1 / :19

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 / 6 18.3.2011 23:19"

Transkriptio

1 1 / :19 Etusivu - Päätöksiä - KHO:2010:71 KHO:2010:71 Etusivu Päätöksiä Ajankohtaista Tehtävät Organisaatio Vuosikertomus Yhteystiedot Hallintotuomioistuimet Kansainvälinen yhteistyö Tietoja kotisivuista Vuosikirjanumero KHO:2010:71 Antopäivä Taltionumero 2836 Diaarinumero 301/2/09 Toimeentulotuki - Takautuvasti myönnettävä toimeentulotuki - Vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot - Kipulääke - Käytettävissä olevat tulot ja varat - Pankkiluotto Toimeentulotukea oli oikeus saada lääkemenoihin, jotka aiheutuivat Lääkelaitoksen erityisluvan perusteella hankitusta kipulääkkeestä. Toimeentulotuen myöntämiseen takautuvasti oli erityinen syy. Lääkkeen hankkimiseksi nostettua pankkiluottoa ei tukea myönnettäessä voitu ottaa huomioon käytettävissä olevina tuloina tai varoina. Laki toimeentulotuesta 1 1 momentti, 2 1 momentti, 6, 7, 7 a, 7 b, 11 1 momentti, 12 1 momentti sekä 15 1 ja 4 momentti Kort referat på svenska Päätös, josta valitetaan Turun hallinto-oikeuden päätös nro 08/1046/2 Asian aikaisempi käsittely 1. Hakemus A on hakenut toimeentulotukea yksityislääkärin määräämiin noin 750 euron kuukausittaisiin lääkemenoihin. Kysymyksessä on kannabista sisältävä kipulääke, jonka luovuttamiseen A:lle apteekki oli saanut erityisistä sairaanhoidollisista syistä Lääkelaitoksen luvan. Turun sosiaalilautakunta on tekemällään päätöksellä pysyttänyt viranhaltijan hakemuksen hylkäävän päätöksen. Turun hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä A:n valituksesta päätöksestä lähemmin ilmenevin perusteluin kumonnut sosiaalilautakunnan päätöksen ja palauttanut asian lautakuntaan uudelleen käsiteltäväksi katsoen, että kysymyksessä olevan lääkkeen hankintameno on kuukausittain A:n toimeentulotuen tarvetta arvioitaessa otettava huomioon muina perusmenoina. Korkein hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä hylännyt sosiaalilautakunnan edellä mainitusta hallinto-oikeuden päätöksestä tekemän valituslupahakemuksen. 2. Hakemus A on nyt kyseessä olevalla tekemällään hakemuksella hakenut toimeentulotukea lääkemenoihinsa alkaen. Sosiaalilautakunta on tekemällään päätöksellä pysyttänyt lautakunnan alaisen viranhaltijan tekemän päätöksen, jolla viranhaltija oli hylännyt toimeentulotukihakemuksen. Hallinto-oikeuden ratkaisu Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n sosiaalilautakunnan päätöksestä tekemän valituksen. Hallinto-oikeus on päätöksensä perusteluina lausunut seuraavaa: Toimeentulotuesta annetun lain mukaan toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää

2 2 / :19 itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Toimeentulotuen määrä on lain mukaan määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Tulot ja varat otetaan huomioon ensin laissa tarkoitettua perustoimeentulotukea myönnettäessä. Perustoimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon perusosalla katettavat menot (perusosa) sekä muut perusmenot. Muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon muun muassa asumistukilaissa tarkoitetut asumismenot ja vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Toimeentulotuki määrätään kuukaudelta. Toimeentulotuki voidaan tarpeen mukaan myöntää ja maksaa kuukautta lyhyemmältä ja pidemmältä ajalta. Toimeentulotuki tai osa siitä voidaan erityisestä syystä takautuvasti myöntää toteennäytettyjen toimeentulotukeen oikeuttavien menojen maksamiseen. Takautuva toimeentulotuki ajalta Toimeentulotukea myönnetään toimeentulotuesta annetusta laista ilmenevästi pääsääntöisesti hakemiskuukaudelle. A on toimittanut toimeentulotukihakemuksensa ajalta sosiaalitoimelle vasta Kysymys on siten ollut takautuvan toimeentulotuen myöntämisestä. Takautuvaa toimeentulotukea voidaan myöntää vain laissa mainitusta erityisestä syystä. Arvioitaessa erityisiä syitä pidetään lähtökohtana sitä, että hakija olisi ollut toimeentulotuen tarpeessa menojen syntyessä. Erityisinä syinä, joiden perusteella tukea voidaan myöntää takautuvasti, voidaan pitää esimerkiksi sitä, että henkilöä uhkaa häätö tai asunnottomaksi joutuminen. Asiassa ei ole osoitettu olevan sellaista lain tarkoittamaa erityistä syytä, jonka perusteella A:lle tulisi myöntää takautuvaa toimeentulotukea ajalta Toimeentulotuki huhtikuulta 2008 A:n asunnon vuokra on ollut 480 euroa ja vesimaksu 12 euroa. Lääkemenojen määrän on ilmoitettu olleen huhtikuussa 693,36 euroa. A on saanut tililleen 630 euroa. A:n mukaan kysymyksessä on ollut laina, joka on käytetty lääkemenoihin. Huhtikuuta koskevassa toimeentulotukilaskelmassa on otettu menoina huomioon 399,10 euron perusosa, yksin asuvan henkilön kohtuullisina asumiskustannuksina asunnon vuokrasta ja vesimaksusta 463 euroa ja sähkölaskusta kohtuulliset 31 euroa sekä 50 euron lääkemenot eli menoja yhteensä 943,10 euroa. Tuloina on otettu huomioon 1 017,63 euron eläketulot, tapahtunut 630 euron tilillepano ja lääkeyhtiön maksama 50 euron lääkekorvaus eli tuloja yhteensä 1 697,63 euroa. Laskelma on ollut 754,53 euroa ylijäämäinen. Toimeentulotuen hakijan tuloina ja varoina otetaan pääsäännön mukaan huomioon kaikki hakijan käytettävissä olevat tulot ja varat riippumatta tulolähteestä tai siitä, miten varallisuus on syntynyt. Asiassa ei ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella 630 euron tilillepanoa ei voitaisi ottaa huhtikuun laskelmassa tulona huomioon. Toimeentulotuesta annetun lain mukaan asumismenot otetaan huomioon toimeentulotuessa tarpeellisen suuruisina. Asumismenoja huomioon otettaessa on tarkoituksena turvata hakijan asuminen. Asumismenojen tarpeellista suuruutta harkittaessa otetaan huomion asunnon koko ja laatu suhteessa perheen kokoon ja tarpeisiin sekä kohtuullista asumistasoa vastaava kustannustaso paikkakunnalla. Kohtuulliset asumismenot otetaan huomioon todellisen määräisenä. A:n asunnon vuokra ylittää yksin asuvan henkilön kohtuulliseksi katsottavan vuokran määrän. A on kieltäytynyt saapumasta sosiaalitoimistoon pyydettyyn asiakastapaamiseen, jossa olisi käsitelty muun ohella hänen asumismenojaan. Edellä lausutut seikat huomioon ottaen asumismenot on otettu toimeentulotukilaskelmassa huomioon tarpeellisen suuruisina.

3 3 / :19 Vaikka vaaditut huhtikuulle kohdistuvat 693,36 euron lääkemenotkin otettaisiin menoina huomioon, A:n käytettävissä olevat tulot ja varat ovat riittäneet kattamaan hänen toimeentulotuessa hyväksyttävät menonsa. Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet Laki toimeentulotuesta 1 1 momentti, 2 1 momentti, 6, 7, 7 a, 7 b, 11 1 momentti, 12 1 momentti sekä 15 1 ja 4 momentti Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa A on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja asia palautetaan hallinto-oikeudelle toimeentulotuen myöntämiseksi takautuvasti ajalle ja huhtikuulle 2008 sen johdosta, että pankista nostettua luottoa ei ole otettava huomioon tulona mainitun huhtikuun toimeentulotuessa. Sosiaalilautakunta on hylännyt hakemuksen saada takautuvasti toimeentulotukea ajalle Hallinto-oikeus on hylännyt sosiaalilautakunnan päätöksestä tehdyn valituksen. Lain soveltamisen kannalta samanlaisissa asioissa on tarpeen saada ratkaisu siitä, onko laissa tarkoitettuna erityisenä syynä, jonka perusteella toimeentulotuki myönnetään takautuvasti, pidettävä sitä, että toimeentulotuessa huomioon otettavista menoista on kyseisenä aikana ollut valitus vireillä ja kuukausittaisen toimeentulotuen tarve aiheutuu yksin riidanalaisesta lääkekustannuksesta. A on hakenut vasta asian ratkettua hallintooikeudessa vireilläoloajalta toimeentulotukea (Hallinto-oikeuden päätös ). A on hankkinut asian vireilläoloaikana lääkkeet, joista aiheutuvaa menoa on pidetty hyväksyttävänä ja velkaantunut tämän johdosta. Toimeentulotuen tarve on ollut olemassa koko vireilläoloajan. Asia on tärkeä myös hallinnon ja hallintolainkäytön tehokkaan toiminnan ja taloudellisuuden kannalta, koska jos tällaisessa tapauksessa edellytetään toimeentulotuen kuukausittaista hakemista, muutoksenhakua ja valitusta, olisi vireilläoloaikana jouduttu tekemään noin kymmenen muutoksenhakua ja valitusta sekä oikeusapuhakemusta ja rasitettu tarpeettomasti julkista hallintoa ja tuomioistuinta. Toimeentulotukiasia on sitä paitsi ratkaistava kiireellisenä, nykyisin viikossa, joten mitään keinoa, jolla hakemukset olisi tehty tai jätetty odottamaan tuomioistuimen ratkaisua, ei ole olemassa. On tarpeellista selvittää oikeuskäytännön kannalta myös sitä, onko toimeentulotukeen hyväksytyn menon rahoitusta luotolla pidettävä toimeentulotuessa huomioon otettavana tulona. A on lääkinnyt itseään velkarahalla. Valituksenalaisella päätöksellä on hylätty huhtikuun 2008 toimeentulotuki, koska tiliotteessa oli 630 euron pano. Kysymyksessä on ollut pankista olleen luoton nosto. Tätä ei ole kiistetty eikä hallinto-oikeus ole vaatinut panosta lisäselvitystä. A:lla on luotto, jossa on euron limiitti. Luotto on koko ajan lähestulkoon käytetty. A lyhentää luottoa euroa kuukausittain. Luoton noston osalta asialla on merkitystä sikäli, että jos tällaisen lainan nosto on tulona huomioitava, on myös sen lyhennykset otettava huomioon hyväksyttävinä menoina tai sitten kumpaakaan ei oteta huomioon. A on lisäksi joutunut jatkuvasti ottamaan yksityisiltä lainoja ja pikavippejä. Apteekille A on velkaa tällä hetkellä 4 587,80 euroa eikä apteekki enää myy lääkettä velaksi. A on pyrkinyt pitämään itsensä luottokelpoisena ja näin onnistunut rahoittamaan lääkemenonsa tähän saakka. Jos jokainen luoton nosto katsotaan tuloksi toimeentulotukea määrättäessä, ei hyväksyttäviä menojakaan voi syntyä. Sosiaalilautakunta on antamassaan selityksessä viitannut hallintooikeuden päätökseen ja sen perusteluihin. Lautakunta on katsonut, että erityisenä syynä, jonka johdosta toimeentulotuki voidaan myöntää takautuvasti, ei voida pitää sitä, ettei toimeentulotukipäätöksistä mahdollisesti tehtäviä tai tehtyjä valituksia ehditä käsitellä ennen uuden toimeentulotukihakemuksen käsittelyä. Toimeentulotuki määrätään kuukaudelta, mutta tukea voidaan hakea pidemmälle ajalle, kunhan hakemusta täydennetään hakuajan kuluessa. Tässä tapauksessa takautuvaa toimeentulotukea ajalle

4 4 / : on haettu vasta Valituksesta tai muutoin ei ole tullut esille seikkoja, jotka olisivat olleet esteenä hakemuksen tekemiselle. Valituksesta käy ilmi, että A on voinut rahoittaa lääkeostojaan pankista ja apteekista saamallaan luotolla. Huhtikuun toimeentulotukilaskelma on ollut ylijäämäinen pankista nostetun luoton vuoksi. Oikeuskäytännössä on kiistatonta, että käytettävissä olevat varat, vaikka olisivat lainavaroja, voidaan ottaa huomioon toimeentulotukilaskelmassa. Asiasta ei ole annettu sellaista selvitystä, jonka johdosta lainavaroja ei olisi voitu ottaa huomioon toimeentulotuesta annetun lain 12 :n perusteella tehtäessä toimeentulotukipäätöksiä ajalle A on antamassaan vastaselityksessä todennut, että toimeentulotukilakia koskevassa hallituksen esityksessä takautuvan toimeentulotuen myöntämisestä on esimerkkinä mainittu vain vuokrarästit ja häädönuhka. Tiukahkon hallintokäytännön ja puuttuvan julkaistun oikeuskäytännön vuoksi tarvittaisiin takautuvan toimeentulotuen myöntämisestä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu. Lainan noston ja lainan maksun osalta on olemassa oikeuskäytäntöä, mutta nyt esillä oleva tilanne poikkeaa oikeuskäytännössä esiintyvistä tapauksista. Sellaisissa etuusjärjestelmissä, missä etuusoikeus aktualisoituu vasta esimerkiksi toisen, ensisijaisen etuuden epäämisen ja hakijasta riippumattoman viranomaispäätöksen johdosta, on hallintokäytäntö selvä, eli lakisääteisen hakuajan alkamisen katsotaan lykkäytyvän tuohon päätökseen. Esimerkkinä tästä ovat sairausvakuutusetuudet, joiden hakemista ei edellytetä ennen ensisijaisen etuuden lainvoimaista hylkäämistä. Saattaa olla oikein edellyttää normaalia hakuaikaa tilanteessa, jossa tukea myönnettäisiin ja olisi kysymys tuen määrästä. Tässä tapauksessa A ei olisi ollut oikeutettu lainkaan toimeentulotukeen ilman hyväksyttyjä lääkekustannuksia. Niinpä on ollut luonnollista odottaa oikeudellista päätöstä kustannusten hyväksyttävyydestä. Sikäli kuin tuona kymmenen kuukauden aikana on tuen määräytymisperusteisiin vaikuttavia muita kiistanalaisia tekijöitä, niitä ei olisi edes ratkaistu säännönmukaisen hakuajan puitteissa. A on loukkaantunut liikenneonnettomuudessa vuonna Hän on löytänyt itselleen sopivan lääkityksen vuonna Käräjäoikeudessa on ollut tammikuusta 2008 alkaen vireillä oikeudenkäynti liikennevakuutusyhtiötä vastaan ja oikeus odottaa pyytämäänsä Valviran lausuntoa. A on lääkkeen korvausratkaisuja odottaessaan aluksi rahoittanut ostonsa muun muassa liikennevakuutuksesta saamillaan kipu- ja haittakorvauksilla. Sen jälkeen hän on saanut vuoden 2007 alusta ennakkona liikennevakuutuseläkettä, jota hän on lyhentänyt lokakuuhun 2009 saakka. Näiden rahojen loputtua A on hakenut toimeentulotukea. A on hankkinut lääkkeet korvausasian vireilläollessa luotolla. Kipulääkityksen rahoituksen hankkiminen on ollut kuukausittain toistuva pakko. A on käyttänyt nostamansa luotot toimeentulotukeen oikeutettujen menojen rahoittamiseen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu Korkein hallinto-oikeus on myöntänyt valitusluvan ja tutkinut asian. Hallinto-oikeuden ja sosiaalilautakunnan päätökset kumotaan ja asia palautetaan sosiaalilautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi siten, että myös ajalla ja samoin huhtikuussa 2008 A:n kipulääkityksestä aiheutuvat menot otetaan täysimääräisinä huomioon ja että hänen tulonaan ei oteta huomioon huhtikuussa nostettua pankkiluottoa. Perustelut Toimeentulotuesta annetun lain 1 :n 1 momentin mukaan toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.

5 5 / :19 Toimeentulotuesta annetun lain 2 :n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Lain 6 :n mukaan toimeentulotuen määrä on mainitun lain mukaan määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Tulot ja varat otetaan huomioon ensin 7 :ssä tarkoitettua perustoimeentulotukea myönnettäessä. Lain 7 a :n mukaan perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Lain 7 b :n 4) kohdan mukaan perusosalla katettavien menojen lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Lain 11 :n 1 momentin mukaan tuloina otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenen käytettävissä olevat tulot. Lain 12 :n 1 momentin mukaan varoina otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenen toimeentulotukea myönnettäessä käytettävissä olevat varat. Toimeentulotuesta annetun lain 15 :n 1 momentin mukaan toimeentulotuki määrätään kuukaudelta. Toimeentulotuki voidaan tarpeen mukaan myöntää ja maksaa kuukautta lyhyemmältä tai pidemmältä ajalta. Lain 15 :n 4 momentin mukaan toimeentulotuki tai osa siitä voidaan erityisestä syystä takautuvasti myöntää toteennäytettyjen toimeentulotukeen oikeuttavien menojen maksamiseen. Tosiseikat A on loukkaantunut liikenneonnettomuudessa vuonna Sen seurauksena hänellä on muun ohella krooninen kiputila. Yksityislääkäri on määrännyt hänelle kivunhoitoon kipulääkettä, jonka luovuttamiseen tarvitaan erityislupa. Lääkelaitos, nykyisin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, on erityisistä sairaanhoidollisista syistä myöntänyt apteekille luvan luovuttaa A:lle kyseistä lääkettä. Asiakirjoista käy ilmi, että A on maksanut lääkkeestä yli 700 euroa kuukaudessa. Asiakirjoissa olevissa toimeentulotukilaskelmissa lääkemenoiksi on hyväksytty kuitenkin vain 50 euroa, koska A:n on edellytetty voivan käyttää tavanomaisia kivunhoidossa käytettäviä lääkkeitä. A on ilmoittanut, että hän on joutunut ottamaan pankkiluottoa voidakseen ostaa kysymyksessä olevaa lääkettä ja että hän on velkaantunut paitsi pankille myös apteekille. A on hakenut kuukausittaisiin lääkemenoihin toimeentulotukea jo toukokuussa 2007 odotettavissa olevaa liikennevakuutuskorvausta vastaan. Saatuaan tekemäänsä valitukseen tämän päätöksen alussa osiossa Asian aikaisemmat vaiheet mainitun Turun hallinto-oikeuden antaman päätöksen A on hakenut uudelleen toimeentulotukea jo lukien. Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään katsonut, että takautuvaa toimeentulotukea koskevalta osin eli ajalta ei ole osoitettu sellaista lain tarkoittamaa erityistä syytä, jonka perusteella A:lle tulisi myöntää takautuvaa toimeentulotukea, ja että A:n käytettävissä olevat tulot ja varat ovat riittäneet kattamaan huhtikuun 2008 osalta hänen toimeentulotuessa hyväksyttävät menonsa. A on korkeimmassa hallinto-oikeudessa vaatinut, että hänelle myönnetään takautuvaa toimeentulotukea lääkemenoihin ajalta ja että huhtikuun 2008 osalta hänen tulonaan ei oteta huomioon hänen tiliotteestaan ilmenevää 630 euron tilillepanoa, koska kyseessä on pankkilaina.

6 6 / :19 Asian oikeudellinen arviointi Vähäiset terveydenhuoltomenot kuuluvat toimeentulotuen perusosalla katettaviin menoihin. Muina perusmenoina otetaan lisäksi huomioon tarpeellisen suuruisina vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Kysymyksessä olevan lääkkeen hankkimisesta aiheutuneita menoja on, kun otetaan huomioon asiakirjoista saatava selvitys A:n vaikeasta kiputilasta ja että Lääkelaitos on antanut luvan lääkkeen luovuttamiseen, pidettävä toimeentulotuesta annetun lain 7 b :n tarkoittamina toimeentulotukeen oikeuttavina menoina. Takautuvaa toimeentulotukea voidaan myöntää vain erityisistä syistä. A on tehnyt kysymyksessä olevan lääkkeen kuukausittaisia hankintamenoja koskevan hakemuksensa jo toukokuussa 2007 ja saatuaan hallintooikeuden antaman päätöksen uudistanut hakemuksensa Tässä tilanteessa ja kun otetaan huomioon lääkkeen olennainen merkitys A:n terveyden kannalta ja hänen taloudellisesta asemastaan saatu selvitys, korkein hallinto-oikeus katsoo, että asiassa on toimeentulotuesta annetun lain 15 :n 4 momentissa tarkoitettuja erityisiä syitä toimeentulotuen myöntämiseksi siten, että lääkkeen hankkimisesta aiheutuvat menot otetaan huomioon toimeentulotukeen oikeuttavina menoina myös välisenä aikana. Huhtikuun 2008 toimeentulotuen osalta toimeentulotukilaskelmassa on otettu tulona huomioon 630 euron suuruinen tilillepano. Kysymyksessä on lääkkeen hankkimiseksi nostettu pankkiluotto, joka on maksettava pankille takaisin. Sitä ei, kun otetaan huomioon myös toimeentulotuesta annetun lain 2 :n 1 momentti, ole pidettävä sellaisena toimeentulotuesta annetun lain 11 :ssä tarkoitettuna tulona eikä 12 :ssä tarkoitettuina varoina, joka voidaan ottaa toimeentulotukea myönnettäessä huomioon. Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Pirkko Ignatius, Irma Telivuo, Anne E. Niemi, Riitta Mutikainen ja Alice Guimaraes-Purokoski. Asian esittelijä Kari Nieminen.

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN Perusturvalautakunta hyväksynyt 48 25.9.2013 Voimaantuloajankohta 1.10.2013 Sisällys 1 YLEISTÄ... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY...

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSMENETTELY... 5 3.1 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Toimeentulotuen rakenne ja määräytyminen... 5 1.2 Toimeentulotuen määräytymisaika ja määräytyminen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2010 1 2 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 2 2.1 Pitkäaikaisasiakas 2 2.2 Opiskelijat 3 2.3 Yrittäjät 5 2.4 Asevelvolliset 5 2.5 Vangit 6

Lisätiedot

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.6.2006 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely 4 2 TOIMEENTULOTUKILAIN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1 Joensuu Kontiolahti - Outokumpu sote-yhteistoiminta-alue TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2014 alkaen. Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.3.2011 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 4 2 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 25.2.2015 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 1.3.2015 alkaen Sisällysluettelo 2 JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen ja hakemismenettely. 3

Lisätiedot

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Laillisuustarkastuskertomus Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 12/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen Hyväksytty Lopen perusturvalautakunnassa 17.6.2014 liite 2 65 28.10.2014 liite 1 104 28.4.2015 liite 4 (5.2.1. Asumismenot, s.13, voimaan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty perusturvalautakunnassa 11.6.2015 44 LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISPERIAATTEET LAUKAAN KUNTA Perusturvaosasto sosiaalityö 1.6.2013/päivitetty viimeksi

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.11.2014 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2011 TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2 Sisältö 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 1.2. TOIMEENTULOTUKILAIN MUUTOKSET 1.1.2006...

Lisätiedot

Toimeentulotuki-ohjeistus

Toimeentulotuki-ohjeistus Toimeentulotuki-ohjeistus Loviisan kaupungin perusturvakeskus 14.10.2014 Sisällys 1 Toimeentulotuen menettelytapaohjeiden tarkoitus... 4 2 Toimeentulotuen yleiset perusteet... 4 2.1 Säännökset... 4 2.2

Lisätiedot

Toimeentulotuen myöntämisohje

Toimeentulotuen myöntämisohje Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 20 Perusturvakuntayhtymä Karviainen Toimeentulotuen myöntämisohje 1. ESIPUHE... 1 2. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 2 2.1 Säännökset... 2 2.2 Oikeus toimeentulotukeen...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus RAISION OHJEITA TOIMEENTULOTUESTA 1. 1. 2014 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO LYHENTEET... 1 1. TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. Perusturvalautakunta 3.3.2015

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. Perusturvalautakunta 3.3.2015 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE Perusturvalautakunta 3.3.2015 Ohjeen tarkoituksena on edistää asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua toimeentulotukea myönnettäessä. Ohjeella ei rajoiteta

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen Sosiaalilautakunnan hyväksymät 20.11.2012 103 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1.1.2013 ALKAEN... 2 1 ASUMINEN... 3 Toimeentulotuessa huomioitavat asumismenot:... 3 Vuokra-asunto...

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69.

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69. Sosiaali- ja terveystoimiala Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69. Soveltamisohjeita on viimeksi päivitetty 10.6.2013.

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 Yhtymähallitus 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUKEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2013 lukien Perusturvalautakunta 16.4.2013 36 1 Sisältö 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 1.2 Menettely toimeentulotukiasioissa... 2 1.3 Toimeentulotuen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SOVELTAMISOHJEET 1.7.2015 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SOVELTAMISOHJEET 1.7.2015 ALKAEN 1 Loimaan kaupunki TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SOVELTAMISOHJEET 1.7.2015 ALKAEN Yleistä Myönnettäessä toimeentulotukea noudatetaan toimeentulotuesta annettua lakia (1412/1997) siihen tehtyine muutoksineen,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Hailuodon perusturvapalvelut Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Kunnilla on mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita toimeentulotuesta. Ohjeet eivät saa kuitenkaan rajoittaa

Lisätiedot