Logistiikan perustutkinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Logistiikan perustutkinto"

Transkriptio

1 Logistiikan perustutkinto

2 Sisällys 2.1 Kuljetuspalvelujen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, 50 osp Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, 40 osp Linja-auton tavarankuljetusten hallinta, 40 osp Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja, pakollinen tutkinnon osa, 40 osp Kuorma-autokuljetukset, 40 osp Kuljetuspalvelujen osaamisalan, linja-autonkuljettaja, pakolliset tutkinnon osat, 55 osp Linja-autokuljetukset, 40 osp Kuljetuspalvelujen osaamisalan, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, pakollinen tutkinnon osa, 40 osp Yhdistelmäajoneuvokuljetukset, 40 osp Varastopalvelujen osaamisalan, varastonhoitaja, pakolliset tutkinnon osat, 90 osp Tavaran vastaanotto ja säilytys, 30 osp Tavaran keräily ja lähetys, 30 osp Inventointi ja saldonhallinta, 15 osp Trukinkuljettajan tehtävät, 15 osp Valinnaiset tutkinnon osat Työkoneiden käyttö ja huolto, 15 osp Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus, 15 osp Ulkomaanliikenteen kuljetukset, 15 osp Taksikuljetukset, 15 osp Elintarvikekuljetukset, 30 osp Massatavarakuljetukset, 30 osp Ympäristönhuollonkuljetukset, 30 osp... 35

3 2.7.8 Kaukoliikenteenkuljettajan tehtävät, 15 osp Palveluliikenteenkuljettajan tehtävät, 15 osp Tilausajoliikenteenkuljettajan tehtävät, 15 osp Terminaalitoiminnot ja lastaus, 15 osp Vaarallisten aineiden käsittely, 5 osp Varaston tietojärjestelmät, 10 osp Tavaran kuljettaminen, 15 osp Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa, 15 osp Lentoaseman huoltaminen, 15 osp Ilma-aluksen kuormaaminen, 15 osp Lentoliikennealueen kunnossapito, 15 osp... 57

4 Tutkinnon osan arviointisuunnitelma Perustutkinto: Logistiikan perustutkinto 2.1 Kuljetuspalvelujen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, 50 osp Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp Toteutusajankohta: 1. vuosi Opintoympäristö: Lähiopetus TOP Verkko-opetus Projektit Ammattitaitovaatimukset: -Tavoite on tuntea voimansiirron ominaisuudet sen käytön optimoimiseksi -Tavoite on tuntea hallintalaitteiden tekniset ominaisuudet ja toiminta ajoneuvon hallitsemiseksi, kulumisen minimoimiseksi ja toimintahäiriöiden ennalta ehkäisemiseksi Ammattiosaamisen arviointi Ammattiosaamisen näyttö Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden ammattiosaamisen näyttö tehdään kirjallisena kokeena siten, että kysymys jokaisesta tavoitelauseen aiheesta. Arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kokeet pidetään kunkin tavoitelauseen opettamisen/suorittamisen yhteydessä siten, että kaikista ammattipätevyyskurssien 1-5 suorituksista löytyy hyväksymismerkintä Wilmasta. Vaihtoehtoisesti ammattipätevyyskoe voidaan tehdä yhtenä kokonaisuutena mikäli opetus on annettu perustutkintoon tai ammattitutkintoon valmistavana koulutuksena. Tutkinnon osan näyttötilaisuus/tilaisuudet pidetään pääsääntöisesti oppilaitoksen tiloissa. Muu osaamisen arviointi Kirjallisen kokeen lisäksi osaamista arvioidaan jatkuvan näytön sekä esim. henkilökohtaisen ajo-opetuksen perusteella. Oppilaalla on myös mahdollisuus näyttää osaamistaan käytännön tehtävien avulla. Kaikki aiheeseen liittyvä osaaminen ja sen näyttäminen vaikuttaa oppilaan lopulliseen arvosanaan tutkinnon osan arvioinnin yhteydessä. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan oppimisen arviointia tehdään koko tutkinnon suorittamisen aikana sekä ns. jatkuvan näytön perusteella että kirjallisilla kokeilla. -Tavoite on osata optimoida polttoaineen käyttö -Tavoite on pystyä huolehtimaan matkustajien turvallisuudesta ja mukavuudesta -Tavoite on osata kuormittaa ajoneuvo turvallisuussääntöjen ja ajoneuvon tarkoituksenmukaisen käytön mukaisesti Oppimisen arviointi on ensisijaisesti oppimisen etenemisen seuraamista ja opiskelijan osaamisen kehittymisestä ja palautteen antamista sanallisesti ja kirjallisesti. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Koe suoritetaan, kun säädetty opetus on saatu. Koe saadaan suorittaa vaiheittain kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 6 :n 1 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa tai ammattiosaamisen näytön tai näyttötutkintosuorituksen yhteydessä, kun

5 -Tavoite on tuntea tieliikenteen sosiaalinen ympäristö ja siihen liittyvä säännöstö -Tavoite on tuntea tavarankuljetusta koskeva säännöstö -Tavoite on tuntea matkustajien kuljetusta koskeva säännöstö -Tavoite on tiedostaa liikenteeseen ja työtapaturmiin liittyvät riskit -Tavoite on pystyä ennalta ehkäisemään rikollisuus ja salamatkustajien kuljetus -Tavoite on pystyä ennalta ehkäisemään fyysiset riskit -Tavoite on tiedostaa fyysisen ja henkisen suorituskyvyn merkitys -Tavoite on kyetä arvioimaan hätätilanteita -Tavoite on osata käyttäytyä yrityksen imagoa tukevalla tavalla -Tavoite on tuntea tavarankuljetusten taloudellinen ympäristö ja markkinajärjestelmä -Tavoite on tuntea matkustajakuljetusten taloudellinen ympäristö ja markkinajärjestelmä kysymys on mainittu lain 15 :n 1 momentin mukaisesti järjestettävästä kokeesta. Koe on kirjallinen. Koe saadaan järjestää suullisesti ammattiosaamisen näytön tai näyttötutkinnon yhteydessä tai jos se erityisestä syystä, kuten kokelaan lukihäiriön vuoksi, katsotaan tarpeelliseksi. Kokeen on sisällettävä vähintään yksi kysymys oppiaineiden jokaista tavoitetta kohden. Kokeen kaikista kysymyksistä pitää olla yhteensä vähintään 75 % oikein. Kokeen kieli on suomi tai ruotsi, jollei opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestämisluvasta muuta johdu. Kokeen arvioijalla on oltava tehtävän edellyttämä asiantuntemus ja ammattitaito. Tutkinnon osan toteutus Jaksot 1. vuoden kuluessa: Tavoitelauseet 1.1. ja Tavoitelauseet: 3.1., 3.3., 3.4., 3.5. ja vuoden kuluessa Tavoitelausekkeet 1.3. ja 1.4. ja tavoitelauseet: 2.1., 2.2. ja Tavoitelauseet 3.2., 3.6. ja vuoden kuluessa Kolmannen vuoden kuluessa voidaan antaa opetusta vielä henkilökohtaisen ajo-opetuksen ja taloudellisen ajamisen kokonaisuuksiin. Lisäopetusta voidaan antaa tarpeen vaatiessa myös muiden tavoitelausekkeiden aihesisältöihin. Toteutustapa Luokkaopetus, käytännön harjoitukset sekä henkilökohtainen ajo-opetus. Tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö pidetään ns. osanäyttöinä siten, että kukin opintojakso arvioidaan erikseen. Tutkinnon osa pitää sisällään viisi opintojaksoa. Muuta Arvosanan määräytyminen Tutkinnon osan arvosana määräytyy tentistä saadun arvosanan mukaisesti asteikolla 1-3. Arviointiin osallistuvat kaikki opettajat ketkä ovat osallistuneet opetukseen. Opiskelijan kanssa käydään arviointikeskustelu missä hän pääsee tekemään myös itsearvioinnin. Mitä opiskelija osaa?

6 Tutkinnon osan suoritettuaan oppilaalla on hyvä yleiskäsitys tavaraliikenteen tai henkilöliikenteen ammatista. Opiskelija tai tutkinnon suorittajan on suoritettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/59/EY maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien vaatimusten mukaisesti sellaisena kuin se on viety Suomen kansalliseen lainsäädäntöön (laki 273/2007 ja asetus 640/2007). Asetuksessa 640/2007 on määritelty mm. tarkemmin määräykset ennakoivan ajon koulutuksesta. Ammattiosaamisen näyttöympäristöt Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden näyttötilaisuus järjestetään pääsääntöisesti oppilaitoksessa. Koe saadaan järjestää suullisesti ammattiosaamisen näytön tai näyttötutkinnon yhteydessä tai jos se erityisestä syystä, kuten kokelaan lukihäiriön vuoksi, katsotaan tarpeelliseksi. Tutkinnon osan arviointisuunnitelma Perustutkinto: Logistiikan perustutkinto 2.1 Kuljetuspalvelujen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, 50 osp Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, 40 osp Toteutusajankohta: 2. vuosi Opintoympäristö: Lähiopetus TOP Verkko-opetus Projektit Ammattiosaamisen arviointi Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaaminen voidaan osoittaa työssäoppimisen yhteydessä tai oppilaitoksessa. Voidaan suorittaa kokonäyttönä tai osanäytöin. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistamalla kappaletavaralähetyksen sekä kuormaamiseen käytettävän kuorma-auton kuormatilan ja välineet sekä kuormaamalla ja varmistamalla kuorman kuljetuksen edellyttämään kuormatilaan mahdollisimman aidossa kuljetusalan ympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

7 Ammattitaitovaatimukset: -tehdä perushuoltotoimet kuorma-autolle ja käyttää tarvittavia työvälineitä ja -menetelmiä -tunnistaa kuorma-autoon kuuluvia hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkötekniikan laitteita ja toimintaperiaatteita -käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia -käyttää sähköpostia ja etsiä tietoa internetistä -toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää -käyttää logistiikan telemaattisia järjestelmiä -määritellä tarvittaessa työtehtävässään rahdituspainon -käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjoja -pakata, tulkita ja tehdä yleisimpien pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkinnät -käyttää tavaraterminaalissa olevia apu ja kuormankäsittelylaitteita -vastaanottaa ja säilyttää tavaroita Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Muu osaamisen arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. kokein. Oppilaalla on myös mahdollisuus näyttää osaamistaan käytännön tehtävien sekä suullisen kuulustelun avulla. Kaikki aiheeseen liittyvä osaaminen ja sen näyttäminen vaikuttaa oppilaan lopulliseen arvosanaan tutkinnon osan arvioinnin yhteydessä. Oppimisen arviointi Opiskelijalle annetaan sanallista tai kirjallista palautetta osaamisestaan. Oppimisen arviointi on ensisijaisesti oppimisen etenemisen seuraamista ja opiskelijan osaamisen kehittymisestä ja palautteen antamista sanallisesti ja kirjallisesti. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Tutkinnon osan toteutus Jaksot Auton perustekniikka Kuorma-auton tekniikka Logistiikan perusteet Logistiikka-alan yleistaidot Varasto- ja terminaalitoiminnot Asiakaspalvelu ja yrittäjyys Tavarakuljetusten hallinnan käytännön harjoittelu 6 Toteutustapa Toteutus kahden vuoden aikana. Ammattiosaamisen näyttö oppilaitoksessa tai työssäoppimisen yhteydessä. Tyypillinen ammattiosaamisen näyttö koostuu kappaletavarakuljetuksen tekemisestä siten, että oppilas valmistelee ajoneuvon kuljetusta varten, tekee kappaletavarakuljetuksen lastauksen käyttäen apunaan kuormankäsittelylaitteita sekä kuorman sidonnan

8 -kerätä ja lähettää tavaroita -kuormata, varmistaa ja purkaa erilaisia kappaleita säädösten ja määräysten mukaan kuorma-auton kuormatiloissa -huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä -ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat -noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia -toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtilanteissa -toimia asiakaspalvelutilanteissa -ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot -tehdä osaltaan työsopimuksen -alansa työturvallisuusohjeet. purkujärjestyksen huomioiden. Tämän jälkeen hän suorittaa kuljetustehtävän noudattaen taloudellisen ajamisen sekä sisäisen yrittäjyyden periaatteita noudattaen. Tutkinnon osan näyttö voidaan määritellä myös oppilaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa. Muuta Arvosanan määräytyminen Arvosana määräytyy toteutuksien perusteella. Arviointiin osallistuu kaikki toteutuksia opettaneet. Arvosana annetaan, kun kaikki tutkinnon osan toteutukset on suoritettu. Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuu opettajan ja mahdollisen työpaikkaohjaajan lisäksi myös opiskelija itse. Mitä opiskelija osaa? Opiskelija osaa tehdä perushuoltotoimet kuorma-autolle ja käyttää tarvittavia työvälineitä ja -menetelmiä tehdessään säädösten ja määräysten mukaisen kappaletavarakuorman kuorma-autoon. Hän osaa käyttää tavaraterminaalissa olevia apu ja kuormankäsittelylaitteita, käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjoja sekä toimia osana logistista järjestelmää. Toiminnassaan hän osaa noudattaa yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia sekä huomioida alansa työturvallisuusohjeet. Ammattiosaamisen näyttöympäristöt Ensisijaisesti oppilaitos, osanäyttöjä mahdollisesti myös työpaikoilla. Yrityksiä missä tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjä voidaan suorittaa ovat esim. Schenker, Posti ja Matkahuolto.

9 Tutkinnon osan arviointisuunnitelma Perustutkinto: Logistiikan perustutkinto 2.1 Kuljetuspalvelujen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, 50 osp Linja-auton tavarankuljetusten hallinta, 40 osp Toteutusajankohta: 1. vuosi Opintoympäristö: Lähiopetus TOP Verkko-opetus Projektit Ammattitaitovaatimukset: -asennoitua ammattikuljettajan tehtävien edellyttämällä tavalla -tehdä perushuoltotoimet linja-autolle ja käyttää tarvittavia työvälineitä ja -menetelmiä -tunnistaa linja-autoihin kuuluvia hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkötekniikan laitteita ja toimintaperiaatteita -käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia -käyttää sähköpostia ja etsiä tietoa internetistä -toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää -käyttää telemaattisia järjestelmiä kuljettajan työssä Ammattiosaamisen arviointi Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa/työelämässä tekemällä linja-auto kuljetusta työympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Muu osaamisen arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. kokein. Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia, jotta päästään perustutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Oppimisen arviointi on kaikissa oppimisympäristöissä ensisijaisesti oppimisen etenemisen seuraamista ja ohjaavan ja kannustavan palautteen antamista oppimisesta ja osaamisen kehittymisestä sanallisesti ja kirjallisesti. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Tutkinnon osan toteutus Jaksot Auton perustekniikka Linja-autotekniikka Logistiikan perusteet 6

10 -käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjoja -toimia yleisimpien pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkintöjen mukaisesti -käyttää tavaraterminaalissa olevia apu ja kuormankäsittelylaitteita -kuormata, varmistaa ja purkaa linja-autoon erilaisia kappaleita säädösten ja määräysten mukaan -huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä -ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat -noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia -toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtilanteissa -toimia asiakaspalvelutilanteissa Logistiikka-alan yleistaidot Varasto- ja terminaalitoiminnot Asiakaspalvelu ja yrittäjyys Tavarakuljetusten hallinnan käytännön harjoittelu 6 Toteutustapa Tutkinnon osa sisältää lähiopiskelua, harjoittelua oppilaitoksessa ja muissa oppimisympäristöissä, esim. työelämässä. Toteutustavat on kuvattu tarkemmin tutkinnon osan toteutussuunnitelmassa. Muuta Arvosanan määräytyminen Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Osaaminen arvioidaan mahdollisimman laajasti ammattiosaamisen näytössä. Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija ja opettaja(t). Tutkinnon osa arvioidaan, kun opiskelija on osoittanut tutkinnon osan osaamisen. Tutkinnon osan arvosanan päättävät ko. tutkinnon osassa opettaneet opettajat yhdessä. Mitä opiskelija osaa? Opiskelija tekee ajoneuvoon ajoon lähtö tarkastuksen. Hän selvittää auton kantavuuden. Hän kuljettaa ajoneuvoa taloudellisesti, turvallisesti ja liikennesääntöjen mukaan. Käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja. Suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin. Huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä. Ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat. Noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia. Toimia asiakaspalvelutilanteissa. Ammattiosaamisen näyttöympäristöt Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa tai työharjoittelu paikalla. -ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot -tehdä osaltaan työsopimuksen -alansa työturvallisuusohjeet

11 Tutkinnon osan arviointisuunnitelma Perustutkinto: Logistiikan perustutkinto 2.2 Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja, pakollinen tutkinnon osa, 40 osp Kuorma-autokuljetukset, 40 osp Toteutusajankohta: 3. vuosi Opintoympäristö: Lähiopetus TOP Verkko-opetus Projektit Ammattitaitovaatimukset: -suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet kuorma-autolle -käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja -valita työtehtävän edellyttämän kuorma-auton ja siihen soveltuvan kuormatilan Ammattiosaamisen arviointi Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaaminen näyttö voidaan osoittaa työssäoppimisen yhteydessä tai simuloidusti oppilaitoksessa. Näyttö voidaan suorittaa kokonäyttönä tai osanäyttöinä. Muu osaamisen arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. kokein. Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia, jotta päästään perustutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. -suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin -käyttää vähintään kahta erityyppistä kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavaa lisälaitetta ja välinettä (taka-tai sivulaitanostin, trukki, kappaletavaranosturi) Oppimisen arviointi on kaikissa oppimisympäristöissä ensisijaisesti oppimisen etenemisen seuraamista ja ohjaavan ja kannustavan palautteen antamista oppimisesta ja osaamisen kehittymisestä sanallisesti tai kirjallisesti. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Oppimisen arviointia voidaan tehdä eri aiheisiin kohdistuvilla kokeilla. Tutkinnon osan toteutus

12 -kuormata ja purkaa kuorma-auton säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla -kuljettaa kuorma-autoa säädösten ja määräysten mukaan (noudattaa työssään työaika-, ajoaika- ja lepoaikasäädöksiä) -suorittaa annetun kuljetustehtävän turvallisesti, taloudellisesti ja ennakoiden -käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään -huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä -ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat -noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia -toimia asiakaspalvelutilanteissa Jaksot Kuorma-autokuljetukset Ajotapahtuman hallinta Kuormankäsittely Kuorma-autokuljetusten käytännön harjoittelu Ajoneuvon käsittely ja ajaminen 10 Toteutustapa Toteutus kahden vuoden aikana oppilaitoksessa tai työssäoppimisen yhteydessä. Muuta Arvosanan määräytyminen Arvosana määräytyy toteutuksien perusteella. Arviointiin osallistuu kaikki toteutuksia opettaneet. Arvosana annetaan, kun kaikki tutkinnon osan toteutukset on suoritettu. Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuu opettajan ja mahdollisen työpaikkaohjaajan lisäksi myös opiskelija itse. Mitä opiskelija osaa? Opiskelija saa perustietoja ja -taitoja logistiikasta. Ammattiosaamisen näyttöympäristöt Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa tai työharjoittelu paikalla. -C-luokan kuljettajatutkinnon -ADR-peruskurssin ja kokeen hyväksytysti -kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti. Tutkinnon osan arviointisuunnitelma Perustutkinto: Logistiikan perustutkinto

13 2.3 Kuljetuspalvelujen osaamisalan, linja-autonkuljettaja, pakolliset tutkinnon osat, 55 osp Linja-autokuljetukset, 40 osp Toteutusajankohta: 3. vuosi Opintoympäristö: Lähiopetus TOP Verkko-opetus Projektit Ammattitaitovaatimukset: -palvelutehtävässään tiedottaa, neuvoa ja opastaa asiakasta joukkoliikenteen peruspalveluista -toimia erilaisten asiakasryhmien kanssa palveluja vuorovaikutustilanteessa -noudattaa työssään työ- sekä ajo- ja lepoaikasäädöksiä -käyttää käytössä olevaa lipunmyyntijärjestelmää asiakkaan maksaessa eri maksutavoilla Ammattiosaamisen arviointi Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa/työelämässä tekemällä linjaautokuljetusta työympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Muu osaamisen arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. kokein. Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia, jotta päästään perustutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Oppimisen arviointi on kaikissa oppimisympäristöissä ensisijaisesti oppimisen etenemisen seuraamista ja ohjaavan ja kannustavan palautteen antamista oppimisesta ja osaamisen kehittymisestä sanallisesti ja kirjallisesti. -kaupunki- ja seutuliikenteessä yleisesti käytössä olevien lipputuotteiden käsittelyn -käsitellä linja-autossa kuljetettavaa rahtia -kuljettaa linja-autoa kuljetustehtävässä turvallisesti ja taloudellisesti -toimia tilanteen mukaisesti ristiriita- ja konfliktitilanteissa Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Tutkinnon osan toteutus Jaksot Kuorman käsittely Ajotapahtuman hallinta Ajoneuvon käsittely ja ajaminen Linja-autokuljetusten käytännön harjoittelu 10 Toteutustapa

14 -vaikuttaa omalla toiminnallaan positiivisen tuloksen syntymiseen kuljetustehtävän aikana -toimia aikataulujen ja ajosarjojen edellyttämällä tavalla -toimia koululaiskuljetuksista annettujen säädöksien mukaisesti -tehdä tilityksen -kertoa alan työehtosopimuksen sisällön pääpiirteittäin -toimia onnettomuustilanteessa. -D-luokan kuljettajantutkinnon. Tutkinnon osa sisältää lähiopiskelua, harjoittelua oppilaitoksessa ja muissa oppimisympäristöissä, esim. työelämässä. Toteutustavat on kuvattu tarkemmin tutkinnon osan toteutussuunnitelmassa. Muuta Arvosanan määräytyminen Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Osaaminen arvioidaan mahdollisimman laajasti ammattiosaamisen näytössä. Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija ja opettaja(t). Tutkinnon osa arvioidaan, kun opiskelija on osoittanut tutkinnon osan osaamisen. Tutkinnon osan arvosanan päättävät ko. tutkinnon osassa opettaneet opettajat yhdessä. Mitä opiskelija osaa? Opiskelija osaa toimia oikein asiakaspalvelu tehtävässä. Käyttää tarvittavia lipunmyynti- ja kassajärjestelmiä. Tuntee linja-autokuljettajaa koskevan lainsäädännön. Osaa käsitellä rahtia. Kuljettaa linja-autoa aikataulujen mukaisesti. Lisäksi suorittaa D- ajokorttikoulutuksen. Ammattiosaamisen näyttöympäristöt Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa tai työharjoittelu paikalla. Tutkinnon osan arviointisuunnitelma Perustutkinto: Logistiikan perustutkinto 2.4 Kuljetuspalvelujen osaamisalan, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, pakollinen tutkinnon osa, 40 osp Yhdistelmäajoneuvokuljetukset, 40 osp Toteutusajankohta: 3. vuosi Opintoympäristö: Lähiopetus TOP Verkko-opetus Projektit Ammattiosaamisen arviointi Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaaminen näyttö voidaan osoittaa työssäoppimisen yhteydessä tai simuloidusti oppilaitoksessa. Näyttö voidaan suorittaa kokonäyttönä tai osanäyttöinä.

15 Ammattitaitovaatimukset: -suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet yhdistelmäajoneuvolle -kytkeä ja irrottaa kuorma-autoon soveltuvan perävaunun -käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja Muu osaamisen arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. kokein. Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia, jotta päästään perustutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. -valita työtehtävän edellyttämän yhdistelmäajoneuvon ja kuormatilan -suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin -käyttää kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä -kuormata ja purkaa yhdistelmäajoneuvon kuorman säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla -kuljettaa yhdistelmäajoneuvoa säädösten ja määräysten mukaan -suorittaa annetun kuljetustehtävän sekä jakeluettä runkoliikenteessä -käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään -huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä -ottaa kuljetustehtävässään huomioon Oppimisen arviointi on kaikissa oppimisympäristöissä ensisijaisesti oppimisen etenemisen seuraamista ja ohjaavan ja kannustavan palautteen antamista oppimisesta ja osaamisen kehittymisestä sanallisesti tai kirjallisesti. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Oppimisen arviointia voidaan tehdä eri aiheisiin kohdistuvilla kokeilla. Tutkinnon osan toteutus Jaksot Ajotapahtuman hallinta Kuormankäsittely Yhdistelmäajoneuvokuljetusten käytännön harjoittelu Ajoneuvon käsittely ja ajaminen 10 Toteutustapa Toteutus kahden vuoden aikana. Ammattiosaamisen näyttö oppilaitoksessa tai työssäoppimisen yhteydessä. Muuta Arvosanan määräytyminen Arvosana määräytyy toteutuksien perusteella. Arviointiin osallistuu kaikki toteutuksia opettaneet. Arvosana annetaan, kun kaikki tutkinnon osan toteutukset on suoritettu. Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuu opettajan ja mahdollisen työpaikkaohjaajan lisäksi myös opiskelija itse.

16 terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat -noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia -toimia asiakaspalvelutilanteissa. -CE -luokan kuljettajatutkinnon -ADR-peruskurssin ja kokeen hyväksytysti -kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti. Mitä opiskelija osaa? ADR-peruskurssin ja kokeen hyväksytysti CE -luokan kuljettajatutkinnon huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä kuljettaa yhdistelmäajoneuvoa säädösten ja määräysten mukaan kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti. kuormata ja purkaa yhdistelmäajoneuvon kuorman säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla kytkeä ja irrottaa kuorma-autoon soveltuvan perävaunun käyttää kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet yhdistelmäajoneuvolle suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin toimia asiakaspalvelutilanteissa. valita työtehtävän edellyttämän yhdistelmäajoneuvon ja kuormatilan Ammattiosaamisen näyttöympäristöt Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa tai näyttöympäristöksi soveltuvassa alan yrityksessä Tutkinnon osan arviointisuunnitelma Perustutkinto: Logistiikan perustutkinto

17 2.5 Varastopalvelujen osaamisalan, varastonhoitaja, pakolliset tutkinnon osat, 90 osp Tavaran vastaanotto ja säilytys, 30 osp Toteutusajankohta: 1. vuosi Ammattiosaamisen arviointi Ammattiosaamisen näyttö Opintoympäristö: Lähiopetus TOP Verkko-opetus Projektit Ammattitaitovaatimukset: -vastaanottaa saapuvan tavaran -laskea saapuvan tavaran yksiköt oikein ja verrata tavaraa dokumentteihin -toimia tavaran varastointivaatimusten mukaisesti -valita tavaralle oikean varastopaikan -hyllytys- ja/tai pinontatekniikan -käsitellä saapumisdokumentteja sekä osaa toimia oikein havaittuaan näkyvän tai piilevän vahingon -käsitellä saapuvaa tavaraa sitä vahingoittamatta Ammattiosaaminen näyttö voidaan osoittaa työssäoppimisen yhteydessä alan työpaikassa tai simuloidusti oppilaitoksessa. Näyttö voidaan suorittaa kokonäyttönä tai osanäytöinä. Muu osaamisen arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. kokein. Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia, jotta päästään perustutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Oppimisen arviointi on kaikissa oppimisympäristöissä ensisijaisesti oppimisen etenemisen seuraamista ja ohjaavan ja kannustavan palautteen antamista oppimisesta ja osaamisen kehittymisestä sanallisesti tai kirjallisesti. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Oppimisen arviointia voidaan tehdä eri aiheisiin kohdistuvilla kokeilla. Tutkinnon osan toteutus

18 -käyttää turvallisesti tavaran vastaanottoon tarvittavia työvälineitä ja menetelmiä -saapumistiedon päivityksen varastokirjanpitojärjestelmään -toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää -alan keskeiset käsitteet -tehdä työsopimuksen ja noudattaa annettuja työaikoja -työskennellä työryhmän jäsenenä -selvittää tavaran vastaanoton ja säilytyksen työvaiheet. Jaksot Tavaran vastaanotto ja säilytys Toteutustapa Muuta Arvosanan määräytyminen Mitä opiskelija osaa? Ammattiosaamisen näyttöympäristöt -suorittaa hygieniapassin. Tutkinnon osan arviointisuunnitelma Perustutkinto: Logistiikan perustutkinto 2.5 Varastopalvelujen osaamisalan, varastonhoitaja, pakolliset tutkinnon osat, 90 osp

19 2.5.2 Tavaran keräily ja lähetys, 30 osp Toteutusajankohta: 1. vuosi Opintoympäristö: Lähiopetus TOP Verkko-opetus Projektit Ammattitaitovaatimukset: -käyttää keräilydokumentteja -suorittaa keräilyn -käyttää keräilyssä tarvittavia peruslaitteita ja työvälineitä -oikeanlaisen pakkaustavan ja tarvittavat pakkausmerkinnät -lähetystekniikan Ammattiosaamisen arviointi Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaaminen näyttö voidaan osoittaa työssäoppimisen yhteydessä alan työpaikassa tai simuloidusti oppilaitoksessa. Näyttö voidaan suorittaa kokonäyttönä tai osanäyttöinä. Muu osaamisen arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. kokein. Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia, jotta päästään perustutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Oppimisen arviointi on kaikissa oppimisympäristöissä ensisijaisesti oppimisen etenemisen seuraamista ja ohjaavan ja kannustavan palautteen antamista oppimisesta ja osaamisen kehittymisestä sanallisesti tai kirjallisesti. -erilaiset kuljetusdokumentit -erilaiset rahditusperusteet -kuljetuspalvelutarjonnan -kuormanvarmistamisen periaatteet -välttää hävikin syntymistä työssään -jätteiden lajittelun Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Oppimisen arviointia voidaan tehdä eri aiheisiin kohdistuvilla kokeilla. Tutkinnon osan toteutus Jaksot Tavaran keräily ja lähetys Toteutustapa Muuta

20 -työssään vaadittavan asiakaspalvelun -noudattaa työturvallisuusohjeita -toimia työryhmän jäsenenä. -suorittaa tulityökortin. Arvosanan määräytyminen Mitä opiskelija osaa? Ammattiosaamisen näyttöympäristöt Tutkinnon osan arviointisuunnitelma Perustutkinto: Logistiikan perustutkinto 2.5 Varastopalvelujen osaamisalan, varastonhoitaja, pakolliset tutkinnon osat, 90 osp Inventointi ja saldonhallinta, 15 osp Toteutusajankohta: 1. vuosi Opintoympäristö: Lähiopetus TOP Verkko-opetus Projektit Ammattitaitovaatimukset: -tehdä inventoinnin ja ilmoittaa havaitsemansa saldoerot -käyttää inventaariotyössä tarvittavia työvälineitä -varaston ohjauksen periaatteet ja tuntee Ammattiosaamisen arviointi Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaaminen näyttö voidaan osoittaa työssäoppimisen yhteydessä alan työpaikassa tai simuloidusti oppilaitoksessa. Näyttö voidaan suorittaa kokonäyttönä tai osanäyttöinä. Muu osaamisen arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. kokein. Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia, jotta päästään perustutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.

21 varaston kustannusrakenteen -tulkita varaston valvonnan ja ohjauksen raportteja -varastokirjanpidon perusteet -automaattisen tunnistejärjestelmän periaatteet -käyttää jotain viivakoodien lukulaitetta sekä osaa tulostaa mm. osoitetarroja oheislaitteilla -käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia -käyttää sähköpostia ja internetiä -tunnistaa muut informaation välitysmahdollisuudet ja pystyy käyttämään yhtä niistä ohjeiden avulla Oppimisen arviointi on kaikissa oppimisympäristöissä ensisijaisesti oppimisen etenemisen seuraamista ja ohjaavan ja kannustavan palautteen antamista oppimisesta ja osaamisen kehittymisestä sanallisesti tai kirjallisesti. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Oppimisen arviointia voidaan tehdä eri aiheisiin kohdistuvilla kokeilla. Tutkinnon osan toteutus Jaksot Inventointi ja saldonhallinta Toteutustapa Muuta Arvosanan määräytyminen Mitä opiskelija osaa? Ammattiosaamisen näyttöympäristöt Tutkinnon osan arviointisuunnitelma Perustutkinto: Logistiikan perustutkinto 2.5 Varastopalvelujen osaamisalan, varastonhoitaja, pakolliset tutkinnon osat, 90 osp

22 2.5.4 Trukinkuljettajan tehtävät, 15 osp Toteutusajankohta: 1. vuosi Opintoympäristö: Lähiopetus TOP Verkko-opetus Projektit Ammattitaitovaatimukset: -ajaa ja työskennellä vastapaino-, tukipyörä- tai työntömastotrukilla turvallisesti -trukin toimintaperiaatteet ja tehdä päivittäiset huoltotoimet -suorittaa ajoonlähtö- ja lopetustoimet -pinoamistekniikan lattialle, hyllytyksen ja ajoneuvon lastaukseen tai purkamisen Ammattiosaamisen arviointi Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaaminen näyttö voidaan osoittaa työssäoppimisen yhteydessä alan työpaikassa tai simuloidusti oppilaitoksessa. Näyttö voidaan suorittaa kokonäyttönä tai osanäyttöinä. Muu osaamisen arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. kokein. Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia, jotta päästään perustutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Oppimisen arviointi on kaikissa oppimisympäristöissä ensisijaisesti oppimisen etenemisen seuraamista ja ohjaavan ja kannustavan palautteen antamista oppimisesta ja osaamisen kehittymisestä sanallisesti tai kirjallisesti. -työskennellä ergonomisesti sekä ympäristöä säästäviä työtapoja ja työturvallisuusohjeita noudattaen -työskennellä tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti huolehtien työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä -vastuuvakuutuksen merkityksen -ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Oppimisen arviointia voidaan tehdä eri aiheisiin kohdistuvilla kokeilla. Tutkinnon osan toteutus Jaksot Trukinkuljettajan tehtävät Toteutustapa Muuta

23 -suorittaa työturvakortin -tietää määräaikaishuollossa tehtävät korjaukset. Arvosanan määräytyminen Mitä opiskelija osaa? Ammattiosaamisen näyttöympäristöt Tutkinnon osan arviointisuunnitelma Perustutkinto: Logistiikan perustutkinto 2.7 Valinnaiset tutkinnon osat Työkoneiden käyttö ja huolto, 15 osp Toteutusajankohta: 1. vuosi Opintoympäristö: Lähiopetus TOP Verkko-opetus Projektit Ammattiosaamisen arviointi Ammattiosaamisen näyttö Työkoneiden käyttö ja huolto tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa oppilaitosnäyttönä tai työssäoppimisen yhteydessä. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä työkoneen käyttöön liittyvää työtä valitulle konetyypille tyypillisessä työympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

24 Ammattitaitovaatimukset: -tarkistaa käyttämänsä työkoneen käyttökelpoisuuden ja turvallisuuden sekä tehdä tarvittavat toimenpiteet -suorittaa päivittäiset huoltotoimet ja tehdä koneen ylläpitohuoltotöitä käyttöohjeen mukaisesti sekä huolehtia koneen siisteydestä ja puhtaudesta -valita ja kiinnittää työkoneen varusteet työtehtävän mukaisesti -tehdä työkoneella perustehtäviä ja ottaa huomioon muuttuvien olosuhteiden asettamat vaatimukset tehtävän aikana -yleisimpien ajettavien työkoneiden (kaivukoneet, kuormaajat, traktorit ja kuljetusvälineet) käytön perusasiat -työskennellä taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä ja noudattaa työturvallisuusohjeita -suorittaa noston kuormauslaitteella turvallisia menetelmiä käyttäen Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tutkinnon osan suorittajalla näyttöä suorittaessaan pitää olla vähintään T-luokan ajooikeus. Muu osaamisen arviointi Opiskelijan tai tutkinnon suorittajan osaamista voidaan tarvittaessa arvioida suoritettavien työtehtävien lisäksi mm. kirjallisin kokein sekä harjoitustöitten avulla. Oppilaalla on myös mahdollisuus näyttää osaamistaan käytännön tehtävien sekä suullisen kuulustelun avulla. Kaikki aiheeseen liittyvä osaaminen ja sen näyttäminen vaikuttaa oppilaan lopulliseen arvosanaan tutkinnon osan arvioinnin yhteydessä. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan oppimisen arviointia tehdään koko tutkinnon suorittamisen aikana sekä ns. jatkuvan näytön perusteella että tarvittaessa kirjallisilla kokeilla. Oppimisen arviointi on ensisijaisesti oppimisen etenemisen seuraamista ja opiskelijan osaamisen kehittymisestä ja palautteen antamista sanallisesti ja kirjallisesti. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Tutkinnon osan toteutus Jaksot Työkoneiden ja hallintalaitteiden perusteet 7 osp Työkoneiden käsittely, ajaminen sekä huoltaminen 8 osp Toteutustapa Tutkinnon osan ja ammattiosaamisen näytön toteutus tapahtuu ensimmäisenä opiskeluvuonna. Molemmat tutkinnon osaan kuuluvat opintojaksot opiskellaan saman vuoden kuluessa. Ammattiosaamisen näytön toteutus tehdään joko oppilaitosnäyttönä tai työssäoppimisen yhteydessä. Tyypillinen ammattiosaamisen näyttö koostuu työkoneelle tehtävästä ajoonlähtötarkastuksesta ja yksittäisten huoltokohteiden huoltamisesta. Työkoneelle valitaan työtehtävään sopiva työlaite ja tehdään ajoneuvon lastaus työkonetta apuna käyttäen, esim. kappaletavarakuorma moottorityökonetta ja trukkipiikkejä käyttäen tai

25 -toimia merkinantajana nostoissa -määrittää taakan painon ottaa huomioon kuormattavan kohteen kantavuuden -lajitella huollossa syntyvät jätteet ja työtehtävässä esiin tulevat kierrätyskelpoiset materiaalit. -suorittaa T-luokan ajokortin. sora/lumikuorman tekeminen traktorin peräkärryyn sekä kuorman kippaaminen annettuun paikkaan. Tutkinnon osan näyttö voidaan määritellä myös oppilaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa. Muuta Arvosanan määräytyminen Tutkinnon osan arvosana määräytyy käytännön osaamisen, näytön sekä mahdollisten kirjallisten/suullisten kuulustelujen perusteella. Loppuarviointiin osallistuva kaikki kyseisen tutkinnon osan opetukseen osallistuneet henkilöt sekä oppilas itse. Tutkinnon osa arvoidaan kun kaikki tutkinnon osaan liittyvät opintojaksot, ammattiosaamisen näyttö sekä T-ajokortti on hyväksytysti suoritettu. Yleensä tämä tapahtuu ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Opiskelijan osaamista voidaan arvioida myös työssäoppimisen aikana tehdyillä työtehtävillä tai kotona tehtävillä esim. maatalouden työtehtävillä. Mitä opiskelija osaa? Tutkinnon osan suoritettuaan opiskelija osaa tarkistaa käyttämänsä työkoneen käyttökelpoisuuden ja turvallisuuden sekä tehdä tarvittavat toimenpiteet sekä suorittaa päivittäiset huoltotoimet ja tehdä koneen ylläpitohuoltotöitä käyttöohjeen mukaisesti sekä huolehtia koneen siisteydestä ja puhtaudesta. Ammattiosaamisen näyttöympäristöt Tyypillisin näyttöympäristö on oppilaitoksen tila sekä työkoneet ja laitteet. Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa myös tyypillisien maataloustöiden yhteydessä tai muualla työssäoppimispaikoilla kuten soramontulla tai kiinteistön hoitotehtävissä. Tutkinnon osan arviointisuunnitelma Perustutkinto: Logistiikan perustutkinto 2.7 Valinnaiset tutkinnon osat

26 2.7.2 Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus, 15 osp Toteutusajankohta: 3. vuosi Opintoympäristö: Lähiopetus TOP Verkko-opetus Projektit Ammattitaitovaatimukset: -Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa liikennöidä turvallisesti, jotta voi suorittaa ajo-oikeuden lisäyksen tutkinnon vastaanottajan kriteereiden mukaisesti. Ammattiosaamisen arviointi Ammattiosaamisen näyttö Kirjallinen koe osaamisen näyttönä. Muu osaamisen arviointi Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia, jotta päästään perustutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Oppimisen arviointi on kaikissa oppimisympäristöissä ensisijaisesti oppimisen etenemisen seuraamista ja ohjaavan ja kannustavan palautteen antamista oppimisesta ja osaamisen kehittymisestä sanallisesti ja kirjallisesti. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Oppimisen arviointia voidaan tehdä eri aiheisiin kohdistuvilla kokeilla. Tutkinnon osan toteutus Jaksot Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus 15 Toteutustapa Tutkinnon osa sisältää lähiopiskelua ja harjoittelua oppilaitoksessa. Toteutustavat on kuvattu tarkemmin tutkinnon osan toteutussuunnitelmassa. Toteutus yhden lukuvuoden aikana. Toteutusajankohta: 3. vuosi. Muuta

27 Arvosanan määräytyminen Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opettajat. Tutkinnon osa arvioidaan, kun opiskelija on suorittanut ammattiosaamisen näytön. Mitä opiskelija osaa? Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa liikennöidä turvallisesti, jotta voi suorittaa ajo-oikeuden lisäyksen tutkinnon vastaanottajan kriteereiden mukaisesti. Opiskelija tuntee alansa säädökset ja osaa soveltaa niitä työhönsä. Ammattiosaamisen näyttöympäristöt Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa. Tutkinnon osan arviointisuunnitelma Perustutkinto: Logistiikan perustutkinto 2.7 Valinnaiset tutkinnon osat Ulkomaanliikenteen kuljetukset, 15 osp Toteutusajankohta: 3. vuosi Opintoympäristö: Lähiopetus TOP Ammattiosaamisen arviointi Ammattiosaamisen näyttö

28 Verkko-opetus Projektit Ammattitaitovaatimukset: -huolehtia kaluston kunnosta -käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja -toimia tullissa säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaan -suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin -toimia meri-tai rautatiekuljetuksissa tai molemmissa säädösten ja operaattorin ohjeiden mukaisesti Muu osaamisen arviointi Oppimisen arviointi Tutkinnon osan toteutus Jaksot Toteutustapa Muuta Arvosanan määräytyminen -suorittaa annetun kuljetustehtävän kuormaautolla tai yhdistelmäajoneuvolla tai linja-autolla kuljetusreitillä olevien maiden säädösten ja määräysten mukaan -käyttää tarvittaessa englannin kieltä -huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä -ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat -noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia -toimia asiakaspalvelutilanteissa Mitä opiskelija osaa? Ammattiosaamisen näyttöympäristöt

29 -toimia erilaisissa kulttuuriympäristöissä. Tutkinnon osan arviointisuunnitelma Perustutkinto: Logistiikan perustutkinto 2.7 Valinnaiset tutkinnon osat Taksikuljetukset, 15 osp Toteutusajankohta: 3. vuosi Opintoympäristö: Lähiopetus TOP Verkko-opetus Projektit Ammattitaitovaatimukset: -palvelutehtävässään tiedottaa, neuvoa ja opastaa asiakasta taksiliikenteestä -toimia erilaisien asiakasryhmien kanssa palvelu- ja vuorovaikutustilanteessa alan eettisten ohjeiden mukaan -kuljettaa taksia asiakasystävällisesti -vastaanottaa ja vastata kutsuun sekä osaa toimia ennakkokutsutilanteessa -käyttää käytössä olevaa taksamittarijärjestelmää sujuvasti asiakkaan Ammattiosaamisen arviointi Ammattiosaamisen näyttö Muu osaamisen arviointi Oppimisen arviointi Tutkinnon osan toteutus Jaksot Toteutustapa Muuta Arvosanan määräytyminen

30 maksaessa eri maksutavoilla -taksiliikenteessä yleisesti käytössä olevien lipputuotteiden käsittelyn Mitä opiskelija osaa? Ammattiosaamisen näyttöympäristöt -tehdä tilityksen -toimittaa löytötavarat asianmukaiseen paikkaan -käsitellä ja kuljettaa rahtia taksissa -kuljettaa taksia turvallisesti ja taloudellisesti erilaisissa liikenneympäristöissä ja ajoolosuhteissa -toimia tilanteen mukaisesti ristiriita- ja konfliktitilanteissa -määritellä taksinkuljettajan työ- ja lepoajat sekä osaa käyttää niihin liittyviä laitteita tai asiakirjoja -kertoa pääpiirteittäin taksiyrityksen tulo- ja menorakenteen -vaikuttaa omalla toiminnallaan positiivisen tuloksen syntymiseen kuljetustehtävän aikana -toimia ajovuorolistojen edellyttämällä tavalla -suorittaa taksinkuljettajan ajoluvan -toimia annettujen ohjeiden ja säädöksien mukaan koululaiskuljetuksissa taksiliikenteessä.

31 Tutkinnon osan arviointisuunnitelma Perustutkinto: Logistiikan perustutkinto 2.7 Valinnaiset tutkinnon osat Elintarvikekuljetukset, 30 osp Toteutusajankohta: 3. vuosi Ammattiosaamisen arviointi Ammattiosaamisen näyttö Opintoympäristö: Lähiopetus TOP Verkko-opetus Projektit Ammattitaitovaatimukset: Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa/työelämässä tekemällä massatavaran kuljetusta työympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Muu osaamisen arviointi -suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin -kuormata ja purkaa kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän elintarvikkeilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla -kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä olosuhteissa Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia, jotta päästään perustutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 02.04.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1.

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Matkailualan perustutkinto Sisällys Johdanto... 3 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 4 2.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp... 4 2.2 Matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollinen

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto 2015 Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala,

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015. Yli-insinööri Timo Repo

Logistiikan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015. Yli-insinööri Timo Repo Logistiikan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015 Yli-insinööri Timo Repo Osaamisperusteisuuden vahvistaminen opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Sisällys 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 3 2.1.1 Asiakaspalvelu, 30 osp... 3 2.2 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala... 5 2.2.1 Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp... 5 2.2.2

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto Rehtorin hyväksymä logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinto

Tanssialan perustutkinto Tanssialan perustutkinto Sisällys 2.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat... 3 2.1.1 Tanssijan työhön valmistautuminen, 40 osp... 3 2.1.2 Tanssijan työssä toimiminen, 50 osp... 5 2.2 Kaikille valinnaiset

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto 2014

Logistiikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Logistiikan perustutkinto 2014 Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto 2014

Logistiikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Logistiikan perustutkinto 2014 Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 32/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja ja yhdistelmä-ajoneuvon kuljettaja Varastopalvelujen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja. Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja

OPETUSSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja. Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto 2014. Lausuntopyyntö 25/421/2014. Ammatillisen perustutkinnon perusteet

Logistiikan perustutkinto 2014. Lausuntopyyntö 25/421/2014. Ammatillisen perustutkinnon perusteet Ammatillisen perustutkinnon perusteet Logistiikan perustutkinto 2014 Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

45 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN.

45 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. Hyväksymismerkinnät 1 (6) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Logistiikan perustutkinto Koodi: LOG3901 Päätös: LAO C10/015 Ammaattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan jätekuljetus. Näytöön osallistumisen edellytys

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto

Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 26.06.2017 115 Näyttötoimikunta 18.5.2017 Voimassa 1.8.2017 alkaen Sisällys Valmistustyöt... 3 Asennus- ja automaatiotyöt...

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Talotekniikan PT Tutkinnon osan nimi ja laajuus: ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN 15 OSP, valinnainen. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Tämän perusteella opiskelija voi hakea

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 7.9.2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 7.9.2009 KULJETUSALAN PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYS, 10 ov Arvioinnin kohde Ammattiosaamisen näyttö Muu osaamisen arviointi 1. Turvallisuussääntöihin perustuva järkevän ajokäyttäytymisen parantaminen Tavoitteet ja

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Vahvistettu Rehtorin päätös 58/20/2015

OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Vahvistettu Rehtorin päätös 58/20/2015 1 OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Vahvistettu 12.6.2015 Rehtorin päätös 58/20/2015 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN... 4 3 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT... 5 3.1

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Kuljetuspalvelujen osaamisala Autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Ammatilliset Ammattiosaamisen näytöt

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Palveluntoimittajan rooli puolustusvoimien liikenneturvallisuuskoulutuksessa

Palveluntoimittajan rooli puolustusvoimien liikenneturvallisuuskoulutuksessa Palveluntoimittajan rooli puolustusvoimien liikenneturvallisuuskoulutuksessa 22. - 23.5.2013 Hämeenlinna Pekka Kari / www.cap.fi 1 CAP-YHTIÖT CAP-Yhtiöt Oy Hallinto CAP-Koulutus Oy Ammattipätevyyden jatkokoulutukset

Lisätiedot

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen opetussuunnitelman avulla. Metsurintie JÄMSÄNKOSKI puh

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen opetussuunnitelman avulla. Metsurintie JÄMSÄNKOSKI puh 2 TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ AVITUS EKOCENTER Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen opetussuunnitelman avulla Opetussuunnitelma: Logistiikan perustutkinto, 2014 Paikka: EkoCenter Metsurintie 2 42300 JÄMSÄNKOSKI

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus, tavaraliikenne 10 ov

OPETUSSUUNNITELMA Kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus, tavaraliikenne 10 ov OPETUSSUUNNITELMA Kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus, tavaraliikenne 10 ov Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, koulutuksen järjestämislupa (opm Dnro 250/530/2007) liitteeksi yhdistelmäajoneuvon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 27.6.2011 Rehtorin päätös 132/20/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMIALA... 4 3. LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Materiaalia voi käyttää hyvin osana logistiikan perustutkinnon koulutuksessa autonkuljettajan sekä yhdistelmäajoneuvonkuljettajan

Materiaalia voi käyttää hyvin osana logistiikan perustutkinnon koulutuksessa autonkuljettajan sekä yhdistelmäajoneuvonkuljettajan Saatteeksi opetusmateriaalin käyttäjälle ja tutustujalle. Sisällön soveltuvuus koulutukseen: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, tavaraliikenne kouluttajan materiaali on suunnattu nimensä mukaisesti

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto

Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat... 3 2.1.1 Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt... 3 2.1.2 Kampaukset ja ehostus... 5 2.1.3 Värjäyskäsittelyt... 7 2.1.4 Permanenttikäsittelyt...

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja linja-autonkuljettaja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja linja-autonkuljettaja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja linja-autonkuljettaja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala Hyväksytty 24.5.2016 Koulutus

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Vahvistettu 16.6.2015 Rehtorin päätös 82/20/2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN... 4 3 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT... 5 3.1 Pakolliset

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto

Elintarvikealan perustutkinto Elintarvikealan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 3 2.1.1 Elintarviketuotannossa toimiminen, 30 osp... 3 2.1.2 Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito... 5 2.1.3 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä työkohteissa. Työtä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaation perustaitoihin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto Logistiikan perustutkinto Logistiikan perustutkinto Logistiikka-ala käsittää tässä autokuljetuksen ja varastoinnin sekä lentoaseman logistisia palveluja. Kuljetusalan ammattilainen kuljettaa ihmisiä, tavaroita

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma, 10 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan tai muun asiantuntijatyöryhmän kokouksen

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto Lausuntopyyntö 25/421/2014. Ammatillisen perustutkinnon perusteet

Logistiikan perustutkinto Lausuntopyyntö 25/421/2014. Ammatillisen perustutkinnon perusteet Ammatillisen perustutkinnon perusteet Logistiikan perustutkinto 2014 Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Maatalousalan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat... 3 2.1.1 Työskentely maatalousalalla... 3 2.1.2 Maaseutuyrittäminen... 5 2.2 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä... 7 2.2.1

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen osaamisala. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

OPETUSSUUNNITELMA. LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen osaamisala. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen osaamisala Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Tekniikan alan apulaisrehtorin hyväksymä 29.4.2015, 15. Näyttötoimikunta hyväksynyt 9.4.2015, 6.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat... 3 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus... 3 2.1.2 Hoito ja huolenpito... 5 2.1.3 Kuntoutumisen tukeminen... 8 2.2.1 Asiakaspalvelu

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja linja-autonkuljettaja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja linja-autonkuljettaja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja linja-autonkuljettaja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala Hyväksytty 5.10.2017 Koulutus

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Logistiikan perustutkinto, 180 osp Varastopalvelujen osaamisala

Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Logistiikan perustutkinto, 180 osp Varastopalvelujen osaamisala Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto, 180 osp Varastopalvelujen osaamisala Varastonhoitaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 21.5.2015 Ammatillisen koulutuksen johtaja 14.8.2015,

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

2 Luku YMPÄRISTÖHUOLLON AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN

2 Luku YMPÄRISTÖHUOLLON AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 28.2.2012 9/011/2012 1 (2) 2 Luku YMPÄRISTÖHUOLLON AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon osaamisalat ovat Jätteiden ja vaarallisten aineiden kuljettaminen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja: työskentely

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä maastoajoneuvolla maastoajokokeen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Sisällys Johdanto... 4 2.1 Pakolliset tutkinnon osat... 5 2.1.1 Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen... 5 2.2 Asiakaspalvelun osaamisalan, tarjoilija,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Sisällys 2.1 Pakollinen tutkinnon osa, 45 ops... 3 2.1.1 Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen, 45 osp... 3 2.2 Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp... 5 2.2.1

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto Logistiikan perustutkinto Logistiikan perustutkinto Logistiikka-ala käsittää tässä autokuljetuksen ja varastoinnin sekä lentoaseman logistisia palveluja. Kuljetusalan ammattilainen kuljettaa ihmisiä, tavaroita

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, YHDISTELMÄAJONEUVON- KULJETTAJA KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, YHDISTELMÄAJONEUVON- KULJETTAJA KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, YHDISTELMÄAJONEUVON- KULJETTAJA KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Sisällysluettelo 1. LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, YHDISTELMÄAJONEUVON- KULJETTAJA KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, YHDISTELMÄAJONEUVON- KULJETTAJA KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, YHDISTELMÄAJONEUVON- KULJETTAJA KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 5. LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA... 89 ARVOPERUSTA...

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja Pakollinen tutkinnon osa Metsien hoito ja puunkorjuu (30 osp) Ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaiset

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Tutkintokohtainen opetussuunnitelma SISÄLLYS

Tutkintokohtainen opetussuunnitelma SISÄLLYS 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO, LOGISTIIKKA... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2. LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 2.1 Logistiikan perustutkinnon tavoitteet... Virhe.

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelma

Logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelma Kehitysjohtajan päätös Dnro 273/12.00.00/2015, 4 Sisällys 1. LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 Alan kuvaus (eperusteet)... 5 1.2 Perustutkinnon muodostuminen ja opintopolut...

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 17.3.2011 Rehtorin päätös 8/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMIALA... 4 3. LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Linja-autonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Linja-autonkuljettaja Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Linja-autonkuljettaja Hyväksytty 15.12.2010 Sisällysluettelo: LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, LINJA-AUTONKULJETTAJA...

Lisätiedot