Koherenssin tunne ja työttömyys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koherenssin tunne ja työttömyys"

Transkriptio

1 Jaana Vastamäki Koherenssin tunne ja työttömyys Väitöskirjatutkimuksen keskeisiä tuloksia Helmikuu

2 Tiivistelmä Tämä väitöstutkimus selvitti koherenssin tunteen eli elämänhallintakyvyn roolia työttömien hyvinvoinnissa ja uudelleentyöllistymisessä sekä sitä, miten yksilöitä tukevat interventiot muuttivat koherenssin tunnetta. Työ toteutettiin Kuopion yliopiston ja saksalaisen Erlangen-Nürnbergin yliopiston yhteistyössä. Koherenssin tunne tarkoittaa yksilön kykyä nähdä ympäristönsä ja eteen tulevat tilanteet ymmärrettävinä, hallittavina ja mielekkäinä. Vahva koherenssin tunne on yhteydessä hyvään terveyteen ja vahvaan stressinhallintakykyyn. Koherenssin eli elämänhallinnan tunteen oletetaan olevan melko pysyvä yksilön ominaisuus, jossa kuitenkin voi tapahtua muutoksia merkittävien elämäntilanteiden muutosten sekä terapeuttisten interventioiden seurauksena. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että työttömien henkilöiden koherenssin tunne on matalampi kuin työssä olevien henkilöiden tai muun väestön koherenssi. Työllisyysintervention avulla koherenssin tunnetta voidaan kuitenkin vahvistaa. Suurimmat positiiviset muutokset havaittiin niillä, jotka olivat löytäneet uuden työpaikan kuuden kuukauden seuranta-ajan kuluessa. Eniten interventiosta hyötyivät henkilöt, joiden työttömyys oli jatkunut pitkään ja joilla ei ollut ammatillista koulutusta. Interventiolla oli myös negatiivisia vaikutuksia niiden henkilöiden kohdalla, joiden työkyky oli alentunut ja joiden coping- eli stressitilanteista selviytymisen resurssit olivat heikot. Tutkimus selvitti myös työttömyyden aikaisten riskitekijöiden ja psyykkisen oirehdinnan yhteyttä. Tällaisia riskitekijöitä ovat heikentynyt työkyky, alkoholin ongelmakäyttö ja taloudelliset vaikeudet. Psyykkinen oirehdinta oli voimakkaampaa niillä, jotka altistuivat riskitekijöille työttömyyden aikana. Heikentynyt koherenssin tunne puolestaan välitti riskitekijöiden negatiivisia vaikutuksia edelleen hyvinvointiin. Koherenssin tunteella todettiin olevan yhteys myös työttömyydestä irtautumiseen. Vahva koherenssi ennusti uudelleentyöllistymistä ja opintojen aloittamista kuuden kuukauden seuranta-ajan kuluessa. Koherenssin tunne lisäsi työttömyydestä irtautumisen todennäköisyyttä siten, että se vähensi psyykkistä oirehdintaa, mikä taas vuorostaan lisäsi työhön paluun todennäköisyyttä. Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään työttömyyden aikana koetun psyykkisen oirehdinnan syitä. Heikentynyt koherenssi sekä työttömyyden aikaiset riskitekijät ovat oirehdinnalle altistavia tekijöitä. Koherenssin tunnetta voidaan vahvistaa työllisyysinterventioiden avulla ja vahva koherenssi puolestaan edistää uudelleentyöllistymistä ja psyykkistä hyvinvointia. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi työttömille suunnattujen tukipalveluiden kehittämisessä. Tutkimukseen vastasivat Itä-Suomessa työhön paluuta tukeviin interventiohankkeisiin osallistuneet työttömät työnhakijat. Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusotetta. 2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto Työttömyys ja psyykkinen hyvinvointi Koherenssin tunne Koherenssin tunne ja työttömyys Tutkimusten toteutus Ensimmäinen aineisto Toinen aineisto Koherenssin tunteen muutokset työllisyysintervention seurauksena Käytetyt mittarit Tulokset Työttömyyden aikaiset riskitekijät, psyykkinen hyvinvointi ja koherenssin tunne Käytetyt mittarit Tulokset Koherenssin tunne ja uudelleen työllistyminen Tulokset Tulosten yhteenveto Lähteet

4 1 Johdanto 1.1 Työttömyys ja psyykkinen hyvinvointi Työttömyys on sekä yksilöllinen että yhteiskunnallinen ongelma. Työttömyys on yhteydessä psykologisiin ongelmiin, kuten masennukseen, ahdistuneisuuteen ja psykosomaattisiin oireisiin (e.g. Brenner & Starrin, 1988; Frese & Mohr, 1987; Lahelma, 1989; Leana & Feldman 1990, 1995; Price, van Ryn, & Vinokur, 1992; Warr & Jackson, 1985; Warr, Jackson, & Banks, 1988; Viinamäki, Koskela, & Niskanen, 1993; Vinokur & Schul, 2002) sekä kohonneeseen sairastavuuteen (e.g. Brenner, 1973). Tähän mennessä jo lukuisat tutkimukset ovat selvittäneet työttömyyden ja psyykkisten ongelmien välisiä yhteyksiä. Työllisiin henkilöihin verrattuna työttömillä henkilöillä on paitsi heikompi psyykkinen hyvinvointi myös enemmän fyysisen terveyden ongelmia. Pitkäaikaistyöttömät kärsivät eniten terveysongelmista (McKee-Ryan, Song, Wanberg, & Kinicki, 2005). Työttömistä henkilöistä 34 prosentilla on psyykkisiä ongelmia, kun taas työssä olevien henkilöiden kohdalla vastaava luku on vain 16 % (Paul & Moser, 2009). Riskiryhmässä ovat erityisesti miehet, jotka kärsivät naisia enemmän työpaikan menettämisestä. Heikko työttömyysturva on myös riskitekijä, joka lisää psyykkistä kuormitusta. Aikaisempi tutkimus on myös selvittänyt, aiheuttaako työttömäksi jääminen psyykkistä oirehdintaa vai jäävätkö psyykkisesti oirehtivat helpommin työttömäksi. Paulin ja Moserin (2009) tutkimus vahvistaa molempien selitysten olevan paikkaansa pitäviä, vaikkakin työttömäksi jäämisellä on suurempi vaikutus mielenterveyteen kuin päinvastoin. Työttömäksi jääminen ei kuitenkaan ole samankaltainen kokemus kaikille henkilöille. Paulin (2005) meta-analyyttisessa tutkimuksessa kävi ilmi, että jotkut yksilöt reagoivat työn menetykseen erittäin negatiivisesti, kun taas toiset reagoivat jopa positiivisesti. Koska tulokset eivät ole keskenään yhteneviä, antaa tämä syyn tutkia tekijöitä, jotka voivat selittää työttömäksi joutumisen erilaista kokemista. 4

5 1.2 Koherenssin tunne Coping- eli stressinhallinnan teoriat pyrkivät selittämään yksiköiden erilaisia reaktioita stressitekijöihin. Coping-teoria, jota on sovellettu työperäisen stressin tutkimuksissa, on Aaron Antonovskyn (1979, 1987a) kehittämä koherenssin tunne. Teorian mukaan yksilön terveys liittyy hänen voimavaroihinsa. Henkilöt, joiden stressin hallinnan voimavarat ovat vahvat, pystyvät tulemaan toimeen stressitekijöiden kanssa, kun taas henkilöt, joiden resurssit ovat heikentyneet, ovat alttiita stressin aiheuttamille terveyshaitoille. Antonovskyn (1987a) mukaan yksilölliset voimavarat muodostavat yhdessä koherenssin tunteen. Koherenssin tunteen vahvuus vaikuttaa myös ongelmatilanteiden tulkintaan. Heikon koherenssin yksilöt tulkitsevat esimerkiksi työn menettämisen vakavaksi ongelmaksi, kun taas vahvan koherenssin yksilöt voivat pitää samaa tilannetta esimerkiksi mahdollisuutena suuntautua uudellen työurallaan. Aaron Antonovskyn (1979) innovatiivinen idea oli selvittää, miksi ihmiset säilyvät terveinä voimakkaista stressitekijöistä huolimatta, kun taas perinteisesti oli selvitetty mistä sairastavuus johtuu. Koherenssin tunne on yksilön kokonaisvaltainen, pysyvä, vaikkakin dynaaminen varmuuden tunne siitä, että sekä sisäinen ja ulkoinen ympäristö ovat ennustettavissa ja että asioiden sujuminen niin hyvin kuin voidaan järkevästi olettaa, on todennäköistä (Feldt, 1997, 47). Koherenssin tunteesta on käytetty myös nimityksiä elämänhallinta ja elämänhallintakyky. Koherenssin tunne käsittää kolme osatekijää: ymmärrettävyys, hallittavuus ja mielekkyys. Ymmärrettävyys tarkoittaa yksilön varmuuden tunnetta siitä, että mitään yllättävää tai negatiivista ei tule tapahtumaan ja mikäli näin tulisikin käymään, tilanteista voi selvitä. Hallittavuuden tunne vuorostaan viittaa yksilön stressin hallinnan resursseihin ja tunteeseen siitä, että omistaa kaikki tarvittavat resurssit ja tarpeen tulessa pystyy niitä hyödyntämään. Mielekkyyden tunne syntyy, kun yksilö kokee elämänsä ja siihen liittyvien tapahtumien olevan mielekkäitä myös emotionaalisesti, ei ainoastaan kognitiivisesti. Mielekkyys on koherenssin tunteen keskeinen elementti ja sen motivationaalinen perusta. Jos mielekkyyden tunne puuttuu, on myös hallittavuuden ja ymmärrettävyyden tunteilla taipumus heikentyä. Koherenssin tunteen perustan muodostavat stressin hallinnan resurssit. Antonovsky (1987a) korostaa, että nämä resurssit voivat olla erilaisia eri yksilöillä. Resursseja ovat esimerkiksi materiaaliset resurssit, älykkyys, vahva identiteetti, sosiaalinen tuki, 5

6 uskonto tai elämän filosofia, sekä terveyttä ylläpitävät elämäntavat. Osa resursseista on siis yksilöstä itsestään lähteviä (kuten terveyskäyttäytyminen) ja osaan taas vaikuttavat muut ihmiset (kuten sosiaalinen tuki). Koherenssin tunne on linkki yksilön stressin hallinnan resurssien ja terveydentilan välillä. Vahvat resurssit muodostavat vahvan koherenssin, joka taas edistää yksilön terveyttä. Koherenssin tunteen on oletettu olevan melko pysyvä yksilön ominaisuus. Merkittävät elämäntilanteen muutokset voivat kuitenkin muuttaa yksilön koherenssia. Positiiviset muutokset elämäntilanteessa, kuten esimerkiksi vakavasta sairaudesta parantuminen (Karlsson, Berglin, & Larsson, 2000), voivat saada aikaan koherenssin vahvistumisen, kun taas negatiiviset kokemukset, kuten vakavat taloudelliset vaikeudet (Kivimäki, Vahtera, Elovainio, Lillirank, & Kevin, 2002), voivat johtaa koherenssin tunteen heikkenemiseen. Aikaisempi tutkimus on myös osoittanut, että koherenssin tunnetta voi vahvistaa terapeuttisen intervention avulla (Lillefjell & Jacobsen, 2007; Weissbecker, Salmon, Studts, Floyd, Dedert, & Sephton, 2002). 1.3 Koherenssin tunne ja työttömyys Antonovsky (1987b) on kuvannut työpaikan menetystä erityisen tuhoisaksi yksilön koherenssin tunteelle. Työn menettäminen tarkoittaa myös työpaikan ihmissuhteiden katkemista ja vaikeutta suunnitella elämäänsä eteenpäin, jotka ovat haitallisia kokemuksia koherenssin tunteen kannalta. Yhteisöllisyyden tunne ja mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ovat työelämään liittyviä positiivisia kokemuksia, jotka menetetään työn menettämisen myötä. Koherenssin tunnetta on tutkittu vasta vähän työttömyyden kontekstissa. Useimmat tutkimukset keskittyvät mittaamaan koherenssin vahvuutta työllisten ja työttömien ryhmissä. Tulokset osoittavat, että työttömien koherenssin tunne on heikompi verrattuna työssä olevien henkilöiden koherenssiin (Kabbe, Setterling, & Svensson, 1996; Matsushita, Ohki, Hamajima, & Matsushima, 2007; Niemelä, 2002; Starrin, Jönsson, & Rantakeisu, 2001; Volanen, Lahelma, Silventoinen, & Suominen, 2004). Seurantatutkimusten tulokset ovat epäyhteneviä: joissakin tutkimuksissa työn menettämisen on todettu vahingoittavan koherenssia (Volanen, Suominen, Lahelma, Koskenvuo, & Silventoinen, 2007) kun taas toisissa todetaan että henkilöt, joiden koherenssi on 6

7 alunperinkin heikko, menettävät helpommin työpaikkansa kuin vahvan koherenssin henkilöt (Feldt, Leskinen, & Kinnunen, 2005). Muutamat tutkimukset ovat selvittäneet työttömien terveydentilan ja koherenssin yhteyttä. Vahva koherenssi suojelee henkilöitä työttömyyden negatiivisilta terveysvaikutuksilta, kun taas heikko koherenssi altistaa niille (Hanse & Engström, 1999; Leino-Loison et al., 2004). Kaksi aikaisempaa tutkimusta on myös tarkastellut koherenssin muutoksia työllisyyshankkeeseen osallistumisen aikana. Suomessa tehdyn tutkimuksen tulokset osoittavat, että koherenssi pysyy vakaana interventiosta huolimatta (Juvonen-Posti, Kallanranta, Eksymä, Piirainen, & Keinänen-Kiukaanniemi, 2002), kun taas saksalaisessa tutkimuksessa havaittiin koherenssin tunteen positiivisia muutoksia (Richter & Nitsche, 2002). Jälkimmäisessä tutkimuksessa kuitenkin todettiin, että muutokset eivät olleet pysyviä, vaan koherenssi palasi myöhemmin alkuperäiselle tasolleen. Seuraavassa esitetään tämän väitöskirjaprojektin keskeiset tulokset. Ensimmäisessä tutkimuksessa selvitettiin, tapahtuuko koherenssin tunteessa muutoksia työllisyysinterventioon osallistumisen seurauksena. Toisessa tutkimuksessa tarkastelun kohteena olivat työttömyyden aikaiset riskitekijät, työttömien psyykkinen hyvinvointi ja koherenssin rooli näiden tekijöiden suhteessa. Kolmannessa tutkimuksessa keskityttiin koherenssin tunteen merkitykseen uudelleen työllistymisen ennustajana. 7

8 2 Tutkimusten toteutus Tutkimuksia varten kerättiin yhteensä kaksi aineistoa. Seuraavassa esitetään molempien aineistojen keräämistapa ja aineistojen kuvaus. Ensimmäistä aineistoa käytettiin tutkimuksessa, joka koski koherenssin tunteen vahvistumista työllisyysintervention seurauksena. Toista aineistoa käytettiin niissä tutkimuksissa, jotka käsittelivät työttömyyden aikaisia riskitekijöitä ja psyykkistä hyvinvointia sekä uudelleen työllistymistä. Kyselylomakkeilla kerätty aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmaa apuna käyttäen. Keskeiset analyysimenetelmät olivat toistomittaus ANOVA sekä lineaarinen ja logistinen regressioanalyysi. 2.1 Ensimmäinen aineisto Kaikki ensimmäisen tutkimuksen vastaajat osallistuivat Itä-Suomessa toteutettuun työllisyyshankkeeseen. Osallistujat olivat joko pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä tai nuoria (alle 25 vuotiaita), vasta lyhyen aikaa työttöminä olleita, joilla ei ollut ammatillista koulutusta tai työkokemusta. Interventioprojekti tarjosi osallistujille monimuotoista tukea osallistujien tarpeet huomioiden. Interventio ei ainoastaan tukenut työnhakuprosessia, vaan myös osallistujien elämäntilannetta. Projekti tarjosi sekä työmarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten koulutusta ja tuettua työllistämistä, sekä myös henkilökohtaista ohjausta elämäntilanteeseen liittyen. Verkostoitumisen kautta projektiin osallistuneet henkilöt voivat myös hyödyntää terveydenhuollon palveluita ja osallistua kuntoutustarveselvityksiin. Intervention alussa kaikki osallistujat ottivat osaa kaksi kuukautta kestäneeseen ryhmäohjaukseen, joka toteutettiin työmarkkinakoulutuksena. Ryhmäohjauksen tavoitteena oli kehittää osallistujien työnhakutaitoja ja heidän henkilökohtaisia resurssejaan. Kahden kuukauden starttivaiheen jälkeen osallistujat jatkoivat hankkeessa omia työmarkkinapolkujaan noudattaen. Osallistujien oli mahdollista esimerkiksi päivittää ammatillista koulutustaan tai osallistua terveys- ja kuntoutustarveselvityksiin. Tutkimuksessa kerättiin aineistoa kaksi kertaa. Ensimmäinen aineistonkeruu tapahtui ryhmäohjauksen yhteydessä heti hankkeen alussa ja seurantakysely toteutettiin kuusi 8

9 kuukautta myöhemmin. Ensimmäinen aineistonkeruu toteutettiin vuonna 2002 ja toinen vuonna Tänä aikana alueen työttömyysaste vaihteli 14.1 %:sta 13.4 %:in (Pohjois-Savon TE-keskus, 2006). Ensimmäisellä mittauskerralla maaliskuusta joulukuuhun 2002, kyselyyn vastasivat kaikki tuona ajanjaksona projektissa aloittaneet henkilöt (N=125). Toisen aineistonkeruun aikana kyselylomake postitettiin vastaajille ja muistutuskirje seurasi kaksi viikkoa myöhemmin. Seuranta-ajan jälkeen vastausprosentti oli 62 % (N=77). Puuttuvien vastausten vuoksi kolme lomaketta poistetiin lopullisesta aineistosta ja lopullinen otoskoko oli N=74. Ensimmäiseen kyselyyn vastanneet henkilöt Vastaajista enemmistö oli miehiä (64.9 %; N=48). Vastaajien keski-ikä oli vuotta ja vastaajat olivat vuotiaita. Vastaajista reilulla kolmanneksella (37.8 %, N=28) ei ollut ammatillista koulutusta. Vastaajien enemmistö (78.4 %, N=58) kuului työntekijöiden ammattiluokkaan. Ensimmäisellä vastaushetkellä osallistujat olivat olleet työttöminä keskimäärin kuukautta, ja työttömyyden kesto vaihteli osallistujien oman ilmoituksen mukaan yhdestä kuukaudesta kymmeneen vuoteen yhtäjaksoista työttömyyttä. 2.2 Toinen aineisto Tutkimuksen toinen aineisto kerättiin myös Itä-Suomessa ja keruuseen osallistui seitsemän erillistä työllisyysinterventiota. Interventioihin osallistujat olivat joko ESRrahoitteisten työllisyyshankkeiden (4 hanketta) tai työvoiman palvelukeskusten (3 palvelukeskusta) asiakkaita. Kaikki interventiot oli suunnattu pitkäaikaistyöttömille tai lyhyen aikaa työttöminä olleille henkilöille, joilla oli erityinen tuen tarve, kuten työkykyä rajoittavia terveydellisiä ongelmia. Interventiot tarjosivat osallistujilleen tukea työnhaussa ja työmarkkinoille paluussa, esimerkiksi tarjoamalla työllistäville yrityksille tukea palkkakustannuksiin. Yrityksissä tapahtuneet työharjoittelut ja työkokeilut olivat myös palveluja, jotka helpottivat työelämään paluuta ja hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden työelämäresurssien 9

10 arvioimista. Työvoimapoliittisen koulutuksen kautta osallistujien oli mahdollista päivittää entistä ammatillista osaamistaan ja hankkia uutta ammattiosaamista. Ryhmä- ja yksilöohjauksen tarkoituksena oli kartoittaa kunkin osallistujan resurssit ja tehdä yksilöity suunnitelma työelämään paluuta varten. Interventiot tarjosivat myös terveydenhuollon palveluja, lääkärien konsultaatioita sekä työkyvyn kartoituksia joko oman toimintansa puitteissa tai yhteistyöverkostonsa kautta. Vaikka tarjotut palvelut olivat melko samankaltaisia jokaisessa tutkimukseen osallistuneessa interventiossa, jotkut olivat painottuneet enemmän kouluttautumismahdollisuuksien tarjoamiseen kun taas toisissa pääpaino oli työkyvyn kartoituksella. Interventioon osallistuminen käynnistyi joko ryhmäohjauksen tai yksilöllisen ohjauksen kautta. Hankkeisiin oli mahdollista osallistua puolentoista vuoden ajan tai kunnes paluu työelämään oli toteutunut. Hankkeeseen osallistuminen päättyi myös henkilön aloittaessa ammatilliset opinnot tai siirtyessä työelämän ulkopuolelle, kuten pitkäkestoiselle sairauslomalle tai äitiyslomalle. Aineistonkeruun ensimmäinen vaihe toteutettiin tammikuusta 2006 helmikuuhun 2007 ja seurantatiedot koottiin kuusi kuukautta myöhemmin. Tänä aikana työttömyysaste Savon maakunnassa, jossa kysely toteutettiin, oli 14 % tammikuussa 2006 (aineistonkeruun aloitus) ja 9.7 % elokuussa 2007 (viimeinen seurantakysely). Maakunnan sisällä työttömyysaste vaihteli tammikuusta 2006 elokuuhun %:sta 9.4 %:in Pohjois-Savossa ja 14.6 %:sta 10 %:in Etelä-Savossa (Etelä-Savon TE-keskus, 2006, 2007; Pohjois-Savon TE-keskus, 2006, 2007). Vastaajat osallistuivat kyselyyn ensimmäisen kerran intervention alussa, joko ryhmäohjauksen tai yksilöllisen ohjauksen yhteydessä. Hankkeiden ohjaajat toimittivat lomakkeet vastaajille. Vastaaminen tapahtui anonyymisti ja vastaajat voivat jättää täytetyt lomakkeet esimerkiksi niitä varten varattuun vastauslaatikkoon. Kyselylomakeen saivat ensimmäisellä aineistonkeruukerralla kaikki keruun aikana interventioihin uusina osallistujina tulleet henkilöt. Ensimmäisellä keruukerralla kyselyyn vastasi 234 henkilöä ja vastausprosentti oli 78.5 %. Toisella keruukerralla lomake postitettiin vastaajille ja muistutuskirjeet postitettiin viikon ja kahden viikon kuluttua. Toisella aineistonkeruukerralla vastausprosentti oli 42.7 % (N=100). Kaksi lomaketta jouduttiin poistamaan puuttuvien vastausten vuoksi ja lopullinen otos oli N=98. 10

11 Toiseen kyselyyn vastanneet henkilöt Suurin osa vastaajista (67.3 %; N=66) oli naisia. Vastaajien keski-ikä oli vuotta ja ikä vaihteli 18:sta 58:an ikävuoteen. Yli komannes, 34.7 % (N=34) kyselyyn vastanneista oli vailla ammatillista koulutusta. Valtaosa vastaajista voitiin luokitella ammattiasemaltaan työntekijöiksi (62.2 %, N=61). Ensimmäisellä vastaushetkellä vastaajat olivat olleet keskimäärin kuukautta työttöminä ja työttömyyden kesto vaihteli kuukauden välillä. 11

12 3 Koherenssin tunteen muutokset työllisyysintervention seurauksena Ensimmäisessä tutkimuksessa selvitettiin koherenssin eli elämänhallinnan tunteen vahvistumista työllisyysintervention seurauksena. Antonovskyn (1979, 1987a) teoriaan pohjautuen voitiin olettaa, että koherenssin tunteessa tapahtuu positiivisia muutoksia kahden eri tekijän vaikutuksesta: 1) yksilöä tukevan intervention seurauksena, ja 2) myönteisen elämäntilanteen muutoksen, ts. uudelleen työllistymisen vaikutuksesta. Tutkimushypoteesina oli, että uudelleen työllistyneet henkilöt hyötyvät interventiosta eniten ja raportoivat myös suurimmat positiiviset muutokset koherenssin tunteessaan. Tutkimuksessa selvitettiin myös, ovatko muutokset koherenssin eri komponenteissa samankaltaiset. Lisäksi tutkimus selvitti, ovatko muutokset eri osallistujien välillä samanlaisia. Antonovskyn teoriaan pohjautuen voitiin olettaa, että nuoremmilla henkilöillä (< 30 vuotta), joiden elämänhallinnan tunne ei vielä ole vakiintunut, muutokset ovat merkittävämpiä kuin vanhemmilla henkilöillä ( 30 vuotta). Samoin teoriaan pohjautuen oletettiin, että henkilöt, joiden henkilökohtaiset resurssit ovat heikoimmat, tulisivat hyötymään interventioista eniten. 3.1 Käytetyt mittarit Koherenssin tunne. Koherenssin eli elämänhallinnan tunnetta mitattiin 13 kysymystä käsittävällä Orientation to Life mittarilla (Antonovsky, 1987a). Henkilökohtaiset resurssit. Tutkimuksessa mitatut henkilökohtaiset resurssit olivat terveyden tila, coping-resurssit, taloudelliset resurssit ja koulutus. Terveyden tilaa mitattiin kolmella eri tavalla. Kyselylomake sisälsi neljä kysymystä jotka koskivat psyykkistä oirehdintaa (ahdistuneisuus, masentuneisuus, keskittymisongelmat, ja sosiaalisten tilanteiden pelko). Vastaajilta kysyttiin ko. oireiden esiintymistiheyttä (1=ei koskaan, 4=joka päivä). Työkykyä mitattiin Tuomen ja työryhmän kehittämästä työkykyindeksistä valitulla skaalalla, jonka mukaan vastaajat arvoivat työkykynsä asteikolla paras mahdollinen työkyky työkyvytön (Tuomi, Ilmarinen, Jahkola, Katajarinne, & Tulkki, 1998). 12

13 Työkykyä rajoittava sairaus tai vamma. Vastaajilta kysyttiin myös, oliko heillä sellaisia sairauksia tai vammoja jotka olisivat rajoittaneet heidän työkykyään (kyllä/ei). Coping resurssit. Kysymyslomake sisälsi kolme kysymystä yksilöiden kokemista positiivisista tuntemuksista, joita olivat energisyyden tunne, optimismi, ja jokapäiväisissä tehtävissä menestyminen (1=ei koskaan, 4=joka päivä). Taloudellinen tilanne. Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan taloudellinen tilanteensa ja vastausvaihtoehdoista muodostettiin kaksi ryhmää: ilman tuloja olevat henkilöt ja toimeentulotuella elävät henkilöt vs. henkilöt, jotka olivat työttömyysturvan piirissä. 1 Koulutus. Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan koulutustasonsa ja vastaukset jaettiin kahteen luokkaan (ammatillinen koulutus/ei ammatillista koulutusta). Lisäksi vastaajilta kysyttiin heidän työmarkkinatilannettaan kuuden kuukauden seuranta-ajan kuluttua: työssä (toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen työsuhde), tuettu työllistyminen, työharjoittelu, ammatillinen koulutus tai työvoimapoliittinen koulutus, jatkuva työttömyys ja muu tilanne, joka oli kaikissa tapauksissa sairausloma (N=5). Lisäksi kysymyslomake sisälsi kysymykset vastaajien iästä, sukupuolesta, työttömyyden kestosta ja työkokemuksen pituudesta. 3.2 Tulokset Vastaajien koherenssin tunne oli ensimmäisellä mittaushetkellä (keskihajonta 12.71). Kyselyyn vastanneiden tuloksia verrattiin muiden suomalaisten tuloksiin, jotka on raportoitu aikaisemmissa tutkimuksissa 2. Kyselyyn vastanneiden työttömien henkilöiden koherenssin tunne oli heikompi kuin työssä olevien suomalaisten (66.06, keskihajonta 10.35) tai kokonaispopulaation (65.12, keskihajonta 11.31) koherenssi. Kuuden kuukauden seuranta-aikana vastaajien koherenssi vahvistui lähes samalle tasolle kuin työssä olevien suomalaisten keskimääräinen koherenssi (66.19, 1 Taloudellinen tilanne mitattiin työllisyyshankkeeseen osallistumisen alussa, jolloin oli mahdollista, että kaikki osallistujat eivät olleet työttömyysturvan piirissä. 2 Feldt et al., 2000a; Feldt et al., 2003; Feldt et al., 2004; Feldt, Leskinen & Kinnunen, 2005; Feldt et al., 2007; Hakanen et al., 2007; Harri, 1998; Kalimo et al., 2002; Kalimo et al., 2003; Kivimäki et al., 1998; Kivimäki et al., 2002; Virtanen et al., 2003; Volanen et al.,

14 keskihajonta 13.87). Muutokset koherenssin osakomponenteissa olivat erilaisia: hallittavuus ja ymmärrettävyys vahvistuivat, mutta mielekkyyden osakomponentti säilyi muuttumattomana. Koherenssin osakomponenteille ymmärrettävyys ja hallittavuus tärkeitä kokemuksia ovat omien vahvuuksien tunteminen ja sosiaalinen tuki (Antonovsky, 1987b). Voidaankin siis päätellä, että interventio sisälsi elementtejä, jotka vahvistavat tällaisia kokemuksia. Tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että tutkimuksessa tehtiin vain kaksi mittausta. Sen vuoksi ei voida sanoa, ovatko koherenssin tunteessa tapahtuneet muutokset pysyviä vai vain ohimeneviä. Seuranta-ajan jälkeen 14.9 % (N=11) vastaajista oli työllistynyt uudelleen ja 20.3 % (N=15) vastaajista oli työllistynyt tuetusti tai suoritti parhaillan työharjoittelujaksoa yrityksissä. Viisitoista henkilöä (20.3 %) osallistui ammatilliseen koulutukseen tai työvoimapoliittiseen koulutukseen. Vastaajista 28 henkilöä (37.8 %) oli toisella vastauskerralla edelleen työttöminä. Viisi henkilöä (6.8 %) oli seuranta-ajan päättyessä sairauslomalla. Analyysin seuraavassa vaiheessa uudelleen työllistyneitä henkilöitä verrattiin muihin vastaajiin. Työllistyneiden henkilöiden koherenssi oli vahvistunut enemmän kuin muiden vastaajien. Koherenssin osakomponenteista mielekkyys ja ymmärrettävyys vahvistuivat enemmän uudelleen työllistyneiden ryhmässä kuin muussa tilanteessa olevien henkilöiden ryhmässä. Mielekkyyden osakomponentissa ei siis tapahtunut muutoksia interventioon osallistumisen myötä, vaan ainoastaan uudelleen työllistyminen sai aikaan mielekkyyden tunteen vahvistumisen. Antonovskyn (1987b) teorian perusteella voidaan arvioida, että nimenomaan työelämään paluu sisältää sellaisia kokemuksia, jotka ovat merkityksellisiä mielekkyyden tunteelle. Tällaisia kokemuksia ovat Antonovskyn mukaan työssä koettu ilo ja ylpeys omasta työstä, itseilmaisun mahdollisuus työn kautta sekä yhteiseen päätöksentekoon osallistuminen. Analyysin viimeisessä vaiheessa tarkasteltiin henkilön iän ja henkilökohtaisten resurssien merkitystä koherenssin tunteen muutoksissa. Nuoret (alle 30-vuotiaat) työllisyysinterventioon osallistujat eivät olleet alttiimpia muutoksille kuin vanhemmatkaan osallistujat. Sen sijaan yksilöiden henkilökohtaisilla resursseilla oli yhteys koherenssin tunteen muutoksiin. Henkilöt, joilla ei ollut ammatillista koulutusta ja jotka olivat olleet pikän aikaa työttöminä, hyötyivät interventiosta eniten ja heidän koherenssin tunteensa vahvistui. Sen sijaan henkilöillä, joiden työkyky oli heikentynyt 14

15 ja joiden coping-resurssit olivat vähäiset, koherenssin tunne heikkeni entisestään interventioon osallistumisen myötä. Hyvä työkyky ja coping-resurssit ovat tekijöitä, joita tarvitaan työelämään paluussa ja stressaavan työnhakuprosessin aikana. Tämä voi olla syynä siihen, miksi näiden resurssien puuttuminen johti koherenssin tunteen heikkenemiseen intervention aikana. Koska työllisyysinterventiolla voi olla myös negatiivisia vaikutuksia osallistujien hyvinvointiin, tulisi osallistujien valintaan kiinnittää jatkossa yhä tarkempaa huomiota. Työllisyysintervention tarjoamia palveluja tulisi suunnata sellaisille osallistujille, jotka parhaiten voivat hyötyä interventioista, kuten pitkäaikaistyöttömille ja vailla ammatillista koulutusta oleville henkilöille. 15

16 4 Työttömyyden aikaiset riskitekijät, psyykkinen hyvinvointi ja koherenssin tunne Työttömyyden ja psyykkisen hyvinvoinnin suhdetta on tutkittu jo useiden vuosikymmenien ajan. Työttömät henkilöt kärsivät useammin masentuneisuudesta, ahdistuneisuudesta ja psykosomaattisista oireista kuin työssä olevat henkilöt (Paul & Moser, 2009). Työttömyyden aikana koetut stressitekijät voivat lisätä työttömyyden kuormittavuutta. Tässä tutkimuksessa keskityttiin kolmeen riskitekijään, joilla arvoitiin olevan yhteys psyykkiseen hyvinvointiin. Tutkimuksessa tarkastellut riskitekijät olivat heikentynyt työkyky, alkoholin ongelmakäyttö ja taloudelliset huolet. Näihin tekijöihin päädyttiin, sillä aikaisempi tutkimus on osoittanut, että työttömien työkyky on heikompi kuin työssäolevien työkyky (Holm, Jalava & Ylöstalo, 2006), alkoholin ongelmakäyttö on heidän keskuudessaan yleisempää kuin työllisen väestön keskuudessa (Montgomery, Cook, Bartley, & Wadsworth, 1998) ja työttömät kokevat enemmän taloudellisia ongelmia kuin työssä olevat (Creed & Muller, 2006). Kaikki kolme tekijää, heikentynyt työkyky, taloudelliset huolet ja alkoholiongelmat, ovat puolestaan psyykkiselle oirehdinnalle altistavia tekijöitä (Hämäläinen, Poikolainen, Isometsä, Kaprio, Heikkinen, Lindeman, & Aro, 2005; Kurtze, Gundersen, & Svebak, 1999; McKee-Ryan et al., 2005). Tutkimuksessa selvitettiin myös miksi riskitekijät altistavat psyykkiselle oirehdinnalle työttömyyden aikana. Tutkimushypoteesina oli, että heikentynyt koherenssin tunne on välittävä mekanismi riskitekijöiden ja psyykkisen hyvinvoinnin välillä. Tutkimuksen oletuksena oli, että heikentynyt koherenssi olisi psyykkiselle oirehdinnalle altistava tekijä. 16

17 4.1 Käytetyt mittarit Työttömyyden aikaiset riskitekijät Heikentynyt työkyky mitattiin Työkykyindeksin avulla (Tuomi et al., 1998). Alkoholin ongelmakäyttö mitattiin Ewingin (1984) kehittämällä 4-osaisella mittarilla. Taloudellisia ongelmia kysyttiin neliosaisella kysymyssarjalla, jonka ovat kehittäneet Creed ja Macintyre (2001) ja joka käännettiin suomeksi tätä tutkimusta varten. Koherenssin tunnetta mitattiin samalla 13-osaisella kysymyssarjalla kuin ensimmäisessäkin tutkimuksessa (Antonovsky, 1987a). Psyykkistä hyvinvointia mitattiin 12-osaisella General Health Questionnaire -mittarilla (Goldberg & Hillier, 1979) Lisäksi kysyttiin vastaajien sukupuolta, ikää, työttömyyden kestoa ja koulutusta. 4.2 Tulokset Analyysin ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin, onko työttömyyden aikana koetuilla riskitekijöillä vaikutusta yksilöiden koherenssin tunteeseen. Kaikki riskitekijät, heikentynyt työkyky, taloudelliset ongelmat ja alkoholin ongelmakäyttö, olivat yhteydessä heikentyneeseen koherenssin tunteeseen. Riskitekijöillä oli myös yhteys psyykkiseen hyvinvointiin. Henkilöillä, joiden työkyky oli alentunut, joilla oli taloudellisia huolia ja joiden alkoholin käyttö oli ongelmallista, esiintyi myös enemmän psyykkistä oirehdintaa kuin muilla työttömillä henkilöillä. Lisäksi pitkäaikaistyöttömyys, joka oli kontrollimuuttujana mukana analyysissa, osoittautui psyykkisiä ongelmia lisääväksi tekijäksi. Jatkoanalyysissa selvitettiin, onko koherenssi välittävä mekanismi riskitekijöiden ja psyykkisen hyvinvoinnin välillä. Tulokset osoittavat, että heikentynyt koherenssin eli elämänhallinnan tunne altistaa riskitekijöiden aiheuttamalle psyykkiselle oirehdinnalle. 17

18 Analyysissa tutkittiin myös koherenssin tunteen ja psyykkisen hyvinvoinnin välistä suhdetta. Vahva koherenssin tunne oli yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin. Voidaankin siis sanoa, että vahva koherenssi on psyykkiseltä oirehdinnalta suojeleva tekijä työttömyyden aikana. Tulokset tarjoavat lisää tietoa työttömyyden aikaisista riskitekijöistä. Työttömyyden negatiivisia terveysvaikutuksia voitaisiin ehkäistä tarjoamalla tukipalveluita, jotka vahvistavat työttömien henkilöiden työkykyä ja vähentävät taloudellisia ongelmia sekä alkoholin ongelmakäyttöä. Riskitekijöiden ehkäiseminen ei ainoastaan vähentäisi työttömyyden psyykkistä kuormittavuutta, vaan voisi myös parantaa uudelleen työllistymisen mahdollisuuksia. Aikaisempi tutkimus on nimittäin osoittanut, että psyykkinen oirehdinta, jota riskitekijät siis lisäävät, pitkittää puolestaan työttömyyden kestoa ja vaikeuttaa työelämään paluuta (Hamilton et al., 1993; Paul, Hassel, & Moser 2006; Schaufeli & van Yerpen, 1992; Vinokur & Schul, 2002). Psyykkinen oirehdinta työttömyyden aikana voikin muodostaa noidankehän: toisaalta oirehdinta pidentää työttömyyden kestoa kun taas pitkä työttömyys vuorostaan lisää psyykkisiä oireita. Mikäli riskitekijöitä ehkäiseviä tukipalveluja ei tarjota riittävästi, ovat työttömät henkilöt vaarassa syrjäytyä pysyvästi työmarkkinoilta. 18

19 5 Koherenssin tunne ja uudelleen työllistyminen Työllisyyshankkeisiin osallistuvien henkilöiden tavoitteena on yleensä työelämään paluu. Tästä huolimatta läheskään kaikki hankkeisiin osallistuvat henkilöt eivät saavuta tavoitettaan. Suomessa työllisyysinterventioihin osallistuvista henkilöistä vain 23 % löytää uuden työpaikan heti intervention päätyttyä (Itkonen & Lääperi, 2004). Kolmannen tutkimuksen tarkoituksena olikin selvittää, keitä uudelleen työllistyneet henkilöt ovat ja voidaanko työllistymistä ennustaa muilla tekijöillä. Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että työnhakijoiden psykologiset resurssit, kuten vahva itseluottamus, ovat tekijöitä, jotka ennustavat työhön paluuta (Kanfer et al., 2001). Työnhaku on stressaava prosessi, jonka aikana yksilön on kyettävä kohtaamaan pettymyksiä ja niistä huolimatta jatkamaan hakuprosessia. Koska koherenssin tunteen oletetaan olevan yksilön keskeinen stressinhallinnan resurssi, kolmannessa tutkimuksessa keskityttiin selvittämään, voidaanko sen avulla ennustaa työttömien henkilöiden työelämään paluuta. Tutkimuskysymyksen taustalla oli Antonovskyn (1987a) teoria, jonka mukaan koherenssin tunne liittyy myös yksilön käyttäytymiseen. Stressaavissa tilanteissa, kuten työnhaun yhteydessä, erot koherenssin tunteen vahvuudessa näkyvät myös käyttäytymiseroina. Vahvan koherenssin yksilöt eivät anna periksi ensimmäisten vastoinkäymisten jälkeen, vaan esimerkiksi jatkavat työnhakua epäonnistumisista huolimatta. He myös jaksavat uskoa omiin mahdollisuuksiinsa ja säilyttävät luottamuksen omiin kykyihinsä. Heikon koherenssin yksilöt taas kokevat helposti toivottomuuden tunteita mikäli työnhaku ei heti tuota tulosta. Välttääkseen työnhaun aiheuttamaa stressiä he luovuttavat helposti eivätkä enää edes yritä etsiä työtä. Antonovskyn teorian perusteella voidaan siis olettaa, että vahva koherenssin tunne on yhteydessä interventioihin osallistuneiden henkilöiden uudelleen työllistymiseen. Tässä tutkimuksessa käytettiin samoja mittareita, kuin työttömyyden riskitekijöitä käsitelleessä tutkimuksessa. 19

20 5.1 Tulokset Kuuden kuukauden seuranta-ajan kuluttua noin kolmannes (30.6 %, N=30) vastaajista oli jossakin muussa työmarkkinatilanteessa kuin työttöminä. Heistä 22.4 % (N=22) oli työllistynyt uudelleen, joko työllistämistuen avulla (14.3 %, N=14) tai ilman työllistämistukea (8.2 %, N=8). Kaikkien työllistyneiden henkilöiden työsuhteet olivat määräaikaisia. Kahdeksan henkilöä (8.2 %) oli aloittanut opinnot ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa. Työllistymistä ennustavissa analyyseissa uudelleen työllistyneet ja ammatillisen koulutuksen aloittaneet yhdistettiin yhdeksi ryhmäksi. Suurin osa (69.4 %, N=68) vastaajista oli kuuden kuukauden kuluttua edelleen työttömänä. Näistä henkilöistä 13.3 % (N=13) osallistui työvoimapoliittiseen koulutukseen ja 6.1 % (N=6) suoritti työharjoittelua yrityksissä. Viisi vastaajaa (5.1 %) oli toisella vastauskerralla kuntoutuksessa tai sairauslomalla. Loput vastaajat (44.9 %, N=44) olivat edelleen työttöminä eivätkä osallistuneet mihinkään toimenpiteisiin. Analyysin seuraavassa vaiheessa tarkasteltiin uudelleen työllistymistä ja opintojen aloittamista ennustavia tekijöitä. Tulokset osoittavat, että intervention alussa mitattu koherenssin tunne oli yhteydessä työmarkkinatilanteeseen kuusi kuukautta myöhemmin: henkilöt, joiden koherenssin tunne oli vahva, olivat löytäneet uuden työpaikan tai aloittaneet opinnot. Jatkoanalyysissa tutkittiin, kuinka koherenssi voi vaikuttaa työllistymiseen. Tulokset osoittavat, että koherenssi ei ollut suoraan yhteydessä työmarkkinatilanteen muuttumiseen, vaan tämä yhteys oli epäsuora. Vahva koherenssi oli tekijä, joka vähensi työttömien kokemaa psyykkistä oirehdintaa, joka taas puolestaan lisäsi työllistymisen mahdollisuutta. Tämä tulos korostaa psyykkisen hyvinvoinnin keskeistä roolia työhön paluussa. Tulos on yhtenevä aikaisempien tutkimusten kanssa, joissa on raportoitu psyykkisen oirehdinnan olevan yhteydessä pitkittyneeseen työttömyyteen ja psyykkisen hyvinvoinnin vuorostaan työhön paluuseen (Claussen, 1999; Claussen et al., 1993; Hamilton et al., 1993; Paul, 2005; Paul & Moser, 2009; Schaufeli & van Yerpen 1992; Taris, 2002; Vinokur & Schul, 2002). Vahva koherenssin eli elämänhallinnan tunne on siis resurssi jota tarvitaan työttömyydestä irtautumiseksi. Tulos on linjassa aikaisempien tulosten kanssa, jotka 20

21 ovat osoittaneet, että vahva koherenssi ennustaa työhön paluuta sairausloman ja kuntoutuksen jälkeen (Hansen et al., 2005; Hansen et al., 2006; Melin & Fugl-Meyer, 2001). Aikaisemmissa tutkimuksissa on myös selvitetty työttömäksi joutumisen ja koherenssin välistä suhdetta. Heikko koherenssi näyttäisi olevan tekijä, joka ennustaa työttömäksi joutumista, kun taas vahvan koherenssin henkilöiden työurat ovat vakaita (Feldt et al., 2005). 21

22 6 Tulosten yhteenveto Koherenssin tunnetta voidaan vahvistaa työllisyysintervention avulla. Tulos on merkittävä siitäkin syystä, että tähän saakka koherenssia on pidetty melko pysyvänä yksilön ominaisuutena. Työllisyyshankkeeseen osallistuminen on siis vaikuttava interventio pystyessään vahvistamaan jopa koherenssin tunnetta. Jatkotutkimukselle jää tehtäväksi selvittää, ovatko muutokset koherenssin tunteessa pysyviä vai jäävätkö vaikutukset vain väliaikaisiksi. Interventiot eivät kuitenkaan voi korvata uudelleen työllistymisen aikaansaamaa positiivista vaikutusta. Uudelleen työllistyneiden ryhmässä koherenssi vahvistui eniten eikä interventiolla ollut vaikutusta koherenssin osakomponenttiin mielekkyyden tunteeseen, joka vahvistui vain työhön palanneiden vastaajien ryhmässä. Joidenkin osallistujien koherenssin tunne heikkeni intervention jälkeen. Henkilöillä, joiden työkyky oli heikentynyt ja joiden stressinhallinnan eli coping-resurssit olivat heikot, interventioon osallistumisella oli negatiivinen vaikutus. Tämä tulisi ottaa huomioon valittaessa interventioihin osallistuvia henkilöitä. Työttömyyden aikaiset riskitekijät ja heikko koherenssin eli elämänhallinnan tunne lisäävät psyykkistä oirehdintaa. Heikko työkyky, taloudelliset huolet ja alkoholin ongelmakäyttö osoittautuivat tekijöiksi jotka heikensivät työttömien henkilöiden psyykkistä hyvinvointia. Nämä tekijät olivat myös yhteydessä heikentyneeseen koherenssiin, joka taas vuorostaan altisti psyykkiselle oirehdinnalle. Tulokset korostavat työttömyyden aikaisten riskitekijöiden vähentämisen merkitystä, sillä lisätessään psyykkistä kuormitusta ne voivat myös pitkittää työttömyyttä. Koherenssin tunne ennustaa työhön paluuta ja ammatillisten opintojen aloittamista. Työttömät henkilöt, joilla oli vahva koherenssin tunne, löysivät useammin uuden työpaikan kuin henkilöt, joiden koherenssi oli heikentynyt. Koherenssilla on siis kahdenlaista merkitystä työttömyyden aikana: se vähentää työttömänä koetun psyykkisen oirehdinnan määrää ja lisää mahdollisuuksia irtautua työttömyydestä. Vahva koherenssin tunne tarkoittaakin, että yksilö luottaa omiin kykyihinsä palata työhön ja uskoo myös omistavansa työelämässä tarvittavat resurssit. 22

23 7 Lähteet Antonovsky, A. (1979). Health, stress and coping. San Francisco: Jossey-Bass. Antonovsky, A. (1987a). Unraveling the mystery of health. How people manage stress and stay well. San Francisco: Jossey-Bass. Antonovsky, A. (1987b). Health promoting factors at work: the sense of coherence. In R. Kalimo, M. A. El-Batawi & C. L. Cooper (Eds.), Psychosocial factors at work and their relation to health (pp ). Geneva: World Health Organisation. Brenner, M. (1973). Mental illness and the economy. Cambridge: Harvard University Press.Brenner, S. & Starrin, B. (1988). Unemployment and health in Sweden: Public issues and private troubles. Journal of Social Issues, 44 (4), Brenner, S., & Starrin, B. (1988). Unemployment and health in Sweden: Public issues and private troubles. Journal of Social Issues, 44 (4), Breslin, F. C., Hepburn, C. G., Ibrahim, S., & Cole, D. (2006). Understanding stability and change in psychological distress and sense of coherence: A four-year prospective study. Journal of Applied Social Psychology, 36 (1), Claussen, B. (1999). Alcohol disorders and re-employment in a 5-year follow-up of long-term unemployed. Addiction, 94 (1), Claussen, B., Bjorndal, A., & Hjort, P. F. (1993). Health and re-employment in a two year follow up of long term unemployed. Journal of Epidemiology & Community Health, 47 (1), Creed P. A., & Macintyre S. R. (2001). The relative effects of deprivation of the latent and manifest benefits of employment on the well-being of unemployed people. Journal of Occupational Health Psychology, 6 (4), Creed, P. A., & Muller, J. (2006). Psychological distress in the labour market: Shame or deprivation? Australian Journal of Psychology, 58 (1),

24 Etelä-Savon TE-keskus (2006). Työllisyyskatsaus tammikuu Retrieved January 12, 2007, from keskus.fi/public/download.aspx?id=4027&guid={a f249-46a5-8fee C923ED8} Etelä-Savon TE-keskus (2007). Työllisyyskatsaus elokuu Retrieved July 12, 2008, from Ewing, J. A. (1984). Detecting alcoholism. The CAGE questionnaire. Journal of American Medical Association, 252, Feldt, T. (1997). The role of sense of coherence in well-being at work: Analysis of main and moderator effects. Work & Stress, 11(2), Feldt, T., Leskinen, E., & Kinnunen, U. (2005b). Structural invariance and stability of sense of coherence: A longitudinal analysis of two groups with different employment experiences. Work & Stress, 19 (1), Frese, M., & Mohr, G. (1987). Prolonged unemployment and depression in older workers: A longitudinal study of intervening variables. Social Science Medicine, 25 (2), Goldberg, D. P., & Hillier, V. F. (1979). A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychological Medicine, 9, Hakanen, J. J., Feldt, T., & Leskinen, E. (2007). Change and stability of sense of coherence in adulthood: Longitudinal evidence from the Healthy Child Study. Journal of Research in Personality, 41(3), Hamilton, V.L., Hoffman, W.S., Broman, C.L., & Rauma, D. (1993). Unemployment, distress, and coping: a panel study of autoworkers. Journal of Personality and Social Psychology, 65 (2), Hansen, A., Edlund, C., & Bränholm, I. (2005). Significant resources needed for return to work after sick leave. Work, 25, Hansen, A., Edlund, C., & Henningsson, M. (2006). Factors relevant to a return to work: a multivariate approach. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 26 (2),

25 Harri, M. (1998). The sense of coherence among nurse educators in Finland. Nurse Education Today, 18, Holm, P., Jalava, J., & Ylöstalo, P. (2006). Työttömien työkyky vuonna Vertailuja palkansaajiin. Työvoimapoliittisia tutkimuksia 308. Helsinki: Työministeriö. Itkonen, K., & Lääperi, R. (2004). Euroopan Sosiaalirahaston tavoite 3-ohjelman toimintalinja 1: Työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen. Väliarvioinnin loppuraportti. ESR arvioinnit 9/04. Helsinki: Työministeriö. Jackson, P. R., & Warr, P. B. (1984). Unemployment and psychological ill-health: the moderating role of duration and age. Psychological Medicine 14, Juvonen-Posti, P., Kallanranta, T., Eksymä, S., Piirainen, K., & Keinänen- Kiukaanniemi, S. (2002). Into work, through tailored paths: a two-year follow-up of the return-to-work rehabilitation and re-employment project. International Journal of Rehabilitation Research, 25 (4), Kabbe, H., Setterlind, S., & Svensson, P. G. (1996). Fired managers: Experiences from their own unemployment. International Journal of Stress Management, 3(4), Kalimo, R., Pahkin, K., & Mutanen, P. (2002). Work and personal resources as longterm predictors of well-being. Stress and Health, 18, Kalimo, R., Pahkin, K., Mutanen, P., & Toppinen, S. (2003). Staying well or burning out at work: Work characteristics and personal resources as long-term predictors. Work & Stress, 17(2), Karlsson, I., Berglin, E., & Larsson P. A. (2000). Sense of Coherence: quality of life before and after coronary artery bypass surgery a longitudinal study. Journal of Advanced Nursing, 31(6), Kivimäki, M., Kalimo, R., & Toppinen, S. (1998). Sense of coherence as a modifier of occupational stress exposure, stress perception, and experienced strain: a study of industrial managers. Psychological Reports, 83,

26 Kivimäki, M., Vahtera, J., Elovainio, M., Lillirank, B., & Kevin, M. V. (2002). Death or illness of a family member, violence, interpersonal conflict, and financial difficulties as predictors of sickness absence: Longitudinal cohort study on psychological and behavioral links. Psychosomatic Medicine, 64, Kurtze, N., Gundersen, K. T., & Svebak, S. (1999). Quality of life, functional disability and lifestyle among subgroups of fibromyalgia patients: The significance of anxiety and depression. British Journal of Medical Psychology, 72, Lahelma, E. (1989). Unemployment, re-employment and mental well-being. A panel survey of industrial jobseekers in Finland. Scandinavian Journal of Social Medicine, Supplement 43. Leana, C. R., & Feldman, D. C. (1990). Finding new jobs after a plant closing: antecedents and outcomes of the occurrence and quality of reemployment. Human Relations, 48, Leana, C. R., & Feldman, D. C. (1995). Individual responses to job loss: empirical findings of two field studies. Human Relations, 43, Leino-Loison, K., Gien, L. T., Katajisto, J., & Välimäki, M. (2004). Sense of coherence among unemployed nurses. Journal of advanced nursing, 48 (4), Lillefjell, M., & Jacobsen, K. (2007). Sense of coherence as a predictor of work reentry following multidisciplinary rehabilitation for individuals with chronic musculoskeletal pain. Journal of Occupational Health Psychology, 12 (3), Matsushita, T., Ohki, T., Hamajima, M., & Matsushima, E. (2007). Sense of coherence among patients with cardiovascular disease and cancer undergoing surgery. Holistic Nursing Practice, 21(5), McKee-Ryan, F. M., Song, Z., Wanberg, C. R., & Kinicki, A. J. (2005). Psychological and physical well-being during unemployment: A meta-analytic study. Journal of Applied Psychology, 90 (1), Melin, R., & Fugl-Meyer, A. R. (2003). On prediction of vocational rehabilitation outcome at a Swedish employability institute. Journal of Rehabilitative Medicine, 35,

27 Montgomery, S. M., Cook, D. G., Bartley, M. J., & Wadsworth, M. E. J. (1998). Unemployment, cigarette smoking, alcohol consumption and body weight in young British men. Substance Abuse, 8, Niemelä, M. (2002). Koherenssin tunne ja työmarkkina-asema [Sense of coherence and the labour market status]. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 39 (3), Paul, K.I. (2005). The negative mental health effect of unemployment: Meta-analyses of cross-sectional and longitudinal data. Doctoral dissertation, University of Erlangen- Nürnberg. Paul, K.I., Hassel, A., & Moser, K. (2006). Die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf die psychische Gesundheit: Befunde einer quantitativen Forschungsintegration. In A. Hollederer & H. Brand (Eds.), Arbeitslosigkeit, Gesundheit und Krankheit (pp ). Bern: Huber. Paul, K. I., & Moser, K. (2006). Quantitative reviews in psychological unemployment research: An overview. In T. Kieselbach, A. H. Winefield, C. Boyd & S. Anderson (Eds.), Unemployment and health: International and interdisciplinary perspectives (pp ). Bowen Hills, QLD: Australian Academic Press. Paul, K., I., & Moser, K. (2009). Unemployment impairs mental health: Meta-analyses. Journal of Vocational Behavior, 74 (3), Pohjois-Savon TE-Keskus (2006). Työllisyyskatsaus tammikuu Retrieved January 12, 2007, from keskus.fi/public/download.aspx?id=4027&guid={a f249-46a5-8fee C923ED8} Pohjois-Savon TE-Keskus (2007). Työllisyyskatsaus elokuu Retrieved July 12, 2008, from Price, R. H., van Ryn, M., & Vinokur, A. D. (1992). Impact of preventive job search intervention on the likelihood of depression among the unemployed. Journal of Health and Social Behavior, 33,

28 Richter, P., & Nitsche, I. (2002). Langzeiterwerbslosigkeit und Gesundheit: Stabilisierende Effekte durch Tätigkeiten ausserhalb der Erwerbsarbeit [Long-term unemployment and health Stabilising effects through activities outside gainful employment]. Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie, 52(7), Schaufeli, W. B., & Van Yerpen, N. W. (1992). Unemployment and psychological distress among graduates: a longitudinal study. Journal of Occupational and Organizational Psychology 65, Starrin, B., Jönsson, L. R., & Rantakeisu, U., (2001). Sense of coherence during unemployment. International Journal of Social Welfare, 10, Taris, T. W. (2002). Unemployment and Mental Health: A Longitudinal Perspective. International Journal of Stress Management, 9 (1), Tuomi, K., Ilmarinen, J., Jahkola, A., Katajarinne, L., & Tulkki, A. (1998). Work Ability Index, 2nd ed.. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health. Viinamäki, H., Koskela, K., & Niskanen, L. (1993). The impact of unemployment on psychosomatic symptoms and mental well-being. The International Journal of Social Psychiatry, 39 (4), Vinokur, A. D., & Schul, Y. (2002). The web of coping resources and pathways to reemployment following a job loss. Journal of Occupational Health Psychology, 7 (1), Virtanen, P., Rantalaiho, L., & Koivisto, A. (2003). Employment status passages and psychological well-being. Journal of Occupational Health Psychology, 8, Volanen, S., Lahelma, E., Silventoinen, K., & Suominen, S. (2004). Factors contributing to sense of coherence among men and women. European Journal of Public Health, 14(3), Volanen, S., Suominen, S., Lahelma, E., Koskenvuo, M., & Silventoinen, K. (2007). Negative life events and stability of sense of coherence: A five-year follow-up study of Finnish women and men. Scandinavian Journal of Psychology, 48 (5),

29 Warr, P. B., & Jackson, P. (1985). Factors influencing the psychological impact of prolonged unemployment and re-employment. Psychological Medicine, 15, Warr, P. B., Jackson, P., & Banks, M. (1988). Unemployment and mental health: Some British studies. Journal of Social Issues, 44(4), Weissbecker, I., Salmon, P., Studts, J. L., Floyd, A. R., Dedert, E. A., & Sephton, S. E. (2002). Mindfulness-based stress reduction and sense of coherence among women with fibromyalgia. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 9(4),

Työllisyysinterventioiden merkitys työttömien elämänhallinnan vahvistamiselle

Työllisyysinterventioiden merkitys työttömien elämänhallinnan vahvistamiselle Työllisyysinterventioiden merkitys työttömien elämänhallinnan vahvistamiselle Jaana Vastamäki Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari, Joensuu 2.12.2010 Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialpsychologie

Lisätiedot

Päivitetty 25.11.2011 JULKAISTUT VÄITÖSKIRJAT

Päivitetty 25.11.2011 JULKAISTUT VÄITÖSKIRJAT Päivitetty 25.11.2011 JULKAISTUT VÄITÖSKIRJAT Volanen S-M Sense of coherence. Determinants and consequences. Hjelt-instituutti, Department of Public Health, University of Helsinki Väitöskirjatyö, tammikuu

Lisätiedot

Työn muutokset kuormittavat

Työn muutokset kuormittavat Työn muutokset kuormittavat Kirsi Ahola, tiimipäällikkö, työterveyspsykologian dosentti Sisältö Mikä muutoksessa kuormittaa? Keitä muutokset erityisesti kuormittavat? Miten muutosten vaikutuksia voi hallita?

Lisätiedot

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 Lapsuus, nuoruus ja keski-iän päihteidenkäyttö FT, vanhempi tutkija, Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö Tuuli.pitkanen@a-klinikka.fi (http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely)

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin

Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Esityksen rakenne Kiireen merkitykset ja vaikutukset Job control / vaikutusmahdollisuudet Oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

Päivitetty JULKAISTUT VÄITÖSKIRJAT

Päivitetty JULKAISTUT VÄITÖSKIRJAT Päivitetty 27.11.2012 JULKAISTUT VÄITÖSKIRJAT Liukkonen Virpi Non-standard employment and health with respect to sense of coherence and social capital Acta Universitatis Tamperensis 1719 Väitöskirjatyö,

Lisätiedot

Miten elämänhallintaa voi mitata?

Miten elämänhallintaa voi mitata? Miten elämänhallintaa voi mitata? Varsinais-Suomen XII Yleislääkäripäivä 11.5.2016 Päivi Korhonen Terveenä pysyy parhaiten, jos: Ei tupakoi Liikkuu 30 min 5 kertaa viikossa Syö terveellisesti Ei ole ylipainoinen

Lisätiedot

Adhd lasten kohtaama päivähoito

Adhd lasten kohtaama päivähoito Adhd lasten kohtaama päivähoito ORIENTAATIO KONFERENSSI 23.5.2012 JÄRVENPÄÄ ALISA ALIJOKI HELSINGIN YLIOPISTO ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) Neurobiologinen aivojen toiminnan häiriö Neurobiologisesta

Lisätiedot

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mental health: a state of well-being (WHO) in which every individual realizes

Lisätiedot

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainsäädäntö Kokonaisvaltainen arviointi Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

CP-vammaisten lasten elämänlaatu. Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi

CP-vammaisten lasten elämänlaatu. Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi CP-vammaisten lasten elämänlaatu Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi Elämänlaatu WHO ja elämänlaatu WHO:n määritelmän mukaan elämänlaatuun liittyvät fyysinen terveys

Lisätiedot

Marja Leena Kukkurainen, TtT Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot 13.11.2015

Marja Leena Kukkurainen, TtT Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot 13.11.2015 Marja Leena Kukkurainen, TtT Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot 13.11.2015 Sisältö Salutogeeninen orientaatio ja sen synty Koherenssikäsitys/koherenssintunne Tutkimustuloksia Käytännön näkökulmia Salutogeenisen

Lisätiedot

Kokkonen V, Koskenvuo K. Nuoren kuntoutusrahaa saa yhä useampi. Sosiaalivakuutus 2015;1:29.

Kokkonen V, Koskenvuo K. Nuoren kuntoutusrahaa saa yhä useampi. Sosiaalivakuutus 2015;1:29. Karoliina Koskenvuo Julkaisut 1998 Tieteelliset artikkelit, katsaukset ja raportit Koskenvuo K, Koskenvuo M. Childhood adversities predict strongly the use of psychotrophic drugs in adulthood: a population

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointivaikutukset. seurantatutkimuksen (2009 2012) valossa

Terveys- ja hyvinvointivaikutukset. seurantatutkimuksen (2009 2012) valossa Terveys- ja hyvinvointivaikutukset seurantatutkimuksen (29 212) valossa -kokeilun arviointitutkimuksen päätösseminaari 26.11.213 Seurantatutkimus 29 212: Tavoite: kokeilun vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI Tiia Kekäläinen Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos DIGI 50+ -hankkeen tulosten julkistusseminaari 10.5.2016 Suomalaisten

Lisätiedot

Kansantautien kanssa työelämässä

Kansantautien kanssa työelämässä Kansantautien kanssa työelämässä Eira Viikari-Juntura Tutkimusprofessori, teemajohtaja Työkyvyn tuki Kansantautien kanssa työelämässä: ehkäisevän, edistävän ja kuntouttavan toiminnan kehittämis- ja arviointihankkeet

Lisätiedot

Millaista tietoa stressistä saadaan kyselylomakkeilla? 22.5.2006 Taru Feldt, PsT

Millaista tietoa stressistä saadaan kyselylomakkeilla? 22.5.2006 Taru Feldt, PsT Millaista tietoa stressistä saadaan kyselylomakkeilla? 22.5.2006 Taru Feldt, PsT Kyselyyn vastaaminen KYSYMYS VASTAUS Ymmärtäminen & tulkinta Vastauksen muotoileminen Muistaminen & arviointi Ahola A. ym.

Lisätiedot

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA Pekka Saarnio terapeuttivaikutus, asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde sekä asiakkaan hoitoa koskevat odotukset (N = 327/33) terapeutin motiivit hakeutua alalle (N =

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

Työkyky, terveys ja hyvinvointi

Työkyky, terveys ja hyvinvointi Työkyky, terveys ja hyvinvointi Miia Wikström, tutkija, hankejohtaja miia.wikstrom@ttl.fi www.kykyviisari.fi kykyviisari@ttl.fi Mitä työkyky on? Työkyky voidaan määritellä yhdistelmäksi terveyttä, toimintakykyä,

Lisätiedot

Lapin alueen väestön mielen hyvinvointi ja sen vahvistaminen Lapin väestökyselyn tulokset

Lapin alueen väestön mielen hyvinvointi ja sen vahvistaminen Lapin väestökyselyn tulokset Lapin alueen väestön mielen hyvinvointi ja sen vahvistaminen Lapin väestökyselyn tulokset Lapin terveyden edistämis-, mielenterveys- ja päihdepäivät Rovaniemi, Lapin yliopisto, 4.-5.9.2013 8.9.2013 Hätönen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten moniammatillinen suun terveydenhuollon ennaltaehkäisevä prosessi

Lasten ja nuorten moniammatillinen suun terveydenhuollon ennaltaehkäisevä prosessi Lasten ja nuorten moniammatillinen suun terveydenhuollon ennaltaehkäisevä prosessi Hammaslääkäri Rosa Korhonen Käsiteltävät teemat esityksessä Omaolo-palvelu Omahoidon vastaanotto Tulevaisuuden visiot

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen?

Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen? JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Esko Leskinen 28.5.2009 Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen? A-L Lyyra 2009 2 1. Taustaa mixture sekoitus (mikstuura) sekoitetut jakaumat sekoitetut

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN TALOUDELLINEN KYVYKKYYS TALOUS TUULIAJOLLA? -SEMINAARI

NUORTEN AIKUISTEN TALOUDELLINEN KYVYKKYYS TALOUS TUULIAJOLLA? -SEMINAARI NUORTEN AIKUISTEN TALOUDELLINEN KYVYKKYYS TALOUS TUULIAJOLLA? -SEMINAARI METTE RANTA, TUTKIJATOHTORI, FT KASVATUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOLOGIAN LAITOS, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TÄSSÄ

Lisätiedot

HR-analytiikan seuraava vaihe: työkyvyn johtaminen ja henkilöstötuottavuus Ossi Aura, filosofian tohtori Petteri Laine, seniorikonsultti, Silta Oy

HR-analytiikan seuraava vaihe: työkyvyn johtaminen ja henkilöstötuottavuus Ossi Aura, filosofian tohtori Petteri Laine, seniorikonsultti, Silta Oy HR-analytiikan seuraava vaihe: työkyvyn johtaminen ja henkilöstötuottavuus Ossi Aura, filosofian tohtori Petteri Laine, seniorikonsultti, Silta Oy Taustaa Tuotannon kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu

Lisätiedot

Päivitetty JULKAISTUT VÄITÖSKIRJAT

Päivitetty JULKAISTUT VÄITÖSKIRJAT Päivitetty 28.11.2012 JULKAISTUT VÄITÖSKIRJAT Liukkonen Virpi Non-standard employment and health with respect to sense of coherence and social capital Acta Universitatis Tamperensis 1719 Väitöskirjatyö,

Lisätiedot

Terveysongelmaiset ja osatyökykyiset työelämässä

Terveysongelmaiset ja osatyökykyiset työelämässä Terveysongelmaiset ja osatyökykyiset työelämässä KUNTOUTUKSEN HAASTEINA OSALLISUUS JA TYÖELÄMÄ Asiantuntijaseminaari 17.3.2014, Lapin yliopisto, Castrén-sali Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Työvoiman

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

Stressi riskinä - Myös EU huolissaan

Stressi riskinä - Myös EU huolissaan Stressi riskinä - Myös EU huolissaan Ylitarkastaja Jaana Vastamäki Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto 25.11.2014 Ongelman laajuus (Eurobarometri, 2014, EU-OSHA) Työperäinen stressi on työpaikkojen

Lisätiedot

Työpaikan sairauspoissaolojen kulttuuriset määrittäjät

Työpaikan sairauspoissaolojen kulttuuriset määrittäjät Työpaikan sairauspoissaolojen kulttuuriset määrittäjät Pekka Virtanen, LT, dosentti Yliopettaja (terveyssosiologia) Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö KULTTUURI System of shared ideas, systems

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työttömyys, terveys ja hyvinvointi Työttömät voivat keskimäärin huonommin ja ovat

Lisätiedot

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Työttömien työkyky ja työllistyminen Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Tänään Mitä työkyvyllä tarkoitetaan? Työttömän työkyky työllisen työkyky? Voiko työkykyä arvioida terveystarkastuksessa?

Lisätiedot

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilu ja tulokset

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilu ja tulokset Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilu ja tulokset 6.2.2015 Päätösseminaari Arja Kurvinen & Arja Jolkkonen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos Tuloksekas työllistämien -hanke Tarve Tarve

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

Arviointitutkimuksen johtopäätökset Paltamo-kokeilusta

Arviointitutkimuksen johtopäätökset Paltamo-kokeilusta Arviointitutkimuksen johtopäätökset Paltamo-kokeilusta Paltamo-kokeilun arviointitutkimuksen päätösseminaari 26.11.2013 Työllisyysvaikutuksia Työttömyys aleni Paltamossa jyrkästi, 17 prosentista noin 4

Lisätiedot

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Antti Malmivaara, MD, PhD, Chief Physician Centre for Health and Social Economics National Institute for

Lisätiedot

Elixir of life Elixir for Mind and Body

Elixir of life Elixir for Mind and Body Elixir of life Elixir for Mind and Body Session C: Horizontality of Industries and future services SHOK Summit April 20th, 2010 Katja Hatakka, PhD, Development Manager, Valio R&D Case Susan Facts about

Lisätiedot

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Mitä rekisteriaineistot ovat? yleensä alkuaan hallinnollisia tarpeita

Lisätiedot

Nuoret tarvitsevat apua aikaisemmin

Nuoret tarvitsevat apua aikaisemmin Nuoret tarvitsevat apua aikaisemmin KAIKISTA MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖISTÄ ALKAA 50 % ennen14. ikävuotta ja 75 % ennen24. ikävuotta Lähde: Lifetime prevalence and age-of onset distributions of DSM-IV disorders

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Annamari Tuulio-Henriksson Dosentti, johtava tutkija, Kelan tutkimusosasto Suomen epidemiologian seuran ja Kelan seminaari 27.10.2011 Nuoret ja työllistymisen

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Mielenterveys voimavarana Mielenterveydestä on esitetty aikojen kuluessa useita erilaisia näkemyksiä. Moderni määritelmä mielenterveydestä on terveyslähtöinen eli salutogeeninen. Mielenterveys nähdään

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöiden näyttöön perustuva ennaltaehkäisy läpi elämänkaaren

Mielenterveyden häiriöiden näyttöön perustuva ennaltaehkäisy läpi elämänkaaren Mielenterveyden häiriöiden näyttöön perustuva ennaltaehkäisy läpi elämänkaaren Marjut Vastamäki Hankekoordinaattori VALO2 preventiohanke Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 7.11.2012 LAHTI SISÄLTÖ

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi -kyselytutkimuksen tuloksia

Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi -kyselytutkimuksen tuloksia Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi -kyselytutkimuksen tuloksia Nuoren hyvä arki rakentuu monesta tekijästä, kuten hyvistä ihmissuhteista, voimavaroja tukevista harrastuksista, yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Työssä selviytymisen tuki työterveyshuollon näkökulmasta

Työssä selviytymisen tuki työterveyshuollon näkökulmasta Työssä selviytymisen tuki työterveyshuollon näkökulmasta Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 18.-19.3.2010 Tästä aion puhua Mitä on työssä selviytymisen tuki?

Lisätiedot

Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008

Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008 Tiedosta hyvinvointia 1 Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008 Marita Sihto Stakes Tiedosta hyvinvointia 2 Esityksen sisältö! Terveyspolitiikan

Lisätiedot

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 26.11.2013 Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa / Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 1 Tutkimuksen näkökulma Työikäisten kuntoutuksella

Lisätiedot

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe, liike ja toipuminen Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe liike toipuminen? 2.9.2014 Hätönen H 2 Perinteitä ja uusia näkökulmia Perinteinen näkökulma: Mielenterveyden ongelmien hoidossa painotus

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa. Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS

Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa. Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS 2 Taustaa Terveydenhuollon mahdollisuudet vaikuttaa sairauksiin lisääntyneet, mutta samalla

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin EUFAMI (European Federation of Family Associations of People w ith Mental Illness) 2014 Tutkimukseen osallistui 1111 omaista ympäri Eurooppaa, joista 48

Lisätiedot

Koherenssin tunne- testaaminen ja sen merkitys ryhmäohjaustilanteissa. Sairauden syntyyn vaikuttaa:

Koherenssin tunne- testaaminen ja sen merkitys ryhmäohjaustilanteissa. Sairauden syntyyn vaikuttaa: Koherenssin tunne- testaaminen ja sen merkitys ryhmäohjaustilanteissa Anneli Kuusinen, asiantuntijalääkäri, K-S SHP ja Kanerva-Kastehanke Sairauden syntyyn vaikuttaa: geenit: biologinen sairastumisalttius

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten elinpiiri. Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori GEREC, Jyväskylän yliopisto

Iäkkäiden ihmisten elinpiiri. Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori GEREC, Jyväskylän yliopisto Iäkkäiden ihmisten elinpiiri Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori GEREC, Jyväskylän yliopisto Iäkkäiden ihmisten elinpiiri Life-Space Mobility in Older People Iän lisääntyessä ihmiset

Lisätiedot

Perhevapaiden palkkavaikutukset

Perhevapaiden palkkavaikutukset Perhevapaiden palkkavaikutukset Perhe ja ura tasa-arvon haasteena seminaari, Helsinki 20.11.2007 Jenni Kellokumpu Esityksen runko 1. Tutkimuksen tavoite 2. Teoria 3. Aineisto, tutkimusasetelma ja otos

Lisätiedot

Monilääkityksen yhteys ravitsemustilaan, fyysiseen toimintakykyyn ja kognitiiviseen kapasiteettiin iäkkäillä

Monilääkityksen yhteys ravitsemustilaan, fyysiseen toimintakykyyn ja kognitiiviseen kapasiteettiin iäkkäillä Monilääkityksen yhteys ravitsemustilaan, fyysiseen toimintakykyyn ja kognitiiviseen kapasiteettiin iäkkäillä FaT, tutkija Johanna Jyrkkä Lääkehoitojen arviointi -prosessi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus,

Lisätiedot

Salutogeneesin teoria, tutkimus ja käytäntö. Asiantuntijalääkäri Anneli Kuusinen, Perusterveydenhuollon yksikkö, Keski- Suomen sairaanhoitopiiri

Salutogeneesin teoria, tutkimus ja käytäntö. Asiantuntijalääkäri Anneli Kuusinen, Perusterveydenhuollon yksikkö, Keski- Suomen sairaanhoitopiiri Salutogeneesin teoria, tutkimus ja käytäntö Asiantuntijalääkäri Anneli Kuusinen, Perusterveydenhuollon yksikkö, Keski- Suomen sairaanhoitopiiri Salutogeneesi- käsitteen historiaa Antonovskyn tutkimushavainnot

Lisätiedot

Helsingin Johtajatutkimus 1964-2005. 1919-34 syntyneiden johtajien 26-39 vuoden seurantatutkimus

Helsingin Johtajatutkimus 1964-2005. 1919-34 syntyneiden johtajien 26-39 vuoden seurantatutkimus Helsingin Johtajatutkimus 1964-05 Timo Strandberg Geriatrian professori Oulun yliopisto Helsingin Johtajatutkimus 1964-05 Elämänlaatu, successful aging, compression of morbidity Painonmuutoksen merkitys

Lisätiedot

Mies ilman parisuhdetta

Mies ilman parisuhdetta Mies ilman parisuhdetta Suomalaisten yksinäisyys hanke Yksinäisyys elämänkulussa -työpaja Seinäjoella 18.2.2016 Anu Kinnunen Yksin eläminen vaikuttaa terveyteen Eliniän odotteen laskeminen Parisuhteettomat

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja työkuormituksesta palautuminen

Työhyvinvointi ja työkuormituksesta palautuminen Työhyvinvointi ja työkuormituksesta palautuminen Ulla Kinnunen Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, psykologia Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Tampere, Huhtikuu 2014

Lisätiedot

Perhe ja lapset huomioon saa1ohoidossa

Perhe ja lapset huomioon saa1ohoidossa Perhe ja lapset huomioon saa1ohoidossa Mika Niemelä, FT Vaa/van erityistason perheterapeu: Toimiva lapsi & perhe - koulu=aja Tutkija: Oulun yliopistollinen sairaala, Psykiatria Terveyden ja hyvinvoinninlaitos,

Lisätiedot

Työllistymisusko työntekijän voimavarana - yhteydet työntekijän motivaatioon epävarmassa työtilanteessa

Työllistymisusko työntekijän voimavarana - yhteydet työntekijän motivaatioon epävarmassa työtilanteessa Työllistymisusko työntekijän voimavarana - yhteydet työntekijän motivaatioon epävarmassa työtilanteessa Dos. Saija Mauno Jyväskylän yliopisto saija.mauno@jyu.fi Työ ja hyvinvointi seminaari Oulu 27-28.9.200928.9.2009

Lisätiedot

Toimiva lapsi &perhe tutkimuksen tuloksia

Toimiva lapsi &perhe tutkimuksen tuloksia Toimiva lapsi &perhe tutkimuksen tuloksia Seinäjoki 17.11.2010 17.11.2010 Sipilä 1 Tuloksia Ovatko interventiot turvallisia haitta? Ovatko ne käyttökelpoisia? Perheenjäsenten ja työntekijöiden kokemukset

Lisätiedot

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Positiivisten asioiden korostaminen Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Krooninen sairaus - Pitkäaikainen sairaus = muuttunut terveydentila, mikä ei korjaannu yksinkertaisella kirurgisella toimenpiteellä

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve 22.2.2011 Raija Kerätär työterv.huollon erik.lääk, kuntoutuksen erityispätevyys www.oorninki.fi Tässä esityksessä Työkyvyn arvio? Työttömien terveys

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksestako hyötyä työelämässä?

Aikuiskoulutuksestako hyötyä työelämässä? Aikuiskoulutuksestako hyötyä työelämässä? Rita Asplund Aikuiskoulutus taantumassa? Kalevi Sorsa -säätiön Perjantaiyliopisto 28.8.2009 ETLA 1 Aikuiskoulutus eli erityisesti aikuisia varten järjestetty koulutus

Lisätiedot

Miten selvittää kuntoutuksellisen ryhmän dynamiikkaa ja koherenssia?

Miten selvittää kuntoutuksellisen ryhmän dynamiikkaa ja koherenssia? Miten selvittää kuntoutuksellisen ryhmän dynamiikkaa ja koherenssia? Tutkija, psykologi Piia Pietilä Kuntoutuspäivät 7-8.6.2018 Ryhmän ilmapiirin ja toimivuuden merkitys Ryhmätyöskentelyn kautta saatavan

Lisätiedot

Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen

Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen TtM, esh, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Voimavaralähtöinen lähestymistapa ongelmalähtöisen lähestymistavan rinnalle Terveyspotentiaali

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

Sitoutumista ja yhteistyötä

Sitoutumista ja yhteistyötä FT, puheterapeutti Katja Koski Sitoutumista ja yhteistyötä 7 KOHDAN OHJELMALLA - TYÖKIRJA - (c) 2016 KatjaVox Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä työkirjaa tai sen osia ei saa kopioida ilman lupaa KatjaVox

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Toimintakykykyselyn tuloksia. Era Taina, Tuija Ketola ja Jaana Paltamaa

Toimintakykykyselyn tuloksia. Era Taina, Tuija Ketola ja Jaana Paltamaa Toimintakykykyselyn tuloksia Era Taina, Tuija Ketola ja Jaana Paltamaa 24.11.2016 Toimintakyvyn kartoituksen tavoitteet luoda Sovatek-säätiön ja Jyväskylän Katulähetyksen asiakasprofiilien kuvaus kerätä

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

SISÄILMAAN LIITETTY OIREILU JA LÄÄKÄRISSÄKÄYNNIT SUOMESSA

SISÄILMAAN LIITETTY OIREILU JA LÄÄKÄRISSÄKÄYNNIT SUOMESSA SISÄILMAAN LIITETTY OIREILU JA LÄÄKÄRISSÄKÄYNNIT SUOMESSA Juha Pekkanen 1,2, Janne Viertävä 2, Katja Borodulin 2, Pekka Jousilahti 2, Tiina Laatikainen 2 1 Kansanterveystieteen osasto, Helsingin Yliopisto

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on verrata kuntoutujien elämänhallintaa ennen ja jälkeen syöpäkuntoutuksen Tavoitteena on selvittää, miten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

WHODAS 2.0 WORLD HEALTH ORGANIZATION DISABILITY ASSESSMENT SCHEDULE 2.0

WHODAS 2.0 WORLD HEALTH ORGANIZATION DISABILITY ASSESSMENT SCHEDULE 2.0 kysymyksen versio, haastattelu Esittely Tämä arviointimenetelmä kehitettiin Maailman terveysjärjestön (WHO) Classification, Terminology and Standards -tiimin toimesta osana WHO:n National Institutes of

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS. 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th

KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS. 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th TERVEYDENHOITAJA (AMK) KEHITTÄMISTEHTÄVÄ METROPOLIA AMK Petra Vallo, Annika Hoivassilta, Annika Lepistö, Reetta Kurjonen Ohjaavat opettajat:

Lisätiedot

KYKYVIISARI-keskeiset käsitteet. Mitä on työkyky? Mitä on toimintakyky? Mitä on sosiaalinen osallisuus? Työterveyslaitos SOLMU

KYKYVIISARI-keskeiset käsitteet. Mitä on työkyky? Mitä on toimintakyky? Mitä on sosiaalinen osallisuus? Työterveyslaitos SOLMU KYKYVIISARIkeskeiset käsitteet KYKYVIISARI-keskeiset käsitteet Mitä on työkyky? Mitä on toimintakyky? Mitä on sosiaalinen osallisuus? Työterveyslaitos SOLMU www.ttl.fi 2 Mitä työkyky on? Työkyky rakentuu

Lisätiedot

Usean selittävän muuttujan regressioanalyysi

Usean selittävän muuttujan regressioanalyysi Tarja Heikkilä Usean selittävän muuttujan regressioanalyysi Yhden selittävän muuttujan regressioanalyysia on selvitetty kirjan luvussa 11, jonka esimerkissä18 muodostettiin lapsen syntymäpainolle lineaarinen

Lisätiedot

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Arja Kurvinen & Arja Jolkkonen Karjalan tutkimuslaitos NÄKÖKULMIA OSALLISTAVAAN TYÖLLISYYSPOLITIIKKAAN JA SOSIAALITURVAAN - Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN TYÖPOLKUHANKE SEURANTAKOONTI AJALTA 1.7. 31.12.2002

KUOPION SEUDUN TYÖPOLKUHANKE SEURANTAKOONTI AJALTA 1.7. 31.12.2002 KUOPION SEUDUN TYÖPOLKUHANKE SEURANTAKOONTI AJALTA 1.7. 31.12.2002 1. Koonti seurannasta ajalta 1.7. 31.12.2002 Aloittaneet Seurantajakson aikana on alkanut kolme kartoitusjaksoa ja viisi ohjaavaa perusjaksoa.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

ONKO IHMISPIIRROKSISTA APUA MASENTUNEIDEN JA ITSETUHOISTEN LASTEN TUTKIMUKSISSA?

ONKO IHMISPIIRROKSISTA APUA MASENTUNEIDEN JA ITSETUHOISTEN LASTEN TUTKIMUKSISSA? ONKO IHMISPIIRROKSISTA APUA MASENTUNEIDEN JA ITSETUHOISTEN LASTEN TUTKIMUKSISSA? Heikki Merimaa Psykologi Tays/ lastenpsykiatria Tutkimuksen lähtökohdat Juuret Itsetuhoisen lapsen hoitopolku projektissa

Lisätiedot