OSALLISTAVA VIESTINTÄ NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTAVA VIESTINTÄ NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ"

Transkriptio

1 OSALLISTAVA VIESTINTÄ NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ Euroopan unionin neuvosto Pääsihteeristö

2 Neuvoston pääsihteeristö, 2018 Euroopan unioni, 2018 Tekstiä lainattaessa on mainittava lähde. Petr Vaclavek - Fotolia.com, olly - Fotolia.com, Down Syndrome Foundation of Madrid, franzidraws - Fotolia.com, cartoonresource - Fotolia.com, Euroopan unioni Sellaisten valokuvien tai materiaalin käyttöön, johon EU:lla ei ole tekijänoikeutta, on pyydettävä lupa suoraan tekijänoikeuden haltijalta.

3 Meillä on ilo työskennellä monikulttuurisessa ja -kielisessä ympäristössä, jossa me kaikki voimme edistää tasa-arvoa ja moninaisuuden kunnioittamista eri tavoin. Yksilöllä on mahdollisuus kehittyä ainoastaan osallistavassa ympäristössä, jossa moninaisuus hyväksytään ja jossa sitä kunnioitetaan ja arvostetaan. Terve, hyväksyvä työympäristö lähtee osallistavasta sanallisesta ja kuvallisesta viestinnästä, johon kuuluu erilaisuuden tunnustaminen ja sen huomioon ottaminen sekä tiedostamattomien ennakkoluulojen välttäminen. Kielen- ja kuvankäytöllään jokainen meistä voi varmistaa, että mikään ihmisryhmä ei tunne itseään ulkopuoliseksi tai syrjityksi tai koe, ettei ole tervetullut joukkoon. Dynaamisempaa, joustavampaa ja yhteistyökykyisempää pääsihteeristöä koskevan toimintasuunnitelman tavoitteena on vaalia työympäristöä, jossa jokaisella henkilöstön jäsenellä on vaikutusmahdollisuuksia ja joka motivoi ja antaa henkilöstölle valmiudet sekä käyttää omia kykyjään että tehdä osansa pääsihteeristön tavoitteiden saavuttamiseksi. Sillä viime kädessä juuri te, henkilöstön jäsenet, olette pääsihteeristö. William Shapcott Hallinnosta vastaava pääjohtaja Tammikuu 2018 FI OSALLISTAVA VIESTINTÄ NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ 3

4 Meidän on uudistettava sitoutumisemme Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan arvoihin: "Unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina". Puheenjohtaja Donald Tusk, lokakuu OSALLISTAVA VIESTINTÄ NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ FI Tammikuuy 2018

5 JOHDANTO Viestinnässä on voimaa. Se muokkaa asenteitamme, käsityksiämme ja käytöstämme sekä heijastaa sitä, millaisessa maailmassa tahdomme elää ja työskennellä. Sanoilla ja kuvilla on väliä siksi, että jos jätämme huomiotta niiden taustalla piilevät oletukset, viestinnästä voi tulla syrjivää. Kieli muuttuu koko ajan: sanat kehittyvät ja niiden käytön olisi kehityttävä samassa tahdissa. Sukupuolineutraali ja ennakkoluuloista vapaa kielenkäyttö auttaa karistamaan vanhentuneet käsityksemme miehistä, naisista, vammaisista henkilöistä tai muista ihmisryhmistä. Tämän julkaisun tarkoituksena on opastaa kielen ja kuvien käytössä sekä antaa suomenkielisiä esimerkkejä, jotka soveltuvat neuvoston pääsihteeristön työympäristöön. Julkaisun tarkoituksena on auttaa suomenkielistä viestijää kiinnittämään huomiota siihen, ettei hän tahtomattaan ilmaise itseään syrjivästi. Julkaisun laadinnassa on otettu huomioon toimielimemme poliittinen luonne ja monikielinen toimintaympäristö, ja siinä annetaan ohjeistusta johdonmukaisen ja osallistavan viestintäkulttuurin toteuttamiseen kaikissa yksiköissä. Julkaisu on tarkoitettu oppaaksi tilanteisiin, joissa laaditaan tai kuvitetaan asiakirjoja tai audiovisuaalista aineistoa sisäiseen tai ulkoiseen käyttöön. Se sisältää myös lyhyen jakson jokapäiväisestä kielenkäytöstä työpaikalla. Tämä opas on laadittu yhtäläisten mahdollisuuksien toimiston johdolla, ja sitä sovelletaan seuraavissa yhteyksissä: sisäiset asiakirjat, myös henkilöstötiedotteet ja niihin liitetyt pääsihteerin päätökset ilmoitukset avoinna olevista toimista pääsihteeristön tuottamat julkaisut Domus-sivuston artikkelit ja kuvat jokapäiväinen kielenkäyttö sosiaalinen media ja neuvoston verkkosivustot koulutustilaisuuksissa ja esittelyissä käytettävä materiaali pääsihteeristössä esillä olevat julisteet. Opas ei kata EU-lainsäädäntöä. Opas perustuu pääsihteeristön nykyisiin käytäntöihin, toimielinten keskenään sopimiin suosituksiin (esim. toimielinten yhteisiin tekstinlaadinnan ohjeisiin), muiden EU:n toimielinten ja kansainvälisten järjestöjen ohjeisiin sekä kansallisiin käytäntöihin. Tämä opas julkaistaan kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä. Sen sisältö vaihtelee osittain kielen mukaan ja vastaa kunkin kielen kielioppia, syntaksia ja tyyliä. Keskeinen sanoma on kuitenkin sama: osallisuuden ja moninaisuuden edistäminen käyttämämme kielen ja kuvien avulla. Tammikuu 2018 FI OSALLISTAVA VIESTINTÄ NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ 5

6 HALLINNOLLISEN KIELENKÄYTÖN SUOSITUKSET Osallistavassa ja neutraalissa kielenkäytössä vältetään stereotypioita ja viittauksia epäolennaisiin yksityiskohtiin. Siinä otetaan huomioon ihmisen positiiviset ominaisuudet sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaan, ikään, taustaan tai uskontoon tai vakaumukseen katsomatta. Seuraavassa on ohjeita siihen, kuinka eri ryhmiin voi viitata syrjimättömästi. SUKUPUOLINEUTRAALI KIELENKÄYTTÖ Sukupuolineutraali kielenkäyttö kohtelee naisia ja miehiä tasa-arvoisesti eikä sisällä stereotyyppisiä käsityksiä sukupuolirooleista. Sukupuolineutraaleja vaihtoehtoja punnittaessa on aina syytä tiedostaa monitulkintaisuudet tai merkityksen siirtymät ja valita sanansa tältä pohjalta. Sukupuolineutraalit ammatti- ja tehtävänimikkeet Euroopan neuvosto on antanut suosituksen seksismin karsimiseksi kielestä (Council of Europe Recommendation N R (90) 4 on the Elimination of Sexism from Language). Kotimaisten kielten keskuksen suomen kielen lautakunta on vahvistanut, että tämä suositus on tärkeää ottaa huomioon myös suomen kielessä 1. Toisin kuin monissa muissa Euroopan kielissä, suomen kielessä sanoilla ei ole sukuja ja miehiin ja naisiin viitataan samalla persoonapronominilla. Suomessa kielellinen epätasa-arvo voi sen sijaan ilmetä muilla tavoin, esimerkiksi ammattinimikkeissä, jotka sisältävät oletuksen miessukupuolesta. Usein niille on kuitenkin olemassa luonteva sukupuolineutraali vaihtoehto: virkamies viranhaltija, virkailija tiedemies tutkija katsastusmies katsastaja lehtimies toimittaja luottamusmies luottamushenkilö lakimies juristi 1 Suomen kielen lautakunnan suositus sukupuolineutraalin kielenkäytön edistämiseksi (2007). Tammikuu 2018 FI OSALLISTAVA VIESTINTÄ NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ 7

7 Värittynyttä sanaa pohtimalla sille keksii usein hyvän vaihtoehdon. On kuitenkin huomattava, että esimerkiksi "mies"-päätteen korvaaminen sanalla "henkilö" ei ole patenttiratkaisu, vaan sukupuolineutraalit nimikkeet rakentuvat monin eri tavoin. Vastaavasti on jonkin verran naispuolisina esitettyjä ammattinimikkeitä, joille niin ikään on olemassa vaihtoehto: laulajatar laulaja messuemäntä messuedustaja naiskonstaapeli konstaapeli "Nais"-etuliite on useimmiten tarpeeton. Monen ammattinimikkeen naispuolinen muoto (esim. "näyttelijätär", "sairaanhoitajatar") on jo vanhentunut eikä kuulu omaan aikaamme. Lainsäädännössä esiintyy edelleen myös muotoja, jotka eivät ole sukupuolineutraaleja, mikä rajaa valinnanvapautta tietyissä yhteyksissä. Tämä opas ei kuitenkaan kata lainsäädäntöä. Säädösteksteissä ja yhteyksissä, jotka suoraan viittaavat niihin, on edelleen käytettävä esimerkiksi termejä "puhemies" ja "valtionpäämies", mutta epävirallisemmassa viestinnässä ja esimerkiksi neuvoston verkkosivustolla on suositeltavampaa käyttää sukupuolineutraaleja vaihtoehtoja ("puheenjohtaja" ja "valtionjohtaja" tai "valtionpää"). Työpaikkailmoituksissa on suositeltavaa käyttää sukupuolineutraaleja nimikkeitä, esimerkiksi "hallintovirkailija". Osallistava kielenkäyttö kannustaa useampia hakijoita ja sitä kautta lisää henkilöstön osaamista. Puhuttelunimet: englanniksi neuvoston pääsihteeristössä suositellaan käytettävän nimikkeitä "Ms" ja "Mr", jotka eivät ota kantaa siviilisäätyyn (toisin kuin "Miss" ja "Mrs"), mutta suomeksi ilmaukset "rouva X" ja "herra Y" korvataan tavallisesti muodolla "etunimi + sukunimi". Sanastossa ja sanonnoissa esiintyy myös geneeristä maskuliinisuutta. Suomen kielen lautakunta katsoo, että sellaisiin kieleen vakiintuneisiin sanontoihin kuin "lähteä yhtenä miehenä" tai "muina miehinä" ei varsinaisesti tarvitse puuttua, koska ne elävät kieliyhteisössä aikansa ja muuntuvat tai häviävät itsestään. Toisaalta voimme miettiä, millaista maailmaa haluamme olla rakentamassa ja mitä haluamme viestiä sanavalinnoillamme. Esimerkiksi seuraaville sanoille ja sanonnoille on olemassa hyvä vaihtoehto: kadunmies tavallinen kansalainen miehen työ iso, vaativa työ virkaveli kollega varamies varahenkilö miestyövuosi henkilötyövuosi jokamies jokainen 8 OSALLISTAVA VIESTINTÄ NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ FI Tammikuuy 2018

8 VAMMAISIA HENKILÖITÄ KOSKEVA KIELENKÄYTTÖ Kuvamateriaalia vammaisista henkilöistä on käytettävä harkiten, jotta ei vahvisteta kielteisiä stereotypioita. Sanat kuvastavat asenteita ja uskomuksia, joten niitä on tärkeää käyttää oikein. Kukaan ei halua tulla määritellyksi toimintarajoitteensa perusteella. Vammaisten henkilöiden oikeuksista laadittu YK:n yleissopimus velvoittaa toimenpiteisiin, joilla torjutaan vammaisuuteen liittyviä stereotypioita. 2 On siis tärkeää tunnistaa kielteiset stereotypiat ja leimaava kielenkäyttö ja välttää niitä. Seuraavassa esitetään muutamia ehdotuksia vammaisia henkilöitä koskevaan kielenkäyttöön: Tuo henkilö esiin ja puhu vammaisesta henkilöstä pelkän vammaisen sijaan. Korosta jokaisen henkilön persoonaa ja kykyjä sen sijaan, että määrittelisit heidät vamman perusteella. Vältä ilmauksia 'kärsivä', 'sairastava', 'uhri'. Älä puhu vammasta halventavasti. Selvitä, mitä nimitystä vammainen henkilö haluaa itsestään käytettävän. Älä puhu yleistävästi "vammaisista", sillä vammoja ja toimintarajoitteita on useita erilaisia. Muista, että 80 % toimintarajoitteista ei näy ulospäin. vammainen vammainen henkilö, toimintarajoitteinen henkilö kuulovammasta kärsivä huonokuuloinen tai kuuro epilepsiaa sairastava henkilö, jolla on epilepsia autisti autismin kirjon henkilö, autistinen henkilö mielisairas henkilö, jolla on mielenterveyden häiriö pyörätuolipotilas pyörätuolin käyttäjä 2 EU:n toimielimet noudattavat YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Sen 8 artiklan 1 kappaleen b kohdan mukaan "sopimuspuolet ryhtyvät toteuttamaan välittömiä, tehokkaita ja asianmukaisia toimia, joilla ( ) torjutaan vammaisiin henkilöihin liittyviä, myös sukupuoleen ja ikään perustuvia, stereotypioita, ennakkoluuloja ja haitallisia käytäntöjä kaikilla elämänalueilla". Tammikuu 2018 FI OSALLISTAVA VIESTINTÄ NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ 9

9 MUITA VINKKEJÄ SYRJIMÄTTÖMÄÄN KIELENKÄYTTÖÖN Sopimattomia ilmauksia tai syrjivää kieltä käyttämällä tulee jättäneeksi ihmisiä ulkopuolisiksi ja näin luoneeksi esteitä viestinnälle, vaikka asiaa ei itse tiedostaisikaan. Voit käyttää neutraalimpaa kieltä välttämällä ilmauksia, jotka halventavat tai jättävät ulkopuolisiksi ihmisiä iän, sukupuolen 3, seksuaalisen suuntautumisen, rodun, uskonnollisen tai muun vakaumuksen, etnisyyden, yhteiskuntaluokan taikka fyysisten tai henkisten ominaisuuksien perusteella. Yritä ottaa huomioon koko kohdeyleisösi, kun kirjoitat. On hyödyllistä muistaa, että lukijasi ovat todennäköisesti herkkiä eri asioille. Seuraa kielenkäytön suosituksia. Jos olet epävarma, onko jokin ilmaus sopiva, pyydä neuvoa. Esimerkkejä Ihmissuhteista puhuttaessa termi "puoliso" tai "kumppani" on osallistavampi ja ottaa paremmin huomioon yhteiskunnassa esiintyvien ihmissuhteiden kirjon. Vältä vanhahtavia tai halventavia termejä. Käytä esimerkiksi termiä "romani" eikä "mustalainen" 4 ja "intersukupuolinen" eikä "hermafrodiitti". Homoihin, lesboihin, biseksuaaleihin (tai bi-ihmisiin), transsukupuolisiin ja intersukupuolisiin yhdessä viitataan usein termillä "hlbti-ihmiset" tai "hlbtihenkilöt". Myös lhbti-lyhenne on mahdollinen. 5 Käytä ihmisistä mieluummin ilmausta "transihminen" kuin "transseksuaalinen". 6 Vältä yleistäviä olettamuksia eri kansallisuuksista ja kulttuureista. Ne luovat liian yksipuolisen mielikuvan ihmisestä tai ihmisryhmästä (esim. "romanttiset ranskalaiset" tai "ahkerat saksalaiset"). Jos henkilön etniseen taustaan tai kansallisuuteen on viitattava, tee se mahdollisimman tarkasti. Vältä yleistason käsitteitä (esim. "aasialainen"), jotka viittaavat hyvin laajaan joukkoon ihmisiä, ja käytä mahdollisuuksien mukaan tarkempia termejä (esim. "intialainen", "pakistanilainen", "japanilainen" tai "kiinalainen"). Älä tee oletuksia kenenkään uskonnosta tai muusta vakaumuksesta 7. On myös tärkeää muistaa, että "arabi" merkitsee arabiaa puhuvaan kansaan kuuluvaa ihmistä, eikä sen merkitys ole sama kuin termin "muslimi", jolla tarkoitetaan islaminuskoista ihmistä. Vältä ikään liittyvien stereotypioiden vahvistamista. Osoita kunnioitusta käyttämällä esimerkiksi ilmauksia "ikääntyneet työntekijät" ja "ikääntyneet ihmiset". Vältä ilmauksia, jotka vihjaavat, että ikääntyminen olisi epätoivottavaa. 3 Ks. esim. Neuvoston päätelmät sukupuolten tasa-arvosta (2016). 4 Ks. esim. Neuvoston päätelmät romanien integrointiprosessin nopeuttamisesta (2016). 5 Seta-järjestöllä on hyödyllisiä ohjeita sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin viittaamisesta: Setan opas toimittajille - Näin kirjoitat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä (2016) ja Setan Sateenkaarisanasto (2016). 6 Ks. esim. Neuvoston päätelmät hlbti-henkilöiden tasa-arvosta (2016); Homojen, lesbojen, biseksuaalien ja transihmisten kaikkien ihmisoikeuksien edistäminen (2010). 7 EU:n suuntaviivat uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistämiseksi ja suojelemiseksi (2013). 10 OSALLISTAVA VIESTINTÄ NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ FI Tammikuuy 2018

10 TYÖPAIKAN JOKAPÄIVÄINEN KIELENKÄYTTÖ Jos tarvitset jotain, tämä tyttö tässä (=assistenttini) kyllä hoitaa asian! Sukupuolineutraalia ja syrjimätöntä kieltä on syytä suosia myös puhutussa ja epävirallisessa viestinnässä. Me olemme kaikki vastuussa osallistavan työympäristön luomisesta, ja siksi meidän on harkittava, kuinka viestimme ajatuksiamme, vakaumuksiamme ja mielipiteitämme, jotta kielenkäyttömme ei tietämättämme tue stereotypioita eikä välitä väheksyviä, alentuvia tai jopa halventavia asenteita. Esimerkiksi seuraavanlaisia ilmauksia on syytä välttää: o Älä ole tuollainen neiti! o Pyydä toimiston tyttöjä (=hallintoavustajia) hoitamaan asia! o Tämä ei kyllä ole valkoisen miehen työtä! o Ämmämäistä touhua! o Latinot siellä taas pulisee! Käyttäytyminen tai kielenkäyttö, joka voidaan tulkita syrjiväksi (esim. seksistiset tai rasistiset vitsit), ei ole hyväksyttävää. Samaten on vältettävä sanastoa ja kieltä, joka voi loukata muita heidän sukupuolensa, ikänsä, vammansa, etnisen taustansa, uskonnollisen tai muun vakaumuksensa, sukupuoli-identiteettinsä tai seksuaalisen suuntautumisensa takia. Jos pelkäät käyttäväsi väärää termiä, esimerkiksi kun puhut henkilöstä tai henkilölle, jonka etninen tausta on erilainen kuin omasi, kysy häneltä, mitä termiä hän haluaa itsestään käytettävän. Joskus huumori voi vahvistaa stereotypioita ja olla seksististä: Kuinka blondi tappaa kalan? Hän hukuttaa sen. Myös jotkin "kohteliaisuudet" voidaan tulkita aliarvioiviksi: o Ajattelet kuin mies. o Olet niin naisellinen uranaiseksi. o Hyvin tehty hänen ikäiseltään. o Iästään huolimatta hän on hyvin perillä nykyteknologiasta. Muista, että kieli kehittyy jatkuvasti: sanojen merkitykset voivat muuttua ajan mittaan, ja se mikä oli ennen hyväksyttävää, voidaan tulkita nykyään syrjiväksi tai epäasianmukaiseksi. Varmista, että käyttämäsi termit ovat edelleen yleisesti hyväksyttyjä! Jos olet epävarma, ota yhteyttä suomen kieliyksikköön tai yhtäläisten mahdollisuuksien toimistoon ja pyydä neuvoja. Tammikuu 2018 FI OSALLISTAVA VIESTINTÄ NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ 11

11 VISUAALINEN VIESTINTÄ Osallistavaa kielenkäyttöä on tuettava osallistavalla kuvamateriaalilla, sillä usein kuvallinen viesti vaikuttaa vastaanottajaan tehokkaammin kuin sanat. Tuomalla kuvissa esiin moninaisuutta (sukupuoli, ikä, etninen tausta, vamma, uskonnollinen tai muu vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen, kansallisuus) varmistamme, että jokainen tuntee kuuluvansa joukkoon. Kun käytät viestinnässäsi kuvia, ota huomioon moninaisuus ja osallistavuus: Millaisia tunteita ja ensivaikutelmia kuva sinussa herättää? Pidätkö siitä? Miksi? Miksi et? Mitä näet kuvassa? Tunnetko yhteenkuuluvuutta siinä olevien ihmisten kanssa? Ilmentääkö kuva moninaisuutta? Onko se osallistava? Mikä kuvan viesti on? Välittääkö se tarkoittamasi ajatuksen? Seuraavia suosituksia sovelletaan julisteisiin, esitteisiin, Domus-verkkosivuston kuviin ja kaikkeen audiovisuaaliseen aineistoon, jota käytetään tiedotuksessa tai koulutuksessa. Niiden tarkoituksena on tehostaa viestintää ja saada katsoja tuntemaan, että visuaalinen viesti on tarkoitettu hänelle. 1. Käytä kuvaa, joka ilmentää neuvoston pääsihteeristön moninaisuutta työympäristön Älä valitse kuvaa, jossa kaikki henkilöt ovat samaa sukupuolta, ellei siihen ole erityistä syytä. Varmista myös, että haastateltavat tai muut audiovisuaalisessa aineistossa esiintyvät henkilöt edustavat neuvoston pääsihteeristön koostumusta kaikessa moninaisuudessaan. Käytä esitteissä ja muissa julkaisuissa moninaisuuden korostamiseksi kuvia, jotka heijastavat työympäristömme kaikkia näkökohtia: ota huomioon naisten ja miesten tasapainoinen esilläolo, näytä jokapäiväisissä tilanteissa henkilöitä, joilla on jokin vamma, ja ota tarvittaessa mukaan eri-ikäisiä ja etniseltä taustaltaan erilaisia henkilöitä. Tämä kuva on hyvä esimerkki osallistavasta viestinnästä, sillä siinä näkyy henkilöstömme moninaisuus Kuvallisen ja sanallisen sisällön olisi vastattava toisiaan. Varmista, että valitsemasi kuva tukee viestiä, jonka haluat välittää: esimerkiksi kuva, jossa on vain miehiä, ei kuvita tehokkaasti artikkelia, jossa on haastateltu sekä naisia että miehiä. Huolehdi siitä, että kuvista käy ilmi neuvoston pääsihteeristön asenne hyväksyvänä työympäristönä, johon kaikentyyppiset ihmiset ovat tervetulleita. 12 OSALLISTAVA VIESTINTÄ NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ FI Tammikuuy 2018

12 2. Käytä mahdollisuuksien mukaan kuvaa, joka ilmentää Euroopan väestön moninaisuutta On suositeltavaa, että moninaisuuteen liittyvät näkökohdat otetaan huomioon aina kun se on mahdollista. Esimerkki kuvasta, jossa etninen moninaisuus tulee hyvin esille 3. Esitä eri sukupuolia edustavat ihmiset tasavertaisissa rooleissa ja tehtävissä Esimerkki kuvasta, jossa naispuolinen poliitikko on aktiivinen ja häntä kuunnellaan 4. Käytä kuvaa, joka tuo esiin neuvoston avoimuuden ja ennakkoluulottomuuden Älä käytä kuvaa tai tunnuslausetta, josta voi saada käsityksen, että neuvostolla on ikään, etniseen taustaan tai ulkonäköön liittyviä tai mitä tahansa muita ennakkoluuloja. Mikä on ensivaikutelmasi tästä julisteesta? Tammikuu 2018 FI OSALLISTAVA VIESTINTÄ NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ 13

13 Lisätietoja Yhtäläisten mahdollisuuksien toimisto Sähköposti: Suomen kieliyksikkö / laadunvalvonta Sähköposti:

14 MISTÄ SAAN TIETOA EU:STA? Verkkosivut Euroopan unionista on saatavilla tietoa kaikilla EU:n virallisilla kielillä Europapalvelimella: EU:n julkaisut Maksuttomia ja maksullisia EU:n julkaisuja voi ladata tai tilata EU Bookshopista: Useampia kappaleita ilmaisjulkaisuista voi tilata ottamalla yhteyttä Europe Directiin tai paikalliseen Europe Direct -tiedotuspisteeseen (ks. EU:n oikeus ja siihen liittyvät asiakirjat EU:n oikeuteen, muun muassa EU:n koko lainsäädäntöön vuodesta 1951 alkaen kaikilla sen virallisilla kielillä, voi tutustua EUR-Lexissä: EU:n avoin data EU:n avoimen datan portaali ( antaa pääsyn EU:n tietojoukkoihin. Dataa voi ladata ja käyttää ilmaiseksi sekä kaupallisiin että ei-kaupallisiin tarkoituksiin. TOIMITUKSELLINEN HUOMAUTUS Tämän julkaisun on tuottanut Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö, ja se on tarkoitettu ainoastaan tiedotuskäyttöön. Euroopan unionin toimielimet tai jäsenvaltiot eivät ole vastuussa siitä. Eurooppa-neuvostoa ja Euroopan unionin neuvostoa koskevia lisätietoja saa pääsihteeristön yleisötiedotuspalvelusta: Euroopan unionin neuvoston tai neuvoston puolesta toimivien henkilöiden ei voida katsoa olevan vastuussa tämän julkaisun sisältämien tietojen mahdollisesta myöhemmästä käytöstä. Pyrimme kaikin tavoin varmistamaan, että tämän julkaisun linkit toimivat ja ovat ajan tasalla. Pääsihteeristö ei kuitenkaan vastaa mahdollisista toimimattomista linkeistä. Print ISBN doi: /57672 QC FI-C PDF ISBN doi: / QC FI-N FI_2021_058

15 Rue de la Loi/Wetstraat Bruxelles Brussel Belgique België Tel. +32 (0) /eucouncil

OSALLISTAVA VIESTINTÄ NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ

OSALLISTAVA VIESTINTÄ NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ O s a l l i s t a v a v i e s t i n t ä OSALLISTAVA VIESTINTÄ NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ Euroopan unionin neuvosto Pääsihteeristö Neuvoston pääsihteeristö, 2018 Euroopan unioni, 2018 Tekstiä lainattaessa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on se EU:n toimielin, joka määrittelee Euroopan unionin yleisen suunnan ja prioriteetit. Sen jäseninä ovat EU:n jäsenmaiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO EU:N KESKEINEN PÄÄTÖKSENTEKIJÄ Euroopan unionin neuvosto epävirallisesti myös EU:n neuvosto tai pelkkä neuvosto on EU:n keskeinen päätöksentekijä. Tässä toimielimessä kokoontuvat

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Rauman musiikkiopisto

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Rauman musiikkiopisto Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Rauman musiikkiopisto Sivistysvaliokunta, kesäkuu 2018 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus. 3 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

Ikääntyneiden ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus

Ikääntyneiden ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus Ikääntyneiden ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus Eloisa Yhdenvertaisuus -gallupin raportti Juho Rahkonen/Taloustutkimus Oy 28.10.2015 1 Mielipidekyselyn toteutus Henkilökohtainen käyntihaastattelu

Lisätiedot

Esityslista Kestävä kehitys

Esityslista Kestävä kehitys Esityslista Kestävä kehitys Tasa-arvo, Integraatio ja Moninaisuus Ympäristö Saamen kielen käyttö Yhteenveto Miksi tämä tuntuu niin vanhanaikaiselta? Kestävä kehitys Kehitys, joka huolehtii meidän tarpeistamme

Lisätiedot

Lapsen oikeuksien sopimus täyttää 30 vuotta !

Lapsen oikeuksien sopimus täyttää 30 vuotta ! Lapsen oikeuksien sopimus täyttää 30 vuotta 20.11.2019! YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa lapselle oikeuden olla oma itsensä Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Ketään ei saa syrjiä. Jokaisella lapsella

Lisätiedot

Sateenkaari-ihmisten perhesuhteet kirkon perheneuvonnassa

Sateenkaari-ihmisten perhesuhteet kirkon perheneuvonnassa Sateenkaari-ihmisten perhesuhteet kirkon perheneuvonnassa Projektipäällikkö Sanna Nevala Perhetyöntekijä, perhe- ja paripsykoterapeutti Terhi Väisänen 7.2.2018 Vaasa Sateenkaari-ihmiset? Sukupuolen ja

Lisätiedot

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Vuosille 2017-18 1 KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tasa-arvolaki koulussa 3. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin neuvosto MISTÄ SAAN TIETOA EUROOPPA- NEUVOSTOSTA JA NEUVOSTOSTA? Mikä ero on Eurooppa-neuvostolla ja Euroopan unionin neuvostolla? Miten pääsen vierailulle näihin

Lisätiedot

Lapsen oikeuksien sopimus täyttää 30 vuotta !

Lapsen oikeuksien sopimus täyttää 30 vuotta ! Lapsen oikeuksien sopimus täyttää 30 vuotta 20.11.2019! YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa lapselle oikeuden olla oma itsensä Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Ketään ei saa syrjiä. Jokaisella lapsella

Lisätiedot

Esityslista Kestävä kehitys

Esityslista Kestävä kehitys Esityslista Kestävä kehitys Tasa-arvo, Integraatio ja Moninaisuus Ympäristö Saamen kielen käyttö Yhteenveto Kestävä kehitys Kehitys, joka huolehtii meidän tarpeistamme vaarantamatta tulevien sukupolvien

Lisätiedot

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 4 2.1 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:n strategiaelin EUROOPPA-NEUVOSTO STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n suunnan ja poliittiset prioriteetit.

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

Neuvostoa pyydetään hyväksymään liitteenä oleva päätelmäehdotus istunnossaan 7. maaliskuuta /1/16 REV 1 sj/tih/kkr 1 DG B 3A

Neuvostoa pyydetään hyväksymään liitteenä oleva päätelmäehdotus istunnossaan 7. maaliskuuta /1/16 REV 1 sj/tih/kkr 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6255/1/16 REV 1 SOC 81 GENDER 13 ANTIDISCRIM 13 FREMP 34 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Esityslista Kestävä kehitys

Esityslista Kestävä kehitys Esityslista Kestävä kehitys Tasa-arvo, Integraatio ja Moninaisuus Ympäristö Saamen kielen käyttö Yhteenveto Miksi täma tuntuu niin vanhanaikaiselta? Kestävä kehitys Kehitys, joka huolehtii meidän tarpeistamme

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ?

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Vammaisten henkilöiden oikeudet ja yhdenvertaisuus 2.2.2017 Oulu Pamela Sarasmo Ylitarkastaja, YVV-toimisto 2 VALTUUTETUN TEHTÄVÄ Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0025/1. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0025/1. Tarkistus 21.2.2018 A8-0025/1 1 Johdanto-osan 3 a viite (uusi) ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien totuuden, oikeuden, korvausten ja uusiutumattomuuden takaamisen erityisraportoijan 22. heinäkuuta 2014 julkistaman

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Osallisuus ja itsemääräämisoikeus vammaissopimuksen näkökulmasta. Koulutuspäivä

Osallisuus ja itsemääräämisoikeus vammaissopimuksen näkökulmasta. Koulutuspäivä Osallisuus ja itsemääräämisoikeus vammaissopimuksen näkökulmasta Koulutuspäivä 16.11.2017 YK:n Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 2 17.11.2017 Vammaissopimus Yleissopimus vahvistaa jo olemassa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto. Aitojen henkilö- ja matkustusasiakirjojen julkinen online hakemisto

Euroopan unionin neuvosto. Aitojen henkilö- ja matkustusasiakirjojen julkinen online hakemisto Euroopan unionin neuvosto PRADO Aitojen henkilö- ja matkustusasiakirjojen julkinen online hakemisto KUULUUKO TYÖHÖSI HENKILÖASIAKIRJOJEN TARKASTAMINEN? PRADO sisältää yleisimpien matkustus- ja henkilöasiakirjojen

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

Tietoa henkilötietojesi suojasta Yleisötiedotus

Tietoa henkilötietojesi suojasta Yleisötiedotus Tietosuojaseloste 1 Tietoa henkilötietojesi suojasta Yleisötiedotus 1. Kuka on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä neuvoston pääsihteeristössä? Neuvoston pääsihteeristö Yhteystoimintayksikön päällikkö

Lisätiedot

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Kalvomateriaali: Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua Sukupuolivaikutusten arviointi säädösvalmistelussa opetus- ja kulttuuriministeriössä 14.4.2015

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 7.-9. luokat Perustietoja vastaajasta 1. Sukupuoli * i poika tyttö muu en halua vastata 2. Luokka * i 7. luokka 8. luokka 9. luokka 3. Koulusi * Anttolan yhtenäiskoulu

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa - perusoppimäärä lapsen oikeuksista kuntapäättäjille

Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa - perusoppimäärä lapsen oikeuksista kuntapäättäjille Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa - perusoppimäärä lapsen oikeuksista kuntapäättäjille Lapsen oikeudet ovat ihmisoikeuksia Ihmisoikeudet ovat jakamattomia, toisistaan riippuvaisia, yleisiä, luovuttamattomia,

Lisätiedot

Lapsen itsemäärämisoikeus sukupuoleen Pyöreä pöytä

Lapsen itsemäärämisoikeus sukupuoleen Pyöreä pöytä Lapsen itsemäärämisoikeus sukupuoleen Pyöreä pöytä 13.11.2017 Lapsen itsemääräämisoikeus terveydenhuollossa Merike Helander Merike Helander, lakimies 13.11.2017 2 YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (Sops

Lisätiedot

SILMÄLASIT SILMÄLASIT

SILMÄLASIT SILMÄLASIT SUKUPUOLI- SILMÄLASIT KÄYTTÖÖN! Esitteitä 2008:2 Sukupuolisilmälasien käyttöohje Sukupuolisilmälaseilla näkee toiminnan ja toimintaympäristön sukupuolinäkökulmasta. Kartoita toimintamaasto Testikysymys

Lisätiedot

SUURET POHJALAISET KOTOUTUMISPÄIVÄT

SUURET POHJALAISET KOTOUTUMISPÄIVÄT SUURET POHJALAISET KOTOUTUMISPÄIVÄT 23 24.10.2018 Näe minut Näen sinut Academill/Åbo Akademi, Rantakatu 2, Vaasa Janette Grönfors, Suomen Punainen Risti SINUT ON LEIMATTU- harjoitus Sinut on leimattu harjoitus

Lisätiedot

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen.

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen. Koulutusaineiston pohdintatehtäviä ROMANIT EUROOPASSA Ihmisoikeudet, liikkuvuus ja lapset 1. OSA: ROMANIT - Vähemmistönä Euroopassa ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla

Lisätiedot

Istanbulin yleissopimus

Istanbulin yleissopimus EUROOPAN NEUVOSTON YLEISSOPIMUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISEMISESTÄ JA TORJUMISESTA Istanbulin yleissopimus VAPAANA PELOSTA TURVASSA VÄKIVALLALTA MIKÄ ON YLEISSOPIMUKSEN TARKOITUS?

Lisätiedot

Biseksuaali. Kuvaa ihmisiä, jotka ihastuvat ihmiseen tämän sukupuolesta riippumatta tai jotka kykenevät ihastumaan sekä tyttöihin ja poikiin

Biseksuaali. Kuvaa ihmisiä, jotka ihastuvat ihmiseen tämän sukupuolesta riippumatta tai jotka kykenevät ihastumaan sekä tyttöihin ja poikiin Sanojen merkityksiä Teema: Terminologia, mitkä sanat ovat kunnioittavia, mitkä loukkaavia Kesto: 15-30 minuuttia Osallistujamäärä: Viidestä kahteenkymmeneen Tarvikkeet: Vihreä, keltainen ja punainen paperi,

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ. Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ. Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry 27.4.2016 Seta Valtakunnallinen ihmisoikeus- ja sosiaalialanjärjestö Perustettu vuonna 1974 24 jäsenjärjestöä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. marraskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvosto Kom:n

Lisätiedot

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Tasa-arvon edistämisen kohteet 1. Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo kohteena

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt päihdepalvelujen asiakkaina. Marita Karvinen Seta ry

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt päihdepalvelujen asiakkaina. Marita Karvinen Seta ry Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt päihdepalvelujen asiakkaina Marita Karvinen Seta ry 7.6.2013 Hlbtiq? Mitä ihmettä? Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus Seksuaalinen suuntautuminen Sukupuoli-identiteetti

Lisätiedot

SATEENKAARIPERHE NEUVOLASSA

SATEENKAARIPERHE NEUVOLASSA SATEENKAARIPERHE NEUVOLASSA Vinkkejä kohtaamiseen Sateenkaariperheet Sateenkaariperheet ovat lapsiperheitä, joissa jompikumpi tai useampi vanhempi kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön Termin määritelmä

Lisätiedot

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja sen edistäminen sosiaalialalla. Panu Artemjeff Erityisasiantuntija

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja sen edistäminen sosiaalialalla. Panu Artemjeff Erityisasiantuntija Tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja sen edistäminen sosiaalialalla Panu Artemjeff Erityisasiantuntija Amartya Sen:in haaste Demokratia sisältää kaksi ydinlupausta: Kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN SYRJINTÄ YHDENVERTAISUUSLAKI APUUN

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN SYRJINTÄ YHDENVERTAISUUSLAKI APUUN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN SYRJINTÄ YHDENVERTAISUUSLAKI APUUN Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä Kehitysvammaisten Tukiliiton liittokokous 19.5.2017 24/05/ 2 Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta 5.10.201 Mitä on yhdenvertaisuus? Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja ettei ketään saa syrjiä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Tasa-arvokysely 212 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Helsingin normaalilyseo Tasa-arvotyöryhmä: Kristiina Holm Elina Mantere Kirsi Naukkarinen Antero Saarnio 1. Sukupuoli vaikuttaa koulussamme oppilaiden

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0071/2. Tarkistus. Mary Honeyball ja muut

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0071/2. Tarkistus. Mary Honeyball ja muut 19.2.2014 A7-0071/2 2 1 kohta 1. toteaa, että prostituutio ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat erittäin voimakkaasti sukupuoleen perustuvia kysymyksiä, ne loukkaavat ihmisarvoa ja ovat vastoin ihmisoikeuksien

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0279(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto MEN tehtävä: antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, ovatko yksittäiset mainokset hyvän tavan mukaisia Yritysten yhteiskunnallinen vastuu ei tutki mainonnan

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuus ja osallisuus perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta tarkasteltuna

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuus ja osallisuus perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta tarkasteltuna Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuus ja osallisuus perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta tarkasteltuna 1 Amartya Sen Demokratia sisältää kaksi ydinlupausta: Kaikkia kohdellaan

Lisätiedot

Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella ja yhdenvertaisuudella?

Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella ja yhdenvertaisuudella? Työpaikkavalmenta koulutusmateriaali Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella yhdenvertaisuudella? Sisältö Mitä monimuotoisuus ssä tarkoittaa? Yhdenvertaisuus syrjinnän kielto ssä lakien puitteissa Positiivinen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN PÄÄTTÄJÄT -KYSELY

KITTILÄN KUNNAN PÄÄTTÄJÄT -KYSELY KITTILÄN KUNNAN PÄÄTTÄJÄT -KYSELY Tervetuloa vastaamaan Lapsiystävällinen kunta (LYK) -alkukartoituskyselyyn, jonka ovat työstäneet koordinaatioryhmän jäsenet Tiina Huilaja, Maija Linnala, Aila Moksi ja

Lisätiedot

Marianne Laaksonen & Liisa Raevaara

Marianne Laaksonen & Liisa Raevaara Marianne Laaksonen & Liisa Raevaara Kotimaisten kielten keskus #ymmärrän2018 Verkkopalvelun saavutettavuus asiallista, selkeää ja ymmärrettävää viestintää #ymmärrän2018 Hallintolain 9. ASIALLISUUS SELKEYS

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

KEHO JA KEHITYS SEKSUAALITERVEYSTIETÄMYKSEN JA TUEN TARPEIDEN ARVIOINTI OSIO 1

KEHO JA KEHITYS SEKSUAALITERVEYSTIETÄMYKSEN JA TUEN TARPEIDEN ARVIOINTI OSIO 1 KEHO JA KEHITYS SEKSUAALITERVEYSTIETÄMYKSEN JA TUEN TARPEIDEN ARVIOINTI OSIO 1 EI JOO 1. Sukupuoli Tavoite: Oman biologisen sukupuolen tunnistaminen ja eri sukupuolien erottaminen. 1. Oletko sinä tyttö

Lisätiedot

TASA-ARVOA JA YHDENVERTAISUUTTA IHMISTEN KANSSA TYÖSKENTELYYN Mitä, miksi ja miten? Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra

TASA-ARVOA JA YHDENVERTAISUUTTA IHMISTEN KANSSA TYÖSKENTELYYN Mitä, miksi ja miten? Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra TASA-ARVOA JA YHDENVERTAISUUTTA IHMISTEN KANSSA TYÖSKENTELYYN Mitä, miksi ja miten? Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra 2016 Video Gnestan koulusta Ruotsista: https://www.youtube.com/watch?v=kxiefues1dy

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Muodollinen yhdenvertaisuus (välittömän syrjinnän kielto) 10 Tosiasiallinen yhdenvertaisuus velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen eli yhdenvertaisuussuunnittelu

Lisätiedot

Eva Rönkkö Eläkeläiset ry

Eva Rönkkö Eläkeläiset ry Eva Rönkkö Eläkeläiset ry 16.3.2017 Sosiaalinen esteettömyys mitä se on? Esteettömyys yhdenvertaiset toimintamahdollisuudet Sosiaalinen esteettömyys merkitsee sellaista ilmapiiriä ja toimintaympäristöä,

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita meiltä ja maailmalta

Ajankohtaisia asioita meiltä ja maailmalta Ajankohtaisia asioita meiltä ja maailmalta Kirsi Konola Kehittämistoiminnan johtaja Tienviittoja tulevaisuuteen Turku 1.11.2013 Ajankohtaista meillä: Kehas ohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 8.11.2012

Lisätiedot

#kaikkienduuni, Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja segregaatio, kokemuksia SEGLI-hankkeesta Marja-Leena Haataja

#kaikkienduuni, Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja segregaatio, kokemuksia SEGLI-hankkeesta Marja-Leena Haataja #kaikkienduuni, Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja segregaatio, kokemuksia SEGLI-hankkeesta Marja-Leena Haataja Mitä on sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus? Tasa-arvolaissa ei ole määritelmää Yhtäläiset

Lisätiedot

Toiminnan arvoperiaatteet

Toiminnan arvoperiaatteet Sivu 1/5 1 Yleistä Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen arvoperustana on luovuttamaton yleismaailmallinen ihmisarvo ja kaiken elämän arvokkuus itsessään. Yhdistys sitoutuu toiminnassaan yhdenvertaisuuteen,

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

Vammaisten ihmisten ihmisoikeudet

Vammaisten ihmisten ihmisoikeudet Vammaisten ihmisten ihmisoikeudet Vammaispalvelujen järjestäminen ja hankinta koulutus 6.3.2019, THL, Helsinki Henrik Gustafsson, lakimies, ry 1 YK:n vammaissopimuksen merkitys YK:n vammaissopimus ratifioitiin

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus järjestötoiminnassa

Yhdenvertaisuus järjestötoiminnassa Yhdenvertaisuus järjestötoiminnassa tyy-sopo@utu.fi 5.3.2018 Olli-Pekka Paasivirta Koulutuksen sisältö Diasarja Ryhmätehtävä Ryhmätehtävän purku Lopetus Miksi yhdenvertaisuutta on tärkeää edistää järjestöissä?

Lisätiedot

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 1) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SUKUPUOLISENA? 2) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SEKSUAALISENA?

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Nuorisobarometri 2014 Lopuksi Ihmisarvoinen nuoruus

Nuorisobarometri 2014 Lopuksi Ihmisarvoinen nuoruus Nuorisobarometri 2014 Lopuksi Ihmisarvoinen nuoruus Kaikki Nuorisobarometrit, vapaaaikatutkimukset, vaalitutkimukset ja nuorten elinolot vuosikirjat ilmaiseksi luettavissa Nuoran sivuilla http://www.tietoanuorista.fi/

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2018-2020 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 12/2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 1/2018 1. Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen LYY Lapin yliopiston ylioppilaskunnan

Lisätiedot

TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA

TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA Muistiot 2011:1 1 Opetushallitus ja tekijät Muistiot 2011:1 ISBN 978-952-13-4639-2 (pdf) ISSN-L 1798-8896 ISSN 1798-890X (verkkojulkaisu) Taitto: Sirpa Ropponen

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen 2015-16 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.12.2015 Meija Tuominen, asukaspalvelut Sinikka Mustakallio, WoM Oy Tasa-arvo?

Lisätiedot

Yhdenvertaisuusnäkökulmia maakuntahallintoon

Yhdenvertaisuusnäkökulmia maakuntahallintoon Yhdenvertaisuusnäkökulmia maakuntahallintoon Kohti lapsiystävällisiä maakuntia, LAPE seminaari 24.1.2018 Kirsi Pollari, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi

Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi Maria Nikkilä ja Markus Rahkola, VM, 3.5.2017 ValtioExpo @VM_MariaNikkila Digitalisaatio ja julkinen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO VIESTINNÄN PÄÄOSASTO EU-TALLEKIRJASTO LIITE III KUMPPANUUSSOPIMUKSEEN LIITTYVÄT OHJEET

EUROOPAN KOMISSIO VIESTINNÄN PÄÄOSASTO EU-TALLEKIRJASTO LIITE III KUMPPANUUSSOPIMUKSEEN LIITTYVÄT OHJEET EUROOPAN KOMISSIO VIESTINNÄN PÄÄOSASTO Kansalaisviestintä Kansalaissuhteet EU-TALLEKIRJASTO LIITE III Bryssel COMM.C.3.002/RCA KUMPPANUUSSOPIMUKSEEN LIITTYVÄT OHJEET Tässä asiakirjassa annetaan ohjeita

Lisätiedot

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri Tasa-arvokysely Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2015:5. www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji Kyselyn

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuskysely

Yhdenvertaisuuskysely Yhdenvertaisuuskysely Koonti kamppailulajien vastauksista Judoliitto Miekkailu- ja 5-otteluliitto Painiliitto Taekwondoliitto Nyrkkeilyliitto Karateliitto Aikidoliitto Vastausmäärät Judo Miekkailu ja 5-ottelu

Lisätiedot

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ Koulutus työelämän asiantuntijoille 14.4.2015 Hallitussihteeri Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Terhi Tullkki 15.4.2015 Suomen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Uusien opiskelijoiden huomioiminen Sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola

Uusien opiskelijoiden huomioiminen Sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola Uusien opiskelijoiden huomioiminen 20.8.2018 Sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola Muistutetaan mieleen mitä uudella opiskelijalla on edessään Mitä tukitoimintoja uudelle opiskelijalle on? Voisiko

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.12.2011 KOM(2011) 904 lopullinen 2011/0441 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden antamasta selityksestä, jonka mukaan ne hyväksyvät Euroopan unionin edun mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus positiivisen identiteetin mahdollistajana

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus positiivisen identiteetin mahdollistajana Sosiaalinen oikeudenmukaisuus positiivisen identiteetin mahdollistajana Valtakunnalliset lastentarhanopettajapäivät 23.9.2017 Helsingin yliopisto SOSIAALINEN OIKEUDENMUKAISUUS Yksilöt ja ryhmät tulisi

Lisätiedot

Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää!

Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Median matkassa Media on tuotettua todellisuutta. Media tarjoaa informaatiota ja tapoja ymmärtää maailmaa. Suomalaiseksi sanaksi media on päätynyt englannin

Lisätiedot

Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus

Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus Aura Linnapuomi, Kulttuuria kaikille - palvelu, Valtion taidemuseo 9.11.2011 Esityksen rakenne Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 13.5.2015 2014/0258(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0418(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0418(NLE) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 20.10.2014 2013/0418(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Tehtävä: antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, ovatko yksittäiset mainokset hyvän tavan mukaisia. Yritysten yhteiskunnallinen vastuu. Ei tutki mainonnan

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen Sukupuolten tasa-arvon edistäminen Mitä on suvaaminen?, ylitarkastaja Tasa-arvoyksikkö 1 Esityksen rakenne Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki Peruskäsitteitä Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot