Yhtymähallitus Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa

2 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli voimaan Laki korvasi voimassa olleet omaishoitoa koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. OMAISHOIDON TUKI JA SEN TAVOITTEET Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen puitteissa. Tavoitteena on mahdollistaa henkilön hoito ja huolenpito kotioloissa omaisen avulla. Omaishoitolaissa säädetään tuen myöntämisedellytykset. Myöntäminen perustuu harkintaan ja kuntayhtymän laatimiin soveltamisohjeisiin jossa määritellään mm. hoitopalkkioluokkien määrät ja kriteerit. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontukipäätökset tehdään Ikäihmisten palvelulinjassa Geriatriakeskuksessa. 2

3 Omaishoidon tuen hakeminen Hoidettava hakee omaishoidon tukea perusturvakuntayhtymältä. Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti sitä varten laaditulla hakulomakkeella. Hakemus tulee olla allekirjoitettu hoitajan ja hoidettavan toimesta. Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, joihin hakija haluaa vedota kuten lääkärinlausunnot, epikriisit, Kelan päätös hoitotuesta jne. Viranhaltija tarkistaa Kelan myöntämän hoitotuen. Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö tarvitsee pitkäaikaisen sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn takia hoitoa tai muuta huolenpitoa ja hoitoa voidaan antaa hoidettavan kotona, joka on soveltuva hoitopaikaksi. Tuen myöntämisen tulee olla hoidettavan edun mukaista ja turvata hoidettavan hyvinvointi, terveys ja turvallisuus. Hoitoa tarvitsevan henkilön kotikunnan tulee olla Vihti, Karkkila tai Nummi-Pusula. Hoitajan ja hoidettavan tulee 3

4 asua perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueella. Omaishoidon tuki voi vähentää tai korvata laitoshoidon tai kotihoidon palveluja. Omaishoitoa koskevaa hakemusta ei voida hylätä hakijan taloudellisen aseman perusteella eikä tulotietoja tähän tarkoitukseen pyydetä. Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos hoidettavalle on myönnetty tehostettu asumispalvelupaikka SAS-ryhmän kautta ja hän asuu sosiaali- ja terveydenhuollon julkisessa tai yksityisessä toimintayksikössä. Asumispalveluyksikön tulee tarjota riittävät palvelut asiakkaiden säännöllisen hoidon ja huolenpidon sekä turvallisuuden takaamiseksi. Näitä palveluja ei korvata omaishoitajan työpanoksella. Poikkeuksena ovat vähintään 20 % sotainvalidit, mikäli heille on tehty omaishoidon tuen päätös ennen palvelutaloon muuttamista. Hoidettavan omaisen tai muun läheisen henkilön tulee olla valmis vastaamaan hoidosta yhdessä muiden tarpeellisten palvelujen kanssa. Läheinen henkilö on esimerkiksi hoidettavan puoliso tai läheinen ystävä, joka on käytännössä jo ennen sopimuksen tekemistä osallistunut hoidettavan hoitoon ja huolenpitoon. Omaishoitaja Omaishoitajalla tarkoitetaan laissa henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen perusturvakuntayhtymä Karviaisen kanssa. Omaishoitosopimus on ns. toimeksiantosopimus. Mikäli hoitaja ei halua hoitopalkkiota, vaan ainoastaan palveluja, hänen kanssaan ei voida solmia omaishoitosopimusta. Hoidettavalle ja hoitajalle tehdään tarvittaessa asiakaslain mukainen hoito- ja palvelusuunnitelma, johon voidaan tarpeen mukaan sisällyttää vastaavat palvelut kuin mitä voitaisiin järjestää omaishoidontukena. Hoitajan terveyden ja toimintakyvyn on vastattava omaishoidon asettamia vaatimuksia. Hoitajaksi soveltuu henkilö, jonka hoidettava on hoitajakseen hyväksynyt ja joka oman ikänsä, kuntonsa ja elämäntilanteensa puolesta soveltuu tähän tehtävään. Hoitajan soveltuvuudesta hoitotyöhön voidaan edellyttää lääkärin tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijan lausuntoa. Hoito voidaan erityisistä syistä järjestää myös hoitajan kotona, mikäli omaishoito on muuten tarkoituksenmukainen hoitomuoto. Ympärivuorokautiseen hoitajan kotona järjestettävään hoitoon sovelletaan kuitenkin perhehoitajalakia (312/92), jos myös muut perhehoidolle asetetut edellytykset täyttyvät. Perhehoitajat eivät ole oikeutettuja omaishoidon tukeen. Omaishoitaja ei voi samanaikaisesti toimia omaishoidettavan henkilökohtaisena avustajana. Omaishoitaja ei ole työsuhteessa kuntayhtymän eikä hoidettavaan (työsopimuslaki 55/2001). Hoitajan eläketurva määräytyy kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (202/64) mukaisesti. Yli 68-vuotiaiden hoitajien osalta omaishoidon palkkio ei kasvata eläkekertymää. Hoitopalkkiota saava omaishoitaja on tapaturmalain 57 :n 1 momentin mukaisen tapaturmavakuutuksen piirissä perusturvakuntayhtymä Karviaisen vakuuttamana hoitotyössä tapahtuvien tapaturmien varalle. Mikäli tapahtuu tapaturma, on vahingoittuneen tai hänen edustajansa ilmoitettava asiasta 4

5 omaishoidontuen myöntäneelle viranhaltijalle. Viranhaltija auttaa tapaturmailmoituksen tekemisessä vakuutusyhtiölle. Hoitoisuuden arviointi Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti. Toimintakyvyn ja hoitoisuuden arvioinnissa käytetään kaikissa ikäryhmissä lääkärinlausuntoja ja tarvittaessa muita asiantuntijalausuntoja. Kaikkien hakijoiden luokse tehdään kotikäynti, jonka aikana selvitetään tuen myöntämisen edellytyksiä. Apuna käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön asiantuntemusta ja tarvittaessa toimintakykymittareita (mm. Rava, MMSE). Lasten ja vammaisten hakemus käsitellään yhteistyössä työikäisten palvelulinjan edustajan (yleensä sosiaalityöntekijän) kanssa. Pääsääntöisesti edellytetään, että hoidettavalla on Kansaneläkelaitoksen myöntämä vammaistuki tai eläkettä saavan hoitotuki. Rava-indeksiä ei sovelleta alle 65 -vuotiaisiin hoidettaviin. Lasten hoitoisuutta arvioitaessa verrataan vammaisen tai sairaan lapsen hoitoisuutta samanikäisen terveen lapsen hoidon tarpeeseen. Lasten ja nuorten hoitoisuuden arvioinnissa käytetään Kuumakuntien lomaketta alle 16 vuotiaiden hoitoisuuden arviointi (liite 2). Mielenterveysasiakkaiden kohdalla voidaan käyttää soveltuvia testejä, kuten CERAD, BDI (masennuskysely) tai ravan version mt asiakkaille. Päätös omaishoidon tuesta Omaishoidon tuen päätöksen tekee sosiaaliohjaaja tai veteraanineuvoja. Tiedot tallennetaan Pegasos potilastietojärjestelmään. Hakuprosessiin liittyy aina kotikäynti hoidettavan kotiin, jossa tilaisuudessa molempien on oltava läsnä. Hoidettavalle ja hoitajalle annetaan päätös, josta ilmenee myönnetty palkkio sekä päätöksen voimassaoloaika. Jos hoitajalle tai hoidettavalle järjestetään omaishoitoa tukevia muita sosiaalipalveluja, annetaan heille näistä palveluista erilliset päätökset. Päätöksentekijä vastaa myös hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisesta sekä hoitosopimuksen tekemisestä. Jos päätös on osittain tai kokonaan kielteinen, hylkäämisen perusteet ilmoitetaan päätöksessä. Omaishoidon tuki myönnetään hakemista seuraavan kuukauden alusta määrärahojen puitteissa. Ennen päätöstä tehtyä hoitotyötä tai hakijan ostamia palveluja ei korvata takautuvasti. Viranhaltijan päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta saamaansa päätökseen perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymäjaostolta. 5

6 OMAISHOITAJALLE MAKSETTAVAT HOITOPALKKIOT Hoitoisuusryhmät ja hoitopalkkiot Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain kertoimella, joka vuosittain vahvistetaan työntekijäin eläkelain (395/1961) 7 b :n soveltamista varten. Laissa säädetyin edellytyksin hoitopalkkio voidaan sopia myös vähimmäismäärää pienemmäksi. Perusturvakuntayhtymässä päätetään omaishoidon tuen palkkioluokista ja kriteereistä lain sallimissa rajoissa. I Hoitoisuusryhmä Vuonna 2012 on 728,70 euroa Ylin hoitopalkkio maksetaan hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana. Hoidollisesti raskas siirtymävaihe voi olla saattohoitotilanne tai tilanne jona aikana hoidettava tarvitsee lyhytaikaisesti normaalia enemmän hoivaa ja huolenpitoa. Edellytyksenä on, että omaishoitaja on estynyt tekemästä työtä tai opiskelua sinä aikana kun ylintä hoitopalkkiota maksetaan. Vähäiset työtulot (esim. kokouspalkkiot) eivät estä ylemmän hoitopalkkion maksamista. Ylin hoitopalkkio maksetaan myös, kun hoitotyö edellyttää erityisen runsasta ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa sekä pääsääntöisesti Rava-indeksi on vähintään 3,5. Hoitoisuutta arvioidaan myös muistitestillä MMSE. Lisäksi on pääsääntöisesti oltava päätös Kelan korotetusta hoitotuesta. Kyseessä voi olla pitkäaikaispotilas, jonka omaiset/läheiset ottavat kotiin hoidettavaksi. II Hoitoisuusryhmä Vuonna 2012 on 542,12 euroa II-hoitopalkkio maksetaan kun hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa ja huolenpitoa ja jatkuvaa apua päivittäisissä toiminnoissa sekä hoitoa ja huolenpitoa myös yöaikaan. Hoitotyö edellyttää omaishoitajalta pääsääntöisesti kokopäivätoimista työpanosta ja on fyysisesti ja/tai psyykkisesti raskasta sekä pääsääntöisesti Rava-indeksi on yli 3. Hoitoisuutta arvioidaan myös muistitestillä MMSE. Lisäksi on pääsääntöisesti oltava päätös Kelan eläkkeensaajan korotetusta hoitotuesta tai vammaistuesta tai lapsen hoitotuesta. Mikäli hoidettava on säännöllisesti arkisin keskimäärin yli 7 tuntia kodin ulkopuolella, määritellään palkkio hoitoisuusryhmä III mukaan. III Hoitoisuusryhmä Vuonna 2012 on 372,84 euroa III-hoitopalkkio maksetaan, kun hoidettava tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa sekä jatkuvasti ja runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissa, mutta heillä ei ole yöllistä avuntarvetta tai avuntarve öisin on vähäinen. Hoitotyö on sitovaa ja fyysisesti ja/tai psyykkisesti raskasta sekä pääsääntöisesti Rava-indeksi on yli 2,5. Hoitoisuutta arvioidaan myös muistitestillä MMSE. Lisäksi on pääsääntöisesti oltava päätös Kelan eläkkeensaajan korotettua hoitotuesta tai vammaistuesta tai lapsen hoitotuesta. 6

7 Jos hoidettava on säännöllisessä jaksottaishoidossa kaksi viikkoa tai yli kuukaudessa, hoitopalkkion suuruus on puolet III-hoitopalkkiosta. Mikäli hoidettava on säännöllisesti arkisin keskimäärin yli 7 tuntia kodin ulkopuolella ja hoidon ja huolenpidon tarve ei edellytä yöaikaista hoitoa on hoitopalkkion suuruus puolet III hoitopalkkiosta. Jos hoidettava on säännöllisessä jaksottaishoidossa kaksi viikkoa tai yli kuukaudessa, hoitopalkkion suuruus on puolet III-hoitopalkkiosta. Hoito- ja palvelusuunnitelma Omaishoidon tuesta ja palveluista laaditaan yhdessä hoidettavan, hoitajan ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoito ja palvelusuunnitelmaan kirjataan omaishoitajan antaman hoidon lisäksi muut välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut kuten kotihoidon, sairaanhoidon, vammaispalvelun ja erityishuollon palvelut ja niiden määrän. Suunnitelmaan on myös kirjattava miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan aikana. Lisäksi hoito- ja palvelusuunnitelmaan voidaan kirjata muita hoitoa koskevia seikkoja. Suunnitelmaa tarkistetaan vuosittain tai omaishoitotilanteen muuttuessa olennaisesti, jotta se vastaisi hoidettavan ja omaishoitajan tarpeita. Hoidettavalle annettavat palvelut Hoidettavalle voidaan myöntää tarveharkinnan perusteella perusturvakuntayhtymän itsensä tuottamia palveluja kuten kotihoitoa tai tukipalveluja (turvapalvelu, ateriapalvelu, päivätoiminta). Palvelut määritellään ja kirjataan yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Toteutuneista palveluista peritään voimassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen mukainen korvaus. Omaishoitoa tukevat palvelut Omaishoitosopimus Omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien lisäksi voidaan myöntää harkinnanvaraisesti ja määrärahojen puitteissa maksusitoumuksella hoidettavalle lyhytaikaishoitoa palvelutalossa tai laitoshoidossa. Hoidosta peritään voimassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen mukainen korvaus. Omaishoidon tuesta laaditaan perusturvakuntayhtymän ja omaishoitajan välille toimeksiantosopimus, jonka liitteenä on oltava hoito- ja palvelusuunnitelma. Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi, ellei ole erityistä syytä määräaikaisen sopimuksen tekemiseen. Määräaikaista sopimusta käytetään, jos kesto on etukäteen määriteltävissä tai hoito korvataan tietyn määräajan jälkeen toisella palvelulla. Sopimusta tarkistetaan vuosittain tai tarvittaessa. Omaishoitosopimuksessa sovitaan hoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta sekä hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytymisen ajalta. Edelleen sovitaan hoitajalle järjestettävästä vapaasta ja hoidon arvioidusta kestosta sekä sopimuksen irtisanomisesta. 7

8 Omaishoitajan vapaan järjestäminen Perusturvakuntayhtymän on huolehdittava hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi. Hoidon järjestämisestä sovitaan omaishoitajan ja hoidettavan kanssa. Hoitajalle järjestettävän vapaan tavoitteena on tukea omaishoitajan jaksamista. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jona aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoitaja voi pitää kertyneet vapaapäivät säännöllisesti kuukausittain. Hoitaja voi myös säästää vapaapäiviä ja pitää vapaata pidemmän jakson kerralla Edelliseltä vuodelta kertyneet vapaapäivät voidaan käyttää seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Vapaapäivät järjestetään perusturvakuntayhtymän omissa tai ostopalveluyksiköissä. Vapaapäiviä ei voi pitää etukäteen. Viranhaltijat seuraavat vapaiden kertymistä ja käyttöä. Omaishoitaja sopii viranhaltijan kanssa vapaapäivien aikaisen hoidon järjestämisestä. Viranhaltija tai omaishoitaja varaa paikan suoraan hoitopaikasta sopimuksen mukaisesti ja viranhaltijat vahvistavat hoitojakson maksusitoumuksella. Myönnetyistä hoitovuorokausista peritään voimassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen mukainen korvaus. Lakisääteisten vapaapäivien hoidon tapahtuessa kehitysvammalaitoksessa/asuntolassa/perhehoidossa omaishoitaja varaa paikan suoraan ao. hoitopaikasta ja tiedottaa jaksosta viranhaltijaa. Hoidosta peritään voimassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen mukainen korvaus. Taksan ylittävältä osalta suoritetaan hoidettavalle korvaus tositteita vastaan. Poikkeuksena on alle 18-vuotiaalle terveydenhuollon toimintayksikössä annettu hoito, joka on maksutonta siltä osin kun hoitopäiviä on yli seitsemän kalenterivuodessa. Sama koskee alle 18 v lyhytaikaisen laitoshoidon, yö- ja päivähoidon sekä kuntoutushoidon maksuja. Päivätoimintapäivä vastaa yhtä lakisääteistä vapaapäivää. Päivätoimintaa voidaan järjestää perusturvakuntayhtymän toimesta tai ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta. Kun vapaa järjestetään päivätoiminnan avulla peritään voimassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen mukainen korvaus. Päivä- tai yöhoitoa voidaan järjestää palvelutalossa tai laitoshoidossa resurssien mukaan. Perusturvakuntayhtymä Karviainen ei ole velvollinen järjestämään vapaapäivien aikaista hoitoa alle vuorokauden pituisissa jaksoissa. Sijaishoito Sijaishoitajana voi toimia omaishoidettavan läheinen, naapuri tai ystävä, joka lakisääteisten vapaapäivien aikana toimii omaishoidettavan kotona hoitajana. Sijaishoitajajärjestelmässä noudatetaan lakia omaishoidontuesta ja Karviaisen omaishoidontuen soveltamisohjeita. Sijaishoitajalle maksetaan 61,82 /vrk hoitopalkkiota. Hoitajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt ja hänen terveytensä ja toimintakykynsä vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Hoidettavan ja hoitajan sekä sijaishoitajan on hyväksyttävä sijaistus. Sijaishoitajan kanssa tehdään sopimus hoitamisesta ja sijaishoitaja merkitään hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Ajankohdan lomapäivälle sopivat omaishoitaja ja sijaishoitaja. Toteutuneesta sijaishoidosta toimitetaan raportti viranhaltijalle palkkion maksua varten. 8

9 Hoidettava maksaa asiakasmaksulain mukaisesti asiakasmaksua perusturvakuntayhtymä Karviaiselle sijaishoitopäivästä 10,60 / vuorokausi. Palveluraha Vihdissä Palvelurahaa voidaan myöntää vuotuisen määrärahan puitteissa tilanteessa, jossa hoitopalkkion myöntämisen edellytykset eivät täyty tai palkkioon liittyviä palveluja täydennetään harkinnanvaraisesti. Palvelurahaa myönnetään kun hoidettava tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa toistuvasti sekä Rava indeksi on vähintään 2,0 ja hoidettava saa pääsääntöisesti Kelan eläkkeensaajan hoitotukea. Ainoastaan palvelurahaa saavat eivät ole lain tarkoittamia omaishoitajia eikä heidän kanssaan tehdä sopimusta omaishoidon tuesta. He eivät ole myöskään oikeutettuja lakisääteisten vapaapäivien pitämiseen. Palvelurahalla voidaan myöntää ostopalveluna kodinhoitoapua hoidettavan kotiin tai lyhytaikaishoitoa palvelutalossa viranhaltijan päätöksellä vuosittaisen määrärahan puitteissa. Palvelurahaa haetaan omaishoidon tuen hakulomakkeella ja mukaan liitetään tarvittavat asiakirjat. Palvelurahalla myönnetyt palvelut voidaan myöntää hakemista seuraavan kuukauden alusta. Ennen päätöstä ostettuja palveluja ei korvata takautuvasti. Jos hoitaja ja hoidettava haluavat korvata kuukausittaisen hoitopalkkion palvelurahalla ostettavilla palveluilla, on se mahdollista toteuttaa. Palvelujen myöntämisessä noudatetaan yksilöllistä harkintaa. Myönnettyjen palvelujen todelliset kustannukset eivät voi olla suurempia kuin kuukausipalkkiosta aiheutuvat kulut. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellään myönnetyt tunnit tai hoitovuorokaudet kuukaudessa sekä palvelun sisältö. Perusturvakuntayhtymällä on ostopalvelusopimuksia eri tuottajien kanssa, jotka työskentelevät asiakkaiden kodeissa. Perusturvakuntayhtymällä on myös sopimuksia eri palveluntuottajien kanssa jotka tarjoavat lyhytaikaishoitopaikkoja. Perusturvakuntayhtymä tekee päätöksen miltä tuottajalta palvelu ostetaan ja maksaa palveluntuottajalle korvauksen ostetuista palveluista. Kotiin annettavista palveluista ei korvata ilta- ja viikonloppulisiä, eikä myöskään arkipyhäkorvauksia. Palvelutalossa voidaan hoidettavan hoito järjestää kokovuorokauden ajaksi tai osavuorokautisesti. Järjestettävästä palvelusta viranhaltija tekee aina päätöksen, joka annetaan tiedoksi omaishoitajalle ja hoidettavalle sekä palveluntuottajalle. Asiakas ja palveluntuottaja sopivat keskenään myönnetyn palvelun toteutuksen päätöksen mukaisesti. Mikäli asiakkaan saama palvelu ylittää sovitun määrään, perusturvakuntayhtymä ei ole korvausvelvollinen. Palveluntuottaja voi silloin laskuttaa asiakasta todellisten kustannusten mukaisesti. Perusturvakuntayhtymä ei ole velvollinen huolehtimaan sijaisista kun palvelu ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Omaishoitajan ja -hoidettavan niin halutessa lakisääteisen vapaan ajan hoito voidaan järjestää myöntämällä harkinnanvaraisesti ja määrärahojen puitteissa palvelurahaa yksityiseltä palveluntuottajalta ostettavaan palveluun niin että palveluntuottaja vastaa 8 tunnin ajalta hoidettavan hoidosta ja loppuajan huolehtii esim. muu sukulainen. 8 h hoito/palveluja palvelurahalla on yksi laki- 9

10 sääteinen vapaapäivä. Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää silloin kun hoidettavalle ei voida osoittaa sopivaa hoitopaikkaa mistään sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköstä. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellään myönnetyt tunnit kuukaudessa sekä palvelun sisältö. Palveluntuottajalta ostetut tunnit voidaan sovittaessa jakaa myös lyhyempiin jaksoihin ( esim. 2 h/vko). Palvelurahan saajalta voidaan periä myönnetyistä palveluista voimassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen mukainen korvaus. Palvelurahalla myönnettäviä palveluja voidaan myöntää vuosittaisen määrärahan puitteissa. Myönnetyt palvelut on käytettävä myöntämisvuoden aikana, eikä niitä voi siirtää seuraavalle kaudelle. Palvelurahan piirin ei ole otettu uusia asiakkaita vuoden 2011 jälkeen, eikä vanhojen asiakkaiden palvelujen määrää kasvateta. Hoitopalkkion maksaminen ja keskeytyksien vaikutus Omaishoidon tuen hoitopalkkio maksetaan hakemista seuraavan kuukauden alusta. Ennen omaishoidontuen hakemista tapahtunut hoitotyö ei oikeuta palkkioon. Lasten omaishoidon tukea voidaan myöntää vanhempainrahakauden päättymistä seuraavan kuukauden alusta lukien. Palkkio maksetaan omaishoitajalle kuukausittain jälkikäteen edellisen kuukauden aikana toteutuneesta hoitotyöstä. Palkkio on veronalaista tuloa, josta kunta pidättää ennakkoveron ja suorittaa mahdollisen eläkevakuutusmaksun. Hoitajan on toimitettava verokortti verotusta varten. Omaishoitajan lakisääteisen vapaat eivät vähennä hoitopalkkiota. Mikäli omaishoitajan antama hoidon katsotaan olevan vähäistä, hoitopalkkion määrää voidaan alentaa (viitataan kohtaan palkkion suuruudesta). Jos omaishoito hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä keskeytyy tilapäisesti, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua. Hoitajasta tai hoidettavasta johtuvasta hoidon keskeytymisestä muusta kuin terveydellisestä syystä tulee sopia omaishoitosopimuksessa. Palkkion maksaminen keskeytyy välittömästi, jos hoitaja on estynyt hoitotyöstä. Poikkeuksena on omaishoitajan kuntoutusjakso (Kelan hyväksymä), joka ei keskeytä palkkion maksamista. Omaishoitajalla on ilmoitusvelvollisuus hoidon keskeytymisestä. Perusteettomasti maksettu palkkio peritään takaisin. Omaishoitosopimuksen irtisanominen Perusturvakuntayhtymä Karviainen voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden kuukauden kuluttua. Omaishoitajan irtisanoessa omaishoitosopimuksen, se päättyy kuukauden kuluttua. Mikäli sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyttä tai turvallisuutta, voivat molemmat osapuolet irtisanoa sopimuksen välittömästi. Perusturvakuntayhtymä Karviainen ilmoittaa sopimuksen päättymisestä kirjallisesti. 10

11 Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jona hoidettavan hoito käy tarpeettomaksi (esimerkiksi hoidettavan kuolema tai siirtyminen pitkäaikaiseen laitoshoitoon tai asumispalveluun TARKISTA: Asiaa koskevat säädökset: q Laki omaishoidon tuesta q Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b:n :n muuttamisesta q Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta q Kuntainfo 11/

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Yhtymähallitus 26.1.2016, liite 7 Ikäihmisten palvelulinja / Ikäkeskus OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2016 alkaen 1. OMAISHOIDON TUEN TARKOITUS JA SEN SISÄLTÖ Laki omaishoidon tuesta 937/2005

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeet Perusturvaltk 42 / 08.02.2006 Vuoden 2006 alusta tuli voimaan laki omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidon tuki on osa sosiaalipalveluja, jonka

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2013 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2013 ALKAEN 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2013 ALKAEN 1. OMAISHOITO Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Yhtymähallitus 26.1.2016, liite 7 Yhtymähallitus 30.5.2017, liite 51 Ikäihmisten palvelulinja / Ikäkeskus OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2017 alkaen 1. OMAISHOIDON TUEN TARKOITUS JA SEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat 15.10.2014 Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidon tuen palveluohjaus ja päätöksenteko Espoossa Perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosyksikön vammaisten

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella Taivalkoski 20.10.2015 Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Hyväksytty 04.08.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1 Omaishoitajan vapaan

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT LUKIEN

KOLARIN KUNTA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT LUKIEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT 1.1.2016 LUKIEN Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005)

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoidon tuki Sosiaalityöntekijä omaishoitoperheen tukena Sosiaalityöntekijä Marjaana Elsinen Seinäjoen keskussairaala Omaishoidon sanastoa omaishoito: vanhuksen,

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito P PERUSTURVALAUTAKUNTA 21.10.2014 Perusturvalautakunta 24.2.2015 11 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Perusturvalautakunta / 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Perusturvalautakunta / 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET HARJAVALLAN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 14.12.2016/ 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2017 2 Sisällysluettelo 1. Omaishoidontuen sisältö ja tarkoitus 3 2. Omaishoidontuen hakeminen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA Perusturvapalvelut. OMAISHOIDONTUEN SOVELTAMISOHJE lukien. 1. Lainsäädännöllinen perusta

HÄMEENKYRÖN KUNTA Perusturvapalvelut. OMAISHOIDONTUEN SOVELTAMISOHJE lukien. 1. Lainsäädännöllinen perusta HÄMEENKYRÖN KUNTA Perusturvapalvelut OMAISHOIDONTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2017 lukien 1. Lainsäädännöllinen perusta Omaishoidontuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus , Liite 235/2014 Hyvinvointipalvelut P

Kaupunginhallitus , Liite 235/2014 Hyvinvointipalvelut P Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1.12.2014, Liite 235/2014 Hyvinvointipalvelut Omaishoito Perusturvalautakunta P 20.9.2016 115 1 (6) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.7.2016 ALKAEN 65 VUOTTA TÄYTTÄNEILLE

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1 (6) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Yleistä omaishoidon tuesta (Omaishoitolaki 937/2005) Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuonna 2015

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuonna 2015 Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuonna 2015 Yleistä omaishoidontuesta Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653

Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653 Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653 Laki omaishoidon tuesta tuli voimaan 1.1.2006 lukien. Tulevan kuntaliitoksen johdosta omaishoidon

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Omaishoito P

Kaarinan kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Omaishoito P Kaarinan kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Omaishoito P PERUSTURVALAUTAKUNTA 20.9.2016 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET ALLE 16-VUOTIAILLE 1.7.2016 ALKAEN 1 Yleistä omaishoidon tuesta Omaishoidon tukea

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 1. SISÄLLYS 1 OMAISHOIDON TUESTA YLEISESTI... 1 2 OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISKRITEERIT... 2 2.1 Omaishoidontuen hakeminen... 2

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

LIMINGAN KUNNAN OMAISHOIDON MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2015 alkaen

LIMINGAN KUNNAN OMAISHOIDON MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2015 alkaen Perusturvalautakunta 17.12.2014 98 LIMINGAN KUNNAN OMAISHOIDON MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2015 alkaen Yleistä Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KEMPELEEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KEMPELEEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KEMPELEEN KUNNASSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mitä omaishoidon tuki on?... 3 2. Omaishoidon tuen myöntämisen edellytykset... 3 3. Omaishoidon tuen hakeminen... 4 3.1 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Omaishoito on porrastettu neljään luokkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen perusteella, ja vuonna 2005 hoitopalkkiot eri luokissa ovat:

Omaishoito on porrastettu neljään luokkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen perusteella, ja vuonna 2005 hoitopalkkiot eri luokissa ovat: LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet yli 18-vuotiaiden osalta 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 01.02.2013 ALKAEN

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 01.02.2013 ALKAEN 1 Versio 14.1.2013 Perusturvalautakunta 13.2.2013 liite nro 1 OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 01.02.2013 ALKAEN Omaishoidontukea voidaan myöntää omaishoitolain 3 :n mukaan, jos 1. henkilö alentuneen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen yleiset periaatteet:

Omaishoidon tuen myöntämisen yleiset periaatteet: Hallinnollinen ohje 1 (6) Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden henkilöiden omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2018 alkaen Omaishoidontuki Omaishoitolain (937/2005) mukaan omaishoidolla tarkoitetaan

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISKRITEERIT JA SOVELTAMISOHJEET KEMIÖNSAAREN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISKRITEERIT JA SOVELTAMISOHJEET KEMIÖNSAAREN KUNNASSA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISKRITEERIT JA SOVELTAMISOHJEET KEMIÖNSAAREN KUNNASSA Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet vanhustenhuollossa. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET 1.1.2018 alkaen Sisällys OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon tuen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2017 Salon kaupunki Vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2017 Salon kaupunki Vammaispalvelut 1(8) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2017 Salon kaupunki Vammaispalvelut 2(8) SISÄLTÖ 1 Yleistä omaishoidon tuesta... 3 2 Omaishoidon tuen hakeminen... 3 3 Omaishoidon sopimus

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Ohjeet omaishoidon tuen myöntämiseksi 1.2.2011 lukien

KIIKOISTEN KUNTA Ohjeet omaishoidon tuen myöntämiseksi 1.2.2011 lukien KIIKOISTEN KUNTA Ohjeet omaishoidon tuen myöntämiseksi 1.2.2011 lukien Perusturvalautakunta 24.01.2011 8 1 Sisällys: 1. Omaishoidontuen määritelmä ja perusteet...2 2. Omaishoidontuen kriteerit ja tuen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

TUUSNIEMEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET TUUSNIEMEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Sosiaalilautakunta 26.10.2015 29 Päivitys: Sosiaalilautakunta 11.4.2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. PERUSTEET 3 2. OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEDELLYTYKSET

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET 2016 Sisällys Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet... 3 Omaishoidon tuen tarkoitus... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella 1. Tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuki perustuu lakiin

Lisätiedot

Hyväksytty perusturvalautakunnassa PERUSTURVA 24.1.2012, 6 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET VUODELLE 2012

Hyväksytty perusturvalautakunnassa PERUSTURVA 24.1.2012, 6 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET VUODELLE 2012 PYHÄNNÄN KUNTA Hyväksytty perusturvalautakunnassa PERUSTURVA 24.1.2012, 6 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET VUODELLE 2012 Pyhännän kunnassa omaishoidon tukea haetaan oheisella lomakkeella.

Lisätiedot

Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE

Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE Omaishoidontuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (2005/937). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito P PERUSTURVALAUTAKUNTA 21.10.2014 Perusturvalautakunta 24.2.2015 11 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.1.2013 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ 2013 SISÄLLYSLUETTELO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

Ohje asiakkaalle: Omaishoidon tuki Sisällysluettelo

Ohje asiakkaalle: Omaishoidon tuki Sisällysluettelo Ohje asiakkaalle: Omaishoidon tuki Sisällysluettelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö... 1 Hoitopalkkiot... 1 Hoitopalkkion maksaminen... 1 3.1 Hoitopalkkion alentamisperusteet...

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

[OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISOHJEET]

[OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISOHJEET] 2015 Someron kaupunki [OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISOHJEET] Sivu 1 / 6 Someron kaupungin omaishoidon tuen myöntämisohjeet 2015 Yleistä omaishoidontuesta Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai

Lisätiedot

Vesannon kunta Perusturvalautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Perusteet

Vesannon kunta Perusturvalautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Perusteet Vesannon kunta Perusturvalautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Perusteet Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, minkä järjestämisestä kunta vastaa määrärahojen puitteissa. Omaishoitajille

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien Sosiaalityö- ja perhepalvelut/vammaispalvelut OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien Pitkäaikaissairaat tai vammaiset lapset ja nuoret alle 18 vuotta, sekä yli 18-vuotiaat kehitysvammaiset

Lisätiedot

Liite n:o 2, Perusturvalautakunta 27.1.2010 9 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JOUTSASSA 2010 -

Liite n:o 2, Perusturvalautakunta 27.1.2010 9 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JOUTSASSA 2010 - 1 Liite n:o 2, Perusturvalautakunta 27.1.2010 9 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JOUTSASSA 2010 - Määritelmä Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon

Lisätiedot

LIITE 4. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012. (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2.

LIITE 4. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012. (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2. Kuopion kaupunki Omaishoidon tuki 2012 1 (5) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012 (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2.2012) LIITE 4 Perusteet Omaishoidon tuki on lain

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki TIEDOTE 1(5) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2011 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje

Omaishoidontuen toimintaohje Omaishoidontuen toimintaohje 1/2015 Sisällysluettelo 1. Omaishoidon tuen hakeminen... 2 2. Omaishoidontuen myöntämisedellytykset... 2 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma... 2 4. Päätös omaishoidontuesta sekä

Lisätiedot

YLI 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET RANTASALMI ALKAEN

YLI 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET RANTASALMI ALKAEN YLI 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET RANTASALMI 1.3.2017 ALKAEN Hyväksytty kunnanhallituksessa 6.3.2017 / 2 OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET 1.3.2017 ALKAEN OMAISHOIDON TUKI Omaishoidon tuki perustuu

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2017

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2017 PYHÄNNÄN KUNTA Hyväksytty perusturvalautakunnassa 20.12.2016 Perusturvaosasto 119 Suvi-Tuulia Seitsojoki 08.12.2016 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2017 Omaishoidon tukea haetaan

Lisätiedot

OHJE OMAISHOIDON TUESTA 2017/tarkennus

OHJE OMAISHOIDON TUESTA 2017/tarkennus 1 (7) OHJE OMAISHOIDON TUESTA 2017/tarkennus 24.5.2017 Yleistä omaishoidon tuesta (Omaishoitolaki 937/2005) Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET LOIMAALLA 2016

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET LOIMAALLA 2016 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET LOIMAALLA 2016 YLEISTÄ OMAISHOIDONTUESTA (Omaishoitolaki 937/2005) Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET 2017 Sisällys Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet... 3 Omaishoidon tuen tarkoitus... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot 1.1.2015 alkaen 1. Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan. Omaishoitajille

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015 119 päivitetty 5.1.2016 /kr

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN LINJAUKSET JYVÄSKYLÄSSÄ

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN LINJAUKSET JYVÄSKYLÄSSÄ Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN LINJAUKSET JYVÄSKYLÄSSÄ 2012 SISÄLLYSLUETTELO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon tuen tarkoitus

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

1. Omaishoidon tukea voidaan myöntää henkilölle, jonka kotipaikka on Pöytyän kunta.

1. Omaishoidon tukea voidaan myöntää henkilölle, jonka kotipaikka on Pöytyän kunta. OMAISHOIDON KRITEERIT 2017 Pöytyä Omaishoidon tuki Omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämisestä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET LOIMAALLA 2015

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET LOIMAALLA 2015 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET LOIMAALLA 2015 YLEISTÄ OMAISHOIDONTUESTA (Omaishoitolaki 937/2005) Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.3.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.3.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.3.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKI - ohjeistus

OMAISHOIDONTUKI - ohjeistus RÄÄKKYLÄN KUNTA Sosiaaliosasto Perusturvalautakunta OMAISHOIDONTUKI - ohjeistus myöntämisedellytykset, kriteerit ja hoitopalkkiot Hyväksytty perusturvalautakunnassa 24.2.2016 7 SISÄLTÖ 1 OMAISHOIDONTUKI...

Lisätiedot

Salon omaishoidon tuen myöntämisohjeet 65 vuotta täyttäneille vuonna 2015

Salon omaishoidon tuen myöntämisohjeet 65 vuotta täyttäneille vuonna 2015 Salon omaishoidon tuen myöntämisohjeet 65 vuotta täyttäneille vuonna 2015 Yleistä omaishoidontuesta Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on?

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on? Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on? Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 2 Säädösperusta (1, 2 ) Laki omaishoidon tuesta (937/2005) astui voimaan 1.1.2006. Lain tarkoitus on edistää hoidettavan

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. 1.8.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut. 1.8.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. 1.8.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut. 1.8. Omaishoidon tuen Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.6.2015 1 1 Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tukea koskevan lain (937/2005) tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon

Lisätiedot

Omaishoidon tukihakemukset toimitetaan ikäihmisten palveluiden työntekijälle:

Omaishoidon tukihakemukset toimitetaan ikäihmisten palveluiden työntekijälle: Omaishoidon tuen ohjeistus 1. Yleistä Laki omaishoidon tuesta (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaista

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet vuonna 2015 (Perusturvalautakunta 16.12.2014 149)

Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet vuonna 2015 (Perusturvalautakunta 16.12.2014 149) Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet vuonna 2015 (Perusturvalautakunta 16.12.2014 149) Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 65 VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VUONNA 2013

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 65 VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VUONNA 2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 65 VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VUONNA 2013 Yleistä omaishoidon tuesta Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 Sisällysluettelo 1. Omaishoidon tuen määritelmä ja myöntämisedellytykset... 1 2. Hoitopalkkion määrät ja kriteerit

Lisätiedot

OMAISHOITO JA OMAISHOIDON TUKI

OMAISHOITO JA OMAISHOIDON TUKI OMAISHOITO JA OMAISHOIDON TUKI SOSIAALIJAOSTO 20.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 1 2. OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 1 2.1 Omaishoidettavan palvelutarpeen

Lisätiedot

Omaishoitosopimuksella tarkoitetaan hoitajan ja kunnan välistä toimeksiantosopimusta hoidon järjestämisestä.

Omaishoitosopimuksella tarkoitetaan hoitajan ja kunnan välistä toimeksiantosopimusta hoidon järjestämisestä. Kaarinan kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Omaishoito P PERUSTURVALAUTAKUNTA 20.11.2012 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2013 ALKAEN 1.1.2013 alkaen voimaan tuleviin omaishoidon tuen sopimuksiin.

Lisätiedot

Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016

Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Omaishoidon tuki on omaishoidon tuesta annetun lain (L937/2005) mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu on kunnalla.

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 1 SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Perusteet Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRJESTÄMISTAVAT

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRJESTÄMISTAVAT 1 KOKEMÄEN KAUPUNKI OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA JÄRJESTÄMISTAVAT 1.4.2017 ALKAEN Perusturvalautakunta Ptlk 5.4.2017 40 1. OMAISHOIDON TUKI... 3 Tuen myöntämisedellytykset... 3 Omaishoidon tuen

Lisätiedot

Omaishoidontuen hakeminen, sopimus ja palkkio

Omaishoidontuen hakeminen, sopimus ja palkkio Hoito- ja vanhuspalvelut - Selänne Omaishoidontuen myöntäminen Yhteiset kriteerit 1.1.2014 Omaishoidontuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen tarkoitus

Omaishoidon tuen tarkoitus Perusturvalautakunta 24.11.2016 54 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2017 ALKAEN Omaishoidon tuen tarkoitus Omaishoidon tuen tarkoitus on mahdollistaa hoidettavan kotona asuminen. Omaishoidon tukea

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Kuopion kaupunki 1 (6) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Omaishoidon tuki on omaishoidon tuesta annetun lain (2.12.2005/937) mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ 2015 SISÄLLYSLUETTELO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN LINJAUKSET PETÄJÄVESI 2016-

OMAISHOIDON TUEN LINJAUKSET PETÄJÄVESI 2016- OMAISHOIDON TUEN LINJAUKSET PETÄJÄVESI 2016- Petäjäveden kunta Päivitetty 7.3.2016 AI SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO... 2 1.Omaishoidon tuen tarkoitus... 3 2. Omaishoidon tuen myöntämisen edellytykset...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Kokkolassa ja Kruunupyyssä [Työryhmä: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho ja Hanna Saarinen] 1.6.2015

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET 2018

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET 2018 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET 2018 Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa (Omaishoitolaki, 937/2005).

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2014 Perusturvalautakunta 28.1.2014 Liite 12 Sivu 2 / 9 SISÄLLYS OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JOUTSASSA 1.1.2014 -------------- 3 Omaishoidon tuen määritelmä

Lisätiedot

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen PYSYVÄISOHJE 1 (8) PTL 13.6.2013 Liite 9, PTL 29.8.2013 106 Liite 7 Dno 649/05.12.00/2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS Voimassa: 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen 1.

Lisätiedot