Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset"

Transkriptio

1

2 Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset Perho- hanke, Hankesuunnitelma (täydennetty ja ) Sisällys 1 Yhteenveto Tausta ja perustelut Asiakkaat ja muut sidostahot Asiakkaat ja kohderyhmä Muut hyödynsaajat ja sidostahot Tarkoitus ja tavoitteet Toiminta- ajatus Tavoitetila ja päämäärät Välittömät tulostavoitteet Yhteys kansallisiin tietomäärittelyihin ja tietojärjestelmäpalveluihin Rajaukset Tuotokset Konkreettiset aikaansaannokset Toteutustapa ja työsuunnitelma Toteutus ja keskeiset toimintatavat Tärkeimmät toimenpiteet ja työsuunnitelma Työpaketti 1: Perhehoidon toimintamalli ja työnkulku Työpaketti 2: Perhehoidon kirjaamisen käytännöt ja tietosisällöt Työpaketti 3: Tiedon käsittelysäännöt Työpaketti 4: Perhehoidon sovellusarkkitehtuuri Työpaketti 5: Ohjelmistokokeilu Aikataulu, vaiheistus ja tarkistuspisteet Talousarvio Kustannusarvio tarvittavista resursseista ja niiden kustannuksista Rahoitussuunnitelma, muu resurssien hankinta Oletukset ja riskit Oletukset, joihin hankkeen onnistuminen perustuu Riskianalyysi ja riskienhallintasuunnitelma Organisaatio ja johtaminen Hankeorganisaatio Johtamismalli ja vastuuhenkilöt Toteutukseen osallistuvat henkilöt ja heidän roolinsa Arviointi ja raportointi Arviointisuunnitelma Raportointi Tulosten hyödyntäminen

3 Liite 1: taulukko hyödynnettävistä prosessi-, asiakasasiakirja- ja tietokomponenttimääri- tyksistä Liite 2: Työpakettikohtainen budjetti 1 Yhteenveto Hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon tiedonhallintaa alueellisessa toimintaympäristössä. Tavoitteena on kehittää toimintamalleja ja tiedonhallintaratkaisuja tukemaan monitoimi- jaista palvelukokonaisuutta ja sen osallistavaa dokumentointia. Hankkeessa pyritään myös saamaan kokemuksia sosiaalihuollon asiakastietomalliin perustuvasta ohjelmistokehityk- sestä. Hankkeessa kuvataan perhehoidon järjestämisen ja tuottamisen alueelliset toimintamallit ja työnkulku kahdessa alueellisessa toimintayksikössä sekä niiden toimintakunnissa Poh- jois- ja Etelä- Savossa. Prosesseissa tarvittavien perhehoitajia ja asiakkaita koskevien tieto- jen sisällöt määritellään ylikunnallisen toiminnan lähtökohdista ja yhtenäistetään ne kan- sallisen sosiaalihuollon asiakastietomallin kanssa. Toimintaa ja tietosisältöjä koskevat ku- vaukset yhdistetään tiedon käsittelysääntöjen avulla. Määrittelytyön rinnalla kokeillaan niiden tietomallin ja prosessikuvausten toimivuutta sovelluskehityksessä. 2 Tausta ja perustelut Lastensuojelu on työntekijämäärältään suurin sosiaalihuollon palvelutehtävä. Noin kol- mannes itäsuomalaisista sosiaalityöntekijöistä ja sosionomeista työskentelee lastensuoje- lussa. Näiden lisäksi joka kymmenes tekee yhdistettyä sosiaalityötä, johon sisältyy lasten- suojelun sosiaalityö. Osa lastensuojelun työtehtävistä vaatii erityisosaamista, jota ei ole var- sinkaan pienissä kunnissa. Seudullisia lastensuojelun yksiköitä on perustettu eri puolille maata vastaamaan tähän tarpeeseen ja huolehtimaan työtehtävistä, jotka on perusteltua hoitaa yhtä kuntaa laajemmalla alueella. Perhehoidon kehittäminen ja koordinointi on sel- keästi sellainen sosiaalihuollon osa- alue, joka on järkevää toteuttaa alueellisella tasolla. Yli- kunnallisen toimintamallin tärkein hyöty on sijoitusta tarvitsevan asiakkaan saaman palve- lun laadussa ja palveluntuottajavalikoimassa sijoitustilanteessa. Ylikunnallinen toiminta- malli luo edellytyksiä myös alueellisen tasa- arvon toteutumiselle. Pohjois- Savossa on jo vuosien ajan toiminut maakunnallinen lastensuojelun kehittämisyk- sikkö, joka tarjoaa kunnille lastensuojeluun liittyvää tukea ja organisoi lastensuojelun kehit- tämistoimintaa. Yksikkö kouluttaa perhehoitajia kuntien käyttöön ja ylläpitää rekisteriä alueella asuvista perhehoitajista. Yksikön toiminnassa on mukana 14 pohjoissavolaista kun- taa. Yksikkö tukee kunnan sosiaalityöntekijöitä sijoituspaikan valinnassa ja perhehoitajien tarvitseman tuen organisoimisessa. Yksikkö ylläpitää rekisteriä valmennetuista tuki- ja perhehoitajista ja kokoaa tietoa toteutuneista sijoituksista. Sijoitusten seurannassa olisi mahdollista kerryttää tietopääomaa johtamisen ja päätöksenteon tueksi, jos tiedonhallin- nan välineet tukisivat sen käsittelyä nykyistä paremmin. 2

4 Etelä- Savossa on kuluvan vuoden alusta alkaen toiminut lastensuojelun seudullinen perhe- hoitoyksikkö PESSI, jonka toiminta on periaatteiltaan samankaltaista Pohjois- Savon yksi- kön kanssa. Yksikkö palvelee kahdeksaa eteläsavolaista kuntaa ja se on liitetty osaksi Mik- kelin kaupungin organisaatiota, mutta yksikön toiminnassa on mukana myös Pelastakaa Lapset ry. Uuden yksikön toimintamallit ja tiedonhallinnan käytännöt ovat vielä muotou- tumassa ja työn kirjaamiseen etsitään parhaillaan ratkaisuja, jotka tukisivat monitoimijai- sen ja alueellisen työn tarpeita. Pohjois- Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö on mukana toteuttamassa Kaste- ohjelman rahoittamaa Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelujen kehittämishanketta Pohjois- Savossa. Pohjois- Savon osahankkeessa on määritelty tietosisällöt ja analysointisäännöt tie- doille, joita tarvitaan, kun valitaan sijoitettavana olevalle lapselle sopiva perhehoitopaikka. Määritysten pohjalta on toteutettu Sijoita kotiin työkalu, joka perustuu sähköisten lomak- keiden ja niistä saatavien raporttien hyödyntämiseen. Kyseessä on lastensuojelun perhe- hoidon apuväline, joka tukee kullekin sijoitettavalle lapselle sopivan perheen valitsemista. Tällaisen työvälineen tarve on noussut useita kuntia palvelevan kehittämisyksikön työssä, jossa koulutetaan sijaisperheitä ja etsitään sijoitettaville lapsille sopivaa sijoituspaikkaa. Järjestelmään syötetään sekä sijoitusta odottavan lapsen hoidollisuutta ja erityistarpeita kuvaavat tiedot että käytettävissä olevien sijaisperheiden valmiuksia ja vahvuuksia kuvaa- vat tiedot. Valintatyökalu vertaa lapsen hoidollisia tarpeita ja sijaisperheen vahvuuksia kes- kenään ja raportoi käyttäjälle vertailun tulokset. Se järjestää käytettävissä olevat sijaisper- heet sopivuusjärjestykseen eli ehdottaa kyseiselle lapselle perheitä, joiden valmiudet vas- taavat parhaiten hänen hoidollisia tarpeitaan. Kyseessä on sosiaalityön päätöksenteon tuen järjestelmä, joka tuottaa myös tilastoja sijoituspyynnöistä ja toteutuneista sijoituksista. Työväline on todettu jatkokehittämisen arvoiseksi ja sellaiselle olisi kysyntää myös muissa vastaavissa yksiköissä eri puolilla Suomea. Nykyisellään se ei kuitenkaan ole ominaisuuksil- taan sellainen, että se tukisi jaettua asiakastietojen käsittelyä seudullisessa työssä. Järjes- telmä ei anna käyttäjälle palautetietoa siitä, onko sijoitus toteutettu ja onko sijoittamisessa hyödynnetty järjestelmän antamaa suositusta. Toisin sanoen järjestelmän toiminnan oikeel- lisuudesta ei saada automaattista palautetta, vaan seurantatieto joudutaan hankkimaan esimerkiksi puhelimitse. Järjestelmän pitäminen ajan tasalla on myös haasteellista, koska siihen ei automaattisesti saada tietoa perheiden ja muiden palveluntuottajien paikkatilan- teesta. Ongelmana on lisäksi, että työväline ei mahdollista henkilötietojen käsittelyä eikä tue kertakirjaamisen periaatetta. Tietomäärittelyt eivät myöskään ole yhteensopivat kan- sallisen asiakastietomallin tai asiakastietojärjestelmien tietomallien kanssa. Edellä maini- tuista syistä työvälineestä tulisi kehittää kansallista asiakastietomallia hyödyntävä ohjel- misto, joka mahdollistaisi sijoituksissa tarvittavan tiedon analysoinnin ja siirron toimijoi- den välillä. Samalla saataisiin kokemustietoa Sosiaalihuollon asiakastietomalliin pohjautu- vasta sovelluskehityksestä. 3

5 3 Asiakkaat ja muut sidostahot 3.1 Asiakkaat ja kohderyhmä Hankkeen kohderyhmänä ovat: lastensuojelun asiakkaat, joiden kohdalla harkitaan sijoittamista oman kodin ulkopuo- lelle tai etsitään vaihtoehtoa nykyiselle sijoituspaikalle lastensuojelun perhehoidossa ja ammatillisissa perhekodeissa sijoitettuina olevat lapset ja nuoret sekä heidän biologiset perheensä lastensuojelun perhehoitoa tai ammatillista perhehoitoa tarjoavat palveluntuottajat 3.2 Muut hyödynsaajat ja sidostahot Hankkeen tuloksista hyötyvät kohderyhmän lisäksi: sosiaalialan ammattilaiset, jotka tekevät asiakkaiden sijoittamista koskevia päätöksiä seudullisten perhehoidon kehittämis- ja koordinoimisyksiköiden työntekijät sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjät sekä sosiaalihuollon kehittäjät ja arvioijat sosiaalihuollon kansallisen tiedonhallinnan kehittäjät ja tiedonhallintapalvelujen toi- meenpanijat sosiaalialan tutkimus- ja koulutusorganisaatiot ja alan opiskelijat 4 Tarkoitus ja tavoitteet 4.1 Toiminta- ajatus Hankkeessa kehitetään perhehoidon maakunnallisen koordinaation yhteistyötä tukevaa tiedonhallintaa. Hankkeessa laaditaan ja yhtenäistetään toiminta- ja tietoarkkitehtuurin kuvauksia ja kokeillaan kansallisen asiakastietomallin mukaista sovelluskehitystä tuke- maan päätöksentekoa, palvelujen koordinointia ja työn kirjaamista rajatulla sosiaalihuollon osa- alueella. Kehittämistyöllä tavoitellaan asiantuntijatiedon hyödyntämistä asiakkaan sijoitusprosessis- sa ja palvelutarpeen arvioinnissa, asiakkaan yksilöllisten palvelutarpeiden tunnistamista ja palvelujen mitoittamista todellisten tarpeiden mukaan koko palvelujakson ajan. Hankkeella tuetaan lisäksi yksityisten palveluntuottajien työn dokumentointia kehittämällä kirjaamis- käytäntöjä ja työvälineitä. Hankkeessa tehdään näkyväksi päätöksenteon taustalla olevaa ammatillista tietoa sekä täydennetään, testataan ja otetaan käyttöön kansallisia lastensuo- jelun toiminta- ja tietoarkkitehtuurimäärityksiä. 4.2 Tavoitetila ja päämäärät Hankkeen pitkän aikavälin kehitystavoitteena on tila, jossa: 4

6 sosiaalipalvelut pystytään kohdentamaan asiakkaan tarpeita vastaavasti ja kokonaista- loudellisesti asiakkaan saamassa palveluohjauksessa painopiste siirtyy organisaatio-, palvelu- ja hoi- tokeskeisyydestä asiakkaan tukemiseen selviytymään arjessa yksilöllisesti mitoitettavi- en palvelujen avulla asiakassijoitusten seuraamiseen ja perhehoitajien tuen tarpeiden koordinointiin on käytettävissä reaaliaikaista tietoa palveluntarjoajilta kertakirjaamisen periaate toteutuu asiakkaan palveluohjauksessa ja perhehoidon pal- velujen dokumentoinnissa riippumatta asiakastietojärjestelmästä ja toteuttavasta orga- nisaatiosta asiakkaan palvelutarvetta, palvelupaikan valintaa ja sen perusteita sekä palvelun tavoit- teita ja tuloksia koskeva tieto on saatavissa yhdenmukaisessa muodossa siellä, missä asiakkaan asiaa kulloinkin käsitellään palvelujärjestelmässä palvelupaikan valinnan perusteita koskeva ammattilaisten hiljainen tieto on tehty nä- kyväksi analysointisääntöinä ja on hyödynnettävissä uusien työntekijöiden perehdyt- tämisessä, palvelujen kehittämisessä ja vaikuttavuuden arvioimisessa. 4.3 Välittömät tulostavoitteet Tavoitteena on, että hankkeen päättyessä on kuvattu lastensuojelun perhehoidon alueelliset toimintamallit on laadittu perhehoidon järjestämisen ja tuottamisen työnkulkukuvaukset ylikunnalli- sessa toimintaympäristössä on kuvattu lastensuojelun perhesijoituksen onnistumisen kannalta merkittävät asiak- kaita ja perhehoitajia koskevat tietosisällöt ja niiden käsittelysäännöt on luotu toimintamalli asiakkaita ja yksityisiä palveluntuottajia osallistavalle kirjaami- selle perhehoidossa on laadittu sovellusarkkitehtuurimäärittelyt lapsen sijoitusprosessia, perhehoidon koordinointia ja sijoituksen seurantaa tukevalle ohjelmistolle on saatu kokemuksia sovelluskehityksestä Sosiaalihuollon asiakastietomallin pohjalta 4.4 Yhteys kansallisiin tietomäärittelyihin ja tietojärjestelmäpalveluihin Hankkeessa hyödynnetään Tikesos- hankkeessa luotuja toiminta- ja tietoarkkitehtuurimää- rityksiä. Hankesuunnitelman liitteenä on taulukko, jossa esitetään sovellettavat prosessi-, asiakirja- ja tietokomponenttimääritykset. Tikesos- toimintaprosessikuvauksia sovelletaan asiakaslähtöisten toimintamallien ja työn- kulkukuvausten laatimiseen alueellisessa toimintaympäristössä. Tavoitteena on tarkentaa kansallisia määrityksiä ja täydentää kuvauksia alueellisten toimintamallien prosessikuva- uksilla. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös SAKKE- hankkeen kanssa. Hyödynnettäviä prosessikuvauksia ovat lastensuojelun järjestämisen ja tuottamisen sekä hallintoasian kä- sittelyn toimintaprosessit. Kansallisten prosessikuvausten pohjalta kehitetään lastensuojelun perhehoidon suunnitte- lemisen, päätöksenteon, toteuttamisen, seuraamisen ja arvioimisen prosesseja työnkulku- 5

7 tasolla alueellisessa toimintamallissa. Lastensuojelun avohuollon perhetyöhön on myös laadittu työnkulkukuvaukset, joita voidaan soveltaa perhehoidon prosessien kuvaamisessa. Toimintamallin ja prosessikuvausten laatimisen yhteydessä tuotetaan tietoa Tikesos- toimintaprosessien hyödynnettävyydestä tarkennettavaksi organisaatiokohtaisesti ja orga- nisaatiorajat ylittävissä toimintamalleissa. Hankkeessa hyödynnetään Sosiaalihuollon asiakastietomalliin sisältyviä tietokomponentte- ja ja asiakirjarakenteita. Lastensuojeluun kuuluvien sähköisten asiakasasiakirjojen sisältö- ja rakennemäärityksistä esimerkiksi Sijoitettavan lapsen esitiedot - asiakirjaan on määritel- ty lastensuojelun sijoituksessa tarvittavat esitiedot asiakkaasta. Muun muassa näiden tieto- jen soveltuvuutta testataan sekä asiakkaita että yksityisiä palveluntuottajia kuvaavan tie- don yhtenäistämisessä. Analysointityön perusteella tehdään ehdotuksia muutoksista tai lisäyksistä asiakastietomalliin. Hankkeella yhtenäistetään alueen toimijoiden käytössä ole- via palvelutarpeen arvioimisen ja palvelujen suunnittelun tietosisältöjä Sosiaalihuollon asiakastietomallin kanssa. Lisäksi hankkeessa hankitaan kokemustietoa kansallisten toimintaprosessikuvausten ja Sosiaalihuollon asiakastietomallin pohjalta määritellyn ohjelmiston toimivuudesta internet- pohjaisena sovelluksena alueellisessa toimintaympäristössä. Sovelluskokeilulla testataan SOKKAn toiminta- ja tietomääritysten toimivuutta käytännössä. Ohjelmisto rakentuu pitkäl- ti juuri prosessi- ja tietomääritysten varaan. Näiden lisäksi määritellään käyttäjäryhmät ja roolit, käyttöoikeudet, lomakkeet ja raporttinäkymät. Myös näiden määrittelyssä hyödynne- tään ja testataan kansallisten määrittelyjen toimivuutta käytännössä. 4.5 Rajaukset Hankkeessa tavoitellaan perhehoidon järjestämisen ja tuottamisen tukemista ajanmukaisin tietoteknisin välinein kansallisen asiakastietomallin pohjalta. Hanke on rajattu sekä asia- kasryhmän, työprosessien että kehittämistyön laajuuden osalta tiiviiksi kokonaisuudeksi. Työstettäväksi toimintakuvauksiksi ja tietosisällöksi on valittu lastensuojelun perhehoito, joka on rajattu, mutta kehitystavoitteiden kannalta tärkeä osa- alue sosiaalihuollon asiakas- tiedoista. Hanke kattaa toiminnallisesti kapean sektorin sosiaalihuollosta, mutta sitä tarkas- tellaan ja kuvataan kaikista kokonaisarkkitehtuurin näkökulmista. Hankkeessa keskitytään sijoituspäätöksen valmistelun, toteutuksen ja seurannan sekä per- hehoitajille tarjottavan tuen muodostamiin toimintaprosesseihin ja tietosisältöjen kokonai- suuteen alueellisessa toimintaympäristössä. Kohteena olevat prosessit tietosisällöt pyritään pikemminkin analysoimaan syvällisesti kuin laajentamaan hankkeen sisältöä kattavasti ko- ko asiakastyöhön. Pitkän aikavälin tavoitteena on laajentaa kehittämistyö lastensuojelun lisäksi vanhusten ja vammaisten perhehoitoon sekä esimerkiksi ammatillisen perhehoidon palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. Hankkeessa ei puututa olemassa olevien sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien tietosi- sältöihin, tietomalleihin tai tekniseen toteutukseen. Sovelluskokeilussa on kysymys erilli- sestä ohjelmasta, jonka rajapinnat ovat avoimia intergoitavaksi asiakastietojärjestelmiin sitten, kun nämä toteuttavat Tikesos- määritysten mukaista tietomallia. Hankkeessa selvite- tään asiakastietojärjestelmien toimittajien halukkuutta korkean tason tietomallin peilauk- 6

8 seen ja Web Services - integraatioon, mutta päätös sen toteutuksesta riippuu ohjelmistotalo- jen kannanotosta. Ohjelmistokokeilun sisältö rajataan siksi lähtökohtaisesti siten, että kehi- tetään sovellus, joka on avoin integroitavaksi asiakastietojärjestelmiin joko hankkeen aika- na tai jatkotyönä. 5 Tuotokset 5.1 Konkreettiset aikaansaannokset Lastensuojelun järjestämisen ja tuottamisen alueellinen toimintamalli Tavoitetilan työnkulkukuvaukset lastensuojelun sijaisperheiden rekrytoinnista, koulu- tuksesta ja tukemisesta, lapsen sijoitusprosessista sekä perhehoidon seurannasta ja päättämisestä Kuvaus perhehoidon osallistavan kirjaamisen hyvistä käytännöistä monitoimijaisessa ja alueellisessa toimintaympäristössä Perhehoidossa tarvittavat sosiaalihuollon tietomallin sisältämien asiakirjojen kanssa yhtenäistetyt asiakasasiakirjarakenteet Kuvaus perhehoidon dokumentointia tukevan ohjelmiston sovellusarkkitehtuurista ja RDF- muotoisen asiakastietomallin hyödyntämismahdollisuuksista sovelluskehityksessä Tietämys sosiaalihuollon kansallisten toiminta- ja tietomääritysten hyödynnettävyydes- tä sovelluskehityksessä tukemaan alueellista toimintamallia Perhehoidon järjestämistä ja tuottamista tukevan sovelluksen kokeiluversio 6 Toteutustapa ja työsuunnitelma 6.1 Toteutus ja keskeiset toimintatavat Kyseessä on kokonaisarkkitehtuurin neljä näkökulmaa kattava määrittelyhanke, joka tähtää siihen, että määrittelyn tuloksena on kokeilukäyttöön asti toteutettu toimintaa tukeva so- vellus. Hankkeessa laaditaan toiminta- arkkitehtuurikuvauksia, tietoarkkitehtuuriin kuulu- via määrityksiä ja sovelluskehitykseen tarvittavia määrityksiä. Hanke toteutetaan yhteis- työhankkeena, jolla on liittymäpinta myös sosiaalialan korkean asteen opetukseen ja sekä sosiaalityön että tietohallinnon tutkimukseen. Määrittelytyö jakaantuu eri osa- alueiden asi- antuntijoiden kesken hankkeen sisällä. Määrittelytyö toteutetaan käytännössä yhtenäistämällä alueella tehtyä määrittelytyötä kan- sallisen SOKKA- arkkitehtuurin kanssa. Sosiaalialan ammattilaisten asiantuntemusta ja ns. hiljaista tietoa tehdään näkyväksi eri työpaketteihin sisältyvissä työpajoissa. 7

9 6.2 Tärkeimmät toimenpiteet ja työsuunnitelma Hanke koostuu 6 työpaketista, joiden sisältö ja toimenpiteet on kuvattu alla olevassa taulu- kossa. Kaikissa työpaketeissa hyödynnetään taulukkoon merkittyjen toimijoiden lisäksi perhehoitoyksiköissä ja kunnissa työskentelevien sosiaalialan ammattilaisten osaamista. Työ toteutetaan suurelta osin eri asiantuntijaryhmien välisenä tiimi- ja työpajatyöskentely- nä. Työpaketti Sisältö Toimijat TP 1 Perhehoidon toimin- tamalli ja työnkulku TP 2 Perhehoidon kirjaa- misen käytännöt ja tietosisällöt TP 3 Tiedon käsittely- säännöt TP 4 Perhehoidon sovel- lusarkkitehtuuri TP 5 Ohjelmistokokeilu Kuvataan perhehoidon järjestämisen ja tuottami- sen kokonaisuus ja tarkennetaan toimintamallia sille tasolle, että työnkulkujen perusteella saa- daan aikaan prosessipohjaisesti määritelty oh- jelmisto. Kuvataan perhehoidon kirjaamisen tavoitetila, jossa huomioidaan osallistavan kirjaamisen peri- aate sekä asiakaslähtöisyys. Luodaan kirjaamis- käytännöt, jotka tukevat monen toimijan muodos- taman verkostomaisen palvelukokonaisuuden tarpeita. Kootaan eri toimijoiden laatimat kuva- ukset sijaisperhetoiminnassa tarvittavista perhe- hoitajien tietosisällöistä, analysoidaan ne ja yhte- näistetään sisällöt Sosiaalihuollon asiakastieto- mallin sisältämien asiakirjarakenteiden kanssa. Kuvataan toiminta- ja tietomääritysten pohjalta käsittelysäännöt, joita tarvitaan päätöksenteon tueksi perhehoidon järjestämisessä. Kuvataan perhehoidon järjestämisen ja tuottami- sen prosesseja tukevan ohjelmiston sovellusark- kitehtuuri. Laaditaan hankkeessa tehtävien toiminta- ja tie- tomääritysten pohjalta ohjelmiston kokeiluversio ja testataan sen toimivuutta perhehoidon järjes- tämisen ja tuottamisen asiantuntija- ja dokumen- tointijärjestelmänä. ISO Istekki Oy Savonia amk Mamk ROCE Partners Kehittämisyks. ISO ISY/YHT ISY/STJ Savonia amk Mamk ROCE Partners Kehittämisyks. ISO ISY/YHT ISY/STJ Savonia amk Mamk ROCE Partners Kehittämisyks. ISO Istekki Oy Mamk ISY/YHT ISY/STJ Kehittämisyks. ISO Istekki Oy ROCE Partners ISY/STJ Kehittämisyks. 8

10 6.2.1 Työpaketti 1: Perhehoidon toimintamalli ja työnkulku Tavoite Työpaketin tavoitteena on luoda yhtenäinen toimintamalli perhehoidon järjestämisestä sekä Pohjois- että Etelä- Savon alueella. Tavoitteena on, että toimintamallin ja siihen sisälty- vien työnkulkukuvausten perusteella saadaan aikaan prosessipohjaisesti määritelty ohjel- misto. Toteutus Työpaketti toteutetaan niin, että tiimi kokoontuu säännöllisesti kahden viikon välein. Ensin kootaan Savon alueella laaditut perhehoidon toimintamalli- ja prosessikuvaukset erilaisissa toimintaympäristöissä, ja käydään ne läpi tiimikokouksissa, jonka jälkeen keskitytään tavoi- tetilan prosessi- ja työnkulkukuvauksiin. Tavoitetilan ajatellaan kuvaavan tilannetta, jossa perhehoidossa hyödynnettävä ohjelmisto olisi jo olemassa. Tavoitetilan prosessikuvauksis- sa pyritään hyödyntämään Tikesoksessa laadittuja lastensuojelun järjestämisen, tuottami- sen ja hallintoasian käsittelyn prosesseja ja yhtenäistämään kuvauksia näiden kanssa. Kuva- taan perhehoidon järjestämisen ja tuottamisen kokonaisuus ja tarkennetaan toimintamallia sille tasolle, että työnkulkujen perusteella saadaan aikaan prosessipohjaisesti määritelty ohjelmisto. Prosessikuvaukset mallinnetaan QPR Processguide - ohjelmalla, ja käytännön mallinnuksesta vastaa Päivi Röppänen Istekki Oy:stä. Työnkulkutason kuvauksista vastaa Juha Martikainen, ja kuvaukset tehdään Roce:n työkalulla. Työpaketissa on mahdollista hyödyntää molempien kehittämisyksiköiden johtoryhmien kokouksia. Niiden kautta saadaan tuotua kehittämiseen kaivattua kentän työntekijöiden näkemystä. Kokouksiin voidaan viedä esimerkiksi spesifejä kysymyksiä mallinnetuista pro- sesseista tai pyytää yleisesti kommentteja niistä. Lisäksi työpaketissa tehdään yhteistyötä Socom Oy:n SAKKE- hankkeen kanssa ja sellaisten OPERin rahoittamien hankkeiden kanssa, joissa kehitetään sosiaalihuollon toimintamalleja. Tuotokset Tuotoksena työpaketista syntyy lastensuojelun perhehoidon järjestämisen ja tuottamisen tavoitetilan alueellinen toimintamalli sekä siihen liittyvät tavoitetilan työnkulkukuvaukset lastensuojelun sijaisperheiden rekrytoinnista, koulutuksesta ja tukemisesta, lapsen sijoi- tusprosessista sekä perhehoidon seurannasta ja päättämisestä. Tuotokset kootaan yhteen dokumenttiin. Aikataulu Työpaketti toteutetaan aikavälillä 02 05/2014. Tiimin alustavat kokoontumisajat ovat seuraavat: klo (sovittu hankkeen aloituspalaverissa) klo klo klo klo klo

11 klo klo klo 9 12 Osallistujat Nimi Organisaatio Työpanos noin Niina Häkälä ISO 190 tuntia Antero Lehmuskoski ISO 152 tuntia Juha Martikainen Roce 40 tuntia Päivi Röppänen Istekki Oy 70 tuntia Petteri Hartikainen P- S ls kehittämisyksikkö 27 tuntia Salla Lilja/Sari Peltomaa Pessi 27 tuntia Auli Pohjolainen Savonia amk Ei määritelty Lea Saari- Kääriäinen MAMK Ei määritelty Työpaketti 2: Perhehoidon kirjaamisen käytännöt ja tietosisällöt Tavoite Työpaketin tavoitteena on luoda kirjaamiskäytännöt, jotka tukevat monen toimijan muo- dostaman verkostomaisen palvelukokonaisuuden tarpeita. Toisena tavoitteena on yhtenäis- tää ja kehittää perhehoidon kirjaamisessa tarvittavat tietosisällöt ja lopulta yhtenäistää ne Sosiaalihuollon asiakastietomallin asiakasasiakirjarakenteiden kanssa. Nämä asiakasasia- kirjarakenteet ovat pohjana kehitettävälle ohjelmistolle. Toteutus Tähän työpakettiin on yhdistetty alkuperäisen suunnitelman työpaketit 2 (kirjaamisen käy- tännöt) ja 3 (tietosisällöt) niin, että työpaketissa painottuu tietosisältöjen kehittäminen. Ratkaisu tehtiin, koska saatu rahoitus oli haettua pienempi. Näiden työpakettien yhdistämi- nen oli loogista, koska niiden sisällöt olisivat menneet hieman päällekkäin. Yhdistämisellä pyritään työskentelyn tehostamiseen. Työpaketti toteutetaan niin, että tiimi kokoontuu säännöllisesti, alkuun kolmen viikon vä- lein ja loppupuolella mahdollisesti kahden viikon välein. Tiimin jäsenet on lueteltu alla. En- sin pyritään selvittämään kirjaamisen ja käytettyjen asiakasasiakirjojen/tietosisältöjen ny- kytila. Tätä varten kootaan eri toimijoiden laatimat kuvaukset sijaisperhetoiminnassa käy- tettävistä ja tarvittavista perhehoitajien tietosisällöistä. Seuraavaksi analysoidaan kirjaami- sen ja tietosisältöjen nykytilaa sekä niissä ilmenneitä tarpeita ja ongelmia. Sitten A) luodaan yhteinen käsitys dokumentoinnin hyvistä käytännöistä ja periaatteista, mm. osallistavan kirjaamisen ja asiakasosallisuuden toteutumisesta perhehoidon kirjaamisessa ja kuvataan kirjaamisen tavoitetila, ja B) luodaan Sosiaalihuollon asiakastietomallin kanssa yhtenäiset asiakirjarakenteet. Näitä ovat muun muassa lastensuojelun avo- ja sijaishuollon suunnitel- ma- asiakirjat, päätökset ja asiakaskertomukset sekä sijoitettavan lapsen esitiedot. Kaikki hyödynnettävät asiakirjarakenteet ja tietokomponentit on esitetty liitteenä olevassa taulu- kossa. Työ toteutetaan tiimityöskentelynä, joissa luodaan yhteinen käsitys dokumentoinnin hyvistä käytännöistä ja periaatteista, mm. osallistavan kirjaamisen ja asiakasosallisuuden toteutumisesta perhehoidon kirjaamisessa. Työpaketissa hyödynnetään hankkeessa muka- 10

12 na olevien sosiaalialan opiskelijoiden työpanosta ja olemassa olevaa kirjaamisen ohjeistus- ta. Kuten työpaketissa 1, myös tässä asioita voidaan viedä Pessin ja Pohjois- Savon lasten- suojelun kehittämisyksikön johtoryhmän kokouksiin pohdittavaksi. Tuotokset Tuotoksena työpaketista syntyy kuvaus perhehoidon osallistavan kirjaamisen hyvistä käy- tännöistä monitoimijaisessa ja alueellisessa toimintaympäristössä. Lisäksi tuotetaan tarvit- tava määrä perhehoidossa tarvittavia asiakirjarakenteita, jotka on yhtenäistetty Tikesos- asiakirjarakenteiden kanssa. Aikataulu Työpaketti toteutetaan aikavälillä 03 10/2014. Tiimi kokoontuu alussa noin kolmen vii- kon välein, ja ensimmäinen kokoontuminen on klo Kokoontumisia on noin 12. Osallistujat Nimi Organisaatio Työpanos noin Niina Häkälä ISO 494 tuntia Antero Lehmuskoski ISO 397 tuntia Juha Martikainen Roce 40 tuntia Petteri Hartikainen P- S lastensuojelun kehy 36 tuntia Salla Lilja/Sari Peltomaa Pessi 36 tuntia Sirpa Kuusisto- Niemi ISY, STJ 34 tuntia Marjaana Tuovinen Savonia amk Ei määritelty Lea Saari- Kääriäinen MAMK Ei määritelty Anssi Savolainen ISY, yhteiskuntatiet. lts Ei määritelty Työpaketti 3: Tiedon käsittelysäännöt Tavoite Työpaketin tavoitteena on kuvata toiminta- ja tietomääritysten pohjalta käsittelysäännöt, joita tarvitaan päätöksenteon tueksi perhehoidon järjestämisessä. Toteutus Työpaketti toteutetaan tiimissä, jonka osallistujat on lueteltu alla. Työ aloitetaan Sijoita ko- tiin - työkalun toimintojen analysoinnilla, koska kyseinen työkalu toimii osittain pohjana uuden ohjelmiston luomiselle. Työkalun käsittelysääntöjä kehitetään sekä luodaan uusia sääntöjä. Käsittelysääntöjen laatiminen perustuu toiminnan ja tiedon analysointiin, joka linkitetään samanaikaisesti tehtävään tutkimustyöhön sosiaalitieteissä ja sosiaalihuollon tiedonhallinnassa. Apuna käytetään myös aikaisempien työpakettien tuotoksia. Näiden li- säksi lastensuojelulaki ja lastensuojelun käsikirja ovat lähteinä sääntöjen luomisessa. Hyö- dynnetään lisäksi kehittämisyksiköiden ohjausryhmiä. Tuotokset Tuotoksena työpaketista syntyy käsittelysäännöstö, jota käytetään ohjelmiston luomisessa. 11

13 Aikataulu Työpaketti toteutetaan aikavälillä 11/ /2015, yhteensä noin kuusi kokoontumis- kertaa. Osallistujat Nimi Organisaatio Työpanos noin Antero Lehmuskoski ISO 92 tuntia Niina Häkälä ISO 114 tuntia Juha Martikainen Roce 16 tuntia Sirpa Kuusisto- Niemi ISY, STJ 66 tuntia Petteri Hartikainen P- S lastensuojelun kehy 36 tuntia Teemu Kirjavainen P- S lastensuojelun kehy 9 tuntia Edustaja Pessi 36 tuntia Lea Saari- Kääriäinen MAMK Ei määritelty Edustaja ISY, yhteiskuntatiet. lts Ei määritelty Auli Pohjolainen Savonia amk Ei määritelty Työpaketti 4: Perhehoidon sovellusarkkitehtuuri Tavoite Työpaketin tavoitteena on kuvata perhehoidon järjestämisen ja tuottamisen prosesseja tu- kevan ohjelmiston sovellusarkkitehtuuri. Toteutus Aikaisemmissa työpaketissa laadittujen tuotosten, toimintamallien, prosessikuvausten, tietosisältöjen ja tiedon käsittelysääntöjen, pohjalta kuvataan perhehoidon järjestämisen ja tuottamisen prosesseja tukevan ohjelmiston sovellusarkkitehtuuri laaditaan ohjelman vaa- timusmäärittelyt ja toiminnalliset määrittelyt sekä kuvataan ohjelman tekniset toteutuksen lähtökohdat. Sovellusarkkitehtuurin määrittelyssä hyödynnetään substanssiasiantuntijoi- den näkemyksiä ohjelmistolle asetettavista vaatimuksista toiminnan tukemisessa. Näke- myksiä pyritään kokoamaan sekä osallistumalla kehittämisyksiköiden johtoryhmien koko- uksiin sekä järjestämällä erillinen työpaja perhehoitoyksiköiden ja kuntien lastensuojelun työntekijöille. Kuvattu sovellusarkkitehtuuria hyödynnetään hankkeeseen sisältyvässä oh- jelmistokokeilussa, mutta se on hyödynnettävissä sovelluskehityksen pohjaksi myös hank- keen jälkeen. Syntyvät tuotokset Työpaketissa tuotetaan perhehoidon sovelluskokeilun toteuttamisessa tarvittavat sovel- lusarkkitehtuurimäärittelyt, kuten vaatimusmäärittely ja toiminnallinen määrittely. Tuotos- ten sisältö tarkennetaan yksityiskohtaisemmalla tasolla hankkeen edetessä. Aikataulu Työpaketti toteutetaan aikavälillä 11/ /

14 Osallistujat Nimi Organisaatio Työpanos noin Antero Lehmuskoski ISO 120 tuntia Niina Häkälä ISO 152 tuntia Sirpa Kuusisto- Niemi ISY, STJ 25 tuntia Juha Martikainen Roce 16 tuntia Tarja Pitkänen P- S lastensuojelun kehy 30 tuntia Päivi Röppänen/Harri Kum- Istekki Oy 100 tuntia pulainen Edustaja Pessi 30 tuntia Janne Turunen Mamk Ei määritelty Edustaja ISY, YT Ei määritelty Työpaketti 5: Ohjelmistokokeilu Työpaketin tavoite Työpaketin tavoitteena on koota yhteen kaikissa aikaisemmissa työpaketeissa kehitetyt määrittelyt ja muodostaa niiden pohjalta perhehoidon järjestämisen ja tuottamisen apuna toimiva ohjelmisto. Toteutus Rocen johdolla luodaan hankkeessa tehtävien toiminta- ja tietomääritysten pohjalta ohjel- miston kokeiluversio, ja testataan sen toimivuutta perhehoidon järjestämisen ja tuottami- sen asiantuntija- ja dokumentointijärjestelmänä. Istekki Oy tuottaa ohjelmistokokeilussa tarvittavan kapasiteetin ohjelmistokokeilun ajaksi Pohjois- Savon alueelle. Etelä- Savossa kokeilu integroidaan olemassa olevalle alustalle. Ohjelmistokokeilun aikana mahdolliste- taan kokeiluversion käyttö 2 4 eri organisaatiossa käyttämällä organisaatioiden olemassa olevia tietoliikenneyhteyksiä. Ohjelmistokokeilussa mukana olevia käyttäjiä ohjeistetaan ja tuetaan ohjelmistokokeilussa luotavan toimintamallin mukaisesti. Ohjelmistokokeilun ai- kana syntyneitä ratkaisuja ei oteta tuotannolliseen käyttöön. Ohjelmistokokeilun kokeilu- version käyttö kestää 2 3 kuukautta. Ohjelmistokokeilun aikana ei toteuteta integraatioita muihin järjestelmiin. Kokeiluversio pohjautuu ROCE Partnersin käyttämään Serena Softwa- ren SBM- teknologiaan. Tekninen laiteympäristö koostuu tietokannasta (MS SQL server tai Oracle) sekä edustapalvelimesta (virtuaalipalvelin, vähäiset laitevaatimukset). Laiteympä- ristö ei sisällä mahdollisia 3. osapuolen lisenssikustannuksia. Aikataulu Työpaketti toteutetaan aikavälillä 02/ /2015. Syntyvät tuotokset Perhehoidon kirjaamiseen soveltuvan asiakastietojärjestelmän kokeiluversio 13

Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset. Hanke- esi6ely 27.1.2014 Ohjausryhmä Antero Lehmuskoski, ISO

Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset. Hanke- esi6ely 27.1.2014 Ohjausryhmä Antero Lehmuskoski, ISO Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset Hanke- esi6ely 27.1.2014 Ohjausryhmä Antero Lehmuskoski, ISO Itä- Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Toiminta- alueena Itä-

Lisätiedot

Miten sosiaalihuollon tiedonhallinta on kehittynyt jo nyt?

Miten sosiaalihuollon tiedonhallinta on kehittynyt jo nyt? Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Miten sosiaalihuollon tiedonhallinta on kehittynyt jo nyt? johtaja Pirjo Marjamäki 1 Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tavoitetila 2020 Kansallinen sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain. toimeenpano 25.09.2015

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain. toimeenpano 25.09.2015 Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 25.09.2015 Kansa-koulu hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kansa-koulu-hanke. Sosiaalihuollon organisaatioiden tukena

Kansa-koulu-hanke. Sosiaalihuollon organisaatioiden tukena Kansa-koulu-hanke Sosiaalihuollon organisaatioiden tukena 30.3.2017 Tampere Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautuminen lainsäädäntöä, tukea ja ohjausta sote-toimijoille Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 02.09.2015

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 02.09.2015 Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 02.09.2015 Tarkoitus tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

Kansa-koulu-hanke. Sosiaalihuollon organisaatioiden tukena

Kansa-koulu-hanke. Sosiaalihuollon organisaatioiden tukena Kansa-koulu-hanke Sosiaalihuollon organisaatioiden tukena 27.4.2017 Jyväskylä Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautuminen lainsäädäntöä, tukea ja ohjausta sote-toimijoille Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

Uudistuva tiedonhallinta lastensuojelun perhehoidossa PERHO- HANKKEEN LOPPURAPORTTI

Uudistuva tiedonhallinta lastensuojelun perhehoidossa PERHO- HANKKEEN LOPPURAPORTTI Uudistuva tiedonhallinta lastensuojelun perhehoidossa PERHO- HANKKEEN LOPPURAPORTTI Niina Häkälä Antero Lehmuskoski Itä- Suomen sosiaalialan osaamiskeskus kesäkuu 2015 Hankeraportin sisällön tuottamiseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Helsinki 22.01.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 16.2.2017 Sosiaalityön tutkimuksen päivät, Sosiaalihuollon asiakastiedot ja niiden hyödyntäminen Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Kansa-koulu-hanke

Lisätiedot

Valinnanvapauden asettamat vaatimukset tiedonhallinnalle

Valinnanvapauden asettamat vaatimukset tiedonhallinnalle Valinnanvapauden asettamat vaatimukset tiedonhallinnalle Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta, 1 Valinnanvapaus on osa sote-uudistusta Tavoitteena on, että valinnanvapaus

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Esityksen sisältö Tikesos-hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Sanastotyö osana Tikesos-hankkeen tietoarkkitehtuurityötä

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Hallinnoijana toimii Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom ja osatoteuttajina muut maamme yhdestätoista sosiaalialan osaamiskeskuksesta.

Lisätiedot

Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta

Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta Jari Uotila Johtava konsultti, Uudet liiketoiminnot Istekki

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna Itä-Suomen alueverkosto 9.5.2017, Savonlinna Alueverkostot Osa toimii useamman maakunnan alueella. Yhteystietolistalla 750 henkilöä. Osallistujat sote-alan järjestöammattilaisia (ammattilaisuus ei kuitenkaan

Lisätiedot

PALJON TUKEA TARVITSEVAT PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVÄT Kaste kehittämishanke

PALJON TUKEA TARVITSEVAT PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVÄT Kaste kehittämishanke PALJON TUKEA TARVITSEVAT PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVÄT Kaste kehittämishanke 2015 2017 Kainuu Keski Pohjanmaa Lappi (Kolpene hakija/poske koordinoi) Länsi Pohja TAVOITTEET Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.1.2017 LAPE muutostyöhön tukea Tuumasta toimeen Lape maakunnallinen

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

Kansa- koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Kansa- koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Kansa- koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 28.10.2015 Keski- Suomen sosiaali- ja terveysjohdon työkokous Maarit Hiltunen- Toura, Hanna Lohijoki & Teppo Taskinen Kansa- koulu- hankkeen

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö. Suunnitelma

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö. Suunnitelma Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö Suunnitelma 1 Taustaa Sosiaalityön neuvottelukunnan sosiaalityö 2015 -jaosto määrittelee neljä laajaa sosiaalityön strategista kehittämislinjausta: Sosiaalityön työorientaation

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10.

KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10. KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10.2009 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Hankkeen

Lisätiedot

Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos

Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos YHTEISKUNNALLINEN TEHTÄVÄ KOULUTUS TUTKIMUS "Yhteiskuntatieteiden laitoksen toiminta-ajatus kiinnittyy tiedeyliopistoperinteeseen, jossa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kansa-koulu-hanke ja toiminta- ja tietomääritysten pilotointi Tampere Teppo Taskinen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija

Kansa-koulu-hanke ja toiminta- ja tietomääritysten pilotointi Tampere Teppo Taskinen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kansa-koulu-hanke ja toiminta- ja tietomääritysten pilotointi Tampere 26.8.2016 Teppo Taskinen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Rahoittaja: Lukujärjestys Kansa-koulu-hanke Toiminta- ja tietomääritysten

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE 7.11.2007 Projektipäällikkö Heli Sahala Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaalihuollossa hanke 2004-2007 Sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpanosuunnitelman kehittämishanke

Lisätiedot

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo,

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo, ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset

Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset 30.5.2006 Terveydenhuollon ATK-päivät Mikkelissä Projektipäällikkö Heli Sahala E-reseptikokeilu Sosiaalialan tietoteknologiahanke

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Leila Mukkala projektipäällikkö

Leila Mukkala projektipäällikkö SenioriKaste-hanke Leila Mukkala projektipäällikkö p Tavoitteet Toimintalinja 1. Kotona asumisen tukeminen Toimintalinja 2. Ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen Toimintalinja 3. Kuntouttavan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sisältö Taustaa Tavoite Lähtökohta Tuotokset Prosessien kuvaaminen esimerkkinä lasten päivähoito

Lisätiedot

Sote-uudistus kehittämistyön uhka vai mahdollisuus

Sote-uudistus kehittämistyön uhka vai mahdollisuus Sote-uudistus kehittämistyön uhka vai mahdollisuus Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 25.8.2017 Sote-uudistus? Prosessi ollut käynnissä jo laskutavasta riippuen 10 15 Suuresta

Lisätiedot

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Salla Seppänen Koulutusjohtaja Terveysalan laitos, Mikkeli 8.10.2009 1 Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Mittarityöpaja. Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita Esityksen nimi / Tekijä

Mittarityöpaja. Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita Esityksen nimi / Tekijä Mittarityöpaja Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita 26.1.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Sote-uudistuksessa sosiaalityöhön tarvitaan toimivat vaikuttavuuden arvioinnin

Lisätiedot

Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä

Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä Esisuunnitteluhanke 29.11.2017 Tuija Kuusisto 1 29.11.2017 - Taustaa ja rajaukset Maakunnan digipalveluja järjestämistehtävässä on käsitelty Sitran laatimassa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallinen hanke KanSa-koulu Operhaku Sosiaalialan osaamiskeskukset

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallinen hanke KanSa-koulu Operhaku Sosiaalialan osaamiskeskukset Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallinen hanke KanSa-koulu Operhaku 30.4.2015 Sosiaalialan osaamiskeskukset Taustaa Hankkeella tuetaan sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain toimeenpanoa

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2010 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Jarmo Kärki & Erja Ailio 24.6.2014 Asiakastietomallin hallinta / Kärki & Ailio 1 Esityksen sisältö Millainen ylläpidon ja kehittämisen rakenne on sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2009 SESSIO 12 Antero Lehmuskoski Projektipäällikkö Sosiaalialan tietoteknologiahanke Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 1 Sessio

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan organisointi

Kehittämistoiminnan organisointi Kehittämistoiminnan organisointi Tutkimus-, opetus- ja kehittämisteema työryhmän työskentelyä varten tehty esitys Elise Kosunen ja Kristiina Laiho 1 10.4.2017 Esityksen pohjana on Väli-Suomen kehittäjäryhmän

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet

Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, www.vasso.fi Tapio Häyhtiö 15.1.2015 Vasso kehittäjäorganisaationa 11 lakisääteistä alueellista

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut

Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut Opas sosiaalihuollon käsitteelliseen tarkasteluun Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut Sosiaalihuollon käsitemalli 13.9.2012 Antero Lehmuskoski Sosiaalihuollon käsitemalli Opas sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kansalliset palveluprosessit ja sähköinen asiointi (Kapsa) -hanke Jaakko Penttinen

Kansalliset palveluprosessit ja sähköinen asiointi (Kapsa) -hanke Jaakko Penttinen Kansalliset palveluprosessit ja sähköinen asiointi (Kapsa) -hanke Jaakko Penttinen 20.4.2015 Jaakko Penttinen 1 Esityksen sisältö Kapsa-projekti pähkinänkuoressa Kapsa-projektin tavoitteet Kapsa-projekti

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi 1 13.10.2017 Johanna Ritvanen Laatusuositus: Asiakas ja palveluohjaus keskiöön SUOSITUS 1 Asiakas- ja

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

4.2.2 Palvelujen tuottaminen ja kehittäminen seudullisesti. Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti

4.2.2 Palvelujen tuottaminen ja kehittäminen seudullisesti. Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti SOSIAALIALAN KEHITTÄMISHANKE 4.2.2 Palvelujen tuottaminen ja kehittäminen seudullisesti Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti Tavoitteena on hallituskauden aikana luoda

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Tulevaisuudessa osa Kantapalveluita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt sosiaalihuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut rakennetaan ja otetaan

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskushankkeissa THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki 31.5.2017 Martta October 1 Työpaja 8: Väkivallan ehkäisy Klo 11 12 työpajan

Lisätiedot

Hanke-ehdotus alueellisen SOTEtiedon hyödyntämisestä palvelutuotannon johtamisessa ja kehittämisessä. Solutions for Value-Based Health Care

Hanke-ehdotus alueellisen SOTEtiedon hyödyntämisestä palvelutuotannon johtamisessa ja kehittämisessä. Solutions for Value-Based Health Care Hanke-ehdotus alueellisen SOTEtiedon hyödyntämisestä palvelutuotannon johtamisessa ja kehittämisessä Solutions for Value-Based Health Care Taustaa Vuonna 2015 valtionavustusten yleinen hakuaika päättyy

Lisätiedot

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Hankkeen tavoitteita 2004-2007 ja edelleen 2008-2011 kehittää sosiaalialan tietotuotantoa

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutuspäivä 4.2.2016 Hanna Lohijoki sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kaakkois- Suomen

Lisätiedot

Kansa-koulu Kohti sosiaalihuollon Kanta-palveluja

Kansa-koulu Kohti sosiaalihuollon Kanta-palveluja Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 31.1.2017 Kohti sosiaalihuollon Kanta-palveluja Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Teppo Taskinen

Lisätiedot

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Sote-tiedonhallinnan keskustelufoorumi, Kuopio 9.10.2015 Antero Lehmuskoski, erikoissuunnittelija, THL 9.10.2015 Antero Lehmuskoski 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki 28.8.2017 Martta October 1 28.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 2 Väkivallan ehkäisy

Lisätiedot

Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto

Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto Matti Karvonen 05.09.2016 Aluekoordinaattori, erikoissuunnittelija Kansa-koulu-hanke/Pikassos matti.karvonen@pikassos.fi p. 050 599 64 11 www.pikassos.fi

Lisätiedot

Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä)

Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä) Taustaa 1/3 Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä) 126 000 sosiaalihuollon avopalveluissa 82 000 sosiaalihuollon laitospalveluissa 188 000 terveyspalveluissa

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti INNOAGENTTI koulutus I-tason agentit Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone 13.6.2017 Hanna Lahti Kahvit ja kastettavaa tarjolla Tervetuloa Klo 14-14.30 / Hanna Lahti Arvokas tieto hanke Mikä on Aktiivisen

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan.

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan. 1 Sosiaalialan kehittämisyksikkö - kriteerien konkretisointi Sosiaalialan seudullisten kehittämisyksiköiden perustamisvaiheen kriteeristössä ei erikseen nimetä hyvän hanke- ja kehittämistyön yleisiä piirteitä,

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

RAHOITUKSEN HAKEMINEN HENKILÖKOHTAISEN BUDJETIN KOKEILUUN

RAHOITUKSEN HAKEMINEN HENKILÖKOHTAISEN BUDJETIN KOKEILUUN RAHOITUKSEN HAKEMINEN HENKILÖKOHTAISEN BUDJETIN KOKEILUUN Meneillään olevan Ylä-Savon SOTE:n palvelusetelikokeilun laajentaminen Pohjois- Savon maakunnassa JOHDANTO Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut

Lisätiedot

Kansalainen sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjänä. Terveydenhuollon ATK päivät 2010 Maija Paukkala ESSHP

Kansalainen sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjänä. Terveydenhuollon ATK päivät 2010 Maija Paukkala ESSHP Kansalainen sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjänä Terveydenhuollon ATK päivät 2010 Maija Paukkala ESSHP KEKSI -hanke parantaa kansalaisen sähköisiä asiointimahdollisuuksia Yhteistyössä Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa

Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa Sosiaali- ja terveyslautakunta 39 21.05.2014 Kaupunginhallitus 260 02.06.2014 Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa 361/00.03.01/2014 SOTELTK 39 Perusturvajohtaja

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma Maakuntahallitus I 279 10.12.2007 Maakuntahallitus I 50 23.02.2009 Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma 1049/82/820/2007 1153/82/820/2008 MH 279 Hanketiimi Hakijana Kajaanin Teknologiakeskus

Lisätiedot

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1 Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke ojanepi1 Kaaso ja Esso Kaakkois-Suomen sosiaalitoimen tietoteknologiahankkeen =Kaaso Esiselvitys sosiaalitoimen tietojärjestelmän määrittelyyn ja valintamenettelyyn=esso.

Lisätiedot

Mikä on projekti? J Ä R J E S T Ö H A U T O M O. Matti Forsberg järjestökonsultti Järjestöhautomo Matti Forsberg

Mikä on projekti? J Ä R J E S T Ö H A U T O M O. Matti Forsberg järjestökonsultti Järjestöhautomo Matti Forsberg Mikä on projekti? järjestökonsultti Järjestöhautomo Hanke eli projekti aikataulutettu tietyillä panoksilla kestäviin tuloksiin pyrkivä tehtäväkokonaisuus sillä on oma projektiorganisaatio omat, juuri kyseistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot