Liikelaitos Kouvolan Vesi. Liikelaitos Kouvolan Vesi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos Kouvolan Vesi. Liikelaitos Kouvolan Vesi"

Transkriptio

1 Liikelaitos Kouvolan Vesi Tilinpäätös vuodelta 2013

2 Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitos Kouvolan Vesi Timo Kyntäjä Liikelaitos Kouvolan Veden johtokunta Vesihuoltoliikelaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta vettä sekä huolehtii viemärivesien johtamisesta ja jätevesien käsittelystä ympäristön kannalta kestävällä tavalla. 1 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa Liikelaitos Kouvolan Vesi on toiminut nyt viidennen vuoden kuntalain 10a luvun tarkoittamana kunnallisena liikelaitoksena vuonna 2009 tapahtuneen kuntaliitoksen jälkeen. Kouvolassa toimii kaksi jätevesipuhdistamoa Akanoja ja Mäkikylä. Mäkikylän jätevesipuhdistamoa on laajennettu ja saneerattu. Jätevedet Akanojan puhdistamolta tullaan johtamaan siirtoviemärin kautta Mäkikylän jätevesipuhdistamolle käsiteltäväksi ja Akanojan puhdistamon toiminta lopetetaan siirtoviemärin ja paineenkorotuspumppaamon valmistuttua Siirtoviemäri ja paineenkorotuspumppaamo rakennetaan vesihuoltotyönä ja rakennuttamisesta vastaa ELY -keskus. Verkostosaneerausten tarvekartoitusta on jatkettu ja vedenhankinnan varmistamisen vaihtoehtojen kartoitusta ja selvitystyötä on jatkettu. Jätevesipumppaamoiden automaatiojärjestelmän uusiminen on saatu valmiiksi. Liikelaitos Kouvolan Veden omistusosuus Kymen Bioenergia Oy:stä on pienentynyt 30 %:sta 2,97 %:iin. Arvo taseessa on pysynyt samana 0,48 milj. eurona. Tuloutus kaupungille Liikelaitos Kouvolan Vedelle asetettu sitova tavoite oli korvaus peruspääomasta. Liikelaitos Kouvolan Vesi tuloutti kaupungille vuonna 2013 korvausta peruspääomasta 1,335 milj. euroa (6 %) ja maksoi korkoa lainoista kunnalta 4 %. Haittakorvausta putkistojen sijainnista katualueilla maksettiin kaupungille 0,252 milj. euroa. Toiminnalliset tavoitteet Johtokunnan asettamista toiminnallisista tavoitteista ensimmäinen oli vedenhankinnan varmistaminen niin, että jakelu asiakkaille on hoidettavissa varalähteiden kautta 70 prosenttisesti vuoteen 2020 mennessä. Vaihtoehtojen kartoitus ja selvitystyöt ovat käynnissä. Vuodelle 2014 on talousarviossa varattu investointina 2,9 milj. euroa vedenhankinnan varmistamiseen. Toisena toiminnallisena tavoitteena johtokunnalla oli, että kiinteistökohtaisista pumppaamoista luovutaan alueittain (esim. Valkeala). Ensimmäisen alueen selvitys on laadittu. Esitys tehdään toiminta-aluetarkastelun yhteydessä, kun vesihuoltolakiuudistus on huomioitavissa. Tilikauden tulos Liikelaitos Kouvolan Veden taloudellinen tulos oli hyvä. Liikeylijäämä oli 1,8 milj. euroa (ed. vuonna 1,3 milj. euroa) ja tilikauden ylijäämä 0,4 milj. euroa. Muutetussa talousarviossa tilikauden ylijäämäksi oli arvioitu 0,2 milj. euroa. Liikevaihto oli 13,1 milj. euroa (edellisvuonna 12,9 milj. euroa). Liikevaihdosta vesilaitoksen osuus oli 5,4 milj. euroa ja viemärilaitoksen 7,7 milj. euroa. Liikevaihdon kasvulle merkittävin tekijä oli vesi- ja jätevesimaksujen perusmaksujen korotukset, veden käyttömaksun korotus ja tehdyt laskutetut työt. Laskutetuissa kuutiometrimäärissä oli hieman vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna. Muutetun talousarvion toimintakate oli 3,8 milj. euroa, toteutunut toimintakate 4,0 milj. euroa (kaupunginhallituksen hyväksymässä talousarviokehyksessä oli asetettu tavoitteeksi 3,9 milj. euron toimintakate). Toimintatulot olivat 13,1 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön 1,5 milj. euroa ja toimintamenot 10,6 milj. euroa. Investoinnit ja rahoitus

3 Muutetussa talousarviossa vuodelle 2013 oli investointien määrä 8,4 milj. euroa, toteutui 7,7 milj. euroa. Kaikkia investointeja ei saatu toteutettua pääosin verkostojen saneerauksissa. Suurimmat investointikohteet olivat siirtoviemäri Akanojalta Mäkikylään 1,7 milj. euroa ja Tervaskankaan vesihuoltotekniikan rakentaminen 1,5 milj. euroa. Liikelaitos Kouvolan Vesi kattaa toiminnastaan saamillaan tuloilla pitkällä aikavälillä omat käyttökustannuksensa ja investointinsa. Vuoden 2013 aikana nostettiin Kuntarahoitukselta 2,0 milj. euron laina investointien rahoittamiseksi. Henkilöstö Kouvolan Veden vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 59 ja määräaikaisen 2. Henkilöstökulut olivat 3,5 milj. euroa, edellisvuonna 3,8 milj. euroa. Hallinto Liikelaitos Kouvolan Veden johtokunnassa on 5 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Varsinaiset jäsenet Kari Hänninen, puheenjohtaja Jouko Kaipinen, varapuheenjohtaja Heta Vilen Elina Helmanen Antti Mäkelä Varajäsen Jussi Vilenius Ari Lindeman Elina Kivelä Liisa Varjola Maija Jaakkola Kokouksissa esittelijänä on toiminut liikelaitoksen johtaja vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä ja sihteerinä Sanna Seitsonen. Johtokunnan kokouksissa on toiminut kaupunginhallituksen edustajana Marjo Lakka varalla Päivi Kossila ja henkilökunnan edustajana Erkki Paananen. Ympäristötilinpäätös Liikelaitos Kouvolan Veden ympäristötilinpäätös on osa kaupungin ympäristötilinpäätöstä. Kouvolan Veden ympäristökulut olivat 6,4 milj. euroa ja tulot 7,5 milj. euroa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Johtokunta ohjaa ja valvoo yksikön toimintaa. Johtokunta vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta. Liikelaitoksen johtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena yksikön toimintaa ja huolehtii sen hallinnon, talouden ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Lakien ja säännösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvausvastuu, kanne, vaatimus tai oikeusseuraamus, ei ole tiedossa. Vuonna 2012 käyttöönotetun valmiussuunnitelman yhteydessä on laadittu myös riskikartoitus. Tilikauden 2013 aikana on kiinnitetty huomiota saneerauksen ja veden hankinnan varmistamisen riskienhallinnan kehittämiseen. Kriisiviestintäohjeen päivitystä on jatkettu. Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä on esitellyt laitoksen toimintaa Kouvolan tarkastuslautakunnalle, tarkastuslautakunnan pitäessä kokoustaan Kouvolan Veden tiloissa Kokonaisarviona Kouvolan Veden johto lausuu, että Kouvolan Veden sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys on hyvällä tasolla, eikä sisäisen valvonnan puutteita ole todettu. Arvio Kouvolan Veden merkittävimmistä strategisista, taloudellisista, toiminnallisista ja vahinkoriskeistä sekä epävarmuustekijöistä on annettu liitteessä 3. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tilikauden ylijäämä on ,03 euroa. Liikelaitos Kouvolan Veden johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään taseen Omaan pääomaan/edellisten tilikausien yli-/alijäämä.

4 2 Johtokunnan hyväksymän talousarvion toteutumisvertailu Valtuuston Liikelaitos Kouvolan Vedelle asettamat sitovat tavoitteet vuodelle 2013 Liikelaitos Tavoitetasot 2013 Tilannekuvaus 12/2013 Kouvolan Vesi Tulos ennen tilinpäätössiirtoja on positiivinen Liikelaitoksen organisointitavan selvitystä toteutetaan yhdessä konsernipalveluiden toimin-nanohjauksen kanssa. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja on positiivinen ( euroa) Selvitystyötä jatketaan 2014 Talousarvion toiminnalliset tavoitteet: Palveleva Kouvola: Asiakkuuksien hallinta Tavoitetaso 2013 Mittari Työn tila Tilannekuvaus 12/2013 Pitkä aikaväli n. 4-10v: Vedenhankinnan varmistaminen: jakelu asiakkaille on hoidettavissa varalähteiden kautta 70 prosenttisesti 2020 mennessä Selvitystyö käynnistetty 2. Työn alla Vaihtoehtojen kartoitus ja selvitys käynnissä. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet: Ympäristöystävällinen Kouvola: Ekologinen toimintatapa Tavoitetaso 2013 Mittari Työn tila Tilannekuvaus 12/2013 Pitkä aikaväli n. 4-10v: Kiinteistökohtaisista pumppaamoista luovutaan Selvitystyö käynnistetty alueittain (esim. Valkeala).1 alueen selvitys on laadittu ja toimenpide-esitykset tehty 2. Työn alla Selvitys laadittu. Esitys tehdään toiminta-alue tarkastelun yhteydessä, kun Vesihuoltolaki-uudistus on huomioitavissa. Toiminnan volyymi TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tot- % Veden myynti m ,2 Jäteveden laskutus m ,9

5 Tuloslaskelman toteutuminen Sitovuus taso korostettu harmaalla Investointien toteutuminen

6 Investoinnit hankkeittain (talousarvion mukaisesti) 1000 e Alkuperäinen talousarvio Talousarvio -muutokset Muutettu talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot-% muutettu ta Verkostot Sarkolan alue ,9 % Apilastie (tekn.) ,1 % Ravikylä ,6 % Pohjola-talon alue 1-1 Tähtee ,2 % Pilkanmaan alue Markankylän alue ,4 % Samulintie (tekn.), Vakkatie (tekn.) ,0 % Tervaskangas ,0 % Valkeala kk/niinistö ,2 % Kujalantie (tekn.), Sädekuja (tekn.) ,9 % Lähdekaivontie Kukkurantien alue Verkostot/vesijohto ,8 % Verkostot/jätevesiviemäri + hulevesiviemäri ,8 % Verkostot/liitosjohtojen rakentaminen + saneeraus ,6 % Uudet asuntoalueet 0 * varautuminen vesihuollon rak. (Kalalampi) ,6 % Erillishankkeet * Ruokosuon vj:n jatkohanke ,0 % *Topintien pk - asema - nyk. verkosto yhdysvesijohto ,3 % *vedenhankinnan varmistaminen siirtolinjat ,8 % Keltin pumppaamon rakentaminen ja siirtoviemäri ,2 % Laitospuolen investoinnit 0 Vesitornien saneeraus Valvonta- ja ohjausjärjestelmä Haukkajärven vedenottamo 3-3 Viilansuon vedenottamo Käyrälammen vedenottamo ,0 % Valion vedenottamo Paineenkorottamot ,9 % Automaatio ,0 % Jätevesipumppaamojen saneeraus ,7 % Yhteensä kaikki ,3 %

7 Rahoituslaskelman toteutuminen Liikelaitos Kouvolan Vesi

8 3 Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut Tuloslaskelma

9 Rahoituslaskelma *Tunnusluvun vertailutieto on laskettu 4 vuodelta.

10

11 4 Tilinpäätöksen liitetiedot Liikelaitos Kouvolan Veden tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvien vastaavien aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kaupunginhallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa. Liikelaitoksen taseessa yhdystilisaaminen/-velka kunnalle ja sen toisille liikelaitoksille on käsitelty luonteensa mukaisessa erässä, erikseen kunnan ja toisten liikelaitosten osalta. Liitetiedot on numeroitu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista antaman yleisohjeen mukaisesti. Mikäli yleisohjeen mukaiseen liitetietoon ei tule mitään tietoja, ei kyseistä liitetietoa esitetä. Liikelaitos Kouvolan Vedellä ei ole liitetietoina ilmoitettavaa seuraavien liitetietojen osalta: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 49 ja Tuloslaskelman liitetiedot 8. Toimintatuotot Vesi- ja jätevesimaksut , ,98 Vesihuollon liittymismaksut , ,70 Muut liiketoiminnan tuotot , ,14 Keskinäiset liiketoiminnan tuotot , ,42 Liiketoiminnan muut tuotot ,74 165,36 Toimintatuotot yhteensä , , Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Poistosuunnitelmaa on muutettu Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan hyödykekohtaisella perusteella. Poistosuunnitelman mukaiset arvioidut poistoajat ja poistomenetelmät ovat: Rakennukset Ennen vuotta 2013 hankitut hyödykkeet Vuonna 2013 ja sen jälkeen hankitut hyödykkeet Vuotta Vuotta Poistomenetelmä Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet Tasapoisto Johtoverkostot ja laitteet Tasapoisto Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Tasapoisto Koneet ja kalusto Muut koneet ja kalusto Tasapoisto Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.

12 13. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta (1 000 euroa) Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu pääosin tarkastelujaksolle osuvista normaalia suuremmista investoinneista. Jätevedenpuhdistamoista toinen, Mäkikylä, on saneerattu ja laajennettu. Siirtoviemäri Akanojan puhdistamolta valmistuu vuonna Vuosina myös vedenhankinnan varmistamiseen liittyvät investoinnit ovat normaalivuotta suurempia. 4.3 Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 21. Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 24. Omistukset muissa yhteisöissä Nimi Kotipaikka Liikelaitoksen omistusosuus Kymen Bioenergia Oy Kouvola 2,97 %

13 25. Saamiset tytäryhteisöiltä ja kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuus- ja muilta omistusyhteysyhteisöiltä ja kunnalta Saamiset tytäryhteisöiltä Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,66 Saamiset jäsenkuntayhtymiltä Myyntisaamiset 6,75 Saamiset osakkuus- ja muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset , ,09 Saamiset yhteensä , , Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Siirtyvät korot 1 167,41 823,48 Muut siirtosaamiset , ,82 Siirtosaamiset yhteensä , ,30 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 28. Oma pääoma Peruspääoma , ,95 Peruspääoma , ,95 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,09 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,09 Tilikauden yli-/alijäämä , ,52 Oma pääoma yhteensä , , Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoitus- ja vakuutus laitoksilta , ,00 Yhteensä , ,00

14 33. Velat tytäryhteisöille ja kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille ja kunnalle Velat tytäryhteisöille Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Ostovelat , ,78 Siirtovelat 34,47 Velat osakkuus- ja muille omistus-yhteysyhteisöille Ostovelat 1 562, ,87 Velat yhteensä , , Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtovelat Siirtyvät korot muille , ,92 Jaksotetut palkat , ,30 Lomapalkkajaksotus , ,22 Siirtovelat tytäryhteisöille 34,47 Siirtovelat muille , ,32 Siirtovelat yhteensä , , Henkilöstöä koskevat liitetiedot 48. Henkilöstön lukumäärä Vakinaiset Määräaikaiset 2 7 Henkilöstö yhteensä 61 69

15 5 Luettelot ja selvitykset 5.1 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Pääkirjanpito Käyttöomaisuuskirjanpito atk-tuloste Myyntireskontra atk-tuloste Ostoreskontra atk-tuloste Päiväkirja atk-tuloste Pääkirja atk-tuloste Palkkaluettelo atk-tuloste Tasekirja Tase-erittelyt Kaikki asiakirjat säilytetään paperimuotoisena. Tasekirja säilytetään pysyvästi, ja muut kirjanpitokirjat 10 vuotta tilikauden päättymisestä. 5.2 Luettelo käytetyistä tositelajeista ALKUSA BUD BUDL IRTAIN KOKISI KOMTOS MUIST1 OMAKSU OSTOT PALKAR PANKKI TRAVEL VARAS1 VESIKA VESISI Alkusaldot Talousarvio Lisätalousarvio Irtaimisto Keskinäiset vuokrat Käyttöomaisuus Muistiotositteet, ulkoinen RD Ostoreskontra maksut Ostolaskut, IP Palkkatositteet Pankin tiliotteet Travel-matkalaskut Varasto Vesi- ja työlaskut Keskinäiset vesi- ja työlaskut

16 6 Liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Tilinpäätöksen allekirjoitus Kouvolassa / 2014 Tilinpäätösmerkintä Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen. Kouvolassa / 2014 BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö Ulla-Maija Tuomela KHT, JHTT

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 Helsinki Kerava Porvoo Vantaa TASEKIRJA 2013 Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. EDUPOLIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014

Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014 Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014 Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014 Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjojen tarkastus Tilintarkastajan on annettava lausunto mm. siitä,

Lisätiedot

Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 23.4.2014

Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 23.4.2014 Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013 Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 23.4.2014 Hallinnon laillisuus Viranhaltijapäätökset Tarkastettiin seuraavien johtavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätöksiä

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN 978-952-213-984-9 (nid.) ISBN 978-952-213-985-6 (pdf) 3.

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) K Ä S I T E L T Y : Osakeyhtiön hallitus 23.2.2015 ( 13) H Y V Ä K S Y T T Y

Lisätiedot

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (11) Teknisen lautakunnan jaosto 12.03.2015 Aika 12.03.2015, klo 16:30-17:02 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

SARJA B 2014:1. Tasekirja 31.12.2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

SARJA B 2014:1. Tasekirja 31.12.2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU SARJA B 2014:1 Tasekirja 31.12.2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto 25.2.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 2 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS U N A L I U 26.3.2007. 2 0 234 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI 27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS 1. KATSAUS... 3 1.1.Yleistä... 3 1.2 Laitoksen toiminta (toimintakertomus)... 3 2. TUNNUSLUVUT... 7 3. ORGANISAATIO... 8 3.1 Luottamustoimielin...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 214 Kunnanhallitus 31.3.215 Kunnanvaltuusto 1.6.215 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 214 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot