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Pihtiputaan kunta PL Pihtipudas Y tunnus:

MAANVUOKRASOPIMUS. 1 SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Pihtiputaan kunta PL Pihtipudas Y tunnus: MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Pihtiputaan kunta PL 36 44801 Pihtipudas Y tunnus: 0243027-4 Vuokralainen: Konehuolto Pasanen Oy Sormulantie 104 44970 Korppinen Y -tunnus: 2690118-1

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Vuokraoikeudenhaltija

jäljempänä tässä sopimuksessa Vuokraoikeudenhaltija MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta SOPIMUSALUE Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 40 (2175827 5) Suomen Osatontti II Ky

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS: VISUAALINEN SUUNNITTELU

HANKINTASOPIMUS: VISUAALINEN SUUNNITTELU 23.3.2018 1 / 5 HANKINTASOPIMUS: VISUAALINEN SUUNNITTELU 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) (jäljempänä Tilaaja ) PL33, 00023 Valtioneuvosto Y-tunnus: 0244685-8

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä

Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä Henkilötietojen käsittelyn ehdot Liite 7 1 (6) Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa PISA 2021 -palvelusopimusta (Dnro ), jäljempänä

Lisätiedot

PL 750 (Porkkalankatu 22 A) Helsinki Y-tunnus

PL 750 (Porkkalankatu 22 A) Helsinki Y-tunnus 1/7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kemijärven kaupunki 1091717-9 Osoite: Hallituskatu 4 98100 KEMIJÄRVI Vuokralainen: Attendo Oy PL 750 (Porkkalankatu 22

Lisätiedot

Kauppahinta on kaksisataakahdeksankymmentäyksituhatta kaksisataaviisikymmentä (281 250) euroa.

Kauppahinta on kaksisataakahdeksankymmentäyksituhatta kaksisataaviisikymmentä (281 250) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ Asunto Oy Keravan Moukaritie 5, 0614308-8 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) OSTAJA Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. VUOKRANANTAJA Lempäälän kunta (y-tunnus ) PL 36, LEMPÄÄLÄ

MAANVUOKRASOPIMUS. VUOKRANANTAJA Lempäälän kunta (y-tunnus ) PL 36, LEMPÄÄLÄ MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Lempäälän kunta (y-tunnus 0150783-1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ VUOKRALAINEN Liikennevirasto (y-tunnus 1010547-1) PL 33, 00521 HELSINKI 1. VUOKRA-ALUE Kunta Lempäälä Määräala

Lisätiedot

B. Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus PL 2200, HELSINGIN KAUPUNKI

B. Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus PL 2200, HELSINGIN KAUPUNKI Sivu 1 / 5 VAIHTOKIRJALUONNOS OSAPUOLET A. Vantaan kaupunki Y-tunnus 0124610-9 Kielotie 28, 01300 VANTAA (jäljempänä Vantaa) B. Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

TOIMISTOHUONEISTON VUOKRASOPIMUSLUONNOS

TOIMISTOHUONEISTON VUOKRASOPIMUSLUONNOS TOIMISTOHUONEISTON VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet Vuokranantaja Vuokralainen 2. Vuokrakohde 3. Käyttötarkoitus Imatran Seudun Yritystilat Oy (Y-tunnus 1561501-6) p. 05-235 2800 Esterinkatu 10 55100

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 15.04.2013 Sivu 1 / 1 1734/02.07.00/2013 33 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Matti Tausalle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastorakennuksen ja tuotantotilan rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus: )

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus: ) Kauppakirjaluonnos Myyjä: Ostaja: Kaupan kohde: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8) Yhtiö XX Noin 3814 m 2 suuruinen alue, joka on osa Turun kaupungin Kurjenmäen kaupunginosan tontista 853-22-1-4, sijaitseva

Lisätiedot

Laskutie 1, HYRYNSALMI. Asunto Oy Sun&Ski Villas (y-tunnus: ) Periojantie 3, PYHANTA

Laskutie 1, HYRYNSALMI. Asunto Oy Sun&Ski Villas (y-tunnus: ) Periojantie 3, PYHANTA 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Hyrynsalmen kunta Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Asunto Oy Sun&Ski Villas (y-tunnus:2714382-9) Periojantie 3, 92930 PYHANTA 1.2

Lisätiedot

RASITESOPIMUS KML:N MUKAISISTA RASITTEISTA

RASITESOPIMUS KML:N MUKAISISTA RASITTEISTA 1 / 3 RASITESOPIMUS KML:N MUKAISISTA RASITTEISTA Rasitesopimus perustuu yhdyskuntalautakunnan päätökseen x.x.2015 x. 1 Osapuolet Kauniaisten kaupunki (0203026-2) Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen (1)

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä Optiosopimus Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n ja Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n välillä..2012 ASTREA Asianajotoimisto Attorneys at Law 2/6 OPTIOSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Optio-oikeuden myöntäjä

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / OP TONTTIRAHASTO KY / JATKE OY PERUSTETTAVAN / PERUSTETTAVIEN YHTIÖIDEN LUKUUN

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / OP TONTTIRAHASTO KY / JATKE OY PERUSTETTAVAN / PERUSTETTAVIEN YHTIÖIDEN LUKUUN 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / OP TONTTIRAHASTO KY / JATKE OY PERUSTETTAVAN / PERUSTETTAVIEN YHTIÖIDEN LUKUUN KAUPPAKIRJA 1. Sopimusosapuolet Myyjä Ostaja Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki, jota edustaa

Lisätiedot

13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7

13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7 13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Mäntsälän portin yritysalue) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus..2016,

Lisätiedot

Liite 2: ICON Real Estate Fund V - Ilves Ky:n liittymissopimukseen ICON REAL ESTATE FUND V - ILVES KY:N YHTIÖSOPIMUS

Liite 2: ICON Real Estate Fund V - Ilves Ky:n liittymissopimukseen ICON REAL ESTATE FUND V - ILVES KY:N YHTIÖSOPIMUS Liite 2: ICON Real Estate Fund V - Ilves Ky:n liittymissopimukseen ICON REAL ESTATE FUND V - ILVES KY:N YHTIÖSOPIMUS ICON REAL ESTATE FUND V - ILVES KY:N YHTIÖSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 Vastuunalainen yhtiömies

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS XX.XX.2014. Vuokranantaja Siilinjärven kunta, y-tunnus 172718-0 Pl 5 71801 Siilinjärvi

MAANVUOKRASOPIMUS XX.XX.2014. Vuokranantaja Siilinjärven kunta, y-tunnus 172718-0 Pl 5 71801 Siilinjärvi MAANVUOKRASOPIMUS XX.XX.2014 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Siilinjärven kunta, y-tunnus 172718-0 Pl 5 71801 Siilinjärvi Vuokralainen Siilinjärven Teatteri ry, Y-tunnus 0803895-1 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA Sijaintikartta M:\KARTTA\LIITE\2013\Liitekartat\Luovutettavat_tontit_kiinteistot\Valskarinkuja\Sijaintikartta.pdf

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

PYSÄKÖINTI- JA YHTEISPIHASOPIMUS Luonnos

PYSÄKÖINTI- JA YHTEISPIHASOPIMUS Luonnos PYSÄKÖINTI- JA YHTEISPIHASOPIMUS Luonnos 5.11.2016 1. Sopijapuolet 1.1.Kiinteistö Oy Vantaan Pumppupuiston Parkki, jäljempänä Parkkiyhtiö Kiinteistöt xxx-xx-xx-xx, xxx-xx-xx-xx ja xxx-xx-xx-xx, jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA

SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA Sopijapuolet A. Asunto Oy Kauniaisten Klostret Grankulla Bostads Ab (2553398-9), jäljempänä A PL 52, 02701 Kauniainen B. Kauniaisten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS- LUONNOS

MAANVUOKRASOPIMUS- LUONNOS MAANVUOKRASOPIMUS- LUONNOS 1 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Haapaveden kaupunki, Y-tunnus 0184872 4, os Pl 40 86601 Haapavesi Vuokralainen: M Laitila Oy, Y-tunnus 2038039-7,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen.

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1(7) Liite 1 MAANVUOKRASOPIMUS Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1. Osapuolet Vuokranantaja Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6

Lisätiedot

1) Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt, (jäljempänä Senaatti ) PL 237, Helsinki

1) Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt, (jäljempänä Senaatti ) PL 237, Helsinki VAIHTOKIRJA 1. OSAPUOLET 2. PÄÄTÖKSET 1) Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt, 1503388-4 (jäljempänä Senaatti ) PL 237, 00531 Helsinki 2) Helsingin kaupunki, jota edustaa Kaupunkiympäristöt

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. KOY:n ja Laihian kunnan välillä

VUOKRASOPIMUS. KOY:n ja Laihian kunnan välillä VUOKRASOPIMUS KOY:n ja Laihian kunnan välillä 1 OSAPUOLET 1.1 KOY/palveluntuottaja, (jäljempänä "Vuokranantaja") 1.2 Laihian kunta, Y-tunnus 0180451-0 (jäljempänä "Vuokralainen") 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki, Y-tunnus 0176975-1 Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: AgroLarja, Y-tunnus 1967929-5 Kolkanrinteentie

Lisätiedot

Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus ) Mynstervahe 11 B RAUMA

Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus ) Mynstervahe 11 B RAUMA MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Lempäälän kunta (Y-tunnus 0150783-1) PL 36 37501 LEMPÄÄLÄ VUOKRALAINEN Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus 2195656-2) Mynstervahe 11 B 26200 RAUMA 1 VUOKRA-ALUE Määräalat kiinteistöistä:

Lisätiedot

Luonnos Naantalin kaupunki, Käsityöläiskatu 2, Naantali, y-tunnus , jäljempänä myyjä.

Luonnos Naantalin kaupunki, Käsityöläiskatu 2, Naantali, y-tunnus , jäljempänä myyjä. 1 Myyjä Ostaja 9.5.018 Naantalin kaupunki, Käsityöläiskatu, 1100 Naantali, y-tunnus 015457-, jäljempänä myyjä. J & T Pajunen Oy, Navirentie 1, 1100 Naantali, y-tunnus 06719-, jäljempänä ostaja. 1 Kaupan

Lisätiedot