KotiTurva Vakuutus kaksinkertaisten asumiskustannusten varalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KotiTurva Vakuutus kaksinkertaisten asumiskustannusten varalta"

Transkriptio

1 KotiTurva Vakuutus kaksinkertaisten asumiskustannusten varalta Vakuutusehdot, AmTrust SKANSKA voimassa 1. syyskuuta 2013 alkaen Vakuutus kaksinkertaisten asumiskustannusten varalta 1. Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt Vakuutus koskee yksityishenkilöitä (jäljempänä vakuutettu*), jotka ovat ostaneet asunnon Skanska Talonrakennus Oy:ltä (vakuutuksenottaja*) tai tehneet tai siirtosopimuksen asunnon alkuperäisen ostajan kanssa uudesta pysyvästä asunnosta Suomessa. Vakuutus koskee kaikkia uuden asunnon kauppakirjaan merkittyjä em. ostajia. 2. Vakuutuskausi Vakuutus tulee voimaan vakuutuskauden* alkaessa. Vakuutuskausi on 15 kuukautta. Vakuutuskausi lasketaan päivästä, (1) jolloin joko vakuutettu* saa uuden pysyvän asunnon hallintaansa tai (2) jolloin välitysliikkeen kanssa tehty vanhan asunnon* myyntiä koskeva välitystoimeksiantosopimus on alkanut. Vakuutuskausi alkaa aiemmasta tapahtumasta. Mikäli vanhan asunnon myynti alkaa aikaisemmin kuin kolme kuukautta ennen uuden pysyvän asunnon valmistumispäivää, vakuutuskausi alkaa kolme kuukautta ennen valmistumispäivää. Vakuutuskausi ei kuitenkaan voi alkaa aikaisemmin kuin 1. syyskuuta Korvausten maksamisen edellytyksenä on, että vakuutettu on aktiivisesti pyrkinyt myymään vanhaa asuntoaan vähintään kolmen (3)kuukauden ajan. Vakuutus lakkaa välittömästi, kun vakuutetun* vanhasta asunnosta* on tehty myyntisopimus uuden omistajan kanssa. Vakuutus lakkaa, mikäli asunto* ei ole myytävissä koko vakuutuskauden* ajan. Vakuutus lakkaa, mikäli vakuutettu* kuolee. Mikäli uudessa asunnossa on useampi kuin yksi vakuutettu osapuoli, voimassaolo lakkaa ainoastaan kuolleen vakuutetun osalta. Sivu 1 / 7

2 3. Voimassaoloalue Vakuutus on voimassa Suomessa, ja se koskee Suomessa sijaitsevaa asuntoja. 4. Vakuutuksen soveltamisala Vakuutus korvaa vakuutetulle* hänelle koituvat ylimääräiset asumiskulut*, jos vakuutetun* asunnosta* ei tehdä myyntisopimusta vakuutuskauden* aikana. Vakuutuskausi alkaa kolmen (3) kuukauden omavastuuajalla. Omavastuuaika alkaa aikaisintaan kolme kuukautta ennen uuden pysyvän asunnon valmistumispäivää sillä edellytyksellä, että asunto* on tällöin myytävissä. Omavastuuaika ei voi alkaa aikaisemmin kuin 1. syyskuuta Ylimääräisten asumiskulujen* korvausten maksaminen voidaan aloittaa aikaisintaan omavastuuajan* päättymisen jälkeen, ja korvausta maksetaan enintään kahdentoista kuukauden ajan. Vakuutus on voimassa vain, jos vakuutetun* asunto* on myynnissä laillistetun kiinteistönvälittäjän (välittäjä*) kautta. Asunnon on oltava myytävissä koko vakuutuskauden* ajan. Mikäli vanhan asunnon kauppa/myyntisopimus myöhemmin peruuntuu, vakuutuksen voimassaolo jatkuu myyntisopimuksen peruutuspäivästä lähtien. Mikäli ilmenee jokin jäljempänä olevassa kohdassa 5.3 määritellyistä tapahtumista, omavastuuaika* tai korvausaika raukeaa, kunnes asunto* on jälleen laitettu myyntiin. 5. Asuntoa* koskevat rajoitusehdot Vakuutus ei korvaa aiheutuneita ylimääräisiä kuluja* seuraavissa tapauksissa: 5.1 Vakuutetun* ja välittäjän* yhdessä sopima myyntihinta ylittää selvästi sen hetken markkinahinnan. 5.2 Vakuutuksen voimaantulon jälkeen asunto* vaatii korjausta tai vastaavaa toimenpidettä, jotta se voidaan myydä asunto* on vaurioitunut tulipalon, myrskyn, tulvan, vesivahingon tai vastaavan tapauksen vuoksi, jolloin myyntiaikaa pidennetään asuntoa* ei voida myydä oikeudellisten esteiden, oikeudellisen tutkinnan tai muun vastaavan syyn vuoksi. Sivu 2 / 7

3 5.3 Ostaja on tarjonnut välittäjän* ja vakuutetun* välitystoimeksiannossa sopiman myyntihinnan tai tehnyt sitä korkeamman tarjouksen, ja tästä huolimatta vakuutettu* kieltäytyy tekemästä myyntisopimusta pidentäen näin myyntiaikaa. 5.4 Vakuutettu* ei ole Skanskalta hankkimansa asunnon valmistumispäivän jälkeen tehnyt väestörekisteriin muuttoilmoitusta Vakuutus ei korvaa ylimääräisiä kuluja ajalta, jolloin vakuutettu*, tai vuokralainen, majoittuu vanhassa asunnossa sen jälkeen, kun uusi pysyvä asunto otettiin haltuun. Tämä vakuutus ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa: 5.7 Oikeudellisen vastuun tapaukset, jotka ovat suoraan tai välillisesti seurausta seuraavista tai seuraavien aiheuttamia: kaikki ydinpolttoaineen aiheuttamat tai niiden missä tahansa sijaitsevista säilytyspaikoista peräisin oleva radioaktiivinen säteily tai saastuminen radioaktiiviset, räjähdysvaaralliset ja myrkylliset aineet tai muu radioaktiivisia aineita sisältävä vaarallinen aines. 5.8 Kaikki vahingot, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti sodasta, maahanhyökkäyksestä, toisen maan sotatoimista, sisällissodasta, kansalaislevottomuudesta, vallankumouksesta, sotilasvallankaappauksesta, takavarikosta tai valtiollistamisesta, omaisuuden pakko-ottosta tai hävityksestä hallituksen tai julkisen viranomaisen päätöksen seurauksena tai jotka aiheutuvat tällaisten tapahtumien seurauksena. 5.9 Kaikki lentokoneiden tai muiden ilma-alusten iskuaaltojen aiheuttamat vahingot riippumatta ilma-aluksen nopeudesta. 6. Korvausmäärä ja korvausaika Vakuutus korvaa ylimääräisiä asumiskuluja* enintään kahdentoista kuukauden korvausajalta ja enintään euroa kuukaudessa. 7. Omavastuuosuus Vakuutuksessa ei ole omavastuuosuutta, mutta siihen sisältyy kolmen (3) kuukauden omavastuuaika*. Sivu 3 / 7

4 8. Vahinkoilmoitukset Vahingoista on ilmoitettava välittömästi Aon Sweden AB:lle. Yhteystiedot jäljempänä kohdassa 10. Vahinkoilmoituslomakkeet ovat saatavilla osoitteesta Ilmoitukseen on liitettävä kiinteistövälittäjän* kanssa asunnosta* tehdyn välityssopimuksen kopio. Korvaus maksetaan vakuutetun* ylimääräisistä asumiskustannuksista* tositteita vastaan. Kaikki korvaukset maksetaan kuukausittain jälkikäteen niin kutsutun päiväkorvauksen perusteella. Maksut suoritetaan kunkin kuukauden 25. päivä. Vakuutettu osallistuu vakuutustapahtuman käsittelyyn toimittamalla vakuutuksen antajalle tiedot, joita tarvitaan vahinkokäsittelyyn. (Hakemusten käsittelykieli ja muiden palveluiden kieli on suomi.) 9. Yleiset sopimusehdot Vakuutusmaksujen maksaminen SKANSKA maksaa vakuutusmaksun erillisen sopimuksen perusteella. Monivakuutus Jos sama osuus on vakuutettu monessa yhtiössä, kukin yhtiö on vastuuvelvollinen vakuutetulle, niin kuin ainoastaan kyseinen yhtiö olisi myöntänyt vakuutuksen. Mikäli osuus on kuitenkin ylivakuutettu otettujen vakuutusten suhteen, vakuutetulla ei ole oikeutta täysimääräiseen korvaukseen eri vakuutusten perusteella vahingon määrän ylittävältä osalta, ellei vakuutussopimuslain 57 pykälän 2 momentista muuta johdu. Henkilötiedot Asiakkaan henkilötietoja tarvitaan vakuutuksen hallinnointiin, sopimusvelvoitteen toteuttamiseen ja lainsäädännön asettamien velvoitteiden täyttämiseen. Tiedot saadaan asiakkaalta tai yhteistyöyhtiöltä. Henkilötiedot muodostavat myös pohjan muun muassa markkina- ja asiakasanalyyseille, liiketoiminnan ja prosessin kehittämiselle, tilastoille ja riskinhallinnalle, markkinoinnille ja yleensä palvelulle.. Henkilötietoja voidaan mainituissa tarkoituksissa luovuttaa yhteistyöyhtiöillemme tai tietoja pyytäneille viranomaisille. Aon Sweden AB on henkilötietorekisterinpitäjä. Asiakkaalla on henkilötietolain nojalla oikeus saada tiedot häntä koskevista järjestelmään talletetuista henkilötiedoista. Asiakkaalla on oikeus kerran vuodessa pyytää tietoja kirjallisesti. Asiakkaalla on oikeus vaatia häntä koskevien virheellisten henkilötietojen oikaisemista, tai kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointiin. Mainitut pyynnöt on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä osoitteeseen Aon Sweden AB, Box 27093, SE , Tukholma, Ruotsi. Henkilötietojen oikaisupyynnöt voidaan lähettää samaan osoitteeseen. Sivu 4 / 7

5 Sovellettava laki ja vanhentumisaika Vakuutukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Vakuutusta koskee yleisesti Vakuutussopimuslaki ( 543/1994). Vakuutussopimuslain 73 pykälän mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta, ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua vakuutustapahtuman sattumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Muilta osin tähän vakuutukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia. Tiedustelut Mikäli sinulla on kysyttävää vakuutuksesta tai haluat tehdä vahinkoilmoituksen, ota yhteys kohdassa 10 mainittuun vakuutusedustajaan. 10. Vakuutusedustaja Tämän vakuutuksen vakuutusedustaja on Aon Sweden AB. Käyntiosoite: Box 27093, SE Tukholma, Ruotsi. Puhelin: (numero on maksuton) Suomenkielistä asiakaspalvelua klo 8-15 Sähköposti: 11. Vakuutuksenantaja Vakuutuksenantaja on AmTrust International Underwriters Ltd, osoite 40 Westland Row, Dublin 2, Irlanti. Vakuutuksenantajaa edustaa Pohjoismaissa AmTrust Nordic AB, Grev Turegatan 14, Tukholma, Ruotsi. Puhelin: Erimielisyystilanteet Vakuutetun ollessa tyytymätön vakuuttajan asiassa tekemään päätökseen, voi vakuutettu pyytää päätöksen tarkistusta lähettämällä vakuuttajalle kirjallisen selvityspyynnön. Jos asiaa ei saada ratkaistua yhteisymmärryksessä vakuutusyhtiön kanssa voivat osapuolet pyytää ohjeita ja neuvoja Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) toimistosta tai pyytää ratkaisusuositusta lautakunnilta 1. Päätökseen tyytymätön osapuoli voi myös nostaa siviilikanteen vakuutusyhtiötä vastaan. Sivu 5 / 7

6 Ratkaisupyynnön voi esittää myös seuraavalle taholle: 12.1 AmTrustin edustaja Vakuutetun ollessa tyytymätön valituksen käsittelyyn, vakuutettu voi ottaa yhteyttä AmTrustin edustajaan Pohjoismaissa, osoite AmTrust Nordic AB, Grev Turegatan 14, Tukholma, Ruotsi. Puhelin: AmTrustin edustuaja vie asian AmTrustin valitusosaston käsiteltäväksi tapauksen lopullista arviointia varten. Tämä ei poista vakuutetun Suomen lain mukaisiin oikeuksia Muuta Saat lisätietoja vakuutusedustajaltasi. Voit myös ottaa yhteyttä yleiseen vakuutus- ja rahoitusneuvontaan. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta neuvoo vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasiakkaita ongelmatilanteissa ja selvittää heidän valitusasioitaan. Neuvonnan puoleen voi kääntyä, esimerkiksi tilanteessa jossa vakuutusyhtiöltä on tullut kielteinen korvauspäätös. Organisaation ovat perustaneet Kuluttajavirasto, Finannssivalvonta ja Finanssialan Keskusliitto ry. 13. Määritelmät Vakuutettu Ostajalla tarkoitetaan vakuutettua ja osapuolta, joka on on ostanut asunnon Skanska Talonrakennus Oy:ltä tai siirtosopimuksen asunnon alkuperäisen ostajan kanssa uudesta uudesta pysyvästä asunnosta Suomessa ja tehnyt välityssopimuksen nykyisestä asunnostaan* kiinteistövälittäjän* kanssa. Asunto Uusi asunto-osake (osakkeet oikeuttavat asuinhuoneiston hallintaan), jonka Skanska Talonrakennus Oy myy vakuutetulle rakennusvaiheessa tai sen jälkeen asunnon ottamiseksi käyttöön ensimmäistä kertaa. (Asuntokauppalain 4 luvun 1 pykälä) Kiinteistövälittäjä Kiinteistövälittäjällä tarkoitetaan laillistettua kiinteistönvälittäjää, joka on tehnyt vakuutetun* kanssa asunnon* myyntiä koskevan välitystoimeksiantosopimuksen. Ylimääräiset asumiskulut Ylimääräisillä asumiskuluilla tarkoitetaan nettokorkokustannuksia*,, yhtiövastikeeseen (hoito-, rahoitus-, pääoma-, tontivuokra- vesi- tms vastiketta), vakuutukseen, lämmitykseen veteen,, siivoukseen ja kotitaloussähköön liittyviä maksuja, yhteisomistuksesta koituvia maksuja tai muita Skanskalta hankittuun uuteen asuntoon liittyviä toimintakuluja, jotka vakuutettu* voi osoittaa.. Nettokorkokustannus Nettokorkokustannuksella* tarkoitetaan 70 prosentin osuutta nykyisten pankkilainojen tai asuntolainojen tarjoajien lainojen korkokustannuksista. Lainan vakuutena on oltava uusi pysyvä asunto ja tarkoituksena alkupääomasijoituksen tai ennakkomaksun, siirtokulujen ja uuden asunnon hankintahinnan rahoitus. Mikäli korkokustannus ei ole vähennyskelpoinen, kustannus korvataan täysimääräisenä. Sivu 6 / 7

7 Omavastuuaika Omavastuuajalla* tarkoitetaan kolmen (3) kuukauden pituista ajanjaksoa vakuutuskauden* alusta, ja jaksoa sovelletaan sopimuksen mukaisesti, ennen kuin vakuutus korvaa ylimääräisiä asumiskustannuksia*. Vakuutuskausi Vakuutuskausi on ajanjakso, johon vakuutusta sovelletaan ja jolloin se on voimassa. Tämän vakuutuksen vakuutuskausi on 15 kuukautta, ja se lasketaan siitä päivästä lähtien, kun asuntoa* esitellään mahdollisille ostajille ensimmäistä kertaa. Vakuutuksenottaja Vakuutuksenottaja on Skanska Talonrakennus Oy. PL Helsinki Sivu 7 / 7

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu 1.1 Vakuutettu on Suomessa kirjoilla oleva yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja, joka

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Nordea Rahoituksen TUOHI MasterCard Hintaturvavakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2014 alkaen ja niitä

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194708) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

HYPO Lainaturva suppea sisältää turvat tapaturmaisen pysyvän haitan ja kuoleman varalta.

HYPO Lainaturva suppea sisältää turvat tapaturmaisen pysyvän haitan ja kuoleman varalta. HYPO Lainaturva Lainaturva antaa taloudellista turvaa sinulle ja lähimmäisillesi odottamattomien tilanteiden varalta. Lainaturva auttaa lainan hoitamisessa, jos tulosi pienenevät esimerkiksi tapaturman,

Lisätiedot

Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus

Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus Vakuutusehdot voimassa

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Matkapörssin Lisäturva Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Sisällys Matkapörssin Lisäturva... 2 1. Vakuutetut... 2 2. Vakuutuksen voimassaolo... 2 2.1 Voimassaoloehto... 2 2.2

Lisätiedot

Matkavakuutusehdot YLEISET TIEDOT

Matkavakuutusehdot YLEISET TIEDOT Tietoja Travel Guard matkavakuutuspalveluistamme Vakuuttaja Tämän vakuutuksen myöntää Chartis Europe S.A. (Finland Branch). Olemme Ranskassa kotipaikkaansa pitävän vakuutusyhtiön, Chartis Europe S.A:n

Lisätiedot

PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA

PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki Puhelin (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Tuomas Korkeamäki, 27.5.2009

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805.

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805. Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805 Sisällys 1. Ryhmämatkavakuutus 2 2. Vakuutetut ja edunsaajat 2 2.1 Edunsaajat

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Vakuutus korvaa Vakuutusmäärä (EUR) Omavastuu Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut - kotimaanmatkoilla. 50 - ulkomaanmatkoilla

Vakuutus korvaa Vakuutusmäärä (EUR) Omavastuu Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut - kotimaanmatkoilla. 50 - ulkomaanmatkoilla *TUOTE-ESITE: Matkavakuutus Ålandsbankenin MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking ja Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium Banking

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Taaleritehtaan yleiset ehdot

Taaleritehtaan yleiset ehdot Taaleritehtaan yleiset ehdot SISÄLLYSLUETTELO 1. Määritelmät 1.1 Yleiset määritelmät 1.2 Omaisuusluokkien ja -lajien määritelmät 2. Taaleritehtaan yleiset sopimusehdot 2.1 Yleisten ehtojen soveltaminen

Lisätiedot

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005 N:o 28 33 SISÄLLYS N:o Sivu 28 Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta... 89 29 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta...

Lisätiedot

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Sisällysluettelo Turvan vakuutuspalvelut...3 Tuoteseloste...3 Millaista turvaa tarvitset matkalla...3 Matkustajavakuutus...4 Matkustajavakuutuksen

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen.

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen. Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1 Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan TEK:n tapaturma- ja matkavakuutuksesta. Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista.

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen

Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen A1-Autoturva 1 (25) Voimassa 1.4.2009 alkaen Vakuutuksen myöntää Tryg Forsikring A/S, Suomen sivuliike (jäljempänä Tryg) Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen 1. Vakuutusehtojen soveltamisala

Lisätiedot

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien 1 (9) Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien Joukkovelkakirjalainan ehdot on laadittu englanniksi ja käännetty suomeksi. Jos ehtojen alkuperäisen englanninkielisen version

Lisätiedot

A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus

A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus 1 (14) Voimassa 1.11.2009 alkaen Vakuutuksenantaja on Tryg, asiamiehenä toimii Nordea Pankki, joka myy vakuutuksia. Tryg on Pohjoismaiden toiseksi suurin vahinkovakuuttaja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2010 N:o 746 753 SISÄLLYS N:o Sivu 746 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta... 2537 747 Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä...

Lisätiedot

Visa-luottotilin ehdot

Visa-luottotilin ehdot Visa-luottotilin ehdot Voimassa 3.2.2015 alkaen. 1. Ehtojen soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan Ikano Bank AB (julk), Suomen sivuliikkeen (jäljempänä luotonantaja) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013 Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki) korttiehtojen ja Nordean euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisten ehtojen lisäksi tähän luottoon sovelletaan

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILILUOTTOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV02 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILILUOTTOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV02 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILILUOTTOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV02 FINLAND ) Sivu 1 (5) Voimassa 1.1.2012 lähtien Tietoa Resurs Bank AB Suomen sivuliikkeestä Resurs Bank AB on ruotsalainen pankkiosakeyhtiö, joka

Lisätiedot