[Lomake.][Ohjain.]metodi [argumentit] Seuraava aliohjelma, jossa käytetään kuvakehyksen Move-metodia, luo vaikutelman etääntyvästä kuvakehyksestä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "[Lomake.][Ohjain.]metodi [argumentit] Seuraava aliohjelma, jossa käytetään kuvakehyksen Move-metodia, luo vaikutelman etääntyvästä kuvakehyksestä:"

Transkriptio

1 LUKU 5 METODIT Paitsi ominaisuuksia ja tapahtumia lomakkeeseen ja ohjaimiin sekä Visual Basicin erityisolioihin Printer, Screen, Clipboard, Debug ja App samoin kuin muihin Vb:ssä käytettäviin olioihin voi liittää metodeja. Metodin yleinen syntaksi ohjaimille on [Lomake.][Ohjain.]metodi [argumentit] Jokaiseen oliotyyppiin liittyy etukäteen määrätyt metodit. Jokaisella metodilla on etukäteen määrätyt argumentit (mikäli lainkaan). Seuraava aliohjelma, jossa käytetään kuvakehyksen Move-metodia, luo vaikutelman etääntyvästä kuvakehyksestä: Private Sub Picture1_Click () Dim i As Integer For i = 1 To 30 x = Picture1.left y = Picture1.top j = Picture1.width k = Picture1.height Picture1.Move x *.9, y *.9, j *.9, k *.9 Next i Kun olet kirjoittanut koodi-editoriin metodin nimen ja sanavälin, Visual Basic näyttää automaattisesti (kuva 1) pakolliset ja valinnaiset argumentit (valinnaiset hakasuluissa). Tämä edellyttää, että olet valinnut Tools - Options -ikkunan Editor-sivulla vaihtoehdon Auto Quick Info. Voit avata ohjeen myös komennolla Edit - Quick Info tai Edit - Parameter Info sekä Edit-työkalupalkin vastaavilla komennoilla. Tarkemmin Edit-valikosta luvussa 12.

2 82 Visual Basic 5 -ohjelmoinnin peruskurssi 4.3: Metodin argumentit Toisin kuin tapahtuma-aliohjelma, metodi voi myös palauttaa arvon funktion tapaan. Esimerkiksi seuraava aliohjelma kirjoittaa lomakkeelle merkkijonon ja sen alle samanpituisen viivan. Seuraavassa koodissa käytetään lomakkeen Line-, TextWidth- ja TextHeight-metodeja. Samoin kuin ominaisuuksien kohdalla lomake on mainittava vain, jos sen tai sen ohjaimen metodia kutsutaan toisesta lomakkeesta tai koodimoduulista. Alla "Line" voitaisiin siis korvata muodolla "Form1.Line" tai "TextWidth" muodolla "Form1.TextWidth". Private Sub Form_Click () Fontsize = 30 Print Merkkijono CurrentX = 0 CurrentY = TextHeight( M ) Line -(TextWidth( Merkkijono ), CurrentY) Metodit ovat siis aliohjelmia, samoin kuin edellisessä luvussa käsitellyt tapahtuma-aliohjelmat. Aliohjelmien yleisestä syntaksista ja funktioiden

3 5 Metodit 83 ja lauseiden eroista tarkemmin seuraavassa luvussa. Alla eri metodeja ryhmiteltynä käyttötavan mukaan. HUOM Oliokeskeisessä ohjelmoinnissa yleensä metodeja käytetään palauttamaan suojattuja tietoja omasta oliostaan tai suorittamaan sille jonkin toimenpiteen. Samoin yllä TextWidth palauttaa oman olionsa (jonka metodista on kyse) tekstin leveyden, eikä oliolla ole vastaavaa julkista ominaisuutta, jonka arvon voisi suoraan hakea tai asettaa. Näennäisesti eroa tuskin huomaa, mutta koska TextWidth ei ole ominaisuus, et voi kirjoittaa seuraavasti: Form1.TextWidth = 10 NÄKYVÄT OHJAIMET ZOrder: Tuo ohjaimen edustalle (argumentti = 0 tai jätetään pois) tai asettaa sen taustalle (argumentti = 1). Kaikkien näkyvien ohjaimien kanssa. Kun metodia sovelletaan lomakkeeseen, ikkuna pysyy myös toisten sovellusten päällä samaan tapaan kuin Windowsin Ohje, jos sen Aina päällimmäisenä -vaihtoehto on valittu. Vain samaan ZOrder-tasoon (katso luku 2) kuuluvia ohjaimia voi järjestää ZOrder-metodilla. Sijoita lomakkeelle kolmen komentopainikkeen ohjainmatriisi. Aseta painikkeet limittäin. Seuraavan koodin avulla napsautettu painike tulee edustalle. Private Sub Command1_Click (index As Integer) Command1(index).ZOrder Move: Siirtää lomaketta tai ohjainta ja muuttaa sen kokoa (katso luku 10). Metodia voi käyttää kaikkien näkyvien ohjaimien paitsi viivan kanssa. Move-metodin vaihtoehtona on asettaa ohjaimen Top- ja Left- sekä Width- ja Height-arvot suoraan. Refresh: Pakottaa lomakkeen tai ohjaimen välittömän päivytyksen (katso luku 10). Metodia voi käyttää samojen olioiden kanssa kuin ZOrder-metodia lukuunottamatta MDI-lomaketta.

4 84 Visual Basic 5 -ohjelmoinnin peruskurssi SetFocus: Asettaa fokuksen ohjaimelle. Samojen olioiden kanssa kuin ZOrder lukuunottamatta Kehystä, Otsikkoa, Kuviota, Viivaa ja Kuvaa. Drag: Kaikkien näkyvien ohjaimien kanssa lukuunottamatta Kuviota ja Viivaa. Metodilla voi olla seuraavat argumentit: 0 peruuttaa ohjaimen vetämisen 1 aloittaa ohjaimen vetämisen 2 päättää ohjaimen vetämisen ja pudottaa ohjaimen (Katso luku 10.) OLEDrag: Vastaa Drag-metodia, mutta soveltuu Ole-oliohin. Vrt. OLEDragMode-ominaisuus. ShowWhatsThis: Kaikkien näkyvien olioiden kanssa. Näyttää ohjetiedostosta aiheen, joka vastaa ominaisuuden WhatsThisHelpID arvoa. GRAAFISET METODIT Print: Lomakkeen ja kuvakehyksen sekä Printer- ja Debug-erikoisolioiden kanssa. Tulostaa merkkijonon (katso luku 9). Circle: Samojen ohjaimien kanssa kuin edellä lukuunottamatta Debug-oliota. Piirtää ympyrän (katso luku 10). Line: Samojen ohjaimien kanssa kuin edellä. Piirtää viivan (katso luku 10). PSet: Samojen ohjaimien kanssa kuin edellä. Asettaa lomakkeen, kuvakehyksen tai kirjoittimelle lähetettävän sivun pisteen argumentin väriseksi (katso luku 10). TextHeight: Samojen kuin edellä. Palauttaa merkkijonon korkeuden (katso luku 9). TextWidth: Samojen kuin edellä. Palauttaa merkkijonon leveyden (katso luku 9). Scale: Samojen kuin edellä. Määrittää lomakkeen, kuvakehyksen tai kirjoittimen koordinaatit (katso luku 10). Cls: Samojen kuin edellä lukuunottamatta Printer-oliota. Tyhjentää ajon aikana tuotetun grafiikan ja tekstin lomakkeesta tai kuvakehyksestä (katso luku 10). Point: Samojen kuin edellä. Palauttaa lomakkeen tai kuvakehyksen pisteen RGB-värin (katso luku 10).

5 5 Metodit 85 PaintPicture: Samojen kuin edellä. Tämän metodin avulla voit piirtää olion Picture-ominaisuuden sisällön toiseen olioon. Tarkemmin luvussa 10. Sijoita lomakkeelle kuvakehys, jonka AutoRedraw- ja AutoSize-arvot ovat True. Sijoita lisäksi ajastin ja anna sen Interval-arvoksi esimerkiksi 500. Seuraava koodi kääntää nyt puolen sekunnin välein kuvakehyksen kuvan pelikuvakseen. Private Sub Timer1_Timer() Picture1.PaintPicture Picture1.Picture, Picture1.ScaleWidth,_ Picture1.ScaleHeight, -1 * Picture1.ScaleWidth,_ -1 * Picture1.ScaleHeight Picture1.Picture = Picture1.Image Jos käytössäsi on grafiikkaohjelma, josta voi vetää leikatun kuvan ulos ja kuvakehyksen OLEDropMode-arvo on 2 Automatic, voit ajon aikana vetää kuvakehykseen minkä tahansa leikkaamasi kuvan ja se alkaa heti kääntyillä peilikuvakseen. PRINTER-OLION METODIT EndDoc: Päättää asiakirjan lähettämisen kirjoittimelle (katso luku 9). NewPage: Aloittaa uuden sivun kirjoittimelle lähetettävässä asiakirjassa (katso luku 9). KillDoc: Keskeyttää asiakirjan lähettämisen mahdollisimman pian. Jos asiakirja on Windowsin Tulostuksenhallinnassa, kirjoitin ei vastaanota mitään. LOMAKKEEN METODIT Edellä kuvattujen graafisten metodien lisäksi lomakkeella on seuraavat metodit: Hide: Lomakkeen ja MDI-komakkeen kanssa. Poistaa näkyvistä mutta ei muistista (katso luku 11). Show: Tuo lomakkeen ja MDI-lomakkeen näkyviin (katso luku 11). PopupMenu: Tuo näytölle irrallisen valikon. Tarkemmin luvussa 7.

6 86 Visual Basic 5 -ohjelmoinnin peruskurssi PrintForm: Ei MDI-lomakkeella. Lähettää kirjoittimelle lomakkeen bittikartan (katso luku 9). Arrange: Vain MDI-lomakkeella (ks. luku 15). LEIKEPÖYDÄN METODIT GetData, GetFormat, GetText, SetData, SetText, Clear: Näiden metodien avulla voit hakea tietoja leikepöydältä ja viedä niitä sinne. Tarkemmin luvussa 18. Edellistä PaintPicture-esimerkkiä voi täydentää seuraavalla koodilla, joka mahdollistaa kuvien siirtämisen leikepöydän kautta. Helpointa on sijoittaa koodi toiseen ajastimeen. Getformat tarkistaa, että leikepöydällä on bittikartta. Private Sub Timer2_Timer() If Clipboard.GetFormat(2) = True Then Picture1.Picture = Clipboard.GetData End If DDE-METODIT LinkExecute, LinkPoke, LinkRequest, LinkSend: Nämä liittyvät DDE-yhteyksiin, joita käsittelen Jatkokurssi-kirjassa. YHDISTELMÄRUUTU, LUETTELORUUTU JA TAULUKKO AddItem: Lisää kohdan (katso luku 8). RemoveItem: Poistaa kohdan (katso luku 8). Clear: Tyhjentää Yhdistelmä- tai Luetteloruudun. VALINTAIKKUNAN METODIT ShowOpen: Näyttää tiedostonavausikkunan. Vaikutus on sama kuin Action-ominaisuuden asettaminen arvoon 1.

7 5 Metodit 87 ShowSave: Näyttää tallennusikkunan. Vastaava Action-ominaisuuden arvo on 2. ShowColor: Näyttää värinvalintaikkunan. Vastaava Action-ominaisuuden arvo on 3. ShowFont: Näyttää fontinvalintaikkunan. Vastaava Action-ominaisuuden arvo on 4. ShowPrinter: Näyttää kirjoittimen valintaikkunan. Vastaava Actionominaisuuden arvo on 5. ShowHelp: Näyttää Ohjeen. Vastaava Action-arvo on 6. AboutBox: Näyttää Valintaikkuna-ohjaimen oman Tietoja-ikkunan. Vastaava metodi on eräillä muillakin ActiveX-metodeilla. KOKOELMIEN METODIT Add: Lisää kokoelmaan jäsenen. Remove: Poistaa kokoelman jäsenen. Metodin syntaksi on Kokoelma.Remove(jäsen), missä jäsen on jäsenen Index- tai Key-arvo. Käsittelen kokoelmia tarkemmin Jatkokurssi-kirjassa. OLIOLUOKKIEN OMAT METODIT Voit luoda olioluokkaan metodeja määrittämällä niissä aliohjelmia Public-avainsanalla (tarkemmin Jatkokurssi-kirjassa). Kuten todettu, tyypillisesti metodien tarkoituksena on palauttaa tai asettaa olion muuten Private-avainsanalla suojattuja ominaisuuksia. Näin olio hallitsee "itse" omia ominaisuuksiaan.

8 88 Visual Basic 5 -ohjelmoinnin peruskurssi

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT.

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT. Sisällysluettelo 1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ... 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN... 3 3. INPUT JA OUTPUT... 6 4. TAVALLISIMPIEN KOMPONENTTIEN YLEISIMMÄT OMINAISUUDET, METODIT JA TAPAHTUMAT... 9 5. BASIC-KIELEN

Lisätiedot

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila EXCEL VBA-OHJELMOINTI Aki Taanila 27.9.2013 Sisältö Johdanto... 1 Varoitus... 2 Developer/Kehitystyökalut... 2 Makrosuojaus... 2 1 Nauhoitetut makrot... 3 1.1 Makron nauhoittaminen... 3 1.2 Makron suorittaminen...

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi Osa IV Oliokeskeinen ohjelmointi Osa 4 keskittyy oliokeskeiseen ohjelmointiin tämä tarkoittaa C++:n luokkapiirteiden määrittelyä ja käyttöä, joilla voidaan luoda uusia tyyppejä ja joita voidaan käsitellä

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Etäopetuskeskus. Windows Vista. perusteet

Hyvinvointipalvelut. Etäopetuskeskus. Windows Vista. perusteet Tampereen kaupunki Koulutusmoniste Hyvinvointipalvelut Etäopetuskeskus Windows Vista perusteet Sisällysluettelo 1. MIKÄ ON WINDOWS VISTA? 3 2. TIETOKONEEN OSAT 3 3. WINDOWS VISTAN KÄYTÖN ALOITTAMINEN 4

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo ESY Q16.2/2007/43 28.8.2007 Espoo Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 28.08.2007 Tekijät Arto Korpisalo

Lisätiedot

iweb Käyttöönotto Tutustu iwebiin ja opi, kuinka voit luoda oman verkkosivustosi.

iweb Käyttöönotto Tutustu iwebiin ja opi, kuinka voit luoda oman verkkosivustosi. iweb Käyttöönotto Tutustu iwebiin ja opi, kuinka voit luoda oman verkkosivustosi. 1 Sisältö Luku 1 3 Tervetuloa käyttämään iweb-ohjelmaa 3 Tietoja iwebistä 3 Mitä opit 4 Ennen kuin aloitat 4 Mitä tarvitset

Lisätiedot

Manuaali. 2.5 KALAS Sitemanager

Manuaali. 2.5 KALAS Sitemanager Manuaali 2.5 KALAS Sitemanager 1. Johdanto...............................................................1 1.1 Järjestelmävaatimukset.............................................1 1.1.1 Sivujen esittäminen...................................................1

Lisätiedot

Pääkohdat PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA

Pääkohdat PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA Pääkohdat Tobii Communicator 4 Ajotila Tämä on ohjelman käyttötila tai käyttäjän tila, jossa muokattuja ja tehtyjä sivuja voidaan käyttää. Kun painikkeita

Lisätiedot

PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN

PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN TÄMÄ MATERIAALI ON TARKOITETTU AINOASTAAN SUOMALAISEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIMIN HENKILÖSTÖN KÄYTTÖÖN. MATERIAALILLA EI OLE LEVITYSLUPAA. HELSINKI TAMPERE TURKU OULU

Lisätiedot

Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 7.0

Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 7.0 Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 7.0 Microsoft Windows -käyttöjärjestelmälle Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APPLE IWEB http://fi.yourpdfguides.com/dref/3677516

Käyttöoppaasi. APPLE IWEB http://fi.yourpdfguides.com/dref/3677516 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DVD- ja CD-levyjen luonti. DVD-/CD-tallentimella

DVD- ja CD-levyjen luonti. DVD-/CD-tallentimella DVD- ja CD-levyjen luonti DVD-/CD-tallentimella Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Hewlett-Packard Company ei anna minkäänlaista tätä materiaalia koskevaa takuuta, mukaan

Lisätiedot

Tietokantatuen lisääminen

Tietokantatuen lisääminen 291 L U K U 7 Tietokantatuen lisääminen Oppitunti 1: Tietokantayhteydet Visual C++:ssa 292 Oppitunti 2: MFC:n tietokantatuki 306 Oppitunti 3: ADO:n esittely 324 Laboratorio 7: Kyselyjen tekeminen tietokannasta

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Jaana Nuuttila kesä 2010

Jaana Nuuttila kesä 2010 kesä 2010 Sisältö 1 Näppäimistön ja hiiren käyttö...1 2 Käyttöliittymä...2 2.1 Käynnistä-valikko...3 2.2 Tehtäväpalkki...4 2.3 Pienoisohjelmat...5 2.4 Ikkunoiden ja kuvakkeiden käsittely...6 2.5 Valintanauhat,

Lisätiedot

Ohje. F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1

Ohje. F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1 Ohje F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1 F-Secure Online Backup Service for Consumers -ohje... 3 Johdanto... 3 Mikä on F-Secure Online Backup Service for Consumers?... 3 Ohjelman toimintaperiaate...

Lisätiedot

ScenalyzerLive 4.0. Käyttöohje

ScenalyzerLive 4.0. Käyttöohje ScenalyzerLive 4.0 Käyttöohje ScenalyzerLive Versio 4.0 käyttöohje Käyttöehdot Alkuperäinen julkaisupäivä 28.12.2005 17:37 Copyright (C) 2005 Andreas Winter Suomennos 24.1.2006 22:30 (Harri Lamminmäki)

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Lync Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. www.salcom.fi

Lync Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. www.salcom.fi Lync Pikaohje Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear www.salcom.fi here. Copyright 2011 Salcom Group Oy Lync Pikaohje 1 (20) SISÄLLYSLUETTELO Lync... 1 Yhteystietoluettelo...

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot