R A D I O - M I K R O O y

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "R A D I O - M I K R O O y"

Transkriptio

1 E l j u l k i s u u t e e n i - K i e r t o k i r j e e i o l e t a r k o i t e t t u k u l u t t a j i l l e j a e t t a v a k s i t a i n a y t e t t a v ^ s i K a i k k i h i n n a t j a v a r a s t o m S ^ a t s i t o u m u k s e t t a j a v a l i m y y n t i v a r a i i k s i n. Te k n i s e t y m t i e d o t m y b s s i t o u m u k s e t t a. R A D I O - M I K R O O y K I E R T O K I R J E N s o ^ R A D I O - M I K R O O Y m y y t u o t t e i t a n a i l l i i h i n n o i l l a jalleenmyyjilleihuoltoliikkeille, teollisuudelle, yhdistyksille,valtion ja kuntien laitoksillo. Hinnat edellyttavat liaaksi kohtuullisten ja tavanomaistcn tukkumyyntierion kertaostoa. RADlO-MtKRO H A N K A S U O N T I E HELSINKI 39 Puiiolinvaihdo T E L E X ^ 0 M I K U O KANNATTAA KESKITTAA MIKHOON I OY T o i m i t a m m e t a m i i n k i e r t o k i r j c e t r i t a e s i s a l l l i P I I P l ' O S E N S A R J A T U O T E O y ; n o h j o l i i n n a s t o n 0 1, 0 8. i y 8 0 To i m i m m e P i i p p o s e n S a r j a t u o t o O y : n v a l t u u t o t t u n a t u l d i u i n y y j i i n a j a m y y m m c k a i k l -. i a P i i p r i o s e n tuotteita,joko suoraan varastosta taik'ia parin pilivan toiniitusajalla. M y y i i i n i o t u o t t e o t y l e e n s U s a m o i h i n l i i n t o i h i n k u i n " P l i p p o n e n " i t s o, m u t t a e r i t y i s e s t i o s t e t t a e s s a p i e n i i i t a i k o s k i s u u r i a e r i a s a a t t a a o s t o M I K l l O S TA - t u l J a h u o k e a i n m a k s i 1 Piipposen Sarjatuote Oy Tutnun kiertokirjecmiao sivulla 2 on ilnioitcttu oheisen i'iipaoson Sarjatuote Oy:n ohjeliinnaston hinnoista myonnettuviit alennuksot, Iluomioikaa erityisesti,cttii kiertokir,jeemme sivxiilla 1,3 ja 't on uiainittu lukuisia crijcoistarjouksia,jotka ovat voimassa vtiiiniyyntivarauksin ja koskevat varastossamme olevia rajoitcttuja " v a n l i a a n h i n t a a n " o s t e t t u j a c r i U. T u t x i k a a t a r j o u l c s e t l i e t i j a " o t t a k a a " o s a n n e! M I l v l l O netto/netto U8i75 SEVERIN 304 Kateva apuvaline veden tehokkaaseen kuumennukseen kaikkialla, missa on sahkda. Hyva hyotysuhde, Kateva kotona, mukava matkoilla jannite 220 V t e h o S O O W t a r j o u s - p i t U U S i e c m p e t t o / n c t t o k i e r u k a n h a l k a i s i j a 4 c m i t h maadoitettu pistotulppa johdon pituus 1 m vetoketjullinen suojakotelo Uppokuumennin r Kaapelikelat "Jo-Jo" Uusissa muovikaapelilla varustetuissa Jo-Jo-Kaapelikoloissa on nyl ainutlaatuinen turvallisuutta lisaava kaksitoiminen ylikuumenemissuoja. joka laukeaa ylijannitteen tai ylikuormituksen seurauksena ja voidaan kelan jaahdyttya kytkea nappia painamalla. Nobo "FAVOR"- sahkolammittimet ERIKOISllINTAAN ra.ioitettu era NOBU-FAVOR lamtnittiiiiiu sar.ia '31 i E S l i s t a i n a l l i W N Y T TA R J O U S n e t t o / n e t t o 11 3 : 5 0 G - 5 I S - O 6 t a s o m a l l i 6 O O W N Y T T A R J O U S n e t t o / n o t t o : 2 0 G S - I O " 1 0 U 0 W N Y T T A R J O U S n e t t o / n e t t o ; 3 S FAVOn-iatnmillimel oval rakenteellaan ykslnkerlaisempia ja hinnaltaan edullisempia kuin muut lammltlntyypk la sen vuokst ne valitaan usein vapaa-ajan asuntojen a aputllojen fammlltimlksi. FAVOR-IScnmillimia valmisletaan Kahlena / 7 ^ r / r / ' r z 7 - / r 7 f / v 9 / v V ^ / 7? r / / / / / /» & NImltys TyyppI V o h Teno tchovaihioehiona seks Msia- etta lasotyyppelna. Niissa on pilkaiaksoinen termoslaalli ja 1 m pilulnen liilosjohio Auki-kilnni-Kytkinia ja lermistoria cl ole. jannite vain 220 v (W) / MK/70 H 70 I ij i Miiat (mm) FavOr-ilsla S 1 S , FavOr-taso GSiSOe L Paino do) T c i r k e L i u u t u u s \ Ylikuumenemis suoja! Umpikelat Umpikeloissa kaapeli on suojattuna umpinaisen kelarungon sisalla, joten se ei paase koskaan sotkeutumaan ja on helppo kasitella. HK-sarja Maadoittamattomalla kolmoispistorasialia varustetut HK-sarjan kaapelikelat soveltuvat kaikkeen kotona esiintyvaan kaytfoon; sahkbtyokalujen, pblynimureiden ym. laitteiden jatkojohdoksi. Maadoittamattomaan kolmoispistorasiaan sopivat erilaisten kojeiden pistotulpat. Kaikissa HK-keloissa on turvallinen ylikuume nemissuoja. Umpinatnen kelarunko estaa kaapelin sotkeutumisen. Kaapelina punainen MSO-muovieristetty kaapeli. HK 33/12, kolmoispistorasia kaapeli 2x0.75 mm-'mso, pituus 12 m umpinainen muovikela mital:halkaisija18cm.syvyys9cm paino 0,95 kg J o - J o e r i k o i s t a r j o u s S \ H K / 1 2 \ (johto 12 metriti)! TARJOUS-ne110/ne 11 o 3 9 : - Q S I S , ,2

2 1 ro 1 ^ _ O h e i s e s s a P I I P P O S E N S A R J A T U O T E O y s n PIIPPOSEN SAReJATUOTE OY hinnastossa mainituista ohjehinnoista mybnnamme seuraavat kauppiasalennukset. Sivu 3 Sivut 4-p Sivu 6 Sivu 7 GUSTAVSBERG-ve sipumput PARCA NORroVIIAMrtAU ve sivaraaj at AICA avoin varaaja PARCA NORliAILVMMAU laitteita % Sivu 15 KoJeliitosj ohdot Pisto tulpat S U E V I A - k y t k i n k e l l o t S j. v u 1 3 S E V E U I N u p p o l c u u m e n n i n ^ Sivu l6 N O B O t u o t t e e t Sivu 23 NOBO-FAV-Jii lammittimet Sivu N O B O t u o t t e e t - 34 fo Sivu 28 T E L C O s a t e i l y l i i m m i t t i m e t Sivu 29 T R p i k a k u i v a a j a - 26 'fo Sivu 29 P Y R O X - k u i v a u s h y l l y % Sivu 29 \ I S k e n j i i i i ] - : u i v a a j a t - ^ 0 0 Sivu 30 NOBO FAVOR 1 amnii t timet Sivu 31 A K A l a m m i t t i m e t A S T R O N - t o r m o s t a a t t i r Or Sivu 32 POUER LECTRIC kuivauskaappi 0 0 "a-v Sivu 33 3'«3 5 AICA keittolevyt ja grill it AKi\ keitin, loivcinpaahdin ja vatkain A K A s l i l i t b s i l i t y s r a u d a t - 4o "/i Sivut A I O \ y j o l y n i i i i u r i t ' / o Sivu 3S A I O V I c i m p b t y y n y t j k a a s u s y t y t t i m e t K G k a a s u l i e d e t l I Y G l i O L E T T i l m a n I c o s t u t t i m e t Sivu 39 V E N T R O N I C - i l m a n p u h d i s t a j a '/S Sivu M U L T I C O I t E - t i n a t DELTA-juottimet Sivu 42 N A R V A - J i e h k u l a m p u t Sivu 42 N A R V A n u r k a u s l a i n p u t tarjous Sivu 43 N A R V A j a I I O V k y n t t i l a s a r j a t tarjous Sivu M O B I r o i k k a v a l a i s i m e t Sivu J o J o k a a p o l i k e l a t - 40 'fo Sivu 46 O l l R A u u n i t f Sivu 47 F A I L H U ' A Y - t a k k a j a k a m i n a -25% 1 iadio-mlkito Oy KONEKAUPPAAW^^C on kolconaisgdullinen I 'i ni ^ ^ >1 M' Asialdcaanune ei ole riippuvainen vain yhden valrnistajan tai t u k k u l i i l d c e e n v a l i k o i m a s t a - v a a n h a n s a a y h d e s t u p a i k a s t a, y h d e l l a s o i t o l l a j a y k s i l l a k u l u i l l a - n i i t i i e r i l a a t u i s i m p i a radio-, sahkd-jkodinlcone-, tydkalu-, elekt roniikka-alo jen laltteita I

3 TUOTE- VALIKOIMA Ohjehinnat Piipposen Saijatuote Oy Asentajankatu Helsinki 81. Puh

4 Postfosoite Asentajankatu Helsinki 81 Piipposen Sarjatuole Oy P u h e l i n T e l e x P o s t i s i i r t o T a v a r a o s o i t e L v v pstoy sf Asentajankatu 1 1 GO Helsinki 81 Pankki SYP Helsinki-Roihuvuori : 0 Myynti: R a i n e r R u h k a n e n Pertti Hailenberg Eino Hakala Hannu Ritaluoma Lauri ihonen Jouko Mononen (Ita-Suomi) Tekninen neuvonta ja mainonta: MattI Haakana Kassa ja kirjanpito: Anja Suuronen Laskutus: Marjatta Jalonen Reskontra: Sisko Janhunen Tuotevalikoimaesitteen sisalto Slvu 3 GUSTAVSBERG-vesiautomaatti ja yieispumppu 4-5 PARCA NORRAHAMMAR-paineelliset iamminvesivaraajat 6 AKA-palneettomatlamminvesjvaraajat 7 P A R C A N O R R A H A M M A R - o l j y n e s j i a m m j t t i m e t ^. 8-9 PARCA NORRAHAMMAR-vastussauvat PARCA NORRAHAMMAR-sahkokattilat 13 PARCA NORRAHAMMAR-ohjauskeskukset 14 PARCA NORRAHAMMAR-uima-allaslammittimet 14 PARCA NORRAHAMMAR-lapivirtauslammittimet 15 SUEVIAkytkjnkellot 15 Maadoitetut pistotulpat ja kojeliitosjohdot 15 SEVERIN-uppokuumentimet NOBIFLEX-lattialammityskaapelit 17 NOBO-lattialammon saatimet NOBO-sahkolammittimet NOBO-alueohjaus 28 Muita energiansaastotapoja 28 Sateilylammittlmet 29 Pikakuivaaja 29 Kulvauslammjttjmet 30 FAVOR-lammittimet 31 AKA-lampbpuhallin 31 AKA-lamp6sateilija 31 ASTRON-pistotulppatermostaatti, ) 32 power-lectric-pyykinkuivauskaappi 33 AKA-keitolevyt 33 AKA-grilll 34 AKA-pikakeitin 34 AKA-leivanpaahdin 34 AKA-vatkain 35 AKA-saatosilltysraudat 35 AKA-hbyrysilitysrauta AKA-pblynimurit 38 AKA-lampbtyynyt 38 AKA-kaasusytytjn 38 KG-kaasukeittimet 39 HYGROLETT-ilmankostutin 39 VENTRONIC-elektroninen ilmanpuhdistjn 40 MULTICORE-juotostinat DELTA-juotoskolvit 42 NARVA-hehku- ja purkauslamput 43 Joulukuusen kynttilasarjat 43 SELGA-valonsaadin 44 MOBI-yleisvalaisimet JO-JO-kaapeljkelat 46 OHRA-monipolttoaineuunit 47 FARMWAY-valurautatakka ja kamina puupolttoaineelle

5 o o Gustavsbergvesipumput Automaatti 222 Voh 1369,- Perfecta 222 -vesiautomaatti on taydellinen vesilaitos pienoiskoossa. Teho on 2300 iitraa tunnissa, mika riittaa mainiosti normaalitaloudelle. Se soveltuu vesiongelmien ratkaisuksi yhta hyvin omakotitaloissa kuin kesakuviloillakin. Perfecta 222 -vesiautomaatissa on 7 litran painesailio. joka on valetun silumiinirungon sisalla. Painesailio on riittavan pieni antamaan kayttajille aina kaivorajkasta vetta, mutta riittavan suuri estamaan "turhat" kaynnistykset otettaessa vetta kayttddn hyvin pienia maaria. Painesailidn ansiosta Perfecta 222 -vesiautomaatin kayttolka on pitka ja toimintavarmuus hyva. Teknisettiedot Virtaama ellei painehaviota oteta huomioon; 38 l/min vaakatasossa 30 l/min, kun kokonaisnostokorkeus on 10 m, 22 l/min kun kokonaisnostokorkeus on 20 m, 17 l / m i n k u n k o k o n a i s n o s t o k o r k e u s o n 2 5 m. I m u k o r k e u s 7 m. Painekytkin on saadetty kytkeytymaan 1,0 atyn paineella ja avautumaan 2,5 atyn paineella. Painearvot voidaan helposti muuttaa halutun suuruisiksi. Sahkoliitanta 1 -vaihe 220 V, tehontarve 500 W. Palneastlan tilavuus 7 Iitraa. Sisaanrakennettu moottorisuojakytkin on kasin palautettavissa painikkeen avulla. Paino 13 kg. Liitannat: imujohto 1", painejohto 3/4". Tehokayra Teho riippuu nostokorkeudesta H eli kaivon vedenpinnan ja kayttdpisteen valisesta korkeuserosta. Kayra ilmoittaa nostokorkeuden ja vesimaaran valisen suhteen. Taulukosta nahdaan, etta suurin vesimaara vaakatasossa on lahes 40 l/min ja viela 10 m korkeudellekin saadaan 30 l/min vesimaara. K o r k e u s H ( m e t r i a ) Teho (litraa/min) YIeispumppu VR 1-25 Voh 1028, YIeispumpussa on sama moottori ja pumppu kuin vesiautomaatissakin, mutta siita puuttuvat painesailio, ja automatiikka. YIeispumppu soveltuu tyhjennykseen, kastetuun tai yieensa veden nostamiseeri silloin, kun automaattinen toiminta ei ole tarpeellista. Saatavana erikoistilauksesta myds pronssisella pumppupesalla merivesikayttddn.

6 Parca Norrah a m m a r - l a m m i n vesivaraajat Sailiorakenne PARCA NORRAHAMMAR-lamminvesivaraajissa on ah nutlaatuinen rakenne. Paineenkestavat terassailiot on sisapuolelta kahteen kertaan lasiemaloitu "Vitrenilla", jossa yhdistyvat teraksen kovuus ja lasin hygienisyys' Sailidille annetaan viiden (5) vuoden takuu. Kuumennustapa Kuumennus tapahtuu sailidn ulkopintaan kiinnitetyilla alumiinisilla lamppkilvilla, jolloin vastukset eivat ole veden kanssa kosketuksissa. Nain vaitytaan korroosioongelmilta. jotka varsinkin huonolaatuisissa vesissa Qjheuttavat tavanomaisia uppokuumentimia kaytettaessa ikavia kayttdkeskeytyksia ja toistuvia huoltomenoja. Alhaisen pintatehon ja hyvan lampoeristyksen ansiosta iampdkilpien hydtysuhde on lahes yhta hyva kuin vesitilassa olevien vastuksienkin. PARCA'^NORRAHAMMAR-lamminvesivaraajat katavat lampiman veden tarpeen useimmissa kayttokohteissa Mallisto kasittaa viisi vaihtoehtoa litraa kaikki' varaajat ovat paineenkestavia. joten vetta voidaan johtaa useisiin kayttopisteisiin. Modulivaraajat M300 VSjaM200 VS Modulivaraajat on mitoitettu siten, etta ne voidaan sijoittaa sellaigenaan standardikalusteiden valiin (pohja 60x60 cm). Sileat polttomaalatut pinnat on helppo pj_ taa puhtaana ja sopivat hyvin keittidymparistddn. Vesijohto- ja sahkdilitannat voidaan tehda tilavassa kytkentatilassa varaajan alaosassa ja ne jaavat kokonaan piiloon alapanelin taakse, Vesijohtoputket ja sahkdkaapeli voidaan tuoda kytkentatilaan joko katosta tai lattiasta. Putkien ja kaapelin pystysuoria vetoja varten on kaksi asennuskourua varaajan takapinnassa. Modulivaraajat toimitetaan varustettuna tavdellisella venttiiiiryhmalia, joka sisaltaa sulkuventtiilin, takaiskuventtiilin, varoventtiilin seka termostaattisen sekoitusventtiilin. Malli Voh Tilav u u s (1) Teho (kw) Mitat{mm) Lev. Syv. Kork. Paino (kg) M V S M V S 3252,- 3924,

7 Seinavaraajat Safir Seinavaraajat "60 VS" ja "100 VS" on varustettu tukevilla seinakiinnikkeilla, joilla ne ripustetaan seinalle. Vesijohto- ja sahkoliitannat tapahtuvat alhaalta, joten varaaja voidaan sijoittaa miltei katon rajaan, jossa se on vahiten tiella. Varaajat voidaan myos sijoittaa lattialle lisavarusteena saatavan sokkelin avulla. Sokkeliin voidaan katevasti piilottaa putket ja venttiilit. Varaajien ulkovaippa on valkoiseksi polttomaalattua teraslevya ja paatykappaleet muovia. Kalustemitoitus mahdollistaa sijoituksen keittiokalusteisiin. 60 ja 100 litran varaajat tyydyttavat keskikokoisen talouden tarpeen jatkuvassa kaytossa. Sahkoliitantaa varten on liitosjohto pistotulppineen 220 V jannitteelle. Koimivaiheliitanta on mahdollinen kiinteasti 380 V jannitteelle. Putkiliitantaa varten on 3/4" ulkokierteella varustetut yhteet. Varaajan mukana toimitetaan varoventtiili. Malli Voh Tilav u u s (1) Teho (kw) Mitat (mm) Lev. Syv. Kork. Paino (kg) 60VS 100VS 1780," 2340,- 60 ICQ Lattia-asennussokkeli Voh 200,- Korottaa varaajan lattiasta 170 mm korkeudelle. Vari musta. Sokkelin etusivulla 3 mm kiinnitysreijat etulevya varten. Pienvaraajat Safir Tyyppi "30" VS" -pienvaraajan tilavuus on 30 litraa. Se riittaa tyydyttamaan vedentarpeen pientalouksissa ja vapaa-ajan kodissa. Pienvaraajan voi katevasti sijoit taa vaikkapa keittidn pesupdydan alle. Ulkovaippa valkoista muovia, joka ei ruostu kosteassakaan ymparistdssa. Vakiovarusteena varoventtiili, jonka yhteydessa on myds kateva tyhjennyshana, jolla kesamdkin sailid voidaan tyhjentaa tafven ajaksi. Sahkdiiitantaa varten on liitosjohto pistotulppineen 220 V jannitteelle. Koimivaiheliitanta on mahdollinen kiinteasti 380 V janniteelle. Putkiliitantaa varten on 1/2" ulkokierteella varustetut yhteet. Malli Voh Tilav u u s (1) Teho (kw) Mitat (mm) Lev. Syv. Kork. Paino (kg) 30VS 1320, Lisavarusteena seinateline Voh 90.- Varolalteryhma O S Y D E L U X V o h 2 7 5, - OSYDELUX-varolaiteryhma toimitetaan lisavarusteeksi SAFIR-varaajiin "30 VS", "60 VS" ja "100 VS". Venttiiliryhmassa on suiku-, takaisku- ja termostaattinen sekoitusventtiili seka yhteet painemittaria ja varaajien vakiovarusteena olevaa varoventtiilia varten. Tarvittavat liitantanipat ja valiputket eivat ole sarjan mukana. vaan ne joudutaan hankkimaan erikseen kutakin asennustapausta varten.

8 Aka-ovoimet varaajat AKA ELECTRlC-avoimet varaajat on tarkoitettu yhden pisteen kayttoon. Niiden mukana toimitetaan taydelliset sekoituskalusteet vesijohtoasennuksen rajoittuessa vain kylmavesijohdon liittamiseen sekoittimessa olevaan liittimeen. Nimitys "avoin varaaja" johtuu siita, etta varaajasailidt ovat aina yhteydessa ulkoilmaan avoimen juoksutusputken kautta, eika sailidihin pmse muodostumaan painetta. a- Toimintaperiaate (seinamalli) 1 K y l m a v e s i h a n a 2. Kuumavesihana 3 Tuloputken liitsnta 4 Avoin juoksuputki Malli Voh Tila- v u u s Teho Mitat (mm) Paino (1) (kw) Lev. Syv. Kork. (kg) N , N , N501 seinaasennukseen kayttopisteen ylapuolelle N503 poytaasennukseen kayttopisteen alapuolelle Rakenne ja toiminta u 4»: 1(0 Juoksutusputki ' TSytlbpulki Merkkl valo Ldmpoti lan&^adin Paineettomuus on ratkaistu erikoissekoituskalusteen avulla, joka syottaa kylmaa vetta sailion pohjalle tyontaen edellaan kuumaa vetta ulos juoksutusputkesta. Sekoitus tapahtuu kalusteessa siten, etta kylmavesihanasta sekoittuu sailiosta virtaavaan kuumaan veteen haluttu maara kylmaa vetta. Painettomuuden ansiosta kylmavesijohdossa ei tarvita varoventtiilia lampdlaajentuminen paasee tapahtumaan juoksutusputken kautta, josta saattaa kuumenemisen aikana tippua vetta. Rajoituksena on veden kaytto vain yhdessa pisteessa Juoksutusputken haaroittaminen on kiellettv samoin erikoissekoittimen vaihtaminen muunlalseen sekoittimeen tai hanaan. o Vanistelu ja osennus AKA ELECTRIC-varaajien teho on 2000 W, mika takaa nopean kuumenemisen. Sailiotilavuus on 5 litraa joten vetta riittaa hyvin yhden pisteen kertakulutukseen. Kuumennus uppovastuksella. AKA ELECTRIC-varaajia toimitetaan kahdenlaisella varustelulla: seina- ja poytaasennukseen. Seina- ja pdytavaraajat eroavat toisistaan sailion sisaisen putkituksen (kylma vesi alhaalla ja kuumavesi ylhaalla) seka varustelunsa puolesta (seinasekoitin ja pdytasekoitin) Seinamalli kiinnitetaan yksinkertaisesti seinalle sopivalle korkeudelle ja sekoitinkaluste sijoitetaan varaajan alle lyhentaen tarvittaessa liitantaputket sopivan mittaiseksi. Poytamalli soveltuu sijoitettavaksi esim. keittidn tiskipdydan sisaan sen voi yhta hyvin sijoittaa vaikka lattialle esim. WC;n pesualtaan alle.

9 o Parca Norrahammar- oljyn esilammittimet o Vastussauvat PBS-vastussauvoja kaytetaan oljyn esilannmittimissa ja sailioissa ym erikoistarkoituksissa. Pintatehojaon alennettu vedenlammityssauvoihin nahden seuraavasti: 1 /I mitoitus = vedenlammitys 5,4 W/cm 2/3 mitoitus = oljynlammitys 3,6 W/cm 2 1 /4 mitoitus = oljynlammitys 1,3 W/cm 2 Suositukset: 2/3 pienet esilammittimet 1 /4 raskasoljyt 1-4, Bunker C Tyyppi Voh Teho Pituus Teho- PBS (kw) (mm) mitoitus ,- 2, ,- 3, , ,- 5, / ,- 6, ,- 7, ,- 8, ,- 9, LiitfinnAt kaikissa rsk.rl kpl P 22,5 Rak. C J\ 1 k p l P 2 8, 3 Vastalaipan porausmalli M i a Kotelotyyppl A matala; ilman termostaattia Kotelotyyppi B korkea; yksl termostaatti Kotelotyyppi C pitka: kaksi termostaattia o ,- 3, ,- 3, /4 Varustelu: 1-napainen termostaatti, C tai C. Saatavana myos kaksoistermostaatilla BY ja kahdella termostaatilla BBS (Pyyda lisatietoja) Vastalaippa N:o ruuvein Voh125,- Vastalaippa N:o pinnapultein ja mutterein Voh 125,- Valmiit esilammittimet Oljyn esilammittimet sisaltavat eristetyn paineastian, johon on tehtaassa asennettu 1-2 kpl termostaattiohjattuja PBS-vastussauvoja. Kayttopaineet: GRS 32 bar GMSIObar Tyyppi Voh Teho Oljy- Pituus Paino (kw) m a a r a (mm) (kg) (l/h) GRS ,- 1, ,1 GRS ,- 3, ,0 GRS ,- 4, ,2 GRS ,- 5, ,5 G R S ,- 8, ,5 GRS ,- 12, ,0 G R S ,- 14, ,5 G R S ,- 16, ,0 Q M S ,- 3, ,0 GMS ,- 4, ,0

10 Parca Norrahammarvastussauvat veden Idmmitykseen Mitta- ja hintatiedot seur. sivun taulukossa PARCA NORRAHAMMAR-vastussauvoilla voidaan iammittaa vetta kayttovesivaraajissa ja sahkdkattiloissa. Useimmat kattilatehtaat varustavat keskuslammityskattilansa liitantamuhveilla sahkdvastuksia varten, jolloin sahkda voidaan kayttaa lisa- ja varalammitykseen esim kiinteiden polttoaineiden yhteydessa ja dljylammityksessa. Kierteelliset sauvat PAK-vastussauvat on tarkoitettu veden lammittamiseen lamminvesivaraajissa. Niissa on vastuskierukkaa. PAS-vastussauvat on tarkoitettu keskuslammitysveden lammittamiseen. Niissa on kolme teraksista vastus kierukkaa. PAK ja PAS-vastussauvojen tyyppitunnuksen vilmeinen numero ilmoittaa kierukolden lukumaaran. Liitanta R2" kierre Kayttdpaine 1 MPa Laipalliset sauvat PBK- ja BBK-vastussauvat on tarkoitettu veden lam mittamiseen lamminvesivaraajissa ja nissa on 3 kuparista vastuskierukkaa. BBK-vastussauvoissa kierukat on taivutettu kaksinkerroin pienen asennuspituuden saavuttamiseksi. PBK ja BBK-tyyppien kiinnitys tapahtuu laipalla. Kayttdpaine 3.2 MPa. Sahkokytkennat Nimellisjannite 220/380 V (elementtijannite 220 V) Kaikki PAK-vastussauvat PAS-vastussauvat3-15 kw Kaikki PBK- ja BBK-vastussauvat Kytkenta 1-vaiheverkkoon tai tahtikytkennassa 3- vaiheverkkoon. VAROITUS; Kolmiokytkennan kayttd ehdottomasti kielletty. Nimellisjannite 380 V (elementtijannite 380 V) PAS-vastussauvat 16,5-20 kw Kytkenta 3-vaiheverkkoon: Kolmiokytkennassa 1/1-teho Tahtikytkennassa 1/3-teho

11 IVypit, tehot, mitat, hinnat A Va s t u s s a u v a k o t e i o i n e e n l l m a n s a a t o l a i t t e i t a B Vastussauva koteioineen, 1 -napainen termostaatti S1 Vastussauva koteioineen 1 -napainen lampotilanrajoitin S3 Vastussauva koteioineen, 3-napainen lampotilanrajoitin C Vastussauva koteioineen, 3-napainen ja 3-portainen termostaatti, saatonuppi kotelon kannessa maksimiteholle 9 kw. Suoraan ohjaukseen, suuremmille tehoille kontaktorlohjaukseen. CSS Vastussauva koteioineen, 3-napainen ja 3-portainen termostaatti, saatonuppi kotelon kannessa seka 3-napainen lamp5tilanrajoitin, sopii vain PBK ja BBK-vastussauvoihin maksimiteholle 9 kw. Suoraan ohjaukseen, suuremmille tehoille kontaktorlohjaukseen. PAK,PAS Tyyppi Teho Pituus Voh 1 \ A. * k w L m m A B S1 S3 C PAK23 2, ,- 512,- 512,- 613,- 629,- PA K 2 3 3, ,- 512,- 512,- 613,- 629,- PAK33 4, ," 528,- 528,- 629, PA K ,- 564,- 564,- 665,- 681,- P A K ,- 603, ,- 720,- PA K 6 3 9, ,- 663,- 663,- 764,- 780,- PA K , ,- 713,- 713,- 814, ) PA K , ,- 744,- 744,- 845,- 861,- ) PA K , ,- 791,- 791,- 892,- 908,- ) PA K , ,- 819,- 819,- 920, ) PAS S ,- 463,- 463,- 564,- 580,- PAS S ,- 471,- 471,- 572,- 588,- PA S ,- 494,- 494,- 595,- 611,- PA S 4 3 7, ,- 520,- 520,- 621,- 637,- PA S ,- 557,- 557,- 658,- 674,- PA S , ,- 611,- 611,- 712,- 728,- ) PA S , ,- 653,- 653,- 754,- 770,- ) P A S , , , ,- 785,- 801,- ) PA S , ,- 822,- 822,- 923,- 939,- ) PA S , ,- 936,- 936,- 1037,- 1053,- ) PA S , ,- 1025,- 1025,- 1126,- 1142,- ^ Vaatii kontaktoriohjauksen. PBK,BBK Tyyppi Teho kw Pituus m m Voh A B S1 S3 C CS3 P B K 2 3 P B K ,- 577, ,- 596,- 678,- 697,- 694,- 713,- 871, BBK43 6, ,- 603,- 603,- 704,- 720, BBK , ,- 754,- 770, BBK ,- 653,- 653,- 754,- 770,

12 Parca Norrahammar-sahkokattilat Nykyaikainen sahkolampokattila tarjoaa helposti toteutettavan ratkaisun mukavuudeltaan korkeatasoisen automaattisen lammitysjarjestelman saavuttamiseen alhaisin perustamiskustannuksin. Se vie vain vahan tilaa, toimii taysin aanettomasti ja puhtaasti ja on helposti saadettavissa. Sahkdkattilalla voidaan korvata vanha keskuslammityskattila tai se voidaan asentaa kaytossa olevan kattilan rinnalle vara- ja lisalammdnlahteeksi. Sahkon ja kotimaisen polttoaineen yhteiskaytto on myds helppo jarjestaa sahkokattilan avulla. Monissa ilmalammitysjarjestelmissa kaytetaan energianlahteena sahkda, jolloin pienikokoinen sahkdkattila on erinomainen ratkaisu. Minel-pienoiskaftilat Malli Voh Tyhjapaino (kg) Mltat{mm) Lev. Syv. Kork. Teho (kw) Minel 9 Minel ,- 1872, MlNEL-sahkokattilat ovat erittain pienikokoisia, joten ne on helppo sijoittaa ahtaisiinkin paikkoihin. Ne soveltuvat pienkiinteistojen ja huviloiden sahkolammitykseen. 9 kw mallissa on 3-napainen termostaatti ja kaksi ylikuumenemissuojaa. 12 kw mallissa on kaksi 3-napaista termostaattia ja kaksi ylikuumenemissuojaa. Ulkovaippa muovitettua kuitulevya, vari punainen. Putkiliitannat R 1" alta ja paalta. MINEL-kattila voidaan keveytensa ansiosta kiinnittaa suoraan putkistoon. MINEL-kattiloihin ei voida vaihtaa erillisia vastussauvoja, vaan vikatapauksessa on koko toimintayksikko vastuksineen ja saatolaitteineen vaihdettava uuteen. Tasta ja osittain myds "vaatimattomasta ulkokuoresta" johtuen MINELIN hinta on tuntuvasti edullisempi esim. samantehoiseen EVP-kattilaan verrattuna.

13 EVP-kalustemitoitetut kattilat Malli Voh Teho (kw) Mitat (mm) Lev. Syv. Kork. Paino (kg) EVP 9E EVP12E 2990,- 3211, EVP-kattiloissa on valkoiseksi polttomaalattu, tyyiikas ulkokuort. Putkiliitannat tapahtuvat takaa ja saatimet on sijoitettu etupuolelle. Kaikkiin sahkovarusteisiin paastaan kasiksi poistamalla etulevy. EVP-sahkokattiloissa on monipuoliset kytkenta- ja saatomahdollisuudet. Teho 9 ja 12 kw. Putkiliitannat R 1 1.2". Kattila sijoitetaan lattialle. EVP-kattilat 9 ja 12 kw toimitetaan E-tyyppeina, jolloin nissa on kaksiportainen tehonvalintakytkin ja itsenaisesti toimiva termostaattisaatd. EVP-kattiloissa on kaksi laippakiinnitteista vastussauvaa, jotka voidaan tarvittaessa erikseen vaihtaa. Tama seikka yhdessa viimeistellyn ulkoasun ja monipuolisen saaddn kanssa selittaa EVP-kattiloiden suurehkon hintaeron esim. MINEL-kattiloihin verrattuna. Viimeistellyn ulkoasunsa ja kalustemitoituksensa ansiosta EVP kattila voidaan sijoittaa vaikka keittiodn sahkdhellan viereen. Yhtena sijoitusideana on muodostaa modulimitoitetusta lamminvesivaraajasta (M200VS tai MSOOVS) ja EVP-kattilasta taydellinen pientalon lampdpaketti sijoittamalla kattila poikittain varaajan paalle, Liitannat tapahtuvat takaa ja esim. kiertovesipumppu mahtuu varaajan alia olevaan asennustilaan, joten mitaan ei jaa nakyviin. Kattilasta poistetaan ennen asenusta sokkeli, jonka jalkeen sen leveys on sama kuin varaajan (600 mm).

14 GBK-kattilat GBK-kattiloissa on lampoeristetty terasastia, joka on varustettu kolmella muhvilla vastussauvojen kiinnittamiseksi. Kayttopaine maks. 0.2 MPa ylipaine (2 kp/cm^. Taulukossa on ilmoitettu kuinka suuri teho eri tyyppisiin kattiloihin voidaan asentaa. Putkiliitannat 2" muhveilla. Asennus pystyy kuvan mukaan. Paisuntajohdon liitantaa varten 1" muhvi kattilan paalla. Kattilan keveyden vuoksi se voidaan kiinnittaa putkistoon ilman seina- tai lattiakiinnitysta. Oheisen taulukon hinnat on laskettu asennettavissa olevan maksimitehon mukaan. Main Voh Nimellisteho L Paino GBK (kw) (mm) (kg) S ,- 15, ,- 18, ,- 22, ,- 27, ,- 31, ,- 36, ," 40, , GSK-kattilat GSK-kattiloissa on lampoeristetty terasastia, joka on varustettu neljalla tai kuudella muhvilla vastussauvojen kiinnittamiseksi. Kayttopaine maks. 0,8 MPa ylipaine {8 kp/cms). Taulukossa on ilmoitettu kuinka suuri teho eri tyyppisiin kattiloihin voidaan asentaa. Putkiliitannat laippaliitoksilla (NS 65 SFS 2153). Asennus pystyyn kuvan mukaan. Paisuntajohdon liitantaa varten IV2" muhvi kattilan paalla. Kattilan suuren painon vuoksi siina on lattiajalat. Malli Voin Nimellis- Sahko- L I L2 Paino GSK teho vastuksia m m m m kg (kw) (kpl) ," , , ," , , , Saatotekniikka (GBK ja GSK) Yllaoleviin taulukoihin on laskettu toimitusvarustukseksi maksimitehon mukaiset vastussauvat. joista yhdessa on kolminapainen termostaatti (C), yhdessa yksinapainen ylikuumenemissuoja (S1) ja loput on varustettu kytkentakoteloin (A) Vastussauvat tyyppia RAF

15 Paica Norrahanninar ohjauskeskukset Malli Voh Ohjattava m a x t e h o Kontaktoreita Mitat (mm) O CD CO ocd CO kpl Lev. Syv. Kork ,- 3315,- 3562,- 5928,- (kw) 27 40, S 8132, Kontaktoreilla varustettuja ohjauskeskuksia voidaan kayttaa yleensa symmetristen kolmivaihetehojen ohjaukseen. Ne soveltuvat kaytettavaksi sahkdkattiloiden GBK, GSK, EVP ja GKK-yhteydessa. Ohjauskeskuksissa on vaimiit kytkennat ja kontaktorit on varustettu termistorihidastuksella, mika estaa koko ohjattavan tehon samanaikaisen kytkeytymisen.

16 Paica Noirahammaruima-alkisldmmitlimet c Malli Voh Teho (kw) halk. Mitat {mm) Kork. paino (kg) G F K B 1296, G F K , G F K B 1683, GFK431CS3 1744, GFK531CS3 1880,- 7, GFK631CS3 2130, C O = n 1^84 ^92 GFK-lapivirtauslammitin on tarkoitettu pelkastaan avoimiin jarjestelmiin ja sen paaasiallisin kayttoalue on uima-allasveden lammittaminen. Varustettu yhdella BBK-varustussauvalla, jossa on sisaanrakennettu termostaatti, varustelu, B, 10 90"C. Keskuslammityskayttdon soveltuu varustelu CSS jossa on 3-nap. termostaatti, 20 90"C saatonupilla ja 3-nap. ylikuumenemissuoja. II! 'I ' ill ill 'aij Parca Noirahammar- Idpivirtausldminittimet Malli Voh Teho (kw) Mitat Halk. (mm) Kork. Tyhja paino (kg) V GKK , GKK , GKK , GKK GKK , GKK , G K K , GKK , GKK-lapivirtauslammitln voidaan liittaa paineelliseen vesijohtoverkostoon. Sailio on valmistettu kuparista maksimikayttopaineelle 0,9 MPa. GKK-lapivirtauslammittimella voidaan lammittaa virtaavaa vesijohtovetta kaikkialla. Sita kaytetaan mm. suurkeittidissa nostamaan astianpesukoneelle sydtettavan veden lampdtilaajanopeuttamaan siten koneen toimintaa. :=il f'.t- Kuumennus tapahtuu kahdella PAK vastussauvalla, joista toisessa on termostaatti ja toisessa ylikuumene missuoja. (Varustelu B-i-SI). Kayttdasento joko pystyssa tai makaavana. Asennuksessa tarvitaan varoventtiili, mikali laite liitetaan suljettuun jarjestelmaan. Lampderistetty vuorivillalla. Ulkovaippa valkoiseksi polttomaalattua teraslevya. Putkiliitannat: R1"

17 o o ( Kojeliitoqohto N;o25 Voh 37,30 Kojeliitosjohtoa tarvitaan sellaisten kojeiden sahkoliitantaan, joissa ei ole omaa liitosjohtoa. Kojeliitosjohdon toisessa paassa on maadoitettu pistotulppa ja toisessa maadoitettu kojeliitoskosketin. jannite 250 V v i r t a 1 0 A harmaata kumikaapelia 3x0.75 mm p i t u u s 2 m harmaa kojeliitoskosketin, johto takaa harmaa pistotulppa, johto sivulta Pistotulpat Voh 3,70 Maadoitettua pistotulppaa tarvitaan aina. Se soveltuu kaytettavaksi erilaisissa jatkojohdoissa ja "roikissa" ja monien sahkdiaitteiden yhteydessa. Helppo asentaa ja turvailinen kaytossa. jannite 220 V n i m e l l i s v i r t a 1 6 A varit, valkoinen, harmaa ja musta johtoaukko takana Kytkinkellot SUEVIA 240 vuorokausikello Voh 140,- SUEVIA 250 viikkokello Voh 140,- SUEVIA-kytkinkellot on rakennettu pistotulpan yhteyteen, joten niita voidaan kayttaa hyvin katevasti kaikenlaisten siirrettavien sahkokojeiden ohjaamiseen. Ohjeimointi suoritetaan helppokayttoisilla kiinteilla nappaimilla, joiden lisaksi kelloissa on kolmiasentoinen ohjelmakytkin. jannite 220 V n i m e l l i s v i r t a 1 6 A lyhin ohjelmointiaika vuorokausikellossa 30 min ja viikkokellossa 3,5 h voidaan asetella useita ohjelmia saman vuorokauden/viikon aikana. Kojeliitosjohtoa kaytetaan mm seuraavien laitteiden verkkoliitantaan; AKA-lamposateilija Weltor s. 31 AKA-keittolevyt 1 -os. ja 2-os. s. 33 A K A - p i k a k e i t i n s. 3 4 Uppokuumennin SEVERIN304 Voh 65,- Kateva apuvaline veden tehokkaaseen kuumennukseen kaikkialla, missa on sahkoa. Hyva hydtysuhde. Kateva kotona, mukava matkoilla jannite 220 V t e h o W pituus 16 cm kierukan halkaisija 4 cm maadoitettu pistotulppa johdon pituus 1 m vetoketjullinen suojakotelo

18 ;)obiflex nobj ix nobiflex nobii Lammityskaapelit Nobiflex -lattialampdpaketit NOBIFLEX-Iampokaapeli on ihanteellinen lammitysmuoto kylpyhuoneisiin, saunoihin, takkahuoneisiin ym. joissa lattiamateriaalina on kiviaine. NOBIFLEX-lattialampokaapeleissa on lasikuitusydamen ymparille kierretty kaksi muovieristeista vastuslankaa, jotka on ymparoity yhtenaisella kuparipalmikoinnilla ja muovivaipalla. Maaramittaisten kaapelien alkupaahan on tehtaalla asennettu ns. "kylma paa" - 2 m pituinen asennuskaapeli MMJ 3x 1,5 m 2verkkoliitantaa varten ja loppupaahan erikoisliitin, jolla vastuslangat on liitetty yhteen siten, etta kaapeli muodostaa suljetun virtapiirin. Levitystyo on helppoa, kun palaavasta johtimesta ei tarvitse huolehtia eika tyomaalla tarvitse tehda hankalia ja aikaavievia valuhartsiliitoksia. Ulommainen vaippa on PVC-muovia. Korkein pintalampdtila on + 80"C. Jokainen NOBIFLEX-elementti on varustettu vastusarvoltaan sopivalla lampokaapelilla siten, etta kaikkien kaapelien metriteho on suunnilleen sama. Nain paastaan asentamaan lattialammityksia pieniinkin huonetiloihin kuten WC-tiloihin ja tuulikaappeihin. Paitsi lattialammitykseen NOBIFLEX-lammityskaapeleita voidaan kayttaa myos kasvualustojen tammitykseen taimitarhoissa ja kasvlhuoneissa seka putkistojen, ajoiuiskien ja perustuksien sulanapitoon. Koska NOBIFLEX-lampdkaapelien paakayttdtarkoitus on betonilattioiden lammitys, rajoitutaan seuraavissa ohjeissa kasittelemaan pelkastaan lattiasovellutuksia. Jos kaapeleita kaytetaan muihin tarkoituksiin kuten kasvualustojen putkistojen tms lammitykseen, ajoiuis kien sulanapitoon ym, on noudatettava ehdottomasti valmistajan naihin tarkoituksiin antamia erikoisohjeita. Tyyppi Voh Teho Pituus (m) (W) (W/m) Vastus (i->) Lammittaa (m^) , , , , , , , , , , , , Asennuskaapeli MMJ 3x 1,5 mm^pituus 2 m A s e n n u s b e t o n l l a t t l o l h i n Lampokaapelin asennuksessa tulee noudattaa erityista tarkkuutta ja huolellisuutta hyvan tuloksen saavuttamiseksi. Jos kaapeli vaurioituu esim. betonivalun yhteydessa, on joskus jopa mahdotonta tai ainakin hyvin kallista korjata syntynyt vanhinko. Matalissa ulkolampdtiloissa kaapeli jaykistyy PVCmuovivaipasta johtuen, mika vaikeuttaa sen kasittelya. Tama pulma voidaan ratkaista siten, etta kaapeliin kytketaan jannite lyhyeksi ajaksi ennen levitystydn aloittamista, jolloin lampd pehmentaa muovivaipan taipuisaksi kasitella.

19 Kaapeli asennetaan lattialle siten, ettei 100 W/mstehoa yliteta. Samansuuntaisten kaapeleiden vaakasuoran etaisyyden tulee olla vahintaan 15 cm. Jako pitaa tehda tasaisesti eivatka kaapelit missaan kohdassa saa m e n n a r i s t i k k a i n. J o s h u o n e e s e e n t u l e e k i i n t e i t a kalusteita, on huolehdittava siita, ettei kaapeli jaa kalusteiden alle. Kaapelin levityksesta on hyva tehda tarkka suunnitelma ennen tyon aloittamista. Kaapelia levitettaessa on mahdollisuus vaikuttaa lattialampotilan jakautumiseen sijoittamalla kaapelit tiheampaan sellaiselle alueelle, jonka halutaan olevan lampimampi. Minimimittojaei kuitenkaan saaalittaa. "Kylman" asennusjohdon ja lampdkaapelin muoviliitos valetaan myos betoniin ja asennuskaapeli johdetaan upotusputkessa jakorasiaan tai saatimeen. Saatimen tuntoelinta varten sijoitetaan valuun putki, johon tuntoelin voidaan pujottaa (esim. 15,8 muoviputki mahd. loivin mutkin). Valun yhteydessa on mitattava kaapelin vastusarvo, jotta mahdolliset vauriot voitaisiin korjata ennen betonin kovettumista. Kayttojannitetta kaapeliin ei saayhdistaa ennenkuin betoni on lopullisesti kuivunut. HUOM. Vastusmittauksen ajaksi on saadin irroitettava, koska se saattaa vaurioitua mittausjannitteesta. Elektroninen sdddin NOBO on kehittanyt lattialammon saatoon uuden elektronisesti ohjatun saatimen, joka pitaa lattian pintalampotilan aina tasaisena. jannite220v suoran ohjauksen maksimiteho 2200 W epasuoralla ohjauksella (kontaktori) ei tehon ylarajaa ole s a a t o a s t e i k k o + 5 i C anturikaapelin pituus 2,5 m (jatkettuna TA 22 max 12 m ja TX 22 max 50 m) anturin mitat 10 mm 0 x 38 mm Epasuorassa ohjauksessa pitaa kontaktorin kelan rinnalle kytkea VDR-komponentti (Philips-tyyppi ). Voh 5:00 mk/kpl TA 22 Kojerasia-asennukseen Voh 303,- Saadin toimitetaan keskiolevylla varustettuna ja se voidaan asentaa joko yksittaispeitelevyn tai ryhmapeitelevyn alle. Keskiolevy sopii useimpiin markkinoilla oleviin kalustesarjoihin. MMraysten edellyttama kayttokytkin voidaan katevasti sijoittaa saatimen yhteyteen kayttamalla kahta kojerasiaa ja kaksoispeitelevya. T X 2 2 T a u l u a s e n n u k s e e n V o h 3 0 3, - Saadin voidaan asentaa suoraan ns. DIN-kiskoon. Anturikaapelia voidaan tarvittaessa jatkaa jopa 50 m pitulseksi. Jatkamiseen kaytetaan tavallista 1,5 mm asennusjohdinta. Llitokset tehdaan eristetyin jatkoholkein. Varsinaisten anturijohtimien lisaksi samaan putkeen pitaa vetaa yksi ylimaarainen johdin hairidsuojausta varten. Suojajohtimena kaytetaan tavallista 1.5 mm asennusjohdinta, jonka toinen paa kytketaan saatimen X-liittimeen ja toinen paa jaa vapaaksi.

20 Nobd-ldmp5 sddstoldmpo Nobb-lampo on kokonaistaloudellinen sahkdiampo OH Halpa asentaa r r 1, m o m t h T O T-ll f. I 1 Parca lammlnveslvaraaja Safir 100 VS/IOOI 2340,- tai SAFIR 300 VS/300 NOBO sahkdiammlttimet NOBp sarja 4 Thermic, 11 lammitinta 3995,- tai NOBO sarja 6 Eco, 11 lammitinta 2954,- NOBO-alueohjauskeskus CD 806,- 3924,- L H M H Halpa kayttaa " P u u l a " o m a k o t i t a l o 5 h + k + s a u n a T i e t o k o n e e n i a s k e m a k e s k i m a a r a i n e n k u s t a n n u s m k / vuosi (vaihtelu ±10%); Lammitys ja saastotuuletus Turku Jyvaskyla Joensuu Oulu 1.723, , , ,- Kuumavesi 898,- 946,- 878,- 806,- Kotitaloussahko 841,- 887,- 823,- 776,- Sahkolasku mk/vuosi yhteensa Ota kaikki irti ostoenergiasta 3.462, , , ,- Sahkb on edullista ja sen saanti turvattua. NOBO lammon hankintahinta on halpa, valitsitpa sitten tarkan Eco-termostaatilla varustetun S-sarjan tai tipotarkan Thermic-termostaatilla varustetun 4-sarjan, joka on rakennettu siten, etta myos vammaisten on helppo ohjata termostaatin toimintaa. Toimintavalmiin NOBO lammbn saat esimerkkitalouteen alle markalla. Se on pieni kustannus verrattuna muihin lammitysjarjestelmiin. Valtion verovapaa korkeakorkoinen obligaatio on usein parempi sijoitus kuin hankintahinnaltaan kallis iammitysjarjestelma. NOBO lampo on edullista, mukavaa ja varmaa. Saastokytkenta (Lampotllan porrastus) NOBO lammittimien tyyppimerklnta Z kertoo etta lammitin on varustettu saastovastuksella. Alueohjauskeskuksen paiva- tai viikkokello yhdessa saastovastuksen kanssa alentaa automaattisesti huonelampotilaa 5 astetta valitsemasi ohjelman mukaisesti poissaoloaikoina ja yolla. Kayttam^tomissa huonetiloissa lampotila voi olla alhaisempi. Lampoa lisataan vain kaytdn ajaksi. Sahkoa jota ei kayteta ei myoskaan laskuteta. Sahkonkulutus kwh/ vuosi on keskiarvo todellisista kulutusluvuista. Jokaisen tilaajan sahkolasku perustuu mittarilukemaan. Turussa se on kwh, Jyvaskylassa kwh, Joensuussa kwh ja Oulussa kvvh. Tilastollisesta keskiarvosta on aina myos poikkeamia. Suurin kuluttajaryhma asettuu ±10 % alueelle. Arava-lainat ja sahkolammitys Vastoin yieista luuloa sahkolammitys on nyt taysin ARAVA-lainoituskelpoinen. Mitaan iisaselvityksia tai laskelmia ei tarvita. Kotimaista polttoainetta kayttavaksi varalammitykseksi hyvaksytaan varaava takka. Takkaratkaisuista tarkemmin sivuilla 46 ja 47. Nobo lampo on valinnanvaraa NOBO lampo on yli 100 erilaista sahkolammitinta erikoislammitinta, lampokaapelia, saatb- ja ohjauslaitetta. NOBO lampo kattaa jokaisen talon lammontarpeen. NOBO johtaa lampda. NOBO lampoon luotetaan, Yli miljoona NOBO lammitinta lammittaa Suomen koteja, Sahkolampo Saastolampo -elokuva Olemme tuottaneet suomalaisin voimin pitkan neuvontaelokuvan, joka 40 minuutin ajan kertoo suorasta sahkolammityksesta. Elokuva sai hyvan vastaanoton ja sen on kevaan aikana nahnyt n suomalalsta eri puolilla maata. Helsinki-Tv esittaa elokuvan ohjelmistossaan elokuussa. Lainaamme elokuvaa jalleenmyyjillemme, sahkolaitoksille, jarjestoille ja yhdistyksille neuvontatarkoituksiin. Saatavana on 35 mm ja 16 mm elokuvakopiolta ja VHS-videokasetteja.

21 Kiintedsti asennettavat Kimmittimet, "saija 4" Tasoradiaattolit Tasoradiaattorit on varustettu seinatelineella, Suljetut tasoradiaattorit on hyvaksytty tippuvejossa voidaan suorittaa 3-vaiheisen ryhmajoh- denpitavina, joten ne voidaan asuinhuoneiden don ketjutus. Lannmittimet voidaan kmntaa alas lisaksi sijoittaa nriyos kosteisiin tiloihin. puhdistusta varten. Termostaattina "lyhytjaksoinen" Thermic-saatdyksikko Rakenne Tyyppi Voh Teho Mitat Paino (W) (mm) (kg) H L A h P4TZ , ,2 P4TZ , ,1 Auki-kiinni-kytkin, termostaattiohjaus seka lisaksi lampotilan alennusvastus. Kiintea asennus Seinateiine P4TZ , P4TZ , ,4 P4TZ , ,2 P4TZ , ,0 P4TZ , ,8 P4TZ , P4TZ , ,2 P4TZ , ,1 P4TZ , P4TZ , P4TZR , ,6 P4TZR , ,3

22 Lampotasot Avoimet lampotasot ovat virtauslammittimia ja ne eroavat suljetuista tasoradiaattoreista siten, etta huoneilma johdetaan iammittimien lapi. Tasta syysta lampotasot jaahtyvat tehokkaammin ja niiden ulkomitat ovat pienemmat. Ulkonako on kuitenkin samanlainen kuin tasoradiaattoreilla. Kiinteasti asennettavissa lampotasoissa on samanlainen seinateline kytkentarasioineen kuin tasoradiaattoreissakin. Ne voidaan myos tasoradiaattoreiden tavoin kaantaa irti seinasta puhdistusta varten. G4TZ Vakiolampotasot (korkein pintalampotila 83^) G4TZL Matalalampotasot (korkein pintalampo tila 60^) H4TZ Suurteholampotasot (korkein pintalam potila 83^) c m G4TZ G4TZL H4TZ Termostaattina "lyhytjaksoinen" Thermic-saatoyksikko Rakenne Auki-kiinni-kytkin, termostaattiohjaus seka lisaksi lampotiian alennusvastus. Kiintea asennus Seinateline Tyyppi Voh Teho Mitat Paino (W) (mm) (kg) H L A h G4TZ ,9 G4TZ , ,5 G4TZ , ,2 G4TZ , G4TZ , ,2 G4TZL , ,6 G4TZL , ,2 H4TZ , ,0

23 Lampolistat ^ Lampolistat ovat virtauslammittimia kuten lampotasotkin, mutta ne ovat kapeampia ja pitempia, joten ne on helpompi sijoittaa suurten ikkunoiden alle. Lampolistat kiinnitetmn seinaan. Lisavarusteena olevilla lattiajaloilla lampolistat saadaan seisomaan vapaasti lattialla, jolloin ne voidaan sijoittaa vaikka nakoalaikkunoiden eteen. Termostaattina "lyhytjaksoinen" Thermic-saatdyksikko Lisavarusteena lattiajalat: N:o 4 Voh26, pari Rakenne Tyyppi Voh Teho (W) H Mitat (mm) L Paino (kg) A u k i - k i i n n i - k y t k i n, t e r - E 4 T Z mostaattiohjaus, seka E4TZ 113 lisaksi lampotilan alennusvastus E4TZ 116 Kiintea asennus. 263, , , ,0 4,6 5,5 Pienten tilojen lammittimet Pienten tilojen lammitin sopii ulkomittojensa ansiosta ahtaisiinkin paikkoihin. Komerot, tuulikaapit ja WC:t ovat pienoislammittimen sopivia kayttdkohteita. Se on hyvaksytty tippuvedenpitavana kosteisiinkin paikkoihin. Toiminta tapahtuu lapivirtausperiaatteella kuten lampdtasojen ja lampdiistojenkin. Kiintea asennus B4T Auki-kiinni-kytkin ja termostaatti B4TR Auki-kiinni-kytkin, termostaatti ja ylikuumenemissuoja Termostaattina "pitkajaksoinen" ECO-termostaatti

24 Aputilalammittimet on hyvaksytty roiskevedenpitavina kaytettavaksi asuntojen kosteissa aputiloissa kuten pesuhuoneissa, saunoissa, kylpyhuoneissa ja uima-allastiloissa. Kaikissa malleissa on termostaatti, joka saataa tarkasti huoneen lampotilaa. Asteikko C. Tyypit K4T, termostaattiohjaus. Tyypit K4TR, termostaatin lisaksi ylikuunnenemissuoja, joka laukeaa lampotilan esim. peittamisen seurauksena noustessa liian korkeaksi. Lammittimet toimivat virtausperiaatteella, joten niiden ulkomitat ovat pienet, mutta pintalannpotila silti yhta nnatalakuin nnuissakin lammittimissa c m J I I I I I J I r t 1000 WL ' 700 W[j 30cm 500 wl Min70 Termostaattinen "pitkajaksoinen" Kapillaaritermostaatti Tyyppi itat (mm' Paino (kg) K4T 303 K4T 305 K4T 307 K4T ,- 289,- 365,- 432,- 2, ,9 K4TR 303 K4TR 305 K4TR 307 K4TR ,- 314,- 423, ,5 5,9 Vaatehuoneldmmittimet Rohjoismaiden ainoa kahdella ylikuumenemissuojalla varustettu peittamissuojattu sahkolammitin. lhanteeilinen lammitin kaytettavaksi vaatehuoneissa, lastenhuoneissa seka kaikkialla, missa tarvitaan suurta peittamisvarmuutta. Kiintea asennus. Tyyppi T2LIU04 721,- Leveys ~600 itat (mm) Syvyys 80 Korkeus Paino (kg) 2,75 22

25 paalla on emaloitu suojaritila, joka estaa esineiden putoamisen lammittimen ja seinan valiin. Laivalammittimet toimitetaan aina tehdastoimituksena ja tilattaessa on mainittava virtalaji ja jannite. Matalajannitteisista laitteista lisahinta 1) Rakenne Tyyppi Voh Teho Mitat (mm) Painc (W) H L A (kg) 4-portainen S B V ,5 saatokytkin S B V ,3 Saatavana myds S V B ,0 ilman kytkinta S B V ) ,0 tyyppitunnuk- S B V ,0 sella SBL S B V ,0 S B V ,5 4 portainen SBVT ,5 saatokytkin ja SBVT ,3 ylikuumenemis- SBVT ,0 suoja. Saata SBVT1000 1) ,0 vana myds il SBVT ,0 man kytkinta SBVT ylikuumenemis- SBVT suojalla SBLT 1) Laivalammittimien hinnat i Imoitetaan pyydettaessa

26 Nobo-"sarja 6" SMtoyksikko muodostaa huomattavan osan iammittimien hinnasta. Koska saatotekniikaile asetettavat vaatimukset eivat ole kaikkialla yhta suuret, NOBO on tuonut markkinoille myos yksinkertaisemmalla saato- ja asennustekniikalla varustettuja lammittimia. Nobo Favor "sarja 6" tarjoaa oivallisen vaihtoehdon moniin sellaisiin kohteisiin, joissa tarvitaan tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia lammittimia, mutta halutaan tinkia kustannuksista. Favor-lammittimissa liukusaatimet ja lyhytjaksoperiaatteella toimiva saatdyksikkd on korvattu yksinkertaisella pitkajaksotermostaatilla, jonka saatonuppi sijaitsee lammittimen oikeassa alakulmassa. Kayttokytkin on sijoitettu lammitti men oikealle sivulle. Kiinteasti asennettavissa malleissa on alennusvastus, joka mahdollistaa alueohjauksen kaytdn aivan kuten "sarja 4"- lamrnittimissakin. Kiinteat tasoradiaattorit kytketaan seinatelineeseen normaalilla riviliittimella, eika niissa ole "sarja 4"-radiaattorien tavoin kojepistoketta. Seinatelineen rasiassa voidaan tehda ryhmajohdon kolmivaiheinen ketjutus aivan kuten "sarja 4"-lammittimillakin. Kiinte^i asennettavat Idmmittimet Tasoradiaattorit, Nobo ECO Min 501 (60^ 130cfn c m ( 1400 W, I 1100 W] 800 W I 60cm Termostaattina lampotila-alennusvastuksella varustettu pitkajaksoinen "ECO"-termostaatti Rakenne Tyyppi Voh Teho M tat (mm) Paino (W) H L A h (kg) P6TZ ,2 Auki-kiinni-kytkin, P6TZ , ,6 Termostaatiiohjaus P6TZ , ,4 seka lisaksi lampbtilan P6TZ , ,2 alennusvastus. ^6TZ , ,0_ Kiintea asennus P6TZ ,-! ,2 Seinateline P6TZ , ,1 P6TZ , ,2

27 Uitosjohdolliset Idmmittimet Nobo-Favor-lampolistat, lampotasot ja pienoislammittimet on tehtaalla varustettu liitantajohdolla ja pistotulpalla. Koska lammittimissa on ternnostaatin lisaksi myos kytkin, ne voidaan Lampotasot, Nobo-Favor haluttaessa asentaa myos kiinteasti poistamalla liitosjohdot. Pienoislammitinta varastoidaan myos ilman liitosjohtoa ,1( 0cm Termostaattina "pitkajaksoinen" ECO-termostaatt Rakenne Tyyppi Tyyppi Voh Voh Teho Mitat i(mm) Paino (W) H L A h (kg) A u k i - k i i n n i - K y t k i n G6TG, G T C , , t e r m o s t a a t t i o h j a u s G6TC, G 6407 T C , , ,9 5,5 L i i t o s j o h t o G 6 TG6TC C ,- 1 7, ,2 G6TC410 6 T C , , ,6 Ldmpolistat, Nobo-Favor MinlOO 77 I'J, Mill 701 Termostaattina "pitkajaksoinen". ECO-termostaatti Rakenne Tyyppi Voh Teho Mitat (mm) Paino (W) H L A (kg) Auki-kiinni-Kytkin termostaattiohjaus Liitosjohto E6TC 110 E6TC 113 E6TC , , ,5 Pienoisldmmittimet, Nobo-Favor 35 A -*(4 Mallissa B6TC liitosjohto Malli B6T kiintemn asennukseen Termostaattina "pitkajaksoinen" ECO-termostaatti Rakenne Tyyppi Voh 1 itat (mm; L Paino (kg) Auki-Kiinni-Kytkin, termostaattiohiaus B6TC 303 B6T 303 Lisavarusteena jalkapari N:o 6 Voh 26,- 208,- 172-

28 A W 19""^ T X 22" Alueohjaus Nykyisin puhutaan paljon energian saastamisesta. Sahkolammitys tarjoaa helposti saadettavana siihen monia mahdollisuuksia. Tarkka nopeatoiminen saato saastaa jo sellaisenaan huomattavia summia ottaessaan huomioon lahes kaiken asunnoissa kehittyvan ja auringon sateilysta saatavan vapaan lammdn. llmaislammdn osuus vuosittaisesta energiantarpeesta on yli 20%. Q Norjan Rakennustutkimusinstituutti (NBI) on tutkinut kuinka paljon Norjassatavalljsessa valtion lainoittamassa omakotitalossa voidaan saastaa energiaa kayttamalla lammonalennusautomatiikkaa. Tutkimusraportti N;o 29/80 toteaa saastojen nettoenergian kulutuksessa vaihtelevan % riippuen iampderistyksista, ohjelmoinnista ja ilmastoinnista. Tutkimuksessa tarkasteltiin myds automatiikan investointeja. joiden todetiin olevan vanhoissa rakennuksissa merkittavasti suuremmat uudisrakennuksiin verrattuna. Laskelmissa otettiin energian hinnaksi 0,20 Nkr/kWh, korkoprosentiksi 7 % ja energiakustannustason nousuksi vallitseva inflaatiovauhti. Takaisinmaksuajaksi saatiin keskimaarin 6-7 vuotta. Esim. 10 vuoden takaisinmaksuaialla t o d e t t i i n N k r i n v e s t o i n t i k a n n a t t a v a k s i. Kannattaa ottaa huomioon, etta energiahmtojen noustessa yieista inflaatiovauhtia nopeammin, muodostuu lammdnalennusautomatiikan kaytto viel'a raportlssa esitettyakin edullisemmaksi. Useimmissa kiinteasti asennettavissa NOBO-lammittimissa (kaikki Z-tyypit) on valmius huonelampotilojen automaattiseen alentamiseen lammittamalla termostaattia erikoisen aiennusvastuksen avulla. Talloin termostaatti luulee huoneessa olevan riittavan lamminta ja kytkee lammitystehon pois. Huoneen lampotila alenee ja energiaa saastyy. Lampdtiloja voidaan alentaa poissaoloalkoina ja youa mukavuuden siita karsimatta. NOBO on kehittanyt saastdidean paljon pitemmalle kuin muut valmistajat. Saastdohjauksia varten on olemassa taydellinen sarja alueohjauskeskuksia. jo'"^ voidaan toteuttaa pienkiinteistdn yksildllinen energia^" sastdohjelma taysin automaattisesti. Keskuksissa joko yksi tai kaksi helposti ohjelmoltavaa kytkinkello - Kelloon voidaan ohjelmoida asukasperheen sen asumisrytmin mukainen saastdohjelma niinlampdtila-alennukset tapahtuvat taysin automaattis vaikuttamatta haitalisesti asumismukavuuteen. Li a on saatavana joko vuorokausi- tai viikko-ohj^'^. _ varustettuna. Alueohjauskeskuksia on saatavana delle tai kahdelle kellolle. Alueohjauskeskukset kyt" ketaan viereisen kaavion mukaan siten, etta kutakin aluetta varten on valirele tai apukontaktori, joka mahdolfistaa ohjausjohtimien vetamisen samoihin putkiin eri vaiheisten ryhmajohtojen kanssa. Alueet voivat otia yhden tai useamman huoneen kasittavia talon koosta ja asukkaiden toivomuksista riippuen. Q) Qb

29 Alueohjauskeskukset TyyppiCD Voh806,- Alueohjauskeskus CD on tarkoitettu pienten ja keskisuurten omakotitalojen ja rivitalohuoneistojen vuorokautiseen saastoohjaukseen. Varustelu: 1 kpl vuorokausikelio 6 kpl ohjelmakytkimia Upotuskotelon mitat: - korkeus105 mm leveys 155 mm syvyys 55 mm Etulevyn mitat: korkeus125 mm leveys 175 mm TyyppiCW Voh 863,- Alueohjauskeskus CW on tarkoitettu pienten ja keskisuurten omakotitalojen ja rivitalohuoneistojen saas toohjaukseen, kun halutaan koko viikon kattava ohjelma. V a r u s t e l u : - 1 k p l v i i k k o - o h j e l m a k e l l o - 6 kpl ohjelmakytkimia Mitat kuten tyyppi CD Tyyppi CD/CD Voh 1226,- Alueohjauskeskus CD/CD on tarkoitettu suurehkojen omakotitalojen ja rivitalohuoneistojen vuorokautiseen saastoohjaukseen. Kaksi kytkinkelloa mahdollistavat kahden eriarvoisen alueen (esim. ala- ja ylakertya) yksildllisen ohjauksen. Varustelu: Upotuskotelon mitat: - Etulevyn mitat; 2 kpl vuorokausikelloja 8 kpl ohjelmakytkimia korkeus156 mm leveys 232 mm syvyys 55 mm korkeus175mm leveys 252 mm Tyyppi CD/CW Voh 1284,- Alueohjauskeskus CD/CW on tarkoitettu kohteisiin, jossa tarvitaan erikseen vuorokausi- ja viikko-ohjelm a a : V a r u s t e l u : - 1 k p l v u o r o k a u s i k e l i o - 1 kpl viikko-ohjelmakello - 8 kpl ohjelmakytkimia Mitat kuten tyyppi CD/CD Tyyppi CW/CW Voh 1341,- Alueohjauskeskus CW/CW on tarkoitettu saastoohjauksien toteuttamiseen suurissa omakoti- ja rivitaloasunnoissa, joissa on kaksi eriarvoista aluetta {esim. alakerta ja ylakerta) ja jossa kummallekin alueelle halutaan taydellinen viikko-ohjelma. Va r u s t e l u : - 2 k p l v i i k k o - o h j e l m a k e l l o j a - 8 kpl ohjelmakytkimia Mitat kuten tyyppi CD/CD

30 "Kotona-poissa"-kytkin Jos iampotila-alennus halutaan toteuttaa siten, etta koko asuntoa kasitellaan yhtena alueena, tullaan toimeen pelkalla "kotona poissa"-kytkimella, jota voidaan taydentaa sopivalla kytkinkellolla. Pelkka kasisaato on halvin tapa, mutta sen varjopuolena on se, etta asukkaat joutuvat palaamaan viileaan asuntoon ja heraamaan aamulia viileassa. "Kotona-poissa"-kytkin pinnallinen Voh 20,- "Kotona-poissa-tarra taulukytkimille Voh 5,- Jos lammittimissa ei ole alennusvastuksia (vanhat lammittimet tai Favdr-virtauslammittimet), voidaan alueohjauksen sijasta kayttaa lakitermostaattisaatda. Se toteutetaan viereisen kaavion mukaisesti kelakytkimien, huonetermostaatin ja kytkinkellon avulla. Lammittimien kojetermostaatit asetetaan halutulle kayttdlampotilalle (esim. 20 C) ja yhteinen lakiternnostaatti olosuhteita vastaavalle poissaololampotilalle (esim. 15 C asunnoissa ja 5 C huviloissa). Lakitermostaatti sijoitetaan keskeiselle paikalle huoneistossa. jossa se tuntee keskimaaraisen lampotilan (esim. eteisen seinalle). Lakitermostaattisaaddn etuna on se, etta poissaololampotila on vapaasti valittavissa olosuhteiden mukaan. Jarjestelma soveltuu yhta hyvin asunnoissa kuin huviloillakin kaytettavaksi ja lisaksi sita voidaan soveltaa monissa liikehuoneistoissa. Myds vanhoissa kiinteistdissa on helppo toteuttaa lakitermostaattisaatd. RT ja RTB-sateilylammittimet on hyvaksytty roisk Sateilylammitys RT ja RTB-sateilylammitimet on valmistetu vastussal^ voja lukuunottamatta kokonaan alumiinista, joten eivat ruostu kosteissakaan olosuhteissa. Vastussauvat ovat ruostumatonta terasta. upve- saunoisdenpitavina. joten niita voidaan kayttaa esim. sa, pesuhuoneissa ja monissa teollisuustiloissa. Tyyppi RT 50 RT 75 RT 100 R T B 5 0 R T B 7 5 R T B Voh ,- 282,- 288,- 320,- 349,- Teho (W) J Lev, JIOOO IV itat (mm)_ Syy_TBo!jS Tyypit RT ilman saatokytkinta, kytkinrimasta valit^^ 1/4, 1/2 ja 1/1-teho. Tyypit RTB 3-portaisin saatdkytkimin saatoala 1/'^' ja 1/1-teho. Kiinnitys seinalle tai kattoon. Kattokiinnitysta varten tarvitaan erikoispitimet, jotka on tilattava erikseen. Voh 33,

31 Pikakuivaaja MALLITR25 Kuivauslammittimet Voh478,- Pyyheliinojen ja pikkupyykin kuivaukseen kylpyhuoneissa ja vastaavissa tiloissa. Kiinnitetaan seinaan neljalla kromatulla pitimella. Kuivaaja on valmistettu kro matusta messinkiputkesta, mika takaa luotettavan suojan korroosiota vastaan. 60 W teho vastaa vain keskikokoista hehkulamppua, joten kayttokustannukset pysyvat alhaisina. Sahkoliitantaa varten on vedenpoistimelia vamstettu nippa. Pitimien asentoa vaihtamalia kuivaaja voidaan asentaa siten, etta sahkdiiitanta tapahtuu mistatahansa neljasta kulmasta. Mitat: leveys 570 mm syvyys 90 mm k o r k e u s m m putken halkaisija 30 mm paino 2,5 kg Kuivaushylly PYROXGH 80 Voh361.- Tervetullut uutuus sahkdinen kuivaushylly, joka sijoitetaan esim. vaatenaulakon alapuolelle. (30 cm korkeudelle lattiasta). Hyllylla voidaan katevasti kuivattaa jalkineet, kasineet jne. Sahkdnkulutus on pieni, silla teho on vain 80 W. (vas taa yhta hehkulamppua). teho 80 W, jannite 220 V merkkilampulla varustettu kytkin liitosjohto, pituus 1,2 m vari: paadyt beige, putket ruskeat leveys 850 mm syvyys 280 mm k o r k e u s 5 0 m m paino 2,8 kg Kengankuivaajat WS8 Voh45,- Kateva uutuus laikineiden kuivaukseen. Ei vaadi mitaan asennusta. Sijoitat vain kuivaussauvat jalkineisiin ja tydnnat pistotulpan rasiaan. Alhainen teho (2x4 W) merkitsee turvallisuutta ja pienta sahkdn kulutusta (vain pari pennia kuivauskerralta). Sopiva lammdniakautuminen estaa nahkan iiialiisen kuivumisen ja kapristymisen. Kylmana vuodenaikana laitteelia voi myds lammittaa lalkineet ennen kayttda. jannite 220 V t e h o 2 x 4 W elementin halkaisija 26 mm elementin pituus 150 mm paino liitosjohto 1,5 m elementtien valijohto 1 m

32 (W) Favor-ldmmittimet FAVOR on NOBO-sahkolammitinmallistoon kuuluva taydellinen virtauslammitinsarja, joka soveltuu erikoisen hyvin tilapais- ja lisalamnnitysratkaisuihin asuntojen aputiloissa ja kesahuviloissa. FAVOR-lannmittimissa on auki-kiinni-kytkin ja termostaatti seka liitantajohto pistotulppineen. FAVOR-lammittimien pintalampdtilat ovat yhta turvallisen alkaisia kuin NOBON-paasarjan lammittimissakin. Korkein pistekohtainen lampotila on 85T3 ja ulosvirtaavan ilman lampotila 116^0, jotka tayttavat ensimmaisina Pohjoismaissa uudet entista paljon ankarammat turvanormit. Termostaatin lampdtila-asteikko on nupin yhteydessa. Nupista voidaan vallta huonelampotila 5 ja 35 asteen valilta. Saatonuppi voidaan haluttaessa lukita ruuvin avulla siten, ettei tiettya maksimilampotilaa voida ylittaa Tama tulee kysymykseen esim. lasten paivakodeissa, vuokra-asunnoissa ja tyomaaparakeissa. Lukitusruuviksi sopii tavallinen peltiruuvi 2.9x6,5 mm. Pienoislammitin Pienoislarnmitin soveltuu pienten huonetilojen kuten komerojen ja tuuilkaappien lammitykseen. Se vie vain vahan tilaa ja on helppo sijoittaa ahtaisiinkin paikkoinin. Kiinnitys seinaan. Tyyppi Voh Teho Mitat (mm Leveys Syvyys Korkeus B6TC ( ( nn ^ l^aytettavaksi paikoissa, joissa t amnntacinia?? vahan sijoitustilaa. den alle tai sijoittaa kapeidenkin ikkunoisrss/winsissa. Kiinnitys tvtl seinaan seinapinnalle kate»aiia toiinoon^ esim. etei- Tyyppi Voh Teho M i t a t ( m m ^ (W) Leveys Syvyys Korkeus G6TC , G6TC , G6TC G6TC Ldmpolistat Lampdiistat soveltuvat parhaiten ikkunoiden alle Niilla on helppo torjua ikkunaveto, koska lammittimet ovat riittavan pitkia leveidenkin ikkunoiden alle. Seinakiinnityksen llsaksi on mahdollista sijoittaa listat erlilisten lattiajalkojen avulla seisomaan vapaasti lattialle, jolioin ne ovat myds siirrettavissa paikasta toiseen. t Tyyppi Voh E6TC ,- E6TC E6TC 116, 224,- Teho Mitat (mm) (W) ^ Leveys Syvyys_ Korkeus Lisavarusteena lattiajalat N:o 6 Voh 26,- pari

33 AKA- Siiirettovat lammittimet Lampopuhallin RHL 4 von le?,- Siirrettava lampopuhallin kuivien sisatilojen lammitykseen. Voidaan kayttaa lattialla tai pdydalla. Puhallussuuntaa voidaan saataa katevasti kantokahvaan yhdistetyn saatomekanismin avulla. Kaksiportainen saatokytkin, josta voidaan valita myds kylnna puhallus. Automaattinen ylikuumenemissuoja. jannite 220 V t e h o W saatdkytkin 1 ja II seka kylma puhallus ylikuumenemissuoja liitosjohto 1,9 m leveys 280 mm syvyys 130 mm k o r k e u s m m paino 2 kg Lamposateilija Weltor Voh 80,- AKA-lampdsateilijaa voidaan kayttaa kuivien sisa tilojen tilapaiseen lammitykseen. Vari beige/punainen. jannite 220 V t e h o W saatdkytkin 1/1 ja 1/2 leveys 330 mm syvyys 200 mm k o r k e u s m m paino 1,5 kg liitanta kojeliitosjohdolla, tiedot s. 15 Pistotulppa teimostaatti Astron Voh 87,- ASTRON-pistotulppatermostaatti soveltuu kaikkien sitrrettavien sahkdiammittimien ohjaukseen. Se ei kaipaa mitaan asennusta termostaatti tydnnetaan vain pistorasiaan ja siihen liitetaan lampdkojeen pistotulppa. n i m e l l i s v i r t a 1 6 A asteikko 0 10(vastaa5 35 C) v a r i v a a l e a n h a r m a a kytkenta-ja katkaisuraja alle ± 1 C

34 Pyyldnkuivauskoappi Yleista pyykinkuivauksesta Pyykinkuivatus muodostaa ongelman varsinkin kerrostaloasunnoissa. Kylpyhuone on usein varsinainen ipu tuspaikka, kun narut ja pyykit ovat aina kylpyyn ^ suihkuun pyrkijan tiella. Ja kuivattavaa riittaa aina varsinkin lapsiperheissa. Ratkaisu naihin tiiankayttoongelmiin on loydettavissa sahkdislsta pyykinkuivauslaitteista, jotka pienentavat kuivaustilan tarpeen ja lyhentavat lisaksi oleellisesti kuivatusaikaa. Koko naan pellista valmistettujen kuivauskaappien varjopuo lena on se, etta kaappi vie aina saman tiian olipa se kaytdssa tai ei. Kuivausrumpu taas kohtelee pyykk'^ vahemman heliavaraisesti. Power-Lectric-kuivaaja POWER LECTRIC Voh 604, Verraton kuivauskaappiuutuus kotitalouksiin. Ei vie lainkaan iattiapinta-alaa. Kun kaappia ei tarvita, pussiosa laskostetaan. Haluttaessa myds puhallinosa voidaan kaantaa saranoidensa varassa seinaa vasten. jolloin sen tiiantarve on lahes olematon, jannite 220 V t e h o W tehonsaatd 1/2 ja 1/1-teho (keino- ja luonnonkuidut) kellokytkin min liitosjohto 1,7 m paino 5.7 kg narupituus 6.7 m Kayttdasento Sailytysasento Leveys (mm) Syvyys (mm) Korkeus (mm) Kayttotapoja POWER-LECTRIC-pyykinkuivauskaappiin voidaan sijoittaa n. 2,5 3 kg kulvana punnittua pyykkia. Kuivauslampdtila valitaan saatdkytkimesta. jossa on kaksi asentoa. 1/2 teholla lannpdtila on korkeintaan 50 C. Tata saatdasentoa kaytetaan kuivattaessa keinokuitukankaita ja itsesiliavia vaatteita. 1/1-tehoila lannpdtila on korkeintaan 70 C, mika soveltuu luonnonkuidusta valmistetliille kankaille. Kuivausaika riippuu kuivattavien tekstiilien laadusta ja siita. onko pyykki eslkuivattu esim. linkoamalla. Automaattinen kellokytkin pysayttaa kuivaaian etukateen saadetyn ajan kulutlua. Kello voi daan saataa portaattomasti mm. Kuivausniissi on kiinnitetty painonapeilla ja avattavissa edesta vetoketjula, Pussin pohjala on lulpala varustettu tyhipnnvsnippa. jota tarvitaan jos valuvaa vetta ei haluta laskea lattialle Kaappia voidaan kayttaa haluttaessa myds ilman pussia, mika saattaa tula kysymykseen hyvin pienissa kylpyhuoneissa.

35 AKA-keittolevyt Q AKA-poytaliedet edustavat uutta matalaa muotoilua. Tukeva rakenne kestaa kovassakin kaytdssa. Nykyaikaiset tasopikalevyt ovat taioudellisia ja nopeita. Polttoemaloitu pinta on helppo puhdistaa Yksiosaiset keittolevyt E K v a r i v a l k o i n e n V o h 1 0 5, - E K v a r i r u s k e a V o h ^ - jannite 220 V levyn halkaisija 185 mm t e h o W portaaton termostaatti 1-6 liitanta kojeliitosjohdolla, tiedot s. 15 I e v e y s m m s y v y y s m m k o r k e u s B S m m paino 3,25 kg TgXkaoTrLBLfc- Kaksiosaiset keittolevyt Q D K v a r i v a l k o i n e n V o h 1 8 2, - D K v a r i r u s k e a V o h 1 8 7, - jannite 220 V isompi levy 1200 W halkaisija 185 mm pienempi levy 1000 W halkaisija 155 mm portaattomat termostaatit molemmilla 1-6 liitanta kojeliitosjohdolla, tiedot s. 15 I e v e y s m m syvyys 260 mm k o r k e u s 8 5 m m paino 5,55 kg AKA-grilli TG22 Voh153,- Uusi AKA-grilli on enemman kuin tavallinen voileipagrilli. Suurikokoinen paahtoritila voidaan saataakolmelle eri korkeudelle ja siina mahtuu paahtamaan suurenkin annoksen tai useita voileipia samanaikaisesti. Lisaksi AKA-grillissa on varras, jossa voidaan kypsentaa broilereita tms kasin pyorittamalla. Pohjalla on alumiininen nostokahvalla varustettu grillipannu. Erikoista AKA-grillissa on folioteline, jonka avulla voidaan kayttaa grillin takaseinan suojana tavallista alumiinifoliorullaa, joka samalla tehostaa grillin toimintaa heijastamalla lamposateita. Heijastimen tummumisja puhdistushaittoja ei ole, kun rullasta voidaan aina kiertaa uutta materiaalia. Vararulla 20 m Voh 9,50 jannite 220 V t e h o W kasikayttoinen varras paahtoritila kahvalla varustettu pannu f o l i o r u l l a t e l i n e I e v e y s m m syvyys 220 mm k o r k e u s m m vari: punainen tiitosjohto 1,7 m paino 3,6 kg

36 AKA-pikakeitin A K A W K 2, 0 l i t r a a Vo h 9 9, - f kiilloitettua alumiinia jannite 220 V n i m e i l i s t e h o W liitanta kojeliitosjohdolla, tiedot s. 15 v e t o i s u u s 2 l portaaton lampotilansaatd 1-7. mukana munankeittoteline pikakeittimessa on 7 erilaista lampotilansaatdmahdollisuutta. Saatd suoritetaan saatdkiekolla. Asennoissa 1-7 veden lampdtila on n C. Virta katkeaaautomaattisesti, kun saadetty lampdti la on saavutettu ja kytkeytyy uudelleen, kun vesi on jaahtynyt halkaisija 150 mm k o r k e u s m m paino 1,2 kg A K A - leivanpaahdin t r o r v ^. V o h " " Automaattinenjeivanpaahdin, joka on hinnaltaan edullinen, muttasiltitehokasjakayttdvarma Vari- punainen. i a n n i t e V t e h o W saadettava termostaatti 1-6 kahta leipaviipaletta varten liitosjohto 1,9 m Ieveys225mm s y v y y s l O O m m korkeus 170 mm paino 1.6 kg AKAsdhkovotkain RG 28 8 \. 1 o7 CrAtiW Von l^f J tdullinen ja tehokas vatkain jokaiseen keittiddn. iskunkestavaa valkoista muovta. Moderni pydreakulmainen muotoilu. AKA-vatkain "istuu" hyvin emannan Kateen ja silla on helppo tydskennella keveytensa ja nyvin suunniteltujen valineidensa ansiosta. jannite 220 V teho 150 W 3 pydrimisnopeutta paino 1,25 kg johdon pituus 2 m ' Vatkaimet toimitetaan varustettuna seuraavin vakiovarustein 2 kpl lankavispildita 2kpltaiklnakoukkuja ^ LISAVARUSTEET Pdytateline ja kulho Voh 77,-

37 AKAsadtdsilitysraudat Yleissilitysrauta BR 27 mustavalkoinen kahva Voh55,- Kateva saatosilitysrauta jannite220v t e h o W paino 755 g kiilloitettu alumiinipohja kangaslaatuasteikolla varustettu termostaatti ja merkkilamppu 1,5 m kangaspaallysteinen taipuisa liitosjohto Matala kevytrauta BL 88 musta kahva Voh68.- Kevytrauta, jossa on uusi matala muotoilu jannite 220 V t e h o W paino 930 g kiilloitettu alumiinipohja kangaslaatuasteikolla varustettu termostaatti ja merkkilamppu 1,5 m kangaspaallysteinen taipuisa liitosjohto Hoyrysilitysrauta DE91F Voh167.- "spray" -laitteella varustetty hoyrysilitysrauta tyyiikas valkoinen umpikahva jannite 220 V t e h o W paino 1250 g kiilloitettu alumiinipohja kangaslaatuasteikolla varustettu termostaatti ja merkkilamppu sisaanrakennettu vesisailio kostutusta ja hoyrytysta varten valintavipu; "tavallinen silitys/hoyrytys" peikalolla painettava "spay-pumppu" kankaiden kostutusta varten 1,9 m kangaspaallysteinen taipuisa liitosjohto tayttopullo Vedenpehmennin Voh 12,- Vedenpehmenninta kaytetaan "kovan" vesijohtoveden pehmentamiseen hdyryrautoja varten. Pehmennin on siivilakorkilla varustettu muovipullo. jonka sisalla on suoloja sitovia kemikaaleja. Kemikaalit sisaltavat indikaattoria. jonka varimuutos kertoo, koska kemikaalit on vaihdettava.

38 AKA-pdIynimurit AKA-imurl on toiyomustesi mukaisesti suuritehoinen, pienikokoinon, hiljainen ja hinnaltaan odullingn. AKAimuri on rnonella tavalla hyva koti-imuri. Sg on pienikokoinen. Otatsen vaivattomasti esin ja kaytatsita kevyesti. Kayton jalkeen virtajohto menee "automaattisesti imurin sisaan. Imurin sailytat pienessakin komerossa joko makuulla tai pystyssa. AKA-imurissa kaytat hygienista paperikasettia. Panet sen vaivatta paikalleen. Tayden kasetin poistat siististi kasiasi likaamatta. AKA-imurin kayntiaani on markkinoiden hiljaisimpia. Kuitenkin AKA:n imuteho on parhaasta paasta. BSS12 Tekniset ominaisuudet iskunkestavaa muovia tehonkulutus; 640 W ilman lapivirtaus 23 litraa sekunnissa irnukyky 1450 vesimillimetria pdlymaaran ilmaisin imutehon saadin letkun yhteydessa pistorasiamoottoroidulle mattoharjalle portaattomasti saadettava teleskooppiputki itsekelautuva verkkojohto liitantajohto6,2 m paino 7.3 kg kayntiaani vain 70,2 dba kolme herkkaa pyoraa, joista yksi kaantyva Vakiovarusteet paasuutin, yhdistetty matto/lattiakaytto tekstiilisuutin edelliseen kiinnitettava pehmea harja r a k o s u u t i n edelliseen kiinnitettava erikoisharja viisi polykasettia BSS12E Voh 495,- Tekniset ominaisuudet iskunkestavaa muovia tehonkulutus: 640 W ilman lapivirtaus 23 litraa sekunnissa irnukyky 1450 vesimillimetria polymaaran ilmaisin imutehoa voidaan samaa portaattomasti elektronisella saatimella pistorasia moottoroidulle mattoharjalle portaattomasti saadettava teleskooppiputki itsekelautuva verkkojohto liitantajohto6,2m paino 7,3 kg kayntiaani vain 70,2 dba kolme herkkaa pyoraa, joista yksi kaantyva Vakiovarusteet paasuutin, yhdistetty mattodattiakayttd t e k s t i i l i s u u t i n edelliseen kiinnitettava pehmea harja r a k o s u u t i n edelliseen kiinnitettava erikoisharja viisi polykasettia BSS 12E toimituksetalkavat ioppuvuodesta. Voh 395,-

39 BS08 Voh445,- Tekniset ominaisuudet iskunkestavaa iloisenvarista muovia tehonkulutus 600 W ilman lapivirtaus 23 litraa sekunnissa imukyky 1450vesimillimetria polymaaran ilmaisin imutehon saadin letkun yhteydessa tayden ympyran kaantyva joustava letku portaattomasti saadettava teleskooppiputki itsekelautuva verkkojohto liitantajohto 6,2 m paino 7,3 kg kayntiaani vain 70,2 dba kolme kerkkaa pyoraa, joista yksi kaantyva pehmea suojavanne estaa kolhimisen Vakiovarusteet paasuutin, yhdistetty matto/lattiakayttd t e k s t i i l i s u u t i n edelliseen kiinnitettava pehmea harja r a k o s u u t i n edelliseen kiinnitettava erikoisharja viisi polykasettia Polykasetit P a p e r i n e n p d l y k a s e t t i B S S 1 2 V o h 2, 2 0 P a p e r i n e n p d l y k a s e t t i B S 0 8 Vo h 2, 2 0 toimitetaan 10 kpl pakkauksissa. Mattohaija Moottoroitu mattoharja Voh 150,- Kokolattiamattojen ja muiden suurten tekstiilipintojen puhdistus tavallisella pdlyimurila on usein vaikeata jopa mahdotonta. AKA-imurien lisavarusteeksi on saatavana moottoroitu mattoharja, joka liitetaan imurinletkuun ja imurissa olevaan pistorasiaan. Pyorivat harjat ja "tamppaaja" irroittavat tehokkaasti pdlyn kokolattiamatosta ja imurt imee sen samantien pois. Liitosjohtoa varten on katevat muovipitimet, jotka kiinnitetaan putkeen ja jotka pitavat johdon poissa tielta.

40 AKA-lampdfyynyt hin. Lami^tyyny HADI-lampotyynyilla tuo helpotusta on kolotukseen jo perinteita. ja silla kylmavaivoi- niita on ^ kaytetty Suomessakin jo usean sukupolven aikana. HADI j a n n i t e V V o h 6 1, - t e h o 6 0 W mitat 30X40 cm 3-portainen saatokytkin 2-rnGtrin liitosjohto, tavallinen pistotulppa pellavakankainen suojapaallinen H A D I L u x V o h ominaisuudet kut6n ed. tikattu silkkipaallinen AKA-kaasusytytin P k A D / ^ ' ^ r \ ^ m m DARO 101 Voh 25, kayttoika pietsosahkdinen kaytannollisesti toiminta, katsoen ei tarvitse rajaton paristoja erittain helppokayttolnen ja varmatoiminen soveltuu seka kaupunkikaasulle etta nestekaasulle. ei kuitenkaan hitsauskaasulle Kaasuliedet Kaasukeittimet ovat ihanteellisia kesamdkkikeittimia ja soyeituvat myds mainiosti apukeittimiksi maataloihin. roittoaineeksi soveltuu tavallinen nestekaasu (el "kau punkikaasulle") 2-ljekkinen kaasukeitin, poytamalli KG 40 t e h o t ; normaaliliekki suurteholiekki leveys 490 mm syvyys 255 mm k o r k e u s m m paino 7,5 kg 3-liekkinen kaasukeitin, poytamalli KG 410 tehot: normaaliliekki suurteholiekki apuliekki leveys 580 mm syvyys 260 mm korkeus 120 mm paino 10 kg Voh 150, , kg/h kcal/h -0,190 kg/h kcal/h 0, kg/h kcal/h 0,157 0,190 kg/h kcal/h ,046 kg/h kcal/h Voh 180.-

41 Ilmankoshitin HYGROLETT12 Voh Elektrodi-ilmankostutin Haihdutusperiaatteella toimiva kostutin tislaa tehokkaasti veden epapuhtaudet eika esim. kalkkipdiya levia huoneeseen. Elektrodikammio on toimintavarma ja pitaa kojeen pintalampotiian verraten alhaisena. Veden loppuessa virta katkeaa itsestaaa tulipalon vaaraaei ole. Tehon saato 1 /2 ja koko teho. Veden kovuuden saatd 3-15 dh-asteikolia. Vara-elektrodipari Voh 46,- jannite 220 V sahkoteho saadettavissa 250 ja 500 W kostutusteho saadettavissa 250 ja 500 g/h liitosjohto 1,9 m v e s i s a i l i o 8 I halkaisi]a320 mm k o r k e u s m m paino 1,3 kg Elektioninen ilmanpuhdistin "Savun tappaja", "siitepolyn syoja" VENTRONIC Voh 851,- VENTRONIC-elektroninen ilmanpuhdistin kuluttaa hyvin vahan sahkoa, koska sen puhdistusvaikutus perustuu saastehiukkasten sahkdvarauksen muuttamiseen. Paaasiallisin kulutus aiheutuu pienesta tuulettimesta, joka kierrattaa huoneilmaa elektronisen puhdistusyksikon lapi. Suurimmalla teholla laitteen kaytto maksaa vajaat 20 pennia vuorokaudessa. VENTRONIC erottaa iimastatupakansavua, bakteereita ja muita epapuhtauksia. Allergisille henkiloille se tuo helpotusta poistamalla ilmasta allergisuutta aiheuttavia hiukkasia. Konttoreissa se parantaa tyoskentelyolosuhteita lisaten tydtehoa. Baareissa ja kahviloissa se lisaa asiakkaiden viihtyvyytta. Puhdas ilma virkistaa kaikkialla. Teknisia tietoja; suurin teho 110 mvh (huonekoko 50 kayttdasento pystyssa tai makuulla (myds seinaripustusmahdollisuus) kaksinopeuksinen puhallin k u i t u s u o d a t i n k a r k e i t a h i u k k a s i a v a r t e n eiektroninen suodatinyksikkd liitosjohto, pituus 1,7 m leveys 330 mm syvyys 180 mm k o r k e u s m m paino 6 kg

42 Juotostinat MULTICORE-juotostinat ovat korkealuokkaisia, 5-kanavaisia hartsitinoja, jotka soveltuvat kaytettavaksi moniin tarkoituksiin harrastelukaytosta aina elektroniikkateollisuuteen. Pienehkoissa pakkauksissa kaytetaan "Sav-Bit*'-erikoisseosta. Suuremmissa keloissa kaytetaan tina-iyijyseosta a'. Pienpakkaustinat, seos "Sav-Bit" Putkilo.2.3m. 19,3g "Sav-Bit"-seos, lapimitta 1.2 mm voh 7, 200 g kela BEP 222 "Sav-Bit"-seos, lapimitta 1,2 mm Katevassa lapipainopakkauksessa Kelatinat, seos "60/40" 500 g kela "60/40"-seos, lapimitta 1,6 mm Voh 35,- Voh 76,- f 1 kg kela "60/40"-seos, lapimitta 2,0 mm Voh kg kela "60/40"-seos. lapimitta 3,0 mm Voh 149, 2,5 kg kela "60/40"-seos, lapimitta 1,2 mm Voh 380," Juotossaija DELTA juotossarja Voh 68,- Taydellinen juotossarja, joka sisaltaa kaikki juottamisessa tarvittavat valineet ja tarvikkeet. Kateva myyntipakkaus. juotoskolvi, teho 60 W lankatinaa. 1mm 0 13 g, pituus 2 m juotospastaa, rasia 60 g kolvinpuhdistusainetta

43 Juotoskolvit Delta-juottimen kiille-eristetty metalliosa vastaa tekniikan viimeisinta saavutusta. Delta juottimen edut: asiallinen muotoilu ja keveys tekevat mahdolliseksi jatkuvan vaivattoman tydskentelyn. Delta-juottimet ovat jatkuvakuormitteisia. Vastus on mitoitettu niin, etta se kestaa 10 % ylijannitteen myds pitempiaikaisessa kaytdssa vahngoittumatta. Virran ollessa pitemman ajan kytkettyna, se aiheuttaa ainoastaan juotinkarjen suuremman hehkumisen. Delta-juottimella on hehkunkestava metallinen vastusrunko, joka verrattuna keraamiseen runkoon on iskunkestava ja murtumaton ja silla on suurempi hydtysuhde. DELTA-kolvi N:o 621 Voh 44,- 4 0 W V talttamallinen juotoskarki kokonaispituus 300 mm paino 120 g liitosjohto 1,5 m kumikaapeli DELTA-kolvi N;o 623 Voh 47,- _ 60 \A/ 220 V talttamallinen juotoskarki kokonaispituus 300 mm paino 165 g liitosjohto 1.5 m kumikaapeli DELTA-kolvi N:o 626 Voh 55,- 8 0 W V talttamallinen juotoskarki kokonaispituus 300 mm. paino 165 g liitosjohto 1.5 m kumikaapeli DELTA-kolvi N:o 663 Voh 65,- ^ W V vasaramallinen juotoskarki kokonaispituus 300 mm paino 280 g liitosjohto 1,5 m kumikaapeli DELTA-kolvi N;o 665 Voh 90,- 160 \ A/ 220 V vasaramallinen juotoskarki - kokonaispituus 300 mm paino 580 g liitosjohto 1,5 m kumikaapeli

44 Hehkulamput Vakiolamput NARVA-lamput Puikauslannput Elohopeahoyiylamput Tyyppi 25 K 25 H Teho (W) Voh Kanta Kupu 1:75 1:75 E27 E27 Kirkas Himmea NAVlFLUX-suurpaine-elohopealamput ovat yttriumvanadaatilla varustettuja varikorjattuja elohopealamppuja. ^ Miellyttavan valon varin ja hyvien varintoisto-omlnaisuuks^ ansiosta naita lamppuja kaytetaan katujen, tydpaikkojen ja myymaioiden valaistuksessa. 40 K 40 H 60 K 60 H 75 K 75 H 100K 100H :75 1:75 2:05 2:05 2:20 2:20 2:20 2:20 E27 E27 E27 E27 rtit" E27 E27 E27 K vakiolamppu, normaalikupu, kirkas H vakiolamppu, normaalikupu, himmea Kirkas Himmea Kirkas Himmea Kirkas Himmea Kirkas Himmea Tyyppi Teho Jannite Virta Valovirta Kanta (W) (V) (A) (Im) NF , E27 NF , E40 NF , E40 Natriumlamput NATRALOX-suurpainenatriumlamput soveltuvat parhaiten korkealla sijaitseviin peilivalaisimiin. ^ Koristekimput Tyyppi Teho Jannite Virta Valovirta Kanta (W) (V) (A) (Im) NA , E40 NA , E VTyyppi Teho (W) o o 40 I 40 Voh Kanta Kupu 2:20 2:20 '"E^ E27 KoK koristelamppu, pieni kupu, kirkas KoH koristelamppu, pieni kupu, himmea Kirkas Himmea Metalli-halogeenilamput NACHROMA-metalli-halogeenllamppujen kayttoala on sama kuin suurpainenatriumlampuilla. Tyyppi NC NC Teho (W) Jannite (V) Virta (A) 2, Tiedustelkaa edullisia nettohintojamme Valovirta (Im) Kanta E40 E40

45 Joulukuusen kynttilasaijat AKA-joulukuusen kynttilasarjat luovat "vanhan hyvan ajan" joulutunnelmaa, koska niiden kynttilalamppuissa on koko kynttiian pituinen lasikupu, jonka "liekkiosa" on kirkasta lasia ja varsiosa kasitelty kellertavan steariinin nakoiseksi. Sarjaan kytkettyjen kynttilasarjojen ja kynttelikkojen varjopuolena on ollut se etta yhden kynttiian palaessa sammuu koko sarja. Tata "pimean Joulun" vaaraa ei ole AKA-kynttilasarjoilla, silla jokaisessa kynttilassa on "virtasilta", joka ohikytkee viallisen kynttiian jattaen muut kynttilattoimintaan. Pienoiskynttilasarjat "NARVA" Kynttiloiden pituus 70 mm "Pyykkipoikapitimet" 10 kynttiian sarja 3 W 23 V 16 kynttiian sarja 3 W 14 V Vakiokynttilasarjat "IKA" kynttiloiden pituus 105 mm saadettavat pitimet 10 kynttiian sarja 3 W 23 V 16 kynttiian sarja 3 W 14 V Voh 28,40 Voh Voh 53,- Voh 73,- Kaikkien sarjojen mukana 2 varakynttilaa Varakynttilat pienoiskynttila 3 W 23 V pienoiskynttila 3 W 14 V vakiokynntila 3 W 23 V vakiokynntila 3 W 14 V Voh 3,- Voh 3.- Voh 3.30 Voh 3,30 Vdlonsdadin SELGA 11 Voh Elektronisesti toimiva portaaton valonsaadin luo kotiinne tunnelmaa ja antaa pienta yiellisyyden tuntua. Portaaton saato lisaa myds hehkulamppujen kayttoikaa. SELGA 11 -valonsaadin on helppo asentaa tavalliseen kojerasiaan vaikkapa vanhan kytkimen tilalle. t e h o W etulevyn mitat 83x83 mm v a r i v a l k o i n e n varustettu 2,5 A putkisulakkeella

46 YIeisvalaisimet ROIKKAVALAISIN MOBI 701 Malli A 8 m roikalla ja pistotulpalla Voh 99. M a l l i B i l m a n j. o h t o a V o h 6 2, MOBI on monikayttoinen yieisvalaisin, joka on valmistettu iskunkestavasta varikkaasta muovista ja hyvaksytty roiskevedenpitavana ja suojaeristettyna vaativiinkin kohteisiin, kuten rakennustyomaille ja teollisuuteen. Kayttokohteita: siirrettavana roikkalamppuna kotitalouksissa, korjaamoissa ja teollisuudessa. rakenne roiskevedenpitava ja suojaeristetty kahva kaannettavissa sivulle tai paalle haikaisysuoja ripustuskoukku kumitiivisteella varustettu lasikupu lapivientimahdollisuus yhdellebowiampulle varit: keltainen, oranssi, vihrea Kaapelikelat "Jo-Jo" Umpikelat Umpikeloissa kaapeli on suojattuna umpinaisen kelarungon sisalla, joten se el paase koskaan sotkeutumaan ja on helppo kasitella. HK-sarja Maadoittamattomalla kolmoispistorasialla varustetut HK-sarjan kaapelikelat soveltuvat kaikkeen kotona eslintyvaan kayttdon: sahkotyokalujen, polynimureiden ym. laitteiden jatkojohdoksi. Maadoittamattomaan kolmoispistorasiaan sopivat erilaisten kojeiden pistotulpat. Kaikissa HK-keloissa on turvallinen ylikuumenemissuoja. Umpinainen kelarunko estaa kaapelin sotkeutumisen. Kaapelina punainen MSO-muovieristetty kaapeli. Tyyppi Voh Kaapeli Halkai- Paino (kg) X mm^ m (cm) HK32/8 HK33/12 HK34/ ,- 131,- 2x1 2x0,75 2x0, ,5 0,95 0,95 1,7 OK-sarja Maadoitetulla kaksoispistorasialla varustettuja OK-keloja voidaan kayttaa turvallisesti myos kosteissa tiloissa. Kelauksen helpottamiseksi OK-keloissa on kelarungon takapinnassa kateva "kammenhihna". Ominaisuudet muuten samat kuin HK-sarjan keloilla. Tyyppi Voh xmm^ Kaapeli m Halkaisija (cm) PainoO (kg) O K 3 3 / 8 O K 3 4 / ,- 139,- 3x1 3x1 8 12, ,5 1,0 1,6

47 OK 35/35 maadoitettukaksoispistorasia Voh 279,- Asentajan ja matkailuvaunumiehen kela, jossa on tukevasta rautaputkesta valmistettu teline. Kelausta varten on kelausnupit ja kateva jarrulaite. Varustettu ylikuumenemissuojalla. kaapeli MSK 3x 1 mm, pituus 35 m maadoitettu kaksoispistorasia avonainen muovikeia, jarrulla varustettu rautaputkiteline Mitat: halkaisija 22 cm, kelan syvyys 11 cm, t e l i n e e n k o k o n a i s k o r k e u s 2 9 c m paino 3,4 kg OK 1 /25, maadoitettu kaksoispistorasia Voh 360,- OK 1/50, maadoitettu kaksoispistorasia Voh 502,- Jarea kela vaativaan ammattikayttoon. vankka rakenne mahdollistaa kayton teollisuuslaitoksissa ja rakennustyomailla. Metallinen kelarunko ja jarruiaitteella varus tettu teline. Tukeva kumikaapeli. kaapeli VSK 3x1,5 mm, pituudet 25 m ja 50 m a v o n a i n e n m e t a l l i k e l a jarrulla varustettu rautaputkiteline mitat: halkaisija 26 cm, kelan syvyys 14 cm telineen k o k o n a i s k o r k e u s 3 5 c m painot: OK 1/25 6,1 kg OK 1/50 9,6 kg XK 1 /40, maadoitettu kaksoispistorasia ^oh 533,- Metallirunkoinen roiskevedenpitava erikoiskela, joka on varustettu oljykestoisella neopreenikaapelilla. Sopii huoltoasemille ja korjaamoihin seka ulkokayttddn. kaapeli 3x 1,5 mm, pituus 40 m 2 kpl kannellisia maadoitettuja pistorasioita rakenne ja mitat kuten OK 1/50 XK 35/25, maadoitettu kaksoispistorasia Voh 338,- Kuten edellinen, mutta muovisella kelarungolla, ohuemmalla ja lyhyemmalla kaapelilla seka ylikuume nemissuojalla varustettuna. Sopii omakotitalojen autotalleihin, pienverstaisiin ja ulkokayttoon. kaapeli 3x 1 mm, pituus 25 m mitat: halkaisija 22 cm, kelan syvyys 11 cm, telineen kokonaiskorkeus 29 cm paino 3,0 kg K 30/00, tyhja kela ilman pistorasioita. Voh 255,- Kaksoiskela siirrettavien kaapelien sailytysta ja kasittelya varten. Rakenne ja mitat kuten OK 1 ja XK 1-keloilla paitsi etta kelan paatyyn on sijoitettu "apukela", joka helpottaa kasittelya etaisyyden ollessa lyhyt. Edellytyksena kelan kaytolle osittain purettuna on pieni kuormitusvirta (esim. aanentoistolaitteiden yhteydessa). paino 2,8 kg K 1 4 / 0 0 V o h 6 7 7, - Tyhja kela teollisuuskayttdon ym. erikoistarkoituksiin. Vankka rakenne kokonaan metallia. herkat kumipydrat ja aisa mahdollistavat "kottikarrymaisen" kasittelyn. kelan halkaisija cm, kelan syvyys 27 cm t e l i n e e n k o k o n a i s k o r k e u s 6 2 c m aisan kokonaiskorkeus 90 cm paino 10,5 kg

48 Monipolftoaineuunit OHRA-huonelammittimet ovat kiinteiden polttoaineiden kayttddn soveituvia automaattisia monipolttoaineuuneja. Polttoaineeksi kay miltei mika tahansa kiintea palava aine kuten puu, turvebriketit, polttopuristeet, kivihiili, ruskohiili, koksi ja talouden palavat jatteet. Kaytettaessa erilaisia polttoaineita voidaan 5-asentoisella polttoaineen valitsijaila saataa aina edullisin palamisprosessi. OHRA-huonelammittimet ovat paalta taytettavia tayttdkuilullavarustettuja arinauuneja, jotka toimivat taloudellisella ala- tai lapipolttoperiaatteella. Automaattinen termostaattisaataja valvoo tarkasti palamista olosuhtelden mukaan niin, etta lammonluovutus on tasainen ja paloaika pitka. Suuremmassa mallissa on lisaksi "arinan pienentaja", jonka avulla uunia voidaan kayttaa osateholla kesalla. OHRA-huonelammittimien pintalampotilat ovat miellyttavan alhaiset. koska valurautaisen rungon ja teraslevysta valmistetun ulkovaipan valissa on reilu ilmarako, jonka ansiosta myds lammonluovutus tapahtuu nopeammin jatasaisemmin koko huoneeseen. OHRA-huonelammittimien vankka rakenne takaa pitkan kestoian. Kaikki tulipinnat on valmistettu ensiluokkaisesta uunivaluraudasta. Tulipesan luukku ja vaippa ovat harmaata valurautaa. Ylaritila, etulevy ja alaluukku on myds valmistettu valuraudasta. Aistikas pintakuviolnti ja emalointi sopivat vaativaankin ymparistddn. Sivu- ja takapinnat polttomaalattua teraslevya. OHRA 512 D 5600 W/90 m 3 Voh 1535, - Lapipolttoperiaatteella toimiva pmlta taytettava auto maattinen monipolttoaineuuni. Ulkovaippa ruskea. O H R A W / m 3 Vo h , - Alapolttoperiaatteella toimiva paalta taytettava auto maattinen monipolttoaineuuni. Etupinta beige, sivupinnat ruskeat. Mitat ja painot 512D 514 Kokonaisleveys Kokonaissyvyys Kokonaiskorkeus Hormiliitanta H o r m i l i i t a n n a n k o r k e u s l a t t i a s t a Tulipesan leveys Tulipesan syvyys Tulipesan korkeus Tayttoluukun leveys Tayttoluukun syvyys Etuluukun leveys Etuluukun korkeus Paino (kg) (mitat mm)

49 Vdlurautatakka O F A R M W A Y V o h , - Takkauuni 607 on tukevaa valurautaa. Tyyiikas musta pinta sopii kaikkiin ymparistoihin, yhta hyvin olohuoneeseen kuin kesamokillekin. Polttoaineena voidaan kayttaa puuta ja erilaisia palavia jatteita, ei kuitenkaan brikettejatai koksia, koska palamislampbtila saattaa nousta liian korkeaksi. Vaihto takasta kaminaksi ja painvastoin kay yhdella kadenliikkeella. silla tulipesan luukku on varustettu herkilla liukukiskoilla, joiden varassa se liukuu takan alle nakymattdmiin. t e h o S G G O W lammittaa m 3 paino 130 kg hormiliitantatakaa hormiputken sisamitta 160 mmo hormiputken ulkomitta kartion tyvesta 185 mm 0 tulipesan leveys 380 mm tulipesan syvyys 380 mm tulipesan korkeus 350 mm Valurautainen takkakamina on taysin kayttovalmiina pakkauksessaan, joten se on helppo asentaa siita suoriutuu kateva Isanta vaikka itse. Jos rakennuksessa ei ole muurattua hormia, voidaan kayttaa kiuasvalmistajien markkinoimia peltihormistoja. Valurauta antaa takalle hyvan kestavyyden ja mainiot lampdominaisuudet. Luukut suljettuna takka toimii yhdella pesallisella jopa 8 tuntia. Sahkdistamattomilla kesamokeilla tama on suuri etu, silla se takaa tasaisen lammon koko yoksi. Valurautakamina FARMWAY105 Voh 771 Valurautakamina 105 on tehokas lammityslaite kaikklal- Ole, missa ta. Polttoaineena tarvitaan nopeata voidaan ja kayttaa helppohoitoista samoja aineita lammitin- kuin yllaolevassa takkakaminassakin" ja paloaika on samoin 8 tuntia (hidas palamtnen luukut suljettuna). Kaminan paalla on keitolevy, mika lisaa laitteen kayttokelpoisuutta pienissa huviloissa ja tyomaaparakeissa. t e h o W lammittaa m-' paino 65 kg yksi keittolevy, hakaisija 200 mm 0 savuhormiliitos takana tai paalla hormiputken sisamitta 110 mm 0 HUOM. Kun kaytat uunia, takkaa tai kaminaa sahkolammitteisen talon lisalammitykseen, huolehdi siita, etta palamiseen tarvittava ilma johdetaan tulisijalle putkella suoraan ulkoa, muuten sahkolammittimien herkat termostaatit reagoivat rakovuotoina tulevaan ilmaan nostaen tarpeettomasti huoneen lampdtilaa. On myos jarjetonta paastaa lammitettya huoneilmaa vedon mukana harakoille olipa se lammitetty milla tahansa. Yksi tulisija voi vaihtaa koko asunnon ilmamaaran jopa kerran tunnissa. Kehitamme yhdessa paamiestemme kanssa tuotteita jatkuvasti entisla paremmiksi ja taydellisemmiksi ja taman takia oikeuden tassa ohjehinnastossaesitettyien mitta-. hinta- ja rakennetietojen muutoksiin.

50 Palvelutiedot: Konttori ja varasto: Asentajankatu 1, Helsinki 81 Puhelin Telex pstoy sf / 0 Osoitemuutos: Olemme muuttaneet toukokuussa varastokiinteistomme yhteyteen valmistuneeseen uuteen toimitaloomme. Keskitettyamme kaikki toimintamme saman katon alle uskomme volvamme palvella asiakkaitamme entista tehokkaammin. Pyydamme huomioimaan muuttuneen postiosoitteemme kirjeenvaihdossanne. Puhelin- ja telexnumeromme seka tavaraosoitteemme ovat pysyneet entisina. Tukkumyyja:

51 RADIO-MIKRO OY Puhalinvaihda 544 S66 K I E R T O K i n j E N : o AKA A K A - c r l k o i s t a r j o u k s i a! T a i ' J o u k s e t. v o i m a s s a e l o s y y s k u u n a i k a x i a. V a r a s t o m a i i r u t s i t o u m u k s o t t a y u l i m y y n t i v a r a u k s i n. K i i y t t u k i i n t a r j o i i k s i a I i o t i l i y v i i k s e n n o l o k a l c u u s t a a l l c a c n n o r m a a l i h i n n a t AKA AKA-grilli Grilli TG-22 notto/netto 11 't :75 T a r j o u s e l o - s y y s k u u 1930 notto/netto 36:60 T a r j o u s e l o - s y y s k u u l y S O - 5 ' ; j - n e t t o / n e t t o 3 4 : 8 0 AKAnetto/netto il3;20 T a r j o u s e l o - s y y s k u u A K A - _ sddtosilitys raudat T a r j o u s e l o - s y y s k u u u = n e t t o / n e t t o 3 8 : k p l p a k l c a u s n / n & 3 ^ : 7 0 Saatosilitysrauta netto/netto 40s80 BL-{ A K A - s e leivdnpoahdin Lelvdnpaahdin E 20 notto/netto 78:60 T a r j o u s e l o - s y y s k u u \ ^ = n o t t o / n e t t o 7 ^ : < ' 5 Sahkuyatkain i<g 28 s notto/netto 70:20 T a r j o u s e l o - s y y s kuu = 7 2 : 4 0 sddtosilitys ^ raudat tto/ni T a r j o u s e l o - s y y s k u u / = n e t t o / n e t t o 9 5 : 2 0 AKA- Siinettdvdt Idmmittimet 100:26 T a r j o u s e l o - s y y s l a i u O 5 = n e t t o / n e t t o 9 5» 2 0 Lampopuhallin RHL 4 AKAidmpdtyynyt AKAsdhkdvatkoin AKA- Siinettdvdt idmmittimet nettotne^t^^t?^^*^ T a r j o u s e l o - s y y s k u u AKA-pdIynimuri Pol^irnuri_JJS-^ notto/netto 333s75 T a r j o u s e l o - s y y s k u u 1980 Lamposdteiiijd Weltor AKA-pdIynimuli Polviinuri BSS-12-E netto/netto 296:26 T a r j o u s e l o - s y y s k u u = n e t t o / n e t t o Mottohoija Moottoroitu mattoharia Moo^oro^v^jn^^ohaTjja netto/notto 112:50 Tol^2iSsoti^^Jj_0_J<plj DSS 12 n/n 16:50 US-08 n/n Pdlykosetit Paperinen poiykasettt BSS 12 Paperinen polykasetti BS08 toimitetaan 10 kpl pakkauksissa.

52 ' O N I C O O H E I N E N O S O I T E T A Y D E L L I N E N J A O I I C E A? - e l l e i o l e i l m o i t t a k a a m o i l l e h e t i entisen osoitteen lisaksl LIIKKEEN VIRALLINEN NIMI LlVJlIJAKELUOSOITE POSTITOIMIPAIKKiV I l m o i t t a k a a t a r v i t t a e s s a m y b s o s a s t o t a i k l ^ a h e n k i l u, j o l l c k i e r t o k i r j e e r n n i e h a l u t a a n o s o i t c t t a v a k s i 1 K i i t o s! Kouvolan JOUKKORISTISIDE Radiolauolto R i i h i k a l l i o KOUVOLA 1 0 P u h e l i n v a i h d e j a t i l a u s k e s k u s a v o i n n a m a a n a n t a i - p e r j a n t a i k l o ^^566 ludio-mikko OY Ilanlcasuontie 1 ou^yo HELSINKI 39 T e l o x ' j O M I K R O PYYDETAAN PALAUTfAhLAAN olloi vastaanotta.jaa tavoiteta! Liihettiija; RADIO-MIKRO OY Hantosuoniift HELSINKI 39 Liitosjohdolliset Fovor-lammittimet Nobb-Favor-lampolistat, lampotasot ja pienoislammittimet on lehlaalla varusteltu liitanlajohdolla ja pistotulpalla. Koska lammitlimissa on term^taatin lisaksi mybs kytkin, ne voidaan haluttaessa asentaa mybs kiinteasti poistamalla liitosjohdot. Pienoislammitinta varastoidaan mybs ilman liitosjohtoa. NOBb-lammitinvalikolma on erittain suuri. Eniten myytyja ovat liitosjohdolliset NOBU-FAVbn sahkbluinmittimct. 9 O MiiW * f FAVOR on NOBO-sahkblammitinmallistoon kuuluva taydellinen virlauslammitinsarja, jcka soveltuu erikoisen hyvin tilapais- ja lisalammitysratkaisuihin asuntojen apuliloissa ja kesahuviloissa. FAVOR-lammittimissa on auki-kiinni-kytkin ja termostaatti seka ihtantajohlo pisto (ulppineen. FAVOR-lammittimien pintaiampbtilat ovat yhta turvallisen alkaisia kuin NOBON-paasarjan lammittimissakin. Korkein pistekchtainen lampbtila on BST!) ja ulosvirtaavan ilman lampbtila 116*0. jotka tayttavat ensimmalsina Pohjoismaissa uudet entista paljon ankarammat tun/anormit. _ Termostaatin lampbtila-asteikko on nupin yhteydessa. Nupista voidaan valita huonelampbtila 5 ja 35 asteen valilta. Saatbnuppi voidaan haluttaessa lukita ruuvin avulla siten, ettei tiettya maksimilampbtilaa voida ylittaa so cni r - T S D C W L ~ 1 b S S " W r ~ 550 w;! L t" NARVAlamput Tilattacssa looo kpl NARVA helilcul amp puja mybnniimme orikois-. Lampotasot, Notsd-Favor Lampotasot soveltuval kaytettavaksi paikoissa, joissa on suuri tehontarve, mutta vain vahan sijoitustilaa. Lampbtasoja on helppo sijoittaa kapeidenkin ikkunoiden alle tai muulle vapaalle seinapinnalle esim. eteisissa. Kiinnitys seinaan katevalla telineella. Termostaaltina "pitkajaksoinen" ECO-termostaatti Rakenne Tyyppi Voh Teho (W) Mitat (mm) H L A h Auki-kiinni-Kytkin, G6TC ,9 leimostaatliohjaus, G6TC Liilosjohto G6TC , G6TC ," ,6 Paino (kg) t e h o 550 W 800 W w 120ii W " v i r a l l i n o n ' notto/netto t - 156; : 7 5 1Ih :75 r a. i o i t e t t u tar.jousera : 7 5 1A7:- 153:75 I65J- Ldmpolistat, Nobo-Favor Lampblistat soveltuval parhaiten ikkunoiden alle. Niilta on helppo torjua ikkunaveto, koska lammittimet ovat riittavan pitkia leveidenkin ikkunoiden alle. Seinakiinnityksen lisaksi on mahdollista sijoittaa listat erillisten lattiajalkojen avulla seisomaan vapaasli lattialle, jolloin ne ovat mybs siirrettavissa paikasta toiseen. Termostaattina "pitkajaksoinen" ECO-termostaatti t e h o 650 W 900 W 1150 W " v i r a l l i n e n ' netto/netto : : - 168:- t^rjousera 12L:50 li»l :75 158:25 O 133_ W n I O Rakenne Tyyppi Voh Teho (W) too e lid' Mitat Imml Paino H L A (kg) Auki-kiinni-Kytkin E6TC , ,0 termostaaltioh{aus E6TC , ,6 Liitos Ohto E6TC ," ,5 Lisavarusteena jaikapari N:o 6 Voh 26,- 35^ A f- Mallissa B6TC iiitos ohto Malli B6T kiinteaan asennukseen Pienolslammittimet, Nobo-Fovor Pienoislammilin soveltuu pienten huonetilojen kuien komerojen ja tuulikaappien lammitykseen. Se vie vain vahan tilaa ja on helppo sijoittaa ahtaisiinkin palkkoihln. Kiinnitys seinaan. Termostaaltina pitkaiaksoinen" ECO-termostaatti Rakenne Tyyppi Voh Teho Mital (mm) Paino (W) H L A (kg) t e h o Auki-Kiinni-Kylkin, termoslaattiohiaus 96TC 303 B6T , W 300 W " v i r a l l i n e n " netto/netto : - r a. i o i t e t t u tar.jousera 208,- 172,- 156:- 1i«7:-

Thermoplus. Thermoplus. Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan

Thermoplus. Thermoplus. Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan 300-900 W Sähkölämmitys 8 mallia Thermoplus Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan Käyttökohteet Thermoplus asennetaan ikkunan yläpuolelle, jossa se estää tehokkaasti

Lisätiedot

LÄMPÖÄ JA MUKAVUUTTA KOTIIN. Enston sähkölämmittimet

LÄMPÖÄ JA MUKAVUUTTA KOTIIN. Enston sähkölämmittimet LÄMPÖÄ JA MUKAVUUTTA KOTIIN Enston sähkölämmittimet Mukavaa lämpöä tehokkaasti Sähkölämmitys on joustava ratkaisu kodin kaikkien tilojen lämmitykseen. Se on helppo, luotettava ja tehokas lämmitysmuoto,

Lisätiedot

Teollisuusinfralämmitin IR

Teollisuusinfralämmitin IR Sähkölämmitys 3000 6000 W Teollisuusinfralämmitin IR INFRALÄMMITIN YLI 4,5 METRIÄ KORKEISIIN TILOIHIN 3 mallia Teollisuusinfralämmitintä IR käytetään kohde- tai kokonaislämmitykseen, tiloissa joiden korkeus

Lisätiedot

14. Sähkölämmitys Lattialämmitys, lämpömatto 120 W/m2 14.1

14. Sähkölämmitys Lattialämmitys, lämpömatto 120 W/m2 14.1 14. Sähkölämmitys Lattialämmitys, lämpömatto 120 W/m2 14.1 JO-EL lattialämmitysmatto, kytkentä 230 V termostaattiin JO-EL lattialämmitysmatto on tehokas lämmitysjärjestelmä vieden vain vähän tilaa. Matto

Lisätiedot

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne.

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Elztrip 00 600-1500 W Sähkölämmitys 3 mallia Elztrip 00 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Käyttökohteet 00 on tarkoitettu yleis- ja lisälämmitykseen sekä ikkunoista tulevan vedon

Lisätiedot

PST-LÄMMITYSKAAPELI PST-LÄMMITYSKAAPELI 20 W

PST-LÄMMITYSKAAPELI PST-LÄMMITYSKAAPELI 20 W PST-LÄMMITYSKAAPELI PST-LÄMMITYSKAAPELI 20 W PST-lämmityskaapeleilla toteutat helposti ja nopeasti omakotitaloissa, tehdaskiinteistöissä yms. vastaavissa betonilla valetuissa lattioissa nykyaikaisen ja

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

HAATO Lämminvesivaraajat. Laatua, turvallisuutta ja taloudellisuutta. vuoden. takuu. vuoden. takuu

HAATO Lämminvesivaraajat. Laatua, turvallisuutta ja taloudellisuutta. vuoden. takuu. vuoden. takuu HAATO Lämminvesivaraajat Laatua, turvallisuutta ja taloudellisuutta 5 vuoden takuu 5 vuoden takuu Varma valinta Lämminvesivaraajan on toimittava vuosia, riippumatta veden laadusta. Lisäksi sen tulee olla

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITINRATKAISUN SUUNNITTELU

SÄHKÖLÄMMITINRATKAISUN SUUNNITTELU SÄHKÖLÄMMITINRATKAISUN SUUNNITTELU 1. Tilan lämpöhäviöt lasketaan huone- tai tilakohtaisesti. Lämmittimen valinta voidaan tehdä huonelämmityksen tehontarpeen mukaan, koska lämmittimien hyötysuhde on n.

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN RAUTAKESKO 1 Mukavaa lämpöä - miten ja miksi? Lämpö on yksi ihmisen perustarpeista. Lämpöä tarvitaan asuinhuoneissa: kotona ja vapaa-ajanasunnoissa, mökeillä, puutarhassa,

Lisätiedot

Teollisuusinfrapunalämmitin IR Suuriin ja korkeisiin tiloihin

Teollisuusinfrapunalämmitin IR Suuriin ja korkeisiin tiloihin 3 3000 6000 W Sähkölämmitys 3 mallia Teollisuusinfrapunalämmitin Suuriin ja korkeisiin tiloihin Käyttökohteet soveltuu suurten ja korkeiden tilojen yleis- ja lisälämmitykseen. Sitä voidaan myös käyttää

Lisätiedot

LOVAL VEDENLÄMMITTIMET PIENKIINTEISTÖJEN KESKUSLÄMMITYSJÄRJESTELMIIN

LOVAL VEDENLÄMMITTIMET PIENKIINTEISTÖJEN KESKUSLÄMMITYSJÄRJESTELMIIN LOVAL VEDENLÄMMITTIMET PIENKIINTEISTÖJEN KESKUSLÄMMITYSJÄRJESTELMIIN KESKUSLÄMMITYSELEMENTIT POLTTOAINEKATTILOIHIN Pienkiinteistöjen keskuslämmitysjärjestelmää voidaan täydentää asentamalla polttoainekattilaan

Lisätiedot

TYK-ohjauskeskuksen asennusohje kolminapainen kytkin-, termostaatti- ja ylikuumenemissuojayhdistelmä

TYK-ohjauskeskuksen asennusohje kolminapainen kytkin-, termostaatti- ja ylikuumenemissuojayhdistelmä TYK-ohjauskeskuksen asennusohje kolminapainen kytkin-, termostaatti- ja ylikuumenemissuojayhdistelmä Ohjauskeskuksen asennusohje TEKNISET TIEDOT: Lämmönkestävä kevytmetallikotelo Kolminapainen kytkin

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

Nestelämmittimet ja lisävarusteet

Nestelämmittimet ja lisävarusteet 2012 Nestelämmittimet ja lisävarusteet Tuotteet nesteiden lämmitykseen Veden lämmitys Öljyn lämmitys Läpivirtauslämmittimet Kytkentäkotelot ja termostaatit Asennustarvikkeet ym. Sivu 2 Hinnat ovat ohjehintoja

Lisätiedot

Lämminvesivaraajat www.haato.fi www.nibe.fi

Lämminvesivaraajat www.haato.fi www.nibe.fi Lämminvesivaraajat www.haato.fi www.nibe.fi Ruostumattomat lämminvesivaraajat vapaa-ajan asuntoihin ja mökeille HK 15 100 Rakenne Vesisäiliö on valmistettu ruostumattomasta erikoisteräksestä SS 2326. Säiliö

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Termostaatti A2000 (L, H ja RVT)

ASENNUSOHJE. Termostaatti A2000 (L, H ja RVT) ASENNUSOHJE Termostaatti A2000 (L, H ja RVT) KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus A2000 on varmatoiminen ja asennusystävällinen termostaatti, esimerkiksi lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää

Lisätiedot

ADAX CLEA ADAX DESIGN LÄMMITTIMET

ADAX CLEA ADAX DESIGN LÄMMITTIMET ADAX CLEA ADAX DESIGN LÄMMITTIMET ADAX NEO DESIGN LÄMMITTIMET VALITTU LÄMPÖTILA ON HELPPO NÄHDÄ Selkeästä näytöstä näet helposti asetetun lämpötilan. Voit nostaa tai alentaa lämpöä patterin päädyssä olevilla

Lisätiedot

APUWATTI KÄYTTÖOHJEKIRJA KAUKORA OY

APUWATTI KÄYTTÖOHJEKIRJA KAUKORA OY APUWATTI KÄYTTÖOHJEKIRJA KAUKORA OY 25.2.2019 Kaukora Oy 2019 APUWATTI Käyttöohjekirja 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 TOIMINTAKUVAUS... 4 3 ASENNUS... 4 4 SÄHKÖASENNUS... 5

Lisätiedot

LISÄMAHDOLLISUUDET Säiliöön voidaan asentaa myös:

LISÄMAHDOLLISUUDET Säiliöön voidaan asentaa myös: XOTNK 500i või 500 Xi XOTNK 505-3000i vibra.se 150 235 345 495 770 400 200 100 1710 150 LISÄMHDOLLISUUDT Säiliöön voidaan asentaa myös: X/X3 K SOL Venttiili V Käyttöveden lämmönvaihdin o 22mm P=10/15 m

Lisätiedot

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä.

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä. Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

MONDEX KIVIPATTERI MONDEX KIVIPATTERI Käyttö- ja asennusohjeet Mondex kivipatteri Käyttö- ja asennusohjeet MONDEX KIVILÄMMITTIMEN KÄYTTÖ ON HELPPOA Mondex lämmittimessä on elektroninen termostaatti, joka

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT. Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat

KAKSOISKATTILAT. Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat KAKSOISKATTILAT Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat ARIMAX 520 -kaksoiskattila ARIMAX 520 Teho - puu Vesitila 15-20 kw - öljy 20 kw - sähkövalmius 6 kw Lämminvesituotto Sähkövastuksen

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse puu,

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

PST-BETONINKOVETUSKAAPELI

PST-BETONINKOVETUSKAAPELI PST-BETONINKOVETUSKAAPELI PST BET -lämmityskaapelielementit on tarkoitettu vain betonivalujen kovettamiseen/kuivattamiseen. Ehkäisee valun jäätymisen ja nopeuttaa betonin kuivumista. Jälkikäteen voidaan

Lisätiedot

ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI

ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI PST-itserajoittuvaa lämmityskaapelia käytetään ensisijaisesti vesijohtojen, viemäreiden, kattokaivojen, räystäskourujen, syöksytorvien tms. sulanapitoon sekä pienten tilojen

Lisätiedot

Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje

Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Ligo-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli, sis. kylmäpään: MMJ 3 x 1,5 S 2 m. Teho 20 W/m +10 C, 230 V AC. Itserajoittuva

Lisätiedot

monipuolinen ilmaverho

monipuolinen ilmaverho monipuolinen ilmaverho Mitä patentoitu (no.: 4415079 C2) tarjoaa perinteisiin malleihin nähden järjestelmä korkea suojausteho alhainen energia kulutus matala melutaso helppokäyttöisyys ja säätömahdollisuudet

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Lämpötykin asennusohje. Kolminapaisten kytkimen, termostaatin ja ylikuumenemissuojan yhdistelmä

Lämpötykin asennusohje. Kolminapaisten kytkimen, termostaatin ja ylikuumenemissuojan yhdistelmä Lämpötykin asennusohje Kolminapaisten kytkimen, termostaatin ja ylikuumenemissuojan yhdistelmä Lämpötykin asennusohje TEKNISET TIEDOT: Lämmönkestävä kevytmetallikotelo Liitäntäyhde 2 messinkiä Vastussauva

Lisätiedot

ADAX-LÄMMITTIMET. Saatavilla myös muita Adax-tuotteita, kysy! KOIRANKOPPILÄMMITIN

ADAX-LÄMMITTIMET. Saatavilla myös muita Adax-tuotteita, kysy! KOIRANKOPPILÄMMITIN ADAX-LÄMMITTIMET KOIRANKOPPILÄMMITIN Adax-koirankoppilämmitin soveltuu kotieläinten ulkotilojen lämmitykseen. Sisältää 5 m pitkän liitosjohdon. 200 W. Alhainen pintalämpötila. Soveltuu myös pakkasvahdiksi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin 05/2013 SCS10-15 SCS21-31 SCS40-120 SCS10-31 Scanvarm SCS-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

Copyright Pistesarjat Oy

Copyright Pistesarjat Oy Copyright Pistesarjat Oy BET betonin kovetus kaapeli BET-betonin kovetus kaapelia käytetään betonivalun kovettamiseen ja jäätymisen estämiseen kun työmaan lämpötila on alle 5 C Kaksijohdin lämpökaapeli,

Lisätiedot

HAATO Lämminvesivaraajat

HAATO Lämminvesivaraajat HAATO Lämminvesivaraajat Laatua, turvallisuutta ja taloudellisuutta 5 vuoden takuu VARMA VALINTA Lämminvesivaraajan on toimittava vuosia, riippumatta veden laadusta. Lisäksi sen tulee olla tyylikäs, edullinen

Lisätiedot

TIV 500L TIP 320-750L TIDA 300-500L

TIV 500L TIP 320-750L TIDA 300-500L TIV 500L TIP 320-750L TIDA 300-500L Ruotsalaista Borö Pannan Ab laatua jo 1976 vuodesta saakka. Ruotsi on edelläkävijä niin maalämmössä kuin ilma-vesi lämpöpumpuissakin, siitä johtuen pitkäaikainen kokemus

Lisätiedot

Sileka lämmittää. Lattialämmitys Kattolämmitys Elpan-listalämmitys Lämpöpaneelit Lämmönsäätö ja -ohjaus Kiinteistön sulanapito

Sileka lämmittää. Lattialämmitys Kattolämmitys Elpan-listalämmitys Lämpöpaneelit Lämmönsäätö ja -ohjaus Kiinteistön sulanapito Sileka lämmittää Lattialämmitys Kattolämmitys Elpan-listalämmitys Lämpöpaneelit Lämmönsäätö ja -ohjaus Kiinteistön sulanapito Sähkölämmön asiantuntija SILEKA-lattialämmitys Uudisrakentamiseen ja saneeraukseen

Lisätiedot

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT Lisälämmittimet

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT Lisälämmittimet Lisälämmittimet LM-0000 LM-0010 12V 24V 150W 3,6 kg 250 m 3 /h 5,2 kw 218 x 180 x 339 mm. 3-nopeuksinen vesikiertoinen lisälämmitin venttiilillä. 30/11 bar, putket ø 16 mm. LM-0003 12V LM-0006 24V 150W

Lisätiedot

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin KIMA GG 10 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu

Lisätiedot

Elztrip EZ 100 ELZTRIP EZ 100. Sähkölämmitys W YKSIPANEELINEN LÄMPÖSÄTEILIJÄ, KATTOKORKEUKSILLE 2,5 4 METRIÄ

Elztrip EZ 100 ELZTRIP EZ 100. Sähkölämmitys W YKSIPANEELINEN LÄMPÖSÄTEILIJÄ, KATTOKORKEUKSILLE 2,5 4 METRIÄ Sähkölämmitys 600 1500 W Elztrip EZ 100 YKSIPANEELINEN LÄMPÖSÄTEILIJÄ, KATTOKORKEUKSILLE 2,5 4 METRIÄ 3 mallia Elztrip 00 on lämpöpaneeli, joka on tarkoitettu 2,5-4 metriä korkeisiin tiloihin. 00 käytetään

Lisätiedot

R A D I O - M I K R O O y

R A D I O - M I K R O O y E i j u l k i s u u t e e n i - K i e r t o k i r j e e i o l e t a r k o i t e t t u k u l u t t a j i l l e j a e t t a v a k s i t a i n a y t e t t a v a k s i. Kaikki iiinnat ja varastomaarat sitoujnuksetta

Lisätiedot

Pata, kaasu, epäsuora lämmitys

Pata, kaasu, epäsuora lämmitys Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitoskeittiöille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET VALITTU LÄMPÖTILA ON HELPPO NÄHDÄ Selkeästä näytöstä näet helposti asetetun lämpötilan. Voit nostaa tai alentaa lämpöä patterin päädyssä olevilla plus- ja miinuspainikkeilla.

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin 3 20 30 Sähkölämmitys 5 mallit Lämpöpuhallin Panther 20-30 Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin Käyttökohteet Panther 20-30 on sarja hiljaisia ja tehokkaita lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen.

Lisätiedot

Huoletonta asumista talvipakkasilla

Huoletonta asumista talvipakkasilla J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty

Lisätiedot

Painepaistinpannu. Electrolux Thermetic laitteet

Painepaistinpannu. Electrolux Thermetic laitteet Electroluxin painepaistinpannu on tarkoitettu laitoksiin, hotelleihin ja suuriin ravintoloihin. Sähkökallisteista painepaistinpannua on neljää kokoa, 60, 90, 100 ja 150 litraa. Sarja käsittää yksittäin

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: Devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10ºC - +50 C. Devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse

Lisätiedot

AW Lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

AW Lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet -lämmittimiä käytetään varastojen, teollisuushallien, verstaiden, urheiluhallien, liikkeiden yms. jatkuvaan lämmitykseen. Tyylikkään

Lisätiedot

Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään

Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään DI, TkT Sisältö Puulla lämmittäminen Suomessa Tulisijatyypit Tulisijan ja rakennuksessa Lämmön talteenottopiiput Veden lämmittäminen varaavalla

Lisätiedot

L Ä M M I N V E S I V A R A A J A T

L Ä M M I N V E S I V A R A A J A T LÄMMINVESIVARAAJAT Lämminvesivaraajan on toimittava vuosia, riippumatta veden laadusta. Lisäksi sen tulee olla tyylikäs, edullinen ja helposti asennettava. Pohjoismaista laatua Tanskalainen METRO tarjoaa

Lisätiedot

Infralämmitin CIR CIR INFRALÄMMITIN. Sähkölämmitys W INFRALÄMMITIN, JOSSA 5 VUODEN RUOSTUMATTOMUUSTAKUU

Infralämmitin CIR CIR INFRALÄMMITIN. Sähkölämmitys W INFRALÄMMITIN, JOSSA 5 VUODEN RUOSTUMATTOMUUSTAKUU CIR IFRALÄMMITI Sähkölämmitys 500 2000 W Infralämmitin CIR IFRALÄMMITI, JOSSA 5 VUODE RUOSTUMATTOMUUSTAKUU 12 mallia Infralämmitintä käytetään lämmittimenä ympäri vuoden esim. kuisteilla, parvekkeilla

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SW - 100 SW - 120 SW - 140 SW - 200 SW - 250 SW - 300 SW - 400 Käyttövesivaraaja yhdellä kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. DIN-kiskoon asennettava termostaatti ETI-1551

ASENNUSOHJE. DIN-kiskoon asennettava termostaatti ETI-1551 ASENNUSOHJE DIN-kiskoon asennettava termostaatti ETI-1551 KÄYTTÖKOHTEET Sulanapidon tai lämmityksen ohjaus ETI-1551 termostaattia käytetään saattolämmityksen ja sulanapidon ohjaukseen. Termostaatti soveltuu

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohje Warmos-lämmittimille Mallit: EW EW EW

Asennus ja käyttöohje Warmos-lämmittimille Mallit: EW EW EW Asennus ja käyttöohje Warmos-lämmittimille Mallit: EW205-212 EW402-4012 EW605-615 Kytkentä Sähköiset kytkennät saa suorittaa ainoastaan sähköasennusoikeuden omaava asentaja. 1. Asenna kytkentäkotelo seinälle

Lisätiedot

BET betoninkovetuskaapeli

BET betoninkovetuskaapeli BET betoninkovetuskaapeli BET-betoninkovetuskaapelia käytetään betonivalun kovettamiseen ja jäätymisen estämiseen kun työmaan lämpötila on alle +5 C Kaksijohdin lämpökaapeli, sisältää 2m. pitkän kumisen

Lisätiedot

SILE-lattialämmityskaapeli. asennusohje

SILE-lattialämmityskaapeli. asennusohje SILE-lattialämmityskaapeli 20W/m asennusohje SILE-lattialämmityskaapeli 20 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 20 W/m, 230 V AC Käyttökohteet: Lattialämmitys

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

Elztrip EZ200 Kaksipaneelinen säteilylämmitin tavarataloihin, teollisuustiloihin jne.

Elztrip EZ200 Kaksipaneelinen säteilylämmitin tavarataloihin, teollisuustiloihin jne. 800 2200 W Sähkölämmitys 8 mallia Elztrip EZ200 Kaksipaneelinen säteilylämmitin tavarataloihin, teollisuustiloihin jne. Käyttökohteet EZ200 on tarkoitettu yleis- ja lisälämmitykseen sekä ikkunoiden aiheuttaman

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SB - 200 SB - 250 SB - 300 SB - 400 Käyttövesivaraaja kahdella kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on

Lisätiedot

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava

Lisätiedot

ASENNUSOHJE DIN-kiskotermostaatti ETV-1991

ASENNUSOHJE DIN-kiskotermostaatti ETV-1991 ASENNUSOHJE DIN-kiskotermostaatti ETV-1991 KÄYTTÖKOHTEET Lämmityksen tai sulanapidon ohjaus ETV termostaattia käytetään sähkölämmityksen sekä sulanapidon ohjaukseen. Termostaatti on DIN-kisko -asenteinen

Lisätiedot

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä L at t i a l ä m m i t y s U P O N O R P U S H 2 3 A Pumppu- ja sekoitusryhmä 04 2010 5042 Lattialämmityksen pumppu- ja sekoitusryhmä on pumppu- ja sekoitusryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje

Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Turvallisen lämmittämisen takaamiseksi lue nämä varoitukset ensin! Sähköverkkoliitännän saa tehdä ainoastaan sähköasentaja, jolla on voimassa olevien määräysten mukaiset

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

FESTIVO BUFFET LINE TARJOILUVAUNUT - BLH, BLL

FESTIVO BUFFET LINE TARJOILUVAUNUT - BLH, BLL Rev. 108A FESTIVO UFFET LINE TARJOILUVAUNUT - LH, LL Tekniset tiedot: LH-45-H, LL-45-H, LH-45-C, LL-45-C Festivo uffet Line mallistoon kuuluvat tarjoiluvaunut kylmille (C) ja kuumille (H) ruoille. Festivo

Lisätiedot

FESTIVO BUFFET PRO TARJOILUVAUNUT

FESTIVO BUFFET PRO TARJOILUVAUNUT FESTIVO UFFET PRO TRJOILUVUNUT TEKNISET TIEOT: PRO LH-45-H, PRO LH-45-39946 Festivo uffet Line mallistoon kuuluvat tarjoiluvaunut kylmille () ja kuumille (H) ruoille. Festivo H lämpötarjoiluvaunuihin kuuluvat

Lisätiedot

Clen Royal 2117. Vaativan ammattilaisen valinta kun tarvitaan tehoa ja kestävyyttä. Runsas vesimäärä ja paine esim. ajoneuvojen puhdistamiseen!

Clen Royal 2117. Vaativan ammattilaisen valinta kun tarvitaan tehoa ja kestävyyttä. Runsas vesimäärä ja paine esim. ajoneuvojen puhdistamiseen! Clen Royal 2117 Vaativan ammattilaisen valinta kun tarvitaan tehoa ja kestävyyttä. Runsas vesimäärä ja paine esim. ajoneuvojen puhdistamiseen! Messinkipäätyinen rivimäntäpumppu keraamisilla männillä ja

Lisätiedot

Arimax öljylämmitys. Arimax 17 -sarjan öljykattilat Arimax 30S suuritehoinen öljykattila SolarMax kattilavaraaja öljy/aurinkolämmitykseen

Arimax öljylämmitys. Arimax 17 -sarjan öljykattilat Arimax 30S suuritehoinen öljykattila SolarMax kattilavaraaja öljy/aurinkolämmitykseen Arimax öljylämmitys Arimax 17 -sarjan öljykattilat Arimax 30S suuritehoinen öljykattila SolarMax kattilavaraaja öljy/aurinkolämmitykseen Arimax 17 -sarjan öljykattilat Tehokas lämmitys Runsas lämpimän

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10 C - +50 C. devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

FESTIVO BUFFET LINE TARJOILUVAUNUT - BLH, BLL

FESTIVO BUFFET LINE TARJOILUVAUNUT - BLH, BLL FESTIVO UFFET LINE TARJOILUVAUNUT - LH, LL Tekniset tiedot: LH-45-H, LL-45-H, LH-45-C, LL-45-C Festivo uffet Line mallistoon kuuluvat tarjoiluvaunut kylmille (C) ja kuumille (H) ruoille. Festivo H lämpötarjoiluvaunuihin

Lisätiedot

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita.

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita. Putkivastuksien vaippaputken raaka-aineet Vastuksen käyttölämpötila ja ympäristön olosuhteet määräävät minkälaisesta materiaalista vastuksen vaippaputki on valmistettu. Tavallisesti käytettäviä aineita

Lisätiedot

Jäspi GTV ja Jäspi Ovali

Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Energiavaraajat lataa lämpöenergia talteen! jäspi gtv -energiavaraajat Jäspi GTV -energiavaraajat soveltuvat erinomaisesti niin uudis- kuin saneeraustalonkin lämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN

Lisätiedot

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen Käyttötarkoitus FHM-C5/C6-sekoitusryhmä (UPS-pumppu) Danfossin pienikokoista sekoitusryhmää käytetään virtaaman ja menoveden lämpötilan säätöön vesikiertoisissa

Lisätiedot

Kondenssikattilat saneerauksessa

Kondenssikattilat saneerauksessa Lämmitystekniikkapäivät 2017 Kondenssikattilat saneerauksessa Costella Oy/Atlantic Suomi Eero Kiianmies Lämmitystekniikkapäivät 2017 Kondenssikattilat eroavat perinteisistä öljy- ja kaasukattiloista rakenteellisesti

Lisätiedot

NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu. Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo.

NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu. Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo. NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo. Kaikki yhdeltä toimittajalta!! KYSY ILMAINEN MITOITUSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO.

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa 500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin

Lisätiedot

FI Asennusohjeet. devireg 120

FI Asennusohjeet. devireg 120 FI Asennusohjeet devireg 120 Ž Käyttökohteet: devireg 120 on lattialämmityssäädin. Toiminta: Termostaatissa on anturijohto, jonka avulla valvotaan lattian lämpöä pysymään säädetyssä lämpötilassa. Termostaatissa

Lisätiedot

Edullinen malli, lattialle tai seinälle Sekoitus, varo- ja sulkuventtiili, tyhjennysyhde varaajan alaosassa.

Edullinen malli, lattialle tai seinälle Sekoitus, varo- ja sulkuventtiili, tyhjennysyhde varaajan alaosassa. OSO varaajamallisto 2012 kevät OSO varaajat ovat ruostumattomasta teräksestä Säiliöt 120 kk takuulla, muut osat 24kk Paineluokka 10 bar OSO RB/RBS Edullinen malli, joka on suunniteltu esim alakaapistoon.

Lisätiedot

Keittopata, Chilltherm, höyry

Keittopata, Chilltherm, höyry Chilltherm padat ovat uuden Electroluxin thermaline laitteita, joisa on jäähdytysjärjestelmä sisäänrakennettuna, jolloin koko Cook&Chill prossessi voidaan valmistaa yhdellä laitteella. Padalla voidaan

Lisätiedot

Vain johtavia tuotteita. Alkukesän kuumin kampanja! Pistemies avasi grillikauden! Tilaa nyt, saat Weber grillin. Lue lisää sisäsivuilta.

Vain johtavia tuotteita. Alkukesän kuumin kampanja! Pistemies avasi grillikauden! Tilaa nyt, saat Weber grillin. Lue lisää sisäsivuilta. Pistemies avasi grillikauden! Tilaa nyt, saat Weber grillin. Lue lisää sisäsivuilta. Vain johtavia tuotteita. Alkukesän kuumin kampanja! Voimassa 10.6.2016 saakka GRILLAA KESÄ KÄYNTIIN! Osta tämän esitteen

Lisätiedot

GRUNDFOS Conlift. Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö

GRUNDFOS Conlift. Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö GRUNDFOS Conlift Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö conlift - huolehtii kondenssivedestä CONLIFT luotettava ratkaisu kondensiveden poistoon GRUNDFOSIN KONDENSSIVEDEN POISTOON TARKOITETTUJEN PUMPPAAMOIDEN

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

TA-MATIC. Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili

TA-MATIC. Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili TA-MATIC Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili IMI HEIMEIER / Käyttövesiventtiilit / TA-MATIC TA-MATIC Kerrostalojen ja vastaavien käyttövesijärjestelmien

Lisätiedot

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1.

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

Talotekniikan järjestelmiä. RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 08.10.2015 Jouko Pakanen

Talotekniikan järjestelmiä. RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 08.10.2015 Jouko Pakanen Talotekniikan järjestelmiä RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 0 Jouko Pakanen Pientalon energiajärjestelmiä Oilon Home http://oilon.com/media/taloanimaatio.html Sähköinen lattialämmitys (1) Suoraa sähköistä

Lisätiedot